Electrolux | EOC6851AOX | User manual | Electrolux EOC6851AOX User Manual

Electrolux EOC6851AOX User Manual
EOC6851AOX
MK
Печка на пареа
Упатство за ракување
2
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 3
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА............................................................................ 4
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................. 8
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.........................................................................................9
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 11
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................11
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ........................................................................ 17
8. АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ............................................................................ 19
9. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ........................................................................20
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................25
11. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................27
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................44
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................49
14. МОНТАЖА..................................................................................................... 51
15. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 52
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
3
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
1.2 Општа безбедност
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
допираат грејачите. Апаратот не смее да биде на
дофат на деца помали од 8 години освен ако не се
под постојан надзор.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот од
струја.
Пред да ја менувате сијалицата во печката,
уверете се дека уредот е исклучен, за да ја
избегнете можноста од струен удар.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Претечената храна мора да се отстрани пред
чистење со пиролиза. Извадете ги сите делови од
рерната.
За да ги извадите држачите на решетките,
повлечете го предниот дел од држачот на
решетката, а потоа задниот крај настрана од
страничните ѕидови. Монтирајте ги држачите на
решетките по обратен редослед.
Користете го само сензорот за температура на
средината препорачан за овој апарат.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
Секогаш внимавајте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Проверете дали апаратот е
монтиран под и во близина на
безбедна структура.
Страните на апаратот мора да
останат во близина на апаратите
или до уредите со иста висина.
Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
2.2 Поврзување на струја
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
•
•
5
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Целосно затворете ја вратата на
апаратот пред да го поврзeте
главниот штекер со приклучокот за
струја.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
2.4 Готвење на пареа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од изгореници и
оштетување на апаратот.
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот нема
ефект врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
Ослободената пареа може да
предизвика изгореници:
– Не отворајте ја вратата од
апаратот додека готвите со
пареа.
– Внимателно отворете ја
вратата на апаратот после
работата со готвење на пареа.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
МАКЕДОНСКИ
•
•
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
упатства на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
2.6 Чистење со пиролиза
Опасност од повреди /
Пожари / Хемиски
испарувања (гасови) во
режим на пиролиза.
•
•
•
•
•
Пред да ја спроведете функцијата
самостојно чистење со пиролиза
или пред првата употреба, од
внатрешноста на рерната извадете
ги следните работи:
– сите остатоци од храна, масло
или истурени маснотии /
наслаги.
– сите предмети што можат да се
извадат (вклучително
решетките, страничните шини
итн., обезбедени со
производот), особено
нелепливите тенџериња,
тавите, тацните, приборот итн.
Внимателно прочитајте ги
упатствата за чистење со пиролиза.
Чувајте ги децата подалеку од
апаратот додека се одвива
чистењето со пиролиза.
Апаратот станува многу жежок и
испушта жежок воздух од предните
вентилатори за ладење.
Чистењето со пиролиза е операција
на висока температура што може
да ослободи испарувања од
остатоците од готвењето и
материјалите на садовите, и затоа
на купувачите им се препорачува
следново:
– обезбедете добра вентилација
за време и после секое чистење
со пиролиза.
– обезбедете добро
проветрување за време и по
првата употреба при
максимална температура за
работа.
За разлика од луѓето, некои птици и
влекачи може да бидат крајно
чувствителни на потенцијалните
•
•
•
7
испарувања што се испуштаат за
време на чистењето на сите
пиролитички рерни.
– Тргнете ги настрана сите
миленичиња (посебно птици) од
близината на апаратот за време
и после чистење со пиролиза и
при првата употреба при
максимална температура и
сместете ги во добро
проветрена просторија.
Малите домашни животни можат
исто така да бидат многу
чувствителни на локалните
промени во температурата во
близина на сите пиролитички рерни
кога работи пиролитичката
програма за самочистење.
Нелепливите површини на
тенџерињата, тавите, тацните,
приборот и сл. може да се оштетат
од пиролитичкото чистење на
висока температура кај сите
пиролитички рерни и можат да
бидат и извор на испарувања со
мала штетност.
Испарувањата што ги испуштаат
сите пиролитички рерни / остатоци
од готвење се опишани како
нештетни за луѓето, вклучително и
за мали деца или лица со хронични
болести.
2.7 Внатрешна светилка
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
8
www.electrolux.com
2.8 Расходување
2.9 Сервисирање
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
•
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Генерален преглед
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Прибор
•
•
•
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
За колачи и кори.
Скара- / Длабока тава
За печење тесто и месо или како
сад за собирање маснотија.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
•
Контролна плоча
Електронски програмер
Фиока за вода
Приклучок за сензорот за
температурата на средината
Греач
Светло
Вентилатор
Држач за решетка, се вади
Цевка за цедење
Вентил за испуштање пареа
Положби на решетките
Довод на пареа
Сензор за температура во
средината
За мерење колку храната е
зготвена.
Телескопски шини
За решетки и плехови.
Диетален сад за печење
За функциите за готвење со пареа.
МАКЕДОНСКИ
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
4.1 Електронски програмер
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Користете ги сензорските полиња за да ракувате со апаратот.
Сензорс Функција
ко поле
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Коментар
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на апаратот.
Функции на
греење или
Рецепти
Допрете го сензорското поле еднаш за да
изберете функција за греење или мени:
Рецепти. Допрете го сензорското поле уште
еднаш за да ги менувате менијата: Функции
на греење, Рецепти. За вклучување или
исклучување на светилката, допрете го
полето 3 секунди.
Копче за назад
За враќање назад едно ниво во менито. За
враќање во главното мени, допрете го
полето 3 секунди.
Избор на
температура
За поставување на температурата или за
прикажување на моменталната температура
во апаратот. Допрете го полето 3 секунди за
да ја вклучите или исклучите функцијата:
Брзо загревање.
Омилени
За зачувување и пристап до вашите
омилени програми.
Екран
Ги прикажува тековните поставки на
апаратот.
Копче за нагоре За движење нагоре во менито.
Копче за надолу За движење надолу во менито.
9
10
www.electrolux.com
Сензорс Функција
ко поле
Коментар
Време и
дополнителни
функции
За поставување различни функции. Кога
работи функцијата за загревање, допрете го
сензорското поле за да го поставите
тајмерот или функциите: Заклучување,
Омилени, Топлина + Задржување,Постави +
Оди. Исто така може да ги промените
поставките на сензорот за температура во
средината.
Потсетник во
минути
За да ја поставите функцијата: Потсетник во
минути.
OK
За потврда на изборот или на поставката.
9
10
11
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функција на греење
Време во денот
Показно светло за загревање
Температура
Траење или завршно време на
функцијата
Други показни светла на екранот:
Знак
Функција
Потсетник во минути
Функцијата работи.
Време во денот
Екранот покажува колку е часот.
Времетраење
На екранот се прикажува
потребното време за готвење.
Крај на готвење
Екранот го прикажува времето
кога ќе заврши готвењето.
Температура
На екранот е прикажана
температурата.
Означување На Време На екранот се прикажува колку
долго работи одредена функција
на греење. Притиснете и
и
истовремено за да го ресетирате
времето.
Пресметка
Апаратот го пресметува времето
за готвење.
МАКЕДОНСКИ
Знак
11
Функција
Показно светло за
загревање
На екранот се прикажува
температурата во апаратот.
Показател за брзо
загревање
Функцијата е вклучена. Го
намалува времето на загревање.
Автоматска тежина
Екранот покажува дека системот
за автоматско мерење на
тежината е вклучен или дека
тежината може да се смени.
Топлина +
Задржување
Функцијата е вклучена.
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
1. Притиснете на
или
поставите вредностите.
2. Притиснете го
за да ги
за да потврдите.
5.1 Прво чистење
5.3 Предзагревање
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од
апаратот.
Загрејте го празниот апарат пред
првата употреба.
Видете го поглавјето „Нега
и чистење“.
Исчистете ги апаратот и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
5.2 Прво поврзување
Кога го приклучувате апаратот на
штекерите или по снемување струја,
морате да го подесите јазикот,
контрастот на екранот, јасноста на
екранот и времето во денот.
1. Поставете ја функцијата: Горен/
и максимална
долен греач
температура.
2. Оставете го апаратот да работи
околу еден час.
3. Поставете ја функцијата: Готвење
со вентилатор
и максимална
температура.
4. Оставете го апаратот да работи
околу 15 минути.
Дополнителниот прибор може да
стане потопол од обично. Апаратот
може да испушта миризба и чад. Тоа е
нормално. Погрижете се да има
доволен проток на воздух во собата.
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Движење низ менијата
1. Активирајте го апаратот.
или
за да ја
2. Допрете го
изберете опцијата од менито.
12
www.electrolux.com
3. Притиснете
за да преминете во
подмени или да ја прифатите
поставката.
Било кога можете да се
вратите назад во главното
мени со
.
6.2 Преглед на мениата
Главно мени
Знак
Ставка во менито
Примена
Функции на греење
Содржи листа со функции за греење.
Рецепти
Содржи листа на автоматски програми.
Омилени
Содржи листа со омилени програми за
готвење направени од корисникот.
Чистење со пиролиза
Чистење со пиролиза.
Основни поставки
За да поставите други поставки.
Специјални
Содржи листа со дополнителни функции за
греење.
Под-мени за: Основни поставки
Знак
Под мени
Опис
Постави го времето во
денот
Го поставува моменталното време на
часовникот.
Означување на време
Кога е ВКЛУЧЕНО, екранот го покажува
часовникот кога ќе го исклучите апаратот.
Брзо загревање
Кога е ВКЛУЧЕНА, оваа функција го
намалува времето за загревање.
Постави + Оди
За да ја поставите функцијата и да ја
вклучите подоцна со притискање на било кој
симбол на контролната плоча.
Топлина + Задржување
Ја чува подготвената храна топла 30
минути после циклусот на готвење.
Дополнително време
Ја вклучува и исклучува функцијата за
продолжување на времето.
Контраст на екран
Го прилагодува контрастот на екранот
според степени.
Осветленост на екран
Ја приспособува осветленоста на екранот
според степени.
Постави јазик
Го подесува јазикот на екранот.
Јачина на звоно
Ја прилагодува јачината на тоновите на
притискање и сигналите според степени.
МАКЕДОНСКИ
Знак
13
Под мени
Опис
Тонови на копчиња
Го вклучува и исклучува тонот на допирните
полиња. Не може да се исклучи тонот на
допирното поле за ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО.
Тонови за Тревога/Грешки Ги вклучува и исклучува тоновите за
тревога.
Помош при чистење
Ве води низ процедурата на чистење.
Потсетник за чистење
Ве потсетува кога да го исчистите апаратот.
ДЕМО режим
Код за активација / деактивација: 2468
Сервисирање
Ги прикажува верзијата на софтверот и
конфигурацијата.
Фабрички поставки
Ги враќа сите поставки на фабричките
вредности.
6.3 Функции на греење
Функција на греење
Примена
Готвење со
вентилатор
За да печете истовремено на 3 нивоа на
решетката и за да сушите храна.Поставете
ја температурата за 20 - 40 °C пониско
отколку кај функцијата: Горен/долен греач.
Вентилатор + Пареа
За јадења на пареа. Користете ја оваа
функција за намалување на должината на
времето на готвење и за зачувување на
витамините и хранливите состојки во
храната. Изберете ја функцијата и
поставете ја температурата меѓу 130°C и
230°C.
Поставка за пица
За правење пица, киш или пита на пареа.
Горен/долен греач
За печење тесто и месо на едно ниво.
Бавно готвење
За подготвување на меко, сочно печено
месо.
Долен греjач
За печење колачи со крцкав долен дел и за
конзервирање зимница.
14
www.electrolux.com
Функција на греење
Примена
Влажна печење со
вентил.
За подготовка на испечени производи во
конзерва на една позиција на решетката. За
штедење на електрична енергија за време
на готвењето. Оваа функција мора да биде
во согласност со табелите за готвење за да
се зачува посакуваниот резултат при
готвењето. За да добиете повеќе
информации за препорачаните поставки,
погледнете во табелите за готвење. Оваа
функција се користеше за дефинирање на
класата на енергетска ефикасност EN
60350-1.
За да добиете повеќе информации за
препорачаните поставки, погледнете во
табелите за готвење.
ЕКО печење на месо
Кога ја користите оваа функција за време на
готвење, Ви овозможува максимално
искристување на потрошувачката на
енергија. За да добиете повеќе информации
за препорачаните поставки, погледнете во
табелите за готвење за соодветната
функција (Турбо печење).
Смрзната храна
За приготвување на лесно приготлива храна
како на пр. пржени компирчиња, печени
компири или крцкави ролнички.
Печење на скара
За печење рамни парчиња храна и за
печење тостови.
Брзо печење
За печење рамни парчиња храна во големи
количини и за печење тостови од леб.
Турбо печење на
скара
За печење на поголеми парчиња месо или
живина со коски на една позиција на
решетка. Исто и за запекување и
потпекување.
Подгревање на пареа Повторното загревање на храна со пареа
спречува сушење на површината.
Топлината е дистрибуирана нежно и
рамномерно, со што вкусот и аромата на
храната се исто како оние на свежа храна.
Оваа функција може да се користи за
повторно загревање на храната директно на
чинијата. Можете повторно да загревате
повеќе чинии истовремено, користејќи ги
различните положби на решетките.
МАКЕДОНСКИ
15
6.4 Специјални
Функција на греење
Примена
Печење леб
За печење на леб.
Потпечени
За јадења какви што се лазањи или
потпечен компир. Исто и за запекување и
потпекување.
Киснато тесто
За контролирано стасување на тестото пред
печење.
Топлење на чинии
За загревање порција пред сервирање.
Конзервирање
За конзервирање зеленчук, на пример
туршија.
Сушење
За сушење овошје исечкано на резанки (на
пр. јаболка, сливи, праски) и зеленчук (на
пр. домати, тиквички, печурки).
Одржување топлина
За одржување на топлината на храната.
Одмрзнување
Оваа функција може да се користи за
одмрзнување на замрзната храна, како
зеленчук и овошје. Времето за
одмрзнување зависи од количеството и
големината на замрзнатата храна.
6.5 Вклучување на функција
на греење
1. Активирајте го апаратот.
2. Одберете го менито: Функции на
греење.
за да потврдите.
3. Притиснете го
4. Одберете функција на греење.
5. Притиснете го
за да потврдите.
6. Поставете ја температурата.
7. Притиснете го
за да потврдите.
6.6 Готвење на пареа
Капакот на фиоката за вода е во
контролната табла.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Користете само вода. Не
користете филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
користете други течности.
Не ставајте запаливи или
алкохолни течности во
фиоката за вода.
1. Подготвувајте ја храната во
соодветни садови за готвење.
2. Притиснете го капакот на фиоката
за вода за да ја отворите.
3. Наполнете ја фиоката за вода со
900 ml вода.
Таа количина на вода е доволна за
околу 55-60 минути.
4. Турнете ја фиоката за вода во
нејзината почетна положба.
5. Активирајте го апаратот.
16
www.electrolux.com
6. Изберете ги функциите за греење
со пареа и температура.
7. Доколку е неопходно, поставете ја
функцијата Времетраење
Крај на готвење
или
.
Кога генераторот на пареа
е празен, се огласува
звучен сигнал.
На крајот на времето за готвење се
огласува звучен сигнал.
8. Исклучете го апаратот.
9. Испразнете го садот за вода
откако ќе заврши готвењето со
пареа. Видете во „Празнење на
садот за вода“.
ВНИМАНИЕ!
Апаратот станува
жежок. Постои
опасност од
изгореници.
Внимавајте кога ја
празните фиоката за
вода.
Ако налеете премногу вода
во садот, безбедносниот
уред за испуштање ќе го
однесе вишокот вода на
дното на рерната.
Отстранете ја водата со
сунѓер или крпа.
6.9 Празнење на садот за
вода
ВНИМАНИЕ!
Погрижете се апаратот да
се излади пред да почнете
да го празните садот за
вода.
Празнете го садот за вода по секое
готвење со пареа.
1. Подгответе ја цевката за цедење
(С) вклучена во истиот пакет со
упатството за употреба. Ставете го
конекторот (В) во еден од краевите
на цевката за цедење.
Оставете го апаратот целосно да се
исуши со отворена врата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Почекајте најмалку 60
минути по секое користење
на готвењето со пареа за
да спречите излегување на
топла вода од вентилот за
испуштање вода.
A
B
C
6.7 Показател за празен сад
Екранот го прикажува: Има потреба од
вода и се огласува звучен зигнал кога
садот е празен и мора да се наполни.
Повеќе информации ќе најдете во
„Готвење на пареа“.
6.8 Показател за полн сад
Кога на екранот се прикажува: Садот
за вода е полн, можете да го
користите готвењето на пареа.
Се огласува звучен сигнал кога ќе се
наполни садот.
2. Ставете го другиот крај на цевката
за цедење (C) во сад. Ставете ја
во пониска положба од вентилот за
испуштање (А).
3. Отворете ја вратата на печката и
ставете го конекторот (В) во
вентилот за испуштање (A).
4. Притискајте го конекторот
последователно при празнење на
садот за вода.
МАКЕДОНСКИ
Во садот може да има
малку вода кога на
екранот се прикажува:
Има потреба од вода.
Почекајте додека
водата не престане да
истекува од вентилот
за испуштање.
5. Кога водата ќе престане да тече,
симнете го конекторот од
вентилот.
Не ја употребувајте
исцедената вода за да го
полните садот за вода
повторно.
6.10 Показно светло за
загревање
Кога вклучувате функција за греење,
се вклучува лента на екранот. Лентата
покажува дека температурата се
зголемува. Кога температурата е
17
достигната се огласува алармот 3
пати и лентата светнува и потоа
исчезнува.
6.11 Показател за брзо
загревање
Оваа функција го намалува времето
на загревање.
Не ставајте храна во
печката кога работи
функцијата за Брзо
загревање.
За да ја вклучите функцијата,
задржете го 3 секунди. Показателот
за загревање се менува.
6.12 Преостаната топлина
Кога ќе го исклучите апаратот, екранот
ја прикажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
7.1 Табела со функции на часовникот
Функција часовник
Потсетник во минути
Примена
За да нагодите одбројување (макс 2
часа и 30 минути). Оваа функција нема
влијание врз работата на апаратот.
Искористете го
за да ја вклучите
функцијата. Притиснете
да ги поставите минутите и
започне.
или
за да
Времетраење
За поставување на должината на
работата (макс. 23 часа и 59 мин.).
Крај на готвење
За да го нагодите времето на
исклучување на функцијата за
загревање (макс. 23 ч. и 59 мин.).
Ако го поставите времето за функција
на часовникот, времето ќе започне да
одбројува по 5 секунди.
за
18
www.electrolux.com
Ако ги употребувате
функциите на часовникот:
Времетраење, Крај на
готвење, апаратот ги
деактивира загревачките
елементи по 90% од
подесеното време.
Апаратот ја користи
преостанатата топлина за
да го продолжи готвењето
додека не заврши времето
(3 - 20 минути).
7.2 Поставување на
функциите на часовникот
Пред да ги користите
функциите: Времетраење,
Крај на готвење, мора прво
да ги подесите функцијата
на греење и
температурата. Апаратот
автоматски се исклучува.
Можете да ги користите
функциите: Времетраење
и Крај на готвење
истовремено ако сакате
автоматски да го вклучите
и исклучите апаратот во
дадено подоцнежно време.
Функциите: Времетраење и
Крај на готвење не работат
кога се користи сензорот
за температура на
средината.
1. Поставете функција на греење.
7.3 Топлина + Задржување
Услови за функцијата:
•
•
Поставената температура е
повисока од 80°C.
Функцијата: Времетраење е
подесена.
Функцијата: Топлина + Задржување ја
чува подготвената храна топла на
80°C за време од 30 минути. Се
активира откако печењето на месо ќе
заврши.
Можете да ја вклучите или исклучите
функцијата во менито: Основни
поставки.
1. Активирајте го апаратот.
2. Изберете ја функцијата за греење.
3. Поставете ја температурата над
80°C.
повеќепати сè
4. Притискајте го
додека на екранот не се прикаже:
Топлина + Задржување.
5. Притиснете на
за да
потврдите.
Кога функцијата ќе заврши, се
огласува звучен сигнал.
Функцијата останува вклучена ако ги
промените функциите на греење.
7.4 Дополнително време
Функцијата: Дополнително време
прави функцијата на греење да
продолжи после крајот на
Времетраење.
последователно
2. Притискајте го
додека на екранот не се појави
потребната функција на
часовникот и соодветниот симбол.
Се применува за сите
функции на греење со
Времетраење или
Автоматска тежина.
Не е применливо кај
функциите на греење со
сензорот за температура
на средината.
или
за да го
3. Допрете го
поставите неопходното време.
4. Притиснете го
за да потврдите.
Кога ќе истече времето, се огласува
звучен сигнал. Апаратот се исклучува.
На екранот се прикажува порака.
5. Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
1. Кога времето на готвење ќе
заврши, се огласува звучен сигнал.
Притиснете било кое копче.
На екранот е прикажана порака.
2. Притиснете го
или
за да го вклучите
за да го откажете.
МАКЕДОНСКИ
3. Поставете ја должината на
функцијата.
4. Притиснете
19
.
8. АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Автоматски програми
Автоматските програми даваат
оптимални поставки за секој вид месо
или други рецепти.
•
•
•
Програми за месо со функција:
Автоматска тежина (мени: Рецепти)
— Оваа функција автоматски го
пресметува времето на печење на
месо. За да ја користите, треба да
ја внесете тежината на храната.
Програми за месо со функција:
Автоматски сензор (мени: Рецепти)
— Оваа функција автоматски го
пресметува времето на печење на
месо. За да ја користите, треба да
ја внесете температурата на
средината. Кога програмата ќе
заврши, се слуша звучен сигнал.
Автоматски рецепти (мени:
Рецепти) — Оваа функција користи
однапред дефинирани вредности
за одредено јадење. Подгответе го
јадењето според рецептот од оваа
книга.
Јадења со функција:
Автоматска тежина
Печено свинско
Печено телешко месо
Динстано месо
Печен дивеч
Печено јагнешко месо
Цело пиле
Цела мисирка
Цела патка
Цела гуска
Јадења со функција:
Автоматски сензор
Плешка од свинско
Печено говедско
Скандинавско говедско
Плешка од дивеч
Јагнешки бут, среден
Цели парчиња живина
Цели парчиња риба
8.2 Рецепти со Автоматски
рецепти
Апаратот има комплет рецепти што
можете да ги употребувате. Рецептите
се фиксирани и не можете да ги
смените.
1. Активирајте го апаратот.
2. Одберете го менито: Рецепти.
за да
Притиснете на
потврдите.
3. Одберете ја категоријата и
јадењето. Притиснете го
за да
потврдите.
4. Одбирете рецепта. Притиснете го
за да потврдите.
Кога се користи
функцијата: Прирачник,
апаратот ги користи
автоматските поставки.
Можете да ги замените
како и другите функции.
8.3 Рецепти со Автоматска
тежина
Оваа функција автоматски го
пресметува времето на печење на
месото. За да ја употребите, потребно
е да се внесе тежината на храната.
20
www.electrolux.com
1. Активирајте го апаратот.
2. Одберете го менито: Рецепти.
6. Можете да ја смените тежината во
Притиснете на
за да
потврдите.
3. Одберете ја категоријата и
или
за да ја промените
тежината.
7. Кога ќе истече времето, се
огласува звучен сигнал.
Притиснете кое било копче за да
го исклучите сигналот.
јадењето. Притиснете го
за да
потврдите.
4. Одберете ја функцијата:
Автоматска тежина. Притиснете на
кое било време. Притиснете
Кај некои програми
храната треба да ја
превртите после 30
минути. Екранот прикажува
потсетник.
за да потврдите.
или
за да ја
5. Допрете
подесите тежината на храната.
Притиснете го
за да потврдите.
Автоматската програма започнува.
9. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
средината во штекерот на горниот
дел од внатрешноста.
9.1 Сензор за температура во
средината
Може да се постават две температури:
температура во рерната и
температура во средината на храната.
Сензорот за температура на
средината ја мери температурата на
средината на месото. Кога месото ја
постигнува поставената температура,
апаратот се исклучува.
ВНИМАНИЕ!
Користете го само
приложениот сензор за
температура во средината
или соодветните делови за
замена.
Сензорот за температура
во средината мора да
остане во месото и во
штекерот за време на
готвењето.
1. Активирајте го апаратот.
2. Поставете го врвот на сензорот за
температура на средината на
месото.
3. Ставете го приклучокот на
сензорот за температура во
На екранот се прикажува симболот за
сензорот за температура на
средината.
или
за помалку
4. Притиснете
од 5 секунди за да ја поставите
температура на средината.
5. Поставете ги функцијата за греење
и по потреба температурата на
печката.
Апаратот го пресметува приближното
време на завршување. Времето на
завршување е различно за различни
количини на храна, за поставените
температури на печката (минимум 120
°C) и за режимите на работа. Апаратот
го пресметува приближното време на
завршување за околу 30 минути.
6. За менување на температурата на
средината на месото, притиснете
.
МАКЕДОНСКИ
21
Кога месото ја има постигнато
поставената температура на
средината, се огласува звучен сигнал.
Апаратот автоматски се исклучува.
7. Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
8. Исклучете го сензорот за
температура на средината од
штекерот и извадете го месото од
печката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Сензорот за температура
на средината е жежок.
Постои опасност од
изгореници. Бидете
внимателни кога ги
отстранувате врвот и
приклучокот од сензорот
за температурата на
средината.
Решетка и длабока тава заедно:
Турнете го плехот за печење помеѓу
водилките на држачот и решетката на
водилките горе и внимавајте ногаркте
да се свртени надолу.
9.2 Вметнување на
дополнителниот прибор
Решетка:
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката и проверете
дали ногалките се свртени надолу.
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како
уреди против остри
рабови. Големиот раб
околу полицата го
спречува садот за готвење
да се излизга.
9.3 Телескопски шини
Длабока тава:
Турнете ја длабоката тава меѓу
водилките на држачот за решетката.
Чувајте го упатството за
монтирање на
телескопските шини за
идна употреба.
Со телескопските шини можете да ги
ставате и да ги вадите решетките
многу полесно.
22
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Не чистете ги
телескопските шини во
машина за миење садови.
Не подмачкувајте ги
телескопските шини.
вбризгувачот (C) и челична решетка
која се става на дното од садот за
готвење.
Стаклена чинија (А)
1. Извлечете ја десната и левата
телескопска шина.
°C
Капак (B)
2. Поставете ја решетката на
телескопските шини, а потоа
нежно турнете ги во апаратот.
Вбризгувач и цевка на вбризгувачот
°C
C
D
„C“ е цевка на вбризгувачот за
готвење на пареа, „D“ е вбризгувачот
за директно готвење на пареа.
Пред да ја затворите вратата на
рерната, проверете дали целосно сте
ги турнале телескопските шини внатре
во апаратот.
9.4 Прибор за готвење на
пареа
Сад за диетално печење за
функциите за готвење на пареа
Садот се состои од стаклена чинија,
капак со отвор за цевката на
Цевка на вбризгувачот (C)
МАКЕДОНСКИ
23
Вбризгувач за директно готвење на
пареа (D)
•
Челична решетка (E)
•
Немојте да го чистите садот за
печење со абразивни средства,
жици за чистење или прашок.
Не ставајте топол сад за печење на
ладни / влажни површини.
9.5 Готвење на пареа во сад
за диетално печење
Ставете ја храната на челичната
решетка во садот за печење и
затворете го со капак.
•
•
Не ставајте ладни течности во
садот за печење кога е жежок.
1. Ставете ја цевката на
вбризгувачот во специјалниот
отвор на капакот на диеталниот
сад за печење.
C
Не го користете садот за печење на
жешка површина за готвење.
2. Ставете го садот за печење на
втората положба на решетката од
долу.
24
www.electrolux.com
3. Ставете го другиот крај на цевката
на вбризгувачот во отворот за
пареа.
Внимавајте да не ја превиткате
цевката на вбризгувачот или таа да не
го допре греачот на горниот дел на
печката.
4. Поставете ја печката на
функцијата за готвење на пареа.
9.6 Директно готвење на
пареа
Ставете ја храната на челичната
решетка во садот за печење.
Додадете малку вода.
ВНИМАНИЕ!
Не користете го капакот на
садот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Внимавајте кога го
користите вбризгувачот
кога работи печката.
Секогаш користете
ракавици за печка за да
ракувате со вбризгувачот
кога печката е жешка.
Секогаш вадете го
вбризгувачот од печката
кога не користите функција
на пареа.
Цевката на вбризгувачот е
специјално направена за
готвење и не содржи
опасни материјали.
1. Ставете го вбризгувачот (D) во
цевката на вбризгувачот (C).
Поврзете го другиот крај со
влезниот отвор за пареа.
2. Ставете го садот за печење на
првата или на втората положба на
решетката од долу.
Внимавајте да не ја превиткате
цевката на вбризгувачот или таа да не
го допре греачот на горниот дел на
печката.
3. Поставете ја печката на
функцијата за готвење на пареа.
Кога готвите храна како што е
пилешко, патка, мисирка, јарешко или
голема риба, ставете го инјекторот (D)
директно во празниот дел на месото.
Внимавајте да не ги блокирате
отворите.
За повеќе информации за готвењето
на пареа, видете во табелите за
готвење на пареа во поглавјето
„Помош и совети“.
МАКЕДОНСКИ
25
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Омилени
5. Притиснете го
Можете да ги зачувате вашите
омилени поставки, какви што се
траењето, температурата или
функцијата за греење. Тие се
достапни во менито: Омилени. Можете
да зачувате до 20 програми.
Зачувување програма
1. Активирајте го апаратот.
2. Подесете ја функцијта за греење
или една автоматска програма.
3. Допирајте го
повеќе пати сè
додека на екранот не се прикаже:
ЗАЧУВАЈ.
за да потврдите.
4. Притиснете го
На екранот се прикажува првото
слободно место во меморијата.
5. Притиснете го
за да потврдите.
6. Внесете го името на програмата.
Првата буква трепка.
7. Допрете
или
за да ја
променете буквата.
8. Притиснете
.
Следната буква трепка.
9. Напрете го чекорот 7 повторно ако
е потребно.
10. Притиснете и задржете
зачувате.
за да
Можете да презапишете место во
меморијата. Кога екранот ја покажува
првата слободна позиција за
меморија, допрете
или
и
за да ја избришете
притиснете
постоечката програма.
Можете да го смените името на
програмата во менито: Измени име на
програма.
Вклучување на програмата
1. Активирајте го апаратот.
2. Одберете го менито: Омилени.
3. Притиснете го
за да потврдите.
4. Одберете го името на вашата
омилена програма.
за да потврдите.
Притиснете го
за да одите
директно во менито: Омилени.
10.2 Користење на Блокада
за деца
Кога Блокадата за деца е вклучена,
апаратот не може да се вклучи
случајно.
Ако печката има функција
за Пиролиза, вратата се
заклучува автоматски.
Порака се појавува на
екранот кога ќе допрете
некое копче.
1. Допрете го
екранот.
за да го активирате
и
2. Истовремено допирајте ги
сè додека на екранот не се појави
порака.
За исклучување на Блокадата за деца,
повторете го чекор 2.
10.3 Заклучување
Оваа функција спречува случајни
промени на функцијата за греење.
Можете да ја вклучите само кога
апаратот работи.
1. Активирајте го апаратот.
2. Поставете функција за греење или
некоја поставка.
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Заклучување.
4. Притиснете го
за да потврдите.
Ако работи функцијата
чистење со пиролиза,
вратата е заклучена и
симболот за копчето се
појавува на екранот.
За да ја исклучите функцијата,
допрете го
. На екранот се
26
www.electrolux.com
прикажува порака. Притиснете го
повторно, а потоа
за да потврдите.
Кога ќе го исклучите
апаратот, се исклучува и
функцијата.
10.4 Постави + Оди
Функцијата ви овозможува да
поставите функција за греење (или
програма) и да ја употребите подоцна
со еден допир на копчето.
Температура
(°C)
Време на
исклучување (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
1.5
Автоматското исклучување
не работи со следните
функции: Светилка, сензор
за температура на
средината,Крај на готвење,
Времетраење.
1. Активирајте го апаратот.
2. Поставете функција на греење.
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Времетраење.
4. Поставете го времето.
5. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Постави + Оди.
6. Притиснете го
) за да ја стартувате функцијата:
Постави + Оди. Поставената функција
за греење започнува.
Кога функцијата за греење ќе заврши,
се огласува звучен сигнал.
•
Има два режима на осветленост на
екранот:
•
за да потврдите.
Притиснете било кое копче (освен за
•
10.6 Осветленост на екранот
Заклучување е
вклучена кога
функцијата за греење
работи.
Менито: Основни
поставки Ви
овозможува вклучување
и исклучување на
функцијата: Постави +
Оди.
10.5 Автоматско исклучување
Заради безбедносни причини,
апаратот автоматски се исклучува
после некое време, ако функцијата на
печката работи и не се променети
поставките.
•
Ноќна осветленост - кога апаратот
е исклучен, осветленоста на
екранот е помала меѓу 22 часот
навечер и 6 часот наутро.
Дневна осветленост:
– кога апаратот е всклучен.
– ако допрете копче при ноќна
осветленост (освен за
ВКЛУЧУВАЊЕ /
ИСКЛУЧУВАЊЕ), екранот се
враќа во режим на дневна
осветленост во следните 10
секунди.
– ако апаратот е исклучен и ја
поставувате функцијата:
Потсетник во минути. Кога ќе
заврши функцијата, екранот се
враќа на ноќна осветленост.
10.7 Вентилатор за ладење
Кога работи апаратот, вентилаторот
за ладење се вклучува автоматски за
да ги одржува ладни површините на
апаратот. Ако го исклучите апаратот,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека апаратот не се
излади.
10.8 Безбедносен термостат
Неправилната работа на апаратот или
дефектните компоненти може да
МАКЕДОНСКИ
предизвикаат опасно прегревање. За
да се спречи тоа, печката има
безбедносен термостат што го
прекинува напојувањето со струја.
27
Печката автоматски се вклучува
повторно кога температурата ќе се
намали.
11. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
•
•
го апаратот околу 10 минути пред
готвењето.
Избришете ја влагата по секоја
употреба на апаратот.
Кога готвите, не ставајте ги
предметите директно на дното на
апаратот и не покривајте кој било
дел со алуминиумска фолија. Тоа
може да влијае на резултатите на
печењето и да го оштети емајлот.
11.3 Печење колачи
11.1 Внатрешна страна на
вратата
•
Кај некои модели, на внатрешната
страна на вратата можете да ги
најдете:
•
•
•
11.4 Готвење месо и риба
броевите на позиции на решетката.
информации за функциите на
греење, препорачаните нивоа на
решетките и температурите за
вообичаени јадења.
11.2 Општи информации
•
•
•
Апаратот има пет позиции на
решетката. Бројте ги нивоата на
решетките од долниот дел на
апаратот.
Апаратот е опремен со специјален
систем кој обезбедува струење на
воздухот и постојано кружење на
пареата. Со овој систем може да
готвите во опкружување со пареа,
со што јадењата ќе останат сочни
одвнатре, а крцкави однадвор. Тоа
ги намалува времето на готвење и
потрошувачката на енергија на
минимум.
На апаратот или на стаклените
плочи на вратата може да
кондензира влага. Тоа е нормално.
Додека готвите, секогаш стојте
подалеку од апаратот кога ја
отворате вратата. За да ја
намалите кондензацијата, загрејте
•
•
•
Не отворајте ја вратата на печката
пред да поминат 3/4 од времето за
печење.
Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото
помеѓу нив празно.
Користете длабока тава за многу
мрсна храна за да спречите појава
на трајни дамки во печката.
Оставете го месото да постои околу
15 минути пред да го сечете за да
не му истечат соковите.
За да спречете појава на многу чад
во печката за време на печењето
месо, додадете малку вода во
длабоката тава. За спречување на
кондензација на чад, додадете
вода секогаш кога истата ќе се
исуши.
11.5 Времетраење на
готвењето
Времетраењето на готвењето зависи
од видот на храна, нејзината густина и
зафатнина.
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги
најдобрите поставки (температура,
време на готвење итн.) за вашите
садови, рецепти и количества кога го
користите овој апарат.
28
www.electrolux.com
11.6 Табела за печење тесто и месо
Колачи
Храна
Горен/долен греач
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Рецепти
со
матење
170
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Во калап
за колач
Тесто без 170
квасец
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Во калап
за колач
Колач со 170
сирење и
матеница
1
165
2
80 - 100
Во калап
за торта
од 26 cm
Колач со 170
јаболка
(Пита со
јаболка)1)
2
160
2 (лево и
десно)
80 - 100
Во два
калапа за
колач од
20 cm на
решетка
Штрудла
175
3
150
2
60 - 80
Во плех
за
печење
Колач со
џем
170
2
165
2 (лево и
десно)
30 - 40
Во калап
за торта
од 26 cm
Пандишп
ан
170
2
150
2
40 - 50
Во калап
за торта
од 26 cm
Божиќен
колач /
Богат
колач со
овошје1)
160
2
150
2
90 - 120
Во калап
за торта
од 20 cm
Колач со
сливи1)
175
1
160
2
50 - 60
Во плех
за леб
Ситни
колачи едно
ниво1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Во плех
за
печење
МАКЕДОНСКИ
Храна
Горен/долен греач
Готвење со
вентилатор
29
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Ситни
колачи две
нивоа1)
-
-
140 - 150
2и4
25 - 35
Во плех
за
печење
Ситни
колачи три
нивоа1)
-
-
140 - 150
1, 3 и 5
30 - 45
Во плех
за
печење
Бисквити 140
/ Печиво
во форма
на
стапчиња
- едно
ниво
3
140 - 150
3
25 - 45
Во плех
за
печење
Бисквити / Печиво
во форма
на
стапчиња
- две
нивоа
-
140 - 150
2и4
35 - 40
Во плех
за
печење
Бисквити / Печиво
во форма
на
стапчиња
- три
нивоа
-
140 - 150
1, 3 и 5
35 - 45
Во плех
за
печење
Целувки - 120
едно ниво
3
120
3
80 - 100
Во плех
за
печење
Пуслици - две
нивоа1)
-
120
2и4
80 - 100
Во плех
за
печење
Земички1) 190
3
190
3
12 - 20
Во плех
за
печење
30
www.electrolux.com
Храна
Горен/долен греач
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Еклери 190
едно ниво
3
170
3
25 - 35
Во плех
за
печење
Еклери две нивоа
-
170
2и4
35 - 45
Во плех
за
печење
Пити со
овошје
180
2
170
2
45 - 70
Во калап
за торта
од 20 cm
Богат
колач со
овошје
160
1
150
2
110 - 120
Во калап
за торта
од 24 cm
Викторија 170
нска
торта со
џем1)
1
160
2 (лево и
десно)
30 - 50
Во калап
за торта
од 20 cm
Време
(мин.)
Коментар
и
1) Загрејте ја печката 10 минути.
Леб или пица
Храна
Горен/долен греач
Готвење со
вентилатор
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Бел леб1) 190
1
190
1
60 - 70
1-2
парчиња,
500 gr
секое
парче
Р’жан леб 190
1
180
1
30 - 45
Во плех
за леб
Кифличк
и1)
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
6-8
кифлички
во плех
за
печење
190
МАКЕДОНСКИ
Храна
Горен/долен греач
Готвење со
вентилатор
31
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Пица1)
230 - 250
Земички1) 200
1
230 - 250
1
10 - 20
Во плех
за
печење
или во
длабока
тава
3
190
3
10 - 20
Во плех
за
печење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
1) Загрејте ја печката 10 минути.
Пудинзи
Храна
Горен/долен греач
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Колач од
паста
200
2
180
2
40 - 50
Во калап
Колач со
зеленчук
200
2
175
2
45 - 60
Во калап
Киш1)
180
1
180
1
50 - 60
Во калап
Лазањи1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Во калап
Канелон
и1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Во калап
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
180 - 190
1) Загрејте ја печката 10 минути.
Месо
Храна
Горен/долен греач
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Говедско
месо
200
2
190
2
50 - 70
На
решетка
Свинско
180
2
180
2
90 - 120
На
решетка
32
www.electrolux.com
Храна
Горен/долен греач
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Телешко
месо
190
2
175
2
90 - 120
На
решетка
Печено
210
говедско
месо на
англиски
начин,
полуживо
2
200
2
50 - 60
На
решетка
Печено
говедско
месо на
англиски
начин,
средно
печено
210
2
200
2
60 - 70
На
решетка
Печено
говедско
месо на
англиски
начин,
добро
печено
210
2
200
2
70 - 75
На
решетка
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
Со кожа
Свинска
коленица
180
2
160
2
100 - 120
2
парчиња
Јагне
190
2
175
2
110 - 130
Бут
Пилешко
месо
220
2
200
2
70 - 85
Цело
Мисиркa
180
2
160
2
210 - 240
Цела
Паткa
175
2
220
2
120 - 150
Цела
Гускино
месо
175
2
160
1
150 - 200
Цело
Зајак
190
2
175
2
60 - 80
Исечен на
парчиња
Див зајак
190
2
175
2
150 - 200
Исечен на
парчиња
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цел
МАКЕДОНСКИ
33
Риба
Храна
Горен/долен греач
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Пастрмка
/ Спарид
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 риби
Туна /
Лосос
190
2
175
2
35 - 60
4-6
филети
11.7 Печење на скара
Пред готвењето, загрејте
ја празната печка околу 3
минути.
Храна
Количина
Парчиња Количин
а (kg)
Температ Време (мин.)
ура (°C)
прва
втора
страна
страна
Ниво на
решеткат
а
Бифтек
филети
4
0.8
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Говедски
бифтек
4
0.6
макс.
10 - 12
6-8
4
Колбаси
8
-
макс.
12 - 15
10 - 12
4
Свински
4
кременад
ли
0.6
макс.
12 - 16
12 - 14
4
Пиле
2
(исечено
на
половина)
1.0
макс.
30 - 35
25 - 30
4
Кебапи
4
-
макс.
10 - 15
10 - 12
4
Пилешки
гради
4
0.4
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Хамбурге
р
6
0.6
макс.
20 - 30
-
4
Филети
од риба
4
0.4
макс.
12 - 14
10 - 12
4
Тостиран
и
сендвичи
4-6
-
макс.
5-7
-
4
34
www.electrolux.com
Храна
Тост
Количина
Парчиња Количин
а (kg)
Температ Време (мин.)
ура (°C)
прва
втора
страна
страна
Ниво на
решеткат
а
4-6
макс.
4
-
2-4
2-3
11.8 Турбо печење на скара
Говедско месо
Храна
Количина
Температура Време (мин.) Ниво на
(°C)
решетката
Ростбиф или
за секој см
дебелина
1)
филе, полуживо
190 - 200
5-6
1 или 2
Ростбиф или
филе, средно
печено1)
за секој см
дебелина
180 - 190
6-8
1 или 2
Ростбиф или
филе, добро
печено1)
за секој см
дебелина
170 - 180
8 - 10
1 или 2
1) Загрејте ја рерната.
Свинско
Храна
Количина
(kg)
Температура Време (мин.) Ниво на
(°C)
решетката
Плешка, врат,
шунка
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Кременадли,
ребра
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 или 2
Печено месо
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 или 2
Свинска
коленица
(претходно
сварена)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 или 2
Телешко месо
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Печено
телешко
1
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Телешка
коленица
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 или 2
МАКЕДОНСКИ
Јагне
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Јагнешки бут,
јагнешко
печено
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 или 2
Јагнешки грб
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 или 2
Живина
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Порции
живина
0,2 - 0,25
секое
200 - 220
30 - 50
1 или 2
Половина
пиле
0,4 - 0,5 секое
190 - 210
35 - 50
1 или 2
Пиле, младо
пиле
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 или 2
Паткa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 или 2
Гуска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 или 2
Мисиркa
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Мисиркa
4-6
140 - 160
150 - 240
1 или 2
Време (мин.)
Ниво на
решетката
40 - 60
1 или 2
Риба
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Цели парчиња 1 - 1.5
риба
210 - 220
11.9 Влажна печење со
вентил.
За време на готвењето,
вратата на апаратот
отворајте ја само кога е
потребно.
Храна
Температура Време (мин.)
(°C)
Ниво на
решетката
Потпечена паста
190 - 200
30 - 40
2
Потпечени компири
180 - 200
60 - 75
2
Мусака
150 - 170
60 - 75
2
35
36
www.electrolux.com
Храна
Температура Време (мин.)
(°C)
Ниво на
решетката
Лазањи
170 - 190
55 - 70
2
Канелони
170 - 190
55 - 70
2
Пудинг со тесто
170 - 190
45 - 60
2
Пудинг од ориз
170 - 190
40 - 50
2
Колач со јаболка
150 - 160
45 - 60
2
Бел леб
180 - 190
45 - 55
2
11.10 Бавно готвење
Употребете ја оваа функција за да
подготвите меки, сочни парчиња месо
и риба. со температура на средината
не поголема од 65 °C. Оваа функција
не се применува кај рецепти како
печено во тенџере или мрсно печено
свинско месо. Можете да го користите
сензорот за температура на средината
за да се уверите дека месото ја има
достигнато точната температура во
средината (видете ја табелата за
сензорот за температура во
средината).
Првите 10 минути можете да ја
подесите температурата на печката
помеѓу 80 °C и 150 °C. Почетната е 90
°C. Кога температурата е подесена,
печката продолжува да пече на 80 °C.
Не ја користете оваа функција за
живина.
Храна
Секогаш гответе без капак
при користење на
функцијата.
1. Запржете го месото во тава на
плотната на многу висока
температура по 1 - 2 минути на
секоја страна.
2. Ставете го месото заедно со
жешката тава за печење месо во
печката на решетката.
3. Ставете го сензорот за
температура на средината во
месото.
4. Одберете ја функцијата: Бавно
готвење и подесете ја точната и
крајната температура на
средината.
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Печено
1 - 1.5
говедско месо
120
120 - 150
1
Говедски
филети
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Печено
телешко
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Шницли
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
МАКЕДОНСКИ
37
11.11 Одмрзнување
Храна
Количин
а (kg)
Време на
Дополнително Коментари
одмрзнува време на
ње (мин.)
одмрзнување
(мин.)
Пиле
1.0
100 - 140
20 - 30
Положете го пилето на
превртена тацна
поставена врз голем
сад. Превртете на
половина од времето.
Месо
1.0
100 - 140
20 - 30
Превртете на
половина од времето.
Месо
0.5
90 - 120
20 - 30
Превртете на
половина од времето.
Пастрмка
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Јагоди
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Путер
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Павлака
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Слатката павлака
може добро да се
измати и кога е уште
замрзната на места.
Колач
1.4
60
60
-
11.12 Конзервирање
•
•
•
•
•
•
•
Користете само тегли за
конзервирање со иста димензија
како оние што се достапни на
пазарот.
Не користете тегли со затворач на
одвртување и со затворач од тип
„бајонет“ или метални конзерви.
За оваа функција користете го
првото ниво за решетката од долу.
Не ставајте повеќе од шест тегли
од по еден литар на плехот за
печење.
•
Наполнете ги теглите подеднакво и
затворете ги со стегач.
Теглите не смеат да се допираат.
Налејте околу 1/2 литар вода во
плехот за печење за да има
доволно влага во рерната.
Кога течноста во теглите ќе почне
да врие (после приближно 35 - 60
минути кај тегли од еден литар),
исклучете ја печката или намалете
ја температурата на 100 °C
(погледнете ја табелата).
Меко овошје
Храна
Температура (°C)
Време на
готвење до
крчкање (мин.)
Продолжете со
готвење на 100
°C (мин.)
Јагоди /
Боровинки /
Малини / Зрели
рибизли
160 - 170
35 - 45
-
38
www.electrolux.com
Костенесто овошје
Храна
Температура (°C)
Време на
готвење до
крчкање (мин.)
Продолжете со
готвење на 100
°C (мин.)
Круши / Дуњи /
Сливи
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Храна
Температура (°C)
Време на
готвење до
крчкање (мин.)
Продолжете со
готвење на 100
°C (мин.)
Моркови1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Мешана туршија
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Келераба /
Грашок / Шпаргла
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Зеленчук
1) Оставете ги да стојат во печката откако ќе ја исклучите.
11.13 Сушење
•
•
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
За подобар резултат, исклучете ја
печката откако ќе истече половина
од времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади
една ноќ за да се доврши
сушењето.
Зеленчук
Храна
Температура
(°C)
Време (час)
Мешунки
60 - 70
Пиперки
Ниво на решетката
1 позиција
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчук за
закиселување
60 - 70
5-6
3
1/4
Печурки
50 - 60
6-8
3
1/4
Билки
40 - 50
2-3
3
1/4
Храна
Температура
(°C)
Време (час)
Ниво на решетката
1 позиција
2 позиции
Сливи
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Кајсии
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Овошје
МАКЕДОНСКИ
Храна
Температура
(°C)
Време (час)
Резанки од
јаболка
60 - 70
Круши
60 - 70
39
Ниво на решетката
1 позиција
2 позиции
6-8
3
1/4
6-9
3
1/4
11.14 Вентилатор + Пареа
Торти и печива
Храна
Температу Време
ра (°C)
(мин.)
Ниво на
решетка
та
Коментари
Колач со
јаболка 1)
160
60 - 80
2
Во калап за торта од 20
cm
Тортички
175
30 - 40
2
Во калап за торта од 26
cm
Овошна торта
160
80 - 90
2
Во калап за торта од 26
cm
Пандишпан
160
35 - 45
2
Во калап за торта од 26
cm
Панетон (сладок 150 - 160
леб)1)
70 - 100
2
Во калап за торта од 20
cm
Колач со
сливи1)
160
40 - 50
2
Во плех за леб
Мали колачи
150 - 160
25 - 30
3 (2 и 4)
Во плех за печење
Бисквити
150
20 - 35
3 (2 и 4)
Во плех за печење
Лепчиња со
квасец1)
180 - 200
12 - 20
2
Во плех за печење
Слатка погача1)
180
15 - 20
3 (2 и 4)
Во плех за печење
Време
(мин.)
Ниво на
решеткат
а
Коментари
Полнет зеленчук 170 - 180
30 - 40
1
Во калап
Лазањи
170 - 180
40 - 50
2
Во калап
Потпечени
компири
160 - 170
50 - 60
1 (2 и 4)
Во калап
1) Загрејте ја печката 10 минути.
Пудинзи
Храна
Температу
ра (°C)
40
www.electrolux.com
Mесо
Храна
Количина
(kg)
Темпера Време
тура (°C) (мин.)
Ниво на
решеткат
а
Коментари
Печено
свинско
1.0
180
90 - 110
2
На решетка
Телешко месо 1.0
180
90 - 110
2
На решетка
Ростбиф полужив
1.0
210
45 - 50
2
На решетка
Ростбиф,
средно печен
1.0
200
55 - 65
2
На решетка
Ростбиф добро
испечен
1.0
190
65 - 75
2
На решетка
Јагне
1.0
175
110 - 130 2
Бут
Пилешко месо 1.0
200
55 - 65
2
Цело
Мисиркa
4.0
170
180 - 240 2
Цело
Паткa
2.0 - 2.5
170 - 180 120 - 150 2
Цела
Гускино месо
3.0
160 - 170 150 - 200 1
Цело
Зајак
-
170 - 180 60 - 90
Исечен на
парчиња
2
Риба
Храна
Колич
ина
(kg)
Температ
ура (°C)
Време
(мин.)
Ниво на
решеткат
а
Коментари
Пастрмка
1.5
180
25 - 35
2
3 - 4 риби
Туна
1.2
175
35 - 50
2
4 - 6 филети
Ослич
-
200
20 - 30
2
-
11.15 Готвење во сад за
диетално печење
Користете ја функцијата: Вентилатор +
Пареа.
Зеленчук
Храна
Температура Време (мин.) Ниво на решетката
(°C)
Брокола раздвоена на
цветови
130
20 - 25
2
МАКЕДОНСКИ
Храна
Температура Време (мин.) Ниво на решетката
(°C)
Патлиџан
130
15 - 20
2
Карфиол раздвоен на
цветови
130
25 - 30
2
Домати
130
15
2
Шпаргли, бели
130
25 - 35
2
Шпаргли, зелени
130
35 - 45
2
Тиквички парчиња
130
20 - 25
2
Моркови
130
35 - 40
2
Анасон
130
30 - 35
2
Келераба
130
25 - 30
2
Пиперка сечкана на
ленти
130
20 - 25
2
Целер сечкан на ленти
130
30 - 35
2
Mесо
Храна
Температура Време (мин.) Ниво на решетката
(°C)
Готвена шунка
130
55 - 65
2
Динстани пилешки гради
130
25 - 35
2
Чадено месо (чадена
свинска слабина)
130
80 - 100
2
Риба
Храна
Температура Време (мин.) Ниво на решетката
(°C)
Пастрмка
130
25 - 30
2
Филети од лосос
130
25 - 30
2
Гарнир
Храна
Температура Време (мин.) Ниво на решетката
(°C)
Ориз
130
35 - 40
2
Нелупени компири,
средни
130
50 - 60
2
Варе. ком., четвр.
130
35 - 45
2
Палента
130
35 - 45
2
41
42
www.electrolux.com
11.16 Поставка за пица
Пред готвењето, загрејте
ја празната печка 10
минути.
Храна
Температура (°C)
Време
(мин.)
Ниво на
Коментари
решетката
Пица (тенка
коричка)
200 - 220
15 - 25
1
Во плех за
печење
Пица (со
многу прелив)
200 - 220
20 - 30
1
Во плех за
печење
Мини пица
200 - 220
15 - 20
1
Во плех за
печење
Колач со
јаболка
150 - 170
50 - 70
1
Во калап за
торта од 20 cm
Пита со
овошје
170 - 190
35 - 50
1
Во калап за
торта од 26 cm
Солен колач
со кромид
200 – 220
20 – 30
2
Во плех за
печење
11.17 Подгревање на пареа
Пред готвењето, загрејте
ја празната печка 10
минути.
Храна
Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на решетката
Ѓувеч / Потпечени
јадења
130
15 - 25
2
Тестенини и сос
130
10 - 15
2
Гарнир (на пр. ориз,
компири, тестенини)
130
10 - 15
2
Јадења од една
порција
130
10 - 15
2
Mесо
130
10 - 15
2
Зеленчук
130
10 - 15
2
11.18 Печење леб
Пред готвењето, загрејте
ја празната печка 10
минути.
МАКЕДОНСКИ
43
Храна
Количи Температу Време
на (kg) ра (°C)
(мин.)
Ниво на
решетката
Коментари
Бел леб
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1-2
парчиња,
500 g за
секое парче
Кифлички
0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 и 4)
6-8
кифлички во
плех за
печење
Р’жан леб
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1-2
парчиња,
500 g за
секое парче
190 - 210
20 - 25
2
Во плех за
печење
Фокача (кора од тесто со
облога)
11.19 Табела за сензорот за температура во средината
Храна
Температура во средината
на храната (°C)
Печено телешко
75 - 80
Телешка коленица
85 - 90
Печено говедско месо на англиски начин,
полуживо
45 - 50
Печено говедско месо на англиски начин,
средно печено
60 - 65
Печено говедско месо на англиски начин, добро 70 - 75
печено
Свинска плешка
80 - 82
Свинска коленица
75 - 80
Јагне
70 - 75
Пиле
98
Див зајак
70 - 75
Пастрмка / Спарид
65 - 70
Туна / Лосос
65 - 70
44
www.electrolux.com
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
12.1 Забелешки за чистењето
•
•
•
•
•
•
•
Предниот дел на апаратот чистете
го со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
За чистење на металните површини
употребете специјално средство за
чистење за таа намена.
Чистете ја внатрешноста на
апаратот по секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или
други остатоци од храна може да
резултира со пожар. Ризикот е
поголем кај тавата со решетка.
Тврдокорната нечистотија
исчистете ја со специјално
средство за чистење печки.
Чистете го целиот прибор после
секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа
натопена со топла вода и средство
за чистење.
Ако имате нелеплив прибор, не
чистете го со агресивни средства
или остри предмети, ниту пак во
машина за миење садови. Тоа
може да предизвика оштетување на
нелепливиот слој.
Исушете ја печката кога
внарешноста е влажна после
употреба.
12.2 Уреди од не’рѓосувачки
челик или од алуминиум
Чистете ја вратата на
печката само со мокар
сунѓер или крпа. Исушете
ја со мека крпа.
Не користете челична
жица, киселини или
абразивни материјали,
бидејќи тие можат да ја
оштетат површината.
Чистете ја контролната
табла на печката со истите
мерки на претпазливост.
12.3 Вадење на држачи на
решетки
За да ја исчистите печката, извадете
ги држачите за решетки.
1. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
2. Повлечете го задниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид и извадете го.
1
2
Монтирајте ги држачите на решетките
по обратен редослед.
Иглите за држење на
телескопските шини мора
да се насочени напред.
12.4 Чистење со пиролиза
ВНИМАНИЕ!
Извадете ги сите додатоци
и подвижни решетки.
ВНИМАНИЕ!
Пред да почнете со
процедурата за чистење,
осигурете се дека садот за
вода е празен. Видете во
„Празнење на садот за
вода“.
МАКЕДОНСКИ
Чистењето со пиролиза
не може да почне:
•
•
ако не сте го извадиле приклучокот
на сензорот за температура на
средината од штекерот.
ако не сте ја затвориле целосно
вратата на печката.
Извадете ја рачно најтврдокорната
нечистотија.
ВНИМАНИЕ!
Ако има други апарати
монтирани во истиот
плакар, немојте да ги
користите истовремено со
функцијата за чистење со
пиролиза: Чистење со
пиролизаТоа може да
предизвика оштетување на
апаратот.
1. Исчистете ја внатрешната врата со
топла вода, за да не изгорат
остатоците од топлиот воздух.
2. Вклучете го апаратот и одберете ја
од главното мени функцијата:
Чистење со пиролиза. Притиснете
на
за да потврдите.
3. Поставете го траењето на
процедурата за чистење:
Опција
Опис
Брзо
1 час за
ниско ниво
на
нечистотија
Нормално
1 час и 30
минути за
нормално
ниво на
нечистотија
Интензив.
2 часа и 30
минути за
високо ниво
на
нечистотија
4. Допрете
за да потврдите.
45
Кога ќе започне чистењето
со пиролиза, вратата на
апаратот е заклучена и
светлото не работи.
За да го сопрете
чистењето со пиролиза
пред да заврши, исклучете
го апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога функцијата ќе
заврши, апаратот е многу
жежок. Оставете го да се
излади. Постои опасност
од изгореници.
Кога функцијата ќе
заврши, вратата останува
заклучена за време на
фазата на ладење. Некои
од функциите на апаратот
не се достапни за време на
фазата на ладење.
12.5 Чистење на садот за
вода
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте вода во садот
за вода во текот на
процедурата за чистење.
Во текот на процедурата
за чистење може да се
цеди вода од доводот на
пареа во внатрешноста на
печката. Ставете сад за
собирање на водата на
нивото на решетката
директно под доводот на
пареа за да спречите
паѓање на водата на дното
во внатрешноста на
печката.
По некое време, може да се
наталожат наслаги од бигор во
печката. За да го спречите тоа,
чистете ги деловите од печката кои
што ја создаваат пареата. Празнете го
садот по секое готвење со пареа.
Типови вода
46
www.electrolux.com
•
•
Мека вода со ниска содржина на
бигор - производителот го
препорачува тоа бидејќи го
намалува бројот на процедури за
чистење.
Вода од чешма - можете да ја
користите ако домашниот водовод
•
има прочистувач или омекнувач на
вода.
Тврда вода со висока содржина
на бигор - не влијае врз работата
на апаратот, но го зголемува бројот
на процедури за чистење.
ТАБЕЛА ЗА КОЛИЧЕСТВО НА КАЛЦИУМ ПРОПИШАН ОД С.З.О. (Светска
Здравствена Организација)
Наслаги на
калциум
Тврдост на вода
(Француски
степени)
(Германски
степени)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Слатка или
мека
75 циклуси 2,5 месеци
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Средна
тврдост
50 циклуси - 2
месеци
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Тврда или
богата со
бигор
40 циклуси 1,5 месеци
над 180 mg/l
над 18
над 10
Многу тврда
30 циклуси - 1
месец
1. Наполнете го садот за вода со 850
ml вода и 50 ml лимонска киселина
(пет мали лажички). Исклучете ја
рерната и почекајте околу 60
минути.
2. Вклучете ја печката и поставете ја
функцијата: Вентилатор + Пареа.
Поставете температура од 230°C.
Исклучете ја по 25 минути и
оставете ја да се излади 15
минути.
3. Вклучете ја печката и поставете ја
функцијата: Вентилатор + Пареа.
Поставете температура помеѓу 130
и 230°C. Исклучете ја по 10
минути.
Оставете да се олади и продолжете со
вадење на содржината од садот.
Видете во „Празнење на садот за
вода“.
4. Исплакнете го садот за вода и
исчистете го преостанатиот бигор
во рерната со крпа.
5. Рачно исчистете ја цевката за
испуштање со топла сапуница. За
да спречите оштетување, не
користете киселини, спрејови или
слични средства за чистење.
Класификаци Правете
ја на водата
декалцифика
ција на секои
12.6 Чистење на вратата на
рерната
Вратата на печката има четири
стаклени плочи.Можете да ги извадите
вратата на печката и внатрешните
стаклени плочи за да ги исчистите.
Доколку се обидете да ги
извадите стаклените плочи
пред да ја извадите
вратата на рерната,
вратата може да се
затвори.
ВНИМАНИЕ!
Не користете го уредот без
стаклените плочи.
1. Целосно отворете ја вратата и
најдете ја шарката од десната
страна на вратата.
2. Турнете ја стегата додека не се
повлече назад.
МАКЕДОНСКИ
47
5. Кренете и завртете го лостот на
левата шарка.
3. Држете ја турнатата стега со
едната рака. Употребете одвртка
со другата рака за да ја подигнете
и да ја свртите рачката на шарката
од десната страна.
4. Најдете ја шарката од левата
страна на вратата.
6. Затворете ја вратата на печката до
првота позиција на отворање.
Потоа повлечете напред и
извадете ја вратата од лежиштето.
7. Ставете ја вратата врз мека крпа
на стабилна површина.
8. Држете ја декорацијата на вратата
(В) на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
2
B
1
48
www.electrolux.com
9. Повлечете ја декорацијата на
вратата напред и извадете ја.
10. Држете ги стаклените плочи на
вратата на нивниот горен раб и
внимателно повлечете ги една по
една. Започнете со горната плоча.
Осигурете се дека стаклото
целосно се излизнало од
држачите.
Внимавајте да ја монтирате средната
стаклена плоча точно во седиштата.
A
B
C
12.7 Замена на светилката
Ставете крпче на долниот дел од
внатрешноста на апаратот. Со тоа се
спречува оштетување на капачето на
светилката и на внатрешноста.
11. Исчистете ја стаклените плочи со
топла вода и сапуница.
Внимателно исушете ги стаклените
плочи.
Кога чистењето е завршено, ставете
ги стаклените плочи и вратата на
печката. Направете ја горенаведената
постапка по обратен редослед.
Проверете дали сте ги ставиле
стаклените плочи (A, B и C) назад во
правилен редослед. Средната плоча
(B) има декоративна рамка.
Отпечатената зона мора да е свртена
кон внатрешната страна на вратата.
Откако ќе ја монтирате, проверете
дали површината на рамката на
стаклената плоча (B) на отпечатените
места е груба на допир.
A
B
C
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар!
Исклучете го осигурувачот
пред замена на
светилката.
Светилката и стакленото
капаче за светилката може
да бидат жешки.
ВНИМАНИЕ!
Секогаш држете ја
халогената светилка со
ткаенина за да спречите на
светилката да изгорат
остатоци од маснотија.
1. Исклучете го апаратот.
2. Извадете ги осигурувачите од
кутијата или исклучете го
прекинувачот на струјното коло.
Задна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300 °C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
МАКЕДОНСКИ
49
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
13.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите Рерната не е поврзана со Проверете дали рерната
или да ракувате со
напојување за струја или е правилно поврзана со
рерната.
не е правилно поврзана. струја (погледнете во
дијаграмот за
поврзување, ако е на
располагање).
Рерната не загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја рерната.
Рерната не загрева.
Часовникот не е
поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Активирано е
автоматското
исклучување.
Погледнете во
„Автоматско
исклучување“.
Рерната не загрева.
Активирана е блокадата
за деца.
Видете во „Користење на
блокадата за деца“.
Рерната не загрева.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете ја вратата
целосно.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте
со квалификуван
електричар.
Светилката не работи.
Светилката не е
исправна.
Заменете ја светилката.
Во внатрешноста на
рерната има вода.
Има премногу вода во
садот.
Исклучете ја рерната и
отстранете ја водата со
ткаенина или сунѓер.
Готвењето на пареа не
работи.
Нема вода во садот.
Наполнете го садот за
вода.
Готвењето на пареа не
работи.
Отворот е затнат од
бигор.
Проверете го отворот на
доводот за пареа.
Отстранете го бигорот.
50
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Решение
Потребни се повеќе од
три минути за да се
испразни садот за вода
или водата тече од
отворот за довод на
пареа.
Во рерната има наслаги
на бигор.
Исчистете го садот за
вода. Видете во
„Чистење на садот за
вода“.
На екранот се прикажува
F111.
Приклучокот за сензорот
за температура на
средината не е правилно
вклучен во штекерот.
Ставете го приклучокот
од сензорот за
температура на
средината колку што е
можно подлабоко во
штекерот.
Екранот прикажува
шифра за грешка што не
е во оваа табела.
Има дефект во
електриката.
•
•
Исклучете ја рерната
преку главната
склопка или
сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се
прикажува шифрата
за грешка, обратете се
во службата за грижа
на корисници.
На храната и во
Сте ја оставиле храната
внатрешноста на рерната во рерната многу долго.
се спушта пареа и
кондензација.
Не оставајте ги јадењата
во рерната подолго од 15
- 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
Апаратот е вклучен и не Активиран е режимот за
загрева. Вентилаторот не демонстрација.
работи. На екранот се
прикажува "Demo".
Видете во „Основни
поставки“ во поглавјето
„Секојдневна употреба“.
13.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
продавач или во Овластениот
сервисен центар.
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на апаратот.
Не отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
апаратот.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
МАКЕДОНСКИ
51
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Број на производот (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
14. МОНТАЖА
14.2 Прицврстување на
апаратот за плакар
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
14.1 Вградување
A
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
594
14.3 Електрична инсталација
5
3
Производителот не
презема одговорност
доколку не ги следите
безбедносните мерки од
поглавјето Безбедносни
информации.
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
14.4 Кабел
Типови на кабли кои може да се
монтираат или да се заменуваат:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За делот на кабелот, видете ја
вкупната моќност на плочката за
спецификации. Исто така може да
видите во табелата:
Вкупна моќност
(W)
Дел од кабелот
(mm²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
52
www.electrolux.com
Вкупна моќност
(W)
Дел од кабелот
(mm²)
максимум 3680
3 x 1.5
Кабелот за заземјување (зелен / жолт
кабел) мора да биде 2 cm подолг од
кабелот за фаза и кабелот за нула
(синиот и кафеавиот кабел).
15. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
15.1 Етикета на производот и информации според EU
65-66/2014
Име на снабдувачот
Electrolux
Идентификација на модел
EOC6851AOX
Показател за енергетска ефикасност
81.2
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, конвенционален режим
0.93 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, режим со форсиран вентилатор
0.69 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
72 l
Вид печка
Вградена печка
Маса
40.3 kg
EN 60350-1 - Електрични апарати за
готвење во домаќинство - Дел 1:
Шпорети, печки, печки на плин и скари
- Методи за мерење на работата.
15.2 Штедење енергија
Апаратот има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Општи совети
Проверете дали вратата на печката е
добро затворена кога работи апаратот
и чувајте ја затворена колку што може
повеќе за време на готвењето.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија.
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред да ја ставите храната
внатре.
За време на готвење што трае
подолго од 30 минути, намалете ја
температурата на печката на минимум
барем 3 - 10 минути пред да истече
времето, согласно времетраењето на
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Готвење со вентилатор
Кога е можно, коистете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
Преостаната топлина
Кај некои функции на греење, ако е
вклучена програма со избор на
Времетраење или Крај на готвење и
МАКЕДОНСКИ
времето на готвење е подолго од 30
минути, греачите се исклучуваат
автоматски 10% порано.
Вентилаторот и светлото
продолжуваат да работат.
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло. На екранот е
прикажана температурата на
преостанатата топлина.
Готвење со исклучена светилка
Исклучете ја светилката за време на
готвењето и вклучете ја само кога ви е
потребна.
53
Работи на тој начин што
температурата во внатрешноста на
печката може да се разликува од
температурата означена на екранот за
време на циклусот на готвење и
времето на готвење може да се
разликува од времето на готвење кај
другите програми.
Кога го користите Влажна печење со
вентил., лампата автоматски се
исклучува после 30 секунди.
Може да ја вклучите лампата повторно
но тоа ќе ја намали очекуваната
заштеда на електрична енергија.
Влажна печење со вентил.
Функција за штедење на електрична
енергија за време на готвењето.
16. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
54
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
55
867339153-A-352016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising