ZANKER | ZKB7613X | User manual | Zanker ZKB7613X User Manual

Zanker ZKB7613X User Manual
Gebruikersinformatie
Informations
pour l’utilisateur
Inbouwfornuis
ZKB 7613
Four
encastrable
Electrolux
Het doet ons genoegen dat u voor onze apparatuur hebt gekozen.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat en wij hopen dat u bij de volgende aankoop van huishoudelijke apparatuur ons merk opnieuw in aanmerking zult nemen.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar hem bij het apparaat zodat hij ook in
de toekomst kan worden geraadpleegd. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
2
Electrolux
Inhoud
Waarschuwingen en belangrijke adviezen voor de veiligheid ......................................................... 4
Beschrijving van het apparaat ....................................................................................................... 6
Bedieningsknoppen ....................................................................................................................... 7
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt ........................................................................ 9
De oven gebruiken ..................................................................................................................... 10
Bak- en braadtabellen ................................................................................................................. 11
Reiniging en onderhoud .............................................................................................................. 13
Als er iets verkeerd gaat .............................................................................................................. 19
Technische gegevens ................................................................................................................. 20
Instructies voor de installateur ...................................................................................................... 21
Instructies voor de inbouw ........................................................................................................... 22
Garantie/serviceafdeling .............................................................................................................. 23
Service en onderdelen ................................................................................................................ 25
Europese garantie ....................................................................................................................... 25
Handleiding voor de gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
)
Stap-voor-stap-handleiding
Aanwijzingen en Tips
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
2006/95(Laagspanningsrichtlijn);
89/336 (EMC Richtlijn);
93/68 (Algemene Richtlijn);
en daaropvolgende wijzigingen.
FABRIKANT:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italy)
3
Electrolux
Nederlands
Waarschuwingen en belangrijke adviezen voor
de veiligheid
Bewaar de bij dit apparaat geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Als het apparaat aan
derden geschonken of verkocht wordt, of als u het apparaat bij verhuizing in de oude woning
achterlaat, is het belangrijk dat de nieuwe eigenaar/eigenaresse over deze gebruiksaanwijzing
en de adviezen kan beschikken.
Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor de veiligheid van de gebruiker en diens huisgenoten.
Lees ze dus aandachtig door, voordat u het apparaat aansluit en/of in gebruik neemt.
Installatie
De installatie moet verricht worden door
vakkundig personeel, met inachtneming van
de geldende voorschriften. De afzonderlijke
installatiewerkzaamheden zijn beschreven in
de Aanwijzingen voor de installateur.
• Laat de installatie en aansluiting uitvoeren door
een vakman, overeenkomstig de hem, dankzij
zijn vakkennis bekende richtlijnen.
• Ook eventueel naar aanleiding van voor de
installatie noodzakelijke wijzigingen aan de
elektriciteitsvoorziening moeten door een
vakman aangebracht worden.
•
Bediening
•
•
•
•
•
•
4
Deze oven is ontworpen voor de bereiding
van gerechten; gebruik hem nooit voor
andere doeleinden.
Pas, bij het openen van de ovendeur,
tijdens of na afloop van de bereiding op
voor de hete luchtstroom, die uit de oven
naar buiten komt.
Tijdens de werking van de oven extra
voorzichtig zijn. Door de grote hitte van de
verwarmingselementen zijn de roosters en
andere delen erg heet.
Indien u - om welke reden dan ook aluminiumfolie voor voedingsmiddelen in de
oven gebruikt, laat dit dan nooit in direct contact
komen met de bodem van de oven.
Ga bij het schoonmaken van de oven
voorzichtig te werk: sproei nooit vloeistof op het
vetfilter
(indien
aanwezig),
het
verwarmingselement en de thermostaatsensor.
Het is gevaarlijk veranderingen van welke
•
•
•
•
•
•
•
•
aard ook aan te brengen aan het apparaat of
aan de kenmerken ervan.
Tijdens het bak-, braad- en grillproces
worden de ovendeur en de andere
onderdelen van het apparaat erg heet, houd
kinderen daarom uit de buurt van het
apparaat. Bij de aansluiting van elektrische
apparaten op stopcontacten in de buurt van
de oven, moet u er op letten dat aansluitkabels
niet in aanraking komen met hete
kooktoestellen of vastgeklemd raken in de hete
deur van de oven.
Gebruik altijd ovenwanten om vuurvaste, hete
schotels of schalen uit de oven te halen.
Een regelmatige reiniging voorkomt de
achteruitgang van het oppervlaktemateriaal
van de oven.
Schakel voordat u de oven schoonmaakt de
stroom uit of trek de stekker uit het stopcontact.
Verzeker u ervan dat de oven in de stand
«UIT» staat, als de oven niet meer gebruikt
wordt.
Deze oven is zowel in de uitvoering als
afzonderlijk apparaat of als combinatieapparaat
met een elektrische kookplaat, vervaardigd
voor aansluiting op enkelfase 230 V.
Het apparaat mag niet schoongemaakt
worden met een stoomreiniger.
Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe
metalen schrapers. U kunt daarmee krassen
op de deur veroorzaken en dat kan leiden tot
het barsten van het glas.
Electrolux
Veiligheid van kinderen
Dit apparaat is bestemd voor gebruik door
volwassenen. Het is gevaarlijk om het door
kinderen te laten gebruiken of hen ermee te
laten spelen.
• Houd kinderen uit de buurt, zolang de oven in
werking is. Ook nadat u de oven heeft
uitgeschakeld, blijft de deur nog lange tijd
heet.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructies hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
•
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
normaal huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het dient daarentegen ingeleverd te
worden bij een inzamelingspunt voor de recycling
van elektrische en elektronische apparatuur. Door
uw bijdrage aan de juiste afvalverwerking van dit
product helpt u het milieu en de gezondheid van
uw medemensen te beschermen. Het milieu en
de gezondheid worden door verkeerde
afvalverwerking in gevaar gebracht. Voor nadere
informatie over de recycling van dit product kunt u
contact opnemen met uw gemeentehuis, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
heeft aangeschaft.
Klantenservice
Laat controlewerkzaamheden of reparaties
door de klantenservice van de fabrikant of
door een door de fabrikant geautoriseerde
klantenservice uitvoeren en gebruik altijd
originele vervangingsonderdelen.
• Probeer nooit zelf storingen van of
beschadigingen aan het apparaat te
repareren. Reparaties door niet opgeleide
personen kunnen schade of letsel
veroorzaken.
•
5
Electrolux
Beschrijving van het apparaat
2 3
4 5
1
6
7
8
1.
2.
3.
4.
Bedieningspaneel
Thermostaat kontrolelampje
Thermostaatknop
Functieknop
5.
6.
7.
8.
Oven-kontrolelampje
Ventilatieopening voor de koelventilator
Verlichtingslampje
Type plaatje
Toebehoren
Cake bakvorm
6
Plank
Electrolux
Bedieningsknoppen
Functieknop van de oven
0
De oven staat uit
Onder- en bovenwarmte
Onderwarmte
Bovenwarmte
Thermostaatknop
Draai de thermostaatknop rechtsdraaiend
een temperatuur tussen 50°C en 250°C te kiezen.
Controlelampje thermostaat
Het controlelampje van de thermostaat gaat
branden als er aan de thermostaatknop wordt
gedraaid. Het lampje blijft branden tot de juiste
temperatuur bereikt is. Daarna gaat het knipperen
om aan te geven dat de temperatuur in stand wordt
gehouden.
Indicatielampje “oven aan”
Het lampje “oven aan” gaat branden als de
functieknop wordt ingesteld.
7
Electrolux
Veiligheidsthermostaat
Om gevaarlijke oververhitting te voorkomen
(door ondeskundig gebruik van het apparaat of
defecte onderdelen), is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat, die de stroomtoevoer
onderbreekt. Zodra de temperatuur gezakt is,
wordt de oven weer automatisch ingeschakeld.
Als de veiligheidsthermostaat vanwege
ondeskundig gebruik is geactiveerd, hoeft u,
nadat de oven is afgekoeld, alleen de oorzaak van
de fout op te lossen; wordt de thermostaat
daarentegen geactiveerd vanwege een defect
onderdeel, dan dient u contact op te nemen met
de klantenservice.
Koelventilator
De oven is voorzien van een koelventilator, die
bedoeld is om het voorpaneel, de knoppen en de
handgreep van de ovendeur koel te houden. De
ventilator wordt automatisch ingeschakeld als de
oven geactiveerd wordt. Warme lucht wordt door
de opening vlakbij de handgreep van de ovendeur
naar buiten geblazen. De ventilator wordt
uitgeschakeld, als de functieknop in de UIT-stand 0
wordt gezet.
8
Electrolux
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt
Verwijder al het verpakkingsmateriaal,
zowel van de buitenkant als de binnenkant
van de oven, voordat u de oven in gebruik
neemt.
Gedurende deze tijd kan er een
onaangenaam luchtje ontstaan. Dit is volkomen
normaal. Het wordt veroorzaakt door
fabricageresten.
Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.
)
a) Draai de functieknop op bereiding met
"Onder- en bovenwarmte"
.
b) Zet de thermostaatknop op MAX.
c) Zet een raam open voor ventilatie.
d) Laat de oven, zonder voedsel,
ongeveer 45 minuten werken.
Tijdens de eerste paar minuten zal er rook met een
onaangename geur onstaan, dit wordt veroorzaakt
door het isolatiemateriaal en vettige restanten op het
materiaal, erop gekomen tijdens de produktie.
Voordat u de oven gaat gebruiken reinig
dan eerst de legrekken en afdruipschaal
grondig met een afwasmiddel.
Om de ovendeur te openen, altijd de
handgreep
in
het
midden
vasthouden.
9
Electrolux
De oven gebruiken
De oven is voorzien van een exclusief
systeem dat zorgt voor natuurlijke luchtcirculatie
en de constante hercirculatie van stoom.
Dit systeem maakt het mogelijk om in een
stoomomgeving voedsel te bereiden en dit houdt
de gerechten zacht van binnen en knapperig van
buiten. Bovendien worden de bereidingstijd en het
energieverbruik tot een minimum beperkt. Tijdens
de bereiding kan er stoom ontstaan die kan
ontsnappen als u de ovendeur opent. Dit is
volkomen normaal.
Echter, doe altijd een stap van de oven
vandaan als u de ovendeur opent, zodat
de stoom of hitte in de oven kan
ontsnappen.
Let op! - Leg geen voorwerpen op de
bodem van de oven en dek tijdens de
bereiding geen enkel deel van de oven af
met aluminiumfolie, dit kan oververhitting
veroorzaken, wat de bakresultaten
beïnvloedt en het email van de oven kan
beschadigen. Zet pannen, hittebestendige
pannen en aluminium bladen altijd op het
rek dat in de geleiders is geschoven.
Wanneer voedsel verwarmd wordt,
ontstaat er stoom, net als in een ketel. Als
de stoom in aanraking komt met de glazen
deur van de oven, condenseert hij en
ontstaan er waterdruppels.
Om de condensvorming te beperken, de
lege oven altijd 10 minuten voorverwarmen.
Wij adviseren u, de waterdruppels na elke
bereiding af te vegen.
Tijdens de bereiding de ovendeur
altijd gesloten houden. Doe een stap
naar achteren bij het openen van de
ovendeur, die kiept. Laat hem niet open
vallen - ondersteun de deur met de deurhandgreep totdat hij helemaal open is.
10
4
3
2
1
De oven heeft vier niveaus voor
ovenrekken, er zijn twee rekken
meegeleverd. De rekposities worden
vanaf de bodem van de oven geteld, zoals
getoond in de afbeelding.
Het is belangrijk dat deze rekken correct
geplaatst zijn, zoals afgebeeld in het
diagram.
Zet nooit kookgerei direct op de bodem
van de oven.
Electrolux
Praktische tips
Conventionele bereiding
Alleen onderste ovenelement
-
Deze functie is vooral nuttig bij het bakken van
taart zonder vulling. Deze functie kan eveneens
gebruikt worden om quiches of vlaaien af te maken
om te zorgen dat het basisdeeg gaar is.
Het controlelampje van de thermostaat blijft
branden tot de juiste temperatuur is bereikt.
Daarna gaat het knipperen om aan te
geven dat de temperatuur in stand wordt
gehouden.
Het middelste rooster maakt de beste
warmteverdeling mogelijk. Om de onderkant
van het gerecht extra te bruinen hoeft u alleen
het rooster maar lager te zetten. Om de
bovenkant van het gerecht extra te bruinen,
het rooster hoger zetten.
- Het materiaal en de afwerking van de
bakplaten en schalen is van invloed op de
mate waarin het voedsel een bruin korstje
krijgt. Emailgoed, donkere of zware of antiaanbak kookgerei zorgen voor een betere
bruinering, platen van glanzend aluminium of
gepolijst staal reflecteren de warmte en
hebben een negatieve invloed op het bruinen.
- Plaats de schalen altijd in het midden van het
rooster om een gelijkmatige bruinering te
garanderen.
- Zet schalen op platen van de juiste afmeting om
morsen op de bodem van de oven te
voorkomen en het schoonmaken makkelijker te
maken.
- Plaats schalen, blikken of bakplaten niet
direct op de bodem van de oven, deze wordt
erg heet en kan beschadigd raken. als u deze
instelling gebruikt komt de warmte van zowel
het bovenste als het onderste element.
Hiermee kunt u op een enkel niveau
gerechten bereiden, dit is met name geschikt
voor gerechten die extra bruinering vergen,
zoals quiches en vlaaien.
Gratins, lasagna’s en ovenschotels die ook
wat extra bruinering aan de bovenkant
vergen kunnen ook heel goed bereid worden
in de conventionele oven.
Hoe u de conventionele oven kunt gebruiken
1. Draai de functieknop op de gewenste
bereidingsfunctie
.
2. Draai de thermostaatknop op de gewenste
temperatuur.
Alleen bovenste ovenelement
Deze functie is geschikt voor het afmaken van
gekookt voedsel, bijv. lasagna, gehakt met een
korst van aardappelpuree, bloemkool met kaas
enz.
11
Electrolux
Aanwijzingen en Tips
Om te bakken:
Cakes en gebakjes vereisen gewoonlijk een
gematigde temperatuur (150°C-200°C) en
daarom is het nodig om de oven ongeveer 10
minuten voor te verwarmen.
Doe de ovendeur niet open, voordat 3/4 van
de baktijd verstreken is.
Zandtaartdeeg moet in de springvorm of op
het bakblik tot 2/3 van de baktijd gebakken worden
en daarna gegarneerd, voordat het kan worden
afgebakken. Deze extra baktijd hangt af van de
soort en hoeveelheid van de garnering.
Roerdeeg mag niet makkelijk van de lepel lopen.
De baktijd zou door te veel vloeistof onnodig
langer duren.
Als er twee bakblikken met gebak tegelijkertijd
in de oven worden geschoven, dan moet er tussen
de blikken een niveau vrijgelaten worden.
Als er twee bakblikken met gebak tegelijkertijd
in de oven worden geschoven, dan moeten de
blikken na ongeveer 2/3 van de baktijd van boven
naar beneden verwisseld worden en omgedraaid
worden.
Om te braden:
Neem geen braadstukken die minder wegen
dan 1 kg. Kleinere stukken kunnen tijdens het
braden uitdrogen. Donker vlees, dat van buiten
goed gebraden maar van binnen roze tot rood
moet blijven, moet bij een hogere temperatuur
(200°C-250°C) gebraden worden.
Licht vlees, gevogelte, en vis daarentegen op
een lagere temperatuur (150°C-175°C).
Ingrediënten voor de saus alleen bij korte
bereidingstijd al aan het begin in de braadslee
doen. Anders deze pas het laatste half uur
toevoegen.
Of het vlees gaar is, kunt u controleren met een
lepel: als het vlees niet ingedrukt wordt, dan is het
goed gaar. Rosbief en biefstuk, die van binnen
roze moeten blijven, moeten op een hogere
temperatuur in kortere tijd gebraden worden.
Bij het direct op het rooster gaar laten worden
van vleesgerechten de braadslee op het onderste
niveau schuiven om de sappen op te vangen.
Het braadstuk minstens 15 minuten laten staan,
voordat u het aansnijdt, zodat het vleesvocht niet
kan weglopen.
12
Om rookvorming in de oven te beperken,
verdient het aanbeveling een beetje water in de
braadslee te gieten. Om condensvorming te
voorkomen, een paar keer water toevoegen.
Borden kunnen tot zij geserveerd worden in de
oven op de laagste temperatuur warm gehouden
worden.
Let op!
Leg geen aluminiumfolie of kookgerei
in de oven en zet de braadslee of het
bakblik niet op de bodem van de
oven, anders kan het email van de
oven door de oplopende hitte
beschadigd worden.
Bereidingstijden
De bereidingstijden kunnen onderling
verschillend zijn, vanwege de verschillende
samenstelling, ingrediënten en hoeveelheid vocht
van de afzonderlijke gerechten.
Noteer de instellingsgegevens van de eerste
bereidings- resp. braadexperimenten om ervaring
op te doen als u deze gerechten later nog eens
wilt bereiden.
Op basis van uw eigen ervaringen kunt u de
aangegeven waardes individueel aanpassen.
Electrolux
Bak- en braadtabellen
Boven- en onderwarmte
Tijden zijn exclusief voorverwarmen.
De lege oven altijd 10 minuten voorverwarmen.
SOORT
GERECHT
GEBAK
Schuimtaart
Zandtaartdeeg
Kwarktaart
Appelcake (appeltaart)
Strudel
Jamtaart
Fruitcake
Biscuitgebak
Kerstcake
Pruimentaart
Kleine cake
Koekjes
Schuimpjes
Koffiebroodjes
Soesjes
BROOD EN PIZZA
Witbrood
Roggebrood
Broodjes
Pizza
OVENSCHOTELS
Hartige taart
Groentetaart
Quiche
Lasagne
Cannelloni
VLEES
Rund
Varken
Kalf
Rosbief
rood
medium
doorbakken
Varkensbraadstuk
Varkensschouder
Lam
Kip
Kalkoen
Eend
Gans
Konijn
Haas
Fazant
Gehaktbrood
Vis
Forel/zeebrasem
Tonijn/zalm
Boven- en
onderwarmte
4
3
2
1
temp °C
Bereidingstijd in
minuten
OPMERKINGEN
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
2 of 3
170
170
175
170
180
190
170
170
150
175
170
160
135
200
210
45-60
20-30
60-80
90-120
60-80
40-45
60-70
30-40
120-150
50-60
20-35
20-30
60-90
12~20
25-35
In cakevorm
In cakevorm
In cakevorm
In cakevorm
Op bakplaat
In cakevorm
In cakevorm
In cakevorm
In cakevorm
In broodvorm
Op bakplaat
Op bakplaat
Op bakplaat
Op bakplaat
Op bakplaat
1
1
2
2
195
190
200
200
60-70
30-45
25-40
20-30
In broodvorm
Op bakplaat
Op bakplaat
2
2
1
2
2
200
200
210
200
200
40-50
45-60
30-40
25-35
25-35
In bakvorm
In bakvorm
In bakvorm
In bakvorm
In bakvorm
2
2
2
190
180
190
50-70
100-130
90-120
Op rooster
Op rooster
Op rooster
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
50-60
60-70
70-80
120-150
100-120
110-130
70-85
210-240
120-150
150-200
60-80
150-200
90-120
150
Op rooster
Op rooster
Op rooster
Met zwoerd
2 stuks
Bout
Heel
Heel
Heel
Heel
In stukken
In stukken
Heel
In broodvorm
1
2
190
190
40-55
35-60
3-4 vissen
4-6 filets
13
Electrolux
Reiniging en onderhoud
Voordat u de oven schoonmaakt, de
oven uitschakelen en laten afkoelen.
Het
apparaat
mag
niet
schoongemaakt worden met een
stoomreiniger.
Belangrijk: Voor elke reinigingshandeling de
stekker van het apparaat absoluut uit het
stopcontact halen.
Voor een lange levensduur van het apparaat
is
het
noodzakelijk
de
volgende
reinigingswerkzaamheden regelmatig te
verrichten:
- Doe dit alleen bij een afgekoelde oven.
- Maak de geëmailleerde delen schoon met
zeepsop.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Onderdelen van roestvrij staal en de glasplaat
droogwrijven met een zachte doek.
- Bij hardnekkige vlekken normaal verkrijgbare
reinigingsmiddelen voor roestvrij staal of
warme azijn gebruiken.
Het email van de oven is uiterst duurzaam en
in hoge mate resistent. De inwerking van hete
fruitzuren (citroenen, pruimen of dergelijke)
kunnen echter op de oppervlakken van email
blijvende, matte en ruwe vlekken achterlaten.
Dergelijke vlekken op het hoogglanzende
oppervlak van het email hebben echter geen
invloed op de functies van de oven. Reinig de
oven grondig na elk gebruik. Zo kunt u
verontreinigingen het makkelijkst verwijderen.
Verder inbranden wordt daardoor voorkomen.
Schoonmaakmiddelen
Voordat u welke schoonmaakmiddelen dan
ook voor uw oven gebruikt, moet u controleren of
ze geschikt zijn en of hun gebruik wordt
aanbevolen door de fabrikant.
Schoonmaakmiddelen met bleekmiddel
mogen NIET worden gebruikt omdat zij de toplaag
van de oppervlakken dof kunnen maken. Ook het
gebruik van ruwe schuurmiddelen moet worden
vermeden.
14
Schoonmaken van de buitenkant
Wrijf regelmatig over het bedieningspaneel, de
ovendeur en de afdichting met een zachte doek die
goed is uitgewrongen met warm water waaraan
een beetje vloeibaar wasmiddel is toegevoegd.
Om het beschadigen of verzwakken van de
glazen ruiten te voorkomen, moet u het gebruik
van de volgende middelen vermijden:
• Was- en bleekmiddelen
• Geïmpregneerde sponsjes die niet geschikt
zijn voor pannen met anti-aanbaklaag
• Brillo/Ajax sponsjes of schuursponsjes van
staalwol
• Chemische ovensponsjes of spuitbussen
• Roestverwijderaars
• Vlekkenverwijderaars voor bad en gootsteen
Maak het binnen- en buitenvenster van de
deur schoon met een warm zeepsopje. Mocht het
binnenvenster van de deur erg verontreinigd zijn,
dan is het gebruik van een schoonmaakmiddel
zoals Hob Brite aan te bevelen. Gebruik geen
verfkrabbers om aangekoekt vuil te verwijderen.
Maak de ovendeur NIET schoon terwijl
de glasplaten warm zijn. Als deze
voorzorgsmaatregel niet wordt
nagekomen, dan kan de glasplaat
verbrijzelen.
Als de glasplaat van de deur gebarsten is
of diepe krassen heeft, dan wordt het glas
minder sterk en moet het worden
vervangen om te voorkomen dat het
verbrijzelt. Neem contact op met de
Klantenservice, die u graag advies zal
geven.
Ovenruimte
De emaille basis van de ovenruimte kunt u het
best schoonmaken als de oven nog warm is.
Veeg de oven na elk gebruik schoon met een
zachte doek gedrenkt in warm water met een
afwasmiddel. Af en toe is het echter nodig de oven
grondiger schoon te maken, gebruik daarvoor een
in de handel verkrijgbare ovenreiniger.
Electrolux
Reiniging van de ovendeur
De ovendeur bestaat uit twee ruiten. De ovendeur
kan gedemonteerd worden om de binnenruiten
makkelijker schoon te kunnen maken.
Let op - De ovendeur moet
gedemonteerd worden voordat u
hem schoon kunt maken. De
ovendeur zou onverhoeds dicht
kunnen vallen als u probeert de
binnenruiten te verwijderen terwijl de
deur nog gemonteerd is.
)
Afb. 1
Om de deur te demonteren gaat u als volgt
te werk.
1) zet de deur helemaal open;
2) lokaliseer de twee scharnieren die de deur
ondersteunen (Fig. 1);
3) Trek de hendeltjes die op de twee scharnieren
zitten (Fig. 2) naar boven en draai ze;
4) houd de deur aan beide kanten stevig vast en
sluit hem langzaam maar niet HELEMAAL (Fig.
3);
5) Trek de deur naar u toe en verwijder hem uit
de sponning (Fig. 3);
6) leg de deur op een vaste ondergrond (Fig. 4)
leg er een zachte doek onder om te voorkomen
dat het oppervlak van de handgreep
beschadigd raakt;
Afb. 2
Afb. 3
Abb. 4
15
Electrolux
7) maak het vergrendelingssysteem los om de
binnenste ruiten te kunnen verwijderen (Fig.
5);
8) draai de 2 sluitingen 90° en trek ze uit hun
zittingen (Fig. 6);
9) til de deur zachtjes op en verwijder de ruit die
bovenin zit en die voorzien is van een
gedecoreerde rand aan alle 4 de kanten (Fig.
7).
Maak de ovendeur schoon met lauw water en een
zachte doek. Gebruik geen schuursponsjes,
staalwol of krassende of zure producten, want deze
kunnen de speciale warmtereflecterende oppervlakte van de binnenste ruiten beschadigen.
Monteer, na voltooiing van de reiniging, de ruiten
weer in de deur en de deur weer in de oven, door
bovenbeschreven procedure uit te voeren, let er
op dat u de ruiten op de juiste manier terugzet.
Om deze handeling correct uit te voeren, gaat u als
volgt te werk:
de binnenste ruit met de aan 4 kanten gedecoreerde
rand moet zodanig gemonteerd worden dat de
zeefdruk naar de buitenkant van de oven gericht
is. De plaatsing van de ruit is correct als u geen ruw
oppervlak voelt als u met een vinger over het
oppervlak ter hoogte van de zeefdruk wrijft.
Abb. 5
Abb. 6
90°
2
1
16
Abb. 7
Electrolux
De binnenste ruit moet teruggezet worden in de
juiste sponning, zoals afgebeeld in Fig. 8.
Nadat de ruiten weer in de ovendeur gemonteerd
zijn, voert u de procedure (zoals beschreven in
punt 8) in omgekeerde volgorde uit om te
garanderen dat de ruiten goed vergrendeld zijn.
Maak de ovendeur niet schoon als hij nog
warm is, de ruiten zouden kunnen barsten.
Als u merkt dat het oppervlak van de ruiten
krassen of diepe scheuren vertoont, moet
u contact opnemen met onze serviceafdeling om de ruiten te laten vervangen.
Modellen met roestvrij stalen of
aluminium uiterlijk: Wij adviseren u de
ovendeur en het bedieningspaneel van
roestvrij staal of aluminium alleen schoon te
maken met een vochtige spons en deze na
elke reiniging zorgvuldig af te drogen met
een zachte doek. Vermijd het gebruik van
schuursponsjes, staalwol en zure of
schurende producten, deze kunnen de
oppervlakken beschadigen.
Abb.8
Het schoonmaken van de afdichting van de
ovendeur
Een rubberen afdichting rond de opening van de
oven garandeert de goede werking.
Controleer de toestand van deze
afdichting regelmatig. Indien het
nodig is de afdichting schoon te
maken, geen schurende voorwerpen
of producten gebruiken.
Als u merkt dat de afdichting
beschadigd is, moet u contact
opnemen met onze service-afdeling
en mag u de oven niet gebruiken tot
de afdichting gerepareerd is.
17
Electrolux
Vervanging van het ovenlampje
Koppel het apparaat los
Als het ovenlampje moet worden vervangen,
dan moet dit voldoen aan de volgende eisen:
- Vermogen: 25 W,
- Voltage: 230 V (50 Hz),
- Hittebestendig tot 300° C,
- Soort aansluiting: E14.
Deze lampjes zijn verkrijgbaar bij de
Klantenservice.
Het kapotte lampje vervangen:
1. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact
is gehaald.
2. Druk het glazen dekseltje in en draai het tegen
de klok in.
3. Verwijder het kapotte lampje en vervang dit
door een nieuw.
4. Zet het glazen dekseltje terug en steek de
stekker weer in het stopcontact.
)
18
Electrolux
Als er iets verkeerd gaat
Als het apparaat niet goed werkt, lees dan eerst onderstaande aanwijzingen, voordat u contact opneemt
met onze service-afdeling:
PROBLEEM
OPLOSSING
„ De oven schakelt niet in.
‹Controleer of zowel de bereidingsfunctie als de temperatuur zijn ingesteld
of
‹Controleer, of het apparaat goed aangesloten is en
of de zekering in de huisinstallatie in orde is.
„ Het controlelampje thermostaat gaat
niet branden.
‹Stel een temperatuur in met de thermostaatknop
of
‹Stel een functie in met de functieknop.
„ Het ovenlampje gaat niet branden.
‹Stel een bereidingsfunctie
of
‹ Controleer het lampje en vervang het, indien
nodig (zie “Reiniging en onderhoud”)
„ De bereiding van de gerechten duurt
te lang of ze worden te snel gaar.
‹ De temperatuur moet aangepast worden
of
‹Volg het advies in de instructies op, met name het
hoofdstuk „Gebruik van de oven“.
„ Stoom en condenswater slaan neer
op de gerechten en de deur van de
oven.
‹Na afloop van de bereiding de gerechten niet langer dan 15-20 minuten in de oven laten staan.
19
Electrolux
Technische gegevens
Vermogen verwarmingselementen
Onderste verwarmingselement
1000 W
Bovenste verwarmingselement
800 W
Boven-/onderwarmte
1800 W
Ovenlampje
25 W
Motor koelventilator
25 W
Totale aansluitwaarde
Werkspanning (50 Hz)
1850 W
230 V
Inbouw
Hoogte
onder bovenkant
in kolom
600 mm
587 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Oven
Hoogte
335 mm
Breedte
405 mm
Diepte
Bruikbare inhoud oven
410 mm
56 l
20
Electrolux
Instructies voor de installateur
Inbouw en installatie moeten uitgevoerd worden met strikte inachtneming van de geldende voorschriften.
Elke ingreep mag slechts plaatsvinden
als het apparaat uitgeschakeld is. Ingrepen mogen uitsluitend verricht
worden door een erkend installateur.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als de veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Elektrische aansluiting
Let voor het aansluiten op het volgende:
- De zekering en de huisinstallatie moeten op
de max. belasting van het apparaat bere
kend zijn (zie typeplaatje).
- De huisinstallatie moet voorzien zijn van een
aardaansluiting overeenkomstig de geldende
voorschriften.
- Het stopcontact of de meerpolige contactver
breker moeten ook na voltooiing van de
installatie van het apparaat makkelijk bereik
baar zijn.
Dit apparaat wordt geleverd met een aansluitsnoer.
Aan het snoer moet een geschikte stekker
gemonteerd worden, in overeenstemming met de
elektrische belasting zoals gespecificeerd op het
typeplaatje. De stekker moet in een geschikte
wandcontactdoos gestoken worden. Indien u een
directe aansluiting op de elektriciteitsvoorziening
(hoofdleiding) wenst, moet u een omnipolaire
schakelaar, met een minimumafstand van 3 mm
tussen de contactpunten, tussen het apparaat en
de hoofdleiding monteren, die geschikt is voor de
vereiste belasting en die in overeenstemming is
met de geldende voorschriften. De groen-gele
aardingsdraad mag niet onderbroken worden
door de schakelaar en dient 2-3 cm langer te zijn
dan de andere draden.
Het aanwezige netsnoer met stekker moet
aangesloten worden op een geaard stopcontact
(230 V~, 50 Hz). Dit stopcontact moet overeen-
komstig de voorschriften geïnstalleerd zijn.
Als aansluitsnoer zijn, met inachtneming van de
nominale doorsneden, volgende types geschikt:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Het aansluitsnoer moet in ieder geval zodanig
geplaatst zijn, dat het nergens 50°C (boven
kamertemperatuur) bereikt.
Na de aansluiting moeten de verwarmingselementen gecontroleerd worden, door ze ongeveer 3 minuten te laten werken.
Klemmenbord
De oven is voorzien van een makkelijk toegankelijk
klemmenbord, dat berekend is voor de werking op
een éénfase-stroomvoorziening van 230 V (Afb.9).
Letter L
Letter N
-
of E -
Onder stroom staande klem
Neutrale klem
Aardeklem
Afb. 9
21
Electrolux
Instructies voor de inbouw
Afb. A
Afb. B
Ovenafmetingen (Afb. A)
Instructies voor de inbouw
550 M
Voor een onberispelijke werking van het ingebouwde apparaat moet het inbouwmeubel resp.
de uitsparing waarin het apparaat moet worden
ingebouwd geschikte afmetingen hebben (Afb. BC).
Bevestiging in het meubel
560
- 57
0
Afb. C
- Open de ovendeur;
- De oven met behulp van de vier meegeleverde
afstandsstukken aan het meubel bevestigen
(afb. D - A) - deze passen precies in de daar
voor bedoelde gaten van het frame - en draai
daarna vier houten schroeven aan (afb. D - B).
Afb. D
22
IN
600
Voor een onberispelijke werking van het ingebouwde apparaat moet het inbouwmeubel resp. de
uitsparing waarin het apparaat moet worden
ingebouwd geschikte afmetingen hebben.
In overeenstemming met de geldende voorschriften
moeten alle delen, die de bescherming tegen
aanraking van onder spanning staande en
geïsoleerde delen garanderen, zodanig bevestigd
zijn, dat ze niet zonder gereedschap verwijderd
kunnen worden.
Hierbij hoort ook de bevestiging van eventuele
afsluitende kanten aan het begin of einde van een rij
inbouwapparaten.
De bescherming tegen aanraking moet in ieder
geval door het inbouwen gegarandeerd zijn.
Het apparaat kan met de achterkant resp. zijkant
tegen hogere keukenmeubelen, apparaten of
wanden geplaatst worden. Aan de andere zijkant
mogen er echter geen andere apparaten of
meubelen van dezelfde hoogte als het apparaat
geplaatst worden.
100
80÷
Electrolux
Garantie/serviceafdeling
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk
te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het
had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
- chemische en elektrochemische inwerking van water,
- abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
- voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
- contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik,
gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of
ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde
tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
23
Electrolux
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige
vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding
te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet
overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen.
Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel
voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient
de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste
aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres van onze klantenservice
BELGIË
Electrolux Home Products Belgium
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719 1502 Lembeek
E-mail: consumer.services@electrolux.be
Consumer services
Tel:
Fax:
02/363.04.44
02/363.04.00
02/363.04.60
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
Consumer services
Rue de Bitbourg. 7 L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail: consumer-service.luxembourg@electrolux.lu
24
00 35242431-1
0035242 431-360
Electrolux
Service en onderdelen
Als het probleem na de beschreven controles niet
kan worden opgelost, bel dan de dichtstbijzijnde
klantenservice van de fabrikant en vermeld de aard
van het defect, het model van het apparaat (Mod.),
het Productienummer (Prod. Nr.) evenals het
fabricagenummer (Ser. Nr.), die u op het typeplaatje
van de oven vindt.
De originele vervangingsonderdelen van de
fabrikant, die voorzien van het
volgende merkteken, vindt u
uitsluitend bij de centrale van
onze klantenservice of bij
geautoriseerde onderdelenwinkels.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen
gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de
wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder
genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn
hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum
dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het apparaat
afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en
onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze
specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het
apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux afgegeven
instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw
nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
25
26 electrolux
Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre nouvel appareil et espérons que vous choisirez
de nouveau notre marque lors de votre prochain achat d’appareil électroménager.
Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la comme documentation de référence
pendant toute la durée de vie du produit. Si l’appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne,
assurez-vous que la notice d’utilisation l’accompagne.
26
electrolux 27
Table des matières
Avertissements et informations importantes de sécurité .................................................................. 28
Description de l’appareil............................................................................................................... 30
Commandes ................................................................................................................................ 31
Avant d’utiliser le four pour la première fois .................................................................................. 32
Comment utiliser le four ................................................................................................................ 33
Tableau de cuisson ..................................................................................................................... 36
Nettoyage et entretien .................................................................................................................. 37
En cas de problème .................................................................................................................... 42
Caractéristiques techniques ......................................................................................................... 43
Instructions à l’intention de l’installateur ......................................................................................... 44
Instructions pour l’encastrement ................................................................................................... 45
Garantie/service-clientèle............................................................................................................. 46
Plaque signalétique ..................................................................................................................... 48
Garantie Européenne .................................................................................................................. 48
Guide d’utilisation du manuel
Consignes de sécurité
)
Instructions pas à pas
Conseils et astuces
Cet appareil satisfait aux prescriptions des Directives CEE suivantes :
- 2006/95 (Directive Basse Tension) ;
- 89/336 (Directive CEM) ;
- 93/68 (Directive générale) ; et aux modifications ultérieures.
FABRICANT:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italie)
27
28 electrolux
Français
Avertissements et informations importantes
sur la sécurité
Veillez à toujours conserver ce manuel avec l’appareil. En cas de revente ou de passage
de l’appareil à un tiers, il est particulièrement important que le nouvel utilisateur puisse avoir
accès au présent manuel et aux informations qui l’accompagnent.
Ces avertissements sont destinés à garantir la sécurité des utilisateurs et des membres
de leur famille. Nous vous invitons à les lire attentivement avant de brancher et/ou d’utiliser
votre appareil.
Installation
• L’installation doit être effectuée par du
personnel qualifié conformément à la
réglementation en vigueur. Les différentes
opérations d’installation de l’appareil sont
décrites dans la section Instructions destinées
à l’installateur.
• Demandez à un personnel qualifié
spécialement formé d’installer et de brancher
l’appareil conformément aux instructions.
• Tout travail d’électricité nécessaire à
l’installation de cet appareil ne sera confié qu’à
un électricien qualifié.
Fonctionnement
• Ce four a été conçu pour la cuisson d’aliments
; ne l’utilisez jamais dans un autre but.
• Lorque vous ouvrez la porte du four
pendant la cuisson ou à la fin, faites
attention à l’air chaud qui se dégage du
four.
• Faites très attention lorsque vous utilisez la
cuisinière. Les gradins et les autres parties du
four deviennent très chauds à cause de l’intense chaleur dégagée par les éléments
chauffants.
• Si, pour une raison quelconque, vous deviez
utiliser une feuille en aluminium pour cuire des
aliments dans le four, ne la laissez jamais
entrer en contact direct avec la sole.
• Pour nettoyer le four, procédez avec
précaution : ne vaporisez jamais quoi que ce
soit sur le filtre à graisse (si installé), les
éléments chauffants et le capteur du
thermostat.
28
• Il est interdit de modifier l’appareil ou ses
spécifications de quelque façon que ce soit.
• Pendant la cuisson, cuisson au gril ou
rôtissage, la fenêtre du four et les autres
parties de l’appareil deviennent très chaudes.
Les enfants doivent donc se tenir à l’écart. Si
vous branchez des appareils électriques sur
des prises situées près du four, veillez à ce
que les câbles ne touchent pas les résistances
annulaires chaudes ou ne se retrouvent pas
coincés dans la porte du four.
• Portez toujours des gants pour sortir du four
les plats et ustensiles résistant à la chaleur.
• Un nettoyage régulier empêche la
détérioration du revêtement de la surface.
• Avant de nettoyer le four, arrêtez l’appareil ou
débranchez-le.
• Assurez-vous que le four est sur “OFF”
(Arrêt), lorsque vous ne l’utilisez pas.
• Ce four est vendu seul ou combiné à une
plaque électrique, en fonction du modèle, pour
une alimentation monophasée de 230 V.
• L’appareil ne doit pas être nettoyé avec un
nettoyeur à vapeur chaude ou au jet de
vapeur.
• Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de
racloirs pointus en métal. Ils pourraient rayer
le verre de la porte du four et provoquer sa
rupture.
electrolux 29
Sécurité enfants
L’utilisation de cet appareil est réservée aux
personnes adultes. Le fait de laisser les enfants
utiliser ou jouer avec l’appareil comporte des
risques.
• Maintenez les enfants à une certaine distance
du four lorsque celui-ci est en service. De
même que lorsque vous venez d’éteindre le
four, car il restera chaud pendant un long laps
de temps après avoir été mis hors service.
• Cet appareil ne peut être utilisé, sans surveillance, par des enfants ou autres personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l’expérience ni les connaissances requises pour le faire fonctionner correctement et
en toute sécurité.
•
Service Après-vente
Les contrôles et/ou réparations sont du ressort
exclusif du personnel du service d’entretien du
fabricant ou d’un service après-vente agréé
par le fabricant ; seules des pièces d’origine
doivent être utilisées.
• En cas de mauvais fonctionnement ou d’endommagement du four, ne tentez jamais de réparer l’appareil par vous-même. Toute réparation réalisée par du personnel non dûment
formé peut être source de dommages ou de
blessures.
•
Le symbole
figurant sur l’appareil ou
sur son emballage indique que cet appareil ne peut
être traité comme une ordure ménagère. Il doit, par
conséquent, être remis à un centre de collecte
chargé du recyclage des équipements électriques
et électroniques. En procédant correctement à la
mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à
protéger l’environnement et la santé de l’homme.
Pour obtenir plus d’informations sur le recyclage de
cet appareil, veuillez contacter le service compétent
de votre commune, votre déchetterie locale ou le
magasin où vous avez acheté l’appareil.
29
30 electrolux
Description de l’appareil
2 3
4 5
1
6
7
8
1. Bandeau de commandes
2. Lampe-témoin thermostat
3. Manette du thermostat
4. Manette du four
5. Lampe-témoin générale
6. Trous d'aération pour le ventilateur de
refroidissement
7. Lampe du four
8. Plaque d'identification
Accessoires du four
Plaque à pâtisserie
30
Grille
electrolux 31
Commandes
Manette du four
0
Le four est éteint
Cuisson traditionnelle
Résistance inférieure
Résistance supérieure
Voyant de fonctionnement
Le voyant de fonctionnement s'allume lorsque
la manette du four est sélectionnée.
Manette du thermostat
Tournez le bouton du thermostat dans le sens
des aiguilles d’une montre pour sélectionner une
température comprise entre 50°C et 230°C (MAX).
Voyant du thermostat
Le voyant du thermostat s’allume lorsque le
bouton du thermostat est tourné. Le voyant reste
allumé jusqu’à ce que la bonne température soit
atteinte. Il s’allume et s’éteint ensuite par
intermittence pour indiquer que la température est
maintenue.
Thermostat de sécurité
Ventilateur de refroidissement
Afin d’éviter tout risque de surchauffe
(résultant d’une utilisation incorrecte de l’appareil
ou d’un composant défectueux), le four est doté
d’un thermostat de sécurité destiné à couper
l’alimentation. Le four se remet automatiquement
en marche dès que la température atteint un
niveau ne présentant plus aucun risque.
Si le thermostat de sécurité se déclenche
suite à une utilisation incorrecte de l’appareil,
l’erreur peut être aisément corrigée une fois que
le four est refroidi. Si, par contre, il se déclenche
en raison d’un composant défectueux, veuillez
contacter le Service Après-vente.
Le four est doté d’un ventilateur de refroidissement
servant à refroidir la façade avant, les boutons et
la poignée de la porte du four. Le ventilateur se
met automatiquement en marche lors de la mise
en marche du four. De l’air chaud souffle à travers
l’orifice situé près de la poignée du four. Le
ventilateur s’arrête après la cuisson lorsque la
manette du four est mise sur OFF (Arrêt) 0.
31
32 electrolux
Avant d’utiliser le four pour la première fois
Retirez tous les emballages présents à
l’intérieur et à l’extérieur du four avant de
l’utiliser.
Avant la première utilisation, faites chauffer le
four sans y introduire d’aliments.
Une odeur désagréable peut s’en dégager.
Ce phénomène est normal et est provoqué par les
résidus de la fabrication.
)
1. Retirez impérativement les éventuelles
étiquettes publicitaires ou pellicules de
protection;
2. Mettez la manette du four sur cuisson
traditionnelle
.;
3. Réglez le bouton du thermostat sur
MAX.
4. Ouvrez une fenêtre pour aérer.
5. Laissez le four fonctionner à vide
pendant environ 45 minutes.
Laissez ensuite refroidir le four complètement. Après quoi, nettoyez l’enceinte du four
à l’aide d’un chiffon doux imbibé d’une solution d’eau et de détergent liquide.
Avant d’utiliser votre four, veillez à nettoyer
soigneusement également les accessoires
dont il est doté.
32
Ouvrez toujours le four en saisissant
la poignée en son centre.
electrolux 33
Comment utiliser le four
Le four est doté d’un système exclusif qui
produit une circulation naturelle de l’air et le
recyclage constant de la vapeur.
Ce système permet de cuisiner des plats dans
un environnement de vapeur, tout en maintenant
ceux-ci tendres à l’intérieur et croquants à
l’extérieur. En outre, le temps de cuisson et la
consommation énergétique sont réduits au
minimum. De la vapeur peut être produite en
cours de cuisson et se dégager du four lorsque
vous ouvrez la porte. Ce phénomène est tout à fait
normal.
Veillez toutefois à vous positionner un peu à
l’écart lorsque vous ouvrez la porte du four
pendant la cuisson ou au terme de celle-ci,
pour permettre le dégagement de la vapeur
ou de la chaleur produite sans risquer de
vous brûler.
Attention ! - Ne placez aucun objet sur la
sole du four et ne recouvrez aucune partie
du four à l’aide de feuilles d’aluminium pendant la cuisson, car cela engendrerait une
formation de chaleur qui nuirait aux résultats de cuisson et risquerait d’endommager
l’émail du four. Posez les cocottes spécial
four et les plaques en aluminium sur la plaque ayant été insérée dans les gradinsglissières. De la vapeur se dégage des aliments chauds, comme d’une bouilloire. La
vapeur, en se déposant sur le verre de la
porte du four, se condense et donne lieu à
la création de gouttes d’eau.
Pour réduire la condensation, pensez à
toujours préchauffer le four à vide pendant
10 minutes.
Nous vous conseillons d’essuyer les gouttes
d’eau après chaque processus de cuisson.
La porte du four doit être fermée pendant la cuisson. Tenez-vous à distance
lorsque vous ouvrez la porte abattante du
four. Évitez de la laisser tomber - maintenez-la à l’aide de la poignée jusqu’à ce
qu’elle soit complètement ouverte.
4
3
2
1
Le four dispose de 4 gradins et de deux
clayettes. Les gradins sont numérotés en
partant du bas, comme illustré dans le diagramme.
Il est important de respecter la position des
clayettes, comme indiqué dans le diagramme.
Ne posez pas d’ustensiles de cuisson directement sur le fond du four.
33
34 electrolux
Cuisson traditionnelle
-
La position du milieu permet une meilleure
répartition de la chaleur. Pour augmenter le
brunissement du fond, mettez les aliments un
gradin plus bas. Pour augmenter le
brunissement de la surface, mettez les aliments
un gradin plus haut.
- Le matériau et la finition des plaques de
cuisson et des plats influe sur le degré de
brunissement des aliments qui sont au fond.
Les plats émaillés ou les ustensiles foncés,
antiadhérents ou lourds augmentent le
brunissement au fond, tandis que le verre,
l’aluminium brillant ou les plaques polies en
acier réfléchissent la chaleur, réduisant ainsi le
brunissement des aliments au fond.
- Mettez toujours les plats au centre de la grille
pour assurer un brunissement homogène.
- Mettez les plats sur des plaques de cuisson de
dimensions adéquates pour éviter tout
déversement sur la sole du four, et faciliter le
nettoyage.
- NE posez PAS de plats, moules ou plaques
de cuisson directement sur le fond du four, car
il devient très chaud, ce qui peut provoquer
des dommages. Avec ce réglage, la chaleur
provient à la fois des éléments du haut et du
bas. Cela vous permet de cuire les aliments
sur un seul niveau, ce qui est idéal pour les
mets dont le fond nécessite un brunissement
supplémentaire tels que les quiches et les
flans.
Les gratins, les lasagnes et les ragoûts dont la
surface nécessite un brunissement supplémentaire
peuvent également être cuits dans le four
traditionnel.
34
Résistance supérieure uniquement
Cette fonction est idéale pour terminer la
cuisson de mets, tels que lasagnes, hachis
Parmentier, chou-fleur au gratin, etc.
Élément inférieur uniquement
Cette fonction est particulièrement utile pour la
cuisson à blanc des fonds de tarte. Elle peut aussi
être utile pour terminer la cuisson des quiches ou
des flans pour s'assurer que le fond est bien cuit.
Le voyant du thermostat reste allumé
jusqu’à ce que la bonne température soit
atteinte. Il s’allume et s’éteint ensuite par
intermittence pour indiquer que la
température est maintenue.
electrolux 35
Conseils et astuces
Pâtisserie
La pâtisserie demande en général une température modérée (150° à 200°C) et un préchauffage de 10 minutes environ.
Pour la bonne réussite de vos préparations,
n’ouvrir la porte du four qu’après écoulement de 3/
4 du temps de cuisson.
Les mélanges battus doivent se décoller de la
cuillère avec une certaine difficulté, car une fluidité
excessive prologerait inutilement le temps de
cuisson.
Dans le cas de préparations à base de pâte brisée
qui doivent être garnies avec une farce très humide,
pour obtenir une pâte toujours bien croustillante il
suffira de cuire le fond de tarte pour 2/3 avant de le
garnir.
Après la tarte sera enfournée à nouveau pour
compléter la cuisson.
Viande et poissons
La viande devrait peser 1 kg au moins. Les viandes
rouges très tendres, à cuire saignantes, doivent être
cuites à une température très élevée (200°-220°C)
pour conserver tout leur jus.
Pour les viandes blanches, les volailles et les
poissons choisir une température plus basse (150°175°C). Les ingrédients du jus seront mis
directement dans le plat allant au four si le temps de
cuisson est court, autrement ils seront ajoutés au
cours de la dernière demi-heure. Pour contrôler le
degré de cuisson, presser la viande avec une
cuillère. Si la pièce est cuite à point, la viande ne
cèdera pas. Prévoir un temps de cuisson plus court
pour le rosbif et le filet.
Faites toujours attention, lorsque vous
insérez ou sortez la grille et la lèchefrite, de
ne pas abîmer les surfaces émaillées à
l’intérieur du four.
Temps de cuisson
Les temps de cuisson peuvent varier légère-ment
selon la nature et le volume des diffé-rentes
préparations. Nous vous conseillons de surveiller
vos premières préparations, car en réalisant les
mêmes plats dans les mêmes conditions vous
obtiendrez toujours les mêmes résultats.
Les temps et les températures indiqués dans les
tableaux sont donnés à titre indicatif.
Nous vous conseillons de consulter le tableau des
cuissons pour les premières utilisations du four, en
les adaptant ensuite à vos exigences et à vos
habitudes.
Attention !
Ne placez jamais d’objets tout en bas du four
et ne recouvrez jamais cette partie
d’aluminium pendant la cuisson. Cela
pourrait entraîner une surchauffe qui
affecterait la cuisson de vos mets et
endommagerait l’émail de votre four. Placez
toujours les plats, poêles résistantes à la
chaleur et feuilles d’aluminium sur la grille de
votre four, en hauteur.
35
36 electrolux
Tableau de cuisson
Cuisson traditionnelle
Les temps de cuisson indiqués ne comprennent pas le préchauffage.
Le four doit toujours être préchauffé sans aliments pendant 10 minutes avant toutes les cuissons.
Cuisson traditionnelle
Préparations
GATEAUX
Pétris / levés
Pate à sablès
Gateau au fromage blanc
Gateau aux pommex
Strudel
Tarte à la confiture
Cake aux fruits
Gateau de Savoie
Christmas cake
Biscuit rolle
PATISSERIE
Petits gateaux
Sablés
Meringues
Buns (Brioche)
Petits choux (bignè)
PAIN ET PIZZA
Pain blac
Pain de seigle
Petits pains
Pizza
Pizza
FLANS
Soufflé
Flan de lègumes
Quiche
Lasagnes
Cannelloni
VIANDES
Boeuf
Porc
Veau
Roast-beef: saignant
à point
bien cuit
Epaule de porc
Jarret de porc
Agneau
Poulet
Dinde
Canard
Oie
Lapin
Lièvre
Faisan
POISSONS
Truite/Dorade
Thon/Saumon
4
3
2
1
Niveau
Repère
thermostat
Temps
de
cuisson
en minutes
NOTES
2
2
1
1
2
2
2
1
1
3
170
170
175
170
180
190
170
170
150
190
45-60
20-30
60-80
90-120
60-80
40-45
60-70
35-45
120-150
15-25
Dans un moule à gateau sur grille
Dans un moule à cake sur grille
Dans un moule à gateau sur grille
Dans un moule à gateau sur grille
Sur plaque à patisserie
Tourtière sur grille
Dans un moule à cake
Dans un moule à gateau sur grille
Dans un moule à gateausur grille
Sur plaque à patisserie
2
3
2
2
2
170
160
135
200
210
25-35
15-30
60-90
10~15
25-35
Sur
Sur
Sur
Sur
Sur
1
1
2
2
/
195
190
200
200
/
60-70
30-45
25-40
20-30
25-35
2 pains sur plaque à patisserie
Moule à pain sur grille
6-8 pains sur plaque à patisserie
Sur plaque
Tourtière sur grille
2
2
1
2
2
180
200
210
200
200
30-40
45-60
30-40
25-35
40-55
6 moule à soufflèsur grille
Dans un plat en terre sur grille
Tourtière sur grille
Dans un plat en terre à feu sur grille
Dans un plat en terre à feu sur grille
2
2
2
2
2
2
2
2
190
2
190
210
210
210
180
180
190
50-70
180
90-120
25-30
30-40
35-45
120-150
100-120
110-130
Sur grille et lèchefrite
100-130 Sur grille et lèchefrite
Sur grille et lèchefrite
Sur grille et lèchefrite
Sur grille et lèchefrite
Sur grille et lèchefrite
Avec la couenne-sur lèchefrite
2 pièces sur lèchefrite
Gigot sur lèchefrite
2
1
2
1
2
2
2
190
180
175
175
190
190
190
70-85
210-240
120-150
150-200
60-80
150-200
90-120
Entière sur
Entière sur
Entière sur
Entière sur
Ragout-plat
Ragout-plat
Entière-plat
2
2
190
190
40-55
35-60
plaque
plaque
plaque
plaque
plaque
à
à
à
à
à
patisserie
patisserie
patisserie
patisserie
patisserie
lèchefrite
lèchefrite
lèchefrite
lèchefrite
en terre sur grille
en terre sur grille
en terre sur grille
3-4 poissons-plat en verre à feu
4-6 filets- plat en verre à feu
Les températures du four ne sont présentées qu’à titre indicatif. Il pourra s’avérer nécessaire d’augmenter ou de baisser
les températures en fonction des goûts et besoins individuels.
36
electrolux 37
Nettoyage et entretien
Avant de procéder au nettoyage du
four,
laissez-le
refroidir
complètement.
N’utilisez en aucun cas de nettoyeur
à vapeur très chaude ou de jet
cleaner.
Attention : Avant de procéder à toute opération
de nettoyage, veillez à débrancher l’appareil.
Afin de conserver votre appareil en parfait état
pendant longtemps, il est recommandé d’effectuer
régulièrement les opérations de nettoyage
suivantes :
- Attendez toujours que le four soit refroidi.
- Nettoyez les parties émaillées à l’eau savonneuse.
- N’utilisez pas de détergents abrasifs.
- Essuyez les parties en acier inoxydable et en
verre à l’aide d’un chiffon doux.
- En cas de taches particulièrement tenaces, utilisez du vinaigre chaud ou un produit spécial
pour acier inoxydable disponible dans le commerce.
L’émail du four est particulièrement résistant et
étanche. Toutefois, les acides de fruit chauds
(citron, prune ou autre) peuvent laisser des traces
indélébiles, ternes et inesthétiques sur la surface
émaillée. Ces taches présentes sur la surface
brillante et polie de l’émail n’entravent aucunement
le bon fonctionnement du four. Nettoyez le four à
fond après chaque utilisation. C’est la meilleure
façon d’éliminer les salissures et d’empêcher
qu’elles ne s’incrustent.
Produits de nettoyage
Avant d’utiliser tout produit d’entretien,
contrôlez que celui-ci convient pour le nettoyage
du four et qu’il est recommandé par le fabricant.
N’utilisez EN AUCUN CAS de produits
nettoyants contenant de l’eau de javel, car ils
peuvent ternir la finition des surfaces. Il faut
également éviter d’utiliser des abrasifs durs.
Pour éviter d’abîmer ou de fragiliser les
panneaux en verre de la porte, évitez d’utiliser les
produits suivants :
• Détergents et agents de blanchiment domestiques
• Tampons imprégnés de savon ne convenant
pas aux poêles non anti-adhérentes
• Tampons Brillo/Ajax ou métalliques
• Tampons chimiques pour fours ou aérosols
• Détachants pour rouille
• Détachants pour baignoires et éviers
Nettoyez l’intérieur et l’extérieur du verre de la
porte à l’aide d’eau chaude savonneuse. Si la face
interne du verre de la porte du four est
particulièrement sale, utilisez un produit de
nettoyage de type Scotch-Brite. N’éliminez pas les
salissures à l’aide d’un grattoir à peintures.
NE nettoyez PAS la porte du four tant
que les panneaux en verre sont
encore chauds. Si vous n’observez
pas cette précaution, le verre risque
de se briser.
Si le panneau en verre de la porte présente des éclats ou des rayures profondes, le verre est fragilisé et doit être remplacé pour éviter qu’il ne se brise. Prenez
conseil auprès de votre Service Aprèsvente.
Cavité du four
Le nettoyage du revêtement émaillé de la
cavité du four s’effectue au mieux lorsque le four est
encore chaud.
Nettoyez l’intérieur du four à l’aide d’un chiffon
imbibé d’eau chaude savonneuse après chaque
utilisation. Il sera nécessaire d’effectuer, de temps à
autre, un nettoyage plus en profondeur en utilisant
un nettoyant pour four recommandé par le
fabricant.
Nettoyage de la carrosserie
Nettoyez régulièrement le bandeau de
commandes, la porte du four et le joint de la porte à
l’aide d’un chiffon doux, que vous tordrez après
l’avoir trempé dans une solution d’eau chaude et
de détergent liquide.
37
38 electrolux
Nettoyage de la porte du four
La porte du four est composée de deux vitres. Il
est possible de retirer la porte du four et d’extraire
les vitres pour faciliter le nettoyage.
Attention - Il est nécessaire de retirer
la porte du four avant de la nettoyer.
La porte du four pourrait se refermer
brusquement si vous tentez
d’extraire les vitres intérieures sans
l’avoir préalablement démontée.
)
Fig. 1
Pour cela, procédez comme suit :
1) ouvrez complètement la porte ;
2) identifiez les deux charnières de la porte (Fig.
1) ;
3) soulevez et tournez le levier situé sur les deux
charnières (Fig. 2) ;
4) saisissez la porte à deux mains sur les côtés et
refermez-la lentement mais pas
COMPLÈTEMENT (Fig. 3) ;
5) Retirez la porte en la tirant vers vous (Fig. 3) ;
6) déposez la porte sur un support stable et plan
(Fig. 4) protégé par un chiffon doux pour éviter
de la rayer et d’abîmer la poignée ;
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
38
electrolux 39
7) intervenez sur le système de blocage afin de
permettre l’extraction des vitres intérieures
(Fig. 5) ;
8) tournez de 90° les 2 fermetures et dégagezles de leur logement (Fig. 6) ;
9) soulevez légèrement et dégagez délicatement
la vitre la plus haute, reconnaissable par le
cadre décoratif qui l’entoure (Fig. 7) ;
Nettoyez la porte du four à l’eau tiède avec un
chiffon doux. Rincez et séchez soigneusement.
N’utilisez pas de produits abrasifs ou les paillettes,
les laines en acier, les éponges à face abrasive ou
acides, etc., ces produits pourraient endommager
la surface spéciale thermo-réfléchissante des vitres
intérieures.
Après le nettoyage, remontez les vitres dans la
porte et la porte dans le four, en répétant dans
l’ordre inverse les opérations décrites ci-dessus et
en prenant soin de positionner les vitres dans leur
position initiale.
Pour effectuer correctement cette opération,
procédez comme suit :
Fig. 5
Fig. 6
- la vitre intérieure décorée, avec un cadre sur tout
son périmètre, doit être remontée en orientant le
sérigraphie vers l’extérieur du four. Pour contrôler
si l’opération a été exécutée correctement, passez
les doigts sur la surface visible en s’assurant
qu’aucune rugosité n’est sensible au niveau de la
sérigraphie.
90°
2
1
Fig. 7
39
40 electrolux
La vitre intérieure doit être repositionnée comme
indiqué sur la Fig. 8.
Après avoir remonté les vitres dans la porte du four,
répétez en sens inverse les opérations indiquées
au point 8) pour assurer leur blocage.
Ne nettoyez pas la porte du four quand elle
est encore chaude car les vitres pourraient
se briser. Si les vitres sont rayées ou
présentent des fissures, contactez votre
S.A.V. pour les remplacer.
Modèles avec finitions inox ou
aluminium : Pour le nettoyage de la porte
du four et du bandeau de commande en
acier inox ou en aluminium, il est conseillé
d’utiliser uniquement une éponge humide
et de bien essuyer à l’aide d’un chiffon
doux. N’utilisez pas de paillettes, de laines
d’acier, d’acides ou de produits abrasifs
pour ne pas risquer d’endommager les
surfaces.
Comment nettoyer le joint de la porte
du four.
Un joint un caoutchouc sur la porte du four assure
son bon fonctionnement.
Contrôlez périodiquement l’état de ce
joint. Au besoin, nettoyez-le mais
n’utilisez pas des éponges ou des
produits abrasifs.
Si le joint est abîmé, adressez-vous à
votre S.A.V. et n’utilisez pas le four
tant qu’il n’a pas été réparé ou changé.
40
Fig. 8
electrolux 41
Remplacement de l’ampoule du four
Débranchez l’appareil
Si l’ampoule du four est grillée, remplacez-la
par une ampoule du type suivant :
- Puissance : 25 W,
- Tension : 230 V (50 Hz),
- Résistant à des températures de 300°C,
- Type de connexion : E14.
Ces ampoules sont disponibles auprès du
Service Après-vente.
Pour remplacer l’ampoule défectueuse :
1. Contrôlez que le four n’est pas sous tension.
2. Appuyez sur le capot en verre et tournez-le
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
3. Déposez l’ampoule grillée et remplacez-la par
une ampoule neuve.
4. Réinstallez le capot en verre et rebranchez
l’appareil.
41
42 electrolux
En cas d’anomalie de fonctionnement
Avant de contacter le Centre de service après-vente Electrolux, si l’appareil ne fonctionne pas
correctement, vérifiez d’abord ce qui suit :
PROBLÈME
REMÈDE
„ Le four ne s’allume pas.
‹Vérifiez que le four est en mode manuel et une
fonction et température ont été sélectionnées.
ou
‹Vérifiez que l’appareil est bien branché, qu’il n’y a
pas de coupure de courant, que le sélecteur du four
est sur ON (Marche).
„ Le voyant de température du four ne
s’allume pas.
‹Sélectionnez une température avec le bouton du
thermostat.
ou
‹Sélectionnez une fonction avec la manette du four.
„ L’éclairage du four ne s’allume pas.
‹Sélectionnez une fonction de cuisson.
ou
‹ Vérifiez l’ampoule d’éclairage, et remplacez-la si
nécessaire (voir la section “Nettoyage du four”).
„ Il faut trop de temps pour cuire les
plats ou ils cuisent trop rapidement.
‹ La température doit être réglée.
ou
‹Respectez les recommandations que contiennent
les présentes instructions, notamment la section
“Conseils pratiques“.
„ La vapeur et la condensation se
déposent sur les aliments et dans la
cavité du four.
‹Lorsque la cuisson est terminée, ne laissez pas les
plats dans le four pendant plus de 15-20 minutes.
42
electrolux 43
Caractéristiques techniques
Puissance nominale des résistances
Résistance inférieure
1000 W
Résistance supérieure
800 W
Four complet (inférieure+supérieure)
1800 W
Éclairage du four
25 W
Ventilateur de refroidissement
25 W
Puissance nominale totale
1850 W
Tension de fonctionnement (50 Hz)
230 V
Dimensions de la cavité
Hauteur
Largeur
Profondeur
sous plan
en colonne
mm 600
mm 587
mm 560
mm 550
Four
Hauteur
Largeur
mm 335
mm 405
Profondeur
mm 410
Capacité du four
56 l
43
44 electrolux
Instructions destinées à l’installateur
L’installation et les branchements
doivent être réalisés conformément
aux réglementations en vigueur.
Intervenir sur l’appareil uniquement
après l’avoir débranché. Seuls des
professionnels agréés sont autorisés
à travailler sur l’appareil.
Le
fabricant
décline
toute
responsabilité en cas de dommages
résultant du non-respect des
consignes de sécurité énoncées
dans le présent manuel.
Branchement électrique
Avant de brancher l’appareil, veuillez contrôler
les points suivants :
- Le fusible et l’installation électrique de l’habitation
doivent être en mesure de supporter la
charge maximum de l’appareil (voir plaque signalétique).
- L’installation électrique de l’habitation doit être
dotée d’une mise à la terre conforme aux réglementations en vigueur.
- La prise et le dispositif de coupure omnipolaire
doivent être accessibles après que l’appareil a
été installé.
L’appareil est fourni avec la fiche installée. Le
cordon d’alimentation et la fiche fournis doivent être
branchés à une prise à l’épreuve des chocs (230
V~, 50 Hz). La prise à l’épreuve des chocs doit
être installée conformément aux réglementations en
vigueur.
Si un branchement direct au réseau électrique
(secteur) est requis, il sera nécessaire d’installer un
interrupteur omnipolaire entre l’appareil et
l’alimentation secteur, ayant une distance minimum
de 3 mm entre les contacts, qui soit adapté à la
charge requise et en accord avec les normes en
vigueur. Le câble jaune/vert de terre ne doit pas
être interrompu par l’interrupteur et doit être de 2 à
3 cm plus long que les autres câbles.
Le cordon d’alimentation et la fiche fournis
doivent être branchés à une prise à l’épreuve des
chocs (230 V~, 50 Hz). La prise à l’épreuve des
chocs doit être installée conformément aux
réglementations en vigueur. Les types de câble
d’alimentation suivants peuvent convenir, en tenant
44
compte de la section transversale nominale requise
: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Le câble de connexion doit, en tous cas, être
posé de façon à ce qu’il n’atteigne en aucun point
une température de 50°C (surtempérature
ambiante). Une fois le branchement terminé, testez
les résistances en les faisant fonctionner pendant 3
minutes environ.
Important :
L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide
d'un prolongateur, d'une prise multiple ou
d'un raccordement multiple (risque
d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est
conforme aux règlements en vigueur.
Quel que soit le mode de raccordement,
l’appareil doit être relié à la terre
conformément aux règlements en vigueur.
Boîte des connexions
Le four est doté d’un bornier aisément
accessible, conçu pour fonctionner avec une
alimentation monophasée de 230 V (Fig.9)
Lettre L Lettre N ou E -
Borne sous tension
Borne neutre
Borne de terre
Fig. 9
electrolux 45
Instructions pour l’encastrement
Pour que l’appareil encastrable puisse
fonctionner sans problème, l’élément de cuisine ou
la niche dans lequel il est encastré doit avoir les
dimensions appropriées.
Conformément à la réglementation en vigueur,
toutes les parties qui garantissent une protection
contre les décharges électriques de pièces actives
et isolées doivent être fixées de telle manière qu’il
ne soit pas possible de les retirer sans outils.
Ce qui comprend aussi la fixation des parois
d’extrémité au début ou à la fin d’une série
d’appareils encastrés.
La protection contre les décharges électriques
doit de toute façon être garantie par le montage de
l’appareil encastré.
L’arrière ou un côté de l’appareil peut être
placé contre des meubles de cuisine, des
appareils ou des murs plus élevés. Toutefois, seuls
d’autres appareils aussi hauts que le four peuvent
être placés contre l’autre paroi latérale.
Fig. A
Fig. B
Dimensions du four (Fig. A)
Pour que l’appareil encastrable puisse
fonctionner sans problème, l’élément de cuisine ou
la niche dans lequel il est encastré doit avoir les
dimensions appropriées (Fig. B-C).
Fixation de l’appareil à l’élément
IN
560
- 57
0
600
550 M
Instructions pour encastrer l’appareil
100
80÷
Fig. C
1. Ouvrir la porte du four.
2. Fixer le four à l’élément en plaçant les quatre
supports fournis avec l’appareil (Fig. D - A) et
qui s’encastrent exactement dans les orifices
du châssis, puis insérer quatre vis en bois
(Fig. D - B).
Fig. D
45
46 electrolux
Garantie/service-clientèle
Belgique
DÉCLARATION DE CONDITIONS DE GARANTIE.
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré cela, un défaut peut toujours se
présenter. Notre service clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant ou après la période
de garantie. La durée de vie de l'appareil n'en sera pas pour autant amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est basée sur la Directive de l'Union Européenne
99/44/CE et les dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont le consommateur dispose au titre de
cette législation ne peuvent être altérés par la présente déclaration de conditions de garantie.
Cette déclaration ne porte pas atteinte aux obligations de garantie du vendeur envers l'utilisateur final.
L'appareil est garanti dans le cadre et dans le respect des conditions suivantes:
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux paragraphes 2 à 15, nous remédierons sans frais à toute
défectuosité qui se manifeste au cours de la période de 24 mois à compter de la date de livraison de
l'appareil au premier consommateur final.
Ces conditions de garantie ne sont pas d'application en cas d'utilisation à des fins professionnelles ou
de façon équivalente.
2. La prestation sous garantie implique que l'appareil est remis dans l'état qu'il avait avant que la défectuosité ne survienne. Les composants défectueux sont remplacés ou réparés. Les composants remplacés sans frais deviennent notre propriété.
3. Afin d'éviter des dommages plus sévères, la défectuosité doit immédiatement être portée à notre connaissance.
4. L'application de la garantie est soumise à la production par le consommateur des preuves d'achat
avec la date d'achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n'interviendra pas si des dommages causés à des pièces délicates, telles que le verre
(vitrocéramique), les matières synthétiques et le caoutchouc, résultent d'une mauvaise utilisation.
6. l ne peut pas être fait appel à la garantie pour des anomalies bénignes qui n'affectent pas la valeur et
la solidité générales de l'appareil.
7. L'obligation de garantie perd ses effets lorsque les défectuosités sont causées par:
- une réaction chimique ou électrochimique provoquée par l'eau,
- des conditions environnementales anormales en général,
- des conditions de fonctionnement inadaptées,
- un contact avec des produits agressifs.
8. La garantie ne s'applique pas pour les défectuosités, dues au transport, survenues en dehors de
notre responsabilité. Celles causées par une installation ou un montage inadéquat, par un manque
d'entretien, ou par le non-respect des indications de montage et d'utilisation, ne seront pas davantage
couvertes par la garantie.
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités qui proviennent de réparations ou d' interventions pratiquées par des personnes non qualifiées ou incompétentes, ou qui ont pour cause l'adjonction d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine.
10. Les appareils aisément transportables doivent être délivrés ou envoyés au service clientèle. Les interventions à domicile ne peuvent s'entrevoir que pour des appareils volumineux ou pour des appareils
encastrables.
11. Si les appareils sont encastrés, insérés sous d’autres appareils, fixés ou suspendus de façon telle à ce
que les opérations de retrait et de remise en place nécessitent plus d’une demi-heure, les coûts qui en
résultent seront facturés au client. Les dommages en matière de connexion engendrés par ces travaux de retrait et de remise en place relèvent de la responsabilité de l’utilisateur.
12. Si au cours de la période de garantie, la réparation répétée d'une même défectuosité n'est pas concluante, ou si les frais de réparations sont jugés disproportionnés, le remplacement de l'appareil défectueux par un autre de même valeur peut être accompli en concertation avec le consommateur.
46
electrolux 47
Dans ce cas nous nous réservons le droit de réclamer une participation financière calculée au prorata
de la période d'utilisation écoulée.
13. La réparation sous garantie n'entraîne pas de prolongation de la période normale de garantie, ni le
départ d'un nouveau cycle de garantie.
14. Nous octroyons une garantie de douze mois sur les réparations, limitée à la même défectuosité.
15. Hormis les cas où une responsabilité est imposée légalement, cette déclaration de conditions de garantie exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à l'appareil dont le consommateur voudrait
faire prévaloir les droits. Dans le cas d'une responsabilité reconnue légalement, la compensation
n'excèdera pas la valeur d'achat de l'appareil.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour des appareils achetés et utilisés en
Belgique. Pour les appareils exportés, l'utilisateur doit d'abord s'assurer qu'ils satisfont aux conditions
techniques (p. ex. : la tension, la fréquence, les prescriptions d'installation, le type de gaz, etc.) pour le
pays concerné, et qu'ils supportent les conditions climatiques et environnementales locales. Pour les
appareils achetés à l'étranger, l'utilisateur doit d'abord s'assurer qu 'ils répondent bien aux qualifications
requises en Belgique. Des adaptations indispensables ou souhaitées ne sont pas couvertes par la
garantie et ne sont pas possibles dans tous les cas.
Le service clientèle se tient à votre disposition, également après expiration de la période de garantie.
Adresse de notre service clientèle :
BELGIQUE
Electrolux Home Products Belgium
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719 1502 Lembeek
E-mail : consumer.services@electrolux.be
Consumer services
Téléphone :
Téléfax :
02/363.04.44
02/363.04.00
02/363.04.60
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
Service Après-vente
Rue de Bitbourg 7 L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail : consumer-service.luxembourg@electrolux.lu
00 35242431-1
0035242 431-360
47
48 electrolux
Plaque signalétique
En cas d’anomalie de fonctionnement, le vendeur de
votre appareil est le premier habilité à intervenir. A
défaut (déménagement de votre part, fermeture du
magasin où vous avez effectué l’achat ...), veuillez
consulter le Centre Contact Consommateurs qui vous
communiquera alors l’adresse d’un Service Après
Vente. En cas d’intervention sur votre appareil, exigez
du Service Après Vente les Pièces de Rechange
certifiées Constructeur. En appelant un Service Après
Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et
le numéro de série de l’appareil. Ces indications
figurent sur la plaque signalétique située sur votre
appareil. La plaque est située
sur la façade de l'appareil.
Garantie Européenne
Cet appareil est garanti par Electrolux dans chacun des pays énumérés au dos de cette notice
et pour la période spécifiée par la garantie ou, à défaut, par la législation en vigueur. Si vous
déménagez d'un pays dans un autre pays repris dans la liste, la garantie déménagera avec vous
dans les conditions suivantes :
• La garantie commence à la date à laquelle l'appareil a effectivement été acheté à l'origine telle
qu'elle apparaîtra sur production d'un document d'achat valable délivré par le vendeur de l'appareil.
• La garantie est valable pour la même période et couvre le remplacement de pièces détachées et
la main-d'oeuvre dans les mêmes conditions que celles prévues pour votre nouveau pays de
résidence pour le type de modèle ou la gamme d'appareils particuliers.
• La garantie de l'appareil est exclusivement reconnue à l'acheteur d'origine et ne peut être
cédée à un autre utilisateur de l'appareil.
• L'appareil devra être installé et utilisé conformément aux instructions fournies par Electrolux,
l'usage étant limité à des applications ménagères et à des fins non commerciales.
• L'appareil sera installé conformément à toutes les prescriptions et législations en vigueur dans
votre nouveau pays de résidence.
Les dispositions de cette garantie européenne n'affecte en aucune manière les droits qui vous
sont reconnus par la loi.
48
electrolux 49
49
50 electrolux
50
electrolux 51
51
52 electrolux
www.zanker.de
52
35906-9201
07/08
R.A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising