Electrolux AHT632X, EHT632X              User manual
GEGRUIKSAANWIJZING EN
INSTALLATIEVOORSCHRIFT
Model No.
Produkt-No
Serien-No.
325 87-7261 Rev. 2-938
DNG 642 X
949 600 532
ZANUSSI
1
NL
Inhoud
Blz.
Technische gegevens ...................................................................................... 3
Waarschuwingen en belangrijke adviezen gaskookplateaus ........................... 7
Aansluiting .................................................................................................... 9
Bediening .................................................................................................. 10
Plaatsen van branderrring en branderdeksel ................................................. 10
Installatie .................................................................................................. 11
Uitsnijmaten .................................................................................................. 13
Externe afmetingen verschillende units ........................................................ 13
Bougie voor de elektrische ontsteking .......................................................... 15
Vlambeveiliging ............................................................................................. 15
Gebruik en onderhoud ................................................................................... 17
Garantiebepalingen en service ...................................................................... 18
Het is belangrijk u op de hoogte te stellen van de werking van de afzuigunit
voordat u deze gebruikt. Daarom willen wij u verzoeken eerst deze
gebruiksaanwijzing te lezen. Als u de tijd en moeite neemt om dit te doen zijn wij
ervan overtuigd dat u zult ontdekken dat de zojuist aangeschafte Zanussi unit aan
uw verwachtigen voldoet.
Hoogachtend,
Zanussi
2
Technische gegevens
Dit gasapparaat is -goedgekeurd en
voorzlen van het -merk ter
voldoening ann de richtlijn voor
gaspparten (90/396/EEG), de richtlijn
voor laagspanning (73/23/EEG) en de
EMC-richtlijn (89/336/EEG) incl. de
doorgevoerde richtlijnwijzigingen.
Kategorie und Druck:
DE: III1abd2ELL3B/P -/8 -20 -50
mbar
NL: II2L3B/P -25 -28/37 mbar
FR: II2E+3+ -20/25 mbar -28/37 mbar
BE: II2E+3+ -20/25 mbar -28/37 mbar
IT: III1a2H3+ -8 -20 -28/37 mbar
NL
Gassoort:
Aardgas
Gas-aansluiting:
14 mm bluis met 0,5 inch gasdraad
knelfitting
Aansluitwaarde gas:
5,0 kW
Nominaal verbruik, aardgas:
0,55 m³/h
Nominaal verbreuik, flessengas:
383g/h
3
Achterste brander:
Inspuiter (aardgas)
Bypass (aardgas)
3,0 kW
ø 1,19
ø 0,39
Voorste brander
Inspuiter (aardgas)
Bypass (aardgas)
2,0 kW
ø 0,96
ø 0,30
Elektrische aansluiting (ontsteking):
220-230 V
Let op (FSD)
Het apparaat is voorzien van een
vlambeveiliging (thermokoppel).
Het apparaat voldoet gastechnisch aan
de Europese Norm (PR)EN30-1 II 25 -30 mbar.
Het apparaat voldoet aan de Europese
Richtlijn EG 87/308 van 2.6.1987 met
betrekking to de radioontstoring.
2L3
4
Dit gasapparaat is -goedgekeurd en
voorzlen van het -merk ter
voldoening ann de richtlijn voor
gaspparten (90/396/EEG), de richtlijn
voor laagspanning (73/23/EEG) en de
EMC-richtlijn (89/336/EEG) incl. de
doorgevoerde richtlijnwijzigingen.
Kategorie und Druck:
DE: III1abd2ELL3B/P -/8 -20 -50
mbar
NL: II2L3B/P -25 -28/37 mbar
FR: II2E+3+ -20/25 mbar -28/37 mbar
BE: II2E+3+ -20/25 mbar -28/37 mbar
IT: III1a2H3+ -8 -20 -28/37 mbar
BE
Gassoort:
Aardgas
Gas-aansluiting:
14 mm bluis met 0,5 inch gasdraad
knelfitting
Aansluitwaarde gas:
5,0 kW
Nominaal verbruik, aardgas:
0,55 m³/h
Nominaal verbreuik, flessengas:
383g/h
5
Achterste brander:
Inspuiter (aardgas)
Bypass (aardgas)
3,0 kW
ø 1,19
ø 0,39
Voorste brander
Inspuiter (aardgas)
Bypass (aardgas)
2,0 kW
ø 0,96
ø 0,30
Elektrische aansluiting (ontsteking):
220-230 V
Let op (FSD)
Het apparaat is voorzien van een
vlambeveiliging (thermokoppel).
Het apparaat voldoet gastechnisch aan
de Europese Norm II 2L- 25 -30 mbar.
Het apparaat voldoet aan de Europese
Richtlijn EG 87/308 van 2.6.1987 met
betrekking to de radioontstoring.
6
Waarschuwingen en belangrijke
adiezen gaskookplateaus
ombouwmateriaal.
Het is uiterst belangrijk dat het bij het
apparaat behorende instruktieboekje
bewaard blijft. Zou het apparaat door u
aan lemand anders gegeven of
verkocht worden, of zou het apparaat
in het huls van waaruit u verhuist
achterblijven, dan dient de nieuwe
gebruik(st)er over het instuktieboekje
en an de daarin opgenomen
waarschuwingen te kunnen
beschikken.
Een eventueel noodzakelijke wijziging
van de gas- en/of
elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve
van de installatie van dit apparaat,
dienen eveneens door een erkend
installateur uitgevoerd te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm
dan ook, dit apparaat of de
eigenschappen daarvan te veranderen.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld
voor uw en andermans veiligheid. U
wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of
in gebruik neemt.
Gebruik noolt te kleine of onstabiel
staande pannen.
Wees uiterst voorzichtig met olie en
vet. Houd tijdens het in gebruik zijn
van het kookplateau kinderen uit de
buurt.
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt
voor het gebruik door volwassenen.
Het is gevaarlijk om kinderen het
apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
Indien het kookplateau van een deksel
voorzien is, dan is het deksel bedoeld
voor het vrijhouden van stof in
gesloten toestand en voor het
opvangen van spatten in open toestand.
Gebruik het deksel nergens anders
voor.
Installatie en aansluiting dienen door
een daartoe erkend installateur
uitgevoerd te worden, volgens de hem,
uit hoofde van zijn erkenning, bekende
voorschriften. Bij aflevering door de
fabrikant of importeur is het
kookplateau uitsluitende geschikt voor
gebruik op aardgas. Een eventuele
ombouw voor het gebruik op
flessengas, mag alleen door een erkend
installateur gebeuren, onder
gebruikmaking van oprigineel, door de
fabrikant van het kookplateau geleverd
Regelmatig schoonmaken, in feite na
elk gebruik, voorkomt lelijk worden
van de materiaaloppervlakken en
slecht funktioneren van de branders en
eventuele bougies.
7
Draal altijd eerst de vlam laag of uit
voor u de pan van het plateau neemt.
Overtuig u ervan dat de knoppen in de
uit-stand staan zodra u het plateau niet
meer gebruikt.
Goede ventilatie van het vertrek
waarin het gaskookplateau gebruikt
wordt is van groot belang; bij slechte
ventilatie kan zuurstofgebrek optreden.
Raadpleeg uw installateur of laat u
voorlichten door het plaatselijk
energiebedrijf.
Een brander behoort rondom te
branden. Vermijd sterke tocht. Indien,
onder normale omstandigheden, een
brander niet rondom brandt, makk de
brander dan schoon volgens de
aanwijzingen in het instruktieboekje.
Helpt dat niet, raadpleeg dan uw
installateur of do servicedinest.
Tracht, in geval van storing of defekt,
dit apparaat niet zelf te repareren.
Reparaties welke door niet-deskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen
tot schade of letsel leiden.
Laat inspektie- en/of
herstelwerkzaamheden uitvoeren door
ELGROEP SERVICE en laat geen
andere den originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
8
Aansluiting
Gas-aansluiting
Het aansluiten van het kookplateau op
de gasvoorziening dient door een
erkend installateur te gebeuren.
De installateur dient daarbij de hem
bekende voorschriften alsmede de
eventeule plaatselijke voorschriften in
acht te nemen.
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting ten behoeve
van de vonkontsteking dient eveneens
door een erkend installateur te
gebeuren.
Een normaal stopkontakt, voorzien van
(aangesloten en funktionerende)
aardkontakten is voldoende.
Het betreffende stopkontakt moet ook
na het inbouwen van het plateau
bereikbaar zijn.
Het plateau moet zodanig zijn
ingebouwd dat aanraking van
spanningvoerende delen niet mogelijk
is.
Het plateau dient deugdelijk geaard te
zijn.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade of letsel, onstaan door het niet
voldoen aan bovenstaande
velliheldsvoorschriften.
9
Bediening
Energie-Regeling
Beide branders worden traploos
geregeld door middel van de
respektievelijke knop:
Betekent uit:
Betekent maximum warmte:
Betekent minimum warmte:
Symbool
Regelaar voor de achterste brander:
Regelaar voor de voorste brander:
Plaatsen van branderring en
branderdeksel
Het is belanrijk dat zowel de
branderring als het branderdeksel
korrekt geplaatst worden. De
branderring is voorzien van openingen
voor de bougie en de thermovoeler.
Indien de branderring niet goed
geplaatst wordt, heeft dat niet of slecht
funktioneren tot gevolg en kan
vroegtijdige beschadiging optreden.
Groed
Fout
10
Installatie
Toepassing
Installatie
Het kookplateau is uitsluitend voor
huishoudelijk gebruik bedoeld.
Laat de installatie door een erkend
installateur uitvoeren. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor schade of letsel
veroorzaakt door verkeerde installatie.
Wij adviseren u de raadgevingen voor
de installatie, de bediening, het
gebruik en het onderhoud, zoals
beschreven in dit boekje, op te volgen.
Plaats
Wij adviseren u het kookplateau
zodanig in te bouwen dat het, tijdens
het gebruik, geen andere zaken in de
weg zit. Houd ruimte aan tenminste
één zijkant vrij voor het afzetten van
hete pannen.
Plaats het meubel waar het
kookplateau ingebouwd wordt niet in
een smaale doorgang of naast een deur
welke naar de verkeerde kant open
gaat.
Ventilatie
Het vertrek moet goed geventileerd
kunnen worden. Met name bij de
aanwezigheid van een in werking
zijnde afzuigkap treedt zuurstofgebrek
op. Raadpleeg uw installateur of het
plaatselijk voorlichtingsburo van het
energiebedrijf.
Transportschade
Meld zichtbare transportschade direkt
bij uw leverancier of de bezorger.
11
Inbouwhoogte
Het kookplateau kan in elk
keukenmeubel met een werkbladdikte
tussen 28 mm en 40 mm ingebouwd
worden.
Tussen de onderkant van het plateau en
een eventueel ondergebouwde oven
moet tenminste 45 mm rulmte
vrijgehouden worden (zie tekening).
Bevestiging
Schroef de bevestigingsbeugels zover
uit tot ze onder het werkblad grijpen.
Draai de schroeven vast (zie tekening).
12
Uitsnijmaten
Zaag het rechthoekige gat uit aan de
hand van het gekozen plateau of
kombinatie van plateaus.
De diepte van het gat bedraagt voor alle
plateaus: 490 mm.
De breedte van het gat is de som van
aale externe afmetingen van de plateaus,
minus 20 mm.
Minimum afstand
tot de muur:
150 mm
Montage verstevigings-strip
Bij elke 2-platen/zones/brandes plateau
is een verstevignings-strip, met aan
beide kanten een drager, meeverpakt.
Zodra meerdere plateaus naast elkaar
ingebouwd worden, moet tussen elk
plateau een stripo gelegd worden. Het is
niet nodig de strip aan het
keukenmeubel te bevestigen; de strip
wordt automatisch door het plateau op
z'n plaats gehouden.
Verstevigings
strippen
Externe afemtingen
verschlillende units
145 mm:
Afzuigkap
290 mm:
Twee -plaats elektrisch plateau
Twee-zones keramisch elektrisch
plateau
Twee-branders gasplateau.
580:
Vier -plaats elektrisch plateau
Vier-zones keramisch elektrisch plateau
Vier-branders gasplateau.
13
Minimum afstand
tot de muur:
50 mm (nietovtiambaarmateriaal
Gasinstallatie
Te verrichten volgens de lokale
voorschriften inzake gaskomforen
voor huishoudelijk gebruik.
De gasinstallatie dient alleen
uitgevoerd te worden door een
erkende installateur. Voor soort
gas, zie technische gegevens.
Gasaansluiting
De gasaansluiting is aangebracht
onderaan de achterkant van het
apparaat. De opening heeft een ½"
conische schroefdraad (zie fig. 1).
Bij aansluiting van het apparaat op
een gasfles is omschakeling met het
optionele aanpassingspakket
noodzakelijk.
Druktest
Het apparaat dient een druktest van
max. 150mbar te ondergaan.
14
Bougi (A) voor de elektrische
ontsteking
Brander
Elke brander is voorzien van een
bougie. Zolang de betreffende
bedieningsknop ingedrukt is, vonkt de
bougie.
Vlambeveiliging (B)
Het apparaat is thermisch beveiligd
tegen het uitstromen van gas op alle
gaskranen, zodat wanneer de vlam
uitgaat, door wat voor oorzaak dan
ook, de gasvoorziening naar de
brander autimatisch wordt afgesloten
na enkele sekonden (max. 90
sekonden).
Opmerking: Bij het aansteken van de
betreffende brander zal de kraan, door
het ingedrukt houden van de knop, gas
door laten.
Druk de betreffende bedieningsknop in
en draal hem linksom op het grotevlam symbool. De betreffende bougie
zal nu vonken en de betreffende
brander ontsteken.
Zodra het gas brandt draait u de knop
iets verder linksom om het vonken te
stoppen.
Daarna kunt u de vlamgrootte traploos
van groot (grote-vlam symbool) naar
klein (kleine-vlam symbool) regelen.
15
Inspuiter
Nadat de brander is onststoken, dient
de bedieningsknop ca. 10 sec.
ingedrukt te worden gehouden, zodat
de automatische thermostaat
geaktiveerd wordt (de thermovoeler is
nu warm). Nu kunt U de knop loslaten.
16
Gebruik en onderhoud
Oppervlakken van roestvrij
staal
Gebruik voor dagelijks onderhoud een
vochtige doek. Gebruik een vloeibaar
schuurmiddel bij grovere vervuiling.
Bij reiniging altijd in de slijprichting
van het staal wrijven. Teneinde de
staalglans te bewaren wordt
aangeraden het staal regelmatig met
een daarvoor geschikt poetsmiddel te
bewerken.
Bij poetsen altijd in de slijprichting
van het staal wrijven (dwars).
Gebruik nooit staalwol, metalen
schuurspons of andere krassende
schoonmaakmiddelen.
Overkoken vermijden. Wanneer er
onverhoopt toch water in de brander is
gekomen, het water met een niet
pluizige doek verwijderen voordat de
brander opnieuw aangestoken wordt.
17
Garantiebepalingen en service
Bij aanspraak op kosteloos herstel
dient het origineel van de betreffende
aankoopnota of kwitantie te worden
getoond of meegezonden.
soortgelijk toestel worden aangeboden.
De aanbieding geschiedt tegen
Bijbetaling op basis van een te bepalen
jaarlijks afschrijvingspercentage.
Algemene garantiebepalingen
1. De fabrikant verleent één jaar
garantie op het de bijbehorende
koopnota vermelde apparaat, gerekend
vanaf de koopdatum. Indien zich
binnen deze periode een storing
voordoet, welke het gevolg is van een
materiaal- en/of konstruktiefout, heeft
de koper het recht op kosteloos
herstel.
1a. Voor stofzuigers, bedoeld voor
huishoudelijk gebruik, geldt een
algemene garantieperiode van twee
jaar. Accessoires zijn aan direkte
slijtage onderhevig; deze
verbruiksartikelen zijn derhalve van
garantie uitgesloten.
2. Indien binnen de garantietermijn
dor zanussi reparaties worden verricht,
wordt de oorspronkelijke
garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn
door Zanussi verricht, en op de hierbij
geleverde, betaalde en gemonteerde
onderdelen wordt 1 jaar garantie
verleend. Indien na drie maal uitvoeren
van eenzelfde reparatie, hetzelfde
defect opnieuw optreedt en geen
resultaat van enn opnieuw uitvoeren
van een reparatie verwacht mag
worden, zal een nieuw wxemplaar of
3. Servicebezoeken aan huis worden
alleen gebracht voor grote, moeilijk
transporteerbare apparaten, per
definitie:
wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten,
koelkasten, diepvrieskasten/-kisten,
ovens fornuizen en inbouwapparaten.
3a. De regeling als bedoeld onder
punt 3 geldt ook voor
caravankoelkasten, mits de plaats waar
zich het apparaat bevindt binnen de
landsgrenzen ligt en over normale, voor
het autoverkeer opengestelde wegen
bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van
het bezoek het apparaat en de eigenaar,
of diens gemachtigde plaatsvervanger,
op de afgesproken bezoekplaats
aanwezig te zijn.
4. Indien, naar het oordeel van de
fabrikant, het apparaat zoals bedoeld
onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet
worden, dan geschiedt dit transport op
de door de fabrikant vastgestelde wijze
en voor rekening en risiko van de
fabrikant.
18
5. Alle niet onder punt 3 en punt 3a
genoemde apparaten, alsmede
apparaten welke wel de betreffendee
funktionele eigenschappen hebben
maar daarnaast juist bedoeld zijn
voorgemakkelijk transport, dienen
franco aan het adres van de
servicedienst verzonden of aangeboden
te worden. Binnen de algemene
garantieperiode vindt terugzending
voor rekening van de fabrikant plaats.
6. Indien een onder garantie en binnen
de algemene garantieperiode vallend
defekt aan een apparaat niet hersteld
kan worden, vindt kosteloze
vervanging van het apparaat plaats.
Garantie-uitbreidingen
7. Voor koel-/vriesmotorkompressoren (exklusief
startrelais en motor-beveiliging) geldt
een aflopende garantieperiode, in
gelijke percentages van 20 procent per
jaar van vijf jaar na koopdatum van het
op de bijbehorende koopnota vermelde
apparaat, met inachtname van volledig
kosteloos herstel binnen de algemene
garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden
bezoekarbeidsloon- en bijkomende
materiaalkosten in rekening gebracht.
Garantie-uitsluitingen
voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit
tenminste de aankoopdatum en de
identifikatie van het apparaat blijkt,
niet getoond kan worden of niet
meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor
andere dan de huishoudelijke
doeteinden, waarvoor het apparaat
bestemd is gebruikt wordt;
-het apparaat niet volgens de
aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing
geinstalleerd bediend gebruikt of
behandeld wordt;
-het apparaat op ondeskundige wijze
door daartoe niet bevoegde personen
hersteld of gewijzigd werd.
8a. Indien het apparaat zodanig
ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de
benodigde tijd voor het uit- en
inbouwen samen meer dan dertig
minuten bedraagt, dan worden de
hierdoor onstane extra kosten aan de
eigenaar in rekening gebracht.
8b. Schade welke ontstaat door het,
met toestemming van de eigenaar, op
abnomale wijze uit- of inbouwen van
een apparaat, kan niet op de fabrikant
of haar servicedienst vehaald worden.
8. Het kosteloos uitvoeren van herstelen/of vervangingswerkzaamheden,
zoals bedoeld in de betreffende hieraan
19
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is
zodanig dat de veiligheid daarvan
gewaarborgd is.
Ondeskundige reparaties kunnen
echter de veiligheid in gevaar brengen.
Terwille van een blijvende veiligheid
en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat
reparaties uitsluitend verricht worden
door personen die daarvoor de vereiste
vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of
controlewerkzaamheden door uw
vakhandelaar of door Electrolux
Service te laten uitvoeren en uitsluiten
doriginele DISTRIPARTS onderdelen
te laten plaastsen.
20
Voor Nederland
ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Stroingsmeldingen:
Telefoon: 01720-80300
Telefax:
01720-80366
Onderdelenverkoop:
Telefoon: 01720-80400
Telefax:
01720-80376
Telex:
39906 elgr.
Voor België:
ELEGROEP SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Halle (Lembeek)
Thuisherstellingen:
Telefon:
02-3630444
Telefax:
02-3630400
Wisselstukken:
Telefoon: 02-3630555
Telefax:
02-3630500
Telex:
22915 eluxbe
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement