Electrolux EOC5750AOX User Manual


Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Electrolux EOC5750AOX User Manual | Manualzz
EOC5750AOX
LT
Orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................7
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART.................................................................9
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................12
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 13
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................14
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................16
11. PATARIMAI.................................................................................................... 18
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 29
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 33
14. ĮRENGIMAS....................................................................................................34
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 36
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
•
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
6
www.electrolux.com
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
•
•
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
•
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ar
sveikatos sutrikimų turinčius asmenis,
nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
LIETUVIŲ
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
•
•
2.7 Šalinimas
2.8 Techninė priežiūra
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
7
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
5
4
3
2
1
7
4
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
5
6
3.2 Priedai
•
•
•
Vielinė lentynėlė
Prikaistuviams, pyragų formoms,
kepimo skardoms.
Kepimo padėklas
•
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Itin gilus kepimo indas
Musakai gaminti.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
8
www.electrolux.com
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
6
7
8
9
10
11
Funkcija
Aprašas
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
PARINKTYS
Nustatoma orkaitės funkcija, valymo funkcija
ar automatinė programa.
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAI‐
TINIMAS
Orkaitės arba mėsos termometro temperatū‐
rai (jeigu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palai‐
kysite nuspaustą tris sekundes, įjungsite arba
išjungsite greitojo įkaitinimo funkciją.
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Galite nau‐
doti tiesiogiai pasiekti mėgstamą programą,
kai prietaisas yra išjungtas.
EKRANAS
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn meniu.
ŽEMYN
Naršyti žemyn meniu.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
MINUČIŲ SKAIT‐
LYS
Minučių skaitliui nustatyti.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
4.2 Valdymo skydelis
A
B
E
C
D
A. Orkaitės funkcijos simbolis
B. Orkaitės funkcijos / programos
numeris
C. Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr.
lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
D. Laikrodis / likusio karščio rodinys
E. Temperatūros / paros laiko rodinys
LIETUVIŲ
9
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg / g
Veikia automatinė programa ir nurodo‐
mas svoris.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Įkaitinimo / likusio karščio in‐ Rodo temperatūros lygį prietaise.
dikatorius
Temperatūra / greitasis įkaiti‐ Funkcija veikia.
nimas
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti tempera‐
tūrą.
Elektroninis durelių užraktas
Veikia elektroninio durelių užrakto funk‐
cija.
Laikmatis
Veikia minučių skaitlio funkcija.
4.3 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
.
viena po kitos bus rodomos juostos
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Apie laiko nustatymą
skaitykite skyriuje
„Laikrodžio funkcijos“.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Išankstinis įkaitinimas
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
prietaisą.
1. Nustatykite viršutinio / apatinio
ir maksimalią
kaitinimo funkciją
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite karšto oro srauto funkciją
ir aukščiausią temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15
minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis
dūmai. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite
tinkamą patalpų vėdinimą.
10
www.electrolux.com
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
rankinis režimas
automatinės programos
6.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
6.2 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Karšto Oro
Srautas
Vienu metu kepti maistą iki trijų lentynos padėčių ir
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatū‐
rą nei naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkci‐
ją.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei
naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Viršutinis/Apati‐
nis Kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Kepimas Žemo‐
je Temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis Kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Drėgnas Karš‐
tas Oras
Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Taupyti
energiją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti
naudojama pagal maisto gaminimo lenteles, kad
būtų pasiektas norimas maisto gaminimo rezultatas.
Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamas nuo‐
statas rasite kepimo lentelėse. Ši funkcija buvo nau‐
dojama energijos vartojimo efektyvumo klasei nus‐
tatyti pagal standartą EN 60350-1.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyz‐
džiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo
trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kie‐
kio ir dydžio.
Šilumos Palaiky‐ Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
mas
LIETUVIŲ
Orkaitės funkcija
11
Naudojimo sritis
EKO kepimas
Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite optimi‐
zuoti energijos vartojimą. Išsamesnę informaciją
apie rekomenduojamas nuostatas rasite kepimo len‐
telėse prie atitinkamos funkcijos (kepimas ant grote‐
lių).
Mažasis Kepin‐
tuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Didysis Kepintu‐ Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
vas
skrebučių skrudinimui.
Terminis Kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
6.3 Orkaitės funkcijos
nustatymas
Temperatūros / paros laiko ekrano
rodmuo rodo temperatūrą prietaiso
viduje.
1. Įjunkite prietaisą, paspaudę .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
2. Palieskite
, kad grįžtumėte prie
nustatytos temperatūros arba
ekranas ji pasirodys automatiškai po
5 sekundžių.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte orkaitės funkciją.
arba prietaisas pradės
3. Palieskite
veikti pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir
nenustatote jokios orkaitės
funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs
automatiškai po 20
sekundžių.
6.4 Temperatūros keitimas
Liečiant
arba
, temperatūra bus
keičiama 5 °C padalomis.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso
signalas ir išsijungia įkaitinimo
indikatorius.
6.5 Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
1. Palieskite
.
6.6 Funkcija „Greitasis
įkaitinimas“
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima
su visomis orkaitės funkcijomis. Girdimas
garso signalas, jeigu greito įkaitinimo
funkcija negalima nustatytai funkcijai, jei
suaktyvinamas netinkamas tonas
nustatymų meniu. Žr. skyrių „Nustatymų
meniu naudojimas“.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami suaktyvinti greitojo įkaitinimo
funkciją palieskite ir palaikykite daugiau
kaip tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją,
ekrane viena po kitos įsižiebia juostos,
rodančios, kad funkcija veikia.
12
www.electrolux.com
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
00:00
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti ar pakeisti. Paros laiką pakeisti
galima tik tada, kai prietaisas yra įjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs.
ATIDĖTAS PALEI‐
DIMAS
Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkciją.
LAIKMATIS
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įta‐
kos orkaitės veikimui. Funkciją „MINUČIŲ SKAIT‐
LYS“ galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra
išjungtas.
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nus‐
tatyti. Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui. Ji
įsijungia iš karto, kai orkaitė pradeda kaisti. ATSKAI‐
TOS PIRMYN LAIKMATIS nėra įjungtas, jeigu ne‐
nustatyta TRUKMĖ ir PABAIGA.
7.2 Paros laiko nustatymas ir
keitimas
Pirmą kartą prijungus maitinimą,
3. Naudojate
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
palaukite, kol ekrane bus rodoma ir
12:00. "Mirksi 12.
4. Palieskite
, antraip po 5
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „TRUKMĖ“.
1. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
5. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
.
2. Palieskite
. Funkcija
6. Palieskite
„TRUKMĖ“ įsijungs automatiškai po 5
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
3. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
4. Palieskite
arba .
Ekrane rodomas naujas laikas.
Norėdami pakeisti paros laiką, lieskite
pakartotinai, kol pradės mirksėti
.
7.3 Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
.
, kol pradės
ir laiko nuostata. Prietaisas
išsijungia.
7. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
7.4 Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
LIETUVIŲ
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
3. Naudokite
arba , kad
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
, kad patvirtintumėte. Pirmiausia
nustatykite minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
4. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
7.5 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
arba
, kad
3. Naudokite
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
.
arba
, kad
5. Naudokite
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
6. Palieskite
, prietaisas persijungia į
funkcijos PABAIGA nuostatą.
Ekrane mirksi
.
arba , kad
7. Naudokite
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
, kad patvirtintumėte. Pirmiausia
nustatykite minutes, po to valandas.
Prietaisas vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku. Nustatytu
laiku 2 minutes girdimas garso signalas.
ir laiko nuostata mirksi ekrane.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
8. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
9. Išjunkite prietaisą.
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
simbolis,
su tašku ir
.
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
7.6 MINUČIŲ SKAITLIO
nustatymas
1. Palieskite
.
Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
2. Naudokite
parinktims perjungti.
Pirmiausia nustatykite sekundes, po
to minutes ir valandas.
3. Naudokite
arba
funkcijai
„MINUČIŲ SKAITLYS“ nustatyti ir
patvirtinti.
, antraip po 5
4. Palieskite
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „MINUČIŲ SKAITLYS“.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
skamba garso signalas ir ekrane mirksi
„00:00“ bei .
5. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7.7 LAIKO ATSKAITA PIRMYN
Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
ir
,
laikmatį vienu metu palieskite
kol ekrane bus rodoma „00:00“ ir laiko
atskaitos pirmyn laikmatis pradės vėl
skaičiuoti laiką pirmyn.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Yra 9 automatinės programos.
Automatinę programą arba receptą
13
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma visų automatinių programų
numatytoji maisto gaminimo trukmė.
14
www.electrolux.com
8.1 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
JAUTIENOS KEPSNYS
2
KEPTA KIAULIENA
3
VIŠČIUKAS
4
PICA
5
KEKSIUKAI
6
QUICHE LORRAINE
7
BALTA DUONA
8
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
9
LAZANIJA
8.2 Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas automatinės programos
(1 – 9) numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis
, numatytasis svoris,
matavimo vienetai (kg, g).
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
4. Palieskite
, antraip po penkių
sekundžių nuostatos bus
automatiškai išsaugotos.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
.
Mirksi simbolis
6. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
8.3 Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
vertę, naudodami
arba
.
Mirksi
.
7. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
LIETUVIŲ
15
9.2 Išimami bėgeliai
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį
ištraukiamus bėgelius.
°C
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
2. Ant ištraukiamų bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai juos įstumkite į
prietaisą.
°C
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
16
www.electrolux.com
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Ekrane rodoma SAFE. Durelės yra
užrakintos.
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
ilgiau nei
2. Palieskite ir palaikykite
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
•
Norėdami įjungti šią funkciją,
. Prietaisas įjungia jūsų
palieskite
mėgstamiausią programą.
•
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
10.3 Mygtukų užrakto
naudojimas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos
pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
pasirinkite nuostatą.
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma Loc.
ir
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
pasirodo pranešimas.
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
rodomas pranešimas.
1. Norėdami įjungti funkciją, išjunkite
prietaisą su . Nenustatykite
orkaitės funkcijos.
2. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
ir
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, prietaisą galima
išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų
užraktas“ išjungiama.
10.4 Nustatymų meniu
naudojimas
Nustatymų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Aprašas
Nustatoma vertė
1
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
LIETUVIŲ
17
Aprašas
Nustatoma vertė
3
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPUSTELĖKITE / PYPSĖJIMAS / IŠ‐
JUNGTA
4
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
5
DEMO REŽIMAS
Aktyvinimo kodas: 2468
6
APTARNAVIMO MENIU
-
7
ATKURTI NUOSTATAS
TAIP / NE
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Kai prietaisas yra įjungtas, palieskite
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: apšvietimo,
gaminimo žemoje
temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
, po to vėl palieskite ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Palieskite
.
arba
, kad
4. Palieskite
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Palieskite
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
.
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu,
palieskite
arba palieskite ir palaikykite
.
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
•
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
10.8 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis
gali pavojingai perkaisti. Norint to
18
www.electrolux.com
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl automatiškai įjungiama.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas.
•
•
prieš gaminimą maždaug 10 minučių
pakaitinkite prietaisą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso
dugno nedėkite jokių daiktų ir
prietaiso komponentų neuždenkite
aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
nurodymo, gali pakisti gaminimo
rezultatai ir būti pažeistas orkaitės
emalis.
11.3 Pyragų kepimas
•
•
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo
skardose vienu metu, tarp jų palikite
vieną laisvą lygį.
11.2 Bendroji informacija
11.4 Mėsos ir žuvies
gaminimas
•
•
•
•
Prietaise yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
DĖMESIO
Nestatykite gilaus kepimo
indo žemiausios lentynos
padėtyje.
Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo
laikas ir sumažinamos energijos
sąnaudos.
Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami
prietaiso dureles maisto gaminimo
metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti
•
•
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje
nesusidarytų per daug dūmų, į gilų
kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens.
Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
11.5 Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
LIETUVIŲ
19
11.6 Kepimo ir skrudinimo lentelė
Pyragai
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
170
2
160
3 (2 ir 4)
45–60
Pyrago
formoje
Trapi tešla 170
2
160
3 (2 ir 4)
20–30
Pyrago
formoje
Varškės
pyragas
170
1
165
2
80–100
26 cm py‐
rago for‐
moje
Obuolių
pyragas1)
170
2
160
2 (kairysis 80–100
ir dešiny‐
sis)
Dviejose
20 cm py‐
rago for‐
mose ant
grotelių
Štrudelis
175
3
150
2
Kepimo
skardoje
Pyragas
su uogie‐
ne
170
2
165
2 (kairysis 30–40
ir dešiny‐
sis)
26 cm py‐
rago for‐
moje
Biskvitinis
pyragas
170
2
150
2
40–50
26 cm py‐
rago for‐
moje
Kalėdinis 160
pyragas /
riebus vai‐
sių pyra‐
gas1)
2
150
2
90–120
20 cm py‐
rago for‐
moje
Slyvų py‐
ragas1)
175
1
160
2
50–60
Duonos
formoje
Maži pyra‐ 170
gaičiai –
vienas ly‐
gis 1)
3
150–160
3
20–30
Kepimo
skardoje
Maži pyra‐ gaičiai –
du lygiai 1)
-
140–150
2 ir 4
25–35
Kepimo
skardoje
Plaktos
tešlos re‐
ceptai
60–80
20
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Laikas
(min.)
Pastabos
Maži pyra‐ gaičiai –
trys ly‐
giai 1)
-
140–150
1, 3 ir 5
30–45
Kepimo
skardoje
Sausai‐
140
niai / juos‐
tiniai teš‐
lainiai –
vienas ly‐
gis
3
140–150
3
25–45
Kepimo
skardoje
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai teš‐
lainiai – du
lygiai
-
140–150
2 ir 4
35–40
Kepimo
skardoje
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai teš‐
lainiai –
trys lygiai
-
140–150
1, 3 ir 5
35–45
Kepimo
skardoje
Merengos
– vienas
lygis
120
3
120
3
80–100
Kepimo
skardoje
Merengos
– du ly‐
giai1)
-
-
120
2 ir 4
80–100
Kepimo
skardoje
Bande‐
lės1)
190
3
190
3
12–20
Kepimo
skardoje
Eklerai –
vienas ly‐
gis
190
3
170
3
25–35
Kepimo
skardoje
Eklerai –
du lygiai
-
-
170
2 ir 4
35–45
Kepimo
skardoje
Pyragai‐
180
čiai forme‐
lėse
2
170
2
45–70
20 cm py‐
rago for‐
moje
Riebūs
vaisiniai
pyragai
1
150
2
110–120
24 cm py‐
rago for‐
moje
160
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Viktorijos
pyragai‐
čiai1)
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
170
160
1
Laikas
(min.)
2 (kairysis 30–50
ir dešiny‐
sis)
21
Pastabos
20 cm py‐
rago for‐
moje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Duona ir pica
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Laikas
(min.)
Pastabos
Balta duo‐ 190
na1)
1
190
1
60–70
1–2 kepa‐
lai, vienas
kepalas –
500 g
Ruginė
duona
190
1
180
1
30–45
Duonos
formoje
Duonos
bande‐
lės1)
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
6–8 ban‐
delės ke‐
pimo skar‐
doje
Pica1)
230–250
1
230–250
1
10–20
Kepimo
skardoje
arba gilia‐
me kepi‐
mo inde
Sklin‐
džiai1)
200
3
190
3
10–20
Kepimo
skardoje
Laikas
(min.)
Pastabos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Apkepai
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Makaronų
apkepas
200
2
180
2
40–50
Formoje
Daržovių
apkepas
200
2
175
2
45–60
Formoje
22
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
180
1
180
Lazanija1) 180–190
2
Įdaryti ma‐ 180–190
karonai
vamzdu‐
čiai1)
2
Apkepai
su įdaru1)
Laikas
(min.)
Pastabos
1
50–60
Formoje
180–190
2
25–40
Formoje
180–190
2
25–40
Formoje
Laikas
(min.)
Pastabos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Mėsa
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Jautiena
200
2
190
2
50–70
Ant grote‐
lių
Kiauliena
180
2
180
2
90–120
Ant grote‐
lių
Veršiena
190
2
175
2
90–120
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
su krauju
210
2
200
2
50–60
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
vidutiniš‐
kai iškep‐
tas
210
2
200
2
60–70
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
gerai iš‐
keptas
210
2
200
2
70–75
Ant grote‐
lių
Kiaulienos 180
mentė
2
170
2
120–150
Su odele
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
23
Laikas
(min.)
Pastabos
Kiaulienos 180
kulninė
2
160
2
100–120
2 vnt.
Aviena
190
2
175
2
110–130
Koja
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Visas
Kalakutas
180
2
160
2
210–240
Visas
Antis
175
2
220
2
120–150
Visa
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Visa
Triušiena
190
2
175
2
60–80
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
Zuikis
190
2
175
2
150–200
Supjausty‐
tas gaba‐
lais
Fazanas
190
2
175
2
90–120
Visas
Laikas
(min.)
Pastabos
Žuvis
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
190
2
175
2
40–55
3–4 žuvys
Tunas / la‐ 190
šiša
2
175
2
35–60
4–6 filė
Upėtakis /
jūros kar‐
šis
11.7 Kepimas ant grotelių
Prieš gaminimą įkaitinkite
orkaitę 3 minutes.
Patieka‐
las
Kiekis
Gabalai
Filė bifš‐
teksai
4
(g)
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Viena pu‐ Antra pu‐
sė
sė
Lentynos
padėtis
800
daug.
4
12–15
12–14
24
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Kiekis
(g)
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Viena pu‐ Antra pu‐
sė
sė
Lentynos
padėtis
Gabalai
Jautienos
didkeps‐
niai
4
600
daug.
10–12
6–8
4
Dešrelės
8
-
daug.
12–15
10–12
4
Kiaulienos 4
muštiniai
600
daug.
12–16
12–14
4
Viščiukas
(perpjau‐
tas pusi‐
au)
2
1000
daug.
30–35
25–30
4
Kebabai
4
-
daug.
10–15
10–12
4
Vištienos
krūtinėlė
4
400
daug.
12–15
12–14
4
Mėsainis
6
600
daug.
20–30
-
4
Žuvies filė 4
400
daug.
12–14
10–12
4
Skrebutis 4–6
su garnyru
-
daug.
5–7
-
4
Skrebučiai 4–6
-
daug.
2–4
2–3
4
11.8 Terminis kepintuvas
Jautiena
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, šiek tiek
pakeptas1)
190–200
5–6
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, vidutiniš‐
kai iškeptas1)
180–190
6–8
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, iškep‐
tas1)
170–180
8–10
1 arba 2
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiekis
LIETUVIŲ
25
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mentė, sprandinė, 1–1,5
kumpis
160–180
90–120
1 arba 2
Kapotinis, kiaulie‐
nos / jautienos
šonkauliukai
1–1,5
170–180
60–90
1 arba 2
Mėsos ruletas
0,75–1
160–170
50–60
1 arba 2
Kiaulės koja (ap‐
virta)
0,75–1
150–170
90–120
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kepta veršiena
1
160–180
90–120
1 arba 2
Veršienos kul‐
ninė
1,5–2
160–180
120–150
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
1–1,5
150–170
100–120
1 arba 2
Ėrienos nugari‐ 1–1,5
nė
160–180
40–60
1 arba 2
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Paukštiena, su‐ po 0,2–0,25
pjaustyta porci‐
jomis
200–220
30–50
1 arba 2
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau
190–210
35–50
1 arba 2
Viščiukas, višta 1–1,5
190–210
50–70
1 arba 2
Antis
1,5–2
180–200
80–100
1 arba 2
Žąsis
3,5–5
160–180
120–180
1 arba 2
Kalakutiena
2,5–3,5
160–180
120–150
1 arba 2
Kalakutiena
4–6
140–160
150–240
1 arba 2
Veršiena
Aviena
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
po 0,4–0,5
26
www.electrolux.com
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Visa žuvis
1–1,5
210–220
40–60
1 arba 2
11.9 Drėgnas Karštas Oras
Gaminimo metu prietaiso
dureles atidarykite tik kai
būtina.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
190–200
45–55
2
Bulvių plokštainis
160–170
60–75
2
Musaka
180–200
75–90
2
Lazanija
160–170
55–70
2
Įdaryti Makaronai Kaneloni
170–190
65–75
2
Duonos pudingas
150–160
75–90
2
Ryžių pudingas
170–190
45–60
2
Obuolių pyragas
150–160
75–85
2
Balta duona
180–190
50–60
2
11.10 Kepimas žemoje
temperatūroje
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gaminti. Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas.
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
27
11.11 Atitirpinti
Patiekalas
Kiekis (g) Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšildy‐
mo trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas
1000
100–140
20–30
Viščiuką padėkite ant
didelėje lėkštėje apvers‐
tos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1000
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150
25–35
10–15
-
Braškės
300
30–40
10–20
-
Sviestas
250
30–40
10–15
-
Grietinėlė
2 X 200
80–100
10–15
Grietinę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelins
puošnus tor‐
tas
1400
60
60
-
11.12 Konservavimas – apatinis
kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
•
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
28
www.electrolux.com
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.13 Džiovinimas. Karšto oro
srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
40–50
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Prieskoniniai
augalai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Nerūdijančio plieno ar
aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna šluoste ar kempine.
Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo skydelį
valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
12.3 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
29
30
www.electrolux.com
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
4. Lieskite vėl ir vėl, kol ekrane bus
rodoma "Pyro" ir valymo programos
skaičius.
5. Palieskite
1
2
.
6. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valymo proceso
trukmę:
Parinktis
Aprašas
1
1:00 val.
esant ma‐
žam nešvar‐
umo laipsniui
2
1:30 val.
esant įpras‐
tam nešvaru‐
mo laipsniui
3
2:30 val.
esant dide‐
liam nešvar‐
umo laipsniui
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.4 Pirolizė
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
• jeigu ne visiškai uždarėte
orkaitės dureles. Kai
kuriuose modeliuose
įvykus šiai klaidai ekrane
rodomas pranešimas
„C3“.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
pirolizės funkcija. Prietaisas
gali būti sugadintas.
Pirolizinio valymo metu durelės yra
užrakintos. Kol durelės neatrakinamos,
šviečia simbolis
ir kaitinimo
indikatoriaus juostos. Durelės
atrakinamos, kai temperatūra orkaitėje
yra saugi ir pirolizinis valymas baigiamas.
Pirolizinio valymo metu lemputė neaktyvi.
1. Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Įjunkite prietaisą.
Galite naudoti pabaigos funkciją
valymo proceso pradžiai atidėti.
7. Palieskite
, kad įjungtumėte
pirolizės funkciją.
12.5 Priminimas apie valymą
Norint priminti, kad reikalingas pirolizinis
valymas, ekrane po kiekvieno prietaiso
išjungimo 10 sekundžių mirksi priminimo
apie valymą simbolis
.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizinio valymo
pabaigoje;
• jį išjungus pagrindinėse
nuostatose. Žr. skyrių
„Nustatymų meniu
naudojimas“.
12.6 Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi keturias stiklo
plokštes.Galite išimti orkaitės dureles ir
vidines stiklo plokštes ir nuvalyti.
LIETUVIŲ
31
Orkaitės durelės gali staiga
užsidaryti, jeigu bandysite
išimti stiklo plokštes,
nenuėmę orkaitės durelių.
DĖMESIO
Nenaudokite prietaiso be
stiklo plokščių.
1. Iki galo atidarykite dureles ir raskite
lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Traukite tvirtinimo dalį, kol ją
atitrauksite.
5. Pakelkite ir pasukite svirtelę, esančią
ant kairiojo lanksto.
3. Viena ranka laikykite išstumtą dalį.
Kita ranka atsuktuvu ją iškelkite ir
pasukite dešinės pusės lanksto
svirtelę.
4. Raskite durelių kairėje pusėje esantį
lankstą.
6. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
patraukite į priekį ir išimkite dureles iš
jų lizdo.
32
www.electrolux.com
7. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
8. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
A
B
C
2
B
1
9. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
10. Laikykite durelių stiklo plokštes už jų
viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną
paskui kitą ištraukite. Pradėkite nuo
viršutinės plokštės. Įsitikinkite, kad
stiklas būtų visiškai ištrauktas iš
atramų.
Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
A
B
C
12.7 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
11. Stiklo plokštes nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštes.
Baigę valyti įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles. Atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka.
Būtinai stiklo plokštes (A, B ir C) atgal
dėkite tinkama seka. Vidurinė plokštė (B)
turi dekoratyvinį rėmelį. Šilkografinės
spaudos sritis privalo būti nukreipta į
vidinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus
stiklo plokštės rėmo paviršius (B) su
šilkografine spauda nebūtų šiurkštus
liesti.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Galinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
LIETUVIŲ
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
33
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjung‐
Ekranas yra išjungtas.
tas, ekrane nerodomas lai‐
kas.
Vienu metu pakartotinai
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudojimo instrukcijoje pa‐
teiktų nurodymų.
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija.
Ne iki galo uždarėte dure‐
les arba sugedęs durelių
užraktas.
Iki galo uždarykite dureles.
34
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
Atitaisymo būdas
Ne iki galo uždarėte du‐ •
reles.
Sugedęs durelių užrak‐ •
tas.
•
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
ma „F102“, kreipkitės į
klientų aptarnavimo
skyrių.
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Įjungtas demonstracinis re‐ Žr. skyrelį „Nustatymų me‐
žimas.
niu naudojimas“ skyriuje
„Papildomos funkcijos“.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
LIETUVIŲ
14.3 Elektros įrengimas
14.1 Įrengimas balduose
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu Jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
35
min. 560
589
594
573
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
14.4 Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
594
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
5
3
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių
duomenų plokštelėje. Taip pat lentelėje
nurodyta:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
14.2 Prietaiso tvirtinimas prie
spintelės
A
B
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
1 380 – didžiau‐
sias
3 x 0.75
2 300 – didžiau‐
sias
3x1
3 680 – didžiau‐
sias
3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
36
www.electrolux.com
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC5750AOX
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0.69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
36.6 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
15.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
laikykite jas kuo daugiau uždarytas
maisto gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas pasigamins
dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 % anksčiau.
Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau
veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
LIETUVIŲ
Drėgnas karštas oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate funkciją „Drėgnas karštas
oras“, lemputė automatiškai išsijungia po
37
30 sekundžių. Galite vėl įjungti lemputę,
bet taip sumažinsite planuotą energijos
taupymą.
Ekrano išjungimas
Jeigu reikia, galite visiškai išjungti
ekraną. Vienu metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę
bei
tol, kol
ekranas užges. Tokiu pat veiksmu
prietaisas ir įjungiamas.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
38
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
39
867339063-A-352016
www.electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement