Electrolux | EFC9542U | User manual | Electrolux EFC9542U User Manual

Electrolux EFC9542U User Manual
ÕHUPUHASTI
EFC 9542
Kasutusjuhend
OHUTUS
Õhupuhasti on mõeldud tavaliseks kodukasutuseks. Seade vastab rahvusvahelistele ohutuseeskirjadele ja kvaliteedistandarditele. Vaatamata sellele kaasnevad seadme kasutamisega teatud ohud.
Seepärast lugege enne seadme kasutamist hoolega läbi kõik juhendis sisalduvad juhised, nõuanded
ja hoiatused. Pöörake erilist tähelepanu hoiatuskolmnurgaga tähistatud lõikudele. Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see üle uuele võimalikule omanikule.
Paigaldamine ja hooldamine
•
Mis tahes elektriinstallatsioonitöid võib teha ainult volitustega elektrik ning seadme võib paigaldada ainult vastava ala asjatundja. Kui neid töid teeb vastavate oskusteta või volitusteta isik, võib
selle tagajärjeks olla õnnetusjuhtum, mille tulemusena saab kannatada kasutaja või seade.
•
Õhupuhasti alumise serva vähim lubatud kaugus elektripliidist / pliidiplaadist või gaasipliidist on
50 cm.
•
Vältige toitejuhtme deformeerimist seadme paigaldamise juures.
•
Õhupuhasti vabastamiseks pinge alt tuleb tõmmata pistik pistikupesast välja või keerata kilbist
kaitsmed välja.
•
Väljapuhutavat õhku ei tohi juhtida mitte-elektriliste seadmete väljatõmbekanalisse,
Kui kasutate äratõmmet
•
Frittimise puhul või rasva, parafiini või muude kergestisüttivate ainete sulatamise juures, ärge
jätke pliiti järelvalveta! Kui peaks tekkima põleng: Lülitage õhupuhasti otsekohe välja ja keerake
pliidiplaatide lülitid nulli.
TÄHELEPANU! Kustutage leek nõu kaane sulgemise teel, mitte kunagi veega!
•
Hoiduge õhupuhasti kasutamisel lahtisest tulest! Sellest võib tekkida tulekahju. Ülekuumenenud
rasv süttib väga kergesti. Ärge jätke praadimise ajal kunagi panni järelevalveta!
•
Hügieeni ja ohutuse huvides puhastage rasvafiltreid reeglipäraselt, sest pliidile tilkuv rasv võib
kergesti süttida. Vt lähemalt käesoleva juhendi osast „Hooldamine ja puhastamine“.
Õhupuhasti utiliseerimine
Õhupuhasti käibelt kõrvaldamisel hoidke ära võimalikud edasised õnnetusjuhtumid. Eemaldage
toitejuhe pistikupesast ja lõigake seadmepoolsest otsast läbi. Küsige kohalikust omavalitsusest või
seadme müünud kauplusest teavet kasutaud seadmete vastuvõtupunktide asukoha kohta.
Õhupuhasti võib paigaldada vaid elektri- või gaasipliidi kohale (mitte aga nt puudega köetava
pliidi kohale). Järgige õhupuhasti paigaldamisel kehtivaid määrusi ja eeskirju.
Ventileerimisjuhiseid
Et õhupuhasti töötaks õigesti, peab köögis tekkima alarõhk. Hoidke õhupuhasti töötamise ajal
köögiaknad suletuna. Selle asemel on otstarbekas hoida avatuna kõrvalruumi akent.
Tähtis teave
Kui õhupuhasti kasutamise ajal põleb nt kamin, mis kasutab ruumides olevat õhku, võib õhk hakata
liikuma vastupidi ja suits ruumi tungida. Selle vastu aitab akna avamine. Seda nähtust ei esine, kui
õhupuhasti töötab õhuringlusrežiimis.
2
MÕÕTMED JA DETAILID
Mõõtmed:
Detailid:
Positsioon
1
2
2.1
2.2
9
14.1
15
Positsioon
7.2.1
7.3
11
12a
12c
Kogus
1
1
1
1
1
2
1
Toote detailid
Õhupuhasti seadised: juhtnupud,
valgustus, ventilaator, filtrid
Kokkupandava õhutoru osad
Ülemine osa
Alumine osa
Kokkupandav toru 150 – 120 mm
Õhuringlustoru harutüki jätk
Õhuringlustoru harutükk
Kogus
2
1
6
6
6
Paigaldamine
Õhuringlustoru ülaosa juhikud
Õhuringlustoru harutüki kinnis
Tüübel
Kruvi 4,2 × 44,4
Kruvi 2,9 × 9,5
Kogus
1
Dokumendid
Kasutusjuhend
3
PAIGALDAMINE
Aukude puurimine seina ja kinniste kinnitamine
Märkige seinale:
•
Õhupuhasti keskpunktist lakke ulatuv vertikaaljoon.
•
Rõhtjoon vähemalt 650 mm kõrgusele pliidi kohale.
•
Paigutage kinnis 7.2.1 vastavalt joonisele 1-2 mm laest või seadme ülaservast allapoole, seadke
selle keskkoht vertikaaljoone kohale.
•
Märkige ära aukude keskpunktid.
•
Seadke kinnis 7.2.1 vastavalt joonisele X mm kaugusele esimesest kinnisest (X = kaasasoleva
ülemise lõõri kõrgus) ja seadke selle keskkoht vertikaaljoonele.
•
Märkige ära aukude keskpunktid.
•
Märkige seinale vastavalt joonisele punkt 116 mm kaugusele vertikaaljoonest ja 310 mm kõrgusele horisontaaljoonest.
•
Märkige sümmeetriliselt teine punkt.
•
Puurige märgitud punktidesse augud Ø 8 mm.
•
Paigaldage aukudesse ankurpoldid 11.
•
Keerake alumine kinnis seina kaasasolevate kruvidega 12a (4,2 × 44,4).
•
Keerake ülemine kinnis 7.2.1 ja liitmiku kinnis 7.3 seina kahe kruviga 12a (4,2 × 44,4).
•
Keerake õhupuhasti kinnitusaukudesse kaks kruvi 12a (4,2 × 44,4), jätke kruvipead 5-6 mm
seinast eemale.
4
Õhupuhasti korpuse koostamine
•
Enne kere kinnitamist tuleb kinni keerata kaks kruvi Vr.
•
Asetage korpus kruvidele 12a.
•
Keerake kinni kruvid 12a.
•
Tasakaalustage õhupuhasti korpus kruvidega Vr.
Õhuringlustorud
ÄRATÕMBEGA MUDEL
See mudel ühendatakse lõõri kas painduva või jäiga toruga Ø
150 või 120 mm.
•
Kui kasutate Ø 120 mm õhuringlustoru, ühendage
õhupuhasti väljumisavaga muutuva pikkusega toru 9.
•
Kinnitage õhuringlustoru piisava hulga klambritega (ei kuulu seadme komplekti).
•
Eemaldage aktiivsüsifiltrid (kui need on paigaldatud).
ÕHURINGLUSEGA MUDEL
•
Ühendage liitmik 15 kinnisega 7.3.
•
Seadke liitmiku 15 kõrvale liitmiku detailid 14.1.
•
Veenduge, et liitmiku detailide 14.1 ühenduskoht on lõõri
aukude kohal ja looditud nii vertikaalis kui horisontaalis.
•
Ühendage liitmik 15 õhupuhasti kere väljumisavaga toru või
vooliku abil, Ø 150 mm või 120 mm.
•
Veenduge, et süsifilter on paigas.
5
ELEKTRIÜHENDUS
•
Ühendage õhupuhasti elektrivõrku läbi turvalüliti, mille kontaktide vahe on vähemalt 3 mm.
•
Eemaldage rasvafiltrid (vt osa „Hooldamine“) ja veenduge, et
toitejuhe on korralikult ühendatud seadmega.
Lõõri paigaldamine
Ülemine lõõr
•
Lamendage veidi toru servi ja kinnitage need kinnisega
7.2.1.
•
Kinnitage servad nelja kruviga 12c (2,9 × 9,5)
•
Veenduge, et liitmiku jätkude 14.1 ühenduskoht on
lõõri aukude kohal.
Alumine lõõr
•
Lamendage veidi toru servi ja kinnitage need ülemise
lõõri ja seina vahele.
•
Kinnitage alumine lõõr õhupuhasti kerega kahe
kaasasoleva kruvi 12c abil (2,9 × 9,5)
6
KASUTAMINE
Õhupuhasti käivitatakse soovitud kiiruselülitist, ilma vajaduseta kasutada eelnevalt toitelülitit 0/1.
Lüliti
L
T1
Funktsioon
Topeltfunktsioon
Märgutuli
Valgus süttib ja kustub, kui vajutada
kergelt lülitile.
Õhupuhasti „poolvalgus“ lülitatakse sisse, hoides lülitit all
umbes 2 sekundit.
Lampide võimsustarve on umbes 5 W.
Selle funktsiooni väljalülitamiseks
vajutage lüliti uuesti alla 2 sekundiks
või vajutage seda korraks, et taastuks
tavaline valgustusrežiim.
„Poolvalguse“ režiimis ei ole lüliti
valgustatud.
Mootori seiskamiseks vajutage varem
kasutatud kiiruse lülitile.
Lüliti pole valgustatud
Lüliti on valgustatud
Valgustus välja
lülitatud.
Valgustus sisse
lülitatud
Lüliti pole valgustatud
„Poolvalguse“ režiim
Lüliti on valgustatud
Mootor töötab
Lüliti pole valgustatud
Mootor ei tööta
T2
Mootor käivitub esimese kiirusega.
T3
Mootor käivitub teise kiirusega nupu kergel
vajutamisel.
Lüliti on valgustatud
Teine kiirus sisse
lülitatud
Delay-funktsioon: väljalülitamise viide
(funktsiooni sisselülitamiseks hoidke
lülitit all umbes 2 sekundit. See režiim
sobib toidu jääklõhnade
eemaldamiseks.
Funktsioon lülitatakse sisse
väljalülitatud asendist (OFF)
ja kiirustest 1, 2, 3; väljalülitamiseks
tuleb eelnevalt vajutada mis tahes (T)lülitit (v.a T3). Väljalülitamise viide
toimib järgmise skeemi kohaselt:
1°kiirus / OFF = 20 minutit
2°kiirus = 15 minutit
3°kiirus = 5 minutit
Mootor käivitub kolmanda kiirusega.
Lüliti valgus vilgub
Viitega väljalülitamine
T4
Lüliti on valgustatud
Lüliti on valgustatud
7
Lüliti
T5
F
Funktsioon
Märgutuli
Mootor käivitatakse 5 minutiks
intensiivrežiimi. 5 minuti pärast taastub
intensiivkiirusele eelnenud kiirus. Kui
varem polnud õhupuhasti sisse lülitatud,
lülittub see 1. kiirusele.
Filtrite häirevalgustus lülitatakse sisse,
hoides lülitit all 4 sekundi vältel. Lüliti T1
valgustus vilgub See funktsioon toimib
vaid väljalülitatud mootori korral.
Lüliti on valgustatud
Lüliti on valgustatud
Lüliti valgus vilgub
8
Metallist rasvafiltrid
on ummistunud.
Filtreid on vaja pesta.
Häiresignaal käivitub
100 töötunni järel.
Aktiivsüsifiltreid peab
vahetama ja rasvafiltreid puhastama.
Häiresignaal käivitub
200 töötunni järel.
(Häiresignaali käivitamise kohta vt osa:
Aktiivsüsifiltrid).
HOOLDAMINE
Rasvafiltrid
METALLIST RASVAFILTRITE PUHASTAMINE
Häirerežiimi lähtestamine.
•
Seisake mootor.
•
Vajutage lülitit F vähemalt 4 sekundi vältel, kuni lüliti T1
valgustus vilgub, tähistades funktsiooni lõppemist.
Filtrite puhastamine
•
Filtreid võib pesta ka nõudepesumasinas. Soovitame
pesta neid kord kahe kuu jooksul. Kui kasutate
õhupuhastit tihti, peske rasvafiltreid sagedamini.
•
Eemaldage filtrid ükshaaval, surudes filtrit tahapoole ja
samaaegselt tõmmates allapoole.
•
Peske filtrid puhtaks. Ärge painutage filtreid. Laske neil
täielikult kuivada, enne kui paigaldate need uuesti.
•
Paigutage filtrid tagasi oma kohale. Veenduge, et filtri
eraldamishoob jääb väljapoole nähtavale.
9
Rasvafilter (Õhuringlusega mudel)
Rasvafiltrit ei saa pesta. See vahetatakse välja, kui F-nupu valgus vilgub, või vähemalt kord 4 kuu
jooksul. Häiresignaal toimib vaid õhupuhasti töö ajal.
Häiresignaali sisse-/väljalülitamine
•
Õhupuhasti õhuringlusmudeli filtri häiresignaal lülitatakse sisse kas õhupuhasti paigutamise ajal
või pärast seda.
•
Lülitage välja valgustus ja mootor.
•
Eraldage õhupuhasti elektrivõrgust. Elektrivõrgust eraldamiseks kasutage ohutuslülitit või lülitage
pinge välja elektrikilbist.
•
Kui lülitate õhupuhasti uuesti pinge alla, vajutage lülitile T2.
•
Vabastage lüliti. Lülitite L, T2 ja F valgustus jääb põlema.
•
Vajutage lülitile F 3 sekundi jooksul, kuni lüliti valgus hakkab vilkuma.
•
2 vilkumist – Aktiivsüsifiltrite häiresignaal sisse lülitatud.
•
1 vilkumine – Aktiivsüsifiltrite häiresignaal välja lülitatud.
AKTIIVSÜSIFILTRITE VAHETAMINE
Häirerežiimi lähtestamine.
•
Seisake mootor.
•
Vajutage lülitit F vähemalt 4 sekundi vältel, kuni lüliti T1 valgustus vilgub, tähistades funktsiooni lõppemist.
Filtrite vahetamine
•
Eemaldage metallist rasvafiltrid..
•
Eemaldage süsifilter, tõmmates selle kinnisest.
•
Paigaldage uus filter.
•
Paigutage metallist rasvafiltrid tagasi oma kohale.
Valgustus
LAMBI VAHETAMINE
Halogeenlamp 20 W
•
Eemaldage metallist lambiklaasihoidik, tõmmates seda allapoole ja samal ajal toetades käega.
•
Võtke lamp lambipesast välja.
•
Paigaldage uus lamp. Pange tähele pistiku õiget asendit
lambipesa juures.
•
Vajutage klaasist lambikate tagasi oma kohale.
10
/ tähistab seda, et seda toodet ei saa käidelda koos
Tootele või selle pakendile kantud sümbol
olmejäätmetega. Viige toode selle asemel elektri- ja elektroonikatoodete korduvkasutus-kogumispunkti. Käesoleva toote eeskirjadele vastav käitlemine tagab võimalikkude negatiivsete keskkonnaja tervisemõjude ärahoidmise, mis vastasel juhul võiksid johtuda selle toote ebaõigest käitlemisest.
Täpsemaid teateid toodete korduvkasutamise kohta saab kohalikust omavalitsusest, jäätmeteenindusest või kauplusest, kust selle toote ostsite.
11
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse
funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde
hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA–JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS–NORD
30621 KOHTLA–JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising