AEG | 8160D-M | User manual | Aeg 8160D-M User Manual

Aeg 8160D-M User Manual
R O K A S G R Ā M A T A
l L I E T O Š A N A S
R O K A S G R Ā M A T A
Tvaika nosūcējs
L I E T O ŠA N A S
8160 D, 8190 D
8160D / 8190D
SATURA RĀDĪTĀJS
Godātie klienti un cienījamās klientes! ................................................................................................ 3
Izmešana atkritumos .............................................................................................................................. 3
Iepakojuma izmešana. .................................................................................................................................... 3
Iekārtas apraksts .................................................................................................................................... 3
Iekārtas darbība gaisa atsūknēšanas režīmā. ............................................................................................. 3
Norādījumi par izmešanu atkritumos. ............................................................................................................ 3
Iekārtas darbība cirkulācijas režīmā. ............................................................................................................. 4
Elektropieslēgums .................................................................................................................................. 4
Drošības norādījumi elektromontierim. ......................................................................................................... 4
Tehniskie dati .......................................................................................................................................... 4
Pieslēgums. ...................................................................................................................................................... 4
Montāža .................................................................................................................................................. 5
Drošības norādījumi virtuves mēbeļu montierim. ......................................................................................... 5
Montāžas shēma. ............................................................................................................................................ 6
Piederumi / montāžas materiāli. ..................................................................................................................... 7
Tvaika nosūcēja lietošana ...................................................................................................................... 8
Drošības norādījumi iekārtas lietotājam .............................................................................................. 9
Tīrīšana un apkope ................................................................................................................................. 9
Metāla filtrs. ..................................................................................................................................................... 9
Aktīvās ogles filtrs. ........................................................................................................................................... 9
Filtra nomaiņa. ....................................................................................................................................... 10
Kvēlspuldzes nomaiņa. ................................................................................................................................. 10
Tīrīšana. .......................................................................................................................................................... 10
Speciālie piederumi ............................................................................................................................. 11
Klientu apkalpošanas dienests ............................................................................................................ 11
2
8160D / 8190D
GODĀTIE KLIENTI UN CIENĪJAMĀS KLIENTES!
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Obligāti jāievēro šīs lietošanas instrukcijas
pirmajās lappusēs dotie drošības norādījumi.
Uzglabājiet instrukciju, lai vēlāk to nepieciešamības
gadījumā varētu pāršķirstīt un nodot to eventuālajam
tvaika nosūcēja nākamajam īpašniekam.
Ja rodas tehniska rakstura problēmas, mūsu klientu
apkalpošanas dienesta darbinieki ir Jūsu rīcībā. No
viņiem Jūs varēsiet saņemt atbildes uz visiem jautā-
jumiem, kas attiecas uz Jums piederošās iekārtas
aprīkojumu un izmantošanu. Protams, ka mēs labprāt
uzklausīsim arī ierosinājumus un kritiku, jo mūsu mērķis
ir klientu interesēs attīstīt un pilnveidot mūsu izgatavotos ražojumus un sniegtos pakalpojumus.
Tuvākai informācijai par klientu apkalpošanas dienesta darbību lasiet nodaļu “Klientu apkalpošanas
dienests”.
IZMEŠANA ATKRITUMOS
Iepakojuma izmešana.
Visas iepakojuma daļas ir pārstrādājamas otrreizējās izejvielās. Uz plēvēm un cietajiem putu
materiāliem atrodami attiecīgi apzīmējumi. Iepakojumu un nokalpojušās iekārtas jāizmet atkritumos
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par atkritumu neitralizāciju.
Jāņem vērā nacionālie un reģionālie priekšraksti un
materiālu apzīmējumi (materiālu sašķirošana, atkritumu savākšana pa veidiem, otrreizējo izejvielu pārstrādes punkti).
Norādījumi par izmešanu atkritumos.
Nokalpojušās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar
parastajiem sadzīves atkritumiem.
Informāciju par veco iekārtu nodošanas vietām, laikiem un veidu Jūs varat saņemt no vietējās pašvaldības.
Uzmanību! Nokalpojušās iekārtas pirms
izmešanas jāpadara neizmantojamas.
Jānogriež elektriskais kabelis (pēc tā atvienošanas
no tīkla) vai jāuztic tā demontāžu kompetentam elektromontierim, ja iekārta pieslēgta ar tā saucamo
“ciešo pieslēgumu”, t.i., bez kontaktdakšas.
IEKĀRTAS APRAKSTS
Iekārtas darbība gaisa atsūknēšanas
režīmā.
Tvaika nosūcējs ir izgatavots kā gaisa
atsūknēšanas iekārta, taču to, izmantojot aktīvās
ogles filtru (papildus piederums), iespējams lietot arī
kā gaisa cirkulācijas iekārtu.
!
Lai izmantotu tvaika nosūcēju cirkulācijas
režīmā, Jums jālieto oriģinālais “AEG” aktīvās ogles
filtrs (skat. speciālo piederumu aprakstu).
!
Gaiss ar izplūdes vadam A pievienotas caurules starpniecību tiek novadīts atmosfērā. 1. attēls.
!
Izplūdes caurulei, darbinot iekārtu gaisa
atsūknēšanas režīmā, jābūt ar diametru 150 mm.
(papildus piederums).
!
Gadījumā, ja sienā vai griestos jau iebūvēta
ventilācijas caurule ar diametru 125 mm, iespējams
izmantot kopā ar iekārtu piegādāto pārejas savienojumu 150/125 mm. Tādā gadījumā iekārtas darbības
radītā trokšņa līmenis būs nedaudz augstāks. Kopā
ar pārejas savienojumu iespējams montēt arī izplūdes
cauruli ar 125 mm diametru (papildus piederums ABS
125, E-Nr. 942 118 612).
1. Zīm.
!
A
!
Ja virtuvē radītais tvaiks tiek novadīts atmosfērā caur ārējo sienu, nepieciešama sienā iemūrējamā kārba MKZ, E-Nr. 942 118 609 (diametrs 150 mm),
kas arī ir papildus piederums.
3
8160D / 8190D
Iekārtas darbība cirkulācijas režīmā.
2. Zīm.
Gaiss tiek filtrēts ar aktīvas ogles filtra palīdzību un caur augšējo režģi, kas atrodas pie ventilācijas šahtas, novadīts atpakaļ virtuvē.
!
Iekārtas darbināšanai gaisa cirkulācijas režīmā
nepieciešams oriģinālais “AEG” aktīvās ogles filtrs KF
8 (skat. Piederumu sarakstu).
!
Gaisa vads jāpiestiprina ar divām ↓ 2,9 x 13
mm skrūvēm (2. attēls).
!
Izplūdes vadu pozīciju pēc izvēles iespējams
mainīt. Ja tvaika nosūcējs paredzēts izmantošanai
gaisa cirkulācijas režīmā, gaisa izplūdes caurule
augšā jānofiksē ar režģi gaisa izplūdei uz sāniem.
!
ELEKTROPIESLĒGUMS
Drošības norādījumi elektromontierim.
Pirms iekārtas pieslēgšanas jāpievērš uzmanība tam, lai uz iekārtas datu plāksnītes
norādītais spriegums atbilstu tīkla spriegumam
vietā, kur iekārta tiek uzstādīta. Gadījumā, ja iekārta
ir aprīkota ar kontaktdakšu, to iespējams pieslēgt
jebkurai atbilstoši noteikumiem instalētai un labi pieejamai rozetei. Ja nepieciešams veikt t.s. “ciešo
pieslēgumu”, pieslēgšanas darbu drīkst uzticēt tikai
un vienīgi sertificētam kompetentam energoapgādes
uzņēmuma elektromontierim. Instalācijai jāparedz
iespēja ar ierīces, kurai atstatums starp kontaktiem ir
vismaz 3 mm, palīdzību atvienot tvaika nosūcēju no
elektriskā tīkla. Šim nolūkam piemērotas ierīces ir
slēdži, drošinātāji (skrūvējamie drošinātāji jāizņem no
patronas), FI slēdži un aizsardzības ierīces ar atstatu-
mu starp kontaktiem vairāk nekā 3 mm.
Iekārtas izgatavotājs neuzņemas atbildību par iekārtas darbības traucējumiem, kuru cēlonis ir augstākminēto noteikumu neievērošana.
Kontaktligzdas piestiprināšanai tieši virs tvaika
nosūcēja ir divas priekšrocības:
1. Kontaktligzda nav redzama.
2. Nepieciešamības gadījumā Jūs, izvelkot kontaktdakšu no rozetes, viegli un ātri varat atvienot iekārtu
no elektrības.
Pieslēgums.
220-240 V – piemontētam kabelim ar kontaktdakšu.
(“Ciešais pieslēgums” jāinstalē tikai kompetentam
sertificētam elektromontierim).
TEHNISKIE DATI
Izmēri (8160 D):
Augstums x platums x biezums (mm):
800-1350 x 598 x 470
Izmēri (8190 D):
Augstums x platums x biezums (mm)
820-1370 x 898 x 480
Kopējā pieslēguma vērtība:
170 W
Ventilatora motors:
1 x 155 W
Apgaismojums:
2 x 11 W
Tīkla kabeļa garums:
100 cm
Ventilatora jauda (pakāpes),
Ventilācijas pakāpes saskaņā ar IEC 61591
Gaisa nosūkšana – pakāpes:
1
200 m3/h
2
290 m3/h
3
420 m3/h
Gaisa cirkulācija – pakāpes:
1
160 m3/h
2
250 m3/h
3
360 m3/h
Gaisa nosūkšanas sistēmas diametrs
150 mm
4
8160D / 8190D
MONTĀŽA
Drošības norādījumi virtuves mēbeļu
montierim.
!
Ja tvaika nosūcējs tiek izmantots gaisa nosūkšanas režīmā, atsūknēšanas caurules diametram
jābūt 150 mm.
!
Gadījumā, ja sienā vai griestos jau iebūvēta
ventilācijas caurule ar diametru 125 mm, iespējams
izmantot kopā ar iekārtu piegādāto pārejas savienojumu 150/125 mm. Tādā gadījumā iekārtas darbības
radītā trokšņa līmenis būs nedaudz augstāks. Kopā
ar pārejas savienojumu iespējams montēt arī izplūdes
cauruli ar 125 mm diametru (papildus piederums ABS
125, E-Nr. 942 118 612).
!
Ja virtuvē radītais tvaiks tiek novadīts atmosfērā caur ārējo sienu, nepieciešama sienā iemūrējamā teleskopiskā kārba MKZ, E-Nr. 942 118 609 (ar
gaisa novadīšanu un padevi), kas arī ir papildus
piederums.
!
Veicot tvaika nosūcēja montāžu, jāievēro sekojoši minimālie atstatumi no pavarda augšējās malas
līdz tvaika nosūcēja apakšējai malai:
- Elektriskajām plītīm
500 mm
- Gāzes plītīm
650 mm
- Ogļu un eļļas krāsnīm min.
700 mm
!
Ja tvaika nosūcējs tiek izmantots gaisa nosūkšanai vienlaikus ar plīti, kurā ir atklāta uguns, telpā,
kurā uzstādīts pavards, spiediena pazeminājums
nedrīkst būt lielāks par 4PA (4x10-5 bari).
!
Atsūknēto gaisu nedrīkst novadīt parastajā
dūmvadā vai izplūdes gāzu skurstenī. Nav pieļaujams, ka gaiss tiek novadīts šahtā, kas kalpo telpas,
kurā atrodas plīts, vēdināšanai.
!
Ja gaisa atsūknēšana tiek novadīta dūmvadā
vai izplūdes gāzu skurstenī, kas vairs netiek izmantots, nepieciešams saņemt atļauju no vietējā skursteņslauķa.
!
Izplūdes gaisa novadīšanā jāievēro spēkā
esošie uzraudzības iestāžu noteikumi.
!
Uzstādot tvaika nosūcēju, jānodrošina gaisa
padeves atvere ar apmēram tikpat lielu diametru kā
gaisa novadīšanas atverei.
!
Sakarā ar to, ka dažādās valstīs pastāv dažādi
celtniecības ierobežojumi un noteikumi, tvaika
nosūcēja darbība jāsaskaņo ar spēkā esošajiem
priekšrakstiem, kas attiecas uz plītīm, krāsnīm, ogļu
un eļļas plītīm un gāzes pavardiem.
!
Nevainojama skurstenim pieslēgto iekārtu un
tvaika nosūcēja kopējā darbība tiek nodrošināta tikai tad, ja telpu vai dzīvokli iespējams ventilēt no ārpuses, izmantojot apmēram 500-600 cm2 lielu atveri,
tādējādi novēršot iespēju, ka tvaika nosūcējam darbojoties, rodas pazemināts spiediens.
!
Gadījumā, ja rodas šaubas, griezieties pēc
padoma vai apstiprinājuma pie kompetentās skursteņslauķu vai celtniecības organizācijas.
!
Tā kā uz telpām, kurās neatrodas pavards ar
uguni, attiecas noteikums: “Gaisa padeves atvere tikpat liela kā gaisa izplūdes atvere”, ar lielāku atveri
nekā 500-600 cm2 iespējams ietekmēt gaisa nosūcēja darbības efektivitāti.
!
Tvaika nosūcēja izmantošana gaisa cirkulācijas režīmā pie augstākminētajiem apstākļiem nav bīstama, un nav nepieciešams ievērot minētos noteikumus.
!
Tvaika nosūcēja darbība gaisa atsūknēšanas
režīmā ir optimāla tikai tad, ja tiek ievērots sekojošais:
- īsi, taisni atsūknēšanas cauruļvadi;
- pēc iespējas maz cauruļu līkumi;
- cauruļvadi instalēti nevis ar asiem līkumiem, bet liekti
platā leņķī;
- pēc iespējas liels caurules diametrs (vismaz 150
mm).
!
Ja netiek ievēroti šie pamata principi, jārēķinās
ar pamatīgiem jaudas zudumiem un pastiprinātiem
iekārtas darbības trokšņiem.
5
8160D / 8190D
Montāžas shēma.
3. Zīm.
S
K
Elektriskās plītis
500 mm
Gāzes plītis
650 mm
Ogļu un eļļas pavardi 700 mm
Jāiezīmē simetrijas ass, uz sienas jāuzzīmē urbšanas shēma (1) un jāatzīmē abu urbumu vietas;
pēc tam jāizurbj caurumi (2 x 8 mm) (2).
!
Jāiestiprina abi sienas dībeļi ar āķiem (3).
!
Tvaika nosūcējs jāpiekarina virs plīts un ar regulēšanas skrūvju palīdzību jānolīmeņo horizontālā
virzienā (4).
!
Jānoņem metāla filtrs (5) un jāiezīmē uz sienas
divas urbuma vietas (6). Jānoņem tvaika nosūcējs no
āķiem un jāizurbj iepriekš iezīmētie caurumi (2 x 8
mm). Jāieliek izurbtajos caurumos dībeļi (7) un tvaika nosūcējs jāuzkarina atpakaļ vietā. Ar skrūvēm (8)
jāizlīdzina iekārtas stāvoklis, bet pēc tam, izmantojot
kopā ar tvaika nosūcēju piegādātās skrūves, tas
jānofiksē (9).
!
Izplūdes vada turētājs (10), izmantojot skrūves
(11) un sienas dībeļus (9), jānofiksē, turklāt, jāpievērš
!
uzmanība tam, lai izplūdes vads būtu simetrisks attiecībā pret tvaika nosūcēju (atrastos tā vidū) un būtu
novietots nevainojami horizontālā stāvoklī.
!
Gaisa nosūkšanas režīmā (S): jāpieslēdz
caurule, pa kuru gaisu var novadīt atmosfērā.
!
Gaisa cirkulācijas režīmā (K): deflektors
jānofiksē ar abām kopā ar iekārtu piegādātajām
skrūvēm (2,9 x 13 mm) (13).
!
Jāpieslēdz iekārta elektriskajam tīklam (14)
(skat. nodaļu “Elektropieslēgums”).
!
Pēc tam jāpievieno ventilācijas vads (15) un ar
abām kopā ar iekārtu piegādātajām skrūvēm (16)
(2,9 x 6,5 mm) jānofiksē pie augšējā stiprinājuma.
Vada apakšējai daļai jāļauj noslīdēt uz leju (17) un
ar abām kopā ar iekārtu piegādātajām skrūvēm (2,9
x 6,5 mm) jānofiksē pie tvaika nosūcēja augšējās
daļas (18).
6
8160D / 8190D
Piederumi / montāžas materiāli.
2 caurules fiksatori
6 dībeļi S8
X6
6 koka skrūves 5 x 45
X6
2 skārda skrūves 2,9 x 13
X2
4 skārda skrūves 2,9 x 6,5
X4
4 skārda skrūves 3,5 x 13
X4
2 metāla āķi
X2
1 atsūknēšanas vada turētājs
X1
X2
1 samazinātāja pāreja 150/125 mm
X1
Stiprinājuma plāksne
Elektriskās plītis
500 mm
Gāzes plītis
650 mm
Ogļu un eļļas pavardi 700 mm
7
8160D / 8190D
Gaisa izplūdes atvere
Kontaktligzda
Elektriskās plītis
500 mm
Gāzes plītis
650 mm
Ogļu un eļļas pavardi 700 mm
TVAIKA NOSŪCĒJA LIETOŠANA
Tvaika nosūcējs ir aprīkots ar motoru, kuram ir
regulējams apgriezienu skaits. Ieteicams ieslēgt tvaika nosūcēju dažas minūtes pirms ēdiena gatavošanas sākšanas un atstāt darbojamies apmēram
15 minūtes pēc tam, kad gatavošana pabeigta,
tādējādi nodrošinot, ka visas smakas tiks pilnībā izsūktas no telpas. Iekārtas priekšpusē atrodas slēdži:
!
Apgaismojuma slēdzis: šis slēdzis paredzēts,
lai ieslēgtu un izslēgtu tvaika nosūcēja spuldzi.
!
Motora slēdzis: šis slēdzis kalpo iekārtas
ieslēgšanai un izslēgšanai, kā arī ventilatora motora
ātruma izvēlei, kur iespējamas trīs dažādas pakāpes.
!
8
8160D / 8190D
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI IEKĀRTAS LIETOTĀJAM
Iekārtas remonta darbus drīkst veikt tikai
kompetenti, kvalificēti speciālisti… Tāpēc gadījumos, kad tvaika nosūcējam nepieciešams remonts,
griezieties pēc palīdzības pie mūsu klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem vai pie specializētā tirgotāja, pie kura Jūs iegādājāties iekārtu.
!
Jāpievērš uzmanība tam, lai laikā, kad ieslēgti
plīts riņķi, tie vienmēr būtu ar kaut ko apsegti, proti,
lai uz tiem kaut kas atrastos. Pretējā gadījumā pārāk
liela karstuma iedarbībā iespējams nodarīt bojājumus tvaika nosūcējam. Obligāti jāuzmanās, lai zem
tvaika nosūcēja neatrastos atklāta uguns, kā tas ir,
piemēram, eļļas, gāzes vai ogļu plītīm.
!
Bez tam, gatavojot ēdienus eļļā uz plīts riņķiem
novietotos traukos, nedrīkst atstāt tos bez
uzraudzības.
!
Pārmērīga karstuma iedarbībā traukā ielietā
eļļa var pati no sevis aizdegties.
!
Pašaizdegšanās ir vēl iespējamāka, ja tiek izmantota netīra eļļa.
!
Jāatceras, ka pārkarsēšanas rezultātā var
izcelties ugunsgrēks.
!
Ēdiena gatavošanas uz atklātas liesmas
zem tvaika nosūcēja ir aizliegta.
!
Veicot jebkāda veida darbus ar tvaika
nosūcēju, ieskaitot kvēlspuldzes nomaiņu, iekārta jāatvieno no elektriskā tīkla (jāizņem skrūvējamie drošinātāji no patronas vai jāizslēdz automātiskie drošinātāji).
!
Ir svarīgi, lai filtra nomaiņa vai iekārtas tīrīšana
tiktu veikta regulāri. Ja šo darbu intervālus neievēro,
iekārtā var izveidoties tauku nogulsnes, kas savukārt
var aizdegties un izraisīt ugunsgrēku.
!
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Pirms apkopes darbu veikšanas tvaika
nosūcējs jāatvieno no elektriskā tīkla.
!
Vispirms metāla filtru fiksators jāpabīda virzienā
uz iekārtas aizmuguri un pēc tam jāizvelk filtrs virzienā uz leju. 4. Zīm.
mašīnā. Mazgāšana jāatkārto ar visspēcīgāko
mazgāšanas programmu un pie visaugstākās temperatūras, vismaz 65oC. Ja nepieciešams, process
jāatkārto. Jānoskalo ar karstu ūdeni. Ja nepieciešams, process jāatkārto. Nožāvētā kasete jāiemontē atpakaļ vietā.
Ja mazgā metāla filtru trauku mazgājamā
mašīnā, iespējamas nelielas krāsas izmaiņas,
kurām nav nekāda iespaida uz filtra funkcijām.
!
Korpusa iekšpusi jāizmazgā tikai ar siltu ūdeni,
kam pievienots mazliet trauku mazgājamā līdzekļa
(nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, sukas vai
beržamās smiltis!)
Mazgāšana ar rokām.
Aktīvās ogles filtrs.
Metāla filtrs.
!
Metāla filtra uzdevums ir uzsūkt ēdiena gatavošanas gaitā izdalījušās taukvielu daļiņas, un tos izmanto gan gaisa nosūkšanas, gan gaisa cirkulācijas
režīmā. Metāla filtrus jāizņem reizi 4 nedēļās un jāizmazgā trauku mazgājamā mašīnā vai ar rokām.
Metāla filtru atvēršana.
Metāla filtra kasete apmēram 1 stundu jāpatur karstā
ūdenī, kam pievienots mazgāšanas līdzeklis, kas šķīdina taukvielas, un pēc tam jānoskalo ar karstu ūdeni. Ja nepieciešams, process jāatkārto. Nožāvētā
kasete jāiemontē atpakaļ vietā.
4. Zīm.
Trauku mazgājamā mašīnā.
Jāievieto metāla filtra kasete trauku mazgājamā
!
Aktīvās ogles filtrs jālieto tad, kad tvaika
nosūcēju izmanto gaisa cirkulācijas režīmā.
!
Šim nolūkam nepieciešams oriģinālais “AEG”
aktīvās ogles filtrs (skat. speciālos piederumus).
!
Aktīvās ogles filtra tīrīšana."Atšķirībā no citiem aktīvās ogles filtriem, LONG LIFE aktīvās ogles
filtru iespējams tīrīt un reaktivēt. Pie normāliem tvaika nosūcēja ekspluatācijas apstākļiem filtru vajadzētu
tīrīt katru otro mēnesi. Filtru vislabāk mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā. Jālieto parastais mazgāšanas
līdzeklis un jāizvēlas programma ar augstu temperatūru (65o). Filtru vajadzētu mazgāt atsevišķi, lai tajā
no taukiem nevarētu iekļūt un ieķerties ēdienu atliekas, līdz ar ko pēc tam, filtru izmantojot varētu rasties
nepatīkamas smakas. Lai ogli atkal padarītu aktīvu,
filtrs jāizžāvē cepeškrāsnī. Jāizvēlas augšējās / apakšējās karsēšanas režīms, kā arī temperatūra, kas
nepārsniedz 100oC un jāžāvē filtrs 10 minūtes ilgi.
Pēc apmēram 3 gadiem filtrs jānomaina, jo tad samazinās tā spēja uzsūkt izgarojumus.
9
8160D / 8190D
Filtra nomaiņa.
Aktīvās ogles filtra turētājs tvaika nosūcēja iekšpusē jāpiestiprina ar 4 kopā ar iekārtu piegādātajām skrūvēm.
!
Kvēlspuldzes nomaiņa.
Atvienojiet tvaika nosūcēju no elektriskā tīkla.
Jānoņem spuldzes pārsegums. 6.zīm.
Bojātā spuldze jānomaina. Nomaiņai drīkst izmantot
tikai un vienīgi līdzvērtīgu spuldzi, respektīvi, ar jaudu,
ne lielāku par 11 W (kontrolspuldze).
Pirms Jūs griežaties pie klientu apkalpošanas dienesta sakarā ar to, ka iekārtai nedeg spuldze, vispirms
pārbaudiet, vai tā ir kārtīgi nofiksēta vietā.
Spuldzes pārsegums jāpiestiprina atpakaļ vietā.
6. Zīm.
Aktīvās ogles filtrs jāieliek no vienas puses, ar
vieglu pagriezienu jāievirza filtram paredzētajā vietā
un ar sarkanā taustiņa A palīdzību jānofiksē.
5. Zīm.
!
Tīrīšana.
Uzmanību! Pirms tvaika nosūcēja tīrīšanas
iekārta jāatvieno no elektriskā tīkla.
!
Motora pārseguma restēs nedrīkst bāzt smailus
priekšmetus.
!
Ārējās daļas jānomazgā ar ūdeni, kuram pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa. Nedrīkst
izmantot abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, sukas vai
beržamās smiltis.
!
Apkalpes panelis un tauku filtra režģis jānoslauka ar drāniņu, kas samitrināta ūdenī, kuram pievienots
nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.
!
Ir svarīgi, lai tiktu ievēroti filtra nomaiņas, kā
arī tīrīšanas intervāli. Ja tos neievēro, pastāv risks,
ka var izcelties ugunsgrēks.
!
Lai filtru izņemtu jārīkojas tāpat, tikai otrādā secībā.
Pasūtot rezerves filtru, lūdzu, norādiet iekārtas modeli un E (ražojuma) numuru. Šo informāciju Jūs
atradīsiet uz datu plāksnītes, kas ir piestiprināta iekārtas iekšpusē.
Aktīvās ogles filtru Jūs varat pasūtīt pie “AEG” klientu
apkalpošanas dienesta.
Uzmanību! Ja netiek ievēroti šeit dotie
norādījumi attiecībā uz iekārtas tīrīšanu un filtru tīrīšanu vai nomaiņu, pastāv risks, ka var izcelties
ugunsgrēks.
!
Iekārtas izgatavotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem motora bojājumiem vai ugunsgrēka nodarītiem zaudējumiem, ko izraisījusi šajā instrukcijā doto drošības norādījumu neievērošana.
!
Jānorāda uz to, ka iespējams iemontēt vai nu
balstu KS-60, 90 cm, vai aizmugurējās sienas paneli
RP 825, 8259, bet ne abus vienlaicīgi. Abu piederumu
daļu montāža nav iespējama.
!
10
8160D / 8190D
SPECIĀLIE PIEDERUMI
Iemūrējama kārba MKZ 125
Iemūrējama kārba MKZ 150
Gaisa izplūdes caurule ABS 150, 150 mm
Gaisa izplūdes caurule ABS 125, 125 mm
Aktīvās ogles filtrs KF 8
Restītes AR 8-60, 60 cm
Restītes AR 8-90, 90 cm
Stikla plaukts AG 8-60, 60 cm
Stikla plaukts AG 8-90, 90 cm
Aizmugurējās sienas panelis RP 825, 60 cm
Aizmugurējās sienas panelis RP 8259, 90 cm
Balsta stienis KS 8-60, 60 cm
Balsta stienis KS 8-90, 90 cm
E-Nr. 610 899 004
942 118 609
942 118 613
942 118 612
942 118 648
942 118 636
942 118 637
942 118 638
942 118 639
942 118 618
942 118 619
942 118 649
942 118 655
KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTS
Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi vai iekārta nefunkcionē, griezieties pie mūsu klienta apkalpošanas dienesta.
Zvanot klientu apkalpošanas dienestam, lūdzu, norādiet:
1. Modeļa apzīmējums
2. E-Nr. _____________________
3. F-Nr. _____________________
Šīs ziņas Jūs atradīsiet uz datu plāksnītes pēc tauku filtra režģa atvēršanas iekārtas iekšpusē.
Mēs paturam sev iespējas veikt izmaiņas iekārtas krāsas un tehniskās attīstības ziņā.
11
R O K A S G R Ā M A T A
l L I E T O Š A N A S
R O K A S G R Ā M A T A
L I E T O Š A N A S
AEG Hausgeräte Latvija
Electrolux grupa
42/44 Tērbatas ielā,
Rīga, LV1011, LATVIJA
Servisa centrs, Rīga, Kr. Barona 130, tel. 297-821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising