Alno EHT332X , ZBX622SS, AME3039NN User manual

Alno EHT332X             , ZBX622SS, AME3039NN User manual
GEBRUIKSAANWIJZING
Model No.
Produkt-No
Serien-No.
EHT 332 X
949 600 228
NL
BE
1
Inhoud
Blz.
Waarschuwingen en belangrijke adviezen gaskookplateaus ........................... 3
Bediening .................................................................................................... 5
Plaatsen van branderrring en branderdeksel ................................................... 5
Installatie .................................................................................................... 6
Uitsnijmaten .................................................................................................... 8
Externe afmetingen verschillende units .......................................................... 8
Bougie voor de elektrische ontsteking ............................................................ 9
Vlambeveiliging ............................................................................................... 9
Gebruik en onderhoud ................................................................................... 11
Aansluiting .................................................................................................. 12
Technische gegevens .................................................................................... 13
Garantiebepalingen en service ...................................................................... 17
Het is belangrijk u op de hoogte te stellen van de werking van de afzuigunit
voordat u deze gebruikt. Daarom willen wij u verzoeken eerst deze
gebruiksaanwijzing te lezen. Als u de tijd en moeite neemt om dit te doen zijn wij
ervan overtuigd dat u zult ontdekken dat de zojuist aangeschafte ELECTROLUX
unit aan uw verwachtigen voldoet.
Hoogachtend,
ELECTROLUX
2
Waarschuwingen en belangrijke
adiezen gaskookplateaus
ombouwmateriaal.
Het is uiterst belangrijk dat het bij het
apparaat behorende instruktieboekje
bewaard blijft. Zou het apparaat door u
aan lemand anders gegeven of
verkocht worden, of zou het apparaat
in het huls van waaruit u verhuist
achterblijven, dan dient de nieuwe
gebruik(st)er over het instuktieboekje
en an de daarin opgenomen
waarschuwingen te kunnen
beschikken.
Een eventueel noodzakelijke wijziging
van de gas- en/of
elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve
van de installatie van dit apparaat,
dienen eveneens door een erkend
installateur uitgevoerd te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm
dan ook, dit apparaat of de
eigenschappen daarvan te veranderen.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld
voor uw en andermans veiligheid. U
wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of
in gebruik neemt.
Gebruik noolt te kleine of onstabiel
staande pannen.
Wees uiterst voorzichtig met olie en
vet. Houd tijdens het in gebruik zijn
van het kookplateau kinderen uit de
buurt.
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt
voor het gebruik door volwassenen.
Het is gevaarlijk om kinderen het
apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
Indien het kookplateau van een deksel
voorzien is, dan is het deksel bedoeld
voor het vrijhouden van stof in
gesloten toestand en voor het
opvangen van spatten in open toestand.
Gebruik het deksel nergens anders
voor.
Installatie en aansluiting dienen door
een daartoe erkend installateur
uitgevoerd te worden, volgens de hem,
uit hoofde van zijn erkenning, bekende
voorschriften. Bij aflevering door de
fabrikant of importeur is het
kookplateau uitsluitende geschikt voor
gebruik op aardgas. Een eventuele
ombouw voor het gebruik op
flessengas, mag alleen door een erkend
installateur gebeuren, onder
gebruikmaking van oprigineel, door de
fabrikant van het kookplateau geleverd
Regelmatig schoonmaken, in feite na
elk gebruik, voorkomt lelijk worden
van de materiaaloppervlakken en
slecht funktioneren van de branders en
eventuele bougies.
3
Draal altijd eerst de vlam laag of uit
voor u de pan van het plateau neemt.
Overtuig u ervan dat de knoppen in de
uit-stand staan zodra u het plateau niet
meer gebruikt.
Goede ventilatie van het vertrek
waarin het gaskookplateau gebruikt
wordt is van groot belang; bij slechte
ventilatie kan zuurstofgebrek optreden.
Raadpleeg uw installateur of laat u
voorlichten door het plaatselijk
energiebedrijf.
Een brander behoort rondom te
branden. Vermijd sterke tocht. Indien,
onder normale omstandigheden, een
brander niet rondom brandt, makk de
brander dan schoon volgens de
aanwijzingen in het instruktieboekje.
Helpt dat niet, raadpleeg dan uw
installateur of do servicedinest.
Tracht, in geval van storing of defekt,
dit apparaat niet zelf te repareren.
Reparaties welke door niet-deskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen
tot schade of letsel leiden.
Laat inspektie- en/of
herstelwerkzaamheden uitvoeren door
ELGROEP SERVICE en laat geen
andere den originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
4
Bediening
Energie-Regeling
Beide branders worden traploos
geregeld door middel van de
respektievelijke knop:
Betekent uit:
Brander 2
Brander 1
Betekent maximum warmte:
Betekent minimum warmte:
Symbool
Regelaar voor de achterste brander:
Regelaar voor de voorste brander:
Plaatsen van branderring en
branderdeksel
1 2
Het is belanrijk dat zowel de
branderring als het branderdeksel
korrekt geplaatst worden. De
branderring is voorzien van openingen
voor de bougie en de thermovoeler.
Indien de branderring niet goed
geplaatst wordt, heeft dat niet of slecht
funktioneren tot gevolg en kan
vroegtijdige beschadiging optreden.
Groed
Fout
5
Installatie
Toepassing
Installatie
Het kookplateau is uitsluitend voor
huishoudelijk gebruik bedoeld.
Laat de installatie door een erkend
installateur uitvoeren. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor schade of letsel
veroorzaakt door verkeerde installatie.
Wij adviseren u de raadgevingen voor
de installatie, de bediening, het
gebruik en het onderhoud, zoals
beschreven in dit boekje, op te volgen.
Plaats
Wij adviseren u het kookplateau
zodanig in te bouwen dat het, tijdens
het gebruik, geen andere zaken in de
weg zit. Houd ruimte aan tenminste
één zijkant vrij voor het afzetten van
hete pannen.
Plaats het meubel waar het
kookplateau ingebouwd wordt niet in
een smaale doorgang of naast een deur
welke naar de verkeerde kant open
gaat.
Ventilatie
Het vertrek moet goed geventileerd
kunnen worden. Met name bij de
aanwezigheid van een in werking
zijnde afzuigkap treedt zuurstofgebrek
op. Raadpleeg uw installateur of het
plaatselijk voorlichtingsburo van het
energiebedrijf.
Transportschade
Meld zichtbare transportschade direkt
bij uw leverancier of de bezorger.
6
Inbouwhoogte
Het kookplateau kan in elk
keukenmeubel met een werkbladdikte
tussen 28 mm en 40 mm ingebouwd
worden.
Tussen de onderkant van het plateau en
een eventueel ondergebouwde oven
moet tenminste 45 mm rulmte
vrijgehouden worden (zie tekening).
Bevestiging
Schroef de bevestigingsbeugels zover
uit tot ze onder het werkblad grijpen.
Draai de schroeven vast (zie tekening).
7
Uitsnijmaten
Zaag het rechthoekige gat uit aan de
hand van het gekozen plateau of
kombinatie van plateaus.
De diepte van het gat bedraagt voor alle
plateaus: 490 mm.
De breedte van het gat is de som van
aale externe afmetingen van de plateaus,
minus 20 mm.
Minimum afstand
tot de muur:
150 mm
Montage verstevigings-strip
Bij elke 2-platen/zones/brandes plateau
is een verstevignings-strip, met aan
beide kanten een drager, meeverpakt.
Zodra meerdere plateaus naast elkaar
ingebouwd worden, moet tussen elk
plateau een stripo gelegd worden. Het is
niet nodig de strip aan het
keukenmeubel te bevestigen; de strip
wordt automatisch door het plateau op
z'n plaats gehouden.
Verstevigings
strippen
Externe afemtingen
verschlillende units
145 mm:
Afzuigkap
290 mm:
Twee -plaats elektrisch plateau
Twee-zones keramisch elektrisch
plateau
Twee-branders gasplateau.
580:
Vier -plaats elektrisch plateau
Vier-zones keramisch elektrisch plateau
Vier-branders gasplateau.
8
Minimum afstand
tot de muur:
50 mm (nietovtiambaarmateriaal
Bougi (A) voor de elektrische
ontsteking
Brander
Elke brander is voorzien van een
bougie. Zolang de betreffende
bedieningsknop ingedrukt is, vonkt de
bougie.
Vlambeveiliging (B)
Het apparaat is thermisch beveiligd
tegen het uitstromen van gas op alle
gaskranen, zodat wanneer de vlam
uitgaat, door wat voor oorzaak dan
ook, de gasvoorziening naar de
brander autimatisch wordt afgesloten
na enkele sekonden (max. 90
sekonden).
Opmerking: Bij het aansteken van de
betreffende brander zal de kraan, door
het ingedrukt houden van de knop, gas
door laten.
Druk de betreffende bedieningsknop in
en draal hem linksom op het grotevlam symbool. De betreffende bougie
zal nu vonken en de betreffende
brander ontsteken.
Zodra het gas brandt draait u de knop
iets verder linksom om het vonken te
stoppen.
Daarna kunt u de vlamgrootte traploos
van groot (grote-vlam symbool) naar
klein (kleine-vlam symbool) regelen.
9
Inspuiter
Nadat de brander is onststoken, dient
de bedieningsknop ca. 10 sec.
ingedrukt te worden gehouden, zodat
de automatische thermostaat
geaktiveerd wordt (de thermovoeler is
nu warm). Nu kunt U de knop loslaten.
10
Gebruik en onderhoud
Oppervlakken van roestvrij
staal
Gebruik voor dagelijks onderhoud een
vochtige doek. Gebruik een vloeibaar
schuurmiddel bij grovere vervuiling.
Bij reiniging altijd in de slijprichting
van het staal wrijven. Teneinde de
staalglans te bewaren wordt
aangeraden het staal regelmatig met
een daarvoor geschikt poetsmiddel te
bewerken.
Bij poetsen altijd in de slijprichting
van het staal wrijven (dwars).
Gebruik nooit staalwol, metalen
schuurspons of andere krassende
schoonmaakmiddelen.
Overkoken vermijden. Wanneer er
onverhoopt toch water in de brander is
gekomen, het water met een niet
pluizige doek verwijderen voordat de
brander opnieuw aangestoken wordt.
11
Aansluiting
Gas-aansluiting
Het aansluiten van het kookplateau op
de gasvoorziening dient door een
erkend installateur te gebeuren.
De installateur dient daarbij de hem
bekende voorschriften alsmede de
eventeule plaatselijke voorschriften in
acht te nemen.
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting ten behoeve
van de vonkontsteking dient eveneens
door een erkend installateur te
gebeuren.
Een normaal stopkontakt, voorzien van
(aangesloten en funktionerende)
aardkontakten is voldoende.
Het betreffende stopkontakt moet ook
na het inbouwen van het plateau
bereikbaar zijn.
Het plateau moet zodanig zijn
ingebouwd dat aanraking van
spanningvoerende delen niet mogelijk
is.
Het plateau dient deugdelijk geaard te
zijn.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade of letsel, onstaan door het niet
voldoen aan bovenstaande
velliheldsvoorschriften.
12
Technische gegevens
Dit gasapparaat is -goedgekeurd en
voorzlen van het -merk ter
voldoening ann de richtlijn voor
gaspparten (90/396/EEG), de richtlijn
voor laagspanning (73/23/EEG) en de
EMC-richtlijn (89/336/EEG) incl. de
doorgevoerde richtlijnwijzigingen.
Kategorie und Druck:
NL: II2L3B/P -25 -28/37 mbar
BE: II2E+3+ -20/25 mbar -28/37 mbar
NL
Gassoort:
Aardgas
Gas-aansluiting:
14 mm bluis met 0,5 inch gasdraad
knelfitting
Aansluitwaarde gas:
5,0 kW
Nominaal verbruik, aardgas:
0,55 m³/h
Nominaal verbreuik, flessengas:
383g/h
13
Achterste brander:
Inspuiter (aardgas)
Bypass (aardgas)
3,0 kW
ø 1,19
ø 0,39
Voorste brander
Inspuiter (aardgas)
Bypass (aardgas)
2,0 kW
ø 0,96
ø 0,30
Elektrische aansluiting (ontsteking):
220-230 V
Let op (FSD)
Het apparaat is voorzien van een
vlambeveiliging (thermokoppel).
Het apparaat voldoet gastechnisch aan
de Europese Norm (PR)EN30-1 II 25 -30 mbar.
Het apparaat voldoet aan de Europese
Richtlijn EG 87/308 van 2.6.1987 met
betrekking to de radioontstoring.
2L3
14
Dit gasapparaat is -goedgekeurd en
voorzlen van het -merk ter
voldoening ann de richtlijn voor
gaspparten (90/396/EEG), de richtlijn
voor laagspanning (73/23/EEG) en de
EMC-richtlijn (89/336/EEG) incl. de
doorgevoerde richtlijnwijzigingen.
Kategorie und Druck:
NL: II2L3B/P -25 -28/37 mbar
BE: II2E+3+ -20/25 mbar -28/37 mbar
BE
Gassoort:
Aardgas
Gas-aansluiting:
14 mm bluis met 0,5 inch gasdraad
knelfitting
Aansluitwaarde gas:
5,0 kW
Nominaal verbruik, aardgas:
0,55 m³/h
Nominaal verbreuik, flessengas:
383g/h
15
Achterste brander:
Inspuiter (aardgas)
Bypass (aardgas)
3,0 kW
ø 1,19
ø 0,39
Voorste brander
Inspuiter (aardgas)
Bypass (aardgas)
2,0 kW
ø 0,96
ø 0,30
Elektrische aansluiting (ontsteking):
220-230 V
Let op (FSD)
Het apparaat is voorzien van een
vlambeveiliging (thermokoppel).
Het apparaat voldoet gastechnisch aan
de Europese Norm II 2L- 25 -30 mbar.
Het apparaat voldoet aan de Europese
Richtlijn EG 87/308 van 2.6.1987 met
betrekking to de radioontstoring.
16
Garantiebepalingen en service
Onze toestellen worden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid
geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt.
Onze klantendienst zal dit op verzoek
herstellen, zowel binnen als buiten de
waarborgtermijn. De levensduur van
het toestel wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
onderdelen worden ons eigendom.
Onderstaande waarborgvoorwaarden
zijn gestoeld op de EU Richtlijn
99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek.
De daaruit voortvloeiende rechten
blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de
verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
5. De waarborg heeft geen betrekking
op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof,
rubber, die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik
Voor dit toestel verlenen wij waarborg
volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met
inachtneming van de voorwaarden 2
tot en met 15 gebreken aan het toestel
die zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker. Deze
waarborgvoorwaarden zijn niet van
toepassing in geval van professioneel
of daarmee gelijk te stellen gebruik.
3. Het gebrek moet terstond gemeld
worden, om mogelijke verdere schade
te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient
het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
6. De waarborg heeft geen betrekking
op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het toestel
onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor
schade veroorzaakt door:
· chemische en elektrochemische
inwerking van water,
· abnormale milieuomstandigheden in
het algemeen
· voor het toestel oneigenlijke
bedrijfsomstandigheden
· contact met agressieve stoffen.
2. De waarborgprestatie houdt in dat
het toestel kosteloos wordt
teruggebracht in de toestand die het
had voor het defect optrad. Gebrekkige
onderdelen worden hersteld of
vervangen. Kosteloos vervangen
17
8. De waarborg heeft geen betrekking
op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, niet vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of
montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt
wanneer het defect werd veroorzaakt
door herstelling of ingrepen door
derden die niet bevoegd of niet
deskundig zijn, of wanneer het toestel
voorzien werd van toebehoren of
onderdelen die niet origineel zijn en
daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen
worden vervoerd dienen te worden
overhandigd of gezonden naar onze
klantendienst. Herstelling ter plaatse
kan slechts worden gevraagd voor
grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is
ingebouwd, ondergebouwd,
opgehangen of geplaatst dat de
benodigde tijd voor het in- en
uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, dan worden de
hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade
die ontstaat door abnormale in- of
uitbouw komt ten laste van de
gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode
de herstelling van hetzelfde gebrek
meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn
wordt in overleg met de gebruiker een
gelijkwaardige vervanging geleverd. In
geval van vervanging behouden we ons
het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken
gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft
geen verlenging van de
waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een
waarborg van 12 maanden, uitsluitend
op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het
bijzonder vergoeding van schade
ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is
vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een
vergoeding de aankoopwaarde van het
toestel niet overtreffen.
18
Deze waarborgvoorwaarden gelden
voor in België gekochte en/of in
gebruik zijnde toestellen. Indien een
toestel naar het buitenland wordt
gebracht dient de gebruiker na te gaan
of het toestel voldoet aan de technische
voorwaarden ( o.a. spanning,
frequentie, installatievoorschriften,
gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land. Voor in het
buitenland aangeschafte toestellen
dient de gebruiker zich zelf te
vergewissen van de bepalingen in
België. Noodzakelijke of gewenste
aanpassingen vallen niet onder de
waarborg, en kunnen niet altijd worden
aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn
staat onze klantendienst u ter
beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
19
20
325 87-7160 Rev. 5-206
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement