Aeg 8290D-M User Manual
8260 D/8290 D
Dunstabzugshaube
Hotte aspirante
Afzuigkap
Montage- und Gebrauchsanweisung
Manuel de montage et d’utilisation
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Let vooral op het hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing als naslagwerk. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van
het apparaat.
Deze gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen voor het zelf verhelpen van eventuele storingen, zie hoofdstuk “Wat te doen in geval
van...”.
Afvalverwerking
Verwerken van verpakkingsmateriaal
● De verpakking is geheel recyclebaar, dit is op de folie en harde
schuimdeeltjes aangeduid. Verwerk verpakkingsmateriaal en
eventuele oude apparatuur volgens voorschrift.
● Neem de nationale en regionale voorschriften en de materiaalaanduiding (gescheiden afval, afvalverzameling, kringloopstation) in acht.
Aanwijzingen voor de verwerking
● Het apparaat mag niet bij het huishoudelijk afval worden gedeponeerd.
● Informatie over wanneer en waar het afval wordt opgehaald of
kan worden ingeleverd, is verkrijgbaar bij de plaatselijke
reinigingsdienst of de gemeente.
● Waarschuwing! Oude apparaten moeten voor verwerking
onbruikbaar worden gemaakt. Verwijder het snoer (nadat de
stekker uit het stopcontact is getrokken of, als er sprake is van
een vaste aansluiting, nadat de aansluiting door een elektricien
is gedemonteerd).
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
Wie aan het milieu denkt, handelt er ook naar...
49
Inhoudsopgave
Algemeen
51
Afzuigen
Circulatielucht
51
52
Elektrische aansluiting
53
Veiligheidsvoorschriften voor de elektricien
53
Technische specificatie
54
Installatie
55
Veiligheidsvoorschriften voor de installateur
Montage
55
57
Bediening van de afzuigkap
62
Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
63
Onderhoud
64
Metalen vetfilters
Metalen vetfilters verwijderen
Koolfilter
Gloeilamp vervangen
64
64
65
67
Reiniging
68
Toebehoren
68
Klantenservice
68
50
Algemeen
Afzuigen
● De afzuigkap wordt als afzuiginstallatie geleverd, maar kan in
combinatie met het actieve koolfilter (zie onder Toebehoren)
ook als circulatiekap worden gebruikt.
● Daarvoor is het originele actieve koolfilter van AEG noodzakelijk (zie onder Toebehoren)
● De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A
aan te brengen pijp naar buiten afgevoerd (fig. 1)
● De afvoerpijp moet bij gebruik als afzuigkap een diameter
van 150 mm hebben (zie onder Toebehoren).
Indien er al een afvoerpijp met een diameter van 125 mm
in de muur of het dak aanwezig is, kan het bijgeleverde
verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. De afzuigkap
zal dan tijdens werking iets meer geluid produceren.
De afvoerslang 125 kan tegelijk met het verloopstuk
worden gemonteerd (speciaal toebehoren ABS 125, E-nr.
942 118 612).
Fig. 1
● Wanneer de kookdampen via de buitenmuur worden afgevoerd, heeft u uit onze toebehoren de muurdoorvoer MKZ Enr. 942 118 609 (Ø 150 mm) nodig.
51
Circulatielucht
● De lucht wordt door het koolfilter gefilterd, waarna deze via
het bovenste rooster in het afvoerkanaal weer in de keuken
terechtkomt.
● Voor de werking als circulatiekap is het originele koolfilter
KF8 van AEG noodzakelijk (zie onder Toebehoren).
● De luchtgeleider met 2 schroeven Ø 2,9 x 13 mm bevestigen
(fig. 2).
● De positie van het afvoerkanaal kan willekeurig worden
aangepast. Wanneer de afzuigkap als circulatiekap moet
worden gebruikt, kan het afvoerkanaal met het rooster voor
de zijdelingse luchtuitstoot aan de bovenkant worden vastgezet.
Fig. 2
52
Elektrische aansluiting
Veiligheidsvoorschriften voor de elektricien
Controleer voor de aansluiting van de afzuigkap of de spanning
die op het typeplaatje staat aangegeven, overeenkomt met de
netspanning. Wanneer de afzuigkap van een snoer met stekker
is voorzien, kan deze op ieder volgens voorschrift geïnstalleerd,
goed toegankelijk stopcontact worden aangesloten.
Indien een vaste aansluiting is vereist, mag de afzuigkap alleen
door een elektricien van een erkend installatiebedrijf worden
aangesloten. Bij de installatie moet een voor alle polen geschikte scheidingsvoorziening met een minimale contactopening van 3 mm worden aangebracht.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden bijvoorbeeld
schakelaars, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de
houder worden gedraaid), FI-schakelaars en beveiligingen met
een contactopening van meer dan 3 mm.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen
die ontstaan doordat voornoemde veiligheidsvoorschriften niet
in acht worden genomen.
Het aanbrengen van een stopcontact direct boven de afzuigkap
heeft twee voordelen:
1. Het stopcontact is niet zichtbaar
2. U kunt de afzuigkap snel loskoppelen van het stroomnet
door de stekker uit het stopcontact te trekken.
Aansluiting
220 – 240 V via een vast snoer met stekker (een vaste aansluiting mag uitsluitend door een erkende elektricien worden aangelegd).
53
Technische specificatie
Afmetingen (8260 D):
Hoogte x breedte x diepte (in cm)
Afmetingen (8290 D):
Hoogte x breedte x diepte (in cm)
Totaal vermogen
Ventilatormotor
Verlichting
Lengte van het snoer
800 – 1.350 x 598 x 470
820 – 1.370 x 898 x 480
200 W
1 x 155 W
2 x 20 W
100 cm
Ventilatiecapaciteit (standen), ventilatorstanden conform IEC
61591
(Afzuiging) stand:
1
2
3
(Circulatie) stand
1
2
3
Afvoersysteem
54
200 m3/h
290 m3/h
420 m3/h
160 m3/h
250 m3/h
360 m3/h
Ø 150 mm
Installatie
Veiligheidsvoorschriften voor de installateur
• De afvoerpijp moet bij de werking als afzuigkap een diameter
van 150 mm hebben.
Indien er al een afvoerpijp met een diameter van 125 mm in
de muur of het dak aanwezig is, kan het bijgeleverde
verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt.
De afvoerslang 125 kan tegelijk met het verloopstuk worden
gemonteerd (speciaal toebehoren ABS 125, E-nr. 942 118
612).
• Wanneer de kookdampen via de buitenmuur worden afgevoerd, heeft u uit onze toebehoren de muurkast MKZ E-nr.
942 118 609 (Ø 150 mm) nodig.
• Bij de installatie van de afzuigkap moeten de onderstaande minimumafstanden van de bovenkant van het
fornuis tot de onderkant van de afzuigkap worden aangehouden:
Elektrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen- of oliekachel
500 mm
650 mm
min. 700 mm
• Bij gebruik van de afzuigkap en een vuurhaard in dezelfde
ruimte mag de onderdruk niet hoger dan 4PA (4 x 10-5 bar)
zijn.
• De afgevoerde lucht mag niet in een rook- of gasafvoerkanaal worden afgevoerd. Ook het afvoeren van de lucht in
een ventilatiekanaal van ruimten waarin een vuurhaard
aanwezig is, is niet toegestaan.
• Wanneer de afvoer in een rook- of afvoerkanaal uitkomt dat
al enige tijd buiten gebruik is, is het raadzaam het advies van
de plaatselijke schoorsteenveger in te winnen. Voor het
afvoeren van kookdampen in de buitenlucht moeten de
gemeentelijke voorschriften worden aangehouden.
• Bij gebruik als afzuigkap dient een luchtaanvoeropening te
worden aangebracht, die qua grootte ongeveer overeenkomt
55
met de afvoeropening.
• Het gelijktijdig gebruiken van afzuigkappen en warmtebronnen met een schoorsteen (bijv. olie-, kolen- en gaskachels) in
dezelfde ruimte kan aan wettelijke beperkingen onderhevig
zijn.
• Een risicovrij gelijktijdig gebruik van afzuigkappen en warmtebronnen met rookafvoer kan alleen worden gegarandeerd
wanneer de ruimte en/of woning van buiten af worden geventileerd d.m.v. een luchtaanvoeropening van 500-600 cm². Op
deze wijze wordt een onderdruk bij de werkende afzuigkap
voorkomen.
• Wanneer u twijfelt, is het raadzaam het advies van de plaatselijke schoorsteenveger of de gemeente in te winnen.
• Omdat voor ruimten zonder vuurhaard de regel geldt dat de
luchtaanvoeropening even groot moet zijn als de afvoeropening, kan de werking van de afvoerinstallatie door de
grotere opening nadelig worden beïnvloed.
• Het gebruik als circulatiekap is in de hierboven beschreven
situatie zonder risico en niet gebonden aan de genoemde
voorschriften.
• Teneinde een optimale afzuigwerking van de afzuigkap te
bewerkstelligen, dient het afvoerkanaal aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
– korte, rechte stukken
– zo weinig mogelijk bochten
– zo flauw mogelijke bochten
– een zo groot mogelijke diameter (min. Ø150 mm)
• Wanneer het afvoerkanaal niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan dient rekening te worden gehouden met
een drastische capaciteitsvermindering en een verhoogde
geluidsproductie.
• Wanneer de afzuigkap op 240 V werkt, dienen het bijgeleverde verloopstuk en buizen met een diameter van 120125 mm te worden gebruikt.
56
Montage - fig. 3
● Trek de symmetrieassen over, houd het boorsjabloon (1)
tegen de wand en markeer de positie van de boorgaten.
Boor vervolgens de gaten (2 x Ø 8 mm) (2).
● Breng de pluggen aan en bevestig de beide haken (3).
● Haak de afzuigkap vast aan de ogen achter de uitloop voor
het afvoerkanaal en richt deze in horizontale positie uit d.m.v.
de stelschroeven (4).
● Verwijder de metalen vetfilters (5) en markeer de positie van
de twee boorgaten (2 x Ø 8 mm) op de wand (6). Daarna de
afzuigkap verwijderen en de gaten boren. Breng de pluggen
aan (7) en haak de afzuigkap weer vast. Gebruik de schroeven (8) om de afzuigkap waterpas te krijgen. Draai vervolgens de schroeven (9) vast om de afzuigkap te fixeren.
● Bevestig de montagestrip (10) m.b.v. pluggen (9) en schroeven (11). Hij dient exact boven het midden van de afzuigkap
te worden aangebracht en volkomen waterpas te zijn.
● Afzuigversie (S): Bevestig een pijp/slang tussen de afvoeropening en de muurkast of muur/dakaansluiting met de
bijgeleverde slangklemmen.
Circulatieversie (K): bevestig het T-stuk m.b.v. twee bouten
(2,9x13 mm) (13).
● Sluit de afzuigkap op de stroom aan (14) (zie het hoofdstuk
“Elektrische aansluiting”).
● Bevestig de ombouw van het afvoerkanaal met twee bouten
(16) (2,9x6,5 mm) aan de montagestrip (15). Laat het
onderste deel van de ombouw tot op de afzuigkap zakken
(17) en fixeer deze met twee bouten (2,9x6,5 mm) (18).
57
Elektrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen- of oliekachelmin.
Fig. 3
58
500 mm
650 mm
700 mm
Montage
Accessoires/montagemateriaal
6 pluggen S8
6 houtschroeven 5x45
2 plaatschroeven 2,9x13
4 plaatschroeven 2,9x6,5
5
5 plaatschroeven 3,5x13
2 metalen haken
1 schoorsteenhouder
2 slangklemmen
1 verloopstuk 150/125 mm
59
Montagestrip
2
2
Elektrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen- of oliekachelmin.
60
500 mm
650 mm
700 mm
Afvoeropening
Stopcontact
Elektrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen- of oliekachelmin.
500 mm
650 mm
700 mm
61
Bediening van de afzuigkap
● De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten
voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken
nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Aan de voorzijde van de afzuigkap bevinden zich de volgende schakelaars:
● Lichtschakelaar: Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld.
● Motorschakelaar: Hiermee kan de afzuigkap worden
uitgeschakeld.
● Stand 1: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op
snelheid 1.
● Stand 2: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op
snelheid 2.
● Stand 3: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op
snelheid 3.
Lichtschakelaar
Motorschakelaar
Stand 1
Stand 2
Stand 3
62
Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
● Reparaties mogen alleen door een vakman worden
uitgevoerd...Wend u zich in geval van reparaties tot onze
klantenservice of uw vakhandelaar.
● Brandende pitten en hete kookplaten dienen te allen tijde
afgedekt te zijn, anders kan de afzuigkap door de
warmteontwikkeling beschadigd raken. Dat geldt met name
voor gasfornuizen en olie- en kolenkachels.
● Laat een frituurpan niet onbeheerd achter op een brandend
fornuis.
● Oververhitte vetten en oliën vatten snel vlam...Let daarom
goed op.
● Dat geldt met name wanneer het vet of de olie reeds is
gebruikt.
● Houd er altijd rekening mee dat oververhitting tot brand kan
leiden.
● Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan.
● Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het
vervangen van een gloeilamp, dient de afzuigkap van de
stroom te worden gehaald (zekering verwijderen of uitschakelen).
● Maak het filter regelmatig schoon. Wanneer zich veel vet in
het filter en het kanaal heeft vastgezet, kan dit brand veroorzaken.
63
Onderhoud
● Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap dient de
afzuigkap van de stroom te worden gehaald.
Metalen vetfilters
● De metalen vetfilters dienen voor het opnemen van vetdeeltjes die tijdens het koken ontstaan. Ze kunnen zowel bij het
afzuigen als bij het gebruik als circulatiekap worden gebruikt.
De metalen vetfilters dienen om de vier weken te worden
verwijderd en in de vaatwasmachine, c.q. handmatig te
worden gereinigd.
Metalen vetfilters verwijderen
● Schuif het vetfilter naar de achterzijde van
de afzuigkap. U kunt het vervolgens verwijderen door het naar beneden te trekken (Fig. 4).
Handmatige reiniging
U kunt het filter ontvetten door
het ca. 1 uur in warm zeepsop
te laten weken en af te spoelen
Fig. 4
met heet water. herhaal dit zonodig enkele malen. Droog
het filter en plaats het weer in de afzuigkap.
64
Vaatwasmachine
Plaats het vetfilter in de vaatwasmachine en stel het programma
voor de sterkste vervuiling en de hoogste temperatuur in (min.
65ºC). Herhaal dit zonodig enkele malen. Droog het filter en
plaats het weer in de afzuigkap.
Reiniging in de vaatwasmachine kan een geringe verkleuring
van het metaal tot gevolg hebben. Dit heeft geen invloed
op de werking van het filter.
● Het binnenfilter mag uitsluitend met warm zeepsop worden
gereinigd (gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen,
borstel of schuurmiddel).
Koolfilter
● Het koolfilter wordt toegepast wanneer de afzuigkap als
circulatiekap wordt gebruikt.
● In dat geval dient u het originele actieve koolfilter van AEG te
gebruiken (zie onder Toebehoren).
● Het actieve koolfilter schoonmaken/vervangen
In tegenstelling tot andere actieve koolfilters kan dit actieve
koolfilter met LANGE LEVENSDUUR (Toebehoren) worden
schoongemaakt en opnieuw gebruikt. Bij normaal gebruik
moet het filter om de twee maanden worden schoongemaakt.
Reinig het bij voorkeur in de vaatwasmachine bij de hoogste
temperatuur en met uw gebruikelijk wasmiddel. Het filter moet
afzonderlijk worden gewassen om te voorkomen dat er
voedseldeeltjes in vastraken, die later een onaangename
geur kunnen veroorzaken. Daarna moet het filter 10 minuten
in de oven worden gedroogd om de koolstof weer te activeren.
Het filter moet na ongeveer 3 jaar worden vervangen, omdat
het geurabsorberend vermogen tegen die tijd is afgenomen.
65
● Montage
Monteer het frame voor het koolfilter met de 5 bijgeleverde
schroeven aan de binnenzijde van de afzuigkap.
Plaats één zijde van het koolfilter in het frame en draai het
enigszins, zodat het in de afzuigkap past. Fixeer het met de
rode knoppen A.
Fig. 5
● Demontage geschiedt in omgekeerde volgorde.
● Wanneer u een nieuw filter bestelt, dient u model en typenummer van de afzuigkap te vermelden. Deze vindt u op het
typeplaatje aan de binnenzijde van de afzuigkap.
● Het koolfilter kunt u bij uw AEG-leverancier bestellen.
66
Waarschuwing
● Het verontachtzamen van de instructies voor het reinigen en
vervangen van de filters kan brand tot gevolg hebben. Houd
u dus aan de gebruiksaanwijzing.
● De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
aan de motor of ten gevolge van brand, wanneer de afzuigkap niet correct wordt onderhouden of wanneer de
veiligheidsvoorschriften niet worden aangehouden.
● Wij willen u erop wijzen dat alleen het lepelrek KS-60, 90 cm
of het achterpaneel RP 825, 8259 gemonteerd kan worden,
beide accessoires kunnen niet gelijktijdig worden
gemonteerd.
Gloeilamp vervangen
● Haal de afzuigkap van de stroom.
● Druk (1) op het afdekplaatje (2) van de gloeilamp en verwijder het.
● Vervang (3) de defecte gloeilamp door een zelfde soort
gloeilamp.
● Breng het afdekplaatje (4) weer aan
● Wanneer de lamp niet brandt, controleer dan of deze wel
goed vastzit, voordat u contact met de klantenservice opneemt.
Fig. 6
67
Reiniging
● Let op: haal de afzuigkap van de stroom voor u met de
reiniging begint.
● Steek geen scherpe voorwerpen door het beschermingsrooster van de motor.
● De buitenzijde mag uitsluitend met zeepsop worden gereinigd.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstel of
schuurmiddel.
● De schakelaar en het vetfilter mogen uitsluitend met een
vochtige doek en wat zeepsop worden gereinigd.
● Maak het filter regelmatig schoon en vervang het tijdig.
Wanneer zich veel vet in het filter heeft vastgezet, kan dit
brand veroorzaken.
Toebehoren
Muurdoorvoer MKZ
E-nr. 942 118 609
Afvoerpijp ABS150 Ø 150 mm
942 118 613
Afvoerpijp ABS125 Ø 125 mm
942 118 612
Actieve koolfilter KF 8
942 118 648
Aflegrooster AR 8-60, 60 cm
942 118 636
Aflegrooster AR 8-90, 90 cm
942 118 637
Glasaflegvoorziening AG 8-60, 60 cm
942 118 638
Glasaflegvoorziening AG 8-90, 90 cm
942 118 639
Achterpaneel RP 825, 60 cm
942 118 618
Achterpaneel RP 8259, 90 cm
942 118 619
Stucwerkstang KS 8-60, 60 cm
942 118 649
Stucwerkstang KS 8-90, 90 cm
942 118 655
Klantenservice
Voor vragen en bij storingen kunt u contact opnemen met
onze klantenservice (zie de lijst met telefoonnummers).
Houd bij het telefoneren de volgende gegevens gereed:
1. Het model
2. Het E-nr.
3. Het F-nr.
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit vindt u aan
de binnenzijde van het apparaat na het verwijderen van
het vetfilter.
Wijzigingen qua constructie en kleuren in het kader van
technische ontwikkelingen voorbehouden.
68
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE
BENELUX
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota
of kwitantie te worden getoond of meegezonden.
Algemene garantiebepalingen
1. De fabrikant verleent één jaar garantie op de bijbehorende koopnota
vermelde apparaat, gerekend vanaf de aankoopdatum. Indien zich
binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een
materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper recht op kosteloos
herstel.
1a.Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een
algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan direkte
slijtage onderhevig ; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
uitgesloten.
2. De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst
uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij aangebrachte
materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze
periode een storing voordoet, welke het direkt gevolg is van de
uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte
materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Door de
uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantie- p e r i o d e ,
welke het gehele apparaat omvat, niet verlengd.
3. Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk
transporteerbare apparaten, per definitie : wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten
ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a.De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits
de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de
landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde
wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de
eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op deafgesproken
bezoekplaats aanwezig te zijn.
4. Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld
onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet
worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant
vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.
5. Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten
welke wel de betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast
juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van
de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene
garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
6. Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode
vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt
kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
Garantie-uitbreidingen
69
7. Voor koel-/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging)
geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent
per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het opde bijbehorende koopnota
vermelde apparaat, met inachtname van
volledig kosteloos
herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon,en bijkomende materiaalkosten
in rekening gebracht.
Garantie-uitsluitingen
8. Het kosteloos uitvoeren van herstel en/of vervangingswerkzaamheden,
zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de
identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet
meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan huishoudelijke doeleinden
waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de
gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde
personen hersteld of gewijzigd werd.
8a.Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan
dertig minuten bedraagt, dan worden de hiertoe ontstane
extra kosten aan
de eigenaar in rekening gebracht.
8b.Schade welke ontstaat door het met toestemming van de eigenaar, op
abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de
fabrikant verhaald worden.
8c.Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of
afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de
fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar
brengen. Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door
personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren U
herstel- en/of kontrolewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door ELGROEP
SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te
laten plaatsen.
70
Nederland
ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1, postbus 120
NL- 2400 AC Alphen a/d Rijn
Storingsmeldingen:
Tel. : 01720-80300
Fax : 01720-80366
Onderdelenverkoop:
Tel. : 01720-80400
Fax : 01720-80376
Telex : 39906 elgr
België
ELGROEP SERVICE
Bergensesteenweg 719
B-1502 Halle (Lembeek)
Thuisherstellingen:
Tel. : 02-3630444
Fax : 02-3630400
Wisselstukken:
Tel. : 02-3630555
Fax : 02- 3630500
Telex : 22915 eluxbe
Luxemburg
ELGROEP SERVICE
7, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg (Hamm)
Dienst na verkoop:
Tel.: (00352)42 43 11
Fax: (00352)42 43 14 60
71
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement