HUSQVARNA-ELECTROLUX | QFP60800X | User manual | HUSQVARNA-ELECTROLUX QFP60800X User Manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QFP60800X User Manual
QFP60800X
SV Användningshandbok
NO Bruksveiledning
FI Käyttöohjeet
DA Brugsvejledning
EN User manual
2
7
12
17
22
SV Användningshandbok
2
www.husqvarna-electrolux.se
BÄSTA KUND
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att
du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare
– funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter
åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
. Återvinn förpackningen genom att placera den i
lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
SVENSKA
1.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Försiktighet!Följ noga instruktionerna
i denna manual. Tillverkaren
frånsäger sig allt ansvar för eventuella
funktionsfel, skador eller bränder som
uppstår på apparaten på grund av att
instruktionerna i denna manual inte har
respekterats. Denna köksfläkt är endast
ämnad för privat bruk i hemmet.
Varning!Anslut inte apparaten till elnätet
förrän installationen är helt slutförd.
Gör alltid fläkten strömlös innan någon
typ av underhållsarbete eller rengöring
inleds genom att dra ur kontakten eller
slå av bostadens huvudströmbrytare.
Använd alltid arbetshandskar vid underhåll,
installation och arbeten med belysningen.
Apparaten får inte användas av barn eller
personer med reducerad rörelseförmåga
eller mental kapacitet, eller personer som
saknar erfarenhet och kännedom om
apparaten, såtillvida inte användandet
övervakas eller instruktioner ges av erfaren
person som ansvarar för säkerheten. Barn
får inte lämnas utan uppsikt för att förhindra
att de leker med apparaten.
Fläkten får alridg användas utan att gallret
är korrekt monterat!
Fläkten får ALDRIG användas som
avställningsyta om inte detta är uttryckligen
angivet.
Lokalen skall vara ordentligt ventilerad
när köksfläkten används tillsammans med
andra apparater vilka matas med gas och
andra typer av bränsle.
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal
som används för avledning av rökångor
som kommer från apparater vilka matas
med gas eller andra typer av bränsle.
Det är strängt förbjudet att flambera mat
under fläkten.
Öppna lågor skadar filtren och kan orsaka
brand och skall därför undvikas i alla lägen.
Frityrkokning skall ske under uppsikt för att
undvika att överhettad olja fattar eld.
Försiktighet!Vid användning
tillsammans med spisar och
matlagningsutrustning kan tillgängliga
delar hettas upp avsevärt.
Vad beträffar de tekniska och
säkerhetsåtgärder som skall vidtas för
avledning av utblåsningsluften, skall
de föreskrifter som utfärdats av lokala
3
myndigheter noga efterlevas.
Rengör fläkten ofta, såväl utvändigt som
invändigt, (MINST EN GÅNG I MÅNADEN,
och respektera under alla händelser
samtliga underhållsinstruktioner i denna
manual).
Bristande rengöring av fläkten och filtren
samt ett uteblivet byte av filtren medför
brandfara.
Använd eller lämna aldrig fläkten utan
korrekt imonterade lampor för att undvika
risken för elektriska stötar.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för
eventuella problem eller bränder som
orsakats av att instruktionerna i denna
manual inte efterlevts.
Varning!En utebliven installation
av de fixeringsskruvar och
fixeringsanordningar som dessa
anvisningar föreskriver kan medföra
elektriska risker.
2.ANVÄNDNING INSTALLATION
Fläkten används för att suga ut matos och
ånga. I den bifogade installationshandboken
indikeras de av de två versionerna som är
disponibla på den modell ni är Ägare till.
De disponibla versionerna är de följande:
utsugningsversion med utvändig evakuering
eller filterversion med invändig
återcirkulation
.
3.INSTALLATION
Nätspänningen skall motsvara spänningen
som anges på märkplåten som sitter
inne i fläkten. Om fläkten är utrustad
med stickkontakt skall denna anslutas till
ett uttag som är lättillgängligt även efter
installationen och som uppfyller gällande
föreskrifter. I det fall fläkten saknar
stickkontakt (direktanslutning till nätet), eller
om uttaget är placerat på en svåråtkomlig
plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare
installeras som garanterar en fullkomlig
frånkoppling från nätet i samband med
överspänningsklass III, i enlighet med
installationsbestämmelserna.
Varning!kontrollera innan fläktens
krets ansluts med nätspänningen att
den fungerar korrekt och är korrekt
monterad.
4
www.husqvarna-electrolux.se
Minsta tillåtna avstånd mellan kokkärlens
stödyta på spishällen och köksfläktes
underkant är 50cm om det är frågan om en
elektrisk spis och 50cm om det är frågan
om gasspis eller kombinerad gashäll.
Om spishällens instruktioner anger ett
större avstånd skall detta respekteras.
4. UNDERHÅLL
Varning! Gör alltid fläkten strömlös
innan någon typ av underhållsarbete
eller rengöring inleds genom att slå ifrån
bostadens huvudströmbrytare.
Fläkten skall rengöras ofta, såväl invändigt
som utvändigt (åtminstone med samma
underhållsintervall som för fettfiltren).
Använd en trasa fuktad med neutrala
rengöringsmedel vid rengöring.
Undvik produkter som innehåller slipmedel.
ANVÄND INTE ALKOHOL!
Varning! Observera att en bristande
rengöring av apparaten och icke utförda
filterbyten kan medföra brandrisk. Följ
därför ovanstående instruktioner noga.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar
för eventuella motorskador, eldsvådor
beroende på ett bristande underhåll eller att
dessa instruktioner inte respekterats.
Observera att en bristande rengöring
av apparaten och filtren kan medföra
brandrisk. Följ därför ovanstående
instruktioner noga.
4.1 Fettfilter - Filtret skall rengöras en gång
i månaden, med ett milt rengöringsmedel,
för hand eller i diskmaskin, med låg
temperatur och kort program.
Vi tvätt i diskmaskin kan fettfiltret av metall
missfärgas utan att detta på något sätt
påverkar filtrets uppsugningsförmåga.
4.2 Aktivt kolfilter
Kolfiltret mättas efter en mer eller mindre lång tidsperiod beroende på i vilken
utsträckning fläkten används, på typen av
matlagning och hur regelbundet fettfiltren
rengörs. Det är under alla händelser nödvändigt att ersätta kolfilterpatronen minst
var 4 månad.
Filtret kan INTE rengöras eller återanvändas.
SVENSKA
5. KOMMANDON
De bästa resultatet erhålls om man
använder en låg hastighet vid normala
förhållanden och en hög hastighet när
oset är mera koncentrerat. Slå på fläkten
några minuter innan ni börjar laga mat, på
detta sätt skapas ett undertryck i köket. Låt
fläkten stå på efter avslutad matlagning i
cirka 15 minuter eller till dess matoset har
försvunnit.
click!
5
Fläktens kommandotangenter sitter på den
utdragbara lådans ovansida.
Öppna lådan för att komma åt
kommandotangenterna och starta fläkten.
När lådan är stängd är fläktens samtliga
funktioner avaktiverade, med untantag för
belysningen för vilken ytterligare en tangent
är placerad på lådans undersida.
När lådan öppnas återupprättas de
funktioner som fungerade när lådan
stängdes och ljussignalerna för dessa
funktioner kan visualiseras.
T1. ON/OFF-tangen för belysning (Lysdiod
L1 är tänd)
T2. OFF-tangent – Tangent för val av
utsugningshastighet (effekt) 1 (Lysdiod
L2 är tänd)
T3. Tangent för val av utsugningshastighet
(effekt) 2 (Lysdiod L2+L3 är tända)
T4. Tangent för val av utsugningshastighet
(effekt) 3 (Lysdiod L2+L3+L4 är tända)
T5. Tangent för val av den intensiva
utsugningshastigheten (effekten)
(Lysdioderna L2+L3+L4 är tända+
Lysdiod L5 blinkar) - funktionstid 5
minuter – varefter fläkten automatiskt
går över till utsugningshastighet (effekt)
2.
T1
T1
T2 T3
T4
T5
Tidsinställd avstängning av fläkten
(Lysdioderna blinkar):
Genom att trycka ned tangenten för den
utsugningshastighet (effekt) som fungerar
för tillfället en andra gång under mer än
2 sekunder aktiveras tidsinställningen av
avstängningen av fläkten (OFF).
Följande avstängingstider är disponibla:
Utsugningshastighet (effekt) 1: 20 minuter
Utsugningshastighet (effekt) 2: 15 minuter
Utsugningshastighet (effekt) 3: 10 minuter
Intensiv utsugningshastighet (effekt): 5
minuter
Signal för filtrens mättning
Fläkten är utrustad med en funktion som
med jämna mellanrum indikerar när filtren
är igengrodda och kräver underhåll.
Signal för fettfiltrets mättning: när fläkten är
avstängd (OFF) tänds samtliga Lysdioder
för utsugningshastigheterna (effekterna)
under 40 sekunder.
6
www.husqvarna-electrolux.se
Signal för det aktiva kolfiltrets
mättning: när fläkten är avstängd
OFF) blinkar samtliga Lysdioder för
utsugningshastigheterna (effekterna) under
40 sekunder.
Aktivering av det aktiva kolfiltrets signal
för mättning:Vanligtvis är funktionen som
signalerar att det aktiva kolfiltret kräver
underhåll avaktiverad (OFF). Gör på
följande sätt för att aktivera funktionen:
stäng av fläkten (OFF) och tryck ned
tangenterna T3 och T5 samtidigt under
mer än 3 sekunder, Lysdioderna L3 och L5
börjar blinka.
Upprepa förfarandet för att avaktivera
funktionen, Lysdioderna L3 och L5 börjar
lysa med fast sken.
Reset av signalen för filtrens mättning:
Tryck ned tangenten T2 under mer än 2
sekunder när fläkten är i funktion (ON),
samtliga Lysdioder tänds under en kort
stund.
OBS: om så krävs är skall förfarandet
upprepas i det fall båda signalerna (fettfilter
och aktivt kolfilter) är aktiverade.
6. BELYSNING
Fläkten är utrustad med ett
belysningssystem som bygger på
lysdiodsteknologi.
Lysdioderna garanterar optimal belysning,
upptill 10 gånger längre livslängd jämfört
med konventionella lampor och möjliggör
en energibesparing på 90%.
Varning! Rikta inte blicken direkt mot
lysdiodernas ljus.
Kontakta det tekniska servicekontoret för
byte av lysdioderna.
NO Bruksveiledning
NORSK
7
KJÆRE KUNDE
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for å gi
deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere
- egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be deg bruke noen
øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
. Legg emballasjen i riktige beholdere
for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon.
Med forbehold om endringer.
8
www.husqvarna-electrolux.se
1.
SIKKERHETSANVISNINGER
Obs! Instruksjonene i denne
håndboken må følges nøye.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar for eventuelle uhell, skader eller
brann på apparatet som skyldes at
bruksanvisningen i denne håndboken
ikke har blitt overholdt. Denne
ventilatoren er kun til husholdningsbruk.
Advarsel! Ikke koble apparatet til
strømnettet før installasjonen er helt
fullført.
Før rengjøring eller vedlikehold av
apparatet må ventilatoren kobles fra
strømnettet ved å trekke ut støpselet
eller skru ut sikringen i husets
sikringsskap.
Bruk alltid arbeidshansker under
vedlikehold, installasjon og
belysningsoperasjoner.
Ventilatoren er ikke egnet til å brukes av
barn eller personer med nedsatte fysiske,
mentale eller sensoriske funksjoner, eller
med manglende erfaring og kjennskap,
med mindre disse ikke blir overvåket eller
gitt instruksjoner om bruk av apparatet av
en person som står ansvarlig for deres
sikkerhet.
Barn må overvåkes for å kontrollere at de
ikke leker med apparatet.
Ventilatoren må aldri brukes uten at gitteret
er korrekt montert!
Ventilatoren må ALDRI brukes som
anleggsflate, med mindre det er uttrykkelig
angitt.
Rommet må være godt ventilert når
ventilatoren brukes samtidig med andre
apparater som bruker gassforbrenning eller
andre brennstoffer.
Luften som suges opp må ikke føres ut i en
avtrekkskanal for røyk som produseres av
apparater som bruker gassforbrenning eller
andre brennstoffer.
Det er strengt forbudt å lage mat på åpen
ild under ventilatorhetten.
Bruk av åpen ild skader filtrene og kan
fremkalle brann, derfor må det absolutt
unngås.
Steking må foregå under kontroll for å
unngå at den overopphetede oljen tar fyr.
Obs! De berørbare delene kan bli
meget varme når de brukes sammen
med kokeapparater.
Når det gjelder de tekniske sikkerhetsforans
taltningene som må anvendes for røykutløp,
må man forholde seg strengt til gjeldende
lokale regelverk. Ventilatoren må rengjøres
ofte både innvendig og utvendig (MINST
EN GANG I MÅNEDEN; uansett må man
følge instruksjonene som er uttrykkelig
angitt i vedlikeholdsanvisningene i denne
håndboken).
Hvis man ikke overholder normene for
rengjøring av ventilatoren og utskiftning
og rengjøring av filtrene, vil dette medføre
risiko for brann.
Ventilatoren må alltid ha korrekt monterte
lyspærer, både under bruk og i stand by, for
å unngå risikoen for elektrisk støt.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
for eventuelle uhell, skader eller brann på
apparatet som skyldes at bruksanvisningen
i denne håndboken ikke har blitt overholdt.
Advarsel! Manglende installering av
skruer og festeanordninger i samsvar
med disse instruksjonene kan medføre
elektrisk fare.
2.BRUK
Kjøkkenhetten brukes til avtrekk av røyk
og damp fra matlaging. I den vedlagte
installasjonsanvisningen er det angitt
hvilken versjon som kan anvendes på
modellen du eier; versjonen med direkte
avtrekk ut i friluft
, eller versjonen med
resirkulering av luften
3.INSTALLASJON
.
Nettspenningen må være i samsvar med
den elektriske spenningen som angis på
typeskiltet inne i ventilatoren. Hvis det
følger med støpsel, kobles ventilatoren
til en lett tilgjengelig stikkontakt som er
godkjent i henhold til gjeldende normer.
Stikkontakten må være lett tilgjengelig
også etter installasjonen. Hvis det ikke
følger med støpsel (direkte kobling til
strømnettet), eller stikkontakten selv etter
installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må
man sette på en godkjent topolet bryter
som garanterer fullstendig frakobling fra
strømnettet i situasjonene som oppstår i
kategorien overspenning III, i henhold til
installasjonsreglene.
Advarsel! Før man kobler ventilatorens
strømkrets til strømnettet og fastslår
at alt fungerer korrekt, må man alltid
kontrollere at strømledningen er korrekt
montert.
NORSK
Minimumsavstanden mellom koketoppen
og undersiden av kjøkkenventilatoren
må ikke være på mindre enn 50cm når
det gjelder elektriske kokeplater og 50cm
når det gjelder gassbluss og kombinerte
koketopper.
Dersom bruksanvisningen for et
gasskokeapparat opererer med en større
avstand, må denne overholdes.
4. VEDLIKEHOLD
Advarsel! Før enhver form for rengjøring
eller vedlikehold må ventilatorhetten
frakobles strømnettet ved å dra ut ledningen
eller slå av husets hovedstrømbryter.
Ventilatoren må rengjøres jevnlig, både
innvendig og utvendig (minst så ofte som
man utfører vedlikehold av fettfiltrene). Til
rengjøring benyttes en klut fuktet med et
nøytralt rengjøringsmiddel.
Unngå bruk av slipende eller etsende
produkter.
Advarsel! Hvis ikke reglene for rengjøring
og utskifting av filtrene følges, kan det føre
til brann. Det er derfor meget viktig å følge
denne bruksanvisningen nøye.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
for eventuelle skader på motoren, brann
som skyldes manglende vedlikehold eller
andre skader som skyldes at instruksene
over ikke er blitt fulgt.
4.1 Fettfilteret
Fettfilteret må rengjøres en gang i måneden
uten bruk av aggressive rengjøringsmidler,
for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav
temperatur og med kort syklus.
Ved vask i oppvaskmaskin kan
fettfilteret i metall miste fargen, men dets
filterkarakteristikker endres absolutt ikke.
4.2 Aktivt kullfilter
Kullfilteret må skiftes ut hver 4. måned ved
middels bruk av ventilatoren, og oftere hvis
ventilatoren brukes mye.
Det kan IKKE vaskes eller benyttes om
igjen
9
10
www.husqvarna-electrolux.se
5. KONTROLLER
Bruk største hastighet ved høy
dampkonsentrasjon på kjøkkenet. Vi
anbefaler å slå på viften 5 minutter før du
begynner å lage mat, og la den fortsette
å virke i enda cirka 15 minutter etter du er
ferdig med matlagingen.
click!
T1
Kommandoene befinner seg på oversiden
av den uttrekkbare skjermen på
kjøkkenhetten. Trekk ut skjermen for å få
tilgang til kommandoene og slå på hetten.
Når skjermen er lukket, er alle hettens
funksjoner deaktivert, med unntak av lyset
som også har en bryter på undersiden av
skjermen.
Når man trekker ut skjermen igjen, slås
hetten på igjen i samme status den var i
før skjermen ble lukket, og man kan se de
relative lyssignalene.
T1. Belysningsknapp ON/OFF (LED-lys L1
er påslått)
T2. Knapp OFF – Knapp for valg av
viftehastighet (sugestyrke) 1 (LED-lys
L2 er påslått)
T3. Knapp for valg av viftehastighet
(sugestyrke) 2 (LED-lysene L2+L3 er
påslått)
T4. Knapp for valg av viftehastighet
(sugestyrke) 3 (LED-lysene L2+L3+L4
er påslått)
T5. Knapp for valg av intensiv viftehastighet
(sugestyrke) (LED-lysene L2+L3+L4
er påslått + LED-lys L5 blinker) – 5
minutters varighet – deretter stiller
kjøkkenhetten seg automatisk i
viftehastighet (sugestyrke) 2.
Forsinket avslåing av kjøkkenhetten
(LED-lysene blinker):
Man kan stille inn forsinket avslåing av
kjøkkenhetten (OFF) ved å holde knappen
for viftehastigheten som allerede står på,
inntrykt i mer enn 2 sekunder.
Man kan forsinke avslåingen med følgende
tider:
Viftehastighet (sugestyrke) 1: 20 minutter
Viftehastighet (sugestyrke) 2: 15 minutter
Viftehastighet (sugestyrke) 3: 10 minutter
Intensiv viftehastighet (sugestyrke): 5
minutter
T1
T2 T3
T4
T5
NORSK
Varsel for skitne filtre
Kjøkkenhetten er utstyrt med en funksjon
som med jevne mellomrom varsler
brukeren om når filtrene er skitne og det er
nødvendig med vedlikehold.
Varsel for skittent fettfilter: Når
kjøkkenhetten er avslått (OFF), lyser
alle LED-lysene til de forskjellige
viftehastighetene (-styrkene) fast i 40
sekunder.
Varsel for skittent kullfilter: Når
kjøkkenhetten er avslått (OFF), blinker
alle LED-lysene til de forskjellige
viftehastighetene (-styrkene) i 40 sekunder.
Aktivering av varselet for skittent
kullfilter: dette er vanligvis deaktivert. For å
aktivere det, skal man slå av kjøkkenhetten
(OFF) og holde knappene T3 og T5 inntrykt
samtidig i mer enn 3 sekunder. LED-lysene
L3 og L5 begynner å blinke.
For å deaktivere varselet skal man gjenta
operasjonen. LED-lysene L3 og L5 lyser
fast.
Nullstilling av varselet for skitne filtre:
Når kjøkkenhetten er påslått (ON), skal
man holde knappen T2 inntrykt i mer enn 2
sekunder. Alle LED-lysene vil slå seg på og
lyse kort.
Merk: gjenta om nødvendig operasjonen
dersom begge varslene (fettfilteret og
kullfilteret) er aktivert.
6. BELYSNING
Ventilatoren er utstyrt med et
belysningssystem basert på LED-teknologi.
LED-lysene garanterer optimal belysning,
har opptil 10 ganger lengre varighet
enn tradisjonelle lyspærer og tillater en
strømsparing på 90 %.
Forsiktig! Ikke se direkte på LED-lyset.
Henvend deg til teknisk service når LEDpærene skal skiftes ut.
11
FI
12
Käyttöohjeet
www.husqvarna-electrolux.se
ARVOISA ASIAKKAAMME
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet
tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia
ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta
voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.husqvarna-electrolux.se
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.husqvarna-electrolux.se
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
. Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
SUOMI
1.
TURVALLISUUSOHJEET
Huomio! Noudata käyttöohjetta
huolellisesti. Valmistaja ei vastaa
käyttöohjeen noudattamattajättämisestä
aiheutuneista haitoista, vahingoista tai
tulipaloista. Tuuletin on suunniteltu
ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Varoitus! Älä yhdistä laitetta
sähköverkkoon ennenkuin asennus on
täysin valmis.
Irrota laite sähköverkosta aina ennen
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä
, ottamalla töpseli irti seinästä tai
katkaisemalla virta huoneiston
pääkytkimestä.
Käytä aina työhanskoja huolto, asennus, ja
valaistustoimenpiteiden aikana.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden käyttöön (mukaan lukien
lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai
henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet
eikä sellaisten henkilöiden käyttöön,
joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja
tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta
vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai
ohjeita laitteen käytöstä.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Älä koskaan käytä laitetta, jos sen ritilää ei
ole asennettu oikealla tavalla!
Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää
tukipintana, jollei niin ole erikseen mainittu.
Jos liesituuletinta käytetään samaan
aikaan kaasulieden kanssa, huoneeseen on
tultava niin paljon korvausilmaa, ettei synny
alipainetta, joka voi sammuttaa kaasuliekin.
Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai
muilla polttoaineilla toimivien laitteiden
savunpoistohormiin.
Tuulettimen alla liekittäminen on
ehdottomasti kielletty.
Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia ja
voi aiheuttaa tulipalon.
Huomio! Kosketuspinnat voivat
kuumentua huomattavasti ruoanlaiton
yhteydessä.
Paistettaessa on valvottava paistoastiaa
jatkuvasti. Ylikuumentunut öljy saattaa olla
palovaarallinen.
Noudata huolellisesti paikallisten
viranomaisten antamia savunpoiston
teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia
määräyksiä.
Tuuletin on puhdistettava huolellisesti
13
sekä sisä- että ulkopuolelta (VÄHINTÄÄN
KERRAN KUUKAUDESSA, noudata
kuitenkin tämän käyttöohjeen neuvoja).
Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien
vaihtoa ja puhdistusta koskevien
määräysten noudattamattajättäminen voi
aiheuttaa tulipalovaaran.
Älä käytä tuuletinta, jos lamppuja ei
ole asennettu oikein. Siitä voi aiheutua
sähköiskun vaara. Valmistaja ei vastaa
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä
aiheutuneista haitoista, vahingoista tai
tulipaloista.
Huomio! Kiinnitysruuvien ja -laitteiden
ohjeiden vastainen asennus voi
vaikuttaa sähköturvallisuuteen.
2.KÄYTTÖ
Tuuletinta käytetään ruoanlaitosta
aiheutuneen savun ja höyryn poistamiseen.
Laitteen mukana tulevasta asennusohjeesta
käy ilmi käytetäänkö hankkimaanne mallia
imukupuversiona ulkoiseen poistoon
vai suodatinversiona sisäiseen kiertoon
.
3.ASENNUS
Verkon jännitteen on oltava sama
kuin tuulettimen sisäpuolella olevassa
tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. Jos
laitteessa on pistoke, liitä tuuletin
voimassaolevien normien mukaiseen
pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa
paikassa, että siihen pääsee käsiksi myös
asennuksen jälkeen. Jos laitteessa ei ole
pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke
ei ole sellaisessa paikassa että siihen
pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen,
käytä normien mukaista kaksinapaista
katkaisijaa, jolla varmistetaan että laite
saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos
ylijännite kategoria on III, asennussääntöjen
mukaisesti.
Huomio! Tarkista aina, että
verkkokaapeli on asennettu oikealla
tavalla ennen kuin yhdistät tuulettimen
sähköverkkoon ja tarkistat että se toimii
oikein.
14
www.husqvarna-electrolux.se
Lieden keittotason tukipinnan ja
keittiötuulettimen alimman osan välinen
minimietäisyys on oltava vähintään 50cm
sähköliesien osalta ja 50cm kaasu- ja
sekaliesien osalta.
Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan
suurempi etäisyys, on se otettava
huomioon.
4. HUOLTO
Huomio! Irroita laite aina virtalähteestä
ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä,
irrota virtajohdon pistoke
verkkovirtapistorasiasta tai katkaise virta
kodin sähköverkosta.
Tuuletin on puhdistettava usein sekä
sisä- etttä ulkopuolelta (vähintään yhtä
usein kuin rasvasuodattimien huolto). Käytä
puhdistukseen neutraalissa nestemäisessä
pesuaineessa kostutettua kangasta.
Vältä hankaavia pesuaineita.
ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIPITOISIA
PUHDISTUSAINEITA!
Huomio! Laitteen puhdistusta ja
suodattimien vaihtoa koskevien määräysten
noudattamattajättäminen voi aiheuttaa
tulipalovaaran. On siis suositeltavaa
noudattaa määräyksiä.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vääristä
huoltotoimenpiteistä tai yllämainittujen
normien noudattamattajättämisestä
aiheutuvista moottorivioista tai tulipaloista.
4.1 Rasvasuodatin - Rasvasuodatin on
puhdistettava kerran kuukaudessa miedolla
pesuaineella, käsin tai astianpesukoneessa
alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä
pesuohjelmalla.
Metallinen rasvasuodatin voi haalistua
astianpesukoneessa, mutta tämä ei vaikuta
sen suodatustehoon millään tavallla.
4.2 Aktiivihiilisuodatin
Hiilisuodattimen kyllästys tapahtuu pidemmän käytön jälkeen riippuen keittiötyypistä
ja rasvasuodattimen puhdistustiheydestä.
Joka tapauksessa suodatin on vaihdettava
vähintään neljän kuukauden välein.
Sitä EI voi pestä eikä käyttää uudestaan
SUOMI
5. OHJAIMET
Käytä maksiminopeutta jos keittiössä on
erityisen paljon höyryä. On suositeltavaa
käynnistää tuuletus 5 minuuttia ennen
ruoanlaiton aloittamista ja antaa sen
toimia noin 15 minuuttia ruoanlaiton
lopettamisesta.
click!
15
Näppäimet sijaitsevat liesituulettimen
ulosvedettävän laatikon yläosassa.
Avaamalla laatikon pääset käyttämään
näppäimiä ja voit käynnistää tuulettimen.
Laatikon ollessa suljettuna kaikki
liesituulettimen toiminnot ovat pois käytöstä
lukuunottamatta valokatkaisijaa, joka
sijaitsee myös laatikon alaosassa.
Avaamalla laatikon uudestaan tuuletin
palaa edelliseen toimintoon ja siihen liittyvät
merkkivalot tulevat näkyviin.
T1. ON/OFF valopainike (Led L1 valo
palaa)
T2. OFF painike – Imunopeuden (tehon) 1
valitsin (Led L2 valo palaa)
T3. Imunopeuden (tehon) 2 valitsin (Led
L2+L3 valo palaa)
T4. Imunopeuden (tehon) 3 valitsin (Led
L2+L3+L4 valo palaa)
T5. Intensiivisen imunopeuden (tehon)
valitsin (Led L2+L3+L4 valo palaa +
Led L5 vilkkuu) – kesto 5 minuuttia
– minkä jälkeen liesituuletin siirtyy
automaattisesti imunopeuteen (tehoon)
2.
T1
T1
T2 T3
T4
T5
Liesituulettimen ajastettu virrankatkaisu
(Led valot vilkkuvat):
Liesituulettimeen voi säätää ajastetun
virrankatkaisun (OFF) painamalla
uudestaan yli 2 sekuntia sillä hetkellä
aktiivisena olevaa imunopeuden (tehon)
painiketta.
Käytettävissä olevat ajastetun
virrankatkaisun ajat ovat seuraavat:
Imunopeus (teho) 1: 20 minuuttia
Imunopeus (teho) 2: 15 minuuttia
Imunopeus (teho) 3: 10 minuuttia
Intensiivinen imunopeus (teho): 5 minuuttia
16
www.husqvarna-electrolux.se
Suodattimien vaihtotarpeen hälytys
Liesituuletin on varustettu toiminnolla, joka
ilmoittaa käyttäjälle säännöllisin väliajoin
suodattimien vaihto- ja huoltotarpeesta.
Rasvasuodattimen vaihtotarpeen
hälytys: Liesituulettimen ollessa
sammutettuna (OFF), kaikki imunopeuden
(tehon) Led valot palavat 40 sekuntia.
Aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen
hälytys: Liesituulettimen ollessa
sammutettuna (OFF), kaikki imunopeuden
(tehon) Led valot palavat 40 sekuntia.
Aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen
hälytyksen aktivointi: hälytys ei tavallisesti
ole aktivoitu, sen aktivoimiseksi sammuta
liesituuletin (OFF) ja paina yhtäaikaisesti
näppäimiä T3 ja T5 yli 3 sekuntia, Led valot
L3 ja L5 alkavat vilkkua.
Hälytys otetaan pois päältä toistamalla
toiminto, Led valot L3 ja L5 syttyvät.
Suodattimien vaihtotarpeen hälytyksen
resetointi:
Liesituulettimen ollessa käynnissä (ON)
paina näppäintä T2 yli 2 sekuntia, kaikki
Led valot syttyvät vähäksi aikaa.
Huomio: jos tarpeen toista toiminto, jos
molemmat vaihtotarpeen hälytykset
(rasvasuodatin ja aktiivihiilisuodatin) ovat
aktiivisia.
6. VALAISTUS
Tuulettimessa on LED teknologiaan
perustuva valaistusjärjestelmä.
LED valot takaavat parhaan mahdollisen
valaistuksen, lamppujen kesto on 10 kertaa
parempi kuin perinteisten lamppujen ja
niiden avulla säästetään 90% energiaa.
Huomio: Älä katso suoraan kohti LED
valoa.
Ota yhteys tekniseen tukeen kun lamput on
vaihdettava.
DA Brugsvejledning
DANSK
17
KÆRE KUNDE
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så du kan
nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere
– funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse
mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrere dit produkt for bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i passende beholdere
til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads
eller kontakt din kommune.
PLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger.
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
18
www.husqvarna-electrolux.se
1.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Bemærk! Overhold venligst alle
instruktioner i denne vejledning.
Fabrikanten frasiger sig ethvert
ansvar for eventuelle fejl, skader eller
brande forårsaget af apparatet, men
afledt af manglende overholdelse af
instruktionerne i denne vejledning.
Emhætten er udelukkende udviklet til
brug i almindelige hjem.
Advarsel! Apparatet må ikke tilsluttes
elnettet før installeringen er helt
tilendebragt.
Før der udføres nogen form for
rengøring eller vedligeholdelse, skal
emhætten afbrydes fra elnettet ved at
trække stikket ud, eller ved at afbryde
hovedafbryderen i hjemmet.
VBær altid arbejdshandsker under
vedligehold, installation og arbejde med
belysningen.
Apparatet må ikke benyttes af børn, eller
af personer med nedsatte sanseevner
eller mentale færdigheder, eller uden den
nødvendige erfaring og kendskab, med
mindre brugen sker under opsyn eller
vejledning fra en person der har ansvaret
for deres sikkerhed. Børn skal holdes
under opsyn, så de ikke får mulighed for at
lege med emhætten. Emhætten må aldrig
benyttes uden korrekt monteret rist!
Emhætten må ALDRIG benyttes som
støtteoverflade, med mindre dette
er udtrykkeligt tilladt. Lokalet skal
have tilstrækkelig ventilation, når
køkkenemhætten anvendes samtidigt
med andre apparater der forbrænder
gas eller andre brændstoffer. Den
opsugede luft må ikke ledes ind i rør, der
anvendes til udledning af røg fra apparater
med forbrænding af gas eller af andre
brændstoffer.
Det er strengt forbudt at flambere under
emhætten. Brug af åben ild er farligt for
filtrene og kan medføre brand, og skal
derfor altid undgås. Friturestegning skal
ske under opsyn for at forhindre, at den
overopvarmede olie bryder i brand.
Bemærk! De tilgængelige dele kan
blive meget varme, når de benyttes
sammen med apparater til madlavning.
Hvad angår de nødvendige tekniske
forholdsregler og sikkerhedskrav for
udledning af røg, skal alle reglementer fra
de lokale myndigheder overholdes uden
undtagelse. Emhætten skal rengøres ofte,
både indvendigt og udvendigt (MINDST
EN GANG OM MÅNEDEN; overhold under
alle omstændigheder angivelserne i kapitlet
om vedligeholdelse i denne vejledning).
Manglende overholdelse af kravene for
rengøring af emhætten, og for udskiftning
og rengøring af filtrene, medfører brandfare.
Emhætten må hverken benyttes eller
efterlades uden korrekt indsatte lyspærer
pga. fare for elektrisk stød. Fabrikanten
fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle
fejl, skader eller brand forårsaget af
apparatet, men afledt af manglende
overholdelse af instruktionerne i denne
vejledning.
Pas på! Manglende montering af
skruer og fastgøringsanordninger
i overensstemmelse med disse
instruktioner, kan medføre elektrisk
fare.
2.ANVENDELSE
Emhætten har til opgave at udsuge røg og
damp fra madlavningen. I den medfølgende
vejledning til installering er det anført,
om den købte model kan benyttes i den
sugende udgave med udledning udenfor
eller i den filtrerende udgave med
intern recirkulation
.
3.INSTALLERING
Netspændingen skal svare til spændingen
vist på typeskiltet internt i emhætten.
Hvis emhætten er udstyret med et stik,
skal emhætten tilsluttes en let tilgængelig
stikkontakt, der er i overensstemmelse med
de gældende standarder. Stikkontakten
skal også være let tilgængelig efter
installeringen. Hvis emhætten ikke er
udstyret med et stik (direkte tilslutning
til elnettet), eller hvis stikket ikke findes
i et område, der også er let tilgængeligt
efter installeringen, skal der monteres en
topolet afbryderkontakt i overensstemmelse
med standarderne, der sørger for fuld
afbrydelse fra elnettet i tilfælde af
forhold i overspændingskategori III, og
i overensstemmelse med reglerne for
elektriske installationer.
Obs! Undersøg altid, at netkablet er
blevet monteret rigtigt, før emhættens
kredsløb tilsluttes forsyningsnettet og
der udføres kontrol af korrekt funktion.
DANSK
Minimumsafstanden mellem kogegrejets
støtteoverflade på komfuret og den
nederste del af emhætten må ikke være
under 50cm ved elektriske kogeplader,
og ikke under 50cm ved gasblus eller
komfurer med både gasblus og elektriske
kogeplader.
Hvis gaskomfurets vejledning angiver en
større afstand, skal dette overholdes.
4. VEDLIGEHOLDELSE
Obs! Inden der udføres nogen form
for rengøring eller vedligeholdelse skal
emhætten afbrydes fra elnettet ved at fjerne
stikket fra stikkontakten, eller ved at afbryde
hjemmets hovedafbryder.
Emhætten skal rengøres jævnligt både på
ydersiden og på indersiden (mindst med
samme frekvens som for vedligeholdelse
af fedtfiltrene). Ved rengøring skal man
anvende en klud fugtet med neutrale, milde
rengøringsmidler i flydende form.
Undgå brug af produkter indeholdende
slibemidler BENYT ALDRIG SPRIT!
Pas på! Manglende overholdelse af
vejledningen til rengøring af apparatet og
udskiftning af filtrene medfører brandfare.
Der henstilles således til, at instruktionerne
følges. Fabrikanten frasiger sig ethvert
ansvar for eventuel beskadigelse af
motoren, brande forårsaget af utilstrækkelig
vedligeholdelse af apparatet eller
manglende overholdelse af ovenstående
instruktioner.
4.1 Fedtfilter
Fedtfilteret skal rengøres én gang om
måneden med milde rengøringsmidler;
filteret kan også vaskes i
opvaskemaskine ved lav temperatur og
på et kort opvaskeprogram. Ved vask i
opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret
blive misfarvet, men dette vil ikke have
negativ indflydelse på dets filtrerende
egenskaber.
19
4.2 Filter med aktivt kul
Kulfilteret skal udskiftes hver 4. Måned,
hvis emhætten ikke benyttes intensivt, eller
oftere.
Kulfilteret kan IKKE vaskes eller genanvendes.
20
www.husqvarna-electrolux.se
5. BETJENING
Benyt den højeste hastighed ved stor
dampkoncentration i køkkenet. Det
anbefales, at man tænder udsugningen 5
minutter før påbegyndelse af madlavning,
og at udsugningen efterlades tændt i
yderligere cirka 15 minutter efter afslutning
af madlavningen.
Knapperne sidder ovenpå emhættens
skuffe, der kan trækkes ud. Åbn skuffen for
at få adgang til knapperne og for at sætte
emhætten i drift.
Når skuffen er lukket, er alle emhættens
funktioner deaktiveret, undtagen lyset, der
også har en knap på undersiden af skuffen.
Ved at genåbne skuffen, kan man igen
sætte emhætten i drift og de forskellige
lysende tegn kommer til syne.
T1. ON/OFF lystast (lysdiode L1 tændt)
T2. OFF tast – Tast til valg af
udsugningshastighed (effekt) 1
(lysdiode L2 tændt)
T3. Tast til valg af udsugningshastighed
(effekt) 2 (lysdiode L2+L3 tændt)
T4. Tast til valg af udsugningshastighed
(effekt) 3 (lysdiode L2+L3+L4 tændt)
T5. Tast til valg af intensiv
udsugningshastighed (effekt) (lysdiode
L2+L3+L4 tændt + lysdiode L5
blinker) - varer 5 minutter – hvorefter
emhætten automatisk indstiller
udsugningshastighed (effekt) 2.
click!
T1
T1
T2 T3
T4
T5
Forsinket slukning af emhætten
(blinkende lysdioder):
Det er muligt at indstille forsinket slukning
af emhætten (OFF) ved igen at trykke på
tasten til den udsugningshastighed (effekt),
der er aktiv i det pågældende øjeblik, i mere
end 2 sekunder.
Følgende forsinkede slukketider er til
rådighed:
Udsugningshastighed (effekt) 1: 20 minutter
Udsugningshastighed (effekt) 2: 15 minutter
Udsugningshastighed (effekt) 3: 10 minutter
Intensiv udsugningshastighed: 5 minutter
Signalering af filtermætning
Emhætten er udstyret med en funktion
der – med regelmæssige intervaller – gør
brugeren opmærksom på, at filtrene er
mættede, og at der således er behov for
vedligeholdelse.
Signalering af mætning af fedfilter:
ved slukket emhætte (OFF) tændes alle
lysdioder for udsugningshastigheder
(effekter) med fast lys i 40 sekunder.
Signalering af mætning af aktivt kulfilter:
ved slukket emhætte (OFF) blinker alle
DANSK
lysdioder for udsugningshastigheder
(effekter) i 40 sekunder.
Signaleringsaktivering for mætning af
aktivt kulfilter: denne funktion er normalt
afbrudt; hvis man ønsker at aktivere
funktionen, skal man slukke emhætten
(OFF) og trykke samtidigt på tasterne T3 og
T5 i mere end 3 sekunder; lysdioderne L3
og L5 begynder at blinke.
For at deaktivere skal man gentage
handlingen; lysdioderne L3 og L5 tændes
med fast lys.
Reset af mætningssignalering for filtre:
Ved tændt emhætte (ON) skal man trykke
på tasten T2 i mere end 2 sekunder; alle
lysdioder tændes kort.
Bemærk: det er nødvendigt at gentage
denne handling, hvis begge signaleringer
(fedtfilter og aktivt kulfilter) er aktive.
6. BELYSNING
Emhætten er udstyret med et
belysningssystem baseret på lysdiodeteknologi.
Lysdioderne sikrer optimal belysning,
holdbarhed op til 10 gange længere end
almindelige pærer, og de giver mulighed for
at spare 90% elektricitet.
Pas på: Se aldrig direkte på lyset fra
lysdioderne.
Ved udskiftning bedes man kontakte den
tekniske servicetjeneste.
21
EN User manual
22
www.husqvarna-electrolux.se
DEAR CUSTOMER
Thank you for choosing this Husqvarna-Electrolux product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes
reading to get the very best from it.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.husqvarna-electrolux.se
Register your product for better service:
www.husqvarna-electrolux.se
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information.
General information and tips
Environmental information.
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
SAFETY INSTRUCTIONS
Caution!Closely follow the instructions
set out in this manual. All responsibility,
for any eventual inconveniences,
damages or fires caused by not
complying with the instructions in this
manual, is declined. The extractor hood
has been designed exclusively for
domestic use.
Caution!Do not connect the appliance
to the mains until the installation is
fully complete. Before any cleaning or
maintenance operation, disconnect
hood from the mains by removing
the plug or disconnecting the mains
electrical supply.
Always wear work gloves during the
maintenance, installation and lighting
operations. The appliance is not intended
for use by children or persons with impaired
physical, sensorial or mental faculties,
or if lacking in experience or knowledge,
unless they are under supervision or have
been trained in the use of the appliance
by a person responsible for their safety.
This appliance is designed to be operated
by adults, children should be monitored
to ensure that they do not play with the
appliance. This appliance is designed to
be operated by adults. Children should not
be allowed to tamper with the controls or
play with the appliance. Never use the hood
without effectively mounted grating! The
hood must NEVER be used as a support
surface unless specifically indicated. The
premises where the appliance is nstalled
must be sufficiently ventilated, when the
kitchen hood is used together with other
gas combustion devices or other fuels. The
ducting system for this appliance must not
be connected to any existing ventilation
system which is being used for any other
purpose such as discharging exhaust
fumes from appliances burning gas or other
fuels. The flaming of foods beneath the
hood itself is severely prohibited. The use
of exposed flames is detrimental to the
filters and may cause a fire risk, and must
therefore be avoided in all circumstances.
Any frying must be done with care in order
to make sure that the oil does not overheat
and ignite.
Caution!Accessible parts of the hood
may became hot when used with
cooking appliance.
23
With regards to the technical and safety
measures to be adopted for fume
discharging it is important to closely follow
the regulations provided by the local
authorities. The hood must be regularly
cleaned on both the inside and outside (AT
LEAST ONCE A MONTH).
This must be completed in accordance
with the maintenance instructions provided
in this manual). Failure to follow the
instructions provided in this user guide
regarding the cleaning of the hood and
filters will lead to the risk of fires. Do not
use or leave the hood without the lamp
correctly mounted due to the possible risk
of electric shocks. We will not accept any
responsibility for any faults, damage or fires
caused to the appliance as a result of the
non-observance of the instructions included
in this manual.
Warning!Failure to install the screws or
fixing device in accordance with these
instructions may result in electrical
hazards.
2.USE
The hood serves to aspirate the fumes and
vapors resulting from cooking.
The attached installation manual indicates
the version to be used depending on the
model you have, the suction version with
external evacuation
internal recirculation
3.INSTALLATION
or filtering with
.
The mains power supply must correspond
to the rating indicated on the plate situated
inside the hood. If provided with a plug
connect the hood to a socket in compliance
with current regulations and positioned in
an accessible area, after installation. If it not
fitted with a plug (direct mains connection)
or if the plug is not located in an accessible
area, after installation, apply a double
pole switch in accordance with standards
which assures the complete disconnection
of the mains under conditions relating to
over-current category III in accordance with
installation instructions.
Warning!Before re-connecting the hood
circuit to the mains supply and checking
the efficient function, always check that
the mains cable is correctly assembled.
24
www.husqvarna-electrolux.se
The minimum distance between the
supporting surface for the cooking
equipment on the hob and the lowest part
of the range hood must be not less than
50cm from electric cookers and 50cm from
gas or mixed cookers. If the instructions for
installation for the gas hob specify a greater
distance, this must be adhered to.
4. MAINTENANCE
ATTENTION! Before performing any
maintenance operation, isolate the hood
from the electrical supply by switching off at
the connector and removing the connector
fuse. Or if the appliance has been
connected through a plug and socket, then
the plug must be removed from the socket.
The cooker hood should be cleaned
regularly (at least with the same frequency
with which you carry out maintenance of the
fat filters) internally and externally. Clean
using the cloth dampened with neutral liquid
detergent. Do not use abrasive products.
DO NOT USE ALCOHOL!
Warning! Failure to carry out the basic
cleaning recommendations of the cooker
hood and replacement of the filters may
cause fire risks. Therefore, we recommend
observing these instructions.
The manufacturer declines all responsibility
for any damage to the motor or any
fire damage linked to inappropriate
maintenance or failure to observe the above
safety recommendations.
4.1 Grease filter - The grease filter must
be cleaned once a month using non
aggressive detergents, either by hand or
in the dishwasher, which must be set to a
low temperature and a short cycle. When
washed in a dishwasher, the grease filter
may discolour slightly, but this does not
affect its filtering capacity.
4.2 Activated charcoal filter
The saturation of the charcoal filter occurs
after more or less prolonged use, depending on the type of cooking and the regularity
of cleaning of the grease filter.
In any case it is necessary to replace the
cartridge at least every four mounths.
The charcoal filter may NOT be washed or
regenerated.
ENGLISH
5. CONTROLS
Use the high suction speed in cases
of concentrated kitchen vapours. It is
recommended that the cooker hood suction
is switched on for 5 minutes prior to cooking
and to leave in operation during cooking
and for another 15 minutes approximately
after terminating cooking.
click!
25
The controls are located on the upper side
of the pull-out drawer of the hood.
Open the drawer to access the controls and
put the hood on.
When the drawer closed, all hood functions
are disabled except for the light, whose
button is placed also on the underside of
the drawer.
By reopening the drawer, the previous
operation mode is restored and you can
see the related indicator lights.
T1. Button ON/OFF lights (Led L1 lit)
T2. Button OFF – Selection button suction
speed (power) 1 (Led L2 lit)
T3. Selection button suction speed (power)
2 (Led L2+L3 lit)
T4. Selection button suction speed (power)
3 (Led L2+L3+L4 liti)
T5. Selection button intensive suction
speed (power) (Led L2+L3+L4 lit + Led
L5 flashing) - duration 5 minutes – after
which the hood automatically sets
suction speed (power) 2.
T1
T1
T2 T3
T4
T5
Delayed switch-off of the hood (flashing
LEDs):
It is possible to set the delayed hood
switch-off by pressing again for more than
2 seconds the button of the suction speed
(power) active at that time.
The available delayed switch-off options
are:
Suction speed (power) 1: 20 minutes
Suction speed (power) 2: 15 minutes
Suction speed (power) 3: 10 minutes
Intensive suction speed (power): 5 minutes
Filter saturation indicator
The hood is equipped with a function that
warns the user, at regular time intervals,
when the filters are saturated and it is
necessary to perform their maintenance.
Grease filter saturation indicator: With
the hood off (OFF) all suction speed
(power) LEDs light up with steady light for
40 seconds.
Activated charcoal filter saturation
indicator: With the hood off (OFF) all
suction speed (power) LEDsflash for 40
seconds.
Activation of the active charcoal filter
26
www.husqvarna-electrolux.se
saturation signal: normally, this function is
disabled; to activate it, switch off the hood
(OFF) and simultaneously press buttons T3
and T5 for more than 3 seconds. LEDs L3
and L5 will start flashing.
To disable repeat the operation: LEDs L3
and L5 light up with steady light.
Resetting the filters’ saturation
indicator:
With the hood on (ON) press button T2 for
more than 2 seconds; all LEDs will light up
briefly.
Note: if necessary, repeat the operation
in case both indicators (grease filter and
activated charcoal filter) are active.
6. LIGHTING
The hood is equipped with a lighting system
based on LED technology.
The LEDs guarantee an optimum lighting,
a duration up to 10 times as long as the
traditional lamps and allow to save 90%
electrical energy.
Caution! Do not look directly into the
LED light.
For replacement, contact the technical
service.
111111111-A-082012
LIB0110258 Ed. 02/15
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising