Dometic | Milano | User manual | Dometic MILANO User Manual

Dometic MILANO User Manual
Brugsanvisning
Advarsel: Lees denne brugsanvisning for opbygningen eller apparatens idrift-
sættelse helt igennem. Dette hjaelper, at undgá fejl og vil lette brugen
af denne apparat.
Gyldige for alle CRAMER-gasgrills: — med rorbraender
og varmeplade
— med keramikbraender
uden varmeplade
Inholdsfortegnelse:
. Det almene
. Tilslutningstryk
. Leveringsomfang med opbygning
. Apparatens tilslutning
. ldriftsaettelse, frakobling
. Sikkerhedshenvisninger
. Foranstaltninger ved forstyrrelser
. Apparatens pleje
. Anvendelse af standardtilhorsel
OONOUHSON—
1. Det almene
Ved dette CRAMER-produkt handler det sig om en infrarod-gasgrillapparat, som
dreves med miljovenlig flydegas (butan, propan eller deres blandinger).
Pa apparatens typeskilt kan afleeses grill-evnen ¡ KW, tilslutningsveerdien (forbrug) i
g/n og driftstrykket (tislutningstrykket) ¡| mbar.
2. Tilslutningstryk
De | Tyskland, Ostrig og Svejts solgte grillapparater dreves med et
driftstryk af 50 mbar (nPa). | Tyskland ber anvendes en trykregulator (max. 1,5 kg/n).
som er DVGW-godkendt.
| Ostrig, og Svejts bor anvendes trykregulatorer
(50 mbar, max. 1,5 kg/h) som er tilsvarende godkendt.
De | de andre europæiske lande solgte apparater dreves som regel med et tryk fra
30 mbar (hPa) og er forsynet med en tilsvarende trykregulator.
Advarsel: Udgangstrykket af trykregulatoren bor i hvert fald stemme overens
med grill-apparatens tilslutningstryk.
3. Leveringsomfang og opbygning (Model »Palermo« se ekstra bladet)
Kontroller ved hjaelp af stykkelisten alle deler pa fuldsteendighed (gasflaske og
trykregulator horer ikke til |leveringsomfanget).
sidedelerne er alt efter apparattype af blik eller aluminium-trykstobning.
es
iaokkes fra o mes 1 | tilstopper (4 stykker)
f 2 5 2 | standerfod (4 stykker)
3 | monteringsplade (4 stykker)
4 | injektor (1 stykke)
© 5 | gasslange (1 stykke)
6 | fjeder (1 stykke)
tryk- — 7 | gasbreender (1 stykke)
mao 8 | motrik (3 stykker)
9 | greb (1 stykke)
10 | beslag (1 stykke)
6 11 | skrue (3 stykker)
12 | sidedeler (2 stykker)
Endvidere horer til leveringsomfanget:
— rist-saftskál-seettet
— grillspid med kadklammere og greb
— betjeningsgreb til rist-saftskal-saettet (kold hand)
— brugsanvisningen
Opbygningen af apparaten (se skitse ved siden af stykkelisten):
Seet plastikstopperne (1) pá standerfoderne (2).
— Standerfoderne monteres pá grillapparaten:
— idet De skubber standerfodernes (2) gevind gennem hullerne | kuffertens
underste del og traekker dem fast ved hjaelpaf monteringspladen (3)
— herved skal monteringspladen (3) laegges ind i kuffertens underdel og
holdes fast med handen
— det er tilstraekkeligt, nar standerfoden drejes fast med handen.
Montér nu sidedelerne (12):
— sidedelernes indhaengning i kuffertens overste del er vist i billedafsnit (Y)
— billedafsnit (X) viser sidedelernes indhasngning ved den forreste kant af
kuffertens underste del.
Læg nu gasbrænderen (7) pâ sidedelerne.
— Nu kan rist-saftskäl-sættet sættes ind pâ onsket hojde. Inden forste idriftsaettelse
bor rist-saftskál-seettet renses grundigt.
ADVARSEL: Inden forste grillering (idriftsaettelse) skal beskyttelsesfolien fjernes fra
aggregatens varmeplade. (Keramikgrillapparaterne har ingen varme-
plade og dermed heller ingen beskyttelsesfolie).
4. Apparatens tilslutning til gasflasken
Ved apparatens tilslutning til gasflasken er efterfolgende deler noadvendige:
a) Camping-gasflasker indenfor handelens skik og brug
(f.eks. 5 kg eller 11 kg flasker)
b) fast reguleret trykregulator (se tilslutningstryk)
c) slangeledning af tilstrækkelig læengde, som tillader en montering uden bojning
(bestanddel af apparaten)
d) 1 skruenagle SW 17
e) DVWG- eller CE-godkendt leekages gningsmiddel eller et sxumdannende middel
(f.eks. sseebevandsoplosning)
— Montering af Gastilforselsiedningen
rorábring
a) ved apparater med varmeplader ‚ M = oo
— seet injektoren (4) af gastilforselsledningen (5) oo: e |
| rorábningen (6) af varmeaggregaten ZN
— injektoren ber komme i¡ indgreb med gastiforsetsiean >
et tydeligt horbar , Klick”
b) ved apparater uden varmeplader (keramikgrillanparater)
— ved disse apparater er slangeledningen monteret i forvejen
— Gastilforselsledningen monteres til gasflasken:
Tilslutningen til (Camping)-gasflasken foretages som efterfolgende:(se ogsâ skitse):
flaskeventilgevind (3) med indlagt teetning (venstredrejende gevind)
| ik
afspærringsventil (6) omlobermotrik (1) regulator udgangsgevind (5)
(venstredrejende gevind)
lukket
gasflaske
trykregulator(2) — gastilforselsledning (4)
Skitse: Tilslutning af Camping-gasflaske
— Kontrollér, ogsä ved hver udskiftning af gasflasken, at tætningen af regulations-
udgangsgevindet (5) er fornändenværende og i god tilstand (ingen beskadigelse)
Der ma ikke bruges yderligere tastning.
- Omlobermotrikken (1) af trykregulatoren (2) fobindes manuelt via venstredrejning
med flaskeventilgevindet (3). Brug ikke veerktoj, fordi flaskeventiltaetningen kan
blive beskadiget og dermed kan ikke leengere garanteres for tæthed.
— Slangeledningen (4) forbindes med trykregulator-udgangsgevindet (5) via venstre-
drejning med en skruenogle SW 17. (Moatrikker med venstredrejende gevind er
kendtegnet med et indsnit).
— Forbindelsen af den anden ende af slangeledningen
med gevind-tilslutningen af apparaten foretages
ligesom hos trykregulator-slange. Herved bor modholdes
med en anden skruenegle af tilsvarende storrelse.
Ved apparatens leveringstilstand er denne
forbindelse allerede foretaget.
— Med et DVWG- eller CE- godkendt ;
lækagesognings-middel eller a | pe
et skumdannende middel (t. eks. saebeskum) bor alle - —
forbindelser kontrolleres pá teethed under driftstryk.
— Teetheden er garanteret, ON
hvis ingen blæredannelse opvises! N
vw
— En teethedskontrol med áben blus er ikke tilladt!
5. Idriftsaettelse, frakobling
Apparaten má ikke bruges i lukkede rum!
Idriftsaettelse: Flaskeventilet abnes via venstredrejning.
Lige derefter!!!
— Brænderen tændes med tændstik eller andre egnede tændinstrumenter
(Piezo-Gas-Teender) ved gasudstremningsabningerne. (Ved keramikgrill-
apparaterne skal braenderstenene teendes med det samme efterhinanden).
ADVARSEL: Abningen af flaskeventilet og taendelsen af | Ш
braenderen burde foretages umiddelbart
efterhinanden. Ellers samler sig gas |
breenderomrádet og fare for hurtig
forbreending opstár. (Forbreendingsfare!)
— Efter tænding skal kontrolleres:
— at flammerækken breender pa begge sider over hele
længden af brænderroret (gennemtændelse) hhv.
— at alle keramiksten brænder og gloder efter kort tid.
HENVISNING: Under hele driftstiden kan man here det bruse. Det bliver forársaget
af det strommende gas. Dette er fuldsteendigt uden fare.
— Til frakobling lukkes flaskeventilet.
6. Sikkerhedshenvisninger
Apparaten ma ikke bruges i lukkede rum!
— Under drift bor apparaten ikke vaere uden opsyn for længere tid.
Born bor holdes fjernt fra apparaten p.g.a forbreendingsfare.
Gasslanger, som er beskadiget skal skiftes ud.
Forandringer af dysen, af injektoren eller af breenderen má aldrig foretages.
Opstillingen af gasflasker er ikke tilladt:
— | rum under ¡orden (flydende gas er tungere end luft),
— 1 trappegang,
— |entré,
— | gennemkarsler eller gennemgange af bygninger elelr i deres umiddelbare
naerhed.
Ved opbevaringen af flasker (tomme og fulde) skal tages hesyn til, at:
— flasken star lodret,
— ventilerne er forsynet med ventilbeskyttelseskapper
og läsmotrikker,
— flaskerne ikke bliver opvarmet over 50°C.
mar. Hi er
— Gasflasken bor opstilles mindst 50 cm
væk fra apparaten.
— Gasflasken ber beskyttes mod varmeindflydelse
(max. flasketemperatur 50°C).
— Gasslangen bor feres til gasflasken,
at den ikke rorer ved varme deler og
at den er fri for spaending.
~ Apparaterne skal opstilles pâ en jævn,
stabil og fast underlag | vandret position og
beskyttes mod vind.
— De varme apparater bor aldrig stilles i naerheden
af nemt braendbare materialier:
— mindst 20 cm afstand
— telt bor vaeere gennemstromt med luft under
apparatens drift, f.eks. store ábninger.
— Apparaterne mâ aldrig transporteres
| varm tilstand.
— Rogudviklingen, som opstär ved forste idriftsættelse, sker ра grund af
brændte rester af maskinfedt og holder op efter ca. 10 minutter.
— En blálig farvning af specialstál-aggregaten opstár pá grund af den steerke
varmeindflydelse. Dette er uden indflydelse pá apparatens funktion eller
materialiets kvalitet.
— Ved apparater med varmeplader ma kun bruges gryder med en diameter fra
10-20 cm. Gryderne bor sættes i midten af varmepladerne.
— Apparatens drift ma kun foretages, nar for det mindste saftskálen er i apparaten.
Dette er nodvendigt, saledes at de monterede skilter pá kuffertens underste side
Ikke bliver forurenet og ikke bliver udsat for breenderens varme. Begge situationer
kan forarsage, at skiltene bliver uleesbare.
7. Foranstaltninger ved forstyrrelser
— Efter mulighed skal flaske- eller afspaerringsventilet lukkes med det samme.
— Reparationer ved gastekniske deler af apparaten má kun foretages af kvalificeret
personale.
— Kontrollér forny den korrekte opstilling og tilhorslen ved hjeelp af delerlisten.
— Beskadigedede deler skal udskiftes.
— Genidriftseettelsen má kun foretages efter at alle forstyrrelser er overvundet.
— For genidriftseettelsen skal i hvert fald foretages en teethedskontrol af alle
gasforende deler.
8. Apparatens pleje
Alle varme deler af apparaten burde ikke komme i kontakt med fedt, vand eller andre
væsker.
Apparaten burde efter dens brug renses med et svagt rensningsmiddel, hvis nod-
vendigt. Apparaten skal opbevares tort.
9. Anvendelse af standard-tilhorsel
Rist og saftskal er taenkt som en enhed til samtidig brug, d.v.s. risten burde altid
veere | saftskálen, uafheengig af pá hvilken hojde af sidedelernes lag der skal grilles.
Dette hat den fordel, at fedt eller kedsatft ikke kan dryppe pa jorden hvis rist-saftskal-
kombinationen tages ud — f. eks. nar grillstykkerne skal vendes —. Endvidere udnyttes
den af brænderen producerede varme bedre.
Under grilleringen bor betieningsgrebet til rist-saftskæl-sættet (kold händ)
tages fra fordi den ellers bliver for varmt og sarfare eksisterer.
Ved grillering af stegespid kan saften i saftskalen bruges til alle sovser alt efter egen
smag. Apparatens overste sidelag er tænkt til den korte, intensive grillering af
steaks.
Fjerkree, rullesteg osv. fastgores med begge kodklamrer pá grillspiden (hvis ¡kke
CRAMER-grillkurven bruges). Spiden seettes | spidholderen | onsket hejde. Til
fastgoring af grilmotoren bruges noglehullet i grill-sidedelen, som ogsa kan
anvendes af motorer med mál, som ikke ligger inden for handelens skik og brug.
Fastgoringskontakten af grillmotoren sættes | noglehuilet; spidens firekant (eller
CRAMER-Grillkurvets firekant) stikkes i grillmotorens abning.
Nár mad skal holdes varmt pá varmpladerne bor tages hensyn til, at der ikke bruges
gryder med runde bund. Gryddiameteren ma ikke vaere mindre end 10 cm og ikke
storre end 20 cm.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising