Electrolux | CKP740X | User manual | Electrolux CKP740X User Manual

Electrolux CKP740X User Manual
CKP740X
DA
Dampovn
Brugsanvisning
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 7
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 8
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE........................................................................... 8
6. DAGLIG BRUG...................................................................................................9
7. URFUNKTIONER............................................................................................. 11
8. BRUG AF TILBEHØRET.................................................................................. 13
9. EKSTRAFUNKTIONER.................................................................................... 17
10. RÅD OG TIP................................................................................................... 18
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 31
12. FEJLFINDING.................................................................................................35
13. INSTALLATION.............................................................................................. 38
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................40
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med
mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren
skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler
(termometer) til dette apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
•
Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Netledninger må ikke komme i
berøring med eller nær ved
apparatets låge, især når lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Luk apparatets låge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
•
•
•
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
•
•
•
•
•
•
•
5
Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Belast ikke lågen, når den er åben.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding af
alkohol og luft.
Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
•
Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et lukket
møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
6
www.electrolux.com
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.6 Pyrolytisk selvrens
ADVARSEL!
Risiko for personskade /
brand / kemiske emissioner
(dampe) i pyrolyse-tilstand.
2.4 Tilberedning med
kombidamp
ADVARSEL!
Risiko for forbrændinger og
beskadigelse af apparatet.
•
Frigivet damp kan forårsage
forbrændinger:
– Åbn ikke apparatets låge under
tilberedning med damp.
– Åbn apparatets låge forsigtigt
efter tilberedning med damp.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Lågen er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge sikkerhedsanvisningen på dens
emballage.
Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
•
•
•
•
•
•
•
Før du udfører en pyrolytisk
selvrensning eller Ibrugtagning, skal
du først tage følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl.
riste, ovnribber osv., der fulgte
med produktet), herunder evt. alle
non-stick gryder, pander, bakker,
redskaber osv.
Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
Hold børn væk fra apparatet, mens
den pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørge for god udluftning under og
efter hver pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under og
efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af
alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og
må ikke være i nærheden af
apparatet under og efter hver
pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal
temperatur.
Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af
alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
Non-stick overflader på gryder,
pander, bakker, redskaber osv. kan
blive beskadiget af pyrolytisk rensning
DANSK
•
ved høj temperatur i alle pyrolytiske
ovne og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
spædbørn eller personer med fysiske
lidelser.
•
2.8 Service
•
•
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.9 Bortskaffelse
2.7 Indvendig belysning
•
Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Det må ikke bruges til anden
belysning.
Før pæren skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.2 Tilbehør
•
•
•
•
•
7
Brug kun pærer med samme
specifikationer.
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Grill/bradepande
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
•
Kontrolpanel
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Display
Funktionsvælger (til temperaturen)
Vandbeholder
Varmeelement
Bøsning til termometer
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Afløbsrør
Afløbsventil
Rillepositioner
Dampåbning
Professionelle plader
Til boller, saltkringler og små kager.
Stegetermometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
Teleskopskinner
Til riste og plader.
8
www.electrolux.com
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper
Sensorfelt/knap
Funktion
Forløb
MINUTUR
Indstilling af MINUTUR. Hold den i me‐
re end 3 sekunder for at tænde eller
slukke ovnpæren.
UR
Indstilling af en urfunktion.
TEMPERATUR Til at kontrollere ovnens eller termome‐
terets kerne temperatur (hvis relevant).
Fungerer kun, mens en varmefunktion
er i gang.
4.2 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
E.
Timer / Temperatur
Opvarmnings-/restvarmeindikator
Vandbeholder
Termometer (kun udvalgte modeller)
Elektronisk lågelås (kun udvalgte
modeller)
F. Timer/minutter
G. Demo-tilstand (kun udvalgte
modeller)
H. Urfunktioner
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se kapitlet "Urfunktioner" for
at indstille klokkeslættet.
5.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse
og rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
5.2 Forvarmning
Forvarm den tomme ovn, inden du tager
den i brug.
1. Indstil funktionen .Indstil den
maksimale temperatur.
2. Lad ovnen være tændt i 1 time.
3. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
4. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
5. Sluk for ovnen, og lad den køle ned.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Ovnen kan udsende lugt og røg.
Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning
i rummet.
DANSK
9
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Funktionsvælgeren kommer
ud.
6.2 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
Ovnen er slukket.
Slukposition
Opvarmningstiden redu‐
ceres.
Hurtig Op‐
varmning
Varmluft
Pizza
Til at bage på tre ovnril‐
ler samtidigt og tørre
mad.
Indstil temperaturen 20
- 40 °C lavere end
Over- undervarme.
Til bagning af pizza. Til
at lave intensiv bruning
og en sprød bund.
Til bagning og stegning
på én ristposition.
Over- under‐
varme (Over-/
Undervarme)
Undervarme
Optøning
Ovnfunktion
Denne funktion er be‐
regnet til at spare ener‐
Fugtig Varm‐ gi under madlavning.
Se kapitlet "Råd" vedrø‐
luft
rende tilberedningsan‐
visninger, Fugtig Varm‐
luft. Ovnlågen bør være
lukket under tilbered‐
ning, så funktionen ikke
afbrydes og for at sikre,
at ovnen virker med den
højest mulige energief‐
fektivitet. Når du bruger
denne funktion, kan
temperaturen i ovnrum‐
met variere fra den ind‐
stillede temperatur.
Restvarmen anven‐
des.Varmeeffekten kan
reduceres. Se kapitlet
"Energieffektivitet",
Energibesparelse, for
generelle anbefalinger
til energibesparel‐
se.Denne funktion blev
brugt til at overholde
energieffektivitetsklas‐
sen i henfør af EN
60350-1. Når du bruger
denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter
30 sekunder.
Turbogrill
Til bagning af kager
med sprød bund og til
henkogning.
Til optøning af mad
(grønt og frugt). Optø‐
ningstiden afhænger af
de frosne madvarers
mængde og omfang.
Egnet til
Varmluft +
damp
Til stegning af større
stege eller fjerkræ på
én ovnrille. Til at lave
gratiner og til at brune.
Til dampretter. Brug
denne funktion til at
nedsætte tilberednings‐
tiden og bevare vitami‐
nerne og næringsstof‐
ferne i maden. Vælg
funktionen og indstil
temperaturen mellem
130 °C og 230 °C.
10
www.electrolux.com
Ovnfunktion
Pyrolyse
Egnet til
Til aktivering af pyroly‐
tisk rensning af ovnen.
Denne funktion bræn‐
der resterende snavs i
ovnen af.
6.3 Indstilling af en ovnfunktion
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
6.4 Hurtig Opvarmning
2. Tryk på vandbeholderens låg for at
åbne det.
3. Fyld vandbeholderen, indtil lampen
for Vandtank fuld lyser.
Tankens maks. vandkapacitet er 900
ml. Det er nok til ca. 55 - 60 minutters
tilberedning.
4. Skub vandbeholderen til oprindelig
position.
5. Indstil en temperatur mellem 130 °C
og 230 °C.
Tilberedning med damp giver gode
resultater med dette
temperaturområde.
6. Tøm vandtanken, når tilberedningen
med damp er afsluttet.
Vent mindst 60 minutter efter hver brug
af tilberedning med damp for at forhindre
det varme vand i at løbe ud fra
afløbsventilen.
Med hurtig opvarmning reduceres
opvarmningstiden.
FORSIGTIG!
Apparatet er varmt. Der er
risiko for forbrænding. Vær
forsigtig, når du tømmer
vandbeholderen.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmning er i gang.
1. Drej ovnens funktionsvælger til at
indstille den hurtige opvarmning.
2. Drej temperaturvælgeren for at
indstille temperaturen.
Signalet lyder, når ovnen har nået den
indstillede temperatur.
3. Vælg en ovnfunktion.
6.5 Indikator for opvarmning
Når ovnfunktionen er aktiv, vises
én efter én, når
bjælkerne i displayet
temperaturen i ovnen øges og forsvinder,
når temperaturen falder.
6.6 Tilberedning med
kombidamp
Brug kun vand. Brug ikke
filtreret (demineraliseret)
eller destilleret vand. Brug
ikke andre væsker. Hæld
ikke brændbare eller
alkoholiske væsker i
vandbeholderen.
1. Indstil funktionen
.
6.7 Lampe for vandtank
Under tilberedning med damp viser
displayets lampe for vandtank
vandniveauet i tanken.
•
•
Når tanken er fuld, viser displayet
og der lyder et signal. Tryk på en
vilkårlig knap for at slå signalet fra.
Når tanken er halvt fuld, viser
•
.
displayet
Når tanken er tom, viser displayet
, og der lyder et signal. Påfyld
tanken.
Hvis du hælder for meget
vand i tanken, sender
sikkerhedsafløbsventilen det
overskydende vand til
bunden af ovnen.
Fjern vandet med en svamp.
,
DANSK
6.8 Tømning af vandtanken
FORSIGTIG!
Sørg for, at ovnen er kold,
inden du begynder at tømme
vandbeholderen.
1. Forbered afløbsrøret (C), som findes
i pakken sammen med
brugsanvisningen. Sæt
forbindelsesstykket (B) på en af
afløbsrørets ender.
2. Sæt den anden ende af afløbsrøret
(C) i en beholder. Sæt den i en
lavere position end afløbsventilen
(A).
11
3. Åbn ovnlågen, og sæt
forbindelsesstykket (B) i
afløbsventilen (A).
4. Tryk gentagne gange på
forbindelsesstykket for at tømme
vandbeholderen.
Vandet kan forblive indeni, efter
displayet viser:
Vent, indtil
vandet ophører med at strømme ud
af vandafløbsventilen.
5. Tag forbindelsesstykket ud af
ventilen, når vandet ophører med at
strømme ud.
Brug ikke det udtømte vand
til at fylde vandtanken med
igen.
A
B
C
7. URFUNKTIONER
7.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktions‐ Egnet til
tast
For at se eller ændre
AKTUEL TID den aktuelle tid. Den ak‐
tuelle tid kan kun æn‐
dres, når ovnen er sluk‐
ket.
VARIGHED
SLUTTID
Til indstilling af, hvor
længe ovnen skal være
tændt. Fungerer kun,
når en ovnfunktion er
valgt.
Til indstilling af, hvornår
ovnen skal slukkes.
Fungerer kun, når en
ovnfunktion er valgt.
Urfunktions‐ Egnet til
tast
UDSKUDT
TID
MINUTUR
Kombination af VARIG‐
HED og SLUT-funktion.
Bruges til at indstille en
nedtælling. Denne funk‐
tion har ikke indflydelse
på ovnen. MINUTURET
kan aktiveres på et vil‐
kårligt tidspunkt, også
hvis ovnen er slukket.
12
www.electrolux.com
7.2 Indstilling og ændring af tid
Efter den første forbindelse til nettet skal
du vente, til displayet viser
"12:00". "12" blinker.
og
1. Drej temperaturknappen for at
indstille timerne.
2. Tryk på
for at bekræfte, og indstil
minutterne.
og den indstillede
Displayet viser
time. "00" blinker.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille de nuværende minutter.
4. Tryk på
for at bekræfte, eller det
indstillede klokkeslæt gemmes
automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
Tryk gentagne gange på
for at ændre
klokkeslættet, indtil indikatoren for
klokkeslættet
blinker på displayet.
7.3 Indstille VARIGHEDfunktionen
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille minutterne, og tryk på
for
at bekræfte. Drej temperaturknappen
for at indstille timerne, og tryk på
for at bekræfte.
Når den indstillede Varighed er gået,
udsendes der et signal i 2 minutter.
og tidsindstillingen blinker i displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.4 Indstille SLUT-funktion
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på , indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
for at
indstille timerne, og tryk på
bekræfte. Drej temperaturknappen
for at indstille minutterne, og tryk på
for at bekræfte.
På den indstillede Slut tid udsendes der
et signal i 2 minutter.
og
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.5 Indstillingen af funktionen
UDSKUDT TID
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille minutterne for VARIGHEDtid, og tryk på
for at bekræfte. Drej
temperaturknappen for at indstille
timerne for VARIGHED-tid, og tryk på
for at bekræfte.
Displayet blinker og viser
.
4. Drej temperaturknappen for at
indstille timerne for SLUT-tid, og tryk
for at bekræfte. Drej
på
temperaturknappen for at indstille
minutterne for SLUT-tid, og tryk på
for at bekræfte. Displayet viser
og den indstillede temperatur.
Ovnen tændes automatisk senere.
Fungerer for den indstillede VARIGHEDtid og stopper ved den indstillede SLUTtid.
På den indstillede SLUT-tid udsendes
der et signal i 2 minutter.
og
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.6 Indstilling af MINUTUR
Minuturet kan både indstilles, når ovnen
er tændt og slukket.
DANSK
1. Tryk på
en eller flere gange,
indtil displayet viser
og "00"
blinker på displayet.
2. Drej temperaturknappen for at
indstille sekunderne og derefter
minutterne.
Når den indstillede tid er længere
end 60 minutter, blinker
displayet.
på
13
3. Indstil timerne.
4. MINUTURET starter automatisk efter
5 sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er
gået, udsendes signalet.
5. Når den indstillede tid er gået,
udsendes signalet i 2 minutter.
"00:00" og
blinker på displayet.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
8. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Brug af termometeret
Termometeret måler kernetemperaturen i
kødet. Når kødet har nået den indstillede
temperatur, slukker ovnen.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
•
•
Ovntemperaturen. Se stege-/
bagetabellen.
Kernetemperaturen. Se tabellen for
stegetermometeret.
FORSIGTIG!
Brug kun det termometer,
som hører til ovnen eller et
tilsvarende anskaffet som
original reservedel.
1. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur.
2. Indsæt termometerets spids (med
symbolet
på håndtaget) i midten
af kødet.
3. Sæt termometerets stik i stikdåsen
øverst i ovnrummets front.
Sørg for, at termometeret bliver
siddende i kødet og i bøsningen
under hele tilberedningen.
Når du bruger termometeret første
gang, er standardkerne temperaturen
60 °C. Mens
blinker, kan du
bruge termostatknappen til at ændre
standardkerne temperaturen.
Displayet viser symbolet for
termometeret og standard
centrumtemperaturen.
for at gemme den nye
4. Tryk på
centrumtemperatur, eller vent 10
sekunder på, at indstillingen gemmes
automatisk.
Den nye kernetemperatur vises, når
termometeret bruges næste gang.
Når kødet har nået den indstillede
centrumtemperatur, blinker symbolet for
termometeret
, og
standardcentrumtemperaturen blinker.
Signalet udsendes i 2 minutter.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Tag termometerets stik ud af
bøsningen. Tag kødet ud af ovnen.
7. Sluk ovnen.
ADVARSEL!
Pas på, når du trækker
spidsen og stikket til
stegetermometeret ud.
Termometeret er meget
varmt. Der er risiko for
forbrænding.
Varighed og sluttid skal indstilles igen,
hver gang termometeret sættes i
14
www.electrolux.com
kontakten. Du kan ikke vælge varighed
og sluttid.
Når ovnen beregner den foreløbige
varighed første gang, blinker symbolet
på displayet. Når beregningen
afsluttes, viser displayet
tilberedningsvarighed. Beregningerne
kører i baggrunden under tilberedningen,
og varigheden opdateres på displayet
om nødvendigt.
Du kan ændre temperaturen på et
vilkårligt tidspunkt under tilberedningen:
:
1. Tryk på
• én gang - displayet viser den
indstillede kernetemperatur; den
kan om ønsket modificeres inden
for 5 sekunder.
• to gange - displayet viser den
aktuelle ovntemperatur.
• tre gange - displayet viser den
indstillede ovntemperatur; den
kan om ønsket modificeres inden
for 5 sekunder. Denne information
er kun tilgængelig under
opvarmningsfasen.
2. Drej temperaturvælgeren for at
ændre temperaturen.
8.2 Isætning af tilbehør
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne hindrer også
væltning. Den høje kant
omkring hylden forhindrer
kogegrej i at glide af hylden.
8.3 Teleskopskinner
Gem
installationsvejledningen til
teleskopskinnerne til
fremtidig brug.
Med teleskopskinnerne er det nemmere
at isætte og fjerne ovnristene.
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
FORSIGTIG!
Teleskopskinnerne må ikke
komme i opvaskemaskinen.
Teleskopskinnerne må ikke
smøres.
1. Træk højre og venstre
teleskopskinner ud.
DANSK
15
Glasskål (A)
°C
Låg (B)
2. Stil grillristen på teleskopskinnerne,
og skub dem forsigtigt ind i ovnen.
°C
Dysen og dyserøret
C
D
Sørg for at skubbe teleskopskinnerne
helt ind i ovnen, før du lukker ovnlågen.
8.4 Tilbehør til tilberedning med
damp
Dampsættets tilbehør
leveres ikke sammen med
ovnen. Kontakt den lokale
forhandler for at få flere
oplysninger.
Dampsættet til
damptilberedningsfunktioner
Sættet består af en glasskål, et låg med
et hul til dyserøret (C) og en stålrist til at
stille på bunden af fadet.
"C" er et dyserør til damptilberedning, "D"
er dysen til direkte tilberedning med
damp.
Dyserør (C)
16
www.electrolux.com
Dyse til direkte tilberedning med
damp (D)
•
Stålrist (E)
•
Stil ikke det varme fad på kolde/våde
overflader.
Rengør ikke fadet med skuremidler,
skuresvampe og skurepulver.
8.5 Tilberedning med damp
med dampsæt
Sæt stålristen i fadet, og sæt låget på.
1. Sæt dysen i det specielle hul i låget
på dampsættet.
C
•
•
Hæld ikke kolde væsker i fadet, når
det er varmt.
Brug ikke fadet på en varm
kogesektion.
2. Stil fadet på anden ribbe fra bunden.
3. Sæt dyserørets anden ende i
dampåbningen.
DANSK
17
1. Sæt dysen (D) i dyserøret (C). Tilslut
den anden ende til dampåbningen.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller
lade det komme i berøring med
varmelegemet øverst i ovnen.
4. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
8.6 Direkte tilberedning med
damp
Stil maden på stålristen i fadet. Tilsæt
vand.
FORSIGTIG!
Brug ikke fadets låg.
2. Stil fadet på første eller anden ribbe
fra bunden.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller
lade det komme i berøring med
varmelegemet øverst i ovnen.
3. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
Når du tilbereder mad, som f.eks. kylling,
and, kalkun eller store fisk, skal du sætte
dysen (D) direkte ind i kødets tomme del.
Pas på ikke at tilstoppe hullerne.
ADVARSEL!
Vær forsigtig, når du
benytter dysen under
ovnens brug. Tag altid
ovnhandsker på, hvis du
skal røre ved dysen, når
ovnen er varm. Fjern altid
dysen fra ovnen, når du ikke
benytter dampfunktionen.
Dyserøret er specielt
fremstillet til madlavning og
indeholder ikke farlige
materialer.
Se tilberedningstabellerne for
tilberedning med damp for at få mere at
vide om tilberedning med damp i kapitlet
"Nyttige oplysninger og råd".
9. EKSTRAFUNKTIONER
9.1 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger
står i sluk-positionen.
2. Tryk og hold
sekunder.
og
Signalet lyder. SAFE og
displayet. Lugen er låst.
samtidig i 2
vises på
18
www.electrolux.com
Symboletl
tændes også
på displayet, når
pyrolysefunktionen er i gang.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
9.2 Brug af Panel Lås
Funktionslåsen kan kun aktiveres, når
ovnen er tændt.
Når funktionslåsen er aktiveret, kan
temperatur- og tidsindstillingerne til en
igangværende ovnfunktion ikke ændres
utilsigtet.
1. Vælg en ovnfunktion, og indstil den
som ønsket.
og
nede
2. Tryk på og hold
samtidigt i 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på displayet, når
dy drejer temperaturknappen
eller trykker på en hvilken
som helst knap, når
funktionslåsen er aktiveret.
Når du drejer på knappen til
ovnfunktionerne, slukkes ovnen.
Når ovnen slukkes, mens funktionslåsen
er slået til, skifter funktionslåsen
automatisk til børnesikring. Se under
"Brug af børnesikringen".
Hvis funktionen Pyrolyse er i
gang, er lågen låst, og
vises på displayet.
Gentag trin 2 for at slå funktionslåsen fra.
9.3 Restvarmeindikator
Når du slukker ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren , hvis
temperaturen i ovnen er mere end 40
°C.Drej temperaturknappen til venstre
eller højre for at kontrollere
ovntemperaturen.
9.4 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer ovntemperaturen.
Temperatur (°C)
Sluktid (t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Tryk på en vilkårlig knap efter en
automatisk slukning for at tænde for
ovnen igen.
Den automatiske slukning
virker ikke med funktionerne:
stegetermometer, Lys,
Varighed, Sluttid.
9.5 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
9.6 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af ovnen eller defekte
komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
10. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
DANSK
10.1 Anbefalinger til
tilberedning
19
Hvis du bruger to bageplader på samme
tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
Ovnen har ribber i fem ribber.
Tæl ribberne fra bunden af ovnen.
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Nedenstående tabeller viser
standardindstillingerne for temperatur,
tilberedningstid og ristposition.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant genbruger
dampen. Med dette system er det muligt
at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det reducerer
tilberedningstiden og energiforbruget.
Bagning af kager
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
Tilberedning af kød og fisk
Brug en bradepande til mad med meget
fedt for at forhindre, at ovnen får pletter,
der ikke kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer
ud, for at forhindre røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste
indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og
mængderne, når du bruger dette
apparat.
10.2 Bagning og stegning
Kager
Madvare
Over-/Undervarme
Varmluft
Tid (min.) Bemærk‐
ning
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
I en kage‐
form
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
I en kage‐
form
Kvargkage 170
m. kærne‐
mælk
1
165
2
80 - 100
I en 26 cm
kageform
Æblekage 170
(æbletær‐
te)1)
2
160
2 (venstre
og højre)
80 - 100
I to 20 cm
kageforme
på en grill‐
rist
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På bage‐
plade
Tærte m.
syltetøj
170
2
165
2 (venstre
og højre)
30 - 40
I en 26 cm
kageform
20
www.electrolux.com
Madvare
Over-/Undervarme
Varmluft
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tid (min.) Bemærk‐
ning
Formkage 170
2
150
2
40 - 50
I en 26 cm
kageform
Engelsk
julekage/
Fyldig
frugtka‐
ge1)
160
2
150
2
90 - 120
I en 20 cm
kageform
Plumka‐
ge1)
175
1
160
2
50 - 60
I en brød‐
form
Små ka‐
ger - på
én ribbe1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På bage‐
plade
Små ka‐
ger - på to
ribber1)
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
På bage‐
plade
Små ka‐
ger - på
tre rib‐
ber1)
-
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
På bage‐
plade
Lagkage‐ 140
bunde/
kagesnit‐
ter - én ril‐
le
3
140 - 150
3
25 - 45
På bage‐
plade
Lagkage‐
bunde/
kagesnit‐
ter - to ril‐
ler
-
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
På bage‐
plade
Lagkage‐ bunde/
kagesnit‐
ter - tre ril‐
ler
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
På bage‐
plade
Marengs - 120
én rille
3
120
3
80 - 100
På bage‐
plade
Marengsto niveau‐
er1)
-
120
2 og 4
80 - 100
På bage‐
plade
-
-
DANSK
Madvare
21
Over-/Undervarme
Varmluft
Tid (min.) Bemærk‐
ning
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Boller1)
190
3
190
3
12 - 20
På bage‐
plade
Flødeka‐
ger - én
rille
190
3
170
3
25 - 35
På bage‐
plade
Flødeka‐
ger - to ril‐
ler
-
170
2 og 4
35 - 45
På bage‐
plade
Frugttær‐
ter
180
2
170
2
45 - 70
I en 20 cm
kageform
Fyldig
frugtkage
160
1
150
2
110 - 120
I en 24 cm
kageform
Victoriaka‐ 170
ger1)
1
160
2 (venstre
og højre)
30 - 50
I en 20 cm
kageform
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Madvare
Over-/Undervarme
Varmluft
Tid (min.) Bemærk‐
ning
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Fransk‐
brød1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 stk.,
500 g pr.
stk.
Rugbrød
190
1
180
1
30 - 45
I en brød‐
form
Rundstyk‐ 190
ker1)
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
6 - 8 boller
på bage‐
plade
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en ba‐
geplade
eller i en
bradepan‐
de
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På bage‐
plade
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
22
www.electrolux.com
Tærter
Madvare
Over-/Undervarme
Varmluft
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Pastatær‐
te
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Grønt‐
sagstærte
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1) 180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
180 - 190
Tid (min.) Bemærk‐
ning
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kød
Madvare
Over-/Undervarme
Varmluft
Tid (min.) Bemærk‐
ning
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Oksekød
200
2
190
2
50 - 70
På en grill‐
rist
Svin
180
2
180
2
90 - 120
På en grill‐
rist
Kalvekød
190
2
175
2
90 - 120
På en grill‐
rist
Roast‐
beef, rød
210
2
200
2
50 - 60
På en grill‐
rist
Roast‐
beef, me‐
dium
210
2
200
2
60 - 70
På en grill‐
rist
Roast‐
210
beef, gen‐
nemstegt
2
200
2
70 - 75
På en grill‐
rist
Flæske‐
bov
180
2
170
2
120 - 150
Med svær
Flæske‐
skank
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker
Lamme‐
kød
190
2
175
2
110 - 130
Kølle
Kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
DANSK
Madvare
Over-/Undervarme
Varmluft
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel
And
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i
stykker
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i
stykker
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
23
Tid (min.) Bemærk‐
ning
Fisk
Madvare
Over-/Undervarme
Varmluft
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tempera‐ Ovnrille
tur (°C)
Tid (min.) Bemærk‐
ning
Bækørred/ 190
guldbra‐
sen
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileter
190
10.3 Turbogrill
Svin
Brug den første eller den anden
ristposition.
Madvare
Oksekød
Forvarm ovnen.
Bov, nakke‐ 160 - 180
kam, skinke‐
steg, 1 - 1,5
kg
90 - 120
Kotelet, høj‐ 170 - 180
reb, 1 - 1,5
kg
60 - 90
Beregn stegetiden ved at gange tiden i
tabellen herunder med centimeterne af
filettens tykkelse.
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Roastbeef
eller filet,
rød
190 - 200
5-6
Farsbrød,
0,75 kg - 1
kg
160 - 170
50 - 60
Roastbeef
eller filet,
medium
180 - 190
6-8
Svineskank
(forkogt),
0,75 - 1 kg
150 - 170
90 - 120
Roastbeef
eller filet,
gennem‐
stegt
170 - 180
8 - 10
24
www.electrolux.com
Kalvekød
Tid (min.)
Madvare
Kalvesteg, 1 160 - 180
kg
90 - 120
50 - 70
Kalveskank, 160 - 180
1,5 - 2 kg
120 - 150
Kylling, pou‐ 190 - 210
lard, 1 - 1,5
kg
And, 1,5 - 2
kg
180 - 200
80 - 100
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Lammekød
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
120 - 180
Tid (min.)
Gås, 3,5 - 5
kg
160 - 180
Tempera‐
tur (°C)
100 - 120
Kalkun, 2,5 - 160 - 180
3,5 kg
120 - 150
Lammesteg, 150 - 170
-kølle, 1 1,5 kg
Kalkun, 4 - 6 140 - 160
kg
150 - 240
Lammeryg,
1 - 1,5 kg
40 - 60
Madvare
160 - 180
Fjerkræ
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Fjerkræ‐
200 - 220
sportioner,
0,2 - 0,25 kg
hver
30 - 50
Kylling, halv, 190 - 210
0,4 - 0,5 kg
hver
35 - 50
Madvare
Tilbehør
Fisk (dampet)
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Hel fisk, 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
10.4 Fugtig Varmluft
For at få de bedste resultater
skal du følge forslagene
angivet på nedenstående
tabel.
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Tid (min.)
Søde boller, 12 bageplade eller brade‐
stk.
pande
180
2
20 - 30
Boller, 9 stk.
bageplade eller brade‐
pande
180
2
30 - 40
Pizza, frossen,
0,35 kg
grillrist
220
2
10 - 15
Roulade
bageplade eller brade‐
pande
170
2
25 - 35
Brownie
bageplade eller brade‐
pande
175
3
25 - 30
Soufflè, 6 stk.
keramiske ramekiner på 200
grillrist
3
25 - 30
DANSK
Madvare
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Tid (min.)
Sukkerbund til
tærte
flanform på grillrist
180
2
15 - 25
Victoriakager
bageform på rist
170
2
40 - 50
Pocheret fisk,
0,3 kg
bageplade eller brade‐
pande
180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
bageplade eller brade‐
pande
180
3
25 - 35
Fiskefilet, 0,3
kg
pizzaform på rist
180
3
25 - 30
Pocheret kød,
0,25 kg
bageplade eller brade‐
pande
200
3
35 - 45
Sjasjlyk, 0,5 kg bageplade eller brade‐
pande
200
3
25 - 30
Småkager, 16
stk.
bageplade eller brade‐
pande
180
2
20 - 30
Makroner, 20
stk.
bageplade eller brade‐
pande
180
2
25 - 35
Muffins, 12 stk. bageplade eller brade‐
pande
170
2
30 - 40
Butterdejs‐
værk, 16 stk.
bageplade eller brade‐
pande
180
2
25 - 30
Mørdejskiks,
20 stk.
bageplade eller brade‐
pande
150
2
25 - 35
Tarteletter, 8
stk.
bageplade eller brade‐
pande
170
2
20 - 30
Pocherede
bageplade eller brade‐
grøntsager, 0,4 pande
kg
180
3
35 - 45
Vegetarisk om‐ pizzaform på rist
elet
200
3
25 - 30
Grøntsager,
bageplade eller brade‐
middelhavs 0,7 pande
kg
180
4
25 - 30
25
26
www.electrolux.com
10.5 Optøning
Madvare
Mængde Optønings‐
(kg)
tid (min.)
Efteroptøning
(min.)
Bemærkning
Kylling
1.0
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop med
bunden opad i en spise‐
tallerken; læg kyllingen
på den. Vendes under‐
vejs.
Kød
1.0
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
0.5
90 - 120
Ørred
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes,
selv om der er enkelte
frosne klumper i den.
Kage
1.4
60
60
-
10.6 Tørring - Varmluft
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
Grøntsager
Brug den tredje rille til én bakke.
Brug den første og fjerde rille til 2 bakker.
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppeurter
60 - 70
5-6
Svampe
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Frugt
Madvare
Blommer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
60 - 70
8 - 10
Ovnrille
1 rille
2 riller
3
1/4
DANSK
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Abrikoser
60 - 70
Æble, i skiver
Pærer
Ovnrille
1 rille
2 riller
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
3
1/4
10.7 Varmluft + damp
Kager og bagværk
Madvare
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Ovnrille
Bemærkning
Æblekage1)
160
60 - 80
2
I en 20 cm kageform
Tærter
175
30 - 40
2
I en 26 cm kageform
Frugtkage
160
80 - 90
2
I en 26 cm kageform
Formkage
160
35 - 45
2
I en 26 cm kageform
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I en 20 cm kageform
Plumkage1)
160
40 - 50
2
I en brødform
Små kager i form 150 - 160
25 - 30
3 (2 og 4) På bageplade
Lagkagebunde
150
20 - 35
3 (2 og 4) På bageplade
Gærboller1)
180 - 200
12 - 20
2
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 og 4) På bageplade
På bageplade
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Tilbered i kageformen.
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Fyldte grøntsager
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Kartoffelgratin
160 - 170
50 - 60
1 (2 og 4)
Kød
Brug ovnens anden ristposition.
Brug grillristen.
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Flæske‐
steg, 1 kg
180
90 - 110
27
28
www.electrolux.com
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Kalvekød, 1 180
kg
90 - 110
Kulmule
200
20 - 30
Roastbeef - 210
rød, 1 kg
45 - 50
Roastbeef - 200
rosa, 1 kg
55 - 65
Roastbeef - 190
gennem‐
stegt, 1 kg
65 - 75
Brug ovnens anden ristposition.
Genopvarmning med damp
Genopvarm din ret på tallerkenen.
Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brug ovnens anden ristposition.
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Sammen‐
kogte ret‐
ter/Gratin
130
15 - 25
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Pasta og
sauce
130
10 - 15
Lam, kølle,
1 kg
175
110 - 130
130
10 - 15
Kylling, hel, 200
1 kg
55 - 65
Tilbehør
(f.eks. ris,
kartofler,
pasta)
Kalkun, hel, 170
4 kg
180 - 240
Enkelte ret‐ 130
ter
10 - 15
And, hel, 2
- 2,5 kg
170 - 180
120 - 150
Kød
130
10 - 15
Grøntsager 130
10 - 15
Kanin, skå‐
ret i dele
170 - 180
60 - 90
Brug ovnens første ristposition.
10.8 Tilberedning i
dampsættets ovnfaste fad
Brug funktionen:Varmluft + damp.
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Grøntsager
Brug ovnens anden ristposition.
Gås, hel, 3
kg
160 - 170
150 - 200
Indstil temperaturen til 130°C.
Fisk
Brug ovnens anden ristposition.
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min.)
Ørred, 3 - 4 180
fisk, 1,5 kg
25 - 35
Tun, 4 - 6
filetter, 1,2
kg
35 - 50
175
Madvare
Tid (min.)
Broccoli, buketter
20 - 25
Aubergine
15 - 20
Blomkål, buketter
25 - 30
Tomater
15
Hvid asparges
25 - 35
Grøn asparges
35 - 45
Squash, skiver
20 - 25
DANSK
Madvare
Tid (min.)
Madvare
Tid (min.)
Gulerødder
35 - 40
50 - 60
Fennikel
30 - 35
Uskrællede kartofler,
mellemstore
Kålrabi
25 - 30
Kogte kartofler, kvarte
35 - 45
Peberfrugt, strimlet
20 - 25
Polenta
40 - 45
Selleri, skiver
30 - 35
Kød
Brug ovnens anden ristposition.
Indstil temperaturen til 130°C.
10.9 Tabel for termometer
Madvare
Kernetemperatur
(°C)
Kalvesteg
75 - 80
Madvare
Tid (min.)
Kalveskank
85 - 90
Kogt skinke
55 - 65
Roastbeef, rød
45 - 50
Pocheret kyllingebryst
25 - 35
80 - 100
Roastbeef, me‐
dium
60 - 65
Hamburgerryg (svine‐
kam)
Fisk
Brug ovnens anden ristposition.
Roastbeef, gen‐ 70 - 75
nemstegt
Flæskebov
80 - 82
Flæskeskank
75 - 80
Tid (min.)
Lammekød
70 - 75
Ørred
25 - 30
Kylling
98
Laksefilet
25 - 30
Hare
70 - 75
Tilbehør
Brug ovnens anden ristposition.
Bækørred/guld‐
brasen
65 - 70
Indstil temperaturen til 130°C.
Tun/laks
65 - 70
Indstil temperaturen til 130°C.
Madvare
Madvare
Tid (min.)
Ris
35 - 40
10.10 Oplysninger til
testinstitutter
Test i henhold til IEC 60350-1.
Madvare Funktion
Tilbehør Ovn‐
rille
Tem‐
pera‐
tur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Lille ka‐
ge
Bagepla‐ 3
de
170
20 - 30
Sæt 20 små ka‐
ger på én bage‐
plade.
Over- un‐
dervarme
29
30
www.electrolux.com
Madvare Funktion
Tilbehør Ovn‐
rille
Tem‐
pera‐
tur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Lille ka‐
ge
Varmluft /
Varmluft
Bagepla‐ 3
de
150 160
20 - 35
Sæt 20 små ka‐
ger på én bage‐
plade.
Lille ka‐
ge
Varmluft /
Varmluft
Bagepla‐ 2 og 4 150 de
160
20 - 35
Sæt 20 små ka‐
ger på én bage‐
plade.
Lukket
Over- un‐
æbletær‐ dervarme
te
Trådrist
2
180
70 - 90
Brug 2 forme (20
cm diameter),
diagonalt for‐
skudt.
Lukket
Varmluft /
æbletær‐ Varmluft
te
Trådrist
2
160
70 - 90
Brug 2 forme (20
cm diameter),
diagonalt for‐
skudt.
Fedtfri
sandka‐
ge
Over- un‐
dervarme
Trådrist
2
170
40 - 50
Brug en kage‐
form (26 cm dia‐
meter).
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Fedtfri
sandka‐
ge
Varmluft /
Varmluft
Trådrist
2
160
40 - 50
Brug en kage‐
form (26 cm dia‐
meter).
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Fedtfri
sandka‐
ge
Varmluft /
Varmluft
Trådrist
2 og 4 160
40 - 60
Brug en kage‐
form (26 cm dia‐
meter). Diagonalt
forskudt.
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Smørka‐
ger
Varmluft /
Varmluft
Bagepla‐ 3
de
140 150
20 - 40
-
Smørka‐
ger
Varmluft /
Varmluft
Bagepla‐ 2 og 4 140 de
150
25 - 45
-
Smørka‐
ger
Over- un‐
dervarme
Bagepla‐ 3
de
140 150
25 - 45
-
Toast‐
brød
4 - 6 stk
Lille Grill
Trådrist
maks.
2 - 3 minutter
første side; 2
- 3 minutter
anden side
Forvarm ovnen i
3 minutter.
4
DANSK
31
Madvare Funktion
Tilbehør Ovn‐
rille
Tem‐
pera‐
tur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Bøfbur‐
Lille Grill
ger
6 stk, 0,6
kg
Grillrist
4
og bra‐
depande
maks.
20 - 30
Stil grillristen på
den fjerde rille,
og bradepanden
på den tredje rille
i ovnen. Vend
madvaren, når
halvdelen af til‐
beredningstiden
er gået.
Forvarm ovnen i
3 minutter.
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
11.1 Bemærkninger om
rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt
rengøringsmiddel.
Rengør altid ovnrummet efter brug.
Ophobning af fedt eller andre madrester
kan medføre brand. Risikoen er højere
for bradepanden.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad
det tørre. Brug en blød klud opvredet i
varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
Tilbehøret må ikke lægges i
opvaskemaskinen.
Fastsiddende snavs fjernes med et
specielt ovnrensemiddel.
fugten fra ovnrummet efter hver
anvendelse.
11.2 Ovne af rustfrit stål eller
aluminium
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
11.3 Udtagning af ovnribber
Tag ovnribberne og de.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
Hvis der anvendes non-stick-tilbehør:
Brug ikke skrappe rengøringsmidler,
skarpe genstande eller opvaskemaskine
til rengøring. Det kan beskadige nonstick-belægningen.
Dampen kan sætte sig som fugt i ovnen
eller på ovnruderne. For at reducere
kondensvandet skal du betjene ovnen i
10 minutter inden madlavning.Rengør
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
32
www.electrolux.com
1
Mulighed
Forløb
P1
Let rensning.
Varighed: 1 t
30 min.
P2
Normal re‐
nsning. Var‐
ighed: 2 t 30
min.
2
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
Sørg for, at tappene på
teleskopskinnerne vender
fremad.
11.4 Pyrolyse
FORSIGTIG!
Fjern alt tilbehør og de
udtagelige ovnribber fra
ovnen.
Start ikke pyrolysen, hvis
ovnlågen ikke er lukket helt.
På nogle modeller viser
displayet "C3", hvis denne
fejl opstår.
ADVARSEL!
Ovnen bliver meget varm.
Der er risiko for forbrænding.
FORSIGTIG!
Hvis andre apparater er
installeret i det samme skab,
må de ikke bruges, når
pyrolysefunktionen er i gang.
Det kan skade apparatet.
1. Tør ovnrummet af med en blød klud.
2. Rengør lågens inderside med varmt
vand, så resterne ikke brænder sig
fast pga. den varme luft.
3. Vælg funktionen Pyrolyse. Se kapitlet
"Daglig brug," "Ovnfunktioner".
4. Når
blinker, skal du dreje
temperaturknappen for at indstille
pyrolysevarigheden:
Pyrolysen starter efter 2 sekunder.
Funktionen SLUT TID kan bruges til at
udskyde starten af rengøringen.
Ovnpæren er slukket under pyrolyse.
5. Når ovnen har nået den
forudindstillede temperatur, låses
ovnlågen. Displayet viser
og
stregerne på varmeindikatoren, indtil
lågen låses op.
Drej knappen for ovnfunktioner til
sluk-positionen for at stoppe
pyrolyse, før den er færdig.
6. Når pyrolysen er færdig, viser
displayet aktuel tid. Ovnlågen
forbliver låst.
7. Når ovnen køler ned, låses lågen
automatisk op.
11.5 Husk rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres
Pyrolyse, blinker PYR i displayet i 10
sekunder, efter hver gang der tændes og
slukkes for ovnen.
Husk rengøring slukkes:
• når funktionen pyrolyse
er udført.
•
hvis du trykker på
og
samtidigt, mens
PYR blinker på displayet.
11.6 Rengøring af vandtank
ADVARSEL!
Undlad at komme vand i
vandtanken under
rengøringsproceduren.
DANSK
Under rengøringsproceduren
kan der dryppe vand fra
dampåbningen ind i
ovnrummet. Stil en
dryppande på ribben lige
under dampindgangen for at
undgå, at der drypper vand
direkte ned i bunden af
ovnrummet.
Med tiden kan der dannes kalkaflejringer
i ovnen. Det kan du forebygge ved at
rengøre de dele af ovnen, der udvikler
33
damp. Tøm vandtanken, hver gang du
har lavet mad med damp.
Vandtyper
•
•
•
Blødt vand med lavt kalkindhold anbefalet type. Det reducerer
mængden af rengøringsprocedurer.
Postevand - du kan bruge det, hvis
ejendommens vandforsyning har
vandrenser eller blødgøringsanlæg.
Hårdt vand med et højt kalkindhold
- det forringer ikke ovnens ydeevne,
men ovnen skal gøres ren oftere.
TABEL FOR KALKMÆNGDE ANGIVET AF W.H.O.
(Verdenssundhedsorganisationen)
Kalkaflejring
Vandets hårdhed
Vandklassifi‐
cering
Udfør afkalk‐
ning hver
(Franske gra‐
der)
(Tyske grader)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Blødt
75 anvendelser
- 2,5 måned
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Middelhårdt
50 anvendelser
- 2 måned
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårdt eller kalk‐ 40 anvendelser
holdigt
- 1,5 måned
over 180 mg/l
over 18
over 10
Meget hårdt
1. Hæld 850 ml vand i tanken, og tilsæt
50 ml citronsyre (fem teskefulde).
Sluk for ovnen, og lad den stå i ca.
60 minutter.
2. Tænd for ovnen, og indstil
funktionen: Varmluft + damp. Indstil
temperaturen på 230 °C. Sluk ovnen
efter 25 minutter, og lad den køle af i
15 minutter.
3. Tænd for ovnen, og indstil
funktionen: Varmluft + damp. Indstil
temperaturen til mellem 130 og 230
°C. Sluk ovnen efter 10 minutter.
Lad den køle af, og fortsæt med at fjerne
indholdet i tanken. Se kapitlet "Daglig
brug," Tømning af vandtanken.
4. Skyl vandtanken, og fjern den
resterende kalkaflejring i ovnen med
en klud.
5. Rengør afløbsrøret med hånden i
varmt vand og sæbe. Brug ikke syre,
spray eller lignende rengøringsmidler
for at undgå skade.
30 anvendelser
- 1 måned
11.7 Aftagning og montering af
låge
Ovnlågen har tre ovnglas. Du kan fjerne
ovnlågen og de indvendige ovnglas for at
rengøre dem. Læs hele instruktionen
"Aftagning og montering af låge", inden
du tager ovnglasset ud.
Ovnlågen kan smække i,
hvis du prøver at fjerne
ovnglassene, mens
ovnlågen sidder på.
FORSIGTIG!
Brug ikke ovnen uden
glasset.
1. Åbn lågen helt og hold begge
hængsler.
34
www.electrolux.com
5. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2
B
1
2. Løft og drej låsepallerne helt på
begge hængsler.
3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne
position. Løft og træk den så fremad,
og tag den ud af lejerne.
6. Træk i lågelisten, og tag den ud.
7. Hold ovnglassene i kanterne foroven,
og træk dem forsigtigt ud en ad
gangen. Start fra det øverste
ovnglas. Sørg for, at glasset glider
helt ud af støtterne.
8. Rengør glassene med vand og
sæbe. Tør ovnglassene omhyggeligt.
Ovnglasset må ikke komme i
opvaskemaskinen.
Monter ovnglassene og ovnlågen, når
rengøringen er udført.
Sørg for at sætte ovnglassene (A og B)
på plads i den rigtige rækkefølge. Se
efter symbolet / trykket på siden af
ovnglasset, da hvert ovnglas ser
forskelligt ud for at gøre demonteringen
og monteringen lettere.
Når den er korrekt installeret, klikker
lågelisten.
4. Læg lågen på et fast underlag med et
blødt stykke stof under.
DANSK
A
35
1. Sluk ovnen.
Vent, til ovnen er kølet ned.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
B
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast på
pæren.
Den bageste pære
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
A
B
11.8 Udskiftning af pæren
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
Pæren kan være meget
varm.
12. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen kan ikke tændes el‐ Ovnen er ikke tilsluttet en
Kontrollér, om ovnen er
ler betjenes.
strømforsyning, eller det er sluttet korrekt til strømfor‐
tilsluttet forkert.
syningen (se tilslutnings‐
diagrammet, hvis det fin‐
des).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
36
www.electrolux.com
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning
er aktiveret.
Se under "Automatisk sluk‐
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktive‐
ret.
Se under "Brug af børne‐
sikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Termometeret virker ikke.
Termometerets stik er ikke Sæt termometerets stik så
sat korrekt ind i bøsningen. langt ind som muligt i bøs‐
ningen.
Maden er for kort eller lang Temperaturen er for lav el‐ Justér om nødvendigt tem‐
tid om at blive færdig.
ler for høj.
peraturen. Følg vejlednin‐
gen i brugsanvisningen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe
kondensvand på maden og i ovnen.
i ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ov‐
nen længere end 15-20 mi‐
nutter efter tilberedningen.
Displayet viser "C2".
Du har forsøgt at starte py‐ Tag stikket til termometeret
rolyse- eller optøningsfunk‐ ud af bøsningen.
tionen, men har ikke taget
termometeret ud af bøsnin‐
gen.
Displayet viser "C3".
Rengøringsfunktionen fun‐ Luk lågen helt.
gerer ikke. Du lukkede ikke
lågen helt, eller lågelåsen
er defekt.
Displayet viser "F102".
•
•
Du har ikke lukket ovn‐
lågen helt.
Lågelåsen er defekt.
•
•
•
Luk lågen helt.
Sluk for ovnen med
ejendommens/husets
sikring, eller slå relæet
på tavlen fra, og tænd
igen.
Kontakt kundeservice,
hvis displayet igen viser
"F102".
DANSK
Problem
Mulige årsager
Displayet viser en fejlkode, Der er en elektrisk fejl.
der ikke står i tabellen.
37
Afhjælpning
•
•
Sluk for ovnen med
ejendommens/husets
sikring, eller slå relæet
på tavlen fra, og tænd
igen.
Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Der er vand i ovnen.
Der er for meget vand i
tanken.
Sluk for ovnen, og tør
vandet op med en klud el‐
ler svamp.
Lampen for "Tank fuld"
er slukket.
Der er ikke vand nok i tan‐
ken.
Fyld tanken med vand, ind‐
til lampen lyser. Hvis vand‐
et begynder at trænge ind i
ovnen, og lampen stadig er
slukket, skal du kontakte
en autoriseret servicetekni‐
ker.
Lampen for "Tank tom"
er tændt.
Der er ikke vand i tanken.
Påfyld tanken. Hvis lam‐
pen stadig er tændt, skal
du kontakte en autoriseret
servicetekniker.
Dampfunktionen virker ik‐
ke.
Hullet er blokeret af kalk.
Kontrollér dampåbningen.
Fjern kalken.
Dampfunktionen virker ik‐
ke.
Der er ikke vand i tanken.
Påfyld vandtanken.
Det tager over tre minutter Der er kalkaflejringer i ov‐
at tømme vandtanken, eller nen.
der siver vand ud fra
dampåbningen.
Rengøring af vandtanken.
Se "Rengøring af vandtan‐
ken".
38
www.electrolux.com
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Apparatet er tændt, men
Demo-funktionen er aktive‐ 1. Sluk for ovnen.
bliver ikke varmt. Blæseren ret.
virker ikke. Displayet viser
2. Tryk og hold
"Demo".
nede samtidigt.
3. Det første ciffer på dis‐
playet og Demo-lam‐
pen begynder at blinke.
4. Indtast koden 2468 ved
at dreje temperaturk‐
nappen til højre eller
venstre for at ændre
værdierne, og tryk på
for at bekræfte.
5. Det næste ciffer begyn‐
der at blinke.
6. Demo-funktionen
deaktiveres, når du be‐
kræfter, at det sidste
ciffer og koden er kor‐
rekt.
12.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
DANSK
39
13.1 Indbygning
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
13.2 Fastgørelse af apparatet til
skab
A
B
13.3 Tilslutning, el
Producenten påtager sig
intet ansvar, hvis
forholdsreglerne i kapitlerne
Om sikkerhed ikke følges.
Dette apparat er forsynet med et stik og
en netledning.
13.4 Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til
installation eller udskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
40
www.electrolux.com
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at
få oplysninger om kablets tværsnit. Du
kan også se i tabellen:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Identifikation af model
CKP740X
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, alminde‐ 0.93 kWh/cyklus
lig tilstand
Energiforbrug med en standardmængde, blæsert‐
vungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
34.1 kg
EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til
måling af ydeevne.
Brug metalfade til at øge
energibesparelsen.
14.2 Energibesparelse
Når madlavningen tager over 30
minutter, skal ovntemperaturen
reduceres mest muligt 3 - 10 minutter, før
tilberedningstiden er gået, afhængigt af
madlavningens varighed. Restvarmen i
ovnen bliver ved med at tilberede
maden.
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Generelle råd
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Stil om muligt maden i ovnen uden at
forvarme den.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
DANSK
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne
med blæser for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
41
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning.
Tænd den kun, når du har brug for det.
Fugtig Varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder. Du
kan tænde for lampen igen, men denne
handling reducerer de forventede
energibesparelser.
15. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
42
www.electrolux.com
DANSK
43
867348398-A-512018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising