Aeg 8060D-M User Manual


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

Aeg 8060D-M User Manual | Manualzz
8060 D/8090 D
Dunstabzugshaube
Afzuigkap
Hotte aspirante
AUS ERFAHRUNG GUT
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Manuel de montage et dÂ’utilisation
Inhoud
Veiligheidsaanwijzingen ........................... 20
Beschrijving van het apparaat.................. 21
Gebruik .................................................... 22
Onderhoud ............................................... 23
Technische gegevens ............................... 24
Garantiebepalingen en service ................ 25
Installatie .................................................. 28
Veiligheidsaanwijzingen
Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing geheel te lezen vóór u de
afzuigkap installeert en in gebruik neemt.
Om de risico’s van schade of letsel, welke altijd aanwezig zijn tijdens het
gebruik van elektrische apparaten, te vermijden, is het belangrijk dat u de
afzuigkap op correcte wijze installeert en de veiligheidsadviezen nauwkeurig
leest.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een zodanige plaats dat ook anderen
de afzuigkap veilig kunnen gebruiken.
Installeren en service
• De afzuigkap is gemaakt voor huishoudelijk gebruik en normaal
koken. Wordt de kap voor andere doeleinden gebruikt, dan is er een
risico op schade welke niet door de garantiebepalingen gedekt wordt.
• Alle eventueel noodzakelijke veranderingen aan de elektrische
huisinstallatie moeten door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Installatie en aansluiting van de afzuigkap mogen alleen door een
erkend elektro-installateur worden uitgevoerd. Het plaatsen en
aansluiten door daartoe niet bekwame personen kan tot schade en/of
letsel leiden.
• Houd u aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften m.b.t.
aansluiting en gebruik van afzuigkappen.
• Als de afzuigkap tegelijkertijd gebruikt wordt met meerdere apparaten,
die lucht verbruiken, moet u zorgen voor een goede lucht aanvoer.
• Na de installatie moet de afstand tussen de onderkant van de kap en
de bovenkant van een elektrisch fornuis tenminste 65 cm en bij een
gasfornuis tenminste 65 cm bedragen.
• Het aansluitsnoer moet zodanig gelegd of opgehangen worden dat
geen gevaar voor beschadigen van het snoer bestaat.
20
Het gebruik
• Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan.
• Open vuur zoals bijvoorbeeld een hoge, onbedekte gasvlam, is
gevaarlijk voor de filters en kan brand veroorzaken.
• Laat een frituurpan niet onbeheerd. Het vet of de olie kan door
oververhitting spontaan ontbranden.
• Vervang of reinig het vetfilter regelmatig. Een vervuild vetfilter kan
brand veroorzaken.
Let op! Als brand ontstaat, schakel de afzuigkap en het fornuis dan uit. Doof
de vlammen, maar doe dat nooit met water!
Het afdanken
• Wees ook bij het afdanken van het apparaat beducht op gevaar. Knip,
nadat u de steker uit het stopcontact genomen hebt, het aansluitsnoer
bij de ingang van de kap af. Informeer bij uw gemeente naar de
mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Beschrijving van het apparaat
Functies
De afzuigkap wordt als afzuiginstallatie geleverd,
maar kan in combinatie met het actieve koolfilter
(zie onder Extra accessoires) ook als
circulatiekap worden gebruikt.
Als afzuigkap
In de externe verwerkingsversie
(afzuiging), (afb. 1), worden dampen
en geuren van de keuken langs een
afvoerbuis door de wand naar buiten
geleid. Koolstoffilters zijn dus niet
nodig.
Als circulatiekap (met
koolstoffilter)
In de recirculatieversie (afb.2) worden
lucht en dampen door koolstoffilters
gezuiverd en weer in de kamer gezonden
langs de laterale tralies van de buis.
OPPASSEN: voor de recirculatieversie
moeten twee koolstoffilters gebruikt
worden en een luchtknop in het hoogste
deel van de pijp die de lucht in de kamer
terugstuurt (afb. 2A).
afb.1
A
afb.2
21
Houd u aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften
m.b.t. aansluiting en gebruik van afzuigkappen.
Gebruik
De afzuigkap is van een motor met regelbare snelheid voorzien. Onder
normale kookomstandigheden is een lage snelheid voldoende. Gebruik
hoge snelheden alleen bij sterk ruikende spijzen of sterke dampontwikkeling
Wij adviseren de kap enkele minuten vóór het koken te starten en na het
koken nog te laten werken tot alle kookgeur verdwenen is.
Belangrijk
Branders (gas, olie, hout en kolen) vergen veel zuurstof. Tijdens het
afvoeren van lucht naar buiten door middel van de afzuigkap ontstaat
zuurstofgebrek indien het vertrek niet voldoende geventileerd wordt!
Bij gebruik als circulatiekap treedt dit verschijnsel uiteraard niet op.
Bedieningspaneel
Wanneer de afzuigkap niet wil functioneren, neem dan circa 5 seconden de
steker uit het stopcontact. Wil de kap, na het terugplaatsen van de stekker,
nog steeds niet werken, waarschuw dan de servicedienst.
a - verlichtingsschakelaar.
b - aan/uitschakelaar van de motor: eerste snelheid.
c - 2de snelheidsschakekaar.
d - 3de snelheidsschakelaar.
e - verklikkerlichtje:aanduiding van de werking van de motor.
a b c d e
Ventilatie
Voor een goede werking van de kap
moeten ramen in de keuken tijdens
het koken gesloten zijn. In plaats
daarvan moet de keukendeur open
staan en is het wenselijk om een
raam in een aangrenzend vertrek
open te zetten (afb.3).
22
afb.3
Onderhoud
Neem de stekker uit het stopcontact vóór u de afzuigkap gaat
schoonmaken
Vetfilters
Voor de montage de anti-vetfilters
verwijderen (afb. 4). Zo wordt het werk
vergemakkelijkt. De stopinrichting vrij
maken en de filters naar beneden
duwen door ze naar beneden te draaien
totdat ze los komen van de houder.
Om de filters weer te monteren dezelfde
operaties omgekeerd uitvoeren.
Zorg vooral voor de anti-vetfilters en was
die regelmatig (tenminste om de twee maanden).
Reinig de filters met een neutraal afwasmiddel.
afb. 4
Koolstoffilter
Met de recirculatieversie moeten de
koolstoffilters worden vervangen. Dit
hangt af van het gebruik (afb. 5)
maar tenminste om de 6 maanden.
Om de filters te verwijderen die doen
omdraaien en ze weer aanhaken door
ze te doen omdraaien in de omgkeerde
richting.
afb. 5
Schoonmaken
De buitenkant kunt u reinigen met een zachte doek en wat spiritus of een
neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve of schurende
schoonmaakmiddelen.
Belangrijk
Niet regelmatig schoonmaken van de vetfilters of vervangen van het
koolstoffilter kan brand veroorzaken. Wij adviseren u daarom zich aan onze
instructies te houden.
23
Vervangen van een
verlichtingslampje
Om een verlichtingslamp te vervangen
moet het deksel verwijderd worden door
de schroef los te draaien (afb. 6).
Een zelfde lampmodel gebruiken.
afb. 6
Technische gegevens
Model
8060 D
8090 D
Afmetingen
hoogte
breedte
diepte
850 - 1140 mm
600 mm
500 mm
850 - 1140 mm
900 mm
500 mm
Verlichting
Vetfilters
Netspanning
Aansluitwaarde
2 x 40 W
2
230V
210 W
3
Extra accessoires
Koolstoffilter, CA210R, wanneer de kap als circulatiekap gebruikt wordt,
moet hij van een filter met actieve koolstof voorzien worden. U kunt het
filter bij uw leverancier bestellen. Codenummer 942 640 287.
24
Garantiebepalingen en Service
1. Indien AEG Huishoudelijke Apparaten binnen 12 (twaalf) maanden na aflevering,
onder overlegging van de aankoopfakturen, in kennis wordt gesteld van gebreken
aan de geleverde toestellen die hun oorzaak vinden in materiaal- of constructiefouten,
verbindt AEG zich genoemde gebreken te herstellen en wel onder de volgende
voorwaarden:
Arbeids-, voorrij- en materiaalkosten zullen de cliënt niet in rekening worden
gebracht; de kosten van een volgens AEG noodzakelijke verzending komen
voor rekening van AEG, mits deze verzending geschiedt in overleg met en
met instemming van AEG.
De garantietijd is beperkt tot 6 maanden, indien het toestel industrieel of in
gemeenschappelijke ruimten wordt gebruikt.
2. Voor hermetisch gesloten koelsystemen (motorcompressor, koellichaam, koelleiding
en condensor) gelden de volgende garantiebepalingen:
Gedurende de eerste 12 maanden na aankoop, volledige garantie, conform
artikel 1.
Gedurende het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop, wordt naast het
arbeidsloon en voorrijkosten resp. 20%, 40%, 60% en 80% van de
materiaalkosten berekend.
Na het vijfde jaar volgt volledige berekening.
3. Indien een binnen de garantietermijn opgetreden defect niet binnen 2 maanden kan
worden hersteld, volgt kosteloze omruiling van het toestel.
4. Alle garantieverplichtingen vervallen:
Indien het toestel niet volgens de gebruiksaanwijzing en/of voor andere dan
gewone huishoudelijke doeleinden is gebruikt.
Indien aan het toestel door anderen dan AEG reparaties zijn verricht of
veranderingen zijn aangebracht.
Indien de nummers van het toestel zijn verminkt of verwijderd.
Indien geen fabrieksoriginele onderdelen zijn gemonteerd.
Indien beschadigingen of defecten zijn opgetreden ten gevolge van niet
volgens de voorschriften uitgevoerde aansluiting, niet deskundig gebruik,
niet opvolgen van de inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen.
5. Indien binnen de garantietermijn door AEG reparaties worden verricht, wordt de
oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn, door AEG verricht, en op de hierbij
geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen verleent AEG Huishoudelijke
Apparaten 1 jaar garantie.
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect
opnieuw optreedt en geen afdoend resultaat van een opnieuw uitvoeren van
een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op
basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
25
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het
bezoek van de technicus zal plaatsvinden.
De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn
uitgevoerd.
Art. 2 a. Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek
uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de
hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting
maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op
verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het
aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de
kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis
van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a. de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b. ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn,
zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting
worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens
het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek
noodzakelijk is, zal:
a. direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
b. een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c. voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in
rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek
aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose,
toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte
omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening
dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van
een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
26
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.
Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie.
Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van
12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek
de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus
te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6
bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de
consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per produkt te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond
van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel
bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.
Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met
originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en voorschriften gegarandeerde onderdelen.
* Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.
27
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft,
kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
tel.(0172) 468 172 (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
fax.(0172) 468 470
Storingen / reparaties
tel.(0172) 468 300 (voor bezoek servicetechnicus)
fax.(0172) 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E-nr. en F-nr. van uw apparaat
bij de hand. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de afzuigkap, nadat
u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste hieronder noteren.
E-nr. ......
F-nr. ......
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de
beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts
één maal thuis te blijven.
Installatie
Uitpakken
Overtuig u ervan dat de afzuigkap kompleet en niet beschadigd is. Meld
ontbrekend materiaal of schade direct aan uw leverancier.
Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.
Elektrische aansluiting
De afzuigkap is voorzien van 1,50 meter aansluitsnoer en een steker met
aardcontacten. Het betreffende stopcontact moet van (aangesloten en
functionerende) aardcontacten voorzien zijn.
De kap is gemaakt voor 230V/50Hz.
Voor een betere bereikbaarheid ten behoeve van het kunnen
uitschakelen van de stroomtoevoer, kan een vaste verbinding
gemaakt worden. Deze verbinding moet voorzien zijn van een
meerpolige schakelaar, waarvan de contactafstanden tenminste
3 mm bedragen en de aardverbinding niet onderbroken wordt.
28
Plaats
De kap kan zowel op de muur als onder
een hangkastje gemonteerd worden.
Na de installatie moet de afstand tussen
de onderkant van de kap en de bovenkant
van een elektrisch fornuis tenminste
65 cm en bij een gasfornuis tenminste
65 cm bedragen (afb. 7).
Min
Min
65
cm
65 cm
afb. 7
Houd u aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften
m.b.t. aansluiting en gebruik van afzuigkappen.
Montage van de kap
Wandbevestiging met klampen :
De nodige gaten in de wand doorboren aan de hand van de mal. De klampen
in de muur vastmaken met de bijgeleverde pinnen en schroeven (afb. 8).
Alvorens de kap te hangen zorg ervoor dat de bevestigingsschroeven van
de klampen los zijn (afb. 8A) om de kap te kunnen hangen. Daarna de kap
vastmaken met behulp van de rechthoekige gleuven in de achterplaat van
het apparaat (afb. 8). Daar de gleuven groter zijn dan de klampen kan het
apparaat horizontaal worden geregeld door het naar links of rechts te
bewegen om het in één lijn te brengen met het meubilair. He apparaat kan
in hoogte worden geregeld met behulp van de klampschroeven. (afb. 8B).
Daarna alles vastdraaien met de 8A schroeven en de 8C
veiligheidsschroeven.
A
A
afb. 8
C
B
29
Tijdens de hierna volgende werkzaamheden mag de stekker
niet in het stopcontact zitten.
Bevestiging van de decoratieve schoorsteen :
Belangrijke voorwaarden voor de montage: – een elektrische aansluiting
binnen de decoratieve pijp voorzien. Om optimale prestaties te verkrijgen,
in de afzuig-versie met uitwendige motor, wordt een buis voor de luchtafvoer gebruikt met de volgende kenmerken: – zo kort mogelijk van lengte.
– zo min mogelijk bochten (de maximale hoek van de bocht: 90°). –
materiaal volgens de toegestaande voorschriften. Vervolgens wordt
aanbevolen grote verschillen in doorsnede van verschillende buis delen te
vermijden (aanbevolen doorsnede: 150 mm).
Met behulp van de bijgeleverde
pinnen en schroeven de
bovenklamp van de houder
van de decoratieve pijp in
het plafond en/of in de wand
vastmaken in één lijn met de
dampkap (afb. 9).
De schoorsteenspijpen
voorbereiden zonder te
vergeten dat hun positie met
die van (afb. 10) moet overeen
zijn. Voor de recirculatieversie
moeten de luchtafvoertralies naar
boven komen.
Externe-afvoerversie :
De hoogte van de schoorsteen
regelen en vastmaken (afb. 10).
De flens van de dampkap met
het afvoergat in de muur/het
plafond verbinden met behulp
van een geschikte buis.
De elektrische aansluiting van
de dampkap met behulp van de
netaansluitingskabel uitvoeren.
De decoratieve pijp monteren
en vastmaken (top en bodem)
door de A en B gaten (afb. 11).
afb.9
afb.10
B
A
afb.11
30
Recirculatieversie :
De nippel (afb. 12) aan de decoratieve
bovenpijp vastmaken met de bijgeleverde
schroeven. De flexibele buis met de
nippel verbinden. De decoratieve pijp aan
de flens in het plafond vastmaken met B
schroeven (afb. 11). De decoratieve
benedenpijp even naar omhoog brengen
om de afvoerbuis aan de flens van de
kap te verbinden. De elektrische aansluiting
van de dampkap uitvoeren met behulp van
de netaan-sluitingskabel. De decoratieve
pijp naar beneden brengen en ze vastmaken
aan de flenshouder met de A schroeven
(afb. 11).
afb.12
31

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement