Electrolux | EFP6411X | User manual | Electrolux EFP6411X User Manual

Electrolux EFP6411X User Manual
Návod na montáž a používání, Felszerelési és használati utasítás
EFP 6440
EFP 6411
Instrukcja montażu i obsługi
CZ
HU
PL
CZ
-
OBSAH
2
HU
-
TARTALOM
13
PL
-
SPIS TREŚCI
24
OBSAH
CZ
BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ ......................................................................................................................3
PRO MONTÁ•NÍHO TECHNIKA 3
PRO U•IVATELE ................................................................................................................................................... 3
POPIS PØÍSTROJE ..............................................................................................................................................4
ODSÁVACÍ ZPÙSOB .............................................................................................................................................4
ZPÙSOB OPÌTNÉ UVEDENÍ VZDUCHU DO OBÌHU .....................................................................................4
KONTROLNÍ PANEL .......................................................................................................................................... 5
SPRÁVNÁ VENTILACE .......................................................................................................................................5
ÚDR•BA A OŠETØENÍ .......................................................................................................................................6
ÈIŠTÌNÍ DIGESTOØE ...........................................................................................................................................6
KOVOVÝ FILTR PROTI MASTNOTÁM .............................................................................................................6
POZOR .................................................................................................................................................................... 6
FILTR S AKTIVNÍM UHLÍKEM ........................................................................................................................... 7
VÝMÌNA SVÍTIDEL .............................................................................................................................................7
CO DÌLAT JESTLI•E .........................................................................................................................................8
ZVLÁŠTNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ ............................................................................................................................8
SERVISNÍ TECHNICKÁ SLU•BA .................................................................................................................... 8
ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY .......................................................................................................................................9
STANDARDNÍ ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY .............................................................................................................. 9
OMEZENÍ ...............................................................................................................................................................9
EVROPSKÁ ZÁRUKA ...........................................................................................................................................9
TECHNICKÉ PODROBNOSTI ........................................................................................................................10
MONTÁ• .............................................................................................................................................................10
ODSTRAÒTE BALENÍ ........................................................................................................................................ 10
PØÍPRAVA ............................................................................................................................................................ 10
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ ................................................................................................................................10
MDODÁVANÉ MONTÁ•NÍ PØÍSLUŠENSTVÍ ................................................................................................ 11
MONTÁ• .............................................................................................................................................................. 11
Před montáží či použtím přístroje prosíme o pozorné přečtení této příručky a o mimořádnou pozornost
věnovanou bezpečnostnímu upozornění na následující straně.
V případě dotazů o tomto přístroji prosíme o kontaktování Servisní služby.
Prosíme, abyste si ponechali tuto příručku pro budoucí konzultaci a předali budoucímu vlastníku
přístroje.
2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
PRO MONTÁŽNÍHO TECHNIKA
fungování:
– Ohebná krátká a přímá radice pro vývod
– Co nejmenší počet záhybů v ohebné
hadicí pro přívod vzduchu
– Neinstalovat nikdy ohebné radice s
ostrými zákruty, záhyby musí být vždy široké
– Mít pokud možno co největší ohebnou
hadici (pokud možno o stejném průměru jako
ohebná výfuková radice)
– Délka by neměla přesahovat:
3 metry s zákrutem 90°
2 metry s dvěma zákruty 90°
Zákruty přes 90° sníží účinnost digestoře a
sníží přívod vzduchu.
• Nerespektování těchto základních instrukcí
drasticky sníží účinnost odsávacího digestoře
a značně zvýší jeho hlučnost.
• V případě použití odsávací jednotky, digestoř
musí být vybaven ohebnou hadicí o průměru
120 milimetrů.
• Když se montuje digestoř je třeba zajistit
udržení následujících minimálních
vzdáleností od povrchu horního okraje
varné plochy sporáku/sporáku na plyn:
elektrický sporák
500 mm
plynový sporák
650 mm
Dodržte návody vyžadující větší vzdálenost v
případě montáže plynové varné plochy.
• Národní normy týkající se systémů spalování
stanoví maximální depresi 0,04 mbar v těchto
prostředích.
• Přívod vzduchu nesmí být napojen na
výfukový komín či na spalovací plynové radice.
Přivod vzduchu nesmí být v žádném případě
napojen na ventilační radice pro prostředí, kde
jsou instalována zařízení pro spalování.
• Montáž přívodu vzduchu se musí přizpůsobit
předpisům stanoveným nejvýznamnějšími
místními orgány.
• Jestliže je jednotka používána v odsávacím
způsobu, je třeba zajistit dostatečně velký
otvor pro ventilaci, jehož rozměry musejí být
přibližně stejné jako otvor pro přívod vzduchu.
• Celostátní i regionální stavební předpisy si
vyžadují celou řadu omezení týkajících se
použití digestoří a zaříení pro spalování
napojených na komín, jako uhelných či
petrolejových kamen a plynových sporáčků,
které se nacházejí ve stejné místnosti.
• Digestoře mohou být používány bezpečným
způsobem se zařízeními napojenými na komín
jestliže místnost a /nebo byt (kombinace
vzduch/prostředí) je ventilován/a zevně. Za
použití vhodného ventilačního otvoru velkého
příbližně 500-600cm2 tak aby nedošlo k
vytvoření depresse během fungování
digestoře.
• V případě pochyb je třeba kontaktovat
nejvýznamnější kontrolní orgán anebo úřad
stavebního inspektora.
• Protože směrnice pro prostředí s přístroji pro
spalování si vyžaduje “otvor pro přívod
vzduchu o stejném rozměru jako otvor pro
ventilaci, otvor o 500-600 cm2, tj. větší otvor by
mohl snížit výkonnost odsávací digestoře.
• Jestliže je digestoř užíván ve způsobu
opětného uvádění vzduchu do oběhu, bude
fungovat jednoduše a jistě na základě
předchozích podmínek, bez jakékoliv potřeby
výše uvedených opatření.
• Je-li digestoř užíván ve způsobu odsávacím, je
třeba postupovat podle následujících pravidel
k tomu, aby bylo možno dosánout optimálního
PRO UŽIVATELE
• Kuchyňský digestoř je projektován pro
odsávání nepříjemných kuchyňských pachů,
neodsává páru.
• Přikryjte vždy osvětlené elementy, aby příliš
vysoká teplota nepoškodila přístroj. V případě
kuchyňských, plynových, petrolejových či
uhelných sporáků je zásadně důležité
vyhnout se živým plamenům.
• I při smažení mějte pánev se smaženou
potravinou na varné ploše či plameni pod
kontrolou.
• Horký olej v pánvi kde se smaží se může
vznítit následkem příliš vysoké teploty.
• Riziko samovznícení je vyšší jestliže užívaný
olej je špinavý.
• Je mimořádně důležité mít na zřeteli, že příliš
vysoká teplota může způsobit požár.
• Pod digestoří nikdy neflambujte žádnou
potravinu.
• Odpojte vždy jednotku od napájení proudem
dříve než podniknete jakýkoliv zákrok na
digestoři, včetně výměny svítidla (vyjměte
patronu pojistky z pouzdra na pojistku anebo
vypněte automatický spínač).
• Je velmi důležité čistit digestoř a uvést do
pořádku filtr podle doporučených intervalů. V
případě, že tak neučiníte by se ve filtru usadil
tuk, který by mohl přinést nebezpečí požáru.
• Přístroj není projektován, aby byl používán
dětmi či nesamostatnými osobami bez
dohledu.
• Dohlížet na děti, jestliže užívají tento přístroj.
• Dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.
• POZOR – Zajistit si, že přístroj je vypnutý
dříve než vyměníte svítidlo tak abyste se
vyhnuli nebezpečí rány elektrickým proudem.
3
POPIS PŘÍSTROJE
• Kuchyňský digestoř je projektován pro
odsávání nepříjemných kuchyňských
pachů, neodsává páru.
• Digestoř je vybaven odsávací jednotkou a
může být též používán ve způsobu
opětného uvedení vzduchu do oběhu
jestliže je vybaven filtrem s aktivním
uhlíkem.
• Mohl by být nezbytný originální filtr s
aktivním uhlíkem pro tuto funkci (k dispozici
ve Vašem místním středisku náhradních
dílů).
Pozor!
Je zapotřebí dvou filtrů s aktivním
uhlíkem pro kuchyňské digestoře s
dvěma motory a jeden filtr s aktivním
uhlíkem pro kuchyňské digestoře s
jedním motorem.
napojení na
prstenec
ODSÁVACÍ ZPŮSOB
obr. 1
• V tomto způsobu jsou dýmy odsávány
navenek ohebnou hadicí napojenou na
prstenec (obr. 1).
• K dosažení nejlepšího výkonu ohebná
radice by měla mít stejný průměr jako otvor
přívodu vzduchu.
ZPŮSOB OPĚTNÉ UVEDENÍ
VZDUCHU DO OBĚHU
• Vzduch je filtrován filtrem s aktivním
uhlíkem a vrací se do kuchyně
• Pro způsob opětného uvedení vzduchu do
oběhu bude zapotřebí jednoho originálního
filtru s aktivním uhlíkem (viz Zvláštní
příslušenství)
Pozor!
Je zapotřebí dvou filtrů s aktivním
uhlíkem pro kuchyňské digestoře s
dvěma motory a jeden filtr s aktivním
uhlíkem pro kuchyňské digestoře s
jedním motorem.
obr. 2
4
KONTROLNÍ PANEL
• Je možné dosáhnout lepších výsledků
užitím nízké rychlosti v normálních
podmínkách a vysoké rychlosti jestliže
pachy jsou více koncentrované. .
Zapněte digestoř několik minut předtím než
začnete vařit.
digesto by měl zůstat zapnutý přibližně 15
minut po ukončení vaření anebo do
okamžiku kdy pachy nezmizelyi.
Spínače jsou montovány na horní pravé
straně hledáčku:
• Spínač světla zapíná a vypíná svítidlo
digestoře
• Spínač motoru zapíná a vypíná motor a
umožňuje uživateli zvolit jednu ze tří
rychlostí.
spínač světla
Vývod je kontrolován přesunutím pohyblivého
spínače.
Odsávací část (zachycující páru) digestoře je
používána k zapínání a vypínání vývodu,
jestliže je přístroj v chodu (Motor).
Jestliže zachycovač páry přístroje je stažen
dozadu (aniž by došlo k odpojení digestoře
spinači) výchozí pozice ventilátoru je
automaticky opět zapojena.
Jestliže odsávací část je opět zapojena bez
fungování spínačů, zpočátku vývoj je vypnutý.
Osvětlení může být zapnuto či vypnuto
odděleně pohyblivým spínačem.
SPRÁVNÁ VENTILACE
Jestliže kuchyňský digestoř pracuje správným
způsobem v kuchyni musí být nízký tlak. Je
důležité mít kuchyňská okna uzavřená a mít
otevřené okno v přilehlé místnosti.
5
spínač motoru
ÚDRŽBA A OŠETŘENÍ
• digesto musí být vždy odpojen od elektrického zásuvky dříve než je zahájena jakákoliv
údržbářská práce.
ČIŠTĚNÍ DIGESTOŘE
POZOR
• Vyčistěte vnější část digestoře užitím
vlhkého hadru a směsí vody a čistícího
neagresívního prostředku.
• Nepoužívejte nikdy žíravé, brusné či
zápalné čistící prostředky anebo výrobky
obsahující louh.
• Nevsunujte nikdy špičatépředměty do
ochranné mřížky motoru.
• Pouze pokud se čistí panel spínačů a
mřížka filtrů používejte vlhký hadr a čistící
neagresívní tekutinu.
• Je mimořádně důležité čistit jednotku a
měnit filtry v doporučených intervalech. V
opačném případě dojde k nahromadění
tuku, což by mohlo vést k nebezpečí
požáru.
• Nerespektování návodu na čištění jednotky
a výměny filtru vede k nebezpečí požáru.
Radíme velmi uživateli sledovat tento
návod.
• Výrobce odmítá zodpovědnost za
jakoukoliv škodu na motoru či jiných
částech způsobenou nevhodnou údržbou či
nerespektováním shora uvedených
bezpečnostních upozornění.
KOVOVÝ FILTR PROTI
MASTNOTÁM
• Cílem filtru proti mastnotám je absorbovat
částice tuku, které se vytvářejí během
vaření a proto musí být vždy používán jak
ve funkci odsávací směrem navenek tak ve
funkci vnitřního oběhu očištěného vzduchu.
Pozor: kovové filtry proti mastnotám musejí
být odsraněny a umyty ručně či v myčce
nádobí jednou za čtyři týdny.
Odstranění kovového filtru proti
mastnotám
• Nejdříve stiskněte rukojeť upevňující filtry
proti mastnotám k opačné straně a pak
vyjměte směrem dolů . (obr. 3)
Ruční mytí
• Ponořte filtry proti mastnotám po dobu
přibližně jedné hodiny do teplé vody
obsahující rozpouštědlo tuku, pak pečlivě
omyjte teplou vodou. V případě potřeby
operaci zopakujte. Namontujte filtry proti
mastnotám zpět jakmile jsou suché.
V myčce nádobí
• Vložte filtry proti mastnotám do myčky
nádobí. Zvolte nejsilnější program čištění,
za nejvyšší možné teploty, alespoň 65°C.
Zopakujte operaci. Namontujte filtry proti
mastnotám zpět jakmile jsou suché. V
případě, že se v myčce nádobí myje kovový
filtr proti mastnotám, může dojít k částečné
ztrátě barvy filtru, ale to nemá žádný dopad
na jeho výkonnost.
· Vyčistěte vnitřní část krytu a použijte přitom
teplý čistící roztok (nepoužívejte nikdy
žíravé prostředky, brusné prášky anebo
kartáče).
obr. 3
6
FILTR S AKTIVNÍM UHLÍKEM
• Aktivní uhlík by měl být používán pouze v
případě, kdy se zamýšlí používat digestoř
ve funkci opětného uvedení čištěného
vzduchu do prostoru.
• Proto bude bude zapotřebí originálního
filtru s aktivním uhlíkem (k dispozici u
vašeho místního střediska náhradních dílů).
• Výměna filtru s aktivním uhlíkem
Filtr s aktivním uhlíkem nemůže být myt ani
opraven.
Filtr s aktivním uhlíkem by měl být
nahrazen jednou za 12 měsíců za
podmínek normálního provozu.
Výměna filtru je službou k dispozici u
vašeho místního střediska náhradních dílů.
• Příprava
Pozor!
Pro kuchyňské digestoře s dvěma motory
je zapotřebí dvou filtrů s aktivním uhlíkem a
jeden filtr s aktivním uhlíkem v případě
kuchyňských digestoří s jedním motorem.
Vyjměte zásuvku a odstraňte filtr proti
mastnotám.
Zasuňte filtr s aktivním uhlíkem tak, aby kryl
ochrannou mřížku motoru a ventilátoru
digestoře, otočte rukojetí filtru s aktivním
uhlíkem P ve směru hodinových ručiček.
Namontujte opět filtry proti mastnotám.
(obr. 4)
• K odstranění postupujte opačným
způsobem.
• Při objednávání výměnných filtrů uvádějte
vždy číselný kód modelu digestoře a
sériové číslo. Tato informace je zjevná na
informačním štítku uvnitř jednotky.
• Filtr s aktivním uhlíkem musí být objednán u
vašeho místního střediska náhradních dílů.
P
P
obr. 4
VÝMĚNA SVÍTIDEL
• Odpojte kuchyňský digestoř od hlavního
napájedla elektr. proudu
• Vyjměte opatrně kryt svítidla a používejte
přitom šroubovák jako páku. (obr. 5)
• Nahraďte staré svítidlo novým stejného
typu.
• Namontujte zpět kryt lampy.
• Jestliže svítidlo nefunguje, ověřte si dříve
než zavoláte servisní službu zda bylo světlo
správně zasazeno.
obr. 5
7
CO DĚLAT JESTLIŽE
Jestliže zařízení nepracuje správně, prosíme o provedení následujících kontrol:
Příznaky
Řešení
Kuchyňský digestoř se neuvedl
do chodu
Zkontrolujte zda digestoř je napojen na elektrický proud.
Zkontrolujte zda byla zvolena rychlost ventilátoru.
Kuchyňský digestoř nefunguje
Zkontrolujte zda zvolená rychlost ventilátoru je na dostatečně
vysokém stupni pro vyžadovanou funkci;
Filtr proti mastnotám je čistý;
Kuchyň je dostatečně větrána aby umožnila přístup čerstvého
vzduchu.
Pokud funguje jako oběh , zkontrolujte zda filtr s aktivním uhlíkem
je stále účinný.
Je-li ve funkci odsávací, zkontrolujte zda radice a vstupy vzduchu
nebyly zataraseny.
Kuchyňský digestoř se zastavil
během fungování.
Bezpečnostní zařízení pojistky se uvedlo do chodu.
Vypněte varnou plochu a vyčkejte až se zařízení vrátí zpět do
pozice. Zda digestoř nebyl instalován pod výšku určenou v
montážním návodu motor často přestane fungovat, což poškodí
digestoř.
Jestliže po všech těchto kontrolách problém zůstává, kontaktujte místní středisko náhradních dílů a
uveďte model a sériové číslo.
Prosíme mějte na zřeteli, že bude nezbytné prokázat zakoupení přístroje pro všechny servisní
zákroky v záruce.
Zákazníci v záruce by si měli zajistit, že shora uvedené kontroly byly provedeny, protože inženýr Vás
požádá o zaplacení příjezdu, jestliže se nejená o mechanickou či elektrickou závadu.
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Filtr s aktivním uhlíkem TYPE 303
SERVISNÍ TECHNICKÁ SLUŽBA
V každém případě potřeby infomrací anebo existence problémů prosíme o telefonát technickému
telefonnímu servisu.
Při telefonátu prosíme o rychlé uvedení:
1.
číselného kódu modelu
2.
sériového čísla (E-num.)
3.
číslo výrobce (F-num.)
Tato informace se nachází na poznávacím štítku uvnitř jednotky za filtrem proti mastnotám.
Vyhrazujeme si právo změnit specificaci a barvy jakožto výsledek naší politiky neustálého technického
rozvoje.
8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
STANDARDNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
My z firmy Electrolux se zavazujeme, podle naší úvahy, opravit či vyměnit BEZ DODATEČNÝCH
NÁKLADŮ vyplývajících z práce či materiálu či dopravy, přístroj Electrolux anebo každou z jeho
součástí, jestliže do 12 měsíců od data nákupu se tento projeví jako vadný z výroby anebo materiálu,
za podmínky, že:
přístroj byl správně instalován a používán výhradně s napájedlem elektrického proudu uvedeném na
identifica štítku;
přístroj byl používán pouze pro normální domácí účely a podle návodu výrobce;
přístroj nebyl podroben sevizi, byl udržován v pohotovosti, opraven, demontován či manipulován
pouze námi autorizovaným personálem.
Středisko náhradních dílů Electrolux je povinno provést všechny revizní zákroky na základě této
záruky. Jakýkoliv vadný přístroj či součást, které jsou vyměněny, se stávají majetkem výrobce.
Tato záruka se připojuje k zákonem stanoveným předpisům a dalším uznaným právům.
Kontroly doma se provádějí mezi 8,30 a17,30, od pondělí do pátku.
Kontroly jsou možné mimo této pracovní doby, v tomto případě bude účtován příplatek.
OMEZENÍ
Tato záruka nekryje:
Škody či zavolání servisu vyplývající z dopravy, nesprávného použití či nedbalosti, výměny jakéhokoliv
svítidla či oddělitelných skleněných či plastických částí;
Náklady vyplývající ze zavolání pro seřízení nesprávně montovanho přístroje, anebo ze zavolání pro
přístroje pocházející ze zemí mimo Evropské unie (EU) či Evropské oblasti volné výměny;
Přístroje nalezené při použití uvnitř obchodního prostředí a přístroje v režimu podnájmu;
Výrobky Electrolux, které nemají identifica štítek Electrolux.
EVROPSKÁ ZÁRUKA
Jestliže se zákazník musí přestěhovat do jiného evropského státu, záruka se stěhuje s ním do nového
bydliště, za následujících podmínek:
Záruka začíná dnem, kdy byl výrobek poprvé zakoupen;
záruka kryje stejné období a stejné množství práce a součástí existující v nové zemi pro tento typ
značky či sortimentu výrobků;
Tato záruka se vztahuje na uživatele a nemůže být převedena na dalšího;
Nové bydliště je v Evropské Unii anebo v Evropské oblasti volné výměny;
Tento výroby je instalována používán podle našeho návodu a je používán pouze pro domácí účely,
například pro běžný byt;
Výrobek je instalován s ohledem na předpisy v nové zemi bydliště.
Dříve než se zákazník přestěhuje prosíme o kontaktování nejbližšího střediska pro Servis zákazníkům,
jejichž seznam je níže uveden, aby uvedl podrobnosti ohledně nového bydliště. Poté je dobře si zajistit
aby orgán pro náhradní díly věděl o přestěhování a mohl se zabývat zákazníkem a jeho přístrojem.
Francie
Německo
Itálie
Švédsko
UK
Senlis
Nürnberg
Pordenone
Stockholm
Luton
+33 (0)3 44 62 20 13
+49 (0)800 234 7378
+39 (0) 800 117511
+46 (0)20 78 77 50
+44 (0) 8705 950 950
9
TECHNICKÉ PODROBNOSTI
Rozměry (v cm)
Výška
Šířka
Hloubka
Maximální výkon
Výkon motoru
Osvětlení
Délka kabelu
Elektrické propojení
EFP 6440
EFP 6411
17,3
59,8
29,5-45
330 W
2 x 125 W
2 x 40 W
150 cm
220-230 V
17,3
59,8
29,5-45
200 W
1 x 120 W
2 x 40 W
150 cm
220-240 V
Mohou být změněny bez upozornění.
MONTÁŽ
ODSTRAŇTE BALENÍ
Zkontrolujte si zda kuchyňský digestoř není
poškozen. Škody vyplývající z dopraqvy by měly být
okamžitě ohlášeny osobě, která je v podniku
zodpovědná za dopravu.
Škody, závady a eventuálně chybějící detaily by
měly být okamžitě ohlášeny obchodníkovi. Zajistit
si, aby si děti nehrály se zabaleným materiálem.
Min
50 cm
PŘÍPRAVA
Digestoř musí být namontován na stěnu.
Po montáži digestoř nesmí být méně než 50 cm
nad elektrickou varnou plochou nebo 65 cm nad
plynovými hořáky či hořáky na smíšené palivo.
Digestoř může být instalován nad těmito odstupy,
ale k nejlepšímu výkonu by měl být instalován na
výše uvedenou vzdálenost pro vhodný zdroj tepla.
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ
Bezpečnostní upozornění pro elektrikáře
Před napojením přístroje na napájení proudem
zkontrujte, zda napětí vyznačené na identifikačním
štítku odpovídá elektrické lince, která je k dispozici.
Přístroj je vybaven propojací zásuvkou, která může
být napojena na každou zástrčku, která je snadno
přístupná.
V případě, že by bylo nutné poskytnout pevné
napojení, digestoř musí být instalován výlučně
elektrikářem autorzovaným míéstním úřadem pro
elektřinu. Při instalaci je třeba dodat vypínací
všepólové zařízení s vzdáleností alespoň 3 metrů
mezi kontakty.
Pevné napojení přístroje musí být provedeno pouze
autorizovaným elektrikářem.
10
obr. 6 - Příprava
Min
65 cm
MDODÁVANÉ MONTÁŽNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ø 150mm
1 klíč (pro šrouby TORX)
4 šrouby 4,5 x 16
6 šrouby 4 x 8
4 podpěry
1 příruba
Ø 150mm
87
MONTÁŽ
• Upevněte obě podpěry D (obr. 7) na
postranní panel skříně vestavěné do stěny
(1 na každou stranu) s 2 šrouby pro každou
podpěru (srovnejte podpěry na nižší okraj).
Umístěte podpěry tak, že se dotýkají
dolního okraje skříně vestavěné do stěny, s
tím že zadní okraj podpěry se skrývá s
zadní stranou kuchyňského digestoře;
Vyvrtejte otvor do horního panelu skříně
vestavěné do stěny tak, aby výfuková
radice a elektrický kabel jím mohly projít.
• Upevněte obě podpěry E (obr. 8) po
stranách kuchyňského digestoře (jednu po
každé straně):
a) Odstraňte vyjímací část kuchyňského
digestoře;
b) Odstraňte filtr/y proti mastnotám;
c) Upevněte podpěry dvěma šrouby P u
každé podpěry uvnitř digestoře, zavěste je
co nejvýše (na straně vývodu vzduchu) a
pak upevněte šrouby.
• Vsuňte digestoř do skříně vestavěné do
stěny a zajistitěte si, že podpěra E je
umístěna nad podpěrou D skřívně
vestavěné do stěny (obr. 9).
Protáhněte elektrické kabely příslušnými
otvory.
• Upevněte digestoř jeho šrouby na čelní
straně (obr. 9 jeden na každé straně).
• Napojte kabel na přívod elektrického
proudu až v okamžiku, kdy je montáž
ukončena.
• Kdyby se digestoř neměla přesně dotýkat
dolního okraje kuchyňské skříně, regulujte
pozici uvolněním šroubů P podpěr E
montovaných na digestoř (obr. 8), takto
bude možné vyrovnat digestoř přesně se
skříní vestavěnou do stěny; po
vykalibrování upevněte šrouby.
min.
135
Ø 4,5x16
D
obr. 7
B
E
E
obr. 8
E
obr. 9
11
P-Ø4x8
D
Ø4x8
F
• Zregulujte pohyb vyjímací zásuvky v
souvislosti s hloubkou skříně vestavěné do
stěny, tlakem na obě patky F (obr. 10).
Takto bude možné postavit čelnou část do
linie se skříní vestavěnou do stěny
(obr.10):
a) Uvolněte šrouby na patce F,
b) Přesuňte přihrádky podle potřeby
dopředu i dozadu.
c) Upevněte šrouby v přihrádkách.
• Instalujte výfukovou hadici na propojovací
prstenec C součást vybavení, pokud možno
o stejném průměru jako propojovací
prstenec (obr. 11); výfuková radice by měla
být dostatečně dlouhá aby dosáhla vnějšku
(verze s odsáváním) anebo horní část
skříně vestavěné do stěny (verze s filtrem).
• Upevněte spojovací prstenec C (musí
zapadnout) na horním vývodu digestoře. K
usnadnění montáže je prstenec vybaven
indikátorem G, který by se měl krýt s
příslušným vodítkem H umístěným na
horním vývodu vzduchu.
• Dokončete montáž vývodové radice.
• Namontujte filtri proti mastnotám, proposte
digestoř na elektrickou síť a zkontrolujte
přesné fungování.
obr. 10
C
G
H
obr. 11
12
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value
of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
© Electrolux 2003
36
LI2RRA
Ed. 12/05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising