Electrolux | EOC3430COX | User manual | Electrolux EOC3430COX User Manual

Electrolux EOC3430COX User Manual
EOC3430
SQ FURRË
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
MK ПЕЧКА
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ
2
32
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................7
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË...................................................................7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.............................................................................8
6. FUNKSIONET E ORËS.................................................................................... 10
7. PËRDORIMI I AKSESORËVE..........................................................................11
8. FUNKSIONET SHTESË................................................................................... 12
9. UDHËZIME DHE KËSHILLA............................................................................ 13
10. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 22
11. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 26
12. INSTALIMI...................................................................................................... 28
13. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................30
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me
vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial
dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta
përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e
problemeve dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion mjedisor
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
Kur përdoret, pajisja nxehet nga brenda. Mos i prekni
elementet e nxehjes që gjenden në pajisje. Përdorni
gjithmonë doreza furre për të hequr ose për të futur
aksesorët ose enët në furrë.
Përpara punimeve të mirëmbajtjes, shkëputni
furnizimin me rrymë elektrike.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Në mënyrë që të shmangni mundësinë e goditjes
elektrike, sigurohuni që pajisja të jetë e fikur përpara
se të zëvendësoni llambën.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar xhamin e derës,
sepse këto mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë e cila
mund të rezultojë në krisjen e xhamit.
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Derdhjet e mëdha të ushqimeve duhen hequr përpara
pastrimit pirolitik. Nxirrini të gjitha pjesët nga furra.
Për të hequr mbështetëset e rafteve, nxirrni fillimisht
jashtë pjesën e përparme të mbështetëses së raftit
dhe pastaj pjesën e pasme nga paretet anësore.
Montojini mbështetëset e rafteve në rendin e kundërt.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instaloj
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Sigurohuni që pajisja të jetë e
instaluar nën dhe pranë strukturave të
sigurta.
Anët e pajisjes duhet të jenë pranë
pajisjeve ose njësive me të njëjtën
lartësi.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllin elektrike. Nëse kablloja e
korrentit duhet zëvendësuar, kjo
duhet kryer nga Qendra e Autorizuar
e Shërbimit.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i lini kabllot që të prekin ose të
afrohen me derën e pajisjes,
veçanërisht kur dera është e nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
neutral dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Mbyllni plotësisht derën e pajisjes
përpara se të fusni spinën në prizë.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh dhe
goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
•
•
•
•
•
5
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijoj një përzierje alkooli dhe
ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjer në kontakt
me shkëndija apo flakë të hapura kur
hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të pajisjes.
– Mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– Mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– Bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit nuk ndikon në
funksionimin e pajisjes. Ai nuk
konsiderohet defekt në kuptimin e ligjit
për garancinë.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje është vetëm për përdorime
gatimi. Ajo nuk duhet të përdoret për
funksione të tjera, për shembull për
ngrohje dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet e xhamit të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Lidhuni me qendrën e shërbimit.
Tregoni kujdes kur ta hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Yndyra ose ushqimi i mbetur brenda
pajisjes mund të shkaktojë zjarr.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
•
•
•
2.5 Pastrimi pirolitik
Rrezik lëndimi/zjarri/
emetimesh kimike (avuj) në
regjimin pirolitik.
•
•
•
•
Përpara se të kryeni funksionin
Vetëpastrim pirolitik ose përpara
përdorimit të parë ju lutemi hiqni nga
hapësira e furrës:
– çdo ushqim të mbetur, mbetje/
rrjedhje vaji ose yndyre.
– çdo objekt të lëvizshëm (përfshi
raftet, shinat anësore etj., që kanë
ardhur me produktin) veçanërisht
çdo tenxhere, tigan, tavë, takëme
etj., që nuk ngjisin.
Lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet
për pastrim pirolitik.
Mbajini fëmijët larg pajisjes, gjatë
kohës që pastrimi pirolitik është në
funksionim.
Pajisja nxehet shumë dhe del ajër i
nxehtë nga fletët e përparme të
ajrimit.
Pastrimi pirolitik është një operacion
me temperaturë të lartë dhe mund të
lëshojë tymra nga mbetjet e gatimit
•
dhe materialet e ndërtimit, prandaj
konsumatorët këshillohen të veprojnë
si më poshtë:
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
dhe pas çdo pastrimi pirolitik.
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
përdorimit të parë dhe pas tij, në
një temperaturë maksimale pune.
Në ndryshim nga njerëzit, disa zogj
dhe zvarranikë mund të jenë
jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj
avujve të fortë që dalin gjatë procesit
të pastrimit në të gjitha furrat pirolitike.
– Largoni çdo kafshë shtëpiake
(veçanërisht zogjtë) nga zona
pranë pajisjes gjatë dhe pas
pastrimit pirolitik dhe në fillim
përdorni funksionimin në
temperaturë maksimale në një
zonë të ajrosur mirë.
Edhe kafshët e vogla shtëpiake mund
të jenë të ndjeshme ndaj ndryshimeve
të lokalizuara të temperaturave në
afërsi të furrave pirolitike kur është në
punë programi pirolitik i vetëpastrimit.
Sipërfaqet jo ngjitëse në tenxhere,
tiganë, tabaka, takëme etj., mund të
dëmtohen nga përdorimi i funksionit të
pastrimit pirolitik në temperaturë të
lartë në të gjitha furrat pirolitike dhe
mund të jetë gjithashtu burim për avuj
të dëmshëm të nivelit të ulët.
Avujt e lëshuar nga furrat pirolitike/
mbetjet e gatimit siç përshkruhet nuk
janë të dëmshme për njerëzit, duke
përfshirë fëmijët ose personat me
probleme mjekësore.
2.6 Drita e brendshme
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
PARALAJMËRIM!
Rrezik nga goditja elektrike.
•
•
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
SHQIP
2.7 Hedhja e mbeturinave
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
7
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
Paneli i kontrollit
Çelësi i funksioneve të furrës
Programuesi elektronik
Çelësi i temperaturës
Elementi nxehës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
9 Pozicionet e rafteve
1
2
3
4
5
6
7
8
8
3.2 Aksesorët
•
•
Rafti me rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
Tavë për pjekje
Për ëmbëlsirat dhe biskotat.
•
•
Tigan skare/pjekjeje
Për të pjekur ose si tavë për të
mbledhur yndyrën.
Shinat teleskopike
Për raftet dhe tabakatë.
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
4.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga pajisja.
Referojuni kapitullit "Kujdesi
dhe pastrimi".
Pastroni pajisjen përpara përdorimit të
parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen në pozicionin e
tyre fillestar.
4.2 Vendosja e orës
Pas lidhjes së parë me rrjetin elektrik, të
gjitha simbolet në ekran mbeten ndezur
për disa sekonda. Për pak sekonda pas
kësaj, ekrani tregon versionin e softuerit.
8
www.electrolux.com
Pasi fiket versioni i softuerit, ekrani
tregon
dhe 12:00". "12" pulson.
1. Shtypni
ose
orën aktuale.
për të vendosur
për ta konfirmuar. Kjo
2. Shtypni
është e nevojshme vetëm kur
vendosni orën për herë të parë. Më
pas, ora e re do të ruhet
automatikisht pas 5 sekondave.
Ekrani tregon
dhe orën e
vendosur. "00" pulson.
3. Shtypni
ose
minutat aktuale.
për të vendosur
4. Shtypni
për ta konfirmuar. Kjo
është e nevojshme vetëm kur
vendosni orën për herë të parë. Më
pas, ora e re do të ruhet
automatikisht pas 5 sekondave.
Në ekran shfaqet ora e re.
4.3 Ndërrimi i orës
Ju mund ta ndryshoni orën ditore vetëm
nëse furra është e fikur.
Shtypni
.
Koha e vendosur dhe simboli
pulsojnë në ekran.
Për të vendosur një kohë të re referojuni
"Regjistrimi i orës".
4.4 Ngrohja paraprake
Ngroheni paraprakisht pajisjen bosh për
të djegur yndyrën e mbetur.
dhe
1. Vendosni funksionin
temperaturën maksimale.
2. Lëreni pajisjen të punojë për rreth 1
orë.
3. Vendosni funksionin
dhe
temperaturën maksimale.
4. Lëreni pajisjen të punojë për 15
minuta.
Aksesorët mund të nxehen më shumë
sesa zakonisht. Pajisja mund të nxjerrë
aromë të keqe dhe tym. Kjo është
normale. Sigurohuni që të ketë ajrosje të
mjaftueshme në dhomë.
Lëreni furrën të ftohet. Lagni një copë të
butë me ujë të ngrohtë dhe pak lëng
larës jo të fortë dhe përdoreni atë për të
pastruar hapësirën e furrës.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Dorezat e palosshme
Për të përdorur pajisjen, shtypni çelësin
e kontrollit. Çelësi i kontrollit del jashtë.
5.2 Aktivizimi dhe çaktivizimi i
pajisjes
Në varësi të modelit,
pajisja juaj ka simbole në
çelës, tregues ose llamba:
• Treguesi ndizet kur furra
nxehet.
• Llamba ndizet kur pajisja
është në punë.
• Simboli tregon nëse
çelësi komandon
funksionet e furrës ose
temperaturën.
1. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës për të zgjedhur një funksion
furre.
2. Rrotullojeni çelësin e temperaturës
për të zgjedhur një temperaturë.
3. Për ta çaktivizuar pajisjen, rrotullojeni
çelësin e funksioneve të furrës dhe
temperaturës në pozicionin e fikjes.
SHQIP
9
5.3 Funksionet e furrës
Funksionet e furrës
Përdorimi
Pozicioni fikur
Pajisja është e fikur.
Ventilator i plotë Për të pjekur në 3 pozicione të raftit njëkohësisht
dhe për të tharë ushqimin.Vendos temperaturën 20
- 40°C më poshtë se sa për gatimin tradicional.
Gatim tradicio‐
nal
Për të pjekur ushqim në 1 pozicion rafti.
Pjekja në skarë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta dhe për
të thekur bukë.
Skarë e shpejtë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta në sasi
të mëdha dhe për të thekur bukë.
Pjekje me skarë Për të pjekur copa mishi më të mëdha ose shpezë
turbo
me kocka në 1 pozicion rafti. Gjithashtu për të pje‐
kur dhe karamelizuar.
Cilësimi për pica Për të pjekur ushqim në 1 pozicion rafti, për pjekje
më intensive dhe bazë krokante. Vendosni një tem‐
peraturë 20°C - 40°C më të ulët se për gatimin tradi‐
cional.
Mish
Për të përgatitur rosto shumë të buta dhe me lëng.
Mbaj ngrohtë
Për ta mbajtur ushqimin të ngrohtë.
Shkrirja
Për të shkrirë ushqimin e ngrirë.
Piroliza
Për të aktivizuar pastrimin pirolitik automatik të
furrës. Ky funksion djeg papastërtitë e mbetura në
furrë.
5.4 Ekrani
A
G
F
B
E
C
D
A) Kohëmatësi
B) Treguesi i nxehjes dhe nxehtësisë së
mbetur
C) Rezervuari i ujit (vetëm për disa
modele)
D) Sensori i temperaturës (vetëm për
disa modele)
E) Bllokimi i derës (vetëm për disa
modele)
F) Orët / minutat
10
www.electrolux.com
G) Funksionet e orës
5.5 Butonat
Butoni
Funksioni
Përshkrimi
MINUS
Për vendosjen e orës.
CLOCK (Ora)
Për të vendosur një funksion ore.
PLUS
Për vendosjen e orës.
5.6 Treguesi i nxehjes
Kur aktivizoni një funksion të furrës,
shiritat në ekran
Vijat tregojnë se temperatura e furrës
ngrihet ose ulet.
shfaqen një nga një.
6. FUNKSIONET E ORËS
6.1 Tabela e funksioneve të orës
Funksioni i orës
ORA DITORE
Përdorimi
Për të vendosur, ndryshuar ose kontrolluar orën di‐
tore. Referojuni paragrafit "Regjistrimi i orës".
KUJTUESI I MIN‐ Përdoreni për të vendosur një numërim së prapthi
UTAVE
(maksimumi 23 orë e 59 minuta). Ky funksion nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes. Ju mund ta ven‐
dosni TREGUESIN E MINUTAVE në çdo kohë,
edhe nëse pajisja është e fikur.
KOHËZGJATJA
Për të vendosur sa kohë do të jetë në punë pajisja.
Përdoreni vetëm kur është vendosur funksioni i
furrës.
PËRFUNDIMI
Për të vendosur kohën e çaktivizimit të pajisjes. Për‐
doreni vetëm kur është vendosur funksioni i furrës.
Ju mund të përdorni Kohëzgjatja dhe Mbarimi në të
njëjtën kohë (Shtyrja e programit), nëse pajisja do të
aktivizohet dhe çaktivizohet më vonë automatikisht.
Shtypni
vazhdimisht mes
funksioneve të orës.
Për të konfirmuar
përzgjedhjen e funksioneve
të orës shtypni
ose prisni
5 sekonda për një konfirmim
automatik.
6.2 Vendosja e
KOHËZGJATJES ose
PËRFUNDIMIT
1. Shtypni
të tregojë
vazhdimisht deri sa ekrani
ose
.
SHQIP
ose
pulson në ekran.
2. Shtypni
ose
për të caktuar
vlerat dhe shtypni
konfirmuar.
Për Kohëzgjatjen
për ta
, në fillim caktoni
minutat, pastaj orët; për Përfundimin
në fillim caktoni orët dhe pastaj minutat.
Bie një sinjal akustik për 2 minuta pasi
koha përfundon.
ose simboli
dhe
cilësimi i kohës pulsojnë në ekran. Furra
ndalon.
3. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës në pozicionin e çaktivizimit.
4. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin
akustik.
Nëse shtypni
gjatë
vendosjes së orëve për
.
6.3 Vendosja e TREGUESIT
TË MINUTAVE
1. Prekni
vazhdimisht derisa
"00" të pulsojnë në ekran.
dhe
ose
për të vendosur
2. Shtypni
TREGUESIN E MINUTAVE.
Në fillim vendosni sekondat, më pas
minutat dhe më pas orët.
Në fillim, koha llogaritet në minuta
dhe sekonda. Kur koha që caktoni
është më shumë se 60 minuta,
simboli
minuta. "00:00" dhe pulsojnë në
ekran. Shtypni një buton çfarëdo ose
hapni derën e furrës për të ndaluar
sinjalin akustik.
Nëse e vendosni
TREGUESIN E MINUTAVE
kur funksioni
KOHËZGJATJA apo
PËRFUNDIMI janë në
funksionim, simboli
shfaqet në ekran.
6.4 Kohëmatësi me numërim
rritës
KOHËZGJATJEN
,
pajisja kalon në cilësim të
funksionit PËRFUNDIMI
11
Pajisja tani e llogarit kohën në orë dhe
minuta.
3. TREGUESI I MINUTAVE ndizet
automatikisht pas pesë sekondash.
Pas 90% të kohës së vendosur,
tingëllon një sinjal akustik.
4. Kur përfundon koha e vendosur,
tingëllon një sinjal akustik për dy
Përdorni kohëmatësin me numërim rritës
për të monitoruar për sa kohë është në
punë furra. Ky funksion aktivizohet
menjëherë kur furra fillon të nxehet.
Për të rivendosur kohëmatësin e
numërimit rritës, shtypni dhe mbani
shtypur
dhe . Kohëmatësi fillon të
numërojë sërish.
Kohëmatësi i numërimit
rritës nuk mund të përdoret
me funksionet: Kohëzgjatja
, Përfundimi
.
do të shfaqet në ekran.
7. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Shinat teleskopike
Ruajini udhëzimet për shinat
teleskopike për përdorim në
të ardhmen.
Me shinat teleskopike mund t'i fusni e
nxirrni raftet më lehtë.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në enëlarëse.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
1. Tërhiqni jashtë shinat teleskopike të
krahut të djathtë dhe të majtë.
12
www.electrolux.com
°C
°C
2. Vendoseni raftin me rrjetë mbi shinat
teleskopike e më pas shtyjini ato me
kujdes brenda pajisjes.
Sigurohuni që shinat teleskopike t'i fusni
brenda plotësisht në pajisje përpara se të
mbyllni derën e furrës.
8. FUNKSIONET SHTESË
8.1 Aktivizimi i bllokimit për
fëmijët
Funksioni i bllokimit për fëmijët
parandalon vënien aksidentale në punë
të pajisjes.
Nëse funksioni i pastrimit
pirolitik funksionon, dera
bllokohet.
SAFE ndizet në ekran kur
rrotulloni një çelës ose
shtypni një buton.
1. Mos vendosni një funksion të furrës.
2. Shtypni dhe mbani shtypur
dhe
njëkohësisht për 2 sekonda.
Bie një sinjal akustik. SAFE shfaqet në
ekran.
Për të çaktivizuar bllokimin për fëmijët,
përsëritni hapin 2.
8.2 Treguesi i nxehtësisë së
mbetur
Kur çaktivizoni pajisjen, ekrani shfaq
treguesin e nxehtësisë së mbetur
nëse temperatura në furrë është më e
lartë se 40°C. Kthejeni çelësin e
temperaturës majtas ose djathtas për të
shfaqur temperaturën e furrës.
8.3 Fikja automatike
Për arsye sigurie pajisja çaktivizohet
automatikisht pas një farë kohe nëse një
funksion i furrës është në veprim dhe ju
nuk ndryshoni asnjë cilësim.
Temperatura (°C)
Koha e fikjes
(orë)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
3
Pas një fikjeje automatike, shtypni një
buton çfarëdo për ta vënë në punë sërish
pajisjen.
Fikja automatike nuk punon
me funksionet: Drita,
Kohëzgjatja, Përfundimi.
8.4 Ventilatori ftohës
Kur pajisja është në punë, ventilatori
ftohës aktivizohet automatikisht për t’i
mbajtur sipërfaqet e pajisjes të ftohta.
Nëse çaktivizoni pajisjen, ventilatori i
ftohjes mund të vazhdojë të punojë
derisa të ftohet pajisja.
SHQIP
8.5 Termostati i sigurisë
Përdorimi i pasaktë i pajisjes ose pjesët
me defekt mund të shkaktojnë mbinxehje
të rrezikshme. Për ta parandaluar këtë,
13
furra ka një termostat sigurie që ndërpret
furnizimin me energji. Furra ndizet
aktivizohet përsëri automatikisht kur bie
temperatura.
9. UDHËZIME DHE KËSHILLA
alumini gjatë gatimit. Kjo mund të
ndryshojë rezultatet e pjekjes dhe
mund të shkaktojë dëmtimin e smaltit
të furrës.
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
9.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
•
•
Pajisja ka pesë pozicione të raftit.
Numërojini nivelet e raftit pajisjes
duke filluar nga poshtë.
Pajisja ka një sistem të veçantë që
qarkullon ajrin dhe riciklon
vazhdimisht avullin. Me këtë sistem ju
mund të gatuani në një mjedis me
avull dhe ta mbani ushqimi të butë
nga brenda dhe krokant nga jashtë. Ai
ul kohën e gatimit dhe konsumin e
energjisë në minimum.
Në pajisje ose në panelet e dyerve
prej xhami mund të kondensohet
lagështi. Kjo është normale. Qëndroni
gjithmonë pak larg pajisjes kur hapni
derën e pajisjes ndërsa është në
punë. Për të ulur kondensimin,
përdoreni pajisjen bosh për 10 minuta
para gatimit.
Fshini lagështinë e formuar pas çdo
përdorimi të pajisjes.
Mos vendosni objekte drejtpërdrejt
mbi bazën e pajisjes dhe mos i
mbuloni pjesët e pajisjes me letër
9.2 Pjekja e kekëve
•
•
Mos e hapni derën e furrës para se të
ketë kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
Nëse përdorni dy tava pjekjeje
njëkohësisht, mbajeni një nivel bosh
mes tyre.
9.3 Gatimi i mishit dhe peshkut
•
•
•
Përdorni një tavë të thellë për
ushqimet me shumë yndyrë, për të
ruajtur furrën nga njollat që mund të
mos ikin më.
Lëreni mishin afro 15 minuta përpara
se ta shponi, në mënyrë që lëngu të
mos derdhet jashtë.
Për të parandaluar tymin e tepërt në
furrë gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në
tavën e thellë. Për të parandaluar
kondensimin e tymit, shtoni ujë sa
herë që të thahet.
9.4 Kohët e gatimit
Kohët e gatimit varen nga lloji,
shpeshtësia dhe vëllimi i ushqimit.
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e
pajisjes kur gatuani. Gjeni përzgjedhjet
më të mira (përzgjedhjet e nxehtësisë,
kohët e gatimit, etj.) për gatesat tuaja,
recetat dhe sasitë përkatëse kur përdorni
pajisjen.
14
www.electrolux.com
9.5 Tabela e pjekjes dhe skuqjes
Kekë
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Koha
(minuta)
Komente
Recetat
170
me brumë
të rrahur
2
160
3 (2 dhe
4)
45 - 60
Në një
formë ke‐
ku
Brumë i
170
shkrifët
për ëmbël‐
sira
2
160
3 (2 dhe
4)
20 - 30
Në një
formë ke‐
ku
Kek me
gjalpë qu‐
mështi e
krem bul‐
meti
170
1
165
2
80 - 100
Në një
formë ke‐
ku 26 cm
170
Kek me
mollë
(Ëmbëlsirë
me
mollë)1)
2
160
2 (majtas
dhe djath‐
tas)
80 - 100
Në dy for‐
ma keku
20 cm në
një raft me
rrjetë
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Në një
tavë pjek‐
jeje
Ëmbëlsirë
me reçel
170
2
165
2 (majtas
dhe djath‐
tas)
30 - 40
Në një
formë ke‐
ku 26 cm
Pandis‐
panjë
170
2
150
2
40 - 50
Në një
formë ke‐
ku 26 cm
Kek krisht‐ 160
lind‐
jesh/Kek
me fruta1)
2
150
2
90 - 120
Në një
formë ke‐
ku 20 cm
Kek me
kumbul‐
la1)
175
1
160
2
50 - 60
Në një
tavë buke
Kekë të
170
vegjël - në
një nivel1)
3
150 - 160
3
20 - 30
Në një
tavë pjek‐
jeje
SHQIP
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
15
Koha
(minuta)
Komente
Kekë të
vegjël - në
dy nivele1)
-
140 - 150
2 dhe 4
25 - 35
Në një
tavë pjek‐
jeje
Kekë të
vegjël - në
tre ni‐
vele1)
-
140 - 150
1, 3 dhe 5
30 - 45
Në një
tavë pjek‐
jeje
Biskota/
140
rripa brumi
të shkrifët
- në një ni‐
vel
3
140 - 150
3
25 - 45
Në një
tavë pjek‐
jeje
Biskota/
rripa brumi
të shkrifët
- në dy ni‐
vele
-
140 - 150
2 dhe 4
35 - 40
Në një
tavë pjek‐
jeje
Biskota/
rripa brumi
të shkrifët
- në tre ni‐
vele
-
140 - 150
1, 3 dhe 5
35 - 45
Në një
tavë pjek‐
jeje
Mafishe në një ni‐
vel
120
3
120
3
80 - 100
Në një
tavë pjek‐
jeje
Mafishe në dy ni‐
vele1)
-
-
120
2 dhe 4
80 - 100
Në një
tavë pjek‐
jeje
Kuleçë1)
190
3
190
3
12 - 20
Në një
tavë pjek‐
jeje
Ekler - në
një nivel
190
3
170
3
25 - 35
Në një
tavë pjek‐
jeje
Ekler - në
dy nivele
-
-
170
2 dhe 4
35 - 45
Në një
tavë pjek‐
jeje
Torta të
sheshta
180
2
170
2
45 - 70
Në një
formë ke‐
ku 20 cm
16
www.electrolux.com
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Koha
(minuta)
Komente
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Kek i pa‐
sur me
fruta
160
1
150
2
110 - 120
Në një
formë ke‐
ku 24 cm
Sanduiç
"Vikto‐
ria"1)
170
1
160
2 (majtas
dhe djath‐
tas)
30 - 50
Në një
formë ke‐
ku 20 cm
Koha
(minuta)
Komente
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
Bukë dhe pica
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Bukë e
bardhë1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 copë,
500 g për
copë
Bukë
thekre
190
1
180
1
30 - 45
Në një
tavë buke
Simite1)
190
2
180
2 (2 dhe
4)
25 - 40
6 - 8 sim‐
ite në një
tavë pjek‐
jeje
Pica1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Në një
tavë pjek‐
jeje ose
tavë të
thellë
3
190
3
10 - 20
Në një
tavë pjek‐
jeje
Koha
(minuta)
Komente
Gurabije1) 200
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
Ëmbëlsira
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Bazë bru‐
mi
200
2
180
2
40 - 50
Në një
formë
Pite me
perime
200
2
175
2
45 - 60
Në një
formë
SHQIP
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Quiche1)
180
1
180
Lazanja1)
180 - 190
2
Kaneloni1) 180 - 190
2
17
Koha
(minuta)
Komente
1
50 - 60
Në një
formë
180 - 190
2
25 - 40
Në një
formë
180 - 190
2
25 - 40
Në një
formë
Koha
(minuta)
Komente
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
Mish
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Mish lope
200
2
190
2
50 - 70
Në një raft
me rrjetë
Mish derri
180
2
180
2
90 - 120
Në një raft
me rrjetë
Mish viçi
190
2
175
2
90 - 120
Në një raft
me rrjetë
Rosto viçi 210
angleze, e
pjekur pak
2
200
2
50 - 60
Në një raft
me rrjetë
Rosto viçi 210
angleze, e
pjekur me‐
satarisht
2
200
2
60 - 70
Në një raft
me rrjetë
Rosto viçi 210
angleze, e
pjekur
mirë
2
200
2
70 - 75
Në një raft
me rrjetë
Shpatull
derri
180
2
170
2
120 - 150
Me lëkurë
Kërci derri 180
2
160
2
100 - 120
2 copë
Mish
qengji
190
2
175
2
110 - 130
Kofshë
Pulë
220
2
200
2
70 - 85
E plotë
Gjel deti
180
2
160
2
210 - 240
I plotë
Rosë
175
2
220
2
120 - 150
E plotë
18
www.electrolux.com
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Koha
(minuta)
Komente
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Patë
175
2
160
1
150 - 200
E plotë
Lepur
190
2
175
2
60 - 80
I prerë në
copa
Lepur i
egër
190
2
175
2
150 - 200
I prerë në
copa
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
I plotë
Koha
(minuta)
Komente
Peshk
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Tempera‐ Pozicioni
tura (°C)
i raftit
190
2
175
2
40 - 55
3-4
peshq
Peshk ton/ 190
Salmon
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileto
Troftë/
Krap deti
9.6 Pjekje në skarë
Ngrohni paraprakisht furrën
bosh për 3 minuta përpara
se të gatuani
Ushqim
Sasia
Copë
(g)
Tempera‐ Koha (minuta)
Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Ana e 1Ana e 2-të
rë
Biftek file‐
to
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biftek
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Salsiçe
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Kotëleta
derri
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Pulë (e
2
ndarë në 2
pjesë)
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Qebapë
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
4
Gjoks pule 4
SHQIP
Ushqim
Sasia
19
Copë
(g)
Tempera‐ Koha (minuta)
Pozicioni
tura (°C)
i raftit
Ana e 1Ana e 2-të
rë
Hambur‐
ger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Filetë
peshku
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Sandviçë
të thekur
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Bukë e
thekur
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
9.7 Pjekje me skarë turbo
Mish gjedhi
Ushqim
Sasia
Temperatura
(°C)
Koha (minu‐
ta)
Pozicioni i
raftit
Bërxolla gjedhi
për cm trashë‐ 190 - 200
ose fileto, e gatuar si
pak1)
5-6
1 ose 2
Bërxollë gjedhi
për cm trashë‐ 180 - 190
ose fileto, e gatuar si
mesatarisht1)
6-8
1 ose 2
Bërxollë gjedhi
për cm trashë‐ 170 - 180
ose fileto, e gatuar si
mirë1)
8 - 10
1 ose 2
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Mish derri
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minu‐
ta)
Pozicioni i
raftit
Shpatull, qafë,
kofshë
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ose 2
Bërxolla, brinjë
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ose 2
Qofte
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ose 2
Nyje derri (gjysmë 0.75 - 1
e gatuar)
150 - 170
90 - 120
1 ose 2
20
www.electrolux.com
Mish viçi
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i raf‐
tit
Mish viçi i pje‐
kur
1
160 - 180
90 - 120
1 ose 2
Nyjë viçi
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 ose 2
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i raf‐
tit
Kofshë qengji,
rosto qengji
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 ose 2
Shpinë qengji
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 ose 2
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i raf‐
tit
Porcione shpe‐ 0.2 - 0,25 seci‐
zësh
la
200 - 220
30 - 50
1 ose 2
Gjysma pule
0,4 - 0,5 secila
190 - 210
35 - 50
1 ose 2
Pulë, pulastren
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ose 2
Rosë
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ose 2
Patë
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ose 2
Gjel deti
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ose 2
Gjel deti
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ose 2
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta) Pozicioni i raf‐
tit
Peshk i plotë
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
Qengj
Pulë
Ushqim
Peshk
1 ose 2
SHQIP
21
9.8 Shkrirje
Ushqim
Sasia (g)
Koha e
shkrirjes
(min.)
Koha e
Komente
shkrirjes së më‐
tejshme (në
minuta)
Pulë
1000
100 - 140
20 - 30
Vendoseni pulën mbi
një pjatë të sheshtë të
kthyer në një pjatancë
të madhe. Kthejeni pasi
të ketë kaluar gjysma e
kohës.
Mish
1000
100 - 140
20 - 30
Kthejeni pasi të ketë ka‐
luar gjysma e kohës.
Mish
500
90 - 120
20 - 30
Kthejeni pasi të ketë ka‐
luar gjysma e kohës.
Troftë
150
25 - 35
10 - 15
-
Luleshtrydhe
300
30 - 40
10 - 20
-
Gjalpë
250
30 - 40
10 - 15
-
Ajkë
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kajmaku mund të rrihet
edhe kur në disa vende
është ende pak i ngrirë.
Kek gato (me
ajkë)
1400
60
60
-
9.9 Tharja - Gatim me ventilator
të plotë
•
•
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose letër për pjekje.
Për një rezultat më të mirë, ndalojeni
furrën pasi ka kaluar gjysma e kohës
së tharjes, hapni derën dhe e lini të
ftohet gjatë gjithë natës që të thahet
plotësisht.
Zarzavate
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Fasule
60 - 70
Speca
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Perime të thar‐
bëta
60 - 70
5-6
3
1/4
Kërpudha
50 - 60
6-8
3
1/4
Barishte
40 - 50
2-3
3
1/4
22
www.electrolux.com
Fruta
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Kumbulla
60 - 70
Kajsi
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Feta molle
60 - 70
6-8
3
1/4
Dardhë
60 - 70
6-9
3
1/4
10. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
10.1 Shënime për pastrimin
•
•
•
•
•
•
Pastroni pjesën e përparme të
pajisjes me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues.
Për të pastruar sipërfaqet metalike,
përdorni agjent të zakonshëm
pastrimi.
Pastrojeni pjesën e brendshme të
pajisjes pas çdo përdorimi.
Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të
ushqimeve të tjera mund të shkaktojë
zjarr. Rreziku është më i lartë për
tavën e skarës.
Ndotjet e forta pastrojini me një
pastrues të posaçëm për furrat.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo
përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të
ngrohtë dhe agjent pastrues.
Nëse keni aksesorë që nuk ngjisin,
mos i pastroni duke përdorur lëndë
agresive, sende me cepa të mprehta
ose në enëlarëse. Kjo mund t'i
shkaktojë dëmtime veshjes së
pajisjes.
10.2 Pajisjet prej inoksi ose
alumini
Pastrojeni derën e furrës
vetëm me sfungjer të lagur.
Thajeni me leckë të butë.
Mos përdorni tel krues, acide
ose materiale gërryese, pasi
ato mund të dëmtojnë
sipërfaqen e furrës. Pastroni
panelin e kontrollit të furrës
duke marrë të njëjtat masa
paraprake.
10.3 Heqja e mbajtëseve të
raftit
Për të pastruar furrën, hiqni
mbështetëset e rafteve .
1. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë murit
anësor dhe hiqeni.
SHQIP
Opsioni
Përshkrimi
P1
Nëse furra
nuk ka
shumë
ndotje. Ko‐
hëzgjatja e
procedurës:
1 orë.
P2
Nëse nuk
mund t'i hiqni
lehtë papas‐
tërtitë. Ko‐
hëzgjatja e
procedurës:
1 orë 30 min.
2
1
Montojini mbështetëset e rafteve në
rendin e kundërt.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
10.4 Piroliza
KUJDES!
Hiqni të gjithë aksesorët dhe
mbajtëset e çmontueshme të
raftit.
Mos e filloni pirolizën nëse
nuk e keni mbyllur plotësisht
derën e furrës. Në disa
modele, ekrani tregon "C3"
kur ndodh ky defekt.
PARALAJMËRIM!
Pajisja nxehet shumë. Ka
rrezik djegieje.
KUJDES!
Nëse ka pajisje të tjera të
instaluara në të njëjtën
mobilie, mos i përdorni
njëkohësisht me funksionin e
pirolizës. Pajisja mund të
dëmtohet.
1. Hiqeni pjesën më të madhe të
papastërtive me dorë.
2. Pastroni pjesën e brendshme të
derës me ujë të ngrohtë në mënyrë
që ajri i nxehtë të mos i djegë
mbetjet.
3. Vendosni funksionin e pirolizës.
Referojuni "Funksionet e furrës".
, shtypni
ose
4. Kur pulson
për të vendosur procedurën e
nevojshme:
23
Procedura fillon pas 2 sekondash.
Për të shtyrë procedurën e pastrimit,
mund të përdorni funksionin Përfundimi.
Gjatë pirolizës, llamba e furrës qëndron e
fikur.
5. Kur furra arrin temperaturën e
paravendosur, dera kyçet. Ekrani
dhe vijat e
tregon simbolin
treguesit të nxehjes derisa dera të
zhbllokohet.
Për ta ndaluar pirolizën përpara se të
përfundojë, kthejeni çelësin e
funksioneve të furrës në pozicionin e
fikjes.
6. Pas përfundimit të pirolizës, në ekran
shfaqet ora ditore. Dera e furrës
qëndron e bllokuar.
7. Kur pajisja të jetë ftohur sërish, do të
dëgjohet një sinjal akustik dhe dera
shkyçet.
10.5 Kujtuesi i pastrimit
Për t'ju kujtuar se nevojitet Piroliza,
pulson PYR në ekran për 10 sekonda
pas çdo aktivizimi dhe çaktivizimi të
pajisjes.
Kujtuesi i pastrimit fiket:
• pas përfundimit të
funksionit të Pirolizës.
•
Nëse shtypni
dhe
njëkohësisht ndërkohë që
PYR ndriçon në ekran.
24
www.electrolux.com
10.6 Pastrimi i derës së furrës
Dera e furrës ka katër panele
xhami.Derën e furrës dhe panelet e
brendshme të xhamit mund t'i hiqni për t'i
pastruar.
Dera e furrës mund të
mbyllet nëse përpiqeni t'i
hiqni panelet e xhamit
përpara se të hiqni derën.
KUJDES!
Mos e përdorni pajisjen pa
panelet e xhamit.
1. Hapeni derën plotësisht dhe mbani
dy menteshat.
4. Vendoseni derën mbi një leckë të
butë në një sipërfaqe të
qëndrueshme.
5. Lëshojeni sistemin e kyçjes që të
hiqni panelet e xhamit.
2. Ngrini dhe rrotulloni levat mbi dy
menteshat.
6. Rrotullojini dy mbërthyeset me 90°
dhe hiqini nga vendi.
3. Mbylleni derën e furrës deri në
gjysmë në pozicionin e parë të
hapjes. Më pas tërhiqeni përpara dhe
hiqeni derën nga vendi.
SHQIP
A
B
25
C
90°
7. Në fillim ngrijini me kujdes panelet e
xhamit dhe më pas hiqini një e nga
një. Filloni nga paneli i sipërm.
Sigurohuni që panelin e mesit ta instaloni
siç duhet në vendin e tij.
1
2
8. Pastrojini panelet e xhamit me ujë
dhe sapun. Thajini panelet e xhamit
me kujdes.
Kur pastrimi të ketë mbaruar instaloni
panelet e xhamit dhe derën e furrës.
Kryejini hapat e mësipërm në rend të
kundërt.
Sigurohuni që panelet e xhamit (A, B dhe
C) t'i vendosni sërish në rendin e duhur.
Paneli i mesit (B) ka një kornizë
dekoruese. Zona e afishimit duhet të
vendoset përballë anës së brendshme të
derës. Sigurohuni që pas montimit
sipërfaqja e kornizës së panelit të xhamit
(B) në zonat e afishimit të mos jetë e
ashpër kur e prekni.
10.7 Ndërrimi i llambës
Vendosni një pëlhurë në fund të pjesës
së brendshme të pajisjes. Kjo
parandalon dëmtimet në mbulesën prej
qelqi të llambës dhe në hapësirën e
furrës.
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike!
Hiqni siguresën përpara se
të zëvendësoni
llambushkën.
Llamba dhe mbulesa prej
qelqi e llambës mund të jenë
të nxehta.
26
www.electrolux.com
KUJDES!
Llambën halogjene kapeni
gjithmonë me një rrobë për
të evituar djegien e mbetjeve
të yndyrshme mbi llambë.
1. Çaktivizoni pajisjen.
2. Hiqni siguresat nga kutia e
siguresave ose çaktivizoni stakuesin.
Llambushka e pasme
1. Rrotullojeni mbulesën prej xhami të
llambushkës në drejtim të kundërt të
akrepave të orës për ta çmontuar.
2. Pastroni mbulesën prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300°C.
4. Montoni kapakun prej qelqi.
11. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Ndreqja
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë vendosur cilësi‐
met e nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të duhura.
Furra nuk nxehet.
Fikja automatike është e
aktivizuar.
Drejtohuni te "Fikja auto‐
matike".
Furra nuk nxehet.
Bllokimi për fëmijët është i
aktivizuar.
Drejtojuni "Përdorimi i Bllo‐
kimit për fëmijët".
Furra nuk nxehet.
Ka rënë siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është si‐
guresa. Nëse siguresa liro‐
het vazhdimisht, kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën e
furrës.
Gatimet kërkojnë shumë
kohë ose gatuhen më
shpejt se sa duhet.
Temperatura është tepër e Rregulloni temperaturën
ulët ose tepër e lartë.
nëse është e nevojshme.
Ndiqni këshillat e manualit
të përdorimit.
Mbi ushqim dhe në bren‐
Ushqimi i gatuar është
dësi të furrës është for‐
lënë në furrë për një kohë
muar avull dhe kondensim. të gjatë.
Mos i lini gatesat në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
Ndreqja
Në ekran shfaqet "C3".
Funksioni i pastrimit nuk
funksionon. Nëse keni
mbyllur derën e furrës plo‐
tësisht, ose kyçi i derës
është me defekt.
Mbylleni derën plotësisht.
Në ekran shfaqet "F102".
•
•
•
Nëse keni mbyllur de‐
rën plotësisht.
Kyçi i derës ka defekt.
•
•
Ekrani shfaq një kod de‐
fekti i cili nuk është në ta‐
belë.
Ka një defekt elektrik.
•
•
27
Mbylleni derën plotë‐
sisht.
Çaktivizoni furrën me
anë të siguresës së
shtëpisë ose të çelësit
të sigurisë te kutia e si‐
guresave dhe aktivizo‐
jeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
"F102" sërish, kontakto‐
ni me Qendrën e Kujde‐
sit ndaj Klientit.
Çaktivizoni furrën me
anë të siguresës së
shtëpisë ose të çelësit
të sigurisë te kutia e si‐
guresave dhe aktivizo‐
jeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
sërish kodi i defektit,
kontaktoni me Departa‐
mentin e Kujdesit ndaj
Klientit.
28
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Pajisja është aktivizuar
Modaliteti i demonstrimit
dhe nuk nxehet. Ventilatori është i aktivizuar.
nuk punon. Ekrani shfaq
"Demo".
Ndreqja
1. Çaktivizoni furrën.
2. Shtypni dhe mbani bu‐
tonin .
3. Pasi të bjerë sinjali
akustik, rrotulloni çel‐
ësin e funksioneve të
furrës në drejtim orar
në funksionin e parë.
"Demo" do të pulsojë
në ekran.
4. Rrotullojeni çelësin e
funksioneve të furrës
në pozicionin e çaktivi‐
zimit.
5. Lëshoni butonin .
6. Rrotullojeni çelësin e
temperaturës në drej‐
tim orar dhe mbajeni
për tre sekonda. Sinjali
akustik bie tre herë.
Është çaktivizuar mo‐
daliteti i demonstrimit.
11.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar.
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e përparme të kasës
së brendshme të pajisjes. Mos e hiqni
pllakën e specifikimeve nga kasa e
brendshme e pajisjes.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit gjenden në pllakën e
Ju rekomandojmë që t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri i serisë (S.N.)
.........................................
12. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
SHQIP
12.3 Instalimi elektrik
12.1 Montimi
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi nëse nuk i ndiqni
masat e sigurisë të përfshira
në kapitujt mbi sigurinë.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
29
min. 560
589
594
573
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kabllo
elektrike.
12.4 Kablloja
Llojet e kabllove të përshtatshme për
instalim ose zëvendësim: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
594
5
3
Për pjesën e kabllos shikoni fuqinë totale
tek etiketa e specifikimeve dhe tek
tabela:
548 21
min. 550
20
590
558
16
Fuqia totale (W)
Prerje e tërthortë
e kabllos (mm²)
maksimumi 1380
3 x 0,75
maksimumi 2300
3x1
maksimumi 3680
3 x 1,5
114
min. 560
589
594
573
594
5
Teli i tokëzimit (jeshil/të verdhë) duhet të
jetë 2 cm më i gjatë se telat e fazës dhe
të nulit (blu dhe kafe).
3
12.2 Sigurimi i furrës me
dollapin
A
B
30
www.electrolux.com
13. EFIKASITETI ENERGJETIK
13.1 Fleta shoqëruese e produktit dhe informacionet rreth tij sipas
EU 65-66/2014
Emri i furnizuesit
Electrolux
Identifikimi i modelit
EOC3430COX
Treguesi i efikasitetit energjetik
100.0
Kategoria e efikasitetit energjetik
A
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, mo‐
daliteti tradicional
0.93 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, mo‐
daliteti i detyruar nga ventilatori
0.85 kWh/cikël
Numri i hapësirave
1
Burimi i nxehtësisë
Energjia elektrike
Volumi
72 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
36.2 kg
Standardi EN 60350-1 -Pajisjet shtëpiake
elektrike të gatimit - Pjesa 1: Diapazonet,
furrat, skarat dhe furrat me avull Mënyrat e vlerësimit të performancës.
13.2 Kursimi i energjisë
•
Pajisja ka disa karakteristika që ju
ndihmojnë të kurseni energji gjatë gatimit
të përditshëm.
•
•
Të dhëna të përgjithshme
– Sigurohuni që dera e furrës të jetë
e mbyllur mirë gjatë funksionimit
të pajisjes dhe mbajeni atë të
mbyllur sa më gjatë të mundeni
gjatë gatimit.
– Për të përmirësuar kursimin e
energjisë, përdorni enë metalike.
– Kur është e mundur, futeni
ushqimin në furrë pa e nxehur
atë.
– Kur gatimi zgjat më shumë se 30
minuta, reduktoni temperaturën e
furrës në minimum, 3-10 minuta
përpara përfundimit të kohës së
gatimit, në varësi të kohëzgjatjes
•
së gatimit. Nxehtësia e mbetur
brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
– Përdoreni nxehtësinë e mbetur
për të ngrohur ushqimet e tjera.
Gatimi me ventilator - kur është e
mundur, përdorni funksionet e gatimit
me ventilator për të kursyer energji.
Nxehtësia e mbetur
– Në disa funksione të furrës, nëse
aktivizohet një program me
përzgjedhje të kohës
(Kohëzgjatja, Përfundimi) dhe
koha e gatimit i kalon 30 minuta,
elementet nxehëse çaktivizohen
automatikisht 10% të kohës më
shpejtë. Ventilatori dhe llamba
vazhdojnë të funksionojnë.
Mbajeni ushqimin të ngrohtë - nëse
dëshironi që nxehtësinë e mbetur ta
përdorni për të mbajtur gatimin të
ngrohtë, zgjidhni cilësimin e
temperaturës më të ulët të
mundshme. Në ekran shfaqet
temperatura nxehtësisë së mbetur.
SHQIP
31
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
32
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 33
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................. 34
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 38
4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 38
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................39
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ........................................................................ 41
7. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ........................................................................43
8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................44
9. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................44
10. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................54
11. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................59
12. МОНТАЖА..................................................................................................... 62
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 63
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com
Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
33
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Доколку апаратот има уред за безбедност на деца,
ви препорачуваме да го активирате.
Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
1.2 Општа безбедност
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
Апаратот се загрева во внатрешноста при работа.
Не допирајте ги греачите што се наоѓаат во
апаратот. Секогаш користете ракавици за рерна за
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
вадење или ставање прибор или огноотпорни
садови.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот од
струја.
Пред да ја менувате светилката во рерната,
проверете дали уредот е исклучен, за да ја
избегнете можноста од струен удар.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Претечената храна мора да се отстрани пред
чистење со пиролиза. Извадете ги сите делови од
рерната.
За да ги извадите држачите на решетките,
повлечете го предниот дел од држачот на
решетката, а потоа задниот крај настрана од
страничните ѕидови. Монтирајте ги држачите на
решетките по обратен редослед.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
•
•
•
•
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
Не влечете го апаратот за рачката.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Проверете дали апаратот е
монтиран под и во близина на
безбедна структура.
Страните на апаратот мора да
останат во близина на апаратите
или до уредите со иста висина.
МАКЕДОНСКИ
2.2 Поврзување на струја
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
•
•
35
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
Целосно затворете ја вратата на
апаратот пред да го поврзeте
главниот штекер со приклучокот за
струја.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Користете го апаратот само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
36
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот нема
ефект врз работата на апаратот.
Тоа не е дефект во смисол на
гаранцијата.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
•
•
•
•
•
2.5 Пиролитичко чистење
Опасност од повреди /
Пожари / Хемиски
испарувања (гасови) во
режим на пиролиза.
•
2.4 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата кога се оштетени.
Контактирајте со сервисот.
Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
Заостанатата мрснотија или храна
во апаратот може да предизвика
пожар.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за рерна,
почитувајте ги безбедносните
упатства на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
•
•
•
Пред да ја спроведете функцијата
самостојно пиролитичко чистење
или пред првата употреба, од
внатрешноста на рерната извадете
ги следните работи:
– сите остатоци од храна, масло
или истурени маснотии /
наслаги.
– сите предмети што можат да се
извадат (вклучително
решетките, страничните шини
итн., обезбедени со
производот), особено
нелепливите тенџериња,
тавите, тацните, приборот итн.
Внимателно прочитајте ги
упатствата за пиролитичко
чистење.
Чувајте ги децата подалеку од
апаратот додека се одвива
пиролитичкото чистење.
Апаратот станува многу жежок и
испушта жежок воздух од предните
вентилатори за ладење.
Чистењето со пиролиза е операција
на висока температура што може
да ослободи испарувања од
остатоците од готвењето и
материјалите на садовите, и затоа
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
на купувачите им се препорачува
следново:
– обезбедете добра вентилација
за време и после секое
пиролитичко чистење.
– обезбедете добро
проветрување за време и по
првата употреба при
максимална температура за
работа.
За разлика од луѓето, некои птици и
влекачи може да бидат крајно
чувствителни на потенцијалните
испарувања што се испуштаат за
време на чистењето на сите
пиролитички рерни.
– Тргнете ги настрана сите
миленичиња (посебно птици) од
близината на апаратот за време
и после пиролитичкото чистење
и при првата употреба при
максимална температура и
сместете ги во добро
проветрена просторија.
Малите домашни животни можат
исто така да бидат многу
чувствителни на локалните
промени во температурата во
близина на сите пиролитички рерни
кога работи пиролитичката
програма за самочистење.
Нелепливите површини на
тенџерињата, тавите, тацните,
приборот и сл. може да се оштетат
од пиролитичкото чистење на
висока температура кај сите
пиролитички рерни и можат да
бидат и извор на испарувања со
мала штетност.
•
37
Испарувањата што ги испуштаат
сите пиролитички рерни / остатоци
од готвење се опишани како
нештетни за луѓето, вклучително и
за мали деца или лица со хронични
болести.
2.6 Внатрешна светилка
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
38
www.electrolux.com
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Генерален преглед
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Контролна табла
Копче за функции на печката
Електронски програматор
Копче за температура
Греач
Светло
Вентилатор
Држач за решетка, се вади
Положби на решетките
8
3.2 Прибор
•
•
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
За колачи и кори.
•
•
Длабока тава
За печење тесто и месо или како
сад за собирање маснотија.
Телескопски шини
За решетки и плехови.
4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
4.1 Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од
апаратот.
Видете го поглавјето „Нега
и чистење“.
Исчистете го апаратот пред првата
употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
4.2 Подесување на времето
По првото приклучување во
електричната мрежа, сите симболи се
прикажуваат на екранот неколку
секунди. Следните неколку секунди, на
екранот се прикажува верзијата на
софтверот.
Откако ќе се изгасне верзијата на
софтверот, на екранот се прикажува
и „12:00“. "12" трепка.
или
за да го
1. Притиснете на
поставите моменталното време.
2. Притиснете на
за да потврдите.
Ова е потребно само при првото
поставување на времето. Подоцна
новото време ќе биде зачувано
автоматски после 5 секунди.
МАКЕДОНСКИ
Екранот покажува
време. "00" трепка.
и подесеното
3. Притиснете на
или
за да ги
поставите моменталните минути.
4. Притиснете на
за да потврдите.
Ова е потребно само при првото
поставување на времето. Подоцна
новото време ќе биде зачувано
автоматски после 5 секунди.
Екранот го прикажува новото време.
4.3 Менување на времето
Можете да го промените точното
време само кога печката е исклучена.
Притиснете го
.
Поставеното време
и симболот
трепкаат на екранот.
За да поставите ново време, видете
во "Поставување на време".
печката и
максималната
температура.
2. Оставете го апаратот да работи
околу еден час.
3. Поставете ја функцијата на
печката и
максималната
температура.
4. Оставете го апаратот да работи
околу 15 минути.
Дополнителниот прибор може да
стане потопол од обично. Апаратот
може да испушта миризба и чад. Тоа е
нормално. Погрижете се да има
доволен проток на воздух во собата.
Оставете ја печката да се излади.
Натопете мека крпа со топла вода и
малку нежен течен детергент и со неа
исчистете ја внатрешноста на
рерната.
4.4 Предзагревање
Загрејте го апаратот додека е празен
за да ја изгорите преостанатата
маснотија.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Тркалца коишто се
повлекуваат
За да го користите уредот, притиснете
го контролното тркалце. Контролното
тркалце излегува надвор.
39
1. Поставете ја функцијата на
5.2 Вклучување и
исклучување на апаратот
Во зависност од
моделот, вашиот апарат
може да има копчиња со
симболи, показни светла
или светла:
• Показното светло се
пали кога печката се
загрева.
• Свелото се пали кога
апаратот работи.
• Симболот покажува
дали копчето ги
контролира функциите
на печката или
температурата.
1. Завртете го контролното тркалце
за функциите на печката за да
изберете функција на печката.
40
www.electrolux.com
2. Завртете го копчето за контрола на
температурата за да изберете
температура.
3. За да го исклучите апаратот,
свртете ги тркалцата за функциите
на печката и температурата на
позиција исклучено.
5.3 Функции на печката
Функции на печката
Примена
Положба
исклучено
Апаратот е исклучен.
Готвење со
вентилатор
За да печете истовремено на 3 нивоа на
решетката и за да сушите храна.Поставете ја
температурата за 20 - 40 °C пониско отколку кај
Вообичаеното готвење.
Вообичаено
готвење
За печење тесто и месо на 1 ниво на решетката.
Печење на
скара
За печење на рамни парчиња храна и за печење
тостови.
Брзо печење
на скара
За печење рамни парчиња храна во големи
количини и за печење тостови од леб.
турбо печење
За печење на поголеми парчиња месо или
живина со коски на 1 ниво на решетката. Исто и
за запекување и потпекување.
Поставки за
пица
За да добиете попечена површина и крцкав
долен дел кога печете храна на 1 ниво на
решетката. Поставете ја температура на печката
за 20 - 40 °C пониско отколку за Вообичаеното
готвење.
Mесо
За подготвување многу меки и сочни печења.
Одржување на
топлина
За одржување на топлината на храната.
Одмрзнување
За одмрзнување смрзната храна.
Чистење со
пиролиза
За вклучување на автоматско чистење со
пиролиза на печката. Оваа функција ја согорува
заостанатата нечистотија во печката.
МАКЕДОНСКИ
5.4 Екран
A
G
B
F
C
E
D
A) Тајмер
B) Показател за загревање и за
преостаната топлина
C) Фиока за вода (само избрани
модели)
D) Сензор за температура (само
избрани модели)
E) Брава на врата (само избрани
модели)
F) Часови / минути
G) Функции на часовникот
5.5 Копчиња
Копче
Функција
Опис
МИНУС
За да го поставите времето.
ЧАСОВНИК
За да ја поставите функцијата на
часовникот.
ПЛУС
За да го поставите времето.
5.6 Показател за загревање
Кога ќе ја активирате функција на
печката, лентите
се појавуваат на
екранот една по една. Лентите
покажуваат дека температурата во
печката се зголемува или намалува.
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
6.1 Табела со функции на часовникот
Функција часовник
Примена
ТОЧНО ВРЕМЕ
За да го поставите, промените или проверите
точното време. Погледнете во „Поставување на
време“.
ПОТСЕТНИК ЗА
ВРЕМЕ
Користете го за да поставите одбројување
(максимум 23 часа и 59 минути). Оваа функција
нема влијание врз работата на апаратот.
ПОТСЕТНИК можете да поставите во секое
време, дури и кога апаратот е исклучен.
ТРАЕЊЕ
За да одредите колку долго работи апаратот.
Користете го само кога е поставена функцијата
на печката.
41
42
www.electrolux.com
Функција часовник
КРАЈ
Примена
За да ја поставите кога апаратот мора да се
исклучи. Користете го само кога е поставена
функцијата на печката. Функциите Траење и Крај
можете да ги користите во исто време
(одложување на времето), ако апаратот треба
автоматски подоцна да се вклучи и да се
исклучи.
Притискајте го
повеќепати за да се
префрлувате помеѓу
функциите на часовникот.
Потврдете го
поставувањето на
функциите на часовникот ,
притиснете
или
почекајте 5 секунди за
автоматска потврда.
6.2 Поставување на ТРАЕЊЕ
или КРАЈ
1. Притискајте го
повеќепати, сè
додека на екранот не се прикаже
или
или
.
трепка на екранот.
2. Притиснете
или за да ги
подесите вредностите и
притиснете
за да потврдите.
За Времетраење
прво поставете
ги минутите, а потоа часовите, за Крај
прво часовите, а потоа минутите.
Звучен сигннал се огласува во траење
од 2 минути откако ќе заврши времето.
или
симболот и поставката за
времето трепка на екранот. Печката
престанува со работа.
3. Завртете го тркалцето за
функциите на печката на
положбата исклучено.
4. Притиснете кое било копче или
отворете ја вратата на печката за
да прекине звучниот сигнал.
Ако притиснете
кога ги
подесувате часовите за
ВРЕМЕТРАЕЊЕ
,
апаратот оди до
поставката за функцијата
КРАЈ
.
6.3 Поставување на
ПОТСЕТНИК ЗА ВРЕМЕ
1. Притиснете го
повеќе пати,
додека и „00“не започне да
трепка на екранот.
2. Притиснете
или
за да го
поставите ПОТСЕТНИКОТ ЗА
ВРЕМЕ.
Прво се поставуваат секундите,
потоа минутите и потоа часот.
На почеток, времето е пресметано
во минути и секунди. Кога времето
кое е подесено е поголемо од 60
се појавува
минути, симболот
на екранот.
Апаратот сега го пресметува времето
во часови и минути.
3. ПОТСЕТНИКОТ ЗА ВРЕМЕ
автоматски се вклучува после пет
секунди.
После 90% од поставеното време,
се огласува звучен сигнал.
4. Кога времето за поставување ќе
заврши, звучен сигнал ќе се
огласува две минути. "00:00" и
трепкаат на екранот. Притиснете
било кое копче за да ја отворите
вратата за да запре звучниот
сигнал.
МАКЕДОНСКИ
Доколку го поставувате
ПОТСЕТНИКОТ кога
функциите
ВРЕМЕТРАЕЊЕ или КРАЈ
се во функција, симболот
ќе се појави на екранот.
43
веднаш штом печката почне да
загрева.
За да го ресетирате Тајмерот за
одбројување, притиснете и задржете
и . Тајмерот повторно започнува
да одбројува.
Тајмерот за одбројување
не може да се користи со
функциите: Времетраење
6.4 Тајмер за одбројување
Користете го Тајмерот за одбројување
за да набљудувате колку време
работи печката. Почнува да работи
, Крај
.
7. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Телескопски шини
2. Поставете ја решетката на
телескопските шини, а потоа
нежно турнете ги во апаратот.
°C
Чувајте го упатството за
монтирање на
телескопските шини за
идна употреба.
Со телескопските шини можете да ги
ставате и да ги вадите решетките
многу полесно.
ВНИМАНИЕ!
Не чистете ги
телескопските шини во
машина за миење садови.
Не подмачкувајте ги
телескопските шини.
1. Извлечете ја десната и левата
телескопска шина.
°C
Пред да ја затворите вратата на
рерната, проверете дали целосно сте
ги турнале телескопските шини внатре
во апаратот.
44
www.electrolux.com
8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
8.1 Користење на Блокада за
деца
Блокадата за деца спречува случајно
работење на апаратот.
Ако рерната има функција
за Пиролиза, вратата е
заклучена.
SAFE се појавува на
екранот кога го вртите
тркалцето или го
притискате копчето.
1. Не поставувајте функција на
рерната.
2. Истовремено допрете ги и држете
и
во траење од 2 секунди.
ги
Се огласува звучен сигнал. SAFE се
појавува на екранот.
За да ја исклучите Блокадата за деца,
повторете го чекор 2.
8.2 Показател за преостаната
топлина
Кога го исклучувате апаратот, на
екранот се покажува показното светло
за преостаната топлина
доколку
температурата на рерната е повисока
од 40 °C. Свртете го копчето за
температура налево или надесно за
да се прикаже температурата на
рерната.
8.3 Автоматско исклучување
Заради безбедносни причини,
апаратот автоматски се исклучува
после некое време, ако функцијата на
рерната работи и не се променети
поставките.
Температура
(°C)
Време на
исклучување (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
За да го вклучите апаратот по
автоматското исклучување,
притиснете го кое било копче.
Автоматското исклучување
не работи со следните
функции: Светло,
Времетраење, Крај.
8.4 Вентилатор за ладење
Кога работи апаратот, вентилаторот
за ладење се вклучува автоматски за
да ги одржува ладни површините на
апаратот. Ако го исклучите апаратот,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека апаратот не се
излади.
8.5 Безбедносен термостат
Неправилната работа на апаратот или
дефектните компоненти може да
предизвикаат опасно прегревање. За
да се спречи тоа, печката има
безбедносен термостат што го
прекинува напојувањето со струја.
Печката автоматски се вклучува
повторно кога температурата ќе се
намали.
9. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
МАКЕДОНСКИ
9.1 Општи информации
•
•
•
•
•
•
Апаратот има пет позиции на
решетката. Бројте ги нивоата на
решетките од долниот дел на
апаратот.
Апаратот е опремен со специјален
систем кој обезбедува струење на
воздухот и постојано кружење на
пареата. Со овој систем може да
готвите во опкружување со пареа,
со што јадењата ќе останат сочни
одвнатре, а крцкави однадвор. Тоа
ги намалува времето на готвење и
потрошувачката на енергија на
минимум.
На апаратот или на стаклените
плочи на вратата може да
кондензира влага. Тоа е нормално.
Додека готвите, секогаш стојте
подалеку од апаратот кога ја
отворате вратата. За да ја
намалите кондензацијата, загрејте
го апаратот околу 10 минути пред
готвењето.
Избришете ја влагата по секоја
употреба на апаратот.
Кога готвите, не ставајте ги
предметите директно на дното на
апаратот и не покривајте кој било
дел со алуминиумска фолија. Тоа
може да влијае на резултатите на
печењето и да го оштети емајлот.
45
Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото
помеѓу нив празно.
9.3 Готвење месо и риба
•
•
•
Користете длабока тава за многу
мрсна храна за да спречите појава
на трајни дамки во печката.
Оставете го месото да постои околу
15 минути пред да го сечете за да
не му истечат соковите.
За да спречете појава на многу чад
во печката за време на печењето
месо, додадете малку вода во
длабоката тава. За спречување на
кондензација на чад, додадете
вода секогаш кога истата ќе се
исуши.
9.4 Времетраење на
готвењето
Времетраењето на готвењето зависи
од видот на храна, нејзината густина и
зафатнина.
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги
најдобрите поставки (температура,
време на готвење итн.) за вашите
садови, рецепти и количества кога го
користите овој апарат.
9.2 Печење колачи
•
Не отворајте ја вратата на рерната
пред да поминат 3/4 од времето за
печење.
9.5 Табела за печење тесто и месо
Колачи
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
45 - 60
Во калап
за колач
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Рецепти
со
матење
170
2
160
3 (2 и 4)
46
www.electrolux.com
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Тесто без 170
квасец
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Во калап
за колач
Колач со 170
сирење и
матеница
1
165
2
80 - 100
Во калап
за торта
од 26 cm
Колач со 170
јаболка
(Пита со
јаболка)1)
2
160
2 (лево и
десно)
80 - 100
Во два
калапа за
колач од
20 cm на
решетка
Штрудла
175
3
150
2
60 - 80
Во плех
за
печење
Колач со
џем
170
2
165
2 (лево и
десно)
30 - 40
Во калап
за торта
од 26 cm
Пандишп
ан
170
2
150
2
40 - 50
Во калап
за торта
од 26 cm
Божиќен
колач /
Богат
колач со
овошје1)
160
2
150
2
90 - 120
Во калап
за торта
од 20 cm
Колач со
сливи1)
175
1
160
2
50 - 60
Во плех
за леб
Ситни
колачи едно
ниво1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Во плех
за
печење
Ситни
колачи две
нивоа1)
-
-
140 - 150
2и4
25 - 35
Во плех
за
печење
Ситни
колачи три
нивоа1)
-
-
140 - 150
1, 3 и 5
30 - 45
Во плех
за
печење
МАКЕДОНСКИ
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Бисквити 140
/ Печиво
во форма
на
стапчиња
- едно
ниво
3
140 - 150
3
25 - 45
Во плех
за
печење
Бисквити / Печиво
во форма
на
стапчиња
- две
нивоа
-
140 - 150
2и4
35 - 40
Во плех
за
печење
Бисквити / Печиво
во форма
на
стапчиња
- три
нивоа
-
140 - 150
1, 3 и 5
35 - 45
Во плех
за
печење
Целувки - 120
едно ниво
3
120
3
80 - 100
Во плех
за
печење
Пуслици - две
нивоа1)
-
120
2и4
80 - 100
Во плех
за
печење
Земички1) 190
3
190
3
12 - 20
Во плех
за
печење
Еклери 190
едно ниво
3
170
3
25 - 35
Во плех
за
печење
Еклери две нивоа
-
170
2и4
35 - 45
Во плех
за
печење
Пити со
овошје
2
170
2
45 - 70
Во калап
за торта
од 20 cm
180
47
48
www.electrolux.com
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Богат
колач со
овошје
160
1
150
2
110 - 120
Во калап
за торта
од 24 cm
Викторија 170
нска
торта со
џем1)
1
160
2 (лево и
десно)
30 - 50
Во калап
за торта
од 20 cm
Време
(мин.)
Коментар
и
1) Загрејте ја печката 10 минути.
Леб или пица
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Бел леб1) 190
1
190
1
60 - 70
1-2
парчиња,
500 gr
секое
парче
Р’жан леб 190
1
180
1
30 - 45
Во плех
за леб
Кифличк
и1)
190
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
6-8
кифлички
во плех
за
печење
Пица1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Во плех
за
печење
или во
длабока
тава
3
190
3
10 - 20
Во плех
за
печење
Земички1) 200
1) Загрејте ја печката 10 минути.
МАКЕДОНСКИ
49
Пудинзи
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Колач од
паста
200
2
180
2
40 - 50
Во калап
Колач со
зеленчук
200
2
175
2
45 - 60
Во калап
Киш1)
180
1
180
1
50 - 60
Во калап
Лазањи1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Во калап
Канелон
и1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Во калап
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
180 - 190
1) Загрејте ја печката 10 минути.
Месо
Храна
Вообичаено
готвење
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Говедско
месо
200
2
190
2
50 - 70
На
решетка
Свинско
180
2
180
2
90 - 120
На
решетка
Телешко
месо
190
2
175
2
90 - 120
На
решетка
Печено
210
говедско
месо на
англиски
начин,
полуживо
2
200
2
50 - 60
На
решетка
Печено
говедско
месо на
англиски
начин,
средно
печено
2
200
2
60 - 70
На
решетка
210
50
www.electrolux.com
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Печено
говедско
месо на
англиски
начин,
добро
печено
210
2
200
2
70 - 75
На
решетка
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
Со кожа
Свинска
коленица
180
2
160
2
100 - 120
2
парчиња
Јагне
190
2
175
2
110 - 130
Бут
Пилешко
месо
220
2
200
2
70 - 85
Цело
Мисиркa
180
2
160
2
210 - 240
Цела
Паткa
175
2
220
2
120 - 150
Цела
Гускино
месо
175
2
160
1
150 - 200
Цело
Зајак
190
2
175
2
60 - 80
Исечен на
парчиња
Див зајак
190
2
175
2
150 - 200
Исечен на
парчиња
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цел
Време
(мин.)
Коментар
и
Риба
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Пастрмка
/ Спарид
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 риби
Туна /
Лосос
190
2
175
2
35 - 60
4-6
филети
МАКЕДОНСКИ
51
9.6 Печење
Загрејте ја претходно
празната печка 3 минути
пред готвењето.
Храна
Количина
Парчиња (g)
Температ Време (мин.)
ура (°C)
прва
втора
страна
страна
Ниво на
решеткат
а
Бифтек
филети
4
800
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Говедски
бифтек
4
600
макс.
10 - 12
6-8
4
Колбаси
8
-
макс.
12 - 15
10 - 12
4
Свински
4
кременад
ли
600
макс.
12 - 16
12 - 14
4
Пиле
2
(исечено
на
половина)
1000
макс.
30 - 35
25 - 30
4
Кебапи
4
-
макс.
10 - 15
10 - 12
4
Пилешки
гради
4
400
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Хамбурге
р
6
600
макс.
20 - 30
-
4
Филети
од риба
4
400
макс.
12 - 14
10 - 12
4
Тостиран
и
сендвичи
4-6
-
макс.
5-7
-
4
Тост
4-6
-
макс.
2-4
2-3
4
9.7 Турбо печење на скара
Говедско месо
Храна
Количина
Температура Време (мин.) Ниво на
(°C)
решетката
Ростбиф или
филе, слабо
печено1)
за секој cm
дебелина
190 - 200
5-6
1 или 2
52
www.electrolux.com
Храна
Количина
Температура Време (мин.) Ниво на
(°C)
решетката
Ростбиф или
филе, средно
печено1)
за секој cm
дебелина
180 - 190
6-8
1 или 2
Ростбиф или
филе, добро
печено1)
за секој cm
дебелина
170 - 180
8 - 10
1 или 2
1) Загрејте ја рерната.
Свинско
Храна
Количина
(kg)
Температура Време (мин.) Ниво на
(°C)
решетката
Плешка, врат,
шунка
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Кременадли,
ребра
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 или 2
Печено месо
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 или 2
Свинска
коленица
(претходно
сварена)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 или 2
Телешко месо
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Печено
телешко
1
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Телешка
коленица
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Јагне
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Јагнешки бут,
јагнешко
печено
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 или 2
Јагнешки грб
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 или 2
МАКЕДОНСКИ
53
Месо од живина
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Порции
живина
0,2 - 0,25
секое
200 - 220
30 - 50
1 или 2
Половина
пиле
0,4 - 0,5 секое
190 - 210
35 - 50
1 или 2
Пиле, младо
пиле
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 или 2
Паткa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 или 2
Гускино месо
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 или 2
Мисиркино
месо
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Мисиркино
месо
4-6
140 - 160
150 - 240
1 или 2
Време (мин.)
Ниво на
решетката
40 - 60
1 или 2
Риба
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Цели парчиња 1 - 1.5
риба
210 - 220
9.8 Одмрзнување
Храна
Количин
а (g)
Време на
Дополнително Коментари
одмрзнува време на
ње (мин.)
одмрзнување
(мин.)
Пиле
1000
100 - 140
20 - 30
Положете го пилето на
превртена тацна
поставена врз голем
сад. Превртете го по
половина време.
Месо
1000
100 - 140
20 - 30
Превртете го по
половина време.
Месо
500
90 - 120
20 - 30
Превртете го по
половина време.
Пастрмка
150
25 - 35
10 - 15
-
Јагоди
300
30 - 40
10 - 20
-
Путер
250
30 - 40
10 - 15
-
54
www.electrolux.com
Храна
Количин
а (g)
Време на
Дополнително Коментари
одмрзнува време на
ње (мин.)
одмрзнување
(мин.)
Павлака
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Слатката павлака
може добро да се
измати и кога е уште
замрзната на места.
Колач
1400
60
60
-
9.9 Сушење- Готвење со
вентилатор
•
•
од времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади
една ноќ за да се доврши
сушењето.
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
За подобар резултат, исклучете ја
печката откако ќе истече половина
Зеленчук
Храна
Температура
(°C)
Време (час)
Мешунки
60 - 70
Пиперки
60 - 70
Зеленчук за
закиселување
Ниво на решетката
1 позиција
2 позиции
6-8
3
1/4
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Печурки
50 - 60
6-8
3
1/4
Билки
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (час)
Ниво на решетката
Сливи
60 - 70
Кајсии
Овошје
Храна
1 позиција
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Кришки од
јаболко
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
10. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
10.1 Забелешки за чистењето
•
Предниот дел на апаратот чистете
го со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
За чистење на металните површини
употребете вообичаено средство за
чистење.
Чистете ја внатрешноста на
апаратот по секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или
други остатоци од храна може да
резултира со пожар. Ризикот е
поголем кај тавата со решетка.
Тврдокорната нечистотија
исчистете ја со специјално
средство за чистење печки.
Чистете го целиот прибор после
секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа
натопена со топла вода и средство
за чистење.
Ако имате нелеплив прибор, не
чистете го со агресивни средства
или остри предмети, ниту пак во
машина за миење садови. Тоа
може да предизвика оштетување на
нелепливиот слој.
10.2 Уреди од не’рѓосувачки
челик или од алуминиум
Чистете ја вратата на
печката само со мокар
сунгер. Исушете ја со мека
крпа.
Не користете челична
жица, киселини или
абразивни материјали,
бидејќи тие можат да ја
оштетат површината.
Чистете ја контролната
табла на печката со истите
мерки на претпазливост.
10.3 Вадење на држачи на
решетки
За да ја исчистите рерната, извадете
ги држачите за решетки.
1. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
55
2. Повлечете го задниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид и извадете го.
2
1
Монтирајте ги држачите на решетките
по обратен редослед.
Иглите за држење на
телескопските шини мора
да се насочени напред.
10.4 Чистење со пиролиза
ВНИМАНИЕ!
Извадете ги сите додатоци
и подвижни решетки.
Не почнувајте со чистење
со пиролиза ако не сте ја
затвориле целосно
вратата на печката. Кај
некои модели, екранот
покажува "C3" кога се
појавува оваа грешка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот станува многу
жежок. Постои опасност од
изгореници.
56
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Ако има други апарати
монтирани во истиот
плакар, немојте да ги
користите истовремено со
функцијата за чистење со
Пиролиза. Тоа може да го
оштети апаратот.
1. Извадете ја рачно најтврдокорната
нечистотија.
2. Исчистете ја внатрешната врата со
топла вода, за да не изгорат
остатоците од топлиот воздух.
3. Поставете ја функцијата чистење
со Пиролиза. Погледнете во
„Функции на печката“.
4. Кога
трепка, притиснете
или
за да ја подесете потребната
процедура:
Опција
Опис
P1
Ако печката
не е многу
валкана.
Време на
процедура:
1 ч.
P2
Ако не
можете
лесно да ја
извадите
нечистотија
та. Време
на
процедура:
1 ч 30 мин..
После 2 секунди, процедурата
започнува.
Функцијата Крај може да ја користите
за го одложите почетокот на
чистењето.
Во текот на чистењето со Пиролиза
светлото на печката е исклучено.
5. Кога печката ја постигнува
поставената температура, вратата
се заклучува. Екранот го покажува
и лентите на
симболот
индикаторот за топлина додека не
се отклучи вратата.
За да го исклучите чистењето со
Пиролиза пред да заврши, свртете
го тркалцето за функции на
печката во положбата исклучено.
6. Откако ќе заврши чистењето со
Пиролиза, на екранот ќе се
прикаже точното време. Вратата
на печката останува заклучена.
7. Кога апаратот ќе се излади, се
огласува звучен сигнал и вратата
се отклучува.
10.5 Потсетник за чистење
За да ве потсети дека чистењето со
пиролиза е неопходно, PYR трепка на
екранот околу 10 секунди после секое
вклучување и исклучување на
апаратот.
Потсетникот за чистење
се губи:
• После крајот на
функцијата чистење со
пиролиза.
•
Ако притиснете
и
истовремено додека
PYR трепка на екранот.
10.6 Чистење на вратата на
печката
Вратата на печката има четири
стаклени плочи.Можете да ги извадите
вратата на печката и внатрешните
стаклени плочи за да ги исчистите.
Доколку се обидете да ги
извадите стаклените плочи
пред да ја извадите
вратата на печката,
вратата може да се
затвори.
ВНИМАНИЕ!
Не користете го уредот без
стаклените плочи.
1. Отворете ја вратата целосно и
држете ги двете шарки.
МАКЕДОНСКИ
57
5. Отпуштете го системот за блокада
за да ги извадите стаклените
плочи.
2. Кренете и завртете ги рачките на
двете шарки.
6. Свртете ги двата прицврстувачи за
90° и извадете ги од лежиштата.
90°
3. Затворете ја вратата на печката до
првота позиција на отворање.
Потоа повлечете напред и
извадете ја вратата од лежиштето.
7. Прво внимателно кренете ги и
потоа извадете ги стаклените
плочи една по една. Започнете со
горната плоча.
4. Ставете ја вратата врз мека крпа
на стабилна површина.
58
www.electrolux.com
1
2
8. Исчистете ја стаклените плочи со
топла вода и сапуница.
Внимателно исушете ги стаклените
плочи.
Кога чистењето е завршено, ставете
ги стаклените плочи и вратата на
печката. Направете ја горенаведената
постапка по обратен редослед.
Осигурете се дека сте ги ставиле
стаклените плочи (A, B и C) назад во
правилен редослед. Средната плоча
(B) има декоративна рамка.
Отпечатената зона мора да е свртена
кон внатрешната страна на вратата.
Откако ќе ја монтирате, проверете
дали површината на рамката на
стаклената плоча (B) на отпечатените
места е груба на допир.
A
B
C
10.7 Замена на светилката
Ставете крпче на долниот дел од
внатрешноста на апаратот. Со тоа се
спречува оштетување на капачето на
светилката и на внатрешноста.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар!
Исклучете го осигурувачот
пред замена на
светилката.
Светилката и стакленото
капаче за светилката може
да бидат жешки.
ВНИМАНИЕ!
Секогаш држете ја
халогената светилка со
ткаенина за да спречите на
светилката да изгорат
остатоци од маснотија.
1. Исклучете го апаратот.
2. Извадете ги осигурувачите од
кутијата или исклучете го
прекинувачот на струјното коло.
Задна светилка
Внимавајте да ја монтирате средната
стаклена плоча точно во седиштата.
1. Свртете го стакленото капаче на
светлото налево за да го извадите.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете го светлото со
соодветно светло огноотпорно на
топлина до 300 °C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
МАКЕДОНСКИ
59
11. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
11.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Печката не се загрева.
Печката е исклучена.
Вклучете ја печката.
Печката не се загрева.
Часовникот не е
поставен.
Поставете го часовникот.
Печката не се загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Печката не се загрева.
Вклучено е автоматското Погледнете во
исклучување.
„Автоматско
исклучување“.
Печката не се загрева.
Активирана е блокадата
за деца.
Видете во „Користење на
блокадата за деца“.
Печката не се загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во
контакт со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
Храната се готви многу
долго или многу брзо.
Температурата е многу
ниска или многу висока.
Ако е потребно,
приспособете ја
температурата. Следете
го советот од упатството
за корисник.
На храната и во
Сте ја оставиле храната
внатрешноста на печката во печката многу долго.
се спушта пареа и
кондензација.
Не оставајте ги јадењата
во печката подолго од 15
- 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
На екранот е прикажан
"C3".
Функцијата за чистење не Затворете ја вратата
работи. Не сте ја
целосно.
затвориле вратата
целосно или пак бравата
на вратата е расипана.
60
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Решение
На екранот се прикажува
"F102".
•
•
•
Не сте ја затвориле
вратата целосно.
Бравата на вратата е
неисправна.
•
•
Екранот прикажува
шифра за грешка што не
е во оваа табела.
Има дефект во
електриката.
•
•
Затворете ја вратата
целосно.
Исклучете ја печката
преку главната
склопка или
сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се
прикажува „F102“,
обратете се во
Службата за грижа за
корисници.
Исклучете ја печката
преку главната
склопка или
сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се
прикажува шифрата
за грешка, обратете се
во Службата за грижа
за корисници.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Апаратот е вклучен и не Вклучен е режимот за
се загрева. Вентилаторот демонстрација.
не работи. На екранот се
прикажува "Demo".
61
Решение
1. Исклучете ја печката.
2. Притиснете го и
задржете го копчето
.
3. Кога ќе се огласи
звучен сигнал,
завртете го тркалцето
за функции на
печката надесно на
првата функција.
"Demo" трепка на
екранот.
4. Завртете го
тркалцето за
функциите на печката
на положбата
исклучено.
5. Отпуштете го копчето
.
6. Завртете го
тркалцето за
температурата
надесно и држете три
секунди. Три пати ќе
се огласи звучен
сигнал. Режимот за
демонстрација е
деактивиран.
11.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
продавач или во Овластениот
сервисен центар.
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на апаратот.
Не отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
апаратот.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производот (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
62
www.electrolux.com
12. МОНТАЖА
12.3 Електрична инсталација
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Производителот не
презема одговорност
доколку не ги следите
безбедносните мерки од
поглавјето Безбедносни
информации.
12.1 Вградување
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
594
5
548 21
20
590
12.4 Кабел
Типови на кабли кои може да се
монтираат или да се заменуваат: H07
RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
За делот на кабелот, видете ја
вкупната моќност на плочката за
спецификации и табелата:
3
min. 550
Апаратот е снабден со главен
приклучок и главен кабел.
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
12.2 Прицврстување на
апаратот за плакар
A
B
Вкупна моќност
(W)
Дел од кабелот
(mm²)
максимум 1380
3 x 0,75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1,5
Кабелот за заземјување (зелен / жолт
кабел) мора да биде 2 cm подолг од
кабелот за фаза и кабелот за нула
(синиот и кафеавиот кабел).
МАКЕДОНСКИ
63
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
13.1 Етикета на производот и информации според EU
65-66/2014
Име на снабдувачот
Electrolux
Идентификација на модел
EOC3430COX
Показател за енергетска ефикасност
100.0
Класа на енергетска ефикасност
A
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, конвенционален режим
0.93 kWh/cycle
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, режим со форсиран вентилатор
0.85 kWh/cycle
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
72 l
Вид печка
Вградена печка
Маса
36.2 kg
EN 60350-1 - Електрични апарати за
готвење во домаќинство - Дел 1:
Шпорети, печки, печки на плин и скари
- Методи за мерење на работата.
13.2 Штедење на енергија
Апаратот има функции кои ви
помагаат да заштедите енергија при
секојдневното готвење.
•
Општи совети
– Проверете дали вратата на
печката се затвора правилно
кога апаратот е во функција и
држете ја затворена колку што е
тоа можно за време на
готвењето.
– Користете метални садови за
да постигнете поголема
заштеда на струја.
– Кога е можно, ставете ја
храната внатре во печката без
да ја загревате.
– За време на готвење што трае
подолго од 30 минути, намалете
ја температурата на печката на
минимум барем 3-10 минути
пред да истече времето,
•
•
•
согласно времетраењето на
готвењето. Преостанатата
топлина во печката ќе овозможи
готвењето да продолжи.
– Користете ја преостанатата
топлина за да ги загреете
другите јадења.
Готвење со вентилатор - кога е
можно, користете ги функциите за
готвење со вентилатор за да
заштедите струја.
Преостаната топлина
– Кај некои функции на печката
ако програмата со селектирање
на време (Траење, Крај) е
активирана и времето на
готвење е подолго од 30
минути, греачите се
исклучуваат автоматски 10%
порано. Вентилаторот и
светилката продолжуваат да
работат.
Одржување на топла храна - ако
сакате да ја искористите
преостанатата топлина за да го
одржите јадењето топло, изберете
ја најниската поставка за
температура. На екранот е
64
www.electrolux.com
прикажана температурата на
преостанатата топлина.
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
65
66
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
67
867310254-B-422014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising