Electrolux EIS84486 User manual

Electrolux EIS84486 User manual
EIS84486
HR
RO
Ploča za kuhanje
Plită
Upute za uporabu
Manual de utilizare
2
24
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 5
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 7
4. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 8
5. BRZI VODIČ....................................................................................................... 9
6. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 10
7. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................11
8. SAVJETI........................................................................................................... 16
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................19
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................19
11. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 22
12. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 23
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
HRVATSKI
3
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u
ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na
detektor posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju
da je uređaj priključen na napajanje izravno, putem
priključne kutije, uklonite ili isključite osigurač kako
biste odspojili uređaj s napajanja. U svakom slučaju,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
HRVATSKI
5
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
Uklonite sve razdvajajuće ploče
postavljene u ormarić ispod uređaja.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
6
www.electrolux.com
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.3 Upotreba
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Zonu kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz električne
mreže. Na taj način sprječavate strujni
udar.
Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od
indukcijskih zona kuhanja kad uređaj
radi.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na
staklenu površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
2.4 Održavanje i čišćenje
•
•
•
•
•
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
HRVATSKI
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.4 Sklop
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Serijski broj .........................
3.2 Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
3.3 Spojni kabel
•
•
Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.electrolux.com
Ako je uređaj postavljen
iznad ladice, ventilacija
ploče za kuhanje može
zagrijati predmete
spremljene u ladici tijekom
postupka kuhanja.
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1
1
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
1
2
4.2 Izgled upravljačke ploče
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Da biste vidjeli dostupne postavke, dodirnite odgovarajući simbol.
Simbo Napomena
l
1
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje.
2
Izbornik
Za otvaranje i zatvaranje Izbornik.
3
Odabir zone
Za otvaranje klizača za odabranu zonu.
Indikator zone
Da se prikaže za koju zonu je klizač aktivan.
-
Za postavljanje funkcije tajmera.
4
5
-
HRVATSKI
9
Simbo Napomena
l
Klizač
Za podešavanje stupnja kuhanja.
7
PowerBoost
Za uključivanje funkcije.
8
Blokiranje
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Prozor funkcije Hob²Hood infracrvenog signala.
Ne pokrivajte ga.
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Za prikaz trenutnog stupnja kuhanja.
Bridge
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
6
-
9
10
11
0-9
12
4.3 OptiHeat Control (3stupanjski indikator preostale
topline)
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
UPOZORENJE!
III / II / I Postoji opasnost od
opekotina uslijed preostale
topline. Indikator prikazuje
razinu preostale topline.
5. BRZI VODIČ
5.1 Upotreba dodirnog zaslona
•
•
•
•
•
•
•
Da biste uključili zadanu opciju,
dodirnite odgovarajući simbol na
zaslonu.
Odabrana funkcija uključena je kada
maknete prst sa zaslona.
Za pretraživanje dostupnih opcija
upotrijebite brzi pokret ili povucite prst
preko zaslona.
Brzina pokreta određuje brzinu
pomaka zaslona.
Pretraživanje se može samo
zaustaviti ili ga možete odmah
zaustaviti ako dodirnete zaslon.
Dodirom odgovarajućih simbola
možete promijeniti većinu parametara
prikazanih na zaslonu.
Za odabir potrebne funkcije ili
vremena možete se pomicati po
popisu i/ili dodirnuti opciju koju želite
odabrati.
•
•
•
•
Kada je ploča za kuhanje uključena, a
neki od simbola nestanu sa zaslona,
dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.
Svi se simboli ponovno prikazuju.
Za određene funkcije, kada ih
pokrenete, pojavljuje se skočni prozor
s dodatnim informacijama.
Mogu se koristiti samo simboli s
pozadinskim osvjetljenjem.
Za uključivanje funkcije tajmera, prvo
odaberite zonu.
5.2 Izbornik struktura
Dodirnite
za pristup i promjenu
postavki ploče za kuhanje ili uključivanje
nekih funkcija. Tablica prikazuje osnovnu
Izbornik strukturu.
10
www.electrolux.com
Izbornik
Pomoć pri kuhanju
Funkcije ploče za
kuhanje
Topljenje
Postavke uređaja
Roditeljsko
zaključavanje
Štoperica
Hob²Hood
H0 - Isklj.
H1 - Samo svjetlo
H2 - Niska brzina ventilatora
H3 - Automatska brzina ventilato‐
ra
H4 - Srednja brzina ventilatora
H5 - Visoka brzina ventilatora
H5 - Automatsko ubrzanje ven‐
tilatora
Postavljanje
Pomoć pri kuhanju
Jezik
Tonovi tipki
Glasnoća zujalice
Svjetlina zaslona
Servisiranje
Demo Način Rada
Licenca
Prikaz verzije softvera
Povijest alarma
Poništi sve postavke
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
opis. Slijedite savjete kako biste se
jednostavno kretali kroz Izbornik.
Izbornik koristite
popisa i upotrijebite
izlaz iz Izbornik.
ili .
Kada dodirnete i držite neke od opcija
dostupnih u Izbornik, pojavljuje se kratak
6. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Ako ste na dnu Izbornik listajte do vrha
ili dodirnite
za
HRVATSKI
6.1 Prvo spajanje na električnu
mrežu
Kada po prvi put spajate ploču za
kuhanje na električnu mrežu morate
postaviti Jezik, Svjetlina zaslona
iGlasnoća zujalice.
11
Možete promijeniti postavku u Izbornik >
Postavke uređaja > Postavljanje.
Pogledajte poglavlje "Svakodnevna
uporaba".
7. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Stupanj kuhanja
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
7.1 Uključivanje i isključivanje
1-2
6 sati
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
3-5
5 sati
6
4 sati
7-9
1,5 sat
7.2 Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje u sljedećim slučajevima:
•
•
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
• prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava
se zvučni signal a ploča za kuhanje
se isključuje. Uklonite predmet ili
očistite upravljačku ploču.
• ploča za kuhanje se previše grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploče za kuhanje.
• rabite neispravno posuđe ili na
odnosnoj zoni nema posuđa. Simbol
zone kuhanja treperi, a indukcijska
zona kuhanja isključuje se nakon 1
minute.
• ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena prikazuje se poruka a
ploča za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
7.3 Korištenje zona kuhanja
Posuđe stavite izravno na sredinu
odabrane zone kuhanja. Indukcijske
zone kuhanja automatski se
prilagođavaju veličini dna posuđa.
Kad stavite lonac na odabranu zonu
kuhanja, ploča za kuhanje automatski će
ga prepoznati i na zaslonu će se pojavit
odgovarajući klizač. Klizač je vidljiv 8
sekundi, nakon toga zalon se vraća u
glavni izbornik. Da biste prije zatvorili
klizač, dodirnite zaslon izvan područja
klizača.
Kad su druge zone aktivne, stupanj
kuhanja zone koju želite koristiti može
biti ograničen. Pogledajte "Upravljanje
snagom".
Pazite da je posuda
prikladana za indukcijske
ploče za kuhanje. Za više
informacija o kuhinjskom
posuđu pogledajte poglavlje
"Savjeti i upute" Veličinu
posude provjerite u poglavlju
"Tehnički podaci".
7.4 Stupanj kuhanja
1. Uključite ploču za kuhanje.
12
www.electrolux.com
2. Stavite lonac na odabranu zonu za
kuhanje.
Klizač za aktivnu zonu kuhanja pojavljuje
se na zaslonu i aktivan je 8 sekundi.
3. Dodirnite ili povucite prst da biste
postavili željeni stupanj kuhanja.
Simbol pocrveni i poveća se.
7.5 PowerBoost
Ta funkcija uključuje veću snagu za
odgovarajuću zonu kuhanja; ovisi o
veličini posuđa. Ta funkcija može se
uključiti isključivo za odgovarajući
vremenski period.
1. Najprije dodirnite željeni simbol zone.
2. Dodirnite ili povucite prstom
udesno kako biste aktivirali funkciju
odabrane zone kuhanja.
Simbol pocrveni i poveća se.
Funkcija se automatski isključuje. Za
ručno isključivanje funkcije, odaberite
zonu i promijenite stupanj kuhanja.
Za najduže trajanje,
pogledajte poglavlje
"Tehnički podaci".
7.7 Funkcija Bridge
Ta funkcija povezuje dvije zone kuhanja i
one djeluju kao jedna s istim stupnjem
kuhanja.
Funkciju možete koristiti s velikim
posuđem.
1. Postavite posuđe na dvije zone
kuhanja. Posuđe mora pokriti sredine
obje zone.
2. Za uključivanje funkcije dodirnite .
Simbol zone se mijenja.
3. Postavite stupanj kuhanja.
Posuđe mora prekriti središta obje zone,
ali ne i prelaziti izvan označenog
područja.
7.6 Upravljanje snagom
•
•
•
•
•
•
•
Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3680 W.
Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe
3680 W.
Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih s istom fazom, što
utječe na raspoloživi stupanj kuhanja..
Maksimalni stupanj kuhanja vidljiv je
na klizaču. Aktivni su samo bijeli
brojevi.
Ako viši stupanj kuhanja nije
dostupan, najprije ga smanjite za
ostale zone kuhanja.
Za isključivanje funkcije dodirnite .
Zone kuhanja rade neovisno jedna o
drugoj.
HRVATSKI
7.8 Tajmer
+STOP
Tajmer za odbrojavanje
Upotrijebite ovu funkciju kako biste
odredili trajanje rada zone kuhanja
tijekom jedne sesije kuhanja.
Za svaku zonu kuhanja možete zasebno
postaviti funkciju.
1. Prvo postavite stupanj kuhanja za
odgovarajuću zonu kuhanja, a zatim
postavite funkciju.
2. Dodirnite simbol zone.
.
Simbol se mijenja u
.
5. Povucite prstom ulijevo ili udesno
kako biste odabrali željeno vrijeme
(npr. sati i/ili minute).
6. Dodirnite U redu za potvrđivanje
odabira.
+STOP
Možete također odabrati
za
poništavanje vašeg odabira.
Kad odbrojavanje završi, oglašava se
zvučni signal, a
bljeska. Dodirnite
za isključivanje signala.
Za zaustavljanje funkcije, stupanj
kuhanja postavite na 0. Naizmjenično,
dodirnite
+STOP
Možete također odabrati
za
poništavanje vašeg odabira.
Kad odbrojavanje završi, oglašava se
zvučni signal, a treperi. Dodirnite
za isključivanje signala.
Za isključivanje funkcije, dodirnite
3. Dodirnite .
Na zaslonu se pojavljuje prozor izbornika
timera.
4. Za uključivanje funkcije provjerite
13
3. Klizite prstom ulijevo ili udesno kako
biste odabrali željeno vrijeme (npr.
sati i minute).
4. Dodirnite U redu za potvrđivanje
odabira.
lijevo od vrijednosti tajmera,
pokraj njega i potvrdite svoj
dodirnite
izbor kada se pojavi skočni prozor.
Minutni podsjetnik
lijevo od vrijednosti tajmera, dodirnite
pokraj njega i potvrdite svoj izbor kada
se pojavi skočni prozor.
Štoperica
Funkcija automatski počinje odbrojavati
odmah nakon uključivanja zone kuhanja.
Ovu funkciju možete koristiti za nadzor
trajanja rada.
1. Dodirnite
za pristup Izbornik.
2. Listajte kroz Izbornik za odabir
Postavke uređaja > Štoperica.
3. Dodirnite prekidač za uključivanje /
isključivanje funkcije.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
ili .
Funkcija ne prestaje s radom kad dignete
lonac. Za ručno poništavanje funkcije i
ponovno pokretanje, dodirnite , i iz
skočnog prozora odaberite Poništi .
Funkcija počinje brojati od 0. Za Pauza
funkciju za jednu sesiju kuhanja,
Tu funkciju možete koristiti kad je ploča
za kuhanje uključena, ali zone kuhanja
ne rade.
i iz skočnog prozora
dodirnite
odaberitePauza . Za nastavak brojanja,
odaberite Pokreni .
Ta funkcija nema utjecaja na rad zona
kuhanja.
7.9 Pauza
1. Odaberite bilo koju zonu kuhanja.
Na zaslonu se pojavljuje odgovarajući
klizač.
Ta funkcija postavlja sve aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
2. Dodirnite .
Na zaslonu se pojavljuje prozor izbornika
timera.
simboli
i . Svi drugi simboli na
upravljačkoj ploči su zaključani.
Kad funkcija radi, mogu se koristiti
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
14
www.electrolux.com
Za uključivanje funkcije dodirnite
.
Uključuje se . Stupanj kuhanja
smanjen je na 1.
Za isključivanje funkcije dodirnite
.
Funkcija se zaustavlja PowerBoost. Kad
najviši stupanj
ponovno dodirnete
kuhanja ponovno se uključuje.
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada ploče za kuhanje. To
sprječava nehotičnu promjenu stupnja
kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za isključivanje funkcije, dodirnite
3 sekunde.
.
na
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključit ćete i ovu
funkciju.
7.11 Roditeljsko zaključavanje
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Postavke uređaja
> Roditeljsko zaključavanje .
3. Uključite / isključite prekidač i
dodirnite slova A-O-X po abecednom
redoslijedu kako biste uključili
funkciju. Za isključenje funkcije,
isključite prekidač.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
7.10 Blokiranje
Za uključivanje funkcije dodirnite
Ako ste odabrali krivi jezik, dodirnite
.
S popisa koji se uključuje odaberite treću
opciju a zatim dva puta zadnju opciju.
Konačno, odaberite opciju s desne
strane.
ili .
7.12 Jezik
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Postavke uređaja
>Postavljanje > Jezik .
3. Na popisu odaberite odgovarajući
jezik.
ili .
7.13 Tonovi tipki / Glasnoća
zujalice
Možete odabrati zvuk vaše ploče za
kuhanje ili ga možete isključiti. Možete
izabrati zvukove klik (zadano) ili beep.
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Postavke uređaja
> Postavljanje> Tonovi tipki /
Glasnoća zujalice.
3. Odaberite odgovarajuću opciju.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
ili .
7.14 Svjetlina zaslona
Možete promijeniti svjetlinu zaslona.
Postoje 4 razine osvjetljenja, 1 je najniža
a 4 je najviša.
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Postavke uređaja
>Postavljanje > Svjetlina zaslona .
3. Odaberite odgovarajuću razinu.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
7.15
ili .
Pomoć pri kuhanju
Ta funkcija podešava temperaturu na
različite vrste hrane i održava je tijekom
kuhanja. Može se uključiti samo za lijevu
prednju zonu kuhanja ili obje lijeve zone
kad je premošteno.
HRVATSKI
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. Odaberite Pomoć pri kuhanju i s
popisa izaberite vrstu hrane koju
biste željeli pripremiti.
Za svaku vrstu hrane dostupno je
nekoliko opcija. Slijedite upute
prikazane na zaslonu.
• Možete dodirnuti U redu na vrhu
skočnog prozora kako biste
koristili zadane postavke.
• Možete postaviti funkciju tajmera.
Kad posuda dosegne željenu
temperaturu, možete uključiti
tajmer.
• Možete promijeniti zadani stupanj
kuhanja.
3. Kad posuda dosegne namjeravanu
temperaturu, oglasit će se zvučni
signal i pojaviti skočni prozor. Da
biste zatvorili prozor i pokrenuli
funkciju, dodirnite U redu. Za trajno
isključivanje prozora, provjerite
prije aktiviranja funkcije.
Za zaustavljanje funkcije, dodirnite
i
i odaberite Pomoć pri
Stop ili dodirnite
kuhanju, izaberite bilo koju vrstu hrane i
dodirniteStop.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
7.16
ili .
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
ili .
Da biste zaustavili funkciju, dodirnite
simbol za odabir zone, a zatim dodirnite
Stop.
7.17 Hob²Hood
To je napredna automatska funkcija koja
povezuje ploču za kuhanje s posebnom
kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i
kuhinjska napa imaju komunikaciju preko
infracrvenog signala. Brzina ventilatora
automatski se određuje na temelju
postavljenog načina rada i temperature
najtoplije posude na ploči za kuhanje.
Za većinu kuhinjskih napa daljinski
sustav izvorno je isključen. Aktivirajte ga
prije korištenja te funkcije. Za više
informacija pogledajte korisnički priručnik
kuhinjske nape.
Funkcija automatski radi između H2 i H6.
Ploča za kuhanje izvorno je postavljena
na H5. Kuhinjska napa reagira kad god
koristite ploču za kuhanje. Ploča za
kuhanje automatski prepoznaje
temperaturu posuđa i prilagođava brzinu
ventilatora. Možete postaviti ploču za
kuhanje odabirom H1 uključi samo
svjetlo.
Ako ste promijenili brzinu
ventilatora na ploči za
kuhanje, osnovno
povezivanje s pločom za
kuhanje je isključeno. Za
ponovno uključenje funkcije,
oba uređaja uključite pa
ponovno isključite (OFF pa
ON).
Topljenje
Pomoću ove funkcije možete rastopiti
različite proizvode, npr. čokoladu ili
maslac. Funkciju možete koristiti samo
za jednu zonu kuhanja, tijekom jednog
postupka kuhanja.
kako biste
1. Na zaslonu dodirnite
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Funkcije ploče za
kuhanje > Topljenje .
3. Dodirnite Pokreni
Trebate odabrati željenu zonu.
Pojavljuje se skočni prozor s
pitanjem želite li poništiti prethodni
stupanj kuhanja, ako je postojao.
15
Na‐ Au‐
Ključanj
čin tomat e 1)
rada sko
svjetl
o
Prženje2)
H0
Isklj
Isklj
Isklj
H1
Uklj
Isklj
Isklj
16
www.electrolux.com
Na‐ Au‐
Ključanj
čin tomat e 1)
rada sko
svjetl
o
Prženje2)
H
2 3)
Uklj
Brzina ven‐ Brzina ven‐
tilatora 1
tilatora 1
H3
Uklj
Isklj
H4
Uklj
Brzina ven‐ Brzina ven‐
tilatora 1
tilatora 1
H5
Uklj
Brzina ven‐ Brzina ven‐
tilatora 1
tilatora 2
H6
Uklj
Brzina ven‐ Brzina ven‐
tilatora 2
tilatora 3
Brzina ven‐
tilatora 1
1) Ploča za kuhanje detektira proces vrenja
i aktivira brzinu ventilatora u skladu s au‐
tomatskim načinom rada.
2) Ploča za kuhanje detektira proces
prženja i aktivira brzinu ventilatora u skladu
s automatskim načinom rada.
3) Ovaj način rada aktivira ventilator i
svjetlo i ne ovisi o temperaturi.
Promjena načina rada
Načini rada automatski se mijenjaju i
podešavaju. Ako niste zadovoljni s
razinom buke/brzinom ventilatora, načine
rada možete također mijenjati i ručno.
1. Dodirnite
.
S popisa odaberite Postavke uređaja >
Hob²Hood .
2. Odaberite odgovarajući način rada..
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora.
Kad završite kuhanje i isključite kuhinjsku
napu, ventilator kuhinjske nape radi još
određeno vrijeme. Nakon tog vremena
sustav automatski isključuje ventilator i
sprječava nehotično uključivanje
sljedećih 30 sekundi.
Svjetlo na kuhinjskoj napi isključuje se 2
minute nakon isključivanja ploče za
kuhanje.
8. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Posuđe
Kod indukcijskih zona
kuhanja snažna
elektromagnetska zona vrlo
brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim
posuđem za kuhanje.
Materijal posuđa
•
prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao odgovarajuće).
•
neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
•
•
voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najviši stupanj
kuhanja.
dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje
treba biti što je moguće
deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja
na površinu ploče za
kuhanje.
Dimenzije posuđa
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju
se veličini dna posuđa.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
HRVATSKI
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
17
8.3 Öko Timer (Eko tajmer)
8.2 Buka tijekom rada
Radi uštede energije, grijač polja kuhanja
isključuje se prije oglašavanja tajmera za
odbrojavanje. Razlika u vremenu rada
ovisi o postavljenom stupnju topline i
vremenu kuhanja.
Ako čujete:
8.4 Primjeri primjena u kuhanju
Pogledajte: "Tehnički
podaci".
•
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno
od različitih materijala (struktura
"sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja
s visokim razinama električne snage,
a posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
• škljocanje: napajanje se uključuje,
posuda se detektira nakon što ste je
postavili na ploču za kuhanje.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na nikakav kvar.
Odnos između stupnja kuhanja i
potrošnje energije zone kuhanja nije
linearan. Kada povećate stupanj
kuhanja, to povećanje nije
proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje
od polovice svoje snage.
Podaci u tablici navedeni su
samo orijentacijski.
Postavka
topline
Koristite za:
Vrijem Savjeti
e (min)
1
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklop‐
cem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti, 10 - 40
pržena jaja.
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na
polovici trajanja postupka.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekući‐
ne.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namir‐ 60 nica, variva i juha.
150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
18
www.electrolux.com
Postavka
topline
Koristite za:
Vrijem Savjeti
e (min)
6-7
Lagano prženje: odresci,
po po‐
teleći Cordon-bleu, kotleti,
trebi
mljeveno meso u tijestu,
kobasice, jetra, zaprška, jaja,
palačinke, uštipci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u lon‐
cu), prženje krumpirića u dubokom ulju.
5 - 15
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
8.5 Savjeti i preporuke za
Hob²Hood
Kad koristite ploču za kuhanje s
funkcijom:
•
Zaštitite ploču kuhinjske nape od
izravnog sunčevog svjetla.
• Ne usmjeravajte halogeno svjetlo na
ploču kuhinjske nape.
• Ne prekrivajte upravljačku ploču ploče
za kuhanje.
• Ne prekidajte signal između ploče za
kuhanje i nape (na primjer rukom,
ručicom posuđa ili visokom posudom).
Vidi sliku.
Slika kuhinjske nape služi samo kao
primjer.
Prozor funkcije Hob²Hood
infracrvenog signala
održavajte čistim.
Drugi daljinski upravljani
uređaji mogu blokirati signal.
Ne koristite bilo koji takav
uređaj blizu ploče za
kuhanje dok je uključeno
Hob²Hood.
Nape štednjaka s funkcijom Hob²Hood
Za puni raspon napa štednjaka koje rade
s ovom funkcijom pogledajte našu web
stranicu za potrošače. Electrolux nape
štednjaka koje rade s tom funkcijom
moraju imati oznaku .
HRVATSKI
19
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
9.1 Opće informacije
•
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite posebno sredstvo za
čišćenje prikladno za površine ploče
za kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
9.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
•
•
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač
na staklenoj površini pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Uklonite sjajnu diskoloraciju
metala: Za čišćenje staklenih
površina krpom koristite otopinu vode
i octa.
Površina ploče za kuhanje ime
vodoravne utore. Ploču za kuhanje
čistite vlažnom krpom s malo
deterdženta i laganim pokretima s
lijeva u desno. Nakon čišćenja ploču
za kuhanje s lijeva na desno obrišite
mekom krpom.
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
10.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču
za kuhanje ili rukovati
njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno
priključena na mrežno
napajanje. Pogledajte
shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Niste u roku od 60 sekundi Ponovno uključite ploču za
postavili stupanj kuhanja.
kuhanje i u roku 60 sekun‐
di odredite stupanj
kuhanja.
20
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Dodirnuli ste istovremeno 2 Dodirnite samo jedno polje
ili više polja senzora.
senzora.
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Zaslon ne reagira na dodir. Dio zaslona pokriven je ili
su posude postavljene
preblizu zaslona.
Na zaslonu je tekućina ili
predmet.
Uklonite predmete.
Pomaknite posude dalje od
zaslona.
Očistite zaslon i pričekajte
dok se uređaj ne ohladi.
Iskopčajte ploču za
kuhanje iz napajanja.
Nakon 1 minute, ponovno
priključite ploču za
kuhanje.
Oglašava se zvučni signal i Prekrili ste jedno ili više
ploča za kuhanje se
polja senzora.
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se
zvučni signal.
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ne uključuje se prikaz
preostale topline.
Zona nije vruća jer je radila Ako je zona radila dovoljno
samo kratko vrijeme, ili je
dugo i trebala bi biti vruća,
senzor u kvaru.
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
Ne možete uključiti najviši
stupanj kuhanja.
Druga zona postavljena je
na najviši stupanj kuhanja.
Najprije smanjite snagu
druge zone.
Polja senzora se
zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste
ga stavili preblizu kon‐
trolama.
Ako je moguće, veliko po‐
suđe stavite na stražnje
zone.
Hob²Hood ne radi.
Prekrili ste upravljačku
ploču.
Uklonite predmet s
upravljačke ploče.
nzora
.
Hob²Hood radi, ali je samo Aktivirali ste način rada H1. Promijenite način rada u
svjetlo uključeno.
H2-H6 ili pričekajte dok se
ne pokrene automatski na‐
čin rada.
Hob²Hood rade načini rada Možda je problem u žarulji. Kontaktirajte ovlašteni ser‐
H1-H6, ali svjetlo je
visni centar.
isključeno.
Nema zvuka kada dodirne‐ Zvučni signali su isključeni. Uključivanje zvučnih sig‐
te polja senzora na ploči.
nala. Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
HRVATSKI
21
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Postavljen je krivi jezik.
Greškom ste promijenili
jezik.
Ponovno postavite sve
funkcije na tvorničke po‐
stavke. Odaberite Poništi
sve postavke iz Izbornik.
Iskopčajte ploču za
kuhanje iz napajanja.
Nakon 1 minute, ponovno
priključite ploču za
kuhanje. Postavite Jezik,
Svjetlina zaslona i Glasno‐
ća zujalice.
Zona kuhanja se isključuje. Automatsko isključivanje
Prikazuje se poruka
isključuje zonu kuhanja.
upozorenja koja kaže da
se zona kuhanja isključuje.
i poruka su prikazani.
Pojavljuje se O - X - A.
treperi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Isključite i ponovno
uključite ploču za kuhanje.
Blokiranje radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Roditeljsko zaključavanje
radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na polju nema posuđa.
Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće. Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje
„Savjeti i preporuke".
i broj su prikazani.
Promjer dna posuđa
premali je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte:
"Tehnički podaci".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekun‐
di ponovno uključite ploču
za kuhanje. Ako se
opet pojavi, isključite ploču
za kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30
sekundi, ponovno
priključite ploču za
kuhanje. Ako i dalje dolazi
do kvara, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Možete čuti konstantni
"bip" zvuk.
Električni priključak nije
ispravan.
Iskopčajte ploču za
kuhanje iz napajanja. Ob‐
ratite se kvalificiranom
električaru kako bi
provjerio instalaciju.
22
www.electrolux.com
10.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Budite
sigurni da ste pločom za rukovanje
rukovali na ispravan način. Ako niste, rad
servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
11. TEHNIČKI PODACI
11.1 Natpisna pločica
Model EIS84486
Vrsta 62 D4A 03 CA
Indukcija 7.35 kW
Ser.br. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 963 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.35 kW
11.2 Licence za softver
Softver uključen u ploču za kuhanje
sadrži softver zaštićen autorskim pravima
kojemu su vlasnici licence BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 i
drugi.
Punu kopiju licence provjerite u: Izbornik
> Postavke uređaja > Servisiranje >
Licenca.
Izvorni kod otvorenog izvornog softvera
možete preuzeti slijedeći hipervezu koja
se nalazi na web stranici proizvoda.
11.3 Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna sna‐
ga (maks.
stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posu‐
đa [mm]
Prednja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Prednja
srednja
1400
2500
4
125 - 145
Stražnja desna 1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
HRVATSKI
23
12. ENERGETSKA UČINKOVITOST
12.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014 vrijede samo
za tržište EU
Identifikacija modela
EIS84486
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja srednja
Stražnja desna
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Potrošnja energije po zo‐
ni kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja srednja
Stražnja desna
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
183,3 Wh/kg
Potrošnja energije ploče
za kuhanje (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Kućanski električni
kuhinjski uređaji - 2. dio: Ploče za
kuhanje - metode mjerenja učinkovitosti
Mjerenja potrošnje energije koja se
odnose na područje kuhanja označena
su oznakama u odgovarajućim zonama
kuhanja.
183,1 Wh/kg
•
•
•
•
12.2 Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
zone kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
13. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
24
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 24
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 27
3. INSTALAREA................................................................................................... 29
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................30
5. GHID RAPID.....................................................................................................31
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................33
7. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 33
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 38
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 41
10. DEPANARE.................................................................................................... 41
11. DATE TEHNICE............................................................................................. 44
12. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................45
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
ROMÂNA
25
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul
butonului şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina
detectorului de vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi
siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de
curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service
autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
ROMÂNA
27
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Fiecare aparat are ventilatoare de
răcire în partea de jos.
Dacă aparatul este instalat deasupra
unui sertar:
– Nu depozitaţi niciun obiect mic
sau foi de hârtie care ar putea fi
aspirate, deoarece acestea pot
deteriora ventilatoarele de răcire
sau pot afecta sistemul de răcire.
– Păstraţi o distanţă de minim 2 cm
între baza aparatului şi obiectele
depozitate în sertar.
Scoateţi toate panourile de separare
instalate în cabinet sub aparat.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
2.3 Modul de utilizare
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Dacă suprafaţa aparatului este
crăpată, deconectaţi imediat aparatul
de la reţeaua electrică. Procedaţi
astfel pentru a preveni electrocutarea.
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui
să păstreze o distanta de minim 30 de
cm faţă de zonele de gătit prin
inducţie atunci când aparatul este în
funcţiune.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu
sau cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
ROMÂNA
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
•
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
2.5 Service
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.4 Asamblarea
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Numărul de
serie ...........................
3.2 Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
3.3 Cablul de conectare
•
•
Plita este furnizată cu un cablu de
conectare.
Pentru a înlocui cablul de alimentare
deteriorat, folosiţi următorul tip de
cablu: H05V2V2-F care rezistă la o
temperatură de 90°C sau mai ridicată.
Adresaţi-vă Centrului de service local.
29
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
min.
500mm
min.
50mm
30
www.electrolux.com
Dacă aparatul este instalat
deasupra unui sertar,
ventilaţia plitei poate încălzi
articolele depozitate în sertar
pe durata procesului de
gătire.
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Aspect suprafaţă de gătit
1
1
1 Zonă de gătit cu inducţie
2 Panou de comandă
1
1
2
4.2 Configuraţia panoului de comandă
1
2
3
12
4
5
6
11
Pentru a vedea setările disponibile, atingeţi simbolul corespunzător.
7
8
10 9
ROMÂNA
Sim‐
bol
31
Comentariu
1
PORNIT/OPRIT
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
2
Meniu
Pentru a deschide şi închide Meniu.
Selectarea zonei
Pentru a deschide glisorul pentru zona selec‐
tată.
Indicatorul zonei
Pentru a arăta pentru ce zonă este glisorul activ.
-
Pentru a seta funcţiile cronometrului.
Glisorul
Pentru a regla nivelul de căldură.
7
PowerBoost
Pentru a activa funcţia.
8
Blocarea
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Fereastra pentru comunicatorul cu semnal infra‐
roşu Hob²Hood. Nu o acoperiţi.
Pauză
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Pentru a afişa nivelul curent de căldură.
Bridge
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
3
4
-
5
6
-
9
10
11
0-9
12
4.3 OptiHeat Control (Indicator
de căldură reziduală cu 3
trepte)
Zonele de gătit prin inducţie produc
căldura necesară pentru gătire direct în
baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se
încălzeşte de la căldura a vaselor.
AVERTISMENT!
III / II / I Pericol de arsuri din
cauza căldurii reziduale.
Indicatorul prezintă nivelul
căldurii reziduale.
5. GHID RAPID
5.1 Utilizarea ecranului tactil
•
•
•
•
Pentru a activa o anumită opţiune,
atingeţi simbolul corespunzător de pe
afişaj.
Funcţia selectată este activată atunci
când luaţi degetul de pe afişaj.
Pentru a derula prin opţiunile
disponibile utilizaţi un gest rapid sau
trageţi cu degetele pe suprafaţa
afişajului.
Viteza gestului stabileşte viteza de
mişcare a ecranului.
•
•
•
•
Derularea se poate opri singură sau o
puteţi opri imediat dacă atingeţi
afişajul.
Puteţi modifica majoritatea
parametrilor care apar pe afişaj atunci
când atingeţi simbolurile
corespunzătoare.
Pentru a selecta funcţia sau ora
necesară puteţi derula prin listă şi/sau
puteţi atinge opţiunea dorită.
Atunci când plita este activată şi unele
simboluri dispar de pe afişaj, atingeţi
32
www.electrolux.com
•
•
•
afişajul în orice loc. Toate simbolurile
sunt afişate din nou.
Pentru anumite funcţii, apare o
fereastră pop-up cu informaţii
suplimentare atunci când le porniţi.
Pot fi folosite doar simbolurile cu
lumină de fundal.
Selectaţi mai întâi o zonă pentru a
activa funcţiile cronometru.
5.2 Meniu structura
Atingeţi
pentru a accesa şi modifica
setările plitei sau pentru activarea unor
funcţii. Tabelul prezintă structura de bază
a Meniu.
Meniu
Gatire asistata
Funcţii plită
Topire
Setări
Blocare acces copii
Temporizator
Hob²Hood
H0 - Oprit
H1 - Doar lumină
H2 - Viteză ventilator redusă
H3 - Ventilator automat redus
H4 - Ventilator automat mediu
H5 - Ventilator automat ridicat
H6 - Ventilator automat accelerat
Configurare
Gatire asistata
Limbă
Tonul de la taste
Volum la apasare pe taste
Luminozitate afişaj
Service
Modul Demo
Licenţă
Afişare versiune software
Istoric alarme
Resetează setările
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
scurtă descriere. Urmaţi sfaturile pentru a
naviga uşor prin Meniu.
Meniu folosiţi
lista în sus şi folosiţi sau atingeţi
pentru a ieşi din Meniu.
sau .
Atunci când atingeţi lung unele dintre
opţiunile disponibile în Meniu, apare o
Dacă vă aflaţi la capătul Meniu derulaţi
ROMÂNA
33
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Puteţi modifica setarea în Meniu > Setări
> Configurare. Consultaţi „Utilizarea
zilnică”.
6.1 Prima conectare la sursa de
energie electrică
Atunci când conectaţi plita la sursa de
curent aveţi de setat Limbă, Luminozitate
afişaj şi Volum la apasare pe taste.
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Relaţia între nivelul de căldură şi
durata după care plita se
dezactivează:
7.1 Activarea şi dezactivarea
Nivelul de
căldură
Plita se dezacti‐
vează după
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.
1-2
6 ore
3-5
5 ore
6
4 ore
7-9
1,5 ore
7.2 Oprirea automată
Funcţia dezactivează automat plita
dacă:
•
•
•
•
•
•
toate zonele de gătit sunt dezactivate,
nu setaţi nivelul de căldură după
activarea plitei,
aţi vărsat sau aţi pus ceva pe panoul
de comandă pentru mai mult de 10
secunde (o tigaie, o lavetă etc.). Este
emis un semnal acustic şi plita se
dezactivează. Îndepărtaţi obiectul sau
curăţaţi panoul de comandă.
plita se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o
tigaie). Lăsaţi zona de gătit să se
răcească înainte de a utiliza plita din
nou.
folosiţi vase neadecvate sau nu există
niciun vas pe o anumită zonă.
Simbolul zonei de gătit albe clipeşte şi
zona de gătit cu inducţie se
dezactivează automat după 1 minut.
nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un
timp apare un mesaj, iar plita se
dezactivează.
7.3 Utilizarea zonelor de gătit
Puneţi vasul în centrul zonei de gătit
selectate. Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
După ce aţi pus un vas pe zona de gătit
selectată, plita îl detectează automat şi
glisorul corespunzător apare pe afişaj.
Glisorul este vizibil timp de 8 secunde,
după care afişajul revine la vizualizarea
principală. Pentru a închide mai rapid
glisorul, atingeţi ecranul în afara zonei de
glisare.
Când alte zone sunt active, nivelul de
căldură pentru zona pe care doriţi să o
folosiţi poate fi limitat. Consultaţi
„Management putere”.
34
www.electrolux.com
Asiguraţi-vă că vasul este
adecvat pentru plitele cu
inducţie. Pentru mai multe
informaţii privind tipurile de
vase, consultaţi „Informaţii şi
sfaturi”. Verificaţi
dimensiunea vasului în
„Date tehnice”.
7.4 Nivelul de căldură
1. Activaţi plita.
2. Puneţi vasul pe zona de gătit
selectată.
Glisorul pentru zona de gătit activă apare
pe afişaj şi este activ timp de 8 secunde.
3. Atingeţi sau glisaţi cu degetul pentru
a seta nivelul de căldură dorit.
Simbolul se face roşu şi devine mai
mare.
7.6 Management putere
•
•
•
•
•
•
•
Zonele de gătit sunt grupate în funcţie
de amplasare şi numărul de faze de la
plită. Consultaţi imaginea.
Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3680 W.
Funcţia împarte puterea între zonele
de gătit conectate la aceeaşi fază.
Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depăşeşte
3680 W.
Funcţia scade puterea celorlalte zone
de gătit conectate la aceeaşi fază,
care influenţează nivelul de căldură
disponibil.
Nivelul maxim de căldură este vizibil
pe glisor. Sunt active doar cifrele albe.
Dacă nu este disponibil un nivel de
căldură mai ridicat, reduceţi mai întâi
nivelul de căldură de la celelalte zone
de gătit.
7.5 PowerBoost
Această funcţie activează mai multă
putere pentru zona respectivă de gătit cu
inducţie; aceasta depinde de
dimensiunea vasului. Funcţia poate fi
activată doar pentru o perioadă limitată
de timp.
1. Atingeţi mai întâi simbolul zonei
dorite.
sau glisaţi cu degetul spre
2. Atingeţi
dreapta pentru a activa funcţia pentru
zona de gătit aleasă.
Simbolul se face roşu şi devine mai
mare.
Funcţia se dezactivează automat. Pentru
a dezactiva funcţia manual, selectaţi
zona şi schimbaţi nivelul de căldură al
acesteia.
Pentru valorile maxime ale
duratei, consultaţi „Date
tehnice”.
7.7 Funcţia Bridge
Această funcţie conectează două zone
de gătit care vor funcţiona ca o singură
zonă cu acelaşi nivel de căldură.
Puteţi folosi funcţia cu vase mari.
1. Puneţi vasul pe două zone de gătit.
Vasul trebuie să acopere centrele
ambelor zone.
2. Pentru activarea funcţiei atingeţi .
Simbolul zonei se schimbă.
3. Setaţi nivelul de căldură.
Vasul trebuie să acopere centrele
ambelor zone, însă să nu depăşească
marcajul zonei.
ROMÂNA
35
Atunci când timpul ajunge la final, este
emis un semnal sonor şi clipeşte
Atingeţi
.
pentru a opri semnalul.
Pentru a opri funcţia, setaţi nivelul de
căldură la 0. Alternativ, atingeţi
+STOP
din
stânga valorii cronometrului, atingeţi
de lângă acesta pentru a vă confirma
alegerea atunci când apare o fereastră
pop-up.
Cronometru
Puteţi utiliza această funcţie atunci când
plita este activată, însă zonele de gătit
nu funcţionează.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi
Zonele de gătit funcţionează
independent.
.
1. Selectaţi orice zonă de gătit.
Glisorul relevant apare pe afişaj.
7.8 Temporizator
Cronometru cu
numărătoare inversă
+STOP
Folosiţi această funcţie pentru a specifica
durata de funcţionare a unei zone de
gătit în timpul unei singure sesiuni de
gătit.
Puteţi seta funcţia separat pentru fiecare
zonă de gătit.
1. Setaţi mai întâi nivelul de căldură
pentru zona de gătit respectivă şi
după aceea setaţi funcţia.
2. Atingeţi simbolul zonă.
3. Atingeţi .
Fereastra cu meniul cronometrului apare
pe afişaj.
4. Pentru activarea funcţiei bifaţi
.
Simbolurile se schimbă în
.
5. Glisaţi cu degetul spre stânga sau
dreapta pentru a selecta durata
dorită (de ex. ore şi/sau minute).
6. Atingeţi OK pentru a confirma
selecţia dvs.
+STOP
De asemenea, puteţi alege
vă revoca selecţia.
Funcţia nu are nici o influenţă asupra
funcţionării zonelor de gătit.
pentru a
2. Atingeţi .
Fereastra cu meniul cronometrului apare
pe afişaj.
3. Glisaţi cu degetul spre stânga sau
dreapta pentru a selecta durata
dorită (de ex. ore şi minute).
4. Atingeţi OK pentru a confirma
selecţia dvs.
De asemenea, puteţi alege
pentru a
vă revoca selecţia.
Atunci când timpul ajunge la final, este
emis un semnal sonor şi clipeşte
Atingeţi
.
pentru a opri semnalul.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi
din
stânga valorii cronometrului, atingeţi
de lângă acesta pentru a vă confirma
alegerea atunci când apare o fereastră
pop-up.
Temporizator
Funcţia porneşte automat numărătoarea
imediat după ce activaţi o zonă de gătit.
Puteţi utiliza această funcţie pentru a
monitoriza durata funcţionării.
1. Atingeţi
pentru a accesa Meniu.
2. Derulaţi Meniu pentru a selecta
Setări > Temporizator.
36
www.electrolux.com
3. Atingeţi comutatorul pentru a porni /
opri funcţia.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
Funcţia nu se opreşte atunci când ridicaţi
vasul. Pentru a reseta funcţia şi a o porni
din nou manual, atingeţi , selectaţi
Resetare din fereastra pop-up. Funcţia
începe numărătoarea de la 0. Pentru a
Pauză funcţia pentru o singură sesiune
de gătit, atingeţi
şi selectaţi Pauză din
fereastra pop-up. Selectaţi Start pentru a
continua numărătoarea.
7.9 Pauză
Această funcţie setează toate zonele de
gătit care funcţionează la setarea
minimă.
Atunci când funcţia este activă, doar
şi
pot fi folosite. Toate
simbolurile
celelalte simboluri de pe panoul de
comandă sunt blocate.
Funcţia nu opreşte funcţiile cu
cronometru.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
.
se aprinde. Nivelul de căldură este
coborât la 1.
.
Pentru a dezactiva funcţia atingeţi
Funcţia opreşte PowerBoost. Cel mai
ridicat nivel de căldură se reactivează
atunci când atingeţi
din nou.
7.10 Blocarea
Puteţi bloca panoul de comandă în
timpul utilizării plitei. Previne modificarea
accidentală a nivelului de căldură.
Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
.
Pentru dezactivarea funcţiei, atingeţi
timp de 3 secunde.
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această
funcţie.
7.11 Blocare acces copii
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Blocare acces copii
din listă.
3. Porniţi comutatorul şi atingeţi literele
A-O-X în ordine alfabetică pentru a
activa funcţia. Pentru a dezactiva
funcţia, opriţi comutatorul.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
7.12 Limbă
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Configurare >
Limbă din listă.
3. Alegeţi limba adecvată din listă.
Dacă alegeţi o limbă greşită, atingeţi
Din lista care apare selectaţi a treia
opţiune, după care de două ori ultima
opţiune. În cele din urmă, alegeţi
opţiunea din dreapta.
.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
7.13 Tonul de la taste / Volum
la apasare pe taste
Puteţi alege tipul de sunet emis de plită
sau să opriţi sunetele. Puteţi alege între
clic (implicit) sau bip.
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Configurare> Tonul
de la taste / Volum la apasare pe
taste din listă.
3. Alegeţi opţiunea adecvată.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
ROMÂNA
7.14 Luminozitate afişaj
Puteţi modifica luminozitatea afişajului.
Există 4 niveluri de luminozitate, 1 este
cel mai scăzut şi 4 cel mai ridicat.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări >Configurare >
Luminozitate afişaj din listă.
3. Alegeţi nivelul adecvat.
Meniu folosiţi
sau
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
7.15
sau .
Gatire asistata
Această funcţie reglează temperatura la
diferite tipuri de alimente şi o păstrează
pe durata gătirii. Acesta poate fi activat
doar pentru zona de gătit stânga faţă sau
pentru ambele zone din stânga când
sunt făcute punte.
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Gatire asistata şi alegeţi
tipul de aliment pe care doriţi să-l
preparaţi din listă.
Pentru fiecare tip de aliment există
câteva opţiuni disponibile. Urmaţi
instrucţiunile care apar pe afişaj.
• Puteţi atinge OK deasupra
ferestrei pop-up pentru a folosi
setările implicite.
• Puteţi seta funcţia cronometru.
Atunci când vasul atinge
temperatura dorită, puteţi activa
cronometrul.
• Puteţi modifica nivelul implicit de
căldură.
3. După ce vasul ajunge la temperatura
dorită, este emis un semnal acustic şi
apare o fereastră pop-up. Pentru a
închide fereastra şi a începe funcţia,
atingeţi OK. Pentru a dezactiva
înainte
fereastra permanent, bifaţi
de a activa funcţia.
Pentru a opri funcţia, atingeţi
sau atingeţi
şi Oprire
şi selectaţi Gatire
37
asistata, alegeţi orice tip de aliment şi
atingeţi Oprire.
7.16
sau .
Topire
Puteţi folosi această funcţie pentru a topi
diferite produse, de ex. ciocolata sau
untul. Puteţi folosi funcţia doar pentru o
singură zonă de gătit în timpul unei
singure sesiuni de gătit.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Funcţii plită > Topire din
listă.
3. Atingeţi Start
Trebuie să selectaţi zona dorită.
Apare o fereastră pop-up care vă
întreabă dacă doriţi să revocaţi
nivelul de căldură anterior dacă
acesta a existat.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
Pentru a opri funcţia, atingeţi simbolul de
selectare a zonei, după care atingeţi
Oprire.
7.17 Hob²Hood
Este o funcţie automată avansată care
conectează plita la o hotă specială. Atât
plita cât şi hota au un sistem de
comunicare cu semnale în infraroşu.
Viteza ventilatorului este stabilită
automat în funcţie de setarea modului şi
a temperaturii celui mai fierbinte vas de
pe plită.
Pentru majoritatea hotelor, sistemul de
comandă la distanţă este iniţial
dezactivat. Activaţi sistemul înainte de a
utiliza funcţia. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare
al hotei.
Funcţia operează automat între H2 şi H6.
Plita este setată iniţial la H5. Hota
reacţionează de fiecare dată când
38
www.electrolux.com
utilizaţi plita. Plita recunoaşte automat
temperatura vasului şi reglează viteza
ventilatorului. Puteţi seta plita să activeze
doar lumina prin selectarea H1.
Dacă schimbaţi viteza
ventilatorului de la hotă,
conexiunea implicită cu plita
este dezactivată. Pentru a
reactiva funcţia, OPRIŢI şi
PORNIŢI din nou aparatele.
Mod Lu‐
Fierbere 1) Prăjire2)
mină
auto‐
mată
H0
Oprit
Oprit
Oprit
H1
Pornit Oprit
Oprit
H23) Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 1
H3
Pornit Oprit
Viteza ven‐
tilatorului 1
H4
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 1
H5
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 2
H6
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 2 tilatorului 3
Schimbarea modurilor
Modurile se schimbă şi se reglează
automat. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de
nivelul de zgomot / viteza ventilatorului,
puteţi comuta manual între moduri.
1. Atingeţi
.
Selectaţi Setări > Hob²Hood din listă.
2. Alegeţi modul adecvat.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up.
Când aţi terminat de gătit şi aţi dezactivat
plita, ventilatorul hotei poate funcţiona în
continuare pentru o anumită perioadă de
timp. După trecerea timpului respectiv,
sistemul dezactivează automat
ventilatorul şi împiedică activarea
accidentală în următoarele 30 de
secunde.
Lumina hotei se dezactivează la 2
minute după dezactivarea plitei.
1) Plita detectează procesul de fierbere şi
activează viteza ventilatorului în funcţie de
modul automat.
2) Plita detectează procesul de prăjire şi ac‐
tivează viteza ventilatorului în funcţie de
modul automat.
3) Acest mod activează ventilatorul şi lumi‐
na şi nu se bazează pe temperatură.
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Vasul de gătit
Pentru zonele de gătit prin
inducţie, un câmp
electromagnetic puternic
creează foarte rapid căldură
în vasul pentru gătit.
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
ROMÂNA
Materialul vaselor de gătit
•
adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inoxidabil, bază cu mai multe straturi
(cu un marcaj corect de la
producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vase sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă:
•
•
apa fierbe foarte repede pe o zonă
setată la nivelul de căldură maxim.
un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie
cât mai groasă şi cât mai
plată.
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor sunt curate şi uscate
înainte de a le pune pe
suprafaţa plitei.
Dimensiunile vaselor
Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu
diametrul vasului de gătit. Vasele cu
diametre mai mici decât cea minimă
primesc numai parţial puterea generată
de zona de gătit.
Consultaţi „Date tehnice”.
sunet ca un fluierat: folosiţi o zonă de
gătit cu nivel ridicat de putere, iar
vasul este făcut din materiale diferite
(o construcţie „sandviş”).
• zumzet: folosiţi un nivel ridicat de
putere.
• pocnituri: apare procese de comutare
electrică, vasul este detectat după ce
îl puneţi pe plită.
• şuierat, bâzâit: funcţionează
ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică
nicio defecţiune a plitei.
8.3 Öko Timer (Cronometru
ECO)
Pentru a economisi energia, încălzirea
zonei de gătit se dezactivează înainte de
avertizarea sonoră a cronometrului.
Diferenţa în timpul de funcţionare
depinde de nivelul de căldură şi de
durata gătitului.
8.4 Exemple de gătit
Corelaţia dintre nivelul de căldură al unei
zone şi consumul său de curent nu este
liniară. Creşterea nivelului de căldură nu
este direct proporţională cu creşterea
consumului de curent. Aceasta
înseamnă că o zonă de gătit cu nivelul
mediu de căldură consumă sub jumătate
din puterea sa maximă.
Datele din tabel sunt doar
orientative.
8.2 Zgomotul pe durata
funcţionării
Dacă auziţi:
•
39
•
zgomot de crăpături: vasul este făcut
din materiale diferite (o construcţie
„sandviş”).
Nivelul de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
1
Menţinerea la cald a alimen‐
telor gătite.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Puneţi un capac pe vas.
1-2
Sos olandez, topit: unt, cio‐
colată, gelatină.
5 - 25
Amestecaţi din când în
când.
40
www.electrolux.com
Nivelul de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
1-2
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 - 40
Gătiţi cu capacul pus.
2-3
Fierberea înăbuşită a orezu‐
lui şi a mâncărurilor care
conţin lapte, încălzirea ali‐
mentelor preparate.
25 - 50
Adăugaţi minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecaţi la jumătatea pro‐
cedurii mâncărurile care
conţin lapte.
3-4
Pentru a găti la aburi legu‐
me, peşte, carne.
20 - 45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
4-5
Cartofi gătiţi la abur.
20 - 60
Utilizaţi maxim ¼ l de apă
pentru 750 g de cartofi.
4-5
Gătirea unor cantităţi mai
mari de alimente, tocane şi
supe.
60 150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
6-7
Prăjire uşoară: escalop, cor‐
don bleu de viţel, şniţele,
chiftele, cârnaţi, ficat, roux,
ouă, clătite, gogoşi.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
7-8
Chifteluţe, muşchiuleţ, fripturi 5 - 15
bine prăjite.
9
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş,
friptură înăbuşită), pentru a prăji cartofi.
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. PowerBoost este activată.
8.5 Sfaturi utile pentru
Hob²Hood
Când utilizaţi plita cu funcţia:
•
Protejaţi panoul hotei de lumina
directă a soarelui.
• Nu puneţi becuri halogene pe panoul
hotei.
• Nu acoperiţi panoul de comandă al
plitei.
• Nu întrerupeţi semnalul dintre plită şi
hotă (de ex. cu mâna, cu mânerul
unui vas sau cu un vas înalt).
Consultaţi imaginea.
Hota din imagine este doar un
exemplu.
Păstraţi curată fereastra
pentru semnalul infraroşu
Hob²Hood al
comunicatorului.
ROMÂNA
Alte aparate controlate prin
telecomandă pot bloca
semnalul. Nu folosiţi astfel
de aparate în apropierea
plitei cât timp Plită²Hotă este
pornită.
41
Pentru a găsi gama completă de plite de
aragaz care lucrează cu această funcţie
consultaţi site-ul web pentru
consumatori. Plitele de aragaz de la
Electrolux care lucrează cu această
funcţie trebuie să conţină simbolul .
Plitele aragazelor cu funcţia
Hob²Hood
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
9.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Folosiţi o racletă specială pentru
sticlă.
•
•
•
9.2 Curăţarea plitei
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi. Folosiţi o racleta specială
pe suprafaţa vitrată, la un unghi mare
şi îndepărtaţi resturile de pe
suprafaţă.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă.
Suprafaţa plitei prezintă canale
orizontale. Curăţaţi plita cu o lavetă
moale şi puţin detergent cu o mişcare
uşoară de la stânga la dreapta. După
curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă
moale de la stânga spre dreapta.
10. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
10.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită
sau utilizată.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent. Consultaţi dia‐
grama de conectare.
42
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Nu aţi setat nivelul de
căldură timp de 60 secun‐
de.
Activaţi plita din nou şi se‐
taţi nivelul de căldură în
mai puţin de 60 secunde.
Aţi atins simultan 2 sau
mai multe câmpuri cu sen‐
zor.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
Pauză funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Afişajul este acoperit par‐
ţial sau vase sunt puse
prea aproape de afişaj.
Există puţin lichid sau un
obiect pe afişaj.
Îndepărtaţi obiectele. Mu‐
taţi vasele departe de afi‐
şaj.
Curăţaţi afişajul, aşteptaţi
până când aparatul este
rece. Deconectaţi plita de
la reţeaua electrică. După
1 min, conectaţi din nou
plita.
Este emis un semnal acus‐ Aţi pus un obiect pe unul
tic şi plita se dezactivează. sau mai multe câmpuri cu
Atunci când plita se dezac‐ senzor.
tivează este emis un sem‐
nal acustic.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
Afişajul nu reacţionează la
atingere.
Aţi pus un obiect pe câm‐
pul cu senzor
.
Indicatorul căldurii rezidua‐ Zona nu este fierbinte pen‐ Dacă zona a funcţionat su‐
le nu se aprinde.
tru că a fost utilizată numai ficient de mult pentru a fi
o scurtă perioadă de timp. fierbinte, contactaţi un
Centru de service autori‐
zat.
Nu puteţi activa cel mai ri‐
dicat nivel de căldură.
O altă zonă este deja se‐
tată la cel mai ridicat nivel
de căldură.
Reduceţi mai întâi puterea
celeilalte zone.
Câmpurile cu senzor se în‐ Vasul este prea mare sau
fierbântă.
l-aţi pus prea aproape de
butoane.
Puneţi vasele mari pe zo‐
nele din spate, dacă este
posibil.
Hob²Hood nu funcţio‐
nează.
Îndepărtaţi obiectul de pe
panoul de comandă.
Aţi acoperit panoul de co‐
mandă.
ROMÂNA
43
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Hob²Hood funcţionează,
însă doar lumina este
aprinsă.
Aţi activat modul H1.
Schimbaţi la unul din mo‐
durile H2 - H6 sau aştepta‐
ţi începerea modului auto‐
mat.
Modurile Hob²Hood H1 H6 funcţionează, însă lu‐
mina este stinsă.
Poate fi o problemă cu be‐
cul.
Contactaţi un Centru de
service autorizat.
Nu este emis niciun sunet Sunetele sunt dezactivate.
atunci când atingeţi câm‐
purile cu senzor ale panou‐
lui.
Activaţi sunetele. Consul‐
taţi „Utilizarea zilnică”.
Este setată o limbă greşită. Aţi schimbat limba din gre‐
şeală.
Resetaţi toate funcţiile la
setările din fabrică. Selec‐
taţi Resetează setările din
Meniu.
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. După 1
min, conectaţi din nou pli‐
ta. Setaţi Limbă, Luminozi‐
tate afişaj şi Volum la apa‐
sare pe taste.
O zonă de gătit este de‐
zactivată.
Apare un mesaj de averti‐
zare care spune că zona
de gătit se va opri.
Oprire automată dezacti‐
vează zona de gătit.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou.
Este afişat
Blocarea funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Blocare acces copii func‐
ţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Pe zonă nu este niciun
vas.
Puneţi un vas pe zonă.
Vasul este inadecvat.
Utilizaţi vase adecvate.
Consultaţi „Informaţii şi sfa‐
turi”.
şi un mesaj.
O - X - A apare.
clipeşte.
Diametrul bazei vasului es‐ Utilizaţi vase de gătit cu di‐
te prea mic pentru zonă.
mensiuni corecte. Consul‐
taţi „Date tehnice”.
44
www.electrolux.com
Problemă
Este afişat
Cauză posibilă
şi un număr. Plita prezintă o eroare.
Soluţie
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou după 30 de se‐
cunde. Dacă
se aprinde
din nou, deconectaţi plita
de la sursa de alimentare
electrică. După 30 de se‐
cunde, conectaţi din nou
plita. Dacă problema conti‐
nuă să apară, apelaţi la
Centrul de service autori‐
zat.
Auziţi un bip constant.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
10.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. Cereţi unui
electrician calificat să veri‐
fice instalaţia.
plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se
găsesc în broşura de garanţie.
11. DATE TEHNICE
11.1 Plăcuţă cu date tehnice
Model EIS84486
Tip 62 D4A 03 CA
Inducţie 7.35 kW
Nr. ser. .................
ELECTROLUX
11.2 Licenţele software
Software-ul inclus în plită conţine
software supus legii drepturilor de autor
care este licenţiat în conformitate cu
termenii BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 ,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2.0 şi alţii.
PNC 949 596 963 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricat în Germania
7.35 kW
Consultaţi textul complet al licenţei în:
Meniu > Setări > Service > Licenţă.
Puteţi descărca codul sursă al softwareului open source prin accesarea
următorului link din pagina produsului
web.
ROMÂNA
45
11.3 Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nomi‐
nală (nivel
maxim de
căldură) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
durata ma‐
ximă [min]
Diametru vas
[mm]
Stânga faţă
2300
3200
10
125 - 210
Stânga spate
2300
3200
10
125 - 210
Mijloc faţă
1400
2500
4
125 - 145
Dreapta spate
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu
valori foarte mici faţă de datele din tabel.
Aceasta se modifică în funcţie de
materialul şi dimensiunile vasului.
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul specificat în tabel.
12. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
12.1 Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014
valabil exclusiv pentru piaţa UE
Identificarea modelului
EIS84486
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
4
Tehnologia de încălzire
Inducţie
Diametrul zonelor de gătit Stânga faţă
circulare (Ø)
Stânga spate
Mijloc faţă
Dreapta spate
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Consumul de energie per Stânga faţă
zonă de gătit (EC electric Stânga spate
cooking)
Mijloc faţă
Dreapta spate
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
180,2 Wh / kg
183,3 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
183,1 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Măsurătorile de energie referitoare la
zona de gătit sunt identificate de
marcajele corespunzătoare zonelor de
gătit respective.
12.2 Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul
gătitului zilnic dacă respectaţi
recomandările de mai jos.
•
•
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
46
www.electrolux.com
•
•
•
Înainte de a activa zona de gătit,
puneţi un vas pe aceasta.
Puneţi vase mici pe zone de gătit
mici.
Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
•
Pentru a păstra alimentele calde sau
a le topi folosiţi căldura reziduală.
13. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
47
867350402-A-502018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement