Aeg 6561G-M User Manual


Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Aeg 6561G-M User Manual | Manualzz
GEBRUIKSAANWIZING EN
INSTALLATIEVOORSCHRIFT
6561 G-m
1
BE
NL
949600556
AEG feliciteert u.
Geachte klant,
Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe AEG kookplaat.
Het is van groot belang dat u goed met de kookplaat en de functies en finesses
van het bijbehorende bedieningspaneel leert om te gaan. Lees daarom deze
gebruiksaanwijzing. U zult dan het meeste plezier van het product hebben. Let
extra op de hoofdstukken die zijn gemarkeerd met
. Dit zijn
waarschuwingsteksten om ongelukken te voorkomen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing. Het is prettig om deze in geval van twijfel bij de
hand te hebben. Als de kookplaat evt. naar een nieuwe eigenaar gaat, dient u de
gebruiksaanwijzing mee te geven.
De gebruiksaanwijzing is zo opgebouwd dat u deze als een naslagwerk kunt
gebruiken. Het eerste deel bevat een algemene beschrijving van uw nieuwe
product. Daarna volgt een korte introductie om te weten wat u moet doen voordat
u de kookplaat voor de eerste keer gebruikt. Het hoofdstuk “Zo gaat u te werk”
beschrijft hoe u de kookplaat dagelijks moet gebruiken. Gebruik dit hoofdstuk
totdat u helemaal vertrouwd bent met uw nieuwe kookplaat. Het hoofdstuk
“Reiniging en onderhoud” geeft u informatie over het dagelijkse onderhoud en
over een grondige reiniging van de afzonderlijke onderdelen van de kookplaat.
Als er bij het gebruik van de kookplaat problemen ontstaan, kunt u in het
hoofdstuk “Voordat u met de serviceafdeling contact opneemt” kijken. Daar
staan aanwijzingen hoe u evt. technische problemen zelf kunt verhelpen.
Achterin de gebruiksaanwijzing staan naam en telefoonnummer van AEG
fabrieksservice.
Veel plezier.
Met vriendelijke groeten
2
Inhoudsopgave
Inhoud
Pag. nr.
Voor de gebruiker
AEG feliciteert u .......................................................................................... 2
Veiligheidsinformatie .................................................................................. 4
Beschrijving van het product ........................................................................... 6
Zo gaat u te werk ......................................................................................... 7
Brander-aanguidingen ........................................................................... 7
Aanduidingen op paneel ........................................................................ 7
Hulpgasring / branderdeksel ................................................................. 8
Ontstekingselektrode (A) ..................................................................... 8
Warmtesensor (B) ................................................................................ 8
Ontsteking .................................................................................................... 9
Onderhoud en reiniging ............................................................................ 10
De kant verwijderen ........................................................................... 10
Oppervlakken van roestvrij staal ........................................................ 11
De glaskeramiekplaat ......................................................................... 11
De gasbrander .................................................................................... 12
Service
.................................................................................................. 20
Klantenservice .................................................................................... 21
Voor de installateur
Inbouw
.................................................................................................. 13
Technische gegevens ................................................................................ 19
Zo leest u de gebruiksaanwijzing:
1... 2..Stap voor stap
Adviezen en tips
Veiligheidsinformatie
Milieu-informatie
3
Veiligheidsinformatie
Deze waarschuwingen worden gegeven
in het belang van uw veiligheid. Zorg
ervoor dat u ze volledig begrijpt,
voordat u het toestel gaat installeren of
gebruiken. Uw veiligheid is van het
allergrootste belang. Als u twijfelt over
de betekenis van een waarschuwing,
neemt u dan voor ondersteuning contact
op met de afdeling Klantenservice.
Installeren
Dit gasstel moet volgens de
meegeleverde voorschriften worden
geïnstalleerd. Alle
installatiewerkzaamheden moeten door
een gekwalificeerde en competente
persoon worden verricht.
Het is verboden de specificaties te
wijzigen, of te proberen het toestel op
enigerlei andere wijze te modificeren.
Gebruik geen kunststof of aluminium
schalen op het gasstel
Loop niet weg bij het gasstel, wanneer
u aan het frituren bent, of wanneer u
bezig bent vet of olie te verhitten.
Veiligheid van kinderen
Verbied jonge kinderen om met het
gasstel te spelen of aan de
bedieningsknoppen te draaien.
Bij gebruik wordt het gasstel heet.
Houd kinderen uit de buurt, totdat het
gasstel is afgekoeld.
Onderhoud en reiniging
Reinig het gasstel strikt volgens de
voorschriften in deze
gebruiksaanwijzing.
Service
Tijdens gebruik
Het gasstel is alleen voor huishoudelijk
gebruik bestemd. Het is niet bedoeld
voor commerciële / industriële
doeleinden.
Controleer of alle bedieningsknoppen
in de UIT-stand staan, wanneer u het
gasstel niet gebruikt.
Gebruik het gasstel niet, als het
beschadigd is. Neem dan contact op
met uw lokale AEG Service
Door onervaren personen uitgevoerde
reparaties kunnen leiden tot letsel of tot
ernstige defecten aan het toestel.
Reparaties mogen alleen door
gekwalificeerde / competente personen
worden uitgevoerd. Neem contact op
met uw lokale AEG Service
Afvoer
Maak het gasstel onbruikbaar, door de
kabel door te snijden.
Breng verpakkingmateriaal en oude
toestellen naar een erkende stortplaats.
4
De luchttoevoeropening voor
de primaire lucht
Mag nooit geblokkeerd worden,
ongeacht hoe en door welke
voorwerpen.
5
Beschrijving van het product
Luchttoevoeropening
Brander
Bedieningsknop
6
Zo gaat u te werk
Brander-aanduidingen
Afbeeldingen op beide
bedieningsknoppen geven aan welke
brander wordt geregeld via de
betreffende knop.
Voorste brander
Achterste brander
Achterste brander
Voorste brander
Aanduidingen op paneel
Elke bedieningsknop is voorzien van
een ring die de gastoevoer aangeeft.
Uit
Max. vlam
Min. vlam
7
Hulpgasring / branderdeksel
Samen met de branderkelk vormt de
hulpgasring /het branderdeksel de ruimte
waar de uiteindelijke menging van gas en
lucht plaatsvindt, waardoor het gas op
juiste wijze brandt.
NB.: Het is daarom zeer belangrijk dat
elk branderdeksel c.q. elke hulpgasring
correct op de brander worden
aangebracht.
Als de hulpgasring of het branderdeksel
verkeerd is aangebracht, dan werkt de
brander niet goed, en kunnen de branders
binnen korte tijd beschadigd raken.
Ontstekingselektrode (A)
Warmtesensor (B)
Ontstekingselektrode (A)
Elke brander is voorzien van een
ontstekingselektrode. Zolang u de
bedieningsknop ingedrukt houdt, zorgt
de automatische ontsteking ervoor dat er
een vonk wordt afgegeven tussen de
ontstekingselektrode en het
branderdeksel.
Brander
Warmtesensor (B)
Het gasstel is uitgerust met volledig
beveiligde gaskranen (thermische
zekering).
Wanneer de vlam uitgaat, zorgt de
warmtesensor na enkele seconden (max.
90 seconden) automatisch voor afsluiting
van de gastoevoer.
NB.: Gastoevoer vindt altijd plaats
wanneer de bedieningsknop ingedrukt is.
Zie startprocedure.
8
Branderdeksel
Ontsteking
* Druk de bedieningsknop in.
* Houd de knop ingedrukt en draai
hem naar links, naar max. vlam.
Hierdoor wordt gas toegevoerd
(ontstekingsstand).
* De ontstekingselektrode geeft
vonken af. Wanneer de menging van
gas en lucht correct is, wordt de
brander ontstoken. Als het niet
mogelijk is de brander aan te sluiten
op de netvoeding, dan kunt u een
lucifer gebruiken.
* Druk na het starten van de brander
ongeveer 10 seconden op de
bedieningsknop. Hiermee activeert u
de automatisch werkende
thermische zekering (warmtesensor
gereed).
* U kunt de brander nu regelen tussen
maximale vlam en minimale vlam.
9
Onderhoud en reiniging
Om hygiënische en
veiligheidsredenen moeten
de kookzones goed schoon
worden gehouden. Als
vetvlekken en gemorst eten
warm worden, ontstaat er een
walm. In het ergste geval kan
hierdoor brand ontstaan.
De kant verwijderen
Om het reinigen van de kant te
vergemakkelijken kunt u hem eraf
halenen.
Dit doet u als volgt:
1. Pak de kant vast zoals op de
tekening staat aangegeven.
2. Til de kant op.
3. Reinig de bovenplaat zoals
aangegeven onder “staalplaat
reinigen”.
Let erop dat de twee pennen puntig
zijn.
4. Zet de kant weer op z’n plaats
LET EROP dat de kant weer correct
teruggezet wordt.
Voor het verwijderen van het
paneel nooit harde of scherpe
voorwerpen gebruiken!
Het paneel niet in de
afwasmachine schoonmaken.
10
keramische platen. De fles goed
schudden en daarna een paar dunne
straaltjes op de plaat spuiten."
3. Wrijf de plaat met een vochtige
doek of keukenrol schoon.
Weerbarstige vlekken kunt u
verwijderen door met een
keukenrol flink over de vlek te
wrijven.
4. Veeg overtollig
schoonmaakmiddel met een
vochtige doek weg.
5. Droog evt. na met een droge
doek.
Oppervlakken van roestvrij
staal
Voor de dagelijkse reiniging gebruikt
u een harde, uitgewrongen doek. Als
alles erg vuil is, gebruikt u een
vloeibaar schuurmiddel. Wrijf altijd in
de slijprichting van het staal. We raden
u aan om regelmatig een poetsmiddel
voor roestvrij staal te gebruiken, zodat
het staal glanzend blijft. Poets altijd in
de slijprichting van het staal (van
rechts naar links of omgekeerd).
Gebruik nooit een metalen spons of
andere krassende
schoonmaakmiddelen.
Zorg ervoor dat de plaat droog is als
hij opnieuw wordt verwarmd. Een
vochtige plaat kan bij verwarming
regenboogachtige strepen veroorzaken.
De glaskeramiekplaat
Schraap overgekookt eten en gemorste
suiker, suikerhoudende gerechten
(jam, sap e.d.), gesmolten plastic en
aluminiumfolie onmiddellijk van de
warme plaat. Als de plaat bijna
afgekoeld is, kan hij beschadigd
worden.
Na gebruik moeten de kookzones met
een vochtige doek met een
handafwasmiddel worden afgenomen.
Als er veel vuil op zit, kunt u het
volgende doen:
1. Verwijder vlekken en dergelijke
met de schraper.
2. Zorg ervoor dat de plaat afgekoeld
is. Gebruik een reinigingsmiddel
dat geschikt is voor glazen
11
Reiniging van het gasstel
Het bedieningspaneel met
knoppen/pannenrooster en
branderdeksels/branderringen kunnen
met gewone reinigingsmiddelen
worden schoongemaakt.
Gebruik nooit schuurpoeder, brillo,
pannensponsjes of andere schurende
reinigingsmiddelen op emaillen of
geverfde oppervlakken!
Vermijd overkoken
Als er per ongeluk water in de
brandermond terecht is gekomen (door
overkoken), moet dit met een pluisvrije
doek worden verwijderd voordat de
brander opnieuw kan worden
aangestoken. Ook moeten de deksels
en het rooster grondig worden
afgenomen voordat het gasstel
opnieuw kan worden gebruikt.
Hiermee voorkomt u dat de resten van
het overkoken in het email of de verf
inbranden.
12
Inbouw
Dit inbouwapparaat kan in elk type
aanrecht, met een dikte van 28 tot 40
mm, gemonteerd worden.
Bevestigen
Schroef de bevestigingsbeugels voor het
vastspannen zover uit elkaar, dat ze
onder het aanrecht gedraaid kunnen
worden. Span de bevestigingsbeugels
aan het aanrecht vast met een
handschroevendraaier.
De maten van de nis
Zaag het gat voor de gekozen
apparaten-combinatie uit als één
rechthoekig gat.
De breedte van het gat is voor alle
combinaties altijd 490 mm.
De lengte van het gat is gelijk aan de
som van de uitwendige lengte van het
totale aantal eenheden - 20 mm.
Minimale
afstand tot de
muur: 150 mm
Het monteren van de
versterkingsstrips
Tussen alle apparaten moet er een
versterkingsstrip gemonteerd worden.
VersterkingsDe strip moet niet in het aanrecht
strips
vastgeschroefd worden, maar wordt
door het lijstprofiel van het apparaat op
de plaats gehouden.
13
Minimale afstand tot
de muur (onbrandbaar
materiaal): 50 mm
Het is niet noodzakelijk de steunbalk
te bevestigen aan het tafeloppervlak,
aangezien hij op zijn plaats wordt
gehouden door een speciaal hiertoe
ontworpen gietstuk, dat in de flenzen
van het gasstel is geïntegreerd.
Installatie in werkbladen
boven een onderkast
Als het gasstel op een onderkast moet
worden geïnstalleerd, dan moet er een
plaat onder het gasstel worden
aangebracht (bijv. 16 mm spaanplaat).
Min. 140 mm
Min. 16 mm
Aluminium-tape
Alle naden met aluminium tape
afdichten. De plaat moet worden
aangebracht, zoals aangegeven op de
afbeelding.
Wanneer de achterwand van de kast
dunner is dan 4 mm, is een versterking
noodzakelijk.
Met deze installatiemethode voorkomt
u dat de vlam dooft, wanneer de deur
van de onderkast hard wordt
dichtgeslagen.
14
Min. 140 mm
Min. 16 mm
Aluminium-tape
Het gasstel niet boven laden installeren.
15
Als inbouwcombinatie met
oven
Wanneer de oven vlak onder de
dropinette geplaatst wordt, moet er
een metalen plaat tussen de oven en
dropinette geïnstalleerd worden. De
metalen plaat maakt deel uit van het
installatieset, dat voor deze
combinatie noodzakelijk is. Het set,
artikelnummer 949 600 970 kan
besteld worden bij uw
witgoeddealer.
Dit gastoestel kan
gecombineerd worden met
AEG Competence ovens met
een max. vermogen van 3,8
kW.
16
De uitwendige lengtematen
van de eenheden
145 mm:
Afzuigkap
290 mm:
Keramische kookplaat, 2 zones
Gaskookplaat, 2 branders
Grill
Wokbrander
580 mm:
Elektrische kookplaat, 4 gietijzeren
zones.
Keramische kookplaat, 4 zones
Gaskookplaat, 4 branders
725 mm:
Keramische kookplaat, 4 zones
Het monteren van een enkele
eenheid.
Bij het monteren van een enkele
eenheid (met 2 of 4 platen) in een
aanrecht dat dikker is dan 30 mm,
moet er met het oog op de
aansluitingskabel, aan beide zijden van
het gat een inkeping worden gemaakt.
17
Gasinstallatie
Te verrichten volgens de lokale
voorschriften inzake gaskomforen
voor huishoudelijk gebruik.
De gasinstallatie dient alleen
uitgevoerd te worden door een
erkende installateur. Voor soort
gas, zie technische gegevens.
Gasaansluiting
De gasaansluiting is aangebracht
onderaan de achterkant van het
apparaat. De opening heeft een ½"
conische schroefdraad (zie fig. 1).
Bij aansluiting van het apparaat op
een gasfles is omschakeling met het
optionele aanpassingspakket
noodzakelijk.
Druktest
Het apparaat dient een druktest van
max. 150mbar te ondergaan.
18
Technische gegevens
Soort gas
Aangepast aan aardgas; G20-20 mbar
G25-25 mbar
CEE) en de EMC-richtlijn (89/336/
CEE), waaronder begrepen
overeengekomen wijzigingen in
richtlijnen.
Categorie en drukniveaus
BE: II2E+3+ 20/25 mbar - 28/37 mbar
NL: I
25-30 mbar
Snoertype: 0,75 mm² HO5 V2V2-F
2L3B/P
230 V
1N + PE
Max. nominale belasting Q na Hs:
Kleine brander=
1,1 kW x1
Middelgrote brander =
1,9 kW x 2
Grote brander =
2,7 kW x 1
Totaal =
7,6 kW
N
L1
De Dropinett-unit dient te worden
aangesloten via een externe
stroomverbreker met een
contactopening van min. 3 mm. (kan
hoofdschakelaar zijn).
Volledige beveiliging
Het gasstel is voorzien van volledig
beveiligde gaskranen (thermische
zekering).
Leidingconfiguratie.
Hs = Maximale calorische waarde
Q = Nominale belasting
HO5V2V2-F
ID. CE-048AU-0003
Blauw und Bräun: 51 mm +/- 3 mm
Ontstekingstransformator =
50 Hz - 0,6 VA
Geel/groen: 61 mm +/- 3 mm
Reductie van radiostoring
Dit toestel voldoet aan de huidige EGrichtlijn inzake reductie van
radiostoring.
Dit gastoestel is
-goedgekeurd en
-gemarkeerd conform de Richtlijn
inzake gastoestellen (90/396/CEE), de
Richtlijn inzake laagspanning (73/23/
19
Service
Probleem:
Oplossing:
Er ontstaat geen vonk wanneer ik het
gas aansteek.
Controleer of de stekker van de 230Vaansluitkabel in het stopcontact zit.
Wanneer ik de bedieningsknop loslaat,
gaat de gasvlam weer uit.
Het relais van het aardsluitingscircuit
is uitgeschakeld. De zekering is
gesprongen.
De gasvlam brandt ongelijkmatig.
De bedieningsknop is niet lang genoeg
of niet voldoende ingedrukt.
Controleer of het branderdeksel goed
teruggeplaatst is, bijv. na een
reinigingsbeurt.
20
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u
de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
Tel.
(voor algemene, product-of gebruiksinformatie) Fax
0172 - 468 172
0172 - 468 470
Storingen / reparaties
(voor bezoek servicetechnicus)
0172 - 468 300
0172 - 468 255
Tel.
Fax
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het serienummer van uw toestel bij
de hand. Dit nummer vindt u op het typeplaatje en kunt u het beste hieronder en
voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
Modelaanduiding
Serienummer
...........................
...........................
Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de service
technicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal
thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of
vanwege foutieve bediening de service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook
tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende
veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd . Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze service-afdeling.
Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die
tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers
Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn overeengekomen.
21
24
325 88-3718 Rev. 8-150

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement