AEG | HG694340XB | User manual | Aeg HG694340XB User Manual

Aeg HG694340XB User Manual
NL
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
18
35
HG694340XB
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 7
4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 8
5. AANWIJZINGEN EN TIPS........................................................................................ 9
6. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 10
7. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 11
8. MONTAGE ..............................................................................................................12
9. TECHNISCHE INFORMATIE.................................................................................. 15
10. ENERGIEZUINIGHEID.......................................................................................... 16
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een
kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De
verwarmingselementen niet aanraken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of
olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand nooit met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
In het geval van een breuk in de glazen plaat:
– zet alle branders en elektrische verwarmelementen
onmiddellijk uit en neem het apparaat van de
stroomvoorziening;
– raak het oppervlak van het apparaat niet aan;
– gebruik het apparaat niet.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt
aangesloten, is er een scheidingsschakelaar met een
contactopening nodig op alle polen. Complete
afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet
worden gegarandeerd. De aardekabel is hiervan
uitgesloten.
let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de
kabel niet direct in contact komt (bijvoorbeeld bij
gebruik met isolatiehoes) met onderdelen die
temperaturen kunnen bereiken van 50°C hoger dan
kamertemperatuur.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de
volgende markten: BE DE LU
NEDERLANDS
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
5
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
6
www.aeg.com
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gasaansluiting
• Alle gasaansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de
plaatselijke
distributieomstandigheden (gassoort
en -druk) en de afstelling van het
apparaat met elkaar te combineren
zijn.
• Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie
over de gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten
worden op een inrichting dat
producten afvoert voor verbranding.
Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Let op de
vereisten voor voldoende ventilatie.
2.4 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met
de juiste vorm en een diameter groter
dan de afmetingen van de branders.
• Zorg ervoor dat de pannen in het
midden van de branders staan.
• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Plaats geen vlamverdeler op de
brander.
• Het gebruik van een kookapparaat op
gas leidt tot de productie van warmte
en vocht. Zorg voor een goede
NEDERLANDS
ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
• U moet bij langdurig intensief gebruik
van het apparaat waarschijnlijk meer
ventileren, bijvoorbeeld door een
raam te openen, of effectiever
ventileren, bijvoorbeeld door het
niveau van de aanwezige,
mechanische ventilatie op te voeren.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of
reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in
aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken
ontstaan.
2.5 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
• De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Maak de externe gasleidingen plat.
2.7 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Indeling kookplaat
1
2
4
3
7
1
2
3
4
Snelle brander
Sudderbrander
Normale brander
Bedieningsknoppen
8
www.aeg.com
3.2 Bedieningsknop
Symbool
Symbool
Beschrijving
geen gastoevoer / uitstand
Beschrijving
ontstekingsstand / maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 Branderoverzicht
A
B
C
A) Branderdeksel en kroon
B) Thermokoppeling
C) Ontstekingsbougie
4.2 Ontsteking van de brander
Ontvlam de brander altijd
vóór u het kookgerei erop
plaatst.
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij
het gebruik van branders
(open vuur) in de keuken. De
fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld
worden in geval van onjuist
gebruik van de vlam.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in
en draai de knop linksom naar de
maximale gastoevoerstand ( ).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer
10 seconden ingedrukt. Het
thermokoppel kan dan opwarmen.
Als u dat niet doet, wordt de
gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze
regelmatig brandt.
Als de brander na enkele
pogingen niet aan gaat,
controleer dan of de kroon
en de deksel goed op hun
plaats zitten.
WAARSCHUWING!
Houd de bedieningsknop
niet langer dan 15 seconden
ingedrukt. Als de brander na
15 seconden nog niet
brandt, de bedieningsknop
loslaten en minstens 1
minuut wachten voordat u
opnieuw probeert de vlam
te ontsteken.
NEDERLANDS
LET OP!
Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de
brander ontsteken zonder
elektrische inrichting. Breng
in dat geval een vlam in de
buurt van de brander, draai
de regelknop tegen de
wijzers van de klok in naar
de maximale
gastoevoerstand en druk
deze in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of
korter ingedrukt om het
thermokoppel op te laten
warmen.
Draai als de brander per
ongeluk uit gaat de
bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na
minimaal 1 minuut de
brander weer aan te steken.
De vonkontsteking kan
automatisch starten wanneer
u de stekker in het
stopcontact steekt, na de
installatie of na een
stroomonderbreking. Dat is
normaal.
Elke bedieningsknop heeft
een waarschuwingslampje.
Deze gaat branden als u de
bedieningsknop draait.
4.3 De brander uitschakelen
Om de vlam te doven, de knop naar de
off-positie draaien
.
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd lager of
schakel hem uit voordat u de
pan van de brander haalt
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Kookgerei
LET OP!
Gebruik geen gietijzeren
pannen, grillstenen,
aardewerk of grillplaten op
gasbranders.
WAARSCHUWING!
Zet één pan niet op twee
branders.
WAARSCHUWING!
Zet geen instabiele of
beschadigde pannen op de
brander om morsen en letsel
te voorkomen.
LET OP!
Zorg dat de potten niet op
de bedieningsknop staan,
anders wordt de
bedieningsknop heet.
LET OP!
Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de
voorste rand van het
werkblad komen.
LET OP!
Zorg dat de potten zich in
het midden van de brander
bevinden, voor een
maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
LET OP!
Vloeistoffen die tijdens het
koken worden gemorst
kunnen ervoor zorgen dat
het glas breekt.
5.2 Diameter van het
kookgerei
Gebruiken alleen kookgerei
met een bodemdiameter die
geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
9
10
www.aeg.com
Brander
Diameter van
de pannen
(mm)
Brander
Diameter van
de pannen
(mm)
Rapid (Snel)
180 - 260
Normaal (achter)
120 - 240
Normaal (voor)
120 - 220
Sudderbrander
80 - 180
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Algemene informatie
• Reinig de kookplaat na elk gebruik.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen messen,
schrapers of gelijksoortige
hulpmiddelen om het glazen
oppervlak of de kieren
tussen de branders en het
frame schoon te maken
(indien van toepassing).
• Was de onderdelen van roestvrij staal
af met water en droog ze vervolgens
met een zachte doek.
6.2 Pannendragers
De pansteunen zijn niet
bestand tegen afwassen in
een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand
worden afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen
voor een gemakkelijke reiniging van
het kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te
werk bij het vervangen
van de pannendrager,
dit om schade aan het
oppervlak van de
kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen
hebben, dus wees voorzichtig tijdens
het met de hand afwassen en
afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een
pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de
pansteunen voor dat u ze in de juiste
stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander
goed werkt, moeten de armen van
de pannendrager in het midden van
de brander worden geplaatst.
6.3 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil de
kookplaat beschadigen.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
afwasmiddel. Droog de kookplaat na
reiniging af met een zachte doek.
• Was de geëmailleerde delen, het
deksel en de kroon met een warm
sopje en laat ze goed drogen
alvorens ze terug te plaatsen.
NEDERLANDS
6.4 Reinigen van de
ontstekingsknop
branderkroonopeningen niet verstopt
zijn.
Dit onderdeel is uitgerust met een
keramische ontstekingsbougie met een
metalen elektrode. Reinig deze
onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te
voorkomen, en controleer of de
6.5 Periodiek onderhoud
11
Raadpleeg regelmatig uw lokale
serviceafdeling, om de staat van de
gastoevoerleiding en de drukregelaar
(indien gemonteerd) te controleren.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.
De kookplaat is niet aanControleer of de kookplaat
gesloten op een stopcontact goed is aangesloten op het
of is niet goed geïnstalleerd. lichtnet.
De zekering is doorgebrand. Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
De branderdeksel en kroon
zitten niet goed op hun
plaats.
Plaats de branderdeksel en
de kroon op juiste wijze.
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet
voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de
vlam, de knop circa 10 sec.
ingedrukt houden.
Het vlamring is ongelijk.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de hoofdinspuiter niet verstopt is en of
de branderkroon schoon is.
7.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u het probleem zelf niet kunt
oplossen, neem dan contact op met uw
leverancier of met de klantenservice. Zie
voor deze gegevens het typeplaatje.
Controleer of u de kookplaat op de juiste
manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
12
www.aeg.com
7.3 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B) Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C) Plak het op het instructieboekje.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
8.2 Gasaansluiting
WAARSCHUWING!
De volgende instructies over
de installatie en het
onderhoud moeten
opgevolgd worden door
vakkundig personeel in
overeenstemming met de
geldende voorschriften.
De aansluiting op de gastoevoer moet
worden uitgevoerd met behulp van een
AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen of
gebruik een flexibele leiding in AGB
(roestvrij staal), in overeenstemming met
de voorschriften die van kracht zijn (NBN
D 51.003). Als u flexibele metalen
leidingen gebruikt, moet u opletten dat
deze niet in aanraking komen met
NEDERLANDS
bewegende onderdelen, of dat ze niet
vastgeklemd worden. Wees ook
voorzichtig wanneer de kookplaat wordt
geplaatst op een oven.
Controleer of de
gastoevoerdruk van het
apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt
op de uitbreidingsbrug
bevestigd met behulp van
een schroefdraadmoer G
1/2". Alle onderdelen die
getoond worden op de
afbeelding zijn reeds in de
fabriek gemonteerd. Het
apparaat werd voor het de
fabriek verliet getest, om
voor u de beste resultaten te
verzekeren.
A
B C
A) Uiteinde van as met moer
B) Sluitring
C) Elleboog (indien nodig)
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor
vloeibaar liquid gas. Koppel altijd de
pakking vast. Ga vervolgens door met de
gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik
als de leiding:
• niet warmer wordt dan
kamertemperatuur, warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1500 mm;
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of
torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe
randen of hoeken;
• de leiding gemakkelijk onderzocht
kan worden om de toestand ervan te
controleren.
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat eruit te controleren of:
13
• de leiding geen barsten, sneden,
vlekken of brandsporen vertoont op
de twee uiteinden en over de
volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont;
• de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn;
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten
waarneembaar zijn, mag de leiding niet
worden gerepareerd, maar moet deze
worden vervangen.
WAARSCHUWING!
Controleer wanneer de
installatie is voltooid of alle
leidingfittingen goed zijn
afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
8.3 Vervanging spuitmonden
(alleen voor België)
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door
de sproeiers die vereist zijn voor het
type gas dat u gebruikt (zie de tabel
in het hoofdstuk 'Technische
gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje
voor het nieuwe type gastoevoer. U
kunt het plaatje vinden in het zakje
dat bij het apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u
een geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
14
www.aeg.com
8.4 Aanpassing van het
minimale niveau (alleen voor
België)
Het minimumniveau van de branders
afstellen:
1.
2.
3.
4.
Steek de brander aan.
Draai de knop op de minimumstand.
Verwijder de knop.
Stel de stand van de bypass-schroef
af met een dunne schroevendraaier
(A).
A
• Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat
verbinding maakt met een
verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor
dat de aarde-aansluiting overeenkomt
met de normen en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer
worden dan 90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe
neutrale kabel aansluit op de
aansluiting met de letter
"N" erop. Sluit de bruine (of
zwarte) fasekabel aan op de
aansluiting met de letter
"L". Zorg dat de fasekabel
altijd verbinding maakt.
5. Als u overstapt:
• van aardgas G20/G25 20/25 mbar
op vloeibaar gas, draai de
instelschroef dan helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas
G20/G25 20/25 mbar, draai de
bypass-schroef dan ongeveer 1/4
draai los.
WAARSCHUWING!
Zorg dat de vlam niet uit
gaat als u de knop snel van
de maximale stand naar de
minimale stand draait.
8.6 Aansluitkabel
Gebruik om de aansluitkabel te
vervangen alleen de speciale kabel of
een gelijksoortig type. Het kabeltype is:
H05V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het
snoer geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene
aardedraad moet ongeveer 2 cm langer
zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
8.7 Inbouw
8.5 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er voor dat het aangegeven
voltage en het type stroom op het
typeplaatje overeenkomen met het
voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer. Dit moet zijn voorzien van
een geschikte stekker, die geschikt is
voor de belasting die vermeld is op
het identificatieplaatje. Zorg dat u de
stekker in een goed stopcontact
steekt.
• Gebruik altijd een correct ge?
stalleerd, schokbestendig
stopcontact.
min. 450 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
40 mm
490 mm
560 mm
NEDERLANDS
15
LET OP!
Installeer het apparaat
alleen op een werkblad met
een plat oppervlak.
8.8 Mogelijkheden voor
inbouw
Het paneel geïnstalleerd onder de
kookplaat moet eenvoudig te
verwijderen zijn en eenvoudig toegang
bieden indien technische hulp nodig is.
A
Keukenmeubel met deur
A) Verwijderbaar paneel
B) Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een
gemakkelijke verwijdering van de oven
uit het meubel mogelijk te maken,
moeten de elektrische aansluitingen van
de kookplaat en de oven afzonderlijk
geïnstalleerd worden.
B
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
9. TECHNISCHE INFORMATIE
9.1 Afmetingen kookplaat
Breedte
576 mm
Diepte
516 mm
9.2 Overige technische gegevens
Gas origineel:
TOTAAL VERMOGEN:
Gasvervanging:
Elektrische voeding:
230 V ~ 50 Hz
Categorie apparaat:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse:
3
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 7,7 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU) = 7,7 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 545 g/u
G31 (3+) 37 mbar = 536 g/u
16
www.aeg.com
9.3 Bypassdiameters
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Snelle brander
42
Normale brander
32
Sudderbrander
28
9.4 Gasbranders voor AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) G20 20 mbar (LU)
BRANDER
NORMAAL VERMOGEN kW
MINIMUM VERMOGEN kW
INSPUITERMARKERING 1/100 mm
Snelle brander
2,9
0,75
119
Normale brander 1,9
0,45
96
Sudderbrander
0,33
70
1,0
9.5 Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN kW
MINIMUM
VERMOGEN kW
INSPUITER- NOMINALE GASSTROOM
MARKERING g/h
1/100 mm
G30 28-30
G31 37 mbar
mbar
Snelle
brander
2,7
0,75
86
196
193
Normale
brander
1,9
0,45
71
138
136
Sudderbrander
1,0
0,33
50
73
71
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
HG694340XB
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
Aantal gasbranders
4
NEDERLANDS
Linksachter - Snelle brander
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
17
56.0%
Rechtsachter - Normale brander 61.0%
Rechtsvoor - Normale brander
58.2%
Linksvoor - Sudderbrander
niet van toepassing
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
58.4%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kooktoestellen op gas - Deel 2-1 : Energieverbruik Algemeen
10.2 Energie besparen
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de
afmeting van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de
hogedrukpan.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
18
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 19
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 21
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.............................................................................. 24
4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................24
5. CONSEILS................................................................................................................25
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 26
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................27
8. INSTALLATION....................................................................................................... 29
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................32
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................. 33
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
19
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil
pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance,
doivent être tenus à l'écart de l'appareil.
1.2 Sécurité générale
•
•
L'appareil et ses parties accessibles deviennent
chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas
les résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
20
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse
ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson
car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez
l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
En cas de bris de verre de la plaque de cuisson :
– éteignez immédiatement tous les brûleurs et toutes
les résistances électriques puis isolez l'appareil de
l'alimentation électrique,
– ne touchez pas la surface de l'appareil,
– n'utilisez plus l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation
électrique, installez un sectionneur avec une ouverture
de contact. Il est indispensable de garantir une
déconnexion complète conformément aux conditions
de surtension de catégorie III. Le fil de terre n'est pas
concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation,
assurez-vous qu'il n'entre pas en contact direct (par
exemple, à l'aide d'un manchon isolant) avec des
parties pouvant atteindre des températures
supérieures de 50 °C à la température ambiante.
FRANÇAIS
21
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés
suivants: BE DE LU
2.1 Instructions d’installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
des gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
centre de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
22
www.aeg.com
• N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
des disjoncteurs différentiels et des
contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Raccordement au gaz
• Tous les raccordements au gaz
doivent être effectués par une
personne qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les
conditions de distribution locales
(nature et pression du gaz) sont
compatibles avec le réglage de
l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Les informations concernant
l'alimentation en gaz se trouvent sur
la plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits
de combustion. Assurez-vous de
brancher l'appareil selon les
réglementations d'installation en
vigueur. Veillez à respecter les
exigences en matière d'aération.
2.4 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
Utilisez uniquement des récipients
stables ayant une forme adaptée et
un diamètre supérieur à celui des
brûleurs.
Assurez-vous que les récipients sont
placés au centre des brûleurs.
Assurez-vous que la flamme ne
s'éteint pas lorsque vous tournez
rapidement la manette de la position
maximale à la position minimale.
N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
N'installez pas de diffuseur de flamme
sur le brûleur.
L'utilisation d'un appareil de cuisson
au gaz génère de la chaleur et de
l'humidité. Veillez à ce que la pièce
où est installé l'appareil soit bien
aérée.
L'utilisation intensive et prolongée de
l'appareil peut nécessiter une
ventilation supplémentaire comme
l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant
par exemple la puissance de la
ventilation mécanique si la pièce en
est dotée.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou
du produit détartrant, entrer en
contact avec la table de cuisson. Cela
peut provoquer l'apparition de taches
mates.
23
2.5 Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
• Ne lavez pas les brûleurs au lavevaisselle.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
2.7 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
24
www.aeg.com
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
3.1 Description de la table de cuisson
1
2
3
1
2
3
4
Brûleur rapide
Brûleur auxiliaire
Brûleur semi-rapide
Manettes de commande
4
3.2 Manette de commande
Symbole
Symbole
Description
Description
alimentation en gaz minimale
pas d'alimentation en
gaz / position Arrêt
position d'allumage / alimentation en gaz maximale
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
4.1 Vue d'ensemble des
brûleurs
A
B
C
A) Chapeau et couronne du brûleur
B) Thermocouple
FRANÇAIS
C) Bougie d'allumage
4.2 Allumage du brûleur
Allumez toujours le brûleur
avant de poser un récipient
dessus.
AVERTISSEMENT!
Faites très attention lorsque
vous utilisez une flamme nue
dans une cuisine. Le
fabricant décline toute
responsabilité en cas de
mauvaise utilisation de la
flamme.
1. Enfoncez la manette et tournez-la
vers la gauche jusqu'à la position
d'arrivée de gaz maximale ( ).
2. Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes environ. Cela
permet au thermocouple de chauffer.
Sinon, l'alimentation en gaz est
interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle
régulièrement, réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives,
le brûleur ne s'allume pas,
vérifiez que la couronne et
son chapeau sont
correctement placés.
AVERTISSEMENT!
Ne maintenez pas la
manette de commande
enfoncée plus de
15 secondes. Si le brûleur ne
s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la
manette de commande,
tournez-la sur la position
d'arrêt et attendez au moins
1 minute avant de réessayer
d'allumer le brûleur.
5. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
ATTENTION!
En cas de coupure
d'électricité, vous pouvez
allumer le brûleur sans
dispositif électrique : pour
cela, approchez une flamme
du brûleur, tournez la
manette vers la gauche
jusqu'à la position d'arrivée
de gaz maximale et
enfoncez-la. Maintenez la
manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre
au thermocouple de
chauffer.
Si le brûleur s'éteint
accidentellement, tournez la
manette de commande sur
la position Arrêt et attendez
au moins 1 minute avant de
réessayer d'allumer le
brûleur.
Le générateur d'étincelles
peut s'activer
automatiquement lorsque
vous allumez l'alimentation
secteur, après l'installation
ou après une coupure de
courant. C'est normal.
Chaque manette est dotée
d'un voyant. Il s'allume
lorsque vous tournez la
manette.
4.3 Arrêt du brûleur
Pour éteindre la flamme, tournez la
manette sur la position Arrêt
.
AVERTISSEMENT!
Abaissez ou coupez toujours
la flamme avant de retirer les
récipients du brûleur.
25
26
www.aeg.com
5.1 Ustensiles de cuisson
ATTENTION!
Assurez-vous que les
récipients de cuisson sont
bien centrés sur le brûleur
afin de garantir leur stabilité
et de réduire la
consommation de gaz.
ATTENTION!
N'utilisez pas de plats en
fonte, en stéatite, en grès,
de grils ou de plats à gratin.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas le même
récipient sur deux brûleurs.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas de récipients
instables ou déformés sur le
brûleur afin d'éviter les
débordements et les
blessures.
ATTENTION!
Assurez-vous que le fond
des récipients ne dépasse
pas au-dessus de la manette
de commande sinon la
flamme fait chauffer la
manette.
ATTENTION!
Assurez-vous que les
poignées des récipients ne
dépassent pas du devant de
la table de cuisson.
ATTENTION!
Des liquides renversés
durant la cuisson peuvent
provoquer le bris du verre.
5.2 Diamètres des récipients
Utilisez uniquement des
récipients dont le diamètre
correspond aux dimensions
des brûleurs.
Brûleur
Diamètre du
récipient (mm)
Rapide
180 - 260
Semi-rapide (avant)
120 - 220
Semi-rapide (arrière)
120 - 240
Auxiliaire
80 - 180
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas de couteau, de
grattoir ou d'instruments
similaires pour nettoyer les
surfaces en verre ou entre
les bords des brûleurs et
l'encadrement (si présent).
• Lavez les éléments en acier
inoxydable à l'eau, puis séchez-les à
l'aide d'un chiffon doux.
FRANÇAIS
6.2 Supports de casserole
Les supports de casserole ne
sont pas adaptés au lavage
dans un lave-vaisselle. Ils
doivent être lavés à la main.
1. Retirez les supports de casserole
pour nettoyer facilement la table de
cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin
de ne pas endommager
le dessus de la table de
cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de
casserole à la main, faites bien
attention lorsque vous les essuyez,
car le revêtement en émail peut
présenter des bords coupants. Si
nécessaire, retirez les taches tenaces
à l'aide d'une pâte nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de
casserole, veillez à les remettre
correctement en place.
4. Assurez-vous que les bras des
supports de casserole se trouvent
bien au centre du brûleur pour que
ce dernier puisse fonctionner
correctement.
6.3 Nettoyage de la table
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments
contenant du sucre. Sinon, la saleté
27
pourrait endommager la table de
cuisson.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent.
Après le nettoyage, séchez l'appareil
à l'aide d'un chiffon doux.
• Nettoyez les éléments en émail, le
chapeau et la couronne avec de l'eau
chaude savonneuse et séchez-les
soigneusement avant de les remettre
en place.
6.4 Nettoyage de la bougie
d'allumage
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à
une bougie d'allumage en céramique
dotée d'une électrode en métal. Veillez à
maintenir ces composants propres afin
de faciliter l'allumage. Assurez-vous
également que les orifices des
couronnes des brûleurs ne sont pas
obstrués.
6.5 Entretien périodique
Contactez périodiquement votre service
après-vente pour contrôler l'état du
tuyau d'arrivée de gaz et du régulateur
de pression si votre installation en est
équipée.
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement...
Problème
Cause probable
Solution
Aucune étincelle ne se produit lorsque vous tentez
d'actionner le générateur
d'étincelles.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique.
28
www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anomalie. Si
les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Le chapeau et la couronne
Positionnez correctement le
du brûleur sont mal position- chapeau et la couronne du
nés.
brûleur.
La flamme s'éteint immédiatement après s'être allumée.
Le thermocouple n'est pas
suffisamment chauffé.
Maintenez la manette enfoncée pendant 10 secondes
maximum une fois la flamme
allumée.
La couronne de flamme
n'est pas de niveau.
La couronne du brûleur est
encrassée par des résidus
alimentaires.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
7.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement la
table de cuisson. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
FRANÇAIS
29
7.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B) Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
C) Collez-la sur la notice d'utilisation.
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
8.2 Raccordement au gaz
AVERTISSEMENT!
Les instructions suivantes
concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien
de l'appareil doivent être
effectuées par un
professionnel qualifié selon
les normes et règlements
locaux en vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une
vanne en acier AGB. Choisissez un
raccordement fixe ou utilisez un tuyau
flexible en AGB (acier inoxydable)
conforme à la réglementation en vigueur
(NBN D 51.003). Si vous utilisez des
tuyaux flexibles métalliques, ils ne
doivent pas entrer en contact avec des
30
www.aeg.com
parties mobiles ni être comprimés. Soyez
également vigilant lorsque la table est
installée avec un four.
Assurez-vous que la pression
de l'alimentation en gaz de
l'appareil correspond aux
valeurs recommandées. Le
raccordement réglable est
relié à la rampe complète
par un écrou fileté G 1/2 po.
Tous les composants
apparaissant dans la figure
ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé
avant de quitter l'usine pour
vous garantir les meilleurs
résultats.
• il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux
extrémités et sur toute sa longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais
présente une élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas
rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas
dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces
défauts, ne réparez pas le tuyau, mais
remplacez-le.
AVERTISSEMENT!
Lorsque l'installation est
terminée, assurez-vous que
chaque raccord est étanche.
Utilisez une solution
savonneuse et pas de
flamme !
8.3 Remplacement des
injecteurs (pour la Belgique
uniquement)
A
B C
A) Extrémité du tuyau avec écrou
B) Rondelle
C) Raccord coudé (si nécessaire)
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en
caoutchouc pour le gaz liquéfié.
Intercalez toujours le joint. Continuez
alors le raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
lorsque :
• il ne peut pas devenir plus chaud que
la température ambiante, à savoir plus
de 30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1 500 mm ;
• il ne montre aucun étranglement ;
• il n'est soumis à aucune traction ni
aucune torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des
bords ni des coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur
toute sa longueur afin de vérifier son
état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler
le bon état du tuyau flexible :
1. Démontez les supports des
casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les
couronnes du brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les
injecteurs et remplacez-les par ceux
qui sont nécessaires pour le type de
gaz que vous utilisez (voir le tableau
dans le chapitre « Caractéristiques
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la
même procédure dans l'ordre
inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique
(qui se trouve près du tuyau d'arrivée
de gaz) par celle correspondant au
nouveau type d'alimentation en gaz.
Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz
peut être modifiée ou est différente de la
pression nécessaire, vous devez monter
un système de réglage de la pression sur
le tuyau d'arrivée de gaz.
FRANÇAIS
8.4 Réglage au niveau minimal
(uniquement pour la Belgique)
Pour régler le niveau minimal des
brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position
minimale.
3. Retirez la manette.
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la
position de la vis de réglage (A).
A
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G20/G25
20/25 mbar au gaz liquéfié, serrez
entièrement la vis de réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel
G20/G25 20/25 mbar, dévissez la
vis de réglage d'environ 1/4 de
tour.
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que la flamme
ne s'éteint pas lorsque vous
tournez rapidement la
manette de la position
maximale à la position
minimale.
8.5 Branchement électrique
• Vérifiez que la tension nominale et le
type d'alimentation figurant sur la
plaque signalétique correspondent
aux valeurs d'alimentation locales.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée,
capable de supporter la charge
indiquée sur la plaque signalétique,
doit être adaptée au câble
d'alimentation. Assurez-vous que la
fiche est branchée dans une prise
correcte.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
31
• Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil
installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'un
adaptateur ni d'une prise multiple
(risque d'incendie). Assurez-vous que
le raccordement à la terre est
conforme aux normes et
réglementations.
• Le câble d'alimentation ne doit pas
être exposé à une température
supérieure à 90 °C.
Assurez-vous de connecter
le câble neutre bleu à la
borne portant la lettre « N ».
Connectez le câble de phase
marron (ou noir) à la borne
portant la lettre « L ». Le
câble de phase doit rester
connecté en permanence.
8.6 Câble d'alimentation
Pour remplacer le câble d'alimentation,
utilisez uniquement le câble spécial ou
son équivalent. Le type de câble est :
H05V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble
convient à la tension et à la température
de fonctionnement. Le câble de terre
jaune/vert doit être plus long d'environ
2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
8.7 Encastrement
min. 450 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
40 mm
490 mm
560 mm
32
www.aeg.com
B) équerres fournies
ATTENTION!
Installez l'appareil
uniquement sur un plan de
travail dont la surface est
plane.
8.8 Possibilités d'insertion
A
Le panneau installé sous la table de
cuisson doit être facile à retirer et
facilement accessible au cas où une
intervention technique serait nécessaire.
Élément de cuisine avec porte
A) Panneau amovible
B) Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table
de cuisson et du four doivent être
installés séparément pour des raisons de
sécurité et pour permettre un retrait
facile du four de l'ensemble.
B
A) joint fourni
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Dimensions de la table de cuisson
Largeur
576 mm
Profondeur
516 mm
9.2 Autres caractéristiques techniques
PUISSANCE TOTALE :
Gaz d'origine :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 7,7 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU) = 7,7 kW
Gaz de remplacement :
G30 (3+) 28-30 mbar = 545 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 536 g/h
Alimentation électrique :
230 V ~ 50 Hz
Catégorie de l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Raccordement au gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
FRANÇAIS
33
9.3 Diamètres des vis de réglage
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Rapide
42
Semi-rapide
32
Auxiliaire
28
9.4 Brûleurs à gaz pour le GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar
(BE) - G20 20 mbar (LU)
BRÛLEUR
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE MINIMALE kW
MODÈLE D'INJECTEUR 1/100 mm
Rapide
2,9
0,75
119
Semi-rapide
1,9
0,45
96
Auxiliaire
1,0
0,33
70
9.5 Brûleurs à gaz pour LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRÛLEUR
PUISSANCE
NORMALE
kW
PUISSANCE MODÈLE
MINIMALE D'INJECkW
TEUR
1/100 mm
DÉBIT DE GAZ NOMINAL g/h
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
Rapide
2,7
0,75
86
196
193
Semi-rapide
1,9
0,45
71
138
136
Auxiliaire
1,0
0,33
50
73
71
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
HG694340XB
Type de table de cuisson
Table de cuisson
encastrée
Nombre de brûleurs à gaz
4
Arrière gauche - Rapide
Efficacité énergétique selon le brû- Arrière droit - Semi-rapide
leur à gaz
Avant droit - Semi-rapide
(EE gas burner)
Avant gauche - Auxiliaire
56.0%
61.0%
58.2%
non applicable
34
www.aeg.com
Efficacité énergétique de la table
de cuisson
(EE gas hob)
58.4%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle
de l'énergie - Général
10.2 Économies d'énergie
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont
correctement assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions
des brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez
besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser
le liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
35
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 36
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 38
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.......................................................................................41
4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................41
5. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 42
6. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................43
7. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 44
8. MONTAGE...............................................................................................................46
9. TECHNISCHE DATEN............................................................................................ 49
10. ENERGIEEFFIZIENZ..............................................................................................50
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
36
1.
www.aeg.com
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche
Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die
Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand
führen.
Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen
Dampfreiniger.
Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf
der Glaskeramik-/Glasfläche feststellen.
Stromschlaggefahr!
Im Falle eines Glasbruchs der Kochplatte:
– Schalten Sie umgehend alle Brenner und
Heizelemente aus und trennen Sie das Gerät von
der Stromversorgung.
– Berühren Sie nicht die Geräteoberfläche.
– Benutzen Sie das Gerät nicht.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
Ist das Gerät direkt an die Stromversorgung
angeschlossen, wird ein allpoliger Netztrennschalter
mit einem Kontaktabstand benötigt. Es muss eine
vollständige Trennung entsprechend der
Überspannungskategorie III gewährleistet sein. Dies
gilt nicht für das Erdungskabel.
Wenn Sie das Netzkabel verlegen, achten Sie darauf,
dass es keinen direkten Kontakt mit Teilen hat, die
Temperaturen erreichen können, die mehr als 50 °C
über der Raumtemperatur liegen. Verwenden Sie
ansonsten Isolierschläuche.
38
www.aeg.com
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
Dieses Gerät ist für folgende Märkte
geeignet: BE DE LU
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das
Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
DEUTSCH
•
•
•
•
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gasanschluss
• Der Gasanschluss muss von einer
Fachkraft ausgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich vor der
Montage des Geräts, dass das von
Ihrem Gaswerk gelieferte Gas (Gasart
und Gasdruck) mit der Einstellung des
Geräts kompatibel ist.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Informationen über die
Gasversorgung finden Sie auf dem
Typenschild.
• Das Gerät darf nicht an einen Abzug
für Verbrennungsprodukte
angeschlossen werden. Das Gerät
muss gemäß der aktuell geltenden
Installationsbestimmungen
angeschlossen werden. Halten Sie die
Bestimmungen hinsichtlich der
Belüftung ein.
2.4 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
39
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
40
www.aeg.com
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder
Aluminiumguss oder mit
beschädigten Böden kann die Glas-/
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
• Verwenden Sie nur standfestes
Kochgeschirr mit der richtigen Form
und einem Durchmesser, der größer
als der der Brenner ist.
• Achten Sie darauf das Kochgeschirr
mittig auf die Brenner zu stellen.
• Vergewissern Sie sich, dass die
Flamme nicht erlischt, wenn Sie den
Einstellknopf schnell von der
höchsten zur niedrigsten Stufe
drehen.
• Verwenden Sie ausschließlich das mit
dem Gerät gelieferte Zubehör.
• Setzen Sie keinen Wärmeverteiler auf
den Brenner.
• Beim Gebrauch eines Gaskochfelds
entsteht Wärme und Feuchtigkeit.
Sorgen Sie für eine ausreichende
Belüftung in dem Raum, in dem das
Gerät aufgestellt ist.
• Bei längerer Benutzung des Geräts
kann eine zusätzliche Belüftung
erforderlich werden (Öffnen eines
Fensters oder Erhöhung der
Absaugleistung der Abzugshaube,
falls vorhanden).
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
• Lassen Sie keine säurehaltigen
Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft
oder kalklösende Reinigungsmittel
mit dem Kochfeld in Berührung
kommen. Diese könnten matte
Flecken verursachen.
2.5 Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
• Reinigen Sie die Brenner nicht im
Geschirrspüler.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Drücken Sie die äußeren Gasrohre
flach.
2.7 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
DEUTSCH
41
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
3.1 Kochfeldanordnung
1
2
3
1
2
3
4
Starkbrenner
Hilfsbrenner
Normalbrenner
Kochzonen-Einstellknöpfe
4
3.2 Kochzonen-Einstellknopf
Symbol
Symbol
Beschreibung
Beschreibung
Zündstellung/maximale
Gaszufuhr
Keine Gaszufuhr/ausgeschaltet
minimale Gaszufuhr
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
C) Zündkerze
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
4.2 Zünden des Brenners
Brenner stets vor dem
Aufsetzen des Kochgeschirrs
zünden.
4.1 Brennerübersicht
A
B
C
A) Brennerdeckel und -krone
B) Thermoelement
WARNUNG!
Seien Sie bei der
Verwendung von offenem
Feuer in der Küche
besonders vorsichtig. Der
Hersteller übernimmt bei
Missachtung der
Sicherheitsbestimmungen
beim Umgang mit offenem
Feuer keinerlei Haftung.
1. Drücken Sie den Einstellknopf hinein
und drehen Sie ihn gegen den
42
www.aeg.com
Uhrzeigersinn auf die Position für die
maximale Gaszufuhr ( ).
2. Halten Sie den Einstellknopf bis zu 10
Sekunden lang gedrückt. In dieser
Zeit wird das Thermoelement
erwärmt. Andernfalls wird die
Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie die Flamme ein, sobald
sie ruhig brennt.
Falls sich der Brenner nach
einigen Versuchen nicht
zünden lässt, überprüfen Sie,
ob die Brennerkrone und
der zugehörige
Brennerdeckel korrekt
sitzen.
WARNUNG!
Halten Sie den Knopf nicht
länger als 15 Sekunden
gedrückt. Sollte der Brenner
nach 15 Sekunden nicht
zünden, lassen Sie den
Knopf los, und drehen Sie
ihn in die Aus-Position.
Warten Sie dann mindestens
eine Minute, bevor Sie den
Brenner erneut zünden.
ACHTUNG!
Wenn kein Strom zur
Verfügung steht, können Sie
den Brenner auch ohne
Strom zünden. Bringen Sie
eine Flamme in die Nähe
des Brenners, drehen Sie
den entsprechenden Knopf
entgegen dem
Uhrzeigersinn auf die
höchste Stufe und drücken
Sie ihn dann hinein. Halten
Sie den Einstellknopf
höchstens 10 Sekunden
gedrückt, um das
Thermoelement zu
erwärmen.
5. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Sollte der Brenner zufällig
ausgehen, drehen Sie den
Knopf in die Aus-Position
und versuchen ihn nach
einer Minute erneut zu
zünden.
Nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach der
Installation oder nach einem
Stromausfall wird der
Funkengenerator
möglicherweise automatisch
eingeschaltet. Das ist
normal.
Jeder Einstellknopf hat eine
Kontrolllampe. Die
Kontrolllampe leuchtet auf,
wenn der Einstellknopf
gedreht wird.
4.3 Abschalten des Brenners
Drehen Sie zum Abschalten des Brenners
den Knopf in die Aus-Position
.
WARNUNG!
Bevor Sie das Kochgeschirr
vom Brenner nehmen,
drehen Sie die Flamme
herunter oder drehen Sie sie
ganz ab.
DEUTSCH
5.1 Kochgeschirr
ACHTUNG!
Verwenden Sie kein
Kochgeschirr aus Gusseisen,
Speckstein oder Steingut
und keine Grill- oder
Sandwichplatten.
WARNUNG!
Kochen Sie nicht mit einem
Kochgeschirrteil auf zwei
Brennern gleichzeitig.
WARNUNG!
Stellen Sie keine
beschädigten Töpfe oder
solche, die nicht standfest
sind, auf den Brenner, um
ein Verschütten und
Verletzungen zu vermeiden.
ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass sich
die Topfböden nicht über
dem Einstellknopf befinden,
da anderenfalls die Flamme
den Einstellknopf erhitzten
könnte.
ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass die
Topfgriffe nicht über den
vorderen Rand des
Kochfelds hinausragen.
43
ACHTUNG!
Stellen Sie zur Reduzierung
des Gasverbrauchs und im
Interesse einer größeren
Stabilität die Töpfe mittig
auf den Brenner.
ACHTUNG!
Heiße Flüssigkeiten, die
während des Kochens
verschüttet werden, können
zum Zerspringen der
Glasplatte führen.
5.2 Durchmesser des
Kochgeschirrs
Verwenden Sie nur
Kochgeschirr mit einem
Durchmesser, der der Größe
der Brenner entspricht.
Brenner
Durchmesser
des Kochgeschirrs (mm)
Starkbrenner
180 - 260
Normalbrenner (vorne)
120 - 220
Normalbrenner (hinten)
120 - 240
Hilfsbrenner
80 - 180
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Messer, Schaber oder
ähnliche Gegenstände, um
die Glasoberfläche oder die
Zwischenräume zwischen
den Rändern der Brenner
und dem Gestell zu reinigen
(sofern zutreffend).
• Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser
und wischen Sie sie mit einem
weichen Tuch trocken.
44
www.aeg.com
6.2 Topfträger
Die Topfträger sind nicht
spülmaschinenfest. Sie
müssen von Hand gereinigt
werden.
1. Entfernen Sie die Topfträger, um die
Reinigung des Kochfelds zu
erleichtern.
Seien Sie beim
Wiederaufsetzen der
Topfträger vorsichtig,
um Beschädigungen der
Oberseite der Kochstelle
zu vermeiden.
2. Wenn Sie die Topfträger von Hand
spülen und trocknen, seien Sie
vorsichtig, da durch das Emaillieren
gelegentlich raue Kanten entstehen
können. Entfernen Sie hartnäckige
Flecken ggf. mit einer
Reinigungspaste.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die
Topfträger nach der Reinigung
wieder ordnungsgemäß eingesetzt
haben.
4. Damit der Brenner korrekt
funktioniert, stellen Sie sicher, dass
sich die Arme der Topfträger in der
Mitte des Brenners befinden.
6.3 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und etwas Spülmittel. Wischen
Sie das Kochfeld nach der Reinigung
mit einem weichen Tuch trocken.
• Reinigen Sie die emaillierten Teile,
den Brennerdeckel und die
Brennerkrone mit warmen
Seifenwasser und trocknen Sie diese
sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder
einsetzen.
6.4 Reinigen der Zündkerze
Diese Funktion erfolgt über eine
Keramikzündkerze mit Metallelektrode.
Halten Sie zur Vermeidung von
Zündschwierigkeiten diese Bauteile
immer sauber; kontrollieren Sie
außerdem, ob die Düsen der
Brennerkrone verstopft sind.
6.5 Regelmäßige Wartung
Lassen Sie regelmäßig vom Ihrem
autorisierten Kundendienst den Zustand
des Gasversorgungsrohrs und, falls
installiert, die Funktionstüchtigkeit des
Druckreglers überprüfen.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Es wird kein Funke erzeugt, Das Kochfeld ist nicht oder
wenn Sie den Funkenerzeug- nicht ordnungsgemäß an die
er betätigen.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist.
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
45
Abhilfe
Die Sicherung hat ausgelöst. Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Löst die Sicherung wiederholt aus,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Brennerdeckel und Brennerkrone sitzen nicht richtig.
Bringen Sie die Brennerkrone und den Brennerdeckel
in die richtige Position.
Die Flamme erlischt gleich
nach der Zündung wieder.
Das Thermoelement ist nicht Halten Sie den Knopf nach
ausreichend erwärmt.
dem Entzünden etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
Der Flammenring ist ungleichmäßig.
Die Brennerkrone ist mit
Speiseresten verstopft.
7.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler
oder einen autorisierten Kundendienst.
Geben Sie die Daten an, die Sie auf dem
Typenschild finden. Vergewissern Sie
sich, dass Sie das Kochfeld richtig
bedient haben. Wenn Sie das Gerät
Sorgen Sie dafür, dass die
Düse nicht blockiert und die
Brennerkrone sauber ist.
falsch bedient haben, fällt auch während
der Garantiezeit für die Reparatur durch
einen Techniker oder Händler eine
Gebühr an. Die Informationen zum
Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
46
www.aeg.com
7.3 Im Zubehörbeutel
mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten
gezeigt, an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
C) Kleben Sie ihn auf die
Gebrauchsanleitung.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
8.2 Gasanschluss
WARNUNG!
Die in nachstehender
Anleitung beschriebenen
Montage-, Anschluss- und
Wartungsarbeiten müssen
von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden
Bestimmungen und
eventuell lokalen
Verordnungen ausgeführt
werden.
Für den Gasanschluss muss ein GasSicherheitsanschluss (AGB) verwendet
werden. Gemäß den geltenden
Bestimmungen (NBN D 51.003) kann der
Anschluss fest oder durch Verwendung
eines flexiblen Edelstahlrohrs mit Gas-
DEUTSCH
Sicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei
Verwendung flexibler Metallrohre muss
darauf geachtet werden, dass sie nicht
mit beweglichen Teilen in Kontakt
kommen oder eingeklemmt werden
können. Wenn das Kochfeld mit einem
Backofen installiert wird, muss ebenfalls
vorsichtig vorgegangen werden.
Achten Sie darauf, dass der
Gasdruck des Geräts den
empfohlenen Werten
entspricht. Das verstellbare
Anschlussstück wird an dem
Gasanschluss mit einer G
1/2" Gewindemutter
befestigt. Alle abgebildeten
Teile wurden bereits
werkseitig
zusammengesetzt. Bevor
unsere Geräte das Werk
verlassen, werden sie
getestet, um Ihnen optimale
Funktion zu bieten.
A
B C
A) Schaftende mit Mutter
B) Beilagscheibe
C) Rohrbogen (falls erforderlich)
Flüssiggas
Verwenden Sie den Rohrhalter aus
Gummi für Flüssiggas. Verwenden Sie
grundsätzlich die Dichtung. Fahren Sie
dann mit dem Gasanschluss fort.
Das flexible Rohr kann verwendet
werden, wenn:
• Die Raumtemperatur 30 °C nicht
übersteigen kann,
• Es höchstens 1500 mm lang ist,
• Es nirgendwo gedrosselt wird,
• Es weder unter Zug steht noch
verdreht ist,
• Es keine scharfen Kanten oder Ecken
berührt,
• Es leicht geprüft und sein Zustand
sichergestellt werden kann.
47
Zur Erhaltung muss das flexible Rohr auf
Folgendes geprüft werden:
• Risse, Schnitte, Brandspuren - an
beiden Enden und über die volle
Länge,
• Materialverhärtung bzw. ausreichende
Flexibilität,
• Korrosion der Rohrschellen,
• Ablauf des Verfallsdatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr
nicht reparieren, sondern austauschen.
WARNUNG!
Überprüfen Sie nach der
Installation, ob alle
Anschlussstücke dicht sind.
Verwenden Sie eine
Seifenlösung und keine
Flamme!
8.3 Ersetzen der Düsen (nur
gültig für Belgien)
1. Nehmen Sie die Topfträger ab.
2. Nehmen Sie Brennerdeckel und
Brennerkronen ab.
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem
Steckschlüssel 7 und ersetzen Sie sie
durch für die verwendete Gasart
geeignete Düsen (siehe Tabelle im
Abschnitt „Technische Daten“).
4. Bringen Sie die Teile wieder an
(führen Sie dazu die obigen Schritte
in umgekehrter Reihenfolge aus).
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der
Nähe der Gasversorgungsleitung)
durch das Typenschild für die neue
Gasart. Das Typenschild ist im
Beipack des Geräts enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung
schwankt oder nicht dem erforderlichen
Druckwert entspricht, muss ein
geeigneter Druckregler im Gaszufuhrrohr
montiert werden.
48
www.aeg.com
8.4 Einstellen der niedrigsten
Stufe (nur gültig für Belgien)
So stellen Sie die niedrigste Stufe der
Brenner ein:
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die
kleinste Flamme.
3. Ziehen Sie den Einstellknopf ab.
4. Stellen Sie mit einem schmalen
Schraubendreher die BypassSchraube (A) ein.
A
5. Wenn Sie:
• von Erdgas (G20/G25 20/25 mbar)
zu Flüssiggas wechseln, ziehen Sie
die Bypass-Schraube bis zum
Anschlag an.
• von Flüssiggas zu Erdgas
(G20/G25 20/25 mbar) wechseln,
drehen Sie die Bypass-Schraube
ca. 1/4 Umdrehung zurück.
WARNUNG!
Vergewissern Sie sich, dass
die Flamme nicht erlischt,
wenn Sie den Einstellknopf
schnell von der höchsten zur
niedrigsten Stufe drehen.
8.5 Elektrischer Anschluss
• Vergewissern Sie sich, dass die
Netzspannung und -frequenz in Ihrer
Region mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät wird mit einem Netzkabel
geliefert. Dazu muss ein passender
Stecker verwendet werden, der für die
auf dem Typenschild angegebene
Gesamtstromaufnahme ausgelegt ist.
Achten Sie darauf, den Stecker in eine
passende Steckdose zu stecken.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Es besteht Brandgefahr, wenn das
Gerät mit einem Verlängerungskabel,
Adapter oder an eine
Mehrfachsteckdose angeschlossen
wird. Stellen Sie sicher, dass die
Erdverbindung den Normen und
Vorschriften entspricht.
• Das Netzkabel darf nicht heißer als 90
°C werden.
Schließen Sie den blauen
Nullleiter an die mit
„N“ gekennzeichnete
Klemme an. Schließen Sie
das braune (oder schwarze)
Phasenkabel an die mit
„L“ gekennzeichnete
Klemme an. Lassen Sie das
Phasenkabel stets
angeschlossen.
8.6 Anschlusskabel
Ersetzen Sie das Anschlusskabel
ausschließlich durch das spezielle Kabel
oder ein gleichwertiges Kabel. Kabeltyp:
H05V2V2-F T90.
Vergewissern Sie sich, dass der
Kabelquerschnitt für die Spannung und
Betriebstemperatur geeignet ist. Der
gelb-grüne Erdleiter muss ca. 2 cm
länger als der braune (bzw. schwarze)
Phasenleiter sein.
8.7 Montage
min. 450 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
40 mm
490 mm
560 mm
DEUTSCH
B) mitgelieferte Halterungen
ACHTUNG!
Montieren Sie das Gerät nur
in einer flachen
Arbeitsplatte.
8.8 Einbaumöglichkeiten
A
Die unter dem Kochfeld eingebaute
Platte muss sich leicht entfernen lassen
und einen einfachen Zugang
ermöglichen, falls eine Reparatur
erforderlich wird.
Unterbaumöbel mit Tür
A) Entfernbare Platte
B) Raum für Anschlüsse
B
A) mitgelieferte Dichtung
Unterbaumöbel mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate
elektrische Anschlüsse verfügen. Der
Backofen muss sich leicht aus dem
Unterbauschrank entfernen lassen.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Abmessungen des Kochfelds
Breite
576 mm
Tiefe
516 mm
9.2 Sonstige technische Daten
Gas – Original:
GESAMTLEISTUNG:
Gas – Ersatz:
Netzanschluss:
230 V ~, 50 Hz
Gerätekategorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasanschluss:
R 1/2 Zoll
Geräteklasse:
3
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 7,7 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU) = 7,7 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 545 g/Std.
G31 (3+) 37 mbar = 536 g/Std.
49
50
www.aeg.com
9.3 Bypassdurchmesser
TYP
Ø BYPASS 1/100 mm
Starkbrenner
42
Normalbrenner
32
Hilfsbrenner
28
9.4 Gasbrenner für ERDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20
mbar (LU)
BRENNER
NORMALLEISTUNG
kW
MINIMALLEISTUNG
kW
INJEKTORMARKE
1/100 mm
Starkbrenner
2,9
0,75
119
Normalbrenner
1,9
0,45
96
Hilfsbrenner
1,0
0,33
70
9.5 Gasbrenner für LPG G30/G31 28-30/37 mbar
TYP
NORMALLEISTUNG
kW
MINDESINJEKTORTLEISTUNG MARKE
kW
1/100 mm
NENNGASDURCHFLUSS g/
Std.
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
Starkbrenner 2,7
0,75
86
196
193
Normalbren- 1,9
ner
0,45
71
138
136
Hilfsbrenner
0,33
50
73
71
1,0
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
HG694340XB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Gasbrenner
4
Energieeffizienz pro Gasbrenner
(EE gas burner)
Links hinten - Starkbrenner
56.0%
Rechts hinten - Normalbrenner
61.0%
Rechts vorne - Normalbrenner
58.2%
Links vorne - Hilfsbrenner
Nicht zutreffend
DEUTSCH
Energieeffizienz für das Gaskochfeld
(EE gas hob)
51
58.4%
EN 30-2-1: Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle
Energienutzung - Allgemeines
10.2 Energie sparen
• Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Brenner und Topfträger richtig
zusammengebaut sind.
• Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Durchmesser, der der Größe der
Brenner entspricht.
• Stellen Sie den Topf mittig auf den Brenner.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
• Drehen Sie, sobald die Flüssigkeit zu kochen beginnt, die Flamme so weit zurück,
dass die Flüssigkeit nur leicht köchelt.
• Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Dampfkochtopf. Beachten Sie seine
Bedienungsanleitung.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
867305352-A-412014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising