Electrolux | HOI620S | User manual | Electrolux HOI620S User Manual

Electrolux HOI620S User Manual
HOI620S
DA
FI
SV
Kogesektion
Keittotaso
Inbyggnadshäll
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
2
18
35
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 7
4. DAGLIG BRUG...................................................................................................8
5. RÅD OG TIP....................................................................................................... 9
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 11
7. FEJLFINDING...................................................................................................11
8. INSTALLATION................................................................................................ 13
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 15
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................16
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet,
skal du slukke for apparatet for ikke at risikere
elektrisk stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
•
•
•
•
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
DANSK
•
•
•
•
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre
adgang til bunden.
Sørg for, at der er en fri
ventilationsplads på 2 mm mellem
køkkenbordet og forsiden af den
nedenstående enhed. Garantien
dækker ikke beskadigelser forårsaget
af mangel på passende
ventilationsplads.
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte elledning.
Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
•
5
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen.
Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis
en beskadiget ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
chock.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
•
•
•
Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
•
•
•
•
•
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
2.6 Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
DANSK
7
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over kogesektionen
1 Induktionskogezone
2 Betjeningspanel
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
3.2 Oversigt over betjeningspanel
1
2
3
4
5
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sens‐
orfelt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
-
Vælger kogezone.
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Indstilling af et varmetrin.
4
-
5
/
3.3 Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
-
Kogezonen er tændt.
Boosterfunktion er i brug.
8
www.electrolux.com
Display
+ tal
Beskrivelse
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås / Børnesikring-funktionen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på ko‐
gezonen.
Automatisk slukning-funktionen er i brug.
3.4 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
Induktionskogezoner laver den varme,
der er nødvendig til madlavningen, i
selve kogegrejets bund. Glaskeramikken
opvarmes af varmen i kogegrejet.
4. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
4.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
4.2 Automatisk slukning
•
Efter et stykke tid tændes
kogesektionen slukkes.
•
•
•
alle kogezoner deaktiveres,
du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises, og efter 2 minutter slukkes
kogezonen automatisk.
, og
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
•
•
du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
,1-2
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 time
4.3 Valg af kogezonen
For at indstille kogezonen skal du berøre
sensorfeltet
relateret til denne zone.
Displayet fremhæver varmetrinnet (
).
4.4 Varmetrin
Indstil kogezonen.
Tryk på
på
for at øge varmetrinnet. Tryk
for at mindske varmetrinnet. Tryk
DANSK
på
og
samtidigt for at slukke for
kogezonen.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
4.5 Boosterfunktion
varmetrin. Tryk på
for kogesektionen med
Denne funktion tilfører ekstra effekt til
induktionskogezonerne. Funktionen kan
kun aktiveres for induktionskogezonerne
i et begrænset stykke tid. Derefter skifter
induktionszonen automatisk tilbage på
det højeste varmetrin.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: indstil først kogezonen og
indstil derefter det maksimale varmetrin.
, indtil
Tryk på
tændes.
Sådan deaktiveres funktionen: berør
kogesektionen med
kogesektionen med
funktionen igen.
•
•
Indstil først varmetrinnet.
•
tændes i 4 sekunder.
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
4.7 Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med
varmetrin. Tryk på
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
5. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
.
tændes. Tryk
, aktiveres
4.8 Effektstyring-funktion
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
.
.
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
•
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
.
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
4.6 Lås
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
•
.
9
•
Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3700 W.
Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en enkelt
fase, overskrider 3700 W.
Funktionen reducerer effekten til de
andre kogezoner, der er tilsluttet til
den samme fase.
Varmetrindisplayet for de reducerede
zoner skifter mellem to niveauer.
10
www.electrolux.com
5.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
•
•
Korrekt: Støbejern, stål, emaljeret
stål, rustfrit stål, sandwichbund
(mærket som egnet af producenten).
Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
•
•
Vand kommer meget hurtigt i kog på
en zone, der står på det højeste
varmetrin.
En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrejets mål
Induktionskogezonerne tilpasser sig til en
vis grad automatisk til størrelsen af
kogegrejets bund.
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
5.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
•
•
•
•
•
små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer
(sandwichstruktur).
fløjtende lyd: du bruger kogezonen på
højt varmetrin, og kogegrejet består af
flere materialer (sandwichstruktur).
brummen: du bruger højt varmetrin.
klikken: elektronikken arbejder.
hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
5.3 Eksempler på anvendelse
Forholdet mellem varmeindstilling og
kogezonens strømforbrug er ikke lineært.
Når du øger varmeindstillingen, er det
ikke proportionelt med øgningen af
kogezonens strømforbrug. Dette betyder,
at en kogezone med middel
varmeindstilling bruger under halvdelen
af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
2-3
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter under tilbered‐
ningen.
-1
DANSK
11
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
3-4
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilføj nogle spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
5 - 15
Kogning af større mængder vand. Boosterfunktionen er aktiveret.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
6.2 Rengøring af
kogesektionen
•
Fjern straks: Smeltet plastik,
plastfolie, sukker og sukkerholdige
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
•
•
madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær
forsigtig for at undgå forbrændinger.
Sæt specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en fugtig klud.
12
www.electrolux.com
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke til‐
sluttet til en strømforsy‐
ning, eller den er forkert til‐
sluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se til‐
slutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrin‐
net på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt.
sensorfelte samtidigt.
Der er vand eller fedtstænk Tør betjeningspanelet af.
på betjeningspanelet.
Der udsendes et lydsignal, Du har tildækket et eller
og kogesektionen slukkes. flere sensorfelter.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Sektionen slukkes.
Flyt genstanden fra sens‐
orfelterne.
Du har lagt noget på taste‐ Flyt genstanden fra taste‐
rne.
rne .
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
Varmetrinnet skifter mel‐
lem to forskellige varme‐
trin.
Strømstyringsfunktion er
tændt.
Se kapitlet "Daglig brug".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort koge‐
det er placeret for tæt på
grej på de bageste koge‐
betjeningspanelet.
zoner.
tændes.
Automatisk slukning er ak‐
tiveret.
Sluk og tænd for kogesek‐
tionen.
tændes.
Børnesikringen eller funkti‐ Se kapitlet "Daglig brug".
onslåsen er slået til.
tændes.
Der står ikke kogegrej på
kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezo‐
nen.
Der er brugt uegnet koge‐
grej.
Brug egnet kogegrej.
Se kapitlet "Nyttige oplys‐
ninger og råd".
DANSK
Problemer
Mulige årsager
13
Afhjælpning
Diameteren på kogegrejets Brug kogegrej med de ret‐
bund er for lille til kogezo‐ te mål.
nen.
Se kapitlet “Teknisk infor‐
mation”.
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Kobl kogesektionen fra lys‐
nettet i et stykke tid. Sluk
på gruppeafbryderen, eller
tag sikringen ud på tavlen.
Tilslut apparatet igen. Kon‐
takt et autoriseret service‐
center, hvis
igen.
tændes.
Der er en fejl i kogesektio‐
nen, fordi et kogegrej er
kogt tør. Automatisk sluk‐
ning og overophednings‐
sikringen for kogezonerne
er aktiveret.
7.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
hjørnet af glaspladen) og den
tændes
Sluk for kogesektionen.
Fjern det varme kogegrej.
Tænd for kogezonen igen
efter ca. 30 sekunder. Fejl‐
meddelelsen forsvinder,
hvis kogegrejet var proble‐
met. Restvarmeindikator
fortsætter med at lyse. Lad
kogegrejet køle tilstrække‐
ligt af. Kontrollér, om koge‐
grejet er egnet til kogesek‐
tionen.
Se kapitlet "Nyttige oplys‐
ninger og råd".
fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du
har betjent kogesektionen korrekt. Hvis
fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
8. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
8.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
8.3 Tilslutningskabel
•
Kogesektionen leveres med netkabel.
14
www.electrolux.com
•
For at erstatte det beskadigede
netkabel skal du bruge følgende (eller
højere) netkabeltype: H05V2V2-F T
min 90°C. Kontakt altid Electrolux
Service A/S.
8.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
DANSK
15
min.
12 mm
min.
2 mm
8.5 Beskyttelsesboks
Hvis du bruger en beskyttelseskasse
(ekstraudstyr), er der ikke brug for den
forreste luftpassage på 2 mm og den
beskyttende plade lige under
kogesektionen. Beskyttelsesboksen fås
muligvis ikke i visse lande. Kontakt din
lokale forhandler.
Du kan ikke bruge
beskyttelsesboksen, hvis
kogesektionen monteres
over en ovn.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Mærkeplade
Model HOI620S
Type 60 GAP D5 AU
Induktion 6.6 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC 949 492 099 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fremstillet i Rumænien
6.6 kW
16
www.electrolux.com
9.2 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt Boosterfunkti‐ Boosterfunkti‐ Diameter for
(maks. varme‐ on [W]
on maksimal
kogegrej [mm]
trin) [W]
varighed
[min.]
Forreste ven‐
stre
2300
2800
10
180 - 210
Bageste ven‐
stre
1200
-
-
125 - 145
Forreste højre
1200
1800
4
125 - 145
Bageste højre
1800
-
-
145 - 180
Kogezonernes effekt kan afvige en
smule fra dataene i tabellen.
Variationerne skyldes kogegrejets
materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
HOI620S
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Diameter af runde koge‐
zoner (Ø)
Induktion
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezo‐ Forreste venstre
ne (EC electric cooking)
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
185,2 Wh/kg
179,3 Wh/kg
179,3 Wh/kg
177,2 Wh/kg
Kogesektionens energi‐
forbrug (EC electric hob)
180,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
DANSK
•
•
•
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
•
17
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
18
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 19
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 20
3. LAITTEEN KUVAUS.........................................................................................23
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................24
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................26
6. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 27
7. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 28
8. ASENNUS........................................................................................................ 30
9. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 32
10. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 33
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
19
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
•
•
•
•
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
SUOMI
•
•
•
•
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
•
•
•
•
•
•
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
•
21
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
•
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
•
•
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
2.6 Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
SUOMI
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Keittoalueet
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
3.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
4
5
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kos‐
Toiminto
ketus‐
paini‐
ke
1
2
3
4
5
/
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois
päältä.
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
-
Keittoalueen valitseminen.
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Tehotason säätäminen.
3.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
23
24
www.electrolux.com
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on toiminnassa.
-
Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole as‐
tiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
3.4 Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön
vuoksi.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
4.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
4.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
•
•
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
,1-2
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
SUOMI
25
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
Tehotaso
Keittotason pois
kytkeytymisaika
kosketa painiketta
sekunnin ajaksi.
3-4
5 tuntia
Toiminnon kytkeminen pois
5
4 tuntia
6-9
1,5 tunti
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Aseta keittoalue koskettamalla
Tehoasetus (
.
) näkyy näytössä.
4.4 Tehotaso
. Tehotasoa lasketaan
koskettamalla painiketta . Keittoalue
kytketään pois toiminnasta koskettamalla
samanaikaisesti painikkeita
ja
.
4.5 Power-toiminto
neljän sekunnin ajan.
painiketta
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: aseta ensin keittoalue
ja aseta sitten maksimitehotaso. Kosketa
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta
.
. Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
ajan.
neljän sekunnin
syttyy. Kytke keittotaso pois
.
toiminnasta painikkeella
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella
.
syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
kytkettynä.
, toiminto on edelleen
4.8 Tehonhallinta -toiminto
•
4.6 Lukitus
•
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
•
Aseta ensin tehotaso.
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
, kunnes
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
Tehotasoa nostetaan koskettamalla
painiketta
4.7 Lapsilukko
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
Aseta keittoalue.
painiketta
syttyy neljän
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
4.3 Keittoalueen valitseminen
vastaavan alueen kosketuspainiketta
.
•
Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän
mukaan. Katso kuva.
Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3700 W.
Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
26
www.electrolux.com
•
•
kokonaissähkökuormitus on yli 3700
W.
Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
Alhaisemman tehon omaavien
alueiden tehotasonäyttö muuttuu
kahdella tasolla.
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
•
•
sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
5.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
•
•
•
•
Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
•
•
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.
•
pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla
magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka.
5.3 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen
virrankulutuksen suhde ei ole
lineaarinen. Keittoalueen virrankulutus ei
kasva suhteellisesti suurempaan
tehotasoon siirryttäessä. Tämä tarkoittaa,
että keskisuurella tehotasolla toimiva
SUOMI
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Tehotaso
27
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Käyttökohde:
Aika
(min)
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää joitakin ruokalusikalli‐
sia nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
-1
20 - 60
Vinkkejä
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimin‐
taan.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Yleistä
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
28
www.electrolux.com
•
•
•
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
•
6.2 Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
•
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virhe‐
ellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Katso kytkentäkaa‐
vio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehota‐
so 10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useam‐
Kosketa vain yhtä koske‐
paa kosketuspainiketta sa‐ tuspainiketta.
manaikaisesti.
Käyttöpaneelilla on vettä
tai rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.
Keittotasosta kuuluu ääni‐ Yksi tai useampi kosketus‐ Poista esineet kosketus‐
merkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
painikkeiden päältä.
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
keittotaso on kytketty pois
toiminnasta.
SUOMI
29
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketus‐
painikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska Jos alue on toiminut riittä‐
sitä on käytetty vain vähän vän kauan ollakseen kuu‐
aikaa.
ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta-toiminto on
toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Kosketuspainikkeet kuu‐
menevat.
Keittoastia on liian suuri,
tai se on liian lähellä pai‐
nikkeita.
Laita isokokoiset keittoa‐
stiat taka-alueille, jos mah‐
dollista.
syttyy.
Automaattinen virrankat‐
kaisu on toiminnassa.
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toi‐
mintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoi‐
minto on kytketty toimin‐
taan.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia alueelle.
ja numero syttyy näyt‐
töön.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keit‐
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vih‐
jeitä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkai‐
sija on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keit‐
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tek‐
niset tiedot".
Keittoalueessa on jokin vi‐
ka.
Kytke keittoalue irti verkko‐
virrasta lyhyeksi ajaksi. Ir‐
rota sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota
yhteys valtuutettuun huol‐
toliikkeeseen.
30
www.electrolux.com
Ongelma
syttyy.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kie‐
hunut keittoastia. Auto‐
maattinen virrankatkaisu ja
alueiden ylikuumenemis‐
suoja on lauennut.
Kytke keittotaso pois pääl‐
tä. Poista kuuma keittoa‐
stia tasolta. Kytke alue uu‐
delleen toimintaan noin 30
sekunnin kuluttua. Jos on‐
gelman aiheutti keittoastia,
virheviesti häviää. Jälki‐
lämmön merkkivalo voi pa‐
laa. Anna keittoastian jääh‐
tyä riittävästi. Tarkista so‐
piiko keittoastia keittota‐
soon.
Lue ohjeet kohdasta "Vih‐
jeitä ja neuvoja".
7.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
sopiviin, määräystenmukaisiin
kalusteisiin ja työtasoihin.
8.3 Liitäntäjohto
8.1 Ennen asentamista
•
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
•
Sarjanumero ...........................
8.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu
Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F
T min 90 °C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
SUOMI
8.4 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
31
32
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
8.5 Suojakotelo
Jos käytössä on suojakotelo
(lisävaruste), edessä oleva 2 mm:n
ilmavirtaustila ja keittotason alapuolella
oleva suojataso eivät ole tarpeen.
Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla
kaikissa maissa lisävarusteena. Ota
yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
Et voi käyttää suojakoteloa,
jos asennat keittotason
uunin yläpuolelle.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli HOI620S
Tyyppi 60 GAP D5 AU
Induktio 6.6 kW
Sarjanumero .................
ELECTROLUX
Tuotenumero 949 492 099 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Romaniassa
6.6 kW
SUOMI
33
9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
Power-toimin‐ Power-toimin‐
to [W]
to kesto enin‐
tään [min]
Keittoastian
halkaisija
[mm]
Vasemmalla
edessä
2300
2800
10
180 - 210
Vasemmalla
takana
1200
-
-
125 - 145
Oikealla edes‐
sä
1200
1800
4
125 - 145
-
-
145 - 180
Oikealla takana 1800
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
HOI620S
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
185,2 Wh/kg
179,3 Wh/kg
179,3 Wh/kg
177,2 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
10.2 Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
180,3 Wh/kg
•
•
•
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
34
www.electrolux.com
•
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
•
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
35
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................36
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................37
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................40
4. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 41
5. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 43
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 44
7. FELSÖKNING...................................................................................................45
8. INSTALLATION................................................................................................ 46
9. TEKNISKA DATA............................................................................................. 49
10. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 49
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
36
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste
övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt
övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
•
•
•
•
•
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.
Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
38
www.electrolux.com
•
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
•
•
•
•
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Använd denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
SVENSKA
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte ett varmt lock på hällens
glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
•
39
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av ugnen och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
2.6 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
40
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Beskrivning av hällen
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
1
145 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
3.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch Funktion
-kon‐
troll
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnlås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
-
För att välja kokzon.
4
-
5
/
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
För inställning av värmeläge.
3.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är på.
SVENSKA
Display
41
Beskrivning
Effektfunktion är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat
på kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
3.4 Restvärmeindikering
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
•
tänds
•
•
•
•
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
4.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
,1-2
Hällen stängs av
efter
6 timmar
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
4.3 Välja kokzon
Ställ in kokzonen genom att trycka på
touchkontrollen som är kopplad till
denna kokzon. Displayen markerar
indikeringen av värmeläget (
4.4 Värmeläge
Ställ in kokzonen.
).
42
www.electrolux.com
Tryck på
för att öka värmeläget.
Användning
på
för att minska
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
värmeläget. Tryck på
och
samtidigt för att inaktivera kokzonen.
För att avaktivera funktionen: aktivera
4.5 Effektfunktion
Tryck på
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk
information".
hällen med
tänds. Tryck på
i4
hällen med .
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
•
tänds.
•
.
4.6 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds i 4 sekunder.
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
4.7 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera
sedan högsta värmeläge. Tryck på
Avaktivera funktionen: tryck på
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
aktiveras
4.8 Effektreglering-funktion
För att aktivera funktionen för en
kokzon: ställ först in kokzonen och
tills
. Ställ inte in värmeläget.
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3700 W.
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
SVENSKA
43
5. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
5.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Se avsnittet "Teknisk
information".
5.2 Ljud under användning
Om du hör:
•
•
Kokkärlsmaterial
•
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (märkt som lämpligt av
tillverkaren).
Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
•
•
•
knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
surrande: använder du hög effektnivå.
klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
5.3 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
Värmeläge
-1
1-2
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
Rör om med jämna mellan‐
rum.
5 - 25
44
www.electrolux.com
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
6.2 Rengöring av hällen
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med
•
•
socker. I annat fall kan denna typ av
smuts skada hällen. Var försiktig och
undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
SVENSKA
45
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Säkringen har gått.
Lösning
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom 10
sekunder.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Se avsnittet "Daglig an‐
vändning".
Effektfunktionen är påsla‐
gen.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
tänds.
Den automatiska avstäng‐
ningen har aktiverats.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds.
Funktionslåset/Barnlåset
är aktiverat.
Se avsnittet "Daglig an‐
vändning".
46
www.electrolux.com
Problem
tänds.
och en siffra tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Teknisk infor‐
mation".
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från
eluttaget en stund. Ta ur
eller koppla från säkringen
i husets/lägenhetens säk‐
ringsskåp. Anslut igen. Om
tänds igen ber vi dig
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Automatisk
avstängning och överhet‐
tningsskydd för zonerna är
igång.
7.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
Stäng av hällen. Ta bort
det heta kokkärlet. Slå på
zonen igen efter ca 30 se‐
kunder. Om det berodde
på kokkärlet försvinner fel‐
meddelandet. Restvär‐
meindikatorn är fortfarande
tänd. Låt kokkärlet bli till‐
räckligt svalt. Kontrollera
om kokkärlet är kompati‐
belt med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
8. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
SVENSKA
8.2 Inbyggnadshällar
8.3 Nätkabel
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
Byta ut en skadad nätkabel mot
följande (eller högre) nätkabeltyp:
H05V2V2-F T min 90 °C. Kontakta din
lokala servicestation.
8.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
47
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
48
www.electrolux.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
8.5 Skyddslåda
Om du har en skyddslåda (extra tillbehör)
behövs inte det främre
luftflödesutrymmet på 2 mm och
skyddsgolvet direkt under hällen.
Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla
länder. Kontakta din lokala återförsäljare.
Du kan inte använda
skyddslådan om du
installerar hällen ovanför en
ugn.
SVENSKA
49
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell HOI620S
Typ 60 GAP D5 AU
Induktion 6.6 kW
Serienr .................
ELECTROLUX
PNC 949 492 099 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Rumänien
6.6 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
Effektfunktion Effektfunktion Kokkärlets dia‐
[W]
maximal var‐
meter [mm]
aktighet [min]
Vänster fram
2300
2800
10
180 - 210
Vänster bak
1200
-
-
125 - 145
Höger fram
1200
1800
4
125 - 145
Höger bak
1800
-
-
145 - 180
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
HOI620S
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐ Vänster fram
ner (Ø)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per
Vänster fram
kokzon (EC electric cook‐ Vänster bak
ing)
Höger fram
Höger bak
185,2 Wh / kg
179,3 Wh / kg
179,3 Wh / kg
177,2 Wh / kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
180,3 Wh / kg
50
www.electrolux.com
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
•
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
10.2 Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
51
867333074-A-522016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising