Electrolux EFC60246X User Manual

Electrolux EFC60246X User Manual
SE - RÅD OCH ANVISNINGAR – Denna bruksanvisning för användningen är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör
HU - TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK - A jelen használati utasítás a készülék több változatához készült. Elképzelhető, hogy olyan részek leírását tartalmazza, amelyek az Ön
din apparat. Tillverkaren frånsäger allt ansvar för skador som uppstått på grund av en felaktig installation eller inte överensstämmande med alla konstens regler. Det minimala säkerhetsavståndet emellan spishällen och köksfläkten måste vara 650 mm. Kontrollera att nätspänningen motsvarar den angiven på märkplåten som sitter invändigt köksfläkten. För apparater i
klass 1a säkerställ att ditt elsystemet garanterar en rätt jordtömning. Anslut köksfläkten till utsläppet för den utsugna luften med ett rör med en diameter lika med eller större än 120 mm.
Rörledningen ska vara så kort som möjligt. Anslut inte köksfläkten till tömningskanaler för rök som utvecklas från förbränning (värmepannor, kaminer, etc.). Om såväl köksfläkt och andra
apparater som inte drivs med el används i rummet (t.ex. apparater som använder gas), ska du sörja för en tillräcklig luftning av rummet. Om sådan saknas i köket, gör en öppning som står
i förbindelse med utsidan, för att garantera ett byte av ren luft. Köksfläkten har uteslutande konstruerats för hushållsbruk, för att ta bort kökslukterna. Använd aldrig köksfläkten på felaktigt
sätt. Lämna aldrig öppen eld med hög intensitet under köksfläkten i funktion. Reglera alltid lågorna på sådant sätt att de inte kommer ut vid sidorna på kastrullbottnen. Kontrollera fritöser
under användningen: den överhettade oljan kan ta eld. Att flambera under fläkten är inte tillåtet, då det finns risk för eldsvåda. Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn)
med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är övervakade eller instruerade om användningen av apparaten av
personer ansvariga för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Innan du påbörjar något underhållsarbete, skilj köksfläkten från elnätet genom
att dra ut stickkontakten eller stäng av huvudströmbrytaren. Utför ett noggrant och lägligt underhåll av filtren enligt de rekommenderade intervallerna (det finns risk för eldsvåda). Fettfiltren
Z kan diskas i diskmaskin, de ska diskas varannan månad cirka eller oftare vid speciell intensiv användning. – Luktfiltret med aktivt kol W kan inte diskas eller regenereras, det ska bytas
cirka var 4:e månad eller oftare vid speciell intensiv användning. För rengöring av köksfläktens ytor är det tillräckligt att använda en våt trasa och diskmedel. Symbolen
på produkten
készülékén nem találhatók meg. A helytelen vagy a törvényi előírásoknak nem megfelelő üzembe helyezés miatti károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A főzőfelület és
a szagelszívó közötti biztonsági távolság minimum 650 mm legyen. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szagelszívó adattábláján feltüntetett értéknek. Az I. osztályba
tartozó készülékeke esetén győződjön meg arról, hogy otthonának elektromos hálózata megfelelően földelt-e. Legalább 120 mm átmérőjű csövezettel kösse rá a készüléket a beszívott
levegő kimenetére. A csövezetnek a lehető legrövidebbnek kell lennie. Tilos a szagelszívót az égetőberendezések (kazán, konvektor stb.) által előállított füstgázok elvezetésére szolgáló
vezetékbe bekötni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni abban az esetben, ha a szagelszívó elhelyezésére szolgáló helyiségben nem elektromos üzemű (hanem például gázüzemű)
berendezések is vannak. Ha a konyha semmilyen nyílással nincs összekötve a külvilággal, akkor a tiszta levegő biztosítása érdekében gondoskodni kell egy ilyenről. A készülék kizárólag
otthoni használatra, a konyhai szagok eltávolítására szolgál. Tilos a készüléket a rendeltetésszerűtől eltérő módon használni. Tilos a működésben levő készülék alatt erősen égő nyílt
lángot használni. Mindig olyan erősre állítsa be a lángot, hogy az a tűzhelyen levő lábas alól ne szökhessen ki oldalsó irányban. Olajsütő használatakor figyeljen oda: a felforrósodott olaj
könnyen meggyulladhat. Tűzveszély kockázata miatt a konyhai elszívó alatt tilos flambírozott ételeket készíteni. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi
képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak a biztonságukért felelős személy nem tanítja meg vagy ellenőrzi őket
a készülék használatára, illetve használatában. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel. A hálózati csatlakozó kihúzásával vagy az áramellátás kikapcsolásával
mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, amikor a karbantartást végzi. Gondosan és kellő időben végezze el a szűrők karbantartását a gyártó által ajánlott időközönként
(Tűzveszély). A Z zsírszűrők mosogatógépben is tisztíthatók, és kb. 2 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell a tisztításukat elvégezni. - A W aktív szenes
szagszűrő nem mosható és nem regenerálható, hanem kb. 4 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban cserélendő.
A szagelszívó felületének tisztításához elegendő egy semleges kémhatású mosószerrel benedvesített ruhát használni. A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett
jelzés arra
utal, hogy ez a termék nem kezelhető szokásos háztartási hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell
leadni. Ha Ön gondoskodik arról, hogy a kiselejtezett termék megfelelő módon kerüljön elhelyezésre, akkor ezzel hozzájárul a hulladékká vált készülék nem szabályos elhelyezése miatti
potenciális káros következmények elkerüléséhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a terméket értékesítő
bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni.
A készüléket olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amelyen az érintkezők távolsága minimum 3 mm.
Figyelem: Az elszívó üzembe helyezése előtt el kell távolítani a (fehér és átlátszó) védőfóliákat.
eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning av den här produkten bör du kontakta kommunalkontoret, lokal myndighet eller sophämtningstjänst, alternativt affären där du köpte varan.
Anslut köksfläkten till elnätet genom att installera en bipolär brytare med en öppning på minst 3mm mellan kontakterna.
Varning: Innan du installera köksfläkten avlägsna skyddsfilmen (vit och genomskinlig)
NO - NO - RÅD OG FORSLAG - Disse bruksinstruksjonene er beregnet for flere apparatversjoner. Det er mulig at enkelte deler som beskrives ikke finnes på ditt apparat. Produsenten
frasier seg ethvert ansvar for skader som skyldes installasjoner som ikke er utført korrekt eller ikke overholder gjeldende regelverk. Sikkerhetsavstanden mellom koketoppen og ventilatorhetten må være minst 650 mm. Kontroller at nettspenningen samsvarer med informasjonen på merkeskiltet på innsiden av ventilatorhetten. Kontroller at husets elektriske system er
koblet til et egnet jordingssystem (gjelder apparater i klasse 1a). Koble ventilatorhetten til luftutløpet med et rør med en diameter på 120 mm eller større. Rørløpet bør være så kort som
mulig. Unngå å koble apparatet til utførselskanaler for forbrenningsavgasser (varmeanlegg, varmtvannstanker, peiser osv.). Dersom man bruker ventilatorhetten i samme rom som andre
apparater som ikke bruker elektrisk strøm (f.eks. gassdrevne apparater), må man sørge for at rommet har tilstrekkelig utlufting. Hvis kjøkkenet ikke er tilstrekkelig ventilert, bør dette ordnes
slik at rommet får tilstrekkelig frisk luft utenfra. Ventilatorhetten skal kun brukes i private boliger, og er utviklet for å fjerne matlukt fra kjøkkenet. Den skal ikke brukes til andre formål. Man
skal ikke benytte kraftige flammer under ventilatorhetten når den er i bruk. Juster alltid flammen slik at den ikke strekker seg oppover grytens sider. Kontroller frityrgryter under bruk: Varm
olje kan ta fyr. Pga. brannfare er det er forbudt å flambere under ventilasjonshetten. Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner, sansemotorikk
og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til apparatet, så sant de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer som tar ansvar for sikkerheten deres. Barn må holdes
under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet. Strømtilførselen til ventilasjonshetten skal kobles fra før man utfører alle former for vedlikehold: Trekk ut stikkontakten eller slå av hovedbryteren. Det er viktig at filtrene vedlikeholdes grundig og i de anbefalte tidsintervallene (brannfare). Fettfiltre Z kan også vaskes i oppvaskmaskin, og må rengjøres ca. hver 2. måned eller
oftere hvis apparatet brukes svært mye. Det aktive kullfiltre W kan verken vaskes eller gjenbrukes, og må derfor skiftes ut ca. hver 4. måned eller oftere hvis apparatet brukes svært mye.
Ventilasjonshettens overflate rengjøres med en fuktig klut og flytende, nøytralt rengjøringsmiddel. Symbolet
på selve produktet eller emballasjen viser at det ikke skal behandles som
ordinært husholdningsavfall, men leveres inn ved tilrettelagte gjenbruksstasjoner for elektriske og elektroniske produkter. Ved å avfallsbehandle produktet på korrekt måte bidrar du til å
beskytte miljøet og helsen mot eventuelle negative effekter som kan skyldes feil avfallsbehandling. Kontakt kommunen, det lokale avfallsmottaket eller butikken som solgte produktet hvis
du ønsker mer informasjon om hvordan det resirkuleres.
Ventilasjonshetten skal kobles til strømnettet med en topolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.
Advarsel: Fjern den hvite og gjennomsiktige beskyttelsesfilmen før ventilasjonshetten installeres.
DK - RÅD OG TIP - Denne brugsanvisning gælder for flere modeller. Det er muligt, at der beskrives enkelte dele, der ikke vedrører dette apparat. Producenten fralægger sig ethvert
ansvar for skader, der skyldes forkert installation eller installation i strid med de tekniske normer. Der skal af sikkerhedsgrunde mindst være en afstand på 650 mm mellem kogepladen
og emhætten. Kontrollér, om netspændingen svarer til angivelserne på skiltet inden i emhætten. Ved apparater af Klasse 1a sørg for, at boligens elanlæg har en velfungerende jordforbindelse. Forbind emhætten til luftudsugningen med en rørforbindelse, hvis diameter er lig med eller større end 120 mm. Rørforbindelsens gennemgang skal være så kort som mulig.
Emhætten må ikke forbindes med ledningsforbindelser til udledning af røggas fra forbrændingsprocessen (kedler, pejse, osv.). Hvis der i samme rum, hvor enheden anvendes, er opstillet
apparater, der ikke fungerer med el (som for eksempel gasapparater), skal der sørges for tilstrækkelig udluftning i omgivelserne. Hvis køkkenet ikke allerede er forsynet dermed, skal der
laves en åbning til de udendørs omgivelser for at sikre indstrømning af ren luft. Emhætten er kun beregnet til husholdningsbrug, i særdeleshed til at fjerne lugt i køkkenet. Emhætten må
aldrig anvendes til andre formål. Pas på, at der ikke er åbne eller kraftige flammer under emhætten, mens den er i funktion. Indstil altid flammen således, at den ikke er synlig ud over
grydernes bund. Kontrollér friturestegemaskinerne, mens de steger: Der er fare for, at der går ild i den hede olie. Undlad at tilberede flamberede retter under emhætten; brandfare. Dette
apparatet må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, sensoriske og sindsmæssige evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en
ansvarlig person overvåger og vejleder dem i brug af apparatet og derved opretholder sikkerheden. Der skal holdes øje med børnene, for at sørge for, at de ikke leger med apparatet. Før
der foretages hvilken som helst form for vedligeholdelse, skal man frakoble emhætten ved at trække stikket ud eller slukke på hovedafbryderen. Vedligeholdelsen af filtrene skal foretages
grundigt og med de opførte mellemrum (brandfare). Fedtfiltrene Z kan også vaskes i opvaskemaskine, de skal renses ca. hver anden måned, dog oftere ved særlig intensiv anvendelse
– Lugtfiltret med aktivt kul W kan ikke vaskes eller gendannes, det skal udskiftes ca. hver 4. måned, dog oftere ved særlig intensiv anvendelse. Emhættens overflader kan renses med
en fugtig klud og et mildt, flydende rengøringsmiddel. Symbolet
på produktet eller på pakningen betyder, at produktet ikke skal betragtes som almindeligt husholdningsaffald; det
skal derimod indleveres på et opsamlingscenter, der tager sig af genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at
forebygge alvorlige følger for miljøet og menneskers helbred; disse kan derimod opstå, hvis dette produkt bortskaffes forkert. For udførlige oplysninger om genanvendelse af dette produkt
ret venligst henvendelse til kommunen, den lokale affaldsbortskaffelsesordning eller den forretning, hvor du har købt produktet.
Forbind emhætten til netforsyningen ved at indsætte en 2-pols afbryder, hvis kontakter har en åbning på mindst 3 mm.
Giv agt: Fjern beskyttelsesfilmen (hvid og gennemsigtig), før emhætten installeres.
FI - OHJEITA JA NEUVOJA – Tämä käyttöohje on tarkoitettu useammalle laitteen versiolle. On mahdollista että siinä kuvataan joitakin varusteiden yksityiskohtia, jotka eivät kuulu
sinun laitteeseesi. Valmistaja ei vastaa väärästä tai sääntöjen vastaisesta asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Minimiturvaetäisyys keittotason ja liesituulettimen välillä on 650 mm.
Varmista, että verkkojännite vastaa liesituulettimen sisällä olevassa arvokilvessä näkyvää jännitettä. 1. luokan laitteet: Varmista, että kodin sähköjärjestelmässä on oikeanlainen maadoitus. Liitä liesituuletin imetyn ilman ulostuloon putkella, jonka läpimitta on ainakin 120 mm. Putken täytyy olla mahdollisimman lyhyt. Älä liitä liesituuletinta palamisesta syntyneen savun
poistoputkeen (lämmityslaitteet, takat jne.). Jos samassa tilassa käytetään sekä liesituuletinta että muita, muulla kuin sähköenergialla toimivia laitteita (esimerkiksi kaasulaitteita), tilassa
on oltava riittävä tuuletus. Jos keittiön tuuletus ei ole riittävä, tee ulkoseinään aukko puhtaan ilman kiertämisen takaamiseksi. Liesituuletin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön
ruoanlaitosta tulevan käryn poistamiseksi. Älä koskaan käytä liesituuletinta väärin. Älä pidä käynnissä olevan liesituulettimen alla korkealiekkistä avotulta. Säädä liekki aina niin että se ei
tule reunoilta kattilan pohjan yli. Valvo uppopaistokattiloita paistamisen aikana: ylikuumentunut öljy saattaa syttyä palamaan. Älä liekitä ruokia liesituulettimen alla: tulipalovaara. Laitetta
eivät saa käyttää psyykkisesti tai sensorisesti rajoitteiset henkilöt (lapset mukaan lukien), tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
valmentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Kytke laite irti sähköverkosta irrottamalla pistoke tai käyttämällä pääkytkintä ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista. Huolla suodattimet aina huolellisesti suositelluin aikavälein (tulipalovaara). Rasvasuodattimet Z voidaan pestä myös astianpesukoneessa ja ne on pestävä noin 2 käyttökuukauden välein tai useammin, jos liesituuletinta käytetään hyvin paljon. - Aktiivihiilisuodatinta W ei voi pestä eikä uudistaa, se täytyy vaihtaa noin 4
käyttökuukauden välein tai useammin, jos liesituuletinta käytetään hyvin paljon. Liesituulettimen pinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja neutraalilla nestemäisellä pesuaineella. Merkki
tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se tulee toimittaa sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.
Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa välttämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita saattaa aiheutua sen vääränlaisesta käytöstä poistamisesta. Lisätietoja tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm.
Huomio: Poista suojakalvot (valkoinen ja läpinäkyvä) ennen liesituulettimen asentamista.
PL - UWAGI I ZALECENIA - Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje kilka wersji urządzenia. Możliwe jest, że zostanie w niej opisane wyposażenie, które nie dotyczy zakupionego przez Państwa urządzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zasadami techniki montażu. Minimalna odległość
bezpieczeństwa pomiędzy płytą kuchenną a okapem musi wynosić 650 mm. Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej
znajdującej się wewnątrz okapu. W przypadku urządzeń klasy Ia należy się upewnić, czy domowa instalacja elektryczna gwarantuje prawidłowe uziemienie. Podłączyć okap do wylotu
otworu wyciągowego za pomocą rury o średnicy równej lub większej niż 120 mm. Trasa rury powinna być możliwie najkrótsza. Nie podłączać okapu do przewodów odprowadzających
spaliny (z kotłów, kominków itp.). Jeżeli w pomieszczeniu używane są zarówno okap, jak i urządzenia niezasilane energią elektryczną (na przykład urządzenia na gaz), należy zapewnić
odpowiednią wentylację pomieszczenia. Jeżeli w kuchni nie ma wywietrzników zapewniających dopływ świeżego powietrza, należy je wykonać. Okap został zaprojektowany wyłącznie
do użytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchennych. Nie wolno używać okapu do innych celów. Nie pozostawiać wolnego ognia o dużej intensywności pod działającym okapem. Regulować zawsze płomienie tak, aby nie wydostawały się one po bokach garnków. Nie zostawiać patelni bez nadzoru podczas gotowania: przegrzany olej może się zapalić. Nie
wolno przygotowywać płonących potraw pod okapem kuchennym; niebezpieczeństwo pożaru. Niniejsze urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawne
fizycznie lub umysłowo oraz bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego działania, operatorzy powinni zostać poinstruowani i skontrolowani w kwestii obsługi urządzenia przez osoby
odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Przed przystąpieniem do dowolnej czynności konserwacyjnej
należy wyłączyć okap z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka lub wyłączając wyłącznik główny. Wykonywać skrupulatną i częstą konserwację filtra zgodnie z podanym
odstępami czasu (ryzyko wypadku). Filtry przeciwtłuszczowe Z można myć także w zmywarce, należy je myć co 2 miesiące użytkowania lub częściej, jeśli używane są bardzo intensywnie - Węglowe filtry antyzapachowe W nie nadają się do mycia lub regeneracji, należy je wymieniać co 4 miesiące lub częściej w przypadku intensywnego użytkowania. Powierzchnię
okapu wystarczy czyścić wilgotną szmatką i neutralnym płynem do mycia. Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak zwykłych
odpadów, ale należy go zawieźć do punktu zajmującego się likwidacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właściwy, przyczyniasz się do zapobiegania
ewentualnym ujemnym wpływom na środowisko i na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej likwidacji. Szczegółowe informacje na temat utylizacji tego produktu
można uzyskać w urzędzie miasta/ gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacją odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Przyłączyć okap do sieci zasilającej, montując wyłącznik dwubiegunowy o otwarciu styków przynajmniej 3 mm.
Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji okapu należy zdjąć folie ochronne (białe i przeźroczyste).
RO - SFATURI ŞI SUGESTII - Acest manual cu instrucţiuni de utilizare este prevăzut pentru mai multe versiuni ale aparatului. Este posibil să fie detaliate piesele din dotare, care să
nu se refere la aparatul dumneavoastră. Producătorul refuză orice responsabilitate pentru pagubele datorate unei instalări incorecte sau care nu corespunde regulilor de executare. Distanţa
minimă de siguranţă între plită şi hotă este de 650 mm. Verificaţi ca tensiunea din reţea să corespundă celei redate pe plăcuţa cu date pusă în interiorul hotei. Controlaţi ca instalaţia electrică
casnică să asigure o legare la pământ corectă. Cuplaţi hota la o conductă de evacuare a aerului cu diametrul cel puţin egal cu 120 mm. Traseul conductei trebuie să fie cât mai scurt cu
putinţă. Nu racordaţi hota la ţevi de evacuare a gazelor de ardere (boilere, şemineuri, etc...). În cazul în care în încăpere sunt utilizate atât hota cât şi alte aparate, care nu sunt acţionate de
energia electrică (de exemplu aparate care funcţionează pe gaze), va trebui să vă asiguraţi că aerisirea mediul ambiant este suficientă. Dacă bucătăria nu are ferestre, ar trebui să realizaţi
o uşă sau o fereastră care să comunice cu exteriorul, pentru a garanta intrarea aerului curat. Hota a fost proiectată numai pentru un uz casnic, pentru a elimina mirosuril urât. Nu utilizaţi
hota în alte scopuri. Nu lăsaţi flăcările libere cu mare intensitate sub hota în funcţiune: reglaţi mereu intesitatea lor, în aşa fel încât să evitaţi ieşirea flăcării de sub fundul oalelor. Controlaţi
aparatele de prăjit în timpul întrebuinţării: uleiul supraîncălzit se poate inflama. Nu pregătiţi alimente flambè sub hotă, căci acest lucru constituie un pericol de incendiu. Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoane fără experienţă şi cunoştinţe, dacă nu au fost controlaţi sau
instruiţi pentru utilizarea aparatului de către persoanele care răspund pentru siguranţa lor. Copii trebuie să fie supravegheaţi pentru a fii siguri că nu se joacă cu aparatul. Înainte de a trece
la întreţinerea hotei, decuplaţi-o de la curent, scoţând ştecărul din priză sau stingând întrerupătorul general. Executaţi la timp şi minuţios operaţiunile de întreţinere a filtrelor, la intervalele
recomandate (pentru a evita riscul de incendiu). Filtrele de degresare Z se pot spăla în maşina de spălat vase, la 2 luni circa sau mai des, în funcţie de utilizarea hotei. Filtrele de eliminare
a mirosului, pe bază de cărbune activ, W, nu se pot spăla şi nu se pot recondiţiona, deci vor fi schimbate la 4 luni sau mai des, în funcţie de utilizarea hotei. Pentru a curăţa hota în exterior,
este suficient să o spălaţi cu o lavetă îmbibată în apă şi detergent neutru. Simbolul
care apare pe produs sau pe ambalaj – tomberonul tăiat – arată că deşeurile acestui aparat nu sunt
deşeuri casnice obişnuite, deci vor fi duse la un centru de colectare special pentru reciclarea deşeurilor de la aparatele electrice şi electronice. Eliminarea adecvată a deşeurilor acestui
produs contribuie la eliminarea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii, care ar putea apărea în caz contrar. Pentru a avea informaţii detaliate cu privire la reciclarea aparatului,
apelaţi biroul local sau direcţia de eliminare a deşeurilor de acest gen, sau adresaţi-vă vânzătorului.
Conectaţi hota la alimentarea de la reţea interpunând un întrerupător bipolar cu deschiderea între contacte de cel puţin 3 mm.
Atenţie! Înainte de a monta hota, îndepărtaţi toate foliile de protecţie de pe aceasta (albe sau transparente).
HR - SAVJETI I PREPORUKE -Ovaj priručnik s uputama za korištenje predviđen je za više verzija uređaja. Moguće je da su opisani pojedini detalji dodatne opreme koji se ne tiču
vašeg uređaja. Proizvođač se oslobađa svake odgovornosti za štete prouzročene nepravilnom instalacijom ili instalacijom koja nije u skladu s pravilima zanata. Minimalna sigurnosna udaljenost od površine za kuhanje i sklopa mora biti 650 mm. Provjerite odgovara li napon mreže onom naznačenom na pločici smještenoj unutar nape. Kod uređaja klase Ia provjerite osigurava
li kućni električni priključak pravilno uzemljenje. Spojite napu na izlaz usisanog zraka pomoću cijevi promjera koji je jednak ili veći od 120 mm. Dužina cijevi mora biti najkraća moguća.
Ne spajajte napu na ispuste dima proizvedenog izgaranjem (kotlovi, kamini, itd.). U slučaju da se u prostoriji koristi sklop ili aparati koje ne pokreće električna energija (na primjer aparati
koji koriste plin), mora se osigurati dovoljna prozračenost prostora. U slučaju da ga kuhinja nema, napravite otvor prema vani, kako biste osigurali dotok čistog zraka. Napa je osmišljena
isključivo za kućnu uporabu, za upijanje mirisa od kuhanja. Nikad ne koristite napu za namjene za koje nije predviđena. Ne ostavljajte otvoreni plamen jačeg intenziteta pod napom koja je
u funkciji. Uvijek regulirajte plamen tako da izbjegnete jače bočno izlaženje istog u odnosu na dno lonaca. Provjeravajte friteze tijekom korištenja: pregrijano ulje moglo bi se zapaliti. Ne
flambirajte jela ispod nape: opasnost od požara. Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih psihičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, ili osobe bez iskustva i znanja,
osim u slučaju da su pod nadzorom osoba odgovornih za njihovu sigurnost ili su poučene o korištenju uređaja od strane istih. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se
ne igraju s uređajem. Prije započinjanja bilo kakvih radnji održavanja, isključite napu tako da izvučete kabel napajanja i isključite glavni prekidač. Obavljajte pažljivo i pravodobno održavanje
filtara u preporučenim intervalima (Opasnost od požara). Filtri protiv masnoće Z mogu se prati u perilici posuđa, a potrebno ih je prati otprilike svaka 2 mjeseca korištenja ili češće, kod
posebno intenzivne uporabe - Filtar protiv mirisa s aktivnim ugljenom W ne može se prati i nije obnovljiv, zamjenjuje se otprilike svaka 4 mjeseca korištenja ili češće, kod posebno intenzivne
uporabe. Za čišćenje površina nape dovoljno je koristiti vlažnu krpu i neutralni tekući deterdžent. Simbol
na proizvodu ili ambalaži pokazuje da se proizvod ne smije tretirati kao običan
kućni otpad, već se treba odlagati na posebnim sabirnim mjestima za reciklažu električnih i elektroničkih uređaja. Pravilnim odlaganjem proizvoda pridonosi se izbjegavanju potencijalnih
negativnih posljedica za okoliš i zdravlje koje bi mogle proizići uslijed neprikladnog odlaganja proizvoda. Za podrobnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, kontaktirajte komunalni ured,
lokalnu službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Spojite napu na mrežno napajanje stavljanjem između dvopolnog prekidača s otvorom kontakata od najmanje 3 mm.
Pažnja: Prije instaliranja nape, uklonite zaštitni omot (bijeli i proziran).
SI - NASVETI IN PREDLOGI - Ta navodila za uporabo so namenjena napravam različnih modelov. V njih bodo morda opisani nekateri sestavni deli, ki ne spadajo k vaši napravi.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za škodo, nastalo zaradi nepravilne ali nestrokovne namestitve naprave. Minimalna varnostna razdalja med kuhalno površino in napo je 650
mm. Preverite, ali mrežna napetost ustreza napetosti, označeni na tablici znotraj nape. Pri nameščanju naprav razreda Ia preverite, ali električna napeljava vašega gospodinjstva zagotavlja
ustrezno ozemljitev. Napo priključite na izhod za zrak s cevmi premera 120 mm ali več. Cevi naj bodo čim krajše. Ne priključujte nape na izhod za dim, ki nastaja pri izgorevanju (peči,
kamini, itd.). Če se v prostoru, kjer je nameščena napa, uporabljajo tudi naprave, ki jih ne poganja električna energija (na primer plinske naprave), morate v takem prostoru zagotoviti
ustrezno zračenje. Če kuhinja ni opremljena z odprtino za zrak, jo morate narediti sami. Napa je namenjena zgolj gospodinjski uporabi, kjer se uporablja za odstranjevanje kuhinjskih vonjav.
Napo smete uporabljati samo v skladu z navodili. Ne puščajte odprtih ali premočnih plamenov pod delujočo napo. Plamen nastavite tako, da ne seže čez robove kuhinjske posode. Skrbno
nadzorujte friteze med njihovo uporabo: pregreto olje lahko zagori. Ne pripravljajte flambiranih jedi pod napo; obstaja možnost požara. Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z
otroki), ki imajo zmanjšane fizične, čutilne ali umske zmogljivosti ali ki nimajo izkušenj z njegovo uporabo oziroma niso seznanjeni z njenim delovanjem, če take osebe med njegovo uporabo
niso pod nadzorom oziroma če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ni vnaprej seznanila z uporabo naprave. Bodite previdni, da se otroci ne igrajo z napravo. Preden začnete
sami z vzdrževanjem naprave, izključite kabel nape iz električnega omrežja ali izklopite glavno stikalo. Temeljito preglejte filtre v predpisanih časovnih intervalih (obstaja možnost požara).
Protimaščobne filtre Z lahko perete tudi v pomivalnem stroju vsaka dva meseca pri normalni uporabi ali pogosteje pri zelo intenzivni uporabi nape. Filtrov proti vonjavam z aktivnim ogljem
W ne smete prati, pač pa jih je treba nadomestiti z novimi vsake štiri mesece pri normalni uporabi, pogosteje pa pri zelo intenzivni uporabi nape. Za čiščenje površine nape je dovolj, če uporabite vlažno krpo in nevtralni detergent. Simbol
na izdelku ali na embalaži označuje, da ne gre za normalen gospodinjski odpadek, temveč ga je treba odpeljati na ustrezno odlagališče
za recikliranje električnih in elektronskih naprav. S pravilnim odstranjevanjem te naprave se preprečijo možni neželeni učinki, ki bi jih nepravilno odlaganje imelo na okolje in zdravje. Za
podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka, pokličite komunalno službo, lokalno službo za odlaganje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.
Napo priključite na napajalno mrežo, tako da vstavite bipolarno stikalo z vsaj 3-milimetrsko odprtino med spoji.
Pozor: Preden namestite napo, odstranite (belo, prozorno) zaščitno folijo.
CZ - RADY A DOPORUČENÍ - Tato příručka může být použita pro různá provedení spotřebiče. Je tedy možné, že v příručce budou popsány některé součástky, které nejsou součástí
vybavení Vaší digestoře. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo instalací, která neodpovídá příslušným předpisům. Minimální bezpečnostní
vzdálenost mezi varnou deskou a digestoří musí být 650 mm. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku umístě-ném uvnitř digestoře. U spotřebičů třídy
Ia ověřte, zda domácí elektrický systém zajišťuje správné uzem-nění. Digestoř připojte k výstupu nasávaného vzduchu trubkou s průměrem 120 mm nebo větším. Vedení trubky musí být
co nejkratší. Digestoř nepřipojujte k odvodnímu vedení určenému pro odvod spalin z topení (kotlů, krbů apod.). V případě, že jsou ve stejné místnosti jako digestoř umístěny spotřebiče na
jinou než elektrickou energii, (např. plynové spotřebiče), je nutné zajistit dostatečné větrání daného pro-storu. Jestliže kuchyň nemá otvor ven, je nutné ho zajistit, aby byl zajištěn přívod
čistého vzduchu. Di-gestoř byla zkonstruována výhradně pro domácí používání, k odstranění kuchyňských pachů. Nikdy ne-používejte digestoř jiným nevhodným způsobem. Pod zapnutou
digestoří nenechávejte zapnutý silný ho-řák. Hořáky vždy seřiďte tak, aby nedošlo k přetečení jídel přes okraje nádob. Při fritování stále jídlo sle-dujte: přehřátý olej by se totiž mohl vznítit.
Pod kuchyňskou digestoří nepřipravujte flambované pokrmy, je zde nebezpečí požáru. Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzic-kými, smyslovými či
duševními vlastnostmi nebo osobami bez příslušných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osob odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly těmito osobami k použití
spotřebiče zaškoleny. Děti musí být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem. Před každým čištěním ne-bo údržbou odpojte digestoř od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím
hlavního vypínače. Provádějte pečlivou a včasnou údržbu filtrů v doporučených intervalech (riziko požáru). Kovové filtry Z lze mýt i v myčce, je třeba je mýt zhruba každé 2 měsíce používání
, při obzvláště intenzivním používání i častěji - Uhlíkový filtrproti zápachu W nelzemýt v myčce a nelze jej ani regenerovat, je třeba jej vymě-nit každé 4 měsíce nebo i častěji při intenzivním
používání. K čištění ploch digestoře stačí používat vlh-ký hadřík a neutrální tekutý čisticí prostředek. Symbol
uvedený na výrobku nebo na jeho balení udává, že tento výrobek nesmí
být považován za normální domácí odpad, ale je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska recyklace elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným jeho nevhodnou likvidací. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte
na obecním úřadě, v místním podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Připojte digestoř k napájecí síti za použití dvoupólového vypínače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kon-takty.
Upozornění: Před nainstalováním digestoře odstraňte ochranné fólie (bílou a průhlednou).
.
436004913_01 - 100331
SK - RADY A ODPORÚČANIA – Tento návod na používanie je určený pre viac verzií spotrebiča. Je možné, že v ňom budú popísané podrobnosti a vybavenie, ktoré sa netýkajú vášho
LT - REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI - Šios naudojimo instrukcijos gali būti taikomos keliems šio įrenginio variantams. Todėl galite rasti aprašymą tokių savybių, kurios
spotrebiča. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené inštaláciou, ktorá nebola vykonaná správne alebo nebola vykonaná v súlade s platnými normami. Minimálna
vzdialenosť medzi varnou doskou a odsávačom pár musí byť 650 mm. Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti v domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku nachádzajúcom sa
vnútri odsávača pár. U spotrebičov 1. triedy skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti zabezpečí správne uzemnenie. Zapojte odsávač pár ku odvodu odsávaného vzduchu s rúrkou s
priemerom rovným alebo väčším ako 120 mm. Rúrka má mať čo najkratšiu dĺžku. Nezapájajte odsávač pár ku odvodom a komínom, ktoré odvádzajú dymy spaľovania (kotol, kozub a pod.).
V prípade, že sa v jednej miestnosti používa odsávač pár spolu s inými spotrebičmi, ktoré nevyužívajú elektrickú energiu (napríklad plynové spotrebiče), musí sa zabezpečiť dostatočné
vetranie prostredia. Ak by sa v kuchyni nedalo zabezpečiť dostatočné vetranie, pripravte otvor v múre, ktorý by zabezpečil prívod čerstvého vzduchu. Odsávač pár je navrhnutý iba na
používanie v domácnosti, na odstraňovanie pachov v kuchyni. Odsávač pár nepoužívajte na iné účely. Pod odsávačom pár nenechávajte zapálený silný plameň. Plameň vždy regulujte
tak, aby sa predišlo presiahnutiu plameňa na boku vzhľadom na dno hrnca. Dohliadajte na panvicu počas smaženia: prehriaty olej by sa mohol vznietiť. Po odsávačom pár nepripravujte
flambované jedlá, hrozí nebezpečenstvo požiaru. Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami ani osoby,
ktoré nemajú skúsenosti a dostatok poznatkov o obsluhe spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom alebo ich o tom nepoučila osoba zodpovedná za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby
sa so spotrebičom nehrali. Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu údržby odsávač odpojte od elektrického napájania vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky alebo vypnutím hlavného
vypínača. Dôsledne vykonávajte údržbu filtrov v odporúčaných časových intervaloch (Riziko požiaru). Tukové filtre Z sa dajú umývať v umývačke riadu a treba ich umývať približne každé
2 mesiace používania alebo aj častejšie, ak sa odsávač používa často a mimoriadne intenzívnym spôsobom. – Protipachový filter s aktívnym uhlíkom W sa nedá umývať ani regenerovať,
treba ho vymeniť približne každé 4 mesiace používania alebo aj častejšie, ak sa odsávač používa často a mimoriadne intenzívnym spôsobom. Na čistenie povrchu odsávača pár stačí použiť
vlhkú utierku a neutrálny kvapalný čistiaci prostriedok. Symbol
na výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať ako s domovým odpadom. Naopak, treba
ho odovzdať v príslušnom zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečením vhodnej likvidácie výrobku prispejete k zamedzeniu negatívnych
dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli prejaviť pri nevhodnom spôsobe likvidácie výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom
miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
Zapojte odsávač pár ku elektrickej sieti zaradením dvojpólového vypínača so vzdialenosťou kontaktov aspoň 3 mm.
Pozor: Pred inštaláciou odsávača pár odstráňte ochranné fólie (biela a priesvitná).
netaikomos konkrečiam jūsų įrenginiui. Gamintojas nebus atsakingas už jokią žalą, kuri atsiras dėl netaisyklingo arba netinkamo įrenginio sumontavimo. Minimalus saugus atstumas tarp
viryklės viršaus ir garų surinktuvo yra 650 mm. Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, kuri nurodyta techninių duomenų lentelėje surinktuvo viduje. I klasės įrenginius patikrinkite,
ar jie tinkamai įžeminti. Prijunkite surinktuvą prie ventiliacijos kanalo, naudodami ne mažesnio kaip 120 mm diametro vamzdį. Atstumas nuo garų surinktuvo iki ventiliacijos kanalo turėtų
būti kuo trumpesnis. Garų surinktuvo nejunkite prie dūmtakių, per kuriuos šalinami degimo metu susidarę dūmai (boilerių, židinių ir t. t.). Jei garų surinktuvas yra naudojamas kartu su ne
elektros įrenginiais (pvz., dujų deginimo įrenginiais), patalpoje reikia užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją, kad išmetamos dujos nebūtų varomos atgal. Iš virtuvės į lauką turi būti tiesioginė
orlaidė, kad būtų užtikrintas gryno oro patekimas. Garų surinktuvas buvo pagamintas naudoti tik namų buityje virtuvės kvapams šalinti. Surinktuvo niekada nenaudokite kitiems tikslams,
kurie nenumatyti pagal instrukciją. Garų surinktuvui dirbant po juo niekada nepalikite didelės atviros ugnies liepsnų. Liepsnos intensyvumą pritaikykite keptuvei, kad ji būtų nukreipta į
keptuvės apačią ir jos neapimtų iš šonų. Gilios keptuvės naudojimo metu turi būti nuolat stebimos: perkaitęs aliejus gali užsiliepsnoti. Po garų surinktuvu negaminkite patiekalų, kuriuos
prieš patiekimą ant stalo užpila spiritu arba konjaku ir uždega; yra gaisro pavojus. Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutiminių ar protinių negalių
arba nemokantiems ir nežinantiems, kaip su juo elgtis, išskyrus atvejus, kai tokius asmenis prižiūri arba apmoko už jo saugumą atsakingas žmogus. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie su
įrenginiu nežaistų. Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, įrenginį išjunkite arba ištraukite kištuką iš elektros tinklo. Po nurodyto laiko išvalykite ir / arba pakeiskite filtrus (dėl gaisro
pavojaus). – Riebalų filtrai Z. Filtrai turi būti valomi kas 2 darbo mėnesius arba dažniau, jei viryklė ir surinktuvas naudojami labai intensyviai; filtrus galima plauti indaplove. – Aktyvuotos
anglies filtras W. Šie filtrai yra neplaunami ir antrą kartą nenaudojami, turi būti pakeisti apytiksliai kas 4 darbo mėnesius arba dažniau, jei viryklė ir garų surinktuvas naudojami intensyviai.
Valykite surinktuvą drėgnu skudurėliu, naudodami neutralų skystą ploviklį. Ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad šis įrenginys nėra įprastos buities atliekos.
Prietaisas turi būti perduotas į reikiamą surinkimo punktą, užsiimantį elektros ir elektroninės įrangos perdirbimu. Šį gaminį tinkamai sunaikindami, aplinką ir žmogaus sveikatą apsaugosite nuo potencialių neigiamų pasekmių, kurios gali atsirasti dėl netinkamo šio gaminio utilizavimo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio utilizavimą, kreipkitės į miesto
vietines institucijas, jūsų buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įrenginį nusipirkote.
Prijunkite garų surinktuvą prie elektros tinklo, naudodami dvipolį jungiklį, tarpas tarp kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.
Įspėjimas! Prieð montuodami garø surinktuvà, nuo jo paðalinkite apsauginæ plëvelæ (balta ir permatoma).
EE - SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD - Kasutusjuhised kehtivad selle seadme mitmele versioonile. Seetõttu võite siit leida individuaalsete funktsioonide kirjeldusi, mis ei kehti teie spetsiifilisele seadmele. Tootja ei vastuta mingite kahjustuste eest, mille põhjuseks on ebaõige paigaldamine. Minimaalne ohutu vahemaa
pliidi pinna ja pliidikummi vahel on 650 mm. Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastaks pliidikummi sisse kinnitatud andmeplaadil toodule. I klassi seadmete puhul
veenduge, et majapidamistoide garanteeriks adekvaatse maanduse. Ühendage pliidikumm tõmbelõõriga vähemalt 120 mm läbimõõduga toru abil. Tee lõõrini
peab olema võimalikult lühike. Ärge ühendage pliidikummi põlemisaurusid (boilerid, kaminad jne) kandvate tõmbelõõridega. Kui pliidikummi kasutatakse koos
mitte-elektriliste seadmetega (nt gaasipliidid), tuleb heitgaaside tagasivoolamise vältimiseks tagada ruumis piisav õhuvahetus. Köögil peab olema puhta õhu
sisenemise garanteerimiseks otsene ühendus vaba õhuga. Pliidikumm on loodud eksklusiivselt koduseks kasutamiseks köögilõhnade eemaldamiseks. Ärge
kasutage seda kunagi eesmärkidel, mille jaoks see mõeldud pole. Ärge jätke töötava pliidikummi alla kunagi kõrgeid avatud leeke. Reguleerige leekide tugevust
nii, et need oleks suunatud ainult panni põhjale ega ei haaraks selle külgesid. Rasvas kuumutamisel tuleb seda pidevalt jälgida: ülekuumutatud õli võib põlema
süttida. Ärge pliidikummi all flambeerige - tuleoht. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute poolt (sealhulgas lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, välja arvatud juhul kui neid jälgib või juhendab nende ohutuse
eest vastutav isik. Jälgige lapsi ja veenduge, et nad ei mängiks seadmega. Enne hooldustööde teostamist lülitage seade välja või ühendage see võrgutoitest lahti.
Määratud perioodi möödumisel puhastage või vahetage filtrid (tuleoht). Rasvafiltrid Z. Filtrid tuleb puhastada iga 2 kasutuskuu järel, eriti suurel kasutuskoormusel
sagedamini, ning pesta nõudepesumasinas. - Aktiivsöefilter W. Need filtrid ei ole pestavad ega regenereeritavad ning tuleb vahetada ligikaudu iga 4 kasutuskuu
järel või suurel kasutuskoormusel sagedamini. Puhastage pliidikummi niiske lapi ja neutraalse vedela puhastusvahendiga. sümbol toote või selle pakendi peal
tähendab seda, et antud toodet ei saa käsitleda olmeprügina. Selle asemel tuleb see anda üle elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete ümbertöötlemisega
tegelevale asutusele. Toote õige kõrvaldamise tagamisega aitate te ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib vastasel juhul tekkida selle toote vale käsitlemise käigus. Täpsemat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate te oma linnakantseleist, olmejäätmete kõrvaldamise
teenistusest või poest, kust te selle toote ostsite.
Ühendage pliidikumm võrgutoitega vähemalt 3 mm kontaktivahega kahepooluselise lülitiga.
AL - KËSHILLA E SUGJERIME - Ky libërth me udhëzime për përdorim është parashikuar për disa versione të aparatit. Ka mundësi që të jenë përshkruar pjesë të posaçme të
pajisjeve, që nuk i përkasin aparatit tuaj. Prodhuesi nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga instalimi i pasaktë ose jo në përputhje me rregullat përkatëse. Largësia
minimale e sigurisë midis Platformës së gatimit dhe Aspiratorit duhet të jetë prej 650 mm. Kontrolloni që tensioni i rrymës elektrike të jetë i njëjtë me atë të shënuar në targën e vogël brenda
Aspiratorit. Për Aparate të Klasit I sigurohuni që impianti elektrik i shtëpisë të garantojë tokëzimin e duhur. Lidheni Aspiratorin në dalje të ajrit të thithur me tuba me diametër baras ose më
shumë se 120 mm. Kalimi i tubave duhet të jetë sa më i shkurtër që të jetë i mundur. Mos e lidhni Aspiratorin me kanale shkarkimi të tymrave të shkaktuara nga djegia (kaldaje, oxhaqe,
etj.). Në rast se në dhomë përdoren si Aspiratori ashtu edhe aparate që nuk funksionojnë me energji elektrike (për shembull aparate që përdorin gaz), mjedisi duhet ajrosur në mënyrë të
duhur. Në rast e kuzhina nuk është e pajisur, krijoni një hapje që të komunikojë me jashtë, për të siguruar futjen e ajrit të pastër. Aspiratori është prodhuar vetëm për përdorim shtëpiak, për
të hequr erërat e kuzhinës. Mos e përdorni kurrë Aspiratorin në mënyrë të parregullt. Mos lini flakë të lira me intensitet të madh poshtë Aspiratorit në funksionim. Rregullojeni gjithnjë flakën
në mënyrë që ta shmangni daljen anash të saj në lidhje me pjesën fundore të tiganëve. Kontrolloni fërgueset gjatë përdorimit: vaji i mbinxehur mund të marrë zjarr. Mos përgatisni ushqime
flambe poshtë aspiratorit të kuzhinës; ka rrezik zjarri. Ky aparat nuk duhet përdorur nga persona (përfshi fëmijët) me aftësi të reduktuara psikike, shqisore ose mendore, apo nga persona pa
përvojë e njohuri, përveç rasteve kur kontrollohen ose udhëzohen për përdorimin e aparatit nga persona përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të kontrollohen me shumë kujdes që të
mos luajnë me aparatin. Para se të filloni me çfarëdo veprim mirëmbajtës, fikeni Aspiratorin duke hequr spinën elektrike ose duke fikur çelësin e përgjithshëm të korrentit. Bëjini Filtrave një
mirëmbajtje të përpiktë e të menjëhershme, sipas intervaleve të këshilluara (Rrezik zjarri). Filtra kundër yndyrës Z: mund të lahen edhe në makinë enëlarëse, e duhen larë të paktën rreth
çdo 2 muaj përdorimi ose më shpesh, për një përdorim veçanërisht intensiv. Filtra kundër erës së keqe me Karbon aktiv W: Filtri kundër erës së keqe me Karbon aktiv nuk mund të lahet
dhe nuk është i rigjenerueshëm, duhet zëvendësuar rreth çdo 4 muaj përdorimi ose më shpesh, për një përdorim veçanërisht intensiv. Për pastrimin e sipërfaqeve të Aspiratorit mjafton të
përdorni një cohë të lagur dhe detergjent të lëngshëm neutral. Simboli
tek artikulli ose mbi ambalazh tregon se produkti nuk duhet konsideruar si mbeturinë shtëpiake normale, por duhet
çuar në pikën e posaçme të mbledhjes për riciklimin e aparaturave elektrike dhe elektronike. Duke e përpunuar këtë produkt në mënyrë të duhur, kontribuojmë për shmangien e pasojave
potenciale negative ndaj mjedisit e shëndetit, që mund të rrjedhin nga përpunimi i papërshtatshëm i produktit. Për informacione më të detajuara për riciklimin këtij produkti, kontaktoni zyrën
komunale, shërbimin vendor për përpunimin e mbeturinave ose dyqanin ku produkti është blerë.
Lidheni Aspiratorin me Rrjetin ushqyes me energji duke ndërvendosur një Çelës bipolar me hapje të kontakteve të paktën 3 mm.
Kujdes: Para se ta instaloni Aspiratorin, hiqni celofanin mbrojtës (të bardhë e të tejdukshëm).
Hoiatus: Eemaldage enne pliidikummi paigaldamist kaitsekiled (valge ja läbipaistev).
UA - РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ - Ця інструкція з експлуатації застосовується до різних версій пристрою. У зв’язку з цим можна знайти описи окремих функцій, які не
застосовуються до вашого конкретного пристрою. Виробник не нестиме відповідальності за жодні пошкодження, що виникли в результаті неправильного або неналежного
встановлення. Мінімальна безпечна відстань між поверхнею плити та витяжкою становить 650 мм. Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на
паспортній табличці, що розташована з внутрішньої сторони витяжки. У разі використання пристроїв класу I переконайтеся, що внутрішнє джерело живлення має відповідне
заземлення. Підключайте витяжку до димоходу за допомогою труби з діаметром щонайменше 120 мм. Шлях до димоходу повинен бути якомога коротшим. Не підключайте
витяжку до витяжних каналів, через які виводяться гази горіння (з бойлерів, камінів тощо). Якщо витяжка використовується разом із неелектричними пристроями (наприклад,
пристроями для спалювання газів), у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію, щоб уникнути зворотної тяги відпрацьованих газів. На кухні повинен бути отвір,
зв’язаний безпосередньо з джерелом свіжого повітря, щоб забезпечити надходження чистого повітря. Витяжка була розроблена винятково для домашнього використання з
метою усунення запахів на кухні. Ніколи не використовуйте витяжку в цілях, для яких вона не призначена. Ніколи не залишайте високе відкрите полум’я під витяжкою, коли вона
працює. Регулюйте інтенсивність вогню, щоб він був направлений на дно каструлі, не допускаючи, щоб вогонь охоплював її сторони. Під час використання фритюрниць потрібно
постійно слідкувати, щоб перегріта олія не спалахнула. Не запалюйте вогонь під витяжкою через ризик виникнення пожежі. Цей пристрій не призначено для використання
особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, а також особами з відсутністю досвіду чи знань, крім випадку, коли особи,
відповідні за їхню безпеку, наглядають за ними або попередньо проінструктували їх щодо використання пристрою. Необхідно слідкувати, щоб діти не грались із пристроєм.
Виключайте пристрій або від’єднуйте його від електромережі, перш ніж виконувати будь-які роботи з обслуговування. Чистьте та/або замінюйте фільтри через зазначений
період часу (небезпека виникнення пожежі). Фільтри, що уловлюють жири Z. Фільтри необхідно чистити через кожні 2 місяці роботи або частіше у випадку особливо інтенсивного
використання. Їх можна мити у посудомийній машині. - Фільтр з активованим вугіллям W. Ці фільтри не можна мити або відновлювати. Їх потрібно міняти приблизно через кожні
4 місяці використання або частіше в разі інтенсивного використання. Чистьте витяжку за допомогою зволоженої тканини або нейтрального рідкого миючого засобу. Символ
на виробі або його пакуванні вказує, що цей виріб не можна викидати як побутові відходи. Замість цього його потрібно передати у відповідне місце збору для повторної переробки
електричного або електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію виробу, можна допомогти в запобіганні негативних наслідків для навколишнього середовища
та здоров’я людини, які можуть бути викликані неправильною утилізацією цього виробу. Для отримання докладнішої інформації щодо утилізації цього виробу звертайтеся до
місцевих органів влади, в службу утилізації побутових відходів або в магазин, де було придбано виріб.
Підключайте витяжку до розетки за допомогою двополюсного вимикача з контактним зазором щонайменше 3 мм.
Попередження. Перед встановленням витяжки зніміть захисну плівку (білу та прозору)
KZ - КЕҢЕСТЕР МЕН ҰСЫНЫСТАР - Нұсқаулық бұл құрылғының бірнеше түріне арналған. Сондықтан, мұнда құрылғыңызда жоқ жеке мүмкіндіктер
сипатталуы мүмкін. Қате немесе тиісті емес түрде орнату нəтижесінде туындаған кез келген зақымға өндіруші жауапты болмайды. Ас үй плитасы мен сорып
алу құрылғысының арасындағы қауіпсіз болып табылатын ең аз аралық — 650 мм. Тоқтың кернеуі сорып алу құрылғысының ішіндегі техникалық деректер
тақтасындағы кернеуге сəйкес келетінін тексеріңіз. 1-сынып құрылғылары үшін үйдегі қуат көзі жерге тұйықтауды тиісті түрде қамтамасыз ететінін тексеріңіз.
Сорып алу құрылғысын диаметрі кем дегенде 120 мм түтікпен түтіндікке жалғаңыз. Түтіндіктің ұзындығы мүмкіндігінше қысқа болуы тиіс. Сорып алу құрылғысын
отын жануынан пайда болған түтіндерді (қазандар, каминдер) өткізетін түтіндіктерге жалғамаңыз. Сорып алу құрылғысы электр қуатын қолданбайтын
құрылғылармен (мысалы, газды жағатын құрылғылар) бірге пайдаланылса, пайдаланылған газдардың бөлмеге қайта тартылмауын болдырмау үшін сол
бөлмеде тиісті желдету болуы тиіс. Таза ауаның бөлмеге кіруін қамтамасыз ету үшін ас үйде сыртқа шығатын терезе немесе тесік болуы тиіс. Сорып алу
құрылғысы ас үйдің иісін кетіру үшін тек үйде қолданылуға арналып жасалған. Сорып алу құрылғысын басқа мақсаттарда пайдаланушы болмаңыз. Сорып алу
құрылғысы жұмыс істеп тұрғанда үлкен жалын отты пайдаланбаңыз. Оттың күшін тек табаның түбіне тиетіндей реттеп, табаның шетінен шықпайтынына көз
жеткізіңіз. Терең ыдыста майды қыздырған кезде абайлаңыз: аса қызған май тұтануы мүмкін. Сорып алу құрылғысының астында спирт қамтитын сұйықтықтарды
жағып пісірмеңіз; өрт шығу қаупі бар. Бұл құрылғыны физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеті төмен, сондай-ақ, қауіпсіздігіне жауапты адам кеңес немесе
нұсқау бермеген болса, тəжрибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (балалар) пайдаланбауы тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды
бақылап отыру керек. Кез келген жөндеу жұмыстарын жүргізбес бұрын құрылғыны өшіру немесе тоқтан ағыту керек. Белгіленген уақыт өткенде сүзгілерді
тазалау жəне/немесе ауыстырып отыру қажет (əйтпесе, өрт шығу қаупі бар). Z май сүзгілері. Бұл сүзгілерді 2 айда бір рет немесе көп пайдаланылған кезде
одан да жиі тазалап отыру қажет. Оларды ыдыс жуу машинасында жууға болады. - W белсендірілген көмір сүзгілері. Бұл сүзгілерді жууға болмайды əрі оларды
қалпына келтіру мүмкін емес, сондықтан оларды 4 айда бір рет немесе көп пайдаланылған кезде одан да жиі ауыстырып отыру қажет. Сорып алу құрылғысын
дымқыл шүберекпен нейтрал тазартқыш затты пайдаланып тазалау керек. Өнімдегі
таңбасы бұл өнімді кəдімгі үй қоқысы ретінде тастауға болмайтынын
білдіреді. Оның орнына, оны электр жəне электрондық жабдықтарды өңдеуге арналған тиісті жинау нүктесіне тапсыру қажет. Бұл өнімді тиісті түрде тастау
арқылы қоршаған ортаға жəне адам денсаулығына төнуі мүмкін теріс əсерлердің алдын аласыз, əйтпесе, өнімді дұрыс тастамаған кезде сол теріс əсерлерге
себеп болуыңыз мүмкін. Осы өнімді тиісті түрде қайта өңдеу туралы егжей-тегжейлі мəлімет алу үшін қала əкімшілігіне, қоқыс тастау қызметіне немесе өнімді
сатып алған дүкенге хабарласыңыз.
Сорып алу құрылғысын тоққа контактілерінің арасындағы аралығы 3 мм болатын екі полюсті ауыстырып-қосқыш арқылы қосыңыз.
Ескерту: Сорып алу құрылғысын орнатпас бұрын, қорғаныш үлдірлерін (ақ жəне мөлдір) алып тастаңыз.
LV - REKOMENDĀCIJAS UN IETIEKUMI – Lietošanas pamācība attiecas uz vairākām ierīces versijām. Tādējādi iespējams, ka atradīsit atsevišķas funkcijas, kas nepiemīt
konkrētajai ierīcei. Izgatavotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā. Minimālajam attālumam starp sildvirsmu un tvaiku atsūcēju
jābūt 650 mm. Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkla spriegums atbilst atsūcēja iekšpusē piestiprinātajā nominālu plāksnītē norādītajam. 1. klases ierīces gadījumā pārbaudiet, vai mājas
elektrotīkls nodrošina pareizu zemējumu. Pievienojiet atsūcēju izvades plūsmai ar cauruli 120 mm diametrā. Plūsmas ceļam jābūt pēc iespējas īsākam. Nepievienojiet atsūcēju izplūdes
cauruļvadiem, kas izvada sadegšanas atlikuma produktus (boileri, kamīni utt.). Ja atsūcējs tiek izmantots kopā ar neelektriskām ierīcēm (piem., gāzes plītīm), telpā jānodrošina pietiekama ventilācija, lai nepieļautu izvadāmi gāzu plūšanu atpakaļ. Virtuvei jābūt aprīkotai ar atveri, pa kuru var ieplūst āra gaiss. Tvaiku atsūcējs paredzēts izmantošanai tikai mājsaimniecībā
virtuves smaku izvadīšanai. Nekad neizmantojiet to nolūkiem, kādiem tā nav paredzēta. Nekad nepieļaujiet lielu atklātu liesmu, ja atsūcējs darbojas. Noregulējiet liesmu, lai tā būtu tikai
zem pannas un nebūtu redzama tās sānos. Fritēšanas ar lielu eļļas daudzumu laikā, process nepārtraukti jāuzrauga: pārkarsēta eļļa var aizdegties. Nededziniet neko atsūcēja darbības
zonā, var notikt aizdegšanās. Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskajām, jūtības vai mentālajām spējām, vai bez pieredzes un
zināšanām, izņemot gadījumus, kad tiem tiek sniegtas norādes par ierīces izmantošanu vai nodrošināta uzraudzība no tādas personas puses, kas atbild par viņu drošību. Mazi bērni ir
jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci. Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas atslēdziet ierīci no elektrotīkla. Tīriet un/vai mainiet filtrus pēc noteikta laika perioda (aizdegšanās briesmas). Tauku filtri Z. Šie filtri jātīra ik pēc 2 darbības mēnešiem vai biežāk, ja tiek izmantoti īpaši bieži, tos var mazgāt trauku mazgātājā. - Aktīvās ogles filtrs W. Šie filtri nav mazgājami
un atjaunojami, tos jāmaina apmēram ik pēc 4 darbības mēnešiem vai biežāk, ja izmanto īpaši bieži. Atsūcēju tīriet ar mitru lupatiņu un neitrālu šķidru mazgāšanas līdzekli. Simbols
uz izstrādājuma un tam pievienotajos dokumentos nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Tā jānodod elektrisko vai elektronisko preču savākšanas
punktā, kur tos pieņem pārstrādei. Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu utilizāciju, Jūs palīdziet novērst potenciāli negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas tomēr var notikt, ja
neievērosiet šī izstrādājuma utilizācijas noteikumus. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar savu pašvaldību, vietējo atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Pievienojiet elektrotīklam ar divu polu slēdža palīdzību, kam saskares atstarpe ir vismaz 3 mm.
Brîdinâjums: Pirms atsûcçja uzstâdîðanas, noòemiet aizsragplçves (baltu un caurspîdîgu).
BG - ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ - Инструкциите за употреба се отнасят за няколко варианта на уреда. Съответно, може да попаднете на отделни функции, които не
се отнасят за него. Производителят няма да бъде считан за отговорен във връзка с какви да е щети, произтичащи от неправилен или неподходящ монтаж. Минималното
безопасно разстояние между горната повърхност на печката и аспираторът е 650 mm. Проверете дали захранващото напрежение съответства на посоченото върху табелата
от вътрешната страна на аспиратора. При уредите от Клас I проверете дали електрозахранването в дома гарантира съответно заземяване. Свържете аспиратора към комина
чрез тръба с минимален диаметър 120 mm. Осигурете минимален път през сградата. Не свързвайте аспиратора към комини, през които се осъществява изпускане на дим от
горене (бойлери, камини и т.н.). Ако аспираторът се използва съвместно с неелектрически уреди (например газови уреди), е необходимо да осигурите достатъчна въздушна
циркулация в помещението, за да предотвратите обратното постъпване на изпусканите газове. Кухнята трябва да има непосредствен излаз навън, за да се гарантира
постъпване на свеж въздух. Аспираторът е създаден изключително за домакински нужди, за да се елиминират кухненските миризми. Никога не използвайте за други цели,
освен по предназначение. При работа на аспиратора под него не трябва да има висок пламък. Регулирайте интензивността на пламъка, за да го насочите само към долната
страна на домакинския съд. Уверете се, че не обхваща страните му. Наблюдавайте непрекъснато фритюрниците по време на употреба. Ако маслото се запали е възможно
наличие на пламък. Не правете фламбе под плочата на аспиратора поради риск от пожар. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени
физически, дактилни или умствени способност, или на които липсват опит и познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани от отговорно за тяхната безопасност
лице. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не играят с уреда. Изключвайте уреда от щепсела преди да извършите работи по неговата поддръжка.
Почиствайте и/или сменяйте филтрите след посоченото време (Опасност от пожар). Маслени филтри Z. Филтрите трябва да се почистват на всеки 2 месеца работа или
по-често при особено тежки условия на употреба. Можете да миете в съдомиална машина. - Филтри от активен въглен W. Тези филтри не се мият и не могат да бъдат
регенерирани. Сменяйте приблизително на всеки 4 месеца работа или по-често при тежки условия на употреба. Почиствайте аспиратора с влажна кърпа и неутрален течен
препарат. Символът
върху продукта или неговата опаковка показва, че не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Вместо това го върнете в съответен пункт
за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Осигурявайки правилното изхвърляне на продукта, спомагате за предотвратяване на възможните отрицателни
въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали в резултат на неправилната обработка на изхвърления продукт. За по-подробна информация
относно рециклирането на продукта се обърнете към местните градски органи, фирмата за събиране на домакински отпадъци или магазина, от който сте го закупили.
Свържете аспиратора към захранването с двуполюсен превключвател с разстояние между изводите поне 3 mm.
Предупреждение: Преди да монтирате аспиратора отстранете защитните фолиа (бяло и прозрачно).
MK - ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОЗИ - Упатството за употреба се однесува на неколку верзии од овој уред. Соодветно на тоа, вие можете да најдете описи на индивидуални
карактеристики кои не се однесуваат на вашиот уред. Производителот нема да биде одговорен за оштетувања кои настанале како резултат на неправилна или несоодветна
монтажа. Минималното безбедносно растојание меѓу горната плочата на шпоретот и аспираторот е 650 мм. Проверете дали напојувањето е соодветно на она кое е наведено
на плочката со спецификации, прицврстена на внатрешната страна од аспираторот. За уреди од Класа I, проверете дали домашното напојување со електрична струја гарантира
соодветно заземјување. Поврзете го аспираторот со одводно црево преку цевка која има минимален дијаметар од 120 мм. Трасата на цревото мора да биде што пократка. Не
поврзувајте го аспираторот со одводни канали низ кои се спроведуваат запаливи гасови (бојлери, огништа, итн.) Доколку аспираторот се користи заедно со уред кој не работи
на електрична струја (на пример, уред на гас), мора да се обезбеди доволен степен на вентилација во просторијата за да се спречи враќање назад на издувните гасови. Кујната
мора да има отвор кој е директно поврзан со надворешниот воздух за да се обезбеди влез на чист воздух. Аспираторот е дизајниран исклучително за домашна употреба за
елиминирање на миризбите од кујната. Не користете го аспираторот за други намени, освен за оние за кои е дизајниран. Никогаш не палете и не оставајте отворен оган под
аспираторот додека истиот работи. Приспособете го интензитетот на пламенот за да го насочите директно кон дното на тавата и проверете дали истиот не подизлегува од
страните на тавата. Фритезите за пржење во длабока маснотија треба постојано да бидат под надзор за време на користењето: прегреаното масло може лесно да се запали.
Не фламбирајте под аспираторот; постои опасност од пожар. Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица (вклучително и деца) со намалени физички, сензорни или
ментални способност, или со недоволно искуство и знаење, освен во случаи кога се под надзор или кога добиваат упатства во врска со користењето на уредот од лице кое
е одговорно за нивната безбедност. Малите деца треба да бидат под надзор за да не играат со уредот. Пред да го одржувате уредот, исклучете го или извадете го кабелот
за напојување. Исчистете и/или заменете ги филтрите после определениот временскиот период (Опасност од пожар). Филтри за маснотии Z. Филтрите можат да се чистат
на секои 2 месеца или почесто при зголемена употреба и можат да се мијат во машина за миење садови. - Филтер со активен јаглен W. Овие филтри не се мијат и не можат
да се обноват, затоа мораат да се заменуваат приближно на секои 4 месеци или почесто при зголемена употреба. Аспираторот чистете го со влажна крпа и неутрален течен
детергент. Симболот
на производот или неговото пакување покажува дека производот не смее да се третира како отпад од домаќинства. Тој треба да се предаде во
соодветен собирен пункт за рециклирање на електричната и електронската опрема. Со правилно отстранување на вој производ, вие помагате да се спречат потенцијалните
негативни последици врз животната средина и човековото здравје, кои би можеле да настанат како резултат на несоодветно отстранување на овој производ како отпад. За
повеќе детали и информации во врска со рециклирање на овој производ, ве молиме контактирајте ја вашата локална градска власт, вашата служба за отстранување на
домашен отпад или продавницата од каде сте го купиле производот.
Поврзете го аспираторот со струја преку двополен прекинувач кој има контактен јаз од најмалку 3 мм.
Предупредување: Пред да го монтирање аспираторот, отстранете ги заштитните филмови (бели и проѕирни).
CS - ПРЕПОРУКЕ И ПРЕДЛОЗИ - Ово упутство за употребу важи за неколико модела овог уређаја. Због тога се описи појединих функција можда не односе на Ваш
конкретан модел. Произвођач неће бити одговоран ни за какву штету насталу услед неправилне или неодговарајуће инсталације. Минимално безбедно растојање између
горње површине штедњака и аспиратора износи 650 mm. Проверите да ли напон напајања одговара ономе који је назначен на натписној плочици са унутрашње стране
аспиратора. У случају уређаја 1. класе проверите да ли струјна утичница може да обезбеди адекватно уземљење. Прикључите аспиратор на вентилациону цев помоћу цеви
пречника бар 120 mm. Цев мора бити што је могуће краћа. Не прикључујте аспиратор на издувне цеви кроз које пролазе продукти сагоревања (нпр. из котлова и камина). Ако
се аспиратор користи заједно са неелектричним уређајима (нпр. уређаји који сагоревају гас), мора се обезбедити довољна проветреност просторије да би се спречио повратни
ток издувног гаса. У кухињи мора да постоји отвор за директан улазак ваздуха како би се обезбедио неометан улазак свежег ваздуха. Аспиратор је пројектован искључиво за
уклањање кухињских мириса у домаћинству. Никад не користите аспиратор за било шта осим за оно за шта је намењен. Никад не остављајте отворени пламен испод укљученог
аспиратора. Подесите интензитет пламена тако да буде усмерен само на дно тигања, а не да обухвати и његове бочне стране. Фритезе се током употребе морају непрекидно
надзирати: прегрејано уље може да се запали. Не фламбирајте намирнице испод аспиратора; опасност од ватре. Овај уређај не треба да користе особе (укључујући и децу)
са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као и особе које немају довољно искуства и знања, сем ако их надзиру или о употреби уређаја саветују особе
одговорне за њихову безбедност. Деца морају бити под надзором да се не би играла са уређајем. Искључите уређај или га раздвојите од извора напајања пре било каквог рада
на одржавању. Очистите и/или замените филтере након одређеног временског периода (опасност од ватре). Филтери за маст Z. Филтери морају да се чисте свака 2 месеца
рада или чешће у случају веома интензивне употребе, а могу се прати у машини за прање посуђа. - Филтер са активним угљем W. Ови филтери не могу да се перу и регенеришу
па морају да се замене отприлике на сваких 4 месеца рада, а у случају учесталије употребе и чешће. Аспиратор чистите влажном крпом и неутралним течним детерџентом.
Симбол
на производу или његовој амбалажи означава да се он не сме сматрати обичним кућним отпадом. Уместо тога мора се предати на одговарајућем месту служби
за рециклажу електричних и електронских уређаја. Обезбеђивањем правилног уклањања овог производа допринећете спречавању потенцијалних негативних последица по
животну средину и здравље људи, до чега би могло доћи у случају његовог неодговарајућег уклањања. За детаљније информације о рециклажи овог производа обратите се
локалној управи, служби за одношење смећа или продавници у којој сте купили производ.
Прикључите аспиратор у струју преко двополног прекидача код кога је растојање између контаката бар 3 mm.
Упозорење: Пре постављања аспиратора скините заштитне фолије (белу и провидну).
IT - CONSIGLI E SUGGERIMENTI - Questo libretto di istruzioni per l'uso è previsto per più versioni dell' apparecchio. É possibile che siano descritti singoli particolari della
dotazione, che non riguardano il Vostro apparecchio. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti ad installazione non corretta o non conforme alle regole dell’arte.
La distanza minima di sicurezza tra il Piano di cottura e la Cappa deve essere di 650 mm. Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella riportata nella targhetta posta
all’interno della Cappa. Per Apparecchi in Classe Ia accertarsi che l’impianto elettrico domestico garantisca un corretto scarico a terra. Collegare la Cappa all’uscita dell’aria aspirata
con tubazione di diametro pari o superiore a 120 mm. Il percorso della tubazione deve essere il più breve possibile. Non collegare la Cappa a condotti di scarico dei fumi prodotti
da combustione (caldaie, caminetti, ecc.). Nel caso in cui nella stanza vengano utilizzati sia la Cappa che apparecchi non azionati da energia elettrica (ad esempio apparecchi
utilizzatori di gas), si deve provvedere ad una aerazione sufficiente dell’ambiente. Se la cucina ne fosse sprovvista, praticare un’apertura che comunichi con l’esterno, per garantire
il richiamo d’aria pulita. La Cappa è stata progettata esclusivamente per uso domestico, per abbattere gli odori della cucina. Non fare mai uso improprio della Cappa. Non lasciare
fiamme libere a forte intensità sotto la Cappa in funzione. Regolare sempre le fiamme in modo da evitare una evidente fuoriuscita laterale delle stesse rispetto al fondo delle pentole.
Controllare le friggitrici durante l’uso: l’olio surriscaldato potrebbe infiammarsi. Non preparare alimenti flambè sotto la cappa da cucina; pericolo d'incendio. Questo apparecchio non
deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali, oppure da persone senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano
controllati o istruiti all’uso dell’apparecchio da persone responsabili della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione, disinserire la Cappa togliendo la spina elettrica o spegnendo l’interruttore generale. Effettuare una scrupolosa e
tempestiva manutenzione dei Filtri secondo gli intervalli consigliati (Rischio di incendio), Filtri antigrasso Z Sono lavabili anche in lavastoviglie, e necessitano di essere lavati ogni
2 mesi circa di utilizzo o più frequentemente, per un uso particolarmente intenso - Filtri antiodore al Carbone attivo W Il Filtro antiodore al Carbone attivo non è lavabile e non è
rigenerabile, va sostituito ogni 4 mesi circa di utilizzo o più frequentemente, per un uso particolarmente intenso. Per la pulizia delle superfici della Cappa è sufficiente utilizzare un
panno umido e detersivo liquido neutro. Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma
deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato,
si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più
dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Collegare la Cappa all’Alimentazione di Rete interponendo un Interruttore bipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Attenzione: Prima di installare la Cappa, togliere le pellicole di protezione (bianca e trasparente).
GB - RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS - The Instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual
features that do not apply to your specific appliance. The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation. The minimum safety
distance between the cooker top and the extractor hood is 650 mm. Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood.
For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing. Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120
mm. The route of the flue must be as short as possible. Do not connect the extractor hood to exhaust ducts carrying combustion fumes (boilers, fireplaces, etc.). If the extractor is
used in conjunction with non electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow
of exhaust gas. The kitchen must have an opening communicating directly with the open air in order to guarantee the entry of clean air. The extractor hood has been designed
exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells. Never use the hood for purposes other than for which it has been designed. Never leave high naked flames under the
hood when it is in operation. Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides. Deep fat fryers must be continuously
monitored during use: overheated oil can burst into flames. Do not flambè under the range hood; risk of fire This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Switch off or unplug the appliance from the mains
supply before carrying out any maintenance work.Clean and/or replace the Filters after the specified time period (Fire hazard), Grease filters Z The filters must be cleaned every 2
months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher. - Activated charcoal filter W These filters are not washable and cannot
be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage. Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid
detergent. The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Connect the hood to the mains through a two-pole switch having a contact gap of at least 3 mm.
Warning: Before installing the Hood, remove the protective films (white and transparent).
FR - CONSEILS ET SUGGESTIONS - La présente notice d’emploi vaut pour plusieurs versions de l’appareil. Elle peut contenir des descriptions d’accessoires ne figurant
pas dans votre appareil. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage dû à une installation non correcte ou non conforme aux règles de l’art. La distance minimale
de sécurité entre le plan de cuisson et la hotte doit être de 650 mm au moins. Vérifier que la tension du secteur correspond à la valeur qui figure sur la plaquette apposée à
l’intérieur de la hotte. Pour les Appareils appartenant à la Ière Classe, veiller à ce que la mise à la terre de l’installation électrique domestique ait été effectuée conformément aux
normes en vigueur. Connecter la hotte à la sortie d’air aspiré à l’aide d’une tuyauterie d’un diamètre égal ou supérieur à 120 mm. Le parcours de la tuyauterie doit être le plus
court possible. Ne pas connecter la hotte à des conduites d’évacuation de fumées issues d’une combustion tel que (Chaudière, cheminée, etc…). Si vous utilisez des appareils
qui ne fonctionnent pas à l’électricité dans la pièce ou est installée la hotte (par exemple: des appareils fonctionnant au gaz), vous devez prévoir une aération suffisante du
milieu. Si la cuisine en est dépourvue, pratiquez une ouverture qui communique avec l’extérieur pour garantir l’infiltration de l’air pur. La hotte a été conçue exclusivement pour
l’usage domestique, dans le but d’éliminer les odeurs de la cuisine. Ne jamais utiliser abusivement la hotte. Ne pas laisser les flammes libres à forte intensité quand la hotte est
en service. Toujours régler les flammes de manière à éviter toute sortie latérale de ces dernières par rapport au fond des marmites. Contrôler les friteuses lors de l’utilisation car
l’huile surchauffée pourrait s’enflammer. Ne pas préparer d’aliments flambés sous la hotte de cuisine : risque d’incendie Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) ayant des capacités psychiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes n’ayant pas l’expérience et la connaissance de ce type d’appareils,
à moins d’être sous le contrôle et la formation de personnes responsables de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Avant de procéder à toute opération d’entretien, retirer la hotte en retirant la fiche ou en actionnant l’interrupteur général. Effectuer un entretien scrupuleux et en temps dû des
Filtres, à la cadence conseillée (Risque d’incendie), Filtres anti-graisse Z Lavables au lave-vaisselle, ils doivent être lavés environ tous les 2 mois d’emploi ou plus fréquemment
en cas d’emploi particulièrement intense. - Filtre anti-odeur W Il ne sont pas lavables ni régénérables, il faut les remplacer au moins tous les 4 mois d’emploi ou plus fréquemment
en cas d’emploi particulièrement intense. Pour le nettoyage des surfaces de la hotte, il suffit d’utiliser un chiffon humide et détersif liquide neutre. Le symbole
sur le produit ou
son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel
électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé
humaine qui, sinon, seraient le résultat d’un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact
avec le bureau muni-cipal de votre région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Brancher la hotte sur le secteur en interposant un interrupteur bipolaire avec ouverture des contacts d’au moins 3 mm.
Attention : Retirez les films de protection (blanc et transparent) avant d’installer la hotte.
DE - EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE - Diese Gebrauchsanleitung gilt für mehrere Geräte-Ausführungen. Es ist möglich, dass einzelne Ausstattungsmerkmale beschrie-
ben sind, die nicht auf Ihr Gerät zu-treffen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf eine fehlerhafte und unsachgemäße Montage zurückzuführen sind. Der minimale
Sicherheitsabstand zwischen Kochmulde und Haube muss 650 mm betragen. Prüfen, ob die Netzspannung mit dem Wert auf dem im Haubeninneren angebrach-ten Schild
übereinstimmt. Bei Geräten der Klasse I ist sicherzustellen, dass die elektrische Anlage des Wohn-hauses über eine vorschriftsmäßige Erdung verfügt. Das Anschlussrohr
der Haube zur Luftaustrittsöffnung muss einen Durchmesser von 120 mm oder darüber aufweisen. Der Rohrverlauf muss so kurz wie möglich sein. Die Haube darf an keine
Entlüftungsschächte angeschlossen werden, in die Verbrennungsgase (Heizkessel, Kamine usw.) geleitet werden. Werden im Raum außer der Dunstabzugshaube andere,
nicht elektrisch betriebene (z.B. gasbetriebene) Geräte verwendet, muss für eine ausreichende Belüftung ge-sorgt werden. Sollte die Küche diesbezüglich nicht entsprechen,
ist an einer Aus-senwand eine Öffnung anzubringen, die Frischluftzufuhr gewährleistet. Die Dunstabzugshaube ist ausschließlich zum Einsatz im privaten Haushalt und zur
Beseitigung von Küchengerüchen vorgesehen. Unsachgemäßer Einsatz der Haube ist zu unterlassen. Große Flammen bei eingeschalteter Haube niemals unbedeckt lassen.
Die Intensivität der Flamme ist so zu regulieren, dass sie den Topfboden nicht über-ragt. Frittiergeräte müssen während des Gebrauchs stets beaufsichtigt werden: überhitz-tes
Öl kann sich entzünden. Keine flambierten Speisen unter der Abzugshaube zubereiten: Brandgefahr. Dieses Gerät darf nicht von Personen, auch Kindern, mit verminderten psychischen, sensorischen und geistigern Fähigkeiten, oder von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern sie nicht von für ihre Sicherheit verantwortlichen
Personen beaufsichtigt und beim Gebrauch des Geräts angeleitet werden. Kinder dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts aufhalten und auf keinen Fall mit
dem Gerät spielen. Bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden, muss die Stromzufuhr zur Haube un-terbrochen werden, indem der Stecker gezogen oder der Hauptschalter
abgeschal-tet wird. Bei der Filterwartung müssen die vom Hersteller empfohlenen Zeiträume zum Austau-schen der Filter genauestens eingehalten werden (Brandgefahr),
Fettfilter Z Sie müssen nach 2-monatigem Betrieb bzw. bei starkem Einsatz auch häufiger gereinigt werden, was im Geschirrspüler möglich ist. - Geruchsfilter W Sie können
weder gewaschen noch wiederverwendet werden und sind alle 4 Betriebsmonate bzw. bei starkem Einsatz auch häufiger auszutauschen. Zur Reinigung der Haubenflächen Wir
empfehlen ein feuchtes Tuch und ein mildes Flüssigreinigungsmittel. Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als
normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recyc-ling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmen-schen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Ge-schäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Bei Anschluss der Haube an das Stromnetz muss ein zweipoliger Schalter mit einem Öffnungsweg von mindestens 3 mm zwischengeschaltet werden.
Achtung: Bevor die Haube installiert wird, die Schutzfolien (weiß und transparent) abziehen.
NL - ADVIEZEN EN SUGGESTIES - Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is mogelijk dat er een aantal kenmerken worden
beschreven die niet van toe-passing zijn op uw apparaat. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste of niet overeenkomstig de
regels der kunst uitgevoerde installaties. De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650 mm. Controleer of de netspanning correspondeert
met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de wasemkap. Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in
uw huis over een goede aarding beschikt. Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. De leiding moet een zo
kort mogelijke route afleg-gen. Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door verbranding (verwarmingsketels, open haarden etc.). Als er in het
vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit wer-ken (bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende
geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buiten-muur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. De wasemkap is uitsluitend
ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimine-ren van kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze. Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de
wasemkap terwijl deze in werking is. Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou
vlam kunnen vatten. Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met be-perkte
psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van
het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veilig-heid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgescha-keld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten.
Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uit,volgens de aanbevo-len intervallen (Brandgevaar), Vetfilters Z De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de vaatwasmachine worden gewassen - Geurfilter W De filters kunnen niet gewassen en niet geregenereerd
worden en dienen bij gebruik van de kap tenminste eens in de 4 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker te worden vervangen. Om de oppervlakken van de kap schoon
te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm.
Let op: verwijder de (witte en doorzichtige) beschermfolie alvorens de afzuigkap te installeren.
ES - CONSEJOS Y SUGERENCIAS - Las presentes instrucciones de servicio son válidas para diferentes modelos de aparato; por ello puede ser posible que se describan
detalles y características de equipamiento que no concuerden íntegramente con las de su aparato concreto. El fabricante declina cualquier responsabilidad debida a los daños
provocados por una instalación incorrecta o no conforme con las reglas. La distancia mínima de seguridad entre la encimera y la campana debe ser de 650mm. Comprobar que
la tensión de red corresponda a la indicada en la placa situada en el interior de la campana. Para los aparatos de 1ª clase asegurarse de que la instalación eléctrica domésti-ca
posea una toma de tierra eficaz. Conectar la campana a la salida del aire de aspiración mediante un tubo de 120mm de diámetro como mínimo. El recorrido del tubo debe ser
lo más corto posible. No conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combus-tión (calderas, chimeneas, etc.). En el caso que en la cocina se utilice de
manera silmultánea la campana y otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos de gas), debe existir un sistema de ventilación suficiente para todo el ambiente. Si la cocina
no posee un orificio que comunique con el exterior, hay que realizarlo para garantizar el recambio del aire. La campana ha sido concebida exclusivamente para un uso doméstico,
para eliminar los olores de la cocina. No utilizarla de manera inadecuada. No dejar llamas libres de fuerte intensidad mientras la campana esté funcionan-do. Regular siempre
las llamas de manera que éstas no sobresalgan lateralmente con respecto al fondo de las ollas. Controlar las freídoras durante su uso: el aceite muy caliente se puede inflamar.
No preparar alimentos flambè debajo de la campana de la cocina; peligro de incendio Este aparato no tiene que ser utilizado por personas (niños incluídos) con capa-cidades
psíquicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien por personas sin experiencia y conocimientos en la materia, a menos que no lo hagan bajo el con-trol, o instruídos, por
personas responsables de su seguridad. Controlar que los niños no jueguen con el aparato. Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar la campana de la red eléctrica o apagar el interruptor general. Efectuar un mantenimiento escrupuloso e inmediato de los filtros, según los in-tervalos de tiempo aconsejados (riesgo de
incendio), Filtros antigrasa Z Se pueden lavar en el lavavajillas y requieren un lavado cada 2 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es muy intenso. - Filtros antiolor
W No se pueden lavar ni regenerar, se deben cambiar cada 4 meses o más a menudo si su uso es muy intenso. Para limpiar las superficies de la campana es suficiente utilizar
un trapo mojado y detergente líquido neutro. El símbolo
en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar.
Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se des-eche correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contac-to con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda
donde compró el producto.
Conectar la campana a la red de alimentación eléctrica instalando un interruptor bipolar con apertura de los contactos de 3 mm como mínimo
Atención: Antes de instalar la campana, quitar las películas de protección (blanca y transparente).
PT - CONSELHOS E SUGESTÕES - Estas instruções de serviço aplicam-se a vários modelos de aparelhos. É por isso, possível que se encontrem descritas várias características de equi-pamento que não dizem respeito ao seu aparelho. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes de uma instalação não correcta
ou feita não em conformidade com as normas da boa técnica. A distância mínima de segurança entre a placa de cozedura e o exaustor deve ser de 650 mm. Verifique se a tensão
da rede coincide com a indicada na placa de característi-cas aplicada no interior do exaustor. Para os aparelhos de Classe Ia, certifique-se de que a instalação doméstica ga-ranta
uma descarga correcta à terra. Ligue o exaustor à saída do ar aspirado utilizando um tubo de diâmetro igual ou superior a 120 mm. O percurso do tubo deve ser o mais breve
possível. Não ligue o exaustor a tubos de descarga de fumaça produzida porcombustão (caldeiras, lareiras, etc...). Caso no mesmo local sejam utilizados quer o exaustor, quer
aparelhos não acci-onados pela corrente eléctrica (por exemplo, aparelhos alimentados a gás), será preciso providenciar uma ventilação suficiente do aposento. Se a cozinha não
possuir uma abertura que comunique com o exterior, providencie a sua realiza-ção para garantir a entrada de ar limpo. O exaustor foi projectado para ser utilizado exclusivamente
em ambientes do-mésticos, sendo a sua finalidade a de reduzir os odores de cozedura. Não utilize o aparelho de maneira imprópria. As chamas de forte intensidade não devem
ficar descobertas enquanto o exaus-tor estiver a funcionar. Regule sempre as chamas de maneira que não sobressaiam do fundo das pane-las. Mantenha as frigideiras sob
controlo durante o uso: o óleo excessivamente aquecido pode inflamar-se. No prepare alimentos flamejados sob o exaustor. Perigo de incêndio! Este aparelho não deve ser
utilizado por pessoas (incluindo crianças) diminuídas psíquica, sensorial ou mentalmente nem por indivíduos sem experiência e co-nhecimento, salvo se vigiados ou instruídos
para utilização do aparelho por pes-soas responsáveis pela respectiva segurança. As crianças devem ser vigiadas no sentido de assegurar que não brinquem com o aparelho.
Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligue o exaustor tiran-do a ficha da tomada de corrente ou desligando o interruptor geral. Faça uma manutenção atenta
e rápida dos filtros, respeitando os intervalos aconselhados (risco de incêndio), Filtros antigordura Z Podem ser lavados em máquinas de lavar louça. A operação de lavagem deve
ser feita de 2 em 2 meses de utilização, aproximadamente; com maior frequência se o aparelho for utilizado com muita intensidade.- Filtro anti-odor W Não pode ser lavado e não
é regenerável, devendo ser substituído de 4 em 4 meses de utilização ou com maior frequência, se o aparelho for utilizado com muita intensidade. Para limpar as superfícies do
exaustor, é suficiente utilizar um pano húmido e de-tergente líquido neutro. O símbolo
no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo
doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a re-ciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, con-tacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva
da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
Ligue o exaustor à rede de alimentação eléctrica intercalando um interruptor bipolar com abertura mínima entre os contactos de 3 mm.
Atenção: Antes de instalar o exaustor, retire as películas de protecção (branca e transparente).
GR - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε πολλά μοντέλα της συσκευής. Είναι δυνατό να περιγράφονται διάφορα
εξαρτήματα του εξοπλισμού, που δεν α-φορούν τη συσκευή σας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε λανθα-σμένη εγκατάσταση ή στη μη
τήρηση των κανόνων της τεχνικής. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ της επιφάνειας των εστιών και του απορ-ροφητήρα πρέπει να είναι 650 mm. Βεβαιωθείτε ότι η τάση
του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα στο εσωτερικό του απορροφητήρα. Για συσκευές κλάσης I βεβαιωθείτε ότι η οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση
εξασφαλί-ζει σωστή γείωση. Συνδέστε τον απορροφητήρα στον αγωγό απαγωγής χρησιμοποιώντας σωλήνα με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 120 mm. Η διαδρομή του σωλήνα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Μη συνδέετε το σωλήνα σε αγωγούς απαγωγής καπναερίων που παράγονται από καύση (λέβητες, τζάκια κλπ.). Σε περίπτωση
που στο δωμάτιο εκτός από τον απορροφητήρα χρησιμοποιούνται και συσκευές που δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. συσκευές καύσης αερίου), θα πρέπει να
προβλέπεται επαρκής αερισμός του χώρου. Εάν η κουζίνα δεν διαθέτει ανοίγματα, δημιουργήστε ένα άνοιγμα που να επικοινωνεί με το εξωτε-ρικό για να εξασφαλίζεται η είσοδος
καθαρού αέρα. Ο απορροφητήρας έχει μελετηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για την απα-γωγή των οσμών της κουζίνας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για άλλες χρήσεις τον
απορροφητήρα. Μην αφήνετε ελεύθερες φλόγες μεγάλης έντασης κάτω από τον απορροφητήρα ό-ταν λειτουργεί. Ρυθμίζετε πάντα τις φλόγες έτσι ώστε να μην προεξέχουν πολύ
από τον πάτο των σκευών. Ελέγχετε τις φριτέζες όταν χρησιμοποιούνται: το καυτό λάδι μπορεί να πάρει φω-τιά. Μην μαγειρεύετε φαγητά φλαμπέ κάτω από τον απορροφητήρα της
κουζίνας. Υ-πάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομέ-νων των παιδιών) με μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές
ικανότητες, ή από άτομα χω-ρίς πείρα και γνώση, εκτός εάν ελέγχονται ή εκπαιδεύονται στη χρήση της συσκευ-ής από άτομα που ευθύνονται για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συ-σκευή. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε τον απορροφητήρα βγάζοντας το
φις από την πρίζα ή γυρνώντας το γενικό διακόπτη. Η συντήρηση των φίλτρων πρέπει να εκτελείται σχολαστικά και έγκαιρα στα ενδε-δειγμένα χρονικά διαστήματα (Κίνδυνος
πυρκαγιάς), Φίλτρα για λίπη Z Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων και απαιτούν καθαρισμό τουλάχιστον κάθε 2 μήνες χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα
συχνής χρήσης. - Φίλτρο ενεργού άνθρακα W Δεν μπορούν να πλυθούν και να αναγεννηθούν και πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον κάθε 4 μήνες χρήσης ή συχνότερα
σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης. Για τον καθαρισμό των επιφανειών του απορροφητήρα αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό.
Το σύμβολο
στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα . Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλ-λογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό
α-πόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊό-ντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την
τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικια-κών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Συνδέστε τον απορροφητήρα στο δίκτυο παρεμβάλλοντας διπολικό διακόπτη με άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3 mm.
Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα, αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες (λευκή και διαφανής).
RU - СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ - Настоящее руководство по эксплуатации составлено для разных моделей при-бора. Возможно, вы встретите в нем описание
отдельных комплектующих, не от-носящихся к модели Вашего прибора. Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вызванные неправильной и
несоответствующей правилам установкой. Минимальное безопасное расстояние между плитой и вытяжкой должно быть 650 мм. Проверить соответствие напряжения
сети указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки. Для приборов класса I проверить, чтобы электрическая проводка в доме обеспе-чивала правильное
заземление. Соединить вытяжку с дымоходом трубкой диаметром, равным или больше 120 мм. Длина трубки должна быть как можно меньше. Не соединять вытяжку
с выпускными трубами дымов от процессов горения (кот-лы, камины и проч.). В случае если в помещении используются как вытяжка, так и приборы, не рабо-тающие
на электроэнергии (например, газовые приборы), необходимо должным образом проветривать помещение. Если на кухне нет окна, сделать отверстие наружу из
помещения, чтобы через него поступал свежий воздух. Вытяжка спроектирована исключительно для бытового применения для уничто-жения запахов от готовки.
Никогда не допускать несоответствующего пользования вытяжкой. Не оставлять открытое и сильное пламя под находящейся в работе вытяжкой. Обязательно
регулировать пламя, чтобы оно не выходило за дно кастрюль. Следить за работой фритюрниц: сильно нагретое масло может воспламениться. Не готовьте блюда
фламбе под кухонной вытяжкой; опасность возникновения пожара. Запрещается пользоваться прибором людям (и детям) с ограниченными психи-ческими, сенсорными
и умственными способностями, а также лицам, не обла-дающим опытом и необходимыми знаниями, без контроля и предварительного обучения пользованием
прибора со стороны ответственных за их безопасность лиц. Дети должны находиться под надзором взрослых и не играть с прибором. Прежде чем приступать к любой
операции по уходу, отсоединить вытяжку от сети, вынув электрическую вилку или выключив главный выключатель. Производить тщательный и своевременный уход за
фильтрами в рекомендуе-мые интервалы времени (Опасность пожара), Противожировые фильтры Z Такой фильтр можно также мыть в посудомоечной машине. Мыть
фильтр необходимо не реже одного раза в 2 месяца или чаще в случае его активного применения.- Фильтр от запахов W Такой фильтр нельзя мыть и восстанавливать,
его следует менять в среднем раз в 4 месяца или даже чаще в случае особо интенсивного использования вытяжки. Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться
влажной тряпкой и жидким ней-тральным мылом. Символ
на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в каче-стве бытовых отходов.
Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки элек-тронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации
изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потен-циального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие
неподобающего обраще-ния с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в
службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
Соединить вытяжку с сетевым напряжением, установив двухполюсный выключатель с разведением контактов не менее 3 мм.
Внимание: прежде чем приступить к установке вытяжки, удалите защитную (белую и прозрачную) пленку.
TR - TAVSIYELER VE ÖNERILER - Bu kullanma talimatι birden fazla cihaz modeli için geçerlidir. Cihazιnιza uymayan bazι donanιm özellikleri tarif edilmiş olabilir. Yalnιş
veya eksik montajdan doğan herhangi bir zararιn sorumluluğu üreticiye ait değildir. Davlumbaz ile pişirici cihazιn ocak kιsmι arasιndaki minimum güvenlik mesafesi 650 mm.dir.
Besleme voltajιnιn, davlumbaz içerisine yerleştirilen bilgi etiketinde belirtilenle aynι olup olmadιğιnι kontrol edin. Sιnιf I elektrikli aletleri için, güç kaynağιnιn yeterli topraklamayι
sağlayιp sağlamadιğιnι kontrol edin. Minimum 120 mm çapιnda bir boru yoluyla davlumbazι çιkιş bacasιna bağlayιn. Baca bağlantιsι mümkün oldu- ğunca kιsa olmalιdιr. Davlumbaz borusunu yanιcι duman taşιyan baca deliğine (buhar ka-zanι, şömine, vb.) bağlamayιn. Davlumbazιn elektrikle çalιşmayan aletlerle (örneğin; gazlι cihazlar) bağιntιlι olarak
kullanιlmamasι halinde çιkιş gazιnιn geri tepmesini önlemek amacιyla odada yeterli bir havalandιrma sağlanmalιdιr. Te-miz hava girişini temin etmek için mutfakta doğrudan
dιşarιya açιlan bir açιklιk bulunmalιdιr. Davlumbaz mutfaktaki kokularιn emilmesi amacιyla evlerde kullanιm için tasarlanmιştιr.Ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanmayιnιz.
Davlumbazι tasarlandιğι amaçlarιn dιşιnda kesinlikle kullanmayιnιz. Davlumbaz çalιşιrken altιnda kesinlikle yüksek çιplak ateş bιrakmayιn. Alev yoğunluğunu doğrudan tencerenin
altιnda kalacak şekilde ayarlayιn, kenarlarιnι sarmadιğιndan emin olun. Yağda kιzartma tavalarιnι kullanιrken sürekli olarak takip edin: fazla ιsιnan yağ tutuşabilir. Kapağın altında
kıvılcımdan kaçının, yangın riski Bu alet, güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından kontrol edilmedik-leri veya eğitilmedikleri sürece; fiziksel, duyumsal ve zihinsel kapasi-tesinde
kısıtlama olan (çocuklar dahil) veya aleti kullanma tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz. Bebeklerin, aletle oynamadıklarından emin olmak için kontrol edilmeli
gerekir. Herhangi bir bakιm işlemini gerçekleştirmeden önce davlumbazι kapatιn veya fişini çιkarιn. Filtreleri belirtilen zamanlarda temizleyin ve / veya değiştirin(Yangın riski), Yağ
tutucu filtreler Z Bu filtreler bulaşık makinasında da yıkanabilir ve normal kullanıldıklarında iki ayda bir, yoğun kullanım halinde ise daha sıkça yıkanmalarıı gereklidir - Aktif karbonlu
koku giderici filtreler W Aktif karbonlu koku giderici filtre yıkanmaz ve rejenere edilmez, normal kullanımda yaklaşık 4 ayda bir, yoğun kullanımda daha sıkça değiştirilmesi gerekir..
Cihazι nemli bir bez ve nötr bir sιvι deterjan kullanarak temizleyin. Ürün veya paketi üzerindeki
sembolü, bu ürünün normal bir evsel atık olarak görülmemesi ve bu tip elektrikli
veya elektronik cihazların atıldığı dönüşümlü toplama noktalarına terkedilmesi gerektiğine işaret eder. Bu ürünü gerektiği gibi elimine etme kurallarına uyarsanız çevre ve insan
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmeye katkı sağlamış olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüm koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi için hudutları içinde bulunduğunuz
belediyenin ilgili diaresine, atık yoketme servisine veya ürünün satıcısına danışınız.
Davlumbazı şebeke cereyanına bağlarken aray temas aralığı en az 3 mm olan çift kutuplu bir elektrik anahtarı koyunuz.
Dikkat: Davlumbazın kurulumundan önce, koruyucu kılıfı çıkarınız (beyaz ve şeffaf).
ϥϮϜΗϻΪϗΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ΪόΑΪΠΗϥ΃ϚϨϜϤϳ΍άϟ ίΎϬΠϟ΍΍άϬϟΕϼϳΩϮϣΓΪϋϲϠϋϡ΍ΪΨΘγϹ΍ΕΎϴϤϠόΗϱήδΗ Ε΍ΩΎηέ·ϭ΢΋Ύμϧ
ϭΪϗϮϤϟ΍΢τγϦϴΑΔϓΎδϤϠϟϲϧΩϻ΍ΪΤϟ΍ ΐϴϛήΘϟ΍ΔϴϠϤϋ΄τΧΔΠϴΘϧΙΪΤϳΪϗέήοϱ΃ϦϋϝϮΌδϣήϴϏϊϨμϤϟ΍ϙίΎϬΠΑΓήϓϮΘϣ
ϞΧ΍ΩΔΘΒΜϤϟ΍ ΔϴγΎϴϘϟ΍ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ΔΣϮϠΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΖϟϮϔϠϟ ϲδϴ΋ήϟ΍˯ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟΖϟϮϔϟ΍ΓϮϗΔϘΑΎτϣϦϣΪϛΎΗ Ϣϣ ρΎϔθϟ΍
ΔϨΧΪϤΑρΎϔθϟ΍ϞϴλϮΘΑϢϗΐγΎϨϣϲοέ΃ϑήτΑϪϠϴλϮΗϥΎϤπϟϲϟΰϨϤϟ΍˯ΎΑήϬϛέΎϴΗΓΪηκΤϓ΍ˬϲϟϭϻ΍ΔΌϔϟ΍ΓΰϬΟϷρΎϔθϟ΍
ϦΧ΍ΪϤΑ ρΎϔθϟ΍ ϞϴλϮΘΑ ϢϘΗ ϻ ϥΎϜϣϹ΍ έΪϗ Γήϴμϗ ΔϨΧΪϤϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΍ ϲϠϋ ϲϧΩ΍ ΪΤϛ Ϣϣ ήτϘΑ ΓέϮγΎϣ ϝϼΧ Ϧϣ Ωήτϟ΍
ΓΰϬΟ΍ ˯ΎΑήϬϜϟΎΑ ϞϤόϳ ϻ ήΧ΍ ίΎϬΟ ΔϨΧΪϤΑ ρΎϔθϟ΍ ϞϴλϮΗ ΔϟΎΣ ϲϓϭ ϚϟΫ ήϴϏϭ ΓΎϓΪϤϟ΍ ˬ ΕΎϧΎΨδϟΎϛ ΓήΨΑ΃ ΎϬϨϣ ΪϋΎμΘϳ
ΐΠϳϕήΘΤϤϟ΍ίΎϐϟ΍έΎΨΑϖϓΪΗϊϨϤϟϚϟΫϭΔϓήϐϟ΍ϞΧ΍ΩΔϳϮϬΘϟ΍ϦϣΔϴϓΎϛΔΟέΩϲϠϋΔψϓΎΤϤϟ΍ΐΠϳίΎϐϟΎΑϞϤόΗϲΘϟ΍ϝΎόηϹ΍
ϡ΍ΪΨΘγϺϟϢϤμϣ ρΎϔθϟ΍ ϒϴψϧ˯΍Ϯϫ ϝϮΧΩϥΎϤπϟϚϟΫϭϖϠτϟ΍˯΍ϮϬϟΎΑ ΓήηΎΒϣΔϠμΘϣΔϳϮϬΗΕΎΤΘϓϲϠϋ ΦΒτϤϟ΍ϱϮΘΤϳϥ΃
Εϼόη ϙήΘΗ ϻ Ϫϟ κμΨϤϟ΍ νήϐϟ΍ ήϴϏ ήΧ΍ νήϏ ϱ΃ ϲϓ ρΎϔθϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ϻϭ ΦΒτϤϟΎΑ ΓϮΟϮϤϟ΍ ΢΋΍ϭέ Ωήτϟ ςϘϓ ϲϟΰϨϤϟ΍
ΎϫίϭΎΠΗϡΪϋϦϣΪϛ΄ΗϭϲϬτϟ΍˯Ύϧ·ΓΪϋΎϗήτϘϟΎϘϓϭΓήηΎΒϤϟ΍ΐϬϠϟ΍ΔϓΎΜϛςΒο΍ ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ρΎϔθϟ΍Ϟϔγ΃ΔϓϮθϜϣΪϗϮϤϟ΍
ϱΩΆϳϱάϟ΍ήϣϻ΍ Ζϳΰϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩωΎϔΗέ·ΚϴΣ ϡ΍ΪΨΘγϹ΍˯ΎϨΛ΃ΓήϤΘδϣΔϔμΑΕΎϳϼϘϟ΍ΔψΣϼϣΐΠϳΎπϳ΍ ˯ΎϧϹ΍ΓΪϋΎϗϑ΍ϮΤϟ
κμΨϣ ήϴϏ ίΎϬΠϟ΍ ΍άϫ ϖϳήΤϟ΍ ήσΎΨϣ ϱΩΎϔΘϟ ρΎϔθϟ΍ Ϟϔγ΍ ΐϬϟ ϱ΃ ϝΎόηΈΑ ϢϘΗ ϻϭ ΐϬϠϟ΍ ϲϠϋ Ζϳΰϟ΍ ί΍ίέ ϖϓΪΗ ϲϟ΍
ΔϴϠϤόϟ΍Ε΍ήΒΨϟ΍ϭΔϴϨϫάϟ΍Ε΍έΪϘϟ΍κϘϧϭΔϴδΤϟ΍ϭΔϴϛήΤϟ΍ΔϗΎϋϹ΍ϦϣϥϮϧΎόϳϦϳάϟ΍ϝΎϔσϷ΍ϢϬϴϓΎϤΑ Ω΍ήϓ΃ϞΒϗϦϣϡ΍ΪΨΘγϺϟ
ΐΠϳ ϢϬΘϣϼγϦϋϝϮΌδϣκΨηΔτγ΍ϮΑίΎϬΠϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ·ΔϔϴϜΑΔλΎΨϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϢϬ΋Ύτϋ·ϭϢϬΘΒϗ΍ήϣϢΘϳϢϟΎϣΔϴϛ΍έΩϹ΍
ΔϧΎϴμϟΎϛ˯΍ήΟ·ϱ΄ΑϡΎϴϘϟ΍ϞΒϗϲδϴ΋ήϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϦϋϪϠμϓϭ΃ίΎϬΠϟ΍ϖϠϏΐΠϳ ίΎϬΠϟΎΑΐόϠϟ΍ϡΪϋϥΎϤπϟϝΎϔσϻ΍ΔΒϗ΍ήϣ
ϦϳήϬηϞϛήΗϼϔϟ΍ϚϠΗϒϴψϨΗΐΠϳ Z ϥϮϫΪϟ΍ήΗϼϓˬϖϳήΤϟ΍ήσΎΨϣϱΩΎϔΘϟ ΓΩΪΤϤϟ΍ΓήΘϔϟ΍ΪόΑήΗϼϔϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ·ϭ΃ϒϴψϨΘϟ΍ϭ΃
ϞδϏϦϜϤϳϻ W ϥϮΑήϜϟ΍ήΘϠϓ ± ϕΎΒσϻ΍ΔϟΎδϏϞΧ΍ΩΎϬϠδϏϦϜϤϳϭϕΎθϟ΍ϡ΍ΪΨΘγϹ΍ΕϻΎΣϲϓϚϟΫϭήΜϛ΃ϭ΃ϡ΍ΪΨΘγϹ΍Ϧϣ
ϡ΍ΪΨΘγϹ΍ΕϻΎΤϟΔΒϨδϟΎΑ ήΜϛ΃ϭ΃ϡ΍ΪΨΘγϹ΍ϦϣήϬη΃ ϞϛϝΪΒΘδΗϥ΃ΐΠϳ΍ϞΑ ϱήΧ΃ΓήϣΎϬϣ΍ΪΨΘγ·ΩΎόϳϻϭήΗϼϔϟ΍ϩάϫ
ΔϧϮΗήϛϲϠϋϭ΃ρΎϔθϟ΍ϲϠϋΩϮΟϮϤϟ΍ΰϣήϟ΍ϱΩΎόϟ΍ϒϴψϨΘϟ΍Ϟ΋ΎγϊϣΔϠϠΒϣεΎϤϗΔότϗϡ΍ΪΨΘγΈΑρΎϔθϟ΍ϒϴψϨΗϢΘϳϕΎθϟ΍
ΪϤΘόϣΰϛήϣϲϟ΍ϪΑΏΎϫάϟ΍ΐΠϳϞΑΔϳΩΎόϟ΍ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎϔϠΨϤϟ΍ΔϘϳήσβϔϨΑϪϨϣκϠΨΘϟ΍ϦϜϤϳϻίΎϬΠϟ΍΍άϫϥ΍ϲϟ΍ήϴθΗΔΌΒόΘϟ΍
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑίΎϬΠϟ΍ϦϣκϠΨΘϟ΍ϥΎϤπϟϚϟΫϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ϭΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ΓΰϬΟϷ΍ήϳϭΪΗΓΩΎϋΈΑΔλΎΨϟ΍ΔϜϟΎϬΘϤϟ΍ΓΰϬΟϻ΍ϊϴϤΠΘϟ
ϦϣκϠΨΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓΙΪΤΗΪϗϲΘϟ΍ϭΩ΍ήϓϷ΍ΔΤλϭΔΌϴΒϟ΍ϲϠϋΔΒΗήΘϤϟ΍ΔϴΒϠδϟ΍Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ϊϨϤϟΓΪϋΎδϤϟ΍ϝϼΧϦϣϦϜϤϳϲΘϟ΍
ΰϛήϤϟ΍ϭ΃ΔϨϳΪϤϠϟϲϤγήϟ΍ΐΘϜϤϟΎΑϝΎμΗϷ΍ϲΟήϳΞΘϨϤϟ΍΍άϫήϳϭΪΗΔϴϔϴϛϦϋΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϦϣΪϳΰϤϟΔϤϴϠγήϴϏΔϘϳήτΑίΎϬΠϟ΍
ϪϨϣίΎϬΠϟ΍˯΍ήθΑΖϤϗϱάϟ΍ϞΤϤϟ΍ϭ΃ΔϜϟΎϬΘϤϟ΍ΔϴϟΰϨϤϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϦϣκϠΨΘϟ΍ΔϴϔϴϜΑκΘΨϤϟ΍
ϞϗϷ΍ϲϠϋϢϣϞϴλϮΗΓϮΠϓϭΫϲ΋ΎϨΛΡΎΘϔϤΑϲδϴ΋ήϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍έΪμϤΑρΎϔθϟ΍ϞϴλϮΗϢΘϳ
ϑΎϔθϟ΍ϭξϴΑϷ΍ΔϳΎϤΤϟ΍˯ΎτϏΔϟ΍ίΈΑϢϗρΎϔθϟ΍ΐϴϛήΗϲϓ˯ΪΒϟ΍ϞΒϗήϳάΤΗ
436004912_01 - 100331
1X
A
1X
B
1X
C
1X
D
1X
E
2X
G
6X
L
2X
H
1X
M
6X
I
6X
N
F
1÷2
1
1
2
X
440
I
2
259
Ø 8 MM
L
46
Y
8
Y
I
1X
3
116 116
I
5 - 6 mm
598 / 698 / 898
310
I
4
L
420
520
500 min.
650 min.
X
5
530
3a
4
3b
1
F
B
2
M
1
F
D
1
G
Y
ø 120
2
Y
3
2
H
E
ø 150
C
N
L
3
F
L
2
4
B
B
1
4
N
436004740 H90_030 r3
5
N
Min. 720
300
Max. 1000
0
26
540
Max. 1000
Min. 720
540
W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement