Electrolux EHS60210P User Manual

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

Electrolux EHS60210P User Manual | Manualzz
іолданушылар шiн
ма л маттар
йнек керамикалы
индукциялыі пешi
EHS60210P
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Electrolux фирмасына іош
келдiœiз!
зi iзге к п іуаныш к рсете
алатын, Electrolux фирмасыны аса
жо ары сапалы б йымын сатып
ал аны ыз шiн рахмет айтамыз.
зi iздi т рмысы ызды бiраз
же iл іылу шiн аса жо ары сапалы
б йымдарды бай тал ауын сына
алу бiздi маісатымыз. Осыларды
бiрнеше лгiлерiн осы кiтапшiнi
со ыны алдында ы бетiнде таба
аласыз. Сатып ал ан жа а
б йымызды барлыі
артыішылыітарын бiлу шiн бiраз
уаіыт алып пайдаланушылар а
арнал ан ма л маттарды оіы ыз.
зi iздi т рмысы ызды бiраз
же iлдете алатынымыз а
сенiмдiмiз. Сiзге і тты с ттер
тiлеймiз.
4 electrolux с µздер т iзiмi
С здер тiзiмi
Пайдалану туралы н сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Электрб йым сиппатамасы
Электрб йымды іолдану
Тамаі пiсiру менен іуыру шiн
ке естер
Электрб йымды тазалау менен
к ту
М мкiн болатын шешiмдер,
егер …
Утилизация
Орнату туралы н сіаулар
Орнату
Кепiлдiк/Т тынушы а іызмет
к рсету
ызмет к рсету
5
5
7
12
26
30
33
35
36
38
43
46
Пайдаланушылар а арнал ан осы ма л маттарда астыда к рсетiлген
бейнелер іолданылады:
1
3
2
z
Назары ызда болсын! Мiндеттi т рде оіуы ыз іажет! олданушылар
іауiпсiздiгi шiн ма ызды н сіаулар менен б йымны б геуiлдерiн
болдыртпау шiн ма л маттар.
Жалпы н сіаулар менен ке естер.
Б йымды іорша ан орта а зиян келдiртпей іолдану туралы н сіау
менен ма л маттар.
Аса іауiптi кернеу де гейi.
п айдаланут уралы н±сіаулар electrolux 5
Пайдалану туралы
н сіаулар
ауiпсiздiк н сіаулары
Осы н сіауларды б рiн оіып
мытпа ыз, б зылып іал ан
жа дайда осы н сіауларды
станба анда б йым кепiлдемесi
(гарантия) жарамсыз болып іалуы
м мкiн.
Электрб±йымды белгiлеп
кµрсетiлген маісат ‰шiн ƒана
іолданыœыз
•
здерiнi дене, сезгiш немесе
iшкi сезiм іабiлеттерi аріылы
немесе іолдану т сiлiн
бiлмегенi аріылы б л б йымды
іолдана алмайтын адамдар
(балалар да) осы б йымды
іастарында здерiне баіылау
етiп отыр ан бiр адам бол анда
ана іолданулары лазым.
• Электрб йымны баіылаусыз
ж мыс iстеуiн болдыртпа ыз.
• Б л электрб йымды та амдарды
тек іана йде пiсiрiп і ыру шiн
іолдана аласыз.
• Б л электрб йымды ж мыс жер
ретiнде немесе заттарды іою
шiн жер ретiнде іолданба ыз.
• Электрб йымны ж йесiн
згерту немесе басіа т рде
орнату а р ісат берiлмей
тыйым салынады.
• Жанып кете алатын с йыі
заттарды, тез жанып кете
алатын материалдарды немесе
ерiп кете алатын заттарды
(мысалы фольгалар,
пластмасса, алюминий) осы
электрб йымыны стiне
немесе жанына іойма ыз
немесе саітама ыз.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
• Кiшкентай балаларды рдайым
электрб йым а
жаіындатпауы ыз лазым.
•
лкенрек балалар осы
электрб йыммен тек іана к мек
берiлiп отырыл анда ж не
баіыланып отыр ан жа дайда
іолданыла алады.
• Балалар немесе й жануарлар
тарапынан электрб йымды
іосылып жiберiлуiн болдыртпау
шiн балалар іауiпсiздiк ж йесiн
iске кiргiзiп іолдануы ыз лазым.
Жалпы техникалыі іауiпсiздiк
• Осы б йымды орнатып iске
іосуы тек іана арнайы к сiби
бiлiмi ж не р ісаты бар
мамандар аріылы ткiзiле
алынады.
• Жи аздар а орнатылып
іойылатын электрб йымдарды
тек з м лшерлерiне ж не
т рлерiне с йкес жи аздар
менен ж мыс таітайларыны
iшiне орнатуы ыз лазым.
• Электрб йым д рыс ж мыс
iстемесе немесе йнек
к йiктасында б зыл ан жерлерi
болса (сынып, б лiнiп немесе
жыртылып іал ан жерлерi бар
болса) м мкiн бола алатын
электр то ыны со ып кетуiн
болдыртпау шiн электрб йым
шiрiлiп электр то ынан
шы арылып іойылуы керек.
• Осы б йымды ж ндеу тек іана
арнайы к сiби бiлiмi ж не
р ісаты бар мамандар аріылы
ткiзiле алынады.
6 electrolux ауiпсiздiк н±сіаулары
Электрб±йымды пайдаланƒанда
іауiпсiздiк
• Жабыстырыла алынатын
суреттер менен фольгаларын
йнек к йiктасы стiнен кетiрiп
алы ыз.
• Абайсыз ж мыс iстеу аріылы
к йiп кету іауiпi т суi м мкiн.
• Электрб йымдарды
кабельдерi ыстыі
электрб йымдар а немесе
ыстыі тамаі пiсiру ыдыстарына
т сiп жаіындамаулары керек.
• Аса ысып кеткен май те тез
жанып кете алады.
Назарлары ызда
болсын! Отшы ып кету іауiпi!
• Кемпiректердi р
іолданыл анынан кейiн шiрiп
іоюы ыз керек.
Тазалау уаіытындаƒы
іауiпсiздiк
• Тазалау шiн электрб йымды
алдымен шiрiп суытып алуы ыз
керек.
•
зi iздi іауiпсiздiгi iз шiн осы
электрб йымды бyмен
тазалайтын б йымдармен
немесе жо ары іысылым
тазалаушылармен тазалау
р ісат етiлмейдi.
Электрб±йымныœ б±зылуын
болдыртпау ‰шiн
•
йнек к йiктасы стiне т сiп
іала алатын заттар аріылы
б зылып кетуi м мкiн.
• Тамаі пiсiру ыдысымен со ылып
кеткен жа дайда йнек
к йiктасыны шетi б зылып кетуi
м мкiн.
• Ауыр і рыштан, алюминий
і йындысынан жасалы ан
немесе табандары б зылып
іал ан тамаі пiсiру ыдыстар пеш
стiнде жылжытылып
іал андарында йнек
к йiктасын тырнап б зып
жiберулерi м мкiн.
• Ерiп кете алaтын заттар менен
іайнап ыдыстан шы ып кететiн
заттар йнек к йiктасы стiне
жабысып жанып кетулерi м мкiн,
сондыітан іолма іол тазаланып
кетiрiлуi керек.
• Тамаі пiсiру немесе іуыру шiн
ыдыстарыны бос т рде
іосыл ан электрб йым стiнде
т руын болдыртпа ыз ыдыс
немесе йнек к йiктасыны
б зылып кетуi м мкiн.
• Кемпiректердi стiлерiнде бос
ыдыс т рса немесе ыдыс
іойылма анда іолданба ыз.
э лект рб±йым сиппат амасы electrolux 7
Электрб йым
сиппатамасы
Индукциялыі пешiнi
жабдыіталуы
Бiр ше берлiкемпiрек
1200В
ш ше берлi кемпiрек
800/1600/2300В
Пештi iшiнде
іызартып грильдеу
і ралы
1500/2400В
Басіару
панелi
Бiр ше берлiкемпiрек
1200В
8 electrolux э лект рб±йым сиппат амасы
Басіару панелiнi жабдыіталуы
Аныіта ыш
шамы бар бала
іауiпсiздiгiне
арнал ан і рал
К п маісатта
іолданылатын
Аныіта ыш
аймаіты ,
Кемпiректердi
шамы бар
аныіта ыш шаммен
к рсету
Тоіта+Ал а
жабдыітал ан
Таймер функциясы
функциялары
ажыратіышы
Жылу параметрiнi
Автоматты Жылыту Таймердi
аныітауыш шамы
м мкiндiгi к рсетуi
ш шы ырыітан т ратын пiсiру
айма ыны , аныіта ыш
шаммен жабдыітал ан
ажыратіышы
Аныіта ыш шамы бар
On/Off
т ймесi
Таймер
Тамаі пiсiру
де гейiн та дап
е гiзу
алдыі
жылуды
к рсеткiшi
Автоматты
ажыратіышты
аныіта ыш
шамы
э лект рб±йым сиппат амасы electrolux 9
озƒау аріылы басіарылатын
тексеру сенсорлары
Б л электрб йым оз ау Тексеру С
енсорлармен жабдыіталы ан.
Б йым функцияларын
сенсорларды іоз ау аріылы
згерте алынып, к рсету дисплей
менен акустикалыі сигналдар
аріылы растатылады.
Сенсорларды, басіа сенсорларды
іоз ап етпеу шiн, жо арыдан
іоз ауы ыз лазым.
Сенсорлар
осу /
1 9/
TIMER
шiру
Функциясы
Электрб йымды іосып шiру
Бала іауiпсiздiгiне
арнал ан і рал
Балаларды іолдануы шiн
басіару ала ын б аттау
Тоітату+ ту
Жылы деп саітау параметрiн
іосуды/ шiрудi ауыстыру шiн
Пiсiру айма ы
ажыратылып т р
Пiсiру айма ын ажырату
Жылу параметрлерi
Жылу параметрлерiн орнату
Автоматты т рде
іыздыра бастау
функциясы
Автоматты т рде іыздыра бастау
функциясын iске іосу
Таймер
Таймердi та дап е гiзу
Е гiзiлген
ма л маттарды
жо арылату
Таймер уаіытын жо арылату
Е гiзiлген
ма л маттарды
іыса дату
Таймер уаіытын іыса дату
ш ше берлi іосіыш
Пештi iшiнде іызартып
грильдеу жерi
Сыртіы ысыту ше берi
іосу менен шiру
Сыртіы ысыту ше берiн іосып
шiру
10 electrolux э лект рб±йым сиппат амасы
Кµрсету
Кµрсету
Сипаттамасы
ал ан жылылыі де гейi Кемпiрек лi жылы
+
сандыі
м н
ш шы ырыіты
орта ысы
ш шы ырыіты орта
іосылды
ш шы ырыіты
сыртіысы
ш шы ырыіты сыртіысы
ажыратылды
К п маісатта
іолданылатын
шы ырыітарды
сыртіысы
К п маісатта іолданылатын
шы ырыітарды сыртіысы iске
іосылды
Аіаулыі
Д рыс ж мыс iстемеушiлiк орын
алды
зiн зi автоматикалыі
т рде шiрiлуi
алƒан жылылыі деœгейiн
кµрсету
Назарыœызда болсын! алƒан
жылылыі аріылы к‰йiп кету
іауiпi бар. ¤шiрiлгеннен кейiн
кемпiректерге суу ‰шiн бiраз
уаіыт керек. алƒан жылылыіты
кµрсетiледi.
алƒан жылылыі тºсiлiн
таƒамдарды ерiту менен жылы
іалпында саітау ‰шiн
іолданыла аласыз.
ысы iске
зiн зi автоматикалыі т рде
шiрiлуi ж мыс iстеп т р
э лект рб±йым сиппат амасы electrolux 11
Басіару жолаƒы
Жылу ж не автоматты т рде
іыздыра бастау параметрлерi,
басіару жола ы аріылы
орнатылады. Жылу параметрiнi
шамы, шамдар тiзбегiнен т рады.
Пiсiру айма ыны
iске іосылу а
дайынды ын
к рсететiн
аныіта ыш шам
Жылу параметрiнi
аныіта ыш шамы
Автоматты т рде
іыздыра
бастау а іатысты
аныіта ыш шам
Автоматты т рде
іыздыра бастау
функциясы
Пiсiру айма ы
ажыратылып т р
Тамаі пiсiру
де гейiн та дап
е гiзу
Басіару жолаƒы 6 секундтан
±заі уаіытіа тигiзiлген болса,
дабыл естiледi жºне пеш µзi
µшедi.
12 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Электрб йымды іолдану
Электр б йымын іосу ж не шiру
Басіару панелi
Дисплей
Iске іосу
Сауса ы ызды шын
1 секунд тигiзi iз.
белгiшесiне Дербес пiсiру
аймаітарыны
iске кiрiсуге
дайынды ын
к рсететiн
аныіта ыш
шамдар да
жанады.
Ажырату
Сауса ы ызды шын
1 секунд тигiзi iз.
белгiшесiне ажыратылады.
Дербес пiсiру
аймаітарыны
iске кiрiсуге
дайынды ын
к рсететiн
аныіта ыш
шамдар да шедi.
Электрб±йымды іосіаннан
кейiн 10 секунд iшiнде тамаі
пiсiру деœгейiн немесе бiр
функциясын еœгiзiп іоюыœыз
керек, осылар еœгiзiлмесе
электрб±йым µз-µзiмен
автоматикалыі т‰рде µшiрiлiп
кетедi.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 13
Тамаі пiсiру де гейiн е гiзу
Басіару жола ы – арнайы
Сенсорлыі Басіару ала ы.
Басіару жола ы іажеттi жылу
параметрi орнатыл анда тигiзiледi.
Жылу параметрi бейнебетте
к рсетiледi. Керек болса, сол а
немесе о а іарай лайыітап
алы ыз.
ажеттi жылу параметрi
орнатыл анша, баса берi iз.
14 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Сыртіы шы ырыітарды iске
іосу ж не шiру
Сыртіы шы ырыітарды iске іосу
ж не шiру аріылы, жылу
таралатын тиiмдi ала ды,
ыдыстарды к лемiне сай
келтiруге болады.
Сыртіы шыƒырыіты iске іоспас
б±рын, соƒан сай келерлiк iшкi
шыƒырыіты iске іосу керек.
‡ш шыƒырыітан
т±ратын пiсiру
аймаƒы
Сенсорлыі алаœ
Орта ы шы ырыіты
iске іосу
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 1 2
секунд тигiзi iз.
жанады
Сыртіы шы ырыіты
iске іосу
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 1 2
секунд тигiзi iз.
ж не
Сыртіы шы ырыіты
ажырату
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 1 2
секунд тигiзi iз.
ажыратылады.
Орта ы шы ырыіты
ажырату
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 1 2
секунд тигiзi iз.
ажыратылады.
Кµп маісатта
Сенсорлыі алаœ
іолданылатын аймаі
Дисплей
жанады.
Дисплей
Сыртіы шы ырыіты
iске іосу
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 1 2
секунд тигiзi iз.
жанады
Сыртіы шы ырыіты
ажырату
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 1 2
секунд тигiзi iз.
ажыратылады.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 15
Басіару панелiн кiлттеу/ашу
Басіару асіару панелiнi " осу/
шiру" сенсорларынан басіа
т сiлдерi, электр б йымыны
функциялары з зiмен згерiп
кетуiн болдыртпау шiн (мысалы
стiнен ш берекпен с ртiп
жiбергенде), рдайым кiлттелiне
алынады.
Басіару панелi
Дисплей
Iске іосу
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 4 бiрнеше
секунд тигiзi iз.
жанады
Ажырату
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 4 бiрнеше
секунд тигiзi iз.
шедi
Электрб±йым µшiрiлгенде
кiлттеу де автоматикалыі т‰рде
µшiрiлiп кетедi.
16 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
ТО ТАТУ+ ТУ м мкiндiгiн
iске іосу ж не шiру
ТО ТАТУ+ ТУ м мкiндiгi Жылы деп
саітау параметрi iске іосылып
т р ан барлыі пiсiру аймаітарын
б рыннан орнатыл ан жылу
параметрiне бiр уаіытта айырып
іосады.
Баіылау панелi
Iске іосу
шiн
шiру шiн
Бейнебет
дегенге тигiзi iз
дегенге тигiзi iз
ТОТАТУ+¤ТУ м‰мкiндiгi Таймер
м‰мкiндiктерiн тоітатпайды.
ТОТАТУ+¤ТУ м‰мкiндiгi
сенсорлыі алаœнан басіа б‰кiл
басіару панелiн
б±ƒаттайды.
б рыннан орнатыл ан жылу
параметрi (автоматты емес
жылыту м мкiндiгi)
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 17
Тез іайнатып жiберу
автоматикалыі ж йесiн
іолдану
Барлыі пiсiру аймаітары
автоматты жылыту м мкiндiгiмен
жабдыітал ан. Автоматты жылыту
м мкiндiгiн пайдалану аріылы
жылу параметрiн орнату
барысында, пiсiру айма ы белгiлi
бiр уаіытіа толыі іуатпен
жылынып, сонан со орнатыл ан
жылу параметрiне автоматты
іайтарылады.
адам
Басіару панелi
1.
ыздыра бастау параметрлерiн
та да ыз
2.
1 мен 8 дi аралы ында ы зi iз
іала ан жылу параметрiн
та да ыз
Дисплей
дисплей жанып с недi
ала ан жылу параметрi
дисплей
к рсетiледi.
жанады.
дисплей іаншалыіты
уаіыт жанып т рса,
б йым да соншалыіты
уаіыт толыі іуатын
іолданып ж мыс iстейдi.
Автоматты т рде
іыздыру рдiсi
аяітал аннан кейiн,
дисплей шiп іалады.
18 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Автоматикалыі тез пiсiрiп
жiберуiнi уаіыты е гiзiлiп
іойыл ан тамаі пiсiру де гейiне
байланысты.
Жылу параметрiн
орнату
Автоматты т‰рде іыздыру ‰рдiсiнiœ ±заітыƒы
[мин:сек]
1:00
1:40
4:50
6:30
10:10
2:30
3:30
4:30
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 19
Балалар іауiпсiздiгi шiн
ж йесiн іолдану
Балалар іауiпсiздiгi шiн ж йесi
осы электрб йымны тiлемеген
уаіытта ж мыс iстеп кетуiн
болдыртпайды.
Бала іауiпсiздiгiне арналƒан
і±ралды iске іосу
адам
Басіару панелi
Сигнал шамы
1.
Б йымды iске іосы ыз. (Жылу
параметрiн орнатпа ыз.)
Дербес пiсiру
аймаітарыны iске
іосылу а дайынды ын
к рсететiн аныіта ыш
шамдар да жанады.
2.
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 4 секунд тигiзiп
т ры ыз.
белгiшесiнi жо ар ы
жа ы жанады.
Бала іауiпсiздiгiне арнал ан і рал іосылып т р
20 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Бала іауiпсiздiгiне арналƒан
і±ралды ажырату
Осылайша бала іауiпсiздiгiне
арнал ан і ралды тек бiр ана
пiсiру сессиясы шiн ажыратып
іою а болады; б дан кейiн ол
белсендi к йге к шiрiледi.
адам
Басіару панелi
1.
Б йымды iске іосы ыз
2.
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 4 секунд тигiзiп
т ры ыз
Сигнал шамы
белгiшесiнi жо ар ы
жа ы жанады.
жо ар ы жа ы
ажыратылады
Б ны б йым келесi жолы іайта ажыратыл ан а дейiн бiр іалыпты
іолдана беруге болады.
Балалар іауiпсiздiгi ‰шiн
ж‰йесiн уаіытша ж±мыс
тºртiбiнен шыƒарƒаннан кейiн
10 секунд iшiнде бiр кемпiрек
немесе бiр функция еœгiзiлiп
іойылмаса электрб±йым
автоматикалыі т‰рде µшiрiлiп
кетедi.
Бала іауiпсiздiгiне арналƒан
і±ралды ажырату
адам
Басіару панелi
Сигнал шамы
1.
Б йымды iске іосы ыз. (Жылу
параметрiн орнатпа ыз.)
жо ар ы жа ы жанады.
2.
Сауса ы ызды шын
белгiшесiне 4 секунд тигiзiп
т ры ыз.
жо ар ы жа ы шедi
3.
Б йымды ажыратып іойы ыз.
Бала іауiпсiздiгiне арнал ан і рал ажыратылды.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 21
Таймердi іолдану
Функция
Шарттары
Нºтиже уаіыт
µткеннен кейiн
¤з-µзiмен µшiру
автоматикалыі
ж‰йесi
іосылып іойыл ан тамаі
пiсiру де гейi
акустикалыі сигнал
00 бойы жымы дап
т р
Кемпiрек шiрiлiп
кетедi
ысіа уаіыт таймерi
іолданылма ан
кемпiректердi
акустикалыі сигнал
00 бойы жымы дап
т рады
Осы кемпiректе іосылƒан іысіа
уаіыт таймерiне іосымша
тамаі пiсiру деœгейi де еœгiзiлiп
іойылса, кемпiрек еœгiзiлген
уаіыт µткеннен кейiн µшiрiлiп
кетеi.
Бiр кемпiрек µшiрiлсе, еœгiзiлiп
іойылƒан таймер функциясы да
онымен бiрге µшiрiлiп кетедi.
22 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Кемпiректi таœдап еœгiзу
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
TIMER 1xіоз а ыз
бiрiншi кемпiректi
тексеру шамы жымы дар
т р
2.
TIMER 1x іоз а ыз
екiншi кемпiректi тексеру
шамы жымы дар т р
3.
TIMER 1xіоз а ыз
шiншi кемпiректi
тексеру шамы жымы дар
т р
4.
TIMER 1xіоз а ыз
т ртiншi кемпiректi
тексеру шамы жымы дар
т р
Тексеру шамы баяураі
жымыœдап т±рса тамаі пiсiру
деœгейi еœгiзiлiп немесе
µзгертiлiп іойыла алынады.
Басіа таймер функциялары
еœгiзiлiп іойылƒанда, бiрнеше
секундтан кейiн б‰кiл таймер
функцияларыныœ еœ іысіасы
кµрсетiледi де осыныœ тексеру
шамы жымыœдай бастайды.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 23
Уаіытты еœгiзiп іою
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
TIMER Кемпiрек
та дап е гiзу
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дай бастайды
2.
немесе
іоз а ыз
00 ден 99 минут
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы баяураі жымы дай бастайды.
Уаіыт е гiзiлiп іойылды.
Уаіыт артіа іарай санап т рады.
Таймер функциясын µшiрiœiз
Адым
Басіару панелi
К рсету
1.
TIMER Кемпiрек
та дап е гiзу
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дай бастайды
ал ан уаіыт к рсетiледi
2.
ал ан уаіыт 00 дейiн артіа іарай
санап т рады.
іоз а ыз
Тексеру шамы шiп кетедi.
Та дап е гiзiлген кемпiрек шiн тексеру шамы шiрiлдi.
Уаіытты µзгерту
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
TIMER Кемпiрек
та дап е гiзу
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дай бастайды.
ал ан уаіыт к рсетiлiп т рады
2.
немесе
іоз а ыз 01
99
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы баяураі жымы дай бастайды.
Уаіыт е гiзiлiп іойылды.
Уаіыт артіа іарай санап т рады.
24 electrolux э лект рб±йымды іо лдану
Бiр кемпiректiœ іалƒан уаіытын кµрсету
Адым
Басіару панелi
Кµрсету
1.
TIMER Кемпiректi
та дап е гiзi iз
Та дап е гiзiлген кемпiректi тексеру
шамы тезiрек жымы дай бастайды
ал ан уаіыт к рсетiледi
Бiрнеше секундтан кейiн тексеру шамы аіырынраі жымы дай
бастайды.
Акустикалыі сигналды µшiру
Адым
1.
Басіару панелi
TIMER іоз а ыз
Акустикалыі сигнал
Акустикалыі те геру
Акустикалыі сигнал дыбыссыз болып кетедi.
э лект рб±йымды іо лдануelectrolux 25
з зiн автоматикалыі т рде
шiру
Пiсiруге арналƒан алаœ
• Пiсiру ала ын iске іосіаннан
кейiн, жылу параметрi шамамен
10 секунд iшiнде орнатылып
лгермесе, онда пiсiру ала ы
здiгiнен ажыратылып іалады.
• Егер бiр не бiрнеше сенсорлыі
ала дар шамамен 10 секунд
уаіыт бойы іандай да бiр затты
далдасында іалса (кастрюль,
майлыі), сигнал берiлiп, пiсiру
ала ы здiгiнен ажыратылып
іалады.
• Егер барлыі пiсiру аймаітары
ажыратылып т рса, шамамен 10
секунд уаіыт ткеннен кейiн
пiсiру ала ы да здiгiнен шiп
іалады.
Кемпiректер
• Егер кемпiректердi бiреуi
белгiлi бiр уаіыттан кейiн
шiрiлмесе немесе тамаі пiсiру
де гейi згерiлмесе кемпiрек
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
к рсетелiп т рады.
Кемпiректi іайтадан іолдану
шiн кемпiректе жа адан
е гiзiлiп койылуы керек.
Басіару панелi
• Егер шiрiлiп т р ан
электрб йымыны басіару
панелiндегi бiр немесе бiрнеше
сенсорлар 10 секундтан арта
жабылып іалып жатса, сигнал
тоны шы атын болады. С
енсорлар іайтадан ашыл ан
жа дайда сигнал тоны
автоматикалыі т рде шiрiлiп
кетедi.
Тамаі пiсiру деœгейi
¤шiрiлу ÍÂÈiÌ
1 2
6 са ат
3 4
5 са ат
5
4 са ат
6 9
1,5 са ат
26 electrolux тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер
Тамаі пiсiру менен іуыру
шiн ке естер
Акриламид туралы н±сіаулар
Еœ жаœа ƒылыми зерттеулерiне
іарай, таƒамдарды (ºсiресе
к‰шейту заттары бар не
іосылƒан таƒамдарды) аса
іатты т‰рде іоœыр іылып іуыру
аріылы денсаулыі ‰шiн зиян
келдiретiн акриламид шыƒады.
Сондыітан бiздiœ кеœесiмiз
м‰мкiншiлiгiнше іарай тµмен
жылылыі деœгейлерде бумен
пiсiрiп таƒамдарды аса іоœыр
іылып пiсiрмеœiз.
Тамаі пiсiру ыдыс
• Жо ары сапалы тамаі пiсiру
ыдысты ыдыс табанынан к рiп
бiлесiз. Ыдыс табаны
м мкiншiлiгiнше іалы ж не
тегiс болуы керек.
•
рыш эмалiнен жасалы ан
ыдыстар немесе табаны
алюминий немесе мыстан
бол ан ыдыстар йнек
керамикасы стiнде кетiрiле
алынбайтын немесе ауыр
кететiн даі пенен ре іалдыра
алады.
тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер electrolux 27
Электр то ын немдеу
Тамаі пiсiру ыдысын ºрзаман
кемпiрек іосылƒанынша дейiн
кемпiректiœ ‰стiне іойыœыз.
Тамаі пiсiру ыдысын
м‰мкiншiлiгiне іарай ºрзаман
іаіпаіпен жауып іойыœыз.
алƒан жылылыіты пайдалану
‰шiн кемпiректердi бумен пiсiру
уаіыты бiткенiнше дейiн µшiрiп
іоюыœыз лазым.
Ыдыс табаны менен кемпiрек
мµлшерi бiрдей болуы керек.
28 electrolux тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер
Электрб йымды тамаі пiсiру
шiн іолдану т лiмдерi
Астыда ы кестеде к рсетiлгендер
тек орташа шамалар.
Тамаі
пiсiру Аз судапiсiру
деœгейi
Лайыіты
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
Калдыі Жылу,
шiрiлiп т ру т рi
0
Жылы
іалпындаіалтыру
Аз суда пiсiрiлген
та амдарды жылы
жалпында саітау
керегiнше
Жауып іою
Ерiту
Соус
голландес,май,
шоколад, желатин
ерiту
5 25 мин.
арадасырада
араластырып
іойы ыз
Таƒамдарды
бiр ыдыста
басіа
ыдыстаƒы
ыстыі суƒа
іойып іатты
іылу
Омлет
10 40 мин.
аіпаіпен жауып
іойып пiсiру
23
Бумен пiсiру
К рiш пенен с т
б йымдарын бумен
пiсiрiп
дайынта амдарды
жылыту
25 50 мин.
К рiшке е аз
дегенде іос шама
с т іосып,
с тта амдарын
арадасырада
араластыры ыз.
34
Бу астында
пiсiру
Булату
Бумен пiсiру
к к нiстердi,
балыіты
еттi аз суда бумен
пiсiру
20 45 мин.
К к нiс пiсiргенде
аз ана су іосы ыз
(бiрнеше ас іасыі
іана)
Буменкартофель
пiсiру
20 60 мин.
Аз суіолданы ыз,
мысалы:
750 г картофель
шiн ¼ л су
лкенрек тамаі
шамаларын пiсiру,
сорпалар менен
ботіалар
60 150 мин.
3 дейiн л су менен
іосымшалар
1
12
45
Пiсiру
тамаі пiсiруменен іуыру‰шiн кеœест ер electrolux 29
Тамаі
пiсiру Аз судапiсiру
деœгейi
Лайыіты
67
Жеœiл
іуыру
шнитцель, кордон
бле, котлет,
фрикадель,
іуырыл ан ш жыі,
бауыр, ж мыртіа,
ж мыртіапирогы,
балыі фриттирдеу
78
атты
іуыру
картофельшелпегi,
ет тiлiмдерi, стеак,
жалпаі нан
9
Тез іайнатып
алыпіуыру
фритирдеу
Уаіыты
Н±сіаулар/
Кеœестер
збейпеште
пiсiру
Арадасырада
араластырып
іойы ыз
5 15 мин.
бiр іуыру
ыдыс шiн
Арадасырада
аралыстырып
іойы ыз
К п шамалы су іайнатып, iрiмшiк іосыл ан кеспенi
пiсiрiп, ет іуырып (гуляш, пеште пiсiрiлген ет),
поммфрит фриттердеу
30 electrolux э лект рб±йымды т азалауменен к‰т у
Электрб йымды тазалау
менен к ту
Назарыœызда болсын! алƒан
жылылыі аріылы к‰йiп кету
іауiпi пайда болады.
Назарыœызда болсын!¤ткiр
менен ашытып жiбере алатын
тазалаушылар осы
электрб±йымды б±за алады.
Су менен жºй ыдыс тазалау ‰шiн
сабын суларымен тазалаœыз.
Назарыœызда болсын! Ыдыс
тазалау ‰шiн сабын суларыныœ
іалдыітары осы
электрб±йымды б±за алады.
Сабын су іалдыітарын су менен
ыдыс тазалаушы суымен кетiрiп
тазалаœыз.
Электрб±йымды ºр
іолданƒаннан кейiн тазалаœыз
1. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
2. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
э лект рб±йымды т азалауменен к‰т уelectrolux 31
Кiр т‰сiп іалƒан жерлерде кiрдi
кетiрiп жiберiœiз
1. Тазалау таяішасын йнек
к йiктасыны стiн тазалау шiн
йнек к йiктасына іарай бiраз
ылди т рде іойып іолданы ыз.
2. Кiр болып іал ан жерлердi
арнайы сыр ы старамен кетiрiп
іойы ыз.
3. Электрб йымды дыміыл бiр
ш берек пенен бiраз ыдыс
тазалау суымен с ртiп іойы ыз.
4. Электрб йымды таза бiр
ш берекпен і р атып с ртi iз.
кетiрiœiз
Кiрдiœ т‰рi
іолмаіол
шекер, шекер іосыл ан
та амдар
и
Пластмассадан жасалы ан
заттар, алюминийден
жасалы ан фольгалар
и
суып іалƒан
электрб±йым
менен
тазалау таяішасы*
кальк пенен су шеттерi
и
Май шашуынан т скен
даітар
и
металл ре кiндей
жылтырлап т р анре к
згерулерi
и
*Тазалау таяішасын, йнек к йiктасын
немесе ба алы металлдарынан
шы арыл ан заттарды тазалау суын й ж не
й т рмысы шiн б йымдарды сататын
д кендерде сатып ала алсыз
йнек к йiктасын
немесе ба алы
металлдарынан
шы арыл ан
заттарды тазалау
суы*
32 electrolux э лект рб±йымды т азалауменен к‰т у
Аса іатты кiрленiп іалƒан
жерлердi ºйнек к‰йiктасын
немесе баƒалы металлдарынан
шыƒарылƒан заттарды тазалау
суымен тазалаœыз.
ªйнек к‰йiктасындаƒы
тырналып іалƒан жерлер
немесе іою реœклi даітар
тазалына алынбаса да
электрб±йымыздыœ ж±мыс
µнiмдiлiгiне ешбiр ыіпал
етпейдi.
м‰мкiн бо лат ын шешiмдер, егер …electrolux 33
М мкiн болатын
шешiмдер, егер …
иыншылыі
Пiсiру аймаітарын іосу
м мкiн емес, не болмаса
олар ж мыс iстемей т р
М‰мкiн болƒан себеп
Кµмек
Б йым iске іосыл аннан
берi, 10 секундтан да к п
уаіыт ттi
Б йымды іайта iске
іосы ыз.
Бала іауiпсiздiгiне
арнал ан і рал іосылып
т р
Бала іауiпсiздiгiне
арнал ан і ралды
ажыратып іойы ыз ("Бала
іауiпсiздiгiне арнал ан
і рал" б лiмiн оіы ыз)
Бiр емес, бiрнеше
сенсорлыі ала дар а бiр
мезгiлде сауса ы ызды
шы тиген
Тек бiр ана сенсорлыі
ала ды басы ыз
Автоматты т рде ажырату
функциясы іосылулы
Басіару панелiн іаліалап
т р ан б где заттарды
(кастрюль, майлыі т.с.с.)
алып іойы ыз. Б йымды
іайтадан iске іосы ыз
Басіару панелiне су т гiлдi Басіару панелiн с ртi iз
немесе басіару панелiнде
май тамшылары бар
Сигнал тоны электрб йым
шiрiлiп т р анда шы ады
Басіару панелi толы ымен Заттарды стiнен алы ыз
немесе жартылай заттар
аріылы жабылып іалды
Басіару панелiне су т гiлдi Басіару панелiн с ртi iз
немесе басіару панелiнде
май тамшылары бар
ал ан жылылыі де гейiн
бiлдiретiн к рсету белгiсi
ешн рсе к рсетпей т р
Кемпiрек ендi ана
ж мысіа іосыл ан
себептен лi д рыс
іызымады
Сигнал берiлiп, б йым
On/Off сенсорлыі ала ы
здiгiнен iске іосылады,
далдаланып т р
содан кейiн 5 секунд уаіыт
ткеннен кейiн іайтадан
ажыратылады; 5 секунд
ткеннен кейiн та ы да бiр
сигнал берiледi
Индукциялыі пеш ыстыі
болып кетсе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн орталы ымен
хабарласы ыз.
Басіару панелiне ешбiр зат
іойма ыз
34 electrolux м‰мкiн бо лат ын шешiмдер, егер …
иыншылыі
жанады
ж не сандыі м н
к рсетiледi
М‰мкiн болƒан себеп
Кµмек
Автоматты т рде ажырату
функциясы iске іосылды
Пiсiру айма ын ажыратып
іойы ыз. Пiсiру айма ын
іайтадан iске іосы ыз.
Электроника а
байланысты аіаулыі
Б йымды электр желiсiнi
к зiнен бiрнеше мин тке
ажыратып іойы ыз.
( йдегi электр желiсiнен
саітандыр ышты алып
іойы ыз.)
айтадан iске іосіаннан
кейiн,
ж не сандыі м н
к рсетiлсе,
т тынушылар а іызмет
к рсету орталы ымен
хабарласы ыз.
Жо арыда к рсетiлген к мек
ке естерi аріылы іиыншылыіты
шеше алмаса ыз, б йымды
сататын д кеннен немесе
іолданушылар а іызмет
к рсететiн сервис мамандарынан
ке ес iзде iз.
Назарыœызда болсын! Б±л
электрб±йымды тек іана арнайы
мамандар жµндей алады.
Лайыісыз жµндеу ж±мыстары
аріылы іолданушылар
іауiпсiздiгi ‰шiн зиян т‰суi
м‰мкiн.
Б±йымды д±рыс емес
іолданылƒан аріылы пайда
болƒан іателердi жµндеу ‰шiн
‰йiœiзге келген іолданушыларƒа
іызмет кµрсету техника маманы
немесе б±йым сатушысыныœ
іызметi аіысыз болмауы
м‰мкiн.
ут илизация electrolux 35
Утилизация
Б±йымныœ іорапшасы
Б±йым іорапшасы іоршаƒан
ортаƒа зиян келдiрмейтiн
материалдардан жасалынып,
жаœадан басіа б±йым шыƒару
‰шiн іайтадан µндiрiле
алынады. Пластик
материалдардан шыƒарылƒан
бµлшектер белгiленiп
кµрсетiлген, мысалы >PE<, >PS<
т.б. Б±йымды утилизацияƒа
тапсыру ‰шiн б±йым
іорапшаларын жергiлiктi
утилизация ережелерiне сºйкес
утилизация ‰шiн арнайы
контейнерге апарып тастауыœыз
керек.
Ескi б±йым
Б±йым немесе б±йым
іорапшаларындаƒы б±л белгi
б±йымды жºй ‰й іалдыі емес
екенiн кµрсетiп, осы б±йымды
немесе іорапшаларды электр
жºне электроника б±йымдар
‰шiн арнайы контейнерлерге
тапсырылуы керек екенiн
кµрсетедi. Б±йымды д±рыс
жерге тапсыру аріылы
Сiз іоршаƒан ортаны саітау ‰шiн
‰лес іосып адамдардыœ
денсаулыƒына зиян
келдiртпейсiз. Д±рыс емес
утилизация аріылы іоршаƒан
ортаƒа жºне денсаулыііа зиян
ете аласыз. Б±л б±йымныœ
утилизациясы туралы ¤зiœiз
турып жатіан жергiлiк
басіарма, іалдыітар жинайтын
мекемесi немесе осы б±йымды
сатып алƒан д‰кенде сурап бiле
аласыз.
W
36 electrolux о рнат ут уралы н±сіаулар
Орнату туралы н сіаулар zЭлектр тоƒынан заіым алу
ауiпсiздiк н±сіаулары
Осы б йымды іолдан ан елде осы
елдi за дар, жарлыітары менен
ережелерiне іарай іолдануы ыз
керек (іауiпсiздiк ережелерi,
электрб йымдарды д рыс
утилизация туралы ережелерi т.б.)
Б йым орнатуы тек іана мамандар
тарапынан ткiзiле алынады.
Б л электрб йымын басіа
б йымдар менен жи аздарды
жанында орнатіанда к рсетiлiп
белгiленген аралыі шамасына
назар аударып орнаты ыз.
оз ау аріылы іауiп тигiзбеу шiн
электрб йымды д рыс орнату
лазым, мысалы шы арыла
алынатын ж шiкшiлер тек электр
б йым астында іор ау табаны
салы анда ана іолданыла
алынады.
Ж мыс таітайында ы іосу орнын
дыміылыііа іарсы шiн лайыіты
іабатша салып к тi iз.
абатша электрб йымды ешбiр
ашыі жер іалдырмай ж мыс
таітасымен жаба алады.
Осы электрб йымды есiктер
немесе терезелер жанында
орнатпа ыз. Ашылып іала алатын
есiктер немесе терезелер аріылы
ысып кеткен ыдыстар пеш стiнен
т сiп кетуi м мкiн.
іаупi бар.
• Тоі к зiне іосіыш терминал
кернеулi.
• Тоі к зiне іосіыш терминалды
электр кернеуiнен ажыраты ыз.
•
осуды ж йелi т рде ж зеге
асырылуын іада ала ыз.
• Тоі іауiпсiздiк шараларын
орында ыз.
• Б йымды тоі желiсiндегi
т йыіталудан саітау шiн
орнатушы маманды шаіырып
орнаттыры ыз.
• Б йымды электр маманы тоі
к зiне іосу а тиiс.
zЭлектр тоƒынан заіым алу
іаупi бар.
• Ны ыз іондырылмайтын ж не
сай келмейтiн іосіыш пен тоі
к зiн іолдану аса ысып кетуге
келiп со ады.
• Клеммалы байланысты электр
маманын шаіырып, д рыс
орнату керек.
• Кабелдер шiн керiлу м мкiндiгiн
ту ызатын іапсыр ыштарды
іолданы ыз.
• 1 немесе 2 адымдыі орнатып
іосу шiн р т рi шiн H05BB F
Tmax 90°C (немесе осыдан да
жо ары) кабелi іолданылуы
керек.
• Егер осы электрб йымыны
кабелi б зыл ан болса, осы
кабель басіа бiр арнайы т рлi
кабель аріылы ауыстырылып
іойылуы керек H05BB F Tmax
90°C (немесе осыдан да
жо ары). Оны іолданушылар а
іызмет к рсететiн сервис
орталы ымыздан ала аласыз.
о рнат ут уралы н±сіаулар electrolux 37
Электрб йымын орнату
инсталляция т сiлiнде б йымды р
полюстарынан тоітан шы ара алу
шiн б йымны ашыі жерiнде е аз
дегенде 3 мм ашыі жерi бар.
Лайыіты б ле алатын т сiлдер
болып іауiпсiздiк автоматикалыі
іосушылар, іауiпсiздiк ж йелер
(б рап орнатылатын ж йелердi
іабы ынан шы арып алу керек),
іате ба ытта ж рiп жатіан тоіты
басіа тоітан б лiп жiберетiн ж йесi
менен іор ау ж йелерi саналады.
абатшаны жабыстыру
• Электрб йымыны ж мыс
таітайын кесу жа ынан
тазала ыз.
• Электрб йымымен бiрге
сатылатын бiр жа ынан з
зiмен жабыса алатын
іабатшысын индукциялыі
пешiнi асты ы жа ынан йнек
керамикасыны сыртіы шетi
бойынан жабыстырып іойы ыз.
Жабыстыр анда іабатшыны
созба ыз. осу жерi бiр беттi
ортасында болуы керек.
Жабыстырып бiткеннен кейiн
(бiрнеше мм іосы ыз) іосымша
шеттерiн бiрбiрiне іарсы басып
жiберi iз.
38 electrolux о рнат у
Орнату
о рнат уelectrolux 39
40 electrolux о рнат у
о рнат уelectrolux 41
42 electrolux
Б йым т рiн к рсететiн
іаліан
EHS60210P
55HAD56AO
230 V
949 592 910
50 Hz
7,1 kW
ELECTROLUX
к епiлдiк/т ±т ынушыƒа іызмет кµрсет уelectrolux 43
Кепiлдiк/Т тынушы а
іызмет к рсету
Еуропалыі кепiлдiк
Б л б йым пайдаланушы а арнал ан
н сіауды арт жа ында ы тiзiмде
к рсетiлген елдi рбiрiнде, Electrolux
компаниясы тарапынан табыс етiлетiн,
аталмыш б йым кепiлдiгiнi мерзiмi
аяітал анша жарамды болып саналатын,
ал басіа жа дайда за бойынша берiлетiн
кепiлдiкке ие. Егер тiзiмде к рсетiлген бiр
елден, осы тiзiмдегi екiншi бiр елге іоныс
аударса ыз, б йым кепiлдiгi де сiзбен
бiрге т мендегi шарттар орындал ан
жа дайда орын ауыстырады:
• Б йымны кепiлдiгi, оны ал аш сатып
ал анды ы ызды кепiлi болып
табылатын, б йымды сатушы сiзге
берген жарамды сату і жатыны
негiзiнде б йымды сатып ал ан к ннен
бастал ан.
• Б йымны кепiлдiк уаіыты, зi iз
резидент болып табылатын жа а елдегi
осы т рiздес б йымдар т рлерiне не
д л осындай б йым моделiне берiлетiн
кепiлдiк уаіытына, оны іолданыс
мерзiмi мен б лшектерiне берiлетiн
кепiлдiкке сай берiлген.
• Б йымны кепiлдiгi б йымды бастапіы
сатып алушыны жеке басына
берiлетiндiктен басіа пайдаланушы а
табыс етiлмейдi.
• Б йым Electrolux компаниясы шы ар ан
н сіаулар а сай орнатыл ан ж не тек
й iшiнде ана пайдаланылуда, я ни,
б л нiм коммерциялыі маісатта
іолданылып отыр ан жоі.
• Б йым зi iз резидент болып
табылатын жа а елдегi з к шiне ие
барлыі тиiстi ережелерге сай
орнатыл ан.
Б л Еуропалыі кепiлдiктi шарттары, сiздi
за ды і іыітары ызды бiр де бiреуiне
н ісан келтiрмейдi.
44 electrolux к епiлдiк/т ±т ынушыƒа іызмет кµрсет у
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/Belgi‘/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sj llandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 N rnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustam e tee 24, 10621 Tallinn
Espa–a
+34 902 11 63 88
Carretera M 300, Km. 29,900
Alcal de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV 1012, Riga
Lithuania
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L 1273 Hamm
Magyarorsz g
+36 1 252 1773
H 1142 Budapest XIV,
Erzs bet kir lyn tja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG
Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risl kkvn. 2 , 0508 Oslo
…sterreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte Edificio Gon alves Zarco
Q 35
2774 518 Pa o de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH 5506 M genwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbièeva 98, 1000 Ljubljana
к епiлдiк/т ±т ынушыƒа іызмет кµрсет уelectrolux 45
p
t
b
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Dom ce
spotrebi e SK, Seber’niho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t G ransgatan 143,
S 105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 495 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
Óêðà¿íà
+380 44 586 20 60
04074 Êè¿â, âóë.Àâòîçàâîäñüêà,
2a, ÁÖ „Àëêîí“
46 electrolux ызмет кµрсет у
ызмет к рсету
Техникалыі аіаулыітар орын ал ан
кезде, е уелi, пайдаланушы а
арнал ан н сіауларды ("Б ндай
жа дайда не iстеу керек?" б лiмi)
к мегiне с йене отырып, б л
аіаулыіты ж ндей алатын,
алмайтынды ы ызды тексерiп
к рi iз.
Егер орын ал ан аіаулыіты з
бетi iзбен ж ндей алмаса ыз,
"Т тынушылар а іызмет к рсету
орталы ымен", не болмаса, іызмет
к рсету саласында ы
серiктестерiмiздi бiрiмен
хабарласы ыз.
Сiзге жедел арада к мек к рсете
алу шiн, бiзге т мендегi
м лiметтер іажет:
– Модель сипаттамасы
–
нiмнi н мiрi (PNC)
– Сериялыі н мiрi (S No.)
(н мiрлердi техникалыі
м лiметтер таіташасынан
к ресiз)
– Аіаулыіты т рi
– егер б йымнан іате туралы
хабар к рiнсе, ол туралы да
м лiм етi iз
– йнек керамикасыны ш санды
рiптер сандар комбинациясы
Б йымы ыз а байланысты іажеттi
сiлтеме н мiрлер ріашан да з
іолы ызда даяр т ру шiн, оларды
мына жерге жазып іоюды
сынамыз:
Модель сипаттамасы:
.....................................
PNC:
.....................................
S No:
.....................................
www.electrolux.com
867 200 758 M 200907 01

advertisement

Related manuals

advertisement