Aeg-Electrolux | DE3161-ML | User manual | Aeg-Electrolux DE3161-ML User Manual

Aeg-Electrolux DE3161-ML User Manual
341D
DE 3161
Απορροφητήρας
Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης
GR
Περιεχόµενα
GR
Οδηγίες ασφαλείας
3
Για τον τεχνικό
Για τον χρήστη
3
3
Περιγραφή της συσκευής
4
Λειτουργία απορρόφησης
Λειτουργία ανακύκλωσης
5
6
Πίνακας ελέγχου
7
Συντήρηση και καθαρισµός
8
Χάρτινο φίλτρο λίπους
Φίλτρο άνθρακος
Αλλαγή της λάµπας φωτισµού
8
9
9
Ειδικά αξεσουάρ
Εάν ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί
10
Πριν να επικοινωνήσετε µε το σέρβις
Σέρβις και ανταλλακτικά
11
12
Τεχνικά χαρακτηριστικά
13
Εγκατάσταση
13
Στήριξη συµπεριλαµβανόµενου των εξαρτηµάτων
14
Ηλεκτρική σύνδεση
13
Πριν την εγκατάσταση
Στερέωση ξύλινης επένδυσης στο καπάκι
Στήριξη του απορροφητήρα στο τοίχο
14
14
2
Οδηγίες ασφαλείας
Για τον τεχνικό
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Όταν χρησιµοποιείται ως µονάδα απορρόφησης, ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε σωλήνα διαµέτρου
ακριβώς όση και η διάµετρος του ανοίγµατος. Αν ήδη υπάρχει σωλήνας εξαγωγής διαµέτρου 100 µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε την φλάντζα µείωσης διαµέτρου 125-100 mm. Σε αυτή την περίπτωση ο απορροφητήρας θα είναι
ελαφρώς πιο θορυβώδης.
Προσοχή : Η σωλήνας δεν διατίθεται και θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.
Όταν εγκαθίσταται ο απορροφητήρας, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε πιστά τις παρακάτω ελάχιστες αποστάσεις από το πάνω
άκρο της επιφάνειας των εστιών:
ηλεκτρική κουζίνα
550 mm
κουζίνα υγραερίου
700 mm
Εάν οδηγίες εγκατάστασης εστίας γκαζιού υποδεικνύουν µεγαλύτερη απόσταση θα πρέπει να εφαρµοστούν.
Τα εθνικά στάνταρ στα συστήµατα καύσης υγρών καυσίµων προσδιορίζουν ότι η µέγιστη υποπίεση χώρου δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 0,04 bar.
Ο εξαερισµός δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε καµινάδα εξαγωγής καπνού ή καµινάδα εξαγωγής υγραερίου. ∆εν
επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η τοποθέτηση του εξαερισµού σε σηµείο που προορίζεται για τον εξαερισµό κλειστών
χώρων όπου υπάρχουν εγκαταστηµένα συστήµατα καύσης υγρού καυσίµου.
Για την εξαγωγή του αέρα πρέπει να τηρηθούν οι τοπικοί κανονισµοί.
Στην λειτουργία εξαγωγής αέρα πρέπει να φροντίσετε για καλό άνοιγµα αερισµού ίδιου µεγέθους µε το άνοιγµα του
εξαερισµού.
Κρατικοί κανονισµοί επιβάλλουν περιορισµούς στην ταυτόχρονη σύνδεση απορροφητήρα και συστηµάτων καύσης
υγρού καυσίµου, ξυλόσοµπας ή σόµπας γκαζιού σε µια καµινάδα, στον ίδιο χώρο.
Η ταυτόχρονη, ακίνδυνη, λειτουργία συσκευών που συνδέονται σε καµινάδα και απορροφητήρων, επιτρέπεται µόνο
όταν στο χώρο/διαµέρισµα υπάρχει κατάλληλο άνοιγµα αερισµού περίπου 500-600 cm2 , που να αερίζεται από έξω,
οπότε στην περίπτωση λειτουργίας του απορροφητήρα αποφεύγεται η υποπίεση.
Σε περίπτωση αµφιβολιών ενηµερωθείτε από την αρµόδια υπηρεσία.
Επειδή σε χώρους όπου υπάρχει εγκατάσταση συστηµάτων καύσης υγρού καυσίµου ισχύει ο κανόνας ότι «το άνοιγµα
του αερισµού πρέπει να είναι τόσο όσο και το άνοιγµα του εξαερισµού», ένα άνοιγµα µεγαλύτερο από 500-600 cm2
µπορεί να µειώσει την απόδοση της λειτουργίας απορρόφησης αέρα του απορροφητήρα.
Η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα είναι απλούστερη και δεν αφορά στις πιο πάνω περιπτώσεις ασφαλείας.
Η λειτουργία της ανακύκλωσης αέρα είναι σωστή όταν προσέξετε τα εξής:
− κοντό και ίσιο σωλήνα εξαγωγής
− όσο το δυνατόν λιγότερα τσακίσµατα του σωλήνα
− µην εγκαθιστάτε τους σωλήνες µε οξείες γωνίες, πρέπει να ακολουθούν ελαφρές κυρτώσεις
− όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διάµετρο του σωλήνα (κατά προτίµηση όση είναι η διάµετρος της εξόδου).
− το µήκος δεν θα πρέπει να ξεπερνά:
3 µέτρα µε µια κλίση 900
2 µέτρα µε δύο κλίσεις 900
Κλίσεις µεγαλύτερες από 900 θα µειώσουν την αποδοτικότητα του απορροφητήρα και την ροή του αέρα.
Αν δεν τηρηθούν οι πιο πάνω υποδείξεις αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας της συσκευής και µειώνεται η απόδοση της
λειτουργίας απορρόφησης αέρα του απορροφητήρα.
3
Για τον χρήστη
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ο απορροφητήρας είναι σχεδιασµένος για να απορροφά τις δυσάρεστες µυρωδιές από την κουζίνα και όχι τον ατµό.
Προσέχετε να είναι οι εστίες οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία πάντα καλυµµένες, ώστε να µη καταστραφεί ο
απορροφητήρας από την υπερβολική θερµοκρασία τους. Αποφεύγετε ακάλυπτες εστίες φωτιάς π.χ. σε κουζίνες
λαδιού ή γκαζιού.
Κατά τη διάρκεια του τηγανίσµατος πρέπει να επιτηρείτε την διαδικασία.
Στο λάδι που τηγανίζετε µπορεί να δηµιουργηθεί ανάφλεξη.
Σε λάδι που έχει χρησιµοποιηθεί πολλές φορές µπορεί να δηµιουργηθεί ανάφλεξη πιο εύκολα.
Το φλαµπέ απαγορεύεται κάτω από τον απορροφητήρα.
Σε όλες τις εργασίες που γίνονται στον απορροφητήρα πρέπει προηγουµένως να τον έχετε αποσυνδέσει από το ρεύµα.
Η τακτική αλλαγή των φίλτρων είναι πολύ σηµαντική. Σε περίπτωση συγκέντρωσης λίπους στα φίλτρα µπορεί να
δηµιουργηθεί πυρκαγιά.
Η συσκευή δεν θα πρέπει να χειρίζεται από παιδιά ή µη ικανά άτοµα χωρίς επίβλεψη.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να µην παίζουν µε την συσκευή.
Προσοχή- Σιγουρευτείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον απορροφητήρα από την παροχή ρεύµατος πριν αλλάξετε την
λάµπα για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία.
Η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα µε την οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης 2002/96/EC για την απόρριψη
ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού (WEEE).
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µεταχειρίζεστε το προϊόν
αυτό ως οικιακό απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν διατίθεται σωστά, συµβάλετε στην αποτροπή
ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής σκουπιδιών ή µε
το κατάστηµα όπου αγοράσατε την συσκευή.
4
Περιγραφή της συσκευής
•
•
Ο απορροφητήρας είναι σχεδιασµένος να απορροφά δυσάρεστες µυρωδιές από την κουζίνα, δεν απορροφά καπνό.
Η συσκευή παραδίδεται ως συσκευή απορρόφησης και µπορείτε τοποθετώντας ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα (ειδικό
εξάρτηµα) να την µετατρέψετε σε συσκευή ανακύκλωσης του αέρα.
Λειτουργία απορρόφησης
• Ο αέρας εξάγεται µέσω ενός σωλήνα, ο οποίος πρέπει να εφαρµοσθεί σε µια φλάντζα σύνδεσης. Eικ.1
Προσοχή: Ο σωλήνας δεν παρέχεται και θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.
Σηµείωση: Η φλάντζα σύνδεσης µπορεί να τοποθετηθεί στο πάνω ή στο πίσω άνοιγµα σύµφωνα µε τις ανάγκες σας.
Ο σωλήνας πρέπει να έχει την ίδια διάµετρο όσο και το άνοιγµα της συσκευής ώστε να πετυχαίνεται καλύτερη απόδοση.
Λειτουργία ανακύκλωσης
•
Ο αέρας φιλτράρεται από το φίλτρο άνθρακα και εισάγεται πάλι στο
χώρο.
• Για την λειτουργία ανακύκλωσης χρειάζεστε φίλτρο άνθρακα
(Βλέπετε παράγραφο για τα αξεσουάρ)
Προσοχή !
341 D : δύο φίλτρα άνθρακα.
5
Πίνακας ελέγχου
•
•
•
Για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιείτε την χαµηλή ταχύτητα για κανονικές συνθήκες και την υψηλή όταν οι
µυρωδιές είναι πολύ έντονες. Σας προτείνουνε να ανοίγετε τον απορροφητήρα λίγη ώρα πριν το µαγείρεµα, για να έχετε
έτσι χαµηλότερη υποπίεση στην κουζίνα. Ο απορροφητήρας θα πρέπει να µένει ανοικτός για περίπου 15 λεπτά µετά το
µαγείρεµα ή µέχρι να φύγουν οι οσµές. Οι διακόπτες ελέγχου βρίσκονται στο µπροστινό πάνελ της συσκευής:
Ο διακόπτης φωτός (light switch) θέτει τον φωτισµό εντός/εκτός λειτουργίας.
Ο διακόπτης µοτέρ (motor switch) θέτει το µοτέρ εντός/εκτός λειτουργίας και επιλέγετε µια από τις τρεις ταχύτητες
λειτουργίας.
Ο απορροφητήρας είναι εξοπλισµένος µε ένα µικρο-διακόπτη ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον κατώτερο οδηγό της
πρόσοψης στο δεξιό µέρος.
Με αυτό τον διακόπτη η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόµατα µε το άνοιγµα και κλείσιµο του
πτυσσόµενου πάνελ, αρκεί να έχει προηγουµένως καθοριστεί η ταχύτητα απορρόφησης και ο διακόπτης του φωτισµού να
βρίσκεται στην θέση Ι.
6
Καθαρισµός και συντήρηση
•
Πριν γίνουν εργασίες στον απορροφητήρα πρέπει να τον έχετε αποσυνδέσει από το ρεύµα.
Χάρτινο Φίλτρο λίπους
Ο σκοπός των φίλτρων λίπους είναι να συγκρατούν λίπη, τα οποία δηµιουργούνται κατά το µαγείρεµα. Αυτό γίνεται και στην
λειτουργία ανακύκλωσης αλλά και στην λειτουργία απορρόφησης αέρα. Το χάρτινο φίλτρο λίπους είναι πολύ λεπτό (περίπου
1mm) και βρίσκεται τοποθετηµένο στο εσωτερικό µέρος στις αντίστοιχες γρίλιες.
Το φίλτρο θα πρέπει να αλλάζει κάθε µήνα.
• Η γρίλια θα πρέπει να καθαρίζεται µε χλιαρό νερό και απαλό καθαριστικό κάθε φορά που αλλάζετε το φίλτρο.
• Μπορείτε να προµηθευτείτε το φίλτρο λίπους από το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης.
Άνοιγµα της γρίλιας
Ανοίξτε το κούµπωµα και αφαιρέστε την γρίλια προς τα κάτω. Εικ.3
Αφαίρεση του φίλτρου
Αφαιρέστε τις σφήνες (στοπ) και βγάλτε το φίλτρο. Εικ.3
Καθαρίστε το εσωτερικό µε µαλακό καθαριστικό (µην χρησιµοποιείτε καυστικά ή καθαριστικά και βούρτσες που χαράζουν)
7
Φίλτρο άνθρακα
• Το φίλτρο άνθρακα πρέπει να χρησιµοποιηθεί όταν θέλετε ο απορροφητήρας να λειτουργήσει σαν συσκευή
ανακύκλωσης αέρα.
• Το φίλτρο άνθρακα δεν πλένεται ούτε ξαναενεργοποιείται.
• Το φίλτρο άνθρακα θα πρέπει να αντικαθιστάται κάθε 4µήνες κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.
• Μπορείτε να προµηθευτείτε ανταλλακτικό φίλτρο άνθρακα από τα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τοποθέτηση – Εικ.4
Αφαιρέστε τη γρίλια.
Τοποθετήστε το φίλτρο άνθρακα για να καλύψετε την γρίλια η οποία προστατεύει τον κινητήρα εξαγωγής έτσι ώστε οι
εγκοπές στο φίλτρο να αντιστοιχούν στις ακίδες στις πλευρές της σχάρας προστασίας του κινητήρα.
Περιστρέψτε το φίλτρο δεξιόστροφα για το σταθεροποιήσετε στη θέση του.
Ξανατοποθετήστε την γρίλια του φίλτρου λίπους.
• Για να αφαιρέστε ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.
• Για την παραγγελία του φίλτρου πρέπει να αναφέρεται
τον κωδικό του µοντέλου και τον αριθµό σειράς του
απορροφητήρα. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στον
πίνακα τύπου της συσκευής, στο εσωτερικό της.
• Το φίλτρο µπορείτε να το παραγγείλετε στο τµήµα
τεχνικής εξυπηρέτησης.
8
Προσοχή
• Αν δεν ληφθούν υπόψη τα πιο πάνω για τον καθαρισµό της συσκευής και για την αλλαγή των φίλτρων, υπάρχει ο
κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς. Πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε τις πιο πάνω υποδείξεις!
• Ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει ευθύνη για φθορές στον κινητήρα ή φωτιά η οποία προκλήθηκε από µη σωστή
συντήρηση ή µη συµµόρφωση στις παραπάνω υποδείξεις ασφαλείας.
Αλλαγή της λάµπας φωτισµού
• Αποµονώστε την συσκευή από το ρεύµα.
• Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους Σηµείωση: οι λάµπες είναι
επίσης προσβάσιµες αν αφαιρέσετε το κάλυµµα του
φωτισµού. Υπάρχουν πλαστικά ελατήρια που
κλειδώνουν/ ξεκλειδώνουν το κάλυµµα. Εικ.5
• Αντικαταστήστε την παλιά λάµπα µε µία νέα ίδιου
τύπου.
• Τοποθετήστε το κάλυµµα της λάµπας.
• Αν η λάµπα δεν φωτίζει, ελέγξτε πρώτα αν την έχετε
βιδώσει σωστά πριν καλέσετε το τµήµα τεχνικής
υποστήριξης.
Καθαρισµός του απορροφητήρα
•
•
•
•
Καθαρίστε το εξωτερικό του απορροφητήρα µε ένα υγρό πανί και νερό µε µαλακό καθαριστικό.
Πότε µην χρησιµοποιείτε διαβρωτικά, λειαντικά ή εύφλεκτα καθαριστικά ή καθαριστικά που περιέχουν λευκαντικό.
Ποτέ µην βάζετε αιχµηρά αντικείµενα στην σχάρα του κινητήρα.
Το πλαίσιο διακοπτών και το πλέγµα του φίλτρου για τα λίπη να τα καθαρίζετε µόνο µε ένα νωπό πανί µε απαλό
απορρυπαντικό.
• Είναι σηµαντική η τακτική αλλαγή φίλτρων και η τήρηση του καθαρισµού ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Λόγω
συσσώρευσης λίπους µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Ειδικά αξεσουάρ
Τύπος Φίλτρου άνθρακα 29
Προσοχή ! 341 D : ∆ύο φίλτρα άνθρακα.
9
Τι θα κάνω εάν……
Εάν η συσκευή σας δεν δουλεύει σωστά κάντε τους παρακάτω ελέγχους
Σύµπτωµα
Ο απορροφητήρας δεν ξεκινάει….
Ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί.
Ο απορροφητήρα απενεργοποιείται κατά την
διάρκεια της λειτουργίας ….
Λύση
Ελέγξτε: Ο απορροφητήρας είναι συνδεδεµένος µε την παροχή
ρεύµατος.
Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει ταχύτητα του ανεµιστήρα.
Ελέγξτε: Η ταχύτητα που έχει επιλεγεί είναι κατάλληλη για την
περίσταση.
Τα φίλτρα λίπους είναι καθαρά.
Η κουζίνα εξαερίζεται επαρκώς.
Εάν έχετε επιλέξει την λειτουργία της ανακύκλωσης ελέγξτε αν το
φίλτρο άνθρακα εξακολουθεί να είναι αποτελεσµατικό. Εάν έχετε
επιλέξει την λειτουργία εξαγωγής ελέγξτε αν τα ανοίγµατα δεν
είναι φραγµένα.
Ενεργοποιείται η ασφάλεια.
Σβήστε την εστία και περιµένετε να επανέρθει η συσκευή στις
αρχικές της ρυθµίσεις (reset).
Εάν ο απορροφητήρας είναι εγκατεστηµένος πιο χαµηλά από το
επιτρεπόµενο ύψος που αναγράφουν οι οδηγίες εγκατάστασης τότε
ο κινητήρας θα σταµατάει συχνά, πράγµα που θα φθείρει τον
απορροφητήρα.
Εάν παρόλο τους παραπάνω ελέγχους το πρόβληµα παραµένει τότε επικοινωνήστε µε το τµήµα τεχνικής εξυπηρέτησης
δίνοντας το µοντέλο και το σειριακό αριθµό (serial number)
Εξυπηρέτηση πελατών
Αν υπάρχουν απορίες ή βλάβες µπορείτε να απευθυνθείτε στο τµήµα τεχνικής εξυπηρέτησης .
Στο τηλεφώνηµα δώστε τα εξής στοιχεία:
1.
Κωδικός Μοντέλου συσκευής
2.
Σειριακό αριθµό (E-Nr).
3.
Αριθµό κατασκευής (F-Nr.)
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στον πίνακα τύπου συσκευής στο εσωτερικό της
10
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώµατα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την
Ελληνική νοµοθεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραµένει κάτοχος.
∆ιάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης
Ο Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή, και την µη
ανεπάρκεια των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης η εταιρεία
δεσµεύεται να επαναφέρει τη συσκευή σε οµαλή λειτουργία, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττωµατικό
µέρος χωρίς χρέωση στον Καταναλωτή.
Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα πρέπει:
• η ηµεροµηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεωρηµένο έγγραφο αγοράς (τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής) στο οποίο
να αναγράφονται το όνοµα του πωλητή, η ηµεροµηνία αγοράς και τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής (είδος,
τυπολογία).
• η συσκευή να χρησιµοποιείται για οικιακούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση όχι στα πλαίσια επιχειρηµατικών και
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
• όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της συσκευής στα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισµού, ύδρευσης, αερίου) να
γίνονται ακολουθώντας λεπτοµερώς τις οδηγίες που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και στα ενδεχόµενα
Έγγραφα Οδηγιών για την εγκατάσταση.
• όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η περιοδική συντήρηση να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους
όρους που αναγράφονται στο Βιβλίο µε τις Οδηγίες Χρήσης.
• οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέµβαση να πραγµατοποιείται από προσωπικό των Εξουσιοδοτηµένων από την
εταιρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης και τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιούνται να είναι τα γνήσια.
Ο Καταναλωτής µπορεί να απευθύνεται στα τµήµατα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας ή το πλησιέστερο
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
Η ενδεχόµενη επισκευή ή αντικατάσταση µερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της
παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24 µηνών .
Όροι εξαίρεσης
∆εν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεµβάσεις, οι επισκευές και τα ενδεχόµενα ανταλλακτικά µέρη που θα
αποδειχθούν ελαττωµατικά λόγω:
•
εσφαλµένης εγκατάστασης
•
ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας (χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σύσταση των προϊόντων ενέργειας)
•
αµέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
•
µη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης
•
συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό
•
χρήσης µη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίµων
•
ζηµιών κατά την µεταφορά της συσκευής
•
ζηµιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που προήλθαν λόγω ανωτέρας βίας
Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πωλούνται ή χρησιµοποιούνται σε µία ξένη χώρα.
Συνεπώς, σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της εγγύησης γίνει µια τεχνική επέµβαση ή επισκευή από το προσωπικό των
τµηµάτων Τεχνικής Εξυπηρέτησης ή των Εξουσιοδοτηµένων Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας µας, κατόπιν
αιτήσεως του καταναλωτή, σχετικά µε όσα αναφέρονται παραπάνω, το κόστος επέµβασης και των ανταλλακτικών θα
επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Καταναλωτή.
Περιορισµοί της ευθύνης του Κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ενδεχόµενες βλάβες που µπορεί να προέρχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άτοµα,
πράγµατα ή ζώα, λόγω µη τήρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που
αναφέρονται ειδικά στο ζήτηµα εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής.
Electrolux Service sa
Service και Ανταλλακτικά
Θεσσαλονίκη: Λήµνου 4 Τηλ. 2310 561970-3, 2310 561981-2
Αθήνα: Αγ. Γερασίµου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, Άλιµος Τηλ. 210 9854876-7
11
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλα
∆ιαστάσεις (cm) :
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W)
Κινητήρας (W)
Φωτισµός (W)
Ηλεκτρική σύνδεση (V)
Καλώδιο (cm)
Ασφάλεια :
341D
DE 3161
40
59,8
27 (+21)
380 W
2 x 150 W
2 x 40 (E14)
220-240V
150 cm
5Α Τ
40
59,9
27 (+21)
220W
140W
2 x 40 (E14)
220-240V
150cm
5Α Τ
∆ιατηρούµε το δικαίωµα αλλαγών στην κατασκευή και στους χρωµατισµούς στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης.
Εξαρτήµατα/ Υλικά σύνδεσης
1 κλειδί Άλεν (για βίδες TORX)
1 διαχωριστής
2 βραχίονες
2 άγκιστρα
1 εκτροπέας
2 πλαστικές ροδέλες για τον διαχωριστή
2 βύσµατα στερεώσεως επί τοίχου
1 βίδα 2,9x9,5 για στερέωση του εκτροπέα / δακτύλιο σύνδεσης στο εξωτερικό άνοιγµα
4 βίδες 4,5x16 (για στερέωση των πλαϊνών του απορροφητήρα)
8 βίδες 4,5x13 (για στερέωση της ξύλινης επένδυσης στην πόρτα του ντουλαπιού)
2 βίδες 3,5x9,5 (για στερέωση του διαχωριστή στον απορροφητήρα)
2 βίδες 5x45 (για στερέωση των αγκίστρων)
1 φλάντζα Ø 120 mm
1 φλάντζα µείωσης διαµέτρου Ø 100-110-125 mm
2 βίδες 5x18
2 βίδες 5x10 για στερέωση των βραχιόνων
2 δακτύλιοι για στερέωση των βραχιόνων
Ηλεκτρική Σύνδεση
Υποδείξεις ασφαλείας για τον ηλεκτρολόγο
Πριν τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύµατος του σπιτιού είναι ίδια µε τα στοιχεία αυτά της συσκευής. Αν είναι
εξοπλισµένη µε φις µπορεί να συνδεθεί µε οποιαδήποτε πρίζα που πληρεί τις προδιαγραφές και είναι εύκολη η πρόσβασή της.
Μόνιµη σύνδεση µε το ρεύµα πρέπει να γίνει µόνο από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι χρειάζεται
εγκατάσταση µε ανοίγµατα επαφής τουλάχιστον 3 mm.
Μόνιµη σύνδεση µε το ρεύµα πρέπει να γίνει µόνο από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο.
12
Πριν την εγκατάσταση
• Αφαιρέστε και κρατήστε την γρίλια εξαγωγής .
Σηµείωση: Αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί όταν τελειώσει η εγκατάσταση.
• Επιπρόσθετα ελέγξτε αν κοντά στο σηµείο της τοποθέτησης του απορροφητήρα είναι διαθέσιµη και προσβάσιµη παροχή
ρεύµατος .
• Επιλέξτε το άνοιγµα εξαγωγής που θα χρησιµοποιήσετε. Εικ. 6.
Μόνο για την λειτουργία ανακύκλωσης: χρησιµοποιήστε µόνο το πάνω άνοιγµα.
Ελέγξτε , όταν τελειώσει η εγκατάσταση, ότι το άνοιγµα δεν είναι φραγµένο και έτσι ο αέρας καθαρισµένος να επιστέφει στην
κουζίνα χωρίς εµπόδια.
Πιέστε για να αφαιρέσετε το κοµµάτι (πάνω ή πίσω) που φράζει το άνοιγµα εξαγωγής.
Τοποθετήστε το δαχτυλίδι σύνδεσης στο άνοιγµα εκκένωσης (λογχοειδές εξάρτηµα – στην λειτουργία απορρόφησης ) ή τον
εκτροπέα (στην λειτουργία ανακύκλωσης)
13
• Ελέγξτε ότι τα πλαϊνά ντουλάπια ανάµεσα στα οποία θέλετε να εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα είναι αρκετά βαριά για
την εγκατάσταση. ∆ιαφορετικά τοποθετήστε τους βραχίονες ως επιπρόσθετα στηρίγµατα:
Α. Εισάγετε κάθε βραχίονα από την πίσω πλευρά στο εσωτερικό του απορροφητήρα από τις απέναντι εγκοπές.
Β. Στερεώστε τους βραχίονες µε τις βίδες και τους δακτυλίους. Βιδώστε τις βίδες χωρίς κεφάλι µέχρι την µέση, θα
χρησιµέψουν στην ρύθµιση της θέσης του απορροφητήρα κατά την τοποθέτηση. Εικ7
Σηµείωση: οι βραχίονες µπορούν να ρυθµιστούν κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, κυρίως χαλαρώνοντας ή σφίγγοντας
τις βίδες που τους στερεώνουν πάνω στον απορροφητήρα.
14
Τοποθέτηση επένδυσης στην µετώπη
•
•
•
•
•
Βγάλτε την σχάρα εξαγωγής
Αφαιρέστε την µετώπη (ελευθερώστε τα κουµπώµατα Ι-Εικ 8)
Εφαρµόστε τον διάγραµµα Ν3 στο πίσω µέρος του ντουλαπιού (Εικ. 9,J- το βέλος στο διάγραµµα θα πρέπει να βλέπει
το πάνω µέρος του ντουλαπιού), κάντε τυφλές τρύπες ως φαίνεται στην εικόνα. (Κ – Εικ 9)
Τοποθετήστε την µετώπη στην επένδυση και σταθεροποιήστε µε 8 βίδες (Εικ. 9 , L)
Τοποθετήστε το κάλυµµα στον απορροφητήρα πρώτα από την πάνω πλευρά (Εικ. 10-Μ1), µετά την κάτω πλευρά (Εικ.
10-Μ2)
15
16
LI20HA Ed. 09/06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising