Electrolux | EGS7658SOX | User manual | Electrolux EGS7658SOX User Manual

Electrolux EGS7658SOX User Manual
EGS7658
NL KOOKPLAAT
FR TABLE DE CUISSON
DE KOCHFELD
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
18
34
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................................................... 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT................................................................. 7
4. DAGELIJKS GEBRUIK......................................................................................... 7
5. AANWIJZINGEN EN TIPS.................................................................................... 9
6. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................... 10
7. PROBLEEMOPLOSSING...................................................................................10
8. MONTAGE ........................................................................................................12
9. TECHNISCHE INFORMATIE.............................................................................. 15
10. ENERGIEZUINIGHEID......................................................................................16
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat
jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij
de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het
apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen
niet aanraken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie
kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand nooit met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de
vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt
aangesloten, is er een scheidingsschakelaar met een
contactopening nodig op alle polen. Complete afsluiting
overeenkomstig de voorwaarden gespecificeerd in de
overspanningscategorie III moet worden gegarandeerd.
De aardekabel is hiervan uitgesloten.
let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de kabel
niet direct in contact komt (bijvoorbeeld bij gebruik met
isolatiehoes) met onderdelen die temperaturen kunnen
bereiken van 50°C hoger dan kamertemperatuur.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de volgende
markten: BE LU
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
NEDERLANDS
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
•
•
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
•
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
•
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
•
5
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gasaansluiting
• Alle gasaansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de
plaatselijke distributieomstandigheden
(gassoort en -druk) en de afstelling van
het apparaat met elkaar te combineren
zijn.
• Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie over
de gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten
worden op een inrichting dat
producten afvoert voor verbranding.
Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Let op de
vereisten voor voldoende ventilatie.
2.4 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
6
www.electrolux.com
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met de
juiste vorm en een diameter groter dan
de afmetingen van de branders.
• Zorg ervoor dat de pannen in het
midden van de branders staan.
• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Plaats geen vlamverdeler op de
brander.
• Het gebruik van een kookapparaat op
gas leidt tot de productie van warmte
en vocht. Zorg voor een goede
ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
• U moet bij langdurig intensief gebruik
van het apparaat waarschijnlijk meer
ventileren, bijvoorbeeld door een raam
te openen, of effectiever ventileren,
bijvoorbeeld door het niveau van de
aanwezige, mechanische ventilatie op
te voeren.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of reinigingsmiddelen
voor het verwijderen van kalkaanslag,
in aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken
ontstaan.
2.5 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
• De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
NEDERLANDS
2.6 Verwijdering
• Maak de externe gasleidingen plat.
2.7 Servicedienst
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Indeling kookplaat
1
2
1
2
3
4
3
Driekronenbrander
Sudderbrander
Normale brander
Bedieningsknoppen
4
3.2 Bedieningsknop
Symbool
Beschrijving
geen gastoevoer / uitstand
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Symbool
Beschrijving
ontstekingsstand / maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
7
8
www.electrolux.com
4.1 Branderoverzicht
A
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij het
gebruik van branders (open
vuur) in de keuken. De
fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden
in geval van onjuist gebruik
van de vlam.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in
en draai de knop linksom naar de
B
C
A) Branderdeksel en kroon
B) Thermokoppeling
C) Ontstekingsbougie
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Branderdeksel
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
4.2 Ontsteking van de brander
Ontvlam de brander altijd
vóór u het kookgerei erop
plaatst.
maximale gastoevoerstand ( ).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 10
seconden ingedrukt. Het
thermokoppel kan dan opwarmen. Als
u dat niet doet, wordt de gastoevoer
onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig
brandt.
Als de brander na enkele
pogingen niet aan gaat,
controleer dan of de kroon en
de deksel goed op hun plaats
zitten.
WAARSCHUWING!
Houd de bedieningsknop niet
langer dan 15 seconden
ingedrukt. Als de brander na
15 seconden nog niet brandt,
de bedieningsknop loslaten
en minstens 1 minuut
wachten voordat u opnieuw
probeert de vlam te
ontsteken.
LET OP!
Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de
brander ontsteken zonder
elektrische inrichting. Breng in
dat geval een vlam in de
buurt van de brander, draai
de regelknop tegen de
wijzers van de klok in naar de
maximale gastoevoerstand
en druk deze in. Houd de
regelknop gedurende 10
seconden of korter ingedrukt
om het thermokoppel op te
laten warmen.
NEDERLANDS
Draai als de brander per
ongeluk uit gaat de
bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na minimaal
1 minuut de brander weer
aan te steken.
De vonkontsteking kan
automatisch starten wanneer
u de stekker in het
stopcontact steekt, na de
installatie of na een
stroomonderbreking. Dat is
normaal.
4.3 De brander uitschakelen
Om de vlam te doven, de knop naar de
off-positie draaien
.
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd lager of
schakel hem uit voordat u de
pan van de brander haalt
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Kookgerei
LET OP!
Gebruik geen gietijzeren
pannen, grillstenen,
aardewerk of grillplaten op
gasbranders. Het roestvrij
staal kan beschadigen als het
te heet wordt.
LET OP!
Zorg dat de potten zich in het
midden van de brander
bevinden, voor een maximum
aan stabiliteit en lager
gasverbruik.
5.2 Diameter van het kookgerei
Gebruiken alleen kookgerei
met een bodemdiameter die
geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
WAARSCHUWING!
Zet één pan niet op twee
branders.
Brander
Diameter van
de pannen
(mm)
WAARSCHUWING!
Zet geen instabiele of
beschadigde pannen op de
brander om morsen en letsel
te voorkomen.
Driekronenbrander
180 - 280
Halfsnel (linksachter)
120 - 240
Halfsnel (rechtsachter)
120 - 240
Normaal (rechtsvoor)
120 - 180
Sudderbrander
80 - 180
LET OP!
Zorg dat de potten niet op de
bedieningsknop staan,
anders wordt de
bedieningsknop heet.
LET OP!
Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de voorste
rand van het werkblad
komen.
9
10
www.electrolux.com
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Algemene informatie
• Reinig de kookplaat na elk gebruik.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het oppervlak
van de kookplaat.
• Was de onderdelen van roestvrij staal
af met water en droog ze vervolgens
met een zachte doek.
6.2 Pannendragers
De pansteunen zijn niet
bestand tegen afwassen in
een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand worden
afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen
voor een gemakkelijke reiniging van
het kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te
werk bij het vervangen
van de pannendrager, dit
om schade aan het
oppervlak van de
kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen
hebben, dus wees voorzichtig tijdens
het met de hand afwassen en
afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een
pastareiniger.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3. Zorg er na het reinigen van de
pansteunen voor dat u ze in de juiste
stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander
goed werkt, moeten de armen van de
pannendrager in het midden van de
brander worden geplaatst.
6.3 De kookplaat schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil de
kookplaat beschadigen.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af met
een zachte doek.
• Was de geëmailleerde delen, het
deksel en de kroon met een warm
sopje en laat ze goed drogen alvorens
ze terug te plaatsen.
6.4 Reinigen van de
ontstekingsknop
Dit onderdeel is uitgerust met een
keramische ontstekingsbougie met een
metalen elektrode. Reinig deze onderdelen
altijd grondig, om moeilijkheden bij het
aansteken te voorkomen, en controleer of
de branderkroonopeningen niet verstopt
zijn.
6.5 Periodiek onderhoud
Raadpleeg regelmatig uw lokale
serviceafdeling, om de staat van de
gastoevoerleiding en de drukregelaar
(indien gemonteerd) te controleren.
NEDERLANDS
11
7.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.
De kookplaat is niet aanControleer of de kookplaat
gesloten op een stopcongoed is aangesloten op het
tact of is niet goed geïnstal- lichtnet.
leerd.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende installateur.
De branderdeksel en kroon
zitten niet goed op hun
plaats.
Plaats de branderdeksel en
de kroon op juiste wijze.
De vlam gaat meteen na de Het thermokoppel is niet
ontsteking uit.
voldoende opgewarmd.
Het vlamring is ongelijk.
oplossing
Na het ontsteken van de
vlam, de knop circa 10 sec.
ingedrukt houden.
De branderkroon is verstopt Controleer of de hoofdinsmet etensresten.
puiter niet verstopt is en of
de branderkroon schoon is.
7.2 Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u het probleem zelf niet kunt oplossen,
neem dan contact op met uw leverancier
of met de klantenservice. Zie voor deze
gegevens het typeplaatje. Controleer of u
de kookplaat op de juiste manier gebruikt
hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat
wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
12
www.electrolux.com
7.3 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B) Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C) Plak het op het instructieboekje.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
8.2 Gasaansluiting
WAARSCHUWING!
De volgende instructies over
de installatie en het
onderhoud moeten
opgevolgd worden door
vakkundig personeel in
overeenstemming met de
geldende voorschriften.
De aansluiting op de gastoevoer moet
worden uitgevoerd met behulp van een
AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen of
gebruik een flexibele leiding in AGB
(roestvrij staal), in overeenstemming met
de voorschriften die van kracht zijn (NBN
D 51.003). Als u flexibele metalen
leidingen gebruikt, moet u opletten dat
NEDERLANDS
deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet
vastgeklemd worden. Wees ook
voorzichtig wanneer de kookplaat wordt
geplaatst op een oven.
Controleer of de
gastoevoerdruk van het
apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt
op de uitbreidingsbrug
bevestigd met behulp van
een schroefdraadmoer G
1/2". Alle onderdelen die
getoond worden op de
afbeelding zijn reeds in de
fabriek gemonteerd. Het
apparaat werd voor het de
fabriek verliet getest, om voor
u de beste resultaten te
verzekeren.
13
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat eruit te controleren of:
• de leiding geen barsten, sneden,
vlekken of brandsporen vertoont op de
twee uiteinden en over de volledige
lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont;
• de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn;
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten
waarneembaar zijn, mag de leiding niet
worden gerepareerd, maar moet deze
worden vervangen.
WAARSCHUWING!
Controleer wanneer de
installatie is voltooid of alle
leidingfittingen goed zijn
afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
8.3 Vervanging spuitmonden
(alleen voor België)
A
B C
A) Uiteinde van as met moer
B) Sluitring
C) Elleboog (indien nodig)
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor
vloeibaar liquid gas. Koppel altijd de
pakking vast. Ga vervolgens door met de
gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik als
de leiding:
• niet warmer wordt dan
kamertemperatuur, warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1500 mm;
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of
torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe
randen of hoeken;
• de leiding gemakkelijk onderzocht kan
worden om de toestand ervan te
controleren.
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door de
sproeiers die vereist zijn voor het type
gas dat u gebruikt (zie de tabel in het
hoofdstuk 'Technische gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje
voor het nieuwe type gastoevoer. U
kunt het plaatje vinden in het zakje dat
bij het apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u een
geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
14
www.electrolux.com
8.4 Aanpassing van het
minimale niveau (alleen voor
België)
Het minimumniveau van de branders
afstellen:
1.
2.
3.
4.
Steek de brander aan.
Draai de knop op de minimumstand.
Verwijder de knop.
Stel de stand van de bypass-schroef
af met een dunne schroevendraaier
(A).
• Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat
verbinding maakt met een
verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor
dat de aarde-aansluiting overeenkomt
met de normen en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer
worden dan 90° C.
A
Zorg ervoor dat u de blauwe
neutrale kabel aansluit op de
aansluiting met de letter "N"
erop. Sluit de bruine (of
zwarte) fasekabel aan op de
aansluiting met de letter "L".
Zorg dat de fasekabel altijd
verbinding maakt.
5. Als u overstapt:
• van aardgas G20/G25 20/25 mbar
op vloeibaar gas, draai de
instelschroef dan helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas
G20/G25 20/25 mbar, draai de
bypass-schroef dan ongeveer 1/4
draai los (1/2 draai bij een
driekronenbrander).
WAARSCHUWING!
Zorg dat de vlam niet uit gaat
als u de knop snel van de
maximale stand naar de
minimale stand draait.
8.6 Aansluitkabel
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen
alleen de speciale kabel of een
gelijksoortig type. Het kabeltype is:
H05V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het
snoer geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene
aardedraad moet ongeveer 2 cm langer
zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
8.7 Inbouw
8.5 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er voor dat het aangegeven
voltage en het type stroom op het
typeplaatje overeenkomen met het
voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer. Dit moet zijn voorzien van
een geschikte stekker, die geschikt is
voor de belasting die vermeld is op het
identificatieplaatje. Zorg dat u de
stekker in een goed stopcontact
steekt.
• Gebruik altijd een correct ge?stalleerd,
schokbestendig stopcontact.
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
NEDERLANDS
15
B) meegeleverde steunen
LET OP!
Installeer het apparaat alleen
op een werkblad met een plat
oppervlak.
8.8 Mogelijkheden voor inbouw
A
B
A) meegeleverde afdichting
Het paneel geïnstalleerd onder de
kookplaat moet eenvoudig te verwijderen
zijn en eenvoudig toegang bieden indien
technische hulp nodig is.
Keukenmeubel met deur
A) Verwijderbaar paneel
B) Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een
gemakkelijke verwijdering van de oven uit
het meubel mogelijk te maken, moeten de
elektrische aansluitingen van de kookplaat
en de oven afzonderlijk geïnstalleerd
worden.
9. TECHNISCHE INFORMATIE
9.1 Afmetingen kookplaat
Breedte
745 mm
Diepte
515 mm
9.2 Overige technische gegevens
Gas origineel:
TOTAAL VERMOGEN:
Gasvervanging:
Elektrische voeding:
230 V ~ 50 Hz
Categorie apparaat:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse:
3
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 11 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU) = 11 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 800 g/u
G31 (3+) 37 mbar = 786 g/u
16
www.electrolux.com
9.3 Bypassdiameters
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Driekronenbrander
56
Normale brander
32
Sudderbrander
28
9.4 Gasbranders voor AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20
20 mbar (LU)
BRANDER
NORMAAL VERMOGEN kW
MINIMUM VERMOGEN kW
INSPUITERMARKERING 1/100
mm
Driekronenbrander
4,0
1,4
146
Normale brander 2,0
0,45
96
Sudderbrander
0,33
70
1,0
9.5 Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
NORMAAL MINIMUM
VERMOVERMOGEN kW
GEN kW
INSPUITER- NOMINALE GASSTROOM
MARKERg/h
ING 1/100
G30 28-30
G31 37 mbar
mm
mbar
Driekronenbrander
4,0
1,4
98
291
286
Normale
brander
2,0
0,45
71
145
143
Sudderbrander
1,0
0,33
50
73
71
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
EGS7658SOX
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal gasbranders
5
NEDERLANDS
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
Links - Driekronenbrander
55.9%
Linksachter - Normale brander
63.2%
17
Rechtsachter - Normale brand- 63.2%
er
Rechtsvoor - Normale brander
63,2%
Linksvoor - Sudderbrander
niet van toepassing
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
61.4%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kooktoestellen op gas - Deel 2-1 : Energieverbruik - Algemeen
10.2 Energie besparen
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de
hogedrukpan.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
18
www.electrolux.com
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.............................................................................. 19
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ......................................................................... 20
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL......................................................................... 23
4. UTILISATION QUOTIDIENNE............................................................................. 24
5. CONSEILS.........................................................................................................25
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE............................................................................ 26
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................ 27
8. INSTALLATION..................................................................................................28
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.................................................................31
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE......................................................................... 32
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que
chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
19
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour
vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance,
doivent être tenus à l'écart de l'appareil.
1.2 Sécurité générale
•
•
L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les
résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse
ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson
car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation
électrique, installez un sectionneur avec une ouverture
de contact. Il est indispensable de garantir une
déconnexion complète conformément aux conditions
de surtension de catégorie III. Le fil de terre n'est pas
concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation,
assurez-vous qu'il n'entre pas en contact direct (par
exemple, à l'aide d'un manchon isolant) avec des
parties pouvant atteindre des températures supérieures
de 50 °C à la température ambiante.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés
suivants: BE LU
2.1 Instructions d’installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres appareils
et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque des
gonflements.
FRANÇAIS
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si présente)
non serrée peuvent être à l'origine
d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
21
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un électricien
pour remplacer le câble d'alimentation
s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu'elle ne puisse
pas être enlevée sans outils.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), des
disjoncteurs différentiels et des
contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au
moins 3 mm.
2.3 Raccordement au gaz
• Tous les raccordements au gaz doivent
être effectués par une personne
qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les
conditions de distribution locales
(nature et pression du gaz) sont
compatibles avec le réglage de
l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Les informations concernant
l'alimentation en gaz se trouvent sur la
plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits de
combustion. Assurez-vous de brancher
l'appareil selon les réglementations
d'installation en vigueur. Veillez à
22
www.electrolux.com
respecter les exigences en matière
d'aération.
2.4 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films
de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables.
Tenez les flammes ou les objets
chauds éloignés des graisses et de
l'huile lorsque vous vous en servez
pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• Utilisez uniquement des récipients
stables ayant une forme adaptée et un
diamètre supérieur à celui des brûleurs.
• Assurez-vous que les récipients sont
placés au centre des brûleurs.
• Assurez-vous que la flamme ne s'éteint
pas lorsque vous tournez rapidement la
manette de la position maximale à la
position minimale.
• N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
• N'installez pas de diffuseur de flamme
sur le brûleur.
• L'utilisation d'un appareil de cuisson au
gaz génère de la chaleur et de
l'humidité. Veillez à ce que la pièce où
est installé l'appareil soit bien aérée.
• L'utilisation intensive et prolongée de
l'appareil peut nécessiter une
ventilation supplémentaire comme
l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant
par exemple la puissance de la
ventilation mécanique si la pièce en est
dotée.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas
pour des usages autres que celui pour
lequel il a été conçu, à des fins de
chauffage par exemple.
• Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou du
produit détartrant, entrer en contact
avec la table de cuisson. Cela peut
FRANÇAIS
23
2.6 Mise au rebut
provoquer l'apparition de taches
mates.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
2.5 Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir
avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
• Ne lavez pas les brûleurs au lavevaisselle.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche
à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
2.7 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
3.1 Description de la table de cuisson
1
2
1
2
3
4
3
Brûleur à triple couronne
Brûleur auxiliaire
Brûleur semi-rapide
Manettes de commande
4
3.2 Manette de commande
Symbole
Description
pas d'alimentation en
gaz / position Arrêt
position d'allumage / alimentation en gaz maximale
Symbole
Description
alimentation en gaz minimale
24
www.electrolux.com
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
4.2 Allumage du brûleur
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Allumez toujours le brûleur
avant de poser un récipient
dessus.
4.1 Vue d'ensemble des
brûleurs
AVERTISSEMENT!
Faites très attention lorsque
vous utilisez une flamme nue
dans une cuisine. Le fabricant
décline toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation
de la flamme.
A
1. Enfoncez la manette et tournez-la vers
la gauche jusqu'à la position d'arrivée
B
C
A) Chapeau et couronne du brûleur
B) Thermocouple
C) Bougie d'allumage
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Couvercle du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
de gaz maximale ( ).
2. Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes environ. Cela
permet au thermocouple de chauffer.
Sinon, l'alimentation en gaz est
interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle
régulièrement, réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives,
le brûleur ne s'allume pas,
vérifiez que la couronne et
son chapeau sont
correctement placés.
AVERTISSEMENT!
Ne maintenez pas la manette
de commande enfoncée plus
de 15 secondes. Si le brûleur
ne s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la
manette de commande,
tournez-la sur la position
d'arrêt et attendez au moins
1 minute avant de réessayer
d'allumer le brûleur.
FRANÇAIS
ATTENTION!
En cas de coupure
d'électricité, vous pouvez
allumer le brûleur sans
dispositif électrique : pour
cela, approchez une flamme
du brûleur, tournez la
manette vers la gauche
jusqu'à la position d'arrivée
de gaz maximale et
enfoncez-la. Maintenez la
manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre
au thermocouple de chauffer.
Si le brûleur s'éteint
accidentellement, tournez la
manette de commande sur la
position Arrêt et attendez au
moins 1 minute avant de
réessayer d'allumer le
brûleur.
Le générateur d'étincelles
peut s'activer
automatiquement lorsque
vous allumez l'alimentation
secteur, après l'installation ou
après une coupure de
courant. C'est normal.
4.3 Arrêt du brûleur
Pour éteindre la flamme, tournez la
manette sur la position Arrêt
.
AVERTISSEMENT!
Abaissez ou coupez toujours
la flamme avant de retirer les
récipients du brûleur.
5. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Ustensiles de cuisson
ATTENTION!
N'utilisez pas de plats en
fonte, en stéatite, en grès, de
grils ou de plats à gratin.
L'acier inoxydable peut ternir
s'il est trop chauffé.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas le même
récipient sur deux brûleurs.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas de récipients
instables ou déformés sur le
brûleur afin d'éviter les
débordements et les
blessures.
ATTENTION!
Assurez-vous que le fond des
récipients ne dépasse pas
au-dessus de la manette de
commande sinon la flamme
fait chauffer la manette.
ATTENTION!
Assurez-vous que les
poignées des récipients ne
dépassent pas du devant de
la table de cuisson.
ATTENTION!
Assurez-vous que les
récipients de cuisson sont
bien centrés sur le brûleur
afin de garantir leur stabilité et
de réduire la consommation
de gaz.
5.2 Diamètres des récipients
Utilisez uniquement des
récipients dont le diamètre
correspond aux dimensions
des brûleurs.
25
26
www.electrolux.com
Brûleur
Diamètre du
récipient
(mm)
Brûleur
Diamètre du
récipient
(mm)
Triple couronne
180 - 280
120 - 180
Semi-rapide (arrière
gauche)
120 - 240
Semi-rapide (avant
droit)
Auxiliaire
80 - 180
Semi-rapide (arrière
droit)
120 - 240
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Lavez les éléments en acier inoxydable
à l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un
chiffon doux.
6.2 Supports de casserole
Les supports de casserole ne
sont pas adaptés au lavage
dans un lave-vaisselle. Ils
doivent être lavés à la main.
1. Retirez les supports de casserole pour
nettoyer facilement la table de
cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin
de ne pas endommager
le dessus de la table de
cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de
casserole à la main, faites bien
attention lorsque vous les essuyez, car
le revêtement en émail peut présenter
des bords coupants. Si nécessaire,
retirez les taches tenaces à l'aide
d'une pâte nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de
casserole, veillez à les remettre
correctement en place.
4. Assurez-vous que les bras des
supports de casserole se trouvent
bien au centre du brûleur pour que ce
dernier puisse fonctionner
correctement.
6.3 Nettoyage de la table
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments
contenant du sucre. Sinon, la saleté
pourrait endommager la table de
cuisson.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau, projections
de graisse, décolorations métalliques
luisantes. Nettoyez la table de cuisson
à l'aide d'un chiffon humide et d'un
peu de détergent. Après le nettoyage,
séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon
doux.
• Nettoyez les éléments en émail, le
chapeau et la couronne avec de l'eau
chaude savonneuse et séchez-les
soigneusement avant de les remettre
en place.
6.4 Nettoyage de la bougie
d'allumage
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à
une bougie d'allumage en céramique
FRANÇAIS
dotée d'une électrode en métal. Veillez à
maintenir ces composants propres afin de
faciliter l'allumage. Assurez-vous
également que les orifices des couronnes
des brûleurs ne sont pas obstrués.
27
6.5 Entretien périodique
Contactez périodiquement votre service
après-vente pour contrôler l'état du tuyau
d'arrivée de gaz et du régulateur de
pression si votre installation en est
équipée.
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement...
Problème
Cause probable
Solution
Aucune étincelle ne se produit lorsque vous tentez
d'actionner le générateur
d'étincelles.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une
source d'alimentation électrique ou le branchement
est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Le chapeau et la couronne
du brûleur sont mal positionnés.
Positionnez correctement le
chapeau et la couronne du
brûleur.
La flamme s'éteint immédiatement après s'être allumée.
Le thermocouple n'est pas
suffisamment chauffé.
Maintenez la manette enfoncée pendant 10 secondes maximum une fois la
flamme allumée.
La couronne de flamme
n'est pas de niveau.
La couronne du brûleur est
encrassée par des résidus
alimentaires.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
7.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement la
table de cuisson. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
28
www.electrolux.com
7.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B) Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
C) Collez-la sur la notice d'utilisation.
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez
les informations de la plaque signalétique
ci-dessous. La plaque signalétique se
trouve au bas de la table de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
8.2 Raccordement au gaz
AVERTISSEMENT!
Les instructions suivantes
concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien
de l'appareil doivent être
effectuées par un
professionnel qualifié selon
les normes et règlements
locaux en vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une
vanne en acier AGB. Choisissez un
raccordement fixe ou utilisez un tuyau
flexible en AGB (acier inoxydable)
conforme à la réglementation en vigueur
(NBN D 51.003). Si vous utilisez des
tuyaux flexibles métalliques, ils ne doivent
FRANÇAIS
pas entrer en contact avec des parties
mobiles ni être comprimés. Soyez
également vigilant lorsque la table est
installée avec un four.
Assurez-vous que la pression
de l'alimentation en gaz de
l'appareil correspond aux
valeurs recommandées. Le
raccordement réglable est
relié à la rampe complète par
un écrou fileté G 1/2 po.
Tous les composants
apparaissant dans la figure
ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé
avant de quitter l'usine pour
vous garantir les meilleurs
résultats.
29
• il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux
extrémités et sur toute sa longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais
présente une élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas
rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas
dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces
défauts, ne réparez pas le tuyau, mais
remplacez-le.
AVERTISSEMENT!
Lorsque l'installation est
terminée, assurez-vous que
chaque raccord est étanche.
Utilisez une solution
savonneuse et pas de
flamme !
8.3 Remplacement des
injecteurs (pour la Belgique
uniquement)
A
B C
A) Extrémité du tuyau avec écrou
B) Rondelle
C) Raccord coudé (si nécessaire)
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en
caoutchouc pour le gaz liquéfié. Intercalez
toujours le joint. Continuez alors le
raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
lorsque :
• il ne peut pas devenir plus chaud que
la température ambiante, à savoir plus
de 30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1 500 mm ;
• il ne montre aucun étranglement ;
• il n'est soumis à aucune traction ni
aucune torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des
bords ni des coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur
toute sa longueur afin de vérifier son
état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler
le bon état du tuyau flexible :
1. Démontez les supports des
casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les
couronnes du brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les
injecteurs et remplacez-les par ceux
qui sont nécessaires pour le type de
gaz que vous utilisez (voir le tableau
dans le chapitre « Caractéristiques
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la
même procédure dans l'ordre inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique (qui
se trouve près du tuyau d'arrivée de
gaz) par celle correspondant au
nouveau type d'alimentation en gaz.
Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz
peut être modifiée ou est différente de la
pression nécessaire, vous devez monter
un système de réglage de la pression sur
le tuyau d'arrivée de gaz.
30
www.electrolux.com
8.4 Réglage au niveau minimal
(uniquement pour la Belgique)
Pour régler le niveau minimal des
brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position
minimale.
3. Retirez la manette.
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la
position de la vis de réglage (A).
A
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G20/G25
20/25 mbar au gaz liquéfié, serrez
entièrement la vis de réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel
G20/G25 20/25 mbar, dévissez la
vis de réglage d'environ 1/4 de
tour (1/2 tour pour un brûleur à
triple couronne).
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que la flamme
ne s'éteint pas lorsque vous
tournez rapidement la
manette de la position
maximale à la position
minimale.
8.5 Branchement électrique
• Vérifiez que la tension nominale et le
type d'alimentation figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux
valeurs d'alimentation locales.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée,
capable de supporter la charge
indiquée sur la plaque signalétique, doit
être adaptée au câble d'alimentation.
Assurez-vous que la fiche est branchée
dans une prise correcte.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil
installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'un
adaptateur ni d'une prise multiple
(risque d'incendie). Assurez-vous que
le raccordement à la terre est conforme
aux normes et réglementations.
• Le câble d'alimentation ne doit pas être
exposé à une température supérieure à
90 °C.
Assurez-vous de connecter le
câble neutre bleu à la borne
portant la lettre « N ».
Connectez le câble de phase
marron (ou noir) à la borne
portant la lettre « L ». Le
câble de phase doit rester
connecté en permanence.
8.6 Câble d'alimentation
Pour remplacer le câble d'alimentation,
utilisez uniquement le câble spécial ou son
équivalent. Le type de câble est :
H05V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble
convient à la tension et à la température
de fonctionnement. Le câble de terre
jaune/vert doit être plus long d'environ
2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
8.7 Encastrement
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
FRANÇAIS
31
B) équerres fournies
ATTENTION!
Installez l'appareil
uniquement sur un plan de
travail dont la surface est
plane.
8.8 Possibilités d'insertion
A
Le panneau installé sous la table de
cuisson doit être facile à retirer et
facilement accessible au cas où une
intervention technique serait nécessaire.
Élément de cuisine avec porte
A) Panneau amovible
B) Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table
de cuisson et du four doivent être installés
séparément pour des raisons de sécurité
et pour permettre un retrait facile du four
de l'ensemble.
B
A) joint fourni
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Dimensions de la table de cuisson
Largeur
745 mm
Profondeur
515 mm
9.2 Autres caractéristiques techniques
PUISSANCE TOTALE :
Gaz d'origine :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 11 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU) = 11 kW
Gaz de remplacement :
G30 (3+) 28-30 mbar = 800 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 786 g/h
Alimentation électrique :
230 V ~ 50 Hz
Catégorie de l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Raccordement au
gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
32
www.electrolux.com
9.3 Diamètres des vis de réglage
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Triple couronne
56
Semi-rapide
32
Auxiliaire
28
9.4 Brûleurs à gaz pour le GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar
(BE) - G20 20 mbar (LU)
BRÛLEUR
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE MINIMALE kW
MODÈLE D'INJECTEUR
1/100 mm
Triple couronne
4,0
1,4
146
Semi-rapide
2,0
0,45
96
Auxiliaire
1,0
0,33
70
9.5 Brûleurs à gaz pour LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRÛLEUR
PUISSANCE
NORMALE
kW
PUISSANCE
MINIMALE
kW
MODÈLE
D'INJECTEUR
1/100 mm
DÉBIT DE GAZ NOMINAL
g/h
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
4,0
1,4
98
291
286
Semi-rapide 2,0
0,45
71
145
143
Auxiliaire
0,33
50
73
71
Triple couronne
1,0
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
EGS7658SOX
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
5
FRANÇAIS
Efficacité énergétique selon le
brûleur à gaz
(EE gas burner)
Gauche - Triple couronne
55.9%
Arrière gauche - Semi-rapide
63.2%
Arrière droit - Semi-rapide
63.2%
Avant droit - Semi-rapide
63,2%
Avant gauche - Auxiliaire
non applicable
Efficacité énergétique de la table
de cuisson
(EE gas hob)
33
61.4%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle
de l'énergie - Général
10.2 Économies d'énergie
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont
correctement assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions des
brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez
besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser le
liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
34
www.electrolux.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN....................................................................... 35
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN..........................................................................36
3. GERÄTEBESCHREIBUNG................................................................................. 39
4. TÄGLICHER GEBRAUCH.................................................................................. 40
5. TIPPS UND HINWEISE...................................................................................... 41
6. REINIGUNG UND PFLEGE................................................................................ 42
7. FEHLERSUCHE.................................................................................................43
8. MONTAGE.........................................................................................................44
9. TECHNISCHE DATEN....................................................................................... 47
10. ENERGIEEFFIZIENZ.........................................................................................48
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und
Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts
haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass
Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen
zu erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.registerelectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
35
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung
und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet
werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die
sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden
und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren
verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche
Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn
sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die
Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer
Feuerlöschdecke.
Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des
Kochfelds, da diese heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen
Dampfreiniger.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht
werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.
Ist das Gerät direkt an die Stromversorgung
angeschlossen, wird ein allpoliger Netztrennschalter mit
einem Kontaktabstand benötigt. Es muss eine
vollständige Trennung entsprechend der
Überspannungskategorie III gewährleistet sein. Dies gilt
nicht für das Erdungskabel.
Wenn Sie das Netzkabel verlegen, achten Sie darauf,
dass es keinen direkten Kontakt mit Teilen hat, die
Temperaturen erreichen können, die mehr als 50 °C
über der Raumtemperatur liegen. Verwenden Sie
ansonsten Isolierschläuche.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
Dieses Gerät ist für folgende Märkte
geeignet: BE LU
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das
Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
DEUTSCH
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür oder
das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät
anzubringen, damit der Boden nicht
zugänglich ist.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten
muss das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
37
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss
des Gerätes sicher, dass das
Netzkabel oder ggf. der Netzstecker
nicht mit dem heißen Gerät oder
heißem Kochgeschirr in Berührung
kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen sowie die isolierten Teile
müssen so befestigt werden, dass sie
nicht ohne Werkzeug entfernt werden
können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens
3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gasanschluss
• Der Gasanschluss muss von einer
Fachkraft ausgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich vor der Montage
des Geräts, dass das von Ihrem
Gaswerk gelieferte Gas (Gasart und
Gasdruck) mit der Einstellung des
Geräts kompatibel ist.
38
www.electrolux.com
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Informationen über die Gasversorgung
finden Sie auf dem Typenschild.
• Das Gerät darf nicht an einen Abzug
für Verbrennungsprodukte
angeschlossen werden. Das Gerät
muss gemäß der aktuell geltenden
Installationsbestimmungen
angeschlossen werden. Halten Sie die
Bestimmungen hinsichtlich der
Belüftung ein.
2.4 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und schon
bei niedrigeren Temperaturen eher
einen Brand verursachen als frisches
Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Verwenden Sie nur standfestes
Kochgeschirr mit der richtigen Form
und einem Durchmesser, der größer
als der der Brenner ist.
• Achten Sie darauf das Kochgeschirr
mittig auf die Brenner zu stellen.
• Vergewissern Sie sich, dass die
Flamme nicht erlischt, wenn Sie den
Einstellknopf schnell von der höchsten
zur niedrigsten Stufe drehen.
• Verwenden Sie ausschließlich das mit
dem Gerät gelieferte Zubehör.
• Setzen Sie keinen Wärmeverteiler auf
den Brenner.
• Beim Gebrauch eines Gaskochfelds
entsteht Wärme und Feuchtigkeit.
Sorgen Sie für eine ausreichende
Belüftung in dem Raum, in dem das
Gerät aufgestellt ist.
• Bei längerer Benutzung des Geräts
kann eine zusätzliche Belüftung
erforderlich werden (Öffnen eines
Fensters oder Erhöhung der
Absaugleistung der Abzugshaube, falls
vorhanden).
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
DEUTSCH
39
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
• Lassen Sie keine säurehaltigen
Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft
oder kalklösende Reinigungsmittel mit
dem Kochfeld in Berührung kommen.
Diese könnten matte Flecken
verursachen.
• Reinigen Sie die Brenner nicht im
Geschirrspüler.
2.5 Reinigung und Pflege
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Drücken Sie die äußeren Gasrohre
flach.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
2.6 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
2.7 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
3.1 Kochfeldanordnung
1
2
1
2
3
4
3
Dreikronen-Brenner
Hilfsbrenner
Normalbrenner
Kochzonen-Einstellknöpfe
4
3.2 Kochzonen-Einstellknopf
Symbol
Beschreibung
Keine Gaszufuhr/ausgeschaltet
Symbol
Beschreibung
Zündstellung/maximale
Gaszufuhr
minimale Gaszufuhr
40
www.electrolux.com
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WARNUNG!
Seien Sie bei der
Verwendung von offenem
Feuer in der Küche
besonders vorsichtig. Der
Hersteller übernimmt bei
Missachtung der
Sicherheitsbestimmungen
beim Umgang mit offenem
Feuer keinerlei Haftung.
4.1 Brennerübersicht
A
B
C
A) Brennerdeckel und -krone
B) Thermoelement
C) Zündkerze
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
4.2 Zünden des Brenners
Brenner stets vor dem
Aufsetzen des Kochgeschirrs
zünden.
1. Drücken Sie den Einstellknopf hinein
und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn auf die Position für die
maximale Gaszufuhr ( ).
2. Halten Sie den Einstellknopf bis zu 10
Sekunden lang gedrückt. In dieser Zeit
wird das Thermoelement erwärmt.
Andernfalls wird die Gaszufuhr
unterbrochen.
3. Stellen Sie die Flamme ein, sobald sie
ruhig brennt.
Falls sich der Brenner nach
einigen Versuchen nicht
zünden lässt, überprüfen Sie,
ob die Brennerkrone und der
zugehörige Brennerdeckel
korrekt sitzen.
WARNUNG!
Halten Sie den Knopf nicht
länger als 15 Sekunden
gedrückt. Sollte der Brenner
nach 15 Sekunden nicht
zünden, lassen Sie den Knopf
los, und drehen Sie ihn in die
Aus-Position. Warten Sie
dann mindestens eine
Minute, bevor Sie den
Brenner erneut zünden.
DEUTSCH
ACHTUNG!
Wenn kein Strom zur
Verfügung steht, können Sie
den Brenner auch ohne
Strom zünden. Bringen Sie
eine Flamme in die Nähe des
Brenners, drehen Sie den
entsprechenden Knopf
entgegen dem Uhrzeigersinn
auf die höchste Stufe und
drücken Sie ihn dann hinein.
Halten Sie den Einstellknopf
höchstens 10 Sekunden
gedrückt, um das
Thermoelement zu erwärmen.
Sollte der Brenner zufällig
ausgehen, drehen Sie den
Knopf in die Aus-Position und
versuchen ihn nach einer
Minute erneut zu zünden.
Nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach der
Installation oder nach einem
Stromausfall wird der
Funkengenerator
möglicherweise automatisch
eingeschaltet. Das ist normal.
4.3 Abschalten des Brenners
Drehen Sie zum Abschalten des Brenners
den Knopf in die Aus-Position
.
WARNUNG!
Bevor Sie das Kochgeschirr
vom Brenner nehmen, drehen
Sie die Flamme herunter oder
drehen Sie sie ganz ab.
5. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Kochgeschirr
ACHTUNG!
Verwenden Sie kein
Kochgeschirr aus Gusseisen,
Speckstein oder Steingut und
keine Grill- oder
Sandwichplatten. Edelstahl
kann bei zu starker Erhitzung
anlaufen.
WARNUNG!
Kochen Sie nicht mit einem
Kochgeschirrteil auf zwei
Brennern gleichzeitig.
WARNUNG!
Stellen Sie keine
beschädigten Töpfe oder
solche, die nicht standfest
sind, auf den Brenner, um ein
Verschütten und
Verletzungen zu vermeiden.
41
ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass sich
die Topfböden nicht über
dem Einstellknopf befinden,
da anderenfalls die Flamme
den Einstellknopf erhitzten
könnte.
ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass die
Topfgriffe nicht über den
vorderen Rand des Kochfelds
hinausragen.
ACHTUNG!
Stellen Sie zur Reduzierung
des Gasverbrauchs und im
Interesse einer größeren
Stabilität die Töpfe mittig auf
den Brenner.
5.2 Durchmesser des
Kochgeschirrs
Verwenden Sie nur
Kochgeschirr mit einem
Durchmesser, der der Größe
der Brenner entspricht.
42
www.electrolux.com
Brenner
Durchmesser
des Kochgeschirrs (mm)
Brenner
Durchmesser
des Kochgeschirrs (mm)
Dreikronen-Brenner
180 - 280
120 - 180
Normalbrenner (hinten
links)
120 - 240
Normalbrenner (vorne
rechts)
Hilfsbrenner
80 - 180
Normalbrenner (hinten
rechts)
120 - 240
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der Kochfeldoberfläche.
• Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser
und wischen Sie sie mit einem weichen
Tuch trocken.
6.2 Topfträger
Die Topfträger sind nicht
spülmaschinenfest. Sie
müssen von Hand gereinigt
werden.
1. Entfernen Sie die Topfträger, um die
Reinigung des Kochfelds zu
erleichtern.
Seien Sie beim
Wiederaufsetzen der
Topfträger vorsichtig, um
Beschädigungen der
Oberseite der Kochstelle
zu vermeiden.
2. Wenn Sie die Topfträger von Hand
spülen und trocknen, seien Sie
vorsichtig, da durch das Emaillieren
gelegentlich raue Kanten entstehen
können. Entfernen Sie hartnäckige
Flecken ggf. mit einer
Reinigungspaste.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die
Topfträger nach der Reinigung wieder
ordnungsgemäß eingesetzt haben.
4. Damit der Brenner korrekt funktioniert,
stellen Sie sicher, dass sich die Arme
der Topfträger in der Mitte des
Brenners befinden.
6.3 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.
Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen.
• Folgendes kann nach
ausreichender Abkühlung des
Kochfelds entfernt werden: Kalkund Wasserränder, Fettspritzer und
metallisch schimmernde Verfärbungen.
Reinigen Sie das Kochfeld mit einem
feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
Wischen Sie das Kochfeld nach der
Reinigung mit einem weichen Tuch
trocken.
• Reinigen Sie die emaillierten Teile, den
Brennerdeckel und die Brennerkrone
mit warmen Seifenwasser und
trocknen Sie diese sorgfältig ab, bevor
Sie sie wieder einsetzen.
6.4 Reinigen der Zündkerze
Diese Funktion erfolgt über eine
Keramikzündkerze mit Metallelektrode.
Halten Sie zur Vermeidung von
Zündschwierigkeiten diese Bauteile immer
DEUTSCH
sauber; kontrollieren Sie außerdem, ob die
Düsen der Brennerkrone verstopft sind.
6.5 Regelmäßige Wartung
43
des Gasversorgungsrohrs und, falls
installiert, die Funktionstüchtigkeit des
Druckreglers überprüfen.
Lassen Sie regelmäßig vom Ihrem
autorisierten Kundendienst den Zustand
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Es wird kein Funke erzeugt, Das Kochfeld ist nicht oder
wenn Sie den Funkenernicht ordnungsgemäß an
zeuger betätigen.
die Spannungsversorgung
angeschlossen.
Die Sicherung hat ausgelöst.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Löst die Sicherung wiederholt aus,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Brennerdeckel und BrenBringen Sie die Brennerknerkrone sitzen nicht richtig. rone und den Brennerdeckel in die richtige Position.
Die Flamme erlischt gleich
nach der Zündung wieder.
Das Thermoelement ist
nicht ausreichend erwärmt.
Halten Sie den Knopf nach
dem Entzünden etwa 10
Sekunden lang gedrückt.
Der Flammenring ist ungleichmäßig.
Die Brennerkrone ist mit
Speiseresten verstopft.
Sorgen Sie dafür, dass die
Düse nicht blockiert und die
Brennerkrone sauber ist.
7.2 Wenn Sie das Problem nicht
lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler
oder einen autorisierten Kundendienst.
Geben Sie die Daten an, die Sie auf dem
Typenschild finden. Vergewissern Sie sich,
dass Sie das Kochfeld richtig bedient
haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient
haben, fällt auch während der Garantiezeit
für die Reparatur durch einen Techniker
oder Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
44
www.electrolux.com
7.3 Im Zubehörbeutel
mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten
gezeigt, an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B) Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
C) Kleben Sie ihn auf die
Gebrauchsanleitung.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf dem
Typenschild finden. Das Typenschild ist
auf dem Boden des Kochfelds
angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
8.2 Gasanschluss
WARNUNG!
Die in nachstehender
Anleitung beschriebenen
Montage-, Anschluss- und
Wartungsarbeiten müssen
von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden
Bestimmungen und eventuell
lokalen Verordnungen
ausgeführt werden.
Für den Gasanschluss muss ein GasSicherheitsanschluss (AGB) verwendet
werden. Gemäß den geltenden
Bestimmungen (NBN D 51.003) kann der
Anschluss fest oder durch Verwendung
eines flexiblen Edelstahlrohrs mit Gas-
DEUTSCH
Sicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei
Verwendung flexibler Metallrohre muss
darauf geachtet werden, dass sie nicht mit
beweglichen Teilen in Kontakt kommen
oder eingeklemmt werden können. Wenn
das Kochfeld mit einem Backofen
installiert wird, muss ebenfalls vorsichtig
vorgegangen werden.
Achten Sie darauf, dass der
Gasdruck des Geräts den
empfohlenen Werten
entspricht. Das verstellbare
Anschlussstück wird an dem
Gasanschluss mit einer G
1/2" Gewindemutter
befestigt. Alle abgebildeten
Teile wurden bereits
werkseitig zusammengesetzt.
Bevor unsere Geräte das
Werk verlassen, werden sie
getestet, um Ihnen optimale
Funktion zu bieten.
A
B C
A) Schaftende mit Mutter
B) Beilagscheibe
C) Rohrbogen (falls erforderlich)
Flüssiggas
Verwenden Sie den Rohrhalter aus Gummi
für Flüssiggas. Verwenden Sie
grundsätzlich die Dichtung. Fahren Sie
dann mit dem Gasanschluss fort.
Das flexible Rohr kann verwendet werden,
wenn:
• Die Raumtemperatur 30 °C nicht
übersteigen kann,
• Es höchstens 1500 mm lang ist,
• Es nirgendwo gedrosselt wird,
• Es weder unter Zug steht noch
verdreht ist,
• Es keine scharfen Kanten oder Ecken
berührt,
• Es leicht geprüft und sein Zustand
sichergestellt werden kann.
45
Zur Erhaltung muss das flexible Rohr auf
Folgendes geprüft werden:
• Risse, Schnitte, Brandspuren - an
beiden Enden und über die volle
Länge,
• Materialverhärtung bzw. ausreichende
Flexibilität,
• Korrosion der Rohrschellen,
• Ablauf des Verfallsdatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr
nicht reparieren, sondern austauschen.
WARNUNG!
Überprüfen Sie nach der
Installation, ob alle
Anschlussstücke dicht sind.
Verwenden Sie eine
Seifenlösung und keine
Flamme!
8.3 Ersetzen der Düsen (nur
gültig für Belgien)
1. Nehmen Sie die Topfträger ab.
2. Nehmen Sie Brennerdeckel und
Brennerkronen ab.
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem
Steckschlüssel 7 und ersetzen Sie sie
durch für die verwendete Gasart
geeignete Düsen (siehe Tabelle im
Abschnitt „Technische Daten“).
4. Bringen Sie die Teile wieder an (führen
Sie dazu die obigen Schritte in
umgekehrter Reihenfolge aus).
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der
Nähe der Gasversorgungsleitung)
durch das Typenschild für die neue
Gasart. Das Typenschild ist im
Beipack des Geräts enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung
schwankt oder nicht dem erforderlichen
Druckwert entspricht, muss ein geeigneter
Druckregler im Gaszufuhrrohr montiert
werden.
46
www.electrolux.com
8.4 Einstellen der niedrigsten
Stufe (nur gültig für Belgien)
So stellen Sie die niedrigste Stufe der
Brenner ein:
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die kleinste
Flamme.
3. Ziehen Sie den Einstellknopf ab.
4. Stellen Sie mit einem schmalen
Schraubendreher die BypassSchraube (A) ein.
A
5. Wenn Sie:
• von Erdgas (G20/G25 20/25 mbar)
zu Flüssiggas wechseln, ziehen Sie
die Bypass-Schraube bis zum
Anschlag an.
• von Flüssiggas zu Erdgas
(G20/G25 20/25 mbar) wechseln,
drehen Sie die Bypass-Schraube
ca. 1/4 Umdrehung (1/2
Umdrehung für den DreikronenBrenner) zurück.
WARNUNG!
Vergewissern Sie sich, dass
die Flamme nicht erlischt,
wenn Sie den Einstellknopf
schnell von der höchsten zur
niedrigsten Stufe drehen.
8.5 Elektrischer Anschluss
• Vergewissern Sie sich, dass die
Netzspannung und -frequenz in Ihrer
Region mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät wird mit einem Netzkabel
geliefert. Dazu muss ein passender
Stecker verwendet werden, der für die
auf dem Typenschild angegebene
Gesamtstromaufnahme ausgelegt ist.
Achten Sie darauf, den Stecker in eine
passende Steckdose zu stecken.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Es besteht Brandgefahr, wenn das
Gerät mit einem Verlängerungskabel,
Adapter oder an eine
Mehrfachsteckdose angeschlossen
wird. Stellen Sie sicher, dass die
Erdverbindung den Normen und
Vorschriften entspricht.
• Das Netzkabel darf nicht heißer als 90
°C werden.
Schließen Sie den blauen
Nullleiter an die mit
„N“ gekennzeichnete Klemme
an. Schließen Sie das braune
(oder schwarze) Phasenkabel
an die mit
„L“ gekennzeichnete Klemme
an. Lassen Sie das
Phasenkabel stets
angeschlossen.
8.6 Anschlusskabel
Ersetzen Sie das Anschlusskabel
ausschließlich durch das spezielle Kabel
oder ein gleichwertiges Kabel. Kabeltyp:
H05V2V2-F T90.
Vergewissern Sie sich, dass der
Kabelquerschnitt für die Spannung und
Betriebstemperatur geeignet ist. Der gelbgrüne Erdleiter muss ca. 2 cm länger als
der braune (bzw. schwarze) Phasenleiter
sein.
8.7 Montage
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
DEUTSCH
47
A) mitgelieferte Dichtung
B) mitgelieferte Halterungen
ACHTUNG!
Montieren Sie das Gerät nur
in einer flachen Arbeitsplatte.
8.8 Einbaumöglichkeiten
Die unter dem Kochfeld eingebaute Platte
muss sich leicht entfernen lassen und
einen einfachen Zugang ermöglichen, falls
eine Reparatur erforderlich wird.
A
Unterbaumöbel mit Tür
A) Entfernbare Platte
B) Raum für Anschlüsse
Unterbaumöbel mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate
elektrische Anschlüsse verfügen. Der
Backofen muss sich leicht aus dem
Unterbauschrank entfernen lassen.
B
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Abmessungen des Kochfelds
Breite
745 mm
Tiefe
515 mm
9.2 Sonstige technische Daten
Gas – Original:
GESAMTLEISTUNG:
Gas – Ersatz:
Netzanschluss:
230 V ~, 50 Hz
Gerätekategorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasanschluss:
R 1/2 Zoll
Geräteklasse:
3
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 11 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU) = 11 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 800 g/Std.
G31 (3+) 37 mbar = 786 g/Std.
9.3 Bypassdurchmesser
TYP
Ø BYPASS 1/100 mm
Dreikronen-Brenner
56
48
www.electrolux.com
TYP
Ø BYPASS 1/100 mm
Normalbrenner
32
Hilfsbrenner
28
9.4 Gasbrenner für ERDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20
mbar (LU)
BRENNER
NORMALLEISTUNG
kW
MINIMALLEISTUNG INJEKTORkW
MARKE 1/100
mm
DreikronenBrenner
4,0
1,4
146
Normalbrenner
2,0
0,45
96
Hilfsbrenner
1,0
0,33
70
9.5 Gasbrenner für LPG G30/G31 28-30/37 mbar
TYP
NORMAL- MINDESLEISTUNG TLEISkW
TUNG kW
INJEKTOR- NENNGASDURCHFLUSS g/
MARKE
Std.
1/100 mm
G30 28-30
G31 37 mbar
mbar
DreikronenBrenner
4,0
1,4
98
291
286
Normalbren- 2,0
ner
0,45
71
145
143
Hilfsbrenner 1,0
0,33
50
73
71
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
EGS7658SOX
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Gasbrenner
5
Energieeffizienz pro Gasbrenner
(EE gas burner)
Links - Dreikronen-Brenner
55.9%
Links hinten - Normalbrenner
63.2%
Rechts hinten - Normalbrenner
63.2%
Rechts vorne - Normalbrenner
63,2%
Links vorne - Hilfsbrenner
nicht zutreffend
DEUTSCH
Energieeffizienz für das Gaskochfeld
(EE gas hob)
49
61.4%
EN 30-2-1: Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle
Energienutzung - Allgemeines
10.2 Energie sparen
• Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Brenner und Topfträger richtig
zusammengebaut sind.
• Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Durchmesser, der der Größe der Brenner
entspricht.
• Stellen Sie den Topf mittig auf den Brenner.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
• Drehen Sie, sobald die Flüssigkeit zu kochen beginnt, die Flamme so weit zurück,
dass die Flüssigkeit nur leicht köchelt.
• Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Dampfkochtopf. Beachten Sie seine
Bedienungsanleitung.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
50
www.electrolux.com
DEUTSCH
51
867305503-A-412014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising