Aeg 2600D-A User Manual


Add to my manuals
27 Pages

advertisement

Aeg 2600D-A User Manual | Manualzz
2600 D
Dunstabzugshaube
Hotte aspirante
Afzuigkap
Montage- und Gebrauchsanweisung
Manuel de montage et d’utilisation
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Let vooral op het hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing als naslagwerk. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van
het apparaat.
Deze gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen voor het zelf verhelpen van eventuele storingen, zie hoofdstuk “Wat te doen in geval
van...”.
Afvalverwerking
Verwerken van verpakkingsmateriaal
● De verpakking is geheel recyclebaar, dit is op de folie en harde
schuimdeeltjes aangeduid. Verwerk verpakkingsmateriaal en
eventuele oude apparatuur volgens voorschrift.
● Neem de nationale en regionale voorschriften en de materiaalaanduiding (gescheiden afval, afvalverzameling, kringloopstation) in acht.
Aanwijzingen voor de verwerking
● Het apparaat mag niet bij het huishoudelijk afval worden gedeponeerd.
● Informatie over wanneer en waar het afval wordt opgehaald of
kan worden ingeleverd, is verkrijgbaar bij de plaatselijke
reinigingsdienst of de gemeente.
● Waarschuwing! Oude apparaten moeten voor verwerking
onbruikbaar worden gemaakt. Verwijder het snoer (nadat de
stekker uit het stopcontact is getrokken of, als er sprake is van
een vaste aansluiting, nadat de aansluiting door een elektricien
is gedemonteerd).
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
Wie aan het milieu denkt, handelt er ook naar...
51
Inhoudsopgave
Algemeen
Afzuigen
Circulatielucht
53
53
54
Elektrische aansluiting
Veiligheidsvoorschriften voor de elektricien
55
55
Technische specificatie
56
Installatie
Veiligheidsvoorschriften voor de installateur
Montage
57
57
59
Bediening van de afzuigkap
Controle verzadiging vet-en koolstoffilters
LED voor signalering verzadiging vetfilter (C)
LED voor signalering verzadiging koolstoffilter (D)
Reset signalering verzadiging vetfilter en koolstoffilter
Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
64
65
65
65
65
66
Onderhoud
Metalen vetfilters
Metalen vetfilters verwijderen
Koolfilter
Verwijderen van de bovenste glasplaat
Gloeilamp vervangen
67
67
67
68
69
70
Reiniging
71
Toebehoren
71
Klantenservice
71
52
Algemeen
Afzuigen
●
●
●
●
De afzuigkap wordt als afzuiginstallatie geleverd, maar kan in
combinatie met het actieve koolfilter (zie onder Toebehoren)
ook als circulatiekap worden gebruikt.
Daarvoor is het originele actieve koolfilter van AEG noodzakelijk (zie onder Toebehoren)
De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A
aan te brengen pijp naar buiten afgevoerd (fig. 1)
De afvoerpijp moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van
150 mm hebben (zie onder Toebehoren).
Indien er al een afvoerpijp met een diameter van 125 mm
in de muur of het dak aanwezig is, kan het bijgeleverde
verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. De afzuigkap
zal dan tijdens werking iets meer geluid produceren.
A
Fig. 1
53
Circulatielucht
●
De lucht wordt door het koolfilter gefilterd, waarna deze via
het bovenste rooster in het afvoerkanaal weer in de keuken
terechtkomt.
●
Voor de werking als circulatiekap is het originele koolfilter KF8
van AEG noodzakelijk (zie onder Toebehoren).
●
De luchtgeleider met 2 schroeven Ø 2,9 x13 mm bevestigen
(Fig. 2).
●
De positie van het afvoerkanaal kan willekeurig worden aangepast. Wanneer de afzuigkap als circulatiekap moet worden
gebruikt, kan het afvoerkanaal met het rooster voor de
zijdelingse luchtuitstoot aan de bovenkant worden vastgezet.
Fig. 2
54
Elektrische aansluiting
Veiligheidsvoorschriften voor de elektricien
Controleer voor de aansluiting van de afzuigkap of de spanning
die op het typeplaatje staat aangegeven, overeenkomt met de
netspanning. Wanneer de afzuigkap van een snoer met stekker
is voorzien, kan deze op ieder volgens voorschrift geïnstalleerd,
goed toegankelijk stopcontact worden aangesloten.
Indien een vaste aansluiting is vereist, mag de afzuigkap alleen
door een elektricien van een erkend installatiebedrijf worden
aangesloten. Bij de installatie moet een voor alle polen geschikte scheidingsvoorziening met een minimale contactopening van 3 mm worden aangebracht.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden bijvoorbeeld
schakelaars, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de
houder worden gedraaid), FI-schakelaars en beveiligingen met
een contactopening van meer dan 3 mm.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen die
ontstaan doordat voornoemde veiligheidsvoorschriften niet in
acht worden genomen.
Het aanbrengen van een stopcontact direct boven de afzuigkap
heeft twee voordelen:
1. Het stopcontact is niet zichtbaar
2. U kunt de afzuigkap snel loskoppelen van het stroomnet
door de stekker uit het stopcontact te trekken.
Aansluiting
220 – 240 V via een vast snoer met stekker (een vaste aansluiting mag uitsluitend door een erkende elektricien worden
aangelegd).
55
Technische specificatie
Afmetingen:
Hoogte x breedte x diepte (in mm)
Afmetingen:
Hoogte x breedte x diepte (in mm)
Totaal vermogen
Ventilatormotor
Verlichting
Lengte van het snoer
56
800 – 1.225 x 898 x520
820 – 1.350 x 898 x 520
175 W
1 x 130 W
2 x 20 W
100 cm
Installatie
Veiligheidsvoorschriften voor de installateur
●
●
●
●
●
●
De afvoerpijp moet bij de werking als afzuigkap een diameter
van 150 mm hebben.
Indien er al een afvoerpijp met een diameter van 125 mm in
de muur of het dak aanwezig is, kan het bijgeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt.
Bij de installatie van de afzuigkap moeten de onderstaande minimumafstanden van de bovenkant van het
fornuis tot de onderkant van de afzuigkap worden aangehouden:
Elektrisch fornuis
500 mm
Gasfornuis
650 mm
Kolen- of oliekachel
min. 700 mm
Bij gebruik van de afzuigkap en een vuurhaard in dezelfde
ruimte mag de onderdruk niet hoger dan 4PA (4 x 10-5 bar)
zijn.
De afgevoerde lucht mag niet in een rook- of gasafvoerkanaal
worden afgevoerd. Ook het afvoeren van de lucht in een
ventilatiekanaal van ruimten waarin een vuurhaard aanwezig
is, is niet toegestaan.
Wanneer de afvoer in een rook- of afvoerkanaal uitkomt dat al
enige tijd buiten gebruik is, is het raadzaam het advies van de
plaatselijke schoorsteenveger in te winnen. Voor het afvoeren
van kookdampen in de buitenlucht moeten de gemeentelijke
voorschriften worden aangehouden.
Bij gebruik als afzuigkap dient een luchtaanvoeropening te
worden aangebracht, die qua grootte ongeveer overeenkomt
met de afvoeropening.
57
●
●
●
●
●
●
●
●
58
Het gelijktijdig gebruiken van afzuigkappen en warmtebronnen
met een schoorsteen (bijv. olie-, kolen- en gaskachels) in
dezelfde ruimte kan aan wettelijke beperkingen onderhevig
zijn.
Een risicovrij gelijktijdig gebruik van afzuigkappen en warmtebronnen met rookafvoer kan alleen worden gegarandeerd
wanneer de ruimte en/of woning van buiten af worden geventileerd d.m.v. een luchtaanvoeropening van 500-600 cm². Op
deze wijze wordt een onderdruk bij de werkende afzuigkap
voorkomen.
Wanneer u twijfelt, is het raadzaam het advies van de plaatselijke schoorsteenveger of de gemeente in te winnen.
Omdat voor ruimten zonder vuurhaard de regel geldt dat de
luchtaanvoeropening even groot moet zijn als de afvoeropening, kan de werking van de afvoerinstallatie door de
grotere opening nadelig worden beïnvloed.
Het gebruik als circulatiekap is in de hierboven beschreven
situatie zonder risico en niet gebonden aan de genoemde
voorschriften.
Teneinde een optimale afzuigwerking van de afzuigkap te
bewerkstelligen, dient het afvoerkanaal aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
– korte, rechte stukken
– zo weinig mogelijk bochten
– zo flauw mogelijke bochten
– een zo groot mogelijke diameter (min. Ø150 mm)
Wanneer het afvoerkanaal niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan dient rekening te worden gehouden met een
drastische capaciteitsvermindering en een verhoogde
geluidsproductie.
Wanneer de afzuigkap op 240 V werkt, dienen het bijgeleverde verloopstuk en buizen met een diameter van 120125 mm te worden gebruikt.
Montage - fig. 3
●
●
●
●
●
●
●
●
Trek de symmetrieassen over, houd het boorsjabloon (1)
tegen de wand en markeer de positie van de boorgaten. Boor
vervolgens de gaten (2 x Ø 8 mm) (2).
Breng de pluggen aan en bevestig de beide haken (3).
Haak de afzuigkap vast aan de ogen achter de uitloop voor
het afvoerkanaal en richt deze in horizontale positie uit d.m.v.
de stelschroeven (4).
Verwijder de metalen vetfilters (5) en markeer de positie van
de twee boorgaten (2 x Ø 8 mm) op de wand (6). Daarna de
afzuigkap verwijderen en de gaten boren. Breng de pluggen
aan (7) en haak de afzuigkap weer vast. Gebruik de schroeven (8) om de afzuigkap waterpas te krijgen. Draai vervolgens de schroeven (9) vast om de afzuigkap te fixeren.
Bevestig de montagestrip (10) m.b.v. pluggen (9) en schroeven (11). Hij dient exact boven het midden van de afzuigkap te
worden aangebracht en volkomen waterpas te zijn.
Afzuigversie (S): Bevestig een pijp/slang tussen de afvoeropening en de muurkast of muur/dakaansluiting met de
bijgeleverde slangklemmen.
Circulatieversie (K): bevestig het T-stuk m.b.v. twee bouten
(2,9x13 mm) (13).
Sluit de afzuigkap op de stroom aan (14) (zie het hoofdstuk
“Elektrische aansluiting”).
Bevestig de ombouw van het afvoerkanaal met twee bouten
(16) (2,9x6,5 mm) aan de montagestrip (15). Laat het
onderste deel van de ombouw tot op de afzuigkap zakken
(17) en fixeer deze met twee bouten (2,9x6,5 mm).
59
K
S-K
Electrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen/oliekachel
Fig. 3
60
500mm
650mm
min 700mm
S
Montage
Accessoires/montagemateriaal
6 pluggen S8
6 houtschroeven 5x45
2 plaatschroeven 2,9x13
4 plaatschroeven 2,9x6,5
2 metalen haken
1 schoorsteenhouder
1 verloopstuk 150/125 mm
61
Montagestrip
Electrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen/oliekachel
62
500mm
650mm
min 700mm
Afvoeropening
Abluftaustritt
Ø150 mm
Stopcontact
Steckdose
Electrisch fornuis
Gasfornuis
Kolen/oliekachel
500mm
650mm
min 700mm
63
Bediening van de afzuigkap
De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten
voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken
nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Aan de voorzijde
van de afzuigkap bevinden zich de volgende schakelaars:
- UIT-knop
- AAN-knop en keuze van de snelheid 1-2-3-1-2-........
- Stand 1 (LED) en vetfilter verzadigd (lampje knippert)
- Stand 2 (LED) en koolstoffilter verzadigd (lampje knippert)
- Stand 3 (LED)
- Intensief (LED)
- AAN-knop intensief:
De stand voor intensief wordt gedurende 5 minuten uitgevoerd.
Daarna gaat de afzuigkap terug naar de vooraf ingeschakelde
stand c.q. gaat uit, wanneer van tevoren geen stand was
ingeschakeld. Om de intensieve stand te beëindigen voordat de
5 minuten zijn verstreken, moet knop A of B worden ingedrukt.
- UIT-knop/AAN-knop verlichting
●
A
B
C
D
E
F
G
H
Wanneer de afzuigkap of de bedieningselementen niet werken:
De stroom naar de afzuigkap minimaal 5 seconden onderbreken en
vervolgens de kap opnieuw aan zetten.
64
Controle verzadiging vet-en koolstoffilters
Deze wasemkap is voorzien van een controle die de gebruiker
waarschuwt wanneer het vetfilter schoongemaakt en het
koolstoffilter vervangen moet worden (als dat geïnstalleerd is).
De wasemkap wordt zonder actief koolstoffilter geleverd; om
deze reden is de signalering van verzadiging van het
koolstoffilter buiten werking gesteld.
Als u het koolstoffilter wilt installeren, moet de signalering van
verzadiging van het koolstoffilter worden geactiveerd; druk
hiervoor tegelijkertijd de toetsen A en B in gedurende 3
seconden: aan het begin van deze procedure knippert alleen de
LED C voor signalering van verzadiging van het vetfilter, maar
na 3 seconden begint ook de LED D voor signalering van
verzadiging van het koolstoffilter te knipperen, om aan te geven
dat de controle van verzadiging van het koolstoffilter nu actief is.
Om deze buiten werking te stellen moeten de twee toetsen
opnieuw worden ingedrukt: na 3 seconden houdt de LED D voor
signalering van verzadiging van het koolstoffilter op met
knipperen, de controle is nu buiten werking.
LED voor signalering verzadiging vetfilter (C)
Als deze LED knippert, wil dat zeggen dat de vetfilters moeten
worden afgewassen.
Dit gebeurt ongeveer om de 40 werkuren van de wasemkap.
Lees de instructies over het onderhoud van de vetfilters
aandachtig om hen op de juiste manier schoon te maken.
LED voor signalering verzadiging koolstoffilter
(D)
Als deze LED knippert, wil dat zeggen dat het koolstoffilter
vervangen moet worden.
Dit gebeurt ongeveer om de 160 werkuren van de wasemkap.
Lees de instructies voor vervanging van het koolstoffilter
aandachtig door.
Reset signalering verzadiging vetfilter en
koolstoffilter
Nadat de vetfilters schoongemaakt zijn of het koolstoffilter vervangen is,
drukt u tegelijkertijd ongeveer 3 seconden op de toetsen G en H, totdat de
LED C of D ophoudt met knipperen.
65
Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker
●
66
Reparaties mogen alleen door een vakman worden
uitgevoerd...Wend u zich in geval van reparaties tot onze
klantenservice of uw vakhandelaar.
●
Brandende pitten en hete kookplaten dienen te allen tijde
afgedekt te zijn, anders kan de afzuigkap door de
warmteontwikkeling beschadigd raken. Dat geldt met name
voor gasfornuizen en olie- en kolenkachels.
●
Laat een frituurpan niet onbeheerd achter op een brandend
fornuis.
●
Oververhitte vetten en oliën vatten snel vlam...Let daarom
goed op.
●
Dat geldt met name wanneer het vet of de olie reeds is
gebruikt.
●
Houd er altijd rekening mee dat oververhitting tot brand kan
leiden.
●
Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan.
●
Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het
vervangen van een gloeilamp, dient de afzuigkap van de
stroom te worden gehaald (zekering verwijderen of uitschakelen).
●
Maak het filter regelmatig schoon. Wanneer zich veel vet in
het filter en het kanaal heeft vastgezet, kan dit brand
veroorzaken.
Onderhoud
●
Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap dient de
afzuigkap van de stroom te worden gehaald.
Metalen vetfilters
●
De metalen vetfilters dienen voor het opnemen van vetdeeltjes
die tijdens het koken ontstaan. Ze kunnen zowel bij het afzuigen
als bij het gebruik als circulatiekap worden gebruikt. De metalen
vetfilters dienen om de vier weken te worden verwijderd en in
de vaatwasmachine, c.q. handmatig te worden gereinigd.
Metalen vetfilters verwijderen
✣afzuigkap. U kunt het vervolgens
verwijderen door het naar beneden te trekken (Fig.4).
Handmatige reiniging
U kunt het filter ontvetten door
het ca. 1 uur in warm zeepsop te
laten weken en af te spoelen met
heet water.Herhaal dit zonodig
enkele malen. Droog het filter en
plaats het weer in de afzuigkap.
Fig. 4
Vaatwasmachine
Plaats het vetfilter in de vaatwasmachine en stel het programma
voor de sterkste vervuiling en de hoogste temperatuur in (min.
65ºC). Herhaal dit zonodig enkele malen. Droog het filter en
plaats het weer in de afzuigkap.
Reiniging in de vaatwasmachine kan een geringe
verkleuring van het metaal tot gevolg hebben. Dit heeft
geen invloed op de werking van het filter.
● Het binnenfilter mag uitsluitend met warm zeepsop worden
gereinigd (gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen,
borstel of schuurmiddel).
67
Koolfilter
●
●
●
●
●
●
●
Het koolfilter wordt toegepast wanneer de afzuigkap als
circulatiekap wordt gebruikt.
In dat geval dient u het originele actieve koolfilter van AEG te
gebruiken (zie onder Toebehoren).
Het actieve koolfilter schoonmaken/vervangen
In tegenstelling tot andere actieve koolfilters kan dit actieve
koolfilter met LANGE LEVENSDUUR (Toebehoren) worden
schoongemaakt en opnieuw gebruikt. Bij normaal gebruik moet
het filter om de twee maanden worden schoongemaakt. Reinig
het bij voorkeur in de vaatwasmachine bij de hoogste temperatuur en met uw gebruikelijk wasmiddel. Het filter moet afzonderlijk worden gewassen om te voorkomen dat er voedseldeeltjes in vastraken, die later een onaangename geur kunnen veroorzaken. Daarna moet het filter 10 minuten in de oven
worden gedroogd om de koolstof weer te activeren.
Het filter moet na ongeveer 3 jaar worden vervangen, omdat
het geurabsorberend vermogen tegen die tijd is afgenomen.
Montage
Plaats één zijde van het koolfilter in het frame en draai het
enigszins, zodat het in de afzuigkap past. Fixeer het met de
rode knoppen A. (Fig.5)
Demontage geschiedt in omgekeerde volgorde.
Wanneer u een nieuw filter bestelt, dient u model en typenummer van de afzuigkap te vermelden. Deze vindt u op het
typeplaatje aan de binnenzijde van de afzuigkap.
Het koolfilter kunt u bij uw AEG-leverancier bestellen.
A
Fig. 5
68
A
Verwijderen van de bovenste glasplaat
●
●
●
●
Boven de bedieningseenheid zit een glasplaat. Om de
glasplaat te reinigen moet deze uit de houder worden
genomen. Ga daarbij als volgt te werk:
Het vetfilter verwijderen.
De vergrendeling L naar beneden trekken. (Fig. 6.)
De glasplaat uit de houder nemen.
L
Fig. 6
69
Waarschuwing
●
●
Het verontachtzamen van de instructies voor het reinigen en
vervangen van de filters kan brand tot gevolg hebben. Houd u
dus aan de gebruiksaanwijzing.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
aan de motor of ten gevolge van brand, wanneer de afzuigkap
niet correct wordt onderhouden of wanneer de veiligheidsvoorschriften niet worden aangehouden.
Gloeilamp vervangen
●
●
●
●
●
De wasemkap loskoppelen van de stroom.
De lampafdekking met een schroevendraaier losdraaien en
verwijderen. (Fig. 7.)
Een defecte lamp door een vergelijkbare vervangen.
De lampafdekking weer monteren.
Voordat u de klantenservice belt omdat de gloeilamp niet
brandt, eerst controleren of deze goed is vastgedraaid.
Fig. 7
70
Reiniging
●
●
●
●
●
Let op: haal de afzuigkap van de stroom voor u met de reiniging begint.
Steek geen scherpe voorwerpen door het beschermingsrooster van de motor.
De buitenzijde mag uitsluitend met zeepsop worden gereinigd.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstel of
schuurmiddel.
De schakelaar en het vetfilter mogen uitsluitend met een
vochtige doek en wat zeepsop worden gereinigd.
Maak het filter regelmatig schoon en vervang het tijdig. Wanneer zich veel vet in het filter heeft vastgezet, kan dit brand
veroorzaken.
Toebehoren
Actieve koolfilter KF 8
942 118 648
Klantenservice
Voor vragen en bij storingen kunt u contact opnemen met
onze klantenservice (zie de lijst met telefoonnummers).
Houd bij het telefoneren de volgende gegevens gereed:
1. Het model
2. Het E-nr.
3. Het F-nr.
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit vindt u
aan de binnenzijde van het apparaat na het verwijderen
van het vetfilter.
Wijzigingen qua constructie en kleuren in het kader van
technische ontwikkelingen voorbehouden.
71
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR
DE BENELUX
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende
aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden.
Algemene garantiebepalingen
1. De fabrikant verleent één jaar garantie op de bijbehorende koopnota
vermelde apparaat, gerekend vanaf de aankoopdatum. Indien zich
binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een
materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper recht op kosteloos
herstel.
1a.Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een
algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan direkte
slijtage onderhevig ; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
uitgesloten.
2. De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst
uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij aangebrachte
materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze
periode een storing voordoet, welke het direkt gevolg is van de
uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte
materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Door de
uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat, niet verlengd.
Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk
transporteerbare apparaten, per definitie : wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten
ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a.De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten,
mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de
landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde
wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en
de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op deafgesproken
bezoekplaats aanwezig te zijn.
4. Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld
onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet
worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant
vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.
5. Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede
apparaten welke wel de betreffende funktionele eigenschappen hebben
maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko
aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden.
Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van
de fabrikant plaats.
6. Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode
vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt
kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
72
Garantie-uitbreidingen
7. Voor koel-/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en
motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke
percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op
de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van
volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de
algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon,en bijkomende
materiaalkosten in rekening gebracht.
Garantie-uitsluitingen
8. Het kosteloos uitvoeren van herstel en/of vervangingswerkzaamheden,
zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de
identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet
meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan huishoudelijke doeleinden
waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de
gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde
personen hersteld of gewijzigd werd.
8a.Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen
meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hiertoe ontstane
extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b.Schade welke ontstaat door het met toestemming van de eigenaar, op
abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de
fabrikant verhaald worden.
8c.Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of
afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de
fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar
brengen. Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door
personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren U
herstel- en/of kontrolewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door
ELGROEP SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS
onderdelen te laten plaatsen.
73
Nederland
ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1, postbus 120
NL- 2400 AC Alphen a/d Rijn
Storingsmeldingen:
Tel. : 01720-80300
Fax : 01720-80366
Onderdelenverkoop:
Tel. : 01720-80400
Fax : 01720-80376
Telex : 39906 elgr
België
ELGROEP SERVICE
Bergensesteenweg 719
B-1502 Halle (Lembeek)
Thuisherstellingen:
Tel. : 02-3630444
Fax : 02-3630400
Luxemburg
ELGROEP SERVICE
7, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg (Hamm)
Dienst na verkoop:
Tel.: (00352)42 43 11
Fax: (00352)42 43 14 60
74
Wisselstukken:
Tel. : 02-3630555
Fax : 02- 3630500
Telex : 22915 eluxbe
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
LI1H5D Ed.03/02

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement