Electrolux | ETN642L | User manual | Electrolux ETN642L User Manual

Electrolux ETN642L User Manual
BRUKSANVISNING
KAYTTOOHJE
BRUGSANVISNING
— ¡E Y
Cu (O 2.0)
ww’ | Lö
900
Logotype
MADE MN SWEDEN
TYPE.
€
MOD,
PROD. NO. C
BER. NO.
230 Y- 50 Hz XXXX W
® == 1XA
MADE IN SWEDEN '
TYPE.
MOD
= NN
SER. MO.
230 Y 50 Hr XX W
NO
© =3 1XA
SBE) Bruksanvisning
CFI Kayttóohje
Brugsanvisning
s. 4
s. 10
s. 16
For anvandaren
Sakerhetsinformation 5
Betjaning 6
Kylskap
Kokplattor
Timer
Underhall 7
Avfrostning
Rengóring
Byte av lampa i kylskáp
Om kylskápet inte anvánds
Om kokplattor inte anvánds
Om Trinettekóket inte fungerar 8
Service 8
Service och reservdelar
Konsumentkontakt
Konsumentkôp EHL
RE ET Na | pp a
Anmal eventuella transportskador omedelbart till
den som ansvarat fór transporten. Kontrollera att
Trinettekôket är oskadat. Eventuella skador, fel-
aktigheter eller saknade delar ska omedelbart
anmalas till sáljaren. Lamna aldrig fôrpacknings-
material sá att smá barn kan teka med det.
Vid lyft av Trinettekôket
Var fôrsiktig vid lyft av Trinettekôket. Ett felaktigt
lyft kan fôrorsaka kroppsskada, likasä är risken
Overhängande att kôket skadas.
mos A
Materialmárkning ©.
Allt material i emballaget ar miljôvänligt. De olika
plastsorterna ar márkta och kan átervinnas:
* PE stár fór polyetylen och gáller bl.a. bruksanvis-
ningens páse.
* PS stár fór formpressad polystyren och gáller de
stotdampande emballagedetaljerna.
Emballaget ár tillverkad av átervinningsbart material
och bór lámnas pá uppsamilingsstálle fór átervinning.
Koket innehaller plast och gummikomponenter.
Dessa ar forsedda med materialméarkning med
tanke pa destruktion och atervinning av produkten.
Markningen ar gjord enligt internationell standard.
С
Installation 9
Anvandningsomrade
Installation
Placering
Uppstállning
Trinettekóket skall placeras i vag pá ett fast och
stabilt underlag. Vattenpasset läggs mot ovansidans
fram- och sidokant áven diagonalt. Om nódvándigt,
justeras med kilar under sockeln. Kóket fástes vid
vaggen med skruvar genom trálisten under disk-
bánken.
Justering av dórrar (se bild 1 sida 2)
Sidojustering:
Skruv A vrids át hóger eller vánster.
Djupjustering:
Har gjorts pá fabriken. Ytterligare justering kan
goras genom att skruv B lossas. For produkter med
kylskáp, ar skruv B endast atkomlig i kylkapssidan,
nar dorren tagits av. Detta gôrs med hjälp av
snappfunktionen pa gangjarnen.
Hojdjustering:
Har gjorts pá fabriken (skruvarna C + en dold lás-
skruv).
Avtagning av dérrar:
Gôrs lâtt med hjälp av snáppfunktionen vid gáng-
járnets bakre ánda.
-4-
Las noggrant igenom bruksanvisningen med anvis- 0
ningar, rad och varningstexter innan Trinettekóket
installeras och tas ¡ bruk. Dá kommer det att fungera
pá ett tillfredstállande sátt och ge stórsta nytta.
Bruksanvisningen gáller {or Trinettekdket med olika
modeller av kylskap. Dessutom finns modeller utan
kylskäp, utan kokplattor och utan fast underskáp.
Alla som anvánder kóket ska vara vál fórtrogna
med anvándningssáttet och sákerhetsdetaljerna.
Spara bruksanvisningen och lát den fólja med vid
ftyttning eller &garbyte sá att den som anvánder
kóket kan lása om de olika funktionerna och sáker- 7
hetsinstruktionerna.
3 Allt forpackningsmaterial mâste tas bort Юге
fórsta anvándning. Annars kan bade produkten 9
och annan egendom skadas.
JF Alla installationsarbeten och ingrepp ¡ produkten
skail utfôras av behôrig fackman. Arbete utfórt
av personer med otillräcktiga kunskaper kan
fôrsämra produktens funktion och fórorsaka т
skada pá person och egendom.
Q Trinettekóket ár tungt, var fórsiktig vid flyttning
av produkten.
J Se till att Trinettekóket inte stár pá anslutnings-
kablarna. A
O Trinettekóket ár endast avsett fór normal anvánd-
ning i hushall och enligt denna bruksanvisning.
Anvánds den for andra áandamál kan det finnas
risk for skada pá person och egendom.
O Trinettekóket installeras inomhus ¡en rumstem- О
peratur som bór vara mellan +10°C och +32°C
och helst inte i en passage/korridor med stark =
genomgangstrafik.
1 Trinettekóket skall skótas av vuxna. Lat aldrig
barn leka med kokplattornas vred eller róra 9
бупда regilage.
3 Se till att barn under inga som helst omstándig-
heter kommer at kokplattor eller kokkérl under na
anvandning. Vand alltid handtag pa stekpannor
och grytor inat for att férsvara atkomst fran sma
barn. Tank pa att kokplattorna kan vara mycket
varma aven lang tid efter anvandning.
3 Forvara aldrig explosionsfarliga vatskor i under-
skapet, t.ex. tándvátska, bensin, eter m. fl.
O Undvik att óppna ev. kylskápsdórr vid strómav-
brott. Ar frysfacket helt fyllt, páverkas inte de
frysta varorna vid ett kortvarigt stromavbrott
(3-4 timmar). Har upptining av matvarorna redan
pabdrjats rekommenderas anvandning snarast.
- 5 -
Fórvara aldrig flaskor med flytande inneháll, som
riskerar frysa och spránga flaskan, i frysfacket.
Anvand aldrig levande ljus eller varme/harflakt
vid avfrostning. Anvánds en gryta med varmt
vatten bor denna inte vidrora plastsidor eller
skapets botten. Frysvarorna skall isoleras val
under avirostning sa att temperaturen stiger sa
lite som mójligt. Tánk pá att hójd temperatur
hos frusna matvaror vid avfrostning kan fórkorta
fórvaringstiden.
Anvánd aldrig kniv eller annat vasst fóremál fór
att avlagsna is vid avfrostning. Sádana redskap
kan latt skada kylelementet.
TIPS! Vid fórvaring av djupfrysta varor bór den
forvaringstid som anges pa emballaget for for-
varing vid -12°C inte óverskridas. Har frysta
varor blivit upptinade bor de helst inte frysas
in igen utan anvándas snarast mójligt.
Stá aldrig pá diskbánken.
Frityrkokning innebár brandrisk. LAmna aldrig
Trinettekóket utan tillsyn vid frityrkokning. Vid
ev. brand slicks elden med ett grytlock. Anvand
aldrig vatten. Stang omedelbart av ev. kôksftäkt.
Lamna aldrig brannbara foremal pa kok-
plattorna även om dessa aldrig anvinds.
Elektriska apparater och sladdar till dessa
skall alltid férvaras pa sakert avstand fran
kokplattorna.
Kontrollera alltid att plattorna ar avstangda efter
anvandandet.
Om kylskápet inte anvánds bór dórren stá pá
glánt. Detta sparar tátningslisten samt undviker
dalig lukt och risk for mógelskador.
Se till att Trinettekóket ár spánningslóst, vid
reparation och underháll, genom att stickprop-
parna lossas frán vágguttaget.
Service och reparationer av produkten ska ut-
foras av AB Elektroservice eller av leverantóren
legitimerat servicefóretag. Anvánd endast reserv-
delar som tillhandahalls av dessa.
FOrsok aldrig reparera produkten sjálv.
0 Nar Trinettekdket &r uttjant, lossa det fran vägg-
uttagen och kapa kablarna vid utgangarna fran
produkten. Lat absolut inte barn leka med de
losa kablarna. Lyft av eventuell kylskápsdórr
for att fórhindra att lekande barn kan krypa in
och kvávas ¡ skápet.
Kylskap (vissa modeller)
Vrid termostatinstáliningen till ett mellanláge och
efterjustera efter nágon dag om det behóvs till en
temperatur pâ ca +5°C. Hógre siffra pá instállningen
motsvarar lagre temperatur ¡ kylskápet.
Kokplattor (vissa modeller)
Med strómstállaren pá panelen, vissa modeller pá
diskbanken, kan kokplattorna regleras i 7 lagen, 6
temperaturinstállningar och ”0”-láge. Signallampan
tands nár nágon platta slás pá.
Plattoma ár fórbehandlade med ett rostskyddsmedel,
som fáster báttre om man upphettar plattorna fóre
anvándning. Várm upp báda plattorna pá instállning
4 i 10 min. Lat plattorna svalna, innan de áter anvánds.
Tank pa att endast anvanda karl med plan botten,
for att undvika dálig vármekontakt. Fór att spara
energi och tid, bór kastrullens/stekpannans botten
vara lika stor som kokplattans.
Sá har anvánds timerfunktionen
Alla Trinettekók med kokplattor har áven en inbyggd
timerfunktion. Kokplattorna kan inte blir varma, fórrán
man stallt in en tid pa timern. Timern kan stállas in pá
max. 60 min. Om man behóver ha plattan inkopplad
langre tid t ex vid langkok, sa vrider man pa nytt in
en ónskad tid pá timern.
Man kan ocksá stálla in en ónskad tid pá timern om
man vill att kokplattan automatiskt skall stángas av.
Efter det att timern stállts in váljer man ónskad ins-
tallning pa kokplattans vred. Nar inställd tid ar slut,
kopplas plattan ur och signallampan slocknar.
Kom ihag att nolistélla kokplattans vred efter avslutad
anvandning.
Frost pa kylelement kan inte undvikas. Frosten upp-
star nar fuktigheten i luften hamnar pa det kalla kyl-
elementet. Frysfacksluckan for absorption kylskapet
och kóldfacksluckan fór óvriga kylskáp, bor darfor
inte óppnas ¡ onódan, ej heller skall kyIskápsdórren
lámnas óppen. Nár frostlagret blivit 5-10 mm tjockt,
bor kylskapet avirostas.
Manuell avfrostning gôrs enligt fôljande:
= Tag ut varorna som ligger i frysfacket och packa
in dem i t ex tidningspapper som isolerar mot
varme och lágg dem pá nágot svalt stálle.
E Stáng av kylskápet genom att vrida termostat-
vredet at vánster, till nolláget. Modeller utrustade
med absorptionskylskáp kan áven stángas av
med strómstállaren som finns utanfór pá nedre
kanten av kylskápet vid termostatvredet.
Bm Efter avslutad avfrostning, vrid termostatvredet
ater till ónskad temperatur,
E Smáitvattnet, som har samiats i en skal under
kylelement, kan témmas och frysvaroma lággas
tilbaka i frysfacket igen.
№ OBS! Absorption kylskapet har automatisk av-
frostning. Skálen under kylelement skall tas ut
och tómmas vid behov (ca 1gáng/mánaden).
Rengóring
Bryt strómmen, genom att dra ut stickproppen.
Varorna tas ut och placeras pá nágon sval plats.
Rengór skápet invándigt och utvándigt med vatten
tillsammans med ett milt oparfymerat rengórings-
medel. Stáng dórren och koppla pá strómmen.
Efter 10 - 20 min kan varorna lággas tillbaka.
Kokplattor, diskbánk och trádetaljer górs ocksá rena
med ljummet vatten med milt rengéringsmedel.
Lampan ár placerad till hôger inne i kylskäpet och
bytes enligt fóljande:
EM Bryt strónmen, genom att dra ut stickproppen.
№ Avlagsna skyddsglas, som ar fastsatt med en
skruv.
M Den nya lampan skall vara markt 230 V 10-12 W
med E14 sockel.
Om kylskápet inte anvánds:
m Bryt strómmen, genom att dra ut stickproppen.
Tom skápet pá varor.
Rengôr enligt rubrik "Rengôring”.
Lát kylskápsdórren stá pá glánt, sá att det inte
blir dalig lukt i skapet.
Om kokplattorna inte anvánds:
M Rengór plattorna ordentligt.
MN Lágg pá ett syrafritt vaselin, eller plattputsmedel.
Anvánds vaselin bránns detta av pá instállning
3 ica 5 min, nár kokplattorna âter tas i bruk.
Anvands plattputs féljs bruksanvisningen, som
medfôljer.
31 ORSAK
8 Kokplattorna blir inte varma.
E Kylskápet fungerar inte tillfredstállande.
COLL
COLL
Ar Trinettekóket inkopplat?
Ár sákringarna hela?
Ar vreden fór timer och kokplattor páslagna?
Ár termostatvredet riktigt inställt?
Âr kylskäpsdôrren ordenttigt stängd?
Âr det mycket frost i frysfacket?
Ar strómstállaren fór absorptionskylskápet
tillslagen?
Ar allt ovan riktigt men Trinettekdket and4 inte fungerar tillfredsstallande,
maste serviceman tillkallas.
Service och reservdelar
Innan service kontaktas, använd kontrollistan "Om
Trinettekôket inte fungerar” for att eventuelit
kunna avhiálpa felet pá egen hand.
Om service tillkallas inom EHL-átagandet fór att
atgárda de problem som finns med pá denna lista,
riskerar du att fá stá Юг kostnaden. Detta gáller
ocksá om Trinettekóket anvánts till annat ándamál
an det ar avsett for.
Service och reservdelar tilt din produkt far du via din
aterfórsaljare eller vár rikstáckande service pá tel.
020-76 76 76 eller via e-mail pá www.elektroservice.se
Se adressen till ditt nármaste service-kontor i
telefonkatalogen Gula sidorna under Hushálls-
utrustning, vitvaror - service.
Uppge modellbeteckning och produktnummer
som finns pa dataskylten.
Uppgifterna kan noteras nedan:
Konsumentkontakt
Har du fragor angaende produktens funktion eller
anvandning ber vi dig att kontakta var konsument-
kontakt pa tel. 020-78 77 50
Konsumentkóp EHL
Vid forsálining till konsument ¡ Sverige gáller
Konsumentkôp EHL samt óvriga EHL- bestámmelser,
vilka tillhandahas av âterfôrsäljaren.
Kom ihag att spara kvitto samt EHL- fôrsäkringsbevis.
Anvándningsomráde
Trinettekôket är avsett fór normalt hushállsbruk.
Det skall placeras inomhus och i en rumstemperatur
mellan +10°C och +32°C.
Installation
Trinettekóket med kylskáp och kokplattor levereras
med 2 st sladdar med jordade stickproppar fór ans-
lutning 1-fas 230 V 10 A fór kokplattor resp. kylskáp.
Max inkopplingseffekt ar da 2300 W.
Vatten- och avioppsinstallation bór góras av auktori-
serad VVS-installatôr. Avloppsansiutningens ytter-
diameter är 50 mm.
Skador som orsakats av felaktig installation omfat-
tas inte av Konsumentkôp EHL.
Placering
Trinettekôket bôr inte placeras i en korridor, eller pâ
annat ställe, som ofta passeras.
Kôket bôr inte placeras med kylskapssidan mot en
varmekalla, tex ett element och inte heller sá att det
fár direkt solljus. Det skall stá stabilt ochi vag.
Avstandet ovanfér kokplattorna till vaggskap eller
annat brannbart material skall vara minst 45 cm.
С € Maskinen uppfyller kraven i fôljande EU-direktiv:
- 73/23/EEC fran 19.02.1973 - lágspánningsdirektivet.
- 89/336/EEC 03.05.1989 (inkl. ándringsdirektivet
92/31/EEC) - direktivet om elektromagnetisk kompabilitet.
Käyttäjälle
Turvallisuusohjeita
Kaytto
Jaakaappi
Keittolevyt
Ajastin
Hoito
Sulatus
Puhdistus
Jääkaapin lampun vaihtaminen
Kun jääkaappi ei ole käytôssä
Kun keittolevyt eivát ole käytôssä
JOS Trinettekeittió ei toimi
Huolto
Huolto ja varaosat
Kuluttajaneuvonta
Takuu
13
14
14
limoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittômästi
kuljetuksesta vastanneelle yritykselle. Tarkista, ettei
Trinettekeittióssá ole vaurioita. lImoita mahdollisista
vaurioista, virheistä tai puutteista välittämästi jälleen-
myyjálle. Alá koskaan játá pakkausmateriaaleja
lasten ulottuville leikkiválineiksi.
Trinettekeittión nostaminen
Nosta Trinettekeittiótá varovasti. Väärä nostoasento
saattaa alheuttaa vammoja ja keittió saattaa vaurioitua.
но a ÁS
Materiaalien merkinnat ©. J
Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristôystävällisiä.
Eri muovilaadut on merkittyä kierrätettävää muovia:
* PE tarkoittaa polyetyleeniä ja sitá on káytetty mm.
käyttôohjeen pakkausmateriaalina.
* PS tarkoittaa muotoon puristettua polystyreenia ja
sitá on káytetty mm. pakkauksen pehmusteissa.
Pakkaus on valmistettu kierrätettävästä materiaalista
ja se voidaan jâttää kierrätysmateriaalien keräys-
pisteeseen. Keittióssá on muovista ja kumista val-
mistettuja komponentteja. Niissa on tuotteen havit-
tamistá ja materiaalin kierrátystá mahdollistavat
materiaalimerkinnat. Merkinnat on tehty kansain-
valisen standardin mukaan.
se
ме
Asentajalle
15
Asennus
Käyttôkohteet
Asennus
Sijoitus
n
u
p
Sijoittaminen
Trinettekeittió on sijoitettava vaakasuoraan kiinteálle
ja tukevalle alustalle. Káytá vesivaakaa toisen sivun
kuvan mukaan. Tarvittaessa asetetaan jalustan alle
Killoja. Keittió ruuvataan kiinni seinään tiskipôydän
alla olevan puulistan lápi.
Ovien sáató (katso kuva 1 sivulla 2)
Sivusaato:
Ruuvia A kierretáán oikealle tai vasemmalle.
Syvyyssaato:
Suoritettu tehtaalla. Jálkisiadón voi tehdá avaa-
malla ruuvia B. Keittidissá joissa on jaákaappi,
paásee ruuviin B kásiksi ¡a¿ákaapin puolella vain
kun ovi on poistettu (painamalla saranan pikalukon
jousta).
Pystysaato:
Suoritettu tehtaalla (ruuvit C + piilossa oleva
lukitusruuvi).
Ovien poisto:
Tapahtuu helposti painamalla pikalukon jousta
saranan takaosassa.
- 10 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising