Electrolux | OPEB6641X | User manual | Electrolux OPEB6641X User Manual

Electrolux OPEB6641X User Manual
OPEB6641X
UK
Парова духовка
Інструкція
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 4
3. ОПИС ВИРОБУ................................................................................................. 7
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ............................................................ 8
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ...........................................................................8
6. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.................................................................................... 12
7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ....................................................................... 14
8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ......................................................................................16
9. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ............................................................................ 17
10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 31
11. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................35
12. УСТАНОВКА.................................................................................................. 38
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................39
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями й особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після проведення інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини — гарячі.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
дітей, такий пристрій необхідно активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу (які можуть
виконуватися користувачем) без нагляду.
Не дозволяйте дітям до 3 років знаходитися поруч
із приладом, коли він працює.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
Встановлювати цей прилад і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прилад і його доступні поверхні
нагріваються під час використання. Необхідно бути
обережним, щоб не торкатися нагрівальних
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
елементів. Не слід залишати дітей до 8 років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте та вставляєте приладдя чи деко.
Вимикайте прилад, перш ніж виконувати технічне
обслуговування.
Щоб уникнути електричного удару, перш ніж
починати міняти лампу, переконайтеся, що прилад
виключений.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Не використовуйте для очищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити виробник або його авторизований
сервісний центр чи інша кваліфікована особа.
Робити це самостійно забороняється, оскільки
існує небезпека ураження електричним струмом.
Щоб зняти підставки для поличок, спочатку
потягніть передню частину підставки для полички,
а потім її задню частину від бічних стінок. Для
вставлення опор виконайте наведену вище
процедуру у зворотній послідовності.
Використовуйте тільки термощуп, рекомендований
для цього приладу.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
•
•
•
•
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не тягніть прилад за ручку.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
Переконайтеся, що конструкції, під
якими й біля яких установлено
прилад, є стійкими та безпечними.
Висота сторін приладів або інших
об’єктів, біля яких стоїть прилад,
повинна відповідати висоті сторін
приладу.
Пристрій оснащено електричною
системою охолодження. Її слід
використовувати з блоком
електроживлення.
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
наближений до дверцят приладу,
особливо коли дверцята гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути зафіксовані так, аби їх
не можна було зняти без
спеціального інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
•
•
•
•
•
5
Не вставляйте вилку в розетку, яка
хитається.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електричне підключення повинно
передбачати наявність ізолюючого
пристрою для повного відключення
від електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
2.3 Експлуатація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Під час роботи приладу не
залишайте його без нагляду.
Після кожного використання прилад
слід вимикати.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливе вивільнення
гарячого повітря.
Не працюйте із приладом, якщо
ваші руки мокрі або якщо він
знаходиться в контакті з водою.
Не натискайте на відчинені
дверцята.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню або як поверхню
для зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
приладу. Використання інгредієнтів
зі спиртом може призвести до
утворення суміші спирту й повітря.
6
www.electrolux.com
•
•
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд із приладом не було
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
•
•
•
•
•
Дії для запобігання пошкодження
або знебарвлення емалі.
– не ставте посуд або інші
предмети безпосередньо на дно
приладу;
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно приладу;
– не ставте ємності з водою
безпосередньо в розігрітий
прилад;
– не залишайте в приладі страви
й продукти з високим вмістом
вологи після завершення
приготування їжі;
– будьте обережні, видаляючи
або встановлюючи аксесуари.
Знебарвлення емалі не впливає на
ефективність роботи приладу.
Для випікання пирогів із великим
вмістом вологи слід
використовувати глибоке деко. Сік,
що виділяється із фруктів, може
залишати стійкі плями.
Цей прилад призначено виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Під час готування дверцята духової
шафи завжди повинні бути
зачиненими.
Якщо прилад розміщено позаду
меблевої панелі (наприклад,
дверцят), переконайтеся в тому,
щоб дверцята було відкрито під час
роботи приладу. Жар і волога
можуть утворюватися позаду
закритої меблевої панелі,
спричиняючи подальше
пошкодження приладу, приміщення
або підлоги. Не закривайте меблеву
панель, доки прилад повністю не
охолоне після використання.
2.4 Приготування на парі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Є ризик отримання опіків
або пошкодження приладу.
•
Пара може спричинити опіки:
– Не відчиняйте дверцята
приладу під час готування на
парі.
– Відкривайте дверцята приладу
обережно після готування на
парі.
2.5 Догляд та чистка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, вимкніть прилад і
вийміть вилку з розетки.
Дайте приладу охолонути. Є ризик,
що скляні панелі можуть тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей дверцят слід одразу
замінити панелі. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Будьте обережні, знімаючи
дверцята з приладу. Дверцята
важкі!
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій, наведених на упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) жодними
миючими засобами.
УКРАЇНСЬКА
2.6 Внутрішнє освітлення
•
•
•
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека ураження
електричним струмом.
•
•
•
2.8 Сервіс
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками.
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Загальний огляд
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
3.2 Приладдя
•
•
7
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Приберіть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині приладу.
Комбінована решітка
Для розміщення посуду та форм
для випічки, а також для смаження.
Деко для випічки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
•
•
Панель керування
Перемикач функцій духової шафи
Електронний програматор
Перемикач температури
Лоток для води
Нагрівальній елемент
Розетка термощупа
Лампа
Вентилятор
Опора полиці, знімна
Зливна труба
Клапан вихідного отвору для води
Положення полиць
Отвір для виходу пари
Для випікання пирогів і печива.
Деко для гриля/смаження
Для випікання й смаження чи для
збирання жиру.
Термощуп
8
www.electrolux.com
•
Для перевірки ступеня готовності
страви.
Телескопічні спрямовувачі
Для поличок і дек.
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Щоб установити час доби,
див. розділ «Функції
годинника».
4.1 Первинне очищення
Вийміть із пристрою всі аксесуари й
знімні опорні рейки.
Див. розділ «Догляд та
чистка».
Перед першим користуванням
почистіть пристрій і аксесуари.
Покладіть приладдя та опорні рейки на
місце.
4.2 Попереднє прогрівання
Попередньо прогрійте порожній
прилад для того, щоб спалити залишки
жиру.
і
1. Налаштуйте функцію
максимальну температуру.
2. Дайте приладу попрацювати
1 годину.
3. Налаштуйте функцію
і
встановіть максимальну
температуру.
4. Дайте приладу попрацювати
15 хвилин.
Аксесуари можуть нагрітися до вищої
температури, ніж зазвичай. Може
виділятися запах і дим. Це нормальне
явище. Переконайтеся в тому, що
приміщення добре провітрюється.
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Висувні перемикачі
Для використання приладу натисніть
перемикач. Індикатор на перемикачі
згасне.
5.2 Увімкнення та вимкнення
приладу
Наявність лампочок,
символів кнопок або
індикаторів залежить від
моделі вашого приладу.
• Лампочка світиться,
коли прилад працює.
• Символ вказує, чим
саме керує перемикач:
функціями духової
шафи чи температурою.
• Індикатор світиться,
коли духова шафа
нагрівається.
1. Щоб вибрати функцію духової
шафи, повертайте перемикач
функцій духової шафи.
2. Поверніть перемикач термостата,
щоб обрати температуру.
3. Щоб вимкнути прилад, поверніть
перемикачі функцій духової шафи
й термостата в положення
«вимкнено».
УКРАЇНСЬКА
9
5.3 Функції духової шафи
Функція духової шафи
Положення
«Вимкнено»
Використання
Прилад вимкнено.
Швидкий Нагрів Для скорочення часу нагрівання.
Вентилятор
Для одночасного випікання на трьох рівнях по‐
лиць, а також для сушіння продуктів.Установить
температуру на 20-40°C нижче, ніж при викори‐
станні функції «Верхнє/нижнє нагрівання».
Налаштування
Для Піци
Для випікання на одному рівні полиці з отриман‐
ням рум’яної скоринки й хрусткої основи. Устано‐
віть температуру на 20-40°C нижче, ніж при вико‐
ристанні функції «Верхнє/нижнє нагрівання».
Верхнє/Нижнє
Нагрівання
Для випікання та смаження на одному рівні поли‐
ці.
Нижній Нагрів
Для випікання тортів із хрусткою основою та для
збереження продуктів.
Розморожуван‐ Цю функцію можна використовувати для розмо‐
ня
рожування таких заморожених продуктів, як овочі
та фрукти. Час розморожування залежить від
кількості та розміру заморожених продуктів.
Випічка У Ре‐
жимі Конвекції
Для випікання у формах на одному рівні полиці.
Для збереженні енергії під час готування. Щоб
досягти бажаного результату, цю функцію слід
використовувати відповідно до таблиць приготу‐
вання. Для отримання додаткової інформації сто‐
совно рекомендованих налаштувань див. таблиці
страв. Ця функція використовується для визна‐
чення класу енергоефективності згідно з EN
60350-1.
Великий Гриль
Для приготування на грилі великої кількості виро‐
бів пласкої форми, а також для смаження грінок.
Турбо-Гриль
Для смаження великих шматків м’яса чи дом‐
ашньої птиці з кістками на одному рівні полиці.
Також для приготування запіканок та зарум’яню‐
вання.
Вентиля‐
тор + Парa
Для приготування страв на парі. Використовуйте
цю функцію для зменшення тривалості готування
та для збереження вітамінів і поживних речовин
у продуктах. Виберіть функцію та встановіть тем‐
пературу від 130°C до 230°C.
10
www.electrolux.com
5.4 Функція швидкого нагріву
Функція швидкого нагріву скорочує час
розігрівання.
Не кладіть їжу до духової
шафи під час роботи
функції швидкого нагріву.
1. Налаштуйте функцію швидкого
нагріву. Див. таблицю «Функції
духової шафи».
2. Налаштуйте температуру,
обертаючи перемикач
температури.
Після налаштування встановленої
температури пристрою пролунає
звуковий сигнал.
Функція швидкого нагріву
не дезактивується після
звукового сигналу. Ви
повинні вимкнути цю
функцію вручну.
3. Налаштуйте функцію духової
шафи.
5.5 Дисплей
A
G
F
B
E
C
D
A. Таймер
B. Індикатор нагрівання та
залишкового тепла
C. Лоток для води (не в усіх моделях)
D. Термощуп (не в усіх моделях)
E. Блокування дверцят (не в усіх
моделях)
F. Години/хвилини
G. Функції годинника
5.6 Кнопки
Кнопка
Функція
Опис
ГОДИННИК
Налаштування функції годинника.
МІНУС
Налаштування часу.
ТАЙМЕР
Настройка ТАЙМЕР. Щоб активувати
чи дезактивувати лампочку духової
шафи, натисніть і втримуйте кнопку
більше 3 секунд.
ПЛЮС
Налаштування часу.
ТЕМПЕРАТУРА
Перевірка температури духової ша‐
фи або температури термощупа (за
наявності). Використовуйте тільки в
тому разі, якщо виконується певна
функція духовки.
5.7 Індикатор нагрівання
Після активації функції духової шафи
на дисплеї одна за одною починають
загорятися риски
. Смужки
вказують, що температура в духовій
шафі зростає або знижується.
5.8 Приготування на парі
1. Встановіть функцію
.
УКРАЇНСЬКА
2. Натисніть кришку, щоб відкрити
резервуар для води. Наповніть
лоток водою, доки не загориться
індикатор «Резервуар повний».
Максимальна ємність резервуара
становить 900 мл. Цього достатньо
для готування на протязі
приблизно 55-60 хвилин.
Використовуйте тільки
воду. Не
використовуйте
фільтровану
(демінералізовану) чи
дистильовану воду. Не
використовуйте інші
рідини.
Не заливайте займисті
або спиртовмісні рідини
(грапу, віскі, коньяк
тощо) у лоток для води.
3. Поверніть лоток для води в
початкове положення.
4. Готуйте страви в підходящому
посуді.
5. Встановіть температуру від 130°C
до 230°C.
Готування на парі не дає добрих
результатів за температури вище
230°C.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Зачекайте принаймні 60 хв.
після кожного готування на
парі, щоб уникнути виходу
гарячої води з випускного
клапана.
11
•
– Резервуар для води
заповнений. Після заповнення
резервуара лунає звуковий сигнал.
Для вимкнення звукового сигналу
достатньо натиснути будь-яку
кнопку.
•
– Резервуар для води
заповнений наполовину.
•
– Резервуар для води порожній.
Після спорожнення резервуара
лунає звуковий сигнал.
Якщо залити в резервуар
надто багато води, то
надлишок виллється через
запобіжний отвір на дно
духової шафи.
Зберіть цю воду губкою
або ганчіркою.
5.10 Спорожнення
резервуара для води
УВАГА
Перш ніж зливати воду з
резервуара,
переконайтеся, що прилад
холодний.
1. Підготуйте зливну трубу (С), що
постачається в одній упаковці з
інструкцією. Приєднайте з’єднувач
(В) до одного кінця зливної труби.
2. Помістіть інший кінець зливної
труби (С) у контейнер. Вставляйте
його нижче випускного клапана (А).
Після закінчення готування на парі
злийте воду з резервуара.
УВАГА
Прилад гарячий. Існує
ризик отримання опіку.
Будьте обережні при
зливанні води з
резервуара.
A
B
C
5.9 Індикатор резервуара для
води
Якщо виконується функція готування
на парі, на дисплеї відображається
індикатор резервуара для води.
Індикатор резервуара для води
показує рівень води в резервуарі.
3. Відкрийте дверцята духової шафи і
вставте з’єднувач (В) у випускний
клапан (А).
12
www.electrolux.com
4. Штовхайте з’єднувач, доки вся
вода не зіллється з резервуара.
5. Коли вода перестане текти,
витягніть з’єднувач із клапана.
Коли на дисплеї
відображається символ
Не використовуйте злиту
воду для повторного
наповнення резервуара.
, у резервуарі може
міститися певна
кількість води.
Зачекайте, доки з
випускного клапана не
перестане текти вода.
6. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
6.1 Таблиця функцій годинника
Функція годинника
00:00
Використання
ЧАС ДОБИ
Відображення або змінення часу доби. Час доби
можна змінювати, лише коли пристрій вимкнений.
ТРИВАЛІСТЬ
Встановлення тривалості роботи приладу. Вико‐
ристовуйте тільки зі встановленою функцією ду‐
хової шафи.
ЗАВЕРШЕННЯ
Встановлення часу вимкнення приладу. Викори‐
стовуйте тільки зі встановленою функцією духо‐
вої шафи.
ЗАТРИМКА ЧА‐
СУ
Поєднання функцій «ТРИВАЛІСТЬ» та «ЗАВЕР‐
ШЕННЯ».
ТАЙМЕР
Служить для зворотного відліку часу. Ця функція
не впливає на роботу приладу. Функцію «ТАЙ‐
МЕР» можна налаштувати в будь-який момент,
навіть коли пристрій вимкнений.
ТАЙМЕР ПРЯ‐
МОГО ВІДЛІКУ
ЧАСУ
Якщо не встановлено іншої функції годинника, за
допомогою функції «ТАЙМЕР ПРЯМОГО ВІДЛІКУ
ЧАСУ» буде автоматично відстежуватися, скільки
працює прилад. Він вмикається, коли духова ша‐
фа розпочинає нагрів.
Таймер прямого відліку часу не можна викори‐
стовувати з такими функціями: «ТРИВАЛІСТЬ»,
«ЗАВЕРШЕННЯ» і використанням термощупа.
6.2 Налаштування та
змінення часу доби
Після першого підключення до мережі
дочекайтеся, доки на дисплеї не
відобразиться
і 12:00. "Блимає 12.
1. Натискайте
або , щоб
установити значення в годинах.
2. Натисніть , щоб підтвердити та
перейти до встановлення значення
в годинах.
На дисплеї відображається
і
встановлене значення в годинах.
"Блимає 00.
3. Натисніть
або
для
встановлення поточного значення
у хвилинах.
УКРАЇНСЬКА
13
4. Натисніть , щоб підтвердити,
інакше встановлене значення часу
доби буде автоматично збережено
через 5 секунд.
На дисплеї відображається новий час.
5. Для припинення звучання сигналу
натисніть будь-яку кнопку.
6. Поверніть перемикач функцій
духової шафи в положення
«Вимкнено».
Щоб змінити час доби, натискайте ,
поки на дисплеї блимає індикатор часу
6.5 Налаштування функції
«ЗАТРИМКА ЧАСУ»
доби
.
6.3 Налаштування функції
«ТРИВАЛІСТЬ»
1. Налаштуйте функцію духової
шафи.
2. Натискайте
блимати.
, доки
не почне
або , щоб
3. Натисніть
установити значення у хвилинах та
годинах для показника
ТРИВАЛОСТІ.
4. Натисніть , щоб продовжити.
Упродовж 2 хвилин звуковий сигнал
сповіщатиме про досягнення
встановленого часу. На дисплеї
та налаштування
блиматимуть
часу. Пристрій дезактивується
автоматично.
5. Для припинення звучання сигналу
натисніть будь-яку кнопку.
6. Поверніть перемикач функцій
духової шафи в положення
«Вимкнено».
6.4 Налаштування функції
«ЗАВЕРШЕННЯ»
1. Налаштуйте функцію духової
шафи.
2. Натискайте
блимати.
, доки
не почне
3. Натисніть
або , щоб
установити значення у хвилинах та
годинах для часу ЗАВЕРШЕННЯ.
4. Натисніть , щоб продовжити.
Звуковий сигнал упродовж 2 хвилин
сповіщатиме про досягнення
встановленого часу. На дисплеї
та налаштування
блиматимуть
часу. Пристрій дезактивується
автоматично.
1. Налаштуйте функцію духової
шафи.
2. Натискайте
блимати.
, доки
не почне
або , щоб
3. Натисніть
установити значення у хвилинах та
годинах для показника
ТРИВАЛОСТІ.
4. Натисніть
, щоб продовжити. На
дисплеї блимає
.
5. Натисніть
або , щоб
установити значення у хвилинах та
годинах для часу ЗАВЕРШЕННЯ.
6. Натисніть , щоб продовжити.
Прилад автоматично ввімкнеться
пізніше, працюватиме впродовж
установленої ТРИВАЛОСТІ та
вимкнеться у встановлений
КІНЦ. ЧАС. Звуковий сигнал упродовж
2 хвилин сповіщатиме про досягнення
встановленого часу. На дисплеї
та налаштування
блиматимуть
часу. Пристрій дезактивується.
7. Для припинення звучання сигналу
натисніть будь-яку кнопку.
8. Поверніть перемикач функцій
духової шафи в положення
«Вимкнено».
6.6 Налаштування функції
«ТАЙМЕР»
1. Натисніть
.
На дисплеї блимають символи
і 00.
2. Натисніть
або
для
налаштування функції «ТАЙМЕР».
Спершу встановлюйте значення в
секундах, а потім — у хвилинах.
Якщо встановлене значення часу
перевищує 60 хвилин, на дисплеї
.
блиматиме
3. Установіть значення в годинах.
14
www.electrolux.com
4. Функція «ТАЙМЕР» вмикається
автоматично через 5 секунд.
Після того як сплине 90% заданого
часу, пролунає звуковий сигнал.
5. Після закінчення встановленого
часу протягом 2 хвилин лунає
звуковий сигнал. "00:00 і
блимають на дисплеї. Для
припинення звучання сигналу
натисніть будь-яку кнопку.
6.7 ТАЙМЕР ПРЯМОГО
ВІДЛІКУ ЧАСУ
Щоб скинути таймер прямого відліку,
та .
натисніть й утримуйте
Таймер знову починає прямий відлік.
7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
частині камери духовки.
7.1 Використання термощупа
Термощуп призначений для
вимірювання температури всередині
м’яса. Коли температура всередині
м’яса досягає встановленого
значення, прилад вимикається.
Налаштовуються два значення
температури:
•
•
Температура духової шафи. Див.
таблицю в розділі «Смаження».
Внутрішня температура. Див.
таблицю для термощупа.
УВАГА
Використовуйте тільки
термощуп, що
постачається із приладом,
або оригінальні запасні
частини.
1. Встановіть функцію духової шафи
та температуру.
2. Вставте вістря термощупа (із
символом
на ручці) у центр
шматка м’яса.
3. Вставте штекер термощупа в
гніздо, яке розташоване у верхній
Під час готування термощуп має
бути вставлений у шматок м’яса і
підключений до гнізда.
При першому використанні
термощупа температура за
промовчанням становить 60°C.
, можна
Поки блимає символ
змінити постійну внутрішню
температуру за замовчуванням,
скориставшись перемикачем
температури.
На дисплеї з’явиться символ
термощупа і температура всередині
м’яса за промовчанням.
4. Щоб зберегти нове значення для
постійної внутрішньої температури,
або зачекайте
натисніть
10 секунд (автоматичне
збереження налаштування).
Нова температура всередині м’яса за
замовчуванням відобразиться при
наступному використанні термощупа.
При досягненні заданої внутрішньої
температури починає мигтіти значення
внутрішньої температури за
промовчанням і символ термощупа
УКРАЇНСЬКА
. Протягом двох хвилин лунає
звуковий сигнал.
5. Для припинення звучання сигналу
натисніть будь-яку кнопку.
6. Витягніть штекер термощупа з
гнізда. Вийміть м’ясо з приладу.
7. Вимкніть прилад.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будьте обережні,
виймаючи вістря і штекер
термощупа. Термощуп
гарячий! Існує ризик
отримати опік.
15
інформація доступна лише під
часи фази нагрівання.
2. Для зміни температури
використовуйте перемикач
температури.
7.2 Установлення аксесуарів
Комбінована решітка:
Просуньте решітку між напрямними
планками опорних рейок і
переконайтеся, що її ніжки спрямовано
донизу.
При кожному підключенні
термощупа до гнізда
необхідно заново
налаштовувати внутрішню
температуру. Ви не можете
обирати тривалість та час
завершення.
Коли прилад вперше
розраховує приблизну
тривалість, на дисплеї
мигтить символ . Після
завершення розрахунку на
дисплеї відображається
тривалість готування. Під
час готування розрахунки
виконуються у фоновому
режимі з відповідним
оновленням
відображуваного значення
тривалості.
Глибоке деко:
Просуньте глибоке деко між
напрямними планками опорних рейок.
У процесі готування температуру
можна змінити:
1. Натисніть
:
• одне натиснення — на дисплеї
відображається встановлена
температура всередині
продукту; за бажанням її можна
змінити протягом 5 секунд;
• два натиснення — на дисплеї
відображається поточна
температура духової шафи;
• три натиснення — на дисплеї
відображається встановлена
температура духової шафи; за
бажанням її можна змінити
протягом 5 секунд. Ця
Комбінована решітка та глибоке деко
разом:
Поставте глибоке деко між
напрямними на опорній рейці, а
комбіновану решітку на напрямні
зверху, і переконайтеся, що її ніжки
спрямовано донизу.
16
www.electrolux.com
°C
Невелика заглибина вгорі
покращує безпеку. Ці
заглибини є також
обмежувачами, що
запобігають перекиданню.
Високий обідок навкруги
полички не дає посуду
зісковзнути з полички.
2. Поставте комбіновану решітку на
телескопічні рейки, а потім
обережно заштовхніть їх у духову
шафу.
°C
7.3 Телескопічні
спрямовувачі/опори/
направляючі
Збережіть інструкції з
установки телескопічних
рейок на майбутнє.
Телескопічні рейки спрощують
вставляння та виймання поличок.
УВАГА
Забороняється мити
телескопічні рейки в
посудомийній машині. Не
змащуйте телескопічні
рейки.
Перш ніж зачинити дверцята духовки,
переконайтеся, що телескопічні
спрямовувачі повністю зайшли
всередину приладу.
1. Повністю витягніть праву й ліву
телескопічну рейку.
8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
8.1 Використання функції
захисту від доступу дітей
Якщо функцію захисту від доступу
дітей увімкнено, пристрій неможливо
активувати випадково.
1. Переконайтеся в тому, що
перемикач функцій духової шафи
повернуто в положення «Вимк.».
і
2. Натисніть і втримуйте
одночасно протягом 2 секунд.
Лунає звуковий сигнал. На дисплеї
з’являється SAFE .
Для вимкнення функції захисту від
доступу дітей повторно виконайте дію
2.
8.2 Користування
контрольним замком
Увімкнути контрольний замок можна,
тільки коли прилад працює.
УКРАЇНСЬКА
Контрольний замок запобігає
випадковій зміні налаштувань
температури та часу працюючої
функції духовки.
1. Оберіть функцію духовки та
налаштуйте її згідно з вашими
уподобаннями
2. Одночасно натисніть і утримуйте
та
протягом 2 секунд.
Лунає звуковий сигнал. На дисплеї
з'являється Loc.
Щоб вимкнути контрольний замок
повторно виконайте крок 2.
При обертанні перемикача
температури або
натисканні кнопки на
дисплеї загорається
символ Loc. При обертанні
перемикача функцій
духовки прилад
вимикається.
Якщо прилад буде
вимкнено за активної
функції «Контрольний
замок», вона автоматично
змінюється на функцію
«Захист від доступу дітей».
Зверніться до розділу
«Використання блокування
від дітей».
8.3 Індикатор залишкового
тепла
Під час вимкнення приладу на дисплеї
світиться індикатор залишкового тепла
, якщо температура в шафі є вищою
за 40 °C. Оберніть перемикач
температури ліворуч або праворуч,
щоб показати температуру в шафі.
8.4 Автоматичне вимикання
Із метою безпеки передбачено, що
прилад автоматично вимикається
9. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
17
через деякий час, якщо функцію
духовки активовано, але
налаштування не змінюються.
Температура
(°C)
Час вимкнення
(год.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – максимум
1,5
Після автоматичного вимкнення
натисніть будь-яку кнопку, щоб знову
почати користуватися приладом.
Автоматичне вимикання не
спрацьовує в наступних
режимах: «Термощуп»,
«Підсвітка», «Тривалість»,
«Закінчення».
8.5 Охолоджувальний
вентилятор
Під час роботи приладу вентилятор
охолодження автоматично вмикається
для підтримки поверхонь приладу
прохолодними. Якщо вимкнути
прилад, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не
охолоне.
8.6 Запобіжний термостат
Неправильна робота приладу чи
пошкоджені компоненти можуть
спричинити небезпечне перегрівання.
Щоб запобігти цьому, духова шафа
обладнана термостатом, який
припиняє подачу живлення. Духова
шафа вмикається автоматично, коли
температура знизиться.
18
www.electrolux.com
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
•
9.3 Випікання пирогів/тортів
9.1 Внутрішня сторона
дверцят
•
У деяких моделях на внутрішній
стороні дверцят наводиться така
інформація:
•
•
•
Номери рівнів розташування
поличок.
інформація про функції нагрівання,
рекомендованих позицій шельфу і
температур для типових страв.
9.2 Загальна інформація
•
•
•
•
Прилад має п’ять рівнівнів
становлення поличок. Нумерація
рівнів починається з днища
приладу.
Прилад оснащений спеціальною
системою, яка забезпечує
циркуляцію повітря та постійну
рециркуляцію пари. Завдяки цій
системі можна готувати страви в
середовищі, насиченому парою,
щоб вони залишалися м’якими
всередині і вкривалися хрусткою
скоринкою ззовні. Крім того, час
приготування та споживання
електроенергії зменшуються до
мінімуму.
Всередині приладу або на скляній
панелі дверцят може утворюватися
конденсат. Це нормальне явище.
Відкриваючи дверцята під час
готування, тримайтеся подалі від
приладу. Щоб зменшити
конденсацію, попередньо прогрійте
порожній прилад упродовж 10 хв.
Витирайте вологу після кожного
використання приладу.
Не кладіть продукти безпосередньо
на дно приладу і не розміщуйте на
деталях приладу алюмінієву фольгу
під час готування. Це може
призвести до погіршення
результатів випікання та пошкодити
емалеве покриття.
Не відкривайте дверцята, поки не
сплине 3/4 встановленого часу
випікання.
Якщо ви готуєте одночасно на двох
деках, залишайте один рівень між
ними порожнім.
9.4 Готування м’яса і риби
•
•
•
Якщо страва дуже жирна,
встановіть піддон, щоб уникнути
утворення плям, які буде важко
видалити.
Після приготування зачекайте
приблизно 15 хв.илин, перш ніж
розрізати м’ясо – так воно не
втратить сік.
Щоб уникнути утворення надмірної
кількості диму в духовій шафі під
час смаження, налийте у піддон
трохи води. Щоб уникнути
конденсації диму, завжди
додавайте воду після того, як вона
випарується.
9.5 Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від
типу страви, її консистенції та
кількості.
На початку стежте за процесом
приготування страв. Визначте
найкращі параметри (температуру,
тривалість готування тощо) для ваших
рецептів страв, кількості, кухонного
посуду.
УКРАЇНСЬКА
19
9.6 Таблиця випікання та смаження
Пироги
Страва
Верхній/Нижній на‐
грів
Вентилятор
Час (у
хв.)
Комента‐
рі
Темпера‐
тура (°C)
Поло‐
ження
полиці
Темпера‐ Поло‐
тура (°C) ження
полиці
170
2
160
3 (2 і 4)
45 - 60
У формі
для випі‐
кання
Вироби з 170
пісочного
тіста
2
160
3 (2 і 4)
20 - 30
У формі
для випі‐
кання
Сирний
пиріг із
маслян‐
кою
170
1
165
2
60 - 80
У формі
для випі‐
кання діа‐
метром 26
см
Яблучний 170
торт (пи‐
ріг)1)
2
160
2 (ліворуч 80 - 100
і право‐
руч)
У двох
формах
для випі‐
кання діа‐
метром 20
см на ком‐
бінованій
решітці
Штрудель 175
3
150
2
На деку
для випі‐
кання
Пиріг із
170
варенням
2
165
2 (ліворуч 30 - 40
і право‐
руч)
У формі
для випі‐
кання діа‐
метром 26
см
Бісквіт
170
2
160
2
50 - 60
У формі
для випі‐
кання діа‐
метром 26
см
Різдвяний 160
кекс /
Фрукто‐
вий пи‐
ріг1)
2
150
2
90 - 120
У формі
для випі‐
кання діа‐
метром 20
см
Збиті су‐
міші
60 - 80
20
www.electrolux.com
Страва
Верхній/Нижній на‐
грів
Вентилятор
Час (у
хв.)
Комента‐
рі
Темпера‐
тура (°C)
Поло‐
ження
полиці
Темпера‐ Поло‐
тура (°C) ження
полиці
Кекс із
175
родзинка‐
ми1)
1
160
2
50 - 60
У формі
для випі‐
кання хлі‐
ба
Тістечка
— один
рівень
3
140 - 150
3
20 - 30
На деку
для випі‐
кання
Тістечка – два рівні
-
140 - 150
2і4
25 - 35
На деку
для випі‐
кання
Маленькі тістечка –
три рівні
-
140 - 150
1, 3 і 5
30 - 45
На деку
для випі‐
кання
Бісквіти /
конди‐
терські
вироби –
один рі‐
вень
140
3
140 - 150
3
30 - 35
На деку
для випі‐
кання
Бісквіти /
конди‐
терські
вироби –
два рівні
-
-
140 - 150
2і4
35 - 40
На деку
для випі‐
кання
Бісквіти /
конди‐
терські
вироби –
три рівні
-
-
140 - 150
1, 3 і 5
35 - 45
На деку
для випі‐
кання
Безе –
один рі‐
вень
120
3
120
3
80 - 100
На деку
для випі‐
кання
Безе –
два рів‐
ні1)
-
-
120
2і4
80 - 100
На деку
для випі‐
кання
3
190
3
12 - 20
На деку
для випі‐
кання
170
Булочки1) 190
УКРАЇНСЬКА
Страва
Верхній/Нижній на‐
грів
Вентилятор
Темпера‐
тура (°C)
Поло‐
ження
полиці
Темпера‐ Поло‐
тура (°C) ження
полиці
Еклери — 190
один рі‐
вень
3
170
Еклери два рівні
-
Пироги з 180
начинкою
Пиріг із
великою
кількістю
фруктів
Сендвіч
«Вікто‐
рія»
21
Час (у
хв.)
Комента‐
рі
3
25 - 35
На деку
для випі‐
кання
170
2і4
35 - 45
На деку
для випі‐
кання
2
170
2
45 - 70
У формі
для випі‐
кання діа‐
метром 20
см
160
1
150
2
110 - 120
У формі
для випі‐
кання діа‐
метром 24
см
170
1
160
2 (ліворуч 50 - 60
і право‐
руч)
-
У формі
для випі‐
кання діа‐
метром 20
см
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хвилин.
Хліб і піца
Страва
Верхній/Нижній на‐
грів
Вентилятор
Час (у
хв.)
Комента‐
рі
Темпера‐ Положен‐ Темпера‐ Положен‐
тура (°C) ня поли‐ тура (°C) ня поли‐
ці
ці
Білий
хліб1)
190
1
190
1
60 - 70
1–2 бух‐
анки, 500
г одна
буханка
Житній
хліб
190
1
180
1
30 - 45
У формі
для випі‐
кання хлі‐
ба
22
www.electrolux.com
Страва
Верхній/Нижній на‐
грів
Вентилятор
Час (у
хв.)
Комента‐
рі
Темпера‐ Положен‐ Темпера‐ Положен‐
тура (°C) ня поли‐ тура (°C) ня поли‐
ці
ці
Булочки1) 190
Піца1)
230 - 250
Коржики1) 200
2
180
2 (2 і 4)
25 - 40
6–8 шт.
на деку
для випі‐
кання
1
230 - 250
1
10 - 20
На деку
для випі‐
кання або
в глибокій
жаровні
3
190
3
10 - 20
На деку
для випі‐
кання
Час (у
хв.)
Комента‐
рі
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хвилин.
Відкриті пироги
Страва
Верхній/Нижній на‐
грів
Вентилятор
Темпера‐ Положен‐ Темпера‐ Положен‐
тура (°C) ня поли‐ тура (°C) ня поли‐
ці
ці
Відкритий 200
пиріг із
макарон‐
ними ви‐
робами
2
180
2
40 - 50
У формі
Овочевий 200
пиріг
2
175
2
45 - 60
У формі
180
1
180
1
50 - 60
У формі
Лазанья1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
У формі
Каннел‐
лоні1)
2
180 - 190
2
25 - 40
У формі
Кіш1)
180 - 190
1) Попередньо прогрійте духову шафу протягом 10 хвилин.
УКРАЇНСЬКА
23
М’ясо
Страва
Верхній/Нижній на‐
грів
Вентилятор
Час (у
хв.)
Комента‐
рі
Темпера‐ Положен‐ Темпера‐ Положен‐
тура (°C) ня поли‐ тура (°C) ня поли‐
ці
ці
Яловичи‐
на
200
2
190
2
50 - 70
На комбі‐
нованій
решітці
Свинина
180
2
180
2
90 - 120
На комбі‐
нованій
решітці
Телятина
190
2
175
2
90 - 120
На комбі‐
нованій
решітці
Англійсь‐
кий рост‐
біф, із
кров’ю
210
2
200
2
50 - 60
На комбі‐
нованій
решітці
Англійсь‐
кий рост‐
біф, по‐
мірне
просма‐
ження
210
2
200
2
60 - 70
На комбі‐
нованій
решітці
Англійсь‐ 210
кий рост‐
біф, до‐
бре про‐
смаження
2
200
2
70 - 75
На комбі‐
нованій
решітці
Свиняча
лопатка
180
2
170
2
120 - 150
Із шкіркою
Свинина,
гомілка
180
2
160
2
100 - 120
2 шматки
Баранина 190
2
175
2
110 - 130
Ніжка
Курка
220
2
200
2
70 - 85
Ціла
Індичка
180
2
160
2
210 - 240
Ціла
Качка
175
2
220
2
120 - 150
Ціла
Гуска
175
2
160
1
150 - 200
Ціла
Кролик
190
2
175
2
60 - 80
Нарізаний
шматками
Заєць
190
2
175
2
150 - 200
Нарізаний
шматками
24
www.electrolux.com
Страва
Верхній/Нижній на‐
грів
Вентилятор
Час (у
хв.)
Комента‐
рі
90 - 120
Цілий
Час (у
хв.)
Комента‐
рі
Темпера‐ Положен‐ Темпера‐ Положен‐
тура (°C) ня поли‐ тура (°C) ня поли‐
ці
ці
Фазан
190
2
175
2
Риба
Страва
Верхній/Нижній на‐
грів
Вентилятор
Темпера‐ Положен‐ Темпера‐ Положен‐
тура (°C) ня поли‐ тура (°C) ня поли‐
ці
ці
Форель / 190
Морський
лящ
2
175
2
40 - 55
3 – 4 Риба
Тунець /
Лосось
2
175
2
35 - 60
4–6 шма‐
точків фі‐
ле
190
9.7 Гриль
Попередньо прогрійте
порожню духову шафу
протягом 3 хв., перш ніж
готувати.
Страва
Кількість
Шт.
(г)
Темпера‐ Час (у хв.)
тура (°C)
З одного З іншого
боку
боку
Положен‐
ня поли‐
ці
Стейки з
філе
4
800
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Біфштекс
4
600
макс.
10 - 12
6-8
4
Сосиски
8
-
макс.
12 - 15
10 - 12
4
Відбивні
4
зі свинини
600
макс.
12 - 16
12 - 14
4
Курка
(розділе‐
на на 2
частини)
2
1000
макс.
30 - 35
25 - 30
4
Кебаб
4
-
макс.
10 - 15
10 - 12
4
УКРАЇНСЬКА
Страва
Кількість
Шт.
(г)
Темпера‐ Час (у хв.)
тура (°C)
З одного З іншого
боку
боку
Куряча
грудинка
4
400
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Гамбур‐
гер
6
600
макс.
20 - 30
-
4
Рибне фі‐ 4
ле
400
макс.
12 - 14
10 - 12
4
Грінки з
4-6
бутер‐
бродною
начинкою
-
макс.
5-7
-
4
Грінки
-
макс.
2-4
2-3
4
4-6
Положен‐
ня поли‐
ці
9.8 Турбо-гриль
Яловичина
Страва
Кількість
Температура Час (у хв.)
(°C)
Положення
полиці
Ростбіф або фі‐
ле, ледь просма‐
жене1)
на 1 см тов‐
щини
190–200
5–6
1 або 2
Ростбіф або фі‐
ле, помірного
просмаження1)
на 1 см тов‐
щини
180–190
6–8
1 або 2
Ростбіф або фі‐
ле, добре засма‐
жене1)
на 1 см тов‐
щини
170–180
8–10
1 або 2
1) Попередньо розігрійте духову шафу.
Свинина
Страва
Кількість (кг) Температура Час (у хв.)
(°C)
25
Положення
полиці
Лопатка, ошийок, 1–1,5
окіст
160–180
90–120
1 або 2
Відбивна, ребер‐
ця
1–1,5
170–180
60–90
1 або 2
М’ясні хлібці
0,75–1
160–170
50–60
1 або 2
26
www.electrolux.com
Страва
Кількість (кг) Температура Час (у хв.)
(°C)
Положення
полиці
Рулька свиняча
(попередньо від‐
варена)
0,75–1
1 або 2
150–170
90–120
Телятина
Страва
Кількість (кг)
Температура
(°C)
Час (у хв.)
Положення
полиці
Смажена те‐
лятина
1
160–180
90–120
1 або 2
160–180
120–150
1 або 2
Температура
(°C)
Час (у хв.)
Положення
полиці
Кострець ягня‐ 1–1,5
ти, печеня з
ягняти
150–170
100–120
1 або 2
Ягняча спинка 1–1,5
160–180
40–60
1 або 2
Температура
(°C)
Час (у хв.)
Положення
полиці
30–50
1 або 2
Рулька теляча 1,5–2
Баранина/ягнятина
Страва
Кількість (кг)
Домашня птиця
Страва
Кількість (кг)
Порції свійсь‐
кої птиці
0,2–0,25 кожна 200–220
Половина кур‐ 0,4–0,5 кожна
ки
190–210
35–50
1 або 2
Курка, пулярка 1–1,5
190–210
50–70
1 або 2
Качка
1,5–2
180–200
80–100
1 або 2
Гуска
3,5–5
160–180
120–180
1 або 2
Індичка
2,5–3,5
160–180
120–150
1 або 2
Індичка
4–6
140–160
150–240
1 або 2
Страва
Кількість (кг)
Температура
(°C)
Час (у хв.)
Положення
полиці
Ціла риба
1–1,5
210–220
40–60
1 або 2
Риба на парі
УКРАЇНСЬКА
27
9.9 Випічка У Режимі
Конвекції
Без зайвої потреби не
відчиняйте дверцята
приладу під час готування.
Страва
Температура
(°C)
Час (у хв.)
Положення
полиці
Запіканка з макаронів
190 - 200
45 - 55
2
Картопляна запіканка (гратен)
160 - 170
60 - 75
2
Муссака
180 - 200
75 - 90
2
Лазанья
160 - 170
55 - 70
2
Каннеллоні
170 - 190
65 - 75
2
Хлібний пудинг
150 - 160
75 - 90
2
Рисовий пудинг
170 - 190
45 - 60
2
Яблучний торт
150 - 160
75 - 85
2
Білий хліб
180 - 190
50 - 60
2
9.10 Розморожування
Страва
Кількість Час розмо‐ Час подальшо‐ Коментарі
(г)
рожування го розморожу‐
(хв.)
вання (хв.)
Курка
1000
100 - 140
20 - 30
Покладіть курку на пе‐
ревернуте блюдце,
розміщене на великій
тарілці. Через полови‐
ну заданого часу пере‐
верніть.
М’ясо
1000
100 - 140
20 - 30
Через половину зада‐
ного часу переверніть.
М’ясо
500
90 - 120
20 - 30
Через половину зада‐
ного часу переверніть.
Форель
150
25 - 35
10 - 15
-
Полуниці
300
30 - 40
10 - 20
-
Масло
250
30 - 40
10 - 15
-
Вершки
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Вершки добре збива‐
ються, навіть якщо на‐
явні не до кінця розмо‐
рожені згустки.
28
www.electrolux.com
Страва
Кількість Час розмо‐ Час подальшо‐ Коментарі
(г)
рожування го розморожу‐
(хв.)
вання (хв.)
Печиво
1400
60
60
9.11 Суха пара — Вентилятор
•
•
Накривайте деки жиронепроникним
папером або пергаментом для
випікання.
Для покращення результату
вимкніть духову шафу через
половину заданого часу, відчиніть
дверцята і залиште прилад для
охолодження на ніч, щоб
завершити процес сушіння.
Овочі
Страва
Температура
(°C)
Час (год)
Квасоля
60 - 70
Перець
Положення полиці
Положення 1
Положення 2
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Овочі для супу 60 - 70
5-6
3
1/4
Гриби
50 - 60
6-8
3
1/4
Зелень/Трави
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Час (год)
Положення полиці
Сливи
60 - 70
Абрикоси
Яблука, нарі‐
зані
Груші
Фрукти
Страва
Положення 1
Положення 2
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
3
1/4
9.12 Вентилятор + Парa
Торти й випічка
Страва
Темпера‐
тура (°C)
Час (у хв.)
Поло‐
ження
полиці
Коментарі
Яблучний пи‐
ріг1)
160
60-80
2
У формі для випікання
тортів діаметром 20 см
Тарти
175
30-40
2
У формі для випікання
тортів діаметром 26 см
УКРАЇНСЬКА
29
Страва
Темпера‐
тура (°C)
Час (у хв.)
Поло‐
ження
полиці
Коментарі
Фруктовий пиріг
160
80-90
2
У формі для випікання
тортів діаметром 26 см
Бісквіт
160
35-45
2
У формі для випікання
тортів діаметром 26 см
Панетоне (пиріг
із фруктами й
родзинками)1)
150-160
70-100
2
У формі для випікання
тортів діаметром 20 см
Кекс із родзин‐
ками1)
160
40-50
2
У формі для випікання
хліба
Тістечка
150-160
25-30
3 (2 і 4)
На деку для випічки
Печиво
150
20-35
3 (2 і 4)
На деку для випічки
Солодкі здобні
булочки1)
180-200
12-20
2
На деку для випічки
Бріош1)
180
15-20
3 (2 і 4)
На деку для випічки
1) Попередньо розігрівайте духову шафу протягом 10 хвилин.
Хліб і піца
Страва
Кількість
(г)
Білий хліб1) 1000
Температу‐ Час (у хв.)
ра (°C)
Положення Коментарі
полиці
180-190
45-60
2
1-2 буханки,
500 г кожна
Рулет1)
500
190-210
20-30
2 (2 і 4)
6-8 шт. на
деку для
випічки
Піца1)
-
200-220
20-30
2
На деку для
випічки
1) Попередньо розігрівайте духову шафу протягом 10 хвилин.
Відкриті пироги
Страва
Температу‐ Час (у
ра (°C)
хв.)
Положен‐ Коментарі
ня полиці
Фаршировані
овочі
170-180
30-40
1
У формі
Лазанья
170-180
40-50
2
У формі
Картопля в пані‐ 160-170
ровці
50-60
1 (2 і 4)
У формі
30
www.electrolux.com
М’ясо
Страва
Кількість (г)
Темпе‐
ратура
(°C)
Час (у
хв.)
Положен‐ Коментарі
ня полиці
Запечена сви‐ 1000
нина
180
90-110
2
На комбінова‐
ній решітці
Телятина
1000
180
90-110
2
На комбінова‐
ній решітці
Ростбіф — не‐ 1000
просмажений
210
45-50
2
На комбінова‐
ній решітці
Ростбіф — се‐ 1000
редньо про‐
смажений
200
55-65
2
На комбінова‐
ній решітці
Ростбіф —
просмажений
1000
190
65-75
2
На комбінова‐
ній решітці
Баранина
1000
175
110-130
2
Ніжка
Курка
1000
200
55-65
2
Ціла
Індичка
4000
170
180-240
2
Ціла
Качка
2000-2500
170-180
120-150
2
Ціла
Гуска
3000
160-170
150-200
1
Ціла
Кролик
-
170-180
60-90
2
Нарізаний
шматками
Риба
Страва
Кіль‐
кість
(г)
Темпера‐
тура (°C)
Час (у
хв.)
Положен‐ Коментарі
ня полиці
Форель
1500
180
25-35
2
3-4 рибини
Тунець
1200
175
35-50
2
4-6 шматочків філе
Хек
-
200
20-30
2
-
Повторне нагрівання на парі
Страва
Температу‐
ра (°C)
Час (у хв.)
Положен‐ Коментарі
ня полиці
Запіканка/
Гратен1)
140
15-25
2
Розігрівати на тарілці
Паста й соус1)
140
10-15
2
Розігрівати на тарілці
Гарніри (напри‐ 140
клад, рис, карто‐
пля, паста)1)
10-15
2
Розігрівати на тарілці
УКРАЇНСЬКА
31
Страва
Температу‐
ра (°C)
Час (у хв.)
Положен‐ Коментарі
ня полиці
Страви на одну
тарілку1)
140
10-15
2
Розігрівати на тарілці
М’ясо1)
140
10-15
2
Розігрівати на тарілці
Овочі1)
140
10-15
2
Розігрівати на тарілці
1) Попередньо розігрівайте духову шафу протягом 10 хвилин.
9.13 Таблиця термощупа
Страва
Внутрішня температура
страви (°C)
Смажена телятина
75–80
Теляча рулька
85–90
Англійський ростбіф, із кров’ю
45–50
Англійський ростбіф, помірне просмаження
60–65
Англійський ростбіф, добре просмаження
70 - 75
Лопатка свинна
80–82
Гомілка свинна
75–80
Баранина/Ягнятина
70–75
Курка
98
Заєць
70–75
Форель/Морський лящ
65–70
Тунець/Лосось
65–70
10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
10.1 Примітки щодо чищення:
•
•
•
Помийте лицьову панель приладу
м’якою ганчіркою, використовуючи
теплу воду із засобом для чищення.
Металеві поверхні слід чистити за
допомогою спеціального засобу для
чищення.
Чистьте внутрішню камеру
пристрою після кожного
•
•
•
використання. Накопичення жиру й
інших залишків їжі може призвести
до загоряння. Для піддону гриля
цей ризик іще вищий.
Для усунення стійких забруднень
використовуйте спеціальний
очисник для духових шаф.
Після кожного використання мийте
та просушуйте всі аксесуари.
Використовуйте м’яку ганчірку та
теплу воду із засобом для чищення.
Аксесуари з антипригарним
покриттям забороняється мити з
використанням агресивних засобів
чи гострих предметів, а також у
32
www.electrolux.com
посудомийній машині. Це може
пошкодити антипригарне покриття.
10.2 Прилади з нержавіючої
сталі або алюмінію
Дверцята духовки слід
чистити лише вологою
ганчіркою або губкою.
Протріть їх насухо м’якою
ганчіркою.
Не використовуйте сталеві
губки, кислоти чи абразивні
матеріали, оскільки вони
можуть пошкодити
поверхню духової шафи.
Для очищення панелі
керування духової шафи
діють попередження,
аналогічні
вищезазначеним.
10.3 Чищення ущільнювача
дверцят
•
•
2. Потягніть задню частину підставки
для поличок від бокової стінки і
зніміть її.
1
2
Для вставлення підставок для поличок
виконайте вищенаведену процедуру у
зворотній послідовності.
Штифти на телескопічних
рейках для поличок
повинні бути направлені
вперед частиною, що
виступає.
10.5 Чищення резервуара для
води
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не наливайте воду в
резервуар протягом
процедури чищення.
Регулярно перевіряйте ущільнювач
дверцят. Ущільнювач дверцят
розташований навколо рами
камери духовки. Не користуйтеся
приладом у разі пошкодження
ущільнювача дверцят. Зверніться
до служби технічної підтримки.
Перш ніж починати чищення
ущільнювача дверцят, ознайомтесь
із загальною інформацією про
чищення приладу.
У процесі чищення вода
може капати з отвору для
пари в камеру духової
шафи. Щоб вода не
попадала на дно духової
шафи, встановіть піддон
на полицю безпосередньо
під отвором для пари.
10.4 Виймання опор поличок
Щоб почистити духову шафу, вийміть
опори для полиць і.
1. Спочатку потягніть передню
частину підставки для полички від
бокової стінки.
Через певний час у духовій шафі може
з’явитися вапняний наліт. Щоб
запобігти цьому, почистіть компоненти
духової шафи, які генерують пару.
Щоразу після готування на парі
необхідно зливати воду з резервуара.
Типи води
•
•
М’яка вода з невеликим вмістом
вапна — рекомендується
виробником, можна рідше
виконувати процедуру очищення.
Водопровідна вода — можна
використовувати, якщо ваш водогін
оснащений пристроєм для
очищення чи пом’якшення води.
УКРАЇНСЬКА
•
Жорстка вода з великим вмістом
вапна — не впливає на роботу
33
приладу, але необхідно частіше
виконувати чищення.
ТАБЛИЦЯ КІЛЬКОСТІ КАЛЬЦІЮ ЗА ДАНИМИ ВООЗ (Всесвітня організація
охорони здоров’я)
Відкладення
кальцію
Жорсткість води
Класифікація
води
Проводьте
видалення
вапняного на‐
льоту кожні
(Французькі
градуси)
(Німецькі гра‐
дуси)
0–60 мг/л
0-6
0-3
М’яка
75 циклів —
2,5 місяці
60–120 мг/л
6 - 12
3-7
Середньої
жорсткості
50 циклів — 2
місяці
120–180 мг/л
12 - 18
8 - 10
Жорстка (з ви‐ 40 циклів —
соким вмістом 1,5 місяці
вапна)
понад 10
Дуже жорстка
понад 180 мг/л понад 18
1. Налийте в резервуар 850 мл води і
50 мл (5 чайних ложок) лимонної
кислоти. Вимкніть духову шафу і
зачекайте приблизно 60 хвилин.
2. Увімкніть духову шафу і встановіть
функцію Вентилятор+Парa.
Встановіть температуру 230°C.
Через 25 хвилин вимкніть духову
шафу і дайте їй охолонути
протягом 15 хвилин.
3. Увімкніть духову шафу і встановіть
функцію Вентилятор+Парa.
Встановіть температуру від 130 °C
до 230 °C. Вимкніть духову шафу
через 10 хвилин.
Дочекайтеся, доки вона охолоне, після
чого продовжіть видалення вмісту
резервуара. Див. розділ
«Спорожнення резервуара для води».
4. Промийте резервуар для води і
видаліть вапняний наліт всередині
духової шафи за допомогою
ганчірки.
5. Вручну промийте зливний шланг
теплою водою з милом. Щоб
уникнути пошкодження, не
використовуйте кислоти, спреї та
інші засоби для чищення.
30 циклів — 1
місяць
10.6 Очищення дверцят
духової шафи
Дверцята духової шафи мають три
скляні панелі.Ви можете зняти
дверцята та внутрішні скляні панелі,
якщо вони потребують очищення.
Відчинені й не зняті з
духової шафи дверцята
можуть раптово закритися
під час спроби витягти
скляні панелі.
УВАГА
Не використовуйте прилад
без скляних панелей.
1. Повністю відчиніть дверцята й
утримуйте обидві завіси.
34
www.electrolux.com
4. Покладіть дверцята на стійку
поверхню, вкриту м’якою тканиною.
5. Візьміться з обох боків за
оздоблення (B) у верхній частині
дверцят і натисніть у напрямку до
середини, щоб вивільнити
прокладку.
2
B
1
2. Підніміть і поверніть важелі на
обох шарнірах.
3. Закрийте дверцята духової шафи
до першого фіксованого
положення (наполовину). Потім
потягніть дверцята вперед і
вийміть їх із гнізд.
6. Потягніть за оздоблення дверцят
спереду для того, щоб витягнути.
7. Утримуйте скляні панелі дверцят
за верхній край та обережно
витягніть їх по черзі. Починайте з
верхньої панелі. Переконайтеся в
тому, що скло повністю вийшло з
опор.
8. Для чищення панелі
використовуйте воду та мило.
Ретельно витріть скляні панелі
насухо.
Після завершення миття, установіть
скляні панелі та дверцята. Виконайте
зазначені вище дії у зворотній
послідовності.
Переконайтеся в тому, що скляні
панелі (A та B) встановлені у
правильному порядку.Перша панель
(А) декорована рамою. Зону з
трафаретним друком необхідно
повернути до внутрішньої сторони
дверцят. Після встановлення
переконайтеся, що поверхня рамки
скляної панелі (A) в області
трафаретного друку не шорстка на
дотик.
УКРАЇНСЬКА
A
35
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека ураження
електричним струмом!
Вийміть пробки перед тим,
як замінювати лампу.
Лампа та скляний плафон
можуть бути гарячими.
B
УВАГА
Завжди тримайте
галогенову лампу
ганчіркою, щоб запобігти
підгорянню залишків жиру
на лампі.
Переконайтеся в тому, що ви
правильно встановили середню скляну
панель.
A
B
10.7 Заміна лампи
Покладіть тканину на дно приладу. Це
попередить пошкодження скляного
плафону або внутрішньої камери.
1. Вимкніть прилад.
2. Вийміть пробки на електрощитку
або вимкніть автоматичний
вимикач.
Задня лампа
1. Поверніть скляний плафон проти
годинникової стрілки й зніміть його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампу відповідною
жаростійкою лампою, яка витримує
нагрівання до 300 °C.
4. Установіть скляний плафон.
11. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
11.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не вми‐
кається або не працює.
Духову шафу не під’єдна‐ Перевірте, чи правильно
но до мережі або під’єд‐
духову шафу під’єднано
нано неправильно.
до електромережі (див.
схему під’єднання, якщо
така є).
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Годинник не налаштова‐
но.
Налаштуйте годинник.
36
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Необхідні налаштування
не обрані.
Переконайтеся, що нала‐
штування правильні.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Автоматичне вимкнення
активовано.
Зверніться до розділу
«Автоматичне вимкнен‐
ня».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Блокування від дітей
увімкнено.
Зверніться до розділу
«Використання блокуван‐
ня від дітей».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запо‐
біжник перегорить ще
раз, зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
Лампа не працює.
Лампа несправна.
Замініть лампу.
Термощуп не працює.
Штекер термощупа не‐
Вставте штекер термощу‐
правильно встановлена в па якнайдалі в гніздо.
гнізді.
У духовій шафі з’явилася Забагато води в резер‐
вода.
вуарі.
Вимкніть духову шафу й
витріть воду ганчіркою
або губкою.
Не працює функція при‐
готування на парі.
Вапняний наліт блокує
отвір.
Перевірте отвір для вихо‐
ду пари. Видаліть вапно.
Не працює функція при‐
готування на парі.
У резервуарі немає води.
Заповніть резервуар во‐
дою.
Щоб спорожнити резер‐
У духовій шафі утворився
вуар для води, потрібно
вапняний наліт.
більше трьох хвилин, або
з отвору для пари витікає
вода.
Почистіть резервуар для
води. Див. розділ «Чи‐
щення резервуара для
води».
Страви готуються занад‐
то довго або занадто
швидко.
Температура занадто ви‐ За потреби скоригуйте
сока або занадто низька. температуру. Використо‐
вуйте рекомендації посіб‐
ника з експлуатації.
Пара й конденсат осіда‐
ють на їжу та внутрішню
поверхню духової шафи.
Ви тримаєте блюдо в ду‐
ховій шафі занадто до‐
вго.
На дисплеї з’являється
«С2».
Ви бажаєте ввімкнути
Витягніть штекер термо‐
функцію «Розморожуван‐ щупа з розетки.
ня», але не витягли з ро‐
зетки штекер термощупа.
Не залишайте їжу в духо‐
вій шафі довше ніж на
15–20 хвилин після за‐
вершення приготування.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина
Вирішення
На дисплеї відображаєть‐ Збій постачання електро‐ •
ся код помилки, якої не‐
струму.
має в таблиці.
•
Пристрій увімкнено, але
він не нагрівається. Вен‐
тилятор не працює. На
дисплеї з’являється
"Demo".
Увімкнено демонстрацій‐
ний режим.
37
Вимкніть духову шафу
через запобіжник або
безпечним вимикачем
у коробці запобіжника.
Якщо код помилки
знову з’являється на
дисплеї, зверніться до
сервісного центру.
1. Дезактивуйте духову
шафу.
2. Натисніть і утримуйте
кнопку .
3. Перша цифра на
дисплеї та індикатор
Demo почнуть блима‐
ти.
4. Щоб змінити значен‐
ня, введіть код 2468,
натискаючи кнопку
або , і натисніть
для підтвердження.
5. Наступна цифра по‐
чне блимати.
6. Demo режим буде
дезактивовано, коли
ви підтвердите оста‐
нню цифру, за умови,
що код правильний.
11.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери приладу. Не
знімайте табличку з технічними
даними з передньої рами камери
приладу.
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
38
www.electrolux.com
12. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.2 Кріплення духової шафи
до меблів
12.1 Вбудовування в кухонні
меблі
A
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
12.3 Під’єднання до
електромережі
594
5
3
Виробник не несе
відповідальності в разі
порушення користувачем
правил техніки безпеки,
викладених у розділі
«Інформація з техніки
безпеки».
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
Пристрій оснащено електричним
кабелем із вилкою.
12.4 Кабель
594
5
3
Типи кабелів для встановлення або
заміни:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Перетин кабелю підбирайте у
відповідності до загальної потужності
(див. на табличці з технічними
даними). Також можна звернутися до
нижченаведеної таблиці:
Загальна потуж‐
ність (Вт)
Перетин кабелю
(мм²)
макс. 1380
3 x 0.75
макс. 2300
3x1
макс. 3680
3 x 1.5
УКРАЇНСЬКА
Зелений/жовтий кабель заземлення
має бути на 2 см довший, ніж кабель
39
фази і нейтральний кабель (синій та
коричневий).
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
13.1 Технічні дані
Напруга
220–240 В
Частота
50 / 60 Гц
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
867340391-B-282017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising