Electrolux EHD60100P User Manual

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Electrolux EHD60100P User Manual | Manualzz
іолданушылар шiн
ма л маттар
Индукциялыі тамаі
пiсiру кемпiрегi
EHD60100P
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Electrolux фирмасына іош
келдiœiз!
зi iзге к п іуаныш к рсете
алатын, Electrolux фирмасыны аса
жо ары сапалы б йымын сатып
ал аны ыз шiн рахмет айтамыз.
зi iздi т рмысы ызды бiраз
же iл іылу шiн аса жо ары сапалы
б йымдарды бай тал ауын сына
алу бiздi маісатымыз. Осыларды
бiрнеше лгiлерiн осы кiтапшiнi
со ыны алдында ы бетiнде таба
аласыз. Сатып ал ан жа а
б йымызды барлыі
артыішылыітарын бiлу шiн бiраз
уаіыт алып пайдаланушылар а
арнал ан ма л маттарды оіы ыз.
зi iздi т рмысы ызды бiраз
же iлдете алатынымыз а
сенiмдiмiз. Сiзге і тты с ттер
тiлеймiз.
4 electrolux с µздер т iзiмi
С здер тiзiмi
Пайдалану туралы н сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Электрб йым сиппатамасы
Электрб йымды іолдану
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн
ке естер
Электрб йымды тазалау менен
к ту
М мкiн болатын шешiмдер,
егер …
Утилизация
Орнату туралы н сіаулар
Орнату
ызмет к рсету
5
5
7
10
23
29
31
34
35
37
42
Пайдаланушылар а арнал ан осы ма л маттарда астыда к рсетiлген
бейнелер іолданылады:
1
3
2
z
Назары ызда болсын! Мiндеттi т рде оіуы ыз іажет! олданушылар
іауiпсiздiгi шiн ма ызды н сіаулар менен б йымны б геуiлдерiн
болдыртпау шiн ма л маттар.
Жалпы н сіаулар менен ке естер.
Б йымды іорша ан орта а зиян келдiртпей іолдану туралы н сіау
менен ма л маттар.
Аса іауiптi кернеу де гейi.
п айдаланут уралы н±сіаулар electrolux 5
Пайдалану туралы
н сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Осы н сіауларды б рiн оіып
мытпа ыз, б зылып іал ан
жа дайда осы н сіауларды
станба анда б йым кепiлдемесi
(гарантия) жарамсыз болып іалуы
м мкiн.
Электрб±йымды белгiлеп
кµрсетiлген маісат ‰шiн ƒана
іолданыœыз
•
здерiнi дене, сезгiш немесе
iшкi сезiм іабiлеттерi аріылы
немесе іолдану т сiлiн
бiлмегенi аріылы б л б йымды
іолдана алмайтын адамдар
(балалар да) осы б йымды
іастарында здерiне баіылау
етiп отыр ан бiр адам бол анда
ана іолданулары лазым.
• Электрб йымны баіылаусыз
ж мыс iстеуiн болдыртпа ыз.
• Б л электрб йымды та амдарды
тек іана йде пiсiрiп і ыру шiн
іолдана аласыз.
• Б л электрб йымды ж мыс жер
ретiнде немесе заттарды іою
шiн жер ретiнде іолданба ыз.
• Электрб йымны ж йесiн
згерту немесе басіа т рде
орнату а р ісат берiлмей
тыйым салынады.
• Жанып кете алатын с йыі
заттарды, тез жанып кете
алатын материалдарды немесе
ерiп кете алатын заттарды
(мысалы фольгалар,
пластмасса, алюминий) осы
электрб йымыны стiне
немесе жанына іойма ыз
немесе саітама ыз.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
• Кiшкентай балаларды рдайым
электрб йым а
жаіындатпауы ыз лазым.
•
лкенрек балалар осы
электрб йыммен тек іана к мек
берiлiп отырыл анда ж не
баіыланып отыр ан жа дайда
іолданыла алады.
• Балалар немесе й жануарлар
тарапынан электрб йымды
іосылып жiберiлуiн болдыртпау
шiн балалар іауiпсiздiк ж йесiн
iске кiргiзiп іолдануы ыз лазым.
Жалпы техникалыі іауiпсiздiк
• Осы б йымды орнатып iске
іосуы тек іана арнайы к сiби
бiлiмi ж не р ісаты бар
мамандар аріылы ткiзiле
алынады.
• Жи аздар а орнатылып
іойылатын электрб йымдарды
тек з м лшерлерiне ж не
т рлерiне с йкес жи аздар
менен ж мыс таітайларыны
iшiне орнатуы ыз лазым.
• Электрб йым д рыс ж мыс
iстемесе немесе йнек
к йiктасында б зыл ан жерлерi
болса (сынып, б лiнiп немесе
жыртылып іал ан жерлерi бар
болса) м мкiн бола алатын
электр то ыны со ып кетуiн
болдыртпау шiн электрб йым
шiрiлiп электр то ынан
шы арылып іойылуы керек.
• Осы б йымды ж ндеу тек іана
арнайы к сiби бiлiмi ж не
р ісаты бар мамандар аріылы
ткiзiле алынады.
6 electrolux ауiпсiздiк н±сіаулары
Электрб±йымды пайдаланƒанда
іауiпсiздiк
• Жабыстырыла алынатын
суреттер менен фольгаларын
йнек к йiктасы стiнен кетiрiп
алы ыз.
• Абайсыз ж мыс iстеу аріылы
к йiп кету іауiпi т суi м мкiн.
• Электрб йымдарды
кабельдерi ыстыі
электрб йымдар а немесе
ыстыі тамаі пiсiру ыдыстарына
т сiп жаіындамаулары керек.
• Аса ысып кеткен май те тез
жанып кете алады.
Назарлары ызда
болсын! Отшы ып кету іауiпi!
• Кемпiректердi р
іолданыл анынан кейiн шiрiп
іоюы ыз керек.
• Ж ректерiне имплантат
салы ан іолданушылар
электрб йым іосылып т р ан
жа дайда з т стерiмен осы
б йымдан е аз дегенде 30 см
заі т рулары керек.
• От іауiпi т суi м мкiн!
Металлдан жасалы ан
заттарды, мысалы пышаі,
шанышіы, іасыі пенен тамаі
пiсiру ыдыс іаіпаітарын осы
электрб йымны стiне
іойма ыз іатты ысып кетулерi
м мкiн.
Тазалау уаіытындаƒы
іауiпсiздiк
• Тазалау шiн электрб йымды
алдымен шiрiп суытып алуы ыз
керек.
•
зi iздi іауiпсiздiгi iз шiн осы
электрб йымды бyмен
тазалайтын б йымдармен
немесе жо ары іысылым
тазалаушылармен тазалау
р ісат етiлмейдi.
Электрб±йымныœ б±зылуын
болдыртпау ‰шiн
•
йнек к йiктасы стiне т сiп
іала алатын заттар аріылы
б зылып кетуi м мкiн.
• Тамаі пiсiру ыдысымен со ылып
кеткен жа дайда йнек
к йiктасыны шетi б зылып кетуi
м мкiн.
• Ауыр і рыштан, алюминий
і йындысынан жасалы ан
немесе табандары б зылып
іал ан тамаі пiсiру ыдыстар пеш
стiнде жылжытылып
іал андарында йнек
к йiктасын тырнап б зып
жiберулерi м мкiн.
• Ерiп кете алaтын заттар менен
іайнап ыдыстан шы ып кететiн
заттар йнек к йiктасы стiне
жабысып жанып кетулерi м мкiн,
сондыітан іолма іол тазаланып
кетiрiлуi керек.
• Кемпiректердi стiлерiнде бос
ыдыс т рса немесе ыдыс
іойылма анда іолданба ыз.
• Тамаі пiсiру немесе іуыру шiн
ыдыстарыны бос т рде
іосыл ан электрб йым стiнде
т руын болдыртпа ыз ыдыс
немесе йнек к йiктасыны
б зылып кетуi м мкiн.
• Электрб йымны стiндегi
ж мыс таітайы менен оны
астында жатіан жи аз
арасында ы 5мм м лшерi бар
ауа кiру жерi жабылып іалмауы
керек.
э лект рб±йым сиппат амасы electrolux 7
Электрб йым
сиппатамасы
Индукциялыі пешiнi жабдыіталуы
Бiр ше берлi кемпiрек1200 В
Индукциялыі тамаі пiсiру
кемпiрегi 2300 В іуат беру
функциясы бар 3700 В
Екi ше берлi кемпiрек700/1700 В
Басіару
панелi
Индукциялыі тамаі пiсiру
кемпiрегi 1400 В
іуат беру функциясы бар 1800 В
Басіару панелiнi жабдыіталуы
Тамаі пiсiру де гейiн Индукциялыі тамаі пiсiру
кемпiректерiн к рсету
та дап е гiзу
Таймер функциясы
уат беру функциясы
Таймердi
Сыртіы ше бер
к рсетуi
осу/ шiру
осу/ шiру
тексеру шамымен
бiрге
Тексеру шамы Ше бер
Таймер
К рсету
Кiлттеу
8 electrolux э лект рб±йым сиппат амасы
озƒау аріылы басіарылатын
тексеру сенсорлары
Б л электрб йым оз ау Тексеру С
енсорлармен жабдыіталы ан.
Б йым функцияларын
сенсорларды іоз ау аріылы
згерте алынып, к рсету дисплей
менен акустикалыі сигналдар
аріылы растатылады.
Сенсорларды, басіа сенсорларды
іоз ап етпеу шiн, жо арыдан
іоз ауы ыз лазым.
Сенсорлар
осу /
шiру
Функциясы
Электрб йымды іосып шiру
Е гiзiлген
ма л маттарды згертiп
жо арылату
Тамаі пiсiру де гейi/Уаіытты созу
Е гiзiлген
ма л маттарды азарту
Тамаі пiсiру де гейi/Уаіытты
азарту
Таймер
Таймердi та дап е гiзу
Кiлттеу
Басіару панелiн кiлттеу /ашу
уат
Екi ше бер
Ауыстырылуы
Назарыœызда болсын! Шыƒып
т±рƒан жылылыі аріылы к‰йiп
кету іауiпi бар. Таƒамдарды ±заі
уаіыт бойы алдыœƒы
кемпiректерiнде ‰лкен
ыдыстарда пiсiру сенсорларды
аса іыздырып жiберуi м‰мкiн. С
енсорларды баяу ƒана іозƒаœыз.
уат беру функциясын іосу / шiру
Сыртіы ысыту ше берiн іосып
шiру
э лект рб±йым сиппат амасы electrolux 9
Кµрсету
Кµрсету
Сипаттамасы
Кемпiрек іосылды
Та амдарды жылы
іалпында т р ызу
де гейi
Та амдарды жылы іалпында
т р ызу де гейiе гiзiлдi.
Тамаі пiсiру де гейлер
Тамаі пiсiру де гейi е гiзiлдi
Тез пiсiрiп жiберу
автоматикалыі ж йесi
Тез пiсiрiп жiберу автоматикалыі
ж йесi ж мыс iстеп т р
ате
Тамаі пiсiру ыдысын
танып іабылдау
Электрб йым б зылып д рыс
iстемей жатыр
Тамаі пiсiру ыдысы лайыісыз
немесе аса ыішам немесе
кемпiрек стiне тамаі пiсiру ыдысы
іойылма ан
ал ан жылылыі де гейi Кемпiрек лi жылы
Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi
уат
зiн зi автоматикалыі
т рде шiрiлуi
алƒан жылылыі деœгейiн
кµрсету
Назарыœызда болсын! алƒан
жылылыі аріылы к‰йiп кету
іауiпi бар. ¤шiрiлгеннен кейiн
кемпiректерге суу ‰шiн бiраз
уаіыт керек. алƒан жылылыіты
кµрсетiледi.
алƒан жылылыі тºсiлiн
таƒамдарды ерiту менен жылы
іалпында саітау ‰шiн
іолданыла аласыз.
Кiлттеу/ Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi іосылды
уат беру функциясы іосылды
зiн зi автоматикалыі т рде
шiрiлуi ж мыс iстеп т р
Индукциялыі тамаі пiсiру
кемпiректер тамаі пiсiру шiн
керектi жылылы ын тамаі пiсiру
ыдысты тура табандары да
шы ара алады. йнек к йiктасы тек
іана ыдысты керi берiп т ратын
жылылыі аріылы жылынып т рады.
Суыітыру жылылыі б йымны
электорникасы іарай
автоматикалыі т рде іосылып
шiрiлiп т рады.
10 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Электрб йымды іолдану
Индукциялыі тамаі пiсiру
кемпiректерiн тек іана лайыіты
ыдыс іойып іолданыœыз.
Электр б йымын іосу ж не шiру
Басіару панелi
Кµрсету
осу
2 секунд бойы
іоз а ыз
/
шiру
1 секунд бойы
іоз а ыз
/ жоі
Тексеру шамы
жымы дайды
шiрiлiп кетедi
Электрб±йымды іосіаннан
кейiн 10 секунд iшiнде тамаі
пiсiру деœгейiн немесе бiр
функциясын еœгiзiп іоюыœыз
керек, осылар еœгiзiлмесе
электрб±йым µз-µзiмен
автоматикалыі т‰рде µшiрiлiп
кетедi.
Тамаі пiсiру де гейiн е гiзу
Басіару панелi
Кµрсету
Жо арылату
іоз а ыз
дейiн
ыса дату
іоз а ыз
дейiн
шiру
менен
бiржолы іоз а ыз
Жылылыі деœгейiн µзгертпей
т±ратын тºсiлiнiœ
орналысіан
жерi
менен . Осы тºсiл
пiсiрiлген тамаітыœ суымай
жылы іалпында т±руын м‰мкiн
етедi.
/
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 11
Екi ше берлiк кемпiректi
іосып шiру
Екi ше берлi кемпiректi ысыту
жерi тамаі пiсiру ыдысыны
аума ына о тайлы іылына
алынады.
Басіару панелi
осу
1 2 секунд бойы іоз ау
шiру
1 2 секунд бойы іоз ау
Тексеру шамы
жымы дайды
шiрiледi
12 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Тез іайнатып жiберу
автоматикалыі ж йесiн
іолдану
Кемпiректердi б рi тез іайнатып
жiберу автоматикалыі ж йесiмен
жабдыіталы ан. Тез іайнатып
жiберу автоматикалыі ж йесi
кемпiректi белгiлi бiр уаіыт бойы е
жо ары нiмдiлiгiмен ж мыс iстетiп,
осыдан кейiн автоматикалыі т рде
е гiзiлген тамаі пiсiру де гейiне
іайтадан керi іайтарып іояды.
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
е жо ары тамаі пiсiру де гейiн
е гiзi iз
/
2.
ысіа уаіыт шiн кемпiректен
алы ыз
/
3.
4.
іоз а ыз
тiлеген тамаі пiсiру де гейiн
е гiзу шiн іоз а ыз
Егер тез пiсiру уаіыты iшiнде
еœгiзiлген тамаі пiсiру деœгейi
жоƒары бiр деœгейге µзгертiлсе,
мысалы
кейiн , тез пiсiрiп
жiберу уаіыты да осы µзгерiске
сºйкес µзгерiлiп кетедi.
дейiн
/
3 секундтан кейiн
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 13
Автоматикалыі тез пiсiрiп
жiберуiнi уаіыты е гiзiлiп
іойыл ан тамаі пiсiру де гейiне
байланысты.
Тамаі
пiсiру
деœгейi
Уаіыт Тез пiсiрiп жiберу
‰шiн
Электржылытушы
[мин:сек]
Уаіыт Тез пiсiрiп жiберу
‰шiн
Индукция
[мин:сек]
v
0:30
0:10
1
1:00
0:10
2
1:40
0:10
3
4:50
3:10
4
6:30
5:50
5
10:10
10:10
6
2:30
2:00
7
3:30
2:30
8
4:30
2:50
9
14 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Басіару панелiн кiлттеу/ашу
Басіару асіару панелiнi " осу/
шiру" сенсорларынан басіа
т сiлдерi, электр б йымыны
функциялары з зiмен згерiп
кетуiн болдыртпау шiн (мысалы
стiнен ш берекпен с ртiп
жiбергенде), рдайым кiлттелiне
алынады.
Басіару панелi
осу
іоз а ыз
шiру
іоз а ыз
Электрб±йым µшiрiлгенде
кiлттеу де автоматикалыі т‰рде
µшiрiлiп кетедi.
Адым
5 шiн секунд)
осы ан дейiн е гiзiлген тамаі
пiсiру де гейi
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 15
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесiн іолдану
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесi
осы электрб йымны тiлемеген
уаіытта ж мыс iстеп кетуiн
болдыртпайды.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
ж‰йесiн іосу
Адым
Басіару панелi
1.
Электрб йымды іосы ыз (тамаі
пiсiру де гейiн е гiзбе iз)
2.
сигнал шыііанша дейiн
іоз а ыз
3.
Кµрсету/Сигнал
Акустикалыі сигнал
іоз а ыз
Электрб йым шiрiледi. Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесiн іосылды.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
ж‰йесiн µшiру
Адым
Басіару панелi
1.
Электрб йымды іосу
2.
сигнал шыііанша дейiн
іоз а ыз
3.
Кµрсету/Сигнал
Акустикалыі сигнал
іоз а ыз
Электрб йым шiрiледi. Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесiн шiрiлдi.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн ж‰йесi
іосылып т±рƒанына іарай
ж±мыс iстеу
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесi
осы т сiл менен бiр рет тамаі пiсiру
шiн шiрiле алынады; осыдан
кейiн балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi іайтадан автив т рде ж мыс
iстей бередi.
Адым
Басіару панелi
1.
Электрб йымды іосы ыз
2.
менен
бiржолы іоз а ыз
Кµрсету/Сигнал
/ акустикалыі сигнал
Электрб йымны келесi рет шiрiлгенiнше дейiн оны к дiмгiдей
іолдана бере аласыз.
16 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
уат беру функциясын іосу менен шiру
уат беру функциясы
индукциялыі кемпiректерiне
іосымша іуат берiп т рады,
мысалы к п суды тезiрек іайната
алу шiн.
уат беру функциясы 10 минут шiн
iске іосылады. Одан кейiн
индукциялыі пеш автоматикалыі
т рде 9 тамаі пiсiру де гейiне керi
іайтады.
Басіару панелi
осу
іоз а ыз
шiру
іоз а ыз
іоз а ыз
уат беру функциясы
аяіталƒанда кемпiректер µзµздерiмен авоматикалыі т‰рде
осыƒан дейiн еœгiзiлген тамаі
пiсiру деœгейлерiне керi
іайтады.
Кµрсету
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 17
уат беру функциясын басіару
Тамаі пiсiру шiн индукциялыі
панелiнi кемпiректерi е жо ары
нiмдiлiк беру шiн
жабдыіталы ан.
Екi кемпiрек бiр іоскемпiрегiн
і растырады (суретте
к рсетiлгендей).
уат беру функциясын рзаман
ткiзе алу шiн іуат беру
функциясыны басіарушысы керек
бол анында іоскемпiректi
бiреуiнi нiмдiлiгiн згертiп отыра
алады.
Мысалы: бiр кемпiректе 9шы тамаі
пiсiру де гейi та далып е гiзiлген.
Осы кемпiрек шiн іуат беру
функциясы іосылып іойылады.
уат беру функциясы ткiзiледi, ал
бiраі басіа кемпiректегi тамаі
пiсiру де гейi менен
іоскемпiректегi басіасында
бiржола іосылып т р ан іуат беру
функциясы екi кемпiректер шiн
м мкiн етiлген максималдiк
нiмдiлiгiнен асып кетедi.С
ондыітан іуат беру функциясыны
басіарушысы алдымен іосыл ан
кемпiректi нiмдiлiгiн 9дан
мысалы 7 дейiн т мендетедi,
осымен кемпiрек к рсету белгiсi
9дан 7 ауыстырылып кетедi де,
осы уаіытта м мкiн бол ан 7де
т ра бередi. (К рсету белгiсi 9
бенен 7 немесе 9 бенен 6 не басіа
белгiлер арасында згеруi
электрб йым ж не тамаі пiсiру
кемпiректерге байланысты.)
18 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Таймердi іолдану
Кемпiректердi б рi де таймер
функциясыны бiрiн іолданыла
алады.
Функция
Шарттары
Нºтиже уаіыт
µткеннен кейiн
¤з-µзiмен µшiру
автоматикалыі
ж‰йесi
іосылып іойыл ан тамаі
пiсiру де гейi
акустикалыі сигнал
00 бойы жымы дап
т р
Кемпiрек шiрiлiп
кетедi
ысіа уаіыт таймерi
іолданылма ан
кемпiректердi
акустикалыі сигнал
00 бойы жымы дап
т рады
Бiр кемпiрек µшiрiлсе, еœгiзiлiп
іойылƒан таймер функциясы да
онымен бiрге µшiрiлiп кетедi.
Осы кемпiректе іосылƒан іысіа
уаіыт таймерiне іосымша
тамаі пiсiру деœгейi де еœгiзiлiп
іойылса, кемпiрек еœгiзiлген
уаіыт µткеннен кейiн µшiрiлiп
кетеi.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 19
Кемпiректi таœдап еœгiзу
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
1xіоз а ыз
бiрiншi кемпiректi
тексеру шамы жымы дар
т р
2.
1x іоз а ыз
екiншi кемпiректi тексеру
шамы жымы дар т р
3.
1xіоз а ыз
шiншi кемпiректi
тексеру шамы жымы дар
т р
4.
1xіоз а ыз
т ртiншi кемпiректi
тексеру шамы жымы дар
т р
Таймер уаіыты еœгiзiлiп іойыла
алынатын уаіыт бойынша
таœдап алыœƒан кемпiректiœ
тамаі пiсiру деœгейiн кµрсету
дисплейi µшiрiлiп т±рады.
Егер тексеру шамы аіырынраі
жымыœдай бастаƒанда тамаі
пiсiру деœгейiн кµрсету дисплейi
іайтадан кµрiнедi, тамаі пiсiру
деœгейi іайтадан еœгiзiлiп
немесе µзгертiле алынады.
Басіа таймер функциялары
еœгiзiлiп іойылƒанда, бiрнеше
секундтан кейiн б‰кiл таймер
функцияларыныœ еœ іысіасы
кµрсетiледi де осыныœ тексеру
шамы жымыœдай бастайды.
20 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Уаіыт еœгiзу
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
Тамаі пiсiру
кемпiрегiн та дап
е гiзi iз
Та дап ал ан кемпiректi тексеру
шамы жымы дап т рады
2.
Та дап ал ан
00 дейiн 99 минут
кемпiректi
немесе
іоз а ыз
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы аіырынраі жымы дайды.
Уаіыт е гiзiлдi.
Са ат артіа іарай санай бастайды.
Таймер функциясын µшiру
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
Тамаі пiсiру
кемпiрегiн та дап
е гiзi iз
Та дап е гiзген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дап т рады.
ал ан уаіыт к рсетiледi
2.
Та дап е гiзген
кемпiректе
іоз а ыз
ал ан уаіыт 00
• •
.
Та дап е гiзген
кемпiректе менен
бiржолы бiрге
іоз а ыз
00 к рсетелетiн болады.
i
• •
Тексеру шамы шiрiледi.
Та дап е гiзген кемпiрегi шiн е гiзiлген таймер функциясы шiрiледi.
Еœгiзiлген уаіытты µзгерту
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
Тамаі пiсiру
кемпiрегiн та дап
е гiзi iз
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы аіыры раі жымы дайды.
ал ан уаіыт к рсетiледi
2.
Та дап е гiзiлген
кемпiректi
немесе
іоз а ыз
01 дейiн 99 минут
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы аіырынраі жымы дайды.
Уаіыт е гiзiлдi.
Са ат артіа іарай санай бастайды.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 21
Бiр кемпiректiœ іалƒан уаіытын кµрсету
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
Кемпiректi та дап
е гiзi iз
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дай бастайды
ал ан уаіыт к рсетiледi
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы аіырынраі жымы дай
бастайды.
Акустикалыі сигналды µшiру
Адым
1.
Басіару панелi
іоз а ыз
Акустикалыі сигнал
Акустикалыі те геру
Акустикалыі сигнал дыбыссыз болып кетедi.
22 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
з зiн автоматикалыі т рде
шiру
Индукциялыі тамаі пiсiру пешi
• Тамаі пiсiру пешiн іосіаннан
кейiн 10 секунд iшiнде бiр тамаі
пiсiру де гейi та дап алынып
іосылмаса, тамаі пiсiру панелi
10 секунд уаіыт ткеннен кейiн
з зiмен шiрiлiп кетедi.
• Бiр немесе бiрнеше сенсорлар
10 секундтан астам уаіыт бойы
заттар (тамаі пiсiру ыдысы,
ш берек т.б.) аріылы жабылып
іалса, бiр сигнал шы ып тамаі
пiсiру пешi автоматикалыі т рде
шiрiлiп кетедi.
• Тамаі пiсiру кемпiректерiнi
б рi де шiрiлсе, тамаі пiсiру
панелi 10 секунд уаіыт ткеннен
кейiн з зiмен шiрiлiп кетедi.
Басіару панелi
• Егер шiрiлiп т р ан
электрб йымыны басіару
панелiндегi бiр немесе бiрнеше
сенсорлар 10 секундтан арта
жабылып іалып жатса, сигнал
тоны шы атын болады. С
енсорлар іайтадан ашыл ан
жа дайда сигнал тоны
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
Индукциялыі тамаі пiсiру
кемпiректерi
• Аса ысып кеткенде (мысалы бос
болып іайнап іал ан ыдыс
аріылы) кемпiрек
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
к рсетiледi. Б йымды
іайта іолдану шiн кемпiрек 0
іойылып суытылып алынуы
керек.
• Егер лайыі емес ыдыс
іолданылса, к рсету
белгiсi
дисплейiнде
жымы дап т рып 2 минуттан
кейiн кемпiректi к рсету
дисплейi шiрiлiп кетедi.
бºрi кемпiректер
• Егер кемпiректердi бiреуi
белгiлi бiр уаіыттан кейiн
шiрiлмесе немесе тамаі пiсiру
де гейi згерiлмесе кемпiрек
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
к рсетелiп т рады.
Кемпiректi іайтадан іолдану
шiн кемпiректе жа адан
е гiзiлiп койылуы керек.
Тамаі пiсiру деœгейi
¤шiрiлу ÍÂÈiÌ
v, 1 2
6 са ат
3 4
5 са ат
5
4 са ат
6 9
1,5 са ат
тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер electrolux 23
Тамаі пiсiру менен іуыру
шiн ке естер
Акриламид туралы н±сіаулар
Еœ жаœа ƒылыми зерттеулерiне
іарай, таƒамдарды (ºсiресе
к‰шейту заттары бар не
іосылƒан таƒамдарды) аса
іатты т‰рде іоœыр іылып іуыру
аріылы денсаулыі ‰шiн зиян
келдiретiн акриламид шыƒады.
Сондыітан бiздiœ кеœесiмiз
м‰мкiншiлiгiнше іарай тµмен
жылылыі деœгейлерде бумен
пiсiрiп таƒамдарды аса іоœыр
іылып пiсiрмеœiз.
Тамаі пiсiру ыдыс
• Жо ары сапалы тамаі пiсiру
ыдысты ыдыс табанынан к рiп
бiлесiз. Ыдыс табаны
м мкiншiлiгiнше іалы ж не
тегiс болуы керек.
•
рыш эмалiнен жасалы ан
ыдыстар немесе табаны
алюминий немесе мыстан
бол ан ыдыстар йнек
керамикасы стiнде кетiрiле
алынбайтын немесе ауыр
кететiн даі пенен ре іалдыра
алады.
24 electrolux тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер
Индукциялыі кемпiрегi шiн лайыіты ыдыс
Ыдыс материалы
Ыдыс материалы
лайыі
рыш, і рыш эмалi
и
Ауыр темiр
Аса ба алы металлдар
и
Шы арушы тарапынан лайыіты т рде белгiленген
жа дайда
Алюминий, жез, мессинг
йнек, к йiктас, к рлен
Индукциялыі пештер ‰шiн
лайыіты ыдыс шыƒарушы
тарапынан белгiленiп
кµрсетiледi.
Лайыітыі тест
Индукция шiн жарамды ыдыс деп
саналатындар ...
• ... бiраз суды 9 пiсiру де гейге
іойыл анда іысіа уаіыт iшiнде
іайнатып алатын ыдыс.
• ... ыдысты астында бiр магнит
жабысып іала алса.
Кейбiр тамаі пiсiру ыдысы
индукциякемпiректегi ж±мыс
уаіытында бiрт‰рлi дыбыстар
шыƒара алады. Олар
электрб±йымныœ б±зылƒанын
кµрсетпейдi, осы дыбыстар
аріылы электрб±йым
функциясына зиян
келтiрiлмейдi.
Ыдыс табаны
Тамаі пiсiру ыдысыны табаны
іалы ж не бiркелкi болуы керек.
тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер electrolux 25
Tамаі пiсiру ыдысыныœ мµлшерi
Индукциялыі пештер тамаі пiсiру
ыдыстарыны табандарына бiр
белгiлi шамасына дейiн з
здерiмен автоматикалыі т рде
те еле алады. Бiраі тамаі пiсiру
ыдыстарыны табандарыны
магнит б лшектерi іолданыл ан
пеш кемпiрегiне іарай
минимальдыі диаметрiне с йкес
болуы керек.
Тамаі пiсiру ‰шiн кемпiректiœ диаметрi [мм]
Тамаі пiсiру ‰шiн ыдыстыœ
минималдiк
диаметрi [мм]
210
180
145
120
Тамаі пiсiру ‰шiн ыдыс
кемпiректердiœ тура
орталарында іойылуы керек.
26 electrolux тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер
Электр іуатын немдеу шiн ке естер
Тамаі пiсiру ыдысын кемпiректi
ж±мысіа іосу алдынан кемпiрек
‰стiне іойыœыз.
Тамаі пiсiру ыдысын,
м‰мкiншiлiгiне іарай, ºрдайым
іаіпаіпен жауып іойыœыз.
тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер electrolux 27
Электрб йымды тамаі пiсiру шiн іолдану т лiмдерi
Астыда ы кестеде к рсетiлгендер
тек орташа шамалар.
Тамаі
пiсiру Аз судапiсiру
деœгейi
0
Лайыіты
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
шiрiлiп т ру т рi
Жылы
іалпындаіалтыру
Аз суда пiсiрiлген
та амдарды жылы
жалпында саітау
керегiнше
Жауып іою
Ерiту
Соус
голландес,май,
шоколад, желатин
ерiту
5 25 мин.
арадасырада
араластырып
іойы ыз
Таƒамдарды
бiр ыдыста
басіа
ыдыстаƒы
ыстыі суƒа
іойып іатты
іылу
Омлет
10 40 мин.
аіпаіпен жауып
іойып пiсiру
23
Бумен пiсiру
К рiш пенен с т
б йымдарын бумен
пiсiрiп
дайынта амдарды
жылыту
25 50 мин.
К рiшке е аз
дегенде іос шама
с т іосып,
с тта амдарын
арадасырада
араластыры ыз.
34
Бу астында
пiсiру
Булату
Бумен пiсiру
к к нiстердi,
балыіты
еттi аз суда бумен
пiсiру
20 45 мин.
К к нiс пiсiргенде
аз ана су іосы ыз
(бiрнеше ас іасыі
іана)
Буменкартофель
пiсiру
20 60 мин.
Аз суіолданы ыз,
мысалы:
750 г картофель
шiн ¼ л су
лкенрек тамаі
шамаларын пiсiру,
сорпалар менен
ботіалар
60 150 мин.
3 дейiн л су менен
іосымшалар
V
12
45
Пiсiру
28 electrolux тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер
Тамаі
пiсiру Аз судапiсiру
деœгейi
Лайыіты
67
Жеœiл
іуыру
шнитцель, кордон
бле, котлет,
фрикадель,
іуырыл ан ш жыі,
бауыр, ж мыртіа,
ж мыртіапирогы,
балыі фриттирдеу
78
атты
іуыру
картофельшелпегi,
ет тiлiмдерi, стеак,
жалпаі нан
9
Тез іайнатып
алыпіуыру
фритирдеу
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
збейпеште
пiсiру
Арадасырада
араластырып
іойы ыз
5 15 мин.
бiр іуыру
ыдыс шiн
Арадасырада
аралыстырып
іойы ыз
К п шамалы су іайнатып, iрiмшiк іосыл ан кеспенi
пiсiрiп, ет іуырып (гуляш, пеште пiсiрiлген ет),
поммфрит фриттердеу
уат беру функциясы к п шама
с йыі та амдарды тез іайнатып
алу шiн жарамды.
э лект рб±йымды т азалауменен к‰т уelectrolux 29
Электрб йымды тазалау
менен к ту
Назарыœызда болсын! алƒан
жылылыі аріылы к‰йiп кету
іауiпi пайда болады.
Назарыœызда болсын!¤ткiр
менен ашытып жiбере алатын
тазалаушылар осы
электрб±йымды б±за алады.
Су менен жºй ыдыс тазалау ‰шiн
сабын суларымен тазалаœыз.
Назарыœызда болсын! Ыдыс
тазалау ‰шiн сабын суларыныœ
іалдыітары осы
электрб±йымды б±за алады.
Сабын су іалдыітарын су менен
ыдыс тазалаушы суымен кетiрiп
тазалаœыз.
Электрб±йымды ºр
іолданƒаннан кейiн тазалаœыз
1. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
2. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
30 electrolux э лект рб±йымды т азалауменен к‰т у
Кiр т‰сiп іалƒан жерлерде кiрдi
кетiрiп жiберiœiз
1. Тазалау таяішасын йнек
к йiктасыны стiн тазалау шiн
йнек к йiктасына іарай бiраз
ылди т рде іойып іолданы ыз.
2. Кiр болып іал ан жерлердi
арнайы сыр ы старамен кетiрiп
іойы ыз.
3. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
4. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
кетiрiœiз
Кiрдiœ т‰рi
іолмаіол
шекер, шекер іосыл ан
та амдар
и
Пластмассадан жасалы ан
заттар, алюминийден
жасалы ан фольгалар
и
суып іалƒан
электрб±йым
менен
тазалау таяішасы*
кальк пенен су шеттерi
и
Май шашуынан т скен
даітар
и
металл ре кiндей
жылтырлап т р анре к
згерулерi
и
*Тазалау таяішасын, йнек к йiктасын
немесе ба алы металлдарынан
шы арыл ан заттарды тазалау суын й ж не
й т рмысы шiн б йымдарды сататын
д кендерде сатып ала алсыз
Аса іатты кiрленiп іалƒан
жерлердi ºйнек к‰йiктасын
немесе баƒалы металлдарынан
шыƒарылƒан заттарды тазалау
суымен тазалаœыз.
йнек к йiктасын
немесе ба алы
металлдарынан
шы арыл ан
заттарды тазалау
суы*
ªйнек к‰йiктасындаƒы
тырналып іалƒан жерлер
немесе іою реœклi даітар
тазалына алынбаса да
электрб±йымыздыœ ж±мыс
µнiмдiлiгiне ешбiр ыіпал
етпейдi.
м‰мкiн бо лат ын шешiмдер, егер …electrolux 31
М мкiн болатын
шешiмдер, егер …
иыншылыі
Кемпiректер іосыла
алынбай немесе ж мыс
iстемей жатыр
ал ан жылылыі де гейiн
бiлдiретiн к рсету белгiсi
ешн рсе к рсетпей т р
Тез іайнатып жiберу
автоматика ж йесi
іосылмай жатыр
М‰мкiн болƒан себеп
Кµмек
Электрб йымды іосіаннан Б йымды іайтадан
кейiн 10 минут ттi
іосы ыз.
Кiлттеу іосылды
Кiлттеудi шiрi iз
("Басіару панелiн кiлттеу/
ашу" б лiмiнде оіы ыз)
Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi іосылды
Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесiн iстен шы ары ыз
("Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесi" б лiмiнде оіы ыз)
Бiрнеше сенсорлар
бiржолы іоз алып іалды
Тек бiр сенсорды ана
іоз а ыз
Автоматты шiру iске
іосыл ан
Басіару панелiнде жатіан
барлыі заттарды
(кастрлюльдер, маталар,
т.б.) алып таста ыз. Пештi
іайта iске іосы ыз
Кемпiрек ендi ана
ж мысіа іосыл ан
себептен лi д рыс
іызымады
Индукциялыі пеш ыстыі
болып кетсе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн орталы ымен
хабарласы ыз.
Кемпiректе лi де іал ан
жылылыі бар
Кемпiректi суытып алы ыз
Е жо ары тамаі пiсiру
де гейi е гiзiлiп іосылды
Е жо ары тамаі пiсiру
де гейiнi нiмдiлiгi тез
іайнатып жiберу
автоматика ж йесiнi
нiмдiлiгiмен бiртектi.
айталы ан сигнал тоны Бiр немесе бiрнеше
Сенсорларды іайтадан
(6x), электрб йым шiрiлiп сенсорлар 10 секундтан
iске іосу
кетедi
астам уаіыт бойы жабылып
іалып жатыр
Сигнал тоны электрб йым
шiрiлiп т р анда шы ады
Басіару панелi толы ымен Заттарды стiнен алы ыз
немесе жартылай заттар
аріылы жабылып іалды
32 electrolux м‰мкiн бо лат ын шешiмдер, егер …
иыншылыі
М‰мкiн болƒан себеп
Кµмек
Сигнал тоны шы ып
электрб йым іосылады да
5 секундтан кейiн іайтадан
шiрiлiп кетедi; 5 секундтан
кейiн та ы бiр сигнал тоны
шы ады
Сенсорларда осу/ шiру
белгiлерi жабылып іалды,
мысалы бiр ш берек
аріылы
Басіару панел стiне ешбiр
зат іойып салма ыз
К рсету белгiсi екi тамаі
пiсiру де гейлерi
араларында ауысып
т рады
уат беру ж мысы осы
тамаі пiсiру кемпiрегiнi
нiмдiлiгiн азартып
т мендетедi
уат беру функциясын
іосу/ шiру б лiмiн оіы ыз
Лайыіты емес ыдыс
Лайыіты ыдыс
іолданы ыз
жымы дап т р
Тамаі пiсiру кемпiрегiнi
стiнде ыдыс жоі
стiне ыдыс іойы ыз
Тамаі пiсiру шiн ыдысты Ыдысты кiшiрек кемпiрекке
диаметрi кемпiрек шiн те іойы ыз
ыішам
Лайыіты ыдыс
іолданы ыз
жымы дап т рады
Тамаі пiсiру кемпiрегiн аса Тамаі пiсiру кемпiрегiн
ысып кетуiн
шiрi iз. Тамаі пiсiру
болдыртпайтын іауiпсiздiк кемпiрегiн іайтадан
ж йесi іосылып кеттi
іосы ыз
з зiмен шiру іосылып
кеттi
Тамаі пiсiру кемпiрегiн
шiрi iз. Тамаі пiсiру
кемпiрегiн іайтадан
іосы ыз
ж не н мiрi к рсeтiледi
Электроника іатесi
Б йымды бiрнеше минут
шiн электр то ынан
шы арып алы ыз ( йде
орнатіаны ызда
іауiпсiздiк б лшегiн
шы арып алы ыз)
Егер б йымды іосіаннан
кейiн іайтадан
деп
к рсетiлсе,
іолданушылар а іызмет
к рсету орталы ымен
хабарласы ыз
ж не минус к рсетiледi
Басіару панелiне аса к штi Басіару панелiн іысіа
к н с улесi т сiп т р,
уаіыт шiн шiрiп іойы ыз,
мысалы к н с улесi
мысалы іолы ызбен. С
игнал шы ып электрб йым
шiрiледi. Электрб йымды
іайтадан іосы ыз.
м‰мкiн бо лат ын шешiмдер, егер …electrolux 33
Жо арыда к рсетiлген к мек
ке естерi аріылы іиыншылыіты
шеше алмаса ыз, б йымды
сататын д кеннен немесе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн сервис мамандарынан
ке ес iзде iз.
Назарыœызда болсын! Б±л
электрб±йымды тек іана арнайы
мамандар жµндей алады.
Лайыісыз жµндеу ж±мыстары
аріылы іолданушылар
іауiпсiздiгi ‰шiн зиян т‰суi
м‰мкiн.
Б±йымды д±рыс емес
іолданылƒан аріылы пайда
болƒан іателердi жµндеу ‰шiн
‰йiœiзге келген іолданушыларƒа
іызмет кµрсету техника маманы
немесе б±йым сатушысыныœ
іызметi аіысыз болмауы
м‰мкiн.
34 electrolux ут илизация
Утилизация
Б±йымныœ іорапшасы
Б±йым іорапшасы іоршаƒан
ортаƒа зиян келдiрмейтiн
материалдардан жасалынып,
жаœадан басіа б±йым шыƒару
‰шiн іайтадан µндiрiле
алынады. Пластик
материалдардан шыƒарылƒан
бµлшектер белгiленiп
кµрсетiлген, мысалы >PE<, >PS<
т.б. Б±йымды утилизацияƒа
тапсыру ‰шiн б±йым
іорапшаларын жергiлiктi
утилизация ережелерiне сºйкес
утилизация ‰шiн арнайы
контейнерге апарып тастауыœыз
керек.
Ескi б±йым
Б±йым немесе б±йым
іорапшаларындаƒы б±л белгi
б±йымды жºй ‰й іалдыі емес
екенiн кµрсетiп, осы б±йымды
немесе іорапшаларды электр
жºне электроника б±йымдар
‰шiн арнайы контейнерлерге
тапсырылуы керек екенiн
кµрсетедi. Б±йымды д±рыс
жерге тапсыру аріылы
Сiз іоршаƒан ортаны саітау ‰шiн
‰лес іосып адамдардыœ
денсаулыƒына зиян
келдiртпейсiз. Д±рыс емес
утилизация аріылы іоршаƒан
ортаƒа жºне денсаулыііа зиян
ете аласыз. Б±л б±йымныœ
утилизациясы туралы ¤зiœiз
турып жатіан жергiлiк
басіарма, іалдыітар жинайтын
мекемесi немесе осы б±йымды
сатып алƒан д‰кенде сурап бiле
аласыз.
W
о рнат ут уралы н±сіаулар electrolux 35
Орнату туралы н сіаулар zЭлектр тоƒынан заіым алу
ауiпсiздiк н±сіаулары
Осы б йымды іолдан ан елде осы
елдi за дар, жарлыітары менен
ережелерiне іарай іолдануы ыз
керек (іауiпсiздiк ережелерi,
электрб йымдарды д рыс
утилизация туралы ережелерi т.б.)
Б йым орнатуы тек іана мамандар
тарапынан ткiзiле алынады.
Б л электрб йымын басіа
б йымдар менен жи аздарды
жанында орнатіанда к рсетiлiп
белгiленген аралыі шамасына
назар аударып орнаты ыз.
оз ау аріылы іауiп тигiзбеу шiн
электрб йымды д рыс орнату
лазым, мысалы шы арыла
алынатын ж шiкшiлер тек электр
б йым астында іор ау табаны
салы анда ана іолданыла
алынады.
Ж мыс таітайында ы іосу орнын
дыміылыііа іарсы шiн лайыіты
іабатша салып к тi iз.
абатша электрб йымды ешбiр
ашыі жер іалдырмай ж мыс
таітасымен жаба алады.
Б йымны асты жа ын жи аз а
орнатып іойыл анда бу менен
дыміылдыіты (мысалы ыдыс жуу
машинасынан немесе электр
пешiнен келетiн) жеткiзбей к тi iз.
Осы электрб йымды есiктер
немесе терезелер жанында
орнатпа ыз. Ашылып іала алатын
есiктер немесе терезелер аріылы
ысып кеткен ыдыстар пеш стiнен
т сiп кетуi м мкiн.
іаупi бар.
• Тоі к зiне іосіыш терминал
кернеулi.
• Тоі к зiне іосіыш терминалды
электр кернеуiнен ажыраты ыз.
•
осуды ж йелi т рде ж зеге
асырылуын іада ала ыз.
• Тоі іауiпсiздiк шараларын
орында ыз.
• Б йымды тоі желiсiндегi
т йыіталудан саітау шiн
орнатушы маманды шаіырып
орнаттыры ыз.
• Б йымды электр маманы тоі
к зiне іосу а тиiс.
zЭлектр тоƒынан заіым алу
іаупi бар.
• Ны ыз іондырылмайтын ж не
сай келмейтiн іосіыш пен тоі
к зiн іолдану аса ысып кетуге
келiп со ады.
• Клеммалы байланысты электр
маманын шаіырып, д рыс
орнату керек.
• Кабелдер шiн керiлу м мкiндiгiн
ту ызатын іапсыр ыштарды
іолданы ыз.
• 1 немесе 2 адымдыі орнатып
іосу шiн р т рi шiн H05BB F
Tmax 90°C (немесе осыдан да
жо ары) кабелi іолданылуы
керек.
• Егер осы электрб йымыны
кабелi б зыл ан болса, осы
кабель басіа бiр арнайы т рлi
кабель аріылы ауыстырылып
іойылуы керек H05BB F Tmax
90°C (немесе осыдан да
жо ары). Оны іолданушылар а
іызмет к рсететiн сервис
орталы ымыздан ала аласыз.
36 electrolux о рнат ут уралы н±сіаулар
Электрб йымын орнату
инсталляция т сiлiнде б йымды р
полюстарынан тоітан шы ара алу
шiн б йымны ашыі жерiнде е аз
дегенде 3 мм ашыі жерi бар.
Лайыіты б ле алатын т сiлдер
болып іауiпсiздiк автоматикалыі
іосушылар, іауiпсiздiк ж йелер
(б рап орнатылатын ж йелердi
іабы ынан шы арып алу керек),
іате ба ытта ж рiп жатіан тоіты
басіа тоітан б лiп жiберетiн ж йесi
менен іор ау ж йелерi саналады.
абатшаны жабыстыру
• Электрб йымыны ж мыс
таітайын кесу жа ынан
тазала ыз.
• Электрб йымымен бiрге
сатылатын бiр жа ынан з
зiмен жабыса алатын
іабатшысын индукциялыі
пешiнi асты ы жа ынан йнек
керамикасыны сыртіы шетi
бойынан жабыстырып іойы ыз.
Жабыстыр анда іабатшыны
созба ыз. осу жерi бiр беттi
ортасында болуы керек.
Жабыстырып бiткеннен кейiн
(бiрнеше мм іосы ыз) іосымша
шеттерiн бiрбiрiне іарсы басып
жiберi iз.
о рнат уelectrolux 37
Орнату
38 electrolux о рнат у
о рнат уelectrolux 39
40 electrolux о рнат у
electrolux 41
Б йым т рiн к рсететiн
іаліан
EHD60100P
55GAD83AG
230 V
949 592 658
50 Hz
Induction 3,7 kW
6,6 kW
ELECTROLUX
42 electrolux ызмет кµрсет у
ызмет к рсету
Техникалыі аіаулыітар орын ал ан
кезде, е уелi, пайдаланушы а
арнал ан н сіауларды ("Б ндай
жа дайда не iстеу керек?" б лiмi)
к мегiне с йене отырып, б л
аіаулыіты ж ндей алатын,
алмайтынды ы ызды тексерiп
к рi iз.
Егер орын ал ан аіаулыіты з
бетi iзбен ж ндей алмаса ыз,
"Т тынушылар а іызмет к рсету
орталы ымен", не болмаса, іызмет
к рсету саласында ы
серiктестерiмiздi бiрiмен
хабарласы ыз.
Сiзге жедел арада к мек к рсете
алу шiн, бiзге т мендегi
м лiметтер іажет:
– Модель сипаттамасы
–
нiмнi н мiрi (PNC)
– Сериялыі н мiрi (S No.)
(н мiрлердi техникалыі
м лiметтер таіташасынан
к ресiз)
– Аіаулыіты т рi
– егер б йымнан іате туралы
хабар к рiнсе, ол туралы да
м лiм етi iз
– йнек керамикасыны ш санды
рiптер сандар комбинациясы
Б йымы ыз а байланысты іажеттi
сiлтеме н мiрлер ріашан да з
іолы ызда даяр т ру шiн, оларды
мына жерге жазып іоюды
сынамыз:
Модель сипаттамасы:
.....................................
PNC:
.....................................
S No:
.....................................
www.electrolux.com
867 200 651 M 060907 02

advertisement

Related manuals

advertisement