Electrolux EIS84486 User manual

Electrolux EIS84486 User manual
EIS84486
ET
PL
Pliidiplaat
Płyta grzejna
Kasutusjuhend
Instrukcja obsługi
2
24
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 5
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................7
4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................8
5. KIIRJUHEND......................................................................................................9
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 10
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 11
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................16
9. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 18
10. VEAOTSING...................................................................................................19
11. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 21
12. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 22
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
EESTI
3
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed ning väga ulatuslikud ja
komplekssed puuetega inimesed peavad olema
seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt
jälgitakse.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemale hoida,
välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
EESTI
5
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kõigi seadmete põhjas on
jahutusventilaator.
Kui seade paigaldatakse sahtli
kohale:
– Ärge hoidke seal väikseid
esemeid või pabereid, mida
õhupuhasti võib sisse imeda, sest
see võib kahjustada
jahutusventilaatorit või
jahutussüsteemi.
– Jälgige, et seadme põhja ja
sahtlis olevate asjade vahele
jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.
Eemaldage kõik seadme alla kappi
paigaldatud eralduspaneelid.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
6
www.electrolux.com
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
EESTI
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
•
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb
see asendada kaablitüübiga:
H05V2V2-F, mis talub 90 °C või
kõrgemat temperatuuri. Pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
3.4 Paigaldamine
min.
500mm
min.
50mm
Kui seade paigaldatakse
sahtli kohale, võivad seal
olevad esemed
toiduvalmistamise ajal pliidi
ventilatsiooni tõttu soojaks
minna.
7
8
www.electrolux.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
1
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
1
1
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
2
1
3
4
12
5
6
7
11
8
10 9
Saadaolevate seadete nägemiseks puudutage sobivat sümbolit.
Süm‐
bol
Märkus
1
SISSE / VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Menüü
Menüü Menüü avamiseks ja sulgemiseks.
3
Ala valik
Valitud ala liugriba avamiseks.
Ala indikaator
Näitab, millise ala liugriba on aktiivne.
-
Taimerifunktsioonide valimiseks.
Liugriba
Soojusastme reguleerimiseks.
7
PowerBoost
Funktsiooni sisselülitamiseks.
8
Lukk
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Üksuse Hob²Hood infrapuna-signaalkommuni‐
kaatori aken. Ärge seda kaanega katke.
4
-
5
6
9
-
EESTI
Süm‐
bol
10
11
12
0–9
9
Märkus
Peata
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Näitavad praegust soojusastet.
Bridge
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4.3 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
III / II / I Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht.
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
otse keedunõude põhjas.
Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse
tõttu.
5. KIIRJUHEND
5.1 Puuteekraani kasutamine
•
•
•
•
•
•
•
Valiku aktiveerimiseks puudutage
ekraanil vastavat sümbolit.
Valitud funktsioon lülitub sisse, kui
eemaldate sõrme ekraanilt.
Saadaolevates valikutes liikumiseks
kasutage kiireid liigutusi või tõmmake
sõrmega üle ekraani.
Liigutuste kiirus sõltub sellest, kui
kiiresti ekraaniobjektid liiguvad.
Kerimine võib peatuda ise või saate
selle ise kohe peatada, kui puudutate
ekraani.
Enamikku ekraanil kuvatavaid
parameetreid saate muuta, kui
vastavaid sümboleid puudutate.
Sobiva funktsiooni või aja valimiseks
võite liikuda läbi loendi ja/või
puudutada soovitud valikut.
Menüü
Juhendatud küpsetami‐
ne
Pliidi funktsioonid
Sulatamine
•
•
•
•
Kui pliit on sisse lülitatud ja mõned
sümbolid ekraanilt kaovad, puudutage
mis tahes kohta ekraanil. Kõik
sümbolid kuvatakse uuesti.
Mõne funktsiooni käivitamisel ilmub
ekraanile hüpikaken täiendava
teabega.
Kasutatakse ainult tagantvalgusega
sümboleid.
Taimerifunktsioonide aktiveerimiseks
valige esmalt ala.
5.2 Menüü struktuur
Puudutage
, et avada ja muuta pliidi
seadeid või aktiveerida mõned
funktsioonid. Tabelis on näha üksuse
Menüü põhistruktuur.
10
www.electrolux.com
Seadistused
Lastelukk
Stopper
Hob²Hood
H0 – väljas
H1 – ainult valgustus
H2 – madal ventilaatorikiirus
H3 – automaatne madal ventilaa‐
torikiirus
H4 – automaatne keskmine venti‐
laatorikiirus
H5 – kõrge ventilaatorikiirus
H6 – automaatne võimendatud
ventilaatorikiirus
Seadistamine
Juhendatud küpsetamine
Keel
Nuputoonid
Helitugevus
Ekraani heledus
Teenused
Demorežiim
Litsents
Kuva tarkvaraversioon
Hoiatuste ajalugu
Lähtesta kõik seaded
Üksusest Menüü väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Kui te puudutate ja hoiate mõnda valikut,
mis on saadaval üksuses Menüü,
kuvatakse nende lühikirjeldus. Järgige
nõuandeid, et lihtsasti liikuda üksuses
Menüü.
Kui asute üksuse Menüü allosas, kerige
läbi loendi ülespoole ja kasutage
puudutage
Menüü.
või
, et lahkuda üksusest
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Esmakordne vooluvõrku
ühendamine
Pliidi vooluvõrku ühendamisel tuleb
seadistada Keel, Ekraani heledus ja
Helitugevus.
EESTI
Seadeid saate muuta üksustes Menüü >
Seadistused > Seadistamine. Vt
"Igapäevane kasutamine".
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
7.3 Keedualade kasutamine
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
7.2 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
kuumusastet,
• kui juhtpaneelile on midagi loksunud
või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda
pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Kõlab helisignaal ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
• pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keedualal maha jahtuda.
• kasutate vale nõud või sellel alal pole
nõud. Keeduala valge sümbol vilgub
ja induktsioonkeeduala lülitub
automaatselt 1 minuti pärast välja.
• Te pole keeduala välja lülitanud või
kuumusastet muutnud. Mõne aja
möödudes ilmub teade ja pliit lülitub
välja.
Kuumusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Kuumusaste
Pliit lülitub välja
pärast
1...2
6 tundi
3...5
5 tundi
6
4 tundi
7...9
1,5 tundi
Pange nõu valitud keeduvälja keskele.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Kui olete nõu valitud keedualale
asetanud, tuvastab pliit selle
automaatselt ja ekraanile ilmub vastav
liugriba. Liugriba kuvatakse 8 sekundit,
pärast mida läheb ekraan tagasi
põhiolekusse. Liugriba kiiremaks
eemaldamiseks koputage ekraani
väljaspool seda.
Kui teised alad on aktiivsed, võib
soovitud keeduala kuumustase olla
piiratud. Vt jaotist "Toitehaldus".
Veenduge, et kasutate
induktsioonpliidi jaoks
sobivat nõud. Lisateavet
erinevate nõutüüpide kohta
vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu suurust kontrollige
jaotises "Tehnilised
andmed".
7.4 Soojusaste
1. Lülitage pliit sisse.
2. Pange keedunõu valitud
keeduväljale.
Ekraanile ilmub aktiivse keeduala
liugriba, mis on aktiivne 8 sekundit.
3. Puudutage või libistage sõrme, et
valida sobiv soojusaste.
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
7.5 PowerBoost
See funktsioon aktiveerib suurema
võimsuse sobiva induktsioon-keeduala
11
12
www.electrolux.com
jaoks; see sõltub nõu suurusest. Seda
funktsiooni saab kasutada ainult piiratud
aja jooksul.
1. Puudutage kõigepealt soovitud ala
sümbolit.
2. Puudutage
või libistage sõrme
paremale, et aktiveerida funktsioon
valitud keeduala puhul.
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
Funktsioon lülitub automaatselt välja.
Funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks
valige ala ja muutke selle soojusastet.
Maksimaalsete aegade
nägemiseks vt "Tehnilised
andmed".
7.7 Bridge-funktsioon
See funktsioon ühendab kaks keeduala
ja need töötavad ühe, sama kuumustaset
kasutava alana.
Seda funktsiooni on hea kasutada suurte
nõude puhul.
1. Asetage nõu kahele keedualale. Nõu
peab katma mõlema ala keskpunkte.
2. Puudutage , et funktsioon
aktiveerida. Ala sümbol muutub.
3. Valige soojusaste.
Nõu peab katma mõlema keeduvälja
keskmeid, kuid ei tohi ületada tähistatud
ala.
7.6 Toitehaldus
•
•
•
•
•
•
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3680 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3680 W.
See funktsioon vähendab muude
samasse faasi ühendatud keedualade
võimsust, mis mõjutavad saadaolevat
kuumustaset.
Maksimaalne kuumustase on liugribal
näha. Aktiivsed on ainult valged
numbrid.
Kui kõrgem kuumustase pole
saadaval, vähendage kõigepealt
muude keedualade oma.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
. Keeduväljad töötavad teineteisest
sõltumatult.
7.8 Taimer
+STOP
Pöördloenduse taimer
Kasutage seda funktsiooni selleks, et
määrata, kui kaua keeduväli ühe
toiduvalmistusseansi ajal töötama peab.
Igale keeduväljale saab ka eraldi
funktsiooni valida.
1. Kõigepealt valige sobiva keeduala
soojusaste ja seejärel valige
funktsioon.
2. Puudutage keeduala sümbolit.
3. Puudutage
.
EESTI
Ekraanile ilmub menüüaken.
4. Tähistage , et funktsioon
aktiveerida.
Sümbolid muutuvad
.
5. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja/või minutid).
6. Valiku kinnitamiseks puudutage OK.
+STOP
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks muutke
soojusastme väärtuseks 0. Teise
võimalusena puudutage taimeri
väärtusest vasakul , puudutage
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
+STOP
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada, kui pliit
on sisse lülitatud, kuid keeduväljad ei
tööta.
See funktsioon ei mõjuta keeduväljade
tööd.
1. Valige mõni keeduväli.
Ekraanil kuvatakse vastav liugriba.
2. Puudutage .
Ekraanile ilmub menüüaken.
3. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja minutid).
4. Valiku kinnitamiseks puudutage OK.
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
taimeri väärtusest vasakul
, puudutage
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
13
Stopper
Funktsioon alustab automaatselt
loendust, kui olete keeduala sisse
lülitanud. Selle funktsiooniga saate
jälgida, kui kaua see töötab.
, et avada Menüü.
1. Puudutage
2. Kerige läbi Menüü, et valida
Seadistused > Stopper.
3. Puudutage lülitit, et funktsioon sisse/
välja lülitada.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Funktsioon ei peatu, kui te nõu
eemaldate. Funktsiooni uuesti valimiseks
ja käsitsi käivitamiseks puudutage ,
valige hüpikaknast Lähtesta. Funktsioon
alustab loendamist alates 0. Et
toiduvalmistamise ajal funktsioon
ja
katkestada – Peata, puudutage
valige hüpikaknast Peata. Loenduse
jätkamiseks valige Käivita.
7.9 Peata
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
Kui funktsioon on sees, saab kasutada
ainult sümboleid
ja . Kõik muud
juhtpaneeli sümbolid on lukustatud.
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
Puudutage
, et funktsioon aktiveerida.
Süttib . Kuumusseade on seatud
valikule 1.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
.
Funktsioon peatub PowerBoost. Kõrgeim
tase lülitub uuesti sisse, kui te uuesti
puudutate
.
14
www.electrolux.com
7.10 Lukk
7.13 Nuputoonid / Helitugevus
Pliidi kasutamise ajal saate juhtpaneeli
lukustada. See hoiab ära soojusastme
kogemata muutmise.
Pliidi helisignaalide tüüpi võite muuta või
need hoopis välja lülitada. Valida saate
klõpsu (vaikimisi) või piiksu.
Valige kõigepealt soojusaste.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused >
Seadistamine> Nuputoonid /
Helitugevus.
3. Valige sobiv valik.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
Puudutage , et funktsioon aktiveerida.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
3 sekundit.
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
7.11 Lastelukk
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused >
Lastelukk.
3. Keerake lüliti sisse ja puudutage
tähestikulises järjekorras tähti A-O-X,
et funktsioon sisse lülitada.
Funktsiooni väljalülitamiseks lülitage
lüliti välja.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.12 Keel
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused
>Seadistamine > Keel.
3. Valige loendist sobiv keel.
Kui valite kogemata vale keele,
puudutage
. Valige ilmuvast loendist
kolmas valik ja seejärel kaks korda
viimane valik. Lõpuks valige õige valik
paremalt poolt.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.14 Ekraani heledus
Saate muuta ekraani heledust.
Valida saate 4 heledusastme vahel,
kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused
>Seadistamine > Ekraani heledus.
3. Valige sobiv tase.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.15
Juhendatud
küpsetamine
See funktsioon reguleerib temperatuuri
vastavalt valmivale roale ja hoiab seda
kogu küpsemise aja. Seda saab sisse
lülitada ainult vasaku eesmise või
sildühenduse puhul mõlema vasaku
keeduvälja jaoks.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige Juhendatud küpsetamine ja
leidke loendist toidu tüüp, mida
soovite valmistada.
Iga toidutüübi puhul on saadaval
mõned valikud. Järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
EESTI
•
Vaikeseadete kasutamiseks võite
puudutada OK hüpikakna
ülaosas.
• Saate valida taimerifunktsiooni.
Kui nõu saavutab soovitud
temperatuuri, võite taimeri sisse
lülitada.
• Kuumuse vaikseadet saab muuta.
3. Kui nõu saavutab määratud
temperatuuri, kõlab helisignaal ja
ekraanile ilmub hüpikaken. Akna
sulgemiseks ja funktsiooni
käivitamiseks puudutage OK. Akna
püsivaks väljalülitamiseks kontrollige
, enne kui funktsiooni aktiveerite.
Funktsiooni peatamiseks puudutage
ja Peata või puudutage
ja valige
Juhendatud küpsetamine, valige mõni
toidutüüp ja puudutage Peata.
Üksusest Menüü väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
7.17 Hob²Hood
See on uudne automaatne funktsioon,
mis ühendab pliidi ja spetsiaalse
õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil
on infrapuna-signaalkommunikaator.
Ventilaatori kiirus määratakse
automaatselt režiimi seade ja pliidil oleva
kuumima poti temperatuuri põhjal.
Enamike õhupuhastite puhul on
kaugjuhtimine vaikimisi välja lülitatud.
Lülitage see enne funktsiooni kasutamist
sisse. Lisateavet leiate õhupuhasti
kasutusjuhendist.
Funktsioon töötab automaatselt H2 ja H6
vahel. Algselt on pliit seadistatud valikule
H5. Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te
pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude
temperatuuri automaatselt ja reguleerib
selle järgi ventilaatori kiirust. Saate
seadistada, et pliit lülitaks ainult valguse
sisse, valides H1.
Kui muudate õhupuhasti
ventilaatori kiirust, siis
lülitatakse vaikimisi
määratud ühendus välja.
Funktsiooni uuesti sisse
lülitamiseks keerake
mõlemad seadmed VÄLJA
ja uuesti SISSE.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.16
Sulatamine
Seda funktsiooni võite kasutada toidu
sulatamiseks (nt šokolaad, või).
Funktsiooni saab ühe
küpsetusfunktsiooni ajal korraga
kasutada ainult ühel keeduväljal.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Pliidi funktsioonid >
Sulatamine.
3. Puudutage Käivita
Teil tuleb valida sobiv ala.
Ilmub hüpikaken, mis küsib, kas
soovite eelmise soojusastme
tühistada (kui see oli varem valitud).
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Funktsiooni peatamiseks puudutage ala
valiku sümbolit ja siis puudutage Peata.
15
Re‐ Auto‐ Keetmi‐
žiim maat‐ ne1)
ne tu‐
li
Praadimi‐
ne2)
H0
Välja
Välja
Välja
H1
Sisse Välja
Välja
H23) Sisse Ventilaatori Ventilaatori
kiirus 1
kiirus 1
H3
Sisse Välja
Ventilaatori
kiirus 1
H4
Sisse Ventilaatori Ventilaatori
kiirus 1
kiirus 1
H5
Sisse Ventilaatori Ventilaatori
kiirus 1
kiirus 2
16
www.electrolux.com
Re‐ Auto‐ Keetmi‐
žiim maat‐ ne1)
ne tu‐
li
H6
Praadimi‐
ne2)
Sisse Ventilaatori Ventilaatori
kiirus 2
kiirus 3
1) Pliit tuvastab keetmise ja lülitab ventilaa‐
tori sisse automaatrežiimile vastaval kiiru‐
sel.
2) Pliit tuvastab praadimise ja lülitab venti‐
laatori sisse automaatrežiimile vastaval kii‐
rusel.
3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse
ega sõltu temperatuurist.
Režiimide vahetamine
ventilaatori kiirusega rahu, siis saate
režiime ka käsitsi vahetada.
1. Puudutage
.
Valige loendist Seadistused > Hob²Hood.
2. Valige sobiv režiim.
Üksusest Menüü väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Kui lõpetate toiduvalmistamise ja pliidi
välja lülitate, võib õhupuhasti veel veidi
aega töötada. Pärast seda lülitab
süsteem ventilaatori automaatselt välja ja
tõkestab selle juhuslikku sisselülitamist
järgmise 30 sekundi jooksul.
Õhupuhasti tuli kustub 2 minutit pärast
pliidi väljalülitamist.
Režiimid vahetuvad ja muutuvad
automaatselt. Kui te ei ole mürataseme /
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
8.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonväljadega
sobivaid nõusid.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
tähistusega).
• vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Keedunõud võib induktsioonpliidil
kasutada, kui:
•
•
vesi hakkab keeduvälja kõrgeima
soojusastme valimisel väga kiirelt
keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
8.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
•
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
surinat: kasutatakse suurt võimsust.
EESTI
•
klõpsumist: elektrilülitused, nõu on
tuvastatud pärast selle pliidile
asetamist tuvastatud.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
8.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
17
8.4 Näiteid pliidi kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
näpunäited
1
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jaduse‐
le
1–2
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 – 25
1–2
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 – 40 Valmistage kaane all.
letid, küpsetatud munad.
2–3
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 – 50 Vedeliku kogus peab olema
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
riisi kogusest vähemalt kaks
jendamine.
korda suurem, piimatoite tu‐
leb poole valmistamise järel
segada.
3–4
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 – 45 Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
4–5
Kartulite aurutamine.
20 – 60 Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
4–5
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 –
150
6–7
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
7–8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 – 15
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Aeg-ajalt segage.
Kuni 3 l vedelikku ning kom‐
ponendid.
Pöörake poole aja möödu‐
des.
18
www.electrolux.com
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
näpunäited
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud= on sisse
lülitatud.
8.5 Näpunäiteid kasutamiseks
Hob²Hood
Hoidke Hob²Hood infrapunasignaalkommunikaatori aken
puhtana.
Kui kasutate pliiti funktsiooniga:
•
Kaitske õhupuhastipaneeli otsese
päikesevalguse eest.
• Ärge suunake õhupuhastipaneelile
halogeenvalgust.
• Ärge katke pliidi juhtpaneeli kinni.
• Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti
vahelist signaali (nt käe, nõu
käepideme või kõrge nõuga). Vt pilti.
Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.
Muud kaugjuhitavad
seadmed võivad signaali
blokeerida. Ärge kasutage
pliidi lähedal ühtegi sellist
seadet, kui Hob²Hood on
sisse lülitatud.
Õhupuhastid Hob²Hood-funktsiooniga
Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga
õhupuhasteid, siis külastage meie
toodete veebisaiti. Electroluxi
õhupuhastid, mis kasutavad seda
funktsiooni, on varustatud sümboliga .
9. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.2 Pliidi puhastamine
•
9.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
EESTI
•
•
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
Pliidi pinnal on horisontaalsed
süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi
19
ja veidikese nõudepesuvahendiga,
pühkides õrnalt vasakult paremale.
Pärast puhastamist kuivatage pliiti
pehme lapiga vasakult paremale.
10. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Te ei vali soojusastet 60
sekundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja
määrake vähemalt 60 se‐
kundi jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sen‐
sorvälja.
Peata on sees.
Vt „Igapäevane kasutami‐
ne“.
Ekraan ei reageeri puudu‐
tusele.
Osa ekraanist on kaetud
või asetsevad nõud ekraa‐
nile liiga lähedal.
Ekraanil on vedelikku või
mingi ese.
Eemaldage esemed. Võtke
nõud ekraanilt ära.
Puhastage ekraan ja ooda‐
ke, kuni seade on külm.
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Lülitage pliit 1 minuti
pärast vooluvõrku tagasi.
Helisignaal kõlab ja pliit lü‐
litub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sensorväljale
.
20
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Jääkkuumuse indikaator ei Väli ei ole kuum, sest see Kui keeduväli on piisavalt
lülitu sisse.
töötas vaid lühikest aega
kaua töötanud, et olla
või on sensor kahjustunud. kuum, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Te ei saa kõrgeimat kuu‐
mustaset valida.
Teise keedualal on juba
kõrgeim kuumustase vali‐
tud.
Vähendage esmalt teise
keeduala võimsust.
Sensoriväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
asub sensorväljale liiga lä‐
hedal.
Asetage suuremad anu‐
mad tagumistele väljadele.
Hob²Hood ei tööta.
Juhtpaneel on kinni kae‐
tud.
Eemaldage ese juhtpanee‐
lilt.
Hob²Hood töötab, kuid ai‐
nult tuli põleb.
Lülitasite H1-režiimi sisse.
Muutke režiim valikuni H2
– H6 või oodake, kuni käi‐
vitub automaatrežiim.
Hob²Hood režiimid H1 –
H6 töötavad, kuid tuli ei
põle.
Probleem võib olla lambi‐
pirnis.
Võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
Kui puudutate paneeli sen‐ Helid on välja lülitatud.
sorvälju, puudub heli.
Valitud on vale keel.
Keelt on kogemata muude‐ Lähtestage kõigi funktsioo‐
tud.
nide tehaseseaded. Valige
Lähtesta kõik seaded ük‐
susest Menüü.
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Lülitage pliit 1 minuti
pärast vooluvõrku tagasi.
Valige Keel, Ekraani hele‐
dus ja Helitugevus.
Keeduala lülitub välja.
Automaatne väljalülitus lü‐
Ilmub hoiatusteade kee‐
litab keeduala välja.
duala väljalülitumise kohta.
ja ilmub teade.
Ilmub O - X - A.
vilgub.
Lülitage heli sisse. Vt „Iga‐
päevane kasutamine“.
Vt „Igapäevane kasutami‐
ne“.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti.
Lukk on sees.
Vt „Igapäevane kasutami‐
ne“.
Lastelukk on sees.
Vt „Igapäevane kasutami‐
ne“.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate ebasobivat nõud. Kasutage sobivaid nõusid.
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
21
Lahendus
Nõu põhja läbimõõt on sel‐ Kasutage sobivate mõõt‐
le keeduvälja jaoks liiga
metega keedunõusid. Vt
väike.
„Tehnilised andmed“.
ja süttib number.
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti 30 sekundi
möödudes. Kui
süttib
uuesti, eemaldage pliit
vooluvõrgust. Lülitage pliit
vooluvõrku tagasi 30 se‐
kundi pärast. Kui probleem
ilmneb uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piik‐
suheli.
Elektriühendus on vale.
10.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas
olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
11. TEHNILISED ANDMED
11.1 Andmesilt
Mudel EIS84486
Tüüp 62 D4A 03 CA
Induktsioon 7.35 kW
Seerinr. .................
ELECTROLUX
11.2 Tarkvaralitsentsid
Käesolevas pliidis sisalduv tarkvara
sisaldab autoriõigusega kaitstud
tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2,0 ja teised litsentsid.
Tootenumber (PNC) 949 596 963 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.35 kW
Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises:
Menüü > Seadistused > Teenused >
Litsents.
Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi
võite alla laadida, klõpsates toote
veebilehel olevat hüperlinki.
22
www.electrolux.com
11.3 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soo‐
jusaste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimum‐
kestus [min]
Nõu läbimõõt
[mm]
Vasakpoolne
eesmine
2300
3200
10
125 – 210
Vasakpoolne
tagumine
2300
3200
10
125 – 210
Keskmine ees‐ 1400
mine
2500
4
125 – 145
Parempoolne
tagumine
2500
3600
3600
10
10
10
125 – 180
210 – 240
285 – 320
1600
2300
3000
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
nõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis
toodust suurem.
12. ENERGIATÕHUSUS
12.1 Tooteteave vastavalt EU 66/2014 kehtib ainult EL-i turu jaoks
Mudeli tunnus
EIS84486
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduvälja‐ Vasakpoolne eesmine
de läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Keskmine eesmine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
Keeduvälja energiatarbi‐
mine (EC electric coo‐
king)
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
183,3 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Keskmine eesmine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine
(EC electric hob)
183,1 Wh/kg
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
12.2 Energiasääst
Keeduala puudutavad energianäidud on
märgitud vastavate keeduväljade
tähistega.
•
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
EESTI
•
•
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
•
•
23
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
13. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
24
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 25
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 27
3. INSTALACJA.................................................................................................... 30
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 31
5. KRÓTKI PRZEWODNIK.................................................................................. 32
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................34
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 34
8. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 40
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 42
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 43
11. DANE TECHNICZNE......................................................................................45
12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 46
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
25
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
26
www.electrolux.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
POLSKI
•
•
27
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
•
•
•
•
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory
chłodzące lub obniżając
wydajność układu chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2
cm między dolną częścią
urządzenia a elementami
przechowywanymi w szufladzie.
Usunąć wszystkie przegrody
zamontowane w szafce pod
urządzeniem.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
•
•
•
•
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
POLSKI
•
•
•
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
•
29
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
30
www.electrolux.com
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć przewodu
zasilającego następującego typu:
H05V2V2-F, który jest odporny na
temperaturę co najmniej 90°C. W tym
celu należy skontaktować się z
miejscowym punktem serwisowym.
3.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej
może spowodować
nagrzewanie przedmiotów w
szufladzie podczas procesu
gotowania.
POLSKI
31
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
1
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
1
2
4.2 Układ panelu sterowania
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Aby wyświetlić dostępne ustawienia, należy dotknąć odpowiedniego symbolu.
Sym‐
bol
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Menu
Otwieranie i zamykanie Menu.
3
Wybór pola grzej‐
nego
Wyświetlanie suwaka dla wybranego pola grzej‐
nego.
Wskaźnik pola
grzejnego
Wskazanie pola grzejnego, dla którego włączo‐
ny jest suwak.
-
Ustawianie funkcji zegara.
Suwak
Regulacja mocy grzania.
7
PowerBoost
Włączanie funkcji.
8
Blokada
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
-
5
6
-
32
www.electrolux.com
Sym‐
bol
9
10
11
12
0-9
Uwagi
-
Okienko emitera sygnałów w podczerwieni funk‐
cji Hob²Hood. Nie należy go zakrywać.
Pauza
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wyświetlanie aktualnego ustawienia mocy grza‐
nia.
Bridge
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4.3 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
III / II / I Występuje
zagrożenie poparzeniem
przez ciepło resztkowe.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
5. KRÓTKI PRZEWODNIK
5.1 Korzystanie z ekranu
dotykowego
•
•
•
•
•
•
•
Aby włączyć daną opcję, należy
dotknąć odpowiedniego symbolu na
wyświetlaczu.
Wybrana funkcja włączy się po
zdjęciu palca z wyświetlacza.
Aby przewinąć dostępne opcje,
należy użyć szybkiego gestu lub
przesunąć palcem po wyświetlaczu.
Szybkość gestu wpływa na szybkość
przewijania ekranu.
Przewijanie może zatrzymać się
samoistnie lub można je przerwać,
dotykając wyświetlacza.
Dotykając odpowiednich symboli,
można zmienić większość
parametrów widocznych na
wyświetlaczu.
Aby wybrać żądaną funkcję lub czas,
można przewinąć listę i/lub dotknąć
wybranej opcji.
•
•
•
•
Gdy płyta grzejna jest włączona, a
niektóre symbole znikną z
wyświetlacza, należy dotknąć
wyświetlacza w dowolnym miejscu.
Wszystkie symbole zostaną ponownie
wyświetlone.
Po uruchomieniu niektórych funkcji na
wyświetlaczu pojawia się
wyskakujące okienko z dodatkowymi
informacjami.
Aktywne są tylko podświetlone
symbole.
Aby włączyć funkcję zegara, należy
najpierw wybrać pole grzejne.
5.2 Struktura Menu
Dotknąć
, aby uzyskać dostęp i
zmienić ustawienia płyty grzejnej lub
włączyć niektóre funkcje. W tabeli
przedstawiono podstawową strukturę
Menu.
POLSKI
Menu
Gotowanie wspomaga‐
ne
Funkcje płyty grzejnej
Roztapianie
Ustawienia
Blokada uruchom.
Stoper
Hob²Hood
H0 – wyłączone
H1 – tylko oświetlenie
H2 – niska prędkość wentylatora
H3 – tryb automatycznej pracy
wentylatora, niska prędkość
H4 – tryb automatycznej pracy
wentylatora, średnia prędkość
H4 – tryb automatycznej pracy
wentylatora, wysoka prędkość
H4 – tryb automatycznej pracy
wentylatora, zwiększona moc
Konfiguracja
Gotowanie wspomagane
Język
Dźwięki przycisków
Głośność sygnału
Jasność wyświetlacza
Serwis
Tryb demo
Licencja
Wyświetl wer. oprogr.
Historia alarmów
Resetuj wszyst. ust.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
wskazówkami, aby poruszać się po
Menu.
poruszania się po Menu użyć
przewinąć listę w górę i użyć
lub .
Po dotknięciu i przytrzymaniu niektórych
opcji dostępnych w Menu pojawia się ich
krótki opis. Postępować zgodnie ze
Po dotarciu na dół Menu należy
dotknąć
lub
, aby zamknąć Menu.
33
34
www.electrolux.com
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Pierwsze podłączenie do
sieci elektrycznej
Język, Jasność wyświetlacza i Głośność
sygnału.
Ustawienia można zmienić w Menu >
Ustawienia > Konfiguracja. Patrz
„Codzienna eksploatacja”.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania
należy ustawić następujące parametry:
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
7.1 Włączanie i wyłączanie
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
Dotknąć
przez 1 sekundę, aby
włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.
1-2
6 godz.
3-5
5 godz.
6
4 godz.
7-9
1,5 godz.
7.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia lub
nie ma naczynia na danym polu
grzejnym. Zaczyna migać biały
symbol pola grzejnego i po upływie 1
minuty indukcyjne pole grzejne
wyłącza się samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się komunikat i
urządzenie wyłącza się.
7.3 Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
Po ustawieniu naczynia na polu
grzejnym płyta grzejna automatycznie
wykrywa jego obecność i na
wyświetlaczu pojawia się odpowiedni
suwak. Jest on widoczny przez 8
sekund, po czym wyświetlacz powraca
do widoku głównego. Aby szybciej ukryć
suwak, należy dotknąć ekranu poza
obszarem suwaka.
Jeśli włączone są inne pola grzejne,
zakres ustawień mocy kolejnego pola
może być ograniczony. Patrz punkt
„Zarządzanie energią”.
POLSKI
Upewnić się, że naczynie
jest odpowiednie do płyt
indukcyjnych. Więcej
informacji na temat rodzajów
naczyń – patrz „Wskazówki i
porady”. Sprawdzić wielkość
naczynia w rozdziale „Dane
techniczne”.
7.4 Ustawienie mocy grzania
1. Włączyć płytę grzejną.
2. Ustawić naczynie na wybranym polu
grzejnym.
Na wyświetlaczu pojawi się suwak dla
aktywnego pola grzejnego i pozostanie
widoczny przez 8 sekund.
3. Dotknąć przesunąć palcem po
suwaku, aby ustawić żądaną moc
grzania.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
35
7.6 Zarządzanie energią
•
•
•
•
•
•
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3680 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3680 W.
Funkcja powoduje zmniejszenie mocy
innych pól grzejnych podłączonych do
tej samej fazy, co ma wpływ na
dostępne ustawienie mocy grzania.
Maksymalna wartość mocy grzania
jest widoczna na suwaku. Aktywne są
tylko wartości wyświetlane na biało.
Jeśli niedostępna jest wyższa moc
grzania, należy najpierw zmniejszyć ją
dla innych pól grzejnych.
7.5 PowerBoost
Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy
określonego pola grzejnego w zależności
od wielkości naczynia. Funkcję można
włączyć tylko na ograniczony czas.
1. Najpierw dotknąć symbolu
wybranego pola grzejnego.
lub przesunąć palcem w
2. Dotknąć
prawo, aby włączyć funkcję dla
wybranego pola grzejnego.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
Funkcja wyłączy się automatycznie. Aby
wyłączyć funkcję ręcznie, należy wybrać
pole grzejne i zmienić ustawienie mocy
grzania.
Informacje o maksymalnym
czasie działania funkcji
znajdują się w części „Dane
techniczne”.
7.7 Funkcja Bridge
Funkcja ta łączy dwa pola grzejne, które
działają jak jedno pole grzejne z tym
samym ustawieniem mocy grzania.
Umożliwia ona gotowanie w dużych
naczyniach.
1. Ustawić naczynie na dwóch polach
grzejnych. Naczynie powinno
zakrywać środki obu pól grzejnych.
2. Dotknąć , aby włączyć funkcję.
Symbol pola zmieni się.
3. Ustawić moc grzania.
Naczynie musi zakrywać środki obu pól
grzejnych, ale nie może wystawać poza
oznaczenie obszaru pola grzejnego.
36
www.electrolux.com
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić
ustawienie mocy grzania na 0.
Ewentualnie dotknąć
+STOP
po lewej stronie
wskazania zegara, dotknąć
obok i
potwierdzić wybór, gdy pojawi się
wyskakujące okienko.
Minutnik
Funkcji tej można używać, gdy płyta
grzejna jest włączona, ale nie pracują
pola grzejne.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
. Pola grzejne będą działać
niezależnie od siebie.
7.8 Zegar
+STOP
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego podczas danego
cyklu gotowania.
Funkcję można ustawić oddzielnie dla
każdego pola grzejnego.
1. Najpierw wybrać moc grzania dla
odpowiedniego pola grzejnego, a
następnie ustawić funkcję.
2. Dotknąć symbolu pola.
3. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
4. Zaznaczyć
, aby włączyć funkcję.
Symbole zmienią się na
.
5. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i/lub minuty).
6. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
Funkcja nie ma wpływu na działanie pól
grzejnych.
1. Wybrać dowolne pole grzejne.
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
suwak.
2. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
3. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i minuty).
4. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
po lewej stronie wskazania zegara,
dotknąć
obok i potwierdzić wybór, gdy
pojawi się wyskakujące okienko.
+STOP
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
Stoper
Funkcja automatycznie rozpoczyna
odliczanie czasu po włączeniu pola
grzejnego. Umożliwia ona kontrolowanie
czasu jego pracy.
1. Dotknąć
, aby przejść do Menu.
2. Przewinąć Menu, aby wybrać
Ustawienia > Stoper.
POLSKI
3. Dotknąć przełącznika, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Funkcja nie wyłącza się po zdjęciu
naczynia z pola grzejnego. Aby ręcznie
zresetować i ponownie uruchomić
i wybrać
funkcję, należy dotknąć
Resetowanie w wyskakującym okienku.
Funkcja rozpocznie odliczanie od 0. Aby
wybrać opcję Pauza dla funkcji w ciągu
jednego cyklu gotowania, należy dotknąć
i wybrać Pauza w wyskakującym
okienku. Wybrać Start, aby kontynuować
odliczanie.
7.9 Pauza
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, można
i . Wszystkie
używać tylko symboli
pozostałe symbole na panelu sterowania
są zablokowane.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Wyświetli się . Moc grzania zostanie
zmniejszona do wartości 1.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
.
Funkcja powoduje wyłączenie funkcji
PowerBoost. Przywrócenie najwyższej
mocy grzania następuje po ponownym
dotknięciu
.
7.10 Blokada
Podczas pracy płyty grzejnej można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
37
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i przytrzymać przez 3 sekundy.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
7.11 Blokada uruchom.
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
na wyświetlaczu, aby
1. Dotknąć
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia>Blokada
uruchom. z listy.
3. Ustawić przełącznik w położeniu
włączenia i dotknąć liter A-O-X w
kolejności alfabetycznej, aby włączyć
lub funkcję. Aby wyłączyć funkcję,
należy ustawić przełącznik w
położeniu wyłączenia.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.12 Język
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja >
Język z listy.
3. Wybrać odpowiedni język z listy.
Jeśli wybrano niewłaściwy język, należy
. Z wyświetlonej listy wybrać
dotknąć
trzecią opcję, a następne dwukrotnie
ostatnią opcję. Na koniec wybrać opcję
po prawej stronie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.13 Dźwięki przycisków /
Głośność sygnału
Możliwy jest wybór dźwięków
emitowanych przez płytę grzejną lub ich
wyłączenie. Dostępne ustawienia to
klikanie (domyślne) lub sygnały
dźwiękowe.
38
www.electrolux.com
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja>
Dźwięki przycisków / Głośność
sygnału z listy.
3. Wybrać odpowiednią opcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.14 Jasność wyświetlacza
Można zmienić ustawienie jasności
wyświetlacza.
Do wyboru są cztery jasności
wyświetlacza – od najniższej 1 do
najwyższej 4.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia >Konfiguracja >
Jasność wyświetlacza z listy.
3. Wybrać odpowiednie ustawienie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.15
Gotowanie
wspomagane
Funkcja ta dostosowuje temperaturę do
różnych rodzajów potraw i utrzymuje ją
podczas gotowania. Można ją włączyć
tylko dla jednego pola grzejnego po lewej
stronie lub dla obu pól grzejnych po lewej
stronie, jeśli działają w trybie łączonym.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Gotowanie wspomagane, a
następnie wybrać z listy rodzaj
potrawy, która będzie przyrządzana.
Dla każdego rodzaju potrawy
dostępnych jest kilka opcji.
Postępować zgodnie ze
wskazówkami na wyświetlaczu.
• Aby użyć ustawień domyślnych,
należy dotknąć OK w górnej
części wyskakującego okienka.
• Można ustawić funkcję zegara.
Gdy naczynie osiągnie
odpowiednią temperaturę, można
włączyć zegar.
• Można zmienić domyślne
ustawienie mocy grzania.
3. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i pojawi się wyskakujące
okienko. Aby zamknąć okienko i
uruchomić funkcję, należy dotknąć
OK. Aby na stałe wyłączyć
wyskakujące okienko, należy
zaznaczyć
funkcji.
przed włączeniem
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i Stop lub dotknąć
i wybrać
Gotowanie wspomagane, wybrać
dowolny rodzaj potrawy i dotknąć Stop.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
7.16
lub .
Roztapianie
Funkcji tej można używać do roztapiania
różnych produktów, np. czekolady lub
masła. Funkcji tej można użyć tylko dla
jednego pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Funkcje płyty grzejnej >
Roztapianie z listy.
3. Dotknąć Start.
Wybrać żądane pole grzejne.
Pojawi się wyskakujące okienko z
pytaniem, czy anulować poprzednie
ustawienia mocy grzania (jeśli
zostało wybrane).
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
symbolu wyboru pola grzejnego, a
następnie dotknąć Stop.
7.17 Hob²Hood
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
POLSKI
grzejnej ze współpracującym z nią
okapem kuchennym. Zarówno płyta
grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej.
W większości modeli okapów system
zdalnego sterowania jest domyślnie
wyłączony. Przed użyciem funkcji należy
go włączyć. Więcej informacji znajduje
się w instrukcji obsługi okapu.
Funkcja działa automatycznie w trybach
od H2 do H6. Domyślne ustawienie płyty
grzejnej to H5. Okap kuchenny będzie
reagował na każde włączenie płyty
grzejnej. Płyta grzejna będzie
automatycznie rozpoznawać temperaturę
naczyń i odpowiednio dostosowywać
prędkość wentylatora. Można ustawić
płytę grzejną, aby włączała tylko
oświetlenie – w tym celu należy wybrać
tryb H1.
Jeśli użytkownik zmieni
prędkość pracy wentylatora
okapu, nastąpi wyłączenie
domyślnego połączenia z
płytą grzejną. Aby ponownie
włączyć funkcję, należy
wyłączyć oba urządzenia i
ponownie je włączyć.
Tryb Auto‐ Gotowa‐
ma‐
nie1)
tycz‐
ne
oś‐
wiet‐
lenie
Smaże‐
nie2)
H0
Wył.
Wył.
Wył.
H1
Wł.
Wył.
Wył.
H23) Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
1
1
H3
Wył.
Wł.
Prędkość
wentylatora
1
Tryb Auto‐ Gotowa‐
ma‐
nie1)
tycz‐
ne
oś‐
wiet‐
lenie
39
Smaże‐
nie2)
H4
Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
1
1
H5
Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
1
2
H6
Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
2
3
1) Płyta grzejna rozpoznaje proces gotowa‐
nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐
wieniem trybu automatycznego.
2) Płyta grzejna rozpoznaje proces smaże‐
nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐
wieniem trybu automatycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oś‐
wietlenia jest niezależne od temperatury.
Zmiana trybów
Tryby zmieniają i dostosowują się
automatycznie. Jeśli hałas jest zbyt duży
lub prędkość wentylatora jest
niezadowalająca, można przełączać
tryby ręcznie.
1. Dotknąć
.
Wybrać Ustawienia > Hob²Hood z listy.
2. Wybrać odpowiedni tryb.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka.
Po zakończeniu gotowania i wyłączeniu
płyty grzejnej wentylator okapu może
nadal pracować przez pewien czas. Po
upływie tego czasu system wyłącza
wentylator automatycznie i uniemożliwia
jego przypadkowe włączenie przez
kolejne 30 sekund.
Oświetlenie okapu wyłącza się po
upływie 2 minut od wyłączenia płyty
grzejnej.
40
www.electrolux.com
8. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
możliwe jest szybkie zagotowanie
wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
8.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych,
płyta grzejna wykrywa ustawione na
niej naczynie.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Opisane odgłosy są normalnym
zjawiskiem i nie świadczą o usterce
urządzenia.
8.3 Öko Timer (Zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
8.4 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
POLSKI
Czas
(min)
41
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Wskazówki
1
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie.
ugotowanych potraw.
nie od
potrzeb
1-2
Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25
masła, czekolady, żelatyny.
Mieszać od czasu do czasu.
1-2
Ścinanie: puszystych omle‐
tów, smażonych jajek.
10 - 40
Gotować pod przykryciem.
2-3
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu.
Potrawy mleczne mieszać
od czasu do czasu.
3-4
Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45
ryb, mięsa.
Dodać kilka łyżek wody.
4-5
Gotowanie ziemniaków na
parze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
4-5
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszo‐
nych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
6-7
Delikatne smażenie: eska‐
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od
czasu.
ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb
sek, wątróbki, zasmażek, ja‐
jek, naleśników, pączków.
7-8
Intensywne smażenie np.
5 - 15
placków ziemniaczanych, po‐
lędwicy, steków.
9
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.
8.5 Wskazówki i porady
dotyczące korzystania z funkcji
Hob²Hood
Jeśli funkcja jest włączona:
•
•
•
Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
Nie należy zasłaniać panelu
sterowania płyty grzejnej.
•
Nie zakłócać sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. poprzez
zasłonięcie dłonią, uchwytem
naczynia lub wysokim naczyniem).
Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
42
www.electrolux.com
Inne urządzenia sterowane
zdalnie mogą zakłócać
sygnał. Nie należy używać
tego typu urządzeń w
pobliżu płyty grzejnej, jeśli
włączono funkcję Hob²Hood.
Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood
Pełna lista okapów kuchennych
współpracujących z tą funkcją znajduje
się na naszej witrynie internetowej.
Okapy kuchenne
Electrolux współpracujące z tą funkcją
muszą nosić oznaczenie .
Utrzymywać w czystości
okienko emitera sygnałów w
podczerwieni funkcji
Hob²Hood.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
9.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
•
•
•
oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
Na powierzchni płyty grzejnej znajdują
się biegnące poziomo rowki. Czyścić
płytę grzejną wilgotną ściereczką z
dodatkiem detergentu, wykonując
płynne ruchy od lewej do prawej
strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć
płytę grzejną do sucha miękką
ściereczką, wykonując płynne ruchy
od lewej do prawej strony.
POLSKI
43
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐
grzejnej lub sterować nią.
łączona do zasilania lub
jest podłączona nieprawid‐
łowo.
Środek zaradczy
Sprawdzić, czy płytę grzej‐
ną podłączono prawidłowo
do zasilania. Patrz sche‐
mat połączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
W ciągu 60 sekund nie us‐
tawiono mocy grzania.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksy‐
malnie 60 sekund ustawić
moc grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czuj‐
ników.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Działa funkcja Pauza.
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
Wyświetlacz nie reaguje na Część wyświetlacza jest
dotyk.
zakryta lub naczynia są us‐
tawione zbyt blisko wy‐
świetlacza.
Na wyświetlaczu jest jakiś
płyn lub przedmiot.
Usunąć blokujące przed‐
mioty. Odsunąć naczynia
od wyświetlacza.
Oczyścić wyświetlacz i za‐
czekać, aż urządzenie os‐
tygnie. Odłączyć płytę
grzejną od zasilania. Po
upływie minuty ponownie
podłączyć płytę grzejną.
Rozlega się sygnał dźwię‐ Zakryto jedno lub więcej
kowy i urządzenie wyłącza pól czujników.
się.
Gdy płyta grzejna jest wy‐
łączona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
44
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
Wskaźnik ciepła resztko‐
wego nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorą‐
ce, ponieważ działało za
krótko lub nastąpiło uszko‐
dzenie czujnika.
Nie można włączyć naj‐
większej mocy grzania.
Inne pole grzejne jest usta‐ Najpierw należy zmniej‐
wione na największą moc szyć moc drugiego pola
grzania.
grzejnego.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było
gorące, należy skontakto‐
wać się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
Pola czujników nagrzewają Naczynie jest za duże lub
się.
ustawione za blisko ele‐
mentów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Funkcja Hob²Hood nie
działa.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Funkcja Hob²Hood jest
włączona, ale działa tylko
oświetlenie.
Włączono tryb H1.
Zmienić tryb na H2-H6 lub
zaczekać, aż uruchomi się
tryb automatyczny.
Funkcja Hob²Hood działa
w trybie H1-H6, ale działa
oświetlenie.
Prawdopodobnie problem
jest związany z żarówką
oświetlenia.
Skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwiso‐
wym.
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwięko‐
łączone.
we. Patrz „Codzienna eks‐
ploatacja”.
Ustawiono niewłaściwy ję‐
zyk.
Przypadkowo zmieniono
język.
Pole grzejne wyłącza się.
Pojawia się komunikat os‐
trzegawczy informujący o
tym, że pole grzejne się
wyłączy.
Wyłączenie pola grzejnego Patrz „Codzienna eksploa‐
przez funkcję Samoczynne tacja”.
wyłączenie.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Wyświetla się
munikat.
Działa funkcja Blokada.
oraz ko‐
Przywrócić ustawienia fa‐
bryczne wszystkich funkcji.
Wybrać opcję Resetuj
wszyst. ust. w Menu.
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie minu‐
ty ponownie podłączyć pły‐
tę grzejną. Ustawić Język,
Jasność wyświetlacza i
Głośność sygnału.
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
POLSKI
45
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Wyświetla się O - X - A.
Działa funkcja Blokada
uruchom..
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
Miga
Brak naczynia na polu
grzejnym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego
naczynia.
Użyć odpowiedniego na‐
czynia. Patrz „Wskazówki i
porady”.
.
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz „Dane techniczne”.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐ W płycie grzejnej wystąpiła Wyłączyć płytę grzejną i
usterka.
włączyć ponownie po 30
sekundach. Jeśli ponownie
wyświetli się , należy
odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie 30
sekund ponownie podłą‐
czyć płytę. Jeśli problem
będzie występował nadal,
należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał Podłączenie do sieci elek‐
dźwiękowy.
trycznej jest nieprawidło‐
we.
10.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy upewnić się, że
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
11. DANE TECHNICZNE
11.1 Tabliczka znamionowa
Model EIS84486
Typ 62 D4A 03 CA
Moc indukcyjna 7.35 kW
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
Numer produktu 949 596 963 00
220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.35 kW
46
www.electrolux.com
11.2 Licencja na
oprogramowanie
Pełna treść licencji znajduje się w: Menu
> Ustawienia > Serwis > Licencja.
Oprogramowanie piekarnika
wykorzystuje chronione prawem
autorskim oprogramowanie
licencjonowane, m.in. pod nazwami
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2.0.
Kod źródłowy oprogramowania open
source można pobrać, używając
hiperłącza na stronie internetowej
produktu.
11.3 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ PowerBoost
nowa (maksy‐ [W]
malna moc
grzania) [W]
PowerBoost
maksymalny
czas [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Lewe przednie
2300
3200
10
125 - 210
Lewe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Środkowe
przednie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
12.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 dotyczą
tylko rynku UE
Oznaczenie modelu
EIS84486
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
4
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Lewe przednie
Lewe tylne
Środkowe przednie
Prawe tylne
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
32,0 cm
POLSKI
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe przednie
Lewe tylne
Środkowe przednie
Prawe tylne
Zużycie energii przez pły‐
tę grzejną (EC electric
hob)
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
183,3 Wh/kg
183,1 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Parametry elektryczne pola grzejnego są
odpowiednio oznaczone przy
poszczególnych polach grzejnych.
12.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
47
•
•
•
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
13. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
867350400-A-502018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement