Electrolux | EOC6801AOX | User manual | Electrolux EOC6801AOX User Manual

Electrolux EOC6801AOX User Manual
EOC6801
DA DAMPOVN
BRUGSANVISNING
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED..................................................................................................3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET.......................................................... 7
4. BETJENINGSPANEL........................................................................................... 7
5. FØR IBRUGTAGNING..........................................................................................9
6. DAGLIG BRUG.................................................................................................. 10
7. URFUNKTIONER............................................................................................... 14
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER....................................................................... 15
9. BRUG AF TILBEHØRET.....................................................................................16
10. EKSTRAFUNKTIONER.....................................................................................19
11. RÅD OG TIP.................................................................................................... 21
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................................................... 35
13. FEJLFINDING.................................................................................................. 39
14. INSTALLATION................................................................................................41
15. ENERGIEFFEKTIV............................................................................................42
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers
professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet
med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du
får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt
forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du
aktiverer den.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden overvågning.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre
de overvåges konstant.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må
kun foretages af en sagkyndig.
Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug.
Undlad at røre ved apparatets indvendige
varmelegemer. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber
eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren
skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette
apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Apparatet må aldrig trækkes i
håndtaget.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på du ikke beskadiger netstikket
og kablet. Hvis der bliver behov for at
udskifte netledningen, skal det udføres
af vores autoriserede servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når lågen er varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
DANSK
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i selve
netstikket.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3 mm.
• Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
• Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Brug kun apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter hver brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
dør, mens apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan medføre,
at der dannes en blanding af alkohol
og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
5
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på
apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i
apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer ribberne.
• Farveændring af emaljen forringer ikke
apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl,
men en naturlig følge af at produktet
har været i brug.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovndøren lukket under
tilberedningen.
2.4 Tilberedning med
kombidamp
ADVARSEL!
Risiko for forbrændinger og
beskadigelse af apparatet.
• Frigivet damp kan forårsage
forbrændinger:
– Åbn ikke apparatets låge under
tilberedning med damp.
– Åbn apparatets låge forsigtigt efter
tilberedning med damp.
2.5 Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
6
www.electrolux.com
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der
er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt
servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Lågen er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rester af fedt eller mad i apparatet kan
skabe brand.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på emballagen.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
•
•
•
2.6 Pyrolyse rensning
Risiko for personskade /
brand / kemiske emissioner
(dampe) i pyrolyse-tilstand.
• Før du udfører en pyrolytisk
selvrensning eller Ibrugtagning, skal du
først tage følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl.
riste, ovnribber osv., der fulgte
med produktet), herunder evt. alle
non-stick gryder, pander, bakker,
redskaber osv.
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens
den pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
• Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørg for god udluftning under og
efter hver pyrolytisk rensning.
•
– sørg for god udluftning under og
efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af alle
pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og må
ikke være i nærheden af apparatet
under og efter hver pyrolytisk
rensning og første ibrugtagning
med maksimal temperatur.
Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af
alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
Slip-let overflader på gryder, pander,
bakker, redskaber osv. kan blive
beskadiget af pyrolytisk rensning ved
høj temperatur i alle pyrolytiske ovne
og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
spædbørn eller personer med fysiske
lidelser.
2.7 Indvendig belysning
• Den type pære eller halogenlampe, der
bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater. Det
må ikke bruges til anden belysning.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Før pæren skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme
specifikationer.
2.8 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
DANSK
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
3.1 Oversigt over apparatet
1
2
4
5
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Tilbehør
Betjeningspanel
Elektronisk programur
Vandbeholder
Bøsning til stegetermometer
Varmelegeme
Ovnlys
Blæser
Ovnribber, udtagelige
Afløbsrør
Afløbsventil
Rillepositioner
Dampåbning
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
• Termometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
• Grillrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
• Grill/bradepande
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Elektronisk programur
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Brug tasterne til at betjene apparatet.
Sensorfelt
1
Funktion
Kommentar
TÆND/SLUK
Tænder/slukker for apparatet.
7
8
www.electrolux.com
Sensorfelt
Funktion
Kommentar
Ovnfunktioner el- Berør sensorfeltet én gang for at vælge en ovnler Hjælp til tilber- funktion eller menuen: Hjælp til tilberedning.
edning
Berør sensorfeltet igen for at skifte mellem menuerne: Ovnfunktioner, Hjælp til tilberedning. For
at tænde eller slukke lyset skal du berøre feltet i
3 sekunder.
2
3
Hjem-tast
Går ét niveau tilbage i menuen. Berør feltet i 3
sekunder for at få vist hovedmenuen.
Temperaturvalg
For at indstille temperaturen eller vise den aktuelle temperatur i apparatet. Berør feltet i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere funktionen:
Hurtig opvarmning.
Favoritter
For at gemme og få adgang til dine favoritter.
Display
Viser apparatets aktuelle indstillinger.
Op-tast
Til at navigere op i menuen.
Ned-tast
Til at navigere ned i menuen.
Tid og ekstrafunktioner
Til indstilling af forskellige funktioner. Når en opvarmningsfunktion er i gang, skal du berøre sensorfeltet for at indstille timeren og funktionerne:
Panel Lås, Favoritter, Heat+Hold, Set + Go. Du
kan også skifte indstillingerne for stegetermometeret.
Minutur
For at angive funktionen: Minutur.
OK
Bekræfter valget eller indstillingen.
4
5
-
6
7
8
9
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Ovnfunktion
Klokkeslæt
Indikator for opvarmning
Temperatur
En funktions varighed eller sluttidspunkt
DANSK
9
Andre lamper i displayet:
Symbol
Funktion
Minutur
Funktionen er i gang.
Klokkeslæt
Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
Varighed
Displayet viser den krævede tilberedningstid.
Slut tid
Displayet viser, når tilberedningstiden
er slut.
Temperatur
Displayet viser temperaturen.
Tidsangivelse
Displayet viser, hvor længe ovnfunktionen virker. Tryk på
og
samme tid for at nulstille tiden.
på
Beregning
Apparatet beregner tilberedningstiden.
Lampe for opvarmning
Displayet viser temperaturen i ovnrummet.
Lampe for hurtig opvarmning
Funktionen er aktiv. Funktionen reducerer opvarmningstiden.
Vægtautomatik
Displayet viser, at vægtautomatikken
er aktiv, eller at vægten kan ændres.
Heat+Hold
Funktionen er aktiv.
5. FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra apparatet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse
og rengøring".
Gør apparatet rent, inden du tager det i
brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
5.2 Første tilslutning
Når apparatet tilsluttes til ledningsnettet
eller efter strømafbrydelse, skal der
indstilles sprog, displaykontrast og
displaylysstyrke samt aktuel tid.
1. Tryk på
værdien.
eller
2. Tryk på
for at bekræfte.
for at indstille
5.3 Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at brænde
det tiloversblevne fedt af.
1. Indstil funktionen: Over- undervarme
og den maksimale temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i en time.
og den
3. Indstil funktionen: Varmluft
maksimale temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15
minutter.
10
www.electrolux.com
Tilbehøret kan blive varmere end normalt.
Apparatet kan udsende lugt og røg. Dette
er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig
udluftning i rummet.
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3. Tryk på
for at gå til undermenuen
eller acceptere indstillingen.
Du kan når som helst skifte til
6.1 Navigering i menuerne
hovedmenuen med
.
1. Tænd for apparat.
eller
2. Tryk på
menufunktionen.
for at indstille
6.2 Oversigt over menuer
Hovedmenu
Symbol
Menupunkt
Egnet til
Ovnfunktioner
Indeholder en liste med ovnfunktioner.
Hjælp til tilberedning
Indeholder en liste med automatiske programmer.
Favoritter
Indeholder en liste med yndlingstilberedningsprogrammer, der er oprettet af brugeren.
Pyrolyse
Pyrolytisk rensning.
Grundindstillinger
Her kan du ændre andre indstillinger.
Specielle emner
Indeholder en liste med ekstra ovnfunktioner.
Undermenu for: Grundindstillinger
Symbol
Undermenu
Beskrivelse
Indstil aktuel tid
Angiver det aktuelle klokkeslæt.
Tidsangivelse
Når funktionen er aktiveret, vises den aktuelle tid
i displayet, når apparatet slukkes.
Set + Go
Når den er aktiveret, kan du vælge funktionen i
vinduet Valg af funktion: Set + Go.
Heat+Hold
Når den er aktiveret, kan du vælge funktionen i
vinduet Valg af funktion: Heat+Hold.
Forlængelse af tiden
Aktiverer og deaktiverer funktionen Forlængelse
af tiden.
Kontrast display
Indstiller kontrast i displayet i trin.
DANSK
Symbol
11
Undermenu
Beskrivelse
Lysstyrke display
Indstiller lysstyrke i displayet i trin.
Sprog
Angiver sprog.
Signal volume
Indstiller lydstyrke for tastetoner og signaler i
trin.
Panel signal
Aktiverer og deaktiverer lyden for sensorfelterne.
TIL/FRA-fingertouch-feltets tone kan ikke deaktiveres.
Alarm/Fejl signaler
Aktiverer og deaktiverer alarmtonerne.
Hjælp til rengøring
Hjælper dig igennem rengøringsproceduren.
Husk rengøring
Minder dig om at rengøre apparatet.
Service
Viser softwarens version og konfiguration.
Fabriksindstillinger
Sætter alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
6.3 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
Varmluft
Bagning på 3 ovnriller og til tørring af fødevarer.Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for
funktionen: Over- undervarme.
Varmluft + damp
Til dampfade. Brug denne funktion til at nedsætte tilberedningstiden og bevare vitaminerne
og næringsstofferne i maden. Vælg funktionen
og indstil temperaturen mellem 130 °C og 230
°C.
Pizza
Til fremstilling af pizza, quiche eller tærte med
damp.
Over- undervarme
Til bagning og stegning af mad på 1 ovnrille.
Lavtemperaturstegning
Til tilberedning af møre, saftige stege.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.
12
www.electrolux.com
Ovnfunktion
Egnet til
Fugtig varmluft
Til at spare energi, når du bager eller tilbereder
tørt bagværk. Også til at bage bagværk i forme
på 1 ovnrille. Denne funktion blev anvendt til at
definere energieffektivitetsklassen iht. EN50304.
ECO stegning
Med ØKO-funktionen kan du optimere energiforbruget under tilberedningen. Dog skal du indstille stegetiden først. Se stege-/bagetabellerne
med de tilhørende funktioner for at få flere oplysninger om de anbefalede indstillinger.
Frosne madvarer
Til tilberedning af sprøde færdigretter, f.eks.
pommes frites, grøntsager, forårsruller.
Lille grill
Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af
brød.
Stor grill
Til grillstegning af store mængder flade madvarer
og til toastbrød.
Turbogrill
Til stegning af større stege eller fjerkræ på 1
ovnrille. Også til at lave gratiner og til at brune.
Opvarmning med damp Til genopvarmning af allerede tilberedt mad direkte på en tallerken.
6.4 Specielle emner
Ovnfunktion
Egnet til
Brød
Til bagning af brød.
Gratiner
Til ovnretter som lasagne eller kartoffelgratin.
Også til gratinering og bruning.
Hævning af dej
Til kontrolleret hævning af gærdej før bagning.
Tallerkenvarmer
Til at varme tallerkenen op inden servering.
Henkogning
Til at henkoge grøntsager, f.eks. pickles.
Tørring
Til tørring af skåret frugt (f.eks. æbler, blommer,
ferskner) samt grøntsager (f.eks. tomater,
squash eller champignons).
DANSK
Ovnfunktion
Egnet til
Hold varm
Til at holde maden varm.
Optøning
Til optøning af frosne madvarer.
6.5 Start af en ovnfunktion
1. Tænd for apparat.
2. Vælg menuen: Ovnfunktioner.
3. Tryk på
for at bekræfte.
4. Vælg en ovnfunktion.
5. Tryk på
for at bekræfte.
6. Indstil temperaturen.
7. Tryk på
for at bekræfte.
6.6 Tilberedning med damp
Vandbeholderen låg er i betjeningspanelet.
ADVARSEL!
Brug kun vand. Brug ikke
filtreret (demineraliseret) eller
destilleret vand. Brug ikke
andre væsker. Hæld ikke
brændbare eller alkoholiske
væsker i vandbeholderen.
1. Tilbered maden i det korrekte
kogegrej.
2. Tryk på vandbeholderens låg for at
åbne det.
3. Fyld vandbeholderen med 900 ml
vand.
Det påfyldte vand rækker til ca. 55 60 minutter.
4. Skub vandbeholderen til oprindelig
position.
5. Tænd for apparat.
6. Vælg en damp-ovnfunktionen, og
indstil temperaturen.
7. Hvis påkrævet, indstil funktionen til
Varighed
13
eller Slut tid
.
Når dampenheden er tom,
udsendes lydsignaler.
Der udsendes et lydsignal, når
tilberedningen er slut.
8. Sluk for komfuret.
9. Tøm vandbeholderen, når
tilberedningen med damp er afsluttet.
PAS PÅ!
Apparatet er meget
varmt. Der er risiko for
forbrænding. Vær
forsigtig, når du tømmer
vandbeholderen.
Lad apparatet tørre helt med åben låge.
ADVARSEL!
Vent mindst 60 minutter efter
hver brug af tilberedning med
damp for at forhindre det
varme vand i at løbe ud fra
afløbsventilen.
6.7 Lampe for Tank tom
Displayet viser: Vand påkrævet og
udsender et lydsignal, når tanken er tom
og skal genfyldes.
Se "Tilberedning med damp" for at få
mere at vide.
6.8 Lampe for Tank fuld
Når displayet viser: Vandtank fuld, kan du
bruge tilberedning med damp.
Der udsendes et lydsignal, når tanken er
fuld.
Hvis du hælder for meget
vand i tanken, sender
sikkerhedsafløbsventilen det
overskydende vand til
bunden af ovnen.
Tør vandet op med en svamp
eller en klud.
14
www.electrolux.com
6.9 Tømning af vandtanken
PAS PÅ!
Sørg for, at apparatet er
koldt, inden du begynder at
tømme vandbeholderen.
1. Forbered afløbsrøret (C), som findes i
pakken sammen med
brugsanvisningen. Sæt
forbindelsesstykket (B) på en af
afløbsrørets ender.
Tanken kan stadig have
noget vand tilbage, når
displayet viser: Vand
påkrævet.
Vent, indtil vandet
ophører med at strømme
ud af vandafløbsventilen.
5. Tag forbindelsesstykket ud af ventilen,
når vandet ophører med at strømme
ud.
Brug ikke det udtømte vand
til at fylde vandtanken med
igen.
6.10 Indikator for opvarmning
A
B
Når du aktiverer en ovnfunktion, tændes
bjælken i displayet. Bjælken viser, at
temperaturen stiger.
C
6.11 Lampe for hurtig
opvarmning
Denne funktion reducerer
opvarmningstiden.
2. Sæt den anden ende af afløbsrøret (C)
i en beholder. Sæt den i en lavere
position end afløbsventilen (A).
3. Åbn ovnlågen, og sæt
forbindelsesstykket (B) i afløbsventilen
(A).
4. Tryk gentagne gange på
forbindelsesstykket, når du tømmer
vandbeholderen.
Funktionen aktiveres ved at holde nede
i 3 sekunder. Symbol for opvarmning
skifter.
6.12 Restvarme
Når der slukkes for apparatet, viser
displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
7. URFUNKTIONER
7.1 Tabel for urfunktioner
Urfunktionstast
Minutur
Egnet til
Til at indstille nedtælling (maks. 2 t og 30
min). Denne funktion påvirker ikke apparatets drift.
Brug
for at slå funktionen til. Tryk på
eller
for at indstille minutterne og på
for at starte.
Varighed
Til at indstille længden af en aktivitet (maks.
23 t 59 min).
Slut tid
Til at indstille sluttiden for en ovnfunktion
(maks. 23 t 59 min).
DANSK
Hvis du angiver tiden for en urfunktion,
begynder tiden at tælle ned efter 5
sekunder.
Hvis du bruger
urfunktionerne: Varighed, Slut
tid, deaktiverer apparatets
varmelegemerne, når 90% af
den indstillede tid er gået.
Apparatet bruger restvarmen
til at lave maden færdig, indtil
den indstillede tid er gået (3 20 minutter).
7.2 Indstilling af
urfunktionstasterne
• Før du bruger
funktionerne: Varighed,
Slut tid, skal du først
indstille en ovnfunktion og
en temperatur. Apparatet
slukkes automatisk.
• Du kan bruge
funktionerne: Varighed og
Slut tid samtidigt, hvis
apparatet skal tændes og
senere slukkes
automatisk.
• Funktionerne: Varighed og
Slut tid virker ikke, når du
bruger stegetermometer.
7.3 Heat+Hold
Betingelser for funktionen:
• Den indstillede temperatur skal være
over 80 °C.
• Funktionen: Varighed er indstillet.
Funktionen: Heat+Hold holder færdig mad
varm ved 80 °C i 30 minutter. Den
aktiveres, når bagningen eller stegningen
er slut.
Funktionen kan aktiveres eller deaktiveres i
menuen: Grundindstillinger.
1. Tænd for apparat.
2. Vælg ovnfunktionen.
3. Indstil temperaturen til over 80 °C.
en eller flere gange, indtil
4. Tryk på
displayet viser: Heat+Hold.
5. Tryk på
for at bekræfte.
Når programmet er slut, udsendes et
lydsignal.
Funktionen forbliver aktiveret, selv om der
skiftes ovnfunktion.
7.4 Forlængelse af tiden
Funktionen: Forlængelse af tiden
fortsætter ovnfunktionen, efter endt
Varighed.
Det gælder for alle
ovnfunktioner med Varighed
eller Vægtautomatik.
Gælder ikke for ovnfunktioner
med stegetermometer.
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk på
en eller flere gange, indtil
den ønskede urfunktion og det
tilhørende symbol vises i displayet.
3. Tryk på
eller
nødvendige tid.
for at indstille den
4. Tryk på
for at bekræfte.
Når tiden er gået, udsendes et lydsignal.
Apparatet slukkes. Displayet viser en
meddelelse.
5. Tryk på et sensorfelt for at stoppe
signalet.
1. Når tilberedningstiden er gået,
udsendes et lydsignal. Tryk på et
vilkårligt sensorfelt.
Displayet viser meddelelsen.
2. Tryk på
for at slå funktionen til eller
på
for at annullere.
3. Indstil længden af funktionen.
4. Tryk på
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
15
.
16
www.electrolux.com
8.1 Hjælp til tilberedning med
Opskrift automatik
Dette apparat har en række opskrifter, du
kan bruge. Opskrifterne er faste og kan
ikke ændres.
1. Tænd for apparat.
2. Vælg menuen: Hjælp til tilberedning.
Tryk på
for at bekræfte.
3. Vælg kategori og ret. Tryk på
at bekræfte.
4. Vælg en opskrift. Tryk på
bekræfte.
for
for at
Når du bruger funktionen:
Manuel, bruger apparatet de
automatiske indstillinger. De
kan ændres som for andre
funktioner.
8.2 Hjælp til tilberedning med
Vægtautomatik
1. Tænd for apparat.
2. Vælg menuen. Hjælp til tilberedning.
Tryk på
for at bekræfte.
for
3. Vælg kategori og ret. Tryk på
at bekræfte.
4. Vælg funktionen: Vægtautomatik. Tryk
for at bekræfte.
på
5. Berør
eller
for at indstille
for at
madens vægt. Tryk på
bekræfte.
Det automatiske program starter.
6. Du kan ændre vægten på et vilkårligt
eller
for at
tidspunkt. Berør
skifte vægten.
7. Når tiden er gået, udsendes et
lydsignal. Tryk på en tast for at
deaktivere signalet.
I nogle programmer skal
maden vendes efter 30
minutter. Displayet viser en
påmindelse.
Denne funktion beregner automatisk
stegetiden. For at bruge funktionen skal
du indtaste madens vægt.
9. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Stegetermometer
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
ovntemperaturen og
centrumtemperaturen.
Stegetermometeret måler
centrumtemperaturen i kødet. Når kødet
har nået den angivne temperatur, slukkes
apparatet.
PAS PÅ!
Brug kun det medfølgende
stegetermometer eller de
korrekte reservedele.
Stegetermometeret skal blive
siddende i kødet og i
bøsningen under hele
tilberedningen.
1. Tænd for apparat.
2. Sæt spidsen af stegetermometret ind i
midten af kødet.
3. Sæt stegetermometerets stik i
bøsningen øverst i ovnrummet.
DANSK
Displayet viser termometerets symbol.
Låg (B)
4. Tryk på
eller
i mindre end 5
sekunder for at indstille
centrumtemperaturen.
5. Vælg ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
Apparatet beregner en anslået sluttid.
Sluttiden varierer alt efter de forskellige
mængder mad, de indstillede
ovntemperaturer (mindst 120 °C) og
betjeningstilstandene. Apparatet beregner
sluttiden på ca. 30 minutter.
Dysen og dyserøret
6. Tryk på
for at ændre
centrumtemperaturen.
Når kødet når den indstillede
centrumtemperatur, udsendes et
lydsignal. Apparatet slukkes automatisk.
7. Berør et sensorfelt for at deaktivere
signalet.
8. Tag stegetermometerets stik ud af
bøsningen, og tag kødet ud af ovnen.
ADVARSEL!
Stegetermometeret er meget
varmt. Der er risiko for, at
maden brænder på. Pas på,
når du trækker
stegetermometerets spids og
stik ud.
C
D
"C" er et dyserør til damptilberedning, "D"
er dysen til direkte tilberedning med damp.
Dyserør (C)
9.2 Tilbehør til tilberedning med
damp
Dampsættets tilbehør leveres
ikke sammen med apparatet.
Kontakt den lokale forhandler
for at få flere oplysninger.
Dampsættet til
damptilberedningsfunktioner
Sættet består af en glasskål, et låg med et
hul til dyserøret (C) og en stålrist til at stille
på bunden af fadet.
Glasskål (A)
17
Dyse til direkte tilberedning med
damp (D)
18
www.electrolux.com
Stålrist (E)
• Stil ikke det varme fad på kolde/våde
overflader.
9.3 Tilberedning med damp med
dampsæt
Sæt stålristen i fadet, og sæt låget på.
1. Sæt dysen i det specielle hul i låget på
dampsættet.
C
• Hæld ikke kolde væsker i fadet, når det
er varmt.
2. Stil fadet på anden ribbe fra bunden.
3. Sæt dyserørets anden ende i
dampåbningen.
• Brug ikke fadet på en varm
kogesektion.
• Rengør ikke fadet med skuremidler,
skuresvampe og skurepulver.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller lade
det komme i berøring med varmelegemet
øverst i ovnen.
4. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
DANSK
9.4 Direkte tilberedning med
damp
Stil maden på stålristen i fadet. Tilsæt
vand.
PAS PÅ!
Brug ikke fadets låg.
ADVARSEL!
Vær forsigtig, når du benytter
dysen under ovnens brug.
Tag altid ovnhandsker på,
hvis du skal røre ved dysen,
når ovnen er varm. Fjern altid
dysen fra ovnen, når du ikke
benytter dampfunktionen.
19
2. Stil fadet på første eller anden ribbe fra
bunden.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller lade
det komme i berøring med varmelegemet
øverst i ovnen.
3. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
Når du tilbereder mad, som f.eks. kylling,
and, kalkun eller store fisk, skal du sætte
dysen (D) direkte ind i kødets tomme del.
Pas på ikke at tilstoppe hullerne.
Dyserøret er specielt
fremstillet til madlavning og
indeholder ikke farlige
materialer.
1. Sæt dysen (D) i dyserøret (C). Tilslut
den anden ende til dampåbningen.
Se tilberedningstabellerne for tilberedning
med damp for at få mere at vide om
tilberedning med damp i kapitlet "Nyttige
oplysninger og råd".
10. EKSTRAFUNKTIONER
10.1 Favoritter
Du kan gemme dine favoritindstillinger,
f.eks. varighed, temperatur eller
ovnfunktion. De findes i menuen:
Favoritter. Du kan gemme 20
programmer.
Gemme et program
1. Tænd for apparat.
2. Vælg en ovnfunktion eller et
automatisk program.
3. Tryk en eller flere gange på
displayet viser: GEM.
, indtil
4. Tryk på
for at bekræfte.
Displayet viser den første ledige plads
hukommelsen.
5. Tryk på
for at bekræfte.
6. Indtast programmets navn.
20
www.electrolux.com
Første bogstav blinker.
7. Berør
eller
bogstavet.
for at skifte
.
8. Tryk på
Det næste bogstav blinker.
9. Udfør trin 7 igen efter behov.
nede for at
10. Tryk på og hold
gemme.
Du kan overskrive en plads i
hukommelsen. Når displayet viser den
første ledige plads i hukommelsen, skal du
berøre
eller
og trykke på
for at
overskrive et eksisterende program.
Du kan ændre navnet på et program i
menuen: Redigér programnavn.
Aktivering af programmet
1. Tænd for apparat.
2. Vælg menuen: Favoritter.
3. Tryk på
for at bekræfte.
4. Vælg navnet på dit favoritprogram.
5. Tryk på
for at bekræfte.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Panel Lås.
4. Tryk på
for at bekræfte.
Hvis funktionen Pyrolyse
virker, låses lågen, og der
vises et nøglesymbol i
displayet.
Berør
for at deaktivere funktionen.
Displayet viser en meddelelse. Berør
igen, og derefter
for at bekræfte.
Når du slukker for apparatet,
deaktiveres funktionen også.
10.4 Set + Go
Med funktionen kan du indstille en
ovnfunktion (eller et program) og aktivere
den senere ved at berøre sensorfeltet én
gang.
1. Tænd for apparat.
2. Vælg en ovnfunktion.
for at gå direkte til menuen:
Tryk på
Favoritter.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Varighed.
4. Indstil tiden.
10.2 Brug af børnesikringen
en eller flere gange, indtil
5. Tryk på
displayet viser: Set + Go.
Børnesikringen forhindrer utilsigtet
betjening af apparatet.
Hvis funktionen Pyrolyse
virker, låses lågen
automatisk.
Der vises en meddelelse på
displayet, når du berører en
af tasterne.
1. Tænd for apparat.
og
, indtil
2. Berør samtidigt
displayet viser en meddelelse.
Børnesikringsfunktionen aktiveres ved at
gentage trin 2.
10.3 Panel Lås
Denne funktion forhindrer en utilsigtet
ændring af ovnfunktionen. Du kan kun
aktivere den, når apparatet er tændt.
1. Tænd for apparat.
2. Vælg en ovnfunktion eller indstilling.
6. Tryk på
for at bekræfte.
Tryk på et sensorfelt (undtagen for ) for
at starte funktionen: Set + Go. Den valgte
ovnfunktion starter.
Når ovnfunktionen er slut, udsendes et
lydsignal.
• Panel Lås er tændt, når
ovnfunktionen virker.
• Menuen: Grundindstillinger
tænder og slukker
funktionen: Set + Go.
10.5 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes apparatet
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du ikke
ændrer indstillingerne.
DANSK
Temperatur (°C)
Sluktid (t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Den automatiske slukning
virker ikke med funktionerne:
Lys, termometer,Slut tid,
Varighed.
10.6 Displayets lysstyrke
Displayet har to lysstyrker:
• Aften/nat-lysstyrke - når apparatet er
slukket, er displayets lysstyrke lavere
mellem 22.00 og 6.00.
• Dag-lysstyrke:
– når apparatet er aktiveret.
– hvis du berør et sensorfelt under
aften/nat-lysstyrke (bortset fra
21
TÆND / SLUK), går displayet
tilbage til dag-lysstyrke i de næste
10 sekunder.
– hvis apparatet er slukket, og du
indstiller funktionen: Minutur. Når
funktionen er færdig, går displayet
tilbage til aften/nat-lysstyrke.
10.7 Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres
køleblæseren automatisk for at holde
apparatets overflader kølige. Hvis du
slukker for apparatet, kører blæseren
videre, indtil apparatet er kølet af.
10.8 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
11. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
11.1 Generelle oplysninger
• Apparatet har fem ovnriller. Tæl
ribberne fra bunden af apparatet.
• Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant genbruger
dampen. Med dette system er det
muligt at bruge damp ved
tilberedningen, så maden bliver mør
indvendig og sprød på overfladen. Det
mindsker tilberedningstiden og
energiforbruget.
• Dampen kan sætte sig som fugt i
apparatet eller på ovnruderne. Det er
normalt. Stå altid på afstand af
apparatet, når du åbner dets låge
under tilberedning. Tænd apparatet 10
minutter inden tilberedning for at
mindske kondenseringen.
• Tør fugt væk, hver gang du har brugt
apparatet.
• Stil ikke genstandene direkte på
apparatets bund, og dæk ikke nogen
af dets dele med alufolie, når du
tilbereder mad. Dette kan ændre
stege-/bageresultaterne og beskadige
emaljen.
11.2 Bagning af kager
• Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
• Hvis du bruger to bageplader på
samme tid, bør der være en tom rille
mellem dem.
11.3 Tilberedning af kød og fisk
• Brug en bradepande til mad med
meget fedt for at forhindre, at ovnen får
pletter, der ikke kan fjernes.
• Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
22
www.electrolux.com
• Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det
tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste indstillinger
(varmetrin, tilberedningstid, etc.) til dit
kogegrej, dine opskrifter og mængderne,
når du bruger dette apparat.
11.4 Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
11.5 Stegetabel
Kager
Madvarer Over- undervarme
Varmluft
Tid (min.)
Bemærkninger
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
I en kageform
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
I en kageform
Kvargkage 170
m. kærnemælk
1
165
2
80 - 100
I en 26 cm
kageform
Æblekage
(æbletærte)1)
170
2
160
2 (venstre
og højre)
80 - 100
I to 20 cm
kageforme
på en grillrist
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På bageplade
Tærte m.
syltetøj
170
2
165
2 (venstre
og højre)
30 - 40
I en 26 cm
kageform
Sandkage
170
2
150
2
40 - 50
I en 26 cm
kageform
Engelsk ju- 160
lekage/
Fyldig
frugtkage1)
2
150
2
90 - 120
I en 20 cm
kageform
Plumkage1)
175
1
160
2
50 - 60
I en
brødform
Små kager 170
- på én
ribbe1)
3
150 - 160
3
20 - 30
På bageplade
DANSK
Madvarer Over- undervarme
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Varmluft
Tid (min.)
Bemærkninger
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
23
Små kager - på to ribber1)
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
På bageplade
Små kager - på tre
ribber1)
-
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
På bageplade
Lagkage- 140
bunde/
kagesnitter
- én rille
3
140 - 150
3
25 - 45
På bageplade
Lagkage- bunde/
kagesnitter
- to riller
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
På bageplade
Lagkage- bunde/
kagesnitter
- tre riller
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
På bageplade
Marengs én rille
120
3
120
3
80 - 100
På bageplade
Marengsto niveauer1)
-
-
120
2 og 4
80 - 100
På bageplade
Boller1)
190
3
190
3
12 - 20
På bageplade
Flødekager 190
- én rille
3
170
3
25 - 35
På bageplade
Flødekager - to riller
-
170
2 og 4
35 - 45
På bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
I en 20 cm
kageform
Fyldig
frugtkage
160
1
150
2
110 - 120
I en 24 cm
kageform
Victoriakager1)
170
1
160
2 (venstre
og højre)
30 - 50
I en 20 cm
kageform
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
24
www.electrolux.com
Brød og pizza
Madvarer Over- undervarme
Varmluft
Tid (min.)
Bemærkninger
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Franskbrø
d1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 stk.,
500 g pr.
stk.
Rugbrød
190
1
180
1
30 - 45
I en
brødform
Rundstykker1)
190
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
6 - 8 boller
på bageplade
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bageplade eller i en
bradepande
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På bageplade
Tid (min.)
Bemærkninger
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Madvarer Over- undervarme
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Varmluft
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Pastatærte 200
2
180
2
40 - 50
I en form
Grøntsagstærte
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min.)
Bemærkninger
50 - 70
På en grillrist
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kød
Madvarer Over- undervarme
Oksekød
Varmluft
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
200
190
2
2
DANSK
Madvarer Over- undervarme
Varmluft
Tid (min.)
Bemærkninger
25
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Svin
180
2
180
2
90 - 120
På en grillrist
Kalvekød
190
2
175
2
90 - 120
På en grillrist
Roastbeef, 210
rød
2
200
2
50 - 60
På en grillrist
Roastbeef, 210
medium
2
200
2
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef, 210
gennemstegt
2
200
2
70 - 75
På en grillrist
Flæskebov 180
2
170
2
120 - 150
Med svær
Flæskeskank
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker
Lammekød
190
2
175
2
110 - 130
Kølle
Kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel
And
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i
stykker
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i
stykker
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min.)
Bemærkninger
Fisk
Madvarer Over- undervarme
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Varmluft
Tempera- Ovnrille
tur (°C)
Bækørred/ 190
guldbrasen
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileter
190
26
www.electrolux.com
11.6 Lille grill
Opvarm den tomme ovn i 3
minutter før madlavning.
Madvarer Mængde
(g)
Tempera- Tid (min.)
tur (°C)
1. side
Tournedos 4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Oksesteaks
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Pølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinekote- 4
let
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling (i
halve)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingebryster
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Sandwich- 4 - 6
es
-
maks.
5-7
-
4
Toastbrød
-
maks.
2-4
2-3
4
Stykker
4-6
Ovnrille
2. side
11.7 Turbogrill
Oksekød
Madvarer
Tid (min.)
Ovnrille
Roastbeef eller filet, pr. cm i tykkel- 190 - 200
sen
rød1)
5-6
1 eller 2
Roastbeef eller filet, pr. cm i tykkel- 180 - 190
sen
medium1)
6-8
1 eller 2
Roastbeef eller filet, pr. cm i tykkel- 170 - 180
sen
gennemstegt1)
8 - 10
1 eller 2
1) Forvarm ovnen.
Mængde
Temperatur
(°C)
DANSK
Svin
Madvarer
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bov, nakkekam,
skinkesteg
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotelet, ribbensteg 1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Svineskank (forkogt)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
Kalvekød
Madvarer
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Madvarer
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lammekølle,
lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Madvarer
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Udskåret fjerkræ
0.2 - 0.25 hver
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Fjerkræ, halver- 0.4 - 0.5 hver
et
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Madvarer
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
Lammekød
Fjerkræ
Fisk
27
28
www.electrolux.com
11.8 Fugtig varmluft
Åbn kun apparatets låge, når
det er nødvendigt, under
tilberedning.
Madvarer
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Pastagratin
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Kartoffelgratin
190 - 210
55 - 80
2
Desserter
180 - 200
45 - 60
2
Gærkrans eller croissant
160 - 170
50 - 70
1
Kringle
170 - 190
40 - 50
2
Bradepandekage, (tør)
160 - 170
20 - 40
3
Lagkagebunde af gærdej
160 - 170
20 - 40
2
11.9 Lavtemperaturstegning
Brug denne funktion til at tilberede stykker
af magert og mørt kød og fisk med
kernetemperaturer, som ikke overstiger 65
°C. Funktionen kan ikke anvendes til
opskrifter som tyndsteg eller fedtindholdig
flæskesteg. Du kan anvende
stegetermometeret til at sikre, at kødet har
den rigtige kernetemperatur (se tabellen
for stegetermometeret).
I de første 10 minutter kan du indstille en
ovntemperatur mellem 80 °C og 150 °C.
Standard er 90 °C. Når du har indstillet
temperaturen, fortsætter ovnen med at
tilberede ved 80 °C. Brug ikke funktionen
til fjerkræ.
Kog/steg altid uden låg, når
du bruger denne funktion.
1. Svits kødet i en pande på
kogesektionen på en meget høj
indstilling i 1-2 minutter på hver side.
2. Læg kødet i den varme bradepande
på grillristen i ovnen.
3. Sæt stegetermometeret i kødet.
4. Vælg funktionen:
Lavtemperaturstegning og indstil den
rigtige centrumtemperatur.
Madvarer
Mængde
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Engelsk roastbeef
1000 - 1.500 g
120
120 - 150
1
Filet
1000 - 1.500 g
120
90 - 150
3
Kalvesteg
1000 - 1.500 g
120
120 - 150
1
Steaks
200 - 300 g
120
20 - 40
3
DANSK
29
11.10 Optøning
Madvarer
Mængde
(g)
Optøningstid (min.)
Efteroptøning
(min.)
Bemærkninger
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop med
bunden opad i en spisetallerken; læg kyllingen
på den. Vendes, når
halvdelen at tiden er
gået.
Kød
1000
100 - 140
20 - 30
Vendes, når halvdelen at
tiden er gået.
Kød
500
90 - 120
20 - 30
Vendes, når halvdelen at
tiden er gået.
Ørred
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes,
selv om der er enkelte
frosne klumper i den.
Kage
1400
60
60
-
11.11 Henkogning
• Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
• Brug ikke glas med skrue- og
bajonetlåg eller metaldåser.
• Brug første rist fra neden til denne
funktion.
• Stil højst seks 1 liters henkogningsglas
på bagepladen.
• Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
• Glassene må ikke røre hinanden.
• Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen,
så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
• Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
Bærfrugter
Madvarer
Temperatur (°C)
Tilberedningstid,
til væsken begynder at simre
(min.)
Kog færdig ved
100 °C (min.)
Jordbær/blåbær/
hindbær/modne
stikkelsbær
160 - 170
35 - 45
-
30
www.electrolux.com
Stenfrugter
Madvarer
Temperatur (°C)
Tilberedningstid,
til væsken begynder at simre
(min.)
Kog færdig ved
100 °C (min.)
Pærer/kvæder/
svesker
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Madvarer
Temperatur (°C)
Tilberedningstid,
til væsken begynder at simre
(min.)
Kog færdig ved
100 °C (min.)
Gulerødder1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Agurker
160 - 170
50 - 60
-
Blandet pickles
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabi/ærter/
asparges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Grøntsager
1) Lad dem stå i ovnen, efter at den er blevet slukket.
11.12 Tørring
• Beklæd pladerne med smørrebrødseller bagepapir.
• Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle
af natten over for at færdiggøre
tørringen.
Grøntsager
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bønner
60 - 70
Peberfrugt
Ovnrille
1. rille
2 riller
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppeurter
60 - 70
5-6
3
1/4
Svampe
50 - 60
6-8
3
1/4
Krydderurter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Ovnrille
Blommer
60 - 70
Abrikoser
60 - 70
Frugt
Madvarer
1. rille
2 riller
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
DANSK
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Æble, i skiver
60 - 70
Pærer
60 - 70
31
Ovnrille
1. rille
2 riller
6-8
3
1/4
6-9
3
1/4
11.13 Varmluft + damp
Kager og bagværk
Madvarer
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkninger
Æblekage1)
160
60 - 80
2
I en 20 cm kageform
Tærter
175
30 - 40
2
I en 26 cm kageform
Frugtkage
160
80 - 90
2
I en 26 cm kageform
Sandkage
160
35 - 45
2
I en 26 cm kageform
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I en 20 cm kageform
Plumkage1)
160
40 - 50
2
I en brødform
Små kager i form
150 - 160
25 - 30
3 (2 og 4)
På bageplade
Lagkagebunde
150
20 - 35
3 (2 og 4)
På bageplade
Gærboller1)
180 - 200
12 - 20
2
På bageplade
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 og 4)
På bageplade
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Madvarer
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Ovnrille
Bemærkninger
Fyldte grøntsager
170 - 180
30 - 40
1
I en form
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
I en form
Kartoffelgratin
160 - 170
50 - 60
1 (2 og 4)
I en form
Kød
Madvarer
Mængde (g)
Temperatur (°C)
Tid
(min.)
Ovnrille
Bemærkninger
Nakkesteg af
svinekød
1000
180
90 - 110
2
På en grillrist
Kalv
1000
180
90 - 110
2
På en grillrist
Roastbeef, rød
1000
210
45 - 50
2
På en grillrist
32
www.electrolux.com
Madvarer
Mængde (g)
Temperatur (°C)
Tid
(min.)
Ovnrille
Bemærkninger
Roastbeef, rosa 1000
200
55 - 65
2
På en grillrist
Roastbeef,
gennemstegt
1000
190
65 - 75
2
På en grillrist
Lam
1000
175
110 - 130 2
Hare
Kylling
1000
200
55 - 65
2
Hel
Kalkun
4000
170
180 - 240 2
Hel
And
2000 - 2500
170 - 180 120 - 150 2
Hel
Gås
3000
160 - 170 150 - 200 1
Hel
Kanin
-
170 - 180 60 - 90
Skåret i stykker
2
Fisk
Madvarer
Mæn- Temperagde (g) tur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkninger
Forel
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 fisk
Tun
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 fileter
Kulmule
-
200
20 - 30
2
-
11.14 Tilberedning i
dampsættets ovnfaste fad
Brug funktionen: Varmluft + damp.
Grøntsag
Madvarer
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Broccoli, buketter
130
20 - 25
2
Aubergine
130
15 - 20
2
Blomkål, buketter
130
25 - 30
2
Tomater
130
15
2
Asparges, hvide
130
25 - 35
2
Asparges, grønne
130
35 - 45
2
Squash, skiver
130
20 - 25
2
Gulerødder
130
35 - 40
2
Fennikel
130
30 - 35
2
Kålrabi
130
25 - 30
2
DANSK
Madvarer
Temperatur
(°C)
Peberfrugt, strimlet
130
20 - 25
2
Selleri, skiver
130
30 - 35
2
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kogt skinke
130
55 - 65
2
Pocheret kyllingebryst
130
25 - 35
2
Hamburgerryg (svinekam)
130
80 - 100
2
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Forel
130
25 - 30
2
Laksefilet
130
25 - 30
2
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Ris
130
35 - 40
2
Uskrællede kartofler, mellemstore
130
50 - 60
2
Kogte kartofler i kvarte
130
35 - 45
2
Polenta
130
35 - 45
2
33
Ovnrille
Kød
Fisk
Tilbehør
11.15 Pizza
Forvarm en tom ovn i 10
minutter før tilberedning.
Madvarer
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkninger
Pizza (tynd
bund)
200 - 220
15 - 25
1
På bageplade
Pizza (med me- 200 - 220
get fyld)
20 - 30
1
På bageplade
Mini pizza
15 - 20
1
På bageplade
200 - 220
34
www.electrolux.com
Madvarer
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkninger
Æblekage
150 - 170
50 - 70
1
I en 20 cm kageform
Tærte
170 - 190
35 - 50
1
I en 26 cm kageform
Løgtærte
200 – 220
20 – 30
2
På bageplade
11.16 Opvarmning med damp
Forvarm en tom ovn i 10
minutter før tilberedning.
Madvarer
Temperatur (°C) Tid (min.)
Ovnrille
Sammenkogte retter/
Gratin
130
15 - 25
2
Pasta og sauce
130
10 - 15
2
Tilbehør (f.eks. ris, kar- 130
tofler, pasta)
10 - 15
2
Enkelte retter
130
10 - 15
2
Kød
130
10 - 15
2
Grøntsager
130
10 - 15
2
11.17 Brød
Forvarm en tom ovn i 10
minutter før tilberedning.
Madvarer
Mængde
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkninger
Franskbrød
1000 g
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 stk., 500
g pr. stk.
Boller
500 g
190 - 210
20 - 30
2 (2 og 4)
6 - 8 boller på
bageplade
Grovbrød
1000 g
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 stk., 500
g pr. stk.
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
På bageplade
DANSK
35
11.18 Tabel for termometer
Madvarer
Kernetemperatur (°C)
Kalvesteg
75 - 80
Kalveskank
85 - 90
Roastbeef, rød
45 - 50
Roastbeef, rosa
60 - 65
Roastbeef, gennemstegt
70 - 75
Flæskebov
80 - 82
Flæskeskank
75 - 80
Lammekød
70 - 75
Kylling
98
Hare
70 - 75
Bækørred/havrude
65 - 70
Tun/laks
65 - 70
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Bemærkninger om
rengøring
• Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel.
• Rengør altid apparatet indvendigt efter
brug. Ophobning af fedt eller andre
madrester kan medføre brand.
Risikoen er højere for bradepanden.
• Fastsiddende snavs fjernes med et
specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og
lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
• Hvis der anvendes non-stick-tilbehør:
Brug ikke skrappe rengøringsmidler,
skarpe genstande eller
opvaskemaskine til rengøring. Det kan
beskadige non-stick-belægningen.
12.2 Tilbehør af rustfrit stål eller
aluminium
Rengør kun ovnlågen med en
våd svamp. Tør efter med en
blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller
slibende midler. De kan
beskadige ovnens udvendige
flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre
ovnens betjeningspanel.
12.3 Udtagning af ovnribber
For at rengøre ovnen fjernes ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
36
www.electrolux.com
1. Rengør lågens inderside med varmt
vand, så resterne ikke brænder sig
fast pga. den varme luft.
2. Aktiver apparatet, og vælg i
hovedmenuen funktionen: Pyrolyse.
Tryk på
for at bekræfte.
3. Indstil rengøringsvarigheden:
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
2
1
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
12.4 Pyrolyse
PAS PÅ!
Fjern al tilbehøret og de
udtagelige ovnribber fra
apparatet.
PAS PÅ!
Inden du starter rengøringen,
skal du sikre dig, at
vandtanken er tom. Se
"Tømning af vandtanken".
Den pyrolytiske rensning
kan ikke starte:
• hvis du ikke har taget stikket til
termometeret ud af kontakten.
• hvis du ikke har lukket ovnlågen helt.
Fjern groft snavs med håndkraft.
PAS PÅ!
Hvis der er andre apparater
installeret i det samme skab,
bør de ikke bruges samtidigt
med funktionen: Pyrolyse.
Det kan skade apparatet.
Valgmulighed
Forløb
Let
1 t for lidt
snavset
Normal
1 t 30 min for
normalt snavset
Intensiv
2 t 30 min for
meget snavset
4. Tryk på
for at bekræfte.
Når den pyrolytiske rensning
starter, låses apparatets låge.
Sluk for apparatet for at
stoppe den pyrolytiske
rensning, inden den er
afsluttet.
ADVARSEL!
Når funktionen er færdig, er
apparatet meget varmt. Lad
det køle af. Der er risiko for
forbrænding.
Når funktionen er fuldført,
forbliver lågen låst under
afkølingsfasen. Visse af
apparatets funktioner er ikke
tilgængelige under
afkølingsfasen.
12.5 Rengøring af vandtank
ADVARSEL!
Undlad at komme vand i
vandtanken under
rengøringsproceduren.
DANSK
Under rengøringsproceduren
kan der dryppe vand fra
dampåbningen ind i
ovnrummet. Stil en
dryppande på ribben lige
under dampindgangen for at
undgå, at der drypper vand
direkte ned i bunden af
ovnrummet.
Med tiden kan der dannes kalkaflejringer i
ovnen. Det kan du forebygge ved at
rengøre de dele af ovnen, der udvikler
37
damp. Tøm vandtanken, hver gang du har
lavet mad med damp.
Vandtyper
• Blødt vand med et lavt kalkindhold
- producenten anbefaler dette, fordi
ovnen så ikke skal ikke gøres ren så
ofte.
• Postevand - du kan bruge det, hvis
ejendommens vandforsyning har
vandrenser eller blødgøringsanlæg.
• Hårdt vand med et højt kalkindhold
- det forringer ikke ovnens ydeevne,
men ovnen skal gøres ren oftere.
TABEL FOR KALKMÆNGDE ANGIVET AF W.H.O. (Verdenssundhedsorganisationen)
Kalkaflejring
Vandets hårdhed
(Franske grad- (Tyske grader)
er)
Vandklassificering
Udfør afkalkning hver
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Blødt
75 anvendelser
- 2,5 måned
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Middelhårdt
50 anvendelser
- 2 måned
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårdt eller kalkholdigt
40 anvendelser
- 1,5 måned
over 180 mg/l
over 18
over 10
Meget hårdt
30 anvendelser
- 1 måned
1. Hæld 850 ml vand i tanken, og tilsæt
50 ml citronsyre (fem teskefulde). Sluk
for ovnen, og vent i ca. 60 minutter.
2. Tænd for ovnen, og indstil funktionen:
Varmluft + damp. Indstil temperaturen
på 230 °C. Sluk den efter 25 minutter,
og lad den køle af i 15 minutter.
3. Tænd for ovnen, og indstil funktionen:
Varmluft + damp. Indstil temperaturen
til mellem 130 og 230 °C. Sluk ovnen
efter 10 minutter.
Lad den køle af, og fortsæt med at fjerne
indholdet i tanken. Se "Tømning af
vandtanken".
4. Skyl vandtanken, og fjern den
resterende kalkaflejring i ovnen med
en klud.
5. Rengør afløbsrøret med hånden i
varmt vand og sæbe. Brug ikke syre,
spray eller lignende rengøringsmidler
for at undgå skade.
12.6 Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har fire ovnglas.Du kan fjerne
ovnlågen og det indvendige glas for at
rengøre det.
Ovnlågen kan smække i, hvis
du prøver at fjerne
ovnglassene, mens ovnlågen
sidder på.
PAS PÅ!
Brug ikke apparatet uden
ovnglasset.
1. Åbn lågen helt, og hold på de to
hængsler.
38
www.electrolux.com
5. Udløs låsesystemet, så det inderste
glas kan tages ud.
2. Løft armene på de to hængsler, og
drej dem.
6. Drej de to holdere 90°, og tag dem ud
af deres leje.
90°
3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne
position. Træk den så fremad, og tag
den ud af lejerne.
7. Løft forsigtigt et glas ad gangen og
fjern det. Start fra det øverste glas.
1
4. Læg lågen på et fast underlag, med et
blødt stykke stof under.
2
8. Rengør glasset med vand og sæbe.
Tør ovnglassene omhyggeligt.
DANSK
Når rengøringen er udført, skal glasset og
ovnlågen monteres. Udfør ovennævnte trin
i modsat rækkefølge.
Sørg for at sætte ovnglassene (A, B og C)
på plads i den rigtige rækkefølge. Det
midterste ovnglas (B) har en dekoreret
ramme. Grafikken skal vende mod lågens
indvendige zone. Kontroller efter
isætningen, at overfladen af ovnglassets
ramme (B) ikke er ru, når du rører ved den.
A
B
39
12.7 Udskiftning af pæren
Læg en klud i bunden af apparatets rum.
Det forhindrer, at glasset og rummet
beskadiges.
ADVARSEL!
Fare for dødsfald ved
elektrisk stød! Afbryd
sikringen, inden du udskifter
pæren.
Pæren og glasset kan blive
varmt.
C
PAS PÅ!
Hold altid halogenpæren med
en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast på
pæren.
1. Sluk for apparatet.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller
sluk på gruppeafbryderen.
Den bageste pære
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
1. Drej lampeglasset mod uret, og tag
det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
13. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13.1 Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
40
www.electrolux.com
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning
er aktiveret.
Se under "Automatisk
slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Luk ovnlågen helt.
Ovnen bliver ikke varm.
Fejlstrømsrelæet har afbrudt Se efter, om fejlen skyldes
strømmen.
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis fejlstrømsrelæet afbryder strømmen flere gange i
træk.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der er vand i ovnen.
Der er for meget vand i
tanken.
Sluk for ovnen, og tør vandet op med en klud eller
svamp.
Dampfunktionen virker ikke. Der er ikke vand i tanken.
Påfyld vandtanken.
Dampfunktionen virker ikke. Hullet er blokeret af kalk.
Kontrollér dampåbningen.
Fjern kalken.
Det tager over tre minutter Der er kalkaflejringer i ovat tømme vandtanken, eller nen.
der siver vand ud fra dampåbningen.
Rengøring af vandtanken.
Se "Rengøring af vandtanken".
Displayet viser F111.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i
bøsningen.
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen med
ejendommens/husets
sikring, eller slå relæet
på tavlen fra, og tænd
igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises i displayet igen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i Lad ikke maden stå i ovnen
kondensvand på maden og ovnen.
længere end 15-20 minutter
i ovnrummet.
efter tilberedningen.
41
DANSK
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Apparatet er tændt, men
bliver ikke varmt. Blæseren
virker ikke. Displayet viser
"Demo".
Demo-funktionen er aktiver- 1. Sluk for komfuret.
et.
2. Tryk, og hold på , indtil apparatet tændes
og slukkes.
og
3. Tryk på og hold
samtidigt, indtil lydsignalet udsendes.
"Demo" slukkes.
13.2 Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet:
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter.
Typeskiltet er placeret på apparatets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra
ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecentret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
14.1 Indbygning
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
548 21
min. 550
600
589
594
573
558
114
16
20
594
min. 560
589
594
573
594
5
3
5
3
42
www.electrolux.com
14.2 Fastgørelse af apparatet til
skab
A
B
14.3 Tilslutning, el
Producenten påtager sig intet
ansvar, hvis forholdsreglerne i
kapitlerne Om sikkerhed ikke
følges.
14.4 Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til
installation eller udskiftning: H07 RN-F,
H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet og i
tabellen for at få oplysninger om kablets
tværsnit:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0,75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1,5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå og
brune kabler).
Dette apparat er forsynet med et stik og et
forbindelseskabel.
15. ENERGIEFFEKTIV
15.1 Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Modelidentifikation
EOC6801AOX
Energieffektivitetsindeks
88.2
Energiklasse
A
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig 0.93 kWh/cyklus
tilstand
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.75 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
38.7 kg
EN 60350-1 - Elektriske
husholdningsapparater til madlavning - Del
1: Komfurer, ovne, dampovne og
grillapparater - Metoder til måling af
ydeevne.
DANSK
15.2 Spar på energien
Apparatet har funktioner, som hjælper dig
med at spare energi ved daglig
madlavning.
• Generelle råd
– Sørg for, at ovnlågen er lukket
korrekt, når apparatet er tændt, og
hold den lukket så meget som
muligt under tilberedningen.
– Brug metalfade for at forbedre
energibesparelsen.
– Stil om muligt maden i ovnen uden
at forvarme den.
– Hvis madlavningen tager over 30
minutter, skal ovntemperaturen
reduceres til mindst 3 - 10
minutter, afhængigt af
madlavningens varighed, inden
tilberedningstiden er gået.
Restvarmen i ovnen bliver ved med
at tilberede maden.
– Brug restvarmen til at opvarme
andre madvarer.
• Tilberedning med blæser - brug om
muligt tilberedningsfunktionerne med
blæser for at spare energi.
• Restvarme
•
•
•
•
•
43
– Hvis et program med tidsvalget
(Varighed, Slut tid) er aktiveret i
visse opvarmningsfunktioner, og
tilberedningstiden er på over 30
minutter, slukkes varmelegemerne
automatisk 10 % tidligere.
Blæseren og lampen bliver ved
med at være tændt.
Tilberedning med slukket lampe sluk for lampen under tilberedningen,
og tænd den kun, når det er
nødvendigt.
Holde maden varm - vælg den lavest
mulige temperaturindstilling, hvis du
ønsker at bruge restvarmen til at holde
maden varm. Displayet viser
restvarmetemperaturen.
Eco-funktioner - se under
"Ovnfunktioner".
Når du bruger funktionen: Fugtig
varmluft, lampen slukkes efter 30
sekunder. Du kan aktivere den igen, alt
efter dine præferencer.
Når du bruger Eco-funktionerne,
slukkes lampen. Du kan aktivere den
igen, alt efter dine præferencer.
16. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
*
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
867304816-A-462014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising