Electrolux | EOL3420AOW | User manual | Electrolux EOL3420AOW User Manual

Electrolux EOL3420AOW User Manual
EOR3420
EOL3420
................................................ .............................................
DA OVN
BRUGSANVISNING
2
www.electrolux.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FØR IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
URFUNKTIONSTASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BRUG AF TILBEHØRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
EKSTRAFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel
erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så
uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
3
1. OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med
apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en
person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at
du aktiverer den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden
overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
• Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug.
Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid grillhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
4
www.electrolux.com
• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
• For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
2.
SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL
Apparatet må kun installeres af en
sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du kontakte en
elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
• Elledninger må ikke kommer i berøring
med apparatets låge, især når lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførte og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til
lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
2.2 Brug
ADVARSEL
Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller eksplosion.
DANSK
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tilstoppede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter hver brug.
• Apparatet bliver varmt indvendigt, når
det er i brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug
altid grillhandsker til at fjerne ribberne
eller ovnfaste fade eller sætte dem i.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, mens apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
• Belast ikke ovnlågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hold altid apparatets låge lukket, når
apparatet er i brug.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan medføre,
at der dannes en blanding af alkohol og
luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte på apparatets bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på
apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i
apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer ribberne.
5
• Misfarvning af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl i
garantilovens forstand.
• Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke
kan fjernes.
2.3 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL
Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der
er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
• Rester af fedt eller mad i apparatet kan
skabe brand.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske genstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel.
2.4 Indvendig belysning
• Den type ovnpære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det
må ikke bruges til anden belysning.
ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød.
• Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme specifikationer.
6
www.electrolux.com
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL
Risiko for personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
6 Grill
5
7 Ovnpære
8 Blæser
5
4
11
3
6
9 Ovnribber, udtagelige
10 Mærkeplade
7
11 Ristpositioner
8
2
1
10
9
1 Funktionsvælger, ovn
2 Effekt-lampe
3 Elektronisk programur
4 Termostatknap
5 Temperaturindikator
3.1 Ovntilbehør
• Grillrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
• Grill- / bradepande
Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.
• Teleskop udtræksskinner
Til riste og plader.
4. FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
4.1 Rengøring før ibrugtagning
• Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber fra ovnen (hvis relevant).
• Gør apparatet rent, inden du tager det i
brug.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
4.2 Indstilling af tid
Du skal indstille tiden, inden du
bruger ovnen.
Når du slutter apparatet til lysnettet eller
efter en strømafbrydelse, blinker kontrollampen for funktionen Aktuel tid.
Tryk på knappen "+" eller "-" for at indstille den korrekte tid.
DANSK
Efter ca. fem sekunder holder kontrollampen op med at blinke og viser den aktuelle tid, du har indstillet.
2.
3.
Tryk gentagne gange på
for at
ændre tiden, indtil funktionen Aktuel tid blinker. Du skal indstille
eller Slutfunktionen Varighed
tid
samtidigt.
4.
4.3 Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at afbrænde resterende fedt.
1.
Vælg funktionen
temperatur.
7
Lad apparatet være tændt i én time.
Vælg funktionen
og maksimal
temperatur.
Lad apparatet være tændt i 10 minutter.
5.
Vælg funktionen
og maksimal
temperatur.
6. Lad apparatet være tændt i 10 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt.
Apparatet kan udsende lugt og røg. Det
er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig
luftstrømning.
og maksimal
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
5.1 Aktivering og deaktivering af
apparatet
1.
Drej knappen for ovnfunktioner hen til
en ovnfunktion.
TÆNDT-lampen lyser, mens apparatet er i gang.
2.
3.
Drej temperaturvælgeren for at indstille en temperatur.
Temperaturindikatoren tændes, når
temperaturen i apparatet stiger.
For at slukke for apparatet drejes
knappen for ovnfunktioner og temperaturvælgeren til sluk-positionen.
5.2 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
Slukket position (Off)
Apparatet er slukket.
Lys
Til aktivering af ovnpæren, uden at der vælges en ovnfunktion.
Over- undervarme
Til bagning og stegning i ét niveau. Øverste og nederste varmelegemer er tændt samtidigt.
Overvarme
Til bruning af færdige retter. Kun det øverste varmelegeme er tændt.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund eller skorpe. Kun
det nederste varmelegeme er tændt.
Lille grill
Til grillstegning af flade madvarer i små mængder, midt
på risten. Til at lave toastbrød.
Stor grill
Til grillstegning af flade madvarer i store mængder. Til
at lave toastbrød. Hele grillelementet er tændt.
8
www.electrolux.com
Ovnfunktion
Egnet til
Turbogrill
Til at tilberede store stykker kød. Her arbejder grillelementet og varmluftsblæseren efter hinanden, så den
varme luft cirkulerer rundt om retterne i ovnen.
Varmluft
Til samtidig stegning eller stegning/bagning af mad, der
skal have samme tilberedningstemperatur, på flere riste, uden at de forskellige retter får afsmag af hinanden.
Pizza
Til fremstilling af pizza, quiche eller tærte. Grillen og det
nederste varmelegeme sørger for direkte varme, og
blæseren sørger for at fordele luften, så pizza- eller tærtefyld bliver gennembagt.
6. URFUNKTIONSTASTER
6.1 Elektronisk programur
1
2
3
1 Funktionslamper
2 Tidsdisplay
3 Funktionslampe
4 Knappen "+"
hr min
5 Vælgerknap
6 Knappen "-"
6
5
4
Urfunktion
Klokkeslæt
Egnet til
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere den aktuelle
tid.
Minutur
Bruges til at indstille en nedtælling. Denne funktion har
ikke indflydelse på ovnen.
Varighed
Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt.
Sluttid
Til indstilling af, hvornår der slukkes for apparatet.
Du kan bruge Varighed
og Slut
tid
samtidigt til at indstille tiden, når apparatet skal tændes
og derefter slukkes. Indstil først
Varighed
, og så Slut tid
.
6.2 Indstilling af urfunktionerne
1.
For Varighed
og Slut tid
skal
du indstille en ovnfunktion og tempe-
2.
ratur. Dette er ikke nødvendigt for mi.
nuturet
Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil lampen for den krævede
urfunktion blinker.
DANSK
4.
5.
hr min
9
Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
Drej knappen for ovnfunktioner og
knappen for temperatur til slukket position.
6.3 Annullering af urfunktionerne
1.
3.
Tryk på + eller - for at indstille tiden
for den krævede urfunktion.
Displayet viser lampen for den urfunktion, du indstillede. Når den indstillede
tid er gået, blinker lampen, og der udsendes et lydsignal i to minutter.
2.
Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil lampen for den krævede
funktion blinker.
Tryk, og hold på knappen -.
Urfunktionen går ud efter nogle sekunder.
Med funktionerne Varighed
og
Slut tid
slukkes apparatet
automatisk.
7. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
7.1 Teleskop udtræksskinner
1.
°C
Træk højre og venstre teleskop udtræksskinner ud.
10 www.electrolux.com
2.
°C
Stil grillristen på teleskop udtræksskinnerne, og skub dem forsigtigt ind
i apparatet.
Sørg for at skubbe teleskop udtræksskinnerne helt ind i apparatet, inden
du lukker ovnlågen.
BEMÆRK
Teleskop udtræksskinnerne må ikke rengøres i opvaskemaskinen.
Puds ikke teleskop udtræksskinnerne.
Gem installationsvejledningen til
teleskop udtræksskinnerne til
fremtidig brug.
Med teleskop udtræksskinnerne er det
nemmere at isætte og fjerne ovnristene.
8. EKSTRAFUNKTIONER
8.1 Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for
apparatet, kører køleblæseren videre, indtil temperaturen i apparatet er faldet.
varmning. For at hindre dette er ovnen
forsynet med en sikkerhedstermostat,
som afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk igen.
8.2 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig overop-
9. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
9.1 Lågens inderside
På indersiden af lågen på nogle
modeller finder du:
• Ovnrillernes numre.
• Oplysninger om ovnfunktioner, anbefalede ovnriller og temperaturer for typiske retter.
Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt af
kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.
• Ovnen har ribber i fem niveauer. Tæl
ribberne fra bunden af apparatet.
• Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften og konstant genbruger dampen. Med dette system er det muligt at
bruge damp ved tilberedningen, så ma-
DANSK
den bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget.
• Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på ovnruderne. Det er normalt. Stå altid på afstand af apparatet,
når du åbner dets låge under tilberedning. Tænd apparatet 10 minutter inden
tilberedning for at mindske kondenseringen.
• Tør fugt væk, hver gang du har brugt
apparatet.
• Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund, og dæk ikke nogen af dets
dele med alufolie, når du tilbereder
mad. Dette kan ændre stege-/bageresultaterne og beskadige emaljen.
11
9.3 Tilberedning af kød og fisk
• Brug en bradepande til mad med meget fedt for at forhindre, at ovnen får
pletter, der ikke kan fjernes.
• Lad kødet stå i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
• Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det tørrer ud, for at forhindre røgkondensation.
9.4 Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav mad. Find de bedste indstillinger
(varmetrin, tilberedningstid, etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og mængderne, når
du bruger dette apparat.
9.2 Bagning af kager
• Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
• Hvis du bruger to bageplader på samme tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
9.5 Stegetabel
KAGER
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Tem
peratur
[°C]
Pisket dej
2
170
3 (1 og 4)
160
45 - 60
I en kageform
Mørdej
2
170
3 (1 og 4)
160
20 - 30
I en kageform
Kvargkage
m. kærnemælk
1
170
2
165
60 - 80
I en 26 cm
kageform
Æblekage
(æbletærte)
2
170
1 (venstre
og højre)
160
80 - 100
I to 20 cm
kageforme
på en grillrist1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
På bageplade
Tærte m.
syltetøj
2
170
2 (venstre
og højre)
165
30 - 40
I en 26 cm
kageform
MADVARE
12 www.electrolux.com
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Tem
peratur
[°C]
Sandkage
2
170
2
160
50 - 60
I en 26 cm
kageform
Engelsk julekage/fyldig
frugtkage
2
160
1 eller 2
140
–
150
90 - 120
I en 20 cm
kageform1)
Plumkage
1
175
2
160
50 - 60
I en brødform 1)
Små kager på én ribbe
3
170
3
150 160
20 - 30
På bageplade
Små kager på to ribber
-
-
2 og 4
150 160
25 - 35
På bageplade
Små kager i tre niveauer
-
-
1, 3 og 5
150 160
30 - 45
På bageplade
Lagkagebunde/kagesnitter - ét
niveau
3
140
3
140 150
30 - 35
På bageplade
Lagkagebunde/kagesnitter - to
niveauer
-
-
2 og 4
140 150
35 - 40
På bageplade
Lagkagebunde/kagesnitter - tre
niveauer
-
-
1, 3 og 5
140 150
35 - 45
På bageplade
Marengs - ét
niveau
3
120
3
120
80 - 100
På bageplade
Marengs- to
niveauer
-
-
2 og 4
120
80 - 100
På bageplade1)
Boller
3
190
3
170
–
190
12 - 20
På bageplade1)
Flødekager ét niveau
3
190
3
170
25 - 35
På bageplade
Flødekager to niveauer
-
-
2 og 4
170
35 - 45
På bageplade
Frugttærter
2
180
2
170
45 - 70
I en 20 cm
kageform
MADVARE
DANSK
Over- undervarme
13
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Tem
peratur
[°C]
Fyldig frugtkage
1
160
2
150
110 - 120
I en 24 cm
kageform
Victoriakager
1
170
2
160
50 - 60
I en 20 cm
kageform
MADVARE
1) Forvarm i 10 minutter.
BRØD OG PIZZA
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Tem
peratur
[°C]
Franskbrød
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 stk.,
500 g pr.
stk.1)
Rugbrød
1
190
1
180
30 - 45
I en brødform
Boller
2
190
2 (2 og 4)
180
25 - 40
6 - 8 rundstykker på
bageplade1)
Pizza
1
200 210
1
200 210
10 - 20
På bageplade eller i en
bradepande1)
Boller
3
200
3
190
10 - 20
På bageplade1)
MADVARE
1) Forvarm i 10 minutter.
TÆRTER
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
180
40 - 50
I en form
175
45 - 60
I en form
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Tem
peratur
[°C]
Pastatærte
2
200
2
Grøntsagstærte
2
200
2
MADVARE
14 www.electrolux.com
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
180
50 - 60
I en form1)
2
180 190
25 - 40
I en form1)
2
180 190
25 - 40
I en form1)
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Tem
peratur
[°C]
Quiche
1
180
1
Lasagne
2
180 190
Cannelloni
2
180 190
MADVARE
1) Forvarm i 10 minutter.
KØD
Over- undervarme
Varmluft
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Tem
peratur
[°C]
Oksekød
2
200
2
190
50 - 70
På en grillrist
Svin
2
180
2
180
90 - 120
På en grillrist
Kalvekød
2
190
2
175
90 - 120
På en grillrist
Roastbeef,
rød
2
210
2
200
50 - 60
På en grillrist
Roastbeef,
rosa
2
210
2
200
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef,
gennemstegt
2
210
2
200
70 - 75
På en grillrist
Flæskebov
2
180
2
170
120 - 150
Med svær
Flæskeskank
2
180
2
160
100 - 120
2 stk.
Lammekød
2
190
2
175
110 - 130
Kølle
Kylling
2
220
2
200
70 - 85
Hel
Kalkun
2
180
2
160
210 - 240
Hel
And
2
175
2
220
120 - 150
Hel
Gås
2
175
1
160
150 - 200
Hel
Kanin
2
190
2
175
60 - 80
Parteret
Hare
2
190
2
175
150 - 200
Parteret
Fasan
2
190
2
175
90 - 120
Hel
MADVARE
DANSK
15
FISK
Over- undervarme
Varmluft
Tilberedningstid
[min.]
Bemærkninger
175
40 - 55
3 - 4 fisk
175
35 - 60
4 - 6 fileter
Ovnrille
Temperatur
[°C]
Ovnrille
Tem
peratur
[°C]
Bækørred/
havrude
2
190
2
Tun/laks
2
190
2
MADVARE
9.6 Lille grill
Opvarm den tomme ovn i 10 minutter før madlavning.
Antal
MADVARE
Lille grill
Tilberedningstid
[min.]
Stykker
[g]
Ovnrille
Temperatur
[°C]
1. side
2. side
Tournedos
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Oksesteaks
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Grillpølser
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Svinekotelet
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Kylling (i halve)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Kyllingebryster
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
Fiskefilet
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Sandwiches
4-6
-
4
maks.
5-7
-
Toastbrød
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
9.7 Turbogrill
Oksekød
MADVARE
Antal
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Roastbeef eller filet, rød
pr. cm i højden
1
190 - 200 1)
5-6
Roastbeef eller filet, rosa
pr. cm i højden
1
180 - 190 1)
6-8
Roastbeef eller filet, gennemstegt
pr. cm i højden
1
170 - 180 1)
8 - 10
16 www.electrolux.com
1) Forvarm ovnen.
Svin
Antal
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bov, nakkekam,
skinkesteg
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Kotelet, ribbenssteg
1 - 1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Farsbrød
750 g - 1 kg
1
160 - 170
50 - 60
Svineskank (forkogt)
750 g - 1 kg
1
150 - 170
90 - 120
Tid (min.)
MADVARE
Kalvekød
MADVARE
Kalvesteg
Antal
Ovnrille
Temperatur
(°C)
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Antal
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Lammekølle,
lammesteg
1 - 1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1 - 1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
MADVARE
Antal
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Udskåret fjerkræ
200 - 250 g
hver
1
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
400 - 500 g
hver
1
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
And
1,5 - 2 kg
1
180 - 200
80 - 100
Gås
3,5 - 5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4 - 6 kg
1
140 - 160
150 - 240
Kalveskank
Lammekød
MADVARE
Fjerkræ
DANSK
17
Fisk (dampet)
MADVARE
Antal
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
1 ribbe
2 ribber
Temperatur
(°C)
Tid [ti]
Bønner
3
1/4
60 - 70
6-8
Peberfrugt
3
1/4
60 - 70
5-6
Suppegrøntsager
3
1/4
60 - 70
5-6
Svampe
3
1/4
50 - 60
6-8
Krydderurter
3
1/4
40 - 50
2-3
1 ribbe
2 ribber
Temperatur
(°C)
Tid [ti]
Blommer
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Abrikoser
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Æblebåde
3
1/4
60 - 70
6-8
Pærer
3
1/4
60 - 70
6-9
Hel fisk
9.8 Tørring - varmluft
Læg bagepapir på ovnens riste.
GRØNTSAGER
MADVARE
Ovnrille
FRUGT
MADVARE
Ovnrille
Information om akrylmid
Vigtigt Ifølge nye videnskabelige
undersøgelser kan der dannes
sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du
bruner maden (især hvis den indeholder
stivelse). Derfor anbefaler vi, at du
tilbereder ved lavest mulig temperatur og
ikke bruner maden for meget.
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
• Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel.
• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så
kan du lettere få snavset af, og det
brænder ikke fast.
• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og
lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Hvis du har non-stick tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe
genstande eller en opvaskemaskine til
rengøring. Det kan ødelægge non-stick
belægningen.
18 www.electrolux.com
Tilbehør af rustfrit stål eller
aluminium:
Rengør kun ovnlågen med en våd
svamp. Tør efter med en blød
klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan beskadige
ovnens udvendige flader. Brug
samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel.
mets ramme. Brug ikke apparatet, hvis
lågepakningen er beskadiget. Kontakt
servicecentret.
• Se de generelle oplysninger om rengøring for at rengøre lågepakningen.
10.2 Ovnriller
Ovnribberne kan fjernes, så ovnens sidevægge kan rengøres.
10.1 Rengør lågepakningen
• Se jævnligt lågepakningen efter. Lågepakningen sidder rundt om ovnrum-
Udtagning af ovnribberne
1. Træk forenden af ribben væk fra side-
væggen.
2.
1
Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
2
ADVARSEL
Sluk for apparatet, inden du fjerner grillen. Kontroller, at apparatet
er kølet af. Der er risiko for forbrænding.
Montering af ovnribberne
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
De afrundede ender af ovnribberne skal vende fremad.
10.3 Ovnens loft
Du kan fjerne grillen, så det er nemmere
at rengøre ovnens loft.
1.
Fjern skruen, der holder grillen fast.
Brug en skruetrækker første gang.
DANSK
19
Læg en klud i bunden af ovnen for
at beskytte ovnpæren og dækglasset.
Hold altid halogenpæren med en
klud for at forhindre fedtrester i at
brænde fast på pæren.
1.
2.
3.
2.
3.
4.
Træk grillen forsigtigt ned.
Tør ovnens loft af med en blød klud
opvredet i varmt vand og rengøringsmiddel, og lad det tørre.
Montér grillen i omvendt rækkefølge.
ADVARSEL
Sørg for, at grillen er korrekt monteret, og at den ikke falder ned.
4.
Drej dækglasset mod uret for at fjerne
det.
Gør glasset rent.
Udskift ovnpæren med en tilsvarende
pære, der er varmefast op til 300 °C.
Brug en ovnpære af samme type.
Montér dækglasset.
10.5 Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har tre ovnglas monteret uden
på hinanden. Du kan fjerne ovnlågen og
de indvendige ovnglas for at rengøre dem.
BEMÆRK
Brug ikke apparatet uden ovnglasset.
10.4 Ovnpære
ADVARSEL
Vær forsigtig, når du skifter ovnpæren. Der er fare for elektrisk
stød!
Hvilken retning du skal åbne lugen, afhænger af din ovnmodel.
På nogle modeller åbner du lugen
fra højre side, på andre fra venstre
side.
Før du skifter ovnpære:
• Sluk for ovnen.
• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller
sluk på gruppeafbryderen.
Aftagning af ovnlåge og ovnglas
A
1.
Tryk på knapperne på lågelistens (A)
sider på det øverste dækglas, og
træk det opad for at fjerne det.
20 www.electrolux.com
2.
B
Hold godt fast i det indvendige glas B
med begge hænder, og træk det opad for at fjerne det fra den oprindelige
position. Gør det samme med det
andet ovnglas.
BEMÆRK
Sørg for at holde godt fast i glasset, så du ikke taber det.
Rengør lågen med en våd svamp, og gnid
den tør med en blød klud. Brug aldrig
ståluld, syre eller slibende rengøringsmidler. De kan beskadige overfladen.
Montér ovnglasset i modsat rækkefølge,
når du har rengjort ovnlågen. Den midterste glasrude har en lille prik foroven og det
andet har grafik. Sørg for, at den midterste glasrude indsættes i de korrekte lejer.
Grafikzonen skal vende mod lågens indvendige side. Kontrollér, at ovnglassets
overflade efter installationen ikke er grov,
når du rører ved den.
11. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Ovnen bliver ikke varm.
Apparatet er slukket.
Tænd for apparat.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen på husets eltav- Kontroller sikringerne.
le (sikringsboks) er gået.
Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen
går mere end én gang.
Ovnpæren tændes ikke.
Ovnpæren er defekt.
Udskift ovnpæren.
Displayet viser 12.00.
Der var strømafbrydelse.
Indstil uret.
DANSK
Fejl
Der samler sig damp og
kondensvand på maden
og i ovnen.
21
Mulig årsag
Løsning
Maden har stået for længe i ovnen.
Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15-20
minutter efter tilberedningen.
Kontakt forhandleren eller servicecentret,
hvis du ikke selv kan løse problemet.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er
placeret på apparatets frontramme.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. INSTALLATION
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
12.1 Indbygning
548
558
600
20
min. 550
20
min. 560
573
589
12.2 Fastgørelse af apparatet til
skab
594
5
590
min. 550
20
min. 560
1.
2.
Åbn apparatets låge.
Fastgør apparatet til skabet. Sæt de
fire afstandsholdere (A) ind i hullerne i
rammen, og stram de fire skruer (B),
der fulgte med apparatet.
22 www.electrolux.com
Dette apparat er forsynet med et stik og
et forbindelseskabel.
A
B
12.4 Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F,
H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90),
H05 BB-F.
For kablets tværsnit se tilsluttet effekt i alt
(på typeskiltet) og tabellen:
Tilsluttet effekt i alt
12.3 Elektrisk installation
ADVARSEL
Kun en kvalificeret person må
foretage den elektriske installation.
Kablets tværsnit
maks. 1380 W
3 x 0,75 mm²
maks. 2300 W
3 x 1 mm²
maks. 3680 W
3 x 1,5 mm²
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i kapitlet "Om sikkerhed" ikke følges.
13. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er
, sammen med
mærket med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
DANSK
23
397280321-B-342012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising