Electrolux | EGU6647LOX | User manual | Electrolux EGU6647LOX User Manual

Electrolux EGU6647LOX User Manual
EGU6647
LV
LT
Plīts
Kaitlentė
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
18
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 7
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................................................. 8
5. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................... 9
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................10
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 11
8. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................13
9. TEHNISKIE DATI..............................................................................................16
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 16
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu
vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez
uzraudzības.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
Ja ierīce ir pievienota tieši elektrības avotam,
nepieciešams universālais izolācijas slēdzis ar
kontakta atdalījumu. Jānodrošina pilnīga ierīces
atvienošana saskaņā ar III pārsprieguma kategorijas
prasībām. Tas neattiecas uz zemējuma vadu.
Novietojot barošanas vadu, nodrošiniet, lai tas
nenonāktu tiešā saskarē ar detaļām, kas var sakarst
par vairāk nekā 50 °C virs istabas temperatūras
(piemēram, izmantojot izolācijas uzmavas).
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šī ierīce ir piemērota šādiem tirgiem:
LV LT
LATVIEŠU
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
Pirms uzstādīšanas
pārliecinieties, ka piegādātās
gāzes parametri (gāzes
veids un spiediens), kā arī
ierīces regulēšanas
nosacījumi ir atbilstoši.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
6
www.electrolux.com
2.3 Gāzes piegādes
pieslēgšana
•
•
•
•
•
Gāzes pieslēgšanu var veikt
kvalificēts speciālists.
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka
piegādātās gāzes parametri (gāzes
veids un spiediens), kā arī ierīces
regulēšanas nosacījumi ir atbilstoši.
Pārliecinieties, vai ap ierīci notiek
gaisa cirkulācija.
Informācija par gāzes piegādi
atrodama uz tehnisko datu plāksnītes.
Šī ierīce nav pievienota sadegšanas
produktu nosūknēšanas iekārtai.
Pārliecinieties, lai ierīces pieslēgšana
notiktu atbilstoši spēkā esošiem
uzstādīšanas noteikumiem. Pievērsiet
uzmanību atbilstošajām prasībām
attiecībā uz ventilāciju.
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
2.4 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Nepiemērotu plīts vadīklu
lietošana var izraisīt
negadījumus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Izmantojiet tikai stabilus, degļiem
atbilstošas formas un diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
Pārliecinieties, vai ēdiena
gatavošanas trauki ir centrēti uz
degļiem.
Pārliecinieties, vai ātri pagriežot
regulatoru no maksimālā līdz
minimālajam stāvoklim, deglī
nenodziest liesma.
Izmantojiet tikai piederumus, kas
iekļauti ierīces komplektācijā.
Neuzstādiet liesmas kliedētājus uz
degļiem.
Gāzes plīts izmantošana izraisa
karstuma un mitruma rašanos.
Nodrošiniet labu ventilāciju telpā, kurā
tiek uzstādīta ierīce.
LATVIEŠU
•
•
•
•
Intensīvai un ilgstošai ierīces
izmantošanai, iespējams, būs
nepieciešama papildu ventilācija,
piemēram, atverot logu, vai palielinot
tvaika nosūcēja jaudu, ja tāds ir
uzstādīts.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Neļaujiet skābi saturošiem
šķidrumiem, piemēram, etiķim, citronu
sulai vai kaļķakmens noņemšanas
līdzekļiem nonākt uz plīts virsmas. Šie
šķidrumi atstās matētus
nospiedumus.
Emaljas krāsas maiņa neietekmē
ierīces darbību.
2.5 Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Neizņemiet taustiņus,
regulatorus vai blīvējumu no
vadības paneļa. Ūdens var
iekļūt ierīces iekšpusē un
radīt bojājumus.
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Saplaciniet ārējās gāzes caurules.
2.7 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Plīts virsmas shēma
1
1
2
3
4
2
3
4
Jaudīgais deglis
Vidējas jaudas deglis
Papildu deglis
Vadības regulatori
7
8
www.electrolux.com
3.2 Vadības slēdzis
Simbols
Simbols
Apraksts
Apraksts
minimāla gāzes padeve
nav gāzes piegādes / iz‐
slēgtā stāvoklī
aizdedzes stāvoklī /
maksimāla gāzes piegā‐
de
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojot atklātu liesmu
virtuvē, rīkojieties uzmanīgi.
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību, ja uguns
tiek lietota neatbilstoši.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
4.1 Degļa pārskats
A
B
C
A. Liesmas izplatītājs
B. Aizdedzes svece
C. Termoelements
4.2 Degļa aizdegšana
Vienmēr aizdedziet degli,
pirms uzliekat uz tā ēdiena
gatavošanas traukus.
BRĪDINĀJUMS!
Neaizdedziet degli, kad
noņemts liesmas izplatītājs.
1. Piespiediet vadības regulatoru uz leju
un pagrieziet to pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam līdz maksimālas
gāzes piegādes pozīcijai ( ).
2. Turiet vadības regulatoru nospiestu
ne vairāk kā 10 sekundes. Tas ļauj
termoelementam sasilt. Ja tas netiek
izdarīts, gāzes piegāde tiks
pārtraukta.
3. Noregulējiet liesmu, kad tā ir
nostabilizējusies.
Ja pēc vairākiem
mēģinājumiem deglis
neaizdegas, pārbaudiet, vai
liesmas izplatītājs ir pareizā
pozīcijā.
BRĪDINĀJUMS!
Neturiet vadības rokturi
nospiestu ilgāk par 15
sekundēm. Ja pēc 15
sekundēm deglis
neaizdegas, palaidiet
vadības rokturi, atgrieziet to
izslēgtā pozīcijā un
pamēģiniet atkārtoti iedegt
degli, nogaidot vismaz 1
minūti.
LATVIEŠU
UZMANĪBU!
Ja nav elektropadeves, degli
var aizdegt bez
elektroierīces. Tādā
gadījumā pietuviniet liesmu
deglim, pagrieziet vadības
regulatoru pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam
maksimālas gāzes piegādes
stāvoklī un nospiediet to.
Turiet nospiestu vadības
regulatoru 10 sekundes vai
mazāk, lai termoelements
uzsiltu.
Ja deglis nejauši nodziest,
pagrieziet vadības regulatoru
stāvoklī "Izslēgt" un
pamēģiniet atkārtoti iedegt
degli, nogaidot vismaz vienu
minūti.
9
Nospiežot strāvas pogu pēc
ierīces uzstādīšanas vai
elektrības piegādes
pārtraukuma, elektriskā
aizdedze var tikt aktivizēta
automātiski. Tas ir normāli.
Plīts virsmas komplektācijā
ietilpst progresīvie vārsti. Tie
ļauj noregulēt liesmu daudz
precīzāk.
4.3 Degļu izslēgšana
Lai noslāpētu liesmu, pagrieziet
regulatoru līdz izslēgtam stāvoklim
.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms katlu noņemšanas no
degļa vienmēr noregulējiet
mazāku liesmu vai izslēdziet
to.
5. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Ēdiena gatavošanas trauki
UZMANĪBU!
Nelietojiet čuguna pannas,
steatīta, māla, grila vai
tostera plāksnes.
Nerūsējošais tērauds var
apsūbēt, ja to pārlieku
sakarsē.
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojot vienu katlu uz
diviem degļiem.
BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojiet nestabilus un
deformētus katlus uz
degļiem, lai nepieļautu
izlīšanu vai savainojumu.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu dibeni
nestāvētu virs vadības
regulatoriem, pretējā
gadījumā liesma sakarsēs
vadības regulatorus.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katlu rokturi
nesniegtos pāri gatavošanas
virsmas malai.
UZMANĪBU!
Gādājiet, lai katli atrastos
degļiem pa vidu, kas
nodrošina maksimālu
stabilitāti un zemāku gāzes
patēriņu.
5.2 Ēdiena gatavošanas trauku
diametri
Izmantojiet degļa izmēram
atbilstoša diametra ēdiena
gatavošanas traukus.
10
www.electrolux.com
Deglis
Ēdiena gata‐
vošanas trau‐
ku diametrs
(mm)
Deglis
Ēdiena gata‐
vošanas trau‐
ku diametrs
(mm)
Jaudīgais deglis
180 - 260
140 - 260
Vidējas jaudas deglis
(aizmugurējais)
140 - 180
Vidējas jaudas deglis
(labais)
Papildu
100 - 160
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Nerūsējošais tērauds
•
•
•
•
Mazgājiet nerūsējošā tērauda daļas ar
ūdeni, tad noslaukiet tās ar mīkstu
drānu.
Lai likvidētu piedegušu ēdienu, taukus
un grūti notīrāmus traipus, pirms
tīrīšanas ļaujiet tiem mērcēties dažas
minūtes nelielā daudzumā maiga
mazgāšanas līdzekļa.
Izmantojiet mazgāšanas produktus,
kas domāti nerūsējoša tērauda
tīrīšanai, lai pasargātu tērauda
virsmas.
Neizmantojiet mazgāšanas produktus,
kas satur kodīgas vielas, piemēram,
hlorīdus, netīriet virsmas ar
dezinfekcijas līdzekļiem, traipu vai
rūsas likvidēšanas līdzekļiem, kā arī
ar iegremdes tīrīšanas līdzekļiem.
6.2 Pannas balsti
Pannas balsti nav paredzēti
mazgāšanai trauku
mazgājamajā mašīnā. Tos
jāmazgā ar rokām.
1. Lai būtu vieglāk notīrīt plīti, pannas
balstus var noņemt.
Lai nepieļautu plīts
virsmas bojājumu,
pannas balsti ir jānovieto
ļoti uzmanīgi.
2. Emaljas pārklājumam laiku pa laikam
var būt neapstrādātas malas, tāpēc
esiet uzmanīgs, mazgājot pannu
balstus ar rokām un žāvējot. Ja
nepieciešams, notīriet piekaltušas
ēdienu atliekas, izmantojot tīrīšanas
līdzekli pastas veidā.
3. Pēc pannas balstu tīrīšanas
pārliecinieties, ka tie ir pareizajā
stāvoklī.
4. Lai degļi darbotos pareizi,
pārliecinieties, vai pannas balsta
kājiņas ir novietotas degļa centrā.
6.3 Pannas balstu noņemšana
Pēc plīts notīrīšanas, pārliecinieties, ka
pannu balsti atrodas pareizā pozīcijā. Lai
pareizi uzstādītu pannu balstus, pannu
balsta kājiņa jānovieto atbilstoši
turētājiem pie degļa pamatnes, kā
parādīts attēlā. Šādi pannas balsts būs
stabils un nofiksēts.
LATVIEŠU
11
6.5 Liesmas izplatītāja tīrīšana
Liesmas izplatītājus var
mazgāt trauku mazgājamā
mašīnā.
BRĪDINĀJUMS!
Ļaujiet liesmas izplatītājiem
atdzist, pirms tīrāt tos.
Viegli traipi:
nomazgājiet liesmas izplatītāju ar siltu
ūdeni un ziepēm un nosusiniet to ar
mīkstu drānu.
Vidēji traipi:
lietojiet trauku mazgājamo mašīnu.
Novietojiet liesmu izplatītāju apakšējā
grozā plakanā pozīcijā tā, lai augšpuse
būtu vērsta uz augšu.
Nopietni traipi:
notīriet liesmu izplatītāju ar siltu ūdeni un
ziepēm, tad mazgājiet to trauku
mazgājamā mašīnā. Ja traipi joprojām
redzami, nomazgājiet liesmas izplatītāja
augšdaļu ar grila tīrītāju un tad atkal
mazgājiet to traukum mazgājamā
mašīnā.
Iztīriet liesmu izplatītāja caurumus ar
zobu bakstāmo kociņu.
6.4 Plīts tīrīšana
•
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju, cukuru
un cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Uzmanieties, lai negūtu apdegumus.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.6 Aizdedzes sveču tīrīšana
Šī funkcija tiek nodrošināta, izmantojot
keramisko aizdedzes sveci un metāla
elektrodu. Lai atvieglotu degļu
aizdegšanu, regulāri tīriet iepriekš
minētos elementus un pārbaudiet, vai
nav nosprostotas degļa pārsega atveres.
6.7 Periodiska apkope
Periodiski sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru, lai pārbaudītu
gāzes piegādes cauruli un spiediena
regulētāju, ja tāds ir.
12
www.electrolux.com
7.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Kad cenšaties aktivizēt
dzirksteļu ģeneratoru, ne‐
rodas dzirksteles.
Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pie‐
reizi.
gādei.
Izdedzis drošinātājs.
Risinājums
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts\i ar drošinātāju. Ja
drošinātājs atkārtoti izdeg,
sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Liesmas izplatītājs ir novie‐ Novietojiet liesmas izplatī‐
tots nepareizi.
tāju pareizi.
Liesma izdziest uzreiz pēc
iedegšanās.
Termoelements vēl nav
pietiekami uzsilis.
Liesmas riņķis ir nevienmē‐ Liesmas izplatītāja atveres
rīgs.
ir nobloķētas ar ēdiena at‐
liekām.
7.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
Pēc liesmas aizdegšanās
turiet regulatoru nospiestu
10 sekundes vai mazāk.
Pārliecinieties, ka liesmas
izplatītājs ir tīrs.
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
LATVIEŠU
13
7.3 Uzlīmes tiek piegādātas
komplektā ar piederumu somu.
Uzlieciet pašlīmējošās uzlīmes kā
norādīts zemāk:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Pielīmējiet to garantijas talonam un
atsūtiet šo daļu (ja ir spēkā).
B. Pielīmējiet to garantijas talonam un
saglabājiet šo daļu (ja ir spēkā).
C. Uzlīmējiet to uz pamācības brošūras.
8. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Modelis ......................................
.
Izstrādājuma
nr. .........................................
Sērijas
numurs ...........................
8.2 Gāzes pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Tālāk minētās uzstādīšanas,
apkopes un pieslēgšanas
instrukcijas paredzētas tikai
kvalificētiem speciālistiem,
kuru darbībai jāatbilst spēkā
esošiem standartiem un
vietējiem noteikumiem.
Izvēlieties fiksētu pieslēgumu vai lietojiet
elastīgu nerūsējoša tērauda cauruli un
veiciet darbus saskaņā ar spēkā esošiem
likumiem. Ja izvēlaties elastīgas metāla
caurules, neļaujiet tām saskarties ar
blakus esošajām kustīgajām daļām un
uzmanieties, lai tās netiek saspiestas.
Uzmanieties arī tad, ja plīts tiek uzstādīta
kopā ar cepeškrāsni.
14
www.electrolux.com
Pārliecinieties, ka gāzes
piegādes spiediena vērtības
atbilst ierīcei
nepieciešamajām vērtībām.
Nostipriniet regulējamo
savienojumu pie gāzes
piegādes avota īscaurules,
izmantojot vītņotu uzgriezni
(G 1/2 collas). Pieskrūvējiet
detaļas, nepielietojot spēku,
pielāgojiet savienojumu
nepieciešamajā virzienā un
pievelciet.
•
•
Ja ierīce ir pieslēgta ar paplašinājumu
kabeli, adapteri vai vairākiem
savienojumiem, pastāv ugunsgrēka
risks. Pārliecinieties, vai sazemējums
atbilst standartiem un noteikumiem.
Neļaujiet strāvas vadam sasilt vairāk
par 90 °C temperatūru.
Pārliecinieties, vai zilais
neitrālais kabelis tiek
pievienots spailei ar burtu
"N". Pievienojiet brūno (vai
melno) fāzes kabeli spailei,
uz kuras ir burts "L". Paturiet
fāzes kabeli pastāvīgi
pievienotu.
8.4 Savienojuma kabelis
Nomainiet savienojuma kabeli tikai ar
speciālo kabeli vai tā ekvivalentu. Kabeļa
veids ir: H05SS-FT180.
A
B C
A. Īscaurule ar gala uzgriezni
B. Starplika
C. Līkums (pēc vajadzības)
BRĪDINĀJUMS!
Kad uzstādīšana pabeigta,
pārliecinieties, ka katras
caurules stiprinājumi ir
hermētiski. Izmantojiet ziepju
šķīdumu, nevis liesmu!
Pārliecinieties, ka kabelis atbilst
spriegumam un darba temperatūrai.
Turklāt nepieciešams, lai dzeltenais/
zaļais vads būtu aptuveni par 2 cm
garāks par brūno (vai melno) fāzes vadu.
8.5 Montāža
1.
8.3 Elektriskais savienojums
•
•
•
•
•
Pārliecinieties, vai uz tehnisko datu
plāksnītes norādītais nominālais
spriegums un tā veids atbilst mājas
elektrosistēmas parametriem.
Šī ierīce ir aprīkota ar barošanas
kabeli. Šis kabelis jāaprīko ar
piemērotu kontaktspraudni, kura
noslodzes parametriem jāatbilst
tehnisko datu plāksnītē minētajiem.
Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis
ievietots pareizajā kontaktligzdā.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
spraudkontaktam var brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.
LATVIEŠU
15
8.6 Ievietošanas iespējas
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
490 mm
560 mm
4.
Panelim zem plīts virsmas jābūt
uzstādītam tā, lai to varētu viegli noņemt
un nodrošināt pieeju tehniskas palīdzības
sniegšanai.
Degļa liesmu var nodzēst
gaisa plūsma, ja netiek
uzstādīts noņemamais
panelis. Gaisa plūsma var
rasties, atverot vai aizverot
virtuves skapīša durvis vai
atvilktni.
Virtuves mēbeles ar durvīm
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
5.
B
A
A. Noņemams panelis
B. Vieta savienojumiem
Virtuves mēbeles ar atvilktni
30 mm
B
6.
A) blīve komplektā
B) samontēts kronšteins
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
C
A. Noņemams panelis
B. Vieta savienojumiem
C. Atvilktne
UZMANĪBU!
Uzstādiet ierīci tikai uz
līdzenas darba virsmas.
Virtuves mēbeles ar cepeškrāsni
Drošības apsvērumu un cepeškrāsns
vieglākas izņemšanas no mēbeles dēļ
virsmas un cepeškrāsns elektrības
padeves pieslēgšana jāveic atsevišķi.
16
www.electrolux.com
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Plīts virsmas izmēri
Platums
595 mm
Dziļums
525 mm
9.2 Apvada diametri
DEGLIS
Ø APVADS 1/100 mm
Jaudīgais
56
Vidēji lielas jaudas
42
Papildu
34
9.3 Citi tehniskie dati
KOPĒJĀ JAUDA:
Oriģinālā gāze:
G20 (2H) 20 mbāri = 7,9 kW
Elektrotīkla parametri: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Ierīces kategorija:
I2H
Gāzes pieslēgums:
G 1/2"
Ierīces klase:
3
9.4 Gāzes degļi G20 20 mbar DABASGĀZEI
DEGLIS
NORMĀLA JAUDA
kW
MINIMĀLA JAUDA
kW
DEGĻA SPECIFI‐
KĀCIJA 1/100 mm
Jaudīgais
2,9
1,2
120B
Vidēji lielas jau‐
das
2,0
0,75
102
Papildu
1,0
0,5
73F
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa identifikācija
EGU6647LOX
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gāzes degļu skaits
4
LATVIEŠU
Gāzes degļa energoefektivitāte
(EE gas burner)
17
Kreisais vidējais - jaudīgais
deglis
59.9%
Aizmugurējais vidējais - vidē‐
jas jaudas deglis
56.7%
Labais vidējais - vidējas jau‐
das deglis
55.7%
Priekšējais vidējais - papildu
deglis
nav piemērojams
Gāzes plīts energoefektivitāte
(EE gas hob)
57.4%
EN 30-2-1: Mājsaimniecības gatavošanas ierīču deggāze - 2-1. daļa: Racionāla
enerģijas izmantošana - Vispārīgi
10.2 Enerģijas taupīšana
•
•
•
•
•
•
•
Pirms lietošanas pārliecinieties, vai degļi un katlu balsti ir salikti pareizi.
Izmantojiet degļa izmēram atbilstoša diametra ēdiena gatavošanas traukus.
Novietojiet katlu degļa centrā.
Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.
Kad šķidrums sāk vārīties, pagrieziet mazāku liesmu, lai šķidrums lēni vārītos.
Ja tas ir iespējams, izmantojiet spiediena katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
18
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 19
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 20
3. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................23
4. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 24
5. PATARIMAI...................................................................................................... 25
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 26
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 27
8. ĮRENGIMAS......................................................................................................29
9. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................32
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 32
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
19
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Kai prietaisas yra tiesiogiai prijungtas prie maitinimo,
reikalingas visų polių išjungiklis su kontaktų tarpu. Turi
būti užtikrintas visiškas išjungimas pagal III viršįtampio
kategorijai nurodytas sąlygas. Įžeminimo kabelis į tai
neįeina.
Kai tiesiate maitinimo laidą, užtikrinkite, kad laidas
tiesiogiai nesiliestų (pavyzdžiui, naudokite izoliacinę
movą) su dalimis, galinčiomis įkaisti 50 °C daugiau nei
kambario temperatūra.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
Šis prietaisas tinkamas naudoti šiose
šalyse: LV LT
LIETUVIŲ
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Prieš pradėdami įrengimą,
įsitikinkite, kad vietos tiekimo
sąlygos (dujų rūšis ir slėgis)
atitinka šio prietaiso
nustatymą.
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš
stalčių, įsitikinkite, kad tarp prietaiso
apačios ir apatinio stalčiaus yra
pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą,
kad nebūtų prieigos prie apačios.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
patikrinkite, ar prietaisas atjungtas
nuo maitinimo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį
aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą
maitinimo laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
22
www.electrolux.com
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Dujų prijungimas
•
•
•
•
•
Visus dujų prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas asmuo.
Prieš pradėdami įrengimą, įsitikinkite,
ar vietos tiekimo sąlygos (dujų rūšis ir
slėgis) atitinka šio prietaiso
nustatymą.
Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą
vyktų oro cirkuliacija.
Informacija apie dujų tiekimą nurodyta
techninių duomenų lentelėje.
Šis prietaisas nėra prijungtas prie
įtaiso, šalinančio degant susidariusius
produktus. Būtinai prijunkite prietaisą
pagal esamas įrengimo taisykles.
Atkreipkite dėmesį į tinkamo vėdinimo
reikalavimus.
2.4 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
Netinkamų kaitlentės
apsaugų naudojimas gali
sukelti nelaimingus
atsitikimus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietes išjunkite.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Naudokite tik stabilius, tinkamos
formos ir skersmens prikaistuvius,
kurių skersmuo yra didesnis, nei
degiklių matmenys.
Patikrinkite, ar prikaistuviai stovi ant
degiklių vidurio.
Patikrinkite, ar liepsna neužgęsta,
greitai pasukus rankenėlę iš
didžiausios į mažiausią padėtį.
Naudokite tik su prietaisu pateikiamus
priedus.
Ant degiklio neįrenkite liepsnos
sklaidiklio.
Naudojant dujinį maisto gaminimo
prietaisą kaupiasi šiluma ir drėgmė.
Pasirūpinkite patalpos, kurioje
įrengtas prietaisas, geru vėdinimu.
Jeigu prietaisas intensyviai
eksploatuojamas ilgą laiką, gali
prireikti papildomos ventiliacijos,
pavyzdžiui, atverti langą, arba dar
veiksmingesnės ventiliacijos,
LIETUVIŲ
•
•
•
pavyzdžiui, padidinti mechaninės
ventiliacijos (jeigu ji įrengta)
pajėgumą.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Saugokite kaitlentę nuo rūgščių
skysčių, pavyzdžiui, acto, citrinos
sulčių arba kalkių nuosėdų šalinimo
priemonių. Ant paviršiaus gali likti
matinių dėmių.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
ĮSPĖJIMAS!
Nepašalinkite mygtukų,
rankenėlių ar tarpiklių nuo
valdymo skydelio. Į prietaisą
gali patekti vandens ir jį
sugadinti.
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Suplokite išorinius dujų vamzdžius.
2.7 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1
2
3
4
2
3
4
23
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
2.6 Šalinimas
•
2.5 Valymas ir priežiūra
•
•
Spartusis degiklis
Pusiau spartusis degiklis
Pagalbinis degiklis
Reguliavimo rankenėlės
24
www.electrolux.com
3.2 Reguliavimo rankenėlė
Simbolis
Simbolis
Aprašas
dujos netiekiamos / iš‐
jungimo padėtis
Aprašas
uždegimo padėtis / mak‐
simalus dujų tiekimas
minimalus dujų tiekimas
4. KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. Paspauskite reguliavimo rankenėlę
žemyn ir pasukite ją prieš laikrodžio
rodyklę į maksimalaus dujų tiekimo
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
4.1 Degiklio apžvalga
A
B
C
A. Liepsnos skleistuvas
B. Uždegimo žvakė
C. Šiluminis elementas
4.2 Degiklio uždegimas
Visada prieš uždėdami
prikaistuvius uždekite
degiklį.
ĮSPĖJIMAS!
Nedekite degiklio, kai
nuimtas liepsnos
skleistuvas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs virtuvėje
naudodami atvirą liepsną.
Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės, jei liepsna
buvo netinkamai naudojama.
padėtį ( ).
2. Laikykite reguliavimo rankenėlę
nuspaustą 10 ar mažiau sekundžių.
Taip šiluminis elementas įkais.
Priešingu atveju dujų tiekimas bus
pertrauktas.
3. Sureguliuokite liepsną, kai ji taps
stabili.
Jei po kelių bandymų
degiklis neužsidega,
patikrinkite, ar liepsnos
skleistuvas yra taisyklingoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS!
Nelaikykite reguliavimo
rankenėlės nuspaudę ilgiau
nei 15 sekundžių. Jeigu
degiklis neužsidega per
15 sekundžių, atleiskite
reguliavimo rankenėlę,
pasukite ją į išjungimo padėtį
ir, prieš mėgindami uždegti
degiklį dar kartą, palaukite
ne mažiau kaip 1 minutę.
LIETUVIŲ
DĖMESIO
Nutrūkus elektros tiekimui,
degiklį galite uždegti be
elektrinio įtaiso; tokiu atveju
prikiškite prie degiklio
liepsną, pasukite atitinkamą
valdymo rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę į
maksimalaus dujų srauto
padėtį ir paspauskite ją.
Laikykite valdymo rankenėlę
nuspaustą lygiai arba
mažiau kaip 10 sekundžių,
kad šiluminis elementas
įkaistų.
Jeigu degiklis netyčia
užgęsta, pasukite
reguliavimo rankenėlę į
išjungimo padėtį ir vėl
mėginkite uždegti degiklį,
praėjus ne mažiau kaip 1
minutei.
Žiežirbų generatorius gali
įsijungti automatiškai, kai
įjungiate maitinimą, po
įrengimo arba maitinimo
pertrūkio. Tai normalu.
Kaitlentė yra pristatyta su
progresiniais vožtuvais. Su
jais galima tiksliau reguliuoti
liepsną.
4.3 Degiklių išjungimas
Norėdami išjungti liepsną, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį
.
ĮSPĖJIMAS!
Visada sumažinkite liepsną
arba visai išjunkite prieš
nukeldami prikaistuvius nuo
degiklio.
5. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Prikaistuviai
DĖMESIO
Nenaudokite ketaus
prikaistuvių, steatito, molinių
indų, kepimo grotelių arba
skrudinimo plokščių.
Nerūdijantysis plienas gali
patamsėti, jei jis perdaug
kaitinamas.
ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite vieno puodo ant
dviejų degiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Ant degiklio nedėkite
nestabilių arba pažeistų
puodų, kad išvengtumėte
išsiliejimo ir sužalojimo.
DĖMESIO
Įsitikinkite, kad puodų dugnai
neišsikiša virš valdymo
rankenėlės, nes ugnis
įkaitins valdymo rankenėlę.
DĖMESIO
Puodo rankenos neturi būti
išlindę virš priekinio
kaitvietės krašto.
DĖMESIO
Puodus privaloma statyti
pačiame degiklio viduryje,
kad jie būtų visiškai stabilūs
ir sumažėtų dujų sąnaudos.
5.2 Prikaistuvių skersmenys
Naudokite prikaistuvius,
kurių dugno skersmuo
atitinka degiklių skersmenį.
25
26
www.electrolux.com
Degiklis
Prikaistuvio
skersmuo
(mm)
Degiklis
Spartusis
180–260
Pusiau spartusis (gali‐
nis)
140–180
Pusiau spartusis (deši‐ 140–260
nysis)
Papildomas
Prikaistuvio
skersmuo
(mm)
100–160
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Bendra informacija
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Nerūdijantysis plienas
•
•
•
•
Nerūdijančiojo plieno dalis nuplaukite
vandeniu ir nusausinkite minkštu
audiniu.
Norėdami pašalinti pridegusį maistą,
riebalus ir sunkiai įveikiamas dėmes,
prieš valydami kelias minutes
palaukite sudrėkinę nedideliu kiekiu
švelnaus ploviklio.
Naudokite valymo gaminius, specialiai
sukurtus nerūdijančiojo plieno paviršių
valymui, kad juos apsaugotumėte.
Nenaudokite valymo gaminių, kurių
sudėtyje yra ėsdinančių cheminių
medžiagų, pavyzdžiui, chloridų;
nevalykite paviršiaus
dezinfekuojančiomis medžiagomis,
dėmių ar rūdžių šalinimo priemonėmis
ir valikliais panardinimui.
6.2 Prikaistuvių atramos
Prikaistuvių atramų negalima
plauti indaplovėje. Jas reikia
plauti rankomis.
1. Kaitlentę lengviau nuvalysite, nuėmę
prikaistuvių atramas.
Prikaistuvių atramas
įstatykite atsargiai, kad
nepažeistumėte
kaitlentės viršaus.
2. Kartais emalio dangos kraštai gali
būti grubūs, todėl būkite atsargūs, kai
plaunate puodų atramas rankomis ir
jas sausinate. Jeigu reikia,
nenusivaliusias dėmes pašalinkite
pastos pavidalo valikliu.
3. Nuvalę prikaistuvių atramas,
įsitikinkite, kad jos yra tinkamose
padėtyse.
4. Prikaistuvių atramų kojelės turi būti
sulygiuotos su degiklio centru.
6.3 Prikaistuvių atramų
išėmimas
Nuvalę kaitlentę, įsitikinkite, ar
prikaistuvių atramos yra tinkamoje
padėtyje. Norėdami tinkamai uždėti
prikaistuvio atramas, įsitikinkite, kad
prikaistuvio atramos svirtis būtų įtaisyta
atitinkamuose, degiklio pagrinde
esančiuose griebtuvuose, kaip parodyta
paveikslėlyje. Taip prikaistuvio atrama
bus stabili ir užfiksuota.
LIETUVIŲ
27
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
6.5 Liepsnos skleistuvo
valymas
Liepsnos skleistuvus galima
plauti indaplovėje.
ĮSPĖJIMAS!
Palaukite, kol liepsnos
skleistuvai atauš, prieš juos
valydami.
Nedidelės dėmės:
Plaukite liepsnos skleistuvą šiltu
vandeniu ir muilu ir džiovinkite minkšta
šluoste.
Vidutinės dėmės:
Naudokite indaplovę. Įdėkite liepsnos
skleistuvą į apatinę lentyną gulsčioje
padėtyje, viršutine puse į viršų.
Sunkiai pašalinamos dėmės:
Nuvalykite liepsnos skleistuvą šiltu
vandeniu ir muilu, po to plaukite
indaplovėje. Jeigu dėmė nenusivalė,
plaukite liepsnos skleistuvo viršų grilio
valikliu ir po to vėl indaplovėje.
Liepsnos skleistuvo angas valykite dantų
krapštuku.
6.4 Kaitlentės valymas
6.6 Uždegimo žvakės valymas
•
Ši funkcija veikia naudojant keraminę
uždegimo žvakę su metaliniu elektrodu.
Laikykite šias dalis labai švarias, kad
nekiltų uždegimo sunkumų ir patikrinkite,
ar neužsikimšo degiklio karūnėlės angos.
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją, cukrų ir
maistą, kurio sudėtyje yra cukraus.
Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti
kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.7 Periodinė priežiūra
Reguliariai kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą dėl dujotiekio įvado ir
(jei yra) slėgio reguliatoriaus patikros.
28
www.electrolux.com
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Nėra kibirkšties, kai mėgi‐ Kaitlentė neprijungta arba
nate įjungti kibirkščių gene‐ netinkamai prijungta prie
ratorių.
elektros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Netinkamai uždėtas lieps‐
nos skleistuvas.
Tinkamai uždėkite liepsnos
skleistuvą.
Liepsna užgęsta iš karto tik Nepakankamai įkaito šilu‐
uždegus.
minis elementas.
Užsidegus liepsnai, laikyki‐
te rankenėlę nuspaudę ne
ilgiau nei 10 sekundžių.
Nevienodas liepsnos žie‐
das.
Patikrinkite, ar liepsnos
skleistuvas yra švarus.
Liepsnos skleistuvo angos
yra užkimštos maisto liku‐
čiais.
7.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
LIETUVIŲ
29
7.3 Priedų maišelyje pristatytos
etiketės
Priklijuokite lipnias etiketes kaip parodyta
toliau:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės
ir šią dalį atsiųskite (jeigu taikytina).
B. Priklijuokite ją ant garantijos kortelės
ir šią dalį išsaugokite (jeigu taikytina).
C. Priklijuokite ją ant instrukcijos
brošiūros.
8. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Modelis ......................................
..
PNC .........................................
Serijos numeris.........................
8.2 Dujų prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pagal toliau pateiktas
instrukcijas įrengimą ir
techninę priežiūrą turi atlikti
kvalifikuoti darbuotojai; jie
privalo vadovautis
galiojančiais standartais ir
vietos reglamentais.
Pasirinkite stabilų arba lankstų
nerūdijančiojo plieno dujotiekio vamzdį
pagal galiojančius reglamentus. Jeigu
naudojate lanksčius metalinius
vamzdžius, stebėkite, kad jie nesiliestų
prie judančių dalių ir nebūtų suspausti.
Taip pat būkite atsargūs, kai šią kaitlentę
montuojate kartu su orkaite.
30
www.electrolux.com
Patikrinkite, ar prietaiso dujų
tiekimo slėgis atitinka
rekomenduojamas vertes.
Reguliuojama jungtis
tvirtinama prie antgalio su
sriegine G 1/2 col. mova.
Sukite dalis nenaudodami
jėgos, reguliuokite
prijungimą reikiama kryptimi
ir viską priveržkite.
•
Neleiskite maitinimo laidui įkaisti iki
aukštesnės nei 90° C temperatūros.
Būtinai prijunkite mėlyną
neutralų laidą prie gnybto su
„N“ raide. Prijunkite rudą
(arba juodą) fazės laidą prie
gnybto su raide „L“. Fazės
laidas visada turi būti
prijungtas.
8.4 Prijungimo kabelis
Prijungimo kabelį pakeiskite tik specialiu
arba analogišku kabeliu. Kabelio tipas:
H05SS-FT180.
A
B C
A. Veleno galas su veržle
B. Tarpiklis
C. Alkūnė (jei reikalinga)
Patikrinkite, ar kabelio skerspjūvis
atitinka įtampą ir darbinę temperatūrą.
Geltonas / žalias įžeminimo laidas privalo
būti maždaug 2 cm ilgesnis už rudą (arba
juodą) fazės laidą.
8.5 Įrengimas
1.
ĮSPĖJIMAS!
Baigę įrengti patikrinkite, ar
visų vamzdžio montavimo
elementų izoliacija gera.
Tikrinkite muilo ir vandens
tirpalu, o ne liepsna!
8.3 Elektros prijungimas
•
•
•
•
•
•
Įsitikinkite, ar vardinė įtampa ir galia
duomenų lentelėje atitinka vietos
tiekiamos elektros įtampą ir galią.
Prietaisas pristatomas su maitinimo
kabeliu. Prie jo reikia prijungti tinkamą
kištuką, pritaikytą galiai, nurodytai
techninių duomenų lentelėje. Būtinai
įkiškite kištuką į tinkamą lizdą.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą,
elektros laido kištuką būtų lengva
pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Kyla gaisro rizika, kai prietaisas
prijungtas prie ilginamojo laido,
adapterio ar kelių lizdų įtaiso.
Užtikrinkite, kad įžemintas prijungimas
atitiktų standartus ir taisykles.
2.
LIETUVIŲ
31
8.6 Įdėjimo galimybės
3.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
490 mm
560 mm
4.
Po kaitlente esančią plokštę turi būti
lengva nuimti ir lengva pasiekti kaitlentę,
jeigu prireiktų techninės pagalbos.
Degiklio liepsną gali
užgesinti oro srautas, jeigu
nebus įrengta nuimama
plokštė. Oro srautas gali
atsirasti, kai atidarote arba
uždarote spintelės dureles
arba stalčių.
Virtuvės spintelė su durelėmis
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
5.
A
A. Nuimama plokštė
B. Tarpas jungtims
Virtuvės spintelė su stalčiumi
30 mm
B
6.
A) komplekte esantis tarpiklis
B) surinktas laikiklis
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
C
A. Nuimama plokštė
B. Tarpas jungtims
C. Stalčius
DĖMESIO
Prietaisą įrenkite tik ant
lygaus stalviršio.
Virtuvės spintelė su orkaite
Saugumo sumetimais ir tam, kad orkaitę
būtų galima lengvai atskirti, kaitlentės ir
orkaitės elektros jungtys privalo būti
įrengtos atskirai.
32
www.electrolux.com
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Kaitlentės matmenys
Plotis
595 mm
Ilgis
525 mm
9.2 Pralaidos skersmenys
DEGIKLIS
Ø PRALAIDA 1/100 mm
Spartusis
56
Pusiau spartusis
42
Papildomas
34
9.3 Kiti techniniai duomenys
BENDROJI GALIA:
Pradinės dujos:
G20 (2H) 20 mbar = 7,9 kW
Elektros maitinimas:
220–240 V ~ 50/60 Hz
Prietaiso kategorija:
I2H
Dujų prijungimas:
G 1/2"
Prietaiso klasė:
3
9.4 Dujų degikliai GAMTINĖMS DUJOMS G20 20 mbar
DEGIKLIS
ĮPRASTA GALIA, kW MINIMALI GALIA,
kW
PURKŠTUKO
ŽENKLINIMAS,
1/100 mm
Spartusis
2,9
1,2
120B
Pusiau spartusis 2,0
0,75
102
Papildomas
0,5
73F
1,0
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal ES 66/2014 direktyvą
Modelio identifikatorius
EGU6647LOX
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Dujinių degiklių skaičius
4
LIETUVIŲ
Dujinio degiklio energijos efekty‐
vumas
(EE gas burner)
Kairysis vidurinis. Spartusis
59,9 %
Vidurinysis galinis. Pusiau
spartusis
56,7 %
Dešinysis vidurinis. Pusiau
spartusis
55,7 %
Vidurinysis priekinis. Papildo‐
mas
netaikytina
Dujinės viryklės energijos efekty‐
vumas
(EE gas hob)
33
57.4%
EN 30-2-1: Buitiniai virtuvių dujų prietaisai. 2-1 dalis. Racionalus elektros energijos
vartojimas. Bendrieji reikalavimai
10.2 Energijos taupymas
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai surinkti degikliai ir puodų atramos.
Naudokite prikaistuvius, kurių dugno skersmuo atitinka degiklių skersmenį.
Padėkite puodą degiklio viduryje.
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais.
Kai skystis pradeda virti, sumažinkite liepsną, kad skystis lėtai virtų.
Jeigu galima, naudokite slėginį prikaistuvį. Žr. jo naudojimo instrukciją.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
34
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
35
867334002-A-412016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising