Electrolux EOC6801AOX User manual

Electrolux EOC6801AOX User manual
EOC6801
SV ÅNGUGN
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION................................................................................ 3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.............................................................................. 4
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................... 7
4. KONTROLLPANELEN..........................................................................................7
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.............................................. 9
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER........................................................................................ 14
8. AUTOMATISKA PROGRAM...............................................................................16
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.......................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER...................................................................................20
11. TRICKS OCH TIPS.......................................................................................... 21
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..........................................................................35
13. FELSÖKNING.................................................................................................. 39
14. INSTALLATION................................................................................................41
15. ENERGIEFFEKTIVITET.....................................................................................42
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
5
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för brännskador
och skador på produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna produktens lucka försiktigt
efter ångkokning.
6
www.electrolux.com
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
•
•
•
•
2.6 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnen:
– alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är
igång.
•
Produkten blir mycket het och varmluft
kommer ut ur de främre kylningshålen.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och efter
varje Pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av Pyrolytisk rengöring i
alla Pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för människor,
inklusive barn eller personer med
sjukdom.
2.7 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
SVENSKA
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.8 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
12
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Tillbehör
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Tömningsslang
Vattenutloppsventil
Ugnsnivåer
Ånginlopp
• Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2 3 4 5
7
6
7 8 9 10 11
8
www.electrolux.com
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
Funktion
Kommentar
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja
ett värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp. Tryck
på touch-kontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp.
Tänd eller släck lampan genom att trycka på
touch-kontrollen i 3 sekunder.
Hem-knapp
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa
huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen:
Snabbstart.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touchkontrollen för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås, Favorit Program, Heat+Hold, Set
+ Go. Du kan också ändra inställningarna för
matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
4
5
-
6
7
8
9
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Tillagningsfunktion
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
9
SVENSKA
Övriga kontrollampor på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering för snabbuppvärmning
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display, ljusstyrka
i display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
10
www.electrolux.com
5.3 Inför första användingen skall
ugnarna "brännas av"
Starta produkten tom för att bränna bort
eventuellt fett från tillverkningen.
1. Ställ in funktionen: Över/Undervärme
och maxtemperatur.
2. Låt produkten stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen: Varmluft
och
maxtemperatur.
4. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är
helt normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
.
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Pyrolys
Pyrolysrengöring.
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra
ugnsinställningar.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
Undermenyer för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Set + Go
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Set + Go.
SVENSKA
Symbol
11
Undermeny
Beskrivning
Heat+Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Heat+Hold.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera ljudet för på/av-touchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Påminnelse Rengöring
Påminner dig om när produkten behöver rengöras.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
6.3 Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen
på 20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över/
Undervärme.
Varmluft + Ånga
För att ånga rätter. Använd den här funktionen
för att minska längden på tillagningstiden och
bevara vitaminer och näringsämnen i maten. Välj
funktionen och ställ in temperaturen på mellan
130 °C och 230 °C.
Pizza/Paj
För att laga pizza, quiche eller paj med ånga.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
12
www.electrolux.com
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.
Varmluft + ånga
För att spara energi när du bakar och tillagar torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form på
en nivå i ugnen. Denna funktion användes för
att definiera energieffektivitetsklass enligt
EN50304.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Tillagningstiden
måste ställas in först. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med motsvarande funktion.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på
1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Uppvärmning
För att värma maten direkt på tallriken.
6.4 Special
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
SVENSKA
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater,
zucchini, svamp).
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
6.5 Aktivera en
tillagningsfunktion
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Ställ en tillagningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
för att bekräfta.
6.6 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat (avsaltat)
eller destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Laga maten i rätt kokkärl.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan med 900 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 55 - 60
minuter.
4. Tryck in vattenlådan i sitt ursprungliga
läge.
5. Aktivera produkten.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
13
.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Avaktivera produkten.
9. Töm vattenlådan när tillagningen med
ångfunktion är klar.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattenlådan.
Låt produkten torka helt med luckan
öppen.
VARNING!
Vänta minst 60 minuter efter
varje användningstillfälle av
tillagning med ånga för att
förhindra att hett vatten
kommer ut ur
vattenutloppsventilen.
6.7 Indikator för "Vattentanken
är tom"
På displayen visas: Vatten krävs och en
ljudsignal hörs när tanken är tom och
måste fyllas på.
Se avsnittet "Ångkokning" för mer
information.
6.8 Indikator för "Vattentanken
är full"
När displayen visar: Vattentanken är full,
kan du använda ångkokning.
14
www.electrolux.com
En ljudsignal hörs när tanken är full.
Om du häller för mycket
vatten i tanken flyttar
säkerhetsutloppet
överskottsvattnet till ugnens
botten.
Ta bort vattnet med en
svamp eller en duk.
6.9 Tömning av vattentanken
FÖRSIKTIGHET!
Se till att produkten har
svalnat innan du tömmer
vattentanken.
1. Förbered tömningsslangen (C), som
finns i samma förpackning som
användarmanualen. Sätt kontakten (B)
på en av tömningsslangens ändar.
3. Öppna ugnsluckan och sätt kontakten
(B) i utloppsventilen (A).
4. Tryck in kontakten igen och igen när
du tömmer vattentanken.
Tanken kan ha lite vatten
kvar när displayen visar:
Vatten krävs.
Vänta tills vattenflödet
från vattenutloppsventilen
har avstannat.
5. Ta bort kontakten från ventilen när
vattnet slutat flöda.
Återanvänd inte vattnet för att
fylla vattentanken igen.
6.10 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
A
B
6.11 Indikering för
snabbuppvärmning
C
Den minskar uppvärmningstiden.
För att aktivera funktionen, håll intryckt i
3 sekunder. Uppvärmningsindikeringen
växlar.
6.12 Restvärme
2. Sätt den andra änden av
tömningsslangen (C) i en behållare.
Sätt den i ett lägre läge än
utloppsventilen (A).
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
Använd
på
och
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna
för att starta.
SVENSKA
Klockfunktion
15
Tillämpning
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills tiden
är avslutad (3 - 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
• Innan du använder
funktionerna: Koktid,
Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen
och temperaturen.
Produkten stängs av
automatiskt.
• Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt, om du
vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en
bestämd tid senare.
• Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre än
80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras
när bakningen eller stekningen avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen i
menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills displayen
4. Tryck på
visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på någon
touchkontroll.
16
www.electrolux.com
3. Ställ in längden på funktionen.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att aktivera eller
avbryta.
för att
4. Tryck på
.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
för att bekräfta.
8.1 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept som
du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten använder
de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk. Tryck
på
för att bekräfta.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
för att
vikten på maten. Tryck på
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
eller
för att ändra
Tryck på
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en touch-kontroll
för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
8.2 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den måste
man mata in matens vikt.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
SVENSKA
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget
längst upp i ugnsutrymmet.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Tillbehör för tillagning med
ånga
Ångtillbehören medföljer inte.
Kontakta din lokala
återförsäljare för mer
information.
Lågkaloriformen för tillagning med
ångfunktionerna
Formen består av en glasskål, ett lock
med ett hål för injektorröret (C) och en
stålgrill att sätta i botten på formen.
Glasskål (A)
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol.
eller
på mindre än
4. Tryck på
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
Lock (B)
17
18
www.electrolux.com
Injektorn och injektorröret
C
D
"C" är injektorröret för ångkokning, "D" är
injektorn för direkt ångkokning.
• Häll inte kalla vätskor i formen när den
är het.
Injektorrör (C)
• Använd inte formen på en het kokyta.
Injektor för direkt ångkokning (D)
Stålgrill (E)
• Sätt inte den heta formen på kalla /
våta ytor.
• Rengör inte formen med slipande
medel, skurmedel eller skurpulver.
SVENSKA
9.3 Ångkokning i en
lågkaloriform
Lägg maten på stålgrillen i formen och sätt
på locket.
1. Sätt injektorröret i det speciella hålet i
locket till lågkaloriformen.
C
19
VARNING!
Var försiktig om du använder
injektorn när ugnen är på.
Använd alltid ugnsvantar om
du ska vidröra injektorn när
ugnen är varm. Ta alltid ut
injektorn ur ugnen när du inte
använder en ångfunktion.
Injektorröret är specialgjort för
kokning och innehåller inga
farliga material.
1. Sätt injektorn (D) i injektorröret (C).
Anslut den andra änden till
ånginloppet.
2. Sätt formen på den andra ugnsnivån
räknat nerifrån.
3. Sätt den andra änden av injektorröret i
ånginloppet.
Se till att injektorröret inte viks eller att det
vidrör något värmeelement högst upp i
ugnen.
4. Ställ in ugnen på ångkokning.
9.4 Direkt ångkokning
Lägg maten på stålgrillen i formen. Tillsätt
lite vatten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte locket på
formen.
2. Sätt formen på den första eller andra
ugnsnivån räknat nerifrån.
Se till att injektorröret inte viks eller att det
vidrör något värmeelement högst upp i
ugnen.
3. Ställ in ugnen på ångkokning.
Vid tillagning av t.ex. kyckling, anka,
kalkon och större fiskar ska injektorn (D)
sättas in direkt i den tomma delen av
köttet. Hålen får inte blockeras.
20
www.electrolux.com
För mer information om ångkokning, se
tillagningstabellerna för ångkokning i
avsnittet "Råd och tips".
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
10.2 Använda barnlåset
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
för att bekräfta.
5. Tryck på
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favorit Program.
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan
automatiskt.
Ett meddelande visas på
displayen när du trycker på
en touchkontroll.
1. Slå på produkten.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
barnlåsfunktionen.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt. Du
kan bara aktivera den när produkten är
igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Om pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och en
symbol i form av en nyckel
visas på displayen.
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande. Tryck
på
igen och sedan på
bekräfta.
för att
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras även funktionen.
för att bekräfta.
3. Tryck på
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
10.4 Set + Go
5. Tryck på
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favorit Program.
SVENSKA
använda det senare genom att trycka på
en touchkontroll.
1. Aktivera produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
21
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
10.6 Ljusstyrka i display
flera gånger tills displayen
5. Tryck på
visar: Set + Go.
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
6. Tryck på
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
för att bekräfta.
Tryck på en touchkontroll (utom för ) för
att starta funktionen: Set + Go. Den
inställda tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan man
aktivera och inaktivera
funktionen: Set + Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
10.7 Kylfläkt
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - max.
1.5
10.8 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Allmän information
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig på
utsidan. Det gör att tillagningstiden och
22
www.electrolux.com
energiåtgången minskas till ett
minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller
på glasluckorna. Det är helt normalt.
Stå alltid en bit ifrån produkten när du
öppnar produktens lucka vid
matlagning. Kör ugnen i 10 minuter
innan du börjar laga mat, för att minska
kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte komponenterna med folie när
du lagar mat. Detta kan förändra
tillagningsresultaten och skada
emaljen.
11.2 Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla
lite vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
11.4 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
11.3 Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att
ta bort.
11.5 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Kommentar
Recept där 170
vispning
ingår
2
160
3 (2 och 4) 45 - 60
I kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4) 20 - 30
I kakform
Cheesecake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelkaka1)
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kakformar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
SVENSKA
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Syltpaj
170
2
165
Sockerkaka
170
2
Fruktkaka1)
160
Russinkaka1)
23
Tid (min)
Kommentar
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
175
1
160
2
50 - 60
I en brödform
Muffins en nivå1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en bakplåt
Muffins två nivåer1)
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
Muffins tre nivåer1)
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Småka140
kor / mördegsremsor - en nivå
3
140 - 150
3
25 - 45
På en bakplåt
Småkakor / mördegsremsor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
Småkakor / mördegsremsor - tre nivåer
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger - 120
en nivå
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger - två nivåer1)
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Bullar1)
190
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Bakelser en nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Bakelser två nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbotten1)
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
Tid (min)
Kommentar
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Franskbröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödform
Småfranska 1)
190
2
180
2 (2 och 4) 25 - 40
6-8
stycken på
en bakplåt
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller
en djup
form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
Tid (min)
Kommentar
40 - 50
I form
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Pajdeg
200
180
2
2
SVENSKA
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
25
Tid (min)
Kommentar
Vegetarisk 200
paj
2
175
2
45 - 60
I form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Tid (min)
Kommentar
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På galler
Rostbiff,
röd
210
2
200
2
50 - 60
På galler
Rostbiff,
medium
210
2
200
2
60 - 70
På galler
Rostbiff,
välstekt
210
2
200
2
70 - 75
På galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
26
www.electrolux.com
Fisk
Livsmedel
Över/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommentar
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Tempera- Falsnivå
tur (°C)
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax 190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
11.6 Min grill
Förvärm den tomma ugnen i
3 minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
(g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
1:a sidan
Antal
Filéer
2:a sidan
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkotletter
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
4-6
smörgåsar
-
max.
5-7
-
4
Rostat
bröd
-
max.
2-4
2-3
4
4-6
Falsnivå
SVENSKA
11.7 Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff eller filé, röd1)
per cm höjd
190 - 200
5-6
1 eller 2
Rostbiff eller filé,
medium1)
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
Engelsk rostbiff eller filé, välstekt1)
per cm höjd
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotlett, revbenssp- 1 - 1.5
jäll
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med 1 - 1.5
ben, lammstek
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Lamm
Livsmedel
Fågel
27
28
www.electrolux.com
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Livsmedel
Mängd (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
Fisk
11.8 Varmluft + ånga
Öppna bara produktluckan
vid behov under tillagning.
Livsmedel
Typ av mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronpudding
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
2
Desserter
180 - 200
45 - 60
2
Kaka i ringform, mjuk kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
2
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
3
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
11.9 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och
150 °C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
SVENSKA
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
29
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in rätt
slutkärntemperatur.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.10 Upptining
Livsmedel
Mängd
(g)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
11.11 Konservering
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C (se
tabellen).
30
www.electrolux.com
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.12 Torkning
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
SVENSKA
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Falsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
11.13 Varmluft + Ånga
Kakor och bakverk
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Äppelkaka1)
160
60 - 80
2
I 20 cm kakform
Paj
175
30 - 40
2
I 26 cm kakform
Fruktkaka
160
80 - 90
2
I 26 cm kakform
Sockerkaka
160
35 - 45
2
I 26 cm kakform
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I 20 cm kakform
Russinkaka1)
160
40 - 50
2
I en brödform
Muffins
150 - 160
25 - 30
3 (2 och
4)
På en bakplåt
Småkakor
150
20 - 35
3 (2 och
4)
På en bakplåt
Söta bullar1)
180 - 200
12 - 20
2
På en bakplåt
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 och
4)
På en bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kommentar
Fyllda med grönsaker
170 - 180
30 - 40
1
I form
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
I form
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
1 (2 och 4)
I form
31
32
www.electrolux.com
Kött
Livsmedel
Mängd (g)
Temperatur (°C)
Tid (min) Falsnivå
Kommentar
Fläskstek
1000
180
90 - 110
2
På galler
Kalv
1000
180
90 - 110
2
På galler
Rostbiff - blodig 1000
210
45 - 50
2
På galler
Rostbiff - rosa
1000
200
55 - 65
2
På galler
Rostbiff - välstekt
1000
190
65 - 75
2
På galler
Lamm
1000
175
110 - 130 2
Lägg
Kyckling
1000
200
55 - 65
2
Hel
Kalkon
4000
170
180 - 240 2
Hel
Anka
2000 - 2500
170 - 180 120 - 150 2
Hel
Gås
3000
160 - 170 150 - 200 1
Hel
Kanin
-
170 - 180 60 - 90
Skuren i bitar
2
Fisk
Livsmedel
Mängd Tempera(g)
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Forell
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 fiskar
Tonfisk
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 filéer
Kummel
-
200
20 - 30
2
-
11.14 Tillagning i lågkaloriformen
Använda funktionen: Varmluft + Ånga.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Broccoli, buketter
130
20 - 25
2
Aubergine
130
15 - 20
2
Blomkål, buketter
130
25 - 30
2
Tomater
130
15
2
Sparris, vit
130
25 - 35
2
Sparris, grön
130
35 - 45
2
Zucchini, skivor
130
20 - 25
2
Morötter
130
35 - 40
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Fänkål
130
30 - 35
2
Kålrabbi
130
25 - 30
2
Paprika skuren i strimlor
130
20 - 25
2
Selleri, i skivor
130
30 - 35
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kokt skinka
130
55 - 65
2
Pocherat kycklingbröst
130
25 - 35
2
Kassler
130
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forell
130
25 - 30
2
Laxkotlett
130
25 - 30
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ris
130
35 - 40
2
Oskalade potatisar, medelstora
130
50 - 60
2
Kokad potatis, fjärdedelar
130
35 - 45
2
Polenta
130
35 - 45
2
Kött
Fisk
Smårätter
11.15 Pizza/Paj
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Pizza (tunn bot- 200 - 220
ten)
15 - 25
1
På en bakplåt
Pizza (med
mycket fyllning)
20 - 30
1
På en bakplåt
200 - 220
33
34
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Minipizza
200 - 220
15 - 20
1
På en bakplåt
Äppelkaka
150 - 170
50 - 70
1
I 20 cm kakform
Paj
170 - 190
35 - 50
1
I en kakform (diameter 26 cm)
Lökpaj
200 – 220
20 – 30
2
På en bakplåt
11.16 Uppvärmning
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Grytor/Gratänger
130
15 - 25
2
Pasta och såser
130
10 - 15
2
Tillbehör (t.ex. ris, potatis, pasta)
130
10 - 15
2
Maträtter på en tallrik
130
10 - 15
2
Kött
130
10 - 15
2
Grönsaker
130
10 - 15
2
11.17 Bröd
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Franskbröd
1000 g
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 stycken,
500 g per
styck
Bullar
500 g
190 - 210
20 - 30
2 (2 och 4)
6 - 8 stycken
på en bakplåt
Rågbröd
1000 g
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 stycken,
500 g per
styck
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
På en bakplåt
SVENSKA
35
11.18 Tabell matlagningstermometer
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Rostbiff, röd
45 - 50
Rostbiff, medium
60 - 65
Rostbiff, välstekt
70 - 75
Fläskbog
80 - 82
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
Hare
70 - 75
Laxöring/havsruda
65 - 70
Tonfisk/lax
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de kan
skada ugnens ytor. Rengör
ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
12.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
36
www.electrolux.com
1. Rengör luckans insida med varmt
vatten så att resterna inte bränner fast
på grund av varmluft.
2. Aktivera produkten och välj funktionen
på huvudmenyn: Pyrolys. Tryck på
för att bekräfta.
3. Ställ in längden på
rengöringsproceduren:
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.4 Pyrolys
Tillval
Beskrivning
Snabb
1 h för lätt
smutsad ugn
Normal
1,5 tim. för
vanlig mängd
smuts
Intensiv
2,5 tim. för
mycket smutsad ugn.
4. Tryck på
för att bekräfta.
När pyrolysrengöringen
startar låses produktens
lucka.
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
flyttbara ugnsstegar
Du kan avsluta
pyrolysrengöringen innan den
är klar genom att stänga av
produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Innan du kan starta
rengöringsproceduren måste
du se till att vattentanken är
tom. Se "Tömma
vattentanken".
VARNING!
När pyrolysrengöringen
avslutas är produkten väldigt
varm. Låt den svalna. Det
finns risk för att du bränner
dig.
Pyrolysrengöringen kan
inte starta:
När funktionen är avslutad är
luckan låst under
avsvalningen. Vissa av
produktens funktioner är inte
tillgängliga under
avsvalningsfasen.
• om du inte tog ut
matlagningstermometerns kontakt ur
uttaget.
• om du inte stängde luckan ordentligt.
Ta bort den värsta smutsen manuellt.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som funktionen: Pyrolys. Det
kan skada produkten.
12.5 Rengöring av vattentanken
VARNING!
Häll inte vatten i vattentanken
under rengöringsproceduren.
SVENSKA
Under rengöringsproceduren
kan det droppa lite vatten
från ånginloppet på
ugnsutrymmet. Sätt en
långpanna på nivån direkt
under ånginloppet för att
förhindra att vatten rinner ner
på ugnsutrymmets botten.
Efter ett tag kan det bildas kalkavlagringar
i ugnen. För att motverka detta, rengör de
delar av ugnen som genererar ånga. Töm
vattentanken efter varje tillagning med
ångfunktionen.
37
Typer av vatten
• Mjukt vatten med lågt kalkinnehåll
– tillverkaren rekommenderar detta
eftersom det minskar antalet
rengöringsprocedurer.
• Kranvatten – kan användas om din
vattenförsörjning hemma är försedd
med en vattenrenare.
• Hårt vatten med högt kalkinnehåll –
påverkar inte produktens prestanda,
men ökar antalet
rengöringsprocedurer.
TABELL ÖVER KALICUMMÄNGD ENLIGT WHO (Världshälsoorganisationen)
Kalciumavlagring
Vattenhårdhet
(Franska värden)
(Tyska värden)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Sötvatten eller
mjukt
75 cykler – 2,5
månader
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Medelhårt
50 cykler – 2
månader
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårt eller kalkrikt
40 cykler – 1,5
månader
över 180 mg/l
över 18
över 10
Mycket hårt
30 cykler – 1
månad
1. Fyll på vattentanken med 850 ml
vatten och 50 ml citronsyra (fem
teskedar). Stäng av ugnen och vänta i
cirka 60 minuter.
2. Slå på ugnen och ställ in funktionen:
Varmluft + Ånga. Ställ in temperaturen
på 230 °C. Stäng av den efter 25
minuter och låt den svalna i 15
minuter.
3. Slå på ugnen och ställ in funktionen:
Varmluft + Ånga. Ställ in temperaturen
på mellan 130 och 230 °C. Stäng av
den efter 10 minuter.
Låt den svalna och fortsätt avlägsna
tankinnehållet. Se "Tömma vattentanken".
4. Skölj ur vattentanken och avlägsna
kvarvarande kalkrester i ugnen med en
trasa.
5. Rengör avloppsröret för hand i varmt
vatten med tvål. För att förhindra
skador ska du inte använda syror,
sprejer eller liknande rengöringsmedel.
Vattenklassifi- Avkalka efter
kation
varje
12.6 Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor.Man kan ta
loss och rengöra ugnsluckan och de inre
glasrutorna.
Ugnsluckan kan plötsligt slå
igen om du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit
bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
38
www.electrolux.com
5. Frigör låssystemet och ta loss
glasrutorna.
2. Lyft och vrid handtagen på
gångjärnen.
6. Vrid de två fästanordningarna 90° och
ta bort dem från sina fästen.
90°
3. Stäng ugnsluckan halvvägs till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
7. Lyft först försiktigt och ta bort
glasrutorna en efter en. Börja med den
övre rutan.
1
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
2
8. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutorna
noga.
SVENSKA
Sätt tillbaka glasrutorna och ugnsluckan
när rengöringen är klar. Utför stegen ovan
i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B
och C) i rätt ordning. Mittrutan (B) har en
dekorativ ram. Screentrycksdelen ska vara
vänd mot luckans insida. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (B) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du vidrör
den.
A
B
C
12.7 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med en
trasa för att förhindra att fett
ska komma på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
Kontrollera att du sätter tillbaka mittrutan i
sätena på rätt sätt.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
39
40
www.electrolux.com
13.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Det finns vatten inne i ugnen.
Det är för mycket vatten i
vattentanken.
Stäng av ugnen och torka
upp vattnet med en trasa
eller svamp.
Ångfunktionen fungerar inte. Det finns inget vatten i tank- Fyll på vattentanken.
en.
Ångfunktionen fungerar inte. Kalk täpper igen hålet.
Kontrollera ångöppningen.
Avlägsna kalkavlagringarna.
Det tar mer än tre minuter
Det finns kalkavlagringar i
att tömma vattentanken el- ugnen.
ler det läcker vatten från ånginloppets öppning.
Rengör vattentanken. Se
"Rengör vattentanken".
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
SVENSKA
41
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
Produkten är på men värms Demoläget är aktiverat.
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
1. Avaktivera produkten.
2. Håll in
tills produkten
aktiveras och inaktiveras.
3. Håll samtidigt knapparoch
intryckta
na
tills en ljudsignal hörs.
"Demo" slocknar på
displayen.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Inbyggd
548 21
min. 550
600
558
114
16
20
min. 560
589
594
573
594
5
3
42
www.electrolux.com
14.3 Elektrisk installation
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte följs.
548 21
min. 550
558
16
20
590
114
min. 560
589
594
573
594
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
14.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte: H07
RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
5
3
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen:
14.2 Montering i skåp
A
B
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0,75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1,5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EOC6801AOX
Energiindex
88.2
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/under- 0.93 kWh/program
värme
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.75 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
38.7 kg
SVENSKA
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
•
15.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att förvärma den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till minst 3 - 10 minuter,
enligt längden på matlagningen,
innan matlagningstiden går ut.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
•
•
•
•
•
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen av
automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara
igång.
Matlagning med släckt lampa släck lampan under matlagning och
tänd den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla maten
varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
Eco-funktioner - se avsnittet
"Tillagningsfunktioner".
När du använder funktionen: Varmluft
+ ånga släcks lampan efter 30
sekunder. Du kan tända den igen när
det behövs.
När du använder Eco-funktionerna
släcks lampan. Du kan tända den igen
när det behövs.
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
43
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
867318011-A-462014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement