Electrolux EIS84486 User manual

Electrolux EIS84486 User manual
EIS84486
LV
LT
Plīts
Kaitlentė
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
24
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. UZSTĀDĪŠANA...................................................................................................6
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 7
5. ĪSA PAMĀCĪBA................................................................................................. 9
6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.......................................................... 10
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 11
8. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 16
9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................19
10. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 19
11. TEHNISKIE DATI............................................................................................22
12. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 23
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
LATVIEŠU
3
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
•
•
•
•
•
•
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Katrai ierīcei apakšā ir dzesēšanas
ventilators.
Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:
LATVIEŠU
•
– Neglabājiet mazus priekšmetus
vai papīra lapas, kuras varētu
izvilkt, tādējādi sabojājot
dzesēšanas ventilatorus vai
dzesēšanas sistēmu.
– Starp ierīces apakšdaļu un
atvilktnē esošajiem priekšmetiem
atstājiet vismaz 2 cm attālumu.
Noņemiet visus atdalošos paneļus,
kas uzstādīti skapīti zem ierīces.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
•
•
•
•
•
5
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī "
Izslēgts".
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
6
www.electrolux.com
•
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
•
2.4 Aprūpe un tīrīšana
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nedrīkst novietot karstu pannas vāku
uz plīts stikla virsmas.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
LATVIEŠU
3.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
3.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas vadu,
izmantojiet kabeli: H05V2V2-F kas
spēj izturēt 90 °C un augstāku
temperatūru. Sazinieties ar vietējo
apkopes centru.
3.4 Montāža
Ja ierīce tiek uzstādīta virs
atvilktnes, plīts virsmas
ventilācija gatavošanas
procesa laikā var uzsildīt
lietas, kas tiek glabātas
atvilktnē.
min.
500mm
min.
50mm
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums
1
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
1
2
7
8
www.electrolux.com
4.2 Vadības paneļa izkārtojums
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Lai aplūkotu pieejamos iestatījumus, pieskarieties pie atbilstošā simbola.
Sim‐
bols
Komentāri
1
IESLĒGT/ IZ‐
SLĒGT
Plīts virsmas ieslēgšanai vai izslēgšanai.
2
Izvēlne
Lai atvērtu un atvērtu Izvēlne.
3
Zonas izvēle
Lai atvērtu izvēlētās zonas slīdni.
Zonas indikators
Rāda, kurai zonai aktivizēts slīdnis.
-
Taimera funkcijas iestatīšanai.
Slīdnis
Sildīšanas pakāpes regulēšanai.
7
PowerBoost
Funkcijas ieslēgšanai.
8
Bloķēšana
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
-
Hob²Hood infrasarkanā signāla komunicēšanas
ierīces lodziņš. Neaizsedziet to.
Pauze
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
-
Rāda pašreizējo sildīšanas pakāpi.
Bridge
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
4
-
5
6
-
9
10
11
12
0-9
4.3 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
III / II / I Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators uzrāda
atlikušā siltuma līmeni.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
LATVIEŠU
5. ĪSA PAMĀCĪBA
5.1 Skārienekrāna lietošana
•
•
•
•
•
•
•
Lai aktivizētu konkrētu iespēju,
pieskarieties pie attiecīgā simbola
displejā.
Izvēlētā funkcija aktivizējas, kad jūs
noņemat pirkstu no displeja.
Lai ritinātu pieejamās iespējas,
lietojiet ātru žestu vai velciet pirkstu
pa displeju.
Žesta stiprums nosaka, cik ātri ekrāns
kustas.
Ritināšana var apstāties pati par sevi,
vai arī jūs varat to apstādināt
nekavējoties, pieskaroties displejam.
Jūs varat mainīt lielāko daļu no
displejā redzamajiem parametriem,
kad pieskaraties atbilstošajiem
simboliem.
Lai iestatītu nepieciešamo funkciju vai
laiku, jūs varat ritināt sarakstu vai
Izvēlne
Gatavošanas Palīgs
Plīts funkcijas
Kausēšana
•
•
•
•
pieskarties iespējai, kuru gribat
izvēlēties.
Kad plīts virsma ir aktivizēta un daži
simboli pazūd no displeja,
pieskarieties displejam jebkurā vietā.
Visi simboli atkal ir redzami.
Aktivizējot atsevišķas funkcijas,
parādās uznirstošais logs ar papildu
informāciju.
Var izmantot tikai simbolus ar
aizmugurgaismojumu.
Lai aktivizētu taimera funkcijas,
vispirms izvēlieties zonu.
5.2 Izvēlne struktūra
Pieskarieties pie
, lai atvērtu un
mainītu plīts virsmas iestatījumus vai
aktivizētu dažas funkcijas. Tabulā
redzama pamata Izvēlne struktūra.
9
10
www.electrolux.com
Iestatījumi
Bērnu drošības funkci‐
ja
Hronometrs
Hob²Hood
H0 - izslēgts
H1 - tikai apgaismojums
H2 - zems ventilatora ātrums
H3 - automātiskā ventilatora zems
ātrums
H4 - automātiskā ventilatora vi‐
dējs ātrums
H5 - automātiskā ventilatora
augsts ātrums
H6 - automātiskā ventilatora ātru‐
ma paātrinājums
Iestatīšana
Gatavošanas Palīgs
Valoda
Taustiņu skaņa
Skaņas signāla skaļums
Displeja spilgtums
Servisa izvēlne
Demo režīms
Licence
Parādīt programmatūras versiju
Trauksmes vēsture
Atiestatīt visus iestatījumus
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai pārvietotos pa
Izvēlne, lietojiet
vai .
Kad jūs turat piespiestas dažas no
Izvēlne pieejamajām iespējām, parādās
īss apraksts. Ievērojiet ieteikumus, lai ērti
navigētu pa Izvēlne.
Ja atrodaties Izvēlne apakšā, ritiniet
sarakstu uz augšu un lietojiet
pieskarieties
vai
, lai aizvērtu Izvēlne.
6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Pieslēdzot ierīci
elektrotīklam pirmo reizi
Kad pieslēdzat plīts virsmu elektrotīklam,
jums jāiestata Valoda, Displeja spilgtums
un Skaņas signāla skaļums.
LATVIEŠU
11
Iestatījumu var mainīt Izvēlne >
Iestatījumi > Iestatīšana. Skatiet sadaļu
„Izmantošana ikdienā”.
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
7.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
izslēdzas. Noņemiet priekšmetu vai
notīriet vadības paneli;
• plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti;
• jūs izmantojat nepareizus ēdiena
gatavošanas traukus vai arī uz
konkrētās zonas nav ēdiena
gatavošanas trauku. Baltais
gatavošanas zonas simbols mirgo un
indukcijas gatavošanas zona
automātiski izslēdzas pēc 1 minūtes.
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika parādās ziņojums un plīts
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Karsēšanas pa‐
kāpe
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
1-2
6 stundas
3-5
5 stundas
6
4 stundas
Karsēšanas pa‐
kāpe
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
7-9
1,5 stundas
7.3 Gatavošanas zonu
lietošana
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
izvēlētās gatavošanas zonas centrā.
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Kad katls ir novietots uz izvēlētās
gatavošanas zonas, plīts virsma
automātiski to nosaka, un displejā
parādās attiecīgais slīdnis. Slīdnis ir
redzams 8 sekundes, un pēc tam
displejs atgriežas pie galvenā rādījuma.
Lai aizvērtu slīdni ātrāk, pieskarieties pie
ekrāna ārpus slīdņa zonas.
Kad ir aktīvas citas zonas, zonas, kuru
vēlaties izmantot, sildīšanas pakāpe var
būt ierobežota. Skatiet "Jaudas
pārvaldība".
Pārbaudiet, vai katls ir
piemērots lietošanai ar
indukcijas plītīm. Lai iegūtu
plašāku informāciju par
ēdiena gatavošanas
veidiem, skatiet sadaļu
"Padomi un ieteikumi".
Pārbaudiet katla izmēru
sadaļā “Tehniskie dati”.
7.4 Sildīšanas pakāpe
1. Ieslēdziet plīti.
2. Uzlieciet katlu uz izvēlētās
gatavošanas zonas.
Displejā parādās aktīvās gatavošanas
zonas slīdnis, kas ir aktīvs 8 sekundes.
3. Pieskarieties vai velciet ar pirkstu, lai
iestatītu vēlamo sildīšanas pakāpi.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
12
www.electrolux.com
7.5 PowerBoost
Šī funkcija aktivizē vairāk jaudas
attiecīgajai indukcijas gatavošanas zonai;
tā ir atkarīga no ēdiena gatavošanas
trauku izmēra. Šo funkciju var aktivizēt
tikai uz īsu laiku.
1. Vispirms pieskarieties pie
nepieciešamās zonas simbola.
vai velciet pirkstu
2. Pieskarieties pie
pa labi, lai aktivizētu funkciju
izvēlētajai gatavošanas zonai.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
Funkcija izslēdzas automātiski. Lai
izslēgtu funkciju manuāli, izvēlieties zonu
un mainiet tās sildīšanas pakāpi.
Lai aplūkotu maksimālās
ilguma vērtības, skatiet
sadaļu “Tehniskie dati”.
7.6 Jaudas pārvaldība
•
•
•
•
•
•
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3680 W.
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3680 W.
Funkcija samazina jaudu citām
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
pie tās pašas fāzes, kura ietekmē
pieejamās sildīšanas pakāpes.
Maksimālā sildīšanas pakāpe ir
redzama uz slīdņa. Aktīvi ir tikai baltie
cipari.
Ja augstāka sildīšanas pakāpe nav
pieejama, samaziniet to vispirms
citām gatavošanas zonām.
7.7 Bridge funkcija
Šī funkcija apvieno divas gatavošanas
zonas, un tās darbojas kā viena ar to
pašu sildīšanas pakāpi.
Funkciju var izmantot ar lielākiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
1. Novietojiet ēdiena gatavošanas
trauku uz divām gatavošanas zonām.
Ēdiena gatavošanas traukam
jānosedz abu zonu centri.
2. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu
funkciju. Zonas simbols mainās.
3. Iestatiet sildīšanas pakāpi.
Ēdiena gatavošanas traukam ir jābūt
novietotam uz abu zonu centriem, bet ne
pāri zonas apzīmējumam.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties
. Gatavošanas zonas pārstāj darboties
kopā.
LATVIEŠU
7.8 Taimeris
+STOP
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
Laika atskaites taimeris
Šo funkciju var izmantot, lai norādītu, cik
ilgi gatavošanas zonai būtu jādarbojas
vienas vārīšanas reizes laikā.
Funkciju var iestatīt katrai gatavošanas
zonai atsevišķi.
1. Iestatiet attiecīgās gatavošanas
zonas sildīšanas pakāpi un pēc tam
funkciju.
2. Peskarieties zonas simbolam.
3. Pieskarieties .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
4. Atzīmējiet
, lai ieslēgtu funkciju.
Simboli mainās uz
.
5. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un/vai minūtes).
6. Pieskarieties pie LABI, lai
apstiprinātu savu izvēli.
+STOP
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
pie
.
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet
sildīšanas pakāpi uz 0. Alternatīvi
pieskarieties pie
+STOP
pa kreisi no taimera
vērtības, pieskarieties pie
tam blakus,
un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot, kad plīts ir ieslēgta
un gatavošanas zonas nestrādā.
Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu
darbību.
1. Izvēlieties jebkuru gatavošanas zonu.
Displejā parādīsies attiecīgais slīdnis.
2. Pieskarties pie .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
3. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un minūtes).
4. Pieskarieties pie LABI, lai
apstiprinātu savu izvēli.
pie
13
.
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties pie
pa kreisi no taimera vērtības,
pieskarieties pie
tam blakus, un
apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Hronometrs
Funkcija automātiski sāk skaitīt uzreiz
pēc gatavošanas zonas aktivizēšanas.
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
tā darbojas.
, lai atvērtu
1. Pieskarieties pie
Izvēlne.
2. Ritiniet Izvēlne, lai atlasītu Iestatījumi
> Hronometrs.
3. Pieskarieties pie slēdža, lai izslēgtu/
izslēgtu funkciju.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
Funkcija nepārtrauc darbību, kad jūs
paceļat katlu. Lai atiestatītu funkciju un
atkal ieslēgtu to manuāli, pieskarieties
pie , atlasiet Atiestatīt no uznirstošā
loga. Funkcija sāk skaitīt no 0. Lai Pauze
funkciju uz vienu gatavošanas sesiju,
pieskarieties pie
un atlasiet Pauze no
uznirstošā loga. Atlasiet Sākt, lai
turpinātu skaitīšanu.
7.9 Pauze
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, var izmantot
tikai un
simbolus. Visi pārējie
simboli uz vadības paneļa ir bloķēti.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Pieskarieties pie
, lai ieslēgtu funkciju.
14
www.electrolux.com
iedegas. Sildīšanas pakāpe ir
samazināta līdz 1.
Lai deaktivizētu funkciju pieskarieties pie
.
Funkcija izslēdz PowerBoost. Augstāko
sildīšanas pakāpe atkārtoti aktivizējas,
kad jūs atkal pieskaraties pie
.
7.10 Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt plīts virsmas
darbības laikā. Tas nepieļaus nejaušu
sakarsēšanas iestatījumu maiņu.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.
Lai deaktivizētu funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
7.11 Bērnu drošības funkcija
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Bērnu drošības
funkcija no saraksta.
3. Pagrieziet slēdzi pozīcijā ieslēgt un
pieskatieties pie burtiem A-O-X
alfabētiskā secībā, lai aktivizētu
funkciju. Lai deaktivizētu funkciju,
pagrieziet slēdzi pozīcijā izslēgt.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
7.12 Valoda
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Iestatīšana >
Valoda no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošo valodu no
saraksta.
Ja izvēlaties nepareizo valodu,
pieskarieties pie
. Sarakstā, kas
parādās, izvēlieties trešo iespēju un pēc
tam divreiz pēdējo iespēju. Visbeidzot,
izvēlieties iespēju pa labi.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
7.13 Taustiņu skaņa / Skaņas
signāla skaļums
Jūs varat izvēlēties, kāda veida skaņa
atskan no plīts virsmas, vai izslēgt to
pavisam. Jūs varat izvēlēties klikšķi
(noklusējuma režīms) vai pīkstienu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Iestatīšana>
Taustiņu skaņa / Skaņas signāla
skaļums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu iespēju.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
7.14 Displeja spilgtums
Varat mainīt displeja spilgtumu.
Ir pieejami 4 spilgtuma līmeņi; 1 ir
viszemākais, un 4 ir visaugstākais.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi >Iestatīšana >
Displeja spilgtums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu pakāpi.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
7.15
vai .
Gatavošanas Palīgs
Šī funkcija regulē temperatūru dažādiem
ēdienu veidiem un uztur to gatavošanas
laikā. To var aktivizēt tikai kreisajai
priekšējai gatavošanas zonai vai abām
kreisās zonas pusēm, izmantojot
apvienošanas funkciju.
1. Pieskarieties pie
atvērtu Izvēlne.
displejā, lai
LATVIEŠU
2. Atlasiet Gatavošanas Palīgs un
sarakstā izvēlieties ēdiena, kuru
vēlaties pagatavot, veidu.
Katram ēdiena veidam ir pieejamas
vairākas iespējas. Ievērojiet displejā
redzamās norādes.
• Jūs varat pieskarties LABI
uznirstošā loga augšā, lai
izmantotu noklusējuma
iestatījumus.
• Jūs varat iestatīt taimera funkciju.
Kad katls ir sasniedzis
nepieciešamo temperatūru, jūs
varat aktivizēt taimeri.
• Jūs varat mainīt noklusējuma
sildīšanas pakāpi.
3. Kad katls ir sasniedzis nepieciešamo
temperatūru, atskan skaņas signāls
un parādās uznirstošais logs. Lai
aizvērtu logu un aktivizētu funkciju,
pieskarieties pie LABI. Lai pastāvīgi
deaktivizētu logu, pirms funkcijas
aktivizēšanas atzīmējiet
.
Lai izslēgtu funkciju, pieskarieties pie
un Pārtraukt vai pieskarieties pie
un
atlasiet Gatavošanas Palīgs, izvēlieties
jebkuru ēdiena veidu un pieskarieties pie
Pārtraukt.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai pārvietotos pa
Izvēlne, lietojiet
7.16
lietojiet
7.17 Hob²Hood
Uzlabota automātiskā funkcija, kas
savieno plīts virsmu un īpašu tvaika
nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika
nosūcējam ir infrasarkana signāla
komunicēšanas ierīce. Ventilatora ātrums
tiek noteikts automātiski, par pamatu
ņemot režīma iestatījumu un uz plīts
izvietotā karstākā katla temperatūru.
Lielākajā daļā tvaika nosūcēju tālvadības
sistēma sākotnēji tiek deaktivizēta. Pirms
funkcijas lietošanas aktivizējiet to. Lai
saņemtu sīkāku informāciju, skatiet
tvaika nosūcēja lietotāja rokasgrāmatu.
Funkcija darbojas automātiski režīmos no
H2 līdz H6. Plīts virsma sākotnēji ir
iestatīta uz H5. Tvaika nosūcējs reaģē
ikreiz, kad darbināt plīts virsmu. Plīts
automātiski nosaka ēdiena gatavošanas
trauku temperatūru un attiecīgi noregulē
ventilatora ātrumu. Varat iestatīt plīts
virsmu tā, lai būtu aktivizēta tikai gaisma,
izvēloties H1.
Mainot ventilatora ātrumu uz
plīts virsmas, noklusējuma
savienojums ar plīts virsmu
tiek deaktivizēts. Lai atkārtoti
aktivizētu šo funkciju,
izslēdziet un ieslēdziet abas
ierīces.
Kausēšana
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Plīts funkcijas > Kausēšana
no saraksta.
3. Pieskarieties Sākt
Izvēlieties vajadzīgo zonu.
Parādās uznirstošais logs, vaicājot,
vai vēlaties atcelt iepriekšējo
sildīšanas pakāpi, ja tā ir ieslēgta.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
vai .
Lai apturētu funkciju, pieskarieties pie
zonas izvēles simbola un tad
pieskarieties pie Pārtraukt.
vai .
Šo funkciju var lietot, lai kausētu
dažādus produktus, piem., šokolādi vai
sviestu. Jūs varat izmantot šo funkciju
tikai vienai gatavošanas zonai vienā
gatavošana reizē.
15
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
Re‐
žīm
s
Auto‐ Vārīšana1) Cepšana2)
māti‐
skais
ap‐
gai‐
smo‐
jums
H0
Iz‐
slēgt
Izslēgt
Izslēgt
H1
Ie‐
slēgt
Izslēgt
Izslēgt
16
www.electrolux.com
Re‐
žīm
s
Auto‐ Vārīšana1) Cepšana2)
māti‐
skais
ap‐
gai‐
smo‐
jums
H
2 3)
Ie‐
slēgt
1. ventilato‐ 1. ventilato‐
ra ātrums
ra ātrums
H3
Ie‐
slēgt
Izslēgt
H4
Ie‐
slēgt
1. ventilato‐ 1. ventilato‐
ra ātrums
ra ātrums
H5
Ie‐
slēgt
1. ventilato‐ 2. ventilato‐
ra ātrums
ra ātrums
H6
Ie‐
slēgt
2. ventilato‐ 3. ventilato‐
ra ātrums
ra ātrums
1. ventilato‐
ra ātrums
1) Plīts virsma konstatē vārīšanas procesu
un aktivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar
automātisko režīmu.
2) Plīts virsma konstatē cepšanas procesu
un aktivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar
automātisko režīmu.
3) Šis režīms aktivizē ventilatoru un gaismu
un tā darbības pamatā nav temperatūra.
Režīmu maiņa
Režīmu maiņa un regulēšana notiek
automātiski. Ja jūs neapmierina trokšņa
līmenis/ventilatora ātrums, varat arī
pārslēgt režīmus manuāli.
1. Pieskarieties
.
Atlasiet Iestatījumi > Hob²Hood no
saraksta.
2. Izvēlieties atbilstošu režīmu.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga.
Kad gatavošana ir pabeigta un plīts
virsma ir izslēgta, tvaika nosūcēja
ventilators vēl kādu laiku var darboties.
Pēc tam sistēma deaktivizē ventilatoru
automātiski un neļauj jums nejauši to
aktivizēt nākamo 30 sekunžu laikā.
Tvaika nosūcēja gaisma izslēdzas 2
minūtes pēc plīts virsmas
deaktivizēšanas.
8. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ēdiena gatavošanas trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem virtuves
traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens uzvārās ļoti ātri zonā, kurā
iestatīs augstākais siltuma iestatījums;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Pirms katlu novietošanas uz
plīts virsmas nodrošiniet, lai
katlu dibeni būtu tīrī un
sausi.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
LATVIEŠU
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
8.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
•
•
•
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve);
svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve);
dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis;
klikšķi: notiek elektrības pārslēgšana,
plīts nosaka, ka uz tās novietots katls;
šņākšana, dūkoņa: darbojas
ventilators.
17
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
8.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
8.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp zonas sildīšanas pakāpi
un tās jaudas patēriņu nav lineāra.
Sildīšanas pakāpes palielinājums nav
proporcionāls jaudas patēriņa
palielinājumam. Tas nozīmē, ka
gatavošanas zona ar iestatītu vidējo
sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk
nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturēt pagatavotos ēdienus pēc ne‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
siltus.
piecie‐ tavošanas trauka.
šamī‐
bas
1-2
Holandiešu mērce, kausēša‐
na: sviests, šokolāde, žela‐
tīns.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
25 - 50
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet
ēdienus uz piena bāzes ga‐
tavošanas laikā.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamka‐
rotes šķidruma.
18
www.electrolux.com
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudz‐ 60 umu, sautējumus un zupas. 150
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu,
teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu,
cīsiņu, aknu, mērces, olu,
pankūku, virtuļu cepšana.
pēc ne‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
piecie‐
šamī‐
bas
7-8
Kārtīgi apcept ēdienu, ceptu
filejas steikus, steikus.
5 - 15
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepe‐
ti), cept kartupeļus frī eļļā.
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Aktivizēta PowerBoost funkcija.
8.5 Padomi un ieteikumi
Hob²Hood
Darbinot plīts virsmu ar funkciju:
•
aizsargājiet tvaika nosūcēja paneli no
tiešiem saules stariem;
• nenovietojiet halogēna gaismas uz
tvaika nosūcēja vadības paneļa;
• Nenosedziet plīts vadības paneli.
• Nepārtrauciet signālu starp plīts
virsmu un tvaika nosūcēju (piemēram,
ar roku, ēdiena gatavošanas trauka
rokturi vai augstu katlu). Skatiet attēlu.
Tvaiku nosūcējs attēlots kā paraugs.
Uzturiet Hob²Hood
infrasarkanā signāla
komunicēšanas ierīces
lodziņu tīru.
Citas tālvadības ierīces var
bloķēt signālu. Nelietojiet
šādas ierīces plīts virsmas
tuvumā, kamēr darbojas
Hob²Hood.
Plīts tvaiku nosūcējs ar Hob²Hood
funkciju
Lai atrastu pilnu tvaika nosūcēju klāstu,
kas darbojas ar šo funkciju, skatiet mūsu
interneta vietni. Ar šo funkciju aprīkots
Electrolux plīts tvaiku nosūcējs tiek
attēlots ar simbolu .
LATVIEŠU
19
9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
•
•
9.2 Plīts tīrīšana
•
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu
skrāpi uz stikla virsmas piemērotā
leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar drānu.
Plīts virsmai ir horizontālas gropes.
Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli ar vieglu kustību
no kreisās puses uz labo. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu no kreisās uz labo pusi.
10. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai iz‐
slēgt.
Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pa‐
reizi.
devei. Skatiet savienojuma
diagrammu.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir sais‐
tīti ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektri‐
ķi.
Jūs neiestatāt sildīšanas
pakāpi 60 sekunžu laikā.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 60
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora Pieskarties tikai vienam
lauki vienlaicīgi.
sensora laukam.
20
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Pauze darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantoša‐
na ikdienā”.
Displejs nereaģē uz pie‐
skārienu.
Displeja daļa ir aizklāta, vai
katliņi novietoti pārāk tuvu
displejam.
Uz displeja ir šķidrums vai
kāds priekšmets.
Noņemiet priekšmetus. No‐
vietojiet katlus tālāk no dis‐
pleja.
Notīriet displeju un nogai‐
diet, līdz ierīce atdziest. At‐
vienojiet plīti no strāvas.
Pēc 1 minūtes atkal pievie‐
nojiet plīts virsmu strāvas
padevei.
Atskan skaņas signāls un
plīts virsma deaktivizējas.
Izslēdzot plīti, atskan ska‐
ņas signāls.
Uz viena vai vairākiem
sensoru laukiem uzlikts
kāds priekšmets.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Kaut kas ir uzlikts uz sen‐
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
sora lauka
.
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
Zona nav karsta, jo darbo‐
jas pavisam īsu laiku vai
sensors ir bojāts.
Ja zona ir darbojusies pie‐
tiekami ilgi, lai būtu karsta,
sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
Jūs nevarat aktivizēt aug‐
stāko sildīšanas pakāpi.
Cita zona jau iestatīta, iz‐
mantojot augstāko sildīša‐
nas pakāpi.
Vispirms samaziniet šīs zo‐
nas jaudu.
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki
ir par lielu vai arī novietoti
pārāk tuvu vadības ierī‐
cēm.
Ja nepieciešams, novieto‐
jiet lielāka izmēra ēdiena
gatavošanas traukus uz
aizmugurējām zonām, ja
nepieciešams.
Hob²Hood nedarbojas.
Vadības panelis ir nosegts. Noņemiet priekšmetu no
vadības paneļa.
Hob²Hood darbojas, bet ir
ieslēgta tikai gaisma.
Ir aktivizēts H1 režīms.
Pārslēdziet režīmu uz H2H6 vai sagaidiet, kamēr ie‐
slēdzas automātiskais re‐
žīms.
Hob²Hood režīmi H1-H6
darbojas, bet gaisma ir iz‐
slēgta.
Var būt radusies problēma
ar spuldzi.
Sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
Pieskaroties vadības pane‐ Skaņas signāli nav aktivi‐
ļa sensora laukiem, nav
zēti.
skaņas signāla.
Aktivizējiet skaņas signā‐
lus. Skatiet sadaļu "Izman‐
tošana ikdienā".
LATVIEŠU
21
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Iestatīta nepareiza valoda.
Ir nejauši nomainīta valo‐
da.
Atjaunojiet visus funkciju
rūpnīcas iestatījumus. Izvē‐
lieties Atiestatīt visus iesta‐
tījumus no Izvēlne.
Atvienojiet plīti no strāvas.
Pēc 1 minūtes atkal pievie‐
nojiet plīts virsmu strāvas
padevei. Iestatiet Valoda,
Displeja spilgtums un Ska‐
ņas signāla skaļums.
Gatavošanas zona tiek iz‐
slēgta.
Parādās brīdinājums ar to,
ka gatavošanas zona iz‐
slēgsies.
Automātiskā izslēgšanās
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
deaktivizē gatavošanas zo‐ na ikdienā".
nu.
Deaktivizējiet plīti un atkal
aktivizējiet to.
Parādās
Bloķēšana darbojas.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Parādās O - X - A.
Bērnu drošības funkcija
darbojas.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Mirgo
Uz zonas nav ēdiena gata‐ Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
vošanas trauku.
nas trauku uz zonas.
un ziņojums.
.
Nepiemēroti ēdiena gata‐
vošanas trauki.
Lietojiet piemērotus ēdiena
gatavošanas traukus. Ska‐
tiet sadaļu "Padomi un ie‐
teikumi".
Zonai neatbilstošs ēdiena Izmantojiet pareiza lieluma
gatavošanas trauka apakš‐ ēdiena gatavošanas trau‐
ējās daļas diametrs.
ku. Skatiet sadaļu “Tehni‐
skie dati".
Parādās
un skaitlis.
Plīts darbībā radies traucē‐ Izslēdziet plīts virsmu un
jums.
atkal aktivizējiet to pēc 30
sekundēm. Ja
atkal pa‐
rādās, atvienojiet plīti no
strāvas. Pēc 30 sekundēm
atkal pievienojiet plīts virs‐
mu strāvas padevei. Ja
problēma atkārtojas, sazi‐
nieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Jūs dzirdat nepārtrauktus
skaņas signālus.
Nepareizs elektrības pie‐
slēgums.
Atvienojiet plīti no strāvas.
Lūdziet kvalificētam elektri‐
ķim pārbaudīt pieslēgumu.
22
www.electrolux.com
10.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
11. TEHNISKIE DATI
11.1 Datu plāksnīte
Modelis EIS84486
Veids 62 D4A 03 CA
Indukcija 7.35 kW
Sēr.Nr. .................
ELECTROLUX
Izstrādājuma Nr. 949 596 963 00
220 - 240 V / 400 V 2 N 50 - 60 Hz
Ražots Vācijā
7.35 kW
11.2 Programmatūras licences
Programmatūra, kas iekļauta
komplektācijā ar šo plīts virsmu, ietver
programmatūru, kuras autortiesības ir
aizsargātas saskaņā ar BSD, fontconfig,
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 u.c.
Pārbaudiet pilnu licences kopiju: Izvēlne
> Iestatījumi > Servisa izvēlne > Licence.
Atklātās pirmkoda programmatūras
pirmkodu var lejupielādēt, izmantot
hipersaiti pašreizējā izstrādājuma mājas
lapā.
11.3 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐ PowerBoost
da (maksimālā [W]
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
PowerBoost
maksimālais
darbības laiks
[min.]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauku
diametrs [mm]
Priekšējā krei‐
sā
2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
kreisā
2300
3200
10
125 - 210
Priekšējā vidē‐
jā
1400
2500
4
125 - 145
Aizmugurējā
labā
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
LATVIEŠU
23
12. ENERGOEFEKTIVITĀTE
12.1 Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai ES
tirgum
Modeļa identifikācija
EIS84486
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Sildīšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā vidējā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Enerģijas patēriņš pa ga‐
tavošanas zonām (EC
electric cooking)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā vidējā
Aizmugurējā labā
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
180,2 Wh / kg
183,3 Wh / kg
Plīts enerģijas patēriņš
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis Snieguma novērtēšanas metodes
Gatavošanas vietai atbilstošie enerģijas
mērījumi tiek noteikti pēc atzīmēm uz
atbilstošām gatavošanas zonām.
12.2 Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
183,1 Wh / kg
•
•
•
•
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
24
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 24
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 27
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................29
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................30
5. TRUMPASIS VADOVAS..................................................................................31
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 32
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 33
8. PATARIMAI...................................................................................................... 38
9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 41
10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 41
11. TECHNINIAI DUOMENYS..............................................................................44
12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 45
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
LIETUVIŲ
25
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrosios saugos nuorodos
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas
tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite
saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo
tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
LIETUVIŲ
27
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Kiekvieno prietaiso apačioje yra
aušinimo ventiliatoriai.
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus:
– Nelaikykite mažų daiktų ar
popieriaus lapų, kuriuos galėtų
įtraukti, nes jie gali sugadinti
aušinimo ventiliatorius arba
aušinimo sistemą.
– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm
atstumą tarp prietaiso apačios ir
stalčiuje laikomų dalių.
Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas
pertvaras.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisą privaloma įžeminti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
28
www.electrolux.com
•
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
LIETUVIŲ
2.5 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.6 Šalinimas
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.4 Surinkimas
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Norėdami pakeisti pažeistą maitinimo
kabelį, naudokite kabelio tipą
H05V2V2-F, kuris išlaiko 90 °C arba
aukštesnę temperatūrą. Kreipkitės į
vietos techninio aptarnavimo centrą.
29
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
min.
500mm
min.
50mm
30
www.electrolux.com
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus, gaminant maistą
kaitlentės ventiliacija gali
sušildyti stalčiuje laikomus
daiktus.
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
1
1
2
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Norėdami pamatyti galimas nuostatas, palieskite atitinkamą simbolį.
Sim‐
bolis
Pastaba
1
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
2
Meniu
Atveria ir užveria Meniu.
3
Kaitvietės pasirin‐
kimas
Atveria pasirinktos kaitvietės slankiklį.
Kaitvietės indika‐
torius
Rodo, kurios kaitvietės slankiklis yra aktyvus.
4
–
LIETUVIŲ
Sim‐
bolis
31
Pastaba
-
Nustato laikmačio funkcijas.
Slankiklis
Nustato kaitinimo lygį.
7
PowerBoost
Įjungia funkciją.
8
Užrakinimas
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų per‐
davimo mechanizmo langelis. Neuždenkite jo.
Pristabdyti
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Rodo esamą kaitinimo lygį.
Bridge
Įjungia ir išjungia funkciją.
5
6
–
9
10
11
12
0–9
4.3 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.
Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl
likusio prikaistuvio karščio.
ĮSPĖJIMAS!
III / II / I Pavojus nusideginti
dėl likusio karščio.
Indikatorius rodo likusio
karščio lygį.
5. TRUMPASIS VADOVAS
5.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami įjungti parinktį, ekrane
palieskite atitinkamą simbolį.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami slinkti galimomis
parinktimis, tai darykite greitu judesiu
arba braukite pirštu per ekraną.
Judesio greitis lemia ekrano judėjimo
greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Jūs galite pakeisti daugumą ekrane
rodomų parametrų, kai paliečiate
atitinkamus simbolius.
Norėdami pasirinkti reikiamą funkciją
ar laiką, tai galite padaryti slinkdami
sąrašą ir (arba) paliesdami norimą
pasirinkti parinktį.
•
•
•
•
Kai kaitlentė veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Paleidus tam tikras funkcijas rodomas
iškylantysis langas su papildoma
informacija.
Galima naudoti tik apšviestus
simbolius.
Pirmiausia pasirinkite kaitvietę, kad
įjungtumėte laikmačio funkcijas.
5.2 Meniu struktūra
Palieskite
, kad atvertumėte ir
pakeistumėte kaitlentės nuostatas arba
įjungtumėte tam tikras funkcijas.
Lentelėje parodyta bazinė Meniu
struktūra.
32
www.electrolux.com
Meniu
Kepimo vadovas
Kaitlentės funkcijos
Tirpinimas
Nuostatos
Vaikų saugos užraktas
Laikmatis
Hob²Hood
H0 – išjungti
H1 – tik apšvietimas
H2 – mažas ventiliatoriaus greitis
H3 – mažas automatinis ventilia‐
toriaus greitis
H4 – vidutinis automatinis ventilia‐
toriaus greitis
H5 – didelis automatinis ventiliato‐
riaus greitis
H6 – labai didelis automatinis
ventiliatoriaus greitis
Nustatymas
Kepimo vadovas
Kalba
Mygtukų signalai
Skambučio garsumas
Ekrano ryškumas
Techninė priežiūra
Demonstracinis režimas
Licencija
Rodyti programinės įrangos versi‐
ją
Įspėjamųjų signalų istorija
Atkurti visas nuostatas
Norėdami išjungti Meniu, palieskite
arba ekrano dešinę pusę, ne
iškylančiame lange. Jei norite naršyti po
aprašas. Laikykitės nurodymų ir galėsite
lengvai naršyti po Meniu.
Meniu, naudokite
į viršų ir naudokite
išeiti iš Meniu.
arba .
Kai paliečiate ir palaikote galimas
parinktis Meniu, rodomas trumpas
Jeigu esate Meniu apačioje, eikite sąrašu
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
arba palieskite
LIETUVIŲ
6.1 Pirmasis prijungimas prie
elektros
Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti: Kalba, Ekrano
ryškumas ir Skambučio garsumas.
33
Galite pakeisti nuostatas Meniu >
Nuostatos > Nustatymas. Žr. skyrių
„Kasdienis naudojimas“.
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
7.2 Automatinis išjungimas
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
• kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
• kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
• naudojate netinkamą prikaistuvį arba
ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.
Mirksi baltas kaitvietės simbolis ir
indukcinė kaitvietė automatiškai
išsijungia po 1 minutės.
• neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko rodomas pranešimas ir
kaitlentė išsijungia.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
Kaitinimo nuosta‐ Kaitlentė išsijun‐
ta
gia po
1–2
6 valandų
3–5
5 valandų
6
4 valandų
Kaitinimo nuosta‐ Kaitlentė išsijun‐
ta
gia po
7–9
1,5 valandos
7.3 Kaitviečių naudojimas
Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos
kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės
prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio
dugno dydį.
Kai padedate puodą ant pasirinktos
kaitvietės, kaitlentė automatiškai jį
aptinka ir ekrane rodomas atitinkamas
slankiklis. Slankiklis matomas 8
sekundes, po to ekranas sugrįžta prie
pagrindinio rodinio. Norėdami greičiau
užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne
slankiklio srityje.
Kai įjungtos kitos kaitvietės, gali būti
ribojami kaitvietei norimi naudoti
kaitinimo lygiai. Skaitykite skyrių „Galios
valdymas“.
Patikrinkite, ar puodas
tinkamas naudoti ant
indukcinių kaitlenčių.
Daugiau informacijos apie
prikaistuvių rūšis rasite
skyriuje „Naudingi
patarimai“. Patikrinkite
puodo dydį skyrelyje
„Techniniai duomenys“.
7.4 Kaitinimo nuostata
1. Įjunkite kaitlentę.
2. Padėkite puodą ant pasirinktos
kaitvietės.
Ekrane rodomas aktyvios kaitvietės
slankiklis ir jis yra aktyvus 8 sekundes.
3. Palieskite arba braukite pirštu, kad
nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
34
www.electrolux.com
7.5 PowerBoost
Šia funkcija įjungia daugiau galios
atitinkamai indukcinei kaitvietei; taip
priklauso nuo prikaistuvio dydžio. Ši
funkcija gali būti įjungta tik ribotą
laikotarpį.
1. Pirmiausia palieskite norimos
kaitvietės simbolį.
7.7 Funkcija Bridge
arba braukite pirštu
2. Palieskite
dešinėn, kad įjungtumėte funkciją
pasirinktai kaitvietei.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
Funkcija automatiškai išsijungia. Jeigu
norite išjungti funkciją rankiniu būdu,
pasirinkite kaitvietę ir pakeiskite jos
kaitinimo lygį.
Šią funkciją galite naudoti dideliam
prikaistuviui.
Maksimalios trukmės vertes
rasite skyrelyje „Techniniai
duomenys“.
7.6 Galios valdymas
•
•
•
•
•
•
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3680 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3680 W.
Funkcija sumažina kitų prie tos pačios
fazės prijungtų kaitviečių galią, kas
turi poveikio galimam kaitinimo lygiui.
Maksimalus kaitinimo lygis matomas
slankiklyje. Aktyvūs yra tik balti
skaitmenys.
Jeigu aukštesnis kaitinimo lygis
negalimas, pirmiausia sumažinkite
kitų kaitviečių kaitinimo lygį.
Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes ir jos
veikia kaip viena tuo pačiu kaitinimo
lygiu.
1. Uždėkite prikaistuvį ant dviejų
kaitviečių. Prikaistuvis turi uždengti
abiejų kaitviečių centrus.
2. Palieskite , kad įjungtumėte
funkciją. Pasikeičia kaitvietės
simbolis.
3. Nustatykite kaitinimo lygį.
Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių
centrus, bet neišsikišti už pažymėtos
srities.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
. Kaitvietės veikia atskirai.
LIETUVIŲ
7.8 Laikmatis
Atgalinės atskaitos
laikmatis
+STOP
Naudokite šią funkciją nurodyti, kiek laiko
kaitvietė turi veikti vieno karto maisto
gaminimo metu.
Kiekvienai kaitvietei galite atskirai
nustatyti funkciją.
signalas ir mirksi
signalui išjungti.
. Palieskite
į
kairę nuo laikmačio vertės, palieskite
greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą,
kai rodomas iškylantysis langas.
3. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
, kad įjungtumėte
Simboliai pasikeičia į
.
5. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir (arba) minutes).
6. Palieskite GERAI, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.
+STOP
Taip pat galite pasirinkti
ir atšaukti
savo pasirinkimą.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
signalas ir mirksi
signalui išjungti.
Taip pat galite pasirinkti
atšaukti savo
pasirinkimą.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
Norėdami išjungti funkciją, palieskite
1. Pirmiausiai nustatykite atitinkamos
kaitvietės, o po to – funkcijos
kaitinimo lygį.
2. Palieskite kaitvietės simbolį.
4. Pažymėkite
funkciją.
35
3. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir minutes).
4. Palieskite GERAI, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.
. Palieskite
Laikmatis
Funkcija automatiškai pradeda atskaitą
iškart, kai įjungiate kaitvietę. Šią funkciją
galite naudoti stebėjimui, kiek laiko ji
veikia.
1. Palieskite
ir atverkite Meniu.
2. Slinkite Meniu ir pasirinkite Nuostatos
> Laikmatis.
3. Palieskite jungiklį ir įjunkite / išjunkite
funkciją.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Norėdami šią funkciją išjungti, nustatykite
Meniu, naudokite
kaitinimo lygį ties 0. Arba palieskite
Kai pakeliate puodą, funkcija
nesustabdoma. Norėdami atkurti funkciją
ir vėl ją paleisti rankiniu būdu, palieskite
+STOP
į
kairę nuo laikmačio vertės, palieskite
greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą,
kai rodomas iškylantysis langas.
Minučių skaitlys
Galite naudoti šią funkciją, kai kaitlentė
yra įjungta, bet kaitvietės neveikia.
Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių
veikimui.
1. Pasirinkite bet kokią kaitvietę.
Atitinkamas slankiklis bus rodomas
ekrane.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
arba .
, iškylančiame lange pasirinkite Atkurti.
Funkcija pradeda skaičiuoti nuo 0.
Norėdami Pristabdyti funkciją vienam
ir
maisto gaminimo seansui, palieskite
iškylančiame lange pasirinkite
Pristabdyti. Pasirinkite Paleisti ir tęskite
skaičiavimą.
7.9 Pristabdyti
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Kai veikia tik funkcija
ir , gali būti
naudojami simboliai. Visi kiti simboliai
valdymo skydelyje yra užrakinti.
36
www.electrolux.com
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
Palieskite
, kad įjungtumėte funkciją.
Įsijungia . Kaitinimo lygis sumažintas
iki 1-o.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
.
pasirinkite trečią parinktį ir tada du kartus
– paskutinę parinktį. Galiausiai pasirinkite
dešinėje esančią parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
Funkcija sustabdoma PowerBoost.
Didžiausias kaitinimo lygis vėl
aktyvinamas, kai vėl paliečiate
.
7.10 Užrakinimas
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitlentė veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.
Norėdami išjungti šią funkciją, 3
sekundes lieskite
.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
arba .
7.13 Mygtukų signalai /
Skambučio garsumas
Jūs galite pasirinkti savo kaitlentės
skleidžiamą garsą arba visiškai jį išjungti.
Galite rinktis spragtelėjimą (numatytasis)
arba pypsėjimą.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Mygtukų signalai / Skambučio
garsumas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
7.11 Vaikų saugos užraktas
Meniu, naudokite
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
7.14 Ekrano ryškumas
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > > Vaikų
saugos užraktas iš sąrašo.
3. Įjunkite jungiklį ir palieskite raides AO-X abėcėlės tvarka, kad
įjungtumėte funkciją. Norėdami
išjungti funkciją, išjunkite jungiklį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
7.12 Kalba
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Kalba iš sąrašo.
3. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą kalbą.
Jeigu pasirenkate netinkamą kalbą,
palieskite
. Iš rodomo sąrašo
arba .
Galite pakeisti ekrano ryškumą.
Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra
žemiausias, o 4 – aukščiausias.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Ekrano ryškumas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą lygį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
7.15
arba .
Kepimo vadovas
Ši funkcija reguliuoja temperatūrą
skirtingos rūšies patiekalams ir išlaiko ją
ruošiant maistą. Ją galima aktyvinti tik
kairiajai priekinei kaitvietei arba abiems
kairėje esančioms kaitvietėms, kai jos abi
yra sujungtos lygiagrečiuoju sujungimu.
LIETUVIŲ
1. Palieskite
ekrane, kad būtų
rodomas Meniu.
2. Pasirinkite Kepimo vadovas ir
patiekalo, kurį norite ruošti, rūšį iš
sąrašo.
Kiekvienai patiekalo rūšiai galimos
kelios parinktys. Vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.
• Iškylančiojo lango viršuje galite
paliesti GERAI, kad naudotumėte
numatytąsias nuostatas.
• Jūs galite nustatyti laiko funkciją.
Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, galite suaktyvinti
laikmatį.
• Galite pakeisti numatytąjį
kaitinimo lygį.
3. Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, girdimas garso signalas
ir rodomas iškylantysis langas.
Norėdami užverti langą ir paleisti
funkciją, palieskite GERAI. Jeigu
norite visam laikui išjungti langą,
prieš aktyvindami funkciją
pažymėkite
.
Norėdami išjungti funkciją, palieskite
ir Stabdyti arba palieskite
ir
pasirinkite Kepimo vadovas, tuomet
pasirinkite bet kokią patiekalo rūšį ir
palieskite Stabdyti.
Norėdami išjungti Meniu, palieskite
arba ekrano dešinę pusę, ne
iškylančiame lange. Jei norite naršyti po
Meniu, naudokite
7.16
arba .
Tirpinimas
Šią funkciją galite naudoti skirtingiems
produktams tirpinti, pvz., šokoladui ar
sviestui. Vieno gaminimo seanso metu
funkciją galite naudoti tik vienai kaitvietei.
, kad
1. Ekrane palieskite
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Kaitlentės funkcijos >
Tirpinimas iš sąrašo.
3. Palieskite Paleisti.
Jums reikia pasirinkti norimą
kaitvietę.
Rodomas iškylantysis langas,
kuriame klausiama, ar norite atšaukti
37
ankstesnį kaitinimo lygį, jei jis buvo
pasirinktas.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
Norėdami sustabdyti funkciją, palieskite
kaitviečių pasirinkimo simbolį ir po to
Stabdyti.
7.17 Hob²Hood
Tai pažangi automatinė funkcija, kuri
sujungia kaitlentę ir specialų gartraukį. Ir
kaitlentė, ir gartraukis turi infraraudonųjų
spindulių signalų perdavimo
mechanizmą. Ventiliatoriaus sukimosi
greitis nustatomas automatiškai pagal
režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio
karščiausio prikaistuvio temperatūrą.
Didžiosios daugumos gartraukių
nuotolinio valdymo sistema pradžioje
būna išjungta. Įjunkite ją, prieš
pradėdami naudoti šią funkciją. Daugiau
informacijos rasite gartraukio naudojimo
instrukcijoje.
Tarp H2 ir H6 automatiškai veikia
funkcija. Pradžioje kaitlentėje būna
nustatyta H5 nuostata. Gartraukis
reaguoja kiekvieną kartą, kai naudojate
kaitlentę. Kaitlentė automatiškai nustato
prikaistuvio temperatūrą ir pareguliuoja
ventiliatoriaus sukimosi greitį. Jūs galite
nustatyti kaitlentę, kad apšvietimas būtų
įjungtas tik pasirinkus H1.
Jeigu pakeisite
ventiliatoriaus sukimosi greitį
gartraukyje, numatytasis
ryšys su kaitlente bus
išjungtas. Norėdami vėl
aktyvinti šią funkciją, vėl
IŠJUNKITE ir ĮJUNKITE abu
prietaisus.
38
www.electrolux.com
Re‐ Auto‐ Virimas1)
ži‐
mati‐
mas nis
ap‐
švieti‐
mas
Kepimas2)
H0
Iš‐
jungti
Išjungti
Išjungti
H1
Įjungti Išjungti
Išjungti
H23) Įjungti 1 ventiliato‐ 1 ventiliato‐
riaus greitis riaus greitis
H3
Įjungti Išjungti
H4
Įjungti 1 ventiliato‐ 1 ventiliato‐
riaus greitis riaus greitis
H5
Įjungti 1 ventiliato‐ 2 ventiliato‐
riaus greitis riaus greitis
H6
1 ventiliato‐
riaus greitis
Įjungti 2 ventiliato‐ 3 ventiliato‐
riaus greitis riaus greitis
Režimų keitimas
Režimai pakeičiami ir reguliuojami
automatiškai. Jeigu netenkina triukšmo
lygis / ventiliatoriaus greitis, galite
rankiniu būdu perjungti režimus.
1. Palieskite
.
Iš sąrašo pasirinkite Nuostatos >
Hob²Hood.
2. Pasirinkite atitinkamą režimą.
Norėdami išjungti Meniu, palieskite
arba ekrano dešinę pusę, ne
iškylančiame lange.
Pabaigus gaminti ir išjungus kaitlentę,
gartraukio ventiliatorius gali dar kurį laiką
veikti. Praėjus tam laikui, sistema
automatiškai išjungia ventiliatorių ir
paskesnes 30 sekundžių apsaugo
ventiliatorių nuo netyčinio jo įjungimo.
Gartraukio apšvietimas išsijungia praėjus
2 minutėms po kaitlentės išjungimo.
1) Kaitlentė aptinka virimo procesą ir pagal
automatinį režimą parenka ventiliatoriaus
sukimosi greitį.
2) Kaitlentė aptinka kepimo procesą ir pagal
automatinį režimą parenka ventiliatoriaus
sukimosi greitį.
3) Šis režimas suaktyvina ventiliatorių bei
apšvietimą neatsižvelgiant į temperatūrą.
8. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Prikaistuviai
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Su indukcinėmis kaitvietėmis
naudokite tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (jeigu
gamintojo pažymėta, kad tinka).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu:
•
•
vanduo labai greitai užverda ant
kaitvietės, nustatytos aukščiausia
galia;
ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prieš dėdami prikaistuvius
ant kaitlentės paviršiaus,
įsitikinkite, kad jų dugnai
būtų švarūs ir sausi.
LIETUVIŲ
Prikaistuvio matmenys
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. „Techniniai duomenys“.
8.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
•
•
•
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
dūzgimas: naudojate didelę galią.
spragsėjimas: elektrinis perjungimas,
puodas aptinkamas, kai jį uždedate
ant kaitlentės.
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
39
•
šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia jokio gedimo.
8.3 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
8.4 Maisto gaminimo pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas energijos sąnaudų
padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė,
veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja
mažiau nei pusę savo galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Laikas
(min.)
Patarimai
1
Išlaikyti pagamintą maistą šil‐ jeigu
tą.
reikia
Uždenkite prikaistuvį dang‐
čiu.
1–2
Tinka padažui „Hollandaise“,
sviestui, šokoladui, želė tir‐
pinti.
5–25
Retkarčiais pamaišykite.
1–2
Tirštinti: purūs omletai, kepti
kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikais‐
tuvius.
2–3
Tinka virti ryžius ir gaminti
25–50
pieniškus patiekalus, taip pat
šildyti pagamintus patiekalus.
Verdant ryžius, vandens turi
būti bent dvigubai daugiau
nei ryžių; gamindami pieniš‐
kus patiekalus, juos įpusėjus
procesui pamaišykite.
3–4
Daržovių gaminimas garuo‐
se, žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite pora valgomųjų
šaukštų skysčio.
4–5
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių,
naudokite daugiausia ¼ l
vandens.
40
www.electrolux.com
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
Laikas
(min.)
Patarimai
4–5
Tinka gaminti didesnius
maisto kiekius, troškinius ir
sriubas.
60–150 Iki 3 l skysčio ir maisto pro‐
duktai.
6–7
Kepti ant nedidelio karščio:
eskalopus, veršienos mušti‐
nius, kotletus, pyragėlius su
įdaru, dešreles, kepenėles,
miltų, sviesto ir pieno miši‐
nius, kiaušinius, blynus,
spurgas.
jeigu
reikia
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
7–8
Intensyvus kepimas, smulkiai 5–15
supjaustytos paskrudintos
bulvės, nugarinės žlėgtainis,
bifšteksas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
9
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą
mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Tinka virti didelį kiekį vandens. PowerBoost yra įjungta.
8.5 Naudingi patarimai
Hob²Hood
Kai naudojate kaitlentę su šia funkcija:
•
Apsaugokite gartraukio skydelį nuo
tiesioginių saulės spindulių.
• Nenukreipkite į gartraukio skydelį
halogeninio žibintuvėlio.
• Neuždenkite kaitlentės valdymo
skydelio.
• Neužstokite signalo tarp kaitlentės ir
gartraukio (pvz., ranka, prikaistuvio
rankena ar aukštu puodu). Žr.
paveikslėlį.
Paveikslėlyje parodytas gartraukis yra
tik kaip pavyzdys.
Laikykite Hob²Hood
infraraudonųjų spindulių
signalų perdavimo
mechanizmo langelį švarų.
Kiti nuotoliniu būdu valdomi
prietaisai gali blokuoti
signalą. Nenaudokite tokių
prietaisų netoli kaitlentės, kai
įjungta „Hob²Hood“.
Gartraukiai su funkcija Hob²Hood
LIETUVIŲ
Visą gartraukių, veikiančių su šia
funkcija, asortimentą rasite mūsų
41
vartotojams skirtoje interneto svetainėje.
„Electrolux“ gartraukiai, kurie veikia su
šia funkcija, privalo turėti simbolį .
9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
•
•
9.2 Kaitlentės valymas
•
•
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų. Naudokite specialią
grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus
pridėkite smailiu kampu ir stumkite
ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
šluoste.
Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs
grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna
šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami
iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkšta šluoste iš kairės
į dešinę.
10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Ką daryti, jeigu...
Gedimas
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentės nepavyksta
įjungti arba valdyti.
Kaitlentė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
42
www.electrolux.com
Gedimas
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
60 sekundžių nenustatėte
kaitinimo lygio.
Dar kartą įjunkite kaitlentę
ir nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 60 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 ar‐
ba daugiau jutiklio laukų.
Palieskite tik vieną jutiklio
lauką.
Pristabdyti veikia.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Ekranas nereaguoja į prisi‐ Uždengta dalis ekrano ar‐
lietimą.
ba per arti ekrano pastatyti
puodai.
Ant ekrano yra šiek tiek
skysčio arba uždėtas daik‐
tas.
Patraukite daiktus. Patrau‐
kite puodus atokiau nuo
ekrano.
Nuvalykite ekraną, palauki‐
te, kol prietaisas atvės. At‐
junkite kaitlentę nuo elek‐
tros tinklo. Praėjus 1 minu‐
tei, vėl prijunkite kaitlentę.
Pasigirsta garso signalas ir Kažką padėjote ant vieno
kaitlentė išsijungia.
arba kelių jutiklio laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta,
girdimas garso signalas.
Nuimkite daiktą nuo jutiklių
laukų.
Kaitlentė išsijungia.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
Neįsijungia likusio karščio
indikatorius.
.
Kaitvietė neįkaitusi, nes
Jeigu kaitvietė veikė pa‐
veikė pernelyg trumpai, ar‐ kankamai ilgai ir jau turėtų
ba sugedęs jutiklis.
būti įkaitusi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
Jūs negalite įjungti didžiau‐ Kitai kaitvietei jau nustaty‐ Pirmiausia sumažinkite ki‐
sio kaitinimo lygio.
tas didžiausias kaitinimo ly‐ tos kaitvietės galią.
gis.
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis ar‐
ba jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant gali‐
nių kaitviečių.
Hob²Hood neveikia.
Uždengėte valdymo sky‐
delį.
Nuimkite daiktą nuo valdy‐
mo skydelio.
Hob²Hood veikia, bet švie‐
čia tik lemputė.
Jūs aktyvinote H1 režimą.
Pakeiskite režimą į H2–H6
arba palaukite, kol bus pa‐
leistas automatinis reži‐
mas.
Hob²Hood veikia režimai
Gali būti perdegusi lempu‐
H1–H6, bet apšvietimas iš‐ tė.
jungtas.
Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐
nės priežiūros centrą.
LIETUVIŲ
Gedimas
Galima priežastis
43
Atitaisymo būdas
Liečiant jutiklių laukus nėra Garsas yra išjungtas.
garso.
Įjunkite garso signalus. Žr.
skyrių „Kasdienis naudoji‐
mas“.
Nustatyta netinkama kalba. Jūs per klaidą pakeitėte
kalbą.
Atkurkite visas funkcijas į
gamyklines nuostatas. Pa‐
sirinkite Atkurti visas nuo‐
statas iš Meniu.
Atjunkite kaitlentę nuo
elektros tinklo. Praėjus 1
minutei, vėl prijunkite kait‐
lentę. Nustatykite Kalba,
Ekrano ryškumas ir Skam‐
bučio garsumas.
Kaitvietė išsijungia.
Automatinis išjungimas iš‐
Rodomas įspėjamasis pra‐ jungia kaitvietę.
nešimas, kad kaitvietė išsi‐
jungs.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
lentę.
ir pranešimas įsijungia.
Rodoma O – X – A.
mirksi.
Užrakinimas veikia.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Vaikų saugos užraktas vei‐ Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
kia.
dojimas“.
Ant kaitvietės neuždėtas
prikaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant
kaitvietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.
Prikaistuvio dugno skers‐
Naudokite tinkamo dydžio
muo yra per mažas kaitvie‐ prikaistuvį. Žr. „Techniniai
tei.
duomenys“.
ir skaičius įsijungia.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Išjunkite kaitlentę ir vėl ją
įjunkite po 30 sekundžių.
Jeigu vėl rodoma , at‐
junkite kaitlentę nuo maiti‐
nimo tinklo. Praėjus 30 se‐
kundžių, vėl prijunkite kait‐
lentę. Jeigu problema tę‐
siasi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros cent‐
rą.
Galite girdėti nuolatinį pyp‐ Netinkamas elektros prijun‐ Atjunkite kaitlentę nuo
sėjimą.
gimas.
elektros tinklo. Paprašykite
kvalifikuoto elektriko patik‐
rinti instaliaciją.
44
www.electrolux.com
10.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
11. TECHNINIAI DUOMENYS
11.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis EIS84486
Tipas 62 D4A 03 CA
Indukcija 7.35 kW
Ser. Nr. .................
ELECTROLUX
Gamyklos numeris (PNC) 949 596 963 00
220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.35 kW
11.2 Programinės įrangos
licencijos
Visą licenciją rasite Meniu > Nuostatos >
Techninė priežiūra > Licencija.
Šios kaitlentės programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY, ISC, Apache 2,0 ir
kt. licencijas.
Atvirojo šaltinio programinės įrangos
šaltinio kodą galite parsisiųsti pagal
nuorodą, pateiktą gaminio interneto
svetainės puslapyje.
11.3 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
(didžiausias
kaitinimo ly‐
gis) (W)
PowerBoost
(W)
PowerBoost
didžiausia
trukmė (min.)
Prikaistuvio
skersmuo
(mm)
Kairioji priekinė 2 300
3 200
10
125–210
Kairioji galinė
2 300
3 200
10
125–210
Vidurinė prieki‐ 1 400
nė
2 500
4
125–145
Dešinioji galinė 1 600
2 300
3 000
2 500
3 600
3 600
10
10
10
125–180
210–240
285–320
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
LIETUVIŲ
45
12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
12.1 Gaminio informacija pagal EU 66/2014 galioja tik ES rinkai.
Modelio žymuo
EIS84486
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Vidurinė priekinė
Dešinioji galinė
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Kaitvietės energijos są‐
naudos (EC electric coo‐
king)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Vidurinė priekinė
Dešinioji galinė
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
183,3 Wh/kg
Kaitlentės energijos są‐
naudos (EC electric hob)
183,1 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
Maisto gaminimo srities energijos
matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra
nurodyti žymomis.
•
•
•
•
12.2 Energijos taupymas
•
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
13. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
46
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
47
867350399-A-502018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement