AEG | IDE84242IB | User manual | Aeg IDE84242IB User Manual

Aeg IDE84242IB User Manual
IDE84242IB
IDE84241IB
USER
MANUAL
PL
ET
LV
LT
CS
SK
RO
EL
Instrukcja montażu i obsługi
Paigaldus- ja kasutusjuhend
Ierīkošanas un izmantošanas instrukcija
Montavimo ir naudojimosi instrukcija
Návod na montáž a používání
Návod k montáži a užití
Instrucțiuni de montaj și utilizare
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
x8
1x
FDS 100
x4
2x
x4
1x
4x
1x
2,8 m
4x
2x
3,5x9,5mm
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
KIT FDS 100
www.elektrotechnik-schabus.de
A
B
A
B
FDS 100
2x
2,9x9,5mm
FDS100
N
L
A
B
min.500
mi
n.4
0
mi
n.4
1
0
min.50
P
inst.
515
830
P
490
210
210
60
805
³ 50
805
60
490
³ 50
1a
A
s
*
inst.
6.5 mm
P
B
515
830
*
s
P
210
519
490
834
210
805
6,5
4
1,6
60
³ 50
R11
834
805
60
519
490
³ 50
1b
.a
.b
2
inst.
A
1x
2,8 m
2a
inst.
B
1x
2,8 m
2b
.a
380V-415V ~
50Hz/60Hz
2N~
OK!
OPTIONAL
CONNECTION
220V-240V ~
50Hz/60Hz
OPTIONAL
CONNECTION
380V-415V ~
50Hz/60Hz
.b
3N~
.c
3
380V-415V ~
50Hz/60Hz
2N~
BROWN
L1
BLACK
BLUE
Y/G
.a
L2
N
220V
240V
220V
240V
*
220V-240V ~
50Hz/60Hz
220V
240V
L
1
2
3
2x
4
1x
N
.b
*
380V-415V ~
50Hz/60Hz
3N~
220V
240V
220V
240V
220V
240V
L3 L2 L1
1
2
3
3x
4
N
.c
OK!
4
4x
OK!
5
x8
x4
inst.
x4
6
B
7
1
7a.1
.a
.b
FRONT
7a.2
7a.3
BACK
1
!
1
7a.4
600
490
60
50
45
210
455
*
89
550
*
*
*
**
189
488
*
7b
227
> 600
490
210
* *
*
89
> 560
*
*
**
*
189
488
*
7b
³ 50
227
7c
8
600
9a
clack!
9a.2
9a.1
2x
3,5x9,5mm
!
9a.4
9a.3
clack!
!
.a
.b
FRONT
9a.4
9a.5
BACK
1
!
1
1
9a.6
> 600
9b
clack!
9b.1
9b.3
9b.2
2x
3,5x9,5mm
9b.4
9b.5
clack!
!
.b
FRONT
9b.6
9b.7
.a
BACK
1
2
!
1
2
2
9b.8
£ 900
!
94
227
1
218
2
55
3
10
40,5
475,5
3
³ 60
26,50
441
11
R.10
.a
.b
X
.c
X
12
2x
H
H
13
600
50
490
60
210
450
560
151
151
485
13a
183
³ 50
490
210
685-845
> 560
138
13a
183
OK!
OK!
13b
FIG.15
FIG.16
FIG.17
FIG.18
.a
.b
15
.b
.a
16
17.3
17.2
17.1
17.4
17
1
2
3
4
4
3
2
1
17a
1
1
1
2
2
1
2
3
3
OK!
2
1
3
4
4
1
2
3
4
4
3
2
1
17b
clack!
2
1
1
4
3
4
3
2
3
1
2
2
clack!
1
1
17c.2
17c.1
17c.3
17c.4
17c
18
18a
clack!
18b
2
3
1
2
2,1 - 3 kw
Ø 120mm
4
1
2
3
2,3 - 3 kw
3 - 3,7 kw
Ø 120mm
Ø 200mm
1
1,6 - 1,85 kw
4
1,2 - 1,4 kw
Ø 120mm
Ø 110mm
Ø 230mm
Ø 160mm
19
!
OK!
NO!
OK!
OK!
NO!
NO!
NO!
PL - Instrukcja montażu i obsługi
Dokładnie zastosować się do wskazówek opisanych w
niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości,
uszkodzenia lub pożary wynikające z nieprzestrzegania
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest
przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, do
przyrządzania posiłków i odprowadzania produkowanych przy
tym oparów . Zabronione jest każde inne zastosowania (np.
ogrzewanie pomieszczeń). Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie lub
nieprawidłowe ustawienie elementów sterowniczych.
Produkt może się różnić od modelu wskazanego na
rysunkach znajdujących się w niniejszej
dokumentacji. Mimo to, instrukcje obsługi,
konserwacji oraz montażu pozostają te same.
Należy przechowywać niniejszą instrukcję, aby w każdej
chwili móc z niej skorzystać. W przypadku sprzedaży,
przekazania lub przeniesienia, instrukcja musi się
znajdować przy produkcie.
!
Uważnie przeczytać instrukcje: znajdują się w nich
ważne informacje na temat montażu, użytkowania oraz
bezpieczeństwa.
!
Nie wykonywać zmian elektrycznych na produkcie
!
Przed rozpoczęciem montażu urządzenia sprawdzić, czy
żadne komponenty nie są uszkodzone. W przeciwnym
wypadku, należy przerwać montaż i skontaktować się ze
sprzedawcą.
!
Przed przystąpieniem do montażu, należy sprawdzić
integralność produktu . W przeciwnym wypadku, należy
przerwać montaż i skontaktować się ze sprzedawcą.
jasno wskazane w instrukcji obsługi.
- Uziemienie urządzenia jest
obowiązkowe.
- Kabel zasilający musi być dostatecznie
długi, aby umożliwić podłączenie
urządzenia umieszczonego w meblu do
sieci elektrycznej.
- Aby instalacja elektryczna była zgodna
z obowiązującymi normami, należy
zastosować wyłącznik wielobiegunowy
zgodny z obowiązującymi normami, który
zagwarantuje całkowite odłączenie od
sieci w warunkach kategorii
przepięciowej III, zgodnie z zasadami
instalacji.
- Nie stosować rozgałęźników i
przedłużaczy.
- Po zakończeniu montażu, użytkownik
nie może mieć dostępu do elementów
elektrycznych.
- Cały sprzęt i jego dostępne części są
gorące podczas użytkowania. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów
grzejnych.
- Należy uważać, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem; trzymać je z dala od
urządzenia i pod nadzorem, ponieważ
podczas użytkowania dostępne części
mogą być gorące.
- Posiadacze rozruszników serca i
aktywnych implantów, przed użyciem
płyty indukcyjnej, muszą sprawdzić, czy
ich rozrusznik jest kompatybilny z
urządzeniem.
- W trakcie i po użyciu nie można dotykać
NB.: Elementy oznaczone symbolem „(*)” są dodatkowymi
akcesoriami dostarczonymi tylko z niektórymi modelami lub
oddzielnymi elementami, które można zakupić.
1. Ostrzeżenie
Uwaga! Należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
czynności montażowej, należy odłączyć
urządzenie od sieci elektrycznej.
- Montażu lub konserwacji może
dokonywać wyłącznie wykwalifikowany
technik, zgodnie ze wskazówkami
producenta i według obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa. Nie
naprawiać i nie wymieniać żadnych
części urządzenia, jeżeli nie zostało to
52
ponieważ mogą się nagrzać.
Przed podłączeniem do sieci
elektrycznej: sprawdzić tabliczkę
znamionową (umieszczoną na dolnej
części urządzenia), aby upewnić się, że
napięcie i moc są zgodne z wartościami
sieci oraz, że gniazdko jest odpowiednie.
W razie wątpliwości skontaktować się z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Ważne:
- Po użyciu należy wyłączyć płytę
kuchenną przy pomocy urządzenia
sterowniczego; nie polegać wyłącznie na
detektorze garnków.
- Unikać wycieku cieczy; w celu
ugotowania lub podgrzania płynów
zmniejszyć dopływ ciepła.
- Nie pozostawiać włączonych
elementów grzejnych, gdy na płycie
znajdują się puste garnki lub patelnie lub,
gdy płyta jest pusta.
- Po zakończeniu gotowania, wyłączyć
daną strefę grzewczą.
- Do gotowania nie używać folii
aluminiowej i nigdy nie umieszczać
produktów znajdujących się w
aluminiowych opakowaniach. Aluminium
ulega stopieniu i może nieodwracalnie
uszkodzić urządzenie.
- Nigdy nie podgrzewać puszek i
blaszanych pojemników z żywnością,
należy je wcześniej otworzyć: mogłyby
wybuchnąć!
To ostrzeżenie odnosi się do wszystkich
rodzajów płyt kuchennych.
- Stosowanie dużej mocy, jak na przykład
elementów grzejnych urządzenia.
- Nie kłaść na urządzeniu ściereczek lub
innych materiałów łatwopalnych, dopóki
wszystkie jego elementy nie ostygną.
- Nie umieszczać materiałów
łatwopalnych na urządzeniu lub w jego
pobliżu.
- Rozgrzany tłuszcz i olej może ulec
zapaleniu. Nadzorować gotowanie
produktów zawierających dużą ilość
tłuszczu i oleju.
- Jeżeli powierzchnia jest pęknięta,
wyłączyć urządzenie, aby uniknąć ryzyka
porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do
uruchamiania za pomocą zewnętrznego
regulatora czasowego lub oddzielnego
systemu zdalnego sterowania.
- Niekontrolowane przyrządzanie potraw
na płycie kuchennej przy użyciu tłuszczu
lub oleju może być niebezpieczne i
doprowadzić do pożaru.
- Proces gotowania powinien być
nadzorowany. Krótkie gotowanie
powinno być ciągle nadzorowane.
- NIGDY nie próbować gasić płomienia
wodą. Przeciwnie, wyłączyć urządzenie i
zgasić ogień pokrywką lub kocem
gaśniczym. Niebezpieczeństwo pożaru:
nie kłaść przedmiotów na powierzchniach
grzewczych.
- Nie używać urządzeń czyszczących
parą.
- Nie kłaść metalowych przedmiotów
takich, jak noże, widelce, łyżki i pokrywki
na powierzchniach płyty kuchennej,
53
urządzeniami spalającymi gaz lub inne
paliwa.
Należy często czyścić okap wewnątrz i
na zewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W
MIESIĄCU);
zawsze
przestrzegać
wskazówek wskazanych w instrukcjach
konserwacji.
Nieprzestrzeganie zasad dotyczących
czyszczenia okapu i wymiany oraz
czyszczenia filtrów wiąże się z ryzykiem
pożaru.
Surowo zabrania się przyrządzania
produktów na wolnym ogniu.
Stosowanie wolnego ognia jest szkodliwe
dla filtrów i może być przyczyną pożaru,
dlatego też jest surowo zabronione.
Smażenie musi następować pod stałą
kontrolą, aby przegrzany olej nie zapalił
się.
UWAGA: Podczas funkcjonowania płyty
kuchennej dostępne części okapu mogą
być gorące.
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do
sieci elektrycznej, dopóki nie zostanie
zakończony jego montaż.
W odniesieniu do zasad technicznych i
przepisów bezpieczeństwa dotyczących
odprowadzania spalin, należy się ściśle
zastosować do rozporządzeń lokalnych
władz.
Wyciągane powietrze nie może być
przesyłane przez kanał stosowany do
odprowadzania spalin produkowanych
przez urządzenia spalające gaz lub inne
paliwa.
Nie używać lub pozostawiać okapu bez
prawidłowo zamontowanych lampek,
ponieważ istnieje ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
funkcji Booster nie nadaje się do
podgrzewania płynów takich, jak olej do
smażenia. Nadmierne ciepło może być
niebezpieczne. W takich przypadkach
zaleca się użycie niższej mocy.
- Naczynia powinny być umieszczone
bezpośrednio na płycie kuchennej i
muszą być wyśrodkowane. Pod żadnym
pozorem nie wkładać żadnych
przedmiotów pomiędzy garnek a płytę
kuchenną.
- W przypadku wysokiej temperatury,
urządzenie automatycznie zmniejsza
poziom mocy stref grzewczych.
Przed rozpoczęciem czyszczenia lub
konserwacji, należy odłączyć produkt od
sieci elektrycznej wyjmując wtyczkę lub
wyłączając główny wyłącznik.
Podczas
wszystkich
czynności
instalacyjnych i konserwacyjnych używać
rękawic roboczych.
Urządzenia mogą używać dzieci powyżej
8 roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych i
psychicznych lub osoby nie posiadające
doświadczenia,
lub
wystarczającej
wiedzy pod warunkiem, że będą
nadzorowane lub zostaną przeszkolone
na temat bezpiecznego użytkowania i
związanego z nim niebezpieczeństwa.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły
się urządzeniem.
Czyszczenia i konserwacji nie mogą
dokonywać dzieci bez nadzoru.
W lokalu musi być odpowiednia
wentylacja, gdy okap kuchenny jest
używany równocześnie z innymi
54
Nigdy nie stosować okapu
prawidłowo zamontowanej kratki!
prędkość tylko w przypadku dużej ilości spalin i oparów,
używając funkcji booster wyłącznie w ekstremalnych
wypadkach. Aby utrzymać skuteczność systemu redukcji
nieprzyjemnych zapachów, wymieniać, gdy jest to konieczne
filtr/y węglowy/e. Aby zachować skuteczność filtra
przeciwtłuszczowego, w razie konieczności należy go
wyczyścić. Aby zwiększyć skuteczność i zredukować hałas,
zastosować maksymalną średnicę systemu odprowadzania
wskazaną w niniejszej instrukcji.
bez
Używać wyłącznie śrub mocujących
znajdujących się w wyposażeniu
produktu lub, jeżeli ich brak, zakupić
śruby odpowiedniego rodzaju. Użyć śrub
o odpowiedniej długości, wskazanych w
Instrukcji montażu.
Podczas równoczesnego funkcjonowania
okapu kuchennego i innych urządzeń
zasilanych energią inną niż elektryczna,
negatywne ciśnienie w pomieszczeniu
nie może przekraczać 4 Pa (4 × 10-5
barów).
Urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/WC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Dokonując prawidłowej utylizacji
produktu, użytkownik przyczynia się do zapobiegania
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko
naturalne i zdrowie.
Symbol
umieszczony na produkcie lub na załączonej
dokumentacji oznacza, że nie powinien on być traktowany
jako odpad domowy, należy go oddać do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy
się go pozbyć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji na temat
utylizacji, złomowania i recyklingu produktu, należy
skontaktować się z właściwym biurem lokalnym, centrum
zbiórki odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony.
Urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane
wyprodukowane zgodnie z normami dotyczącymi:
i
•
Bezpieczeństwa: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6,
EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
• Osiągów: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Porady dotyczące
prawidłowego użytkowania ograniczającego wpływ na
środowisko: Podczas rozpoczęcia gotowania włączyć okap z
minimalną prędkością, pozostawiając go włączonym również
na kilka minut po zakończeniu gotowania. Zwiększyć
55
Użytkowanie okapu
2. Obsługa
System zasysania oparów może być używany w wersji
wyciągowej z odprowadzaniem na zewnątrz budynku lub
filtrującej z wewnętrzną recyrkulacją.
Użytkowanie płyty kuchennej
Indukcyjny system gotowania opiera się na fizycznym zjawisku
indukcji magnetycznej. Główną cechą takiego systemu jest
bezpośrednie przekazywanie energii z generatora do garnka.
Zalety:
W porównaniu z elektrycznymi płytami kuchennymi, wasza płyta
indukcyjna jest:
- Bezpieczniejsza: niższa temperatura na szklanej powierzchni.
- Szybsza: mniejszy czas nagrzewania potrawy.
- Bardziej precyzyjna: płyta natychmiast reaguje na wydawane
polecenia
- Skuteczniejsza: 90% pobieranej energii jest przekształcanej w
ciepło. Poza tym, po zdjęciu garnka z płyty, przekazywanie ciepła
zostaje natychmiast przerwane, unikając w ten sposób
niepotrzebnych strat.
Wersja wyciągowa
Rys. 7
Opary są odprowadzane na zewnątrz za pomocą szeregu
przewodów
rurowych
(do
oddzielnego
zakupu)
przymocowanych do kołnierza znajdującego się w
wyposażeniu.
Średnica rury spustowej musi być równa średnicy pierścienia
łączącego:
- w przypadku wyjścia prostokątnego 222 x 89 mm
- w przypadku wyjścia okrągłego Ø 150 mm (*)
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie dotyczącej
akcesoriów wersji wyciągowej, w ilustrowanej części niniejszej
instrukcji.
Rys. 7c
Podłączyć produkt do przewodów rurowych i otworów
spustowych na ścianie o średnicy równej średnicy wylotu
powietrza (kołnierz łączący).
Zastosowanie rur i otworów spustowych na ścianie o
mniejszej średnicy doprowadzi do zmniejszenia osiągów
zasysania i znacznego zwiększenia hałasu.
W takim przypadku producent uchyla się od wszelkiej
odpowiedzialności.
!
Użyć przewodu o minimalnej niezbędnej długości.
!
Użyć przewodu z możliwie jak najmniejszą liczbą łuków
(maksymalny kąt kolanka: 90°).
!
Unikać dużych różnic w przekroju przewodu.
2.1 Pojemniki do gotowania
Używać wyłącznie garnków, które posiadają symbol
Ważne:
aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia powierzchni nie należy
używać:
- naczyń, których dno nie jest idealnie płaskie.
- metalowych naczyń z emaliowanym dnem.
- naczyń o szorstkiej podstawie, aby nie porysować powierzchni
płyty.
- nigdy nie kłaść gorących garnków i patelni na panelu
sterowniczym płyty
2.1.1 Pojemniki
Gotowanie indukcyjne wykorzystuje pole magnetyczne do
wytwarzania ciepła. Naczynia muszą więc zawierać żelazo. Można
sprawdzić, czy materiał z którego jest wykonany garnek jest
magnetyczny za pomocą zwykłego magnesu. Garnki nie nadają
się, jeżeli magnes nie działa na nie.
Wersja filtrująca
Rys. 8
Przed ponownym wprowadzeniem do pomieszczenia,
zasysane powietrze zostanie przefiltrowane przez
odpowiednie filtry przeciwtłuszczowe i filtry
przeciwzapachowe.
Produkt jest dostarczany z wszystkimi elementami
niezbędnymi do standardowego montażu, z wylotem
powietrza w przedniej części cokołu mebla.
W opakowaniu znajdują się cztery zestawy ceramicznych
filtrów węglowych o wysokich osiągach. Filtry ceramiczne są
nowoczesnymi modułowymi filtrami węglowymi, które nadają
się do regeneracji (skonsultować rozdział Konserwacja - Filtry
węglowe, zamieszczony w niniejszej instrukcji).
Właściwości chemiczno-fizyczne pozwalają na osiągnięcie
dużej skuteczności pochłaniania zapachów oraz wysokiej
wytrzymałości mechanicznej.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie dotyczącej
akcesoriów wersji filtrującej (w ilustrowanej części niniejszej
instrukcji).
Rys. 13b
2.1.2 Zalecane średnice dna garnka
WAŻNE: jeżeli wymiary garnków będą niewłaściwe strefy
grzewcze nie włączą się
Aby sprawdzić średnicę garnka odpowiednią do każdej strefy,
należy skonsultować rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji.
2.2 Oszczędność energii
Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty powinno się:
- Używać garnków i patelni o średnicy dna równiej średnicy strefy
grzewczej.
- Używać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
- Gdzie jest to możliwe, podczas gotowania przykryć garnek
pokrywką
- W celu zmniejszenia czasu, gotować warzywa, ziemniaki itp. w
niewielkiej ilości wody.
- Używać szybkowaru, który dodatkowo ogranicza zużycie energii i
czas gotowania
- Ustawić garnek na środku strefy grzewczej oznaczonej na płycie.
56
NB.: produkt jest wyposażony w funkcję Power Limitator, która
umożliwia ustawienie maksymalnego progu poboru kw
Ustawienie musi nastąpić w momencie podłączenia produktu do
sieci elektrycznej lub przy ponownym podłączeniu sieci (w ciągu 2
kolejnych minut). Informacje na temat sekwencji ustawienia
funkcji Power Limitation znajdują się w rozdziale Działanie.
3. Instalacja okapu
Zarówno elektryczna jak i mechaniczna instalacja musi być
wykonywana przez wykwalifikowany personel.
Urządzenie zostało zrealizowane do zabudowy w blacie roboczym
o grubości 2-6 cm, w przypadku instalacji TOP; 2,5-6 cm w
przypadku instalacji FLUSH.
Minimalna odległość pomiędzy płyta kuchenną a ścianą musi
wynosić przynajmniej 5 cm z przodu, 4 cm z boku i
przynajmniej 50 cm od górnych półek.
Zwróć Uwagę = Wskazane odległości są przykładowe:
podczas projektowania uwzględnić zalecenia producenta
kuchni.
3.2 Instalacja okapu
Przed rozpoczęciem instalacji:
•
3.1 Podłączenie elektryczne
Rys. 3
- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej
- Instalacji musi dokonywać wykwalifikowany personel znający
obowiązujące przepisy dotyczące instalacji i bezpieczeństwa.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za osoby, zwierzęta lub
rzeczy w przypadku niezastosowania się do wytycznych
zawartych w niniejszym rozdziale.
- Kabel zasilający musi być wystarczająco długi, aby umożliwić
wyjęcie płyty kuchennej z blatu roboczego
- Upewnić się, że napięcie na tabliczce znamionowej znajdującej
się na spodzie urządzenia odpowiada napięciu pomieszczenia, w
którym zostanie ono zainstalowane.
- Nie używać przedłużaczy.
- Zgodnie z prawem uziemienie jest obowiązkowe
- Przewód elektryczny uziemienia musi być o 2 cm dłuższy od
innych przewodów
- W przypadku, gdy urządzenie nie posiada kabla zasilającego,
należy użyć kabla o minimalnym przekroju 2,5 mm2 dla mocy do
7200 W; w przypadku wyższej wartości mocy przekrój kabla musi
wynosić 4 mm2.
- W żadnym punkcie przewód nie może osiągnąć temperatury o
50 °C wyższej od temperatury otoczenia.
- Urządzenie przeznaczone jest do stałego podłączenia do sieci
elektrycznej, dlatego też, należy je podłączyć do stałej sieci za
pomocą wyłącznika wielobiegunowego, zgodnego z przepisami,
który zagwarantuje całkowite odcięcie zasilania w warunkach
kategorii przepięciowej III oraz będzie łatwo dostępny po
zamontowaniu.
Uwaga: aby dokonać innego podłączenia elektrycznego,
jednofazowego lub trójfazowego, należy usunąć obecny na
nim kabel i zastąpić nowym (który nie znajduje się w
wyposażeniu) o następującej charakterystyce:
podłączenie jednofazowe: kabel H05V2V2-F 3G4
podłączenie trójfazowe: kabel H05V2V2-F 5G2,5
Rys. 3b/3c
Uwaga! Przed ponownym podłączeniem obwodu do zasilania
sieciowego i sprawdzeniem prawidłowego działania, należy
zawsze sprawdzić, czy kabel sieciowy został prawidłowo
zamontowany.
Uwaga! Wymiana kabla połączeniowego musi być wykonana
przez autoryzowany serwis techniczny lub osobę oo podobnych
kwalifikacjach.
•
•
•
Po rozpakowaniu produktu sprawdzić, czy nie został on
uszkodzony w czasie transportu a w przypadku
problemów, przed przystąpieniem do instalacji,
skontaktować się ze sprzedawcą lub Działem Obsługi
Klienta.
Sprawdzić, czy wymiary zakupionego produktu są
odpowiednie do wybranej strefy montażu.
Sprawdzić, czy wewnątrz opakowania nie umieszczono
(na czas transportu) dodatkowych elementów (takich jak
worki ze śrubami, gwarancje itd.) i ewentualnie wyjąć je i
przechować.
Upewnić się również, że w pobliżu miejsca instalacji
znajduje się gniazdo elektryczne
Przystosowanie mebla do zabudowy:
- Produktu nie wolno montować nad urządzeniami
chłodniczymi, zmywarkami do naczyń, piecykami,
piekarnikami, pralkami i suszarkami.
- Przed włożeniem płyty kuchennej wykonać wszystkie
otwory w meblu i ostrożnie wyjąć trociny i wióry pozostałe
po cięciu.
WAŻNE: używać jednoskładnikowego kitu uszczelniającego
(S), odpornego na temperaturę do 250°C;
przed montażem, należy dokładnie wyczyścić
powierzchnie do klejenia usuwając wszelkie substancje,
które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na sklejenie
(np.: produkty zapobiegające przywieraniu, smar, olej, pył,
resztki starego kleju itp.);
należy równomiernie rozprowadzić klej na całym
obwodzie ramy;
po przyklejeniu pozostawić do wyschnięcia na około 24
godziny.
Rys. 1b
UWAGA! Niezainstalowanie śrub i elementów mocujących
zgodnie z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do
ryzyka natury elektrycznej.
NB.: dla zapewnienia prawidłowego montażu produktu zaleca
się owinięcie przewodów rurowych taśmą klejącą o
następującej charakterystyce:
- folia elastyczna z miękkiego PVC, z klejem akrylanowym
- zgodna z normą DIN EN 60454
- opóźniająca spalanie
- o świetnej wytrzymałości na starzenie
- odporna na skoki temperatury
- możliwa do użycia w niskiej temperaturze
57
4. Działanie okapu
Panel sterowniczy
NB.: W celu wybrania elementów sterowniczych wystarczy lekko dotknąć (wcisnąć) symbole, które je przedstawiają
Wyświetlacz / LED
Przyciski
1.
ON/OFF płyty kuchennej/okapu do płyty kuchennej
7.
Wizualizacja Power Level
2.
Wybór stref grzewczych
Zwiększenie Power Level
8.
Wizualizacja prędkości (mocy) zasysania
9.
Wskaźnik aktywnego timer
3.
Zwiększenie prędkości (mocy) zasysania
10.
Wskaźnik czasu Timer
4.
Zmniejszenie Power Level
Zmniejszenie prędkości (mocy) zasysania
Zmniejszenie czasu Timer
11.
Wskaźnik funkcji automatycznego zasysania
Wskaźnik braku filtrów
5.
Aktywacja Timer
Zwiększenie czasu Timer
6.
Aktywacja funkcji automatycznych
Reset saturacji filtrów
Strefy grzewcze:
RL = tylna lewa
FL = przednia lewa
RR = tylna prawa
FR = przednia prawa
58
UŻYTKOWANIE PŁYTY KUCHENNEJ
Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem pracy:
Wszystkie funkcje tej płyty kuchennej zostały zaprojektowane
w sposób uwzględniający najbardziej rygorystyczne normy
bezpieczeństwa.
Z tego powodu:
• Niektóre funkcje nie włączają się lub wyłączają się
automatycznie, w przypadku gdy na powierzchniach
grzewczych nie ma garnków lub są one źle ustawione.
• W innych przypadkach, aktywowane funkcje wyłączają się
automatycznie po kilku sekundach, jeżeli wybrana funkcja
wymaga dodatkowego ustawienia (np.: „Włączyć płytę
kuchenną” bez „Wybrać strefę grzewczą” i „Temperatura
pracy”, lub „Funkcja Lock” lub „ Timer”).
Charakterystyka płyty
Safe Activation
Produkt uaktywni się wyłącznie, gdy na strefie grzewczej
znajdzie się garnek: proces nagrzewania nie uaktywni się lub
zostanie przerwany w przypadku braku lub zdjęcia garnka.
Pot Detector
Produkt automatycznie odczytuje obecność garnka w strefach
grzewczych.
Safety Shut Down
Ze względów bezpieczeństwa, każda strefa grzewcza posiada
maksymalny czas działania, który zależy od ustawionego
poziomu mocy.
Uwaga! W razie (na przykład) dłuższego działania
wyłączenie strefy grzewczej może nie być natychmiastowe,
ponieważ trwa etap chłodzenia; na wyświetlaczu stref
grzewczych pojawi się symbol „ ” wskazujący, że trwa
chłodzenie.
Przed zbliżeniem się do strefy grzewczej, poczekać, aż
wyświetlacz wyłączy się.
Residual Heat Indicator
Po wyłączeniu jednej lub kilku stref grzewczych, obecność
ciepła szczątkowego jest wskazywana na wyświetlaczu danej
strefy, za pomocą symbolu „ ” .
Wyświetlacz strefy grzewczej
na wyświetlaczach stref grzewczych jest wskazywane:
Działanie
NB.: Aby uaktywnić jakąkolwiek funkcję należy wcześniej
włączyć daną strefę
Włączona strefa grzewcza
Power Level
Włączenie
…
Wcisnąć (dotknąć)
ON/OFF płyty kuchennej / okapu
Włączy się kontrolka wskazująca, że płyta kuchenna/okap jest
gotowy do użytku
Ponownie wcisnąć, aby wyłączyć
NB.: Ta funkcja ma pierwszeństwo w stosunku do
pozostałych.
-
Residual Heat Indicator
Pot Detector
Wybór strefy grzewczej
Aktywna funkcja Bridge
Dotknąć (wcisnąć) przełącznik
odpowiadający żądanej
strefie grzewczej.
Na wyświetlaczu wybranej strefy pojawi się symbol „ ”
Aktywna funkcja Temperature
Manager
9 Power Level
Płyta posiada 9 poziomów mocy
Aktywna funkcja Child Lock
Dotknąć (wycisnąć) przełącznik
mocy;
, aby zwiększyć poziom
dotknąć (wycisnąć) przełącznik
, aby zmniejszyć poziom
mocy;
Poziom mocy jest wskazywany na wyświetlaczu wybranej
strefy: „ … ”
59
Power Booster
Produkt jest wyposażony w dodatkowy poziom mocy (powyżej
poziomu ), który jest aktywny przez 5 minut, po czym moc
wraca do poprzedniego poziomu.
Child Lock
Child Lock zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem
stref grzewczych i strefy zasysania przez dzieci, blokując
aktywację wszystkich funkcji.
Child Lock można uaktywnić tylko wtedy, gdy płyta jest
włączona, ale strefy grzewcze (i strefa wyciągowa) są
wyłączone.
Dotknąć (wcisnąć) przełącznik
, aby zwiększyć poziom
mocy (powyżej poziomu ) i uaktywnić Power Booster
Poziom Power Booster jest wskazywany na wyświetlaczu
wybranej strefy symbolem „ ”
NB: strefa gotowania
dla Power Booster;
Aktywacja:
• zdjąć garnki ewentualnie znajdujące się na płycie
kuchennej
(RYS.19), nie dysponuje timerem
• wcisnąć i jednocześnie przytrzymać
w celu dezaktywowania Power Booster nacisnąć
• ponownie wcisnąć i przełącznik
(2-FR);
sygnał dźwiękowy wskazuje, że funkcja Child Lock jest
aktywna,i jest wyświetlana „ " na wyświetlaczach (7).
Bridge Zones
Dzięki funkcji Bridge lewe strefy grzewcze mogą pracować
wspólnie tworząc jedną dużą strefę o tym samym poziomie
mocy. Taka funkcja umożliwia równomierne gotowanie w
dużych garnkach i patelniach.
Można użyć przedniej strefy grzewczej „Master” w połączeniu
ze znajdująca się z tyłu strefą „Drugorzędną”
(aby sprawdzić, na których strefach istnieje taka możliwość,
skonsultować ilustracje wskazane w niniejszej instrukcji).
Dezaktywacja:
• jednocześnie wcisnąć i przytrzymać
(2-FR) i
• następnie ponownie wcisnąć
;
sygnał dźwiękowy wskazuje, że funkcja Child Lock jest
nieaktywna, „ " znika z wyświetlaczy (7).
Aby uaktywnić Funkcję Bridge:
Chwilowa dezaktywacja można używać strefy gotowania
również z aktywną Funkcją Child Lock.
Postępować w następujący sposób:
- wybrać strefę grzewczą „Master”
(która musi być ustawiona na poziomie mocy 0)
- przytrzymać wciśnięty
, aż do emisji sygnału
dźwiękowego, po którym pojawi się migający symbol „
na wyświetlaczu (7) „Drugorzędnej” strefy grzewczej
(2-FR) i
• wcisnąć i przytrzymać
(2-FR) i
W tym momencie można używać strefy grzewczej, funkcja
Child Lock uaktywni się po wyłączeniu płyty kuchennej.
”
Timer
Funkcja Timer to zegar, który można ustawić, również
jednocześnie, na każdej strefie grzewczej (i strefie
wyciągowej).
Po upływie ustawionego okresu czasu, strefy grzewcze (lub
strefa wyciągowa) automatycznie wyłączy się i zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy ostrzegający użytkownika.
- wybrać „Drugorzędną” strefę grzewczą w ciągu 3 sekund
- ustawić Poziom (Mocy) pracy
na strefie grzewczej
„Master”, który wyświetli się na jej wyświetlaczu (7)
NB.: aby wyłączyć Funkcję Bridge wystarczy ustawić strefę
grzewczą na temperaturze „ ”.
Aktywacja/Regulacja funkcji Timer na płycie kuchennej
Temperature Manager
Temperature Manager jest funkcją kontroli, która umożliwia
utrzymanie ciepła w stałej temperaturze na
zoptymalizowanym poziomie mocy od 0 do 1; jest ona idealna
do utrzymywania temperatury gotowych już potraw.
Funkcja Temperature Manager uaktywnia się po wciśnięciu
• Wybrać strefę grzewczą
• Wcisnąć
(5) aby wejść do funkcji Timer
• Ustawić czas trwania Timer:
przycisku
Na wyświetlaczu strefy pracującej z funkcją Temperature
Manager pojawia się symbol „ ”
wcisnąć przełącznik
, aby wydłużyć czas
automatycznego wyłączenia
60
Power Limitation
Funkcja Power Limitation umożliwia ustawienie działania
produktu ograniczając maksymalny pobór.
wcisnąć przełącznik
, aby skrócić czas
automatycznego wyłączenia
Jeśli okaże się to konieczne, można powtórzyć czynność
na pozostałych strefach grzewczych.
NB.: W każdej strefie grzewczej można ustawić inną
wartość Timer; na wyświetlaczu (10) pojawi się na 10
sekund odliczanie ostatniej wybranej strefy grzewczej, po
czym wyświetli się odliczanie najkrótszego czasu.
NB.: ustawienia należy dokonywać na wyłączonej płycie, bez
wciskania przycisku
, w momencie podłączenia płyty
kuchennej do sieci elektrycznej lub po ponownym podłączeniu
sieci, w ciągu 2 kolejnych minut.
Aby ustawić funkcję Power Limitation:
Jak tylko timer zakończy odliczanie nastąpi emisja sygnału
dźwiękowego (przez 2 minuty, można go wyciszyć wciskając
jakikolwiek przycisk na płycie), a na wyświetlaczu (10) będzie,
migał symbol „
".
- wcisnąć
- przytrzymując
wcisnąć i puścić
- zostanie wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy
Uwaga: z boku wyświetlacza strefy grzewczej, w której jest
- przytrzymując
używany Timer, pojawia się symbol
wcisnąć i puścić
(2-FL)
(9)
- w tym momencie można puścić przycisk
Aby wyłączyć Timer:
• wybrać strefę grzewczą
12.
• ustawić wartość timer na „ " , za pomocą
13.
NB.: funkcja pozostaje aktywna, jeśli w między czasie nie
zostaną wciśnięte inne przyciski.
:
na wyświetlaczu (7) strefy FL pojawią się
zamiennie symbole „C” i „0” wskazujące
możliwość dokonania ustawienia
na wyświetlaczu (7) strefy RL zostanie wskazane
bieżące ustawienie**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
Egg Timer
Funkcja Egg Timer to odliczanie niezależne od stref
grzewczych (i strefy zasysania). Po upływie ustawionego
okresu czasu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy
ostrzegający użytkownika.
- aby zmienić ustawienie funkcji Power Limitation wcisnąć
Egg Timer uaktywnia się po wciśnięciu
NB.: w celu wyregulowania funkcji Egg Timer zastosować
procedurę regulacji funkcji Timer.
- aby zapisać wybór wcisnąć
na 2 sekundy; zostanie
wyemitowany dłuższy sygnał dźwiękowy potwierdzający
ustawienie.
** domyślnie jest ustawione na 7,4 KW
(2-FL)
- wcisnąć
61
, aby wyjść z funkcji
UŻYTKOWANIE OKAPU
Aby wyłączyć Timer:
• wybrać strefę grzewczą
Włączenie
• ustawić wartość timer na „ " , za pomocą
Wcisnąć (dotknąć)
ON/OFF płyty kuchennej / okapu
Włączy się kontrolka wskazująca, że płyta kuchenna/okap jest
gotowy do użytku
Ponownie wcisnąć, aby wyłączyć
NB.: Ta funkcja ma pierwszeństwo w stosunku do
pozostałych.
NB.: funkcja pozostaje aktywna, jeśli w między czasie nie
zostaną wciśnięte inne przyciski.
Wskaźnik saturacji filtrów
Okap wskazuje konieczność przeprowadzenia konserwacji
filtrów:
Włączenie okapu:
Dotknąć (wcisnąć) przycisk wyboru
okap
, aby uaktywnić
Filtr przeciwtłuszczowy
włącza się LED „
”(11)
Filtr węglowy przeciwzapachowy
miga LED „
Prędkość (moc) zasysania:
dotknąć (wcisnąć) przycisk wyboru
prędkość (moc) zasysania (0-10);
, aby zwiększyć
dotknąć (wcisnąć) przycisk wyboru
prędkość (moc) zasysania (10-0);
, aby zmniejszyć
”(11)
Reset saturacji filtrów
Po przeprowadzeniu konserwacji filtrów (przeciwtłuszczowego
i/lub węglowego) wcisnąć na dłuższą chwilę przycisk
wyłączy się LED “
;
”, uaktywniając odliczanie wskaźnika.
Aktywacja/Regulacja funkcji Timer na okapie
• Wybrać okap
Aktywacja wskaźnika saturacji filtra węglowego
przeciwzapachowego
Zazwyczaj ten wskaźnik jest nieaktywny.
Aby go uaktywnić należy:
• Wcisnąć
prędkości)
- włączyć płytę z wyciągiem za pomocą
;
- gdy silnik zasysania i strefy pieczenia są wyłączone, wcisnąć
14.
Timer
(5) aby wejść do funkcji Timer (z każdej
• Ustawić czas trwania Timer:
i przytrzymać
“
;
” włączy się, a następnie wyłączy wskazując o
nastąpieniu aktywacji.
wcisnąć przełącznik
, aby wydłużyć czas
automatycznego wyłączenia
-
wcisnąć przełącznik
, aby skrócić czas
automatycznego wyłączenia
Dezaktywacja wskaźnika saturacji filtra węglowego
przeciwzapachowego
powtórzyć opisaną wcześniej czynność dotyczącą aktywacji
na wyświetlaczu (10) pojawi się odliczanie,
“
Uwaga: z boku wyświetlacza okapu, w którym jest używany
Timer, pojawia się symbol
(9)
Jak tylko timer zakończy odliczanie nastąpi emisja sygnału
dźwiękowego (przez 2 minuty, można go wyciszyć wciskając
jakikolwiek przycisk na płycie), a na wyświetlaczu (10) będzie,
migał symbol „
".
62
” będzie migać, a następnie wyłączy wskazując o
nastąpieniu dezaktywacji.
Funkcjonowanie automatyczne (Hob2Hood)
Okap włącza się na najodpowiedniejszej prędkości
dostosowując zdolność zasysania do mocy używanej na
strefach grzewczych.
Po wyłączeniu płyty kuchennej, okap dostosuje prędkość
zasysania zmniejszając ją stopniowo. Dzięki temu zostaną
usunięte pozostające opary i zapachy.
Płyta z wyciągiem jest przystosowana do używania w
połączeniu z Zestawem czujnika Window (nie jest
dostarczany przez producenta)
Po zainstalowaniu Zestawu czujnika Windows (tylko w
przypadku użytkowania płyty w trybie ZASYSANIA),
zasysanie powietrza wyłączy się za każdym razem, gdy okno
w pomieszczeniu, w którym jest on zamontowany zostanie
zamknięte.
Aby uaktywnić taką funkcję, należy:
Zaleca się zakupienie Zestawu FDS – 100 Elektrotechnik
Schabus, dostępnego w autoryzowanych centrach
Elektrotechnk Schabus lub bezpośrednio na
stroniewww.elektrotechnik-schabus.de.
- Podłączenie elektryczne Zestawu płyty z wyciągiem
musi być wykonane przez wykwalifikowany personel
techniczny.
- Producent płyty z wyciągiem uchyla się od wszelkiej
odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości,
uszkodzenia, pożary wynikające z wad lub problemów
związanych z błędnym funkcjonowaniem lub
nieprawidłową instalacją Zestawu.
Krótko wcisnąć
, podświetli się wskaźnik „
wskazując, że okap pracuje w takim trybie.
” (11)
63
4.1 Tabela mocy
Rodzaj gotowania
Używany poziom
(wskazanie powiązane z doświadczeniem i
przyzwyczajeniami podczas gotowania)
Boost
Szybkie podgrzanie
Idealny do szybkiego wzrostu temperatury pożywienia,
do szybkiego zagotowania wody lub szybkiego
podgrzania cieczy gotowania
8-9
Smażenie – gotowanie
Idealny do smażenia, rozpoczęcia gotowania, smażenia
zamrożonych produktów, szybkiego gotowania.
7-8
Pieczenie – smażenie gotowanie – grillowanie
Ideale per soffriggere, mantenere bolliture vive, cuocere
e grigliare (per breve durata, 5-10 minuti)
6-7
Pieczenie - gotowanie – powolne
gotowanie – smażeniegrillowanie
Idealny do pieczenia, utrzymania lekkiego zagotowania,
gotowania i grillowania (w średnim czasie 10-20 minut),
podgrzewania akcesoriów.
4-5
Gotowanie – powolne gotowanie
– smażenie- grillowanie
Idealny do powolnego gotowania, utrzymania
delikatnego zagotowania, gotowania (w długim czasie).
Homogenizacja ciasta.
3-4
Gotowanie - duszenie –
zapiekanie - homogenizacja
dealny do przedłużonego gotowania (ryż, sosy,
pieczenie, ryby) w przypadku towarzyszących cieczy
(np. woda, wino, rosół, mleko), homogenizacji ciasta
2-3
Gotowanie - duszenie –
zapiekanie - homogenizacja
Idealny do przedłużonego gotowania (ilości mniejsze od
1 litra: ryż, sosy, pieczenie, ryby) w przypadku
towarzyszących cieczy (np. woda, wino, rosół, mleko)
1-2
Stopienie – rozmrażanie –
utrzymanie temperaturyhomogenizacja
Idealny do rozgrzania masła, delikatnego rozpuszczania
czekolady, rozmrażania produktów o małych
wymiarach.
1
Stopienie – rozmrażanie –
utrzymanie temperaturyhomogenizacja
Idealny do utrzymania w ciepłocie małych porcji dopiero
co ugotowanego pożywienia lub utrzymania
temperatury posiłków i homogenizacji risotto.
Moc
Zero
Powierzchnia oparcia
Poziom mocy
Max moc
Wysoka moc
Średnia moc
Niska moc
OFF
64
Powierzchnia gotowania w pozycji stand-by lub
wyłączenia (możliwa obecność pozostałości ciepła w
związku z zakończonym gotowaniem, sygnalizacja za
pomocą H-L-O)
4.2 Tabele gotowania
Kategoria
pożywienia
Makarony,
ryż
Warzywa,
rośliny
strączkowe
Dania lub
typologia
gotowania
Pierwsza faza
Świeże
makarony
Podgrzanie wody
Booster-9
Świeże
makarony
Podgrzanie wody
Booster-9
Ryż gotowany
Podgrzanie wody
Booster-9
Risotto
Gotowane
Smażone
Podsmażenie
Duszone
Smażenie i prażenie
Podgrzanie wody
Podgrzanie oleju
Podgrzanie urządzenia
Podgrzanie urządzenia
7-8
Booster-9
9
7-8
7-8
Pieczone
Podgrzanie urządzenia
7-8
Pieczone
Smażenie mięsa z olejem
(jeśli z masłem moc 6)
Z rusztu
Wstępne podgrzanie patelni
Mięsa
Smażone
Ryby
Gotowane/
duszone
Z rusztu
Gotowane/
duszone
Smażone
Jajecznica
Jajka
Omlety
Na twardo
Naleśniki
Pomidorowe
Sosy
Ragù
Beszamelowe
Ciasta,
kremy
Poziom mocy i przebieg gotowania
Moc
Druga faza
Smażenie z olejem
(jeśli z masłem moc 6)
Smażenie z olejem
(jeśli z masłem moc 6)
Wstępne podgrzanie patelni
Smażenie z olejem
(jeśli z masłem moc 6)
Podgrzanie oleju lub innego
tłuszczu
Podgrzanie patelni z masłem lub
innym tłuszczem
Podgrzanie patelni z masłem lub
innym tłuszczem
Podgrzanie wody
Podgrzanie patelni z masłem
Smażenie z olejem
(jeśli z masłem moc 6)
Smażenie z olejem
(jeśli z masłem moc 6)
Przygotowanie bazy
(rozpuścić masło i mąkę)
Gotowanie
makaronu i
utrzymanie
wrzenia
Gotowanie
makaronu i
utrzymanie
wrzenia
Gotowanie
makaronu i
utrzymanie
wrzenia
Gotowanie
Gotowanie
Smażenie
Gotowanie
Gotowanie
Pieczenie
smażonego
5-6
7-8
Gotowanie
3-4
7-8
Grillowanie na
obydwu stronach
7-8
7-8
Gotowanie
4-5
7-8
7-8
4-5
6-7
8-9
6-7
3-4
7-8
7-8
Gotowanie
3-4
7-8
Gotowanie
7-8
7-8
Gotowanie
3-4
8-9
Smażenie
7-8
6
Gotowanie
6-7
6
Gotowanie
5-6
Booster-9
6
Gotowanie
Gotowanie
5-6
6-7
6-7
Gotowanie
3-4
Gotowanie
3-4
6-7
5-6
Kremy
cukiernicze
Doprowadzić mleko do zagotowania
4-5
Budynie
Doprowadzić mleko do zagotowania
4-5
Ryż z mlekiem
Podgrzać mleko
5-6
65
Moc
Doprowadzić do
lekkiego wrzenia
Utrzymać lekkie
wrzenie
Utrzymać lekkie
wrzenie
Utrzymać lekkie
wrzenie
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Konserwacja
Konserwacja płyty kuchennej
Konserwacja okapu
Uwaga! Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
konserwacji, należy się upewnić, że strefy grzewcze są
wyłączone oraz zniknęła kontrolka wskazująca grzanie.
Czyszczenie
Do czyszczenia używać WYŁĄCZNIE szmatki nasączonej
neutralnym płynnym detergentem. DO CZYSZCZENIA NIE
UŻYWAĆ ŻADNYCH NARZĘDZI LUB PRZYRZĄDÓW!
Unikać stosowania produktów zawierających substancje
ścierne.
NIE UŻYWAĆ ALKOHOLU!
5.1 Czyszczenie okapu
Płytę kuchenną należy czyścić po każdym użyciu.
Ważne:
Nie używać gąbek ściernych i metalowych druciaków. Ich
stosowanie może z czasem doprowadzić do uszkodzenia
szklanej powierzchni.
Nie używać żrących środków chemicznych takich jak spray do
piekarnika lub odplamiaczy.
Filtr przeciwtłuszczowy
Rys. 15-16
Przytrzymuje cząsteczki tłuszczu powstające podczas
gotowania.
Należy go czyścić raz w miesiącu (lub, gdy system saturacji
filtrów wskazuje taką konieczność) używając nieagresywnych
detergentów, ręcznie lub w zmywarce do naczyń w niskiej
temperaturze i w krótkim cyklu mycia.
Podczas mycia w zmywarce do naczyń, metalowy filtr
przeciwtłuszczowy może ulec przebarwieniu, mimo to jego
właściwości filtracyjne nie ulegają zmianie.
Filtry węglowe
(Tylko do wersji Filtrującej)
Rys. 17 – 17a – 17b – 17c
Zatrzymuje nieprzyjemne zapachy powstające podczas
gotowania.
Produkt jest wyposażony w cztery zestawy filtrów węglowych
zatrzymujących nieprzyjemne zapachy. Węgiel aktywny
znajduje się w ceramicznej konstrukcji, która umożliwia łatwy
dostęp zanieczyszczeń, tworząc w ten sposób dużą
powierzchnię pochłaniającą.
Saturacja ceramicznych filtrów węglowych następuje po
dłuższym użytkowaniu, w zależności od gotowania i
częstotliwości czyszczenia filtra przeciwtłuszczowego. Filtry
przeciwzapachowe mogą być regenerowane co 2-3 miesiące
w piekarniku nagrzanym do 200°C przez 45 minut.
Regeneracja zapewnia trwałość filtrów na maksymalnie 5 lat.
Po każdym użyciu poczekać na wystygnięcie i wyczyścić
usuwając osady i plamy z resztek żywności.
Cukier lub bardzo słodkie produkty powodują uszkodzenie
płyty kuchennej i dlatego należy je natychmiast usunąć.
Sól, cukier oraz piasek mogą zarysować szklaną
powierzchnię.
Używać miękkiej ściereczki, papieru kuchennego lub
specjalnych produktów przeznaczonych do czyszczenia płyty
(przestrzegać zaleceń Producenta).
NIE UŻYWAĆ URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH PARĄ!!!
Ważne:
W razie przypadkowego wydostania się dużej ilości płynu z
garnków, można użyć zaworu spustowego znajdującego się w
dolnej części, aby usunąć wszelkie resztki i umożliwić jak
najlepsze wyczyszczenie.
Rys. 18
W celu dokładnego i dogłębnego wyczyszczenia można
całkowicie wyjąć dolny zbiornik
Rys. 18a - 18b
66
5.2 Poszukiwanie usterek
KOD BŁĘDU
OPIS
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE BŁĘDU
E2
Strefa sterowania wyłącza się z
powodu zbyt wysokiej temperatury
Temperatura wewnętrzna
części elektronicznych
jest zbyt wysoka
Przed ponownym
użyciem płyty poczekać,
aż wystygnie
E3
Nieodpowiednie naczynie
Utrata właściwości
magnetycznych
Zdjąć garnek
Problemy w komunikacji pomiędzy
interfejsem użytkownika a modułem
indukcyjnym
Do modułu nie dociera
prąd elektryczny;
kabel zasilający jest
niewłaściwie podłączony
lub jest
uszkodzony
Odłączyć płytę od sieci
elektrycznej i sprawdzić
podłączenie
E5
Wszystkie inne
sygnalizacje błędów
(E… U… C… )
Skontaktować się z serwisem obsługi technicznej i podać kod błędu
5.3 Serwis obsługi
Przed skontaktowaniem się z Serwisem Obsługi
1. Upewnić się, że nie można rozwiązać problemu we własnym zakresie na podstawie opisów z paragrafu „Wyszukiwanie usterek”.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby upewnić się, czy problem nie został rozwiązany.
Jeśli po wykonaniu powyższych kontroli problem wciąż trwa, należy skontaktować się z najbliższym Serwisem Obsługi.
67
ET - Paigaldus- ja kasutusjuhend
Pidage täpselt kinni selle kasutusjuhendi nõuetest. Tootja
ei võta vastutust selles kasutusjuhendis toodud nõuete
eiramisest tulenevate seadmega seotud probleemide, kahjude
või tuleõnnetuse korral. Seade on mõeldud üksnes kodus
toidu valmistamiseks ja sellest tuleneva suitsu/auru
äratõmbeks. Muul eesmärgil kasutamine ei ole lubatud (nt
ruumide soojendamiseks). Tootja ei vastuta ebaõige kasutuse
või käskude vale seadistuse korral.
Toote välimus võib erineda selle juhendi joonistel
näidatust, kuid kasutus-, hooldus- ja
paigaldusjuhised on sellest hoolimata samad.
Hoidke juhend tuleviku tarbeks alles. Toote müügi,
üleandmise või kolimise korral tagage, et juhend jääks
toote juurde.
!
Lugege juhised hoolikalt läbi. Need annavad olulist teavet
paigaldamise, kasutamise ja ohutuse kohta.
!
Toote elektrilist seadistust ei tohi muuta.
!
Enne seadme paigaldamist kontrollige, et selle osad ei
oleks kahjustatud. Kui leiate kahjustusi, teavitage sellest
edasimüüjat ja ärge toodet paigaldage.
!
Enne paigaldama asumist veenduge, et kõik toode osad
on terved ja olemas. Kui leiate kahjustusi, teavitage
sellest edasimüüjat ja ärge toodet paigaldage.
Märkus. Juhendis sümboliga „(*)” tähistatud komponendid on
valikulised lisaseadmed ning need on kaasas ainult osa
mudelitega või tuleb need soetada eraldi.
ohutusnõuetega, peab seade olema
varustatud sobiva automaatlülitiga, mis
tagab seadme täieliku võrgust
isoleerimise III kategooria ülepinge
korral.
– Ärge kasutage seadmega harupistikut
ega pikendusjuhet.
– Pärast paigaldamise lõpetamist ei tohi
elektrilised komponendid olla enam
kasutajale ligipääsetavad.
– Seade ja selle ligipääsetavad osad
muutuvad kasutamisel tuliseks. Olge
ettevaatlik, et te tuliseid osi ei
puudutaks.
– Jälgige, et lapsed seadmega ei
mängiks. Hoidke lapsed seadmest
ohutus kauguses ja hoidke neil silma
peal, sest seadme ligipääsetavad osad
muutuvad kasutamisel väga tuliseks.
– Südamestimulaatori ja aktiivsete
terviseseadmetega inimesed peavad
enne induktsioonpliidi kasutamist
kontrollima, kas nende seadet tohib selle
pliidi läheduses kasutada.
– Kasutamise ajal ja pärast seda ärge
puudutage seadme kuumenevaid osi.
– Vältige lappide või süttimisohtlike
materjalide kokkupuudet pliidiga niikaua,
kuni kõik selle osad on maha jahtunud.
– Ärge asetage süttimisohtlikke materjale
seadmele ega selle lähedusse.
– Kuum rasv ja õli süttivad kergesti. –
Ärge jätke pliiti järelevalveta, kui
valmistate sellel rasva- või õlirikkaid toite.
– Kui pliidiplaati tekib mõra, siis lülitage
1. Hoiatused
Tähelepanu! Järgige täpselt neid
juhiseid.
– Seade ei tohi olla paigaldustööde ajal
elektrivõrku ühendatud.
– Paigaldus- ja hooldustöid peab tegema
sobiva väljaõppega töötaja, järgides
tootja juhiseid ning kohalikke kehtivaid
ohutusnõudeid. Seadme osi võib
parandada või asendada ainult juhul, kui
seda on kasutusjuhendis spetsiaalselt
nõutud.
– Seadme maandus on kohustuslik.
– Elektrijuhe peab olema piisavalt pikk, et
mööbli sisse paigaldatud seadme saaks
ühendada elektrivõrku.
– Et paigaldus oleks kooskõlas kehtivate
68
seade välja, et vältida elektrilöögiohtu.
– Seade ei ole projekteeritud nii, seda
võiks sisse lülitada eraldiseisva taimeri
või kaugjuhtimissüsteemiga.
– Õli- või rasvarikka toidu järelevalveta
jätmine selle valmistamise ajal võib olla
ohtlik ja põhjustada tulekahju.
– Ärge jätke pliiti toiduvalmistamise ajal
järelevalveta. Kiirelt valmivat toitu tuleb
jälgida pidevalt.
– Leeke ei tohi mitte mingil juhul
kustutada veega. Selle asemel lülitage
seade välja ja lämmatage leegid näiteks
tuleteki või süttimiskindla kattega.
Tulekahjuoht: ärge jätke pliidiplaadile
esemeid.
– Ärge kasutage seadmega
aurupuhasteid.
– Ärge asetage pliidiplaadile
metallesemeid, nagu nuge, kahvleid,
lusikaid või potikaasi, mis võivad sellel
kuumeneda.
– Enne seadme elektrivõrku ühendamist
kontrollige, kas andmed andmesildil
(seadme alumisel küljel) sobivad
elektrivõrgu ja pistiku pinge ning
võimsusega. Kahtluste korral pöörduge
väljaõppinud elektriku poole.
Tähtis
– Pärast kasutamist lülitage pliit lülitist
välja, ärge usaldage seda, mida näitab
keedunõude detektor.
– Vältige vedeliku sattumist pliidile ning
vedelike keetmisel või soojendamisel
kasutage madalat kuumust.
– Soojendavad osad ei tohi töötada, kui
neil on tühjad potid/pannid või kui neil
anumaid ei ole.
– Pärast toiduvalmistamise lõpetamist
lülitage vastav keeduala välja.
– Ärge valmistage toitu fooliumis ega
asetage otse pliidile fooliumi pakitud
toitu. Alumiiniumist foolium sulab ja
kahjustab pliiti pöördumatult.
– Ärge soojendage pliidil konservikarpe
või plekkpurke, mida ei ole enne avatud –
need võivad plahvatada.
See hoiatus kehtib igat tüüpi pliidi kohta.
– Suure võimsuse, näiteks funktsiooni
booster kasutamine ei sobi kõigi vedelike
soojendamisel (nii ei tohi soojendada nt
praadimisõli). Liigne kuumus võib olla
ohtlik. Neil juhtudel on soovitatav on
kasutada väiksemat võimsust.
– Pott/pann tuleb asetada otse
pliidiplaadile ja keeduala keskele. Mitte
mingil juhul ei tohi midagi panna
pliidiplaadi ja poti/panni vahele.
– Kõrge temperatuuri korral vähendab
seade keedualade võimsust
automaatselt.
Enne seadme puhastamist või mis tahes
hooldustöö
tegemist
katkestage
voolutoide, võttes toitekaabli pistiku
pistikupesast välja või lülitades peakilbist
välja seadme elektriühenduse pealüliti.
Kõigi paigaldus- ja hooldustööde
tegemisel kasutage töökindaid.
Seadet ei tohi kasutada alla 8-aastased
lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete
või vaimsete võimetega inimesed või
isikud,
kellel
puuduvad
selleks
69
torusse, mis on mõeldud gaasi või mõne
muu kütusega töötava seadme suitsu
väljajuhtimiseks.
Kui õhupuhasti lambid on valesti
paigaldatud, valitseb elektrilöögi oht – ka
siis, kui seadet ei kasutata.
Õhupuhastit on keelatud kasutada, kui
selle võre ei ole õigesti paigaldatud.
kogemused või teadmised, välja arvatud
järelevalve all või kui neid on õpetatud
seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad kasutusest tulenevaid ohte.
Tuleb kontrollida, et lapsed ei mängiks
seadmega.
Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha
puhastus- ja hooldustöid.
Kui
õhupuhasti
paigalduskohas
kasutatakse gaasi või mõne muu
kütteainega töötavaid seadmeid, peab
kindlasti
olema
tagatud
piisav
ventilatsioon.
Õhupuhastit
tuleb
korrapäraselt
puhastada nii seest kui ka väljast
vähemalt kord kuus, pidades seejuures
kinni hooldusjuhendis esitatud täpsetest
nõuetest.
Õhupuhasti puhastusnõuete ja filtrite
puhastamise või vahetamise kohustuse
eiramine toob kaasa tuleohu.
Leekide kasutamine toidu valmistamisel
on rangelt keelatud.
Lahtine leek kahjustab filtreid ja võib
põhjustada tulekahju, seepärast tuleb
selle kasutamist igal juhul vältida.
Praadimisel olge ettevaatlik, et vältida
kuuma õli süttimist.
TÄHELEPANU! Kui pliidiplaat töötab,
võivad õhupuhasti ligipääsetavad osad
kuumeneda.
Tähelepanu! Ärge ühendage seadet
elektrivõrku enne, kui paigaldamine on
täielikult lõpule viidud.
Suitsu väljatõmbe tehniliste ja
ohutusmeetmete valimisel pidage
eranditult kinni kohalike asjakohaste
volitatud ametite määrustest.
Puhastatavat õhku ei tohi suunata
Paigaldamisel kasutage üksnes tootega
kaasas olevaid kinnituskruvisid. Kui
kruvisid kaasas ei ole, hankige õiget
tüüpi kruvid. Kasutage õige pikkusega
kruvisid – õiged pikkused on märgitud
paigaldusjuhendis.
Kui köögi õhupuhastit ja mitteelektrilise
toitega seadmeid kasutatakse korraga, et
tohi ruumi negatiivne rõhk olla suurem
kui 4 Pa (4 × 10–5 baari).
Seade on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiviga 2002/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta (WEEE). Tagades toote nõuetekohase
kõrvaldamise, aitab kasutaja vältida kahjulike tagajärgi
keskkonnale ja tervisele.
Tootel või sellega kaasas oleval dokumentatsioonil olev
sümbol
näitab, et toodet ei tohi käsitleda olmeprügina,
vaid see tuleb anda ümbertöötlemiseks elektri- ja
elektroonikaromude kogumispunkti. Kõrvaldage toode,
järgides kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lisateavet toote
käitlemise, taaskasutuse ja ümbertöötluse kohta saab
kohalikust
asjakohasest
ametist,
olmejäätmete
kogumispunktist või poest, kust toote ostsite.
Seade on projekteeritud ja valmistatud ning seda on
katsetatud kooskõlas järgmiste standarditega.
• Ohutus: EN/IEC 60335-1, EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
• Jõudlus: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168;
EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO
3741; EN 50564; IEC 62301.
• Elektromagnetiline ühilduvus: EN 55014-1, CISPR 14-1, EN
55014-2, CISPR 14-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 61000-312. Soovitused õigeks kasutuseks, et vähendada
keskkonnamõju Toiduvalmistamist alustades lülitage
õhupuhastil sisse kõige väiksem võimsus ning laske sellel
70
töötada ka paar minutit pärast toiduvalmistamise lõpetamist.
Suurendage võimsust ainult juhul, kui suitsu ja auru on suures
koguses, ning kasutage funktsiooni booster ainult äärmuslikel
juhtudel. Et lõhnade vähendamise süsteem püsiks tõhus,
asendage (söe)filter/filtrid vajaduse korral uutega. Et
rasvafilter püsiks tõhus, puhastage seda vajaduse ilmnemisel.
Tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks kasutage
selles kasutusjuhendis märgitud maksimaalset
kanalisatsioonisüsteemi diameetrit.
71
Ventilaatori kasutamine
2. Kasutamine
Ventilaatorit saab kasutada välise väljatõmberežiimiga või
sisemise filtritel põhineva ringlussüsteemiga.
Keeduala kasutamine
Induktsioonpliidi süsteem põhineb magnetilise induktsiooni
füüsikalisel fenomenil. Sellise süsteemi põhiomadus on, et
energia kandub otse generaatorist keedunõuni.
Eelised
Võrreldes
elektriliste
pliidiplaatidega
saab
meie
induktsioonpliiti iseloomustada järgmiselt.
– Turvalisem: klaaspinna madalam temperatuur.
– Kiirem: lühem toidu soojendamise aeg.
– Täpsem: pliidiplaat reageerib käsklustele kohe.
– Tõhusam: 90% tarbitud energiast muudetakse soojuseks.
Lisaks katkeb soojuse ülekanne kohe, kui keedunõu plaadilt
ära võetakse. See vähendab tarbetut soojakadu.
Õhu väljatõmbega versioon
Joonis 7
Aur imetakse välja torusüsteemi abil (tuleb soetada eraldi),
mis on kinnitatud komplektis oleva ühendustoru flantsi külge.
Väljatõmbetoru diameeter peab olema sama mis
ühendusrõngal:
– kandilise väljatõmbeava korral 222 × 89 mm
– ümmarguse väljatõmbeava korral Ø 150 mm (*)
Lisateavet leiate kasutusjuhendi jooniste jaotisest
väljatõmberežiimiga versiooni lisatarvikute lehelt.
Joonis 7c
Ühendage toode torude ja seina väljalaskeavaga.
Väljalaskeava ja seina ava (ühendustoru flantsi) diameetrid
peavad sobituma.
Kui torude ja seina väljalaskeava diameeter on väiksem, on
õhu väljatõmbe võimsus väiksem ja müra oluliselt suurem.
Sellisel juhul ei võta tootja endale vastutust.
!
Torustik peaks olema võimalikult lühike.
!
Püüdke minimeerida torustiku käänakute arvu (käänaku
maksimaalne nurk olgu 90°).
• Vältige torustiku järske suunamuutusi.
2.1 Kasutatavad kööginõud
Kasutage ainult potte, millel on
sümbol
Tähtis
Pliidiplaadi püsiva kahjustuse vältimiseks ei tohi kasutada
järgmiseid anumaid:
– ebatasase põhjaga anumad
– emailpõhjaga metallanumad
– kareda põhjaga anumad, mis võivad pliidiplaati kriimustada
Tuliseid potte ja panne on keelatud asetada pliidi juhtnuppude
paneelile.
2.1.1 Olemasolevate nõude kasutamine
Filtersüsteem
Joonis 8
Induktsioonsoojendamisel kasutatakse soojuse tekitamiseks
magnetismi. Seega peavad kasutatavad anumad sisaldama
rauda. Oma poti või panni magnetilisi omadusi saate
kontrollida tavalise magnetiga. Kui anumal magnetilised
omadused puuduvad, siis see kasutamiseks ei sobi.
Enne õhu tagasi ruumi suunamist filtreeritakse see selleks
otstarbeks mõeldud rasva- ja lõhnafiltritega.
Tootega on kaasas kõik vajalik standardseks paigalduseks,
mille korral õhk väljub alusmööbli esimesest osast.
Komplektiga on kaasas neli ülivõimsat keraamilise
aktiivsöefiltri patareid. Keraamilised filtrid on moodulitest
koosnevad uuenduslikud isetaastuvad söefiltrid (vaadake
lähemalt kasutusjuhendi hooldust puudutava jaotise
aktiivsöefiltrite osast).
Tänu oma keemilistele ja füüsikalistele omadustele neelavad
filtrid lõhnu ülitõhusalt ja on mehaaniliselt vastupidavad.
Lisateabe saamiseks vaadake kasutusjuhendi jooniste
jaotises filterrežiimiga versiooni lisatarvikute lehte.
Joonis 13b
2.1.2 Kööginõude soovitav läbimõõt
TÄHTIS: vale läbimõõduga anuma korral keedualad ei
käivitu.
Eri keedualadega kasutatavate anumate minimaalsed
läbimõõdud leiate juhendi jooniste jaotisest.
2.2 Energiasääst
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame järgmist.
– Kasutage potte/panne, mille läbimõõt on sama mis
keedualal.
– Kasutage ainult lameda põhjaga potte ja panne.
– Võimaluse korral hoidke anumatel toidu valmistamise ajal
kaas peal.
– Valmistage köögivilju, kartuleid jne väikese veekogusega, et
vähendada keemisele kuluvat aega.
– Energiatarvet ja toiduvalmistamise aega vähendab ka
survepottide kasutamine.
– Asetage pott/pann pliidiplaadile märgitud keeduala keskele.
72
3. Paigaldamine
Nii elektrilist kui ka mehaanilist paigaldamist tohib teha
üksnes asjakohase väljaõppega töötaja.
Kodumasin on mõeldud tööpinna sisse paigaldamiseks. Toote
TOP korral võib tööpinna paksus olla 2–6 cm, toote FLUSH korral
2,5–6 cm.
Keeduala ja seinte vahele peab jääma vähemalt 5 cm eesosas, 4
cm külgedel ning üleval asetsevate riiulitega peab vahe olema
vähemalt 50 cm.
NB! Need vahemaad on indikatiivsed. Vahemaade
kavandamisel tuleb järgida köögi ehitaja ettekirjutusi.
3.2 Paigaldamine
Enne paigaldamist tuleb teha järgmised toimingud.
• Pärast toote lahtipakkimist kontrollige, et see ei oleks
transpordi ajal kannatada saanud. Probleemide
ilmnemisel pöörduge edasimüüja või teeninduskeskuse
poole. Enne ärge paigaldamisega alustage.
• Kontrollige, kas ostetud toote mõõtmed sobivad valitud
paigaldamiskohaga.
• Lisavarustus (kotid kruvidega, garantiileht jne) võib olla
transpordi ajaks pandud pakkematerjali sisse. Vaadake
pakkematerjal enne selle äraviskamist hoolikalt läbi, et te
ei viskaks ära vajalikke tarvikuid.
• Veenduge, et paigaldamiskoha lähedal oleks olemas
elektripistik.
Mööbli süvistamiseks ettevalmistamine
– Toodet ei saa paigaldada külmutusseadme, pesumasina,
pliidi, ahju, nõudepesumasina ega kuivati peale.
– Tehke mööblisse lõiked ning enne pliidiplaadi kohale
asetamist eemaldage laastud ja saagimisjäägid.
TÄHTIS! Kasutage ühekomponendilist liimhermeetikut (S),
mille temperatuuritaluvus on kuni 250°.
Liimitavad pinnad tuleb enne paigaldamist hoolikalt
puhastada, eemaldades kõik sellise, mis võib kinnitumist
takistada
(nt eemaldamisvahendid, konservandid, rasvad, õlid, tolm,
vana liimi jäägid jne.
Liim tuleb kanda ühtlase kihina kogu serva kogu
perimeetri ulatuses.
Pärast liimimist laske kuivada umbes 24 tundi.
Joonis 1b
TÄHELEPANU! Kruvide ja kinnitusseadmete ebaõige ja
juhistele mittevastav paigaldamine võib kaasa tuua elektrilisi
ohte.
Märkus. Toote õigeks paigalduseks on soovitatav kinnitada
torud kleeplindiga, mida iseloomustavad järgmised omadused:
pehmest PVC-st elastne lint akrülaadil põhineva liimainega
– vastavus standardile DIN EN 60454
– toimib leegiaeglustina
– pikaajaline vastupidavus
– talub kõikuvat temperatuuri
– kasutatav madalal temperatuuril
3.1 Elektriühendus
Joonis 3
– Eemaldage seade elektrivõrgust.
– Paigaldustööd peab tegema sobiva väljaõppega töötaja, kes
tunneb kehtivaid paigaldus- ja ohutusnõudeid.
– Tootja ei vastuta inimestele, loomadele ja esemetele
põhjustatud kahjude eest, kui selle peatüki juhiseid on eiratud.
– Elektrijuhe peab olema piisavalt pikk, et pliidiplaadi oleks
võimalik töötasapinnast eemale asetada.
– Kontrollige, et seadme all oleval andmesildil näidatud pinge
sobiks elektrivõrgu pingega ruumis, kuhu seade paigaldatakse.
– Ärge kasutage pikendusjuhet.
– Masina maandus on seaduse järgi kohustuslik.
– Maandusjuhe peab olema teistest juhtmetest 2 cm pikem.
– Kui kodumasin tarnitakse ilma toitekaablita, siis kasutage
kaablit, mille juhtmete ristlõige kuni 7200 W võimsuse korral on
vähemalt 2,5 mm2. Suurema võimsuse korral peab ristlõige
olema 4 mm2.
– Juhtme temperatuur ei tohi üheski kohas muutuda
toatemperatuurist 50 °C kõrgemaks.
– Seade on mõeldud kasutamiseks pideva elektriühendusega.
Elektrivõrk peab olema varustatud nõuetekohase
automaatlülitiga, mis tagab täieliku võrgust isoleerimise III
kategooria ülepinge korral. Lülitile peab olema pärast
paigaldamist tagatud kiire ligipääs.
Märkus: Kodumasina ühendamiseks valikulise
monofaasilise või kolmefaasilise ühendusega tuleb
olemasolev kaabel ära võtta ja asendada see teist tüüpi
kaabliga (pole komplektis kaasas), millel on järgmised
omadused:
monofaasiline ühendus: kaabel H05V2V2-F 3G4
kolmefaasiline ühendus: kaabel H05V2V2-F 5G2,5
Joonis 3b/3c
Tähelepanu! Enne elektriühenduse taastamist ja seadme
töökorra kontrollimist veenduge alati, et elektrivõrgu juhe oleks
õigesti paigaldatud.
Tähelepanu! Vaheühenduse kaablit tohib vahetada ainult
volitatud teeninduskeskus või vastava väljaõppega töötaja.
Märkus. Toode on varustatud võimsuse piiramise funktsiooniga
power limitator, mis võimaldab seadistada energiatarbimise
maksimumläve (kW).
Seadistus tuleb teha 2 minuti jooksul pärast toote elektrivõrku
ühendamist või kui elektrivõrk taasühendatakse. Funktsiooni
power limitator seadistamise täpsemad juhised leiate
kasutusjuhendi jaotisest, mis puudutab funktsioneerimist.
73
4. Töötamine
Juhtpaneel
Märkus. Käskluse valimiseks libistage üle sobiva sümboli (või vajutage sellele).
Kuvamine/leedlambid
Nupud
1.
Pliidiplaadi / pliidiplaadi väljatõmbesüsteemi
ON/OFF-nupp
2.
Keeduala valimise nupud
Võimsuse (power level) suurendamine
3.
7.
Võimsuse (power level) kuvamine
8.
Tõmbekiiruse (-võimsuse) kuvamine
9.
Aktiivse taimeri näidik
Tõmbekiiruse (-võimsuse) suurendamine
10.
Taimeri aja näidik
4.
Võimsuse (power level) vähendamine
Tõmbekiiruse (-võimsuse) vähendamine
Taimeri aja vähendamine
11.
Väljatõmbe automaatfunktsiooni näidik
Filtrite indikaator
5.
Taimeri aktiveerimine
Taimeri aja suurendamine
6.
Kuumutusalad:
RL = tagumine vasakpoolne
FL = esimene vasakpoolne
RR = tagumine parempoolne
FR = esimene parempoolne
Automaatfunktsioonide käivitus
Filtrite küllastuse lähtestamine
74
KUUMUTUSALA KASUTAMINE
Enne alustamist peaksite teadma järgmist.
Kõik selle pliidiplaadi funktsioonid on välja töötatud nii, et need
vastaksid kõige rangematele ohutusnõuetele.
Seepärast võtke arvesse järgmist.
• Osa funktsioone ei aktiveeru või lülituvad automaatselt
välja, kui kuumutusalal potti/panni ei ole või kui see ei ole
asetatud kuumutusala keskele.
• Mõnel juhul lülituvad aktiveeritud funktsioonid mõne sekundi
pärast automaatselt välja, kui valitud funktsiooni kasutamiseks
on vajalik veel mõni seadistus, mida pole tehtud (nt „Lülita
keedusala sisse”, kui valimata on käsk „Vali kuumutusala”
„Töötemperatuur”, „Lukustus” või „Taimer”).
Plaadi omadused
Safe activation (turvaline aktiveerumine)
Pliit lülitub sisse ainult siis, kui kuumutusalal on anum. Kui
anumat ei ole või see eemaldatakse, siis soojendamine sisse
ei lülitu või lülitub see ise välja.
Pot detector (anuma detektor)
Toode tuvastab automaatselt ise, kas kuumutusaladel on
anum.
Safety shut down (seiskamine turvakaalutlustel)
Turvakaalutlustel on igal kuumutusalal maksimaalne
funktsioneerimise aeg, mis oleneb valitud võimsusest.
Tähelepanu! Pikemaajalisel kasutamisel ei pruugi
kuumutusala väljalülitumine juhtuda kohe, sest ala on
jahutusrežiimil. Sellest režiimist annab juhtpaneelil märku
sümbol „ ” vastava kuumutusala juures.
Enne kuumutusala puudutamist oodake, kuni paneel end välja
lülitab.
Residual heat indicator (kasutusjärgne soojus)
Kui üks või mitu kuumutusala välja lülitatakse, kuvatakse
vastava ala juures sümbol „ ”. See tähendab, et pliidiplaat
võib ikka veel tuline olla.
Kuumutusala kuva
Kuumutusala sümbolite tähendused on järgmised.
Funktsioneerimine
Märkus. Mis tahes funktsiooni aktiveerimiseks tuleb
kõigepealt aktiveerida soovitud ala.
Kuumutusala on sisse lülitatud
Power level (võimsustase)
…
Sisselülitamine
-
Vajutage kuumutusala/ventilaatori ON/OFF-nuppu
(või libistage üle selle).
Süttiv märgutuli annab teada, et pliidipaat/ventilaator on
kasutuseks valmis.
Väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.
Märkus. See funktsioon on kõigi teiste suhtes
prioriteetne.
Residual heat indicator
Pot detector
Funktsioon bridge aktiivne
Kuumutusala valimise nupud
Soovitud kuumutusala valimiseks vajutage valimisnupule
Funktsioon temperature
manager aktiivne
(või libistage üle selle).
Valitud ala juures kuvatakse sümbol „ ”.
Funktsioon child lock aktiivne
9 võimsustaset (power level)
Pliidil on 9 võimsustaset.
Võimsuse suurendamiseks vajutage nuppu
libistage üle selle).
(või
(või libistage
Võimsuse vähendamiseks vajutage nuppu
üle selle).
Võimsuse tase kuvatakse vastava ala juures sümbolitega „ ...
”.
75
Power booster (lisavõimsus)
Tootel on lisavõimsuse võimalus (lisaks võimsusele ), mis
saab olla aktiivne 5 minutit. Pärast seda lülitub tagasi sisse
varem valitud võimsus.
Child lock (lapselukk)
Lapselukk ei lase lastel kuumutusalasid või
väljatõmbesüsteemi kogemata tööle panna. See keelab mis
tahes funktsiooni aktiveerimise.
Lapseluku saab aktiveerida ainult sisselülitatud pliidil, kuid
kuumutusalad (ja väljatõmbesüsteem) peavad sel ajal olema
välja lülitatud.
)
Võimsuse suurendamiseks (suuremaks, kui on tase
ehk funktsiooni booster sisselülitamiseks vajutage nuppu
(või libistage üle selle).
Booster'i funktsioon kuvatakse vastava ala juures sümboliga „
”.
Aktiveerimine
• Kui pliidiplaadil on anumaid, siis eemaldage need.
NB! Kuumutusala
(joonis 19) ei sea funktsioonile
power booster taimerit.
• Vajutage ja hoidke korraga all nuppe
Power booster'i inaktiveerimsieks vajutage
(2-FR) ja
.
.
• Seejärel vajutage uuesti valikunuppu
(2-FR).
Helisignaal annab märku lapseluku aktiveerumisest ja
ekraanil (7) kuvatakse sümbol „ ”.
Bridge zones (alade ühendamine)
Tänu funktsioonile bridge saab moodustada vasakpoolsetest
kuumutusaladest ühe suure ala, nii et alad teevad koostööd ja
töötavad samal võimsustasemel. See funktsioon võimaldab
toitu valmistada ka väga suurtes pottides ja
küpsetusplaatides.
Koos saab kasutada esimest kuumutusala master ning selle
taga asuvat nn teisest ala.
(Lugege selle kasutusjuhendi joonistega jaotist, et saada
teada, milliste aladega saab seda funktsiooni kasutada.)
Inaktiveerimine
• Vajutage ja hoidke korraga all nuppe
(2-FR) ja
.
• Seejärel vajutage uuesti nuppu
.
Helisignaal annab märku lapseluku väljalülitumisest ja
ekraanilt (7) kaob sümbol „ ”.
Funktsiooni bridge aktiveerimiseks toimige järgmiselt.
Ajutine inaktiveerimine: üht kuumutusala on võimalik
kasutada ka siis, kui lapselukk on aktiveeritud.
Selleks toimige nii.
Valige kuumutusala “Master”
(ala võimsuse tase peab olema 0).
, kuni teisese kuumutusala ekraanile
Hoidke all nuppu
(7) ilmub vilkuv sümbol „ ” ja kuulete helisignaali.
• Vajutage ja hoidke all nuppe
(2-FR) ja
.
Nüüd on võimalik kuumutusala tavapäraselt kasutada.
Lapselukk aktiveerub uuesti, kui kuumutusala välja lülitatakse.
- 3 sekundi jooksul valige teisene kuumutusala.
peamisel kuumutusalal
- Seadistage töövõimsuse tase
„Master”. Tase kuvatakse vastava ala juures (7).
Märkus. Funktsiooni bridge inaktiveerimiseks seadistage
kuumutusala temperatuur tasemele „ ”.
Taimer
Taimer on ajamõõteseade, mille saab seadistada iga
kuumutusalaga (ka mitmele alale korraga ning ventilaatoriga).
Kui seadistatud aeg saab läbi, lülituvad kuumutusalad (või
ventilaator) automaatselt välja ja kasutajaid teavitatakse
sellest vastava helisignaaliga.
Temperature manager (temperatuurihoidik)
Temperature manager on juhtimisfunktsioon, mis võimaldab
hoida temperatuuri ühtlasena tasemete 0 ja 1 vahel.
Funktsioon sobib ideaalselt juba valmis toidu soojana
hoidmiseks.
Funktsioon temperature manager aktiveerub nupu
Taimeri aktiveerimine ja seadistamine kuumutusalaga
kasutamiseks
• Valige kuumutusala
.
• Taimeri seadistamise alustamiseks vajutage nupule
esimesel vajutamisel.
Temperature manager'i funktsioonil töötava kuumutusala
juures kuvatakse sümbol „ ”.
(5).
• Valige taimeri loendusaeg.
76
Vajutage valikunuppu
, et automaatse
väljalülitamise aega pikendada.
- Hoides all nuppu
(2-FL).
, vajutage ja laske lahti nupp
, et automaatse
Vajutage valikunuppu
väljalülitamise aega pikendada.
- Nüüd võite nupu
lahti lasta.
Ala FL ekraan (7) kuvab üksteise järel sümboleid „C” ja
„0”, mis tähendab, et seadistamisega võib alustada.
Soovi korral korrake protseduuri teiste kuumutusaladega.
Märkus. Igale kuumutusalale võib seadistada erineva
taimeri aja. Ekraanile (10) ilmub 10 sekundiks viimati
valitud kuumutusalale seadistatud aeg, seejärel hakkab
taimer aega nulli lugema.
Ala RL ekraan (7) kuvab parasjagu aktiivset seadistust.**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
Kui taimer on aja lõpuni lugenud, antakse helisignaal (mis
kestab 2 minutit või kuni mõne nupu vajutamiseni) ja ekraanile
(10) ilmub vilkuv sümbol „
”.
** Vaikeseadistus on 7,4 kW.
- Võimsuspiirangu seadistuse muutmiseks vajutage nuppu
Märkus. Taimerit kasutava kuumutusala ekraanile ilmub
sümbol
(2-FL).
(9).
- Tehtud valiku salvestamiseks vajutage nupp
2 sekundiks alla. Aktiveeritud seadistusest annab märku
pikem helisignaal.
Taimeri väljalülitamiseks toimige nii.
• Valige kuumutusala.
- Funktsioonist väljumiseks vajutage nuppu
• Seadke taimeri väärtuseks „ ”, kasutades nuppu
.
Märkus. Funktsioon jääb aktiivseks, kui vahepeal ei
vajutata muid nuppe.
Egg Timer (munataimer)
Munataimer on ajamõõteseade, mis töötab kuumutusaladest
(ja ventilaatorist) eraldi. Kui seadistatud aeg saab läbi,
teavitatakse kasutajat sellest vastava helisignaaliga.
Munataimeri aktiveerimiseks vajutage nuppu
.
Märkus. Munataimeri aega saate reguleerida samamoodi
nagu tavalise taimeri aega.
Power limitation (võimsusepiirang)
Funktsioon Power Limitation võimaldab seadistada toote nii,
et see ei töötaks täisvõimsusel.
Märkus. Seadistus tuleb teha, siis kui plaat on välja lülitatud,
ilma et vajutataks nuppu
, 2 minuti jooksul pärast toote
elektrivõrku ühendamist või kui elektrivõrk taasühendatakse.
Võimsusepiirangu seadistamiseks toimige nii.
- Vajutage nuppu
.
- Hoides all nuppu
, vajutage ja laske lahti nupp
- Kuulete lühikest helisignaali.
.
77
.
VENTILAATORI KASUTAMINE
Taimeri väljalülitamiseks toimige nii.
• Valige kuumutusala.
Sisselülitamine
• Seadke taimeri väärtuseks „ ”, kasutades nuppu
Vajutage kuumutusala/ventilaatori ON/OFF-nuppu
(või
libistage üle selle).
Süttiv märgutuli annab teada, et pliidipaat/ventilaator on
kasutuseks valmis.
Väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.
Märkus. Funktsioon on kõigi teiste suhtes prioriteetne.
.
Märkus. Funktsioon jääb aktiivseks, kui vahepeal ei vajutata
muid nuppe.
Filtrite küllastumise indikaator
Õhupuhasti annab märku, kui on vaja filtreid hooldada.
Rasvafilter
Ventilaatori sisselülitamine
LED
Ventilaatori aktiveerimiseks vajutage nuppu
üle selle).
(või libistage
(11) hakkab põlema
Aktiivsöel põhinev lõhnafilter
LED
(11) vilgub
Filtrite küllastumise lähtestamine
Pärast filtrite (rasva- ja/või aktiivsöefiltri) hooldamist vajutage
Tõmbekiirus (-võimsus)
Tõmbekiiruse (-võimsuse) suurendamiseks (0–10) vajutage nuppu
pikemalt alla nupp
(või libistage üle selle).
Tõmbekiiruse (-võimsuse) vähendamiseks (0–10) vajutage nuppu
LED
kustub ja lähtestab näidiku loenduri.
(või libistage üle selle).
Aktiivsöel põhineva lõhnafiltri küllastumise märguande
aktiveerimine
See näidik ei ole tavaliselt aktiveeritud.
Aktiveerimiseks toimige nii.
a. Taimer
– lülitage keeduala nupust
sisse
– väljalülitatud väljatõmbemootori ja keedualadega seadmel
Taimeri aktiveerimine ja seadistamine ventilaatoriga
kasutamiseks
• Valige ventilaator.
• Taimeri seadistamise alustamiseks vajutage (mis tahes
tõmbekiiruse korral) nupule
vajutage nuppu
–
(5).
, et automaatse väljalülitamise
Vajutage valikunuppu
aega lühendada.
, et automaatse väljalülitamise
süttib põlema ja seejärel kustub. See tähendab, et
märguanne on aktiveeritud.
Aktiivsöel põhineva lõhnafiltri küllastumise märguande
inaktiveerimine
Tehke läbi sama protsess, mille tegite märguande aktiveerimisel.
• Valige taimeri loendusaeg.
Vajutage valikunuppu
aega pikendada.
ja hoidke seda all
–
vilgub ja seejärel kustub. See tähendab, et märguanne on
inaktiveeritud.
Automaatne funktsioneerimine (Hob2Hood)
Õhupuhasti valib ise kõige sobivama kiiruse, kohandades
tõmbevõimsust selle järgi, millise võimsusega töötavad
kuumutusalad.
Kui keeduala välja lülitatakse, kohandab õhupuhasti oma
tõmbekiirust, vähendades seda järk-järgult nii, et see oleks auru ja
lõhnade eemaldamiseks piisav.
Ekraanil (10) kuvatakse ajaloendus.
Märkus. Taimerit kasutava ventilaatori ekraanile ilmub sümbol
(9).
Selle funktsiooni aktiveerimiseks tehke nii.
Kui taimer on aja lõpuni lugenud, antakse helisignaal (mis kestab 2
minutit või kuni mõne nupu vajutamiseni) ja ekraanile (10) ilmub
vilkuv sümbol „
”.
Vajutage lühidalt nuppu
, märgutuli “
” (11) hakkab
põlema, andes teada, et õhupuhasti töötab sellel režiimil.
78
Väljatõmbeplaat on mõeldud kasutamiseks koos
sensoriga KIT Window (ei kuulu komplekti).
Sensori KIT Window korral (ainult juhul, kui kasutatakse
VÄLJATÕMBEGA plaati) lülitub tõmberežiim välja, kui sensor
tuvastab, et samas toas olev aken on kinni.
Soovitatav on osta KIT FDS 100 – Elektrotechnik Schabus
selle volitatud müügikohtadest või otse veebisaidilt
www.elektrotechnik-schabus.de.
– Väljatõmbeplaadi KIT elektriühenduse tohib seadistada
üksnes vajalike oskuste ja kvalifikatsiooniga tehnik.
– Väljatõmbeplaadi tootja ei vastuta võimalike
ebamugavuste, kahjude ega tuleõnnetuste eest, mille on
põhjustanud sensori KIT vead ja/või töötõrked ja/või selle
ebaõige paigaldus.
79
4.1 Võimsuste tabel
Toidu valmistamine
Kasutamine
(viited toetuvad kogemusele ja toiduvalmistamise
harjumustele)
Boost
Kiire soojendamine
Parim toidu temperatuuri kiireks tõstmiseks - vee
viimiseks keemistemperatuurile või söögi vedelike
kiireks soojendamiseks
8-9
Praadimine - keetmine
7-8
Pruunistamine, praadimine,
keetmine, grillimine
6-7
Pruunistamine, röstimine,
hautamine, aeglasel tulel
küpsetamine, grillimine
Parim praadimiseks, õrnalt keemas hoidmiseks,
küpsetamiseks ja grillimiseks (keskmise ajavahemikuga,
10-20 minutit), lisatarvikute soojendamiseks
4-5
Küpsetamine, hautamine,
praadimine, grillimine
Parim madalal temperatuuril toidu valmistamiseks,
kergete mullidega keetmiseks, küpsetamiseks
(pikaajaliselt) Pastal kreemjaks minna laskmiseks
3-4
Küpsetamiseks, aeglasel tulel
hoidmiseks, tihendamiseks,
kreemjaks laskmiseks
Parim pikaajaliseks toiduvalmistamiseks (riis, kastmed,
praad, kala) koos lisavedelikuga (nt vesi, vein, puljong,
piim), pasta keetmiseks
2-3
Küpsetamiseks, aeglasel tulel
hoidmiseks, tihendamiseks,
kreemjaks laskmiseks
Parim pikemaajaliseks küpsetamiseks (mahud alla liitri:
riis, kastmed, praad, kala) koos lisavedelikuga (nt vesi,
vein, puljong, piim)
1-2
Sulatamine - soojas hoidmine kreemjaks laskmine
Parim või sulatamiseks, šokolaadi sulatamiseks,
väiksemõõdulise külmutatud toidu sulatamiseks
1
Sulatamine - soojas hoidmine kreemjaks laskmine
Parim värskelt valminud väikese koguse toidu soojana
hoidmiseks või nõude soojendamiseks või risotto
kreemjaks laskmiseks
Nullvõimsusel
Toetuspind
Piano cottura in posizione di stand-by o spento
(possibile presenza di calore residuo da fine cottura,
segnalato con H-L-O)
Kasutatav võimsus
Maks.
võimsusel
Suurel
võimsusel
Keskmisel
võimsusel
Madalal
võimsusel
OFF
80
IParim pruunistamiseks, toiduvalmistamise
alustamiseks, külmutatud toodete praadimiseks, kiireks
keetmiseks
Parim pruunistamiseks, keemistemperatuuril
hoidmiseks, grillimiseks (lühiajaliselt 5—10 minutit)
4.2 Toiduvalmistamise tabel
Toiduained
Toidu tüüp
Värske pasta
Pasta, riis
Värske pasta
Keedetud riis
Köögiviljad
Risotto
Keedetud
Praetud
Kiire praadimine
Hautised
Rasvas praetud
Praad
Grillimine
Liha
Pruunistamine
Hautis
Grillimine
Kala
Hautis
Praetud
Praetud
Muna
Omlett
Kõvaks/pehmeks
keedetud muna
Pannkoogid
Tomatipõhine
Kastmed
Hakklihakaste
Besciamella
Magustoidud,
kreemid
Kasutatav võimsus, toiduvalmistamise faas
Alguses
Võimsus
Lõpus
Pasta valmistamine
ja
Vee soojendamine
Booster-9
keetmistemperatuuril
hoidmine
Pasta valmistamine
ja
Vee soojendamine
Booster-9
keetmistemperatuuril
hoidmine
Pasta valmistamine
ja
Vee soojendamine
Booster-9
keetmistemperatuuril
hoidmine
Praadimine ja röstimine
7-8
Valmistamine
Vee soojendamine
Booster-9
Keetmine
Õli soojendamine
9
Praadimine
Lisade soojendamine
7-8
Valmistamine
Lisade soojendamine
7-8
Valmistamine
Rasvas praetud
Lisade soojendamine
7-8
kuldpruun
Õliga kuldpruuniks muutma
7-8
Valmistamine
(või võimsusel 6)
Mõlemalt küljelt
Poti soojendamine
7-8
grillimine
Õliga pruunistamine
7-8
Valmistamine
(või võimsusel 6)
Õliga pruunistamine
7-8
Valmistamine
(või võimsusel 6)
Poti soojendamine
7-8
Valmistamine
Õliga pruunistamine
7-8
Valmistamine
(või võimsusel 6)
Õli või rasva soojendamine
8-9
Praadimine
Panni soojendamine või või
6
Valmistamine
rasvaga
Panni soojendamine või või
6
Valmistamine
rasvaga
Vee soojendamine
Panni soojendamine võiga
Õliga pruunistamine (või võimsusel
6)
Õliga pruunistamine (või võimsusel
6)
Põhja ettevalmistamine (või
sulatamine jahus)
Booster-9
7-8
7-8
5-6
4-5
6-7
8-9
6-7
3-4
7-8
3-4
7-8
4-5
3-4
7-8
3-4
7-8
6-7
5-6
5-6
6
Valmistamine
6-7
6-7
Valmistamine
3-4
6-7
Valmistamine
3-4
5-6
Kreem
Piima keema viimine
4-5
Puding
Piima keema viimine
4-5
Riis piimaga
Piima soojendamine
5-6
81
Valmistamine
Võimsus
Kergelt keema
viimine
Kergelt keemas
hoidmine
Kergelt keemas
hoidmine
Kergelt keemas
hoidmine
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Hooldus
Kütteplaadi hooldus
Õhupuhasti hooldamine
Tähelepanu! Enne mis tahes puhastus- või hooldustööd
kontrollige, kas keedualad on välja lülitatud ja
soojusanduri märgutuli välja lülitunud.
Puhastamine
Puhastamiseks tohib kasutada ainult neutraalse vedela
puhastusvahendiga niisutatud lappi. PUHASTAMISEKS EI
TOHI KASUTADA TÖÖRIISTU VÕI -VAHENDEID.
Vältige abrasiivseid aineid sisaldavaid tooteid.
ÄRGE KASUTAGE ALKOHOLI.
5.1 Puhastamine
Pliidiplaati peab puhastama pärast igat kasutuskorda.
Tähtis
Ärge kasutage abrasiivseid nuustikuid ega traatkäsnu. Nende
kasutamine võib klaasi ajapikku rikkuda.
Ärge kasutage keemilisi ärritavaid puhastusvahendeid, nagu
ahjuspreid või plekieemaldajad.
Rasvafilter
Joonis 15-16
Eemaldab õhust toiduvalmistamisest tulenevad
rasvaosakesed.
Filtrit tuleb puhastada kord kuus (või kui filtri küllastumise
märguanne teavitab vajadusest puhastada), pestes seda
käsitsi ja mittesööbiva pesuvahendiga või nõudepesumasinas
madalal temperatuuril ja lühikese pesutsükliga.
Metallist rasvafiltri pesemisel nõudepesumasinas võib selle
värvus muutuda, kuid see ei muuda kuidagi filtri tööomadusi.
Aktiivsöefiltrid
(üksnes filtersüsteemi korral)
Jn 17, 17a, 17b, 17c
Eemaldab toiduvalmistamisel tekkivad ebameeldivad
lõhnad.
Tootega on kaasas neli filtri patareid, mis eemaldavad lõhnad
tänu aktiivsöele. Aktiivsüsi on ühendatud keraamilise
struktuuriga nii, et tänu ülihästi imavale pinnale püüab see
mustuse lihtsasti ja täielikult kinni.
Aktiivsöel põhinevad keraamilised filtrid küllastuvad
lühema või pikema aja jooksul, olenevalt toiduvalmistamise
tüübist ja rasvafiltri puhastamise korrapärasusest. Neid
lõhnafiltreid saab termiliselt ennistada, kui hoida neid iga 2–
3 kuu järel 45 minutit 200-kraadises eelsoojendatud ahjus.
Ennistamise korral püsivad filtrid töökorras kuni 5 aastat.
Laske pärast igat kasutamist pliidil jahtuda ja puhastage see
seejärel toidujääkidest ja -plekkidest.
Suhkur ja suure suhkrusisaldusega toiduained kahjustavad
pliidiplaati – need tuleb eemaldada kohe.
Sool, suhkur ja liiv võivad klaasist pinda kriimustada.
Kasutage
pliidi
puhastamiseks
pehmet
lappi,
majapidamispaberit või spetsiaalseid pinna puhastamise
tooteid (järgige tootja juhiseid).
ÄRGE KASUTAGE AURUPUHASTEID!
Tähtis
Kui toiduvalmistamise anumast on pliidiplaadile sattunud
suurem hulk vedelikku, saab selle eemaldamiseks kasutada
seadme alumisel küljel asuvat väljalaskeklappi. Nii saab
jäägid korralikult eemaldada ja toote põhjalikult ära
puhastada.
Joonis 18
Põhjalikumaks puhastamiseks võib alumise vanni küljest ära
võtta.
Joonised 18a ja 18b
82
5.2 Rikete diagnostika
VEAKOOD
KIRJELDUS
VÕIMALIK PÕHJUS
VEA EEMALDAMINE
E2
Nupud lülituvad liiga kõrge temperatuuri
tõttu välja.
Elektrooniliste osade
sisetemperatuur on liiga
kõrge.
Oodake enne uuesti
kasutama hakkamist, et
pliit jahtuks.
E3
Ebasobiv anum.
Magnetilised omadused
halvenevad.
Eemaldage anum.
E5
Kasutajaliidese ja induktsioonimooduli
ühendumisprobleemid.
Kõikide muude
veateavituste korral
(E … U … C …)
Elektriühendus ei jõua
moodulini.
Toitekaabel on valesti
ühendatud või katki.
Helistage teenindusse ja teatage veakood.
5.3 Teenindus
Enne teenindusse helistamist tehke järgmist.
1. Kontrollige „Rikete diagnostika” jaotisest, kas probleemi on võimalik ise lahendada.
2. Lülitage seade sisse ja välja – see võib probleemi lahendada.
Kui rike pärast eespool kirjeldatud kontrolle ei kao, siis pöörduge lähimasse teenindusse.
83
Eemaldage pliit võrgust ja
kontrollige ühendust.
LV - Ierīkošanas un izmantošanas instrukcija
Cieši sekojiet norādījumiem šajā rokasgrāmatā. Mēs
neuzņemamies atbildību par jebkādām problēmām,
bojājumiem vai ugunsgrēkiem, kas tiek izraisīti ierīcē,
neievērojot šajā rokasgrāmatā norādītās instrukcijas. Ierīce ir
paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos ēdiena gatavošanai
un gatavošanas laikā radīto dūmu iesūkšanai. Nav atļauts
neviens cita veida pielietojums (piem., telpu sildīšanai).
Ražotājs neuzņemas atbildību par nepareizu izmantošanu vai
vadības ierīču nepareizu iestatīšanu.
Produktam var būt atšķirīgs ārējais izskats, salīdzinot ar
šīs rokasgrāmatas zīmējumos attēloto, tomēr
lietošanas, tehniskās apskates un uzstādīšanas
norādījumi nemainās.
Ir svarīgi saglabāt šo rokasgrāmatu tā, lai tā būtu viegli
pieejama visu laiku. Ja ierīce tiek pārdota, nodota vai
pārvietota, pārliecinieties, vai rokasgrāmata joprojām ir
kopā ar izstrādājumu.
!
Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju: tā satur svarīgu
informāciju par uzstādīšanu, izmantošanu un drošību.
!
Neveiciet izstrādājuma elektriskās instalācijas izmaiņas
!
Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, vai visas tās
sastāvdaļas ir bez bojājumiem. Pretējā gadījumā
sazinieties ar izplatītāju un neturpiniet uzstādīšanu.
!
Pārbaudiet produkta veselumu pirms tā uzstādīšanas
turpināšanas. Pretējā gadījumā sazinieties ar izplatītāju
un neturpiniet uzstādīšanu.
Piezīme: Elementi, kas apzīmēti ar simbolu "(*)", ir izvēles
piederumi, kas tiek piegādāti tikai ar dažiem modeļiem, vai arī
elementi, kas netiek piegādāti, bet, kurus var iegādāties.
pieslēgt elektrotīklam.
- Lai uzstādīšana atbilstu spēkā
esošajiem drošības standartiem, tai jābūt
aprīkotai ar galveno slēdzi, kas nodrošina
elektrotīkla pilnīgu atslēgšanu III
kategorijas pārsprieguma apstākļos,
saskaņā ar uzstādīšanas noteikumiem.
- Neizmantojiet daudzvietīgas
kontaktligzdas vai pagarinātājus.
- Kad uzstādīšana ir pabeigta, elektriskās
sastāvdaļas vairs nedrīkst būt pieejamas
lietotājam.
-Ierīce un tās pieejamās daļas kļūt ļoti
karstas lietošanas laikā. Uzmanieties, lai
nepieskartos sildelementiem.
- Uzmaniet bērnus, lai tie nerotaļātos ar
ierīci; aizsargājiet bērnus un uzraugiet
tos, jo pieejamās daļas lietošanas laikā
var sakarst.
- Elektrokardiostimulatoru un aktīvo
implantu lietotāju gadījumā pirms
indukcijas plīts lietošanas ir svarīgi
pārbaudīt, vai stimulators ir saderīgs ar
ierīci.
- Lietošanas laikā un pēc tam
nepieskarieties ierīces sildelementiem.
-Izvairieties saskari ar drānu vai citu
degošu materiālu, iekams ierīces visas
daļas nav pietiekami atdzisušas
-Nenovietojiet viegli uzliesmojošus
materiālus uz ierīces vai tās tuvumā.
- Pārkarsuši tauki un eļļa var viegli
aizdegties. Uzraugiet pārtikas produktu
gatavošanu, kas bagāti ar taukiem un
eļļu.
1. Brīdinājums
Uzmanību! Rūpīgi sekojiet zemāk
norādītajām instrukcijām.
- Pirms jebkādu montāžas darbu
veikšanas ierīce ir jāatvieno no strāvas
padeves.
- Uzstādīšanas vai apkopes darbus
jāveic kvalificētam speciālistam saskaņā
ar ražotāja norādījumiem un atbilstoši
spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem
par drošību. Nelabojiet vai nenomainiet
ierīces daļas, ja vien tas nav īpaši
norādīts lietošanas rokasgrāmatā.
- Ierīce obligāti jāiezemē.
-Strāvas vadam jābūt pietiekami garam,
lai ierīci, kas iebūvēta mēbelē, varētu
84
samaziniet siltuma padevi.
- Neatstājiet sildelementus ieslēgtus ar
tukšiem katliem un pannām vai bez
katliem.
- Kad gatavošana ir pabeigta, izslēdziet
attiecīgo zonu.
- Gatavojot nekad neizmantojiet alumīnija
folijas loksnes vai arī produktus, kas
iepakoti alumīnijā, nekad nenovietojiet
tieši uz plīts. Alumīnijs var izkust un
neatgriezeniski sabojāt ierīci.
- Nekad nekarsējiet skārda bundžu vai
burku, kas satur pārtikas produktus,
iepriekš to neatverot: tā var uzsprāgt!
Šis brīdinājums attiecas uz visu citu
veidu plīts virsmām.
- Lielas jaudas izmantošana, piemēram,
Booster (palielināšana) funkcija, nav
piemērota dažu šķidrumu, piemēram,
cepšanas eļļas sildīšanai. Pārmērīgs
karstums var būt bīstams. Šādos
gadījumos mēs iesakām izmantot
zemāku jaudu.
- Katli jānovieto tieši uz plīts virsmas, un
tiem jābūt centrētiem. Nekādā gadījumā
neievietojiet neko starp katlu un plīts
virsmu.
- Situācijā ar augstu temperatūru ierīce
automātiski samazina gatavošanas zonu
jaudas līmeni.
-Ja virsma ir ieplaisājusi, izslēdziet ierīci,
lai novērstu elektriskās strāvas trieciena
iespēju.
- Ierīce nav paredzēta darbināšanai ar
ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
-Gatavošana uz plīts ar eļļu vai taukiem,
ja netiek uzraudzīta, var būt bīstama un
var izraisīt ugunsgrēku.
- Gatavošanas process ir jāuzrauga.
Īstermiņa gatavošanas process ir
nepārtraukti jāuzrauga.
- NEKAD nedzēsiet liesmas ar ūdeni. Tā
vietā izslēdziet ierīci un noslāpējiet
liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu. Ugunsbīstamība:
nenovietojiet priekšmetus uz
gatavošanas virsmas.
- Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
- Nenovietot metāliskus priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un
vākus uz plīts virsmas, jo tie var pārkarst.
- Pirms modeļa pieslēgšanas
elektrotīklam: pārbaudiet datu plāksnīti
(piestiprināta ierīces apakšējā daļā), lai
pārliecinātos, vai spriegums un jauda
atbilst tīklam un, vai kontaktligzda ir
piemērota. Ja rodas šaubas, sazinieties
ar kvalificētu elektriķi.
Svarīgi:
- Pēc lietošanas izslēdziet plīti,
izmantojot tās vadības ierīci, nevis
paļaujieties uz virtuves piederumu
detektoru.
- Izvairieties no šķidruma izlīšanas;
tāpēc, vārot vai sildot šķidrumu,
Pirms jebkurām tīrīšanas vai tehniskās
apkopes darbībām, atslēdziet produktu
no tīkla, izņemot kontaktdakšu vai
izslēdzot dzīvesvietas galveno slēdzi.
Veicot visas uzstādīšanas un tehniskās
apkopes darbības, lietojiet darba cimdus.
85
Šo iekārtu drīkst izmantot bērni, kas
sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un
personas ar ierobežotām fiziskām, maņu
vai garīgām spējām vai arī bez pieredzes
vai nepieciešamajām zināšanām, ja vien
tās tiek uzraudzītas, vai pēc tam, kad tās
ir saņēmušas norādījumus par ierīces
drošu izmantošanu un izpratušas ar to
saistītos riskus.
Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar
iekārtu.
Tīrīšanu un tehnisko apkopi nevar veikt
bērni bez uzraudzības.
Telpā ir jābūt pietiekamai ventilācijai, kad
virtuves tvaiku nosūcējs tiek vienlaicīgi
lietots ar citām gāzu vai citu degvielu
dedzināšanas iekārtām.
Tvaiku nosūcējs ir bieži jātīra gan no
iekšienes, gan no ārpuses (VISMAZ
VIENU REIZI MĒNESĪ), tomēr rūpīgi
ievērojiet to, kas ir norādīts tehniskās
apkopes norādījumos.
Tvaiku nosūcēja tīrīšanas un nomaiņas,
kā arī filtru tīrīšanas noteikumu
neievērošana izraisa ugunsgrēka risku.
Ir stingri aizliegts gatavot ēdienu uz
atklātas liesmas.
Atklātas liesmas izmantošana ir kaitīga
filtriem un var izraisīt ugunsgrēkus, tādēļ
no tās ir jāizvairās visos gadījumos.
Cepšana ir jāveic uzraudzībā, lai
izvairītos no tā, ka eļļa pārkarst un
aizdegas.
UZMANĪBU! Kad plīts ir darbībā, tvaiku
nosūcēja pieejamās daļas var sakarst.
Uzmanību! Nepieslēdziet iekārtu pie
elektrotīkla, kamēr uzstādīšana nav
pilnībā pabeigta.
Attiecībā uz tehniskajiem un drošības
pasākumiem, kas ir jāpiemēro dūmgāžu
izvadei, stingri ievērojiet to, kas ir
paredzēts vietējo likumdevēju
noteikumos.
Iesūktais gaiss nav jānovirza cauruļvadā,
kas tiek lietots tādu dūmgāžu izvadei, kas
ir radītas ar gāzu vai citu degvielu
dedzināšanas iekārtām.
Nelietojiet tvaiku nosūcēju vai neatstājiet
to bez pareizi uzstādītām lampām
iespējamā elektrotrieciena riska dēļ.
Nekad nelietojiet tvaiku nosūcēju bez
pareizi uzstādīta režģa!
Lietojiet tikai tās stiprinājuma skrūves,
kas tiek piegādātas komplektācijā ar
produktu tā uzstādīšanai, ja tās nav
komplektācijā, iegādājieties pareiza veida
skrūves. Lietojiet pareizu skrūvju garumu,
kas
ir
norādītas
Uzstādīšanas
rokasgrāmatā.
Kad virtuves tvaiku nosūcējs un ierīces,
kas tiek darbinātas ar enerģiju, kas nav
elektrība, darbojas vienlaicīgi,
negatīvajam spiedienam telpā nav jābūt
lielākam par 4 Pa (4 × 10-5 bar).
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EK
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
Pārliecinieties, vai šis produkts tiek apglabāts pareizi; tas
palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas, kas var tikt
atstātas uz vidi un veselību.
Simbols
uz izstrādājuma vai pavaddokumentiem
norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst uzskatīt par sadzīves
atkritumu, bet tas jānodod piemērotā savākšanas punktā
elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Atbrīvoties no
izstrādājuma saskaņā ar vietējiem noteikumiem par atkritumu
apglabāšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju par šī
izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, lūdzu,
sazinieties ar vietējo iestādi, sadzīves atkritumu savākšanas
pakalpojumu dienestu vai veikalu, kur produkts tika iegādāts.
86
Iekārta ir izstrādāta, pārbaudīta un īstenota saskaņā ar
šādiem standartiem:
•
Drošība: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
• Veiktspēja: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Padomi pareizai
lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi: Kad sākat
gatavošanu, ieslēdziet tvaiku nosūcēju minimālā ātrumā,
atstājot to ieslēgtu dažas minūtes arī pēc tam, kad esat
pabeiguši gatavošanu. Palieliniet ātrumu tikai lielā dūmu un
tvaiku daudzumā, lietojot palielināšanas funkciju tikai ārkārtas
gadījumos. Lai uzturētu smaku samazināšanas sistēmu
efektīvu, nomainiet, kad nepieciešams, ogles filtru/-us. Lai
uzturētu tauku filtru efektīvu, nepieciešamības gadījumā
iztīriet to. Lai optimizētu efektivitāti un samazinātu troksni,
lietojiet maksimālo šajā rokasgrāmatā norādīto cauruļvadu
sistēmas diametru.
87
2. Izmantošana
Plīts virsmas izmantošana
Aspiratora lietošana:iesūkšanas sistēma var tikt lietota
Indukcijas gatavošanas sistēma balstās uz magnētiskās
indukcijas fizisko fenomenu. Galvenā iezīme šajā sistēmā ir
enerģijas tieša pārvadīšana no ģeneratora uz katlu.
Priekšrocības.
Salīdzinot ar elektriskajām plītīm, jūsu indukcijas plīts ir:
- Drošāka: zemāka temperatūra uz stikla virsmas.
- Ātrāka: īsāks pārtikas sakaršanas laiks.
- Precīzāka: plakne nekavējoties reaģē uz jūsu komandām.
- Efektīvāka: 90% patērētās enerģijas tiek pārvērsta siltumā.
Turklāt, noņemot katlu no plīts virsmas, siltuma pārvade tiek
nekavējoties pārtraukta, izvairoties no lieka siltuma zuduma.
iesūkšanas versijā ar izvadi uz āru vai filtrējošā versijā ar
iekšējo recirkulāciju.
Iesūkšanas versija
7. att.
Tvaiki uz ārpusi tiek izvadīti ar caurulēm (jāiegādājas
atsevišķi), kas tiek piestiprinātas pie komplektācijas
savienojuma atloka.
Izplūdes caurules diametram ir jābūt vienādam ar
savienojuma gredzena diametru:
- taisnstūra izvades gadījumā 222 x 89 mm
- apaļas izvades gadījumā Ø 150 mm (*)
2.1 Trauki gatavošanai
Papildu informāciju skatiet iesūkšanas versijas piederumu
lapā, kas atrodas šīs rokasgrāmatas ilustrētajā daļā.
7c att.
Pieslēdziet produkta caurules un izplūdes atveres pie sienas
atveres ar diametru, kas ir vienāds ar gaisa izplūdes diametru
(savienojuma atloks).
Mazāka diametra cauruļu un izplūdes atveru lietošana izraisīs
iesūkšanas veiktspējas samazināšanos un krasu trokšņa
līmeņa palielināšanos.
Tādēļ mēs par to neuzņemamies atbildību.
!
Lietojiet pēc iespējas īsāku cauruļvadu.
!
Lietojiet cauruļvadu ar pēc iespējas mazāku izliekumu
skaitu (maksimālais izliekuma leņķis: 90°).
!
Izvairieties no krasām cauruļvada diametra izmaiņām.
Izmantojiet tikai katlus ar simbolu
Svarīgi:
lai novērstu plīts virsmas neatgriezenisku bojājumu,
neizmantojiet:
- traukus, kuru dibens nav pilnīgi plakans;
- metāla traukus ar emaljētu dibenu;
- traukus ar raupju virsmu, lai nesaskrāpētu plīts virsmu;
- nekad nenovietojiet karstu katlu un pannu uz plīts virsmas
vadības paneļa.
2.1.1 Esošie trauki
Indukcijas gatavošanai tiek izmantots magnētisms, lai ražotu
siltumu. Tādēļ traukiem jābūt izgatavotiem no dzelzs. Vai katla
materiāls ir magnētisks, jūs varat pārbaudīt ar vienkārša
magnēta palīdzību. Katli nav piemēroti lietošanai, ja nav
magnētiski.
Filtrējošā versija
2.1.2 Ieteicamie katlu diametri
8. att.
SVARĪGI: ja katlu izmēri nav pareizi, gatavošanas zonas
neieslēdzas
Lai atrastu matla minimālo diametru, kas ir jāizmanto katrai
zonai, skatiet šajā rokasgrāmatā norādīto sadaļu.
Iesūktais gaiss tiks filtrēts caur atbilstošiem tauku filtriem un
smaku novēršanas filtriem, pirms tas tiks ievadīts atpakaļ
telpā.
Produkts tiek piegādāts ar visu nepieciešamo standarta
uzstādīšanai ar gaisa izvadi mēbeles cokola priekšējā daļā.
Iepakojumā ir jau iekļauti visaugstākās veiktspējas četri
aktīvās ogles keramikas filtru akumulatori. Keramiskie filtri ir
inovatīvi modulārie ogles filtri, kas reģenerējas (skatiet šo
rokasgrāmatu nodaļā "Tehniskā apkope - Aktīvās ogles filtri).
Ķīmiski fiziskās īpašības ļauj sasniegt smaku novēršanas
augstu efektivitāti un augstu mehānisko pretestību.
Papildu informāciju skatiet filtrējošās versijas piederumu lapā,
kas atrodas šīs rokasgrāmatas ilustrētajā daļā.
Attēls 13b
2.2 Enerģijas taupīšana
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mēs iesakām:
- Izmantojiet katlus un pannas, kuru apakšējais diametrs ir
vienāds ar gatavošanas zonas diametru.
- Izmantojiet tikai katlus un pannas ar plakanu dibenu.
- Ja iespējams, gatavošanas laikā uzlieciet katliem vākus.
- Dārzeņus, kartupeļus, u.c. vāriet nelielā ūdens daudzumā, lai
saīsinātu gatavošanas laiku.
- Izmantojot spiediena katlu, vēl vairāk tiek samazināts
enerģijas patēriņš un gatavošanas laiks
- Novietojiet katlu gatavošanas zonas centrā, kas apzīmēts uz
plīts virsmas.
88
Iestatījumi ir jāveic tajā brīdī, kad produkts tiek pieslēgts
elektrotīklam vai kad elektrotīkls tiek pieslēgts no jauna (2
nākošajās
minūtēs).
Power
Limitation
(Jaudas
ierobežošanas) funkcijas iestatījumu veikšanas secību
skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļā "Darbība".
3. Ierīkošana
Elektrisko un mehānisko sistēmu uzstādīšana jāveic
kvalificētam speciālistam.
Mājsaimniecības ierīce ir paredzēta ievietošanai darba virsmā,
kuras biezums ir 2-6 cm TOP uzstādīšanas gadījumā; 2,5-6 cm
FLUSH uzstādīšanas gadījumā.
Minimālajam attālumam starp plīts virsmu un sienu ir jābūt
vismaz 5 cm frontāli un vismaz 4 cm no sāniem, un vismaz 50
cm no virsējiem plauktiem.
NB = Ieteiktie attālumi ir informatīvi: attālumu plānošanā
ir jāievēro virtuves ražotāja norādījumi.
3.2 Ierīkošana
Pirms sākt uzstādīšanu:
•
3.1 Elektriskā pieslēgšana
Att. 3
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla
-Uzstādīšana jāveic kvalificētam personālam, kas iepazinies
ar piemērojamajiem uzstādīšanas un drošības standartiem.
-Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par personām,
dzīvniekiem vai lietām gadījumā, ja netiek ievērotas šīs
sadaļas vadlīnijas.
-Strāvas vadam jābūt pietiekami garam, lai varētu plīts virsmu
varētu izņemt no darba virsmas
-Pārliecinieties, vai spriegums datu plāksnītē, kas piestiprināta
ierīces apakšējā daļā, atbilst spriegumam telpā, kurā tā tiks
uzstādīta.
-Neizmantot pagarinātājus.
- Sazemējums ir obligāts saskaņā ar likumu
- Sazemējuma elektriskajam kabelim jābūt 2 cm garākam par
pārējiem kabeļiem.
-Gadījumā, ja elektroierīce nav aprīkota ar strāvas vadu,
izmantojiet vadu ar minimālo vadošo dzīslu šķērsgriezumu 2,5
mm2 jaudai līdz 7200 vatiem; savukārt augstākai jaudai tam
jābūt 4 mm2).
- Nevienā no kabeļa punktiem temperatūra nedrīkst pārsniegt
50°C apkārtējās vides temperatūru.
- Ierīce ir paredzēta pastāvīgai pieslēgšanai elektrotīklam,
tāpēc pieslēgums fiksētam tīklam jāveic, izmantojot galveno
standarta slēdzi, kas nodrošina pilnīgu tīkla atslēgšanu III
kategorijas pārsprieguma apstākļos un ir viegli pieejams pēc
ierīces uzstādīšanas.
Piezīme: lai pieslēgtu elektroierīci papildu savienojumam,
vienfāzes vai trīsfāzu, ir nepieciešams noņemt esošo
kabeli un nomainītu to uz cita veida kabeli (nav
komplektācijā), kuram ir šādas specifikācijas:
vienfāzes savienojums : kabelis H05V2V2-F 3G4
trīsfāzu savienojums : kabelis H05V2V2-F 5G2,5
Attēls 3b/3c
Uzmanību! Pirms ķēdes atkārtotas pieslēgšanas un tā
pareizas darbības pārbaudīšanas, vienmēr pārbaudiet, vai
tīkla vads ir pareizi uzstādīts.
Uzmanību! Starpsavienojuma kabeļa nomaiņa jāveic
pilnvarotam servisa personālam vai līdzīgas kvalifikācijas
personālam.
Piezīme : produkts tiek piegādāts ar jaudas ierobežošanas
funkciju, kas ļauj iestatīt maksimālo absorbcijas robežlielumu
kw.
•
•
•
Pēc izstrādājuma izsaiņošanas pārbaudiet, vai
transportēšanas laikā tas nav bojāts, un problēmu
gadījumā, pirms turpināt instalēšanu, sazinieties ar
izplatītāju vai klientu apkalpošanas centru.
Pārbaudiet, vai iegādātā izstrādājuma izmēri atbilst
uzstādīšanas vietai.
Pārbaudiet, vai iepakojumā nav (transporta iemeslu dēļ)
komplektācijas materiālu (piemēram, aploksnes ar
skrūvēm, garantijas, u.c.), kas jāizņem un jāuzglabā.
Arī pārbaudiet, vai uzstādīšanas platības tuvumā ir
pieejamas elektrības kontaktligzdas
Iebūvējamo mēbeļu izkārtojums:
- Produkts nevar tikt uzstādīts virs dzesēšanas ierīcēm,
trauku mazgājamām mašīnām, sildītājiem, krāsnīm,
mazgātājiem un žāvētājiem.
- Visu veidu mēbeles griešanas darbus veiciet pirms plīts
virsmas ievietošanas un tad rūpīgi novāciet šķembas vai
zāģu skaidu atkritumus.
SVARĪGI: lietojiet vienas sastāvdaļas hermētiķi (S), kas ir
izturīgs pret augstām temperatūrām - līdz 250° ;
pirms uzstādīšanas apstrādājamās virsmas ir rūpīgi
jānotīra, notīrot jebkuru vielu, kas varētu traucēt
pielipšanu
(piem.: veidņu smērvielas, konservantus, taukus, eļļas,
pulverus, vecu līmvielu atlikumus utt.);
līme vienmērīgi ir jāuzklāj rāmja perimetra iekšienē;
pēc līmēšanas ļaujiet līmvielai nožūt apmēram 24
stundas.
Att. 1b
UZMANĪBU! Ja skrūves un stiprinājumi netiek uzstādīti
saskaņā ar šiem norādījumiem, var tikt izraisīti elektriskās
strāvas iedarbības apdraudējumi.
Piezīme: pareizai produkta uzstādīšanai ir ieteicams aptīt
caurules ar līmvielu, kurai ir šādi raksturlielumi:
- elastīga mīksta PVC plēve ar akrila bāzes līmi
- atbilst standartam DIN EN 60454
- liesmas slāpētājs
- lieliska izturība pret novecošanu
- izturība pret temperatūras izmaiņām
- lietojams zemās temperatūrās
89
4. Darbošanās
Vadības panelis
Piezīme: Lai atlasītu komandas, vienkārši pieskarties (nospiediet) simboliem, kas tās pārstāv
Displejs / LED
Taustiņi
7.
Power Level (Jaudas līmeņa) attēlojums
8.
Iesūkšanas ātruma (jaudas) attēlojums
9.
Ieslēgta taimera indikators
Iesūkšanas ātruma (jaudas) palielināšana
10.
Taimera laika indikators
4.
Power Level (Jaudas līmeņa) samazināšana
Iesūkšanas ātruma (jaudas) samazināšana
Taimera laika samazināšana
11.
Automātiskās iesūkšanas funkcijas indikators
Filtru servisa indikators
Indikators darbībai ar SNAP
5.
Taimera ieslēgšana
Taimera laika palielināšana
6.
Automātisko funkciju ieslēgšana
Filtru piesātinājuma atiestatīšana
1.
ON/OFF (IESL./IZSL.) plīts virsmai/gatavošanas
virsmas aspiratoram
2.
Gatavošanas zonas selektorslēdzis
Power Level (Jaudas līmeņa) palielināšana
3.
Ēdienu gatavošanas zonas:
RL = aizmugurējā pa kreisi
FL = priekšējā pa kreisi
RR = aizmugurējā pa labi
FR = priekšējā pa labi
90
PLĪTS VIRSMAS IZMANTOŠANA
Pirms sākat:
Visas šīs plīts virsmas funkcijas ir izstrādātas atbilstoši
stingrākajiem drošības standartiem.
Šī iemesla dēļ:
• Dažas funkcijas nav aktivizētas vai arī automātiski
izslēdzas, ja gatavošanas vietās nav katlu, vai arī tad, ja
tie neatrodas vietā.
• Citos gadījumos aktivizētās funkcijas automātiski izslēdzas
pēc dažām sekundēm, ja atlasītajai funkcijai nepieciešams
papildu iestatījums, kas netiek veikts (piem.: “Ieslēdziet plīts
virsmu” bez “Atlasiet gatavošanas zonu” un “Darbības
temperatūra”, vai “Bloķēšanas funkcija” vai “Taimeris”).
Virsmas raksturlielumi
Safe Activation (Droša aktivizēšana)
Produkts ieslēdzas tikai katlu klātbūtnē uz gatavošanas
zonām: uzsildes process neieslēdzas vai netiek pārtraukts
katlu prombūtnē vai pēc to noņemšanas.
Pot Detector (Trauku detektors)
Produkts automātiski nosaka katlu klātbūtni gatavošanas
zonās.
Safety Shut Down (Drošības izslēgšanās)
Drošības apsvērumu dēļ katrai zonai ir maksimālais darbības
laiks, kas ir atkarīgs no iestatītā jaudas līmeņa.
Uzmanību! Ilgstošas lietošanas gadījumā (piemēram)
gatavošanas zonas izslēgšana var nebūt tūlītēja dzesēšanas
posma dēļ; gatavošanas zonas displejā parādās simbols “ ”,
norādot šo stadiju.
Pirms tuvoties gatavošanas zonai, uzgaidiet, līdz displejs
izslēdzas.
Residual Heat Indicator (Atlikušā siltuma indikators)
Kad viena vai vairākas gatavošanas zonas tiek izslēgtas,
atlikušā siltuma klātbūtne tiek ziņota ar atbilstošu vizuālu
signālu atbilstošās zonas displejā ar simbolu “ ” .
Gatavošanas zonas displejs
Attiecīgajos displejos, kas saistīti ar gatavošanas zonām, tiek
norādīts:
Darbība
Piezīme: Lai ieslēgtu jebkuru funkciju, no sākuma ir jāieslēdz
vēlamā zona
Gatavošanas zona ieslēgta
Iedarbināšana
Power Level (Jaudas līmenis)
…
-
Nospiediet (pieskarieties)
ON/OFF gatavošanas
virsmai/ aspiratoram
Iedegas signāllampiņa, lai norādītu, ka plīts virsma/aspirators
ir gatavs darbam.
Nospiediet no jauna, lai izslēgtu
Piezīme: Šai funkcijai ir visaugstākā prioritāte.
Residual Heat Indicator (Atlikušā
siltuma indikators)
Pot Detector (Trauku detektors)
Gatavošanas zonu izvēle
Pieskarieties (nospiediet) selektorslēdzi
, kas atbilst
nepieciešamajai gatavošanas zonai.
Izvēlētās zonas displejā parādās simbols “ ”
Ir ieslēgta Bridge (Savienojuma)
funkcija
Temperature Manager funkcija
ieslēgta
9 Power Level (jaudas līmeņi)
Virsma ir aprīkota ar 9 jaudas līmeņiem
Pieskarieties (nospiediet) selektorslēdzi
jaudas līmeni;
Child Lock (Bērnu drošības
sistēmas) funkcija ieslēgta
, lai palielinātu
Pieskarieties (nospiediet) selektorslēdzi
, lai
samazinātu jaudas līmeni;
Jaudas līmenis tiek norādīts izvēlētās zonas displejā : “ … ”
91
Power booster (Jaudas palielināšana)
Produkts ir aprīkots ar papildu jaudas līmeni (papildu līmenim
), kas paliek aktīvs 10 minūtes, pēc tam jauda atgriežas
iepriekš izmantotajā līmenī.
Child Lock (Bērnu drošības sistēma)
Child Lock (Bērnu drošības sistēma) ļauj izvairīties no tā, ka
bērni var nejauši ieslēgt gatavošanas zonas un iesūkšanas
zonu, kavējot jebkuras funkcijas ieslēgšanu.
Child Lock sistēma var tikt iespējota tikai, kad produkts ir
ieslēgts, bet gatavošanas zonas (un iesūkšanas zona) ir
izslēgtas.
Pieskarieties (nospiediet) selektorslēdzi
, lai palielinātu
jaudas līmeni (papildu līmenim ) un ieslēdziet Jaudas
palielināšanu
Power Booster (Jaudas palielināšanas) līmenis tiek norādīts
izvēlētās zonas displejā ar simbolu ” ”
Aktivizēšana:
• noņemiet katlus, kas vēl atrodas uz plīts virsmas
NB: gatavošanas zonai
(19. ATT.), nav taimeris
Jaudas palielināšanas (Power Booster) funkcijai;
lai atspējotu Jaudas palielināšanu (Power Booster), nospiediet
• vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu
(2-FR) un
(2-FR);
• pēc tam no jauna un tad slēdzi
skaņas signāls norāda, ka Child Lock ir ieslēgta, tad
parādās " " displejos (7).
Bridge Zones (Savienojuma zonas)
Kreisās puses gatavošanas zonas, pateicoties Bridge
(Savienojuma) funkcijai spēj darboties kombinētā veidā, radot
vienotu zonu ar to pašu jaudas līmeni. Šī funkcija nodrošina
vienmērīgu gatavošanu ar ievērojama izmēra paplātēm un
katliem.
Ir iespējams kombinēti lietot priekšējo gatavošanas zonu
“Master” un atbilstošo zonu aizmugurē “Sekundārā”
(lai pārbaudītu, kurās zonās ir paredzēta šī funkcija, skatiet šīs
rokasgrāmatas ilustrēto daļu).
Atslēgšana:
• vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu
(2-FR) un
• no jauna
;
dubultais skaņas signāls norāda, ka Child Lock ir izslēgta,
pazūd " " displejs (7).
Lai iespējotu Bridge (Savienojuma) funkciju
Pagaidu atslēgšana: ir iespējams izmantot gatavošanas
zonu arī ar ieslēgtu Child Lock .
Rīkojieties šādi:
• Atlasiet gatavošanas zonu "Master"
(kurai ir jābūt jaudas līmenī 0)
(2-FR) un
• nospiediet un turiet nospiestu
Tagad varat normāli izmantot gatavošanas zonu, Child Lock
ieslēdzas no jauna pēc plīts virsmas izslēgšanas.
- turiet nospiestu,
līdz atskan skaņas signāls, pēc kura
parādīsies mirgojošs signāls “ ”,
displejā (7) "Sekundārajā" gatavošanas zonā
- izvēlieties "Sekundāro" gatavošanas zonu 3 sekunžu
laikā
Taimeris
Taimera funkcija ir atpakaļskaitīšana, kuru ir iespējams iestatīt
arī vienlaicīgi katrā gatavošanas zonā (un iesūkšanas zonā).
Pēc iestatītā laika beigām gatavošanas zonas (iesūkšanas
zona) automātiski izslēgsies un lietotājs tiek brīdināts ar
atbilstošu skaņas signālu.
- iestatiet darbības (jaudas) līmeni
no gatavošanas
zonas “Master”, kas tiks attēlota atbilstošajā displejā (7)
Piezīme: lai atspējotu Bridge (Savienojuma) funkciju , ir
pietiekami ieslēgt gatavošanas zonu temperatūrā “ ”.
Uzman'ibu!/Plīts virsmas taimera funkcijas regulēšana
Temperature Manager
Temperature Manager ir kontroles funkcija, kas nodrošina
siltuma uzturēšanu nemainīgā temperatūrā un optimizētā
jaudas līmenī no 0 līdz 1: ideāls, lai uzturētu karstus jau
gatavus ēdienus.
Temperature Manager funkcija ieslēdzas, vienu reizi
• Atlasiet gatavošanas zonu
• Nospiediet
(5) , lai piekļūtu Taimera funkcijai
• Regulējiet taimera darbības laiku:
nospiežot taustiņu
Tās zonas displejā, kura darbojas Temperature Manager
funkcijā, parādās simbols “ ”
nospiediet selektorslēdzi
, lai palielinātu
automātisko izslēgšanās laiku
92
nospiediet selektorslēdzi
automātisko izslēgšanās laiku
, lai samazinātu
- šajā brīdī ir iespējams atlaist taustiņu
displejs (7) zonai FL pārmaiņus attēlo simbolus “C” un “0”, lai
norādītu, ka ir iespējams veikt iestatījumu
Ja nepieciešams, atkārtojiet šo operāciju citām
gatavošanas zonām.
Piezīme: Katrai gatavošanas zonai var būt iestatīts cits
taimeris; displejā (10) parādīsies uz 10 sekundēm pēdējās
izvēlētās gatavošanas zonas atpakaļskaitīšana, pēc tam
tiks attēlota atpakaļskaitīšana ar mazāku laiku.
displejs (7) zonai RL attēlo pāsreizējos iestatījumus**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
Kad taimeris ir pabeidzis atpakaļskaitīšanu, tiek raidīts skaņas
signāls (2 minūtes, vai pārstāj, nospiežot jebkuru plīts
taustiņu) , savukārt displejs (10) mirgo, ar simbolu “
".
** pēc noklusējuma iestatījums ir iestatīts uz 7,4
KW
- lai mainītu Power Limitation (Jaudas ierobežošanas)
Piezīme: gatavošanas zonas displeja malā ar šobrīd
iestatījumus, nospiediet
izmantotu taimeri parādīsies simbols
(9)
- nospiediet
• iestatiet vērtību taimeram uz " " , ar
Piezīme: funkcija ir aktīva, ja starplaikā netiek nospiesti citi
taustiņi.
Egg Timer (Olu vārīšanas taimeris)
Egg Timer funkcija ir no gatavošanas zonām (un no
iesūkšanas zonas) neatkarīga atskaite. Pēc iestatītā laika
beigām lietotājs tiek brīdināts ar atbilstošu skaņas signālu.
Egg Timer tiek ieslēgta nospiežot
Piezīme : lai regulētu funkciju Egg Timer , ievērojiet to pašu
procedūru, kas funkcijai Taimeris.
Power Limitation (Jaudas ierobežošana)
Jaudas ierobežošanas funkcija Power Limitation ļauj iestatīt
produkta darbību, ierobežojot maksimālo absorbciju.
Piezīme : iestatījums ir jāveic izslēgtai virsmai, bez taustiņa
nospiešanas
, tajā brīdī, kad plīts virsma tiek pieslēgta
elektrotīklam vai kad elektrotīkls tiek pieslēgts no jauna (2
nākošajās minūtēs).
Lai iestatītu Power Limitation
- nospiediet
- turpinot turēt nospiestu
nospiediet un atlaidiet
- tiks raidīts īss skaņas signāls
nospiediet un atlaidiet
(2-FL)
, uz divām sekundēm;
- lai saglabātu izvēli, nospiediet
tiks raidīts garš skaņas signāls, lai apstiprinātu īstenotu
iestatīšanu.
Lai izslēgtu taimeri:
• atlasiet gatavošanas zonu
- turpinot turēt nospiestu
FL)
:
(2-
93
, lai izietu no funkcijas
ASPIRATORA LIETOŠANA
Lai izslēgtu taimeri:
• atlasiet gatavošanas zonu
Iedarbināšana
• iestatiet vērtību taimeram uz " " , ar
Nospiediet (pieskarieties)
ON/OFF gatavošanas virsmai/
aspiratoram
Iedegas signāllampiņa, lai norādītu, ka plīts virsma/aspirators ir
gatavs darbam.
Nospiediet no jauna, lai izslēgtu
Piezīme: Šai funkcijai ir visaugstākā prioritāte.
Piezīme: funkcija ir aktīva, ja starplaikā netiek nospiesti citi
taustiņi.
Filtru piesātinājuma indikators
Tvaiku nosūcējs norāda, kad ir nepieciešams veikt filtru tehnisko
apkopi:
Tauku filtrs
Aspiratora ieslēgšana:
Pieskarieties (nospiediet) selektorslēdzi
aspiratoru
LED “
, lai iespējotu
Aktīvās ogles smaku novēršanas filtrs
LED “
Pieskarieties (nospiediet) selektorslēdzi
ātrumu (jaudu) iesūkšanai (10-0);
”(11) mirgo
Filtru piesātinājuma atiestatīšana
Pēc filtru (tauku un/vai aktīvās ogles) tehniskās apkopes veikšanas
Iesūkšanas ātrums (jauda):
Pieskarieties (nospiediet) selektorslēdzi
ātrumu (jaudu) iesūkšanai (0-10);
”(11) ieslēdzas
, lai palielinātu
ilgi nospiediet taustiņu
LED “
, lai samazinātu
;
” izslēdzas, tad no jauna sāciet indikatora atskaiti.
Aktīvās ogles smaku novēršanas filtra indikatora
ieslēgšana
Parasti šis indikators ir atspējots.
Lai to iespējotu, rīkojieties šādi:
b. Taimeris
- ieslēdziet iesūkšanas virsmu ar
;
- ar iesūkšanas dzinēju un izslēgtām gatavošanas zonām
Uzmanību!/Aspiratora taimera funkcijas regulēšana
• Izvēlieties aspiratoru
• Nospiediet
jebkura ātruma)
nospiediet un turiet nospiestu
(5) , lai piekļūtu Taimera funkcijai (no
- “
• Regulējiet taimera darbības laiku:
nospiediet selektorslēdzi
izslēgšanās laiku
” ieslēdzas, tad izslēdzas, lai norādītu notikušu
iespējošanos.
Aktīvās ogles smaku novēršanas filtra indikatora
izslēgšana
iespējošanai atkārtojiet iepriekš aprakstīto darbību
, , lai palielinātu automātisko
“
nospiediet selektorslēdzi
, lai samazinātu
automātisko izslēgšanās laiku
” mirgo, tad izslēdzas, lai norādītu notikušu atspējošanos.
Automātiskā darbība (Hob2Hood)
Tvaiku nosūcējs ieslēgsies vispiemērotākajā ātrumā, pielāgojot
iesūkšanas jaudu gatavošanas zonu jaudai.
Kad plīts virsma tiek izslēgta, tvaiku nosūcējs piemēro savu
iesūkšanas ātrumu, samazinot to pakāpeniski, lai aizvāktu tvaikus
un atlikušās smakas.
displejā (10) tiek attēlota pretēja laika atskaite,
Piezīme: aspiratora displeja malā ar šobrīd izmantotu taimeri
parādīsies simbols
;
(9)
Lai iespējotu šo funkciju:
Kad taimeris ir pabeidzis atpakaļskaitīšanu, tiek raidīts skaņas
signāls (2 minūtes, vai pārstāj, nospiežot jebkuru plīts taustiņu) ,
savukārt displejs (10) mirgo, ar simbolu “
".
Neilgu laiku nospiediet
, indikators
(11) iedegas, lai
attēlotu, ka tvaiku nosūcējs darbojas šādā režīmā.
94
Gaisa nosūcējs ir uzstādīts, lai tas darbotos kopā ar
Windows sensora KIT (ko ražotājs nenodrošina)
Instalējot Windows sensora KIT (tikai ar gaisa nosūcēju, kas
darbojas IESŪKŠANAS režīmā) , gaisa iesūkšana pārstās
darboties ik reizi, kad tiks konstatēts aizvērts logs, kas atrodas
tajā telpā, kurā ir instalēts gaisa nosūcējs, uz kura tiek
pielietots KIT.
Ir ieteicams iegādāties KIT FDS 100 – Elektrotechnik
Schabus, kas ir pieejams autorizētos centros Elektrotechnik
Schabus vai arī izmantojot mājas lapu www.elektrotechnikschabus.de.
- KIT elektriskais pieslēgums pie gaisa nosūcēja ir jāveic
kvalificētam un specializētam tehniskajam personālam.
Gaisa nosūcēja ražotājs noraida jebkāda veida atbildību
par iespējamām nepatikšanām, bojājumiem un
ugunsgrēkiem, kurus izraisīja sliktas darbības defekti
un/vai problēmas, un/vai KIT kļūdaina instalācija.
95
4.1 Jaudas tabula
Jaudas līmenis
Maksimālā
jauda
Gatavošanas veids
Boost
Ātri sasildīt
Ideāli, lai īsā laikā pārtikas temperatūra sasniegtu ātru
viršanas temperatūru ūdens gadījumā vai, lai ātri
uzkarsētu gatavošanas šķidrumu
8-9
Cept - vārīt
Ideāli piemērots apbrūnināšanai, gatavošanas
uzsākšanai, saldētu produktu cepšanai, ātrai vārīšanai
7-8
Apbrūnināt – vārīt - grilēt
6-7
Apbrūnināt – vārīt – sautēt – cept
- grilēt
4-5
Vārīt - sautēt - cept - grilēt
Ideāli piemērots sautēšanai, īpaši vieglas vārīšanās
uzturēšanai, vārīšanai (uz ilgu laiku). Makaronu
maisīšanai
3-4
Varīt – vārīt lēnām – biezināt maisīt
Ideāli piemērots lēnai vārīšanai (rīsi, mērces, cepeši,
zivis) šķidrumu klātbūtnē (piemēram, ūdens, vīns,
buljons, piens), makaronu maisīšanai
2-3
Varīt – vārīt lēnām – biezināt maisīt
Ideāli piemērots lēnai vārīšanai (tilpums ir mazāks par
litru: rīsi, mērces, cepeši, zivis) šķidruma klātbūtnē
(piem., ūdens, vīns, buljons, piens)
1-2
Izkausēt - atkausēt - uzturēt siltu
- maisīt
Ideāli sviesta mīkstināšanai, šokolādes delikātai
kausēšanai, nelielu apmēru produktu atkausēšanai
1
Izkausēt - atkausēt - uzturēt siltu
- maisīt
Ideāli, lai uzturētu karstas tikko vārītas mazas ēdiena
porcijas vai, lai uzturētu ēdiena šķīvju temperatūru un
maisītu risoto
Nulles jauda
Atbalsta virsma
Liela jauda
Vidēja jauda
Zema jauda
OFF
(IZSLĒGTS)
Izmantotais līmenis
(displejā tiek apvienota gatavošanas pieredze un
paradumi)
Ideāli piemērots cepšanai, vārīšanās uzturēšanai,
ēdiena gatavošanai un grilēšanai (īstermiņa, 5-10
minūtes)
Ideāli piemērots cepšanai, nelielas vārīšanās
uzturēšanai, ēdiena gatavošanai un grilēšanai (vidēja
termiņa, 10-20 minūtes), piederumu uzkarsēšanai
Plīts virsma gaidīšanas vai izslēgtajā režīmā (ir
iespējama atlikušā siltuma klātbūtne pēc vārīšanas, par
ko liecina H-L-O)
96
4.2 Ēdienu gatavošanas tabula
Pārtikas
kategorija
Makaroni, rīsi
Dārzeņi,
pākšaugi
Trauki un
gatavošanas
veids
Pirmais posms
Svaigi gatavoti
makaroni
Ūdens karsēšana
Svaigi gatavoti
makaroni
Ūdens karsēšana
Vārīti rīsi
Ūdens karsēšana
Risoto
Apbrūnināšana un grauzdēšana
Vārīt
Ūdens karsēšana
Cept
Sildīšana
Sautēt
Eļļas karsēšana
Piederumu karsēšana
Piederumu karsēšana
Booster
(palielinājums)
-9
Booster
(palielinājums)
-9
Booster
(palielinājums)
-9
7-8
Booster
(palielinājums)
-9
9
7-8
7-8
Sacepšana
Piederumu karsēšana
7-8
Cepta
Grilētas
Gaļa
Apbrūnināšana
Valgs/sautējums
Grilētas
Zivis
Valgs/sautējums
Sacepts
Ceptas
Omlete
Olas
Pannas iepriekšējā uzkarsēšana
Apbrūnināšana eļļā
(ja sviestā, jaudas līmenis ir 6)
Apbrūnināšana eļļā
(ja sviestā, jaudas līmenis ir 6)
Pannas iepriekšējā uzkarsēšana
Apbrūnināšana eļļā
(ja sviestā, jaudas līmenis ir 6)
Eļļas vai tauku karsēšana
Pannas ar sviestu vai taukiem
karsēšana
Pannas ar sviestu vai taukiem
karsēšana
Ūdens karsēšana
Pankūkas
Pannas ar sviestu karsēšana
Apbrūnināšana eļļā (ja sviestā, jaudas
līmenis ir 6)
Apbrūnināšana eļļā (ja sviestā, jaudas
līmenis ir 6)
Bāzes sagatavošana (sviesta un miltu
kausējums)
Uzkarsēt pienu līdz viršanas
temperatūrai
Uzkarsēt pienu līdz viršanas
temperatūrai
Uzsildīt pienu
Ragū
Bešamela mērce
Olu krēms
Kūkas, krēmi
Gaļa ,apbrūnināta eļļā
(ja sviestā, jaudas līmenis ir 6)
Ar čaulu/vārītas
Tomāti
Mērces
Jaudas līmenis un gatavošanas veids
Jauda
Otrais posms
Pudiņi
Rīsu pudiņš
97
Makaronu
gatavošana un
viršanas uzturēšana
Makaronu
gatavošana un
viršanas uzturēšana
Makaronu
gatavošana un
viršanas uzturēšana
Gatavošana
Jauda
7-8
7-8
5-6
4-5
Vārīšana
6-7
Sacepts
Gatavošana
Gatavošana
Sacepumu
apbrūnināšana
8-9
6-7
3-4
7-8
Gatavošana
3-4
7-8
Grilēšana no abām
pusēm
7-8
7-8
Gatavošana
4-5
7-8
Gatavošana
3-4
7-8
Gatavošana
7-8
7-8
Gatavošana
3-4
8-9
Sacepts
7-8
6
Gatavošana
6-7
6
Gatavošana
5-6
7-8
Booster
(palielinājums)
-9
6
Gatavošana
5-6
Gatavošana
6-7
6-7
Gatavošana
3-4
6-7
Gatavošana
3-4
5-6
Uzkarsēt līdz
viršanas temperatūrai
3-4
4-5
Uzturēt vieglu viršanu
4-5
4-5
Uzturēt vieglu viršanu
2-3
5-6
Uzturēt vieglu viršanu
2-3
5. Tehniskā apkalpošana
Aspiratora tehniskā apkope
Plīts virsmas tehniskā apkope
Uzmanību! Pirms jebkuras tīrīšanas vai tehniskās
apkopes darbības pārliecinieties, vai gatavošanas zonas
ir izslēgtas un siltuma signāllampiņa ir izslēgta.
Tīrīšana
Tīrīšanas veikšanai lietojiet TIKAI ar neitrālu šķidro
mazgāšanas līdzekli samitrinātu drānu. TĪRĪŠANAI
NELIETOJIET RĪKUS VAI DARBARĪKUS!
Izvairieties no abrazīvu produktu lietošanas.
NELIETOJIET SPIRTU!
5.1 Tīrīšana
Plīts virsma jātīra pēc katras lietošanas reizes.
Tauku filtrs
Svarīgi:
Neizmantojiet abrazīvus sūkļus, tīrīšanas spilventiņus. To
lietošana ar laiku var sabojāt stiklu.
Neizmantojiet ķīmiskos kairinātājus, piemēram, cepeškrāsns
vai traipu noņemšanas aerosolus.
Att. 15-16
Notur gatavošanas laikā radītās tauku daļiņas.
Tas ir jātīra vienu reizi mēnesī (vai, kad filtru piesātinājuma
norādīšanas sistēma norādīs šādu nepieciešamību), ar
neagresīviem mazgāšanas līdzekļiem, ar roku vai trauku
mazgājamā mašīnā zemā temperatūrā un īsā ciklā.
Mazgājot trauku mazgājamā mašīnā tauku filtrs var zaudēt
krāsu, bet tā filtrēšanas raksturlielumi paliek nemainīgi.
Aktīvās ogles filtri
(Tikai filtrējošai versijai)
Att. 17 – 17a – 17b – 17c
Notur gatavošanas laikā radītās smakas.
Produkts ir aprīkots ar četriem filtru akumulatoriem, kas notur
smakas, pateicoties aktīvajām oglēm. Aktīvās ogles ir
integrētas keramikas struktūrā, kas tās padara viegli un
pilnībā pieejamas piemaisījumiem, tādējādi radot augstu
absorbcijas virsmu.
Piesātinājums aktīvo ogļu keramikas filtros tiek konstatēts
pēc vairāk vai mazāk ilgstošas lietošanas atkarībā no virtuves
vaida un tauku filtra tīrīšanas biežuma. Šie smakas
novēršanas filtri var tikt termiski reģenerēti katrus 2/3
mēnešus 200°C krāsnī, kas iepriekš uzkarsēta 45 minūtes.
Reģenerācija nodrošina filtru maksimālo kalpošanas laiku uz 5
gadiem.
Pēc katras lietošanas reizes ļaut atdzist plīts virsmai un to tīrīt,
lai noņemtu piekaltušas pārtikas atliekas un traipus.
Cukurs vai pārtika ar paaugstinātu cukura saturu bojā plīts
virsmu, un tas jānoņem nekavējoties.
Sāls, cukurs un smiltis var saskrāpēt stikla virsmu.
Izmantojiet mīkstu lupatiņu, papīra dvieļus vai speciālu plīts
virsmas tīrīšanas produktu (ievērojiet ražotāja norādījumus).
NEKAD NELIETOT STRŪKLU TVAIKA TĪRĪTĀJUS!!!
Svarīgi:
Ja ir notikušas nejaušas noplūdes un no katliem ir pārlikuši
šķidrumi, ir iespējams ieslēgt izplūdes vārstu, kas atrodas
produkta apakšējā daļā, lai novērstu jebkurus pārpalikumus
un lai varētu veikt tīrīšanu ar maksimālo higiēnas drošību.
18. att.
Lai veiktu pilnīgāku un rūpīgāku tīrīšanu, ir iespējams pilnībā
izņemt apakšējo vanniņu.
18a - 18b att.
98
5.2 Problēmu novēršana
KĻŪDU KODS
APRAKSTS
IESPĒJAMIE IEMESLI
KĻŪDU NOVĒRŠANA
E2
Komandu zona nodziest pie pārāk
augstas temperatūras
Elektronisko daļu iekšējā
temperatūra ir pārāk
augsta
Uzgaidiet, līdz plīts
virsma atdziest, pirms to
atkārtoti izmantot
E3
Nepiemērots trauks
Magnētisko īpašību
zudums
Noņemt katlu
Saziņas problēmas starp lietotāja
saskarni un indukcijas moduli.
Modulis nesaņem
elektroenerģiju.
Strāvas vads nav
pievienots pareizi vai ir
bojāts
Atvienojiet plīts virsmu no
tīkla un pārbaudiet
savienojumu
E5
Visiem citiem kļūdas
ziņojumiem
(E… U… C… )
Izsauciet tehnisko pakalpojumu dienestu un paziņojiet kļūdas kodu
5.3 Pakalpojumu dienests
Pirms sazināties ar pakalpojumu dienestu
1. Pārliecinieties, vai nevarat atrisināt problēmu pats, balstoties uz "Traucējumu meklēšana" aprakstītajiem punktiem.
2. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci, lai pārliecinātos, vai problēma joprojām pastāv.
Ja pēc iepriekšminētajām pārbaudēm kļūda nepazūd, sazinieties ar tuvāko pakalpojumu dienestu.
99
LT - Montavimo ir naudojimosi instrukcija
Griežtai laikykitės šiame vadove pateiktų instrukcijų.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nepatogumus,
žalą ar nelaimingus atsitikimus, įvykstančius dėl šiame
instrukcijų vadove pateiktų nurodymų nesilaikymo. Įrenginys
yra skirtas tik naudojimui namuose, maisto produktams virti ir
virimo metu atsiradusių garų ištraukimui. Bet koks kitas
naudojimas nėra leidžiamas (pvz., aplinkos šildymui).
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą
naudojimą ar netinkamą komandų nustatymą.
Gaminys gali būti kitokios išvaizdos negu pavaizduota šių
instrukcijų nuotraukose. Bet kokiu atveju, naudojimo,
techninės priežiūros ir montavimo instrukcijos
išlieka tos pačios.
Labai svarbu išsaugoti šias instrukcijas, kad būtų galima jas
perskaityti bet kuriuo metu. Pardavimo, perdavimo ar
perkėlimo atvejais, įsitikinkite, kad instrukcijos
pateikiamos kartu su gaminiu.
!
Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jose pateikta svarbi
informacija apie prietaiso montavimą, naudojimą ir
saugumą.
!
Nedarykite jokių gaminio elektros keitimų.
!
Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar nėra jokių
pažeistų dalių. Jeigu yra pažeistų dalių, kreipkitės į
pardavėją ir į renginio nemontuokite.
!
Prieš pradėdami montuoti, patikrinkite, ar gaminys
nepažeistas. Jeigu yra pažeistų dalių, kreipkitės į
pardavėją ir į renginio nemontuokite.
įmontuotą įrenginį prie elektros tinklo.
- Kad montavimas atitiktų galiojančias
normas, reikalingas daugiapolis jungiklis,
kuris užtikrintų visišką tinklo atjungimą III
kategorijos viršįtampio sąlygomis,
laikantis montavimo taisyklių.
- Nenaudokite kelių kištukinių lizdų ar
ilgintuvų.
- Baigus montavimą, elektros dalys neturi
būti pasiekiamos naudotojui.
- Įranga ir jos prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs, kad
nepaliestumėte kaistančių elementų.
- Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
Laikykite vaikus atokiai ir juos
prižiūrėkite, nes prieinamos dalys
naudojimo metu gali būti labai karštos.
- Jeigu nešiojate širdies stimuliatorių ar
aktyvius implantus, prieš naudojant
indukcinę kaitlentę, būtina patikrinti, ar
stimuliatorius yra suderinamas su
įrenginiu.
- Naudojimo metu ir po jo, nelieskite
įrenginio kaitinamųjų dalių.
- Venkite kontakto su audiniais ar kitomis
degiomis medžiagomis, kol visos
įrenginio dalys visiškai atauš.
- Nedėkite jokių degių medžiagų ant
įrenginio ar šalia jo.
- Karšti riebalai ir aliejai labai lengvai
užsidega. Būkite atsargūs virdami
maistą, kuriame yra daug riebalų ar
aliejaus.
- Jeigu paviršius yra įskilęs, išjunkite
įrenginį, kad išvengtumėte nusitrenkimo
Pastaba: „(*)“ simboliu pažymėtos dalys yra papildomi
priedai, tiekiami tik su tam tikrais modeliais arba papildomi
priedai, kuriuos galima nusipirkti atskirai.
1. Perspėjimai
Dėmesio! Griežtai laikykitės visų toliau
pateiktų nurodymų.
- Įrenginys turi būti atjungtas nuo elektros
tinklo prieš pradedant bet kokius
montavimo veiksmus.
- Montavimas ar priežiūra turi būti
atliekami specialaus techniko, laikantis
gamintojo instrukcijų ir vietoje galiojančių
saugumo normų. Netaisykite ir nekeiskite
jokių įrenginio dalių, nebent nurodyta
kitaip naudojimo instrukcijose.
- Įrenginys privalo būti įžemintas.
-Maitinimo laidas turi būti pakankamai
ilgas, kad būtų galima prijungti balde
100
elektra galimybės.
- Įrenginys nėra skirtas veikimui su
išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio
valdymo sistema.
- Neprižiūrimas gaminimas ant kaitlentės
su aliejumi ar riebalais gali būti
pavojingas ir sukelti gaisrą.
- Virimo / kepimo procesas turi būti
nuolatos prižiūrimas. Trumpas virimo /
kepimo procesas turi būti prižiūrimas
nuolatos.
- NIEKADA nebandykite užgesinti
liepsnos vandeniu. Kilus gaisrui, išjunkite
įrenginį ir užgesinkite liepsną, pavyzdžiui,
dangčiu ar gaisro gesinimo antklode.
Gaisro pavojus: nedėkite objektų ant
virimo paviršių.
- Nenaudokite garų valytuvų.
- Ant kaitlentės paviršiaus nedėkite
metalinių objektų, tokių kaip peilių,
šakučių, šaukštelių ir dangčių, nes ji gali
perkaisti.
- Prieš prijungdami modelį prie elektros
energijos tinklo: patikrinkite duomenų
lentelę (apatinėje įrenginio dalyje), kad
įsitikintumėte, jog įtampa ir galia atitinka
tinklo įtampą bei galią ir prijungimo lizdas
yra tinkamas. Kilus dvejonėms, kreipkitės
į kvalifikuotą elektriką.
Svarbu!
- Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę
valdymo įtaisu, o ne remkitės puodų
detektoriumi.
- Stenkitės, kad skysčiai neišbėgtų, todėl
virdami ar šildydami skysčius
sumažinkite karštį.
- Kaitinančiųjų dalių nepalikite įjungtų
puodams ar keptuvėms esant tuščioms
ir, jeigu ant kaitlentės nėra ko šildyti.
- Baigę ruošti maistą, išjunkite tą dalį,
kurią kaitinote.
- Virimui niekada nenaudokite aliuminio
folijos ir niekuomet nedėkite į aliuminio
foliją įvyniotų produktų tiesiogiai ant
kaitlentės. Aliuminis prilips ir negrįžtamai
pažeis jūsų įrenginį.
- Niekada nešildykite skardinių su maistu
prieš tai jų neatidarę: jos gali sprogti!
Šis perspėjimas taikomas ir visų kitų
rūšių kaitlentėms.
- Padidintos galios naudojimas,
pavyzdžiui, „Booster“ funkcija, nėra
pritaikyta kai kurių skysčių, tokių kaip
kepimo aliejus, šildymui. Per didelis
karštis gali būti pavojingas. Tokiais
atvejais, patariame naudoti mažesnę
galią.
- Indai turi būti uždėti tiesiogiai kaitlentės
centre. Jokiais būdais nedėkite kokių
nors objektų tarp puodo ar keptuvės ir
kaitlentės paviršiaus.
- Esant per aukštai temperatūrai,
įrenginys automatiškai sumažina
kaitinimo zonų galios lygį.
Prieš pradėdami bet kokius valymo arba
priežiūros darbus, atjunkite gaminį nuo
elektros energijos tinklo, ištraukdami
kištuką arba atjungdami bendrą
gyvenamosios
patalpos
maitinimo
jungiklį.
Visų montavimo ir priežiūros darbų metu
mūvėkite darbines pirštines.
101
Siurbiamo oro negalima tiekti vamzdžiu,
skirtu dujinių ar kito kuro prietaisų
generuojamų garų šalinimui.
Nenaudokite gartraukio ir nepalikite jo
tinkamai nesumontavę lempučių, nes gali
kilti nutrenkimo elektra pavojus.
Niekada nenaudokite gartraukio tinkamai
nesumontavę grotelių!
Įrenginį
leidžiama
naudoti
ne
jaunesniems nei 8 metų vaikams ir fizinę,
judėjimo ar protinę negalią turintiems
asmenims arba asmenims, neturintiems
patirties ar reikiamų žinių, jei jie prižiūrimi
arba jiems buvo pateikti nurodymai apie
saugų įrenginio naudojimą ir jie supranta
su juo susijusius pavojus.
Reikia prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų
su įrenginiu.
Draudžiama atlikti priežiūrą ir valyti
vaikams be priežiūros.
Kai gartraukis naudojamas su dujiniais ar
kito kuro prietaisais, patalpoje turi būti
užtikrinta pakankama ventiliacija.
Gartraukio vidų ir išorę reikia dažnai
valyti (BENT JAU KARTĄ PER MĖNESĮ).
Bet kokiu atveju, vadovaukitės priežiūros
instrukcijose pateiktais nurodymais.
Nesilaikant gartraukio valymo ir filtrų
pakeitimo bei valymo taisyklių, kyla
gaisro pavojus.
Griežtai draudžiama ruošti maistą ant
ugnies.
Atvira ugnis kenkia filtrams ir gali sukelti
gaisrą, todėl jos jokiu būdu negalima
naudoti.
Kepant aliejuje būtina nuolatinė priežiūra,
kad perkaitęs aliejus neužsidegtų.
DĖMESIO: kaitlentei esant įjungtai,
prieinamos gartraukio dalys gali įkaisti.
Dėmesio! Nejunkite prietaiso prie
elektros tinklo, kol visiškai jo
nesumontuosite.
Dūmų šalinimui reikia taikyti technines ir
saugos priemones, griežtai vadovaujantis
vietinėmis kompetentingų institucijų
reglamentuose numatytomis
nuostatomis.
Montavimui naudokite tik kartu su
gaminiu duotus fiksavimo varžtus, o jei jie
nepridėti, įsigykite tinkamos rūšies
varžtus. Naudokite tinkamo ilgio varžtus,
kurių ilgis nurodytas montavimo vadove.
Kai vienu metu veikia virtuvinis gartraukis
ir prietaisai, maitinami ne elektros
energija, neigiamas slėgis patalpoje
negali viršyti 4 Pa (4 × 10–5 barų).Šis
įrenginys yra pažymėtas kaip atitinkantis Europos direktyvą
2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų
tvarkymo (EEĮA). Užtikrindamas tinkamą šio gaminio šalinimą,
naudotojas prisideda prie galimų neigiamų pasekmių sveikatai
ir aplinkai užkirtimo.
Šis simbolis
ant gaminio ar pridedamos
dokumentacijos nurodo, kad gaminys negali būti išmetamas
kartu su buitinėmis atliekomis ir turi būti pristatytas į atitinkamą
surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektronikos įrangos
perdirbimui. Išmeskite pagal vietoje galiojančias atliekų
šalinimo taisykles. Daugiau informacijos apie šio gaminio
naudojimą, išsaugojimą ir perdirbimą gausite susisiekę su
atitinkamomis vietinėmis institucijomis, buitinių atliekų
surinkimo paslaugų įmonėmis ar parduotuve, iš kurios pirkote
gaminį.
Prietaisas suprojektuotas, išbandytas
vadovaujantis tolesniais standartais.
ir
pagamintas
•
Saugos: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
•
Eksploatacinių savybių: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO
5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;
EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMS: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Pasiūlymai, kaip
teisingai naudoti siekiant sumažinti poveikį aplinkai: pradėję
102
gaminti maistą, įjunkite gartraukį veikti mažiausiu greičiu,
palikite jį įjungtą kelias minutes ir baigę ruošti maistą. Greitį
padidinkite tik, jei dūmų ir garų kiekis didelis, o „Booster“
funkciją naudokite tik ekstremaliais atvejais. Tam, kad kvapų
mažinimo sistema veiktų gerai, prireikus, pakeiskite anglies
filtrą (-us). Tam, kad riebalų filtras veiktų gerai, prireikus, jį
nuvalykite. Siekdami pagerinti veikimą ir sumažinti triukšmą,
naudokite šiame vadove nurodytą didžiausio skersmens
ortakių sistemą.
103
2. Naudojimas
Kaitlentės naudojimas
Siurbimo įrenginio naudojimasSiurbimo sistema gali būti
Indukcinio virimo sistema yra paremta fizikiniu magnetinės
naudojama garų išsiurbimui į išorę arba naudojant filtrus vidinei
recirkuliacijai.
indukcijos reiškiniu. Pagrindinė šios sistemos savybė – tiesioginis
energijos perdavimas šia sistema iš generatoriaus į puodą.
Privalumai:
lyginant su elektrinėmis kaitlentėmis, mūsų indukcinės kaitlentės
yra:
- saugesnės: žemesnė stiklinio paviršiaus temperatūra;
- greitesnės: trumpesnis maisto šildymo laikas;
- tikslesnės: kaitlentė nedelsdama reaguoja į pateiktas komandas;
- veiksmingesnės: 90 % sugeriamos energijos paverčiama
karščiu. Be to, patraukus puodą nuo kaitlentės, karščio
perdavimas nutraukiamas iš karto, taip išvengiant nereikalingos
karščio sklaidos.
Versija su siurbimo įranga
7 pav.
Garai šalinami į išorę pro eilę vamzdžių (juos reikia įsigyti
atskirai), pritvirtintų prie jau duotos flanšinės jungties.
Šalinimo vamzdžio skersmuo turi būti lygus jungiamojo žiedo
skersmeniui:
- jei išvadas stačiakampis 222 x 89 mm
- jei išvadas apvalus Ø 150 mm (*)
Dėl išsamesnės informacijos, žiūrėkite puslapį apie versijos su
siurbimo įranga priedus šių instrukcijų iliustruotoje dalyje.
7c pav.
Prijunkite gaminį prie sienoje įrengtų šalinimo vamzdžių ir
angų, kurių skersmuo lygus oro išvado (flanšinės jungties)
skersmeniui.
Naudojant mažesnio skersmens sienoje įrengtus šalinimo
vamzdžius ir angas, sumažės siurbimo eksploatacinės
savybės ir žymiai padidės triukšmas.
Todėl už tai neprisiimama jokia atsakomybė.
!
Būtina naudoti kiek įmanoma trumpesnį vamzdį.
!
Naudokite vamzdį su kiek įmanoma mažiau išlinkimų
(didžiausias išlinkimo kampas: 90°).
!
Venkite didelių vamzdžio pjūvio pokyčių.
2.1 Maisto gaminimo indai
Naudokite tik indus su simboliu
Svarbu:
kad išvengtumėte kaitlentės paviršiaus pažeidimų, nenaudokite:
- indų su ne visiškai lygiu pagrindu;
- metalinių indų su emaliuotu pagrindu;
- indų su šiurkščiu pagrindu, kad nesubraižytumėte kaitlentės
paviršiaus;
- niekada nedėkite karštų puodų ir keptuvių ant kaitlentės valdymo
skydo.
2.1.1 Esami indai
Indukcinė virimo sistema naudoja magnetizmą karščio
generavimui. Todėl induose turi būti geležies. Paprastu magnetu
galite patikrinti, ar puodo medžiaga yra magnetinė. Puodai netinka,
jeigu jie nėra aptinkami magnetiškai.
Versija su filtru
8 pav.
Prieš vėl tiekiant orą į patalpą, siurbiamas oras bus
filtruojamas specialiais riebalų filtrais arba kvapų filtrais.
Gaminys tiekiamas su visais priedais, reikalingais
standartiniam montavimui, o oro išvadas įrengiamas priekinėje
baldo pagrindo dalyje.
Pakuotėje jau yra keturios aukščiausio lygio eksploatacinių
savybių keraminių aktyviosios anglies filtrų kasetės.
2.1.2 Rekomenduojami puodų pagrindų skersmenys
SVARBU: jeigu maisto gaminimo indai nėra tinkamų
matmenų, kaitinimo zonos neįsijungia
Norėdami surasti kiekvienai zonai tinkančių puodų mažiausią
skersmenį, skaitykite iliustruotą šio instrukcijų vadovo dalį.
2.2 Energijos taupymas
Keraminiai filtrai – tai naujoviški moduliniai iš naujo
atsistatantys anglies filtrai (žiūrėkite šių instrukcijų skyrių
Kad gautumėte geriausius rezultatus, patariame:
- naudoti keptuves ir puodus, kurių skersmuo toks pats, kaip
kaitinimo zonos;
- naudoti keptuves ir puodus tik su plokščiais pagrindais;
- kai tik įmanoma, laikyti puodus uždengtus virimo metu;
- daržoves, bulves ir t.t. virti su mažesniu vandens kiekiu, kad
sumažintumėte virimo laiką;
- naudoti greitpuodį, kuris dar labiau sumažina energijos
suvartojimą ir virimo laiką;
- puodą statyti ant kaitlentės apibrėžtos kaitinimo zonos centre.
„Priežiūra – Aktyviosios anglies filtrai“).
Cheminės – fizikinės savybės užtikrina veiksmingą kvapų
sugėrimą ir didelį mechaninį stiprį.
Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite puslapį apie versijos su
filtru priedus (šių instrukcijų iliustruotoje dalyje).
13b pav.
104
3. Įrengimas
Tiek elektros, tiek mechaninis instaliavimas turi būti
atliekamas specializuoto personalo.
Elektrinis buitinis prietaisais sukurtas taip, kad tiktų įmontuoti į 2–6
cm storio darbastalį, jei montuojamas TOP; 2,5–6 cm, jei
montuojamas FLUSH.
Minimalus atstumas tarp kaitlentės ir sienos turi būti bent 5 cm
priekyje, bent 4 cm šonuose ir bent 50 cm iki viršutinių spintelių.
NB = siūlomi atstumai yra orientaciniai: projektuojant
erdves, reikia vadovautis virtuvės gamintojo pateiktais
nurodymais.
3.2 Montavimas
Prieš pradedant montuoti.
•
•
•
3.1 Prijungimas prie elektros tinklo
3 pav.
- Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
- Montavimas turi būti atliekamas profesionalaus ir kvalifikuoto
personalo, puikiai išmanančio vietoje, kurioje montuojamas
įrenginys, galiojančias normas ir saugumo reikalavimus.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą
asmenims, gyvūnams ar daiktams, nesilaikant šiame skyriuje
pateiktų nurodymų.
- Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad būtų galima
išimti kaitlentę iš darbinio paviršiaus.
- Įsitikinkite, kad įrenginio apačioje sumontuotoje gamyklinėje
lentelėje nurodyta įtampa atitinka namo, kurioje montuojamas
įrenginys, įtampą.
- Nenaudokite ilgintuvų.
- Įžeminimas yra privalomas pagal įstatymą
- Įžeminimo elektros laidas turi būti 2 cm ilgesnis nei kiti laidai.
- Jeigu maitinimo laidas nėra pateikiamas kartu su įrenginiu,
naudokite tokį, kurio minimalus laidininko pjūvis būtų 2,5 mm2
galiai iki 7200 vatų, o aukštesnei galiai naudokite 4mm2.
- Nė viename laido taške temperatūra negali būti 50 °C
aukštesnė, nei aplinkos temperatūra.
- Įrenginys yra skirtas būti nuolatos prijungtas prie elektros tinklo.
Todėl jį būtina jungti prie fiksuoto tinklo daugiapoliu jungikliu, kuris
užtikrintų visišką tinklo atjungimą III kategorijos viršįtampio
sąlygomis ir, kuris būtų lengvai prieinamas po montavimo.
Pastaba: norint prijungti elektrinį buitinį prietaisą
pasirenkama vienfaze arba trifaze jungtimi, reikia esamą
laidą išimti ir pakeisti kitokios rūšies tolesnių techninių
savybių laidu (netiekiamas):
vienfazė jungtis: laidas H05V2V2-F 3G4
trifazė jungtis: laidas H05V2V2-F 5G2,5
3b/3c pav.
Dėmesio! Prieš prijungdami grandinę prie tinklo maitinimo ir,
prieš tikrindami, ar veikia tinkamai, visuomet patikrinkite, ar tinklo
laidas yra gerai prijungtas.
Dėmesio! Jungimo laidą keisti privalo įgaliotas techninis servisas
arba panašios kvalifikacijos asmuo.
Pastaba: gaminys turi „Power Limitator“ funkciją, su kuria galima
nustatyti didžiausią suvartojimo ribą kw
Nustatymus reikia atlikti prijungiant gaminį prie elektros tinklo arba
iš naujo prijungus patį elektros tinklą (per 2 sekančias minutes).
Apie „Power Limitation“ nustatymo seką žr. šio vadovo
skyrių „Veikimas“.
•
Išpakavę gaminį, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas
pervežimo metu ir iškilus problemoms, susisiekite su
pardavėju ar Klientų aptarnavimo centru prieš pradėdami
montuoti.
Patikrinkite, ar įsigytas gaminys atitinka pasirinktos
montavimo vietos matmenis.
Patikrinkite, ar pakuotės viduje nėra rinkinio dalių, kurios
išimamos ir supakuojamos atskirai (kad būtų lengviau
pervežti, pavyzdžiui, maišeliai su varžtais, garantijos ir
pan.).
Taip pat patikrinkite, ar šalia montavimo zonos yra
kištukinis lizdas.
Baldo, kuriame bus montuojama kaitlentė, paruošimas.
- Gaminio negalima montuoti virš šaldymo prietaisų,
indaplovių, šildytuvų, orkaičių, skalbyklių ir džiovyklių.
- Visus baldo pjovimo darbus atlikite prieš įstatydami
kaitlentę ir pašalinkite visas po darbų likusias drožles ir
pjuvenas.
SVARBU: naudokite vieno komponento hermetiškus klijus
(S), kurie būtų atsparūs iki 250 °C temperatūrai;
prieš montuojant, klijuojamus paviršius reikia kruopščiai
nuvalyti ir pašalinti bet kokias sukibimui galinčias pakenkti
medžiagas
(pvz., antiadhezines medžiagas, konservantus, tepalus,
alyvą, dulkes, senų klijų likučius ir t. t.);
klijus reikia vienodai paskirstyti per visą rėmo ilgį;
suklijavę, palikite klijus džiūti apie 24 valandas.
1b pav.
DĖMESIO! Netinkamai sumontavus varžtus ir kitas šiose
instrukcijose nurodytas tvirtinimo detales, gali kilti pavojų su
elektra.
Pastaba: tam, kad gaminys būtų tinkamai sumontuotas,
rekomenduojama apvynioti vamzdžius šių savybių lipnia
juosta:
- minkšto PVC elastinė plėvelė su akrilato pagrindo klijais;
- atitinka standartą DIN EN 60454;
- atspari liepsnai‘
- optimalus atsparumas senėjimui‘
- atspari temperatūros pokyčiams;
- naudojama esant žemai temperatūrai.
105
4. Veikimas
Valdymo skydas
Pastaba: norint pasirinkti komandą, užtenka paliesti (paspausti) ją reprezentuojančius simbolius.
Mygtukai
1.
2.
Ekranas / LED
ĮJ./IŠJ. kaitlentę / kaitlentės siurbimo įrenginį
Virimo zonų pasirinkimas
„Power Level“ padidinimas
3.
Siurbimo greičio (galios) padidinimas
4.
„Power Level“ sumažinimas
Siurbimo greičio (galios) sumažinimas
„Timer“ laiko sumažinimas
5.
6.
„Timer“ suaktyvinimas
„Timer“ laiko padidinimas
7.
„Power Level“ rodymas
8.
Siurbimo greičio (galios) rodymas
9.
„Timer“ rodiklis suaktyvintas
10.
„Timer“ laiko rodiklis
11.
Automatinio siurbimo funkcijos rodiklis
Neįdėtų filtrų rodiklis
Kaitinimo zonos :
RL = užpakalinė kairioji
FL = priekinė kairioji
RR = užpakalinė dešinioji
FR = priekinė dešinioji
Automatinių funkcijų suaktyvinimas
Filtrų prisisotinimo atstatymas
106
KAITLENTĖS NAUDOJIMAS
Prieš pradedant, reikia žinoti:
visos šios kaitlentės funkcijos sukurtos tam, kad atitiktų pačias
griežčiausias saugumo normas.
Dėl šios priežasties:
• kai kurios funkcijos neįsijungia ar išsijungia
automatiškai tuomet, kai nėra puodų ant kaitinimo zonų
ar tuomet, kai jie neteisingai padėti;
• kitais atvejais, įjungtos funkcijos automatiškai išsijungia po
keleto sekundžių, jeigu neatliekami kiti tolesni nustatymai
(pvz., „Įjungti kaitlentę“ be „Pasirinkti kaitinimo zoną“ ir
„Darbinė temperatūra“, „„Lock“ funkcija“ arba „Timer“).
Kaitlentės savybės
„Safe Activation“
Gaminys suaktyvinamas tik, jei kaitinimo zonoje yra puodų:
kaitinimo procesas nepradedamas arba nutraukiamas, jei
puodų nėra arba jie nuimami.
„Pot Detector“
Gaminys automatiškai aptinka puodus kaitinimo zonoje.
„Safety Shut Down“
Saugumui užtikrinti, kiekvienai kaitinimo zonai yra nustatytas
ilgiausias veikimo laikas, priklausantis nuo nustatyto galios
lygmens.
Dėmesio! Pavyzdžiui, jei buvo naudota ilgiau, kaitinimo
zona gali nebūti iš karto išjungta, nes įsijungs aušinimo ciklas;
kaitinimo zonų ekrane rodomas simbolis „ “, nurodantis, kad
šis ciklas įjungtas.
Prieš artindamiesi prie kaitinimo zonos, palaukite, kol ekranas
išsijungs.
„Residual Heat Indicator“
Išjungus vieną ar daugiau kaitinimo zonų, apie likusį karštį
pranešama specialiu vaizdo signalu atitinkamos zonos ekrane
rodant simbolį „ ”.
Kaitinimo zonos ekranas
Kaitinimo zonų ekranuose rodoma:
Veikimas
Pastaba: norint suaktyvinti bet kurią funkciją, pirmiausia reikia
suaktyvinti pageidaujamą zoną
Įjungta kaitinimo zona
Įjungimas
„Power Level“
…
-
Paspauskite (palieskite)
ĮJ./IŠJ. kaitlentę / siurbimo
įrenginį.
Įsijungia signalinė lemputė, nurodanti, kad kaitlentė / siurbimo
įrenginys yra paruoštas naudoti.
Norėdami išjungti, paspauskite dar kartą.
Pastaba: ši funkcija turi pirmenybę visų kitų funkcijų
atžvilgiu.
„Residual Heat Indicator“
„Pot Detector“
„Bridge“ funkcija aktyvi
Kaitinimo zonų pasirinkimas
Paspauskite (palieskite) pasirinkimo mygtuką
,
atitinkantį norimą kaitinimo zoną.
Pasirinktos zonos ekrane parodomas simbolis „ “
„Temperature Manager“ funkcija
aktyvi
„Child Lock“ funkcija aktyvi
„9 Power Level“
Kaitlentė turi 9 galios lygius
Palieskite (paspauskite) pasirinkimo mygtuką
padidintumėte galios lygį.
, kad
Palieskite (paspauskite) pasirinkimo mygtuką
, kad
sumažintumėte galios lygį
Galios lygis rodomas pasirinktos zonos ekrane: „ … “
107
„Power Booster“
Gaminys turi papildomą galios lygį (neskaitant lygio), kuris
išlieka aktyvus 5 minučių ir po šio laiko galia grįžta į ankstesnį
lygį.
„Child Lock“
Su „Child Lock“ galima apsaugoti, kad vaikai atsitiktinai
neįjungtų kaitinimo zonų ir siurbimo zonos, nes ji neleidžia
suaktyvinti jokios funkcijos.
„Child Lock“ galima suaktyvinti tik, kai produktas įjungtas, bet
kaitinimo zonos (ir siurbimo zona) išjungtos.
Palieskite (paspauskite) pasirinkimo mygtuką
, kad
padidintumėte galios lygį (neskaitant lygio) ir suaktyvinkite
„Power Booster“
Suaktyvinimas:
• nuimkite visus puodus nuo kaitlentės;
„Power Booster“ lygis rodomas pasirinktoje zonoje simboliu „
“
Pastaba: kaitinimo zonoje
Booster“ skirto laikmačio;
• paspauskite ir vienu metu laikykite paspaustus
(19 PAV.) nėra „Power
(2-
FR) ir
(2-FR);
• po to iš naujo rinkiklį
dvigubas garso signalas nurodo, kad „Child Lock“
suaktyvintas ir rodoma „ “ ekranuose (7).
norėdami išjungti „Power Booster“, spauskite
„Bridge Zones“
Su „Bridge“ funkcija kaitinimo zonos kairėje pusėje gali veikti
kombinuotu režimu, sudarydamos vieną to paties galios lygio
zoną. Su šia funkcija galima tolygiai virti maistą didelėse
kepimo skardose ir puoduose.
Galima bendrai naudoti priekinę kaitinimo zoną „Master“ su
atitinkama zona gale „Papildoma“
(norėdami patikrinti, kuriose zonose ši funkcija numatyta,
žiūrėkite šių instrukcijų iliustruotą dalį).
Išjungimas:
• paspauskiteir vienu metu laikykite paspaustus
(2-
FR) ir
• po to dar kartą
;
dvigubas garso signalas nurodo, kad „Child Lock“
išjungtas; dingsta „ “ ekranuose (7).
Norėdami suaktyvinti „Bridge“ funkciją:
Laikinas išjungimas: kaitinimo zoną galima naudoti ir su
įjungta funkcija „Child Lock“.
Atlikite toliau nurodytus veiksmus:
- pasirinkite kaitinimo zoną „Master“
(jis turi būti 0 galios lygio);
(2-FR) ir
• paspauskite ir laikykite paspaustus
Dabar bus galima normaliai naudoti kaitinimo zoną; funkcija
„Child Lock“ suaktyvinama iš naujo išjungus kaitlentę.
- laikykite paspaustą
, kol pasigirs garso signalas, po
kurio bus parodytas simbolis „ “,
mirksintis ekrane (7) kaitinimo zonoje „Papildoma“;
„Timer“
„Timer“ funkcija – tai atgalinis laiko skaičiavimas, kurį galima
net ir tuo pačiu metu nustatyti kiekvienoje kaitinimo zonoje
(arba siurbimo zonoje).
Pasibaigus nustatytam laikui, kaitinimo zonos (arba siurbimo
zona) automatiškai išsijungia ir naudotojas perspėjamas
atitinkamu garso signalu.
- pasirinkite kaitinimo zoną „Papildoma“ per 3 sekundes;
- nustatykite darbinį lygį (galią)
kaitinimo zonoje
„Master“, kuri bus rodoma atitinkamame ekrane (7).
Pastaba: norint išjungti funkciją „Bridge“, pakanka kaitinimo
zonoje nustatyti temperatūrą „ “.
Kaitlentės „Timer“ funkcijos suaktyvinimas /
nustatymas
„Temperature Manager“
„Temperature Manager“ – tai valdymo funkcija, su kuria
galima išlaikyti karštį pastovios temperatūros, kai galios lygis
optimizuotas nuo 0 iki 1: jis idealiai tinka norint išlaikyti jau
paruoštą maistą šiltą.
Funkcija „Temperature Manager“ suaktyvinama vieną kartą
• Pasirinkite kaitinimo zoną.
• Paspauskite
„Timer“
(5), kad pasiektumėte funkciją
• Nustatykite „Timer“ trukmę:
paspaudus mygtuką
Zonos, kurioje įjungtas „Temperature Manager“ ekrane
parodomas simbolis „ “
108
„Power Limitation“
paspauskite rinkiklį
, kad padidintumėte
automatinio išjungimo laiką
Su funkcija „Power Limitation“ galima nustatyti gaminio
veikimą, apribojant didžiausią energijos suvartojimą.
paspauskite rinkiklį
, kad sumažintumėte
automatinio išjungimo laiką.
Pastaba: nustatymą reikia atlikti, kai kaitlentė išjungta
nespaudžiant mygtuko
, tuo metu, kai kaitlentė
prijungiama prie elektros tinklo arba pats elektros tinklas
prijungiamas iš naujo, per 2 sekančias minutes.
Jeigu norite, pakartokite šiuos veiksmus su kitomis
kaitinimo zonomis.
Pastaba: kiekvienai zonai gali būti nustatytas kitoks
„Timer“; ekrane (10) 10 sekundžių bus rodomas paskutinės
pasirinktos kaitinimo zonos atbulinis skaičiavimas, o po to
bus rodomas trumpesnio laiko atbulinis skaičiavimas.
Norėdami nustatyti „Power Limitation“:
- paspauskite ;
Kai laikmatis baigia skaičiuoti atbuline tvarka, įsijungia garso
signalas (trunka 2 minutes ir nutyla paspaudus bet kurį
kaitlentės mygtuką), o tuo tarpu, ekranas (10) mirksi,
rodydamas simbolį „
“.
- toliau laikydami paspaustą
;
- trumpam pasigirs garso signalas;
Pastaba: kai naudojamas „Timer“, kaitinimo zonos ekrano
šone rodomas simbolis
, paspauskite ir atleiskite
- toliau laikydami paspaustą
, paspauskite ir atleiskite
(2-FL);
(9)
- dabar galima atleisti mygtuką
Norėdami išjungti „Timer“:
• pasirinkite kaitinimo zoną,
:
FL zonos ekranas (7) vieną po kito rodo simbolius „C“ ir „0“,
nurodydamas, kad galima atlikti nustatymą
• nustatykite vertę laikmatyje „ “, naudodami
Pastaba: funkcija išlieka aktyvi, jei tuo tarpu
nepaspaudžiami kiti mygtukai.
RL zonos ekranas (7) rodo dabartinį nustatymą**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
„Egg Timer“
„Egg Timer“ – tai atskirai nuo kaitinimo zonų (ir siurbimo
zonos) atvirkštine tvarka skaičiuojamas laikas. Pasibaigus
nustatytam laiko tarpui, naudotojas perspėjamas specialiu
garso signalu.
** gamykliniuose nustatymuose pasirinkta reikšmė 7,4 KW
- norėdami pakeisti nustatymą „Power Limitation“, paspauskite
(2-FL);
„Egg Timer“ suaktyvinamas paspaudžiant
Pastaba: norėdami nustatyti funkciją „Egg Timer“,
vadovaukitės ta pačia tvarka, kaip ir su funkcija „Timer“.
,2
- norėdami išsaugoti savo pasirinkimą, spauskite
sekundes; pasigirs ilgas garso signalas, patvirtinantis atliktą
nustatymą.
- paspauskite
109
, kad išeitumėte iš funkcijos
SIURBIMO ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Norėdami išjungti „Timer“:
• pasirinkite kaitinimo zoną,
Įjungimas
• nustatykite vertę laikmatyje „ “, naudodami
Paspauskite (palieskite)
ĮJ./IŠJ. kaitlentę / siurbimo
įrenginį.
Įsijungia signalinė lemputė, nurodanti, kad kaitlentė / siurbimo
įrenginys yra paruoštas naudoti.
Norėdami išjungti, paspauskite dar kartą.
Pastaba: ši funkcija turi pirmenybę visų kitų funkcijų atžvilgiu.
Pastaba: funkcija išlieka aktyvi, jei tuo tarpu nepaspaudžiami
kiti mygtukai.
Filtrų prisisotinimo rodiklis
Gartraukis nurodo, kada reikia atlikti filtrų priežiūrą:
Riebalų filtras
Siurbimo įrenginio įjungimas:
palieskite (paspauskite) pasirinkimo mygtuką
suaktyvintumėte siurbimo įrenginį.
įsijungia LED „
, kad
Aktyviosios anglies kvapų filtras
mirksi LED „
Siurbimo greitis (galia):
palieskite (paspauskite) pasirinkimo mygtuką
padidintumėte siurbimo greitį (galią) (0-10);
, kad
palieskite (paspauskite) pasirinkimo mygtuką
sumažintumėte siurbimo greitį (galią) (10-0);
, kad
“ (11)
Filtrų prisisotinimo atstatymas
Atlikę filtrų (riebalų ir (arba) aktyviosios anglies) priežiūros darbus,
ilgai spauskite mygtuką
šviesos diodas „
;
“ išsijungia ir įsijungia rodiklio skaitiklis.
Aktyviosios anglies kvapų filtro rodiklio suaktyvinimas
Šis rodiklis paprastai yra išjungtas.
Norėdami jį suaktyvinti, atlikite šiuos veiksmus:
c. „Timer“
Siurbimo įtaiso „Timer“ funkcijos suaktyvinimas /
nustatymas
• Pasirinkite siurbimo įtaisą
- įjunkite gartraukį mygtuku
;
- kai ištraukimo valiklis ir kaitinimo zonos išjungtos, paspauskite ir
• Paspauskite
(5), kad pasiektumėte funkciją „Timer“
(nuo bet kokio greičio)
laikykite nuspaustą
- „
• Nustatykite „Timer“ trukmę:
paspauskite rinkiklį
išjungimo laiką;
,kad padidintumėte automatinio
paspauskite rinkiklį
išjungimo laiką.
, kad sumažintumėte automatinio
;
“ įsijungia, o po to išsijungia, kad patvirtintų atliktą
įjungimą.
Aktyviosios anglies kvapų filtro prisisotinimo rodiklio
išjungimas
pakartokite pirmiau aprašytą operaciją, kad suaktyvintumėte
„
ekrane (10) rodomas atbulinis laiko skaičiavimas
“ mirksi, o po to išsijungia, kad patvirtintų atliktą išjungimą.
Automatinis veikimas (Hob2Hood)
Gartraukis įsijungs veikti tinkamiausiu greičiu, pritaikydamas
siurbimo galią kaitinimo zonų galiai.
Kai kaitlentė išjungiama, gartraukis pritaiko savo ištraukimo greitį,
pamažu jį sumažindamas, kad pašalintų likusius garus ir kvapus.
Pastaba: kai naudojamas „Timer“, siurbimo įtaiso ekrano šone
rodomas simbolis
“ (11)
(9)
Kai laikmatis baigia skaičiuoti atbuline tvarka, įsijungia garso
signalas (trunka 2 minutes ir nutyla paspaudus bet kurį kaitlentės
mygtuką), o tuo tarpu, ekranas (10) mirksi, rodydamas simbolį
„
“.
Norėdami suaktyvinti šią funkciją:
trumpai paspauskite
, užsidega rodiklis
(11),
nurodydamas, kad gartraukis veikia šiame režime.
110
Gaubtą numatyta naudoti kartu su Window jutiklio
rinkiniu (netiekiamu gamintojo)
Įdiegus Window jutiklio rinkinį (tik tuo atveju, jei gaubtas veikia
IŠTRAUKIAMUOJU režimu), oro ištraukimo funkcija nustoja
veikti kiekvieną kartą, kai jutiklis nustato, kad rinkinio įrengimo
patalpoje esantis langas, prie kurio pritvirtintas rinkinys, yra
uždarytas.
Rekomenduojama įsigyti FDS 100 – Elektrotechnik Schabus
rinkinį. Tai galima padaryti Elektrotechnik Schabus įgaliotuose
centruose arba tiesiogiai interneto svetainėje
www.elektrotechnik-schabus.de.
- Gaubto rinkinio elektros prijungimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas ir patyręs techninis personalas.
- Gaubto gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už
galimus gedimus, nuostolius, gaisrus, kilusius dėl
rinkinio trūkumų, netinkamo veikimo ir (arba) netinkamo
įrengimo.
111
4.1 Galios lentelės
Virimo tipas
Galios naudojimas
(patarimai pagal gaminimo patirtį)
Boost
Įkaitinti greitai
Puikiai tinka greitai pakelti maisto temperatūrą ir greitai
užvirinti vandenį ar kitus virimui skirtus skysčius
8-9
Kepti - virti
7-8
Skrudinimas - apkepinimas virimas - grilis
6-7
Skrudinimas - virimas troškinimas - apkepinimas - grilis
4-5
Virimas - troškinimas apkepinimas - grilis
3-4
Virti - pavirti - tirštinti - maišyti
Puikiai tinka ilgam virimui (ryžių, padažų, kepsnių,
žuvies), kur yra skysčių (pvz., vandens, vyno, sultinio,
pieno), makaronų maišymui
2-3
Virti - pavirti - tirštinti - maišyti
Puikiai tinka ilgam virimui (mažesniems nei vieno litro
kiekiemas: ryžių, padažų, kepsnių, žuvies), kur yra
skysčių (pvz., vandens, vyno, sultinio, pieno)
1-2
Ištirpinti - atšildyti - išlaikyti šiltą maišyti
Puikiai tinka sviesto suminkštinimui, šokolado tirpinimui,
mažų produktų atšildymui
1
Ištirpinti - atšildyti - išlaikyti šiltą maišyti
Puikiai tinka šilumos palaikymui mažoms ką tik išvirto
maisto porcijoms ar išlaikyti šiltus patiekalus bei maišyti
rizoto
Nulinė galia
Paviršius dėjimui
Galia
Maks. galia
Aukšta galia
Vidutinė galia
Žema galia
OFF
Puikiai tinka skrudinimui, virimo pradžiai, atšildyti
užšaldytus produktus, virti greitai
112
Puikiai tinka skrudinimui, virti ant stiprios ugnies, virti ir
kepti kaip ant grotelių (trumpam, 5-10 minučių)
Puikiai tinka skrudinimui, virti ant vidutinės ugnies, virti ir
kepti kaip ant grotelių (vidutinei trukmei, 10-20 minučių),
pakaitinti ingredientus
Puikiai tinka troškinimui, virimui ant lengvos ugnies,
virimui (ilgam). Maišyti makaronus
Viryklė budėjimo režimu ar išjungta (gali būti išlikę
karščio pabaigus gaminimą, kuris rodomas H-L-O
simboliu)
4.2 Virimo lentelės
Maisto
kategorija
Makaronai,
ryžiai
Daržovės,
ankštiniai
Mėsa
Patiekalai ar
virimo tipas
Švieži
makaronai
Vandens šildymas
Švieži
makaronai
Vandens šildymas
Virti ryžiai
Vandens šildymas
Rizoto
Virtos
Bulvytės
Skrudintos
Troškinimas
Kepimas ir skrudinimas
Vandens šildymas
Aliejaus kaitinimas
Priedų šildymas
Priedų šildymas
Keptos
Priedų šildymas
Kepsnys
Mėsos kepinimas su aliejumi
(jeigu su sviestu, galia 6)
Kepimas ant
grotelių
Skrudinimas
Žuvis
Drėgna /
troškinta
Kepimas ant
grotelių
Drėgna /
troškinta
Kepta
Kepti
Kiaušiniai
Omletas
Virti / kietai virti
Blynai
Pomidorų
Padažai
Ragu
Bešamelis
Desertai,
kremai
Pirmasis etapas
Puodo įkaitinimas
Skrudinimas su aliejumi
(jeigu su sviestu, galia 6)
Skrudinimas su aliejumi
(jeigu su sviestu, galia 6)
Puodo įkaitinimas
Skrudinimas su aliejumi
(jeigu su sviestu, galia 6)
Aliejaus ar riebalų kaitinimas
Keptuvės įkaitinimas su sviestu ar
riebalais
Keptuvės įkaitinimas su sviestu ar
riebalais
Vandens šildymas
Keptuvės įkaitinimas su sviestu
Skrudinimas su aliejumi (jeigu su
sviestu, galia 6)
Skrudinimas su aliejumi (jeigu su
sviestu, galia 6)
Pagrindo paruošimas (sviesto ir
miltų tirpinimas)
Galia ir virimo eiga
Galios
Antrasis etapas
Makaronų virimas
Booster-9
ant
stiprios ugnies
Makaronų virimas
Booster-9
ant
stiprios ugnies
Makaronų virimas
Booster-9
ant
stiprios ugnies
7-8
Virimas
Booster-9
Virimas
9
Kepimas
7-8
Virimas
7-8
Virimas
Kepinimas kol įgaus
7-8
auksinę spalvą
7-8
7-8
5-6
4-5
6-7
8-9
6-7
3-4
7-8
7-8
Virimas
3-4
7-8
Kepimas ant
grotelių ant abiejų
pusių
7-8
7-8
Virimas
4-5
7-8
Virimas
3-4
7-8
Virimas
7-8
7-8
Virimas
3-4
8-9
Kepimas
7-8
6
Virimas
6-7
6
Virimas
5-6
Booster-9
6
Virimas
Virimas
5-6
6-7
6-7
Virimas
3-4
Virimas
3-4
6-7
5-6
Saldus kremas
Užvirinti pieną
4-5
Pudingai
Užvirinti pieną
4-5
Ryžių pudingas
Pašildyti pieną
5-6
113
Galios
Užvirinti iki lengvo
virimo
Virinti ant lengvos
ugnies
Virinti ant lengvos
ugnies
Virinti ant lengvos
ugnies
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Priežiūra
Kaitlentės priežiūra
Siurbimo įrenginio priežiūra
Dėmesio! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros ar valymo
veiksmus, įsitikinkite, kad kaitinimo zonos yra išjungtos ir
lemputės nerodo, jog jos vis dar karštos.
Valymas
Valymui naudokite IŠSKIRTINAI tik neutraliuose skystuose
plovikliuose pamirkytą šluostę. VALYMUI NENAUDOKITE
JOKIŲ ĮRANKIŲ AR PRIETAISŲ!
Nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra braižančių
medžiagų.
NENAUDOKITE ALKOHOLIO!
5.1 Valymas
Kaitlentė turi būti valoma po kiekvieno naudojimo.
Svarbu!
Nenaudokite šiurkščių kempinių ar pašluosčių. Jų naudojimas
laikui bėgant gali sugadinti stiklą.
Nenaudokite cheminių valiklių su dirgikliais, purškiklių
orkaitėms ar dėmių valiklių.
Riebalų filtras
15-16 pav.
Sulaiko virimo metu atsiradusias riebalų daleles.
Jį reikia išvalyti kartą per mėnesį (arba, kai filtrų prisisotinimo
informacinė sistema nurodo, kad tai reikia padaryti)
neagresyviais plovikliais, plaunant rankomis arba indaplovėje
žemoje temperatūroje ir trumpu ciklu.
Plaunant indaplovėje riebalų filtras gali išblukti, bet jo
filtravimo savybės visiškai nepasikeičia.
Aktyviosios anglies filtrai
(tik versijai su filtrais)
Pav. 17 – 17a – 17b – 17c
Sulaiko virimo metu atsiradusius nemalonius kvapus.
Gaminys turi keturias kasetes filtrų, kurie dėl aktyviosios
anglies sulaiko nemalonius kvapus. Aktyviosios anglys yra
įmontuotos į keraminę konstrukciją, todėl jas lengvai ir pilnai
pasiekia nešvarumai ir užtikrinamas didelis sugėrimo
paviršius.
Aktyviosios anglies keraminiai filtrai prisisotina po daugiau
ar mažiau ilgesnio laiko tarpo, atsižvelgiant į virtuvės tipą ir į
tai, ar reguliariai valomas riebalų filtras. Šiuos kvapų filtrus
galima termiškai atkurti iš naujo kas 2/3 mėnesius, 45 minutes
palaikius iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje. Šitaip atkuriant, filtrus
galima naudoti daugiausia 5 metus.
Po kiekvieno naudojimo, palikite kaitlentę atvėsti ir tuomet
nuvalykite bet kokius pridžiūvusius maisto likučius ir dėmes.
Cukrus ir kiti cukringi produktai gali pažeisti kaitlentę, todėl turi
būti nuvalomi nedelsiant.
Druska, cukrus ir smėlis gali subraižyti stiklo paviršių.
Naudokite drėgną šluostę, sugeriantį virtuvinį popierių ar
specialius kaitlentės valymui skirtus gaminius (laikykitės
gamintojo nurodymų).
NENAUDOKITE GARŲ VALYTUVŲ!!!
Svarbu:
jei netyčia iš puodų ištekėjo didelis kiekis skysčių, galima
naudoti produkto apatinėje dalyje esantį išleidimo vožtuvą,
kad būtų galima pašalinti bet kokius likučius ir išvalyti
užtikrinant didžiausią higieninį saugumą.
18 pav.
Išsamesniam ir gilesniam valymui galima visiškai nuimti
apatinį indą.
18a - 18b pav.
114
5.2 Gedimų suradimas
KLAIDOS KODAS
APRAŠYMAS
GALIMOS PRIEŽASTYS
KLAIDOS
PAŠALINIMAS
E2
Valdymo zona išsijungia dėl per
aukštos temperatūros
Vidinė elektroninių dalių
temperatūra yra per
aukšta
Prieš toliau naudodamiesi
kaitlente, palaukite, kol ji
atauš
E3
Indas netinkamas
Magnetinių savybių
praradimas
Nuimkite puodą
Vartotojo sąsajos ir indukcinio modulio
ryšio problemos
Modulio nepasiekia
elektros srovė
Maitinimo laidas nėra
tinkamai prijungtas arba
turi
defektų
Atjunkite kaitlentę nuo
elektros tinklo ir
patikrinkite prijungimą
E5
Dėl visų kitų klaidos
pranešimų
(E… U… C… )
Paskambinkite Klientų aptarnavimo centrui ir perduokite klaidos kodą
5.3 Klientų aptarnavimas
Prieš susisiekdami su Klientų aptarnavimo centru
1. Patikrinkite, ar negalite problemos išspręsti patys remdamiesi pagrindiniais punktais, nurodytais skyriuje „Gedimų paieška“.
2. Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį, kad įsitikintumėte, jog gedimas buvo pašalintas.
Jeigu po šių patikrinimų gedimas ir toliau išlieka, susisiekite su artimiausiu Klientų aptarnavimo centru.
115
CS - Návod na montáž a používání
Pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné poruchy,
škody či požáry přístroje způsobené nedodržením pokynů
uvedených v tomto návodu. Přístroj je určen výhradně k
použití v domácnostech pro vaření pokrmů a odsávání výparů
z tohoto vaření. Není povoleno přístroj používat pro jiné účely
(např. vyhřívání místností). Výrobce odmítá jakoukoliv
odpovědnost v případě nevhodného použití nebo za
nesprávné nastavení ovladačů.
Spotřebič by mohl mít jiný vzhled než jak je uvedeno na
obrázcích této příručky, ale instrukce pro použití,
údržbu a instalaci zůstávají stejné.
Tento návod k použití je nutné uschovat, aby mohl být
kdykoliv konzultován. V případě prodeje, předání nebo
přemístění spotřebiče musí být návod vždy předán
společně s ním.
!
Návod si pozorně přečtěte: obsahuje důležité informace
o instalaci, použití a bezpečnosti.
!
Neprovádějte elektrické úpravy na spotřebiči
!
Před instalací přístroje zkontrolujte, zda není některá z
jeho součástí poškozena. V opačném případě kontaktujte
prodejce a nepokračujte v instalaci!
Zkontrolujte
neporušenost spotřebičepřed zahájením instalace. V
opačném případě kontaktujte prodejce a v instalaci
nepokračujte.
Poznámka: Součástky označené symbolem "(*)" jsou
volitelná příslušenství, která jsou dodávána pouze pro některé
modely, nebo nedodané součástky, které je třeba dokoupit.
zabudovaného ve skříňce, k elektrické
síti.
-Aby instalace splňovala požadavky
platných bezpečnostních předpisů, je
třeba použít vícepólový spínač
odpovídající předpisům, který zajistí
úplné odpojení od sítě, pokud nastane
stav přepětí kategorie III, v souladu s
pravidly pro instalaci.
-Nepoužívejte rozdvojky nebo
prodlužovací kabely.
-Po ukončení instalace nesmí mít
uživatel přístup k elektrickým
součástkám.
- Přístroj a jeho přístupné části během
používání dosahují vysokých teplot.
Dávejte pozor na případný styk s
ohřevnými prvky.
- Dávejte pozor, aby si děti nehrály s
přístrojem; mějte děti pod dozorem a
držte je v dostatečné vzdálenosti, jelikož
přístupné části mohou během používání
dosahovat velmi vysokých teplot.
- U osob s kardiostimulátory a aktivními
implantáty je nutné před použitím
indukční varné desky prověřit, zda je
konkrétní kardiostimulátor kompatibilní s
přístrojem.
.-Během používání přístroje a po něm se
nedotýkejte jeho ohřevných prvků.
-Vyhněte se styku s hadry či jinými
hořlavými materiály, dokud veškeré
součásti přístroje dostatečně
nevychladnou.
.-Na přístroj či do jeho blízkosti
1. Upozornění
Pozor! Pečlivě dodržujte následující
pokyny:
-Před zahájením jakéhokoliv úkonu
instalace je nutné přístroj odpojit od
elektrické sítě.
-Instalaci či údržbu musí provádět
odborný technický personál v souladu s
pokyny výrobce a při dodržení platných
místních bezpečnostních předpisů.
Nepokoušejte se opravovat či vyměňovat
žádnou část přístroje, pokud to není
výslovně uvedeno v návodu k použití.
-Je povinné přístroj uzemnit.
-Napájecí kabel musí být dostatečně
dlouhý, aby umožnil připojení přístroje
116
nepokládejte hořlavý materiál. .
-Přehřáté oleje a tuky jsou snadno
zápalné. Buďte opatrní při přípravě
pokrmů obsahujících velké množství tuku
a oleje.
-Pokud je povrch přístroje prasklý,
vypněte ho, aby nemohlo dojít k zasažení
elektrickým proudem.
-Přístroj není určen k tomu, aby byl
uváděn do provozu pomocí externího
časového spínače nebo samostatného
dálkového řídicího systému.
-Vaření pokrmů s obsahem olejů či tuků
na varné desce bez dozoru by mohlo být
nebezpečné a mohlo by způsobit požár.
- Proces vaření musí být pod dozorem.
Krátké vaření musí být nepřetržitě pod
dozorem.
- NIKDY se nepokoušejte hasit plameny
vodou. Přístroj je třeba naopak vypnout a
plameny uhasit například poklicí nebo
protipožární dekou. Nebezpečí požáru:
nepokládejte žádné předměty na varné
plochy.
-Nepoužívejte parní čističky.
-Nepokládejte kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce či poklice na povrch
varné desky, protože by se mohly
přehřát.
-Před připojením modelu k elektrické síti:
zkontrolujte datový štítek (umístěný ve
spodní části přístroje) a ujistěte se, zda
napětí a výkon odpovídají hodnotám sítě
a zda je použita vhodná zásuvka. V
případě pochyb se obraťte na
kvalifikovaného elektrikáře.
Důležité:
- Po použití vypněte varnou desku
příslušným ovladačem a nespoléhejte se
na detektor přítomnosti hrnců.
- Nepřipusťte přetékání tekutin, a proto
při vaření či ohřívání tekutin snižte výkon
varné desky.
- Neponechávejte zapnuté ohřevné prvky
s prázdnými hrnci a pánvemi nebo bez
nádob.
- Po ukončení vaření vypněte příslušnou
varnou zónu.
- Při vaření nikdy nepoužívejte alobal a
nepokládejte potraviny zabalené v
alobalu přímo na varnou desku. Alobal by
se mohl roztavit a došlo by k vážnému
poškození vašeho přístroje.
- Nikdy neohřívejte ještě zavřené
potravinové konzervy či plechovky: mohly
by vybouchnout!
Tato upozornění jsou platná i pro
všechny ostatní typy varných desek.
- Použití vysokého výkonu, jako při funkci
Booster, není vhodné pro ohřev určitých
typů tekutin, jako například oleje na
smažení. Přílišná teplota by mohla být
nebezpečná. V těchto případech
doporučujeme používat nižší výkon.
- Nádoby musí být umisťovány přímo na
varnou desku, přesně do středu. V
žádném případě nevkládejte mezi hrnec
a varnou desku jiné předměty.
- Při příliš vysokých teplotách přístroj
automaticky sníží stupeň výkonu varných
zón.
117
oleje.
POZOR: Když je varná deska zapnutá,
přístupné části digestoře se mohou
zahřívat.
Pozor! Nepřipojujte přístroj k elektrické
síti, dokud nebude instalace úplně
ukončena.
Pokud jde o technická a bezpečnostní
opatření, která je třeba přijmout pro
vypouštění výparů, důsledně dodržujte
předpisy místních úřadů.
Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do
potrubí, které je používáno pro
vypouštění výparů z přístrojů fungujících
na principu spalování plynu nebo jiných
paliv.
Nepoužívejte
digestoř
nebo
ji
nenechávejte
bez
správně
namontovaných žárovek, kvůli možnému
riziku zasažení elektrickým proudem.
Nikdy nepoužívejte digestoř bez správně
namontované mřížky!
Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo
údržby odpojte spotřebič od elektrické
sítě vytažením zástrčky nebo vypnutím
hlavního vypínače bytu/domu.
Při všech úkonech instalace a údržby
používejte pracovní rukavice.
Přístroj mohou používat děti od osmi let a
lidé se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí, pokud
budou pod dohledem nebo obdrží
instrukce o bezpečném používání
přístroje a o pochopení s ním spojených
nebezpečí.
Děti musí být pod dohledem, aby si s
přístrojem nehrály.
Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět
děti bez dozoru.
Při používání kuchyňské digestoře
zároveň s dalšími přístroji na plynové
spalování nebo na spalování jiných paliv
musí být v místnosti zajištěno dostatečné
větrání.
Digestoř je třeba často čistit, a to jak na
vnitřní, tak na vnější straně (ALESPOŇ
JEDNOU MĚSÍČNĚ). V každém případě
dodržujte instrukce uvedené v návodu k
údržbě.
Nedodržení předpisů o čištění digestoře
a výměně a čištění filtrů by mohlo vést k
riziku požáru.
Je přísně zakázáno připravovat
flambované pokrmy.
Použití volných plamenů je nebezpečné
pro filtry a mohlo by způsobit požár, a
proto je třeba se ho v každém případě
vyvarovat.
Smažení musí být vždy pod kontrolou,
aby nemohlo dojít ke vznícení přehřátého
Použijte pouze upevňovací šrouby
dodané se spotřebičem pro instalaci
nebo, nejsou-li součástí dodávky, kupte
šrouby správného typu.
Použijte
správnou délku pro šrouby, které jsou
uvedeny v instalační příručce.
Jestliže je kuchyňská digestoř
provozována současně s přístroji, které
jsou napájeny jinou než elektrickou
energií, negativní tlak v místnosti nesmí
přesáhnout 4 Pa (4 × 10-5 bar).
Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí
2012/19/ES jako Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Ujistěte se, zda je spotřebič likvidován správným
způsobem. Uživatel je povinen zabránit možným negativním
vlivům na zdraví a na životní prostředí.
118
Symbol
na spotřebiči a v přiložených dokumentech
znamená, že tento spotřebič nesmí být likvidován společně s
běžným domácím odpadem, ale musí být předán do
příslušných sběren pověřených recyklací elektrických a
elektronických přístrojů. Výrobek likvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější
informace o zpracování, sběru a recyklaci tohoto spotřebiče
kontaktujte příslušné místní orgány, provozovatele sběru
odpadu nebo prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.
Přístroj byl navržen, testován a vyroben v souladu s normami
o:
• Bezpečnosti: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
• Výkonu: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168;
EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO
3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Rady pro správné
používání přístroje za účelem snížení negativního dopadu na
životní prostředí: Když začínáte vařit, zapněte digestoř na
nejnižší rychlost a nechte ji několik minut zapnutou i po
ukončení vaření. Rychlost zvyšte pouze v případě velkého
množství kouře a výparů, v naléhavých případech pomocí
funkce booster. Pro udržení dobré účinnosti systému
minimalizace pachů je třeba v případě potřeby vyměnit
uhlíkový filtr/uhlíkové filtry. Pro udržení dobré účinnosti
tukového filtru je třeba ho v případě potřeby vyčistit. Pro
optimalizaci účinnosti a minimalizaci hluku je třeba použít
maximální průměr odtahového potrubí uvedený v této
příručce.
119
2. Použití
Použití varné desky
Použití odsávačeSystém odsávání lze použít u odsávacího
provedení s vnějším odvodem nebo u filtračního provedení s
vnitřní recirkulací.
Systém indukčního vaření je založen na fyzikálním jevu
magnetické indukce. Základní charakteristikou tohoto systému
je přímý přenos energie z generátoru do hrnce.
Výhody:
V porovnání s elektrickými varnými deskami je vaše indukční
varná deska:
- Bezpečnější: nižší teplota na skleněném povrchu.
- Rychlejší: kratší doba ohřevu pokrmů.
- Přesnější: varná deska okamžitě reaguje na vaše příkazy
- Účinnější: 90% spotřebované energie se přeměňuje v teplo.
Kromě toho je po odstranění hrnce z varné desky okamžitě
přerušeno předávání tepla a nedochází k jeho zbytečnému
rozptylování.
Odsávací provedení
Obr.7Výpary jsou odváděny ven přes systém trubic (je třeba
je zakoupit zvlášť) připevněných k připojovací přírubě, která je
již součástí vybavení.
Průměr odvodní trubice musí být stejný jako průměr
připojovacího kroužku:
- v případě obdélníkového vývodu 222 x 89 mm
- v případě kulatého vývodu Ø 150 mm (*)
Podrobnější informace naleznete na příslušné stránce týkající
se příslušenství pro odsávací provedení v ilustrované části
této příručky.
Obr.7c
Připojte spotřebič k trubicím a odvodním otvorům na stěně s
průměrem stejným jako vývod vzduchu (připojovací příruba).
Použití trubic a odvodních otvorů na stěně s menším
průměrem by znamenalo snížení odsávacího výkonu a
drastické zvýšení hlučnosti.
Proto se zříkáme jakékoliv odpovědnosti za toto.
!
Použijte potrubí o minimální nezbytné délce.
!
Použijte potrubí s co nejmenším možným počtem ohybů
(maximální úhel ohybu: 90°).
!
Vyvarujte se drastických změn průřezu potrubí.
2.1 Nádoby na vaření
Používejte pouze hrnce označené symbolem
Důležité:
abyste zabránili trvalému poškození varné desky, nikdy
nepoužívejte:
- nádoby, jejichž dno není dokonale rovné.
- kovové nádoby se smaltovaným dnem.
- nádoby s drsným dnem, které by mohlo poškodit varnou
desku.
- nikdy nepokládejte teplé hrnce a pánve na povrch
ovládacího panelu varné desky
2.1.1 Původní nádoby
Indukční systém využívá pro vytváření tepla magnetismus.
Proto musí nádoby obsahovat železo. Pomocí běžného
magnetu můžete zkontrolovat, zda je materiál hrnce
magnetický. Pokud hrnce nejsou magnetické, nejsou pro tento
systém vhodné.
Filtrační provedení
Obr.8
Odsávaný vzduch bude filtrován přes speciální tukové filtry a
filtry proti zápachu a poté bude znovu přiváděn do místnosti.
Spotřebič je dodáván se vším potřebným pro standardní
instalaci s vývodem vzduchu v čelní straně podstavce skříňky.
Součástí balení jsou čtyři sady vysoce účinných keramických
filtrů s aktivním uhlím. Keramické filtry jsou inovativní
modulární uhlíkové filtry, které se regenerují (konzultujte tuto
příručku - část Údržba - Filtry s aktivním uhlím).
Jejich chemicko-fyzikální vlastnosti jim umožňují dosahovat
vysoké účinnosti při pohlcování pachů a vysoké mechanické
odolnosti.
Podrobnější informace naleznete na příslušné stránce týkající
se příslušenství pro filtrační provedení (v ilustrované části této
příručky).
Obr. 13b
2.1.2 Doporučené průměry dna hrnce
DŮLEŽITÉ: pokud rozměry hrnce nejsou správné, varné
zóny se nezapnou.
Pro kontrolu minimálního průměru hrnců, které mohou být
použity na jednotlivých zónách, konzultujte ilustrovanou část
tohoto návodu.
2.2 Úspora energie
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme:
- Používat pánve a hrnce s průměrem dna stejným jako
průměr varné zóny.
- Používat pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
- Pokud je to možné, ponechat na hrnci během vaření poklici
- Při vaření zeleniny, brambor apod. používat malé množství
vody, aby se snížila doba vaření.
- Používat tlakové hrnce, které ještě více snižují spotřebu
energie a zkracují dobu vaření
- Hrnec umístit na střed varné zóny vyznačený na ploše.
120
Pozn. : spotřebič je vybaven funkcí Power Limitator, která
umožňuje nastavit maximální práh spotřeby kw
Nastavení musí být provedeno v okamžiku připojování
spotřebiče k elektrické sítí nebo při opětovném připojování této
sítě (do následujících 2 minut). Pro postup nastavení Power
Limitation se řiďte touto příručkou, částí Funkční princip.
3. Instalace
Elektrická i mechanická instalace musí být prováděna
odborným personálem.
Spotřebič je navržen tak, aby mohl být zabudován do pracovní
desky o tloušťce 2-6 cm, pokud jde o instalaci TOP, a 2,5-6 cm v
případě instalace FLUSH.
Minimální vzdálenost mezi varnou deskou a stěnou musí být
nejméně 5 cm zepředu, nejméně 4 cm z boku a nejméně 50
cm vůči horním skříňkám či policím.
Pozn.: Uvedené vzdálenosti jsou orientační: při navrhování
prostor je třeba postupovat podle pokynů výrobce kuchyně.
3.2 Instalace
Před zahájením instalace:
• Po vybalení spotřebiče zkontrolujte, zda během přepravy
nedošlo k jeho poškození. V případě problémů
nezahajujte instalaci a zkontaktujte prodejce nebo
oddělení zákaznického servisu.
• Zkontrolujte, zda jsou rozměry zakoupeného spotřebiče
vhodné pro zvolené místo instalace.
• Zkontrolujte, zda se uvnitř balení nenachází (z důvodů
přepravy) doplňkový materiál (například sáčky se šrouby,
záruční list, apod.), případně tento materiál odstraňte a
uschovejte.
• Dále zkontrolujte, zda je v blízkosti místa instalace k
dispozici elektrická zásuvka
Příprava pracovní plochy pro zabudování:
- Spotřebič nesmí být instalován nad chladicí zařízení,
myčky, kamna, trouby, pračky a sušičky.
- Veškeré řezání pracovní plochy je třeba provést před
instalací varné desky a je třeba pečlivě odstranit piliny a
odřezky.
DŮLEŽITÉ: použijte jednosložkový lepicí tmel(S), který je
odolný vůči teplotám do 250°;
plochy, které mají být přilepeny, musí být před instalací
pečlivě vyčištěny a musí z nich být odstraněny veškeré
látky, které by mohly zabránit přilepení
(např.: separační prostředky, konzervační přísady, tuky,
oleje, prach, zbytky starých lepidel atd.);
lepidlo je třeba nanést rovnoměrně po celém obvodu
rámu;
po přilepení nechte lepidlo zaschnout zhruba 24 hodin.
Obr. 1b
POZOR! Jestliže šrouby a úchytné prvky nebudou
namontovány podle pokynů uvedených v tomto návodu,
mohlo by dojít ke vzniku nebezpečí elektrické povahy.
Poznámka: pro správnou instalaci spotřebiče doporučujeme
obalit trubice lepicí páskou s následujícími vlastnostmi:
- pružná fólie z měkkého PVC, s lepidlem za akrylové bázi
- odpovídající normě DIN EN 60454
- retardér hoření
- výborná odolnost vůči stárnutí
- odolná vůči teplotním výkyvům
- použitelná za nízkých teplot
3.1 Elektrické připojení
Obr. 3
- Odpojte přístroj od elektrické sítě
-Instalace musí být provedena odborným a kvalifikovaným
personálem, který je obeznámen s platnými předpisy pro
instalaci a bezpečnost.
-Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost vůči osobám, zvířatům
či věcem v případě nedodržení pokynů uvedených v této
kapitole.
-Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil
odstranění varné desky z pracovní plochy
-Ujistěte se, zda napětí uvedené na výrobním štítku umístěném
na spodní části přístroje odpovídá napětí místa, kde bude
přístroj instalován.
-Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Uzemnění je podle zákona povinné
- Elektrický kabel uzemnění musí být o 2 cm delší než ostatní
kabely
- Pokud spotřebič není vybaven napájecím kabelem, použijte
kabel s minimálním průřezem vodičů 2.5 mm2 pro výkon do
7200 Watt; zatímco pro vyšší výkon musí být průřez vodičů 4
mm2).
- Teplota kabelu nesmí v žádném bodě překročit teplotu
prostředí o 50°C.
- Přístroj je určen pro trvalé připojení k elektrické síti, a proto
proveďte připojení k elektrické síti prostřednictvím vícepólového
spínače podle předpisů, který zajistí úplné odpojení od sítě,
pokud nastane stav přepětí kategorie III, a který bude po
instalaci snadno přístupný.
Poznámka: pro připojení spotřebiče s volitelným,
jednofázovým nebo třífázovým připojením je nutné
odstranit přítomný kabel a nahradit jej jiným typem kabelu
(není součástí dodávky), který má následující specifikace:
jednofázové připojení: kabel H05V2V2-F 3G4
třífázové připojení: kabeů H05V2V2-F 5G2,5
Obr. 3b/3c
Pozor! Před opětovným připojením okruhu k síťovému napájení
a funkční prověrkou vždy zkontrolujte, zda je napájecí kabel
správně namontován.
Pozor! Výměna propojovacího kabelu musí být prováděna
autorizovaným oddělením technického servisu nebo osobou
s obdobnou kvalifikací.
121
4. Provoz
Ovládací panel
Poznámka: Pro volbu ovladačů se stačí dotknout (stisknout) symbolů, které je zobrazují
Displej / LED
Tlačítka
1.
ON/OFF varné desky/ odsávače pro varnou desku
7.
Zobrazení Power Level
2.
Volba varných zón
Zvýšení Power Level
8.
Zobrazení rychlosti (výkonu) odsávání
9.
Indikátor aktivního Timeru
3.
Zvýšení rychlosti (výkonu) odsávání
10.
Indikátor doby timeru
4.
Snížení Power Level
Snížení rychlosti (výkonu) odsávání
Zkrácení doby Timeru
11.
Indikátor funkce automatického odsávání
Indikátor servisu filtrů
5.
Aktivace Timeru
Prodloužení doby Timeru
6.
Aktivace automatických funkcí
Reset nasycení filtrů
Varné zóny :
RL = zadní levá
FL = přední levá
RR = zadní pravá
FR = přední pravá
122
POUŽITÍ VARNÉ DESKY
Užitečné informace před použitím:
Veškeré funkce této varné desky byly navrženy tak, aby byly
dodrženy nejpřísnější bezpečnostní předpisy.
Z tohoto důvodu:
• Se některé funkce nebudou aktivovat nebo se budou
automaticky deaktivovat, pokud se na varné ploše
nebudou nacházet hrnce nebo pokud tyto hrnce nebudou
správně umístěny.
• V jiných případech se aktivní funkce budou po uplynutí
několika sekund automaticky deaktivovat, pokud zvolená
funkce bude vyžadovat další nastavení, které nebude
provedeno (např.: “Zapnout varnou desku” bez “Zvolit
varnou zónu” a “Provozní teplota”, nebo “Funkce Lock”
nebo funkce “Timer”).
Charakteristiky varné desky
Safe Activation
Spotřebič se aktivuje pouze v případě, když jsou na varných
zónách přítomny hrnce: proces ohřevu se nespustí nebo se
přeruší v případě, když hrnce nebudou přítomny nebo budou
odstraněny.
Pot Detector
Spotřebič automaticky detekuje přítomnost hrnců na varné
zóně.
Safety Shut Down
Z bezpečnostních důvodů má každá varná zóna maximální
dobu fungování, která závisí na nastaveném stupni výkonu.
Pozor! V případě (například) dlouhodobého používání
je možné, že se vypnutí varné zóny neprovede okamžitě,
protože varná zóna bude ve fázi chlazení; na displeji varných
zón se zobrazí symbol “ ” který bude signalizovat, že
probíhá tato fáze.
Nepřibližujte se k varné zóně, dokud displej nezhasne.
Residual Heat Indicator
Při vypnutí jedné nebo více varných zón bude speciální
vizuální signál na displeji odpovídající zóny signalizovat
zbytkové teplo pomocí symbolu “ ” .
Displej varné zóny
na displejích jednotlivých varných zón je uvedeno:
Funkční princip
Poznámka: Pro aktivaci jakékoliv funkce je nejprve třeba
aktivovat požadovanou zónu.
Zapnutá varná zóna
Zapnutí
Power Level
…
-
Stiskněte (dotkněte se)
ON/OFF varné desky/
odsávače
Rozsvítí se kontrolka, která bude označovat, že varná
deska/odsávač je připravena/připraven k použití
Stiskněte znovu pro vypnutí
Poznámka: Tato funkce má přednost před všemi
ostatními funkcemi.
Residual Heat Indicator
Pot Detector
Volba varných zón
Funkce Bridge aktivní
Dotkněte se (stiskněte) tlačítka volby
, které odpovídá
požadované varné zóně.
Na displeji zvolené zóny se objeví symbol “ ”
Funkce Temperature Manager
aktivní
9 Power Level
Varná deska je vybavena 9 stupni výkonu
Funkce Child Lock aktivní
Dotkněte se (stiskněte) tlačítka volby
stupně výkonu;
pro zvýšení
Dotkněte se (stiskněte) tlačítka volby
pro sníženístupně
výkonu;
Stupeň výkonu se bude zobrazovat na displeji zvolené zóny: “
… ”
123
Child Lock
Child Lock zabraňuje tomu, aby děti mohly nedopatřením
zapnout varnou zónu a odsávací zónu, a blokuje aktivaci
všech funkcí.
Child Lock může být aktivována pouze se zapnutým
spotřebičem, ale s vypnutými varnými zónami (a odsávací
zónou).
Power Booster
Spotřebič je vybaven přídavným stupněm výkonu (vyšším než
stupeň ), který bude aktivní do dobu 5 minut a poté se výkon
navrátí na předchozí stupeň.
Dotkněte se (stiskněte) tlačítka volby
pro zvýšení
stupně výkonu (vyšší než stupeň ) a aktivujte Power Booster
Stupeň Power Booster se bude zobrazovat na displeji zvolené
zóny pomocí symbolu” ”
Aktivace:
• odstraňte případné hrnce, které se nacházejí na varné
desce
Pozn.: varná zóna
pro Power Booster;
• stiskněte a držte současně stisknuté
(OBR.19), nedisponuje časovačem
(2-FR) a
pro deaktivaci Power Booster stiskněte
(2-FR);
• poté znovu a volič
zvukový signál bude signalizovat, že Child Lock je
aktivována a zobrazí se " " na displeji (7).
Bridge Zones
Varné zóny na levé straně jsou díky funkci Bridge schopny
fungovat kombinovaně a vytvářet jednu společnou zónu se
stejným stupněm výkonu. Tato funkce umožňuje rovnoměrné
vaření i v pekáčích a pánvích velkých rozměrů.
Je možné použít společně přední varnou zónu “Master” s
odpovídající zadní zónou “Sekundární”
(chcete-li zkontrolovat, které zóny jsou vybaveny touto funkcí,
konzultujte ilustrovanou část této příručky).
Deaktivace:
• stiskněte a držte současně stisknuté
(2-FR) a
;
• poté znovu
zvukový signál bude signalizovat, že Child Lock je
deaktivována a zmizí " " na displeji (7).
Pro aktivaci funkce Bridge:
• zvolte varnou zónu „Master“
(která musí být na stupni výkonu 0)
Dočasná deaktivace: je možné používat jednu varnou
zónu, i když je aktivována funkce Child Lock.
Postupujte následujícím způsobem:
- držte stisknuté
, dokud přístroj nevydá zvukový
signál, po němž se objeví blikající symbol “ ”
na displeji (7) “Sekundární” varné zóny
• stiskněte a držte stisknuté
(2-FR) a
Nyní bude možné normálně používat varnou zónu, Child
Lock se bude znovu aktivovat při vypnutí varné desky.
- zvolte varnou zónu “Sekundární” do 3 sekund
- nastavte provozní stupeň (výkon)
varné zóny
“Master”, který se bude zobrazovat na příslušném displeji (7)
Poznámka: pro deaktivaci Funkce Bridge stačí přivést
varnou zónu na teplotu “ ”.
Timer
Funkce Timer je odpočítávání, které lze nastavit, i současně,
pro každou varnou zónu (a pro odsávací zónu).
Na konci nastavené doby se varné zóny (nebo odsávací zóna)
automaticky vypnou a uživatel bude upozorněn příslušným
zvukovým signálem.
Temperature Manager
Temperature Manager je ovládací funkce, která umožňuje
udržovat konstantní teplotu na optimalizovaném stupni výkonu
mezi 0 a 1; ideální pro udržování již hotových pokrmů teplých.
Funkce Temperature Manager se aktivuje stisknutím tlačítka
Aktivace/Regulace funkce Timer pro varnou desku
• Zvolte varnou zónu
• Stiskněte
Na displeji zóny, která právě funguje v režimu Temperature
Manager, se zobrazí symbol “ ”
(5) pro přístup k funkci Timer
• Proveďte nastavení doby trvání timeru:
stiskněte volič
, pro prodloužení doby
automatického vypnutí
124
stiskněte volič
vypínání
, pro zkrácení doby automatického
- nyní je možné uvolnit tlačítko
:
displej (7) zóny FL bude střídavě zobrazovat symboly “C” a
“0”, což označuje, že je možné provést nastavení
V případě potřeby zopakujte stejný úkon pro ostatní varné
zóny.
Poznámka: Každá varná zóna může mít nastavený jiný
Timer; na displeji (10) se na 10 sekund zobrazí
odpočítávání poslední zvolené varné zóny, poté se zobrazí
odpočítávání s nejkratším časem.
displej (7) zóny RL bude zobrazovat aktuální nastavení**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
Jakmile timer ukončí odpočítávání, spotřebič vydá zvukový
signál (bude trvat 2 minuty nebo přestane při stisknutí
jakéhokoliv tlačítka varné desky) a na displeji (10) bude blikat
symbol “
".
** výchozí nastavení je 7,4 KW
Poznámka: po straně varné desky s fungujícím timerem se
- pro změnu nastavení Power Limitation stiskněte
FL)
zobrazí symbol
- pro uložení provedené volby stiskněte
na 2 sekundy;
spotřebič vydá delší zvukový signál na potvrzení toho, že
proběhlo nastavení.
(9)
Pro vypnutí timeru:
• zvolte varnou zónu
- stiskněte
• nastavte hodnotu timeru na „“ “ , pomocí
Pozn.: tato funkce zůstane aktivní, jestliže mezitím
nedojde ke stisknutí jiných tlačítek.
Egg Timer
Funkce Egg Timer je nezávislé odpočítávání z varných zón (a
z odsávací zóny). Na konci nastavené doby bude uživatel
upozorněn příslušným zvukovým signálem.
Egg Timer se aktivuje stisknutím
Pozn. : pro regulaci funkce Egg Timer postupujte podle
stejného postupu jako u funkce Timer.
Power Limitation
Funkce Power Limitation umožňuje nastavit fungování
spotřebiče s omezením maximální spotřeby.
Pozn.: nastavení je třeba provádět z vypnuté desky bez
stisknutí tlačítka
, v okamžiku připojování varné desky k
elektrické síti nebo při opětovném připojování této elektrické
sítě, do následujících 2 minut.
Pro nastavení Power Limitation :
- stiskněte
- držte stisknuté
stiskněte a uvolněte
- spotřebič vydá krátký zvukový signál
- držte stisknuté
stiskněte a uvolněte
(2-
(2-FL)
125
, pro opuštění funkce
POUŽITÍ ODSÁVAČE
Pro vypnutí timeru:
• zvolte varnou zónu
Zapnutí
• nastavte hodnotu timeru na “ “ , pomocí
Stiskněte (dotkněte se)
ON/OFF varné desky/ odsávače
Rozsvítí se kontrolka, která bude označovat, že varná
deska/odsávač je připravena/připraven k použití
Stiskněte znovu pro vypnutí
Poznámka: Tato funkce má přednost před všemi ostatními
funkcemi.
Pozn.: tato funkce zůstane aktivní, jestliže mezitím nedojde
ke stisknutí jiných tlačítek.
Indikátor nasycení filtrů
Digestoř oznamuje, kdy je třeba provést údržbu filtrů:
Tukový filtr
Zapnutí odsávače:
LED “
Dotkněte se (stiskněte) tlačítka volby
odsávače
pro aktivaci
Pachový filtr s aktivním uhlím
LED “
dotkněte se (stiskněte) tlačítka volby
rychlosti (výkonu) odsávání (10-0);
”(11) bliká
Reset nasycení filtrů
Po provedení údržby filtrů (tukového a/nebo s aktivním uhlím)
Rychlost (výkon) odsávání:
dotkněte se (stiskněte) tlačítka volby
rychlosti (výkonu) odsávání (0-10);
”(11) se rozsvítí
pro zvýšení
stiskněte dlouze tlačítko
LED “
pro snížení
;
” zhasne a spustí se od začátku počítání indikátoru.
Aktivace indikátoru nasycení filtru proti zápachu s
aktivním uhlím
Tento indikátor je normálně deaktivován.
Chcete-li jej aktivovat, postupujte následujícím způsobem:
d. Timer
- zapněte odsávací desku pomocí
;
- s vypnutým motorem sání a vypnutými varnými zónami
Aktivace/Regulace funkce Timer pro odsávač
• Zvolte odsávač
• Stiskněte
rychlosti)
stiskněte a držte stisknuté
(5) pro přístup k funkci Timer (z jakékoli
-“
• Proveďte nastavení doby trvání timeru:
;
” se rozsvítí a poté zhasne, což bude označovat, že
proběhla aktivace.
stiskněte volič
vypínání
pro prodloužení doby automatického
Deaktivace indikátoru nasycení pachového filtru s
aktivním uhlím
opakujte postup uvedený výše pro aktivaci
stiskněte volič
vypínání
pro zkrácení doby automatického
-“
” bliká a poté zhasne, což bude označovat, že proběhla
deaktivace.
Automatické fungování (Hob2Hood)
Digestoř se zapne s nejvhodnější rychlostí a přizpůsobí
schopnost odsávání výkonu varných zón.
Když je varná deska vypnutá, odsavač přizpůsobí svou rychlost
odsávání, a postupně ji snižuje tak, aby se odstranily zbytkové
výpary a pachy.
na displeji (10) se bude zobrazovat odpočítávání,
Poznámka: po straně displeje odsávače s fungujícím timerem
se zobrazí symbol
(9)
Pro aktivaci této funkce:
Jakmile timer ukončí odpočítávání, spotřebič vydá zvukový
signál (bude trvat 2 minuty nebo přestane při stisknutí
jakéhokoliv tlačítka varné desky) a na displeji (10) bude blikat
symbol “
".
Krátce stiskněte
, indikátor
(11) se rozsvítí, což
bude označovat, že digestoř funguje v tomto režimu.
126
Digestoř je přizpůsobena pro použití ve spojení se
SADOU snímače Window (není dodáváno výrobcem)
Při instalaci SADY snímače Windows (pouze v případě použití
digestoře v režimu ODSÁVÁNÍ), odsávání vzduchu přestane
fungovat pokaždé, když je zaznamenáno zavřené okno v
místnosti, kde je SADA aplikována.
Doporučujeme zakoupit SADU FDS – 100 Elektrotechnik
Schabus, dostupnou v pověřených prodejnách Elektrotechnk
Schabus nebo přímo na internetových stránkách
www.elektrotechnik-schabus.de.
- Elektrické připojení SADY k digestoři musí být
provedeno kvalifikovaným a odborným technickým
personálem.
- Výrobce digestoře odmítá jakoukoliv odpovědnost za
případné poruchy, škody či požáry způsobené vadami
a/nebo funkčními poruchami a/nebo nesprávnou instalací
SADY.
127
4.1 Tabulky výkonu
Stupeň výkonu
Použití stupně
(záleží i na zkušenostech a zvycích při vaření)
Typ vaření
Boost
Rychlé ohřívání
Ideální pro rychlé ohřívání potravin, rychlé uvedení vody
na bod varu či rychlé ohřívání tekutin z vaření
8-9
Smažení - vaření
Ideální pro restování, zahájení vaření, smažení
mražených výrobků, rychlé vaření
7-8
Restování – smažení - vaření grilování
Ideální pro smažení, udržení prudkého varu, vaření a
grilování (krátkodobé, 5-10 minut)
6-7
Restování - vaření – dušení –
smažení - grilování
Ideální pro smažení, udržení mírného varu, vaření a
grilování (středně dlouhá doba vaření, 10-20 minut),
předehřívání příslušenství
4-5
Vaření – dušení – smažení grilování
3-4
Vaření - pomalé vaření –
zahušťování - závěrečné
promíchání
2-3
Cuocere - sobbollire –
addensare - mantecare
1-2
Rozpouštění – rozmrazování –
udržování v teple - závěrečné
promíchání
Ideální pro změkčení másla, pomalé rozpuštění
čokolády, rozmražení menších mražených výrobků
1
Rozpouštění – rozmrazování –
udržování v teple - závěrečné
promíchání
Ideální pro udržení teploty menších porcí uvařených
pokrmů nebo talířů či pro závěrečné promíchání rizota
Nulový výkon
Opěrná plocha
Max výkon
Vysoký
výkon
Středně
vysoký výkon
Nízký výkon
OFF
Ideální pro dušení, udržení mírného varu, vaření
(dlouhodobé). Závěrečné promíchání těstovin
Ideální pro dlouhodobé vaření (rýže, omáčky, pečeně,
ryby) v omáčce či jiných tekutinách (např. voda, víno,
vývar, mléko) nebo pro závěrečné promíchání těstovin s
omáčkou
Ideální pro dlouhodobé vaření (množství menší než
jeden litr: rýže, omáčky, pečeně, ryby) v omáčce či
jiných tekutinách (např. voda, víno, vývar, mléko)
Varná deska je v pohotovostní nebo vypnuté poloze
(případné zbytkové teplo po ukončení vaření je
signalizováno H-L-O)
128
4.2 Tabulky vaření
Kategorie
potravin
Pokrmy nebo
typ vaření
Čerstvé
těstoviny
Těstoviny,
rýže
Čerstvé
těstoviny
Vařená rýže
Zelenina,
luštěniny
Rizoto
Vařené
Smažené
Osmahnuté
Dušené
Restované
Pečeně
Grilování
Masa
Prudké opékání
Ryby
Ve
šťávě/dušené
Grilování
Ve
šťávě/dušené
Smažené
Míchaná
Vejce
Omeleta
Na měkko/ na
tvrdo
Lívance
Rajčatová
Omáčky
Ragú
Bešamel
Dezerty,
krémy
Stupeň výkonu a proces vaření
Výkony
Druhá fáze
Vaření těstovin a
Ohřívání vody
Booster-9
udržení na bodu
varu
Vaření těstovin a
Ohřívání vody
Booster-9
udržení na bodu
varu
Vaření těstovin a
Ohřívání vody
Booster-9
udržení na bodu
varu
Restování a opékání
7-8
Vaření
Ohřívání vody
Booster-9
Vaření
Ohřívání oleje
9
Smažení
Ohřívání příslušenství
7-8
Vaření
Ohřívání příslušenství
7-8
Vaření
Restování
Ohřívání příslušenství
7-8
dozlatova
Opečení dozlatova na oleji
7-8
Vaření
(na másle - výkon 6)
Oboustranné
Předehřívání hrnce
7-8
grilování
Prudké opékání na oleji
7-8
Vaření
(na másle - výkon 6)
Prudké opékání na oleji
7-8
Vaření
(na másle - výkon 6)
Předehřívání hrnce
7-8
Vaření
Prudké opékání na oleji
7-8
Vaření
(na másle - výkon 6)
Ohřívání oleje nebo tuku
8-9
Smažení
Ohřívání pánve s máslem nebo
6
Vaření
tukem
Ohřívání pánve s máslem nebo
6
Vaření
tukem
První fáze
Výkony
7-8
7-8
5-6
4-5
6-7
8-9
6-7
3-4
7-8
3-4
7-8
4-5
3-4
7-8
3-4
7-8
6-7
5-6
Ohřívání vody
Booster-9
Vaření
5-6
Ohřívání pánve s máslem
Prudké opékání na oleji (na másle výkon 6)
Prudké opékání na oleji (na másle výkon 6)
Příprava základu (rozpuštění másla
s moukou)
6
Vaření
6-7
6-7
Vaření
3-4
Vaření
3-4
6-7
5-6
Žloutkový krém
Uvedení mléka na bod varu
4-5
Pudinky
Uvedení mléka na bod varu
4-5
Mléčná rýže
Ohřívání mléka
5-6
129
Uvedení do
mírného varu
Udržování mírného
varu
Udržování mírného
varu
Udržování mírného
varu
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Údržba
Údržba varné desky
Údržba odsávače
Pozor! Před zahájením jakéhokoliv úkonu čištění či
údržby se ujistěte, zda jsou varné zóny vypnuté a zda
nesvítí kontrolka signalizující teplotu.
Čištění
Pro čištění používejte VÝLUČNĚ hadřík navlhčený
neutrálními tekutými čisticími prostředky. NA ČIŠTĚNÍ
NEPOUŽÍVEJTE NÁŘADÍ NEBO NÁSTROJE!
Vyvarujte se používání přípravků, které obsahují brusivo.
NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!
5.1 Čištění
Varnou desku je třeba čistit po každém použití.
Důležité:
Nepoužívejte abrazivní houbičky a drátěnky. Při jejich
používání by časem mohlo dojít k poškození skla.
Nepoužívejte agresivní chemické čistící přípravky jako spreje
na čištění trouby nebo odstraňovače skvrn.
Tukový filtr
Obr. 15-16
Zadržuje tukové částice pocházející z vaření.
Je třeba ho mýt jednou za měsíc (nebo když systém indikující
nasycení filtrů označí tuto nutnost) neagresivními čisticími
prostředky, ručně nebo v myčce při nízkých teplotách a v
krátkém cyklu.
Při mytí v myčce se kovový tukový filtr může odbarvit, ale jeho
filtrační charakteristiky se absolutně nemění.
Filtry s aktivním uhlím
(Pouze pro filtrační provedení)
Obr. 17 – 17a – 17b – 17c
Zadržuje nepříjemné pachy pocházející z vaření.
Spotřebič je vybaven čtyřmi sadami filtrů, které zadržují pachy
díky aktivnímu uhlí. Aktivní uhlí je integrováno do keramické
struktury, v níž vytváří rozlehlou pohlcovací plochu pro
nečistoty, pro něž je snadno a úplně dostupné.
K nasycení keramických filtrů s aktivním uhlím dochází po
více či méně dlouhém používání, podle typu kuchyně a
pravidelnosti čištění tukového filtru. Tyto filtry proti zápachu je
možné tepelně regenerovat každé 2/3 měsíce v troubě
předehřáté na 200°C po dobu 45 minut. Regenerace
umožňuje maximální trvání filtrů 5 let.
Po každém použití nechte desku vychladnout a odstraňte z ní
připálené pokrmy a skvrny po zbytcích pokrmů.
Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru by mohly
způsobit poškození varné desky, a je tedy třeba je okamžitě
odstranit.
Sůl, cukr a písek by mohly poškrábat povrch skla.
Používejte měkký hadřík, papírové utěrky nebo specifické
přípravky pro čištění desky (postupujte podle pokynů
výrobce).
NEPOUŽÍVEJTE PARNÍ ČISTIČKY!!!
Důležité:
V případě náhodného přetečení velkého množství kapaliny z
hrnců je možné zasáhnout pomocí vypouštěcího ventilu
umístěného na spodní části spotřebiče, což umožňuje
odstranit všechny zbytky a provést čištění s maximálním
zaručením hygieny.
Obr.18
Pro úplnější a důkladnější čištění je možné úplně odmontovat
spodní nádrž
Obr.18a - 18b
130
5.2 Vyhledávání poruch
CHYBOVÝ KÓD
POPIS
MOŽNÉ PŘÍČINY
ODSTRANĚNÍ CHYBY
E2
Zóna ovladačů se vypíná kvůli příliš
vysoké teplotě
Vnitřní teplota
elektronických součástí je
příliš vysoká
Před opětným použitím
počkejte, dokud deska
nevychladne
E3
Nevhodná nádoba
Ztráta magnetických
vlastností
Odstraňte hrnec
E5
Problémy komunikace mezi
uživatelským rozhraním a indukčním
modulem
Do modulu nepřichází
elektrický proud
Napájecí kabel není
správně připojen nebo je
závadný
Odpojte varnou desku od
elektrické sítě a
zkontrolujte připojení
Při všech ostatních
chybových signalizacích
(E…U…C…)
Kontaktujte oddělení technického servisu a nahlaste chybový kód
5.3 Servis
Před kontaktováním servisního oddělení
1.Zkontrolujte, zda problém nemůžete vyřešit sami podle pokynů uvedených ve “Vyhledávání závad”.
2.Vypněte a znovu zapněte přístroj a zkontrolujte, zda závada přetrvává.
Pokud i po těchto kontrolách závada bude přetrvávat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
131
SK - Návod na použitie a montáž
Postupujte presne podľa pokynov uvedených v tejto
príručke. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek
mimoriadne situácie, škody alebo požiare spôsobené
zariadením v dôsledku nedodržiavania pokynov obsiahnutých
v tejto príručke. Zariadenie určené výlučne na použitie v
domácnosti na varenie potravín a na odsávanie dymov
pochádzajúcich zo samotného varenia. Nie sú povolené iné
použitia (napr. vykurovanie miestnosti). Výrobca nenesie
žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným
použitím alebo nesprávnym nastavením ovládačov.
Výrobok môže mať odlišný vzhľad v porovnaní s
nákresmi v tomto návode, avšak pokyny na použitie,
údržbu a inštaláciu zostávajú rovnaké.
Je dôležité uchovať si túto príručku, aby ste ju mohli
kedykoľvek použiť. V prípade predaja, odstúpenia či
sťahovania zaistite, aby zostala spoločne s výrobkom.
!
Pozorne si prečítajte návod: obsahuje dôležité informácie
o inštalácii, použití a bezpečnosti.
!
Na výrobku nevykonávajte elektrické zmeny
!
Pred inštaláciou zariadenia si overte, či všetky súčiastky
nie sú poškodené. V opačnom prípade sa obráťte na
predajcu a nepokračujte v inštalácii.
!
Skontrolujte celistvosť výrobku pred vykonaním
inštalácie. V opačnom prípade sa obráťte na predajcu a
nepokračujte v inštalácii.
Poznámka: Prvky označené symbolom „(*)“ sú voliteľné
príslušenstvo dodávané iba pri niektorých modeloch alebo
prvky, ktoré nie sú poskytované, na zakúpenie.
zariadenia, vstavaného do nábytku,
k elektrickej sieti.
- Aby zariadenie vyhovovalo súčasným
bezpečnostným normám, je potrebný
dvojpólový vypínač podľa noriem, ktorý
zabezpečuje úplné odpojenie siete za
podmienok kategórie prepätia III, v
súlade s pravidlami pre inštaláciu.
-Nepoužívajte viacnásobné zásuvky ani
predlžovacie káble.
-Po dokončení inštalácie elektrické
komponenty už nebudú môcť byť
prístupné pre užívateľa.
- Zariadenie a prístupné časti sa počas
používania rozžeravia. Dávajte pozor,
aby ste sa nedotkli rozohriatých prvkov.
- Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so
zariadením; držte deti vzdialené a pod
dozorom, pretože prístupné časti počas
prevádzky sa môžu veľmi zohriať.
- Pre ľudí s kardiostimulátorom
a s aktívnym implantátom je dôležité pred
použitím indukčnej dosky skontrolovať, či
je ich stimulátor kompatibilný so
zariadením.
-Počas a po použití sa nedotýkajte
výhrevných telies zariadenia.
-Zabráňte kontaktu s handrami alebo
inými horľavými materiálmi, kým nie sú
všetky časti zariadenia dostatočne
vychladnuté.
-Neklaďte horľavé materiály na
zariadenie alebo v jeho blízkosti.
-Prehriate tuky a oleje sa ľahko vznietia.
Dohliadajte na varenie potravín bohatých
1. Upozornenia
Pozor! Starostlivo dodržiavajte
nasledujúce pokyny:
- Zariadenie musí byť odpojené od
elektrickej siete pred vykonaním
akejkoľvek montážnej práce.
-Inštaláciu a údržbu musí vykonávať
kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi
výrobcu a v súlade s platnými miestnymi
bezpečnostnými predpismi. Neopravujte
ani nevymieňajte žiadnu časť zariadenia,
ak to nie je výslovne uvedené v návode
na použitie.
-Uzemnenie zariadenia je povinné.
-Napájací kábel musí byť dostatočne
dlhý, aby sa umožnilo pripojenie
132
- Zabráňte rozliatiu tekutín, preto pri
uvádzaní tekutín do varu alebo pri ich
ohreve, znížte teplotu ohrevu .
- Nenechávajte ohrievacie články
zapnuté, keď sú na nich uložené prázdne
hrnce alebo panvice, alebo keď na nich
nie sú uložené žiadne nádoby.
- Po ukončení varenia vypnite príslušnú
zónu.
- Na varenie nikdy nepoužívajte
alobalovú fóliu ani nikdy neukladajte
priamo na varnú dosku výrobky zabalené
do alobalu. Došlo by k roztopeniu hliníka
a nenapraviteľnému poškodeniu vášho
zariadenia.
- Nikdy neohrievajte neotvorenú
konzervu alebo plechovú nádobu
s potravinami: mohli by vybuchnúť!
Toto upozornenie platí pre všetky ostatné
druhy varných dosiek.
- Použitie vysokého výkonu, ako je
funkcia Booster, nie je vhodné pre
zohrievanie niektorých tekutín, ako
napríklad olej na vyprážanie. Nadmerné
teplo by mohlo byť nebezpečné. V týchto
prípadoch odporúčame použiť nižší
výkon.
- Nádoby musia byť umiestnené priamo
na varnej doske a musia byť v strede.
V žiadnom prípade nevkladajte iné
predmety medzi hrniec a varnú dosku.
- V prípade vysokých teplôt zariadenie
automatický zníži stupeň výkonu varných
zón.
na tuky a oleje.
-Keď je povrch prasknutý, vypnite
zariadenie, aby ste zabránili prípadnému
zásahu elektrickým prúdom.
-Zariadenie sa nesmie uvádzať do
funkcie prostredníctvom vonkajšieho
časovača alebo systémom samostatného
diaľkového ovládania.
-Varenie bez dozoru na varnej doske s
olejom alebo tukom môže byť
nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
- Proces varenia musí byť pod dohľadom.
Proces krátkodobého varenia je potrebné
neustále monitorovať.
- NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň
vodou. Namiesto toho vypnite zariadenie
a zakryte plameň vekom alebo hasiacou
dekou. Nebezpečenstvo požiaru:
neukladajte predmety na varnú dosku.
-Nepoužívajte parné čističe.
-Neukladajte magnetické predmety ako
nože, vidličky, lyžice na povrch varnej
dosky, pretože by sa mohli prehriať.
- Pred pripojením daného modelu
k elektrickej siete: skontrolujte
identifikačný štítok (umiestnený na
spodnej časti zariadenia), aby ste sa
uistili o tom, že napätie a výkon
zodpovedajú hodnotám siete a že
elektrická zásuvka je vhodná. V prípade
pochybnosti sa skontaktujte s
kvalifikovaným elektrikárom.
Dôležité:
- Po použití vypnite varnú dosku
ovládacím zariadením a nespoliehajte sa
na detektor prítomnosti hrnca.
Pred akýmkoľvek úkonom čistenia alebo
údržby odpojte zariadenie z elektrickej
133
siete vytiahnutím zástrčky alebo
odpojením hlavného vypínača v byte.
Pri všetkých úkonoch montáže a údržby
používajte pracovné rukavice.
Toto zariadenie môžu používať deti od 8
rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými
alebo
duševnými
schopnosťami,
alebo
nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod
primeraným dozorom, alebo ak boli
poučené o bezpečnom používaní
zariadenia a keď si uvedomujú s tým
súvisiace nebezpečenstvá.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa so
zariadením nehrali.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
V miestnosti musí byť zabezpečené
dostatočné vetranie pri používaní
kuchynského odsávača pár súčasne s
inými spaľovacími zariadeniami plynu
alebo iných palív.
Odsávač pár sa musí často čistiť aj
zvnútra aj zvonku (ASPOŇ RAZ ZA
MESIAC), v každom prípade dodržiavajte
informácie, ktoré sú uvedené v návode
na údržbu.
Nedodržanie noriem na čistenie
odsávača pár a výmeny a čistenia filtrov
spôsobuje riziko požiaru.
Príprava jedál na plameni je prísne
zakázaná.
Použitie voľného ohňa je škodlivé pre
filtre a môže vyvolať požiar, preto sa mu
musí v každom prípade zabrániť.
Fritovanie sa musí vykonávať pod
kontrolou, aby sa zabránilo vzbĺknutiu
prehriateho oleja.
POZOR: Keď je varná doska v
prevádzke, prístupné časti odsávača pár
sa môžu zohriať.
Pozor! Zariadenie nepripájajte k
elektrickej sieti, kým sa montáž úplne
nedokončí.
Čo sa týka technických a
bezpečnostných opatrení, ktoré sa majú
prijať na odvádzanie dymov, prísne
dodržiavajte nariadenia kompetentných
miestnych orgánov.
Nasatý vzduch sa nesmie odviesť do
potrubia používaného na odvádzanie
dymov vyprodukovaných spaľovacími
zariadeniami plynu alebo iných palív.
Odsávač
pár
nepoužívajte
ani
nenechávajte
bez
správne
namontovaných žiaroviek pre možné
riziko zásahu elektrickým prúdom.
Odsávač pár nikdy nepoužívajte bez
správne namontovanej mriežky!
Na montáž používajte iba upevňovacie
skrutky vo výbave výrobku alebo, ak nie
sú vo výbave, kúpte si správny typ
skrutiek. Používajte skrutky so správnou
dĺžkou uvedenou v Návode na montáž.
Keď sú v prevádzke súčasne kuchynský
odsávač pár a zariadenia napájané inou
ako elektrickou energiou, záporný tlak v
miestnosti nesmie prekročiť 4 Pa (4 × 105 bar).
Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou
2012/19/ES Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Uistením sa o správnom spôsobe likvidácie tohto
výrobku sa užívateľ podieľa na predchádzaní možným
negatívnym následkom pre životné prostredie a pre zdravie.
Symbol
na výrobku alebo v dokumentácii, ktorá je k
nemu priložená, poukazuje na to, že s týmto výrobkom sa
nesmie narábať ako s domovým odpadom, ale musí byť
134
odovzdaný do vhodnej zberne pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Je potrebné ho zlikvidovať v súlade
s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Podrobnejšie
informácie o spracovaní, opätovnom použití a recyklácii tohto
výrobku získate na príslušnom miestnom úrade, službe zberu
domového odpadu alebo v obchode, kde bol tento výrobok
zakúpený.
Zariadenie bolo navrhnuté, preskúšané a vyrobené pri
dodržaní noriem o:
• bezpečnosti: EN/IEC 60335-1, EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
• výkone: EN/IEC 61591, ISO 5167-1, ISO 5167-3, ISO 5168,
EN/IEC 60704-1, EN/IEC 60704-2-13, EN/IEC 60704-3, ISO
3741, EN 50564, IEC 62301.
• EMC: EN 55014-1, CISPR 14-1, EN 55014-2, CISPR 14-2,
EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 61000-3-12. Odporúčania pre
správne použitie za účelom zníženia dopadu na životné
prostredie: Keď začínate variť, zapnite odsávač pár na
minimálnu rýchlosť, a nechajte ho zapnutý aj niekoľko minút
po ukončení varenia. Rýchlosť zvýšte iba v prípade veľkého
množstva dymu a pary pomocou funkcie booster iba v
extrémnych prípadoch. Aby sa zachovala dobrá účinnosť
systému zníženia pachov, v prípade potreby vymeňte uhlíkový
filter. Aby sa zachovala dobrá účinnosť tukového filtra, v
prípade potreby ho vyčistite. Pre optimalizáciu účinnosti a
minimalizáciu hluku používajte maximálny priemer
kanalizačného systému uvedený v tejto príručke.
135
2. Používanie
Použitie odsávača
Využitie varnej dosky
Odsávací systém sa môže použiť v odsávacej verzii s
vonkajším odčerpávaním alebo filtračnej verzii s vnútorným
obehom.
Systém indukčného varenia je založený na fyzikálnom jave
magnetickej indukcie. Základnou charakteristikou tohto
systému je priamy prenos energie z generátora do hrnca.
Výhody:
Pri porovnaní s elektrickými varnými doskami je vaša
indukčná doska:
- bezpečnejšia: nižšia teplota na povrchu skla.
- rýchlejšia: kratšie doby potrebné na ohriatie jedál.
- presnejšia: varná doska okamžite reaguje na vaše príkazy
- účinnejšia: 90% absorbovaná energie sa transformuje na
teplo. Okrem toho, po odstránení hrnca z varnej dosky sa
prenos tepla okamžite preruší, aby sa zabránilo zbytočným
tepelným stratám.
Odsávacia verzia
Obr. 7
Pary sa odčerpávajú smerom von prostredníctvom série
potrubí (kupujú sa samostatne) pripevnených k spojovacej
prírube, ktorá je už vo výbave.
Priemer odvádzacej trubky musí byť ekvivalentný priemeru
spojovacieho krúžku:
- v prípade obdĺžnikového výstupu 222 x 89 mm
- v prípade kruhového výstupu Ø 150 mm (*)
2.1 Nádoby na varenie
Viac informácií nájdete na stránke týkajúcej sa príslušenstva
odsávacej verzie v obrázkovej časti tejto príručky.
Obr. 7c
Výrobok pripojte k trubkám a vypúšťacím otvorom na stene s
priemerom ekvivalentným výstupu vzduchu (spojovacia
príruba).
Použitie vypúšťacích trubiek a otvorov s menším priemerom
spôsobí zníženie odsávacích výkonov a drastické zvýšenie
hlučnosti.
Preto odmietame akúkoľvek zodpovednosť.
!
Použite potrubie s minimálnou nevyhnutnou dĺžkou.
!
Použite potrubie s čo najmenším počtom ohybov
(maximálny uhol ohybu: 90°).
!
Vyhnite sa drastickým zmenám prierezu potrubia.
Používajte len hrnce so symbolom
Dôležité:
aby sa zabránilo trvalému poškodeniu povrchu dosky,
nepoužívajte:
- nádoby s nedokonale rovným dnom.
- kovové nádoby so smaltovaným dnom.
- nádoby s drsným podkladom, aby sa zabránilo poškrabaniu
plochy varnej dosky.
- nikdy neklaďte teplé hrnce a panvice na povrch ovládacieho
panelu varnej dosky
2.1.1 Existujúce nádoby
Indukčné varenie využíva magnetizmus na výrobu tepla.
Nádoby preto musia obsahovať železo. Môžete skontrolovať,
či materiál hrnca je magnetický použitím jednoduchého
magnetu. Hrnce nie sú vhodné v prípade, že nie sú
magneticky rozpoznateľné.
Filtračná verzia
Obr. 8
Nasatý vzduch sa bude filtrovať pomocou vhodných tukových
filtrov a zápachových filtrov pred opätovným dopravením do
miestnosti.
Produkt sa dodáva so všetkým vybavením potrebným pre
štandardnú montáž s výstupom vzduchu v prednej časti
podstavca nábytku.
V balení sú zahrnuté štyri batérie vysokovýkonných
keramických filtrov s aktívnym uhlím. Keramické filtre sú
inovatívne modulárne uhlíkové filtre, ktoré sa obnovujú
(nahliadnite do tejto príručky, oddiel Údržba - Filtre s aktívnym
uhlím).
Chemicko-fyzikálne vlastnosti umožňujú dosiahnuť vysokú
účinnosť absorpcie zápachu a zvýšenú mechanickú odolnosť.
Viac informácií nájdete na stránke týkajúcej sa príslušenstva
odsávacej verzie (v obrázkovej časti tejto príručky).
Obr. 13b
2.1.2 Odporúčané priemery dna hrnca
DÔLEŽITÉ : Ak hrnce nemajú správnu veľkosť, varné
zóny sa nezapnú
Ak chcete vidieť minimálny priemer hrnca, ktorý sa použije na
každú jednotlivú zónu, nahliadnite do obrázkovej časti tejto
príručky.
2.2 Úspora energie
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame:
- Používajte nádoby a hrnce, ktoré majú priemer dna rovnaký
ako má varná zóna.
- Používajte iba hrnce a panvice s rovným dnom.
- Tam, kde je to možné, majte na hrncoch pri varení pokrievky
- Varte zeleninu, zemiaky atď. s malým množstvom vody, aby
sa skrátila doba varenia.
- Používajte tlakový hrniec, znižuje ešte viac spotrebu energie
a dobu varenia
- Umiestnite hrniec do stredu varnej zóny znázornenej na
varnej doske.
136
3. Montáž
Poznámka: Výrobok je vybavený funkciou Power Limitator,
ktorá umožňuje nastaviť maximálny prah spotreby v kw
Nastavenie sa musí vykonať v momente pripojenia výrobku k
elektrickej sieti alebo opätovného pripojenia samotnej
elektrickej siete (do nasledujúcich 2 minút). Postupnosť
nastavenia funkcie Power Limitation nájdete v tejto
príručke v oddiele Prevádzka.
Ako elektrickú, tak aj mechanickú inštaláciu musí
vykonať špecializovaný personál.
Elektrospotrebič bol zhotovený na začlenenie do pracovnej dosky
s hrúbkou 2-6 cm, v prípade montáže TOP; 2,5-6 cm v prípade
montáže FLUSH.
Minimálna vzdialenosť medzi varnou doskou a stenou musí
byť aspoň 5 cm čelne, aspoň 4 cm bočne a aspoň 50 cm
vzhľadom k horným častiam kredenca.
POZN. = Navrhované vzdialenosti sú orientačné: v
projektovom návrhu priestorov sa berú do úvahy údaje
výrobcu kuchyne.
3.2 Montáž
Pred začatím inštalácie:
• Po vybalení výrobku skontrolujte, či nebol poškodený
počas prepravy a v prípade problémov sa obráťte na
predajcu alebo na Zákaznícky asistenčný servis, skôr ako
pristúpite k inštalácii.
•
Skontrolujte, či zakúpený výrobok má rozmery
zodpovedajúce zvolenej oblasti inštalácie.
• Uistite sa, že vnútri obalu nie je (pre účely prepravy)
materiál výbavy(napríklad sáčky so skrutkami, záruky
atď.), eventuálne musia byť odstránené a uschované.
• Okrem toho skontrolujte, či v blízkosti oblasti inštalácie je k
dispozícii elektrická zásuvka
Príprava nábytku pre vstavanie:
- Výrobok sa nesmôže inštalovať nad chladiace zariadenia,
umývačky riadu, kachle, pece, práčky a sušičky.
Vykonajte všetky rezacie práce nábytku pred vložením
varnej dosky a opatrne odstráňte hobliny alebo piliny.
DÔLEŽITÉ: používajte jednozložkové lepidlo (S), ktoré má
odolnosť voči teplotám až do 250° ,
pred inštaláciou sa plochy na prilepenie musia starostlivo
vyčistiť odstránením každej látky, ktorá by mohla poškodiť
prilepenie
(napr.: oddeľovacie látky, konzervanty, tuky, oleje, prach,
zvyšky starých lepidiel atď.),
lepidlo sa musí rovnomerne naniesť na celý obvod rámu,
po prilepení nechajte lepidlo schnúť približne 24
hodín.Obr. 1b
POZOR! Inštalácia skrutiek a spojovacích prvkov, ktorá nie je
v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobiť riziká elektrickej
povahy.
Poznámka: pre správnu inštaláciu výrobku sa odporúča zlepiť
potrubia lepidlom s nasledujúcimi charakteristikami:
- elastický film z jemného PVC, s lepidlom na báze akrylátu
- zachováva normu DIN EN 60454
- retardér plameňa
- vynikajúca odolnosť proti starnutiu
- odolné voči teplotným skokom
- použiteľné pri nízkych teplotách
3.1 Elektrické napojenie
Obr. 3
- Odpojte zariadenie od elektrickej siete
-Inštaláciu musí vykonať profesionálne kvalifikovaný personál
oboznámený s platnými normami montáže a bezpečnosti.
-Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť spôsobenú
osobám, zvieratám alebo na veciach v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tejto kapitole.
- Napájací kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa umožnilo
odstránenie varnej dosky z pracovnej plochy
- Uistite sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku na
spodnej strane zariadenia zodpovedá hodnotám elektrickej
siete bytu, kde bude namontované.
-Nepoužívajte predlžovacie šnúry.
- Uzemnenie je zákonom požadované
- Uzemňovací elektrický kábel musí byť o 2 cm dlhší ako
ostatné káble
- V prípade, že domáci spotrebič nie je vybavený napájacím
káblom, použite jeden s prierezom vodiča minimálne 2,5 mm2
pre výkon až do 7200 wattov, zatiaľ čo u vyšších výkonov
musí byť 4 mm2).
- V žiadnom bode kábel nesmie dosiahnuť o 50° C vyššiu
teplotu ako okolitá teplota.
- Zariadenie je určené na trvalé pripojenie k elektrickej sieti, z
tohto dôvodu vykonajte pripojenie k pevnej sieti cez
dvojpólový spínač podľa normy, ktorý zabezpečuje úplné
odpojenie siete za podmienok kategórie prepätia III a bude
ľahko prístupný po montáži.
Poznámka: pre pripojenie domáceho spotrebiča
voliteľným, jednofázovým alebo trojfázovým pripojením je
potrebné odstrániť kábel a vymeniť ho za iný typ kábla
(nedodáva sa) s nasledujúcimi špecifikáciami:
jednofázové pripojenie: kábel H05V2V2-F 3G4
trojfázové pripojenie: kábel H05V2V2-F 5G2,5
Obr. 3b/3c
Pozor! Pred opätovným pripojením k elektrickej sieti a
kontrolou jej efektívnej funkcie vždy skontrolujte, či je sieťový
kábel správne zostavený.
Pozor! Výmena prepojovacieho kábla musí vykonaná
autorizovanou asistenčnou technickou službou alebo osoba s
podobnou kvalifikáciou.
137
4. Činnosť
Ovládací panel
Poznámka: Pre voľbu príkazov je dostačujúce dotknúť sa (stlačiť) symboly, ktoré ich predstavujú.
Displej / LED
Klávesy
1.
ON/OFF varnejdosky/ odsávača pre varnú dosku
7.
Zobrazenie Power Level
2.
Volič varnej zóny
Zvýšenie Power Level
8.
Zobrazenie rýchlosti (výkonu) odsávania
9.
Indikátor časovača aktívny
3.
Zvýšenie rýchlosti (výkonu) odsávania
10.
Indikátor doby časovača
4.
Zníženie Power Level
Zníženie rýchlosti (výkonu) odsávania
Skrátenie doby Časovača
11.
Indikátor funkcie automatického odsávania
Indikátor asistencie filtrov
5.
Aktivácia Časovača
Predĺženie doby Časovača
6.
Aktivácia automatických funkcií
Reset saturácie filtrov
Varných zón:
RL = zadný ľavý
FL = predný ľavý
RR = zadný pravý
FR = predný pravý
138
POUŽITIE VARNEJ DOSKY
Čo treba vedieť skôr ako začnete:
Všetky funkcie tejto varnej dosky sú navrhnuté tak, aby boli v
súlade s najprísnejšími bezpečnostnými normami.
Z tohto dôvodu:
• Niektoré funkcie nie sú aktivované alebo sa
automaticky deaktivujú v neprítomnosti hrncov na
horákoch, alebo keď sú zle umiestnené.
• V iných prípadoch aktivované funkcie sú automaticky
deaktivované po niekoľkých sekundách, ak zvolená funkcia
vyžaduje ďalšie nastavenie, ktoré nie je dané (napr.: „Zapnúť
varnú dosku“ bez „Zvoliť varnú zónu“ a „Prevádzková
teplota“, alebo „Funkcia Lock“ alebo „Timer“).
Charakteristiky dosky
Safe Activation
Produkt sa aktivuje iba, ak sa na varných zónach nachádzajú
hrnce: proces zohrievania sa nespustí alebo sa preruší v
prípade neprítomnosti alebo odobratia hrncov.
Pot Detector
Výrobok automaticky zistí prítomnosť hrncov na varných
zónach.
Safety Shut Down
Z bezpečnostných dôvodov má varenie maximálnu dobu
prevádzky, ktorá závisí od nastavenej úrovne výkonu.
Pozor! V prípade, že (napríklad) dlhšej prevádzke
vypnutie varnej zóny nemusí byť bezprostredné, pretože v
priebehu ochladzovacej fázy; na displeji varných zón sa objaví
značka „ “ čo indikuje, že je v tejto fáze.
Počkajte, kým sa displej vypne skôr ako sa priblížite k varnej
zóne.
Residual Heat Indicator
Pri vypnutí jednej alebo viacerých varných zón je prítomnosť
zvyškového tepla signalizovaná príslušným znamením
viditeľným na displeji zodpovedajúcej zóny pomocou symbolu
„ “.
Displej varná zóna
na displejoch týkajúcich sa oblasti varenia bude uvedené:
Prevádzka
Poznámka: Pre aktiváciu ktorejkoľvek funkcie je potrebné
najprv aktivovať požadovanú zónu.
Varná zóna zapnutá
Power Level
…
-
Zapnutie
Stlačte (jemne sa dotknite)
tlačidla ON/OFF varnej
dosky/ odsávača
Zapne sa kontrolné svetlo, čím signalizuje, že varná
doska/odsávač je pripravený na použitie
Stlačte znova pre vypnutie
Poznámka: Táto funkcia má prednosť pred všetkými
ostatnými.
Residual Heat Indicator
Pot Detector
Funkcia Bridge aktívna
Voľba varných zón
Funkcia Temperature Manager
aktívna
Dotknite sa (stlačte) voliča
, zodpovedajúceho
požadovanej varnej zóne.
Na displeji vybratej zóny sa objaví symbol „ “
Funkcia Child Lock aktívna
9 Power Level
Doska je vybavená 9 úrovňami výkonu
Dotknite sa (stlačte) voliča
výkonu,
, pre zvýšenie stupňa
dotknite sa (stlačte) voliča
, pre zníženie stupňa
výkonu,
Úroveň výkonu je uvedená na displeji zvolenej zóny: “ … ”
139
Power Booster
Výrobok je vybavený prídavnou úrovňou výkonu (nad úrovňou
), ktorá zostáva aktívna 5 minút, potom sa výkon vráti na
predchádzajúcu úroveň.
Child Lock
Child Lock umožňuje zabrániť tomu, aby deti mohli náhodne
zapnúť varné zóny a odsávaciu zónu zabránením aktívacie
ktorejkoľvek funkcie.
Funkcia Child Lock sa môže aktivovať iba so zapnutým
výrobkom, ale s vypnutými varnými zónami (a odsávacou
zónou).
Dotknite sa (stlačte) voliča
, pre zvýšenie stupňa
výkonu ) a aktivujte Power Booster
Úroveň Power Booster je uvedená na displeji vybratej zóny
symbolom „ “
Aktivácia:
• odstráňte hrnce, ktoré môžu byť prítomné na varnej
doske
POZN.: varná zóna
pre Power Booster;
• stlačte a podržte súčasne stlačené
(OBR. 19), neobsahuje časovač
(2-FR) a
• potom znovu a volič
(2-FR),
zvukový signál signalizuje, že funkcia Child Lock je
aktívnaa zobrazí sa „ “ na displejoch (7).
pre deaktiváciu funkcie Power Booster stlačte
Bridge Zones
Ľavé varné zóny sú vďaka funkcii Bridge schopné pracovať v
kombinovanom režime, pričom vytvárajú jedinú zónu s tou
istou úrovňou výkonu. Táto funkcia umožňuje homogénne
varenie s pekáčmi a hrncami značných rozmerov.
Je možné použiť v páre prednú varnú zónu „Master“ so
zodpovedajúcou zónou na zadnej strane „Sekundárna“
(pre overenie na ktorých zónach je dostupná táto funkcia
nahladnite do obrázkovej časti tejto príručky).
Deaktivácia:
• stlačte a podržte súčasne stlačené
(2-FR) a
,
• potom znova
zvukový signál signalizuje, že funkcia Child Lock je
deaktivovaná, zmizne „ “ na displejoch (7).
Dočasná deaktivácia:</span> je možné použiť jednu
varnú zónu aj s aktívnou funkciouChild Lock.
Postupujte nasledovne:
Pre aktiváciu funkcie Bridge:
- zvoľte varnú zónu „Master“
(ktorá musí byť na úrovni výkonu 0)
• stlačte a podržte súčasne stlačené
(2-FR) a
Teraz môžete používať normálne varnú dosku, funkciaChild
Lock sa reaktivuje pri vypnutí varnej dosky.
- podržte stlačené
až do vydania zvukového signálu,
po ktorom bude nasledovať zobrazenie symbolu „ “
blikajúceho, na displeji (7) varnej zóny „Sekundárna“
Timer
Funkcia Timer je odpočítavanie, ktoré je možné nastaviť, aj
súčasne, na každej varnej zóne (a na odsávacej zóne).
Po ukončení nastaveného obdobia sa varné zóny (alebo
odsávacia zóna) automaticky vypnú a užívateľ bude
upozornený príslušným zvukovým signálom.
- zvoľte varnú zónu „Secondaria“ do 3 sekúnd
- nastavte stupeň (výkon) prevádzky
z varnej zóny
„Master“, ktorý sa zobrazí na príslušnom displeji (7)
Poznámka: pre deaktiváciu funkcie Bridge postačuje uviesť
varnú zónu do teploty „ “.
Aktivácia/Nastavenie funkcie Timer (Časovač) pre
varnú dosku
Temperature Manager
Temperature Manager je kontrolná funkcia, ktorá umožňuje
udržiavanie tepla pri konštatnej teplote a pri optimalizovanej
úrovni výkonu medzi 0 a 1, ideálnej pre udržanie už
pripravených jedál teplých.
Funkcia Temperature Manager sa aktivuje pri prvom stlačení
• Vyberte varnú zónu
• Stlačte
(5) pre vstup do funkcie Timer
• Nastavte dobu trvania časovača:
tlačidla
Na displeji zóny, ktorá pracuje vo funkcii Temperature
Manager sa objaví symbol „ “
140
stlačte volič
vypnutia
, pre zvýšenie času automatického
stlačte volič
vypnutia
, pre zníženie času automatického
Ak je to žiaduce, opakujte pre ostatné varné zóny.
Poznámka: Každá varná zóna môže mať nastavený rôzny
časovač, na displeji (10) sa na 10 sekúnd objaví obrátené
odpočítavanie poslednej vybratej varnej dosky, potom sa
zobrazí obrátené odpočítavanie s menším časom.
- pokračujte podržaním stlačeného
(2-FL)
- v tomto bode je možné uvoľniť tlačidlo
Keď časovač dokončí odpočítavanie, ozve sa zvukový signál
(po dobu 2 minút, alebo sa zastaví stlačením ľubovoľného
tlačidla na doske), zatiaľ čo displej (10) bliká, so symbolom
„
“.
displej (7) zóny RL zobrazuje aktuálne nastavenie**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
(9)
** predvolene je nastavenie nastavené na 7,4 kW
Pre vypnutie časovača:
• vyberte varnú zónu
• nastavte hodnotu časovača v „ “ , prostredníctvom
- pre zmenu nastavenia Power Limitation stlačte
(2-FL)
- pre uloženie vykonaného výberu stlačte
, na 2
sekundy; vydá sa predĺžený zvukový signál na potvrdenie
uskutočneného nastavenia.
Poznámka: funkcia ostane aktívna, ak sa medzičasom
nestlačia ostatné tlačidlá.
- stlačte
Egg Timer
Funkcia Egg Timer je odpočítavanie nezávislé od varných zón
(a odsávacej zóny). Po ukončení nastaveného obdobia bude
užívateľ upozornený príslušným zvukovým signálom.
Egg Timer sa aktivuje stlačením
Poznámka: pre nastavenie funkcie Egg Timer vykonajte ten
istý postup ako pre funkciu Timer.
Power Limitation
Funkcia Power Limitation umožňuje nastavenie prevádzky
výrobku a obmedzenie jeho absorpčného maxima.
Poznámka: nastavenie sa musí vykonať z vypnutej dosky,
bez stlačenia tlačidla
, v momente pripojenia varnej
dosky k elektrickej sieti alebo opätovného pripojenia samotnej
elektrickej siete, do 2 nasledujúcich minút.
Pre nastavenie funkcie Power Limitation:
- stlačte
- pokračujte podržaním stlačeného
:
displej (7) zóny FL zobrazuje v striedavej sekvencii symboly
„C“ a „0“, čím signalizuje, že je možné vykonať nastavenie
Poznámka: na boku displeja varnej zóny, s použitým
časovačom, sa objaví symbol
stlačte a uvoľnite
stlačte a uvoľnite
- vydá sa krátky zvukový signál
141
, pre výstup z funkcie
• vyberte varnú zónu
POUŽITIE ODSÁVAČA
• nastavte hodnotu časovača v „ “ , prostredníctvom
Zapnutie
Poznámka: funkcia ostane aktívna, ak sa medzičasom
nestlačia ostatné tlačidlá.
Stlačte (jemne sa dotknite)
tlačidla ON/OFF varnej dosky/
odsávača
Zapne sa kontrolné svetlo, čím signalizuje, že varná
doska/odsávač je pripravený na použitie
Stlačte znova pre vypnutie
Poznámka: Táto funkcia má prednosť pred všetkými
ostatnými.
Indikátor nasýtenia filtrov
Odsávač pár signalizuje, keď je potrebné vykonať údržbu filtrov:
Tukový filter
rozsvieti sa kontrolka „
Zapnutie odsávača:
Zápachový filter s aktívnym uhlím
Stlačte (jemne sa dotknite) voliča
bliká kontrolka „
pre aktiváciu odsávača
dotknite sa (stlačte) voliča
(výkonu) odsávania (0-10),
dotknite sa (stlačte) voliča
odsávania (10-0);
, pre zvýšenie rýchlosti
podržte stlačené tlačidlo
kontrolka „
, pre zníženie rýchlosti (výkonu)
Aktivácia/Nastavenie funkcie Timer (Časovač) pre odsávač
• Zvoľte odsávač
- na zapnutie sacieho povrchu stlačte
;
- keď sú motor nasávania a varné plochy vypnuté, stlačte a
• Stlačte
(5) pre vstup do funkcie Timer (od
ktorejkoľvek rýchlosti)
podržte stlačené tlačidlo
,
- rozsvieti sa „
“ a potom sa vypne, čo signalizuje, že
aktivácia prebehla.
• Nastavte dobu trvania časovača:
, pre zvýšenie času automatického
Deaktivácia indikátora nasýtenia zápachového filtra s
aktívnym uhlím
zopakujte vyššie uvedený postup pre aktiváciu
, pre zníženie času automatického
rozbliká sa „
“ a potom sa vypne, čo signalizuje, že
deaktivácia prebehla.
na displeji (10) sa zobrazí obrátené odpočítavanie,
Automatická prevádzka (Hob2Hood)
Odsávač pár sa zapne pri najvhodnejšej rýchlosti, pričom sa sací
výkon prispôsobí výkonom varných zón.
Keď sa varná doska vypne, odsávač pár prispôsobí svoju rýchlosť
odsávania, pričom ju postupne znižuje tak, aby sa eliminovali
zvyškové pary a zápach.
Poznámka: na boku displeja odsávača, s použitým časovačom,
sa objaví symbol
,
“ zhasne a počítadlo indikátora sa znovu spustí.
Aktivácia indikátora nasýtenia zápachového filtra s
aktívnym uhlím
Tento indikátor je zvyčajne vypnutý.
Pri jeho aktivácii postupujte nasledovne:
e. Timer
stlačte volič
vypnutia
“ (11)
Reset saturácie filtrov
Po vykonaní údržby filtrov (tukový a/alebo s aktívnym uhlím)
Rýchlosť (výkon) odsávania:
stlačte volič
vypnutia
“ (11)
(9)
Keď časovač dokončí odpočítavanie, ozve sa zvukový signál (po
dobu 2 minút, alebo sa zastaví stlačením ľubovoľného tlačidla na
doske), zatiaľ čo displej (10) bliká, so symbolom „
“.
Pre aktiváciu tejto funkcie:
Krátko stlačte
, indikátor
(11) sa rozsvieti a ukazuje,
či odsávač pár pracuje v tomto režime.
Pre vypnutie časovača:
142
Odsávač vzduchu je určený na použitie spolu so
SYSTÉMOM senzoru Window (ktorý nedodáva výrobca)
Po nainštalovaní systému senzoru Windows (iba v prípade
použitia odsávača v ODSÁVACOM režime), odsávanie
vzduchu prestane fungovať vždy, keď okno nachádzajúce sa
v miestnosti, v ktorej je SYSTÉM nainštalovaný, bude
zatvorené.
Odporúčame zakúpiť si SYSTÉM FDS – 100 Elektrotechnik
Schabus, ktorý je k dispozícii v servisných strediskách
Elektrotechnk Schabus alebo priamo na webovej stránke
www.elektrotechnik-schabus.de.
- Elektrické zapojenie SYSTÉMU odsávača vzduchu musí
vykonať len kvalifikovaný a špecializovaný odborný
technický personál.
- Výrobca odsávača vzduchu nenesie zodpovednosť za
prípadné chyby, škody alebo požiare spôsobené
poruchami a/alebo problémami s nesprávnou prevádzkou
a/alebo nesprávnou inštaláciou SYSTÉMU.
143
4.1 Tabuľky výkonu
Stupeň výkonu
Použitie stupňa
(indikácia pridruží skúsenosť a návyky varenia)
Typ varenia
Boost
Rýchlo zohriať
Ideálny pre zvýšenie teploty potravín v krátkej dobe až
do rýchleho varu v prípade vody alebo rýchlo ohriať
tekutiny z varenia
8-9
Vyprážať - vrieť
IIdeálny pre zapraženie, začínať varenie, vyprážať
mrazené výrobky, vrieť rýchlo
7-8
Opiecť – osmažiť - vrieť grilovať
Ideálny pre smaženie, udržať nažive vrenie, varenie a
grilovanie (pre krátku dobu, 5 až 10 minút)
6-7
Opiecť - variť – dusiť – osmažiť
- grilovať
Ideálny pre smaženie, udržať mierne vrenie, varenie a
grilovanie (pre priemernú dobu, 10-20 minút),
predhriatie príslušenstva
4-5
Variť – dusiť – osmažiť - grilovať
Ideálny pre dusenie, udržiavať jemné varenie, varenie
(pre dlhú dobu). Zamiešanie cestovín
3-4
Variť – povrievať – zahustiť miešať
Ideálny pre pomalé varenie (ryža, omáčky, pečienky,
ryby) v prítomnosti doprovodných kvapalín (napr. voda,
víno, vývar, mlieko), miešanie cestovín
2-3
Variť – povrievať – zahustiť miešať
Ideálny pre pomalé varenie (objem menej ako jeden
liter: ryža, omáčky, pečienka, ryby), v prítomnosti
doprovodných kvapalín (napr. voda, víno, vývar, mlieko)
1-2
Roztopiť – rozmraziť – udržať
teplé - miešať
Ideálny pre zmäkčovanie masla, ľahko roztaviť
čokoládu, rozmrazovanie malých výrobkov
1
Roztopiť – rozmraziť – udržať
teplé - miešať
Ideálny pre udržanie v teple malé porcie čerstvo
uvarených jedál alebo udržanie teploty jedál a miešanie
rizota
Výkon nula
Oporná plocha
Varná doska v polohe stand-by alebo vypnutá (možná
prítomnosť zvyškového tepla z konca varenia,
signalizované s H-L-O)
Max výkon
Vysoký
výkon
Stredný
výkon
Nízky výkon
OFF
144
4.2 Tabuľka varenia
Kategória
potravín
Cestoviny,
ryža
Jedlá a druh
varenia
Čerstvé
cestoviny
Čerstvé
cestoviny
Varená ryža
Zelenina,
strukoviny
Rizoto
Varené
Vyprážané
Restované
Dusené
Osmažené
Pečené
Grilované
Mäsá
Opečené
Ryba
Na
šťave/dusené
Grilovaná
Na
šťave/dusená
Vyprážaná
Praženice
Vajcia
Omelety
Na mäkko/na
tvrdo
Lievance
Paradajková
Omáčky
Ragú
Bešamel
Dezerty,
krémy
Stupeň výkonu a priebeh varenia
Výkon
Druhá fáza
Varenie cestovín a
Ohrev vody
Booster-9
udržiavanie varu
Varenie cestovín a
Ohrev vody
Booster-9
udržiavanie varu
Varenie cestovín a
Ohrev vody
Booster-9
udržiavanie varu
Osmaženie a praženie
7-8
Varenie
Ohrev vody
Booster-9
Uvarenie
Ohrev oleja
9
Vyprážanie
Ohrev príslušenstva
7-8
Varenie
Ohrev príslušenstva
7-8
Varenie
Ohrev príslušenstva
7-8
Osmaženie do zlata
Opečenie mäsa do zlata s olejom
7-8
Varenie
(ak s maslom výkon 6)
Grilovanie na oboch
Predhrievanie hrnca
7-8
stranách
Opečenie s olejom
7-8
Varenie
(ak s maslom výkon 6)
Opečenie s olejom
7-8
Varenie
(ak s maslom výkon 6)
Predhrievanie hrnca
7-8
Varenie
Opečenie s olejom
7-8
Varenie
(ak s maslom výkon 6)
Ohrev oleja alebo tuku
8-9
Vyprážanie
Ohrievanie panvice s maslom alebo
6
Varenie
tukom
Ohrievanie panvice s maslom alebo
6
Varenie
tukom
Prvá fáza
Výkon
7-8
7-8
5-6
4-5
6-7
8-9
6-7
3-4
7-8
3-4
7-8
4-5
3-4
7-8
3-4
7-8
6-7
5-6
Ohrev vody
Booster-9
Varenie
5-6
Ohrievanie panvice s maslom
Opečenie s olejom
(ak s maslom výkon 6)
Opečenie s olejom
(ak s maslom výkon 6)
Príprava základu (roztopiť maslo
a múku)
6
Varenie
6-7
6-7
Varenie
3-4
6-7
Varenie
3-4
5-6
Crema
pasticcera
Privedenie mlieka k varu
4-5
Pudingy
Privedenie mlieka k varu
4-5
Ryžový nákyp
Ohrev mlieka
5-6
145
Privedenie do
mierneho varu
Udržať mierne
vrenie
Udržať mierne
vrenie
Udržať mierne
vrenie
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Údržba
Údržba odsávača:
Údržba varnej dosky
Pozor! Pred každým čistením alebo údržbou sa uistite, že
varné zóny sú vypnuté a indikátor tepla zmizol.
Čistenie
Na čistenie používajte VÝLUČNE IBA navlhčenú handru s
neutrálnymi tekutými čistiacimi prostriedkami. NA ČISTENIE
NEPOUŹÍVAJTE NÁRADIE ANI NÁSTROJE!
Vyhnite sa použitiu produktov s obsahom abrazív.
NEPOUŽÍVAJTE ALKOHOL!
5.1 Čistenie
Varná doska sa čistí po každom použití.
Dôležité:
Nepoužívajte abrazívne hubky, drôtenky. Ich použitie by po
čase mohlo zničiť sklo.
Nepoužívajte dráždivé chemické čistiace prostriedky, ako sú
spreje pre rúry alebo odstraňovače škvŕn.
Protitukový filter
Obr. 15-16
Spracováva tukové častice pochádzajúce z varenia.
Musí sa vyčistiť raz za mesiac (alebo keď systém indikácie
saturácie filtrov signalizuje túto nutnosť), neagresívnymi
čistiacimi prostriedkami ručne alebo v umývačke riadu pri
nízkych teplotách a krátkom cykle.
Pri umývaní v umývačke riadu sa protitukový filter môže
odfarbiť, ale jeho filtračné vlastnosti sa absolútne nezmenia.
Filtre s aktívnym uhlím
(iba pre filtračnú verziu)
Obr. 17 – 17a – 17b – 17c
Spracováva nepríjemné zápachy pochádzajúce z varenia.
Výrobok je vybavený štyrmi batériami filtrov, ktoré zadržiavajú
zápach vďaka aktívnemu uhliu. Aktívne uhlie je integrované v
keramickej konštrukcii, ktorá umožňuje ľahký a úplný prienik
nečistôt, čím sa vytvára značný absorpčný povrch.
Nasýtenie keramických filtrov s aktívnym uhlím sa zistí po
viac alebo menej predĺženom použití podľa typu varenia a
pravidelnosti čistenia tukových filtrov. Tieto filtre zápachov sa
môže tepelne regenerovať každé 2 - 3 mesiace v predhriatej
rúre pri 200°C na 45 minút. Regenerácia umožní maximálnu
životnosť filtrov 5 rokov.
Po každom použití nechajte varnú dosku vychladnúť a
vyčistite ju odstránením zaschnutých zvyškov a škvŕn od
zvyškov potravín.
Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru poškodzujú
varnú dosku a musia sa okamžite odstrániť.
Soľ, cukor a piesok by mohli poškrabať povrch skla.
Používajte jemnú handričku, papierové uteráky alebo
špecifické výrobky pre čistenie varnej dosky (postupujte podľa
pokynov výrobcu).
NEPOUŽÍVAJTE PARNÉ ČISTIČE!!!
Dôležité:
V prípade náhodných andmerných únikov kvapalín z hrncov je
možné zasiahnuť prostredníctvom vypúšťacieho ventilu
nachádzajúceho sa na spodnej časti výrobku tak, aby sa
mohol odstrániť prípadný zvyšok a aby sa mohlo vykonať
čistenie s maximálnou hygienickou bezpečnosťou.
Obr. 18
Pre komplexnejšie a hlbšie čistenie sa môže úplne odobrať
spodná vaňa.
Obr. 18a - 18b
146
5.2 Vyhľadávanie závad
KÓD CHYBY
OPIS
MOŽNÉ PRÍČINY
ODSTRÁNENIE CHYBY
E2
Zóna príkazov sa vypne z dôvodu príliš
vysokej teploty
Vnútorná teplota
elektronických častí je
príliš vysoká
Pred ďalším použitím
počkajte, kým varná
doska vychladne
E3
Nevhodná nádoba
Strata magnetických
vlastností
Odstráňte hrniec
E5
Komunikačné problémy medzi
užívateľským rozhraním a indukčným
modulom
Do modulu neprichádza
prúd,
napájací kábel nie je
správne pripojený alebo je
poškodený
Odpojte varnú dosku od
siete a skontrolujte
pripojenie
Pre všetky signalizácie
chyby
(E…U…C…)
Zavolajte asistenčnú technickú službu a oznámte kód chyby
5.3 Asistenčná služba
Pred skontaktovaním sa s Asistenčnou službou
1.Skontrolujte, či nemôžete vyriešiť problém sami na základe bodov opísaných v „Vyhľadávanie porúch“.
2. Vypnite a zapnite zariadenie, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.
Ak po vyššie uvedených kontrolách porucha pretrváva, obráťte sa na najbližšiu Asistenčnú službu.
147
RO - Instrucțiuni de montaj și utilizare
Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile din acest manual. Ne
declinăm orice răspundere pentru eventuale inconveniente,
daune sau incendii provocate de aparat care rezultă din
nerespectarea instrucţiunilor din acest manual. Aparatul este
destinat exclusiv pentru uz domestic, pentru gătirea
alimentelor şi aspirarea fumului care rezultă din gătirea
propriu-zisă. Nu sunt permise alte utilizări (de ex., încălzirea
încăperilor). Producătorul îşi declină orice responsabilitate în
cazul utilizării necorespunzătoare sau pentru setarea eronată
a comenzilor.
Produsul poate avea aspect diferit faţă de ilustraţiile din
această broşură, totuşi instrucţiunile de utilizare,
întreţinere şi instalare rămân aceleaşi.
Este important să păstraţi acest manual pentru a-l putea
consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesionare
sau mutare, asiguraţi-vă că manualul însoţeşte produsul.
!
Citiţi cu atenţie instrucţiunile: acestea conţin informaţii
importante legate de instalare, utilizare şi siguranţă.
!
Nu efectuaţi modificări electrice pe produs.
!
Înainte de a instala aparatul, asiguraţi-vă că nicio
componentă nu este deteriorată. În caz contrar,
contactaţi vânzătorul şi nu efectuaţi instalarea.
!
Verificaţi integritatea produsului înainte de a continua cu
instalarea. În caz contrar, contactaţi vânzătorul şi nu
efectuaţi instalarea.
- cablul de alimentare trebuie să fie
suficient de lung pentru a permite
conectarea aparatului încastrat în
mobilier la reţeaua electrică;
- pentru ca instalarea să fie conformă cu
normele de siguranţă în vigoare, este
necesar un întrerupător omnipolar
standard care să asigure deconectarea
completă de la reţea în condiţiile
categoriei de supratensiune III, conform
regulilor de instalare;
- nu folosiţi prize multiple sau
prelungitoare;
- după instalare, componentele electrice
nu mai trebuie să fie accesibile
utilizatorului;
- aparatura şi părţile accesibile se
încălzesc în timpul utilizării. Aveţi grijă să
nu atingeţi elementele de încălzire;
- aveţi grijă să nu se joace copiii cu
aparatul; ţineţi copiii la distanţă şi sub
supraveghere, întrucât părţile accesibile
se pot încălzi foarte tare în timpul
utilizării;
- pentru persoanele cu stimulatoare
cardiace active este important să verifice,
înainte de utilizarea plitei cu inducţie,
dacă propriul stimulator este compatibil
cu aparatul;
- în timpul utilizării şi după, nu atingeţi
elementele de încălzire ale aparatului;
- evitaţi contactul cu lavete sau alte
materiale inflamabile până când toate
componentele aparatului s-au răcit
suficient;
Observaţie: Elementele marcate cu simbolul „(*)” sunt
accesorii opţionale furnizate doar pentru anumite modele sau
care nu sunt prevăzute şi trebuie cumpărate.
1. Avertismente
Atenție! Respectați cu strictețe
instrucțiunile de mai jos:
- aparatul trebuie deconectat de la
reţeaua electrică înainte de efectuarea
oricărei intervenţii de instalare;
- instalarea sau întreţinerea trebuie
executate de un tehnician specializat, în
conformitate cu instrucţiunile
producătorului şi cu normele în vigoare în
materie de siguranţă. Nu reparaţi şi nu
înlocuiţi nicio parte a aparatului decât în
cazul în care acest lucru este cerut în
mod specific în manualul de utilizare;
- legarea la masă a aparatului este
obligatorie;
148
- nu turnaţi substanţe inflamabile pe
aparat sau în apropierea acestuia;
- grăsimile şi uleiurile supraîncălzite se
aprind uşor; Supravegheaţi gătirea
alimentelor bogate în grăsime şi ulei;
- dacă suprafaţa este fisurată, opriţi
aparatul pentru a evita posibilitatea de
electrocutare;
- aparatul nu este destinat să fie pus în
funcţiune prin intermediul unui
temporizator extern sau un sistem de
comandă la distanţă separat;
- gătitul nesupravegheat pe o plită de
gătit cu ulei sau grăsime poate fi
periculos şi poate genera incendii;
- procesul de gătit trebuie supravegheat;
Un proces de gătit de scurtă durată
trebuie supravegheat în permanenţă;
- nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi
flăcările cu apă. Dimpotrivă, opriţi
aparatul şi înăbuşiţi flăcările, de exemplu,
cu un capac sau o pătură antiincendiu.
Pericol de incendiu: nu aşezaţi obiecte
pe suprafeţele de gătit.
- nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi;
- nu aşezaţi obiecte metalice cum ar fi
cuţite, furculiţe, linguri şi capace pe
suprafaţa plitei de gătit întrucât se pot
supraîncălzi;
- Înainte de a conecta modelul la reţeaua
electrică: verificaţi plăcuţa cu date
tehnice (pe partea inferioară a aparatului)
pentru a vă asigura că tensiunea şi
puterea corespund celor ale reţelei, iar
priza este potrivită. În caz de dubiu,
consultaţi un electrician calificat.
Important:
- după utilizare, opriţi plita de gătit de la
dispozitivul de control şi nu vă bazaţi pe
detectorul de vase de gătit;
- evitaţi scurgerile de lichide, deci pentru
a fierbe sau încălzi lichide, reduceţi
furnizarea de căldură;
- nu lăsaţi elementele de încălzire
aprinse cu oale şi tigăi goale sau în
absenţa recipientelor;
- când aţi terminat de gătit, stingeţi zona
respectivă;
- pentru a găti, nu utilizaţi niciodată folii
de aluminiu şi nu puneţi niciodată direct
produse ambalate cu aluminiu. Aluminiul
poate fuziona şi deteriora iremediabil
aparatul;
- nu încălziţi niciodată o conservă sau un
vas de cositor care conţine alimente fără
a-l deschide mai întâi: poate exploda!
Acest avertisment se aplică tuturor
celorlalte tipuri de plite de gătit.
- Utilizarea unei puteri ridicate cum este
funcţia Booster nu este adecvată pentru
încălzirea anumitor lichide cum ar fi, de
exemplu, uleiul pentru prăjire. Căldura
excesivă poate fi periculoasă. În aceste
cazuri, se recomandă utilizarea unei
puteri mai puţin ridicate;
- recipientele trebuie aşezate direct pe
plita de gătit şi trebuie centrate. În niciun
caz nu introduceţi alte obiecte între vasul
de gătit şi plita de gătit;
- în eventualitatea unor temperaturi
ridicate, aparatul reduce automat nivelul
de putere din zonele de gătit.
149
aşadar evitaţi ca uleiul supraîncălzit să
se aprindă.
ATENŢIE! Atunci când plita de gătit este
în funcţiune, părţile accesibile ale hotei
se pot încălzi.
Atenţie! Nu conectaţi aparatul la reţeaua
electrică până când instalarea nu este
finalizată în întregime.
În ceea ce priveşte măsurile tehnice şi de
siguranţă de adoptat pentru evacuarea
fumului, respectaţi cu stricteţe
prevederile din regulamentele impuse de
autorităţile locale competente.
Aerul aspirat nu trebuie direcţionat într-o
conductă utilizată pentru evacuarea
fumului produs de aparate pe gaz sau alţi
combustibili.
Nu utilizaţi sau lăsaţi hota fără lămpi
montate corect din cauza riscului posibil
de electrocutare.
Nu utilizaţi niciodată plita fără grilajul
montat corect!
Înainte de orice operaţiune de curăţare
sau întreţinere, deconectaţi aparatul de la
reţeaua electrică scoţând fişa din priză
sau oprind întrerupătorul general din
locuinţă.
Pentru toate operaţiunile de instalare şi
întreţinere, purtaţi mănuşi de lucru.
Aparatul poate fi utilizat de copii cu
vârsta de cel puţin 8 ani şi de persoane
cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experienţă
sau de cunoştinţele necesare, dacă
acestea sunt supravegheate sau după ce
acestea au primit instrucţiuni privind
utilizarea în siguranţă a aparatului şi au
înţeles pericolele aferente.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu
se juca cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie
realizate de copii fără supraveghere.
Încăperea trebuie să fie prevăzută cu
ventilaţie suficientă, atunci când hota de
bucătărie se utilizează în acelaşi timp cu
alte aparate pe gaz sau alţi combustibili.
Hota trebuie curăţată periodic, atât în
interior, cât şi în exterior (CEL PUŢIN O
DATĂ PE LUNĂ), în orice caz, respectaţi
prevederile indicate în mod expres în
instrucţiunile de întreţinere.
Nerespectarea regulilor de curăţare a
hotei şi înlocuirea şi curăţarea filtrelor pot
cauza riscuri de incendiu.
Este strict interzis să preparaţi alimentele
cu flacără.
Utilizarea flăcărilor deschise este
periculoasă pentru filtre şi poate provoca
incendii, aşadar, evitaţi-le în orice caz.
Prăjirea trebuie realizată sub control,
Utilizaţi numai şuruburile de fixare
furnizate împreună cu produsul pentru
instalare sau, dacă nu sunt furnizate,
achiziţionaţi şuruburi de tipul corect.
Utilizaţi şuruburi de lungime corectă
identificate în Ghidul de instalare.
Atunci când hota şi aparatele alimentate
cu altă energie decât cea electrică
funcţionează în acelaşi timp, presiunea
negativă din încăpere nu trebuie să
depăşească 4 Pa (4 x 10-5 bari).
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva
europeană 2012/19/CE privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-se că acest
produs este eliminat în mod corect, utilizatorul ajută la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii.
150
Simbolul
de pe produs sau de pe documentaţia
aferentă indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca
deşeu menajer, ci trebuie predat la un punct de colectare
adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Debarasaţi-vă
de
acesta
respectând
reglementările locale privind eliminarea deşeurilor. Pentru mai
multe informaţii referitoare la tratamentul, recuperarea şi
reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile
locale, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau
magazinul de unde a fost achiziţionat produsul.
Aparatură protejată, testată şi realizată în conformitate cu
normele privind:
•
Siguranţa: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
•
Performanţa: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• CEM: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Sugestii pentru o
utilizare corectă pentru a reduce impactul asupra mediului
înconjurător: Când începeţi să gătiţi, porniţi hota la viteză
minimă, lăsând-o pornită timp de câteva minute şi după ce aţi
terminat de gătit. Creşteţi viteza numai în caz de cantitate
mare de fum şi aburi, folosind funcţia booster numai în cazuri
extreme. Pentru ca sistemul de reducere a mirosurilor să fie
eficient, înlocuiţi, atunci când este necesar, filtrul/filtrele cu
cărbune. Pentru ca filtrul de grăsimi să funcţioneze eficient,
curăţaţi-l atunci când este necesar. Pentru optimizarea
eficienţei şi minimizarea zgomotelor, utilizaţi diametrul maxim
al sistemului de canalizare indicat în acest manual.
151
2. Utilizarea
Utilizarea plitei de gătit
Utilizarea dispozitivului de aspirareSistemul de
Sistemul de gătit cu inducţie se bazează pe fenomenul fizic al
inducţiei magnetice. Caracteristica esenţială a acestui sistem
este transferul direct de energie de la generator la vasul de
gătit.
Avantaje:
În comparaţie cu plitele de gătit electrice, plita dumneavoastră
cu inducţie este:
- Mai sigură: temperatură mai mică pe suprafaţa sticlei;
- Mai rapidă: timpi de încălzire a alimentelor mai mici;
- Mai precisă: plita reacţionează imediat la comenzile
dumneavoastră;
- Mai eficientă: 90% din energia absorbită este transformată
în căldură. În plus, când vasul este luat de pe plită,
transmiterea căldurii este întreruptă imediat, evitându-se
pierderile de căldură inutile.
aspirare poate fi utilizat în versiunea aspirare cu evacuare
externă sau filtrare cu recirculare internă.
Versiunea
aspirare
Fig. 7
Aburii vor fi evacuaţi spre exterior prin intermediul unei serii de
tuburi (se vor achiziţiona separat) fixate pe flanşa de
conectare furnizată.
Diametrul tubului de evacuare trebuie să fie echivalent cu
diametrul inelului de conexiune:
- în caz de ieşire dreptunghiulară 222 x 89 mm
- în caz de ieşire rotundă Ø 150 mm (*)
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina privind
accesoriile a versiunii aspirare din partea cu ilustraţii a acestui
manual.
Fig. 7c
Conectaţi produsul la tuburi şi orificiile de evacuare prin perete
cu diametrul echivalent orificiului de ieşire a aerului (flanşă de
conectare).
Utilizarea tuburilor şi a orificiilor de evacuare prin perete cu
diametru mai mic va genera o reducere a performanţelor de
aspirare şi o creştere drastică a zgomotului.
Aşadar, ne declinăm orice răspundere în acest sens.
!
Utilizaţi o conductă cu lungimea minimă necesară.
!
Utilizaţi o conductă cu cât mai puţine coturi posibil
(unghiul maxim al cotului: 90°).
!
Evitaţi modificările drastice ale secţiunii conductei.
2.1 Recipiente pentru gătit
Utilizaţi numai vase de gătit care poartă simbolul
Important:
pentru a evita deteriorarea iremediabilă a suprafeţei plitei, nu
utilizaţi:
- recipiente cu baza care nu este perfect plată;
- recipiente metalice cu bază emailată;
- recipiente cu bază rugoasă, pentru a evita zgârierea
suprafeţei plitei;
- nu aşezaţi niciodată vasele de gătit şi tigăile calde pe
suprafaţa panoului de control al plitei.
2.1.1 Recipiente preexistente
Gătitul cu inducţie foloseşte magnetismul pentru a genera
căldură. Prin urmare, vasele trebuie să conţină fier. Puteţi
verifica dacă materialul vasului de gătit este magnetic folosind
un magnet simplu. Vasele de gătit nu sunt adecvate în cazul
în care nu sunt detectabile magnetic.
Versiunea cu filtrare
Fig. 8
Aerul aspirat va fi filtrat prin filtre de grăsimi şi filtre de reţinere
mirosuri înainte de a fi redirecţionat în încăpere.
Produsul este furnizat cu toate accesoriile necesare pentru o
instalare standard cu orificiu de ieşire a aerului în partea
frontală a bazei.
În pachet sunt incluse deja patru baterii de ceramică cu
cărbune activ de înaltă performanţă. Filtrele de ceramică sunt
filtre cu cărbune modulare inovatoare care se regenerează
(consultaţi secţiunea Întreţinere - Filtre cu cărbune activ din
acest manual).
Proprietăţile fizice şi chimice permit atingerea unei înalte
eficienţe de absorbţie a mirosurilor şi a unei rezistenţe
mecanice ridicate.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina privind
accesoriile a versiunii cu filtrare (în partea cu ilustraţii a
acestui manual).
Fig. 13b
2.1.2 Diametre recomandate pentru baza vaselor de
gătit
IMPORTANT: dacă vasele de gătit nu au dimensiuni
corecte, zonele de gătit nu se aprind
Pentru a vedea diametrul minim al cratiței pe care trebuie să o
folosiți pe fiecare zonă în parte, consultaţi partea ilustrată a
acestui manual.
2.2 Economie de energie electrică
Pentru a obţine cele mai bune rezultate, se recomandă să:
- utilizaţi vase de gătit cu diametrul bazei egal cu cel al zonei
de gătit;
- utilizaţi numai vase de gătit cu bază plată;
- când este posibil, ţineţi capacul pe vase în timpul gătirii;
- gătiţi legumele, cartofii etc. cu o cantitate mică de apă pentru
a reduce timpul de gătit;
- utilizaţi oala sub presiune, reduce consumul de energie şi
timpul de gătit;
- poziţionaţi vasul în centrul zonei de gătit desenate pe plită.
152
3. Instalarea
Observaţie: produsul este prevăzut cu o funcţie de limitare a puterii
care permite setarea unui prag maxim de absorbţie kw
Setarea trebuie realizată în momentul conectării produsului la
reţeaua de energie electrică sau la reconectarea la aceeaşi reţea de
energie electrică (în 2 minute succesive). Pentru secvenţa de
setare a funcţiei de limitare a puterii, consultaţi secţiunea
Funcţionare din acest manual.
Instalarea, atât electrică, cât şi mecanică, trebuie realizată de
personal specializat.
Aparatul electrocasnic este proiectat pentru a fi încorporat în blatul
de lucru cu grosimea de 2-6 cm, în caz de instalare TOP; 2,5-6 cm
în caz de instalare FLUSH.
Distanța minimă dintre plită și perete trebuie să fie de cel puțin
5 cm în partea din față, minim 4 cm lateral și minim 50 cm față
de corpurile suspendate de deasupra.
NB = Aceste distanțele sunt pur indicative: când
proiectați spațiile trebuie să luați în calcul indicațiile
producătorului bucătăriei.
3.2 Montarea
Înainte de a începe instalarea:
•
3.1 Conexarea Electrică
Fig. 3
- Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică
- Instalarea trebuie efectuată de personal calificat familiarizat cu
standardele aplicabile de instalare şi de securitate.
- Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere faţă de oameni,
animale sau bunuri în cazul nerespectării instrucţiunilor prevăzute în
acest capitol.
- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite
scoaterea plitei de gătit din blatul de bucătărie.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa cu date tehnice
amplasată în partea de jos a aparatului corespunde cu cea a
încăperii în care se va instala aparatul.
- Nu utilizaţi prelungitoare.
- Împământarea este obligatorie prin lege.
- Cablul electric de împământare trebuie să fie cu 2 cm mai lung
decât celelalte cabluri.
- În cazul în care aparatul nu este echipat cu cablu de alimentare,
utilizaţi unul cu secţiunea conductorilor de minimum 2,5 mm2 pentru
puteri de până la 7.200 W, iar pentru puteri mai mari trebuie să fie de
4 mm2).
- Cablul nu trebuie să atingă în niciun punct o temperatură cu 50°C
peste temperatura ambientală.
- Aparatul este conceput pentru a fi conectat permanent la reţeaua de
energie electrică, din acest motiv, efectuaţi conexiunea la reţeaua fixă
prin intermediul unui întrerupător omnipolar standard care să asigure
deconectarea completă de la reţea în condiţiile categoriei de
supratensiune III şi care să fie uşor accesibil după instalare.
Observație : pentru a conecta aparatul electrocasnic prin
conexiune opțională, monofazică sau trifazică, trebuie să
scoateți cablul prezent și să îl înlocuiți cu un cablu de alt tip (nu
este în dotare) care trebuie să aibă următoarele specificații
tehnice :
conexiune monofazică : cablu H05V2V2-F 3G4
conexiune trifazică : cablu H05V2V2-F 5G2,5
Fig. 3b/3c
Atenţie! Înainte de a reconecta circuitul la sursa de alimentare şi de
a-i verifica funcţionarea corectă, verificaţi întotdeauna montajul corect
al cablului de reţea.
Atenţie! Înlocuirea cablului de interconexiune trebuie efectuată de
personal de service autorizat sau de către o persoană cu calificare
echivalentă.
•
•
•
după despachetarea produsului, verificaţi dacă nu s-a
produs vreo deteriorare în timpul transportului, iar în caz
de probleme, contactaţi distribuitorul sau Serviciul clienţi,
înainte de a începe instalarea;
verificaţi dacă produsul achiziţionat este de dimensiuni
corespunzătoare pentru zona de instalare aleasă;
verificaţi dacă în interiorul ambalajului există (din motive
de transport) seturi de materiale (cum ar fi plicuri cu
şuruburi, garanţii etc.) care trebuie îndepărtate şi
depozitate;
de asemenea, verificaţi dacă în apropiere zonei de
instalare este disponibilă o priză electrică.
Amplasarea mobilierului pentru încastrare:
- Produsul nu poate fi instalat deasupra dispozitivelor de
răcire, maşinii de spălat vase, cuptoarelor, maşinilor de
spălat rufe şi maşinilor uscat rufe.
- Executaţi toate lucrările de tăiere a mobilierului înainte de
a încastra plita de gătit şi îndepărtaţi cu precizie aşchiile
sau rumeguşul rezultat din tăiere.
IMPORTANT: utilizaţi un adeziv de sigilare monocomponent
(S), care să fie rezistent la temperaturi de până la 250°;
înainte de instalare, suprafeţele de lipit trebuie să fie bine
curăţate eliminând toate substanţele care ar putea
compromite adeziunea
(de ex., agenţi antiaderenţi, agenţi de conservare, grăsimi,
ulei, praf, reziduuri de adezivi vechi etc.);
substanţa de lipit se va distribui uniform pe întregul
perimetru al cadrului;
după lipire, lăsaţi substanţa de lipit să se usuce timp de
aproximativ 24 de ore.
Fig. 1b
ATENŢIE! În cazul în care şuruburile şi elementele de fixare
nu se instalează în conformitate cu aceste instrucţiuni, există
riscul de pericole electrice.
Observaţie: pentru o instalare corectă a produsului, se
recomandă izolarea tubulaturilor cu un adeziv care să aibă
următoarele caracteristici:
- peliculă elastică din PVC rigid, cu adeziv pe bază de acrilat;
- care respectă standardul DIN EN 60454;
- ignifug;
- rezistenţă înaltă la uzură;
- rezistent la diferenţele de temperatură;
- se poate utiliza la temperaturi scăzute.
153
4. Funcţionarea
Panou de control
Observaţie: Pentru a selecta comenzile, atingeţi pur şi simplu (apăsaţi) simbolurile care le reprezintă
Afişaj / LED
Taste
7.
Vizualizare nivel de putere
8.
Vizualizare viteză (putere) de aspirare
9.
Indicator temporizator activ
Creştere viteză (putere) de aspirare
10.
Indicator timp Temporizator
4.
Reducere nivel de putere
Reducere viteză (putere) de aspirare
Reducere timp Temporizator (Timer)
11.
Indicator funcţie de aspiraţie automată
Indicator asistenţă filtre
5.
Activare Temporizator
Creştere timp Temporizator
1.
ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE) a plitei de
gătit/dispozitivului de aspirare pentru plita de gătit
2.
Selectare zone de gătit
Creştere nivel de putere (Power Level)
3.
6.
Zone de gătit :
RL = stânga spate
FL = stânga față
RR = dreapta spate
FR = dreapta față
Activare funcţii automate
Resetare saturare filtre
154
UTILIZAREA PLITEI DE GĂTIT
De ştiut înainte de a începe:
Toate funcţiile acestei plite de gătit sunt proiectate pentru a
respecta cu stricteţe cele mai stricte norme de siguranţă.
Din acest motiv:
• Anumite funcţii nu se activează sau se dezactivează
automat în absenţa vaselor de gătit pe arzătoare sau când
acestea sunt poziţionate incorect.
• În alte cazuri, funcţiile activate se dezactivează automat
după câteva secunde atunci când funcţia selectată necesită o
setare ulterioară care nu este efectuată (de ex., „Aprindere
plită de gătit fără „Selectare zonă de gătit” şi „Temperatura
de funcţionare”, sau „Funcţie blocare” sau
„Temporizator”).
Caracteristicile plitei
Activare sigură
Produsul se activează numai în prezenţa vaselor de gătit pe
zonele de gătit: procesul de încălzire nu porneşte sau se
întrerupe în caz de absenţă sau îndepărtare a vaselor de gătit.
Detector vase de gătit
Produsul identifică automat prezenţa vaselor de gătit pe
zonele de gătit.
Oprire de siguranţă
Din motive de siguranţă, fiecare zonă de gătit are un timp
maxim de funcţionare care depinde de nivelul de putere setat.
Atenţie! În caz (de exemplu) de utilizare prelungită,
oprirea zonei de gătit poate să nu fie imediată deoarece se
află în faza de răcire; pe afişajul pentru zonele de gătit apare
simbolul „ ” care indică faptul că sunteţi în această fază.
Aşteptaţi până când afişajul se stinge înainte de a vă apropia
de zona de gătit.
Indicator căldură reziduală
În momentul stingerii unei sau mai multor zone de gătit,
prezenţa căldurii reziduale este semnalată printr-un semnal
aferent vizibil pe afişajul zonei corespunzătoare, prin simbolul
„ ”.
Afişaj zona de gătit
Pe afişajele aferente zonelor de gătit, se indică:
Funcţionare
Observaţie: Pentru a activa orice funcţie, mai întâi trebuie să
activaţi zona dorită
Zona de gătit aprinsă
Nivel de putere
Aprindere
…
Apăsaţi (atingeţi)
ON/OFF plită de gătit/dispozitiv de
aspirare
Indicatorul luminos se aprinde pentru a indica faptul că plita
de gătit/dispozitivul de aspirare este pregătit pentru utilizare
Apăsaţi din nou pentru a stinge
Observaţie: Aceasta funcţie este prioritară tuturor
celorlalte.
-
Indicator căldură reziduală
Detector vase de gătit
Selectare zone de gătit
Funcţie Punte activă
Atingeţi (apăsaţi) tasta de selectare
, aferentă zonei de
gătit dorite.
Pe afişajul zonei selectare apare simbolul „ ”
Funcţie Gestionare temperatură
activă
9 niveluri de putere
Plita este prevăzută cu 9 niveluri de putere
Funcţie Blocare pentru copii
activă
Atingeţi (apăsaţi) tasta de selectare
nivelul de putere;
, pentru a creşte
Atingeţi (apăsaţi) tasta de selectare
, pentru a reduce
nivelul de putere;
Nivelul de putere este indicat pe afişajul zonei selectate: „ …
”
155
Power Booster
Produsul este echipat cu un nivel de putere suplimentar
(peste nivelul ), care rămâne activ timp de 5 minute, iar apoi
puterea revine la nivelul utilizat anterior.
Funcţia Blocare pentru copii
Funcţia Blocare pentru copii permite evitarea aprinderii
accidentale de către copii a zonelor de gătit şi a zonei de
aspirare, împiedicând activarea oricărei funcţii.
Funcţia Blocare pentru copii poate fi activată numai cu
produsul pornit, dar cu zonele de gătit (şi zona de aspirare)
stinse.
Atingeţi (apăsaţi) tasta de selectare
, pentru a creşte
nivelul de putere (peste nivelul ) şi activaţi funcţia Power
Booster
Activare:
• îndepărtaţi vasele de gătit prezente eventual pe plită
Nivelul Power Booster este indicat pe afişajul zonei selectate
cu simbolul „ ”
• apăsaţişi menţineţi apăsat în acelaşi timp
(2-FR) e
NB: zona de gătit
(FIG.19), nu este prevăzută cu timer
pentru funcția Power Booster;
(2-FR);
• apoi din nou selectorul
un semnal acustic indică faptul că funcția Child Lock este
activă și este afișată o " " pe ecran (7).
pentru a dezactiva funcția Power Booster, apăsați
Zone punte
Datorită funcţiei Punte, zonele de gătit din stânga pot funcţia
în mod combinat creând o zonă unică cu acelaşi nivel de
putere. Această funcţie permite o gătire omogenă cu vase de
gătit de dimensiuni mari.
Este posibilă utilizarea combinată a zonei de gătit frontale
„Principală” cu zona posterioară corespunzătoare
„Secundară”
(pentru a verifica pentru care zonă este prevăzută această
funcţie, consultaţi partea cu ilustraţii din acest manual).
Dezactivare:
• apăsaţişi menţineţi apăsat în acelaşi timp
(2-FR) şi
;
• apoi din nou
un semna acustic indică faptul că funcţia Child Lock este
dezactivată, iar " " dispare de pe ecran (7).
Pentru a activa funcţia Punte:
Dezactivare temporară: este posibilă utilizarea unei zone
de gătit chiar şi cu funcţia Blocare pentru copii activată.
Procedaţi în modul următor::
- selectaţi zona de gătit „Principală”
(care trebuie să aibă nivelul de putere 0)
• apăsaţi şi menţineţi apăsat
(2-FR) şi
Acum va fi posibil să utilizaţi normal zona de gătit, funcţia
Blocare pentru copii se reactivează la oprirea plitei de gătit.
- menţineţi apăsat
până când se aude un semnal
acustic care va fi urmat de apariţia simbolului „ ”
intermitent, pe afişajul (7) zonei de gătit „Secundare”
- selectaţi zona de gătit „Secundară” în 3 secunde
Temporizator
Funcţia Temporizator reprezintă o numărătoare inversă care
se poate seta, chiar şi simultan, pe fiecare zonă de gătit (şi pe
zona de aspirare).
La sfârşitul perioadei setate, zona de gătit (sau zona de
aspirare) se opresc automat, iar utilizatorul este avertizat
printr-un semnal acustic corespunzător.
- setaţi nivelul (Putere) de funcţionare
al zonei de
gătit „Principale”, care va fi afişat pe afişajul aferent (7)
Observaţie: pentru dezactivarea Funcţiei Punte este
suficient să aduceţi zona de gătit la temperatura „ ”.
Gestionare temperatură
Gestionare temperatură este o funcţie de control care permite
menţinerea unei călduri la o temperatură constantă la un nivel
de putere optimizat între 0 şi 1; ideală pentru a menţine la cald
alimentele gătite deja.
Funcţia Gestionare temperatură se activează la prima
Activarea/Reglarea funcţiei Temporizator pentru plita
de gătit
• Selectaţi zona de gătit
• Apăsaţi
apăsare a tastei
Pe afişajul zonei care funcţionează în modul Gestionare
temperatură apare simbolul „ ”
(5) pentru a accesa funcţia Temporizator
• Reglaţi timpul Temporizatorului:
Apăsaţi selectorul
automată
156
, pentru a mări timpul de oprire
apăsaţi selectorul
oprire automată
- se va emite un scurt semnal acustic
, pentru a reduce timpul de
- continuând să ţineţi apăsat
(2-FL)
Dacă doriţi, repetaţi operaţiunea pentru celelalte zone de
gătit.
Observaţie: Pentru fiecare zonă de gătit se poate seta un
Temporizator diferit; pe afişaj (10) va apărea, timp de 10
secunde, ultima numărătoare inversă a zonei de gătit
selectate, apoi se va afişa numărătoarea inversă cu timpul
mai redus.
- în acest moment, se poate elibera tasta
pe afişajul (7) zonei RL se afişează setarea actuală**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
** setarea implicită este de 7,4 KW
Observaţie: în lateralul afişajului zonei de gătit, cu
- pentru a modifica setarea Limitării de putere, apăsaţi
(2-FL)
(9)
- pentru a salva alegerea efectuată apăsaţi
, timp de 2
secunde; se va emite un semnal acustic prelungit pentru a
confirma setarea realizată.
Pentru stingerea Temporizatorului:
• selectaţi zona de gătit
• setaţi valoarea temporizatorului la „” ” , prin
- apăsaţi
Observaţie: funcţia rămâne activă dacă nu se apasă între
timp alte taste.
Egg Timer
Funcţia Egg Timer este o numărătoare independentă a zonei
de gătit (şi a zonei de aspirare). La sfârşitul perioadei setate,
utilizatorul va fi avertizat printr-un semnal acustic
corespunzător.
Funcţia Egg Timer se activează apăsând
Observaţie: pentru setarea funcţiei Egg Timer urmaţi aceeaşi
procedură a funcţiei Timer.
Limitarea puterii
Funcţia de limitare a puterii permite setarea funcţionării
produsului limitându-i absorbția maximă.
Observaţie: setarea trebuie realizată cu plita oprită, fără a
apăsa tasta
, în momentul conectării plitei de gătit la
reţeaua de energie electrică sau în momentul reconectării la
reţea, în termen de 2 minute consecutive.
Pentru a seta Limitarea puterii:
- apăsaţi
- continuând să ţineţi apăsat
:
pe afişajul (7) zonei FL se vor afişa secvenţial simbolurile „C”
şi “0”, pentru a indica faptul că se poate realiza setarea
Când temporizatorul a terminat numărătoarea inversă, se va
emite un semnal acustic (timp de 2 minute sau se opreşte
apăsând orice tastă a plitei), în timp ce pe afişaj (10)
luminează intermitent simbolul “
".
Temporizatorul în funcţiune, apare simbolul
apăsaţi şi eliberaţi
apăsaţi şi eliberaţi
157
, pentru a ieşi din funcţie
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE ASPIRARE
Pentru stingerea Temporizatorului:
• selectaţi zona de gătit
Aprindere
• setaţi valoarea temporizatorului la „” ” , prin
Apăsaţi (atingeţi)
ON/OFF plită de gătit/dispozitiv de
aspirare
Indicatorul luminos se aprinde pentru a indica faptul că plita
de gătit/dispozitivul de aspirare este pregătit pentru utilizare
Apăsaţi din nou pentru a stinge
Observaţie: Această funcţie este prioritară tuturor
celorlalte.
Observaţie: funcţia rămâne activă dacă nu se apasă între
timp alte taste.
Indicator saturare filtre
Hota indică momentul când trebuie realizată întreţinerea
filtrelor:
Pornirea dispozitivului de aspirare:
Atingeţi (apăsaţi) tasta de selectare
dispozitivul de aspirare
Filtru de reținere grăsimi
pentru a activa
Ledul „
” (11) se aprinde
Filtru de reţinere mirosuri cu cărbune activ
Ledul „
Viteza (puterea) de aspirare:
atingeţi (apăsaţi) tasta de selectare
viteza (puterea) de aspirare (0-10);
, pentru a creşte
atingeţi (apăsaţi) tasta de selectare
viteza (puterea) de aspirare (10-0);
, pentru a reduce
Resetare saturare filtre
După ce ați efectuat întreținerea filtrelor (de reținere grăsimi
și/sau cu cărbune activ) apăsați îndelung tasta
Ledul “
Activarea/Reglarea funcţiei Temporizator pentru
dispozitivul de aspirare
• Selectaţi dispozitivul de aspirare
- aprindeți zona de aspirație prin intermediul
;
- cu motorul de aspirație și zonele de coacere stinse, apăsând
• Apăsaţi
(5) pentru a accesa funcţia Temporizator
(de la oricare viteză)
și ținând apăsat
• Reglaţi timpul Temporizatorului:
apăsaţi selectorul
oprire automată
- “
, pentru a creşte timpul de
;
” se aprinde, apoi se stinge pentru a indica
dezactivarea.
Dezactivarea indicatorului de saturare filtru de reţinere
mirosuri cu cărbune activ
repetați operațiunea descrisă mai sus pentru activarea
, pentru a reduce timpul de
“
pe afişaj (10) se afişează numărătoarea inversă,
Observaţie: în lateralul afişajului dispozitivului de aspirare, cu
Temporizatorul în funcţiune, apare simbolul
;
” se stinge, repornind numărătoarea indicatorului.
Activarea indicatorului de saturare filtru de reţinere
mirosuri cu cărbune activ
Acest indicator este dezactivat în mod normal.
Pentru a-l activa, procedaţi după cum urmează:
f. Temporizator
apăsaţi selectorul
oprire automată
” (11) luminează intermitent
(9)
Când temporizatorul a terminat numărătoarea inversă, se va
emite un semnal acustic (timp de 2 minute sau se opreşte
apăsând orice tastă a plitei), în timp ce pe afişaj (10)
luminează intermitent simbolul „
".
158
” luminează intermitent, apoi se stinge pentru a indica
dezactivarea.
Hota este concepută pentru a fi utilizată împreună cu un
KIT senzor pentru ferestre (care nu este furnizat de către
producător)
Instalând KIT-ul senzor pentru ferestre (doar dacă hota este
folosită în modalitatea ASPIRARE), aspirarea aerului va
înceta de fiecare dată când fereastra din încăperea în care
este instalată hota echipată cu acest KIT este detectată ca
fiind închisă .
Se recomandă achiziţionarea acestui KIT FDS 100 Elektrotechnik Schabus, disponibil în centrele autorizate
Elektrotechnik Schabus sau direct de pe website-ul
www.elektrotechnik-schabus.de.
- Conexiunea electrică a KIT-ului la hotă trebuie să fie
efectuată de către personal tehnic calificat și specializat.
- Producătorul hotei declină orice responsabilitate pentru
orice inconvenient, daune sau incendii provocate de
defecte și/sau funcționare defectuoasă și/sau instalarea
incorectă a KIT-ului.
Funcţionare automată (Hob2Hood)
Hota se va porni la viteza cea mai adecvată, adaptând
capacitatea de aspirare la puterile zonelor de gătit.
La stingerea plitei, hota își ajustează viteza de aspirație,
reducând-o treptat pentru a elimina vaporii și mirosurile
reziduale.
Pentru a activa această funcție:
Apăsaţi scurt
, indicatorul„
” (11) se aprinde pentru
a arăta că hota funcţionează în acest mod.
159
4.1 Tabele de putere
Nivel de putere
Utilizare nivel
(indicația combina experienta şi obiceiurile de gătit )
Tip de gătit
Boost
Incălzire rapidă
Ideală pentru a ridica în timp scurt temperatura
produselor alimentare până la fierbere rapidă, în cazul
apei, sau pentru a încălzi rapid lichidele de gătit
8-9
Frigere – fierbere
Ideale per rosolare, iniziare una cottura, friggere prodotti
surgelati, bollire rapidamente
Putere max
7-8
Putere
ridicată
Putere medie
- fierbere -
Ideală pentru prăjire, menținere în fierbere vivace,
coacere și grătar (de scurta durata, de 5-10 minute)
Ideală pentru prăjire, menținere în fierbere lejera,
coacere şi grătar (de durata medie, 10-20 minute),
preincălzire accesorii
6-7
Rumenire - gatire – tocană –
prăjire – grătar
4-5
Gătire – tocană – prăjire - grătar
Ideală pentru tocanite, menținere în fierbere delicata,
coacere (de lunga durata). Cremuirea pastelor
3-4
Gătire - fierbere la foc mic îngroșare – cremuire
Ideală pentru gătit lent (orez, sosuri, fripturi, pește), în
prezența de lichid (de exemplu apa, vin, supă, lapte),
cremuirea pastelor
2-3
Gătire - fierbere la foc mic îngroșare – cremuire
Ideală pentru gătit lent (cantitaţi sub un litru: orez,
sosuri, fripturi, pește), în prezența de lichid (de exemplu
apa, vin, supă, lapte)
1-2
Topire – decongelare –
mentinere incalzit – cremuire
Ideală pentru topirea untului, topirea delicata a
ciocolatei, decongelare produse de mici dimensiuni
1
Topire – decongelare –
mentinere incalzit – cremuire
Ideală pentru mentinerea calda a portiilor mici de
alimente gătite sau pentru a tine la temperatura feluri de
mancare pentru a fi servite şi pentru a cremui risotto
Putere zero
Suprafaţa de sprijin
Plita in stand-by sau oprită (posibilă prezenţă de căldura
reziduală la sfârşitul gătirii, semnalată cu H-L-O)
Putere joasă
OFF
Rumenire – prăjire
grătar
160
4.2 Tabele de gătit
Categoria de
alimente
Paste, orez
Verdeturi,
legume
Incălzirea apei
Orez fiert
Incălzirea apei
Risotto
Fierte
Prăjite
Prăjite rapid
Tocana
Prăjite
Prajire şi frigere
Incălzirea apei
Incălzirea uleiului
Incălzire accesoriu
Incălzire accesoriu
Incălzire accesoriu
Rumenire carne cu ulei
(daca este cu unt, puterea 6)
Friptură
La grătar
Carne
Rumenire
Umed/tocanite
La grătar
Peşte
Ouă
Umed/tocana
Prăjit
Oua jumari
Omleta
Fierte
Clatite
Roşii
Sosuri
Ragù
Bechamel
Cremă
Dulciuri,
creme
Nivel de putere și ritm de gătire
Puteri
A doua faza
Gatirea pastelor şi
Booster-9
mentinerea fierberii
Gatirea pastelor şi
Booster-9
mentinerea fierberii
Gatirea pastelor şi
Booster-9
mentinerea fierberii
Mâncăruri sau
tip de gătit
Paste
proaspete
Paste
proaspete
Budinci
Orez cu lapte
Prima faza
Incălzirea apei
Preincălzire oala
Rumenire cu ulei
(daca este cu unt, puterea 6)
Rumenire cu ulei
(daca este cu unt, puterea 6)
Preriscaldamento della pentola
Rumenire cu ulei
(se con burro potenza 6)
Incălzire ulei sau grasime
Incălzire tigaie cu unt sau grasime
Incălzire tigaie cu unt sau grasime
Incălzire apa
Incălzire tigaie cu unt
Rumenire cu ulei
(daca este cu unt, puterea 6)
Rumenire cu ulei
(daca este cu unt, puterea 6)
Preparea bazei (se topește untul și
faina)
Se aduce laptele in punctul de
fierbere
Se aduce laptele in punctul de
fierbere
Incălzire lapte
161
7-8
Booster-9
9
7-8
7-8
7-8
Puteri
7-8
7-8
5-6
Gătire
Fierbere
Prajire
Coacere
Coacere
Prajire aurie
4-5
6-7
8-9
6-7
3-4
7-8
7-8
Gătire
3-4
7-8
La grătar pe ambele
parţi
7-8
7-8
Gătire
4-5
7-8
Gătire
3-4
7-8
Gătire
7-8
7-8
Gătire
3-4
8-9
6
6
Booster-9
6
Prajire
Gătire
Gătire
Gătire
Gătire
7-8
6-7
5-6
5-6
6-7
6-7
Gătire
3-4
6-7
Gătire
3-4
5-6
4-5
4-5
5-6
Se aduce la punctul
de fierbere
Menţinere fierbere
lentă la foc mic
Menţinere fierbere
lentă la foc mic
Menţinere fierbere
lentă la foc mic
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Întreţinerea
Întreţinerea dispozitivului de aspirare
Întreţinerea plitei de gătit
Atenţie! Înainte de orice operaţiune de curăţare sau
întreţinere, asiguraţi-vă că zonele de gătit sunt oprite şi
indicatorul luminos de căldură nu mai este afişat.
Curăţare
Pentru curăţare, utilizaţi EXCLUSIV o lavetă îmbibată cu
detergent lichid neutru. NU UTILIZAŢI USTENSILE SAU
INSTRUMENTE PENTRU CURĂŢARE!
Evitaţi utilizarea produselor abrazive.
NU UTILIZAŢI ALCOOL!
5.1 Curăţarea
Plita trebuie curăţată după fiecare utilizare.
Filtru împotriva grăsimilor
Important:
Nu utilizaţi bureţi abrazivi, bureţi de sârmă. Utilizarea acestora
poate deteriora în timp sticla.
Nu folosiţi detergenţi chimici iritanţi, cum ar fi spray-uri pentru
cuptor sau pentru îndepărtarea petelor.
Fig. 15-16
Blochează particulele de grăsime care rezultă în timpul
gătitului.
Acesta trebuie curăţat o dată pe lună (sau atunci când
indicatorul de saturare a filtrelor indică această necesitate), cu
detergenţi neagresivi, manual sau în maşina de spălat vase la
temperatură redusă şi cu un ciclu scurt.
Dacă se spală în maşina de spălat vase, filtrul împotriva
grăsimilor se poate decolora, dar caracteristicile sale de
filtrare nu se modifică deloc.
Filtre cu cărbune activ
(Numai pentru versiunea cu filtrare)
Fig. 17 – 17a – 17b – 17c
Blochează mirosurile neplăcute care rezultă în timpul
gătitului.
Produsul este prevăzut cu patru baterii de filtrare care
blochează mirosurile datorită cărbunelui activ. Cărbunele activ
este integrat în structura ceramică acesta absorbind uşor şi
complet impurităţile, creând astfel o suprafaţă mare de
absorbţie.
Saturarea filtrelor de ceramică cu cărbune activ se verifică
după o utilizare mai mult sau mai puţin îndelungată în funcţie
de tipul de bucătărie şi de curăţarea periodică a filtrului de
grăsime. Aceste filtre de reţinere mirosuri se pot regenera
termic la fiecare 2/3 luni în cuptorul preîncălzit la 200°C
pentru 45 minute. Regenerarea permite o durată de viaţă
maximă a filtrelor de 5 ani.
După fiecare utilizare, lăsaţi plita să se răcească şi curăţaţi-o
pentru a îndepărta petele şi depunerile cauzate de resturi de
alimente.
Zahărul sau alimentele cu un conţinut ridicat de zahăr pot
deteriora plita şi trebuie eliminate imediat.
Sarea, zahărul şi nisipul pot zgâria suprafaţa de sticlă.
Utilizaţi o lavetă moale, hârtie absorbantă de bucătărie sau
produse specifice pentru curăţarea plitei (respectaţi indicaţiile
producătorului).
NU UTILIZAŢI APARATE DE CURĂŢAT CU JET DE
ABUR!!!
Important:
În caz de scurgeri de lichide accidentale şi abundente din
vasele de gătit, puteţi interveni prin intermediul supapei de
evacuare, amplasată pe partea inferioară a produsului, pentru
a putea elimina orice reziduu şi pentru a putea realiza o
curăţare cu siguranţă igienică maximă.
Fig. 18
Pentru o curăţare mai completă şi temeinică, se poate
îndepărta complet corpul inferior
Fig. 18a - 18b
162
5.2 Detectarea şi rezolvarea problemelor tehnice
COD EROARE
DESCRIERE
CAUZE POSIBILE
ELIMINARE EROARE
E2
Zona de control se stinge din cauza
temperaturii prea ridicate
Temperatura internă a
pieselor electronice este
prea ridicată
Aşteptaţi ca plita să se
răcească înainte de a o
reutiliza
E3
Recipient necorespunzător
Pierderea proprietăţilor
magnetice
Îndepărtaţi vasul de gătit
Probleme de comunicare între interfaţa
cu utilizatorul şi modulul de inducţie
Modulul nu este alimentat
cu curent electric;
Cablul de alimentare nu
este conectat corect sau
este
defect
Deconectaţi plita de la
reţeaua de energie
electrică şi verificaţi
conexiunea
E5
Pentru orice alte
semnalări de eroare
(E… U… C… )
Sunaţi la serviciul de asistenţa tehnică şi comunicaţi codul de eroare
5.3 Serviciul de asistenţă tehnică
Înainte de a contacta Serviciul de asistența tehnică
1. Verificaţi dacă nu puteţi rezolva problema singur, pe baza celor descrise în „Detectarea şi rezolvarea problemelor tehnice”.
2. Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou pe pentru a vedea dacă problema persistă.
Dacă după verificările de mai sus defecţiunea persistă, contactaţi cel mai apropiat Serviciu de asistenţă tehnică.
163
EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
διαδικασίες εγκατάστασης και επικοινωνήστε
Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσεως του
άμεσα με τον προμηθευτή σας.
παρόντος εγχειριδίου. Δεν αναλαμβάνουμε
καμία ευθύνη για βλάβες, ζημιές ή πυρκαγιές
Σημείωση: Τα πεδία με την υποσημείωση "(*)"
που μπορεί να προκληθούν στη συσκευή στην
αφορούν προαιρετικά εξαρτήματα τα οποία είναι
περίπτωση που δεν εφαρμοστούν πιστά οι
διαθέσιμα
οδηγίες χρήσεως. Η συσκευή προορίζεται για
εξαρτήματα τα οποία δεν παρέχονται δωρεάν.
οικιακή χρήση και ειδικότερα για το μαγείρεμα
επιτρέπεται άλλο είδος χρήσης [του εν λόγω
στην περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του
αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό
συστήματος εντολώνΤο προϊόν μπορεί να
διαφέρει σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο
δίκτυο πριν τη διενέργεια
απεικονίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, ωστόσο οι
εργασιών εγκατάστασης.
οδηγίες χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης
παραμένουν οι ίδιες.
- Η εγκατάσταση και οι εργασίες
Το εγχειρίδιο χρήσης θα πρέπει να φυλάσσεται
για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση
συντήρησης θα πρέπει να
πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, το εν
πραγματοποιούνται μόνον από
λόγω έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύει τη
συσκευή.
έμπειρο τεχνικό προσωπικό
Μελετήστε προσεχτικά τις οδηγίες [χρήσης]:
σύμφωνα με τις οδηγίες του
πληροφορίες
εγκατάστασης, χρήσης και ασφάλειας.
Μην
πραγματοποιείτε
μετατροπές
κατασκευαστή και τους ισχύοντες
στο
τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
ηλεκτρικό σύστημα του προϊόντος.
!
Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της
συσκευής
ελέγξτε
για
τυχόν
ζημιές
Μην επισκευάζετε και μην
των
αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα
μεμονωμένων της εξαρτημάτων. Αν εντοπίσετε
κάποιο πρόβλημα, σταματήστε τις διαδικασίες
της συσκευής,στην περίπτωση
εγκατάστασης και επικοινωνήστε άμεσα με τον
που κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται
προμηθευτή σας.
!
Ελέγξτε την ακεραιότητα του προϊόντος πριν
προχωρήσετε
αντίθετη
στην
εγκατάστασή
περίπτωση,
του.
σταματήστε
ή
- Η συσκευή πρέπει να
προϊόντος ή λανθασμένης ρύθμισης του
!
μοντέλα
παρακάτω οδηγίες:
κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
σημαντικές
ορισμένα
Προσοχή! Τηρείτε πιστά τις
προϊόντος] (π.χ. για θέρμανση δωματίων). Ο
περιέχει
για
1. Προηδοποιησεις
φαγητού και την απομάκρυνση καπνού. Δεν
!
μόνον
ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
Σε
τις
164
-Η γείωση της συσκευής είναι
θερμοκρασίες.
υποχρεωτική.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να
-Το καλώδιο τροφοδοσίας θα
παίζουν με tη συσκευή. Κρατήστε
πρέπει να διαθέτει ιδανικό μήκος,
τα σε απόσταση ασφαλείας και
ούτως ώστε να είναι δυνατή η
υπό την εποπτεία σας κι αυτό
σύνδεση της εντοιχισμένης
διότι τα προσβάσιμα μέρη της
συσκευής στην πρίζα.
μπορεί να υπερθερμανθούν κατά
-Για να τηρούνται οι ισχύοντες
τη διάρκεια χρήσης [της
κανονισμοί ασφαλείας, η
συσκευής].
εγκατάσταση θα πρέπει να
- Τα άτομα που διαθέτουν
διαθέτει πολυπολικό διακόπτη με
βηματοδότη ή εμφυτεύσιμο
ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ
απινιδωτή είναι σημαντικό να
των επαφών.
εξακριβώσουν -πριν τη χρήση της
επαγωγικής εστίας- ότι ο
-Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα
ή μπαλαντέζες.
βηματοδότης τους είναι συμβατός
-Μετά την ολοκλήρωση της
με τη συσκευή.
εγκατάστασης, απαγορεύεται η
-Μην ακουμπάτε τις θερμές
πρόσβαση του χρήστη στα
επιφάνειες της συσκευής ενώ
ηλεκτρική μέρη της [συσκευής].
αυτή λειτουργεί ή και μετά την
- Η συσκευή και τα προσβάσιμα
απενεργοποίησή της.
μέρη μπορεί να υπερθερμανθούν
-Αποφεύγετε την επαφή της
κατά τη διάρκεια χρήσης [της
συσκευής με πανιά ή με άλλου
συσκευής]. Προσοχή, μην
είδους υλικά έως ότου κρυώσουν
ακουμπάτε τμήματα της συσκευής
επαρκώς όλα τα μεμονωμένα
που αναπτύσσουν υψηλές
τμήματά της.
165
-Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά
- Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να
επάνω ή πλησίον της συσκευής.
σβήσετε μία πυρκαγιά
- Προσοχή, τα λίπη και τα λάδια
χρησιμοποιώντας νερό. Στην
είναι εξαιρετικά εύφλεκτα. Να είστε
παραπάνω περίπτωση Θα πρέπει
πάντα σε επαγρύπνηση όταν
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
μαγειρεύετε φαγητά πλούσια σε
κι εν συνέχεια να καλύψετε τη
λίπη ή λάδια.
φωτιά, π.χ. με ένα καπάκι ή μία
-Στην περίπτωση που
πυρίμαχη κουβέρτα. Κίνδυνος
πυρκαγιάς: μην τοποθετείτε
εμφανιστούν ρωγμές στην
επιφάνεια της συσκευής,
αντικείμενα επάνω στις εστίες.
απενεργοποιήστε. Κίνδυνος
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές
ηλεκτροπληξίας.
ατμού για τον καθαρισμό της
- Η συσκευή δεν προορίζεται για
εστίας.
λειτουργία μέσω εξωτερικού
- Μην ακουμπάτε μεταλλικά
χρονοδιακόπτη ή εξωτερικού
αντικείμενα, όπως π.χ. μαχαίρια,
συστήματος τηλεχειρισμού.
πιρούνια, κουτάλια ή καπάκια,
Το μαγείρεμα σε εστίες
επάνω στις εστίες μαγειρέματος.
Υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης
χρησιμοποιώντας λάδι ή λίπος
είναι επικίνδυνο και μπορεί να
υψηλών θερμοκρασιών.
οδηγήσει σε πυρκαγιά.
- Πριν τη σύνδεση της συσκευής
- Το μαγείρεμα θα πρέπει να
στο ηλ. δίκτυο, ελέγξτε την
πινακίδα τεχνικών
διενεργείται υπό την παρουσία
χαρακτηριστικών (βλέπε στο κάτω
σας. Το μαγείρεμα μικρής
μέρος της συσκευής) για να
διάρκειας θα πρέπει να βρίσκεται
σιγουρευτείτε ότι η τάση κι η
συνεχώς υπό την εποπτεία σας.
166
συχνότητά της είναι συμβατά με
- Μην χρησιμοποιείτε φύλλα
το εν λόγω δίκτυο κι ότι το βύσμα
αλουμινίου στο μαγείρεμα. Μην
σύνδεσης είναι ιδανικό. Σε
ακουμπάτε επάνω στις εστίες
περίπτωση αμφιβολίας,
προϊόντα συσκευασμένα με
απευθυνθείτε σε έναν
αλουμίνιο. Το εν λόγω υλικό
ηλεκτρολόγο.
μπορεί να λιώσει προκαλώντας
Σημαντικό:
έτσι ανεπανόρθωτες ζημιές στη
- Μετά τη χρήση [της συσκευής],
συσκευή σας.
απενεργοποιήστε την εστία
- Μην θερμαίνετε κλειστά,
μαγειρέματος χρησιμοποιώντας
κονσερβοποιημένα προϊόντα
τον κατάλληλο διακόπτη, χωρίς
[χωρίς να τα ανοίξετε
να βασίζεστε στον ανιχνευτή
προηγουμένως] διότι μπορεί να
[παρουσίας] σκεύους.
εκραγούν.
- Για την αποφυγή πιθανής
Αυτή η προειδοποίηση ισχύει για
υπερχείλισης υγρών κατά το
όλους τους τύπους εστίας
βράσιμο ή το ζέσταμα, χαμηλώστε
μαγειρέματος.
τη θερμοκρασία της εστίας.
- Η χρήση αυξημένης ισχύος,
- Μην αφήνετε άδειες κατσαρόλες
βλέπε λειτουργία Booster, δεν
ή τηγάνια επάνω τε
ενδείκνυται για το ζέσταμα
ενεργοποιημένες εστίες
ορισμένων υγρών όπως π.χ.
μαγειρέματος.
λαδιού τηγανίσματος. Η
- Όταν ολοκληρώνουμε το
υπερβολική θερμοκρασία είναι
επικίνδυνη. Στις περιπτώσεις
μαγείρεμα, σβήνουμε πάντα την
αυτές, συστήνουμε τη χρήση
ανάλογη εστία.
μικρότερης ισχύος.
167
- Τα σκεύη θα πρέπει να
κάτω των 8 ετών ή από άτομα με
τοποθετούνται στο κέντρο της
μειωμένες σωματικές, αισθητήριες
εστίας. Απαγορεύεται η
ή νοητικές ικανότητες εκτός κι αν
τοποθέτηση αντικειμένων
αυτά
ανάμεσα στο σκεύος και την
παρακολούθηση ή έχουν λάβει
εστία.
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα
χρήση της συσκευής και τους
[αυτόματης] μείωσης των
πιθανούς κινδύνους.
επιπέδων ισχύος της εστίας
Τα
μαγειρέματος για την αποφυγή
παίζουν πλησίον της συσκευής.
ανάπτυξης υψηλών
Τα
θερμοκρασιών.
πραγματοποιούν
βρίσκονται
παιδιά
παιδιά
υπό
στενή
απαγορεύεται
απαγορεύεται
να
να
εργασίες
καθαρισμού ή συντήρησης χωρίς
Πριν από τη διενέργεια εργασιών
επίβλεψη από πλευράς ενηλίκων.
καθαρισμού
Ο
ή
συντήρησης,
χώρος
όπου
βρίσκεται
αποσυνδέστε τη συσκευή από το
εγκατεστημένη
δίκτυο ηλ. ενέργειας αφαιρώντας
πρέπει να αερίζεται επαρκώς,
το βύσμα ή κατεβάζοντας τον
όταν το σύστημα εξαερισμού της
γενικό διακόπτη του σπιτιού σας.
κουζίνας
Φοράτε γάντια προστασίας κατά
ταυτόχρονα με άλλες συσκευές
τη
καύσης αερίου ή άλλου τύπου.
διάρκεια
των
εργασιών
η
συσκευή
θα
χρησιμοποιείται
εγκατάστασης και συντήρησης της
Το
συσκευής.
πρέπει να καθαρίζεται σε τακτική
Απαγορεύεται
συσκευής
από
η
χρήση
παιδιά
της
βάση
ηλικίας
σύστημα
εξαερισμού
εσωτερικά
αλλά
θα
και
εξωτερικά (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ
168
ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ). Σε κάθε
Προσοχή!
περίπτωση ακολουθείτε πιστά τις
συσκευή στο ηλ. δίκτυο πριν
οδηγίες χρήσης.
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Η μη πιστή τήρηση των κανόνων
Ακολουθείτε πιστά τους
καθαριότητας
συστήματος
προβλεπόμενους κανονισμούς σε
μη
ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας
εξαερισμού
του
και
η
αντικατάσταση
των
τακτική
σχετικών
Μην
συνδέετε
τη
που χρειάζεται να πάρετε για τον
φίλτρων μπορεί να προκαλέσει
εξαερισμό του χώρου.
πυρκαγιά.
Ο αέρας [που απορροφάται] δεν
Απαγορεύεται
ρητά
η
θα πρέπει να οδηγείται σε αγωγό
προετοιμασία πιάτων φλαμπέ.
Η
χρήση
μαγείρεμα
φωτιάς
θα
κατά
πρέπει
αποφεύγεται διότι
που
χρησιμοποιείται
για
την
το
εκκένωση καπνού που παράγεται
να
από συσκευές καύσης υγραερίου
μπορεί να
ή άλλου τύπου.
προκαλέσει ζημιά στα φίλτρα ή
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας
πυρκαγιά.
μην χρησιμοποιείτε το σύστημα
Το
τηγάνισμα
διενεργείται
θα
πρέπει
υπό
να
εξαερισμού
στενή
χωρίς
προηγουμένως
να
έχετε
τοποθετήσει
παρακολούθηση για την αποφυγή
σωστά τους λαμπτήρες.
εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα
ΠΡΟΣΟΧΗ:
μαγειρέματος
Όταν
η
βρίσκεται
εστία
εξαερισμού χωρίς προηγουμένως
σε
να έχετε τοποθετήσει σωστά τη
λειτουργία τα προσβάσιμα μέρη
της
μπορεί
να
σχάρα!
αναπτύξουν
[υψηλές] θερμοκρασίες.
Για τις εργασίες εγκατάστασης
169
χρησιμοποιείτε μόνον τις βίδες
περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά
με
την
που σας παρέχονται μαζί με το
συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο
επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση αυτής της
προϊόν ή [στην περίπτωση που
του δήμου σας, την υπηρεσία περισυλλογής
αυτές δεν παρέχονται] αγοράστε
όπου αγοράσατε τη συσκευή.
βίδες
ιδανικού
οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα απ'
τύπου.
Πρόκειται για μία συσκευή η οποία σχεδιάστηκε,
Χρησιμοποιείτε βίδες κατάλληλου
μήκους
[βλέπε
δοκιμάστηκε
και
κατασκευάστηκε
βάσει
των
κανονισμών:
Οδηγό
•
εγκατάστασης].
Ασφαλείας: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6,
EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
Στην περίπτωση που το σύστημα
•
εξαερισμού και η συσκευή δεν
5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC
τροφοδοτούνται με ηλεκτρική
50564; IEC 62301.
Απόδοσης: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO
60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN
ενέργεια, η αρνητική πίεση του
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2;
χώρου δεν θα πρέπει να
CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-
ξεπερνάει τα (4 × 10-5 bar).
ούτως ώστε να μειωθούν οι [αρνητικές] επιπτώσεις
12. Συμβουλές για μία ορθή χρήση [της συσκευής]
Η συσκευή διαθέτει ειδική σήμανση συμβατότητας
στο περιβάλλον: Κατά το μαγείρεμα,
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ, Waste
ενεργοποιήστε το σύστημα εξαερισμού [στη
Electrical
μέγιστη ταχύτητά του] κι αφήστε το να λειτουργήσει
and
Ηλεκτρικά
Electronic
απορρίμματα
Equipment
και
(WEEE-
Ηλεκτρονικός
για μερικά λεπτά και μετά το τέλος της διαδικασίας
Εξοπλισμός). Να ελέγχετε ότι η αποκομιδή της
μαγειρέματος. Αυξήστε την ταχύτητά του μόνον
συσκευής πραγματοποιείται με τον ενδεδειγμένο
στην περίπτωση μεγάλης ποσότητας καπνού ή
τρόπο, για την προστασία του περιβάλλοντος και
ατμού [χρησιμοποιώντας τη λειτουργία booster
της δημόσιας υγείας.
μόνον σε ακραίες καταστάσεις]. Για να διατηρείτε
τις [δυσάρεστες] οσμές μακριά αντικαταστήστε
Το σύμβολο
το/τα φίλτρο/α άνθρακα αν χρειαστεί. Για να
στη συσκευή [ή στα συνοδευτικά
έγγραφα] υποδεικνύει ότι το εν λόγω προϊόν δεν θα
διατηρείτε αποδοτικό το φίλτρο λιπαρών ουσιών,
πρέπει να το συλλέγεται σαν ένα κοινό οικιακό
θα πρέπει να το καθαρίζετε τακτικά. Για να
απόρριμμα αλλά θα πρέπει να παραδίδεται σε ένα
βελτιστοποιήσετε την απόδοση της συσκευής αλλά
ιδανικό
και για να μειώσετε τα επίπεδα θορύβου,
σημείο
συλλογής
και
ανακύκλωσης
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η διάθεση
χρησιμοποιείτε τη μέγιστη διάμετρο αγωγών βλέπε
του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται με
εγχειρίδιο [χρήσης].
βάση
τους
ισχύοντες
κανονισμούς.
Για
170
2. Χρήση
Χρήση της εστίας μαγειρέματος
2.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στο [φυσικό] φαινόμενο
της μαγνητικής επαγωγής -δηλ. στην απευθείας μεταφορά
ενέργειας από την παροχή ισχύος στην κατσαρόλα.
Πλεονεκτήματα:
Σε σύγκριση με τις κοινές ηλεκτρικές εστίες μαγειρέματος, η
επαγωγική εστία είναι:
- Πιο σίγουρη: μικρότερη θερμοκρασία στη γυάλινη
επιφάνεια.
- Πιο γρήγορη: μικρότεροι χρόνοι για το ζέσταμα του
φαγητού.
- Πιο ακριβής: Άμεση απόκριση της επιφάνειας στις εντολές
σας
- Πιο αποδοτική: Το 90% της ενέργειας που απορροφάται
µετατρέπεται σε θερµότητα. Επιπλέον, με την απομάκρυνση
του μαγειρικού σκεύους από την εστία, η παροχή ενέργειας
διακόπτεται άμεσα κι έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση.
Για καλύτερα αποτελέσματα:
- Χρησιμοποιείτε σκεύη με διάμετρο βάσης ίση με εκείνη των
εστιών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη με επίπεδη βάση.
- Εάν είναι δυνατόν, σκεπάστε τα σκεύη με το καπάκι κατά το
μαγείρεμα.
- Μαγειρέψτε λαχανικά, πατάτες κτλ. με λίγο νερό
προκειμένου να μειώσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
- Η χρήση χύτρας ταχύτητας μειώνει ακόμη περισσότερο την
κατανάλωση ενέργειας και τον χρόνο μαγειρέματος.
- Τοποθετείτε τις κατσαρόλες στο κέντρο της εστίας η οποία
οριοθετείται μέσω ειδικής γραμμής.
2.1 Σκεύη μαγειρικής
Χρησιμοποιείτε σκεύη που συνοδεύονται από το
σύμβολο
Σημαντικό:
για την αποφυγή καταστροφής της εστίας, μην
χρησιμοποιείτε:
- σκεύη με βάση που δεν είναι τελείως επίπεδη.
- μεταλλικά σκεύη με εμαγιέ βάση.
- σκεύη με τραχιά βάση, για την αποφυγή φθοράς
της επιφάνειας της εστίας
- Μην ακουμπάτε ποτέ ζεστές κατσαρόλες και
τηγάνια στον πίνακα ελέγχου της μονάδας.
2.1.1 Σκεύη παλαιού τύπου
Η επαγωγική εστία χρησιμοποιεί μαγνητική ενέργεια για την
παραγωγή θερμότητας. Τα σκεύη λοιπόν θα πρέπει να
περιέχουν σίδερο. Για να βεβαιωθείτε ότι το σκεύος είναι
κατάλληλο για επαγωγικές εστίες, χρησιμοποιήστε έναν
μαγνήτη: Τα ακατάλληλα σκεύη δεν έλκονται από τον
μαγνήτη.
2.1.2 Συνιστώμενες διάμετροι βάσης σκευών
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: στην περίπτωση που τα σκεύη δεν έχουν
το σωστό μέγεθος, οι εστίες [μαγειρέματος] δεν ανάβουν.
Για τις ελάχιστες αποδεκτές διαστάσεις των μαγειρικών
σκευών [για κάθε μεμονωμένη εστία ξεχωριστά] ανατρέξτε
στην εικονογράφηση του παρόντος εγχειριδίου -βλ. διάμετρο.
171
Χρήση του απορροφητήραΤο σύστημα εξαερισμού
[καπνού - υδρατμών] διαθέτει δύο λειτουργίες: εξαέρωση
εξωτερικής εκκένωσης ή φιλτράρισμα μέσω εσωτερικής
ανακυκλοφορίας.
Έκδοση φιλτραρίσματος
Έκδοση εξαερισμού
Εικ.8
Εικ.7
Οι ατμοί εκκενώνονται προς τα έξω μέσα από μία σειρά
σωληνώσεων (τις οποίες θα χρειαστεί να αγοράσετε από
μόνοι σας). Οι εν λόγω σωληνώσεις στερεώνονται σε
φλάντζα σύνδεσης που παρέχεται από κοινού με το προϊόν.
Η διάμετρος του σωλήνα εκκένωσης θα πρέπει να είναι ίδιος
με τη διάμετρο του δακτυλίου σύνδεσης:
- στην περίπτωση εξόδου τετράγωνης [διατομής] 222 x 89 mm
- στην περίπτωση εξόδου στρογγυλής [διατομής] 150 mm
Ο αέρας εξαερισμού φιλτράρεται μέσα από ειδικά φίλτρα
[κατακράτησης] λιπαρών ουσιών και [δυσάρεστων] οσμών
πριν επαναπροωθηθεί στον χώρο.
Το προϊόν συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα για μία βασική
εγκατάσταση και μία έξοδο διαφυγής αέρα από το εμπρόσθιο
τμήμα της βάσης του επίπλου.
Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 4 κεραμικά φίλτρα
ενεργού άνθρακα υψηλής απόδοσης. Τα εν λόγω φίλτρα
ενεργού άνθρακα είναι νέας τεχνολογίας και αναγεννώνται
- Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελίδα εξαρτημάτων
έκδοσης εξαερισμού, στο εικονογραφημένο τμήμα του
παρόντος εγχειριδίου.Εικ.7b
Εικ.7c
Συνδέστε το προϊόν σε σωλήνες και επιτοίχιες οπές
εκκένωσης με διάμετρο ίση με εκείνη της [γραμμής] εξόδου
αέρα (φλάντζα σύνδεσης).
Η χρήση σωλήνων και επιτοίχιων οπών εκκένωσης
μικρότερης διαμέτρου μπορεί να προκαλέσει μία μείωση των
αποδόσεων εξαερισμού καθώς και μία δραστική αύξηση των
επιπέδων θορύβου.
Στην παραπάνω περίπτωση αποποιούμαστε οποιαδήποτε
ευθύνη.
!
Χρησιμοποιείτε έναν αγωγό με το μικρότερο δυνατό
μήκος.
!
Χρησιμοποιείτε αγωγούς με το μικρότερο δυνατό αριθμό
γωνιών (max 90° εκάστη)
!
Αποφύγετε δραστικές αλλαγές στην τομή του αγωγού.
από μόνα τους (συμβουλευτείτε την ενότητα Συντήρηση –
Φίλτρα ενεργού άνθρακα του παρόντος εγχειριδίου [χρήσης]).
Οι χημικές και φυσικές τους ιδιότητες επιτρέπουν μία υψηλή
απόδοση εξαερισμού των [δυσάρεστων] οσμών καθώς και
μία υψηλή μηχανική αντοχή.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα
εξαρτημάτων της έκδοσης εξαερισμού (στο εικονογραφημένο
τμήμα του παρόντος εγχειριδίου).
Εικ. 13b
172
Προσοχή! Πριν επανασυνδέσετε το κύκλωμα στην παροχή
ηλ. ρεύματος και ελέγξετε τη σωστή λειτουργία [της
συσκευής], θα πρέπει να εξακριβώσετε ότι το καλώδιο
ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
Προσοχή! Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή από
εξειδικευμένο τεχνικό.
Σημείωση : το προϊόν διαθέτει μία [ειδική] λειτουργία, την
επονομαζόμενη Power Limitator [Περιορισμός ισχύος] η
οποία επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μέγιστη τιμή κατανάλωσης
kw
Η ρύθμιση θα πρέπει να διενεργείται κατά τη σύνδεση του
προϊόντος στο δίκτυο ηλ. ρεύματος ή με την επανασύνδεση
του ηλ. δικτύου (εντός των επόμενων 2 λεπτών). Σχετικά με
τα βήματα ρύθμισης του συστήματος Power Limitation
[Περιορισμός ισχύος] συμβουλευτείτε την ενότητα
Λειτουργίας του παρόντος εγχειριδίου [χρήσης].
3. Εγκατασταση
Τόσο η ηλεκτρική όσο και η μηχανολογική εγκατάσταση
θα πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η ηλεκτροσκευή προορίζεται για χωνευτή τοποθέτηση σε
επιφάνεια εργασίας πάχους 2-6 cm, σε περίπτωση
εγκατάστασης TOP. 2,5-6 cm σε περίπτωση εγκατάστασης
FLUSH.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας μαγειρέματος
και του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. στο
μπροστινό τμήμα, τουλάχιστον 4 εκ. στα πλάγια και
τουλάχιστον 50 εκ. σε σχέση με τα επάνω ντουλάπια.
ΣΗΜ = Οι συνιστώμενες αποστάσεις είναι ενδεικτικές:
κατά το σχεδιασμό των χώρων πρέπει να τηρούνται οι
υποδείξεις του κατασκευαστή της κουζίνας.
3.1 Ηλεκτρικη συνδεση
Εικ. 3
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο
- Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό που γνωρίζει τους ισχύοντες κανονισμούς
εγκατάστασης και ασφάλειας.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
τραυματισμούς σε ανθρώπους ή ζώα ή για υλικές ζημιές σε
περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών του παρόντος
κεφαλαίου.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να διαθέτει επαρκές
μήκος, ούτως ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση της εστίας
από την επιφάνεια εργασίας.
-Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αποτυπώνεται στην πινακίδα
τεχνικών στοιχείων στο πίσω μέρος της συσκευής είναι ίδια
με εκείνη του ηλεκτρικού δικτύου του χώρου εγκατάστασης.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.
- Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική από τον νόμο.
- Το καλώδιο γείωσης πρέπει να είναι 2cm. πιο μακρύ από τα
υπόλοιπα καλώδια.
- Στην περίπτωση που η οικιακή ηλεκτρική συσκευή δεν
διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήστε
ένα καλώδιο ελάχιστης διατομής 2.5 mm2 για ισχύ έως 7200
Watt. Για μεγαλύτερη ισχύ χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο 4
mm2.
- Το καλώδιο δεν θα πρέπει να αναπτύσσει διαφορά
θερμοκρασίας 50°C σε σχέση με εκείνη του περιβάλλοντος.
- Η συσκευή προορίζεται για μόνιμη σύνδεση στο ηλ. δίκτυο,
γι' αυτό πραγματοποιήστε τη σύνδεση σε σταθερό δίκτυο
μέσω ενός εύκολα προσβάσιμου και ιδανικού πολυπολικού
διακόπτη, ο οποίος μπορεί να αποσυνδέει τη συσκευή στις
περιπτώσεις που προσδιορίζονται στα σχετικά έγγραφα
[βλέπε κατηγορία υπέρτασης III].
Σημείωση : για να συνδέσετε την ηλεκτροσυσκευή με
μονοφασικό ή τριφασικό τρόπο, θα πρέπει να αφαιρέσετε
το καλώδιο και να το αντικαταστήσετε με ένα άλλο (δεν
παρέχεται) με τα εξής χαρακτηριστικά :
μονοφασική σύνδεση : καλώδιο H05V2V2-F3G4
τριφασική σύνδεση : καλώδιο H05V2V2-F 5G2,5
Εικ. 3b/3c
3.2 Εγκατασταση
Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση:
•
Με το που βγάλετε το προϊόν από τη συσκευασία του,
βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη
διαδικασία μεταφοράς. Στην περίπτωση που εντοπίσετε
κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή
με το πλησιέστερο κέντρο Σέρβις, πριν ξεκινήσετε την
εγκατάσταση.
•
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τις κατάλληλες διαστάσεις
για το προεπιλεγμένο σημείο εγκατάστασης.
•
Ελέγξτε μήπως υπάρχει κάποιο άλλο συνοδευτικό
αντικείμενο εντός της συσκευασίας του προϊόντος (π.χ.
σακουλάκια με καρφιά, εγγύηση, κτλ.). Στην περίπτωση
που εντοπίσετε κάτι τέτοιο, το αφαιρείτε κι εν συνεχεία το
αποθηκεύετε σε ασφαλές σημείο.
•
Βεβαιωθείτε
τέλος
ότι
πλησίον
του
σημείου
εγκατάστασης υπάρχει διαθέσιμη κάποια πρίζα.
Προετοιμασία του σημείου εγκατάστασης της συσκευής:
- Το προϊόν δεν μπορεί να εγκατασταθεί επάνω σε
συσκευές ψύξης, πλυντήρια πιάτων, σόμπες, φούρνους,
πλυντήρια και στεγνωτήρια.
- Ολοκληρώστε όλες τις εργασίες κοπής στο σημείο
εγκατάστασης της εστίας μαγειρέματος κι εν συνεχεία
αφαιρέστε τυχόν ροκανίδια από το πλαίσιο εναπόθεσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιήστε κόλλα ενός συστατικού (S),
ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως και 250°.
Εάν χρειαστεί αφαιρέστε οτιδήποτε μπορεί να
δημιουργήσει πρόβλημα στη συγκόλληση,
(όπως π.χ. ουσίες αποκόλλησης, συντηρητικά, λίπη,
σκόνες, υπολείμματα από παλιές κόλλες, κ.τλ.).
Η κόλλα θα πρέπει να απλωθεί ομοιόμορφα σε όλη την
περίμετρο του πλαισίου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκόλλησης
αφήστε την κόλλα να στεγνώσει, τελείως, για 24ώρες.
Εικ. 1b
173
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η εγκατάσταση των βιδών και των
στηριγμάτων στερέωσης δεν πραγματοποιηθεί με βάση τις
οδηγίες [χρήσεως], μπορεί να προκληθούν κίνδυνοι
ηλεκτρικής φύσεως.
Σημείωση: για μία σωστή εγκατάσταση του προϊόντος σας
προτείνουμε να καλύψετε τις σωληνώσεις με αυτοκόλλητο
που διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
- ελαστική μεμβράνη από μαλακό PVC, με ακρυλική
συγκολλητική ουσία
- που είναι εναρμονισμένο με τον κανονισμό DIN EN 60454
- που διαθέτει επιβραδυντική δράση [στην περίπτωση
πυρκαγιάς]
- που είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά και
- ανθεκτικό στις αυξομειώσεις θερμοκρασίας και τέλος
- που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες
174
4. Λειτουργια
Πίνακας ελέγχου
Σημείωση: Ο χειρισμός της συσκευής πραγματοποιείται με ένα απλό άγγιγμα των πλήκτρων της πιέζοντάς τα δηλαδή απαλά)
Οθόνη / LED
Πλήκτρα
1.
ON/OFF της εστίας μαγειρέματος και του
απορροφητήρα
2.
Επιλογή εστίας
Αύξηση Power Level [Στάθμης Ισχύος]
3.
7.
Εμφάνιση Power Level [Στάθμης Ισχύος]
8.
Εμφάνιση ταχύτητας (ισχύος) εξαερισμού
9.
Δείκτης ενεργού χρονοδιακόπτη [timer]
Αύξηση ταχύτητας (ισχύς) εξαερισμού
10.
Δείκτης χρόνου Χρονοδιακόπτη [Timer]
4.
Μείωση Power Level [Στάθμης Ισχύος]
Μείωση ταχύτητας (ισχύος) εξαερισμού
Μείωση χρόνου Timer [Χρονοδιακόπτη]
11.
Δείκτης λειτουργίας αυτόματου εξαερισμού
Δείκτης σέρβις φίλτρων
5.
Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη [Timer]
Αύξηση χρόνου Χρονοδιακόπτη [Timer]
6.
Εστίες μαγειρέματος :
RL = πίσω αριστερή
FL = εμπρόσθια αριστερή
RR = πίσω δεξιά
FR = εμπρόσθια δεξιά
Ενεργοποίηση αυτόματων λειτουργιών
Επαναφορά [δείκτη] κορεσμού φίλτρων
175
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Πριν την πρώτη χρήση [της συσκευής] θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι:
Όλες οι λειτουργίες της παρούσας μονάδας επαγωγικών εστιών
έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τους πιο αυστηρούς κανονισμούς
ασφαλείας.
Έτσι λοιπόν:
• Ορισμένες λειτουργίες της δεν ενεργοποιούνται ή
απενεργοποιούνται αυτόματα στην περίπτωση που δεν
υπάρχει κάποιο σκεύος τοποθετημένο επάνω της ή στην
περίπτωση που το σκεύος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά,
• Σε κάποιες περιπτώσεις οι ενεργές λειτουργίες
απενεργοποιούνται αυτομάτως [μετά από μερικά δευτερόλεπτα]
όταν π.χ. η λειτουργία που έχετε επιλέξει απαιτεί κάποια άλλη
ρύθμιση την οποία δεν έχετε ολοκληρώσει (όπως π.χ.:
“Ενεργοποίηση επιφάνειας εστιών μαγειρέματος” χωρίς
“Επιλογή εστίας μαγειρέματος” και “Θερμοκρασία
λειτουργίας”, ή “Λειτουργία Lock [Κλειδώματος]” ή “Timer
[Χρονοδιακόπτη]”).
Χαρακτηριστικά της εστίας [μαγειρέματος]
Safe Activation [Ασφαλής Ενεργοποίηση]
Η συσκευή ενεργοποιείται μόνον με την παρουσία σκευών
επάνω στις εστίες [μαγειρέματος]. Η διαδικασία θέρμανσης
[των εστιών] δεν ξεκινάει εάν προηγουμένως δεν έχετε
τοποθετήσει κάποιο σκεύος επάνω στις εστίες.
Pot Detector [Σύστημα εντοπισμού Σκευών]
Το προϊόν ανιχνεύει αυτομάτως την παρουσία σκευών στις
εστίες [μαγειρέματος].
Safety Shut Down [Απενεργοποίηση Ασφαλείας]
Για λόγους ασφαλείας οι εστίες παραμένουν αναμμένες για
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο εξαρτάται από
το επίπεδο ισχύος που έχετε επιλέξει.
Residual Heat Indicator [Δείκτης Θερμής Επιφάνειας]
Μετά την απενεργοποίηση μιας ή περισσότερων εστιών, η
παρουσία θερμότητας στις εν λόγω επιφάνειες υποδεικνύεται
στην οθόνη της εστίας μέσω του συμβόλου “ ” .
Προσοχή! Στην περίπτωση (π.χ.) παρατεταμένης χρήσης
της εστίας, η θερμοκρασία της ενδέχετα να μην μειωθεί άμεσα.
Στην προκειμένη περίπτωση στην οθόνη των εστιών θα
εμφανιστεί η ένδειξη " " που σημαίνει ότι η εστία βρίσκεται σε σε
φάση απομείωσης της θερμοκρασίας.
Περιμένετε έως ότου απενεργοποιηθεί το εν λόγω σύμβολο στην
οθόνη πριν ακουμπήσετε τις εστίες.
Λειτουργία
Οθόνη εστιών
οι ενδείξεις στις εστίες μαγειρέματος, υποδεικνύονται ως εξής:
Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία
θα πρέπει να ανάψετε πρώτα μία τουλάχιστον εστία
Εστία μαγειρέματος
ενεργοποιημένη
Power Level [Στάθμη Ισχύος]
Ενεργοποίηση
…
Πιέστε (ελαφρά) το
ON/OFF της εστίας μαγειρέματος/
απορροφητήρα
Η λυχνία θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η εστία
μαγειρέματος/απορροφητήρα είναι έτοιμη προς χρήση
Πιέστε εκ νέου για απενεργοποίηση
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι σημαντική για όλες τις
υπόλοιπες [λειτουργίες].
-
Residual Heat Indicator [Δείκτης
Θερμής Επιφάνειας]
Ενδείξεις εστιών [μαγειρέματος]
Pot Detector [Σύστημα εντοπισμού
Σκευών]
Πιέστε (απαλά) το πλήκτρο επιλογής
, της εστίας
[μαγειρέματος] που επιθυμείτε.
Στην οθόνη της εστίας που επιλέξατε θα εμφανιστεί το
σύμβολο “ ”
Λειτουργία Bridge [Γέφυρα]
ενεργοποιημένη
1. Power Level [Στάθμη Ισχύος]
Η επιφάνεια διαθέτει 9 επίπεδα ισχύος
Λειτουργία Temperature Manager
[Διαχείρισης Θερμότητας]
ενεργοποιημένη
πατήστε (απαλά) το πλήκτρο επιλογής
αυξήσετε τα επίπεδα ισχύος,
Λειτουργία Child Lock
[Κλειδώματος ανηλίκων]
ενεργοποιημένη
, για να
πατήστε (απαλά) το πλήκτρο επιλογής
, για να
μειώσετε τα επίπεδα ισχύος,
το επίπεδο ισχύος υποδεικνύεται στην οθόνη της εστίας που
έχετε επιλέξει : “ … ”
176
Διαχειριστής Θερμότητας [Temperature Manager]
Το Temperature Manager [διαχείριση θερμότητας] είναι μία
λειτουργία που επιτρέπει τη διατήρηση της θερμότητας σε μία
συγκεκριμένη τιμή -με την ισχύ να κινείται εντός εύρους τιμών
από 0 έως 1. Πρόκειται για μία [ιδανική] λειτουργία που
επιτρέπει τη διατήρηση της θερμοκρασίας του φαγητού.
Η λειτουργία Temperature Manager [διαχείριση θερμότητας]
Power Booster [Εξτρά ισχύς]
Το προϊόν διαθέτει ένα επιπρόσθετο επίπεδο ισχύος (πέραν
του επιπέδου ) το οποίο παραμένει σε λειτουργία για 5
λεπτά. Εν συνεχεία η ισχύς επιστρέφει στα προηγούμενα
επίπεδα λειτουργίας.
Πιέστε (απαλά) το
, για να αυξήσετε τα την ισχύ
(πέραν του επιπέδου ) ενεργοποιώντας το Power Booster
[Έξτρα ισχύ]
ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου
Στην οθόνη της εστίας -η οποία βρίσκεται σε [τρόπο
λειτουργίας] Temperature Manager [διαχείρισης θερμότητας]
θα εμφανιστεί το σύμβολο “ ”
Το επίπεδο Power Booster [Έξτρα ισχύς] υποδεικνύεται στην
οθόνη της εστίας που έχετε επιλέξει μέσω του συμβόλου ” ”
Child Lock [Κλείδωμα ανηλίκων]
Με το Child Lock [κλείδωμα ανηλίκων] η ενεργοποίηση των
εστιών μαγειρέματος ή του συστήματος εξαερισμού από
πλευράς παιδιών είναι αδύνατη κι αυτό διότι το εν λόγω
σύστημα μπλοκάρει την ενεργοποίηση οποιασδήποτε
λειτουργίας [της συσκευής].
Το Child Lock μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον στην
περίπτωση που η συσκευή είναι ενεργοποιημένη αλλά με τις
εστίες (και τον απορροφητήρα) απενεργοποιημένες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: η εστία μαγειρέματος
(ΕΙΚ.19), δεν
διαθέτει χρονοδιακόπτη [timer] για τη λειτουργία Power
Booster.
για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία Power Booster πιέστε
Bridge Zones [Ζώνες Γέφυρας]
Οι εστίες μαγειρέματος στα αριστερά -χάρη στη λειτουργία
Bridge [Γέφυρα]- είναι σε θέση να λειτουργήσουν
συνδυαστικά δημιουργώντας έτσι μία εστία με κοινή ένταση
ισχύος. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει ένα ομοιογενές
μαγείρεμα ταψιών και μαγειρικών σκευών μεγάλων
διαστάσεων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυαστικά την εμπρόσθια
εστία μαγειρέματος “Master” [Κύρια] με την
“Δευτερεύουσα”
(για να εντοπίσετε τις εστίες για τις οποίες προβλέπεται αυτή
η λειτουργία, ανατρέξτε στην εικονογραφημένη ενότητα του
παρόντος εγχειριδίου).
Ενεργοποίηση:
• απομακρύνετε τυχόν σκεύη που βρίσκονται επάνω στις
εστίες.
• πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα ταυτόχρονα
[τα πλήκτρα]
(2-FR) και
(2-FR);
• εν συνεχεία πατήστε ξανά τον επιλογέα
ένα ακουστικό σήμα θαυποδειξει ότι το Child Lock
[κλείδωμα ανηλίκων] είναι ενεργοποιημένο,κι έτσι το " "
θα εμφανιστεί στην οθόνη (7).
Για να ενεργοποιήσετε την Λειτουργία Bridge [Γέφυρα]:
Απενεργοποίηση:
• πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα [τα πλήκτρα]
• Επιλέξτε την εστία μαγειρέματος "Master" [Κύρια].
(η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο ισχύος 0)
(2-FR) και
- κρατήστε πατημένο το
έως ότου εκπέμψει ηχητικό
σήμα -το οποίο θα συνοδεύεται με την αναλαμπή του
συμβόλου “ ”
στην οθόνη (7) της “Δευτερεύουσας” εστίας μαγειρέματος
;
• εν συνεχεία πατήστε ξανά
ένα ακουστικό σήμα θα υποδείξει ότι το Child Lock
[κλείδωμα ανηλίκων] είναι απενεργοποιημένο,κι έτσι το
" " θα εξαφανιστεί από την οθόνη (7).
Προσωρινή απενεργοποίηση: μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε μία μόνον εστία μαγειρέματος με την
επιλογή Child Lock [κλείδωμα ενηλίκων]
ενεργοποιημένη.
Ενεργήστε ως εξής:
• πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα [τα πλήκτρα]
- επιλέξτε τη “Δευτερεύουσα” εστία μαγειρέματος εντός
3ων δευτερολέπτων
- ρυθμίστε το Επίπεδο (Ισχύος) λειτουργίας
της
[κύριας] εστίας μαγειρέματος “Master” -το οποίο θα
εμφανιστεί στην αντίστοιχη οθόνη (7)
Σημείωση: για την απενεργοποίηση της Λειτουργίας
Γέφυρας [Bridge] θα πρέπει να ρυθμίσετε την εστία σε
θερμοκρασία “ ”.
(2-FR) και
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε [φυσιολογικά] την εστία
μαγειρέματος, το Child Lock [κλείδωμα ενηλίκων] θα
ενεργοποιηθεί εκ νέου με την απενεργοποίηση των εστιών
μαγειρέματος.
177
Για την απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη [timer]:
• επιλέξτε την εστία μαγειρέματος
• ρυθμίστε τη τιμή του χρονοδιακόπτη [timer] στο " " ,
Timer [Χρονοδιακόπτης]
Ο χρονοδιακόπτης [timer] είναι ένα σύστημα [αντίστροφης
μέτρησης] που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για κάθε εστία
μαγειρέματος ξεχωριστά (ή ακόμη και για τη μονάδα του
απορροφητήρα).
Μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης [που εσείς
επιλέξατε] η εστία μαγειρέματος (ή η μονάδα του
απορροφητήρα) θα απενεργοποιηθείθα απενεργοποιηθεί
εκπέμποντας ταυτόχρονα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα.
μέσω του
Σημείωση: Εάν στο μεσοδιάστημα δεν πατήσετε κάποιο
άλλο πλήκτρο, η λειτουργία θα παραμείνει
ενεργοποιημένη.
Ανεξάρτητος Χρονοδιακόπτης [Egg Timer]
Ο [Egg Timer] είναι ένας ανεξάρτητος χρονοδιακόπτης [σε
σχέση με τις εστίες μαγειρέματος και την μονάδα του
απορροφητήρα] αντίστροφης μέτρησης. Μετά την
ολοκλήρωση της [χρονικής] περιόδου που επιλέχθηκε από
πλευράς χρήστη θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα
Ο ανεξάρτητος χρονοδιακόπτης [Egg Timer] ενεργοποιείται
Ενεργοποίηση/Ρύθμιση της λειτουργίας του
Χρονοδιακόπτη [Timer] για την εστία μαγειρέματος
• Επιλογή εστίας μαγειρέματος
• Πιέστε
[Timer]
(5) για πρόσβαση στον Χρονοδιακόπτη
πιέζοντας
Σημείωση : για τη ρύθμιση της λειτουργίας του ανεξάρτητου
χρονοδιακόπτη [Egg Timer] ακολουθήστε την ίδια ακριβώς
διαδικασία που ακολουθήσατε για τον συμβατικό
χρονοδιακόπτη [Timer].
• Ρυθμίστε τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη [timer]:
Πιέστε
, για να αυξήσετε την τιμή του χρονικού
διαστήματος αυτόματης απενεργοποίησης [της εστίας]
Περιορισμός ισχύος [Power Limitation]
Η λειτουργία περιορισμού ισχύος [Power Limitation] σας
επιτρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία της συσκευής
περιορίζοντας τη μέγιστη κατανάλωση.
Πιέστε
για να μειώσετε την τιμή του χρονικού
διαστήματος αυτόματης απενεργοποίησης [της εστίας]
Αν θέλετε, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για τις
υπόλοιπες εστίες [μαγειρέματος].
Σημείωση: Η κάθε εστία μαγειρέματος μπορεί να διαθέτει
έναν ατομικό χρονοδιακόπτη [timer]. Στην προκειμένη
περίπτωση στην οθόνη (10) θα εμφανιστεί -για 10
δευτερόλεπτα- η αντίστροφη μέτρηση της τελευταίας
εστίας που επιλέξατε κι εν συνεχεία η αντίστροφη μέτρηση
με τον μικρότερο υπολειπόμενο χρόνο.
Σημείωση : Η ρύθμιση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την
εστία απενεργοποιημένη χωρίς να πατήσετε δηλ. το πλήκτρο
, τη στιγμή που συνδέετε την εστία στο ηλεκτρικό
δίκτυο ή κατά την επανασύνδεση του ηλ. δίκτυο, εντός των
επόμενων 2 λεπτών.
Όταν ο χρονοδιακόπτης [timer] ολοκληρώσει την αντίστροφη
μέτρηση θα ακουστεί ηχητικό σήμα (διάρκειας 2 λεπτών, το
οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε πατώντας ένα
οποιοδήποτε πλήκτρο της εστίας), ενώ η οθόνη (10) θα
αρχίσει να αναβοσβήνει, εμφανίζοντας παράλληλα το
σύμβολο “
".
Για να ρυθμίσετε το σύστημα περιορισμού ισχύος [Power
Limitation] :
- πιέστε το
- ενώ κρατάτε πατημένο το
Σημείωση: Πλευρικά της εστίας [με τον χρονοδιακόπτη σε
λειτουργία] μπορείτε να διακρίνετε το σύμβολο
πιέστε το κι έπειτα αφήστε
το
- θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα
(9)
- κρατώντας πατημένο το
νέου το
πιέστε κι έπειτα αφήστε εκ
(2-FL)
- σε αυτό το σημείο μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο
Στην οθόνη (7) της περιοχής FL [ΕΠ] θα εμφανιστούν
εναλλάξ τα σύμβολα ““C” και “0”, κάτι που σημαίνει ότι
μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση
178
:
Στην οθόνη (7) της περιοχής RL [ΟΠ] θα εμφανιστεί η
τρέχουσα ρύθμιση**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
** η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 7,4 KW
- για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος
Περιορισμού Ισχύος [Power Limitation] πιέστε
(2-FL)
, για 2
- για την αποθήκευση της επιλογής πιέστε
δευτερόλεπτα. Εν συνεχεία θα εκπέμψει ηχητικό σήμα το
οποίο θα επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της εν λόγω
ρύθμισης.
- πιέστε
, για να εξέλθετε από τη λειτουργία
179
Όταν ο χρονοδιακόπτης [timer] ολοκληρώσει την αντίστροφη
μέτρηση θα εκπέμψει ηχητικό σήμα (διάρκειας 2 λεπτών, το
οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε πατώντας ένα
οποιοδήποτε πλήκτρο της εστίας), ενώ η οθόνη (10)θα
αρχίσει να αναβοσβήνει, εμφανίζοντας παράλληλα το
σύμβολο “
".
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
Ενεργοποίηση
Πιέστε (ελαφρά) το
ON/OFF της εστίας μαγειρέματος/
απορροφητήρα
Η λυχνία θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η εστία
μαγειρέματος/απορροφητήρα είναι έτοιμη προς χρήση
Πιέστε εκ νέου για απενεργοποίηση
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία αποτελεί προαπαιτούμενο
για όλες τις υπόλοιπες [λειτουργίες].
Για την απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη [timer]:
• επιλέξτε την εστία μαγειρέματος
• ρυθμίστε την τιμή του χρονοδιακόπτη [timer] στο " " ,
μέσω του
Ενεργοποίηση του απορροφητήρα:
Πιέστε (ελαφρά) το πλήκτρο
τον απορροφητήρα
Σημείωση: Εάν δεν πατήσετε κάποιο άλλο πλήκτρο στο
εντωμεταξύ, η εν λόγω λειτουργία θα παραμένει
ενεργοποιημένη.
για να ενεργοποιήσετε
Δείκτης κορεσμού φίλτρων
Το σύστημα εξαερισμού υποδεικνύει πότε πρέπει να
πραγματοποιήσετε τις εργασίες συντήρησης των φίλτρων:
Ταχύτητα (ισχύς) απορροφητήρα
πιέστε (ελαφρά) το πλήκτρο
, για να αυξήσετε την
ταχύτητα (ισχύ) του απορροφητήρα (0-10),
Φίλτρο ελαίων
το LED “
πιέστε (ελαφρά) το πλήκτρο
, για να μειώσετε την
ταχύτητα (ισχύ) του απορροφητήρα (10-0).
Φίλτρο δυσάρεστων οσμών ενεργού άνθρακα
το LED “
g. Χρονοδιακόπτης [Timer]
”(11) αναβοσβήνει
Επαναφορά [δείκτη] κορεσμού φίλτρων
Μετά την συντήρηση των φίλτρων (λαδιού ή/και ενεργού
Ενεργοποίηση/Ρύθμιση της λειτουργίας του
Χρονοδιακόπτη [Timer] για τον απορροφητήρα
• Επιλέξτε τον απορροφητήρα
άνθρακα) πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
το LED «
• Πιέστε
(5) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη
λειτουργία Χρονοδιακόπτη [Timer] (από οποιαδήποτε
ταχύτητα)
» σβήνει ξεκινώντας τη μέτρηση του δείκτη.
Ενεργοποίηση δείκτη κορεσμού φίλτρου [δυσάρεστων]
οσμών ενεργού άνθρακα
Αυτός ο δείκτης συνήθως είναι απενεργοποιημένος.
Για να τον ενεργοποιήσετε εκ νέου ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία:
• Ρυθμίστε τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη [timer]:
Πιέστε τον επιλογέα
, για να αυξήσετε τον χρόνο
αυτόματης απενεργοποίησης
- ανάψτε την επιφάνεια αναρρόφησης μέσω
- με το μοτέρ αναρρόφησης και περιοχές ψησίματος σβηστές,
Πιέστε τον επιλογέα
για να μειώσετε τον χρόνο
αυτόματης απενεργοποίησης
πατήστε και κρατήστε πατημένο
στην οθόνη (10) θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση,
-«
Σημείωση: Πλευρικά της οθόνης του απορροφητήρα [με τον
χρονοδιακόπτη σε λειτουργία] μπορείτε να διακρίνετε το
σύμβολο
”(11) ενεργοποιείται
(9)
180
» ανάβει κι εν συνεχεία σβήνει υποδεικνύοντας ότι η
ενεργοποίηση έχει πραγματοποιηθεί.
Ο απορροφητήρας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί
σε συνδυασμό με ένα ΣΕΤ [KIT] αισθητήρα Window (δεν
παρέχεται από τον κατασκευαστή)
Εγκαθιστώντας το ΣΕΤ [KIT] Windows (βλ. περίπτωση που η
εστία χρησιμοποιείται σε τρόπο λειτουργίας ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ),
ο εξαερισμός θα σταματάει να λειτουργεί κάθε φορά που το
παράθυρο του δωματίου -όπου χρησιμοποιείται το ΣΕΤ [ΚΙΤ]είναι κλειστό.
Απενεργοποίηση
δείκτη
κορεσμού
φίλτρου
[δυσάρεστων] οσμών ενεργού άνθρακα
επαναλάβετε την εργασία που αναφέρεται στην
ενεργοποίηση
“
” αναβοσβήνει και στη συνέχεια σβήνει
υποδεικνύοντας
ότι
η
απενεργοποίηση
έχει
πραγματοποιηθεί.
Σας προτείνουμε την αγορά του ΣΕΤ KIT FDS – 100
Elektrotechnik Schabus, διαθέσιμο σε εξουσιοδοτημένα
κέντρα Elektrotechnk Schabus ή απευθείας μέσω της
διαδικτυακής ιστοσελίδας www.elektrotechnik-schabus.de
- Η ηλεκτρική σύνδεση του ΣΕΤ [ΚΙΤ] του απορροφητήρα
θα πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένους
και εξειδικευμένους τεχνικούς.
- Ο κατασκευαστής του απορροφητήρα αποποιείται
οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προβλήματα, ζημιές,
πυρκαγιές που οφείλονται σε ελαττώματα και/ή
προβλημάτων δυσλειτουργίας και/ή λανθασμένης
εγκατάστασης του ΣΕΤ [KIT].
Αυτόματη λειτουργία (Hob2Hood)
Το σύστημα εξαερισμού θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, με
ιδανική ταχύτητα, ανάλογα με την ισχύ των εστιών
μαγειρέματος.
Όταν η εστία απενεργοποιείται, ο απορροφητήρας θα
προσαρμόσει ανάλογα την ταχύτητα λειτουργίας του,
μειώνοντάς την σταδιακά, ούτως ώστε να απομακρύνει τους
ατμούς και τις μυρωδιές
Για να ενεργοποιήσετε την εν λόγω λειτουργία:
Πιέστε για πολύ λίγο το
κι εν συνεχεία ο δείκτης
“
” (11) θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι το σύστημα
εξαερισμού βρίσκεται στον εν λόγω τρόπο λειτουργίας.
181
4.1 Πίνακας ρυθμίσεων ισχύος
Επίπεδο ισχύος
Τρόπος μαγειρέματος
Boost
Γρήγορο ζέσταμα
Ιδανική ρύθμιση για γρήγορο ζέσταμα φαγητών και
βράσιμο νερού ή για γρήγορο ζέσταμα ζωμών σε
σύντομο χρονικό διάστημα
8-9
Τηγάνισμα - βράσιμο
Ιδανική ρύθμιση για ρόδισμα, έναρξη του
μαγειρέματος, τηγάνισμα κατεψυγμένων προϊόντων
και γρήγορο βράσιμο
7-8
Ρόδισμα - τηγάνισμα βράσιμο ψήσιμο
Ιδανική ρύθμιση για τηγάνισμα, διατήρηση έντονου
βρασμού, μαγείρεμα και ψήσιμο (για σύντομο
διάστημα, 5-10 λεπτών)
6-7
Ρόδισμα - μαγείρεμα σιγοβράσιμο τηγάνισμα - ψήσιμο
Ιδανική ρύθμιση για τηγάνισμα, διατήρηση χαμηλού
βρασμού, μαγείρεμα και ψήσιμο (για μέτριο
διάστημα 10-20 λεπτών), ζέσταμα σκευών
4-5
Μαγείρεμα - σιγοβράσιμο τηγάνισμα - ψήσιμο
δανική ρύθμιση για σιγοβράσιμο, διατήρηση πολύ
χαμηλού βρασμού, μαγείρεμα και ψήσιμο (για
μεγάλο διάστημα), ανακάτεμα ζυμαρικών
3-4
Μαγείρεμα - αργό βράσιμο πήξιμο ανακάτεμα
Ιδανική ρύθμιση για μαγείρεμα μεγάλης διάρκειας
(ρύζι, σάλτσες, ψητά, ψάρια) με υγρά (π.χ. νερό,
κρασί, ζωμός, γάλα), ανακάτεμα ζυμαρικών
2-3
Μαγείρεμα - αργό βράσιμο πήξιμο ανακάτεμα
Ιδανική ρύθμιση για μαγείρεμα μεγάλης διάρκειας
(με όγκο μικρότερο του λίτρου: ρύζι,σάλτσες, ψητά,
ψάρια) με υγρά (π.χ. νερό, κρασί, ζωμός, γάλα)
1-2
Λιώσιμο - ξεπάγωμα διατήρηση
θερμοκρασίας φαγητών ανακάτεμα
Ιδανική ρύθμιση για λιώσιμο βουτύρου και
σοκολάτας, ξεπάγωμα προϊόντων μικρού μεγέθους
1
Λιώσιμο - ξεπάγωμα διατήρηση
θερμοκρασίας φαγητών ανακάτεμα
Ιδανική ρύθμιση για διατήρηση της θερμοκρασίας
των φαγητών που μόλις μαγειρέψατε, ζέσταμα
σκευών σερβιρίσματος και ανακάτεμα ριζότο
Επιφάνεια στήριξης
Η μονάδα εστιών βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής ή είναι απενεργοποιημένη (μπορεί
να υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα στο τέλος του
μαγειρέματος που υποδεικνύεται
από την ένδειξη H-L-O)
Μεγ. ισχύς
Υψηλή ισχύς
Μέτρια ισχύς
Χαμηλή ισχύς
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Χρήση επιπέδου ισχύος
(βάσει της εμπειρίας και του τρόπου
μαγειρέματος)
Μηδενική
ισχύς
182
4.2 Πίνακας μαγειρέματος
Κατηγορίες
τροφίμων
Πιάτα ή τρόποι
μαγειρέματος
Φρέσκα
ζυμαρικά
Ζυμαρικά,
ρύζι
Φρέσκα
ζυμαρικά
Βραστό ρύζι
Λαχανικά,
όσπρια
Ριζότο
Βραστά
Τηγανιτά
Σοταρισμένα
Στιφάδο/
κατσαρόλας
Τσιγαρισμένα
Ψητό
Κρέας
Σε μαντεμένιες
πλάκες
Ρόδισμα
Ψάρι
Μαγειρευτό
/στιφάδο
Σε μαντεμένιες
πλάκες
Μαγειρευτό/
Στιφάδο
Τηγανιτό
Τηγανιτά
Αβγά
Ομελέτα
Μελάτα/σφιχτά
Τηγανίτες
Ντομάτας
Σάλτσες
Ραγού
Μπεσαμέλ
Γλυκά,
κρέμες
Επίπεδο ισχύος και πρόοδος του μαγειρέματος
Πρώτο στάδιο
Ισχύς
Δεύτερο στάδιο
Μαγείρεμα των
ζυμαρικών και
Ζέσταμα νερού
Booster-9
διατήρηση
βρασμού
Μαγείρεμα των
ζυμαρικών και
Ζέσταμα νερού
Booster-9
διατήρηση
βρασμού
Μαγείρεμα των
ζυμαρικών και
Ζέσταμα νερού
Booster-9
διατήρηση
βρασμού
Τσιγάρισμα και καβούρδισμα
7-8
Μαγείρεμα
Ζέσταμα νερού
Booster-9
Βράσιμο
Ζέσταμα λαδιού
9
Τηγάνισμα
Ζέσταμα του σκεύους
7-8
Μαγείρεμα
Ισχύς
7-8
7-8
5-6
4-5
6-7
8-9
6-7
Ζέσταμα του σκεύους
7-8
Μαγείρεμα
3-4
Ζέσταμα του σκεύους
Ρόδισμα με λάδι
(με βούτυρο στο επίπεδο ισχύος 6)
7-8
Ρόδισμα
7-8
7-8
Μαγείρεμα
3-4
7-8
Ψήσιμο και από τις
δύο πλευρές
7-8
7-8
Μαγείρεμα
4-5
7-8
Μαγείρεμα
3-4
7-8
Μαγείρεμα
7-8
Προθέρμανση του σκεύους
Ρόδισμα με λάδι
(με βούτυρο στο επίπεδο ισχύος 6)
Ρόδισμα με λάδι
(με βούτυρο στο επίπεδο ισχύος 6)
Προθέρμανση του σκεύους
Ρόδισμα με λάδι
(με βούτυρο στο επίπεδο ισχύος 6)
Ζέσταμα λαδιού ή λιπαρής ουσίας
Ζέσταμα του τηγανιού με βούτυρο
ή άλλη λιπαρή ουσία
Ζέσταμα του τηγανιού με βούτυρο
ή άλλη λιπαρή ουσία
Ζέσταμα νερού
Ζέσταμα του τηγανιού με βούτυρο
Ρόδισμα με λάδι
(με βούτυρο στο επίπεδο ισχύος 6)
Ρόδισμα με λάδι
(με βούτυρο στο επίπεδο ισχύος 6)
Προετοιμασία (λιώστε το βούτυρο
και το αλεύρι)
7-8
Μαγείρεμα
3-4
8-9
Τηγάνισμα
7-8
6
Μαγείρεμα
6-7
6
Μαγείρεμα
5-6
Booster-9
6
Μαγείρεμα
Μαγείρεμα
5-6
6-7
6-7
Μαγείρεμα
3-4
6-7
Μαγείρεμα
3-4
5-6
Κρέμα
ζαχαροπλαστικής
Φέρτε το γάλα σε βρασμό
4-5
Πουτίγκα
Φέρτε το γάλα σε βρασμό
4-5
Ρυζόγαλο
Ζεστάνετε το γάλα
5-6
183
Φέρτε σε ήπιο
βρασμό
Διατηρήστε σε ήπιο
βρασμό
Διατηρήστε σε ήπιο
βρασμό
Διατηρήστε σε ήπιο
βρασμό
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Συντηρηση
Συντήρηση απορροφητήρα
Συντήρηση της εστίας μαγειρέματος
Προσοχή! Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία
καθαρισμού ή συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι οι εστίες είναι
σβηστές και ότι η ένδειξη παρουσίας θερμότητας έχει
σβήσει.
Καθαρισμός
Για τον καθαρισμό [του απορροφητήρα] χρησιμοποιείτε
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνον ένα βρεγμένο πανί με υγρό
[ουδέτερο] σαπούνι. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ή
ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
[ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]!
Αποφύγετε τη χρήση προϊόντων που περιέχουν λειαντικές
[ουσίες]
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ!
5.1 Καθαρισμος
Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε την εστία μαγειρέματος
μετά από κάθε χρήση.
Σημαντικό:
Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με σκληρή επιφάνεια ή
σύρματα. Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να καταστρέψει την
υαλοκεραμική επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά που προκαλούν
ερεθισμούς, όπως σπρέι φούρνου ή καθαριστικά αφαίρεσης
λεκέδων.
Φίλτρο κατά των λιπαρών ουσιών
Εικ. 15-16
Κατακρατάει τα σωματίδια λίπους που προέρχονται από
το μαγείρεμα.
Το [φίλτρο] θα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά τον μήνα (ή
κάθε φορά που ο δείκτης κορεσμού των φίλτρων υποδεικνύει
κάτι τέτοιο), με ήπια απορρυπαντικά, στο χέρι ή στο
πλυντήριο πιάτων, σε χαμηλές θερμοκρασίες και στον
σύντομο κύκλο πλύσης.
Το μεταλλικό φίλτρο [κατακράτησης λιπαρών ουσιών] στην
περίπτωση που μπει στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να
Αφήστε την εστία να κρυώσει [μετά από κάθε χρήση] κι εν
συνεχεία καθαρίστε την, αφαιρώντας υπολείμματα τροφής ή
άλλους λεκέδες.
Η ζάχαρη και γενικότερα τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα
σακχάρων θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα διότι μπορεί να
καταστρέφουν την εστία μαγειρέματος.
Το αλάτι, η ζάχαρη και η άμμος μπορεί να χαράξουν τη
γυάλινη επιφάνεια [της συσκευής].
Για τον καθαρισμό της επιφάνειας των εστιών,
χρησιμοποιείτε μαλακό πανί, χαρτί κουζίνας ή άλλα ειδικά
καθαριστικά (παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του
Κατασκευαστή).
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ!!!
Σημαντικό:
Στην περίπτωση τυχαίας διαρροής υγρών έξω από το σκεύος
[σε μεγάλες ποσότητες] μπορείτε να παρέμβετε μέσω της
ειδικής βαλβίδας εκκένωσης η οποία βρίσκεται στο κάτω
μέρος του προϊόντος, ούτως ώστε να απομακρύνετε κάθε
υπόλειμμα [υγρού] πραγματοποιώντας έτσι μία καθαριότητα
που σέβεται πλήρως τους [προβλεπόμενους] κανόνες
υγιεινής.
Εικ.18
ξεβάψει. Παρ’ όλα αυτά τα χαρακτηριστικά φιλτραρίσματός
του παραμένουν αναλλοίωτα.
Φίλτρα ενεργού άνθρακα
(Μόνον για Έκδοση με Φίλτρο)
17 – 17a – 17b – 17c
Κατακρατάει τις δυσάρεστες οσμές που οφείλονται στο
μαγείρεμα.
Κατακρατάει τις δυσάρεστες οσμές που οφείλονται στο
μαγείρεμα.
Το προϊόν διαθέτει 4 ομάδες φίλτρων ενεργού άνθρακα που
κατακρατούν τις [δυσάρεστες] οσμές.
Ο ενεργός άνθρακας βρίσκεται ενσωματωμένος σε μία
κεραμική δομή η οποία καθιστά αδιαπέραστη την
προσπέλαση ακαθαρσιών. Έτσι η εν λόγω δομή δημιουργεί
μία ιδανική επιφάνεια απορρόφησης.
Ο κορεσμός των κεραμικών φίλτρων ενεργού
άνθρακα λαμβάνει χώρα μετά από μία μακρά χρονική
διάρκεια η οποία βέβαια εξαρτάται από τον τύπο της κουζίνας
και το πόσο τακτικά πραγματοποιείται ο καθαρισμός των
φίλτρων [κατακράτησης] λίπους.
Τα εν λόγω φίλτρα μπορούν να αναγεννηθούν θερμικά κάθε
2/3 μήνες τοποθετώντας τα σε έναν προθερμασμένο φούρνο
στους 200°C για 45 λεπτά.
Η αναγέννηση επιτρέπει μία μέγιστη διάρκεια [ζωής] των
φίλτρων 5 ετών.
Για μία πλήρη και εις βάθος καθαριότητα καλό θα ήταν να
αφαιρείτε την κάτω λεκάνη
Εικ.18a - 18b
184
5.2 Εντοπισμός βλαβών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
E2
Ο πίνακας χειρισμού απενεργοποιείται
λόγω υπερβολικά υψηλής
θερμοκρασίας
Υπερβολικά υψηλή η
εσωτερική θερμοκρασία
των ηλεκτρονικών
τμημάτων [της συσκευής]
Πριν
επαναχρησιμοποιήσετε
την εστία [μαγειρέματος],
περιμένετε να κρυώσει
E3
Το σκεύος μαγειρέματος δεν είναι
κατάλληλο
Απώλεια των μαγνητικών
της ιδιοτήτων
Αφαιρέστε το σκεύος
Προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ
διεπαφής και επαγωγικής ενότητας
Δεν φτάνει ηλεκτρικό
ρεύμα στην ενότητα.
Το καλώδιο τροφοδοσίας
δεν έχει συνδεθεί σωστά
ή είναι
ελαττωματικό
Αποσυνδέστε την
επιφάνεια [μαγειρέματος]
από το ηλεκτρικό δίκτυο
και ελέγξτε τη σύνδεση
E5
Για όλες τις υπόλοιπες
σημάνσεις σφάλματος
(E… U… C… )
Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και κοινοποιήστε τον κωδικό σφάλματος
5.3 Τεχνική Υποστήριξη
Πριν επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να λύσετε από μόνοι σας το πρόβλημα σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας «Εντοπισμός
βλαβών».
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί.
Στην περίπτωση που η βλάβη παραμένει -μετά τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων- επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
185
LIB0126844E Ed. 10/17
www.aeg.com/shop
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising