Leonard | LAI6000F | User manual | Leonard LAI6000F User Manual

Leonard LAI6000F User Manual
návod k použití
Varná deska
LAI6000F
2 leonard
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
2
3
5
6
8
10
Odstraňování závad
10
Pokyny k instalaci
11
Technické informace
13
Poznámky k ochraně životního prostředí
14
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním.
Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání
zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.
• Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo
samostatným dálkovým ovládáním.
leonard 3
• Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může
být nebezpečná a způsobit požár.
• Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič
a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou.
• Nepokládejte věci na varnou desku.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly
zahřát na velmi vysokou teplotu.
• Je-li sklokeramický povrch desky prasklý, vypněte spotřebič,
abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
• Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a
nespoléhejte na detektor nádoby.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
Upozornění Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
• Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva, abyste zabránili bobtnání z důvodu
vlhkosti.
• Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
• Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod
oknem. Zabráníte tak převržení horkého
nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či
okna.
• Pokud je spotřebič instalován nad zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi dnem
spotřebiče a horní zásuvkou zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
• Ujistěte se, že je mezi pracovní deskou a
přední stranou spotřebiče umístěného
pod ní prostor pro proudění vzduchu alespoň 2 mm. Záruka nekryje škody způso-
bené nedostatečným prostorem pro proudění vzduchu.
• Spodek spotřebiče se může silně zahřát.
Doporučujeme proto instalovat nehořlavý
samostatný panel pod spotřebičem, který
bude zakrývat spodek spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
Upozornění Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Před každou údržbou nebo čištěním je
nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen
od elektrické sítě.
• Použijte správný typ napájecího kabelu.
• Elektrické kabely nesmí být zamotané.
• Dbejte na to, aby se elektrické přívodní
kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče nebo horkého nádobí, když spotřebič připojujete do blízké zásuvky.
• Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován
správně. Volné a nesprávné zapojení napájecího kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek přehřátí
svorky.
• Ujistěte se, že je nainstalována ochrana
před úrazem elektrickým proudem.
4 leonard
• Použijte svorku k odlehčení kabelu od tahu.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí
výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu
se obraťte na servisní středisko nebo
elektrikáře.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
• Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky
(pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe
a stykače.
Použití spotřebiče
Upozornění Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu elektrickým proudem.
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Spotřebič nepoužívejte spolu s externím
časovačem nebo samostatným dálkovým
ovládáním.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
• Na varné zóny nepokládejte příbory nebo
pokličky. Mohly by se zahřát.
• Po každém použití nastavte varnou zónu
do polohy „vypnuto“. Nespoléhejte se na
detektor nádoby.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
• Jestliže povrch praskne, odpojte
spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem.
• Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k indukčním varným zónám blíže než na 30
cm.
Upozornění Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu.
• Tuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat
hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji,
držte plameny a ohřáté předměty mimo
jejich dosah.
• Páry uvolňované velmi horkými oleji se
mohou samovolně vznítit.
• Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin, může způsobit požár při nižších teplotách než olej, který se používá poprvé.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
• Nepokoušejte se hasit oheň vodou. Odpojte spotřebič a plameny přikryjte víkem
nebo hasicí rouškou.
Upozornění Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Nepokládejte horké nádoby na ovládací
panel.
• Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
• Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly
varné nádoby či jiné předměty. Mohl by
se poškodit jeho povrch.
• Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
• Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii.
• Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo
nádoby s poškozeným dnem mohou
způsobit poškrábání sklokeramiky. Tyto
předměty při přesouvání na varné desce
vždy zdvihněte.
Čištění a údržba
Upozornění Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
Likvidace
Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
• Pro informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
leonard 5
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
180
180
210
145
mm
1
2
3
4
5
mm
3
mm
mm
5
Indukční varná zóna
Indukční varná zóna
Indukční varná zóna
Ovládací panel
Indukční varná zóna
4
Uspořádání ovládacího panelu
1
2
3
10
4
9
5
6
8
7
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a
zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Senzorové tlačítko
Funkce
1
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče
2
Slouží k zablokování a odblokování ovládacího
panelu
3
/
Slouží ke zvýšení nebo snížení času
4
Ukazatele časovače varných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas
5
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách
6
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty
7
Slouží k zapnutí funkce posílení výkonu
8
Volba varné zóny
9
10
/
Slouží ke zvýšení nebo snížení času
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce STOP+GO
6 leonard
Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
Varná zóna je zapnutá.
Je zapnutá funkce Uchovat teplé/STOP+GO.
Funkce automatického ohřevu je zapnutá.
Nesprávný typ nebo příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žádná nádoba.
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnuté blokování tlačítek / dětská bezpečnostní pojistka.
Je zapnutá funkce posílení výkonu.
Je zapnutá funkce automatického vypnutí.
Kontrolka zbytkového tepla
Upozornění
Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem!
Indukční varné zóny vytvářejí teplo potřebné
k vaření přímo ve dně varné nádoby. Sklokeramická varná deska se ohřívá teplem
nádoby.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Zapnutí a vypnutí
na jednu sekundu spotřebič
Stisknutím
zapnete nebo vypnete.
Automatické vypnutí
Tato funkce spotřebič automaticky
vypne v následujících případech:
• Všechny varné zóny jsou vypnuté (
).
• Po zapnutí spotřebiče jste nenastavili teplotu.
• Něco jste rozlili nebo položili na ovládací
panel na déle než 10 sekund (pánev,
utěrka, atd.). Na určitou dobu zazní zvukový signál a spotřebič se vypne. Odstraňte všechny předměty, nebo vyčistěte
ovládací panel.
• Spotřebič se příliš zahřál (např. při vyvaření obsahu varné nádoby). Před novým použitím spotřebiče je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
• Použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se varná zóna
automaticky vypne.
• Po určité době nevypnete varnou zónu
nebo nezměníte nastavení teploty. Po
a spotřebič se
určité době se rozsvítí
vypne. Viz níže.
• Vztah mezi nastavením teploty a času
funkce automatického vypnutí:
•
,
— 6 hodin
•
— 5 hodin
•
— 4 hodiny
•
— 1,5 hodiny
Nastavená teplota
zvýšíte nastavenou teplotu. PoPomocí
mocí
snížíte nastavenou teplotu. Displej
ukazuje nastavenou teplotu. Současným
a
vypnete varnou zónu.
stisknutím
Automatický ohřev
Zapnutím funkce automatického ohřevu získáte potřebné nastavení teploty za kratší
dobu. Tato funkce nastaví na určitou dobu
nejvyšší teplotu (viz obrázek) a pak ji sníží
na požadované nastavení teploty.
Funkci Automatického ohřevu pro varnou
zónu zapnete následovně:
1. Stiskněte
. Na displeji se zobrazí
.
symbol
2. Ihned zmáčkněte
. Na displeji se zobrazí symbol
.
leonard 7
3. Ihned opakovaně stiskněte
, dokud
se nezobrazí nastavení požadované teploty. Na displeji se po třech sekun.
dách zobrazí symbol
Pokud chcete funkci vypnout, stiskněte
.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Funkce posílení výkonu
Funkce posílení výkonu dodá indukčním
varným zónám více elektrické energie.
Funkci posílení výkonu lze zapnout na omezenou dobu (viz kapitola „Technické informace“). Poté se indukční varná zóna automaticky přepne na nejvyšší teplotu. Funkci
, rozsvítí se symbol
zapnete stisknutím
. Funkci vypnete stisknutím
nebo
.
Řízení výkonu
Řízení výkonu rozděluje výkon mezi dvě párové varné zóny (viz obrázek). Funkce posílení výkonu nastaví maximální teplotu jedné
varné zóny z páru. Výkon druhé varné zóny
z páru se automaticky sníží. Displej varné
zóny se sníženým výkonem se mění v rozmezí dvou úrovní.
Časovač
Odpočítávání času
Odpočítání času použijte k nastavení délky
zapnutí varné zóny při jednom vaření.
Časovač nastavte až po výběru varné
zóny.
Teplotu můžete nastavit před nebo po nastavení časovače.
• Nastavení varné zóny: opakovaně se
, dokud se nerozsvítí kondotkněte
trolka požadované varné zóny.
• Zapnutí nebo změna nastavení časonebo
časovače
vače: dotkněte se
a nastavte čas ( 00 - 99 minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat pomaleji, odpočítává se čas.
• Vypnutí časovače: pomocí
nastavte
varnou zónu a pomocí
časovač vypněte. Zbývající čas se bude odečítat
zpět až do 00 . Kontrolka varné zóny
zhasne.
• Kontrola zbývajícího času: zvolte var. Kontrolka varné
nou zónu pomocí
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a začne blikat 00 . Varná zóna se
vypne.
• Vypnutí zvukového signálu: stiskněte
Minutku
Když není zapnutá žádná varná zóna, můžete časovač použít jako Minutku. Stiskně. Pomocí
nebo
nastavte čas.
te
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a začne blikat 00 .
• Vypnutí zvukového signálu: stiskněte
STOP+GO
Funkce STOP + GO přepne všechny za).
pnuté varné zóny na nejnižší teplotu (
Při zapnuté funkci STOP + GO nelze měnit
tepelné nastavení.
Funkce STOP + GO nevypne funkci časovače.
• Tuto funkci zapnete stisknutím
. Zobrazí se symbol
.
• Tuto funkci vypnete stisknutím
. Zapne se předchozí zvolené nastavení teploty.
8 leonard
Zámek
Když jsou varné zóny zapnuté, můžete za. Zablokovat ovládací panel, ale nikoliv
bráníte tak náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte teplotu.
. Na čtyři
Tuto funkci zapnete dotykem
sekundy se rozsvítí symbol
.
Časovač zůstane zapnutý.
. Zapne se
Tuto funkci vypnete dotykem
předchozí zvolené nastavení teploty.
Vypnutím spotřebiče vypnete také tuto
funkci.
Dětská bezpečnostní pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
spotřebiče.
Zapnutí dětské bezpečnostní pojistky
• Pomocí
zapněte spotřebič. Nenastavujte teplotu.
• Na čtyři sekundy stiskněte
. Zobrazí
se symbol
.
• Pomocí
spotřebič vypněte.
Vypnutí dětské bezpečnostní pojistky
• Pomocí
zapněte spotřebič. Nenastavujte teplotu. Na čtyři sekundy stiskněte
. Zobrazí se symbol
.
• Pomocí
spotřebič vypněte.
Vyřazení dětské bezpečnostní pojistky
na jedno vaření
• Pomocí
zapněte spotřebič. Zobrazí se
.
symbol
• Na čtyři sekundy stiskněte
. Do 10
sekund nastavte teplotu. Nyní můžete
spotřebič použít.
• Když spotřebič vypnete pomocí
, dětská bezpečnostní pojistka se znovu zapne.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
INDUKČNÍ VARNÉ ZÓNY
U indukčních varných zón vytváří silné elektromagnetické pole teplo v nádobách velmi
rychle.
Nádoby pro indukční varné zóny
Důležité Indukční varné zóny používejte s
vhodnými nádobami.
Materiál nádobí
• vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže …
• ... se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší teplotu
velmi rychle ohřeje.
• ... magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být zcela rovné a co
nejtlustší.
Rozměry nádoby: indukční varné zóny se
do určité míry automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby.
Zvuky během používání
Jestliže slyšíte
• praskání: nádobí je vyrobeno z různých
materiálů (sendvičová konstrukce).
• pískání: používáte jednu varnou zónu nebo několik varných zón na vysoký výkon
a nádoby jsou vyrobeny z různých materiálů (sendvičové dno).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínání elektrických
přepínačů.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Popsané zvuky jsou normální a neznamenají žádnou závadu spotřebiče.
Úspora energie
Jak ušetřit energii
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
• Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte.
• Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
Výkon varné zóny
Výkon varné zóny závisí na průměru varné
nádoby. Nádoby s menším než minimálním
průměrem přijímají pouze část výkonu vy-
leonard 9
tvářeného varnou zónou. Minimální průměry
viz kapitola „Technické informace“.
Příklady použití spotřebiče pro přípravu
jídel
Vztah mezi nastavením teploty a spotřebou
energie příslušené varné zóny není přímo
úměrný.
Když zvýšíte nastavení teploty, nezvýší se
úměrně spotřeba energie dané varné desky.
Nastavení
teploty
To znamená, že varná zóna se středním nastavením teploty spotřebuje méně než polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce jsou jen
orientační.
Vhodné pro:
Čas
Tipy
K uchování teploty již připraveného jídla
podle potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou
3%
1-2
Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny
5 - 25 min
Čas od času zamíchejte
3–5%
1-2
Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce
10 - 40 min
Vařte s pokličkou
3–5%
2-3
Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových
jídel
25 - 50 min
Přidejte alespoň dvakrát
tolik vody než rýže, mléčná jídla během ohřívání
občas zamíchejte
5 – 10 %
3-4
Podušení zeleniny, ryb, masa
20 - 45 min
Přidejte několik lžic tekutiny
10 – 15 %
4-5
Vaření brambor v páře
20 - 60 min
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor
15 – 21 %
4-5
Vaření většího množství jídel,
dušeného masa se zeleninou a polévek
60 - 150 min
Až 3 l vody a přísady
15 – 21 %
6-7
Mírné smažení: plátků masa
nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater,
jíšky, vajec, palačinek a koblih
dle potřeby
V polovině doby obraťte
31 – 45 %
7-8
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky, steaky
5 - 15 min
V polovině doby obraťte
45 – 64 %
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci),
fritování hranolků
1
Nominální
spotřeba
energie
100 %
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce řízení výkonu.
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých
poznatků mohou akrylamidy vznikající při
smažení jídel dohněda (zejména u
škrobnatých potravin) poškozovat zdraví.
Doporučujeme proto vařit při nejnižších
teplotách a nenechávat jídlo příliš
zhnědnout.
10 leonard
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič čistěte po každém použití.
Nádoby používejte vždy s čistou spodní
stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce nemají vliv na její
funkci.
2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s
malým množstvím čisticího prostředku.
3. Nakonec spotřebič otřete do sucha
čistým hadříkem.
Odstranění nečistot:
1. – Okamžitě odstraňte: roztavený
plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může spotřebič poškodit. Použijte speciální škrabku na sklo.
Škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky.
– Odstraňte po dostatečném vychladnutí spotřebiče: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Použijte speciální čisticí
prostředek na sklokeramiku nebo nerezovou ocel.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém
Možná příčina
Spotřebič nelze zapnout ani
používat.
Řešení
Zapněte spotřebič znovu a maximálně do 10 sekund nastavte
teplotu.
Dotkli jste se dvou nebo více
senzorových tlačítek současně.
Dotkněte se pouze jednoho senzorového tlačítka.
Funkce STOP+GO je zapnutá.
Viz kapitola „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je voda
nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
spotřebič se vypne.
Když je spotřebič vypnutý, ozve
se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze senzorových tlačítek.
Spotřebič se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové
tlačítko
.
Odstraňte předmět ze senzorového tlačítka.
Kontrolka zbytkového tepla se
nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá jen
krátkou dobu a není tedy horká.
Jestliže byla varná zóna zapnutá
dostatečně dlouho, aby byla
horká, obraťte se na servisní
středisko.
Funkce automatického ohřevu
nefunguje.
Varná zóna je horká.
Nechte varnou zónu dostatečně
vychladnout.
Je nastavena nejvyšší teplota.
Nejvyšší stupeň teploty má stejný výkon jako funkce automatického ohřevu.
leonard 11
Problém
Možná příčina
Řešení
Nastavení teploty kolísá mezi
dvěma nastaveními.
Je zapnutá funkce řízení výkonu.
Viz „Řízení výkonu“.
Senzorová tlačítka se zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo jste
ji postavili příliš blízko ovládacích prvků.
Je-li nutné vařit ve velkých nádobách, postavte je na zadní varné zóny.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce automatického vypnutí.
Vypněte spotřebič a znovu jej
zapněte.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce dětské bezpečnostní pojistky nebo blokování tlačítek.
Viz kapitola „Denní používání“.
Rozsvítí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte nádobu.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Průměr dna nádoby je pro varnou zónu příliš malý.
Přesuňte ji na menší varnou zónu.
Porucha spotřebiče.
Spotřebič na chvíli odpojte z
elektrické sítě. Vypojte pojistku v
domácí elektroinstalaci. Opět ji
připojte. Jestliže se
opět rozsvítí, obraťte se na místní servis.
U spotřebiče došlo k chybě,
protože se vyvařila voda z
nádoby. Zafungovala ochrana
proti přehřátí varné zóny a
funkce automatického vypnutí.
Vypněte spotřebič. Odstraňte
horkou nádobu. Po přibližně 30
sekundách varnou zónu opět
zapněte. Pokud byl problém ve
varné nádobě, chybové hlášení
se na displeji přestane zobrazovat, může se však dále zobrazovat ukazatel zbytkového tepla.
Nechte nádobu dostatečně vychladnout a dle části „Nádoby
pro indukční varnou zónu“
zkontrolujte, zda je tato nádoba
vhodná pro použití s tímto
spotřebičem.
Rozsvítí se
Rozsvítí se
a číslo.
.
Pokud problém nemůžete vyřešit s pomocí
výše uvedených pokynů sami, obraťte se
prosím na svého prodejce nebo na oddělení
péče o zákazníky. Uveďte údaje z typového
štítku, kód ze tří číslic a písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a chybové
hlášení, které se zobrazuje.
Ujistěte se, že jste spotřebič používali
správným způsobem. Pokud ne, budete
muset návštěvu technika z poprodejního
servisu nebo prodejce zaplatit, i když je
spotřebič ještě v záruce. Informace o zákaznickém servisu a záručních podmínkách
jsou uvedeny v záruční příručce.
POKYNY K INSTALACI
Upozornění Viz kapitola
„Bezpečnostní informace“.
Před instalací spotřebiče
Před instalací spotřebiče si poznamenejte
všechny údaje, které jsou uvedeny vespod
na typovém štítku. Typový štítek se nachází
na spodní straně skříně spotřebiče.
• Model ...........................
• Výrobní číslo (PNC) .............................
• Sériové číslo (S.N.) ....................
12 leonard
Vestavné spotřebiče
• Vestavné spotřebiče se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
• Poškozený síťový kabel vyměňte za speciální kabel (typ H05BB-F max. teplota 90
°C; nebo vyšší). Obraťte se na místní autorizované servisní středisko.
Spojovací kabel
• Spotřebič se dodává s připojovacím kabelem.
Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
min. 500 mm
< 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
> 20 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 2 mm
min. 500 mm
min
30 mm
leonard 13
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
38 mm
Pokud používáte ochrannou skříň (doplňkové příslušenství1)), není nutné zachovat
přední prostor pro proudění vzduchu o
šířce 2 mm a instalovat ochranné dno
přímo pod spotřebičem.
Ochrannou skříň nelze použít, pokud
spotřebič instalujete nad troubou.
1) Ochranná skříň nemusí být v některých zemích v nabídce. Obraťte se prosím na svého místního dodavatele.
TECHNICKÉ INFORMACE
Model LAI6000F
Prod.Nr. 949 594 335 00
Typ 58 GAD D5 AU
220-240 V 50-60 Hz
Induction 7,4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7,4 kW
LEONARD
Výkon varných zón
14 leonard
Varná zóna
Nominální výkon (maximální
nastavení teploty) [W]
Zapnutá funkce
posílení výkonu
[W]
Délka chodu
funkce posílení
výkonu [min]
Minimální průměr nádoby
[mm]
Pravá zadní —
180 mm
1800 W
2500W
10
145
Pravá přední —
145 mm
1400 W
125
Levá zadní — 180
mm
1800 W
145
Levá přední —
210 mm
2200 W
3700W
Výkon varných zón se může nepatrně lišit
od údajů uvedených v této tabulce. Mění se
10
180
na základě materiálu a průměru varných
nádob.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Obalové materiály
Obalové materiály neškodí životnímu
prostředí a jsou recyklovatelné. Plastové díly jsou označeny značkami:
>PE<,>PS< apod. Zlikvidujte prosím
veškerý obalový materiál jako domácí
odpad ve vhodném kontejneru v místě
svého bydliště.
leonard 15
892952555-A-292012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising