Aeg-Electrolux | DD8890-A | User manual | Aeg-Electrolux DD8890-A User Manual

Aeg-Electrolux DD8890-A User Manual
DD 8890
CHDD 8820
CHDD 8890
Õhupuhasti
Kasutusjuhend
Sisukord
Ohutusteave ..........................................................................................................
Seadme kirjeldus ...................................................................................................
Seadme kasutamine .............................................................................................
Korrashoid ja puhastamine ....................................................................................
Kui seade ei tööta .................................................................................................
Tehnilised andmed ................................................................................................
Paigaldamine ........................................................................................................
2
4
5
7
9
10
11
Ohutusteave
Õhupuhasti on mõeldud tavaliseks kodukasutuseks. See vastab rahvusvahelistele
ohutusnõuetele ja kvaliteedistandarditele. Ükski ohutusmeede ei taga kunagi täielikku
ohutust. Seepärast lugege kasutusjuhend hoolega läbi ning tutvuge õhupuhasti
kasutamise ja funktsioonidega enne selle kasutuselevõttu. Pöörake erilist tähelepanu
hoiatusmärkidega tähistatud lõikudele, mis aitavad ära hoida vigastusi ja ainelisi
kahjusid. Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see seadme müümise või edasiandmise
korral üle uuele omanikule.
Paigaldus ja hooldus
2
•
Elektriühendusi tohib teha ainult pädev elektrik; samuti tohib pliiti paigaldada
ainult vastava pädevusega isik. Kui neid töid sooritab asjatundmatu isik, võivad
õhupuhasti omadused halveneda ja see võib tekitada vigastusi ja/või
ainelisi kahjusid.
•
Vähim lubatud vahekaugus õhupuhasti alaservast elektripliidini on 50 cm ja
gaasipliidini 70 cm.
•
Veenduge, et paigaldamisel ei surutaks ega murtaks toitekaablit kokku.
•
Õhupuhasti on pingestamata ainult siis, kui toitepistik on eemaldatud
pistikupesast.
•
Väljatõmbeõhku ei tohi juhtida kanalisse, mida kasutatakse muude kui
elektriseadmete, nt õlipõleti või puupliidi suitsulõõrina.
Õhupuhasti ohutu kasutamine
•
Frittimisel või rasva, parafiini või muu tuleohtliku toiduaine sulatamisel ei tohi jätta
pliiti ilma järelevalveta. Tulekahju korral: Lülitage õhupuhasti kohe välja ja keerake kõik
pliidinupud nullasendisse. NB! Kustutage leek nõu kaanega sulgemise teel, mitte
kunagi veega.
•
Õhupuhasti all ei tohi flambeerida. See on tuleohtlik. Pidage meeles, et praadimisrasv
võib ülekuumenemisel süttida. Ärge jätke kunagi praepanni järelevalveta.
•
Puhtuse ja ohutuse nimel tuleb rasvafiltrit regulaarselt puhastada, sest pliidiplaadile
tilkuv rasv võib muidu süttida. Täpsemalt vt kasutusjuhendi peatükist
„Puhastamine ja hooldus“
Õhupuhasti kõrvaldamine kasutuselt
•
Ka kasutuselt kõrvaldatud õhupuhasti võib olla ohtlik. Võtke toitejuhe pistikupesast
välja ja lõigake ventilaatori juurest läbi. Küsige kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusega
tegelevalt ametnikult, kuhu võib kasutuselt kõrvaldatud õhupuhasti viia.
3
Seadme kirjeldus
Funktsioonid
Valida saab kahe funktsiooni vahel:
•
Väljapuhe kanaliliitmiku (lisavarustus) ja väljatõmbekanali kaudu.
•
Õhuringlus süsifiltri kaudu (lisavarustus).
Ühendusvoolikut ei tohi ühendada kanaliga, mida kasutatakse õlipõleti, puupliidi või
muu põletusseadme suitsulõõrina.
Põhivarustus
Õhupuhasti komplekti kuuluvad järgmised osad:
•
1 ventilaator koos juhtnuppude, valgusti ja mootoriga.
•
1 teleskoopkanal, mis koosneb U-kujulisest ülaosast ja U-kujulisest alaosast.
•
1 deflektor süsifiltri jaoks
•
1 kilekott järgmiste osadega: 1 seinakandur, millele ventilaator kinnitatakse,
tüüblid ja kruvid ning kasutus- ja hooldusjuhend.
Edasimüüjalt saab tellida järgmised osad:
• Süsifilter KF20.
Süsifiltrit tuleb kasutada, kui ventilaator suunab õhu ruumi tagasi.
•
Ainult mudel CHDD 8890: Ventilaator on õhuringluse jaoks kasutusvalmis ja
seda saab kasutada väljatõmbeventilaatorina, kui eemaldada õhupuhastis
olev süsifilter.
Väljatõmme
•
Väljapuhkeõhk lahkub seadmest toru kaudu, mis
tuleb ühendada liitmiku A külge. (Vt joonis 1).
•
Parima tulemuse saavutamiseks peab ava läbimõõt
olema sama kui väljatõmbeava.
Õhuringlus
•
Aktiivsöefilter puhastab õhku, mis suunatakse
väljapuhkekanali ülemise resti kaudu tagasi kööki.
•
Õhuringluse jaoks on vaja originaalset AEG KF20
aktiivsöefiltrit.
•
4
Õhukanalite asukohti saab vajaduse korral vahetada.
Süsifiltriga versioonis tuleb kanal kinnitada
ventilaatori ülaossa nii, et väljapuhkerest on küljel.
Joonis 1
Juhtpaneel
•
Parim viis on kasutada tavaliselt aeglast kiirust ja täiskiirust siis, kui on vaja tugevamat
ventilatsiooni. Käivitage ventilaator paar minutit enne toiduvalmistamise algust, siis tekib
kööki väike alarõhk. Pärast toiduvalmistamise lõppu peaks ventilaator töötama veel
veerandtunni, kuni lõhnad on hajunud. Juhtnupud asuvad ventilaatori esiservas.
Joonis 2
1 – Voolulüliti (ON/OFF). Vajutage lülitile ja hoidke seda sissevajutatuna u 1,5 s.
Vool lülitub ventilaatorist välja ja samuti lülituvad välja kõik funktsioonid
(peale valgustuse). Näidik on tühi. Kui soovite lülitada ventilaatori ooterežiimile,
vajutage voolulülitit uuesti vähemalt 1,5 s.
2 – Valgustus (ON/OFF)
3 – Näidik
4 – Käivitus ja mootorikiiruse lülitamine (võimsusastmed 1–2–3–1–2 jne).
5 – Turbovõimsus (ON/OFF). Ventilaator töötab turbovõimsusel 5 minutit.
Kui ventilaator töötab ja turbovõimsus lülitatakse sisse, lülitub ventilaator
5 minuti pärast automaatselt välja.
Kui soovite katkestada turbovõimsuse funktsiooni, vajutage nuppu 1 või 4.
Näidikusse ilmub P-täht ja järelejäänud aeg (keskmine punkt vilgub).
Funktsiooni lõppedes kostab helisignaal.
6 – Taimer: lülitab kõik kiirused teatud ajaks sisse (näidiku parempoolne punkt vilgub)
ja seejärel välja:
Taimeri juhitud väljalülitumisajad on järgmised:
1. võimsusaste: 20 minutit
2. võimsusaste: 15 minutit
3. võimsusaste: 10 minutit.
Näidikus on järelejäänud aeg. Funktsiooni lõppedes kostab helisignaal.
Kui nuppu uuesti vajutada, lülitub funktsioon välja.
Kui ventilaator või selle funktsioonid ei tööta: eemaldage ventilaatori toitepistik pistikupesast
vähemalt 5 sekundiks ja käivitage seejärel ventilaator uuesti. Oodake u 15 sekundit, enne kui
kontrollite, kas ventilaator töötab õigesti.
5
Rasva- ja aktiivsöefiltri märgutuled
Õhupuhastil on märgutuled, mis näitavad vajadust puhastada rasvafilter või
vahetada aktiivsöefilter (kui viimane on seadmel olemas).
Aktiivsöefilter ei kuulu ventilaatori tarnekomplekti, seega ei ole süsifiltri vahetamise
märgutuli kasutusel.
Kui õhupuhastile lisatakse süsifilter, saab vahetamise märgutule võtta kasutusele nii:
Vajutage korraga juhtnuppe 4 ja 5 ning hoidke neid sissevajutatuna 3 sekundit.
Alguses süttib vaid rasvafiltri märgutuli F. Kui süttib ka süsifiltri märgituli C, on
ka see kasutusel. Märgutule väljalülitamine: Vajutage nuppe 4 ja 5 kolm sekundit,
kuni süsifiltri märgutuli C kustub.
Rasvafiltri märgutuli (F)
Märgutuli F hakkab vilkuma, kui rasvafiltrit on vaja puhastada.
Filtrit tuleb puhastada ligikaudu iga 40 kasutustunni järel.
Järgige rasvafiltri puhastamisjuhiseid.
Aktiivsöefiltri märgutuli (C)
Aktiivsöefiltri märgutuli C hakkab vilkuma, kui süsifilter on vaja välja vahetada.
Filter tuleb välja vahetada ligikaudu iga 160 kasutustunni järel.
Järgige aktiivsöefiltri vahetamisjuhiseid.
Filtri märgutule väljalülitamine
Pärast filtri puhastamist või väljavahetamist vajutage nuppu 1 kolm sekundit,
kuni rasvafiltri märgutuli F või süsifiltri märgutuli C lõpetab vilkumise.
Ettevaatust! Filtrite märgutulede seadistamise ajal peab ventilaator olema
kogu aeg ühendatud toitevõrku.
Ärge eemaldage pistikut pistikupesast ega kaitsmeid selle ajal.
Tuulutage õigesti
Et õhupuhasti töötaks õigesti, peab tekkima kööki alarõhk.
Seetõttu ärge avage ventilaatori töötamise ajal köögiakent.
Selle asemel on mõnikord otstarbekas hoida avatuna kõrvalruumi akent.
NB!
Kui õhupuhastit kasutatakse samal ajal kui avatud kaminat, mis võtab õhku toast,
võib hakata kamin suitsu sisse ajama. Selle leevendamiseks avage aken.
Kamin ei hakka suitsu sisse ajama, kui kasutate aktiivsöefiltriga õhupuhastit.
6
Korrashoid ja puhastamine
Lülitage õhupuhastist alati enne puhastamist vool välja, võttes selleks kas pistiku
pistikupesast või kaitsme välja.
Puhastage filtrit tihti. Rasvakiht filtril või ventilatsioonikanalis on tuleohtlik, näiteks kui pliit
ununeb sisse (või muu ülekuumenemise korral).
Välispinna puhastamine
Kasutage ventilaatori välispinna puhastamiseks niisket lappi ja õrnatoimelist puhastusainet.
Ärge kasutage puhastamisel söövitavaid, abrasiivseid ega tuleohtlikke puhastusaineid.
Rasvafiltri puhastamine
Rasvafilter tuleb puhastada kuu või kahe
kuu tagant, olenevalt kasutussagedusest.
Mida puhtam on rasvafilter, seda paremini
peab see rasva kinni. Vabastage filter nii
(vt joonis 3):
•
Suruge rasvafiltri kinnitit tagasi, tõmmake
filtrit ettevaatlikult allapoole ja võtke ära.
Rasvafilter koosneb alumiiniumvõrgust,
kuhu rasvapritsmed jäävad kinni. Filtri
puhastamiseks tuleb seda pesta kuumas
vees, kuhu on lisatud rasva lahustamiseks
nõudepesuainet, või nõudepesumasinas.
Laske filtril enne tagasipaigaldamist kuivada.
NB! Filter võib nõudepesumasinas veidi värvust muuta.
Joonis 3
7
Süsifiltri vahetamine ja puhastamine
Süsifiltrit kasutatakse ainult juhul, kui õhk suunatakse ventilaatorist tagasi kööki. Süsifiltrid
neelavad lõhnu.
Erinevalt muudest süsifiltritest saab LONGLIFE-süsifiltrit puhastada ja kasutada uuesti.
Tavakasutuses tuleb süsifilter puhastada üks kord kahe kuu tagant.
Kõige mugavam on filtrit puhastada nõudepesumasinas. Kasutage puhastamiseks tavalist
nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtud pesuainet ja kõrgeimat temperatuuri (65 °C).
Peske filter eraldi, et sellesse ei jääks toidujääke vms, mis võiks tekitada lõhnu. Filtri normaalse
toimimise tagamiseks tuleb seda kuivatada ahjus temperatuuril kuni 100 °C 10 minutit.
Ligikaudu kolme aasta tagant tuleb filter vahetada uue vastu, sest siis hakkab filter oma senist
toimet kaotama.
•
Paigaldamine
Eemaldage filtri h hoidik i, keerates kaht hooba g 90° võrra. Asetage süsifilter filtrihoidiku
sisse ja pange kõik osad tagasi oma kohtadele. (Vt joonis 4.) Asetage süsifilter raami sisse
ja pange raam oma kohale tagasi.
•
Filter eemaldatakse vastupidises järjekorras.
Joonis 4
Lambi vahetamine
Enne lambi vahetamist võtke pistik pistikupesast
välja või võtke kaitsmed välja.
Lambi vahetamine (vt joonis 5):
8
•
Eemaldage lambikate kruvikeeraja abil.
•
Vahetage lambipirn välja.
•
Asetage lambikate tagasi oma kohale.
Joonis 5
Kui õhupuhasti ei tööta
Enne hoolduskeskuse poole pöördumist
Enne hoolduskeskuse poole pöördumist kontrollige järgmist:
•
Kas kaitse on korras?
•
Kas pistik on pistikupesas?
•
Kas väljapuhkekanal on õigesti paigaldatud?
•
Kas rasvafilter on puhas?
•
Kas lambid on korras ja õigesti paigaldatud?
Ärge tehke õhupuhastiga midagi, mis võiks põhjustada vigastusi või kahjustada pliiti.
Hooldus- ja võimalikud remonditööd tuleb lasta teha volitatud hoolduskeskuses.
Seadme veatu toimimise tagamiseks nõudke alati originaalvaruosade kasutamist.
Hooldustasu võib nõuda ka garantii kehtimise ajal järgmistel juhtudel:
•
põhjendamatu kaebuse korral;
•
kasutusjuhendi eiramise korral.
Hooldus ja varuosad
Hooldus, varuosade tellimine ja võimalikud remonttööd tuleb lasta teha volitatud
hoolduskeskuses. Lähima volitatud hoolduskeskuse telefoninumbri leiate
telefoniraamatust kohast „Kodumasinate hooldus ja remont“.
Seadme veatu toimimise tagamiseks nõudke alati originaalvaruosade kasutamist.
9
Lisatarvikud
Süsifilter KF20
E-nr 942 120 600
Tehnilised andmed
DD 8890
CHDD 8820
CHDD 8890
Välismõõtmed (cm)
(Väljatõmme)
Kõrgus
70-113
68,5-113,4
Laius
89,8
119,8
Sügavus
50
46
Kõrgus
78-122
77,2-123
Laius
89,8
119,8
Sügavus
50
46
Valgustus
2 × 20 W
4 × 20 W
Rasvafiltrid
3
4
Pinge
220–240 V
240 V
Koguvõimsus
215 W
275 W
Välismõõtmed (cm)
(Õhuringlus)
10
Paigaldamine
Pakendi lahtivõtmine
NB! Kontrollige, et õhupuhasti oleks kahjustusteta. Transpordikahjustuste
ilmnemisel tuleb nendest viivitamata teatada seadme müünud ettevõttele.
Ka muude kahjustuste, rikete ja puuduvate detailide korral tuleb viivitamatult teatada
seadme müüjale. Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida.
Paigalduskoht
Õhupuhasti tuleb paigaldada elektripliidi või -pliidiplaadi kohale sellest vähemalt
50 cm kõrgemale. Gaasipliidi korral peab kõrgus pliidist olema vähemalt 70 cm.
Õhupuhastit ei tohi ühendada muude kui elektripliitide äratõmbekanalisse (seda ei tohi
ühendada gaasi- ega puupliitide suitsulõõri). Järgige äratõmbekanali ühendamisel kehtivaid
eeskirju.
Elektriühendus
Elektriühendus peab asuma kanali sees. Õhupuhastil on maandatud pistikuga ühendusjuhe,
mis tuleb ühendada 220–240 V toitevõrku.
11
Seinakanduri paigaldamine – joonis 6
Ainult äratõmbemudeli jaoks:
Paigaldage kanali ülaosa nii, et pärast
paigaldamist väljapuhkeavad ei paista
(vt A–B–C, joonis 6).
Seinakanduri paigaldamine –
joonis 7
12
korras
•
Joonis 6
Märkige seinale paigaldamise
hõlbustamiseks keskjoon (1) ja
asetage paigaldusšabloon nii, et
selle keskjoon on seinale märgitud
joone peal ja šablooni alaserv on paigaldatud kupli alaserva kohal (2).
•
Puurige kaks 0,8 mm ava ning kinnitage kandur kruvide ja kruvikinnitite abil
seina külge (3). Riputage kohale kuppel (4) ja seadke selle asend õigeks (5–6).
•
Märkige kupli sisepoolele kaks ava lõpliku paigaldamise jaoks (7).
•
Võtke kuppel ära (8), puurige kaks 0,8 mm ava (9) ja kinnitage kaks kruvikinnitit (10).
•
Puurige seina kaks 0,8 mm ava üles lae lähedale ja paigaldage nendesse kaks
kruvikinnitit (11). Kui ventilaatorit kasutatakse õhufiltrina, paigaldage kaitsekate F
kanalikandurile nelja 2,9×6,5 kruviga (mudel CHDD 8820 kahega) ja kinnitage
kanalikandur G kahe kruviga (12).
•
Asetage kuppel uuesti oma kohale (13) ja kinnitage see lõplikult kohale kahe
kruviga (14).
•
Kinnitage äratõmbetoru (15) üks ots kinnitusrõngasse B ja suunake teine
ots välja (väljatõmbemudel) või kinnitage see deflektori kinnitusrõngasse
F (filtrimudel).
•
Tehke elektriühendus (16).
•
Kinnitage kanal alguses üles (17a) kanalikandurisse (17b) ja tõmmake
seejärel kanali alumine ots oma kohale ventilaatori peale (18).
•
Ainult mudel CHDD 8820: Kinnitage alumine ots kahe 3×9 mm kruviga
ventilaatori külge (19).
Joonis 7
13
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising