Aeg-Electrolux 68002K-MN User Manual

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux 68002K-MN User Manual | Manualzz
68002K-MN
Пайдаланушыƒа
арналƒан
мºлiмет
Шыны,керамика
дан жасалƒан
пiсiру
жабдыітарына
кiрiспе
2
±рметтi сатып алушы!
Бiздi аса жо ары сапалы б йымдарымызды бiреуiн сатып
алуы ыз шiн зi iзге к п рахмет айтамыз.
Б л б йым аріылы зi iзге дiсшiл дизайн менен жа а жолдар
ашып к рсететiн іазiргi уаіыт технологияларын бiрге іосатын
керемет синтезiн сынылады.
Бiздi б йымдарымызды е жа а технологияларына с йкес
шы арыл анын к рiп, осыларды техникалыі іабiлеттерi менен
іолдану т сiлдерi е жо ары т сiлдерге с йкес бол анын
к iлi iзге іонымды болады деп сенiмдiмiз.
Б йымдарымызды іорша ан орта а зиян келдiртпей, энергия
немдiлiгiне айырыіша назар саламыз, осылар
б йымдарымызды б рiнi де бiр негiзгi тiрегi.
Б йымымызды зын уаіыт бойы тынымды т рде іолдану шiн
ж не іолдану т сiлдерiн д рыс ж не уаіыт жо алтпай ж ргiзе
алу шiн пайдалану туралы н сіауларын iлтипатпен оіып
алы ыз.
Пайдалану туралы н сіауларын саітап, оны, б йымды басіа
бiреуге сатіан кезде, б йыммен бiрге берi iз.
Сатып ал ан жа а б йымы ыз аріылы к п л ззат табуы ызды
тiлеймiз.
1
3
2
z
Пайдаланушылар а арнал ан осы ма л маттарда астыда
к рсетiлген бейнелер іолданылады:
Назары ызда болсын! Мiндеттi т рде оіуы ыз іажет!
олданушылар іауiпсiздiгi шiн ма ызды н сіаулар менен
б йымны б геуiлдерiн болдыртпау шiн ма л маттар.
Жалпы н сіаулар менен ке естер.
Б йымды іорша ан орта а зиян келдiртпей іолдану туралы
н сіау менен ма л маттар.
Аса іауiптi кернеу де гейi.
С здер тiзiмi
3
Сµздер тiзiмi
Пайдалану туралы н±сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
4
4
Электрб йым сиппатамасы
Индукциялыі пешiнi жабдыіталуы
Басіару панелiнi жабдыіталуы
оз ау аріылы басіарылатын тексеру сенсорлары
К рсету
ал ан жылылыі де гейiн к рсету
Электрб йымды іолдану
Электр б йымын іосу ж не шiру
Тамаі пiсiру де гейiн е гiзу
Басіару панелiн кiлттеу/ашу
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесiн іолдану
уат беру функциясын іосу менен шiру
Таймердi іолдану
з зiн автоматикалыі т рде шiру
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн ке естер
Индукциялыі кемпiрегi шiн лайыіты ыдыс
Электр іуатын немдеу шiн ке естер
Электрб йымды тамаі пiсiру шiн іолдану т лiмдерi
Электрб йымды тазалау менен к ту
7
7
7
8
9
9
10
10
10
11
12
13
15
19
20
20
21
22
24
М мкiн болатын шешiмдер, егер …
26
Утилизация
29
Орнату туралы н±сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Орнату
Б йым т рiн к рсететiн іаліан
Кепiлдiк/Т±тынушыƒа іызмет кµрсету
30
30
32
35
36
ызмет кµрсету
39
4
Пайдалану туралы н сіаулар
Пайдалану туралы н±сіаулар
1 ауiпсiздiк н±сіаулары
Осы н сіауларды б рiн оіып мытпа ыз, б зылып іал ан
жа дайда осы н сіауларды станба анда б йым кепiлдемесi
(гарантия) жарамсыз болып іалуы м мкiн.
Электрб±йымды белгiлеп кµрсетiлген маісат
‰шiн ƒана іолданыœыз
•
здерiнi дене, сезгiш немесе iшкi сезiм іабiлеттерi аріылы
немесе іолдану т сiлiн бiлмегенi аріылы б л б йымды
іолдана алмайтын адамдар (балалар да) осы б йымды
іастарында здерiне баіылау етiп отыр ан бiр адам бол анда
ана іолданулары лазым.
• Электрб йымны баіылаусыз ж мыс iстеуiн болдыртпа ыз.
• Б л электрб йымды та амдарды тек іана йде пiсiрiп і ыру
шiн іолдана аласыз.
• Б л электрб йымды ж мыс жер ретiнде немесе заттарды
іою шiн жер ретiнде іолданба ыз.
• Электрб йымны ж йесiн згерту немесе басіа т рде
орнату а р ісат берiлмей тыйым салынады.
• Жанып кете алатын с йыі заттарды, тез жанып кете алатын
материалдарды немесе ерiп кете алатын заттарды (мысалы
фольгалар, пластмасса, алюминий) осы электрб йымыны
стiне немесе жанына іойма ыз немесе саітама ыз.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
• Кiшкентай балаларды рдайым электрб йым а
жаіындатпауы ыз лазым.
• лкенрек балалар осы электрб йыммен тек іана к мек
берiлiп отырыл анда ж не баіыланып отыр ан жа дайда
іолданыла алады.
• Балалар немесе й жануарлар тарапынан электрб йымды
іосылып жiберiлуiн болдыртпау шiн балалар іауiпсiздiк
ж йесiн iске кiргiзiп іолдануы ыз лазым.
ауiпсiздiк н сіаулары
5
Жалпы техникалыі іауiпсiздiк
• Осы б йымды орнатып iске іосуы тек іана арнайы к сiби
бiлiмi ж не р ісаты бар мамандар аріылы ткiзiле алынады.
• Жи аздар а орнатылып іойылатын электрб йымдарды тек з
м лшерлерiне ж не т рлерiне с йкес жи аздар менен
ж мыс таітайларыны iшiне орнатуы ыз лазым.
• Электрб йым д рыс ж мыс iстемесе немесе йнек
к йiктасында б зыл ан жерлерi болса (сынып, б лiнiп немесе
жыртылып іал ан жерлерi бар болса) м мкiн бола алатын
электр то ыны со ып кетуiн болдыртпау шiн электрб йым
шiрiлiп электр то ынан шы арылып іойылуы керек.
• Осы б йымды ж ндеу тек іана арнайы к сiби бiлiмi ж не
р ісаты бар мамандар аріылы ткiзiле алынады.
Электрб±йымды пайдаланƒанда іауiпсiздiк
• Жабыстырыла алынатын суреттер менен фольгаларын йнек
к йiктасы стiнен кетiрiп алы ыз.
• Абайсыз ж мыс iстеу аріылы к йiп кету іауiпi т суi м мкiн.
• Электрб йымдарды кабельдерi ыстыі электрб йымдар а
немесе ыстыі тамаі пiсiру ыдыстарына т сiп
жаіындамаулары керек.
• Аса ысып кеткен май те тез жанып кете алады.
Назарлары ызда болсын! Отшы ып кету іауiпi!
• Кемпiректердi р іолданыл анынан кейiн шiрiп іоюы ыз
керек.
• Ж ректерiне имплантат салы ан іолданушылар
электрб йым іосылып т р ан жа дайда з т стерiмен осы
б йымдан е аз дегенде 30 см заі т рулары керек.
• От іауiпi т суi м мкiн! Металлдан жасалы ан заттарды,
мысалы пышаі, шанышіы, іасыі пенен тамаі пiсiру ыдыс
іаіпаітарын осы электрб йымны стiне іойма ыз іатты
ысып кетулерi м мкiн.
Тазалау уаіытындаƒы іауiпсiздiк
• Тазалау шiн электрб йымды алдымен шiрiп суытып
алуы ыз керек.
• зi iздi іауiпсiздiгi iз шiн осы электрб йымды бyмен
тазалайтын б йымдармен немесе жо ары іысылым
тазалаушылармен тазалау р ісат етiлмейдi.
6
ауiпсiздiк н сіаулары
Электрб±йымныœ б±зылуын болдыртпау ‰шiн
•
йнек к йiктасы стiне т сiп іала алатын заттар аріылы
б зылып кетуi м мкiн.
• Тамаі пiсiру ыдысымен со ылып кеткен жа дайда йнек
к йiктасыны шетi б зылып кетуi м мкiн.
• Ауыр і рыштан, алюминий і йындысынан жасалы ан
немесе табандары б зылып іал ан тамаі пiсiру ыдыстар пеш
стiнде жылжытылып іал андарында йнек к йiктасын
тырнап б зып жiберулерi м мкiн.
• Ерiп кете алaтын заттар менен іайнап ыдыстан шы ып кететiн
заттар йнек к йiктасы стiне жабысып жанып кетулерi
м мкiн, сондыітан іолма іол тазаланып кетiрiлуi керек.
• Кемпiректердi стiлерiнде бос ыдыс т рса немесе ыдыс
іойылма анда іолданба ыз.
• Тамаі пiсiру немесе іуыру шiн ыдыстарыны бос т рде
іосыл ан электрб йым стiнде т руын болдыртпа ыз ыдыс
немесе йнек к йiктасыны б зылып кетуi м мкiн.
• Электрб йымны стiндегi ж мыс таітайы менен оны
астында жатіан жи аз арасында ы 5мм м лшерi бар ауа кiру
жерi жабылып іалмауы керек.
Электрб йым сиппатамасы
7
Электрб±йым сиппатамасы
Индукциялыі пешiнiœ жабдыіталуы
Пiсiру аума ына кiрiспе 1400 B
Индукциялыі тамаі пiсiру
кемпiрегi 2200 В іуат беру
функциясы бар 3100 В
Пiсiру аума ына кiрiспе 1800 B
Басіару
панелi
Индукциялыі тамаі пiсiру
кемпiрегi 1800 В
іуат беру функциясы бар 2800 В
Басіару панелiнiœ жабдыіталуы
Индукциялыі тамаі пiсiру кемпiректерiн к рсету
К рсету
Таймер функциясы
Тамаі пiсiру де гейiн
та дап е гiзу
Таймердi к рсетуi
осу/ шiру
тексеру шамымен
бiрге
Таймер
Кiлттеу
уат беру
функциясы
8
Электрб йым сиппатамасы
озƒау аріылы басіарылатын тексеру
сенсорлары
Б л электрб йым оз ау Тексеру Сенсорлармен
жабдыіталы ан. Б йым функцияларын сенсорларды іоз ау
аріылы згерте алынып, к рсету дисплей менен акустикалыі
сигналдар аріылы растатылады.
Сенсорларды, басіа сенсорларды іоз ап етпеу шiн,
жо арыдан іоз ауы ыз лазым.
Сенсорлар
осу / шiру
Е гiзiлген
ма л маттарды
згертiп жо арылату
Е гiзiлген
ма л маттарды
азарту
Таймер
Кiлттеу
уат
Функциясы
Электрб йымды іосып шiру
Тамаі пiсiру де гейi/Уаіытты
созу
Тамаі пiсiру де гейi/Уаіытты
азарту
Таймердi та дап е гiзу
Басіару панелiн кiлттеу /ашу
уат беру функциясын іосу /
шiру
Электрб йым сиппатамасы
9
Кµрсету
Кµрсету
Тамаі пiсiру
де гейлер
ате
Тамаі пiсiру ыдысын
танып іабылдау
ал ан жылылыі
де гейi
Балалар іауiпсiздiгi
шiн ж йесi
уат
Сипаттамасы
Кемпiрек іосылды
Тамаі пiсiру де гейi е гiзiлдi
Электрб йым б зылып д рыс
iстемей жатыр
Тамаі пiсiру ыдысы лайыісыз
немесе аса ыішам немесе
кемпiрек стiне тамаі пiсiру
ыдысы іойылма ан
Кемпiрек лi жылы
Кiлттеу/ Балалар іауiпсiздiгi
шiн ж йесi іосылды
уат беру функциясы
іосылды
зiн зi
зiн зi автоматикалыі т рде
автоматикалыі т рде шiрiлуi ж мыс iстеп т р
шiрiлуi
алƒан жылылыі деœгейiн кµрсету
1
3
Назарыœызда болсын! ал ан жылылыі аріылы к йiп кету
іауiпi бар. шiрiлгеннен кейiн кемпiректерге суу шiн бiраз
уаіыт керек. ал ан жылылыіты к рсетiледi.
ал ан жылылыі т сiлiн та амдарды ерiту менен жылы
іалпында саітау шiн іолданыла аласыз.
Индукциялыі тамаі пiсiру кемпiректер тамаі пiсiру шiн
керектi жылылы ын тамаі пiсiру ыдысты тура табандары да
шы ара алады. йнек к йiктасы тек іана ыдысты керi берiп
т ратын жылылыі аріылы жылынып т рады.
Суыітыру жылылыі б йымны электорникасы іарай
автоматикалыі т рде іосылып шiрiлiп т рады.
10
Электрб йымды іолдану
Электрб±йымды іолдану
3
Индукциялыі тамаі пiсiру кемпiректерiн тек іана лайыіты
ыдыс іойып іолданы ыз.
Электр б±йымын іосу жºне µшiру
осу
шiру
3
Басіару панелi
2 секунд бойы
іоз а ыз
1 секунд бойы
іоз а ыз
Кµрсету
/
/ жоі
Тексеру шамы
жымы дайды
шiрiлiп кетедi
Электрб йымды іосіаннан кейiн 10 секунд iшiнде тамаі пiсiру
де гейiн немесе бiр функциясын е гiзiп іоюы ыз керек,
осылар е гiзiлмесе электрб йым з зiмен автоматикалыі
т рде шiрiлiп кетедi.
Тамаі пiсiру деœгейiн еœгiзу
Жо арылату
ыса дату
шiру
Басіарма панелi
іоз ау
іоз ау
ж не бiржолы іоз ау
К рсету
дейiн
дейiн
/
Электрб йымды іолдану
11
Басіару панелiн кiлттеу/ашу
Басіару асіару панелiнi " осу/ шiру" сенсорларынан басіа
т сiлдерi, электр б йымыны функциялары з зiмен згерiп
кетуiн болдыртпау шiн (мысалы стiнен ш берекпен с ртiп
жiбергенде), рдайым кiлттелiне алынады.
осу
шiру
3
Басіару панелi
іоз а ыз
іоз а ыз
Адым
5 шiн секунд)
осы ан дейiн е гiзiлген
тамаі пiсiру де гейi
Электрб йым шiрiлгенде кiлттеу де автоматикалыі т рде
шiрiлiп кетедi.
12
Электрб йымды іолдану
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн ж‰йесiн іолдану
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесi осы электрб йымны
тiлемеген уаіытта ж мыс iстеп кетуiн болдыртпайды.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн ж‰йесiн іосу
Адым
1.
Басіару панелi
Кµрсету/Сигнал
Электрб йымды іосы ыз
(тамаі пiсiру де гейiн
е гiзбе iз)
2.
сигнал шыііанша дейiн
Акустикалыі сигнал
іоз а ыз
3.
іоз а ыз
Электрб йым шiрiледi. Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесiн
іосылды.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн ж‰йесi іосылып
т±рƒанына іарай ж±мыс iстеу
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесi осы т сiл менен бiр рет тамаі
пiсiру шiн шiрiле алынады; осыдан кейiн балалар іауiпсiздiгi
шiн ж йесi іайтадан автив т рде ж мыс iстей бередi.
Адым
1.
2.
Басіару панелi
Электрб йымды іосы ыз
менен бiржолы іоз а ыз
Кµрсету/Сигнал
/ акустикалыі
сигнал
Электрб йымны келесi рет шiрiлгенiнше дейiн оны
к дiмгiдей іолдана бере аласыз.
Электрб йымды іолдану
13
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн ж‰йесiн µшiру
Адым
1.
2.
Басіару панелi
Кµрсету/Сигнал
Электрб йымды іосу
сигнал шыііанша дейiн
Акустикалыі сигнал
іоз а ыз
3.
іоз а ыз
Электрб йым шiрiледi. Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесiн
шiрiлдi.
уат беру функциясын іосу менен µшiру
уат беру функциясы
алды ы тамаі пiсiру индукциялыі
кемпiректерiне іосымша іуат бере алады, мысалы одан да к п
суды тезiрек іайнатып алу шiн.
уат беру функциясы сол жаіта ы алды ы тамаі пiсiру
кемпiрiгiнде 8 минут ж не он жаіта ы кемпiрiкте 5 минут iшiнде
iске іосылады. Осыдан кейiн тамаі пiсiру кемпiрегi е гiзiлген
де гейге дейiн
з зiмен керi іайтып ауысып кетедi.
осу
шiру
3
Басіару панелi
іоз а ыз
іоз а ыз
іоз а ыз
Кµрсету
уат беру функциясы аяітал анда кемпiректер з здерiмен
авоматикалыі т рде осы ан дейiн е гiзiлген тамаі пiсiру
де гейлерiне керi іайтады.
14
Электрб йымды іолдану
уат беру функциясын басіару
Тамаі пiсiру шiн индукциялыі
панелiнi кемпiректерi е жо ары
нiмдiлiк беру шiн
жабдыіталы ан.
Екi кемпiрек бiр іоскемпiрегiн
і растырады (суретте
к рсетiлгендей).
уат беру функциясын рзаман
ткiзе алу шiн іуат беру
функциясыны басіарушысы
керек бол анында іоскемпiректi
бiреуiнi нiмдiлiгiн згертiп
отыра алады.
Мысалы: бiр кемпiректе 9шы тамаі пiсiру де гейi та далып
е гiзiлген. Осы кемпiрек шiн іуат беру функциясы іосылып
іойылады. уат беру функциясы ткiзiледi, ал бiраі басіа
кемпiректегi тамаі пiсiру де гейi менен іоскемпiректегi
басіасында бiржола іосылып т р ан іуат беру функциясы екi
кемпiректер шiн м мкiн етiлген максималдiк нiмдiлiгiнен
асып кетедi.Сондыітан іуат беру функциясыны басіарушысы
алдымен іосыл ан кемпiректi нiмдiлiгiн 9дан мысалы 7 дейiн
т мендетедi, осымен кемпiрек к рсету белгiсi 9дан 7
ауыстырылып кетедi де, осы уаіытта м мкiн бол ан 7де т ра
бередi. (К рсету белгiсi 9 бенен 7 немесе 9 бенен 6 не басіа
белгiлер арасында згеруi электрб йым ж не тамаі пiсiру
кемпiректерге байланысты.)
Электрб йымды іолдану
15
Таймердi іолдану
Кемпiректердi б рi де таймер функциясыны бiрiн іолданыла
алады.
3
3
Функция
Шарттары
¤з-µзiмен µшiру
автоматикалыі
ж‰йесi
іосылып іойыл ан
тамаі пiсiру де гейi
ысіа уаіыт
таймерi
іолданылма ан
кемпiректердi
Нºтиже уаіыт
µткеннен кейiн
акустикалыі
сигнал
00 бойы
жымы дап т р
Кемпiрек шiрiлiп
кетедi
акустикалыі
сигнал
00 бойы
жымы дап т рады
Бiр кемпiрек шiрiлсе, е гiзiлiп іойыл ан таймер функциясы да
онымен бiрге шiрiлiп кетедi.
Осы кемпiректе іосыл ан іысіа уаіыт таймерiне іосымша
тамаі пiсiру де гейi де е гiзiлiп іойылса, кемпiрек е гiзiлген
уаіыт ткеннен кейiн шiрiлiп кетеi.
16
Электрб йымды іолдану
Кемпiректi таœдап еœгiзу
Адым
1.
3
3
3
Басіару панелi
1xіоз а ыз
Кµрсету
бiрiншi кемпiректi
тексеру шамы
жымы дар т р
2.
1x іоз а ыз
екiншi кемпiректi
тексеру шамы
жымы дар т р
3.
1xіоз а ыз
шiншi кемпiректi
тексеру шамы
жымы дар т р
4.
1xіоз а ыз
т ртiншi кемпiректi
тексеру шамы
жымы дар т р
Таймер уаіыты е гiзiлiп іойыла алынатын уаіыт бойынша
та дап алы ан кемпiректi тамаі пiсiру де гейiн к рсету
дисплейi шiрiлiп т рады.
Егер тексеру шамы аіырынраі жымы дай баста анда тамаі
пiсiру де гейiн к рсету дисплейi іайтадан к рiнедi, тамаі пiсiру
де гейi іайтадан е гiзiлiп немесе згертiле алынады.
Басіа таймер функциялары е гiзiлiп іойыл анда, бiрнеше
секундтан кейiн б кiл таймер функцияларыны е іысіасы
к рсетiледi де осыны тексеру шамы жымы дай бастайды.
Электрб йымды іолдану
17
Уаіыт еœгiзу
Адым
1.
Басіарма панелi Кµрсету
Тамаі пiсiру
Та дап ал ан тамаі пiсiру
кемпiрегiн та дап кемпiрегi iзд тексеру шамы
алы ыз
жымы дап т рады
2.
немесе та дап 00 дан 99 минут
е гiзiлген тамаі
пiсiру кемпiрегiнi
іоз а ыз
3.
немесе та дап ... 05...10...15... 20 немесе ...
е гiзiлген тамаі
95... 90... 85... 80... (іолайлы
пiсiру кемпiрегiнi
ж не же iлрек та дап е гiзу шiн
4 секундтан
5 минут адымы)
заіыраі іоз а ыз
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы баяураі жымы дай
бастайды.
Уаіыт е гiзiлдi.
Уаіыт артіа іарай саналып жатыр.
Таймер функциясын µшiру
Адым
1.
2.
Басіарма панелi
Тамаі пiсiру
кемпiрегiн та дап
е гiзу
К рсету
Та дап е гiзiлген тамаі пiсiру
кемпiрегiнi тексеру шамы
тезiрек жанып жымы дап
т рады.
ал ан уаіыт к рсетiлiп
т рылады.
ал ан уаіыт артіа іарай
саналып т рады, 00. дейiн
та дап
е гiзiлген тамаі
пiсiру кемпiрегiн
іоз а ыз.
Тексеру шамы шiрiлiп кетедi.
Та дап е гiзiлген тамаі пiсiру кемпiрегi шiн таймер
функциясы шiрiлiп кетедi.
18
Электрб йымды іолдану
Еœгiзiлген уаіытты µзгерту
Адым
1.
Басіару панелi
Тамаі пiсiру
кемпiрегiн та дап
е гiзi iз
2.
Кµрсету
Та дап е гiзiлген кемпiректi
тексеру шамы аіыры раі
жымы дайды.
ал ан уаіыт к рсетiледi
01 дейiн 99 минут
Та дап е гiзiлген
кемпiректi
немесе
іоз а ыз
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы аіырынраі
жымы дайды.
Уаіыт е гiзiлдi.
Са ат артіа іарай санай бастайды.
Бiр кемпiректiœ іалƒан уаіытын кµрсету
Адым
1.
Басіару панелi
Кемпiректi
та дап е гiзi iз
Кµрсету
Та дап е гiзiлген кемпiректi
тексеру шамы тезiрек жымы дай
бастайды
ал ан уаіыт к рсетiледi
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы аіырынраі
жымы дай бастайды.
Акустикалыі сигналды µшiру
Адым Басіару панелi
Акустикалыі сигнал
1.
іоз а ыз
Акустикалыі те геру
Акустикалыі сигнал дыбыссыз болып кетедi.
Электрб йымды іолдану
19
¤з-µзiн автоматикалыі т‰рде µшiру
Тамаі пiсiру кемпiрегi
• Тамаі пiсiру кемпiрегiн іосіаннан кейiн 10 секунд iшiнде бiр
тамаі пiсiру де гейi та дап алынып іосылмаса, тамаі пiсiру
панелi 10 секунд уаіыт ткеннен кейiн з зiмен шiрiлiп
кетедi.
• Тамаі пiсiру кемпiректерiнi б рi де шiрiлсе, тамаі пiсiру
панелi 10 секунд уаіыт ткеннен кейiн з зiмен шiрiлiп
кетедi.
Тамаі пiсiру ‰шiн индукциялыі панелдер
• Лайыіты ыдыс іолданылмаса, б л белгi шамы жанып
белгiсiмен к рсетiлiп, 2 минуттан кейiн тамаі пiсiру
кемпiрегiндегi к рсету белгiсi з зiмен шiрiлiп кетедi.
• Егер кемпiректердi бiреуi белгiлi бiр уаіыттан кейiн
шiрiлмесе немесе тамаі пiсiру де гейi згерiлмесе кемпiрек
автоматикалыі т рде шiрiлiп кетедi. к рсетелiп т рады.
Кемпiректi іайтадан іолдану шiн кемпiректе жа адан
е гiзiлiп койылуы керек.
Тамаі пiсiру
деœгейi
1 2
3 4
5
6 9
¤шiрiлу ÍÂÈiÌ
6 са ат
5 са ат
4 са ат
1,5 са ат
20
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн ке естер
Тамаі пiсiру менен іуыру ‰шiн
кеœестер
3
Акриламид туралы н±сіаулар
Е жа а ылыми зерттеулерiне іарай, та амдарды ( сiресе
к шейту заттары бар не іосыл ан та амдарды) аса іатты т рде
іо ыр іылып іуыру аріылы денсаулыі шiн зиян келдiретiн
акриламид шы ады. Сондыітан бiздi ке есiмiз
м мкiншiлiгiнше іарай т мен жылылыі де гейлерде бумен
пiсiрiп та амдарды аса іо ыр іылып пiсiрме iз.
Индукциялыі кемпiрегi ‰шiн лайыіты ыдыс
Ыдыс материалы
Ыдыс материалы
рыш, і рыш эмалi
Ауыр темiр
Аса ба алы металлдар
лайыі
и
и
Шы арушы тарапынан лайыіты т рде
белгiленген жа дайда
Алюминий, жез, мессинг
йнек, к йiктас, к рлен
3
3
Индукциялыі пештер шiн лайыіты ыдыс шы арушы
тарапынан белгiленiп к рсетiледi.
Лайыітыі тест
Индукция шiн жарамды ыдыс деп саналатындар ...
• ... бiраз суды 9 пiсiру де гейге іойыл анда іысіа уаіыт iшiнде
іайнатып алатын ыдыс.
• ... ыдысты астында бiр магнит жабысып іала алса.
Кейбiр тамаі пiсiру ыдысы индукциякемпiректегi ж мыс
уаіытында бiрт рлi дыбыстар шы ара алады. Олар
электрб йымны б зыл анын к рсетпейдi, осы дыбыстар
аріылы электрб йым функциясына зиян келтiрiлмейдi.
Ыдыс табаны
Тамаі пiсiру ыдысыны табаны іалы ж не бiркелкi болуы
керек.
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн ке естер
21
Tамаі пiсiру ыдысыныœ мµлшерi
Индукциялыі пештер тамаі пiсiру ыдыстарыны табандарына
бiр белгiлi шамасына дейiн з здерiмен автоматикалыі т рде
те еле алады. Бiраі тамаі пiсiру ыдыстарыны табандарыны
магнит б лшектерi іолданыл ан пеш кемпiрегiне іарай
минимальдыі диаметрiне с йкес болуы керек.
Тамаі пiсiру ‰шiн
кемпiректiœ диаметрi [мм]
210
180
145
3
Тамаі пiсiру ‰шiн ыдыстыœ
минималдiк
диаметрi [мм]
180
145
120
Тамаі пiсiру шiн ыдыс кемпiректердi тура орталарында
іойылуы керек.
Электр іуатын ‰немдеу ‰шiн кеœестер
2
2
Тамаі пiсiру ыдысын кемпiректi ж мысіа іосу алдынан
кемпiрек стiне іойы ыз.
Тамаі пiсiру ыдысын, м мкiншiлiгiне іарай, рдайым іаіпаіпен
жауып іойы ыз.
22
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн ке естер
Электрб±йымды тамаі пiсiру ‰шiн іолдану
тºлiмдерi
Астыда ы кестеде к рсетiлгендер тек орташа шамалар.
Тамаі
пiсiру
деœгейi
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
Аз суда пiсiрiлген
та амдарды жылы
жалпында саітау
керегiнше
Жауып іою
Ерiту
Соус
голландес,май,
шоколад, желатин
ерiту
5 25 мин.
арадасырада
араластырып
іойы ыз
Таƒамдарды
бiр ыдыста
басіа
ыдыстаƒы
ыстыі суƒа
іойып іатты
іылу
Омлет
10 40 мин.
аіпаіпен жауы
іойып пiсiру
2 3
Бумен пiсiру
К рiш пенен с т
б йымдарын бумен
пiсiрiп
дайынта амдарды
жылыту
25 50 мин.
К рiшке е аз
дегенде іос шам
с т іосып,
с тта амдарын
арадасырада
араластыры ыз
3 4
Бу астында
пiсiру
Булату
Бумен пiсiру
к к нiстердi,
балыіты
еттi аз суда бумен
пiсiру
20 45 мин.
К к нiс пiсiргенд
аз ана су іосы ы
(бiрнеше ас іасы
іана)
Буменкартофель
пiсiру
20 60 мин.
Аз суіолданы ы
мысалы:
750 г картофель
шiн ¼ л су
лкенрек тамаі
шамаларын пiсiру,
сорпалар менен
ботіалар
60 150 мин.
3 дейiн л су мене
іосымшалар
Аз судапiсiру
Лайыіты
Жылы
іалпындаіалтыру
0
1
1 2
4 5
шiрiлiп т ру т рi
Пiсiру
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн ке естер
Тамаі
пiсiру
деœгейi
Уаіыты
23
Н±сіаулар/
Кеœестер
Аз судапiсiру
Лайыіты
6 7
Жеœiл
іуыру
шнитцель, кордон
бле, котлет,
фрикадель,
іуырыл ан ш жыі,
бауыр, ж мыртіа,
ж мыртіапирогы,
балыі фриттирдеу
збейпеште
пiсiру
Арадасырада
араластырып
іойы ыз
7 8
атты
іуыру
картофельшелпегi,
ет тiлiмдерi, стеак,
жалпаі нан
5 15 мин.
бiр іуыру
ыдыс шiн
Арадасырада
аралыстырып
іойы ыз
9
Тез іайнатып
алыпіуыру
фритирдеу
К п шамалы су іайнатып, iрiмшiк іосыл ан кеспен
пiсiрiп, ет іуырып (гуляш, пеште пiсiрiлген ет),
поммфрит фриттердеу
уат беру функциясы к п шама с йыі та амдарды тез
іайнатып алу шiн жарамды.
24
Электрб йымды тазалау менен к ту
Электрб±йымды тазалау менен к‰ту
1
1
1
Назарыœызда болсын! ал ан жылылыі аріылы к йiп кету
іауiпi пайда болады.
Назарыœызда болсын! ткiр менен ашытып жiбере алатын
тазалаушылар осы электрб йымды б за алады.
Су менен ж й ыдыс тазалау шiн сабын суларымен тазала ыз.
Назарыœызда болсын! Ыдыс тазалау шiн сабын суларыны
іалдыітары осы электрб йымды б за алады.
Сабын су іалдыітарын су менен ыдыс тазалаушы суымен
кетiрiп тазала ыз.
Электрб±йымды ºр іолданƒаннан кейiн
тазалаœыз
1. Электрб йымды дыміыл бiр ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
2. Электрб йымды таза бiр ш берекпен і р атып с ртi iз.
Электрб йымды тазалау менен к ту
25
Кiр т‰сiп іалƒан жерлерде кiрдi кетiрiп
жiберiœiз
1. Тазалау таяішасын йнек к йiктасыны стiн тазалау шiн
йнек к йiктасына іарай бiраз ылди т рде іойып іолданы ыз.
2. Кiр болып іал ан жерлердi арнайы сыр ы старамен кетiрiп
іойы ыз.
3. Электрб йымды дыміыл бiр ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
4. Электрб йымды таза бiр ш берекпен і р атып с ртi iз.
кетiрiœiз
іолмаіол
Кiрдiœ т‰рi
шекер, шекер іосыл ан
та амдар
Пластмассадан
жасалы ан заттар,
алюминийден жасалы
фольгалар
суып іалƒан
электрб±йым
менен
и
тазалау таяішасы*
ан
и
кальк пенен су шеттерi
и
Май шашуынан т скен
даітар
и
металл ре кiндей
жылтырлап т р анре к
згерулерi
и
йнек к йiктасын
немесе ба алы
металлдарынан
шы арыл ан
заттарды тазалау
суы*
*Тазалау таяішасын, йнек к йiктасын немесе ба алы металлдарынан шы арыл ан
заттарды тазалау суын й ж не й т рмысы шiн б йымдарды сататын д кендерде
сатып ала алсыз
3
3
Аса іатты кiрленiп іал ан жерлердi йнек к йiктасын немесе
ба алы металлдарынан шы арыл ан заттарды тазалау суымен
тазала ыз.
йнек к йiктасында ы тырналып іал ан жерлер немесе іою
ре клi даітар тазалына алынбаса да электрб йымызды
ж мыс нiмдiлiгiне ешбiр ыіпал етпейдi.
26
М мкiн болатын шешiмдер, егер …
М‰мкiн болатын шешiмдер, егер …
иыншылыі
Кемпiректер іосыла
алынбай немесе ж мыс
iстемей жатыр
Кемпiректер тамаі
пiсiру де гейiн з
здерiмен дейiн
т сiредi
М‰мкiн болƒан себеп
Электрб йымды
іосіаннан кейiн 10
минут ттi
Б йымды іайтадан
іосы ыз.
Кiлттеу іосылды
Кiлттеудi шiрi iз
("Басіару панелiн
кiлттеу/ашу" б лiмiнде
оіы ыз)
Балалар іауiпсiздiгi
шiн ж йесi іосылды
Балалар іауiпсiздiгi
шiн ж йесiн iстен
шы ары ыз ("Балалар
іауiпсiздiгi шiн ж йесi"
б лiмiнде оіы ыз)
Бiрнеше сенсорлар
бiржолы іоз алып
іалды
Тек бiр сенсорды ана
іоз а ыз
Автоматты шiру iске
іосыл ан
Басіару панелiнде
жатіан барлыі
заттарды
(кастрлюльдер,
маталар, т.б.) алып
таста ыз. Пештi іайта
iске іосы ыз
Сенсорлар дыміыл бiр
ш берекпен жабылып
немесе жерлерiне су
т гiлiп іалды
Ш беректi сенсор
стiнен алып немесе
суды с ртiп іойы ыз.
зi iз тiлеген тамаі
пiсiру де гейiн іайтадан
е гiзiп іойы ыз
ал ан жылылыі
де гейiн бiлдiретiн
Кемпiрек ендi ана
к рсету белгiсi ешн рсе ж мысіа іосыл ан
к рсетпей т р
себептен лi д рыс
іызымады
Сигнал тоны іосылып,
электр б йым шiрiледi
Кµмек
Индукциялыі пеш
ыстыі болып кетсе
іолданушылар а
іызмет к рсететiн
орталы ымен
хабарласы ыз.
Бiр немесе бiрнеше
Сенсорларды іайтадан
сенсорлар 10 секундтан iске жiберуiн м мкiн ету
артыі заттармен
жабылып іалды.
М мкiн болатын шешiмдер, егер …
иыншылыі
М‰мкiн болƒан себеп
27
Кµмек
Сигнал тоны шы ып,
осы электр б йым
іосылады да 10
секундтан кейiн
іайтадан шiрiлiп
кетедi.
осу/ шiру сенсоры
жабылып іалды,
мысалы бiр ш берек
аріылы
Басіару панелiнi стiне
ешбiр зат іойма ыз
К рсету белгiсi екi
тамаі пiсiру де гейлерi
араларында ауысып
т рады
уат беру ж мысы осы
тамаі пiсiру
кемпiрегiнi нiмдiлiгiн
азартып т мендетедi
уат беру функциясын
іосу/ шiру б лiмiн
оіы ыз
Лайыіты емес ыдыс
Лайыіты ыдысты
іолданы ыз
Тамаі пiсiру кемпiрегi
стiнде ыдыс жоі
Тамаі пiсiру ыдысын
іойы ыз
Тамаі пiсiру шiн
ыдысты диаметрi
кемпiрек шiн те
ыішам
Ыдысты кiшiрек
кемпiрекке іойы ыз
Кемпiректi аса іызып
кетуiн болдыртпайтын
ж йесi іосылып кеттi
Кемпiректi шiрi iз.
Кемпiректi іайтадан
іосы ыз.
з зiн іауiпсiздiк
шiру ж йесi іосылып
кеттi.
Кемпiректi шiрi iз.
Кемпiректi іайтадан
іосы ыз.
Электроника іатесi
Б йымды бiрнеше
минут шiн электр
то ынан шы арып
алы ыз ( йде
орнатіаны ызда
іауiпсiздiк б лшегiн
шы арып алы ыз)
Егер б йымды
іосіаннан кейiн
іайтадан
деп
к рсетiлсе,
іолданушылар а
іызмет к рсету
орталы ымен
хабарласы ыз
іосылды
жымы дап т р
ж не н мiрi
к рсeтiледi
Лайыіты ыдысты
іолданы ыз
Жо арыда к рсетiлген к мек ке естерi аріылы іиыншылыіты
шеше алмаса ыз, б йымды сататын д кеннен немесе
іолданушылар а іызмет к рсететiн сервис мамандарынан
ке ес iзде iз.
28
1
3
М мкiн болатын шешiмдер, егер …
Назары ызда болсын! Б л электрб йымды тек іана арнайы
мамандар ж ндей алады. Лайыісыз ж ндеу ж мыстары
аріылы іолданушылар іауiпсiздiгi шiн зиян т суi м мкiн.
Б йымды д рыс емес іолданыл ан аріылы пайда бол ан
іателердi ж ндеу шiн йi iзге келген іолданушылар а іызмет
к рсету техника маманы немесе б йым сатушысыны іызметi
аіысыз болмауы м мкiн.
Утилизация
29
Утилизация
2
Б±йымныœ іорапшасы
Б йым іорапшасы іорша ан орта а зиян келдiрмейтiн
материалдардан жасалынып, жа адан басіа б йым шы ару
шiн іайтадан ндiрiле алынады. Пластик материалдардан
шы арыл ан б лшектер белгiленiп к рсетiлген, мысалы >PE<,
>PS< т.б. Б йымды утилизация а тапсыру шiн б йым
іорапшаларын жергiлiктi утилизация ережелерiне с йкес
утилизация шiн арнайы контейнерге апарып тастауы ыз
керек.
2
Ескi б±йым
Б йым немесе б йым іорапшаларында ы
б йымды ж й й іалдыі емес екенiн к рсетiп, осы
б л белгi
б йымды немесе іорапшаларды электр ж не электроника
б йымдар шiн арнайы контейнерлерге тапсырылуы керек
екенiн к рсетедi. Б йымды д рыс жерге тапсыру аріылы
Сiз іорша ан ортаны саітау шiн лес іосып адамдарды
денсаулы ына зиян келдiртпейсiз. Д рыс емес утилизация
аріылы іорша ан орта а ж не денсаулыііа зиян ете аласыз.
Б л б йымны утилизациясы туралы зi iз турып жатіан
жергiлiк басіарма, іалдыітар жинайтын мекемесi немесе осы
б йымды сатып ал ан д кенде сурап бiле аласыз.
W
30
Орнату туралы н сіаулар
Орнату туралы н±сіаулар
1
z
ауiпсiздiк н±сіаулары
МА ЫЗДЫ. Б ны мiндеттi т рде оіу керек.
Осы б йымды іолдан ан елде осы елдi за дар, жарлыітары
менен ережелерiне іарай іолдануы ыз керек (іауiпсiздiк
ережелерi, электрб йымдарды д рыс утилизация туралы
ережелерi т.б.)
Б йым орнатуы тек іана мамандар тарапынан ткiзiле
алынады.
Б л электрб йымын басіа б йымдар менен жи аздарды
жанында орнатіанда к рсетiлiп белгiленген аралыі шамасына
назар аударып орнаты ыз.
оз ау аріылы іауiп тигiзбеу шiн электрб йымды д рыс
орнату лазым, мысалы шы арыла алынатын ж шiкшiлер тек
электр б йым астында іор ау табаны салы анда ана
іолданыла алынады.
Ж мыс таітайында ы іосу орнын дыміылыііа іарсы шiн
лайыіты іабатша салып к тi iз.
абатша электрб йымды ешбiр ашыі жер іалдырмай ж мыс
таітасымен жаба алады.
Электрб йым менен ж мыс таітайы арасына ешбiр силикон
іалы датіышынын салып іойма ыз.
Б йымны асты жа ын жи аз а орнатып іойыл анда бу менен
дыміылдыіты (мысалы ыдыс жуу машинасынан немесе электр
пешiнен келетiн) жеткiзбей к тi iз.
Осы электрб йымды есiктер немесе терезелер жанында
орнатпа ыз. Ашылып іала алатын есiктер немесе терезелер
аріылы ысып кеткен ыдыстар пеш стiнен т сiп кетуi м мкiн.
Электр тоƒынан заіым алу іаупi бар.
• Тоі к зiне іосіыш терминал кернеулi.
• Тоі к зiне іосіыш терминалды электр кернеуiнен
ажыраты ыз.
• осуды ж йелi т рде ж зеге асырылуын іада ала ыз.
• Тоі іауiпсiздiк шараларын орында ыз.
• Б йымды тоі желiсiндегi т йыіталудан саітау шiн орнатушы
маманды шаіырып орнаттыры ыз.
• Б йымды электр маманы тоі к зiне іосу а тиiс.
Орнату туралы н сіаулар
z
31
Электр тоƒынан заіым алу іаупi бар.
• Ны ыз іондырылмайтын ж не сай келмейтiн іосіыш пен тоі
к зiн іолдану аса ысып кетуге келiп со ады.
• Клеммалы байланысты электр маманын шаіырып, д рыс
орнату керек.
• Кабелдер шiн керiлу м мкiндiгiн ту ызатын іапсыр ыштарды
іолданы ыз.
• 1 немесе 2 адымдыі орнатып іосу шiн р т рi шiн H05BB F
Tmax 90°C (немесе осыдан да жо ары) кабелi іолданылуы
керек.
• Егер осы электрб йымыны кабелi б зыл ан болса, осы
кабель басіа бiр арнайы т рлi кабель аріылы ауыстырылып
іойылуы керек H05BB F Tmax 90°C (немесе осыдан да
жо ары). Оны іолданушылар а іызмет к рсететiн сервис
орталы ымыздан ала аласыз.
Электрб йымын орнату инсталляция т сiлiнде б йымды р
полюстарынан тоітан шы ара алу шiн б йымны ашыі
жерiнде е аз дегенде 3 мм ашыі жерi бар.
Лайыіты б ле алатын т сiлдер болып іауiпсiздiк
автоматикалыі іосушылар, іауiпсiздiк ж йелер (б рап
орнатылатын ж йелердi іабы ынан шы арып алу керек), іате
ба ытта ж рiп жатіан тоіты басіа тоітан б лiп жiберетiн ж йесi
менен іор ау ж йелерi саналады.
32
Орнату
Орнату
Орнату
33
34
Орнату
35
Б±йым т‰рiн кµрсететiн іаліан
68002K MN
55GADD5AU
230 V
949 592 814
50 Hz
Induction 7,2 kW
7,2 kW
AEG ELECTROLUX
36
Кепiлдiк/Т тынушы а іызмет к рсету
Кепiлдiк/Т±тынушыƒа іызмет кµрсету
Еуропалыі кепiлдiк
Б л б йым пайдаланушы а арнал ан н сіауды арт жа ында ы тiзiмде к рсетiлген
елдi рбiрiнде, Electrolux компаниясы тарапынан табыс етiлетiн, аталмыш б йым
кепiлдiгiнi мерзiмi аяітал анша жарамды болып саналатын, ал басіа жа дайда за
бойынша берiлетiн кепiлдiкке ие. Егер тiзiмде к рсетiлген бiр елден, осы тiзiмдегi
екiншi бiр елге іоныс аударса ыз, б йым кепiлдiгi де сiзбен бiрге т мендегi шарттар
орындал ан жа дайда орын ауыстырады:
• Б йымны кепiлдiгi, оны ал аш сатып ал анды ы ызды кепiлi болып табылатын,
б йымды сатушы сiзге берген жарамды сату і жатыны негiзiнде б йымды сатып
ал ан к ннен бастал ан.
• Б йымны кепiлдiк уаіыты, зi iз резидент болып табылатын жа а елдегi осы
т рiздес б йымдар т рлерiне не д л осындай б йым моделiне берiлетiн кепiлдiк
уаіытына, оны іолданыс мерзiмi мен б лшектерiне берiлетiн кепiлдiкке сай
берiлген.
• Б йымны кепiлдiгi б йымды бастапіы сатып алушыны жеке басына
берiлетiндiктен басіа пайдаланушы а табыс етiлмейдi.
• Б йым Electrolux компаниясы шы ар ан н сіаулар а сай орнатыл ан ж не тек й
iшiнде ана пайдаланылуда, я ни, б л нiм коммерциялыі маісатта іолданылып
отыр ан жоі.
• Б йым зi iз резидент болып табылатын жа а елдегi з к шiне ие барлыі тиiстi
ережелерге сай орнатыл ан.
Б л Еуропалыі кепiлдiктi шарттары, сiздi за ды і іыітары ызды бiр де бiреуiне
н ісан келтiрмейдi.
Кепiлдiк/Т тынушы а іызмет к рсету
37
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/Belgi‘/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sj llandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 N rnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustam e tee 24, 10621 Tallinn
Espa–a
+34 902 11 63 88
Carretera M 300, Km. 29,900
Alcal de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV 1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L 1273 Hamm
Magyarorsz g
+36 1 252 1773
H 1142 Budapest XIV,
Erzs bet kir lyn tja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG
Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risl kkvn. 2 , 0508 Oslo
…sterreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte Edificio Gon alves Zarco
Q 35
2774 518 Pa o de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH 5506 M genwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
38
Кепiлдiк/Т тынушы а іызмет к рсету
p
t
b
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Dom ce spotrebi e SK, Seber’niho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t G ransgatan 143,
S 105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
ызмет к рсету
39
ызмет кµрсету
Техникалыі аіаулыітар орын ал ан кезде, е уелi,
пайдаланушы а арнал ан н сіауларды ("Б ндай жа дайда не
iстеу керек?" б лiмi) к мегiне с йене отырып, б л аіаулыіты
ж ндей алатын, алмайтынды ы ызды тексерiп к рi iз.
Егер орын ал ан аіаулыіты з бетi iзбен ж ндей алмаса ыз,
"Т тынушылар а іызмет к рсету орталы ымен", не болмаса,
іызмет к рсету саласында ы серiктестерiмiздi бiрiмен
хабарласы ыз.
Сiзге жедел арада к мек к рсете
алу шiн, бiзге т мендегi
м лiметтер іажет:
– Модель сипаттамасы
– нiмнi н мiрi (PNC)
– Сериялыі н мiрi (S No.)
(н мiрлердi техникалыі
м лiметтер таіташасынан
к ресiз)
– Аіаулыіты т рi
– егер б йымнан іате туралы
хабар к рiнсе, ол туралы да
м лiм етi iз
– йнек керамикасыны ш санды рiптер сандар
комбинациясы
Б йымы ыз а байланысты іажеттi сiлтеме н мiрлер ріашан
да з іолы ызда даяр т ру шiн, оларды мына жерге жазып
іоюды сынамыз:
Модель сипаттамасы:
.....................................
PNC:
.....................................
S No:
.....................................
www.electrolux.com
867 200 701-M-111007-01
¤згерулерi болуы м‰мкiн
www.aeg-electrolux.at
www.aeg-electrolux.be
www.aeg-electrolux.lu
www.aeg.ch

advertisement

Related manuals

advertisement