Zanussi | ZOP37902XK | User manual | ZANUSSI ZOP37902XK User Manual

ZANUSSI ZOP37902XK User Manual
DA
NO
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Ovn
Ovn
ZOP37902
2
26
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse af apparatet
Før ibrugtagning
Daglig brug
Urfunktioner
2
3
6
6
7
9
Ekstrafunktioner
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Energieffektiv
10
10
18
21
23
24
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet
installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid
brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig
brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge
apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det
køler af. De tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du
aktiverer den.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
overvågning.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de
overvåges konstant.
Generelt om sikkerhed
•
•
2
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun
foretages af en sagkyndig.
Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at
røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte
dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes.
Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe
metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen,
med det resultat, at glasset knuses.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en
tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning.
Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens
forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene.
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres af en
sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet,
da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme højde.
Tilslutning, el
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk stød.
www.zanussi.com
•
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet
svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
Pas på du ikke beskadiger netstikket og
kablet. Hvis der bliver behov for at udskifte
netledningen, skal det udføres af vores
autoriserede servicecenter.
Elledninger må ikke komme i berøring med
eller nær ved apparatets låge, især når lågen
er varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er
adgang til elstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
3
•
•
•
•
•
Undgå at slukke for maskinen ved at trække i
ledningen. Tag altid fat i selve netstikket.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet
kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret
skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
Luk apparatets luge helt, inden du sætter
netstikket i stikkontakten.
Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
Brug
•
•
•
•
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk stød eller
eksplosion.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug kun apparatet i et husholdningsmiljø.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der
er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter hver brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets dør,
mens apparatet er i brug. Der kan trænge
meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde hænder,
eller når det har kontakt med vand.
Belast ikke lågen, når den er åben.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan medføre, at
der dannes en blanding af alkohol og luft.
Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner lågen.
Undlad at bruge brændbare produkter eller
ting, der er fugtet med brændbare produkter,
i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade, brand eller
skade på apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Sådan undgår du at beskadige eller misfarve
emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på
apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme
apparat.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er
risiko for, at ovnglasset går i stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis
de er beskadiget. Kontakt servicecentret.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Lågen er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
Rester af fedt eller mad i apparatet kan
skabe brand.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug
ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge
instruktionerne på emballagen.
Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant)
med nogen form for rengøringsmiddel.
Pyrolyse rensning
Risiko for beskadigelse af apparatet.
•
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i
apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer ribberne.
Farveændring af emaljen forringer ikke
apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl, men
en naturlig følge af at produktet har været i
brug.
Brug en dyb bradepande til fugtige kager.
Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan
fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Hold altid ovndøren lukket under
tilberedningen.
Risiko for personskade / brand /
kemiske emissioner (dampe) i
pyrolyse-tilstand.
•
Før du udfører en pyrolytisk selvrensning
eller Ibrugtagning, skal du først tage
følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra olie
eller fedt / belægninger.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
– alle udtagelige genstande (inkl. riste,
ovnribber osv., der fulgte med
produktet), herunder evt. alle non-stick
gryder, pander, bakker, redskaber osv.
Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
Hold børn væk fra apparatet, mens den
pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste køleaftræk.
Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og produktionsmaterialet,
hvorfor forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørg for god udluftning under og efter
hver pyrolytisk rensning.
– sørg for god udluftning under og efter
første ibrugtagning med maksimal
temperatur.
I modsætning til mennesker kan visse fugle
og krybdyr være ekstremt følsomme over for
potentielle dampe, der udsendes under
rensningen af alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et område
med god udluftning og må ikke være i
nærheden af apparatet under og efter
hver pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal temperatur.
Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af alle
pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske
selvrensning er i gang.
www.zanussi.com
•
•
Slip-let overflader på gryder, pander, bakker,
redskaber osv. kan blive beskadiget af
pyrolytisk rensning ved høj temperatur i alle
pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde
til skadelige dampe af lavt niveau.
Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madrester,
som beskrevet, er ikke skadelige for
mennesker, herunder spædbørn eller
personer med fysiske lidelser.
Indvendig belysning
•
Den type pære eller halogenlampe, der
bruges til dette apparat, er kun beregnet til
husholdningsapparater. Det må ikke bruges
til anden belysning.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
•
Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes
fra lysnettet.
Brug kun pærer med samme specifikationer.
Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
5
Produktbeskrivelse af apparatet
Oversigt over apparatet
1 2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
Betjeningspanel
Funktionsvælger, ovn
Elektronisk programur
Termostatknap
Varmelegeme
Ovnlys
Blæser
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
8
Tilbehør
•
•
•
Grillrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Grill/bradepande
Til bagning og stegning, eller som drypbakke
til opsamling af fedt.
Før ibrugtagning
ADVARSEL!
1. Tryk på
eller
aktuelle time.
Se kapitlerne om sikkerhed.
Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra
apparatet.
Gør apparatet rent, inden du tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres
oprindelige positioner.
Indstilling af klokkeslæt
Når apparatet tilsluttes til lysnettet den første
gange, tændes alle symboler i displayet i nogle
sekunder. I de efterfølgende få sekunder vises
softwareversionen i displayet.
Når softwareversionen forsvinder, vises
"12:00" i displayet. "12" blinker.
6
2. Tryk på
for at bekræfte. Det er kun
nødvendigt, første gang du indstiller tiden.
Den nye tid vil automatisk blive gemt efter 5
sekunder.
Displayet viser
"00" blinker.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
og
for at indstille den
3. Tryk på
eller
aktuelle minutter.
og den indstillede time.
for at indstille de
4. Tryk på
for at bekræfte. Det er kun
nødvendigt, første gang du indstiller tiden.
Den nye tid vil automatisk blive gemt efter 5
sekunder.
Displayet viser den nye tid.
Ændring af tid
Tiden kan kun ændres, når ovnen er slukket.
Tryk på
.
www.zanussi.com
Den indstillede tid og symbolet
blinker i
displayet.
Se under "Indstilling af tid" for at indstille en ny
tid.
Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at brænde det
tiloversblevne fedt af.
1. Vælg funktionen
og maks. temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i en time.
3. Vælg funktionen
og maks. temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt.
Apparatet kan udsende lugt og røg. Dette er
normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig
udluftning i rummet.
Lad ovnen køle af. Opvrid en blød klud i varmt
vand tilsat lidt mildt opvaskemiddel, og tør
ovnrummet af.
Daglig brug
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Derefter kommer knappen ud.
1. Drej knappen for ovnfunktioner for at vælge
en ovnfunktion.
2. Drej termostatknappen for at vælge en
temperatur.
3. Drej apparatets funktionsvælgere og
termostatknap hen på slukpositionen for at
slukke for apparatet.
Aktivering og deaktivering af apparatet
Afhænger af model, hvis
apparatet har knapsymboler,
indikatorer eller kontrollamper:
• Indikatoren tændes, når ovnen
varmer op.
• Lampen tændes, når apparatet er
i gang.
• Symbolet viser, om knappen
styrer ovnfunktionerne eller
temperaturen.
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
Slukposition
Apparatet er slukket.
Varmluft
Til at bage på 3 ovnriller samtidigt og tørre mad.Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere end over-/undervarme.
Over- undervarme
Til bagning og stegning af mad på 1 ovnrille.
Lille grill
Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af brød.
Stor grill
Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til
toastbrød.
www.zanussi.com
7
Ovnfunktion
Egnet til
Turbogrill
Til stegning af større stege eller fjerkræ på 1 ovnrille. Også til at
lave gratiner og til at brune.
Pizza
Til bagning på 1 ristposition med kraftigere bruning og sprød
bund. Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere end over-undervarme.
Kød
Til nænsom stegning af meget magert og mørt kød.
Hold varm
Til at holde maden varm.
Optøning
Til optøning af frosne madvarer.
Pyrolyse
Til aktivering af pyrolytisk selvrensning af ovnen. Denne funktion
brænder resterende snavs i ovnen af.
Display
A
G
B
F
E
C
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Timer
Opvarmnings-/restvarmeindikator
Vandbeholder (kun udvalgte modeller)
Termometer (kun udvalgte modeller)
Elektronisk lågelås (kun udvalgte modeller)
Timer/minutter
Urfunktioner
Knapper
Knap
Funktion
MINUS
Til indstilling af tiden.
CLOCK (UR)
Indstilling af en urfunktion.
PLUS
Til indstilling af tiden.
Indikator for opvarmning
Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes
bjælkerne i displayet
8
Beskrivelse
Bjælkerne viser, at ovntemperaturen stiger eller
falder.
én ad gangen.
www.zanussi.com
Urfunktioner
Tabel for urfunktioner
Urfunktionstast
Egnet til
AKTUEL TID
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle klokkeslæt. Se under "Indstilling af tid"
MINUTUR
Bruges til at starte en nedtællingstid (maks. 23 t 59 minutter).
Denne funktion påvirker ikke apparatets drift. MINUTURET kan
aktiveres på et vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket.
VARIGHED
Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt. Fungerer
kun, når en ovnfunktion er valgt.
SLUTTID
Til at indstille hvornår apparatet skal slukke. Fungerer kun, når en
ovnfunktion er valgt. Du kan bruge Varighed og Sluttid sammen
(Udskudt start), hvis apparatet skal tændes og senere slukkes
automatisk.
Tryk på
en eller flere gange for at
skifte mellem urfunktionerne.
Tryk på
for at bekræfte
indstillingerne af urfunktionerne, eller
vent 5 sekunder for at bekræfte
indstillingerne automatisk.
Indstilling af VARIGHED eller SLUTTID
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser
eller
.
blinker i displayet.
2. Tryk på
og tryk på
For Varighed
eller
eller
for at indstille værdierne,
for at bekræfte.
skal du først indstille
minutterne og derefter timerne, for Sluttid
skal du først indstille timerne og derefter
minutterne.
Der udsendes et lydsignal i 2 minutter, når tiden
er gået. Symbolet
eller
og
tidsindstillingen blinker i displayet. Ovnen
slukkes.
3. Drej ovnens funktionsvælger til
slukpositionen.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn ovnlågen
for at afbryde lydsignalet.
Hvis du trykker på
, når du
,
indstiller timer for VARIGHED
skifter apparatet til indstillingstilstand
for funktionen SLUTTID
Indstilling af MINUTUR
1. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser
displayet.
, og "00" blinker i
2. Tryk på
eller
for at indstille
MINUTURET.
Indstil først sekunderne, så minutterne og
timerne.
Først beregnes tiden i minutter og
sekunder. Når den indstillede tid er over 60
minutter, vises symbolet
i displayet.
Apparatet beregner nu tiden i timer og minutter.
3. MINUTURET starter automatisk efter 5
sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er gået,
udsendes et lydsignal.
4. Når den indstillede tid er gået, udsendes et
lydsignal i to minutter. "00:00" og blinker i
displayet. Tryk på en vilkårlig knap eller åbn
ovnlågen for at stoppe lydsignalet.
Hvis du indstiller MINUTURET, når
VARIGHED eller SLUTTID er
aktiveret, tændes symbolet
displayet.
www.zanussi.com
.
i
9
Optællingstimer
Optællingstimeren kan ikke bruges
Brug optællingstimeren til at holde øje med,
hvor længe ovnen er tændt. Den aktiveres, når
ovnen begynder at varme.
Slut
med funktionerne: Varighed
,
.
Tryk og hold på
og
for at nulstille
optællingstimeren. Timeren begynder at tælle
op.
Ekstrafunktioner
Brug af børnesikringen
Børnesikringen forhindrer utilsigtet betjening af
apparatet.
Hvis pyrolysefunktionen er i drift, er
lågen låst.
SAFE tændes i displayet, når du
drejer eller trykker på en knap.
1. Undlad at vælge ovnfunktion.
2. Tryk på og hold
og
nede samtidigt i 2
sekunder.
Der udsendes et lydsignal. SAFE tændes på
displayet.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen fra.
Sluktid (t)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
3
Tryk på en vilkårlig knap efter en automatisk
slukning for at tænde for apparatet igen.
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys, Varighed,
Sluttid.
Køleblæser
Restvarmeindikator
Når du slukker for apparatet, viser displayet
restvarmeindikatoren , hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C. Drej temperaturknappen til
venstre eller højre for at få vist ovntemperaturen.
Automatisk slukning
Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes
apparatet automatisk efter et stykke tid, hvis en
ovnfunktion er i gang, og du ikke ændrer nogen
indstillinger.
Temperatur (°C)
30 - 115
Temperatur (°C)
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren
automatisk for at holde apparatets overflader
kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører
blæseren videre, indtil apparatet er kølet af.
Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig
overopvarmning. For at hindre dette er ovnen
forsynet med en sikkerhedstermostat, som
afbryder strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
Sluktid (t)
12.5
Råd og tip
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende. De
afhænger af opskrifterne samt af
kvaliteten og mængden af de
anvendte ingredienser.
www.zanussi.com
Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
•
Apparatet har fem ovnriller. Tæl ribberne fra
bunden af apparatet.
Ovnen har et specielt system, der cirkulerer
luften og konstant genbruger dampen. Med
dette system er det muligt at bruge damp
ved tilberedningen, så maden bliver mør
indvendig og sprød på overfladen. Det
mindsker tilberedningstiden og
energiforbruget.
Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet
eller på ovnruderne. Det er normalt. Stå altid
på afstand af apparatet, når du åbner dets
låge under tilberedning. Tænd apparatet 10
minutter inden tilberedning for at mindske
kondenseringen.
Tør fugt væk, hver gang du har brugt
apparatet.
Stil ikke genstandene direkte på apparatets
bund, og dæk ikke nogen af dets dele med
alufolie, når du tilbereder mad. Dette kan
ændre stege-/bageresultaterne og
beskadige emaljen.
Hvis du bruger to bageplader på samme tid,
bør der være en tom rille mellem dem.
Tilberedning af kød og fisk
•
•
•
Brug en bradepande til mad med meget fedt
for at forhindre, at ovnen får pletter, der ikke
kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre
for meget røg i ovnen under stegning. Tilføj
vand, hver gang det tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af madvarens
type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav
mad. Find de bedste indstillinger (varmetrin,
tilberedningstid, etc.) til dit kogegrej, dine
opskrifter og mængderne, når du bruger dette
apparat.
Bagning af kager
•
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
Stegetabel
Kager
Madvarer
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkninger
Ovnrille
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
I en kageform
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
I en kageform
Kvargkage
m. kærnemælk
170
1
165
2
80 - 100
I en 26 cm
kageform
Æblekage
170
2
160
2 (venstre og 80 - 100
højre)
I to 20 cm
kageforme
på en grillrist
175
3
150
2
På bageplade
(æbletærte)1)
Strudel
www.zanussi.com
60 - 80
11
Madvarer
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkninger
Ovnrille
Tærte m. syltetøj
170
2
165
2 (venstre og 30 - 40
højre)
I en 26 cm
kageform
Sukkerbrødskag
e
170
2
150
2
40 - 50
I en 26 cm
kageform
Engelsk ju160
lekage/Fyldig
2
150
2
90 - 120
I en 20 cm
kageform
frugtkage1)
Plumkage1)
175
1
160
2
50 - 60
I en
brødform
Små kager -
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På bageplade
-
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
På bageplade
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
På bageplade
Lagkagebunde/
kagesnitter én rille
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På bageplade
Lagkagebunde/
kagesnitter to riller
-
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
På bageplade
Lagkagebunde/
kagesnitter tre riller
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
På bageplade
Marengs - én 120
rille
3
120
3
80 - 100
På bageplade
Marengs- to
-
-
120
2 og 4
80 - 100
På bageplade
190
3
190
3
12 - 20
På bageplade
på én ribbe1)
Små kager på to
ribber1)
Små kager på tre ribber
1)
niveauer1)
Boller1)
12
www.zanussi.com
Madvarer
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkninger
Ovnrille
Flødekager én rille
190
3
170
3
25 - 35
På bageplade
Flødekager to riller
-
-
170
2 og 4
35 - 45
På bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
I en 20 cm
kageform
Fyldig frugtk- 160
age
1
150
2
110 - 120
I en 24 cm
kageform
Victoriakager 170
1
160
2 (venstre og 30 - 50
højre)
1)
I en 20 cm
kageform
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Madvarer
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkninger
Ovnrille
Franskbrød1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 stk.,
500 g pr.
stk.
Grovbrød
190
1
180
1
30 - 45
I en
brødform
Rundstykker
190
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
6 - 8 boller
på bageplade
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bageplade eller i
en bradepande
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På bageplade
1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
www.zanussi.com
13
Tærter
Madvarer
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkninger
Ovnrille
Pastatærte
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Grøntsagstærte
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kød
Madvarer
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkninger
Ovnrille
Oksekød
200
2
190
2
50 - 70
På en grillrist
Svin
180
2
180
2
90 - 120
På en grillrist
Kalvekød
190
2
175
2
90 - 120
På en grillrist
Roastbeef,
rød
210
2
200
2
50 - 60
På en grillrist
Roastbeef,
medium
210
2
200
2
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef,
210
gennemstegt
2
200
2
70 - 75
På en grillrist
Flæskebov
180
2
170
2
120 - 150
Med svær
Flæskeskank
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker
Lammekød
190
2
175
2
110 - 130
Kølle
Kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel
And
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i stykker
14
www.zanussi.com
Madvarer
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkninger
Ovnrille
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i stykker
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Madvarer
Over-/undervarme
Temperatur (°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Bemærkninger
Ovnrille
Bækørred/
guldbrasen
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileter
Grill
Opvarm den tomme ovn i 3 minutter
før tilberedning.
Madvarer
Mængde
Stykker
Temperatur (°C)
(g)
Tid (min.)
1. side
Ovnrille
2. side
Tournedos
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Oksesteaks
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Grillpølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinekotelet
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling (i
halve)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingebryster
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Sandwiches
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Toastbrød
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
www.zanussi.com
15
Turbogrill
Oksekød
Madvarer
Mængde
Roastbeef eller filet,
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
pr. cm i tykkelsen
190 - 200
5-6
1 eller 2
Roastbeef eller filet, ro- pr. cm i tykkelsen
180 - 190
6-8
1 eller 2
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
rød1)
sa1)
Roastbeef eller filet,
pr. cm i tykkelsen
gennemstegt1)
1) Forvarm ovnen.
Svin
Madvarer
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bov, nakkekam, skinkesteg
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotelet, ribbensteg
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Svineskank (forkogt)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
Kalvekød
Madvarer
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Lammekød
Madvarer
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lammekølle, lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Fjerkræ
Madvarer
Udskåret fjerkræ
16
Mængde (kg)
0,2 - 0,25 hver
Temperatur
(°C)
200 - 220
Tid (min.)
30 - 50
Ovnrille
1 eller 2
www.zanussi.com
Madvarer
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Fjerkræ, halveret
0,4 - 0,5 hver
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Fisk
Madvarer
Hel fisk
Mængde (kg)
1 - 1.5
Temperatur
(°C)
210 - 220
Tid (min.)
40 - 60
Ovnrille
1 eller 2
Optøning
Madvarer
Mængde
(g)
Optøningstid (min.)
•
Bemærkninger
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop med bunden opad i en spisetallerken;
læg kyllingen på den. Vendes,
når halvdelen af tiden er gået.
Kød
1000
100 - 140
20 - 30
Vendes, når halvdelen af
tiden er gået.
Kød
500
90 - 120
20 - 30
Vendes, når halvdelen af
tiden er gået.
Ørred
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes, selv
om der er enkelte frosne
klumper i den.
Kage
1400
60
60
-
Tørring - Varmluft
•
Efteroptøning
(min.)
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker for
ovnen efter halvdelen af tørretiden, åbner
www.zanussi.com
lågen og lader madvarerne køle af natten
over for at færdiggøre tørringen.
17
Grøntsager
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Ovnrille
1. rille
2 riller
Bønner
60 - 70
6-8
3
1/4
Peberfrugt
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppeurter
60 - 70
5-6
3
1/4
Svampe
50 - 60
6-8
3
1/4
Krydderurter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frugt
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Ovnrille
1. rille
2 riller
Blommer
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Abrikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Æble, i skiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Bemærkninger om rengøring
•
•
•
•
•
•
18
Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel.
Rengør altid apparatet indvendigt efter brug.
Ophobning af fedt eller andre madrester kan
medføre brand. Risikoen er højere for
bradepanden.
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt
ovnrensemiddel.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det
tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt
vand tilsat et rengøringsmiddel.
Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug
ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe
genstande eller opvaskemaskine til
rengøring. Det kan beskadige non-stickbelægningen.
Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium
Rengør kun ovnlågen med en våd
svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller
slibende midler. De kan beskadige
ovnens udvendige flader. Brug
samme fremgangsmåde til at
rengøre ovnens betjeningspanel.
Udtagning af ovnribberne
Tag ovnribberne og de katalytiske plader.
www.zanussi.com
1
P2
2
1
1 Træk forenden af
ribben væk fra
sidevæggen.
2
2 Træk den bageste
ende af ovnribben
væk fra sidevæggen,
og fjern den.
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Pyrolyse
PAS PÅ!
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra apparatet.
Start ikke pyrolysen, hvis ovnlågen
ikke er lukket helt. På nogle modeller
viser displayet "C3", hvis denne fejl
opstår.
ADVARSEL!
Apparatet bliver meget varmt. Der er
risiko for forbrænding.
PAS PÅ!
Hvis der installeres andre apparater i
det samme skab, må de ikke bruges
samtidig med pyrolysefunktionen.
Det kan skade apparatet.
1. Fjern groft snavs med håndkraft.
2. Rengør lågens inderside med varmt vand,
så resterne ikke brænder sig fast pga. den
varme luft.
3. Vælg funktionen Pyrolyse. Se
"Ovnfunktioner".
blinker, skal du trykke på
4. Når
eller
for at vælge den ønskede procedure:
Valgmulighed
P1
www.zanussi.com
Forløb
Hvis ovnen ikke
er meget snavset. Procedurens
tid: 1 t.
Hvis du ikke
nemt kan fjerne
snavset. Procedurens tid: 1 t
30 min.
Proceduren starter efter 2 sekunder.
Funktionen Sluttid kan bruges til at udskyde
starten af rensningsproceduren.
Ovnpæren er slukket under pyrolyse.
5. Når ovnen har nået den valgte temperatur,
låses lågen. Displayet viser symbolet
og
stregerne på varmeindikatoren, indtil lågen
låses op.
Drej knappen for ovnfunktioner til slukpositionen for at stoppe pyrolyse, før den er
færdig.
6. Når Pyrolysen er færdig, viser displayet
aktuel tid. Ovnlågen forbliver låst.
7. Når apparatet er kølet af, lyder der et signal,
og ovnlågen kan igen åbnes.
Husk rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres
Pyrolyse, blinker PYR i displayet i 10 sekunder,
efter hver gang der tændes og slukkes for
apparatet.
Husk rengøring slukkes:
• Når funktionen Pyrolyse er udført.
•
Hvis du trykker på
og
samtidigt, mens PYR blinker på
displayet.
Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har fire ovnglas.Du kan fjerne
ovnlågen og det indvendige glas for at rengøre
det.
Ovnlågen kan smække i, hvis du
prøver at fjerne ovnglassene, mens
ovnlågen sidder på.
PAS PÅ!
Brug ikke apparatet uden
ovnglasset.
19
1
Når rengøringen er udført, skal glasset og
ovnlågen monteres. Udfør ovennævnte trin i
modsat rækkefølge.
2
1 Åbn lågen helt, og
hold på de to
hængsler.
3
2 Løft armene på de to
hængsler, og drej
dem.
Sørg for at sætte ovnglasset (A, B og C) tilbage
i den rigtige rækkefølge. Det midterste ovnglas
(B) har en dekoreret ramme. Grafikken skal
vende mod lågens indvendige zone. Kontroller
efter isætningen, at overfladen af ovnglassets
ramme (B) ikke er ru, når du rører ved den.
A
B
C
4
3 Sæt ovnlågen
4 Læg døren på et fast
halvvejs i første åbne
underlag, med et
position. Træk den så
blødt stykke stof
fremad, og tag den
under.
ud af lejerne.
5
6
90°
5 Udløs låsesystemet,
så det inderste glas
kan tages ud.
Sørg for at sætte det midterste ovnglas korrekt i
lejerne.
6 Drej de to holdere
90°, og tag dem ud af
deres leje.
7
Udskiftning af pæren
1
2
7 Løft forsigtigt et glas
ad gangen og fjern
det. Start fra det
øverste glas.
Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det
forhindrer, at glasset og rummet beskadiges.
ADVARSEL!
Fare for dødsfald ved elektrisk stød!
Afbryd sikringen, inden du udskifter
pæren.
Pæren og glasset kan blive varmt.
Rengør glasset med vand og sæbe. Tør
ovnglassene omhyggeligt.
20
www.zanussi.com
Den bageste pære
PAS PÅ!
Hold altid halogenpæren med en
klud for at forhindre fedtrester i at
brænde fast på pæren.
1. Sluk for apparatet.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på
gruppeafbryderen.
1. Drej lampeglasset mod uret, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300 °C
varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
Fejlfinding
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Hvis noget går galt
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er aktiveret.
Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Fejlstrømsrelæet har afbrudt
strømmen.
Se efter, om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis fejlstrømsrelæet afbryder strømmen flere
gange i træk.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Maden er for kort eller lang tid om Temperaturen er for lav eller for
at blive færdig.
høj.
Justér om nødvendigt temperaturen. Følg vejledningen i brugsanvisningen.
Der samler sig damp og konMaden har stået for længe i ovdensvand på maden og i ovnrum- nen.
met.
Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15-20 minutter efter tilberedningen.
Displayet viser "C3".
Luk ovnlågen helt.
www.zanussi.com
Rensefunktionen fungerer ikke.
Du lukkede ikke lågen helt, eller
lågelåsen er defekt.
21
Problem
Mulige årsager
•
Displayet viser "F102".
•
Du har ikke lukket ovnlågen
helt.
Lågelåsen er defekt.
Afhjælpning
•
•
•
Displayet viser en fejlkode, der
ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
•
•
Apparatet er tændt, men bliver
ikke varmt. Blæseren virker ikke.
Displayet viser "Demo".
Demo-funktionen er aktiveret.
Luk ovnlågen helt.
Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå
relæet på tavlen fra, og tænd
igen.
Kontakt kundeservice, hvis
displayet igen viser "F102".
Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå
relæet på tavlen fra, og tænd
igen.
Kontakt kundeservice, hvis
fejlkoden vises i displayet igen.
1. Sluk for ovnen.
2. Tryk på og hold
-knappen
nede.
3. Drej ovnens funktionsvælger
med uret til den første funktion, når der udsendes et lydsignal. "Demo" blinker i displayet.
4. Drej ovnens funktionsvælger
til slukpositionen.
5. Slip knappen
.
6. Drej temperaturvælgeren
med uret i tre sekunder. Der
udsendes et lydsignal tre
gange. Demo-funktionen er
deaktiveret.
Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt
forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
apparatets frontramme. Typeskiltet må ikke
fjernes fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er
angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
22
www.zanussi.com
Installation
Fastgørelse af apparatet til skab
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Indbygning
A
548
558
min. 550
114
16
20
600
B
21
min. 560
589
594
573
594
5
3
Tilslutning, el
Producenten påtager sig intet
ansvar, hvis forholdsreglerne i
kapitlerne Om sikkerhed ikke følges.
548
min. 550
558
114
16
20
590
Dette apparat er forsynet med et stik og et
forbindelseskabel.
21
min. 560
589
594
573
594
Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til installation
eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet og i
tabellen for at få oplysninger om kablets
tværsnit:
5
3
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0,75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1,5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2 cm
længere end fase- og nulkabler (blå og brune
kabler).
www.zanussi.com
23
Energieffektiv
Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Zanussi
Modelidentifikation
ZOP37902XK
Energieffektivitetsindeks
100.0
Energiklasse
A
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand
0.93 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.85 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
37.6 kg
EN 60350-1 - Elektriske husholdningsapparater
til madlavning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til måling
af ydeevne.
Energibesparelse
Apparatet har funktioner, som hjælper dig med
at spare energi ved daglig madlavning.
•
24
Generelle råd
– Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt,
når apparatet er tændt, og hold den
lukket så meget som muligt under
tilberedningen.
– Brug metalfade for at forbedre
energibesparelsen.
– Stil om muligt maden i ovnen uden at
forvarme den.
– Når madlavningen tager over 30
minutter, skal ovntemperaturen
reduceres til mindst 3 - 10 minutter,
•
•
•
inden tilberedningstiden er gået,
afhængigt af madlavningens varighed.
Restvarmen i ovnen bliver ved med at
tilberede maden.
– Brug restvarmen til at opvarme andre
madvarer.
Tilberedning med blæser - brug om
muligt tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
– Hvis et program med tidsvalget
(Varighed, Sluttid) er aktiveret i visse
ovnfunktioner, og tilberedningstiden er
på over 30 minutter, slukkes
varmelegemerne automatisk 10 %
tidligere. Blæseren og lampen bliver ved
med at være tændt.
Holde maden varm - vælg den lavest
mulige temperaturindstilling, hvis du ønsker
at bruge restvarmen til at holde maden varm.
Displayet viser restvarmetemperaturen.
www.zanussi.com
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge affald
af elektriske og elektroniske apparater. Kasser
www.zanussi.com
ikke apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads
eller kontakt din kommune.
25
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Klokkefunksjoner
26
27
29
30
30
32
Tilleggsfunksjoner
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Energieffektiv
33
34
42
44
46
47
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes
feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for
fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller
når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer
den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn.
Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes unna
produktet.
Generelt om sikkerhet
•
•
26
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette
produktet.
Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på
varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du
tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å
unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset
blir matt.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte
personer for å unngå skader.
Overflødig søl må fjernes og innerglasset må vaskes før
pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen.
For å fjerner ovnsstigene, må du først trekke de ut i front og
siden i bakkant. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Sikkerhetsanvisninger
Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasjen
Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter produktet,
fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
Pass på at produktet er montert under og
ved siden av stabile konstruksjoner.
Sidene på produktet må være på høyde med
produktet eller enheter av samme høyde.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet og
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er
det, må du kontakt en elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen ikke
blir påført skade. Hvis strømkabelen må
erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke la nettkablene berøre eller komme nær
produkt døren, spesielt når døren er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte
deler må festes på en måte som gjør at den
ikke kan fjernes uten verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det er
tilgang til stikkontakten etter monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet.
Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
27
•
•
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk døren til produktet helt, før du setter
støpselet i stikkontakten.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
Bruk
•
•
Stell og rengjøring
ADVARSEL!
ADVARSEL!
Risiko for skade, brannskader og
elektrisk støt eller eksplosjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bare bruk dette produktet i en husholdning.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn mens det
er i bruk.
Slå av produktet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til produktet
når produktet er i bruk. Varm damp kan
strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender eller
når det er i kontakt med vann.
Ikke belast døren når den er åpen.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av
ingredienser som inneholder alkohol kan føre
til en blanding av alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer komme i
kontakt med produktet når du åpner døren.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
Risiko for skade, brann eller skade
på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fare for skade / Brann / Kjemiske
utslipp (damp) i pyrolytisk modus.
Fare for skade på produktet.
•
•
28
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre gjenstander
i produktet direkte på bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
– ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller monterer
tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en
defekt som omfattes av garantilovene.
Bruk en grill - /stekepanne for bløte kaker.
Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene
om disse har blitt skadet. Kontakt
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Rengjør produktet med jevne mellomrom for
å forhindre skade på overflaten.
Gjenværende fett eller mat i produktet kan
forårsake brann.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
Bare bruk nøytrale rengjøringsmidler. Du må
aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis
du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis
aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
Pyrolytisk rengjøring
ADVARSEL!
•
Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
Det må ikke brukes til andre formål, f.eks.
oppvarming av rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er
på.
•
•
•
•
Før du utfører en «pyrolytisk selvrensing»funksjon eller «første gangs bruk»-funksjon
må du fjerne følgende fra ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester, olje
eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes (inkludert
hyller, sideskinner osv. som ble levert
med produktet) og særlig supercleangryter, panner, brett, redskaper osv.
Les alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring
nøye.
Hold barn unna produktet når den
pyrolytiske rengjøring er i bruk.
Produktet blir svært varmt og varm luft
slippes ut av kjøleventilene i fronten.
Pyrolytisk selvrensing er en operasjon med
høy temperatur som kan frigjøre røyk fra
www.zanussi.com
•
•
•
matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer,
derfor anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– sørg for god ventilasjon under og etter
hver pyrolytiske rengjøring.
– sørg for god ventilasjon under og etter
første gangs bruk ved maksimum
temperaturdrift.
I motsetning til alle mennesker, kan noen
fugler og krypdyr være ekstremt følsomme
for potensiell røyk som frigis under
rengjøringen av pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte
fra produktet under og etter hver
pyrolytiske rengjøring, og bruk først
maksimal temperatur mot et godt
ventilert område.
Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner når det
pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet
brukes.
Superclean-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av den
høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring i
pyrolytiske ovner og kan også være en kilde
for et lavt nivå skadelige gasser.
•
Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner /
matrester, er ikke skadelig for mennesker,
inkludert spedbarn eller personer med
medisinske tilstander.
Innvendig belysning
•
Typen lyspære eller halogenlampe som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Ikke bruk det som
vanlig belysning.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
Koble strømmen fra produktet før du skifter
lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr
stenger seg inne i produktet.
Produktbeskrivelse
Generell oversikt
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Käyttöpaneeli
Bryter til ovnsfunksjonene
Elektronisk programmering
Termostatbryter
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
8
Tilbehør
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
www.zanussi.com
•
Grill- /stekepanne
Til baking og steking eller for å samle opp
fett.
29
Før første gangs bruk
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger fra
produktet.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet før første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten
tilbake i den opprinnelige posisjonen.
Stille inn tiden
Etter første tilkobling til nettspenningen, blir alle
symbolene i displayet slått på i noen sekunder. I
de påfølgende få sekundene, viser displayet
programvareversjonen.
Etter at programvareversjonen slås av, viser
displayet
og "12:00". "12" blinker.
1. Trykk
eller
for å stille gjeldende time.
2. Trykk på
for å bekrefte. Dette er kun
nødvendig når du stiller inn tiden for første
gang. Senere vil den nye tiden bli lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser
blinker.
og innstilt time. "00"
3. Trykk
eller
minutter.
for å stille gjeldende
4. Trykk på
for å bekrefte. Dette er kun
nødvendig når du stiller inn tiden for første
gang. Senere vil den nye tiden bli lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Endre tiden
Du kan bare endre klokkeslettet når stekeovnen
er slått av.
Trykk på
.
Innstilt tid og symbol blinker i displayet.
For å stille inn ny tid, se "Stille inn tiden".
Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å brenne av
gjenværende fett.
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet
kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
La stekeovnen avkjøles. Vri opp en myk klut i
varmt vann tilsatt litt mildt oppvaskmiddel og
rengjør stekeovnsrommet med den.
Daglig bruk
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
betjeningsbryteren. Betjeningsbryteren kommer
ut.
Slå produktet på og av
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller indikatorer
eller lys:
• Indikatoren lyser når ovnen
varmes opp.
• Lampen lyser når produktet er i
bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren kontrollerer
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
1. Drei ovnsfunksjonsbryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
30
www.zanussi.com
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. For å slå av produktet, drei
funksjonsbryteren og termostatbryteren til
Av-posisjonen ("Off").
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Ekte varmluft
For å bake på opptil 3 brettplasseringer samtidig og for å tørke
mat.Still inn temperaturen 20 – 40 °C lavere enn for tilberedning
med over-/undervarme.
Over-/Undervarme
For å bake eller steke retter på én brettplassering.
Min. Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Max. Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for å riste brød.
Gratinering med
vifte
For å steke store steker eller fjærkre på én brettplassering. Også
for å gratinere og brune.
Pizzafunksjon
For å steke på 1 brettplassering, slik at du oppnår en mer intens
bruning og sprø bunn. Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C
lavere enn for Over-/Undervarme.
Kjøtt
For å tilberede svært møre og saftige steker.
Hold varm
For å holde mat varm.
Tine
For å tine frossen mat.
Pyrolyse
For å aktivere automatisk pyrolytisk rengjøring av ovnen. Denne
funksjonen brenner av gjenværende smuss i ovnen.
Visning
A
G
www.zanussi.com
F
B
E
C
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Klokke
Varme opp og restvarmeindikator
Vannskuff (bare utvalgte modeller)
Steketermometer (kun på noen modeller)
Elektronisk dørlås (kun på noen modeller)
Timer/minutter
Klokkefunksjoner
31
Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
MINUS
For å stille inn tiden.
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
PLUSS
For å stille inn tiden.
Oppvarmingsindikator
Hvis du aktiverer ovnsfunksjonen, kommer
linjene i displayet
på en etter en. Linjene
viser at ovnstemperaturen øker eller reduseres.
Klokkefunksjoner
Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
KLOKKESLETT
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er. Se "Stille inn
tiden".
VARSELUR
Bruk for å velge en nedtelling (maksimum 23 t 59 min). Denne
funksjonen har ingen innvirkning på bruken av produktet. Du kan
stille inn VARSELURET når som helst, selv når produktet er slått
av.
STEKETID
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på. Brukes kun
når ovnsfunksjonen er stilt inn.
FERDIGTID
For å velge når produktet skal slås av. Brukes kun når ovnsfunksjonen er stilt inn. Du kan bruke Steketid og Ferdigtid samtidig
(utsatt start) hvis produktet skal slås automatisk på og av senere.
Trykk
igjen og igjen for å bytte
mellom klokkefunksjoner.
2. Trykk på
For å bekrefte innstillingene til
For Steketid
klokkefunksjonene, skal du bruke
eller vente i 5 sekunder for
automatisk bekreftelse.
Stille inn STEKETID eller FERDIGTID
1. Trykk på
gjentatte ganger, helt til
displayet viser
eller
32
eller
blinker i displayet.
.
og trykk på
eller
for å stille inn verdien
for å bekrefte.
angir du først minuttene og
deretter timer, for Ferdigtid
angir du først
timer og deretter minutter.
En lydsignal høres i 2 minutter når tiden utløper.
Symbol
eller
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon.
4. Trykk på en knapp eller åpne ovnsdøren for
å stoppe lydsignalet.
www.zanussi.com
Hvis du trykker på
når du stiller
, går
inn timer for STEKETID
produktet til innstillingen av
FERDIGTID
-funksjon.
Stille inn VARSELUR
1. Trykk på
gjentatte ganger, til
"00" blinker i displayet.
4. Når den valgte tiden er nådd, lyder et signal
i to minutter. "00:00" og
blinker i
displayet. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe lydsignalet.
Hvis du stiller inn VARSELURET når
STEKETID eller FERDIGTID er i
bruk, vises symbolet
eller
eller
for å stille inn
2. Trykk på
VARSELURET.
Først velger du sekunder, deretter minutter
og så timer.
Først beregnes tiden i minutter og
sekunder. Når du velger en tid som er
lenger enn 60 minutter vil symbolet
vises i displayet.
Produktet beregner nå tiden i timer og minutter.
3. VARSELURET starter automatisk etter fem
sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
lydsignal.
i displayet.
Tidsur med opptelling
Bruk Tidsur med opptelling for å overvåke hvor
lang tid ovnen er i bruk. Det starter straks når
ovnen slås på.
For å tilbakestille tidsuret med opptelling, må du
og
inne. Tidsuret med
trykke og holde
opptelling starer opptellingen.
Tidsuret med opptelling kan brukes
med funksjonene: Steketid
Sluttid
,
.
Tilleggsfunksjoner
Bruke barnesikringen
Slår seg av automatisk
SAFE-funksjonen forhindrer at produktet slås på
ved et uhell.
Av sikkerhetstilsyn slår produktet seg av
automatisk etter en tid om en ovnsfunksjon er i
drift og du ikke endrer noen innstillinger.
Hvis pyrolysefunksjonen er i drift
låses døren.
SAFE tennes i displayet når du
dreier på en bryter eller trykker på en
knapp.
Temperatur (°C)
Utkoplingstid (t)
30 - 115
12.5
1. Ikke velg en ovnsfunksjon.
120 - 195
8.5
2. Trykk og hold
og
samtidig i minst 2
sekunder.
Et lydsignal lyder. SAFE tennes i displayet.
Gjenta trinn 2 for å deaktivere barnesikringen.
200 - 245
5.5
250 – maksimum
3
Restvarmeindikator
Når du slår av produktet, viser displayet
restvarmeindikatoren
hvis temperaturen i
ovnen er høyere enn 40 °C. Drei
termostatbryteren mot venstre eller høyre for å
velge en temperatur.
www.zanussi.com
Etter en automatisk utkobling, trykk på en knapp
for å slå på ovnen igjen.
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Lys, Varighet, Slutt.
Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på
automatisk for å holde produktets overflater
kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften
aktiv til produktet er kjølt ned.
33
Sikkerhetstermostat
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen
en sikkerhetstermostat som avbryter
strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på
igjen når temperaturen faller.
Råd og tips
kan endre stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Bake kaker
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende. De
avhenger av oppskrift, samt mengde
og kvalitet på ingrediensene som
brukes.
•
•
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er
gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du
la et nivå skille dem.
Generell informasjon
Tilberedning av fisk og kjøtt
•
•
Produktet har fem brettplasseringer. Tell
hylleposisjonene fra bunnen av produktet.
Produktet har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
tilberede maten med damp, slik at den blir
myk inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden
og strømforbruket reduseres til et minimum.
Fuktighet kan kondensere inne i produktet
eller på glasspanelene på døren. Dette er
normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet
når du åpner produktets dør under
tilberedning. For å redusere kondensen, kan
du la produktet stå på i 10 minutter før du
setter inn maten.
Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert bruk
av produktet .
Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter med
aluminiumsfolie under tilberedningen. Det
•
•
•
•
•
•
Bruk en grill - /stekepanne som er beregnet
på svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i grill - /
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat, konsistens
og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på maten du
tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
Steke- og grilltabell
Kaker
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Oppskrifter
med sammenviskede
ingredienser
34
170
Brettplassering
2
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
160
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
3 (2 og 4)
45 – 60
I en kakeform
www.zanussi.com
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Mørdeig
170
2
160
3 (2 og 4)
20 – 30
I en kakeform
Buttermilkostekake
170
1
165
2
80 – 100
I en kakeform på 26
cm
Eplekake
170
2
160
2 (venstre og 80 – 100
høyre)
I to kakeformer på 20
cm på en rist
Strudel
175
3
150
2
På et stekebrett
Syltetøyterte
170
2
165
2 (venstre og 30 – 40
høyre)
I en kakeform på 26
cm
Formkake
170
2
150
2
40 – 50
I en kakeform på 26
cm
Julekake/
160
2
150
2
90 – 120
I en kakeform på 20
cm
175
1
160
2
50 – 60
I en
brødform
170
3
150 – 160
3
20 – 30
På et stekebrett
-
-
140 – 150
2 og 4
25 – 35
På et stekebrett
-
-
140 – 150
1, 3 og 5
30 – 45
På et stekebrett
140
3
140 – 150
3
25 – 45
På et stekebrett
Kjeks/gjærbakst – to nivåer
-
140 – 150
2 og 4
35 – 40
På et stekebrett
Kjeks/gjærbakst – tre
nivåer
-
140 – 150
1, 3 og 5
35 – 45
På et stekebrett
(eplepai)1)
60 – 80
fruktkake1)
Plommekake
1)
Småkaker –
ett
nivå1)
Småkaker –
to
nivåer1)
Småkaker –
tre nivåer1)
Kjeks/gjærbakst – ett
nivå
-
www.zanussi.com
35
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Marengs –
ett nivå
120
Marengs – to -
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
3
120
3
80 – 100
På et stekebrett
-
120
2 og 4
80 – 100
På et stekebrett
nivåer1)
Boller1)
190
3
190
3
12 – 20
På et stekebrett
Eclairs – ett
nivå
190
3
170
3
25 – 35
På et stekebrett
Eclairs- to ni- våer
-
170
2 og 4
35 – 45
På et stekebrett
Terter
180
2
170
2
45 – 70
I en kakeform på 20
cm
Fruktkake
160
1
150
2
110 – 120
I en kakeform på 24
cm
Victoriasand- 170
1
160
2 (venstre og 30 – 50
høyre)
wich1)
I en kakeform på 20
cm
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Formbrød1)
190
1
190
1
60 – 70
1 – 2 stykker
á 500 gr. per
stk.
Rugbrød
190
1
180
1
30 – 45
I en
brødform
Rundstykker
190
2
180
2 (2 og 4)
25 – 40
6 – 8 rundstykker på
et stekebrett
1)
36
www.zanussi.com
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Pizza1)
230 – 250
1
230 – 250
1
10 – 20
I et stekebrett eller en
grill – /stekepanne
Scones1)
200
3
190
3
10 – 20
På et stekebrett
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Gratenger
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Makaronigra- 200
teng
2
180
2
40 – 50
I en form
Grønnsakspudding
200
2
175
2
45 – 60
I en form
Quiche1)
180
1
180
1
50 – 60
I en form
Lasagne1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
Cannelloni1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kjøtt
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Storfekjøtt
200
2
190
2
50 – 70
På en rist
Svinekjøtt
180
2
180
2
90 – 120
På en rist
Kalvekjøtt
190
2
175
2
90 – 120
På en rist
Engelsk
roastbiff, lett
stekt – rød
210
2
200
2
50 – 60
På en rist
Engelsk
210
roastbiff, medium – rosa
2
200
2
60 – 70
På en rist
www.zanussi.com
37
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Engelsk
roastbiff,
godt stekt –
grå
210
2
200
2
70 – 75
På en rist
Svinebog
180
2
170
2
120 – 150
Med skorpe
Svineskank
180
2
160
2
100 – 120
2 stk
Lammekjøtt
190
2
175
2
110 – 130
Lår
Kylling
220
2
200
2
70 – 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 – 240
Hel
And
175
2
220
2
120 – 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 – 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 – 80
Skåret i skiver
Vill kanin
190
2
175
2
150 – 200
Skåret i skiver
Fasan
190
2
175
2
90 – 120
Hel
Fisk
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Ørret/
brasme
190
2
175
2
40 – 55
3 – 4 fisk
Tunfisk/laks
190
2
175
2
35 – 60
4 – 6 fileter
Grilling
Forvarm den tomme ovnen i 3
minutter før steking.
Matvarer
Antall
Stykker
Fileter
38
4
Temperatur (°C)
(g)
800
Tid (min)
1. side
maks.
12 - 15
Brettplassering
2. side
12 - 14
4
www.zanussi.com
Matvarer
Antall
Stykker
Temperatur (°C)
Tid (min)
(g)
1. side
Brettplassering
2. side
Biffer
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Pølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinekotelet- 4
ter
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling (delt i
to)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Spyd
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingbryst
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Grillsmørbrø
d
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Ristet brød
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
Gratinering med vifte
Storfekjøtt
Matvarer
Roastbiff eller filetstek,
Antall
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
per cm tykkelse
190 - 200
5-6
1 eller 2
per cm tykkelse
180 - 190
6-8
1 eller 2
per cm tykkelse
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
lett stekt – rød1)
Roastbiff eller filetstek,
medium – rosa1)
Roastbiff eller filet,
godt stekt – grå1)
1) Forvarm ovnen.
Svinekjøtt
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Skulder, nakke, skinke
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kotelett, ribbe
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Kjøttpudding
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
www.zanussi.com
39
Matvarer
Mengde (kg)
Svineknoke (kokt på
forhånd)
0.75 - 1
Temperatur
(°C)
150 - 170
Tid (min)
90 - 120
Brettplassering
1 eller 2
Kalvekjøtt
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Kalvestek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalveskanker
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Lammekjøtt
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Lammestek med
ben, lammestek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammerygg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Fjærkre
Matvarer
Mengde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Brettplassering
Stykker av fjærkre
0,2 – 0,25 hver
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Kylling, delt i to
0,4 – 0,5 hver
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kylling, høns
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Fisk
Matvarer
Hel fisk
40
Mengde (kg)
1 - 1.5
Temperatur
(°C)
210 - 220
Tid (min)
40 - 60
Brettplassering
1 eller 2
www.zanussi.com
Tine
Matvarer
Mengde
(g)
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et omvendt
tefat på en stor tallerken. Snu
etter halve steketiden.
Kjøtt
1000
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløte
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan piskes når
den fremdeles er en tanke
frossen.
Bløtkake
1400
60
60
-
Tørking – ekte varmluft
•
Kommentarer
•
Bruk bakepapir eller tilsvarende på brettene.
For et bedre resultat, stopp ovnen halvveis i
tørketiden, åpne døren og la den kjøle seg
ned en natt for å fullføre tørkingen.
Grønnsaker
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Brettplassering
1. posisjon
2 posisjoner
Bønner
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppegrønnsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Sjampinjonger
50 - 60
6-8
3
1/4
Urter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Brettplassering
1. posisjon
2 posisjoner
Plommer
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Epleskiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
www.zanussi.com
41
Stell og rengjøring
Pyrolyse
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Merknader om rengjøring
•
Rengjør produktets forside med en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruker du et
vanlig vaskemiddel.
Rengjør produktet innvendig etter hvert bruk.
Fettoppsamling eller andre matrester kan
føre til brann. Risikoen er høyere for
grillpannen.
Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det
tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du
ikke rengjøre det med slipende vaskemidler,
skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det
kan forårsake skade på slippbelegget.
•
•
•
•
•
Produkter i rustfritt stål eller aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt
svamp. Tørk den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan
skade overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
Fjerning av brettstigene
OBS!
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger.
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har lukket
ovnsdøren helt. På noen modeller
viser displayet "C3", når denne feilen
oppstår.
ADVARSEL!
Produktet blir svært varmt. Fare for
brannskader.
OBS!
Hvis det er andre produkter montert
i samme kabinett må du ikke bruke
dem samtidig som
pyrolysefunksjonen. Dette kan skade
produktet.
1. Fjern det verste smusset manuelt.
2. Rengjør dørens innside med varmt vann for
å unngå at rester brenner seg fast på grunn
av den varme luften.
3. Sett på Pyrolyse-funksjonen. Se
"Ovnsfunksjoner".
4. Når
blinker, trykk
eller
inn nødvendig prosedyre:
Tilvalg
For å rengjøre ovnen fjerner du ovnsstigene.
1
2
1
2
1 Trekk den fremre
2 Trekk den bakre
delen av brettstiger ut
delen av brettstigene
fra sideveggen.
ut fra veggen og ta
den ut.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
42
for å stille
Beskrivelse
P1
Hvis ovnen ikke
er veldig skitten.
Varighet på prosedyre: 1 t.
P2
Hvis du ikke enkelt kan fjerne
skitt. Varighet på
prosedyre: 1 t
30 min.
Prosedyren starter etter 2 sekunder.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge starttid
for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet viser
www.zanussi.com
symbolet
og linjene på varmeindikatoren
til døren låses opp.
For å stoppe pyrolyserengjøringen før den
er ferdig, må du dreie bryteren for
ovnsfunksjoner til av-posisjon.
6. Etter at den selvrengjøringen med pyrolyse
er ferdig, viser displayet klokkeslettet.
Ovnsdøren forblir låst.
7. Så snart produktet er avkjølt, lyder et
lydsignal og døren kan åpnes.
Husk å rengjøre !
For å minne deg på at pyrolytisk rengjøring er
nødvendig vil PYRblinke i displayet i 10
sekunder etter aktivering og deaktivering av
produktet.
3
4
3 Lukk ovnsdøren til
4 Legg døren på et
første åpne posisjon.
mykt tøystykke på et
Trekk så døren utover
stabilt underlag.
og ta den ut av
holderen.
5
6
Påminneren for "Husk å
rengjøre !" slukkes:
• etter at Pyrolyse-funksjonen er
ferdig.
•
hvis du trykker på
og
samtidig mens PYR blinker i
displayet.
Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har fire glasspaneler.Du kan fjerne
ovnsdøren og de indre glasspanelene for
rengjøring.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du
prøver å ta ut glasspanelene før du
fjerner ovnsdøren.
OBS!
Ikke bruk produktet uten
glasspanelene.
1
2
90°
5 Frigjør låsesystemet
for å fjerne
glasspanelene.
6 Drei de to festene
90° og ta dem ut av
holderne.
7
1
2
7 Løft først forsiktig
opp og fjern så
glasspanelene én
etter én. Begynn med
det øverste panelet.
Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk
glasspanelene godt.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
1 Åpne døren helt, og
hold de to
dørhengslene.
www.zanussi.com
2 Løft og drei spakene
på de to hengslene.
Sørg for at glasspanelene (A, B og C) settes på
plass igjen i riktig rekkefølge. Det midtre panelet
(B) har en pynteramme. Sonen med
pynterammene må møte innsiden av døren på
begge sider. Kontroller etter monteringen at
overflaten på glasspanelrammen (B) med trykk
ikke er ru når du tar på den.
43
Skifte lyspære
A
B
C
Legg en klut nederst innvendig i produktet. Det
hindrer skade på lampedekselet og
ovnsrommet.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut sikringen
før du skifter pæren.
Ovnslampen og lampens glass kan
være veldig varme.
OBS!
Bruk alltid en klut når du skal holde
halogenlampen, for å forhindre at
fettrester brenner seg fast på
lampen.
Pass på at du setter det midterste glasspanelet
riktig i holderne.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå av
skillebryteren.
Den bakre pæren
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det
av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.
4. Monter glassdekselet.
Feilsøking
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Feil
Mögliche Ursache
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er ikke
valgt.
Sørg for at innstillingene er riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.
Se "Automatisk utkobling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
44
www.zanussi.com
Feil
Mögliche Ursache
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken
til funksjonssvikten. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Det tar for lang tid å tilberede
Temperaturen er for lav eller for
maten eller den blir for fort ferdig- høy.
stekt.
Juster temperaturen om nødvendig. Følg rådene i bruksanvisningen.
Damp og kondens legger seg på
maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i
ovnen.
Ikke la maten bli stående i ovnen
lenger enn 15 – 20 minutter etter
at tilberedningen er ferdig.
Displayet viser "C3".
Rengjøringsfunksjonen virker
ikke. Du lukket ikke døren helt eller den elektroniske dørlåsen er
defekt.
Lukk døren helt.
Displayet viser "F102".
•
•
•
•
Du lukket ikke døren helt.
Den elektroniske dørlåsen er
defekt.
•
Displayet viser en feilkode som
ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
•
•
Produktet er slått på og blir ikke
Demofunksjonen er aktivert.
varm. Viften går ikke. Displayet viser "Demo".
Lukk døren helt.
Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i
sikringsboksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser "F102" igjen, må du kontakte kundeservice.
Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i
sikringsboksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser feilkoden
igjen, må du kontakte kundeservice.
1. Slå av ovnen.
2. Trykk og hold knappene
inne.
3. Når du hører et lydsignal, må
du dreie bryteren for ovnsfunksjoner med klokken til
den første funksjonen
"Demo" blinker i displayet.
4. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjon.
5. Slipp knappen
.
6. Drei bryteren for temperatur
med klokken og hold den i
tre sekunder. Et lydsignal vil
lyde tre ganger. Demofunksjonen er deaktivert.
www.zanussi.com
45
Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et autorisert
servicesenter.
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet
er plassert på den fremre rammen til produktet.
Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Montering
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Innbygging
548
min. 550
114
16
20
590
548
21
558
21
min. 560
589
594
558
min. 550
600
573
114
16
20
min. 560
589
594
573
594
5
3
594
5
3
46
www.zanussi.com
Feste produktet til skapet
Produktet leveres med støpsel og strømledning.
Ledning
A
B
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet og til tabellen:
Total mengde kraft
(W)
Elektrisk installasjon
Kabelens seksjon
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0,75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1,5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2
cm lenger enn den nøytrale- og fase-ledningen
(blå og brune kabler).
Produsenten er ikke ansvarlig om du
ikke følger sikkerhetsreglene i
kapitlene om sikkerhet.
Energieffektiv
Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Zanussi
Modellidentifikasjon
ZOP37902XK
Energieffektivitetsindeks
100.0
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme 0.93 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.85 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
37.6 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater –
Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
Energisparende
Produktet har noen funksjoner som hjelper deg
å spare energi under vanlig matlaging.
•
www.zanussi.com
Generelle tips
47
– Sørg for at ovnsdøren er skikkelig lukket
når produktet er i gang og hold den
lukket så mye som mulig under
tilberedningen.
– Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
– Når det er mulig, sett maten i ovnen uten
å varme den opp.
– Når steketiden er lengre enn 30
minutter, reduserer man
ovnstemperaturen til minimum, 3 – 10
minutter før slutten av steketiden,
avhengig av hvor lang steketiden er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
– Bruk restvarmen til å varme opp annen
mat.
•
•
•
Varmluft – når det er mulig, bruk
tilberedningsfunksjoner med vifte for å spare
energi.
Restvarme
– I noen ovnsfunksjoner aktiveres
varmeelementene automatisk 10 %
tidligere hvis et program med tidsvalg
(Steketid, Sluttid) er aktivert og
koketiden er lenger enn 30 minutter.
Viften og lampen vil fortsette drift.
Hold mat varm – hvis du vil bruke
restvarmen til å holde måltidet varmt, velg
lavest mulig temperaturinnstilling. Displayet
viser restvarmetemperaturen.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
med symbolet sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der
hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen
for nærmere opplysninger.
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som er merket
48
www.zanussi.com
*
www.zanussi.com
49
50
www.zanussi.com
www.zanussi.com
51
867310406-B-432014
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising