AEG IAE84851FB User manual

AEG IAE84851FB User manual
IAE84851FB
PL
SK
USER
MANUAL
Instrukcja obsługi
Płyta grzejna
Návod na používanie
Varný panel
2
29
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. INSTALACJA........................................................................................................ 7
4. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................9
5. KRÓTKI PRZEWODNIK.....................................................................................10
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 12
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................12
8. UNIWERSALNE INDUKCYJNE POLE GRZEJNE............................................. 17
9. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................20
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 22
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................23
12. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 26
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................27
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
4
www.aeg.com
•
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
POLSKI
•
•
5
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
•
W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory
chłodzące lub obniżając
wydajność układu chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2
cm między dolną częścią
urządzenia a elementami
przechowywanymi w szufladzie.
Usunąć wszystkie przegrody
zamontowane w szafce pod
urządzeniem.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
•
oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
POLSKI
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
7
8
www.aeg.com
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do
zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć przewodu
zasilającego następującego typu:
H05V2V2-F, który jest odporny na
temperaturę co najmniej 90°C. W tym
celu należy skontaktować się z
miejscowym punktem serwisowym.
3.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej
może spowodować
nagrzewanie przedmiotów w
szufladzie podczas procesu
gotowania.
POLSKI
9
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
3
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
3 Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
składa się z czterech części
1
2
4.2 Układ panelu sterowania
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Aby wyświetlić dostępne ustawienia, należy dotknąć odpowiedniego symbolu.
Sym‐
bol
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Menu
Otwieranie i zamykanie Menu.
3
Wybór pola grzej‐
nego
Wyświetlanie suwaka dla wybranego pola grzejne‐
go.
Wskaźnik pola
grzejnego
Wskazanie pola grzejnego, dla którego włączony
jest suwak.
-
Ustawianie funkcji zegara.
Suwak
Regulacja mocy grzania.
7
PowerBoost
Włączanie funkcji.
8
Blokada
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
-
5
6
-
10
www.aeg.com
Sym‐
bol
9
10
11
12
0-9
Uwagi
-
Okienko emitera sygnałów w podczerwieni funkcji
Hob²Hood. Nie należy go zakrywać.
Pauza
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wyświetlanie aktualnego ustawienia mocy grzania.
FlexiBridge
Przełączanie między trzema trybami funkcji.
4.3 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
III / II / I Występuje
zagrożenie poparzeniem
przez ciepło resztkowe.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
5. KRÓTKI PRZEWODNIK
5.1 Korzystanie z ekranu
dotykowego
•
•
•
•
•
•
•
Aby włączyć daną opcję, należy
dotknąć odpowiedniego symbolu na
wyświetlaczu.
Wybrana funkcja włączy się po
zdjęciu palca z wyświetlacza.
Aby przewinąć dostępne opcje,
należy użyć szybkiego gestu lub
przesunąć palcem po wyświetlaczu.
Szybkość gestu wpływa na szybkość
przewijania ekranu.
Przewijanie może zatrzymać się
samoistnie lub można je przerwać,
dotykając wyświetlacza.
Dotykając odpowiednich symboli,
można zmienić większość
parametrów widocznych na
wyświetlaczu.
Aby wybrać żądaną funkcję lub czas,
można przewinąć listę i/lub dotknąć
wybranej opcji.
Menu
Gotowanie wspomagane
•
•
•
•
Gdy płyta grzejna jest włączona, a
niektóre symbole znikną z
wyświetlacza, należy dotknąć
wyświetlacza w dowolnym miejscu.
Wszystkie symbole zostaną ponownie
wyświetlone.
Po uruchomieniu niektórych funkcji na
wyświetlaczu pojawia się
wyskakujące okienko z dodatkowymi
informacjami.
Aktywne są tylko podświetlone
symbole.
Aby włączyć funkcję zegara, należy
najpierw wybrać pole grzejne.
5.2 Menu – struktura
Dotknąć
, aby uzyskać dostęp i
zmienić ustawienia płyty grzejnej lub
włączyć niektóre funkcje. W tabeli
przedstawiono podstawową strukturę
Menu.
POLSKI
Funkcje płyty grzejnej
11
PowerSlide
Roztapianie
Ustawienia
Blokada uruchom.
Stoper
Hob²Hood
H0 – wyłączone
H1 – tylko oświetlenie
H2 – niska prędkość wentylatora
H3 – tryb automatycznej pracy wen‐
tylatora, niska prędkość
H4 – tryb automatycznej pracy wen‐
tylatora, średnia prędkość
H4 – tryb automatycznej pracy wen‐
tylatora, wysoka prędkość
H4 – tryb automatycznej pracy wen‐
tylatora, zwiększona moc
Konfiguracja
Gotowanie wspomagane
Język
Dźwięki przycisków
Głośność sygnału
Jasność wyświetlacza
Serwis
Tryb demo
Licencja
Wyświetl wer. oprogr.
Historia alarmów
Resetuj wszyst. ust.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Po dotknięciu i przytrzymaniu niektórych
opcji dostępnych w Menu pojawia się ich
krótki opis. Postępować zgodnie ze
wskazówkami, aby poruszać się po
Menu.
Po dotarciu na dół Menu należy
przewinąć listę w górę i użyć
dotknąć
lub
, aby zamknąć Menu.
12
www.aeg.com
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Pierwsze podłączenie do
sieci elektrycznej
Język, Jasność wyświetlacza i Głośność
sygnału.
Ustawienia można zmienić w Menu >
Ustawienia > Konfiguracja. Patrz
„Codzienna eksploatacja”.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania
należy ustawić następujące parametry:
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
7.1 Włączanie i wyłączanie
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wyłą‐
cza się po
Dotknąć
przez 1 sekundę, aby
włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.
1-2
6 godz.
3-5
5 godz.
6
4 godz.
7-9
1,5 godz.
7.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia lub
nie ma naczynia na danym polu
grzejnym. Zaczyna migać biały
symbol pola grzejnego i po upływie 1
minuty indukcyjne pole grzejne
wyłącza się samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się komunikat i
urządzenie wyłącza się.
7.3 Ustawienie mocy grzania
1. Włączyć płytę grzejną.
2. Ustawić naczynie na wybranym polu
grzejnym.
Na wyświetlaczu pojawi się suwak dla
aktywnego pola grzejnego i pozostanie
widoczny przez 8 sekund.
3. Dotknąć przesunąć palcem po
suwaku, aby ustawić żądaną moc
grzania.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
7.4 Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
POLSKI
Po ustawieniu naczynia na polu
grzejnym płyta grzejna automatycznie
wykrywa jego obecność i na
wyświetlaczu pojawia się odpowiedni
suwak. Jest on widoczny przez 8
sekund, po czym wyświetlacz powraca
do widoku głównego. Aby szybciej ukryć
suwak, należy dotknąć ekranu poza
obszarem suwaka.
Jeśli włączone są inne pola grzejne,
zakres ustawień mocy kolejnego pola
może być ograniczony. Patrz punkt
„Zarządzanie energią”.
•
•
•
•
13
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3680 W.
Funkcja powoduje zmniejszenie mocy
innych pól grzejnych podłączonych do
tej samej fazy, co ma wpływ na
dostępne ustawienie mocy grzania.
Maksymalna wartość mocy grzania
jest widoczna na suwaku. Aktywne są
tylko wartości wyświetlane na biało.
Jeśli niedostępna jest wyższa moc
grzania, należy najpierw zmniejszyć ją
dla innych pól grzejnych.
Upewnić się, że naczynie
jest odpowiednie do płyt
indukcyjnych. Więcej
informacji na temat rodzajów
naczyń – patrz „Wskazówki i
porady”. Sprawdzić wielkość
naczynia w rozdziale „Dane
techniczne”.
7.5 PowerBoost
Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy
określonego pola grzejnego w zależności
od wielkości naczynia. Funkcję można
włączyć tylko na ograniczony czas.
1. Najpierw dotknąć symbolu
wybranego pola grzejnego.
2. Dotknąć
lub przesunąć palcem w
prawo, aby włączyć funkcję dla
wybranego pola grzejnego.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
Funkcja wyłączy się automatycznie. Aby
wyłączyć funkcję ręcznie, należy wybrać
pole grzejne i zmienić ustawienie mocy
grzania.
Informacje o maksymalnym
czasie działania funkcji
znajdują się w części „Dane
techniczne”.
7.6 Zarządzanie energią
•
•
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3680 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
7.7 Zegar
+STOP
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego podczas danego
cyklu gotowania.
Funkcję można ustawić oddzielnie dla
każdego pola grzejnego.
1. Najpierw wybrać moc grzania dla
odpowiedniego pola grzejnego, a
następnie ustawić funkcję.
2. Dotknąć symbolu pola.
3. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
4. Zaznaczyć
, aby włączyć funkcję.
Symbole zmienią się na
.
5. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i/lub minuty).
6. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
+STOP
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
14
www.aeg.com
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić
ustawienie mocy grzania na 0.
Ewentualnie dotknąć
+STOP
po lewej stronie
wskazania zegara, dotknąć
obok i
potwierdzić wybór, gdy pojawi się
wyskakujące okienko.
Minutnik
Funkcji tej można używać, gdy płyta
grzejna jest włączona, ale nie pracują
pola grzejne.
Funkcja nie ma wpływu na działanie pól
grzejnych.
1. Wybrać dowolne pole grzejne.
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
suwak.
2. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
3. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i minuty).
4. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
po lewej stronie wskazania zegara,
dotknąć
obok i potwierdzić wybór, gdy
pojawi się wyskakujące okienko.
Stoper
Funkcja automatycznie rozpoczyna
odliczanie czasu po włączeniu pola
grzejnego. Umożliwia ona kontrolowanie
czasu jego pracy.
, aby przejść do Menu.
1. Dotknąć
2. Przewinąć Menu, aby wybrać
Ustawienia > Stoper.
3. Dotknąć przełącznika, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Funkcja nie wyłącza się po zdjęciu
naczynia z pola grzejnego. Aby ręcznie
zresetować i ponownie uruchomić
i wybrać
funkcję, należy dotknąć
Resetowanie w wyskakującym okienku.
Funkcja rozpocznie odliczanie od 0. Aby
wybrać opcję Pauza dla funkcji w ciągu
jednego cyklu gotowania, należy dotknąć
i wybrać Pauza w wyskakującym
okienku. Wybrać Start, aby kontynuować
odliczanie.
7.8 Pauza
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, można
i . Wszystkie
używać tylko symboli
pozostałe symbole na panelu sterowania
są zablokowane.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Wyświetli się . Moc grzania zostanie
zmniejszona do wartości 1.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
.
Funkcja powoduje wyłączenie funkcji
PowerBoost. Przywrócenie najwyższej
mocy grzania następuje po ponownym
dotknięciu
.
7.9 Blokada
Podczas pracy płyty grzejnej można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i przytrzymać przez 3 sekundy.
POLSKI
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
7.10 Blokada uruchom.
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia>Blokada
uruchom. z listy.
3. Ustawić przełącznik w położeniu
włączenia i dotknąć liter A-O-X w
kolejności alfabetycznej, aby włączyć
lub funkcję. Aby wyłączyć funkcję,
należy ustawić przełącznik w
położeniu wyłączenia.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.11 Język
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja >
Język z listy.
3. Wybrać odpowiedni język z listy.
Jeśli wybrano niewłaściwy język, należy
dotknąć
. Z wyświetlonej listy wybrać
trzecią opcję, a następne dwukrotnie
ostatnią opcję. Na koniec wybrać opcję
po prawej stronie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.12 Dźwięki przycisków /
Głośność sygnału
Możliwy jest wybór dźwięków
emitowanych przez płytę grzejną lub ich
wyłączenie. Dostępne ustawienia to
klikanie (domyślne) lub sygnały
dźwiękowe.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
15
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja>
Dźwięki przycisków / Głośność
sygnału z listy.
3. Wybrać odpowiednią opcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.13 Jasność wyświetlacza
Można zmienić ustawienie jasności
wyświetlacza.
Do wyboru są cztery jasności
wyświetlacza – od najniższej 1 do
najwyższej 4.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia >Konfiguracja >
Jasność wyświetlacza z listy.
3. Wybrać odpowiednie ustawienie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.14
Gotowanie
wspomagane
Funkcja ta dostosowuje temperaturę do
różnych rodzajów potraw i utrzymuje ją
podczas gotowania. Można ją włączyć
tylko dla jednego pola grzejnego po lewej
stronie lub dla obu pól grzejnych po lewej
stronie, jeśli działają w trybie łączonym.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Gotowanie wspomagane, a
następnie wybrać z listy rodzaj
potrawy, która będzie przyrządzana.
Dla każdego rodzaju potrawy
dostępnych jest kilka opcji.
Postępować zgodnie ze
wskazówkami na wyświetlaczu.
• Aby użyć ustawień domyślnych,
należy dotknąć OK w górnej
części wyskakującego okienka.
• Można ustawić funkcję zegara.
Gdy naczynie osiągnie
odpowiednią temperaturę, można
włączyć zegar.
16
www.aeg.com
•
Można zmienić domyślne
ustawienie mocy grzania.
3. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i pojawi się wyskakujące
okienko. Aby zamknąć okienko i
uruchomić funkcję, należy dotknąć
OK. Aby na stałe wyłączyć
wyskakujące okienko, należy
zaznaczyć
funkcji.
przed włączeniem
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i Stop lub dotknąć
i wybrać
Gotowanie wspomagane, wybrać
dowolny rodzaj potrawy i dotknąć Stop.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
7.15
lub .
Roztapianie
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej.
W większości modeli okapów system
zdalnego sterowania jest domyślnie
wyłączony. Przed użyciem funkcji należy
go włączyć. Więcej informacji znajduje
się w instrukcji obsługi okapu.
Funkcja działa automatycznie w trybach
od H2 do H6. Domyślne ustawienie płyty
grzejnej to H5. Okap kuchenny będzie
reagował na każde włączenie płyty
grzejnej. Płyta grzejna będzie
automatycznie rozpoznawać temperaturę
naczyń i odpowiednio dostosowywać
prędkość wentylatora. Można ustawić
płytę grzejną, aby włączała tylko
oświetlenie – w tym celu należy wybrać
tryb H1.
Jeśli użytkownik zmieni
prędkość pracy wentylatora
okapu, nastąpi wyłączenie
domyślnego połączenia z
płytą grzejną. Aby ponownie
włączyć funkcję, należy
wyłączyć oba urządzenia i
ponownie je włączyć.
Funkcji tej można używać do roztapiania
różnych produktów, np. czekolady lub
masła. Funkcji tej można użyć tylko dla
jednego pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Funkcje płyty grzejnej >
Roztapianie z listy.
3. Dotknąć Start.
Wybrać żądane pole grzejne.
Pojawi się wyskakujące okienko z
pytaniem, czy anulować poprzednie
ustawienia mocy grzania (jeśli
zostało wybrane).
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
symbolu wyboru pola grzejnego, a
następnie dotknąć Stop.
7.16 Hob²Hood
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
grzejnej ze współpracującym z nią
okapem kuchennym. Zarówno płyta
grzejna, jak i okap są wyposażone w
Tryb Auto‐ Gotowa‐
ma‐
nie1)
tycz‐
ne
oś‐
wietle‐
nie
Smażenie2)
H0
Wył.
Wył.
Wył.
H1
Wł.
Wył.
Wył.
H23)
Wł.
Prędkość
wentylatora
1
Prędkość
wentylatora
1
H3
Wł.
Wył.
Prędkość
wentylatora
1
POLSKI
Zmiana trybów
Tryb Auto‐ Gotowa‐
ma‐
nie1)
tycz‐
ne
oś‐
wietle‐
nie
Smażenie2)
H4
Prędkość
wentylatora
1
Prędkość
wentylatora
1
Prędkość
wentylatora
1
Prędkość
wentylatora
2
Prędkość
wentylatora
2
Prędkość
wentylatora
3
H5
Wł.
Wł.
17
Tryby zmieniają i dostosowują się
automatycznie. Jeśli hałas jest zbyt duży
lub prędkość wentylatora jest
niezadowalająca, można przełączać
tryby ręcznie.
.
1. Dotknąć
Wybrać Ustawienia > Hob²Hood z listy.
2. Wybrać odpowiedni tryb.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka.
1) Płyta grzejna rozpoznaje proces gotowania i
Po zakończeniu gotowania i wyłączeniu
płyty grzejnej wentylator okapu może
nadal pracować przez pewien czas. Po
upływie tego czasu system wyłącza
wentylator automatycznie i uniemożliwia
jego przypadkowe włączenie przez
kolejne 30 sekund.
uruchamia wentylator zgodnie z ustawieniem try‐
bu automatycznego.
2) Płyta grzejna rozpoznaje proces smażenia i
Oświetlenie okapu wyłącza się po
upływie 2 minut od wyłączenia płyty
grzejnej.
H6
Wł.
uruchamia wentylator zgodnie z ustawieniem try‐
bu automatycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oświetle‐
nia jest niezależne od temperatury.
8. UNIWERSALNE INDUKCYJNE POLE GRZEJNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 FlexiBridge
Obszar po lewej stronie można połączyć
w dwa pola grzejne o różnej wielkości lub
w jedno duże pole grzejne. Możliwy jest
wybór różnych układów 4 sekcji zależnie
od rozmiaru używanych naczyń.
Wskaźniki pól grzejnych zmieniają się
automatycznie, wskazując możliwą
kombinację.
FlexiBridge Standard to tryb domyślny,
który włącza się automatycznie po
włączeniu płyty grzejnej. Dwa pola
grzejne działają niezależnie od siebie.
Dotykając , można przełączać tryby
FlexiBridge.
8.2 FlexiBridge Tryb
standardowy
Tryb ten uruchamia się po włączeniu
płyty grzejnej. W tym trybie sekcje są
połączone w dwa osobne pola grzejne.
Moc grzania można ustawić osobno dla
każdego pola.
Prawidłowe ustawienie naczynia:
18
www.aeg.com
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
8.3 FlexiBridge Tryb Big
Bridge
Aby włączyć tryb, należy dotykać , aż
zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu .
W tym trybie trzy tylne sekcje są
połączone w jedno pole grzejne.
Przednia sekcja nie jest połączona i
działa jako osobne pole grzejne. Moc
grzania można ustawić osobno dla
każdego pola.
8.4 FlexiBridge Tryb Max
Bridge
Aby włączyć tryb, należy dotykać , aż
zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu .
W tym trybie wszystkie sekcje są
połączone w jedno pole grzejne.
Prawidłowe ustawienie naczynia:
W tym trybie naczynie należy ustawić na
czterech połączonych sekcjach. Jeśli
naczynie jest mniejsze niż trzy sekcje, na
Prawidłowe ustawienie naczynia:
W tym trybie należy ustawić naczynie na
trzech połączonych sekcjach. Jeśli
naczynie jest mniejsze niż dwie sekcje,
na wyświetlaczu zacznie migać
i po 1
minucie pole grzejne wyłączy się.
wyświetlaczu pojawi się
minucie pole wyłączy się.
i po 1
POLSKI
19
1. Dotknąć jednokrotnie
.
2. Przewinąć Menu > Funkcje płyty
grzejnej, aby wybrać funkcję z listy.
• Jeśli działa jedno z pól
znajdujących się po lewej stronie,
pojawi się wyskakujące okienko z
pytaniem, czy anulować
poprzednie ustawienia mocy
grzania.
• Na wyświetlaczu pojawi się
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
8.5 PowerSlide
Funkcja umożliwia regulację temperatury
poprzez przestawienie naczynia w inne
miejsce indukcyjnej powierzchni
gotowania. Funkcja automatycznie dzieli
pola grzejne znajdujące się po lewej
stronie na trzy obszary o różnych
ustawieniach mocy grzania. Płyta
grzejna wykrywa położenie naczynia i
odpowiednio dostosowuje
zaprogramowaną moc grzania. Naczynie
można ustawić w położeniu przednim,
środkowym lub tylnym. Gdy naczynie jest
ustawione z przodu, moc grzania jest
największa (wartość 9). Aby ją
zmniejszyć, należy przesunąć naczynie
w środkowe (wartość 5) lub tylne
położenie (wartość 1).
Podczas korzystania z
funkcji należy używać tylko
jednego naczynia, którego
dno ma średnicę co najmniej
160 mm.
symbol
oraz symbole trzech
pól z domyślnymi ustawieniami
mocy grzania.
Zależnie od potrzeb możliwa jest
zmiana i zapisanie w pamięci
urządzenia domyślnego ustawienia
mocy grzania w celu późniejszego
użycia.
3. Umieścić naczynie na polu grzejnym
z żądanym ustawieniem mocy
grzania.
Umieścić naczynie pośrodku
wybranego pola grzejnego i upewnić
się, że nie zakrywa sąsiadujących
pól. Zaświecą się czerwone
wskaźniki. Dopóki świecą się
czerwone wskaźniki, nie można
włączyć funkcji.
Aby zmienić położenie naczynia,
należy unieść je i postawić na innym
polu grzejnym. Przesuwanie naczyń
może spowodować zarysowanie i
odbarwienie powierzchni.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
– pojawi się wyskakujące okienko.
Dotknąć Stop, aby wyłączyć funkcję.
Funkcję można również wyłączyć w
Menu.
Od czasu do czasu należy
przesuwać naczynie.
Funkcja wyłącza się
samoczynnie po 10
minutach bezczynności.
20
www.aeg.com
9. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
możliwe jest szybkie zagotowanie
wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
9.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych,
płyta grzejna wykrywa ustawione na
niej naczynie.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Opisane odgłosy są normalnym
zjawiskiem i nie świadczą o usterce
urządzenia.
9.3 Öko Timer (Zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
9.4 Przykłady zastosowania
w gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
POLSKI
21
Ustawienie
Zastosowanie:
mocy grzania
Czas
(min)
Wskazówki
1
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależnie Przykryć naczynie.
od po‐
trzeb
1-2
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
1-2
Ścinanie: puszystych omletów, 10 - 40
smażonych jajek.
Gotować pod przykryciem.
2-3
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie go‐
towych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu. Potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
3-4
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 - 45
Dodać kilka łyżek wody.
4-5
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
4-5
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszonych
i zup.
60 - 150 Do 3 litrów wody + składniki.
6-7
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek,
wątróbki, zasmażek, jajek, na‐
leśników, pączków.
zależnie Obrócić po upływie połowy
od po‐
czasu.
trzeb
7-8
Intensywne smażenie np. plac‐ 5 - 15
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
9
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mię‐
so duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Mieszać od czasu do czasu.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.
9.5 Wskazówki i porady
dotyczące korzystania z
funkcji Hob²Hood
Jeśli funkcja jest włączona:
•
•
•
Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
Nie należy zasłaniać panelu
sterowania płyty grzejnej.
•
Nie zakłócać sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. poprzez
zasłonięcie dłonią, uchwytem
naczynia lub wysokim naczyniem).
Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
22
www.aeg.com
Inne urządzenia sterowane
zdalnie mogą zakłócać
sygnał. Nie należy używać
tego typu urządzeń w
pobliżu płyty grzejnej, jeśli
włączono funkcję Hob²Hood.
Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood
Pełna lista okapów kuchennych
współpracujących z tą funkcją znajduje
się na naszej witrynie internetowej.
Okapy kuchenne AEG współpracujące z
tą funkcją muszą nosić oznaczenie .
Utrzymywać w czystości
okienko emitera sygnałów w
podczerwieni funkcji
Hob²Hood.
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
Nadruk na uniwersalnym
indukcyjnym polu grzejnym
może ulec zabrudzeniu lub
przebarwieniu na skutek
przesuwania naczyń. Obszar
ten można czyścić w
standardowy sposób.
10.2 Czyszczenie płyty
grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
•
•
•
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
Na powierzchni płyty grzejnej znajdują
się biegnące poziomo rowki. Czyścić
płytę grzejną wilgotną ściereczką z
dodatkiem detergentu, wykonując
płynne ruchy od lewej do prawej
strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć
płytę grzejną do sucha miękką
ściereczką, wykonując płynne ruchy
od lewej do prawej strony.
POLSKI
23
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
11.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty
grzejnej lub sterować nią.
Płyta grzejna nie jest podłą‐
czona do zasilania lub jest
podłączona nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Patrz schemat po‐
łączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
W ciągu 60 sekund nie usta‐ Ponownie uruchomić płytę
wiono mocy grzania.
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 60 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Działa funkcja Pauza.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Część wyświetlacza jest za‐
kryta lub naczynia są usta‐
wione zbyt blisko wyświetla‐
cza.
Na wyświetlaczu jest jakiś
płyn lub przedmiot.
Usunąć blokujące przedmio‐
ty. Odsunąć naczynia od wy‐
świetlacza.
Oczyścić wyświetlacz i za‐
czekać, aż urządzenie os‐
tygnie. Odłączyć płytę grzej‐
ną od zasilania. Po upływie
minuty ponownie podłączyć
płytę grzejną.
Rozlega się sygnał dźwięko‐ Zakryto jedno lub więcej pól
wy i urządzenie wyłącza się. czujników.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Usunąć przedmiot z pól czuj‐
ników.
Wyświetlacz nie reaguje na
dotyk.
24
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na polu
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
czujnika
.
Wskaźnik ciepła resztkowe‐
go nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorące,
ponieważ działało za krótko
lub nastąpiło uszkodzenie
czujnika.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było go‐
rące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Nie można włączyć najwięk‐
szej mocy grzania.
Inne pole grzejne jest usta‐
wione na największą moc
grzania.
Najpierw należy zmniejszyć
moc drugiego pola grzejne‐
go.
Pola czujników nagrzewają
się.
Naczynie jest za duże lub
ustawione za blisko elemen‐
tów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Funkcja Hob²Hood nie dzia‐
ła.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Funkcja Hob²Hood jest włą‐
czona, ale działa tylko oś‐
wietlenie.
Włączono tryb H1.
Zmienić tryb na H2-H6 lub
zaczekać, aż uruchomi się
tryb automatyczny.
Funkcja Hob²Hood działa w
trybie H1-H6, ale działa oś‐
wietlenie.
Prawdopodobnie problem
jest związany z żarówką oś‐
wietlenia.
Skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwiso‐
wym.
Brak sygnałów dźwiękowych Sygnały dźwiękowe są wyłą‐ Włączyć sygnały dźwiękowe.
podczas dotykania pól czuj‐ czone.
Patrz „Codzienna eksploata‐
ników na panelu.
cja”.
Ustawiono niewłaściwy ję‐
zyk.
Przypadkowo zmieniono ję‐
zyk.
Uniwersalne indukcyjne pole Naczynie znajduje się w nie‐
grzejne nie nagrzewa naczy‐ odpowiednim miejscu na
nia.
uniwersalnym indukcyjnym
polu grzejnym.
Przywrócić ustawienia fa‐
bryczne wszystkich funkcji.
Wybrać opcję Resetuj
wszyst. ust. w Menu.
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie minuty
ponownie podłączyć płytę
grzejną. Ustawić Język, Jas‐
ność wyświetlacza i Głoś‐
ność sygnału.
Ustawić naczynie w odpo‐
wiednim miejscu na uniwer‐
salnym indukcyjnym polu
grzejnym. Miejsce ustawie‐
nia naczynia zależy od włą‐
czonej funkcji lub od trybu
funkcji. Patrz „Uniwersalne
indukcyjne pole grzejne”.
POLSKI
Problem
Pole grzejne wyłącza się.
Pojawia się komunikat os‐
trzegawczy informujący o
tym, że pole grzejne się wy‐
łączy.
Wyświetla się
nikat.
Miga
.
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Średnica dna naczynia jest
nieodpowiednia do włączo‐
nej funkcji lub trybu funkcji.
Należy użyć naczynia o
średnicy odpowiedniej do
włączonej funkcji lub trybu
funkcji. Na pojedynczej sek‐
cji uniwersalnego indukcyj‐
nego pola grzejnego należy
używać naczynia o średnicy
mniejszej niż 160 mm. Patrz
„Uniwersalne indukcyjne po‐
le grzejne”.
Wyłączenie pola grzejnego
przez funkcję Samoczynne
wyłączenie.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ją ponownie.
oraz komu‐ Działa funkcja Blokada.
Wyświetla się O - X - A.
25
Działa funkcja Blokada uru‐
chom..
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Brak naczynia na polu grzej‐ Postawić naczynie na polu
nym.
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego na‐ Użyć odpowiedniego naczy‐
czynia.
nia. Patrz „Wskazówki i po‐
rady”.
Średnica dna naczynia jest
za mała w stosunku do pola
grzejnego.
Stosować naczynia o odpo‐
wiednich wymiarach. Patrz
„Dane techniczne”.
Działa funkcja FlexiBridge.
Naczynie nie zakrywa co
najmniej jednej sekcji odpo‐
wiadającej włączonemu try‐
bowi funkcji.
Ustawić naczynie na odpo‐
wiedniej liczbie sekcji odpo‐
wiadających włączonemu
trybowi funkcji lub zmienić
tryb funkcji. Patrz „Uniwer‐
salne indukcyjne pole grzej‐
ne”.
Działa funkcja PowerSlide.
Na uniwersalnym indukcyj‐
nym polu grzejnym umie‐
szczono dwa naczynia.
Użyć tylko jednego naczy‐
nia. Patrz „Uniwersalne in‐
dukcyjne pole grzejne”.
26
www.aeg.com
Problem
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ponownie po 30 sekun‐
dach. Jeśli ponownie wy‐
świetli się
, należy odłą‐
czyć płytę grzejną od zasila‐
nia. Po upływie 30 sekund
ponownie podłączyć płytę.
Jeśli problem będzie wystę‐
pował nadal, należy skontak‐
tować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał
dźwiękowy.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidłowe.
11.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy upewnić się, że
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
12. DANE TECHNICZNE
12.1 Tabliczka znamionowa
Model IAE84851FB
Typ 62 D4A 05 CA
Moc indukcyjna 7.35 kW
Nr seryjny .................
AEG
12.2 Licencja na
oprogramowanie
Oprogramowanie piekarnika
wykorzystuje chronione prawem
autorskim oprogramowanie
licencjonowane, m.in. pod nazwami
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2.0.
Numer produktu 949 597 550 00
220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.35 kW
Pełna treść licencji znajduje się w: Menu
> Ustawienia > Serwis > Licencja.
Kod źródłowy oprogramowania open
source można pobrać, używając
hiperłącza na stronie internetowej
produktu.
POLSKI
27
12.3 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐
nowa (maksy‐
malna moc
grzania) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksymalny
czas [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Środkowe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Prawe przednie
1800
2800
10
145 - 180
Uniwersalne in‐
dukcyjne pole
grzejne
2300
3200
10
minimum 100
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
13.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
dotyczą tylko rynku UE
Oznaczenie modelu
IAE84851FB
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Liczba pól grzejnych
1
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Środkowe tylne
Prawe przednie
21,0 cm
18,0 cm
Długość (L) i szerokość
(W) pola grzejnego
Lewe
L 45,6 cm
W 21,6 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Środkowe tylne
Prawe przednie
189,1 Wh/kg
178,3 Wh/kg
Zużycie energii przez pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe
187,0 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
185,7 Wh/kg
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
28
www.aeg.com
13.2 Oszczędzanie energii
•
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
•
•
•
•
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
SLOVENSKY
29
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 29
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................32
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 34
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................35
5. RÝCHLY SPRIEVODCA.....................................................................................36
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 38
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 38
8. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ....................................................... 43
9. TIPY A RADY......................................................................................................45
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 48
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................48
12. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................51
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................52
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
30
www.aeg.com
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
32
www.aeg.com
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Každý spotrebič má v dolnej časti
chladiace ventilátory.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkou:
– Neskladujte v nej malé kúsky
alebo hárky papiera, ktoré by sa
mohli vtiahnuť, pretože by mohli
poškodiť chladiace ventilátory
alebo ovplyvniť činnosť
chladiaceho systému.
– Medzi spodkom spotrebiča a
predmetmi skladovanými v
zásuvke zachovajte vzdialenosť
minimálne 2 cm.
Odoberte prípadné oddeľovacie
panely inštalované v skrinke pod
spotrebičom.
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
SLOVENSKY
•
•
•
•
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
33
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Starostlivosť a čistenie
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
•
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.4 Inštalácia
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Sériové číslo ....................
3.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
3.3 Napájací kábel
•
•
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo
vyššej. Obráťte sa na miestne
servisné stredisko.
min.
500mm
min.
50mm
SLOVENSKY
Ak je spotrebič
nainštalovaný nad zásuvkou,
počas varenia sa vplyvom
vetrania varného panela
môžu zohriať predmety
uložené v zásuvke.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
3
1
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilná indukčná varná oblasť
pozostáva zo štyroch častí
1
2
4.2 Rozloženie ovládacieho panela
1
2
3
12
4
5
6
11
Ak chcete vidieť dostupné nastavenia, kliknite na príslušný symbol.
7
8
10 9
35
36
www.aeg.com
Sym‐
bol
Poznámka
1
ZAP/VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
2
Ponuka
Na otvorenie a zatvorenie ponuky Ponuka..
3
Výber zóny
Na otvorenie posúvača pre zvolenú zónu.
Ukazovateľ zóny
Na zobrazenie na ktorej zóne je posúvač aktívny.
-
Na nastavenie funkcií časovača.
Posúvač
Na úpravu varného stupňa.
7
PowerBoost
Na zapnutie funkcie.
8
Zámok
Na zapnutie a vypnutie funkcie.
-
Okienko Hob²Hood komunikátora infračerveného
signálu. Neprikrývajte.
Prestávka
Na zapnutie a vypnutie funkcie.
-
Na zobrazenie aktuálneho varného stupňa.
FlexiBridge
Na prepínanie medzi tromi režimami funkcie.
4
-
5
6
-
9
10
11
12
0-9
4.3 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
ohreje teplom riadu na varenie.
VAROVANIE!
III / II / I Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje
úroveň zvyškového tepla.
5. RÝCHLY SPRIEVODCA
5.1 Používanie dotykovej
obrazovky
•
•
•
Na zapnutie danej voliteľnej funkcie
sa dotknite príslušného symbolu na
displeji.
Zvolená funkcia sa zapne, keď
zdvihnete prst z displeja.
Na posúvanie dostupnými funkciami
použite rýchly pohyb alebo potiahnite
prst po displeji.
•
•
•
•
Rýchlosť pohybu určuje rýchlosť
posúvania obrazovky.
Posúvanie sa zastaví samovoľne
alebo ho môžete zastaviť okamžite
dotykom displeja.
Môžete zmeniť väčšinu parametrov
zobrazených na displeji dotykom
príslušných symbolov.
Požadovanú funkciu alebo čas
môžete nastaviť posúvaním zoznamu
alebo dotknutím sa voliteľnej funkcie,
ktorú chcete vybrať.
SLOVENSKY
•
•
•
Keď je varný panel zapnutý a niektoré
zo symbolov sa na displeji prestanú
zobrazovať, dotknite sa ľubovoľného
miesta na displeji. Všetky symboly sa
znovu zobrazia.
U niektorých funkcií sa pri spustení
zobrazí automaticky otvára okno s
dodatočnými informáciami.
Môžu byť použité iba podsvietené
symboly.
•
37
Najprv zvoľte zónu, aby ste zapli
funkcie časovača.
5.2 Ponuka štruktúra
Dotknite sa
pre prístup k a zmenu
nastavení varného panela alebo zapnutie
niektorých funkcií. Tabuľka zobrazuje
základnú Ponuka štruktúru.
Ponuka
Sprievodca pečením
Funkcie varného panela
PowerSlide
Topenie
Nastavenia
Detská poistka
Stopky
Hob²Hood
H0 – Vyp
H1 – Iba osvetlenie
H2 – Nízka rýchlosť ventilátora
H3 – Automatický ventilátor Nízka
rýchlosť
H4 – Automatický ventilátor Stredná
rýchlosť
H5 – Automatický ventilátor Vysoká
rýchlosť
H6 – Automatický ventilátor Zvýše‐
ná rýchlosť
Nastavenie
Sprievodca pečením
Jazyk
Tóny tlačidiel
Hlasitosť zvuku
Jas displeja
Servis
Režim Demo
Licencia
Zobraziť verziu softvéru
História upozornení
Obnoviť nastavenia
38
www.aeg.com
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Keď sa dotknete a podržíte niektoré z
voliteľných funkcií dostupné v Ponuka,
zobrazí sa krátky popis. Postupujte podľa
pokynov, aby ste mohli jednoducho
navigovať v Ponuka.
Ak ste naspodku Ponuka, posúvajte sa v
zozname nahor a použite
dotknite
alebo sa
, aby ste opustili Ponuka.
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Nastavenia môžete zmeniť v Ponuka >
Nastavenia > Nastavenie. Pozrite si časť
„Každodenné používanie“.
6.1 Prvé zapojenie do
elektrickej siete
Po zapojení spotrebiča do elektrickej
siete je potrebné nastaviť Jazyk, Jas
displeja a Hlasitosť zvuku.
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
na 1
7.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
•
•
•
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
používate nesprávny kuchynský riad
alebo nie je na danej zóne žiaden
riad. Bliká biely symbol varnej zóny a
indukčná varná zóna sa automaticky
vypne po 1 minúte.
• ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí hlásenie a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
Varný panel sa vy‐
pne po
1-2
6 hodinách
3-5
5 hodinách
6
4 hodinách
7-9
1,5 hodine
7.3 Varný stupeň
1. Zapnite varný panel.
2. Položte panvicu na zvolenú varnú
zónu.
Posúvač pre zvolený varnú zónu sa
zobrazí na displeji a je aktívny 8 sekúnd.
3. Nastavte želaný varný stupeň
dotykom alebo posunom prsta.
Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa.
SLOVENSKY
39
7.6 Správa výkonu
•
•
7.4 Používanie varných zón
Kuchynský riad položte do stredu
zvolenej varnej zóny. Indukčné varné
zóny sa automaticky prispôsobujú
veľkosti dna riadu.
•
•
Keď položíte hrniec na zvolenú varnú
zónu, hrniec ju automaticky rozpozná a
na displeji sa zobrazí príslušný posúvač.
Posúvač je viditeľný 8 sekúnd, potom sa
displej vráti do hlavného náhľadu. Na
rýchlejšie zatvorenie posúvača klepnite
na obrazovku mimo oblasti posúvača.
•
Keď sú zapnuté iné zóny, varný stupeň
zóny, ktorú chcete použiť, môže byť
obmedzený. Pozrite si časť „Správa
výkonu“.
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz varného panela.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 680 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 680 W.
Funkcia znižuje výkon ostatných
varných zón pripojených k rovnakej
fáze, čo má vplyv na dostupný varný
stupeň.
Maximálny varný stupeň je zobrazený
na posúvači. Sú aktívne iba biele
číslice.
Ak nie je dostupný vyšší varný
stupeň, najprv zredukujte ostatné
varné zóny.
Uistite sa, že je hrniec
vhodný pre indukčné varné
panely. Bližšie informácie o
typoch kuchynského riadu
nájdete v časti „Tipy a rady“.
Veľkosť hrnca skontrolujte v
časti „Technické údaje“.
7.5 PowerBoost
Táto funkcia aktivuje väčší výkon pre
príslušnú indukčnú varnú zónu v
závislosti od veľkosti kuchynského riadu.
Funkciu môžete zapnúť iba na
obmedzený čas.
1. Najprv sa dotknite želaného symbolu
zóny.
2. Dotknite sa
alebo posuňte prst
doprava, aby ste zapli funkciu pre
zvolenú varnú zónu.
Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa.
Funkcia sa vypne automaticky. Na
vypnutie funkcie ručne vyberte zónu a
zmeňte jej varný stupeň.
Pre maximálne hodnoty
trvania si pozrite tabuľku
„Technické údaje“.
7.7 Časovač
+STOP
Odpočítavajúci časovač
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť
ako dlho má byť zapnutá varná zóna pre
jedno konkrétne varenie.
Funkciu môžete nastaviť pre každú
varnú zónu samostatne.
1. Najprv nastavte varný stupeň pre
príslušnú varnú zónu a potom
nastavte funkciu.
2. Dotknite sa symbolu zóny.
3. Dotknite sa .
Na displeji sa zobrazí okno ponuky
časovača.
4. Funkciu zapnete začiarknutím
Symbol sa zmení na
+STOP
.
.
40
www.aeg.com
5. Posuňte prst doľava alebo doprava,
aby ste vybrali želaný čas (napr.
hodiny a/alebo minúty).
6. Dotykom OK potvrďte voľbu.
Môžete tiež zvoliť , aby ste zrušili váš
výber.
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať . Ak
chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete funkciu vypnúť, zmeňte
nastavenie varného stupňa na 0.
Alternatívne sa na vypnutie funkcie
dotknite
+STOP
naľavo od hodnoty časovača,
vedľa a potvrďte váš výber
dotknite sa
keď sa zobrazí automaticky otvárané
okno.
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť, keď je varný
panel zapnutý ale varné zóny nie sú v
činnosti.
Táto funkcia nemá vplyv na činnosť
varných zón.
1. Zvoľte ľubovoľnú varnú zónu.
Na displeji sa zobrazí príslušný posúvač.
2. Dotknite sa .
Na displeji sa zobrazí okno ponuky
časovača.
3. Posuňte prst doľava alebo doprava,
aby ste vybrali želaný čas (napr.
hodiny a minúty).
4. Dotykom OK potvrďte voľbu.
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
1. Dotknite sa
pre prístup k Ponuka.
2. Posúvajte Ponuka, aby ste zvolili
Nastavenia > Stopky.
3. Dotknite sa, aby ste zapli/vypli
funkciu.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Keď nadvihnete hrniec, funkcia sa
nezastaví. Na resetovanie funkcie a jej
a
opätovné ručné zapnutie sa dotknite
zvoľte Reset z automaticky otváraného
okna. Táto funkcia začne odpočítanie od
0. Na Prestávka funkcie pre jedno
konkrétne varenie sa dotknite
a zvoľte
Prestávka z automaticky otváraného
okna. Zvoľte Štart, aby pokračovalo
varenie.
7.8 Prestávka
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté
varné zóny na najnižší varný stupeň.
Keď je funkcia zapnutá, môžete použiť
iba symboly
a . Všetky ostatné
symboly na ovládacom paneli sú
zamknuté.
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
Môžete tiež zvoliť , aby ste zrušili váš
výber.
Po uplynutí nastaveného času zaznie
Rozsvieti sa symbol . Varný stupeň je
znížený na 1.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite
zvukový signál a bude blikať . Ak
chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla
sa symbolu
.
Na vypnutie funkcie sa dotknite
naľavo od hodnoty časovača, dotknite sa
a potvrďte váš výber keď sa zobrazí
automaticky otvárané okno.
Stopky
Funkcia automaticky začne
odpočítavanie po zapnutí varnej zóny.
.
Funkcia vypne PowerBoost. Najvyšší
varný stupeň sa opäť zapne keď sa
znova dotknete
.
7.9 Zámok
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varného panela. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
SLOVENSKY
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, podržte
tlačidlo
3 sekundy.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
7.10 Detská poistka
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia > Detská poistka
zo zoznamu.
3. Zapnite vypínač a dotknite sa písmen
A-O-X v abecednom poradí, aby ste
zapli funkciu. Ak chcete funkciu
deaktivovať, vypnite vypínač.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
2. Vyberte Nastavenia > Nastavenie>
Tóny tlačidiel / Hlasitosť zvuku zo
zoznamu.
3. Vyberte vhodnú voliteľnú funkciu.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
alebo .
7.11 Jazyk
41
alebo .
7.13 Jas displeja
Môžete zmeniť jas displeja.
K dispozícii sú 4 úrovne jasu, pričom 1 je
najnižšia a 4 je najvyššia.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie >
Jas displeja zo zoznamu.
3. Vyberte vhodnú úroveň.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
7.14
alebo .
Sprievodca pečením
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie >
Jazyk zo zoznamu.
3. Vyberte vhodný jazyk zo zoznamu.
Táto funkcia prispôsobí teplotu rôznym
typom jedla a zachová ju počas varenia.
Je možné ju aktivovať iba pre ľavú
prednú varnú zónu alebo obe zóny vľavo
počas funkcie premostenia.
Ak vyberiete zlý jazyk, dotknite sa
. Zo
zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte tretiu
možnosť a potom dvakrát poslednú
možnosť. Nakoniec vyberte možnosť
vpravo.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Zvoľte Sprievodca pečením a vyberte
zo zoznamu typ jedla, ktorý chcete
pripraviť.
Pre každý typ jedla je k dispozícii
niekoľko voliteľných funkcií.
Postupujte podľa pokynov
zobrazených na displeji.
• Môžete sa dotknúť OK na vrchu
automaticky otváraného okna,
aby ste použili predvolené
nastavenia.
• Môžete nastaviť funkciu
časomera. Keď hrniec dosiahne
určenú teplotu, môžete aktivovať
časovač.
• Môžete zmeniť predvolený varný
stupeň.
3. Keď hrniec dosiahne určenú teplotu,
zaznie zvukový signál a zobrazí sa
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
7.12 Tóny tlačidiel / Hlasitosť
zvuku
Môžete vybrať aký typ zvuku vydá váš
varný panel alebo vypnúť zvuky. Môžete
si vybrať medzi kliknutím (predvolene)
alebo pípnutím.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
42
www.aeg.com
automaticky otvárané okno. Na
zatvorenie okna a spustenie funkcie
sa dotknite OK. Na vypnutie okna
Zapnite ho pred použitím tejto funkcie.
Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke odsávača pár.
natrvalo začiarknite
funkciu.
Táto funkcia je v činnosti automaticky
medzi režimami H2 a H6. Panel je
pôvodne nastavený na H5. Odsávač pár
zareaguje pri každom použití varného
panela. Varný panel automaticky meria
teplotu kuchynského riadu a upravuje
rýchlosť ventilátora. Varný panel môžete
zvolením H1 nastaviť tak, aby aktivoval
iba osvetlenie.
než zapnete
Na vypnutie funkcie sa dotknite
a
Zastaviť alebo sa dotknite
a vyberte
Sprievodca pečením, zvoľte nejaký typ
jedla a dotknite sa Zastaviť.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
7.15
Ak zmeníte rýchlosť
ventilátora na odsávači pár,
deaktivuje sa predvolené
pripojenie k varnému panelu.
Funkciu znova aktivujete
ZAPNUTÍM a VYPNUTÍM
oboch spotrebičov.
alebo .
Topenie
Túto funkciu môžete použiť na
roztopenie rôznych výrobkov, napr.
čokolády alebo masla. Túto funkciu
môžete použiť iba pre jednu varnú zónu
počas jedného konkrétneho varenia.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Funkcie varného panela >
Topenie zo zoznamu.
3. Dotknite sa Štart.
Treba vybrať želanú zónu.
Zobrazí sa automaticky otvárané
okno s dotazom, či chcete zrušiť
predchádzajúce nastavenie varného
stupňa, ak bol nejaký nastavený.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Na zastavenie funkcie sa dotknite
symbolu výberu zóny a potom sa
dotknite Zastaviť.
7.16 Hob²Hood
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
odsávačom pár. Varný panel aj odsávač
pár komunikujú infračerveným signálom.
Rýchlosť ventilátora sa určuje
automaticky podľa nastaveného režimu a
teploty najhorúcejšieho hrnca na varnom
paneli.
Pri väčšine odsávačov pár je systém
diaľkového ovládania najprv vypnutý.
Re‐
žim
Auto‐ Varenie 1)
matic‐
ké
osve‐
tlenie
Smaženie2)
H0
Vy‐
pnúť
Vypnúť
Vypnúť
H1
Za‐
pnúť
Vypnúť
Vypnúť
H23)
Za‐
pnúť
Rýchlosť
Rýchlosť ve‐
ventilátora 1 ntilátora 1
H3
Za‐
pnúť
Vypnúť
H4
Za‐
pnúť
Rýchlosť
Rýchlosť ve‐
ventilátora 1 ntilátora 1
H5
Za‐
pnúť
Rýchlosť
Rýchlosť ve‐
ventilátora 1 ntilátora 2
H6
Za‐
pnúť
Rýchlosť
Rýchlosť ve‐
ventilátora 2 ntilátora 3
Rýchlosť ve‐
ntilátora 1
1) Varný panel zaregistruje proces vrenia a zapne
rýchlosť ventilátora podľa automatického režimu.
2) Varný panel zaregistruje proces smaženia a
zapne rýchlosť ventilátora podľa automatického
režimu.
3) Tento režim zapne ventilátor s osvetlením a ne‐
závisí od teploty.
SLOVENSKY
Zmena režimov
Režimy sa menia a upravujú
automaticky. Ak nie ste spokojní s
úrovňou hlučnosti/rýchlosťou ventilátora,
môžete tiež prepnúť medzi režimami
manuálne.
.
1. Dotknite sa
Vyberte Nastavenia > Hob²Hood zo
zoznamu.
2. Vyberte vhodný režim.
Keď po skončení varenia vypnete varný
panel, môže ventilátor odsávača pár istý
čas ešte pracovať. Potom systém
automaticky vypne ventilátor a zabráni
náhodnému zapnutiu ventilátora
najbližších 30 sekúnd.
Osvetlenie odsávača pár sa vypne 2
minúty po vypnutí varného panela.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna.
8. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
stupeň.
8.1 FlexiBridge
Oblasť na ľavej strane môžete spojiť do
dvoch varných zón s rôznymi veľkosťami,
alebo do jednej veľkej varnej oblasti.
Môžete si zvoliť kombináciu 4 častí v
závislosti od veľkosti kuchynského riadu,
ktorý chcete použiť. Ukazovatele varných
zón sa automaticky zmenia a zobrazia
možnú kombináciu.
Správna poloha kuchynského riadu:
FlexiBridge Štandardom je predvolený
režim, ktorý sa aktivuje automaticky pri
zapnutí varného panela. Dve varné zóny
budú fungovať samostatne.
prepnite medzi
Dotykom tlačidla
režimami FlexiBridge.
8.2 FlexiBridge Štandardný
režim
Tento režim sa aktivuje pri zapnutí
varného panela. Spája časti do dvoch
samostatných varných zón. Pre každú
zónu môžete samostatne nastaviť varný
43
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
44
www.aeg.com
8.3 FlexiBridge Režim Big
Bridge
8.4 FlexiBridge Režim Max
Bridge
Režim zapnete tak, že sa budete dotýkať
Režim zapnete tak, že sa budete dotýkať
, kým sa nezobrazí správny
ukazovateľ režimu . Tento režim spája tri
zadné časti do jednej varnej zóny.
Predná časť nie je pripojená a funguje
ako samostatná varná zóna. Môžete
nastaviť varný stupeň samostatne pre
každú zónu.
, kým sa nezobrazí správny
ukazovateľ režimu . Tento režim spája
všetky časti do jednej varnej zóny.
Správna poloha kuchynského riadu:
Ak chcete použiť tento režim, musíte
kuchynský riad položiť na štyri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
Správna poloha kuchynského riadu:
Pri používaní tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na tri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
než dve časti, na displeji sa rozbliká
zóna sa po 1 minúte vypne.
než tri časti, na displeji sa zobrazí
zóna sa po 1 minúte vypne.
a
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
a
SLOVENSKY
8.5 PowerSlide
Táto funkcia umožňuje nastaviť teplotu
premiestnením kuchynského riadu na iné
miesto na indukčnom varnom povrchu.
Táto funkcia automaticky rozdeľuje ľavé
varné zóny na tri oblasti s rôznymi
varnými stupňami. Varný panel rozpozná
polohu kuchynského riadu a náležite
upraví prednastavenie úrovne výkonu.
Hrniec môžete položiť do prednej,
strednej alebo zadnej polohy. Ak položíte
riad dopredu, zohrieva sa pri najvyššom
varnom stupni (napr. 9). Varný stupeň
znížite presunutím riadu do strednej
(varný stupeň -5) alebo zadnej polohy
(varný stupeň -1).
Keď je zapnutá táto funkcia,
použite iba jeden hrniec s
minimálnym priemerom dna
160 mm.
1. Dotknite sa
raz.
2. Posúvajte sa v Ponuka > Funkcie
varného panela, aby ste vybrali
funkciu zo zoznamu.
• Ak je v činnosti niektorá z ľavých
varných zón, zobrazí sa
automaticky otvárané okno so
žiadosťou o potvrdenie, či chcete
45
alebo nechcete zrušiť
predchádzajúce varné stupne.
•
Na displeji sa zobrazí symbol
a
symboly troch zón s predvolenými
varnými stupňami.
Predvolený varný stupeň môžete
zmeniť podľa vašich potrieb a varný
stupeň sa uloží na budúce použitie.
3. Hrniec vložte na varnú zónu s
požadovaným varným stupňom.
Kuchynský riad umiestnite na stred
požadovanej zóny a uistite sa, že
nezakrývate susedné zóny.
Rozsvietia sa červené ukazovatele.
Funkciu nie je možné aktivovať
pokiaľ nevidíte červené ukazovatele.
Ak chcete zmeniť polohu hrnca,
nadvihnite ho a položte na inú zónu.
Posúvanie riadu môže spôsobiť
škrabance a sfarbenie na povrchu.
Funkciu vypnete dotykom , zobrazí sa
automaticky otvárané okno. Dotykom
tlačidla Zastaviť vypnite funkciu. Môžete
tiež vypnúť funkciu z ponuky Ponuka.
Hrniec z času na čas
posuňte. Funkcia sa vypne
po 10 minútach nečinnosti.
9. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynských nádobách
veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
riadom
Materiál varných nádob
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné panely).
•
nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre
indukčný varný panel, ak:
•
•
po nastavení varnej zóny na najvyšší
varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo,
ak sa ku dnu nádoby pritiahne
magnet.
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú veľkosti dna riadu.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
46
www.aeg.com
s priemerom dna menším ako je
minimálny rozmer absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
Pozrite si časť „Technické
údaje".
9.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
• pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
• hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: dôjde k elektrickému
zopnutiu, hrniec je zistený po
umiestnení na varný panel.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
9.3 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
9.4 Príklady použitia na
varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie. To znamená, že varná zóna
nastavená na stredne intenzívny varný
stupeň využíva menej ako polovicu
svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
Rady
1
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potreby
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-2
Zahustenie: nadýchané omele‐ 10 - 40
ty, volské oká.
Varte s pokrievkou.
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 - 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá v polovici varenia premie‐
šajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 - 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady.
SLOVENSKY
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
47
Rady
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐ podľa
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐ potreby
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote,
5 - 15
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané
hranolčeky.
Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.
9.5 Rady a tipy pre Hob²Hood
Používanie varného panela s funkciou:
•
Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
• Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
• Ovládací panel varného panela
nezakrývajte.
• Nerušte signál medzi varným
panelom a odsávačom pár (napr.
rukou, rukoväťou kuchynského riadu
alebo vysokým hrncom). Pozrite si
obrázok.
Odsávač pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
Okienko Hob²Hood
komunikátora
infračerveného signálu
udržiavajte čisté.
Iné spotrebiče ovládané na
diaľku môžu blokovať signál.
Nepoužívajte takéto
spotrebiče v blízkosti
varného panela pri zapnutej
funkcii Hob²Hood.
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
webovej stránke. Odsávače pár
spoločnosti AEG, ktoré podporujú túto
funkciu, musia mať symbol .
48
www.aeg.com
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
Potlač na flexibilnej
indukčnej varnej oblasti sa
môže posúvaním riadu
zašpiniť alebo zmeniť farbu.
Túto oblasť môžete
normálne vyčistiť.
10.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
•
•
•
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
Povrch varného panela má
horizontálne drážky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou a malým
množstvom umývacieho prostriedku
plynulým pohybom zľava doprava. Po
čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou zľava doprava.
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
ku zdroju elektrického napá‐
jania alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k zdro‐
ju elektrického napájania.
Pozrite si schému zapojenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
SLOVENSKY
Problém
49
Možné príčiny
Riešenie
Nenastavili ste varný stupeň
do 60 sekúnd.
Varný panel znovu zapnite a
do 60 sekúnd nastavte varný
stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Funkcia Prestávka je zapnu‐ Pozrite si časť „Každodenné
tá.
používanie“.
Displej nereaguje na dotyk.
Časť displeja je zakrytá ale‐
bo sú hrnce umiestnené prí‐
liš blízko displeja.
Na displeji je kvapalina ale‐
bo predmet.
Odstráňte predmety. Pre‐
miestnite hrnce mimo disple‐
ja.
Displej vyčistite, počkajte,
kým spotrebič nevychladne.
Varný panel odpojte od elek‐
trickej siete. Po 1 minúte
opäť pripojte varný panel.
Zaznie zvukový signál a var‐ Niečo ste položili na jedno
ný panel sa vypne.
alebo viaceré senzorové tla‐
Ak je varný panel vypnutý,
čidlá.
zaznie zvukový signál.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
Niečo ste položili na senzo‐
rové tlačidlo
.
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca, pre‐
tože bola zapnutá iba krátky
čas, alebo je poškodený
senzor.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Nemôžete zapnúť najvyšší
varný stupeň.
Iná zóna je už nastavená na
najvyšší varný stupeň.
Najprv znížte výkon na inej
zóne.
Zohriali sa senzorové tlačid‐
lá.
Kuchynský riad je príliš veľký Ak je to možné, preložte veľ‐
alebo ste ho položili príliš
ký riad na zadné zóny.
blízko ovládačov.
Hob²Hood nefunguje.
Zakryli ste ovládací panel.
Odstráňte príslušný predmet
z ovládacieho panela.
Hob²Hood funguje, ale svieti
iba osvetlenie.
Aktivovali ste H1 režim.
Zmeňte režim na H2 – H6
alebo počkajte na spustenie
automatického režimu.
Hob²Hood režimy H1 – H6
sú v činnosti, ale osvetlenie
nesvieti.
Môže ísť o problém so žia‐
rovkou.
Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
50
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Pri dotyku senzorových tlači‐ Zvuková signalizácia je vy‐
diel nezaznejú žiadne zvuky. pnutá.
Zapnite zvukovú signalizá‐
ciu. Pozrite si časť „Každo‐
denné používanie“.
Je nastavený zlý jazyk.
Omylom ste zmenili jazyk.
Obnovte všetky funkcie na
nastavenia z výroby. Vyberte
možnosť Obnoviť nastavenia
z Ponuka.
Varný panel odpojte od elek‐
trickej siete. Po 1 minúte
opäť pripojte varný panel.
Nastavte Jazyk, Jas displeja
a Hlasitosť zvuku.
Flexibilná indukčná varná
oblasť neohrieva kuchynský
riad.
Kuchynský riad je na flexibil‐
nej indukčnej varnej oblasti
umiestnený v nesprávnej po‐
lohe.
Kuchynský riad umiestnite v
správnej polohe na flexibilnú
indukčnú varnú oblasť. Polo‐
ha kuchynského riadu závisí
od zapnutej funkcie alebo
funkčného režimu. Pozrite si
časť „Flexibilná indukčná
varná oblasť“.
Nesprávny priemer dna ku‐
Použite kuchynský riad s
chynského riadu pre zapnutú priemerom vhodným pre za‐
funkciu alebo funkčný režim. pnutú funkciu alebo funkčný
režim. Na samostatnej časti
flexibilnej indukčnej varnej
oblasti použite kuchynský
riad s priemerom menším
ako 160 mm. Pozrite si časť
„Flexibilná indukčná varná
oblasť“.
Varná zóna sa vypne.
Automatické vypínanie vy‐
Zobrazí sa výstražné hláse‐ pne varnú zónu.
nie, že sa varná zóna vypne.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Varný panel vypnite a znova
ho zapnite.
Na displeji sa zobrazí hláse‐
Funkcia Zámok je zapnutá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Funkcia Detská poistka je
zapnutá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte riad na zónu.
Kuchynský riad nie je vhod‐
ný.
Používajte vhodný kuchyn‐
ský riad. Pozrite si časť „Tipy
a rady“.
nie
a číslo.
Zobrazí sa O - X - A.
bliká.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
51
Riešenie
Príliš malý priemer dna riadu Použite kuchynský riad
pre túto zónu.
správnych rozmerov. Pozrite
si časť „Technické údaje".
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
a číslo.
Funkcia FlexiBridge je za‐
pnutá. Jedna alebo niekoľko
častí funkčného režimu, kto‐
rý je v prevádzke, nie je pri‐
krytých kuchynským riadom.
Kuchynský riad umiestnite
na správny počet častí
funkčného režimu, ktorý je
zapnutý, alebo zmeňte
funkčný režim. Pozrite si
časť „Flexibilná indukčná
varná oblasť“.
Funkcia PowerSlide je za‐
pnutá. Na flexibilnej indukč‐
nej varnej oblasti sú polože‐
né dva hrnce.
Použite iba jeden hrniec. Po‐
zrite si časť „Flexibilná in‐
dukčná varná oblasť“.
Došlo k poruche varného pa‐ Vypnite varný panel a po 30
nelu.
sekundách ho znova zapni‐
te. Keď sa opäť rozsvieti
symbol
, odpojte varný
panel od elektrickej siete. Po
30 sekundách opäť pripojte
varný panel. Ak problém pre‐
trváva, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Znie neprerušované pípanie. Elektrické zapojenie nie je
správne.
11.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uistite sa, že ste varný
panel používali správne. Ak ste ho
Varný panel odpojte od elek‐
trickej siete. Požiadajte kvali‐
fikovaného elektrikára, aby
skontroloval inštaláciu.
používali nesprávne, servisný zásah
technika servisného strediska alebo
predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné
podmienky nájdete v záručnej brožúre.
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
12.1 Typový štítok
Model IAE84851FB
Typ 62 D4A 05 CA
Indukcia 7.35 kW
Sér. č. .................
AEG
PNC 949 597 550 00
220-240 V / 400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.35 kW
52
www.aeg.com
12.2 Licencia na softvér
Softvér používaný v tomto varnom paneli
obsahuje softvér chránený autorským
právom, na ktorý sa vzťahujú licencie
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2,0 a ďalšie.
Celú kópiu licencie si môžete pozrieť na:
Ponuka > Nastavenia > Servis >
Licencia.
Zdrojový kód open-source softvéru
môžete stiahnuť z odkazu na webovej
stránke výrobku.
12.3 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny vý‐
kon (max. var‐
ný stupeň) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Zadná v strede
2300
3200
10
125 - 210
Pravá predná
1800
2800
10
145 - 180
Flexibilná in‐
dukčná varná
oblasť
2300
3200
10
minimálne 100
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
13.1 Informácie o výrobku podľa normy EU 66/2014 platnej iba
pre EÚ trh
Model
IAE84851FB
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
2
Počet varných oblastí
1
Technológia ohrevu
Indukcia
Priemer kruhových varných Zadná v strede
zón (Ø)
Pravá predná
21,0 cm
18,0 cm
Dĺžka (D) a šírka (Š) varnej Ľavá
oblasti
D 45,6 cm
Š 21,6 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
189,1 Wh/kg
178,3 Wh/kg
Zadná v strede
Pravá predná
SLOVENSKY
Spotreba energie varnej
oblasti (EC electric coo‐
king)
Ľavá
187,0 Wh/kg
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
185,7 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
•
13.2 Úspora energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
53
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
•
•
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
54
www.aeg.com
SLOVENSKY
55
867350443-A-492018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement