Electrolux EFP636CH User Manual
Gebrauchsanweisung, Libro de Instrucciones, Manuel d'utilisation
EFP 936 G / EFP 636
EFP 936 K / EFP 636 G / EFP 636 X
Gebruiksaanwijzing, Manual de Instruções, User Manual
D
E
F
NL
P
UK
INHOUD
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN ............................................................................................. 27
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ............................................................................... 28
Accessoires .......................................................................................................................... 29
INSTALLATIE ........................................................................................................................ 29
Uitpakken .............................................................................................................................................................. 29
Plaats ...................................................................................................................................................................... 29
Elektrische aansluiting ........................................................................................................................................... 29
Montage van de kap onder een hangkastje ............................................................................................................ 29
Instellen van de lade .............................................................................................................................................. 29
Als afvoerkap ......................................................................................................................................................... 30
Als circulatiekap (met koolstoffilter) .................................................................................................................... 30
GEBRUIK ............................................................................................................................... 30
Bediening ............................................................................................................................................................... 30
Ventilatie ................................................................................................................................................................ 31
Belangrijk .............................................................................................................................................................. 31
ONDERHOUD ........................................................................................................................ 31
Vetfilters ................................................................................................................................................................ 31
Koolstoffilter ......................................................................................................................................................... 31
Schoonmaken ........................................................................................................................................................ 31
Belangrijk .............................................................................................................................................................. 31
Vervangen van het verlichtingslampje ................................................................................................................... 31
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX........................................... 32
TECHNISCHE GEGEVENS ................................................................................................... 34
26
Gefeliciteerd met uw nieuwe afzuigkap
Wij danken u dat u voor een Electrolux produkt gekozen hebt. Wij zijn ervan overtuigd dat u veel
profijt en plezier van uw nieuwe afzuigkap zult hebben.
Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing geheel te lezen vóór u de afzuigkap installeert en in
gebruik neemt.
Om de risico’s van schade of letsel, welke altijd aanwezig zijn tijdens het gebruik van elektrische
apparaten, te vermijden, is het belangrijk dat u de afzuigkap op correcte wijze installeert en de
veiligheidsadviezen nauwkeurig leest.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een zodanige plaats dat ook anderen de afzuigkap veilig
kunnen gebruiken.
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Tijdens het installeren en service
Tijdens het gebruik
● De afzuigkap is gemaakt voor huishoudelijk
gebruik en normaal koken. Wordt de kap voor
andere doeleinden gebruikt, dan is er een risico
op schade welke niet door de garantiebepalingen
gedekt wordt.
● Flamberen onder de afzuigkap is niet
toegestaan.
● Open vuur zoals bijvoorbeeld een hoge,
onbedekte gasvlam, is gevaarlijk voor de filters
en kan brand veroorzaken.
● Alle eventueel noodzakelijke veranderingen aan
de elektrische huisinstallatie moeten door een
erkend installateur uitgevoerd worden. De
plaatsing van de afzuigkap moet gedaan worden
door een persoon met voldoende ervaring. Het
plaatsen en aansluiten door daartoe niet
bekwame personen kan tot schade en/of letsel
leiden.
● Laat een frituurpan niet onbeheerd. Het vet of de
olie kan door oververhitting spontaan
ontbranden.
● Vervang of reinig het vetfilter regelmatig. Een
vervuild vetfilter kan brand veroorzaken.
Let op! Als brand ontstaat, schakel de afzuigkap
en het fornuis dan uit. Doof de vlammen, maar
doe dat nooit met water!
● De afzuigkap mag niet op een afvoerkanaal dat
ook voor het afvoeren van rookgassen van een
gasgeiser, gasboiler, kachel en dergelijke
gebruikt wordt aangesloten worden.
Tijdens het afdanken
● Na de installatie moet de afstand tussen de
onderkant van de kap en de bovenkant van een
elektrisch fornuis tenminste 43 cm en bij een
gasfornuis tenminste 65 cm bedragen (fig.4).
● Wees ook tijdens het afdanken beducht op
gevaar. Knip, nadat u de steker uit het
stopcontact genomen hebt, het aansluitsnoer bij
de ingang van de kap af. Laat u ten behoeve van
het milieu informeren waar u de kap voor
recycling moet aanbieden.
● Het aansluitsnoer moet zodanig gelegd of
opgehangen worden dat geen gevaar voor
beschadigen van het snoer bestaat.
27
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
1 Regelaar voor motorsnelheid
0
2 Schakelaar voor verlichting
0
1
I
2
3 Lade
4 Aanzuigrooster met vetfilter
3
5 Verlichting
Toebehoren:
●
●
●
●
●
Sjabloon voor de montage
7 schroeven
4 afstandshouders voor dunne zijpanelen
Terugslagklep
Richtkap
Fig. 1
4
5
Ø 120mm
B
Functies
De kap kan als volgt gebruikt worden:
- als afvoerkap of
- als circulatiekap.
Fig. 2
Als afvoerkap
De lucht wordt afgevoerd via de uitlaat en de
terugslagklep B (fig.2).
De afzuigkap mag niet op een kanaal
dat ook voor het afvoeren van
rookgassen (gasgeiser, gasboiler,
kachel en dergelijke) gebruikt wordt aangesloten
worden.
E
Als circulatiekap
Ø 120mm
De lucht wordt gefilterd door een koolstoffilter en
in het vertrek teruggevoerd.
Deze methode wordt gebruikt indien er geen
afvoermogelijkheid naar buiten is en ook niet
gemaakt kan worden.
E
Fig. 3
28
Accessoires
Koolstoffilter
Wanneer de kap als circulatiekap gebruikt wordt,
moet hij van een filter met actieve koolstof
voorzien worden.
U kunt het filter bij uw leverancier bestellen.
Codenummer 955 101 116
INSTALLATIE
Uitpakken
Overtuig u ervan dat de afzuigkap kompleet en niet
beschadigd is. Meld ontbrekend materiaal of schade
direct aan uw leverancier.
Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal
spelen.
min
43
cm
min
65
cm
Plaats
De kap kan onder een hangkastje gemonteerd worden.
Na de installatie moet de afstand tussen de onderkant
van de kap en de bovenkant van een elektrisch fornuis
tenminste 43 cm en bij een gasfornuis tenminste 65 cm
bedragen (fig.4).
Fig. 4
Elektrische aansluiting
De afzuigkap is voorzien van 1,6 meter aansluitsnoer
en een steker met aardcontacten. Het betreffende
stopcontact moet van (aangesloten en functionerende)
aardcontacten voorzien zijn. De kap is gemaakt voor
230V/50Hz.
Montage van de kap onder een
hangkastje
● Plaats het meegeleverde sjabloon op de rechter
binnenkant van het kastje met markering ”A” naar
achteren (Fig. 5).
● Maak gaten zoals op het sjabloon aangegeven
(fig.5).
● Doe hetzelfde aan de linkerkant.
● In het geval van 16 mm dikke zijpanelen: monteer
de 4 afstandshouders G in de bevestigingsgaten in
de kap.
● Bevestig de kap met de meegeleverde schroeven
4,5x16 mm F(fig.5) aan het kastje.
F
G
1
2
Fig. 5
M
Instellen van de lade
De afzuigkap kan onder kastjes van verschillende
diepte gemonteerd worden. Om het front in lijn met
het kastje te brengen, moeten de stops aan de
achterkant ingesteld worden. Draai de schroeven
M(fig.6) iets los, verschuif de strippen P en draai de
schroeven weer vast.
P
Fig. 6
29
3
4
Als afvoerkap
U gaat als volgt te werk:
● Monteer de flens of de terugslagklep B(fig.2).
● Monteer een afvoerslang of -pijp, met een
diameter van 120 mm, aan de flens B.
A
De afzuigkap mag niet op een
afvoerkanaal dat ook voor het
afvoeren van rookgassen van een
gasgeiser, gasboiler, kachel en dergelijke gebruikt
wordt aangesloten worden.
Als circulatiekap (met
koolstoffilter)
Montage van het koolstoffilter
● Open het rooster A(fig.7).
● Plaats het koolstoffilter en bevestig het met de
haken D(fig.7).
● Monteer de kap E(fig.3) boven de uitlaat.
D
● Plaats het rooster terug.
Fig. 7
GEBRUIK
Bediening
Trek de lade uit om de regelschuif en de
lichtschakelaar te kunnen bedienen.
De kap is van een microschakelaar voorzien zodat
in het vervolg, nadat de motorsnelheid gekozen en
de lichtschakelaar bediend is, voor het starten
slechts het bedieningspaneel omlaag getrokken
behoeft te worden.
Na het sluiten van het bedieningspaneel schakelt
de kap automatisch uit.
0
De motorsnelheid kan traploos geregeld worden.
Onder normale kookomstandigheden is een lage
snelheid voldoende. Gebruik hoge snelheden alleen
bij sterk geurende spijzen of sterke
dampontwikkeling.
Wij adviseren de kap enkele minuten vóór het
koken te starten en na het koken nog te laten
werken tot alle kookgeur verdwenen is.
30
0
I
Ventilatie
Voor een goede werking van de kap moeten
vensters in de keuken tijdens het koken gesloten
zijn. In de plaats daarvan moet de keukendeur open
staan en is het wenselijk om een venster in een
aangrenzend vertrek open te zetten (fig.8).
Belangrijk
Branders (gas, olie, hout en kolen) vergen veel
zuurstof. Tijdens het afvoeren van lucht naar buiten
door middel van de afzuigkap ontstaat
zuurstofgebrek indien het vertrek niet voldoende
geventileerd wordt!
Bij gebruik als circulatiekap treedt dit
verschijnsel uiteraard niet op.
Fig. 8
ONDERHOUD
Z
Neem de steker uit het stopcontact
vóór u de afzuigkap gaat
schoonmaken
Vetfilters
Om een vetfilter te verwijderen bedient u de
grendels A(fig.7) en trekt u het daarna omlaag.
(Alleen EFP 936: verwijder de centrale plastic strip
Z (fig.9) om de filterpanelen vrij te maken.)
Was ze in heet water en een biologisch
afwasmiddel; goed naspoelen.
Laat ze drogen vóór u ze terugplaatst.
Wij adviseren de vetfilters tenminste elke maand
schoon te maken.
Fig. 9
R
Koolstoffilter
P
Dit filter neemt geur op tot het verzadigd is.
Wij adviseren om, bij normaal gebruik, het
koolstoffilter elke 6 tot 8 maanden te vervangen.
Een koolstoffilter kan niet schoongemaakt worden.
Om het filter te verwijderen drukt u op de twee
grendels D(fig.7) en trekt u het naar voren.
max. 11 Watt
Fig. 10
Schoonmaken
De buitenkant kunt u reinigen met een zachte doek
en wat spiritus of een neutraal
huishoudschoonmaakmiddel. Gebruik geen
agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.
Vervangen van het
verlichtingslampje
Belangrijk
● Neem de steker uit het stopcontact.
● Open het beschermkapje door op de toetsjes
R(fig.10) te drukken.
● Vervang het defecte lampje door eenzelfde
model en wattage.
Niet regelmatig schoonmaken van de vetfilters of
vervangen van het koolstoffilter kan brand
veroorzaken. Wij adviseren u daarom zich aan
onze instructies te houden.
31
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden
getoond of meegezonden.
ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN
1
De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend
vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een
materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
1a
Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar.
Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn der derhalve van garantie
uitgesloten.
2
De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en
het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een
storing voordoet, welke het direkte gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw
aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van
herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat, niet verlengd.
3
Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens,
fornuizen en inbouwapparaten.
3a
De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het
apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen
bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde
plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
4
Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar
servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde
wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant.
5
Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende
funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko
aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode
vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
6
Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
GARANTIE-UITBREIDINGEN
7
Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene
garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten
in rekening gebracht.
32
GARANTIE-UITSLUITINGEN
8
Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende
hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identifikatie van het apparaat blijkt,
niet getoond kan worden of niet meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd
is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geinstalleerd,
bediend, gebruikt of behandeld wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
8a
Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd
voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor onstane extra
kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b
Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen
van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
8c
Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde
van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.
BELANGRIJK ADVIES
De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties
kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke
schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de
vereiste vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of kontrolewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te
laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen
Nederland
Belgiæ / Belgique
Luxembourg / Luxemburg
ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1, postbus 120
NL-2400 AC Alphen a/d Rijn
ELGROEP SERVICE
Bergensesteenweg 719
B-1502 Halle (Lembeek)
Thuisherstellingen:
Dépannages à domicile:
Tel.: 02-3630444
Fax.: 02-3630400
Wisselstukken:
Pièces détachées:
Tel.: 02-3630555
Fax.: 02-3630500
Telex:22915 eluxbe
ELGROEP SERVICE
3, Route d’Arlon
L-8009 Strassen:
Dépannages à domicile:
Kundendienst:
Tel.: 45 33 50
Fax.: 45 84 34
Pièces détachées:
Ersatzteile:
Tel.: 45 33 50
Fax.: 45 84 34
Storingsmeldingen:
Tel.: 01720-80300
Fax.: 01720-80366
Onderdelenverkoop:
Tel.: 01720-80400
Fax.: 01720-80376
Telex:39906 elgr
33
TECHNISCHE GEGEVENS
Model
EFP 936 G
EFP 636 / G / K
EFP 636 X
Capaciteit
hoog
laag
522 m3/h x) 295 m3/h
233 m3/h
522 m3/h x) 295 m3/h
233 m3/h
522 m3/h x) 295 m3/h
233 m3/h
Afmetingen
hoogte
breedte
diepte
395 mm
898 mm
303 mm
395 mm
598 mm
303 mm
395 mm
598 mm
295 mm
Verlichting
PL11W
PL11W
PL11W
Vetfilters
2
2
2
Netspanning
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
Aansluitwaarde
231 W
231 W
231 W
*) Bij gebruik als circulatiekap.
(EFP 936 G - EFP 636 / G / K) 28
(EFP 636 X) 20
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement