Electrolux | EOB96410AX | User manual | Electrolux EOB96410AX User Manual

Electrolux EOB96410AX User Manual
EOB96410
UK ПАРОВА ДУХОВКА
ІНСТРУКЦІЯ
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................... 3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.........................................................................4
3. ОПИС ВИРОБУ....................................................................................................... 7
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ.................................................................. 7
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ................................................................................ 8
6. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.......................................................................................... 11
7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ.............................................................................12
8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ............................................................................................13
9. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.................................................................................. 13
10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА..........................................................................................24
11. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................... 28
12. УСТАНОВКА........................................................................................................30
13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ................................................................................... 31
МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є результатом
поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій. Оригінальний і стильний
— сконструйований із думкою про вас. Користуючись ним, ви завжди
отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для
вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
Діти від восьми років, особи з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному
для дітей місці.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини гарячі.
Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей,
рекомендується його ввімкнути.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
Встановлювати цей пристрій і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
Під час роботи прилад нагрівається зсередини. Не
торкайтеся до нагрівальних елементів приладу.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте і вставляєте приладдя чи деко.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Вимикайте прилад, перш ніж виконувати технічне
обслуговування.
Щоб уникнути електричного удару, перш ніж
починати міняти лампу, переконайтеся, що прилад
виключений.
Не використовуйте пароочищувач для чищення
приладу.
Не використовуйте для чищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.
Щоб зняти опорну рейку, спочатку потягніть
передню, а потім задню частину опорної рейки від
бічної стінки. Для вставлення опорних рейок
виконайте наведену вище процедуру у зворотній
послідовності.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Прилад важкий, тому будьте
обережні, пересуваючи його.
Обов’язково одягайте захисні
рукавички.
Не тягніть прилад за ручку.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
•
•
Переконайтеся, що конструкції, під
якими і біля яких установлено
прилад, є стійкими і безпечними.
Встановлюйте прилад поруч із
приладами чи іншими об’єктами
такої ж висоти.
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
наближений до дверцят приладу,
особливо коли дверцята гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути зафіксовані так, аби їх
не можна було зняти без
спеціального інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
хитається.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електричне підключення повинно
передбачати наявність ізолюючого
пристрою для повного відключення
від електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Цей прилад призначено лише для
домашнього використання.
Не змінюйте технічні
характеристики приладу.
Переконайтеся, що вентиляційні
отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад, який працює,
без нагляду.
Вимикайте прилад після кожного
використання.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливий вихід гарячого
повітря.
Під час роботи із приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не тисніть на відчинені дверцята.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
приладу. Використання інгредієнтів
зі спиртом може спричинити
утворення суміші спирту й повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд із приладом не було
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих
речовинах, усередину приладу,
поряд із ним або на нього.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
Щоб уникнути пошкодження й
знебарвлення емалі:
– не ставте посуд або інші
предмети безпосередньо на дно
приладу;
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно на
приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не
залишайте у приладі страви й
продукти з високим вмістом
вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи приладдя.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Знебарвлення емалі не впливає на
робочі якості приладу. Це не є
дефектом із точки зору закону про
гарантійні зобов’язання.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід
використовувати глибоку жаровню.
Сік, який виділяється з фруктів,
може залишати стійкі плями на
емалевому покритті.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його не слід
використовувати для інших цілей,
наприклад, опалення приміщень.
Під час готування дверцята духовки
завжди повинні бути зачиненими.
2.4 Приготування на парі
•
•
•
2.6 Внутрішнє освітлення
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Є ризик отримання опіків
або пошкодження приладу.
•
Пара може спричинити опіки:
– Не відчиняйте дверцята
приладу під час готування на
парі.
– Відкривайте дверцята приладу
обережно після готування на
парі.
•
•
•
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
Дайте приладу охолонути. Є ризик,
що скляні панелі можуть тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей їх слід одразу замінити.
Зверніться до сервісного центру.
Будьте обережні, знімаючи
дверцята з приладу. Дверцята
важкі!
Регулярно чистьте прилад, щоб
запобігти погіршенню матеріалу
поверхні.
Залишки жиру та їжі можуть
спричинити виникнення пожежі.
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека ураження
електричним струмом.
•
•
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
Витирайте прилад м’якою вологою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
застосовуйте абразивні засоби,
абразивні серветки, розчинники або
металеві предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій, наведених на упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) жодними
миючими засобами.
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками.
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
УКРАЇНСЬКА
7
3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Загальний огляд
1 2 3
4
5
6
7
8
9
16
5
15
4
10
3
11
2
1
14
13
12
3.2 Приладдя
•
•
Решітка
Для розміщення посуду та форм
для випічки, а також для смаження.
Лист для випікання
Для випікання пирогів і печива.
1 Панель керування
2 Перемикач функцій духової шафи
3 Лампа / символ / індикатор
живлення
4 Електронний програматор
5 Перемикач температури
6 Лампа / символ / індикатор
температури
7 Індикатор резервуару для води
8 Лоток для води
9 Нагрівальній елемент
10 Лампа
11 Вентилятор
12 Опорна рейка, знімна
13 Зливна труба
14 Клапан вихідного отвору для води
15 Положення полиць
16 Отвір для виходу пари
•
•
Каструля форма
Для випікання й смаження чи для
збирання жиру.
Телескопічні спрямовувачі
Для поличок і деко.
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
4.1 Первинне чищення
Вийміть із приладу все приладдя й
знімні опорні рейки.
Див. розділ «Догляд та
чистка».
Перед першим використанням
почистьте прилад.
Покладіть приладдя та опорні рейки на
місце.
4.2 Встановлення часу
Перш ніж користуватися духовою
шафою, потрібно встановити час.
Індикатор функції часу доби блимає,
коли прилад під'єднується до
електромережі, у разі вимкнення
живлення та коли таймер не
встановлено.
або , щоб
Натискайте кнопки
встановити час.
Приблизно через п’ять секунд
блимання припиниться, і на дисплеї
відобразиться встановлений час доби.
8
www.electrolux.com
4.3 Зміна часу
Ви можете змінити час
доби, якщо виконуються
функції Тривалість
Завершення
або
.
Натискайте , поки не мигтітиме
індикатор часу доби.
Інструкції зі встановлення нового часу
див. у розділі «Встановлення часу».
4.4 Попереднє прогрівання
Попередньо прогрійте порожній
прилад, щоб випалились залишки
змащувальних матеріалів.
1. Встановіть функцію
і
максимальну температуру.
2. Нехай прилад попрацює протягом
1 години.
3. Встановіть функцію
і
максимальну температуру.
4. Дайте приладу попрацювати
протягом 15 хвилин.
5. Встановіть функцію
і
максимальну температуру.
6. Дайте приладу попрацювати
протягом 15 хвилин.
Приладдя може нагрітися до
температури, вищої ніж звичайно. У
приладі може з’являтися запах і дим.
Це цілком нормально. Подбайте про
достатнє провітрювання приміщення.
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Висувні перемикачі
Для використання приладу натисніть
перемикач. Індикатор на перемикачі
згасне.
5.2 Увімкнення та вимкнення
приладу
Це залежить від моделі,
якщо прилад має
символи кнопок,
індикатори або
лампочки:
• Індикатор світиться,
коли духова шафа
нагрівається.
• Лампочка світиться,
коли прилад працює.
• Символ вказує, чим
саме керує перемикач:
функціями духовки чи
температурою.
1. Щоб вибрати функцію духової
шафи, повертайте перемикач
функцій духової шафи.
2. Поверніть перемикач термостата,
щоб обрати температуру.
3. Щоб вимкнути прилад, поверніть
перемикачі функцій духової шафи
та термостата в положення
«вимкнено».
УКРАЇНСЬКА
9
5.3 Функції духової шафи
Функція духової шафи
Використання
Положення
«вимкнено»
Прилад вимкнено.
Підсвітка
Увімкнення лампочки. Не є функцією готування.
Традиційне
готування
Для смаження й випікання на 1 рівні духової
шафи.
Верхній нагрів
Для підрум’янювання хліба, тістечок, випічки. Для
доведення страв до готовності.
Нижній нагрів
Для випікання кондитерських виробів із хрусткою
основою та для консервування продуктів.
Великий гриль
Для приготування на грилі великої кількості
виробів пласкої форми, а також для смаження
грінок.
Турбо-гриль
Для смаження великих шматків м'яса чи птиці з
кістками на одному рівні духової шафи. Також
для приготування запіканок та зарум'янювання.
Вентилятор
Для одночасного випікання на 3 рівнях
розташування поличок, а також для сушіння
продуктів.Температуру встановлюйте на 20-40°C
нижче температури в режимі «Традиційне
приготування».
Налаштування
для піци
Для випікання на одному рівні з отриманням
рум'яної скоринки та хрусткої основи. Встановіть
температуру на 20–40°C нижче, ніж при
традиційному приготуванні.
Готування з
конвекцією +
пара
Для приготування страв на парі. Використовуйте
цю функцію для зменшення тривалості готування
та для збереження вітамінів і поживних речовин
у продуктах. Виберіть функцію і встановіть
температуру від 130°C до 230°C.
5.4 Дисплей
A
B
C
A) Індикатори функцій
B) Індикатор часу
C) Індикатори функції
10
www.electrolux.com
5.5 Кнопки
Кнопка
Функція
Опис
МІНУС
Налаштування часу.
ГОДИННИК
Встановлення функції годинника.
ПЛЮС
Налаштування часу.
5.6 Приготування на парі
1. Встановіть функцію .
2. Натисніть кришку, щоб відкрити
резервуар для води. Наповніть
лоток водою, доки не загориться
індикатор «Резервуар повний».
Максимальна ємність резервуара
становить 900 мл. Цього достатньо
для готування на протязі
приблизно 55-60 хвилин.
Використовуйте тільки
воду. Не
використовуйте
фільтровану
(демінералізовану) чи
дистильовану воду. Не
використовуйте інші
рідини.
Не заливайте займисті
або спиртовмісні рідини
(грапу, віскі, коньяк
тощо) у лоток для води.
3. Поверніть лоток для води в
початкове положення.
4. Готуйте страви в підходящому
посуді.
5. Встановіть температуру від 130°C
до 230°C.
Готування на парі не дає добрих
результатів за температури вище
230°C.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Зачекайте принаймні 60 хв.
після кожного готування на
парі, щоб уникнути виходу
гарячої води з випускного
клапана.
Після закінчення готування на парі
злийте воду з резервуара.
ОБЕРЕЖНО!
Прилад гарячий. Існує
ризик отримання опіку.
Будьте обережні при
зливанні води з
резервуара.
5.7 Індикатор «Резервуар
порожній»
Індикатор
вказує, що резервуар
порожній і його необхідно наповнити.
Докладну інформацію див. у розділі
«Приготування на парі».
5.8 Індикатор «Резервуар
повний»
Індикатор
сповіщає про те, що
духова шафа готова до готування на
парі.
Якщо ви залили занадто
багато води в резервуар,
запобіжник виллє її назад
на дно духовки.
Зберіть цю воду губкою
або ганчіркою.
5.9 Спорожнення резервуара
для води
ОБЕРЕЖНО!
Перш ніж зливати воду з
резервуара,
переконайтеся, що прилад
холодний.
1. Підготуйте зливну трубу (С), що
постачається в одній упаковці з
УКРАЇНСЬКА
інструкцією. Приєднайте з’єднувач
(В) до одного кінця зливної труби.
2. Помістіть інший кінець зливної
труби (С) у контейнер. Вставляйте
його нижче випускного клапана (А).
11
3. Відкрийте дверцята духової шафи і
вставте з’єднувач (В) у випускний
клапан (А).
4. Штовхайте з’єднувач, доки вся
вода не зіллється з резервуара.
Коли горить індикатор
«Резервуар порожній»
, у резервуарі може
залишатися певна
кількість води.
Зачекайте, доки з
випускного клапана не
перестане текти вода.
5. Коли вода перестане текти,
витягніть з’єднувач із клапана.
A
B
C
Не використовуйте злиту
воду для повторного
наповнення резервуара.
6. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
6.1 Таблиця функцій годинника
Функція годинника
Застосування
Час доби
Встановлення, зміна і перевірка часу доби.
Таймер
Налаштування часу зворотного відліку. Ця функція не
впливає на роботу приладу.
Тривалість
Налаштування часу готування в духовці.
Завершення
Налаштування часу доби, коли духова шафа має бути
вимкнена.
Можна одночасно
скористатись функціями
Тривалість
і
Завершення
, щоб
встановити час, протягом
якого прилад має
працювати, і коли прилад
має бути вимкнений. Це
дає змогу активувати
прилад із затримкою часу.
Спочатку встановіть
Тривалість
Завершення
, а потім
.
6.2 Налаштування функцій
годинника
Для тривалості
й завершення
встановіть функцію духової шафи й
температуру готування. Цього не
треба робити для таймера зворотного
відліку
.
знов і знов,
1. Натискайте кнопку
доки не загориться індикатор
потрібної функції годинника.
2. Натискаючи
або , встановіть
час для потрібної функції
годинника.
12
www.electrolux.com
Виконується функція встановлення
часу. На дисплеї відображається
індикатор встановленої функції
годинника.
На дисплеї таймера
зворотного відліку
відображається час, що
залишився.
3. Коли встановлений час спливе,
індикатор почне блимати та
пролунає звуковий сигнал. Для
вимкнення звукового сигналу
натисніть кнопку.
4. Поверніть перемикач функцій
духової шафи та ручку термостата
в положення «вимкнено».
Якщо встановлено функції
«Тривалість»
і
«Завершення»
, прилад
вимикається автоматично.
6.3 Скасування функцій
годинника
1. Натискайте кнопку
знов і знов,
доки не почне блимати індикатор
потрібної функції.
2. Натисніть та утримуйте .
Через декілька секунд функції
годинника вимкнуться.
7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
°C
7.1 Телескопічні
спрямовувачі/опори/
направляючі
Збережіть інструкції з
установки телескопічних
рейок на майбутнє.
Телескопічні рейки спрощують
вставляння та виймання поличок.
ОБЕРЕЖНО!
Забороняється мити
телескопічні рейки в
посудомийній машині. Не
змащуйте телескопічні
рейки.
1. Повністю витягніть праву й ліву
телескопічну рейку.
2. Поставте комбіновану решітку на
телескопічні рейки, а потім
обережно заштовхніть їх у духову
шафу.
°C
УКРАЇНСЬКА
Перш ніж зачинити дверцята духовки,
переконайтеся, що телескопічні
13
спрямовувачі повністю зайшли
всередину приладу.
8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
8.1 Охолоджувальний
вентилятор
Під час роботи приладу вентилятор
охолодження автоматично вмикається
для підтримки поверхонь приладу
прохолодними. Якщо вимкнути
прилад, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не
охолоне.
8.2 Запобіжний термостат
Неправильна робота приладу чи
пошкоджені компоненти можуть
спричинити небезпечне перегрівання.
Щоб запобігти цьому, духова шафа
обладнана термостатом, який
припиняє подачу живлення. Духова
шафа вмикається автоматично, коли
температура знизиться.
9. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
9.1 Загальна інформація
•
•
•
Прилад має п’ять рівнівнів
становлення поличок. Нумерація
рівнів починається з днища
приладу.
Прилад оснащений спеціальною
системою, яка забезпечує
циркуляцію повітря та постійну
рециркуляцію пари. Завдяки цій
системі можна готувати страви в
середовищі, насиченому парою,
щоб вони залишалися м’якими
всередині і вкривалися хрусткою
скоринкою ззовні. Крім того, час
приготування та споживання
електроенергії зменшуються до
мінімуму.
Всередині приладу або на скляній
панелі дверцят може утворюватися
конденсат. Це нормальне явище.
Відкриваючи дверцята під час
готування, тримайтеся подалі від
приладу. Щоб зменшити
•
•
конденсацію, попередньо прогрійте
порожній прилад упродовж 10 хв.
Витирайте вологу після кожного
використання приладу.
Не кладіть продукти безпосередньо
на дно приладу і не розміщуйте на
деталях приладу алюмінієву фольгу
під час готування. Це може
призвести до погіршення
результатів випікання та пошкодити
емалеве покриття.
9.2 Випікання пирогів/тортів
•
•
Не відкривайте дверцята, поки не
сплине 3/4 встановленого часу
випікання.
Якщо ви готуєте одночасно на двох
деках, залишайте один рівень між
ними порожнім.
9.3 Готування м’яса і риби
•
•
•
Якщо страва дуже жирна,
встановіть піддон, щоб уникнути
утворення плям, які буде важко
видалити.
Після приготування зачекайте
приблизно 15 хв.илин, перш ніж
розрізати м’ясо – так воно не
втратить сік.
Щоб уникнути утворення надмірної
кількості диму в духовій шафі під
час смаження, налийте у піддон
трохи води. Щоб уникнути
конденсації диму, завжди
додавайте воду після того, як вона
випарується.
14
www.electrolux.com
9.4 Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від
типу страви, її консистенції та
кількості.
найкращі параметри (температуру,
тривалість готування тощо) для ваших
рецептів страв, кількості, кухонного
посуду.
На початку стежте за процесом
приготування страв. Визначте
9.5 Таблиця випікання та смаження
Пироги
Страва
Традиційне
приготування
Вентилятор
Час (у
хв.)
Коментар
і
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ня
ура (°C)
ня
полиці
полиці
Збиті
суміші
170
2
160
3 (2 і 4)
45 - 60
У формі
для
випікання
Вироби з 170
пісочного
тіста
2
160
3 (2 і 4)
20 - 30
У формі
для
випікання
Сирний
170
пиріг із
маслянко
ю
1
165
2
60 - 80
У формі
для
випікання
діаметром
26 см
Яблучний 170
торт
(пиріг)1)
2
160
2 (ліворуч 80 - 100
і
праворуч)
У двох
формах
для
випікання
діаметром
20 см на
комбінова
ній
решітці
Штрудель 175
3
150
2
На деку
для
випікання
Пиріг із
170
варенням
2
165
2 (ліворуч 30 - 40
і
праворуч)
60 - 80
У формі
для
випікання
діаметром
26 см
УКРАЇНСЬКА
Страва
Традиційне
приготування
Вентилятор
15
Час (у
хв.)
Коментар
і
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ня
ура (°C)
ня
полиці
полиці
Бісквіт
170
2
160
2
50 - 60
У формі
для
випікання
діаметром
26 см
Різдвяний 160
кекс /
Фруктови
й пиріг1)
2
150
2
90 - 120
У формі
для
випікання
діаметром
20 см
Кекс із
родзинка
ми1)
175
1
160
2
50 - 60
У формі
для
випікання
хліба
Тістечка
— один
рівень
170
3
140 - 150
3
20 - 30
На деку
для
випікання
Тістечка – два рівні
-
140 - 150
2і4
25 - 35
На деку
для
випікання
Маленькі тістечка –
три рівні
-
140 - 150
1, 3 і 5
30 - 45
На деку
для
випікання
Бісквіти /
кондитер
ські
вироби –
один
рівень
140
3
140 - 150
3
30 - 35
На деку
для
випікання
Бісквіти /
кондитер
ські
вироби –
два рівні
-
-
140 - 150
2і4
35 - 40
На деку
для
випікання
Бісквіти /
кондитер
ські
вироби –
три рівні
-
-
140 - 150
1, 3 і 5
35 - 45
На деку
для
випікання
16
www.electrolux.com
Страва
Традиційне
приготування
Вентилятор
Час (у
хв.)
Коментар
і
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ня
ура (°C)
ня
полиці
полиці
Безе –
один
рівень
120
3
120
3
80 - 100
На деку
для
випікання
Безе –
два
рівні1)
-
-
120
2і4
80 - 100
На деку
для
випікання
Булочки1) 190
3
190
3
12 - 20
На деку
для
випікання
Еклери — 190
один
рівень
3
170
3
25 - 35
На деку
для
випікання
Еклери два рівні
-
170
2і4
35 - 45
На деку
для
випікання
Пироги з 180
начинкою
2
170
2
45 - 70
У формі
для
випікання
діаметром
20 см
Пиріг із
великою
кількістю
фруктів
160
1
150
2
110 - 120
У формі
для
випікання
діаметром
24 см
Сендвіч
«Вікторія
»
170
1
160
2 (ліворуч 50 - 60
і
праворуч)
-
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хвилин.
У формі
для
випікання
діаметром
20 см
УКРАЇНСЬКА
17
Хліб і піца
Страва
Традиційне
приготування
Вентилятор
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Білий
хліб1)
190
1
190
Житній
хліб
190
1
Булочки1) 190
Піца 1)
230 - 250
Коржики1) 200
Час (у
хв.)
Коментар
і
1
60 - 70
1–2
буханки,
500 г
одна
буханка
180
1
30 - 45
У формі
для
випікання
хліба
2
180
2 (2 і 4)
25 - 40
6–8 шт.
на деку
для
випікання
1
230 - 250
1
10 - 20
На деку
для
випікання
або в
глибокій
жаровні
3
190
3
10 - 20
На деку
для
випікання
Час (у
хв.)
Коментар
і
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хвилин.
Відкриті пироги
Страва
Традиційне
приготування
Вентилятор
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Відкритий 200
пиріг із
макаронн
ими
виробами
2
180
2
40 - 50
У формі
Овочевий 200
пиріг
2
175
2
45 - 60
У формі
180
1
180
1
50 - 60
У формі
Кіш1)
18
www.electrolux.com
Страва
Традиційне
приготування
Вентилятор
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Час (у
хв.)
Коментар
і
Лазанья1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
У формі
Каннелло 180 - 190
ні1)
2
180 - 190
2
25 - 40
У формі
Час (у
хв.)
Коментар
і
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хвилин.
М’ясо
Страва
Традиційне
приготування
Вентилятор
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Яловичин 200
а
2
190
2
50 - 70
На
комбінова
ній
решітці
Свинина
180
2
180
2
90 - 120
На
комбінова
ній
решітці
Телятина
190
2
175
2
90 - 120
На
комбінова
ній
решітці
Англійськ
ий
ростбіф,
із кров’ю
210
2
200
2
50 - 60
На
комбінова
ній
решітці
Англійськ 210
ий
ростбіф,
помірне
просмаже
ння
2
200
2
60 - 70
На
комбінова
ній
решітці
Англійськ 210
ий
ростбіф,
добре
просмаже
ння
2
200
2
70 - 75
На
комбінова
ній
решітці
УКРАЇНСЬКА
Страва
Традиційне
приготування
Вентилятор
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Свинина,
лопатка
180
2
170
Свинина,
гомілка
180
2
Баранина 190
Курка
19
Час (у
хв.)
Коментар
і
2
120 - 150
Із шкіркою
160
2
100 - 120
2 шматки
2
175
2
110 - 130
Ніжка
220
2
200
2
70 - 85
Ціла
Індичка
180
2
160
2
210 - 240
Ціла
Качка
175
2
220
2
120 - 150
Ціла
Гуска
175
2
160
1
150 - 200
Ціла
Кролик
190
2
175
2
60 - 80
Нарізаний
шматками
Заєць
190
2
175
2
150 - 200
Нарізаний
шматками
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цілий
Час (у
хв.)
Коментар
і
Риба
Страва
Традиційне
приготування
Вентилятор
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Температ Положен
ура (°C)
ня
полиці
Форель / 190
Морський
лящ
2
175
2
40 - 55
3–4
рибини
Тунець /
Лосось
2
175
2
35 - 60
4–6
шматочків
філе
190
9.6 Турбо-гриль
Яловичина
Страва
Кількість
Температура Час (у хв.)
(°C)
Положення
полиці
Ростбіф або
філе, ледь
просмажене1)
на 1 см
товщини
190 - 200
1 або 2
5-6
20
www.electrolux.com
Страва
Кількість
Температура Час (у хв.)
(°C)
Положення
полиці
Ростбіф або
філе, помірне
просмаження1)
на 1 см
товщини
180 - 190
6-8
1 або 2
Ростбіф або
філе, добре
засмажене1)
на 1 см
товщини
170 - 180
8 - 10
1 або 2
1) Попередньо розігрійте духову шафу.
Свинина
Страва
Кількість (кг) Температура Час (у хв.)
(°C)
Положення
полиці
Лопатка, шийка,
окіст
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 або 2
Відбивна,
реберця
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 або 2
М'ясні хлібці
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 або 2
Свиняча ніжка
(попередньо
проварена)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 або 2
Страва
Кількість (кг)
Температура
(°C)
Час (у хв.)
Положення
полиці
Запечена
телятина
1
160 - 180
90 - 120
1 або 2
160 - 180
120 - 150
1 або 2
Температура
(°C)
Час (у хв.)
Положення
полиці
Кострець
1 - 1.5
ягняти, печеня
з ягняти
150 - 170
100 - 120
1 або 2
Ягняча спинка 1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 або 2
Телятина
Рулька теляча 1.5 - 2
Баранина
Страва
Кількість (кг)
УКРАЇНСЬКА
21
Домашня птиця
Страва
Кількість (кг)
Птиця
(порційними
шматками)
Половина
курки
Температура
(°C)
Час (у хв.)
Положення
полиці
0,2–0,25 кожен 200 - 220
30 - 50
1 або 2
0,4–0,5 кожен
190 - 210
35 - 50
1 або 2
Курка, пулярка 1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 або 2
Качка
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 або 2
Гуска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 або 2
Індичка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 або 2
Індичка
4-6
140 - 160
150 - 240
1 або 2
Страва
Кількість (кг)
Температура
(°C)
Час (у хв.)
Положення
полиці
Ціла риба
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 або 2
Риба
9.7 Суха пара — Вентилятор
•
•
Накривайте деки жиронепроникним
папером або пергаментом для
випікання.
Для покращення результату
вимкніть духову шафу через
половину заданого часу, відчиніть
дверцята і залиште прилад для
охолодження на ніч, щоб
завершити процес сушіння.
Овочі
Страва
Температура
(°C)
Час (год)
Квасоля
60 - 70
Перець
Положення полиці
Положення 1
Положення 2
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Овочі для супу 60 - 70
5-6
3
1/4
Гриби
50 - 60
6-8
3
1/4
Зелень/Трави
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Час (год)
Положення полиці
60 - 70
8 - 10
Фрукти
Страва
Сливи
Положення 1
Положення 2
3
1/4
22
www.electrolux.com
Страва
Температура
(°C)
Час (год)
Абрикоси
60 - 70
Яблука,
нарізані
Груші
Положення полиці
Положення 1
Положення 2
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
3
1/4
9.8 Готування з конвекцією + пара
Торти та випічка
Страва
Температу Час (у хв.)
ра (°C)
Положен Коментарі
ня
полиці
Яблучний
пиріг1)
160
60 - 80
2
У 20-сантиметровій
формі для випікання
Пироги
175
30 - 40
2
У 26-сантиметровій
формі для випікання
Фруктовий пиріг
160
80 - 90
2
У 26-сантиметровій
формі для випікання
Бісквіт
160
35 - 45
2
У 26-сантиметровій
формі для випікання
Панетоне (пиріг
з фруктами та
родзинками)1)
150 - 160
70 - 100
2
У 20-сантиметровій
формі для випікання
Сливовий
пиріг1)
160
40 - 50
2
У формі для випікання
хліба
Маленькі
тістечка
150 - 160
25 - 30
3 (2 та 4) На деку для випікання
Печиво
150
20 - 35
3 (2 та 4) На деку для випікання
Булочки з
дріжджового
тіста1)
180 - 200
12 - 20
2
Бріош1)
180
15 - 20
3 (2 та 4) На деку для випікання
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хв.
На деку для випікання
УКРАЇНСЬКА
23
Хліб і піца
Страва
Кількість
(г)
Температу
ра (°C)
Час (у хв.)
Положення Коментарі
полиці
Білий
хліб 1)
1000
180 - 190
45 - 60
2
1–2
буханки,
500 г кожна
Рулет1)
500
190 - 210
20 - 30
2 (2 та 4)
6–8 шт. на
деку для
випікання
Піца 1)
-
200 - 220
20 - 30
2
На деку для
випікання
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хв.
Відкриті пироги
Страва
Температу
ра (°C)
Час (у
хв.)
Положенн Коментарі
я полиці
Фаршировані
овочі
170 - 180
30 - 40
1
У формі
Лазанья
170 - 180
40 - 50
2
У формі
Картопля в
паніровці
160 - 170
50 - 60
1 (2 та 4)
У формі
М’ясо
Страва
Кількість (г)
Темпера Час (у
тура (°C) хв.)
Положенн Коментарі
я полиці
Запечена
свинина
1000
180
90 - 110
2
На решітці
Телятина
1000
180
90 - 110
2
На решітці
Ростбіф —з
кров'ю
1000
210
45 - 50
2
На решітці
Ростбіф —
середньо
просмажений
1000
200
55 - 65
2
На решітці
Ростбіф —
добре
просмажений
1000
190
65 - 75
2
На решітці
Баранина/
ягнятина
1000
175
110 - 130 2
Ніжка
Курка
1000
200
55 - 65
2
Ціла
Індичка
4000
170
180 - 240 2
Ціла
Качка
2000 - 2500
170 - 180 120 - 150 2
Ціла
24
www.electrolux.com
Страва
Кількість (г)
Темпера Час (у
тура (°C) хв.)
Положенн Коментарі
я полиці
Гуска
3000
160 - 170 150 - 200 1
Ціла
Кролик
-
170 - 180 60 - 90
Нарізано
шматками
2
Риба
Страва
Кількіс Температ
ть (г)
ура (°C)
Час (у
хв.)
Положен Коментарі
ня полиці
Форель
1500
180
25 - 35
2
3–4 рибини
Тунець
1200
175
35 - 50
2
4–6 шматочків
філе
Мерлуза
-
200
20 - 30
2
-
Розігрівання на парі
Страва
Температур Час (у хв.)
а (°C)
Положенн Коментарі
я полиці
Запіканка/
Гратен1)
140
15 - 25
2
Розігрівати на тарілці
Паста і соус1)
140
10 - 15
2
Розігрівати на тарілці
Гарніри
140
(наприклад, рис,
картопля,
паста)1)
10 - 15
2
Розігрівати на тарілці
Страви на одну
тарілку1)
140
10 - 15
2
Розігрівати на тарілці
М’ясо1)
140
10 - 15
2
Розігрівати на тарілці
Овочі1)
140
10 - 15
2
Розігрівати на тарілці
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хв.
10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
10.1 Примітки щодо чищення
•
Помийте лицьову панель приладу
теплою водою із засобом для
чищення за допомогою м’якої
ганчірки.
•
•
Металеві поверхні слід чистити за
допомогою звичайного засобу для
чищення.
Чистіть внутрішню камеру приладу
після кожного використання.
Накопичення жиру й інших залишків
їжі може призвести до загоряння.
Для піддону гриля цей ризик іще
вищий.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
Для видалення стійких забруднень
використовуйте спеціальний
очисник для духових шаф.
Після кожного використання мийте
та просушуйте усе приладдя.
Використовуйте м’яку ганчірку та
теплу воду із засобом для чищення.
Приладдя з антипригарним
покриттям забороняється мити з
використанням агресивних засобів
чи гострих предметів, а також у
посудомийній машині. Це може
пошкодити антипригарне покриття.
25
2. Потягніть задню частину опорної
рейки від бічної стінки і зніміть її.
10.2 Прилади з алюмінію або
іржостійкої сталі
Дверцята духовки слід
чистити лише вологою
губкою. Протріть їх насухо
м’якою тканиною.
Ніколи не використовуйте
сталеві губки, кислоти чи
абразивні матеріали,
оскільки вони можуть
пошкодити поверхню
духової шафи. Для
чищення панелі керування
духової шафи діють ті самі,
що і вищезазначені,
попередження.
10.3 Чищення ущільнювача
дверцят
•
•
Регулярно перевіряйте ущільнювач
дверцят. Ущільнювач дверцят
розташований навколо рами
камери духовки. Не користуйтеся
приладом у разі пошкодження
ущільнювача дверцят. Зверніться
до служби технічної підтримки.
Перш ніж починати чищення
ущільнювача дверцят, ознайомтесь
із загальною інформацією про
чищення приладу.
10.4 Виймання опор поличок
Щоб почистити духову шафу, вийміть
опорні рейки й .
1. Спочатку потягніть передню
частину опорної рейки від бічної
стінки.
2
1
Для вставлення опорних рейок
виконайте наведену вище процедуру у
зворотній послідовності.
Виступні штифти на
телескопічних рейках для
поличок повинні бути
направлені вперед.
10.5 Чищення резервуара для
води
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не наливайте воду в
резервуар протягом
процедури чищення.
У процесі чищення вода
може капати з отвору для
пари в камеру духової
шафи. Щоб вода не
попадала на дно духової
шафи, встановіть піддон
на полицю безпосередньо
під отвором для пари.
Через певний час у духовій шафі може
з’явитися вапняний наліт. Щоб
запобігти цьому, почистіть компоненти
духової шафи, які генерують пару.
26
www.electrolux.com
Щоразу після готування на парі
необхідно зливати воду з резервуара.
•
Типи води
•
М’яка вода з невеликим вмістом
вапна — рекомендується
виробником, можна рідше
виконувати процедуру очищення.
•
Водопровідна вода — можна
використовувати, якщо ваш водогін
оснащений пристроєм для
очищення чи пом’якшення води.
Жорстка вода з великим вмістом
вапна — не впливає на роботу
приладу, але необхідно частіше
виконувати чищення.
ТАБЛИЦЯ КІЛЬКОСТІ КАЛЬЦІЮ ЗА ДАНИМИ ВООЗ (Всесвітня організація
охорони здоров’я)
Відкладення
кальцію
Жорсткість води
Класифікація
води
Проводьте
видалення
вапняного
нальоту
кожні
(Французькі
градуси)
(Німецькі
градуси)
0–60 мг/л
0-6
0-3
М’яка
75 циклів —
2,5 місяці
60–120 мг/л
6 - 12
3-7
Середньої
жорсткості
50 циклів — 2
місяці
120–180 мг/л
12 - 18
8 - 10
Жорстка (з
40 циклів —
високим
1,5 місяці
вмістом вапна)
понад 10
Дуже жорстка
понад 180 мг/л понад 18
1. Налийте в резервуар 850 мл води і
50 мл (5 чайних ложок) лимонної
кислоти. Вимкніть духову шафу і
зачекайте приблизно 60 хвилин.
2. Увімкніть духову шафу і встановіть
функцію Вентилятор+Парa.
Встановіть температуру 230°C.
Через 25 хвилин вимкніть духову
шафу і дайте їй охолонути
протягом 15 хвилин.
3. Увімкніть духову шафу і встановіть
функцію Вентилятор+Парa.
Встановіть температуру від 130 °C
до 230 °C. Вимкніть духову шафу
через 10 хвилин.
Дочекайтеся, доки вона охолоне, після
чого продовжіть видалення вмісту
резервуара. Див. розділ
«Спорожнення резервуара для води».
4. Промийте резервуар для води і
видаліть вапняний наліт всередині
духової шафи за допомогою
ганчірки.
5. Вручну промийте зливний шланг
теплою водою з милом. Щоб
30 циклів — 1
місяць
уникнути пошкодження, не
використовуйте кислоти, спреї та
інші засоби для чищення.
10.6 Чищення дверцят
духовки
Дверцята духовки мають дві скляні
панелі. Ви можете зняти дверцята та
внутрішню скляну панель, якщо вони
потребують очищення.
Відкриті й не зняті з
приладу дверцята можуть
раптово закритися під час
спроби вийняти внутрішню
скляну панель.
ОБЕРЕЖНО!
Не використовуйте прилад
без внутрішньої скляної
панелі.
1. Повністю відкрийте дверцята та
утримуйте обидві завіси.
УКРАЇНСЬКА
27
5. Вивільніть систему блокування для
того, щоб витягнути внутрішню
скляну панель.
2. Підніміть і поверніть важелі на
обох шарнірах.
6. Поверніть два фіксатори на 90° і
вийміть їх із гнізд.
90°
3. Наполовину закрийте дверцята
духовки до першого фіксованого
положення. Потягніть дверцята
вперед, виймаючи їх із гнізд.
7. Спочатку обережно підніміть і
зніміть скляну панель.
1
4. Покладіть дверцята на стійку
поверхню, вкриту м’якою тканиною.
2
8. Промийте скляну панель теплою
водою з милом. Обережно витріть
скляну панель.
28
www.electrolux.com
Після завершення миття встановіть
скляну панель і дверцята. Виконайте
зазначені вище дії у зворотній
послідовності.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека ураження
електричним струмом!
Вийміть пробки перед тим,
як замінювати лампу.
Лампа та скляний плафон
можуть бути гарячими.
Зону з трафаретним друком необхідно
повернути до внутрішнього боку
дверцят. Після встановлення
переконайтеся, що поверхня рамки
скляної панелі в області трафаретного
друку не шорстка на дотик.
ОБЕРЕЖНО!
Завжди тримайте
галогенову лампу
ганчіркою, щоб запобігти
підгорянню залишків жиру
на лампі.
Переконайтеся, що ви правильно
встановили внутрішню скляну панель.
1. Вимкніть прилад.
2. Вийміть пробки на електрощитку
або вимкніть автоматичний
вимикач.
Задня лампа
10.7 Заміна лампи
Покладіть тканину на дно приладу. Це
попередить пошкодження скляного
плафону або внутрішньої камери.
1. Поверніть скляний плафон проти
годинникової стрілки і зніміть його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300°C.
4. Установіть скляний плафон.
11. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
11.1 Що робити у випадку, якщо...
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духовка не нагрівається.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу.
Духовка не нагрівається.
Не налаштовано
годинник.
Налаштуйте годинник.
Духовка не нагрівається.
Необхідні налаштування
не обрані.
Перевірте налаштування.
УКРАЇНСЬКА
29
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духовка не нагрівається.
Перевірте запобіжник.
Переконайтеся, що
запобіжник є причиною
несправності. Якщо
запобіжник спрацьовує
знову і знову, зверніться
до кваліфікованого
електрика.
На дисплеї
відображається «12:00».
Мало місце відключення
електроенергії.
Вам потрібно знову
налаштувати годинник.
Лампочка не світиться.
Несправність лампи.
Замініть лампу.
Пара й конденсат
осідають на їжу та
внутрішню поверхню
духовки.
Ви тримаєте блюдо в
духовці занадто довго.
Не залишайте їжу в
духовці довше ніж на 15–
20 хвилин після
завершення
приготування.
У духовій шафі з’явилася Забагато води в
вода.
резервуарі.
Вимкніть духовку й
витріть воду ганчіркою
або губкою.
Індикатор «Резервуар
Наповнюйте резервуар
водою, доки індикатор не
загориться. Якщо вода
починає затікати
всередину духовки, а
індикатор не загорається,
зверніться до
кваліфікованого фахівця.
повний»
згас.
Світиться індикатор
«Резервуар порожній»
.
Замало води в
резервуарі.
У резервуарі немає води. Заповніть резервуар.
Якщо індикатор все ще
працює, зверніться до
фахівця сервісного
центру.
Не працює функція
приготування на парі.
У резервуарі немає води.
Заповніть резервуар
водою.
Не працює функція
приготування на парі.
Вапняний наліт блокує
отвір.
Перевірте отвір для
виходу пари. Випаліть
вапно.
Щоб спорожнити
резервуар для води,
потрібно більше трьох
хвилин, або з отвору для
пари витікатиме вода.
У духовці утворився
вапняний наліт.
Очистьте резервуар для
води. Див. розділ
«Чищення резервуара
для води».
30
www.electrolux.com
11.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери приладу. Не
знімайте табличку з технічними
даними з передньої рами камери
приладу.
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
12. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Вбудовування в кухонні
меблі
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
548 21
min. 550
600
114
16
20
min. 560
5
3
589
594
573
594
5
594
558
12.2 Кріплення духової шафи
до меблів
3
A
B
УКРАЇНСЬКА
12.3 Під’єднання до
електромережі
31
Щодо перетину кабелю дивіться
загальну потужність (на табличці з
технічними даними) і нижченаведену
таблицю.
Виробник не несе
відповідальності в разі
порушення користувачем
правил техніки безпеки,
викладених у розділі
«Інформація з техніки
безпеки».
Прилад оснащено електричним
кабелем із вилкою.
Загальна
потужність (Вт)
Перетин кабелю
(мм²)
макс. 1380
3 x 0,75
макс. 2300
3x1
макс. 3680
3 x 1,5
Жовтий/зелений кабель заземлення
має бути на 2 см довший, ніж кабель
фази і нульовий провід (синій та
коричневий).
12.4 Кабель
Типи кабелів для встановлення або
заміни:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
13.1 Технічні дані
Напруга
220–240 В
Частота
50 / 60 Гц
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
867310795-A-342014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising