Zanussi | ZOP37902XK | User manual | ZANUSSI ZOP37902XK User Manual

ZANUSSI ZOP37902XK User Manual
NL
FR
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Oven
Four
ZOP37902
2
27
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt
Dagelijks gebruik
Klokfuncties
2
3
6
6
7
9
Extra functies
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
Energiezuinigheid
10
11
19
22
24
25
25
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden
wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Algemene veiligheid
•
2
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren en de kabel vervangen.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is. Raak
de verwarmingselementen in het apparaat niet aan. Gebruik
altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te
plaatsen of verwijderen.
Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de
lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze
kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het
glas zou kunnen breken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Overtollige voedselresten moeten verwijderd worden alvorens
de pyrolytische reiniging te starten. Verwijder alle onderdelen
van de oven.
Om de inschuifrailen te verwijderen trekt u eerst de voorkant
van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden.
Installeer de inschuifrails in omgekeerde volgorde.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
•
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
Trek het apparaat nooit aan de handgreep
van zijn plaats.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast
veilige installaties wordt geïnstalleerd.
www.zanussi.com
De zijkanten van het apparaat moeten naast
apparaten of units staan van dezelfde
hoogte.
Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct ge?stalleerd,
schokbestendig stopcontact.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel moet
worden vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
Laat de stroomkabel niet in aanraking komen
met de deur van het apparaat, met name niet
als deze heet is.
De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n
manier worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet afgesloten
kan worden. Het isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een minimale
breedte van 3 mm.
Sluit de deur van het apparaat volledig
voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.
Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden,
elektrische schokken of een
explosie.
•
•
•
•
•
•
4
Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.
Wees voorzichtig met het openen van de
deur van het apparaat als het apparaat aan
staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
•
•
•
•
•
•
Bedien het apparaat niet met natte handen
of als het contact maakt met water.
Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Open de deur van het apparaat voorzichtig.
Als u alcoholische toevoegingen gebruikt,
kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.
Houd vonken of open vlammen uit de buurt
van het apparaat bij het openen van de deur.
Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
Om schade of verkleuring van het email te
voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem van het
apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de bodem
van het apparaat.
– Plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en eten uit
het apparaat als u klaar bent met koken.
– Wees voorzichtig bij het verwijderen of
bevestigen van accessoires.
Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van het
apparaat. Dit is geen defect dat geldt voor
het recht op garantie.
Gebruik een diepe braadpan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen permanente
vlekken maken.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee
te koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Alle bereidingen moeten worden uitgevoerd
met gesloten deur.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en schade
aan het apparaat.
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er
bestaat een risico dat de glasplaten kunnen
breken.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
Vervang direct de glazen deurpanelen als
deze beschadigd zijn. Neem contact op met
de service-afdeling.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van de
deur uit het apparaat. De deur is zwaar!
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Resterend vet of voedsel in het apparaat kan
brand veroorzaken.
Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt
eerst de aanwijzingen op de verpakking.
Reinig niet het katalytisch email (indien van
toepassing) met een schoonmaakmiddel.
Pyrolysereiniging
•
•
•
Risico op letsel / Brand /
Chemische uitstoot (dampen) in
pyrolitische modus.
•
•
•
•
Voordat u de pyrolytische
zelfsreinigingsfunctie of de functie Het
eerste gebruik uitvoert, moet u eerst de
volgende items uit de binnenkant oven
verwijderen:
– eventueel grote hoeveelheden
etensresten, olie of gemorst vet /
afzetttingen.
– eventueel verwijderbare objecten
(inclusief plateaus, zijrails, etc., die met
het product zijn meegeleverd), in het
bijzonder potten en pannen met
antiaanbaklaag, ovenroosters, kookgerei,
etc.
Lees zorgvuldig alle instructies voor
pyrolytische reiniging.
Houd kinderen uit de buurt van het apparaat
als de pyrolytische reiniging in werking is.
Het apparaat wordt erg heet en er komt hete
lucht uit de ventilatieopeningen aan de
voorkant.
Pyrolytische reiniging wordt uitgevoerd
onder hoge temperaturen waarbij er rook van
kookresten en constructiematerialen kan
komen. Daarom gelden de volgende
aanbevelingen voor consumenten:
– zorg voor goede ventilatie tijdens en na
elke pyrolytische reiniging.
www.zanussi.com
•
– zorg tijdens en na het eerste gebruik bij
maximumtemperatuur voor voldoende
verluchting.
In tegenstelling tot mensen, kunnen
bepaalde vogels en reptielen zeer gevoelig
zijn voor mogelijke rookgassen die tijdens
het reinigingsproces van alle pyrolytische
ovens worden uitgestoten.
– Houd huisdieren (met name vogels) uit
de buurt van het apparaat tijdens en na
de pyrolytische reiniging en gebruik
eerst een programma bij maximale
temperatuur in een goed geventileerde
ruimte.
Kleine huisdieren kunnen ook zeer gevoelig
zijn voor de plaatselijke
temperatuurwijzigingen in de nabijheid van
alle pyrolytische ovens wanneer de
pyrolytische reiniging in werking is.
Anti-aanbaklagen in potten en pannen,
schalen, keukengerei, enz. kunnen worden
beschadigd door de hoge temperatuur van
het pyrolytische reinigingsproces van alle
pyrolytische ovens en kunnen mogelijk ook
kleine hoeveelheden schadelijke gassen
veroorzaken.
Rookgassen die vrijkomen uit alle
pyrolytische ovens / kookresten zoals
beschreven, zijn niet schadelijk voor mensen,
inclusief zuigelingen of personen met
medische aandoeningen.
Binnenverlichting
•
De gloeilampen of halogeenlampen in dit
apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor
gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken!
•
•
Voordat u het lampje vervangt, dient u de
stekker van het apparaat uit het stopcontact
te halen.
Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
5
•
Verwijder de deurgreep om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
Beschrijving van het product
Algemeen overzicht
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bedieningspaneel
Knop voor ovenfuncties
Elektronische tijdschakelklok
Temperatuurregelknop
Verwarmingselement
Lampje
Ventilator
Rekframe, verwijderbaar
Rekstanden
8
Accessoires
•
•
Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
•
Grill-/braadpan
Voor braden en roosteren of als schaal om
vet op te vangen.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Eerste reiniging
Verwijder alle accessoires en verwijderbare
inschuifrails uit het apparaat.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
Tijd instellen
Na de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet,
blijven alle symbolen op het display enkele
6
seconden branden. In de volgende seconden
toont het display de softwareversie.
Nadat de softwareversie is verdwenen, toont
het display
en "12:00". "12" knippert.
1. Druk op
te stellen.
of op
om het huidige uur in
2. Druk op
om te bevestigen. Dit is alleen
nodig de eerste keer dat u de tijd instelt.
Later wordt de nieuwe tijd automatisch
opgeslagen na 5 seconden.
Het display toont
"00" knippert.
en het ingestelde uur.
3. Druk op
of op
in te stellen.
om de huidige minuten
4. Druk op
om te bevestigen. Dit is alleen
nodig de eerste keer dat u de tijd instelt.
www.zanussi.com
Later wordt de nieuwe tijd automatisch
opgeslagen na 5 seconden.
Op het display verschijnt de nieuwe tijd.
1. Stel de functie
en de
maximumtemperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
Tijd veranderen
3. Stel de functie
en de
maximumtemperatuur in.
4. Laat het apparaat 15 minuten werken.
Accessoires kunnen heter worden dan normaal.
Het apparaat kan een vreemde geur en rook
afgeven. Dit is normaal. Zorg dat er voldoende
luchtcirculatie in de ruimte is.
U kunt de dagtijd alleen wijzigen als de oven is
uitgeschakeld.
Druk op
.
knipperen
De ingestelde tijd en het symbool
op het display.
Zie "De duur instellen" om een nieuwe tijd in te
stellen.
Voorverwarmen
Verwarm het apparaat voor om het resterende
vet weg te branden.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Verzonken knoppen
Om het apparaat te bedienen, moet u op de
bedieningsknop drukken. De bedieningsknop
komt naar voren.
1. Zet de functieknop van de oven op een
ovenfunctie.
2. Draai de knop voor de temperatuur naar een
temperatuur.
3. Draai om het apparaat uit te schakelen, de
knop voor de ovenfuncties en de knop voor
de temperatuur in de uit-stand.
Het apparaat aan- en uitzetten
Het hangt van het model of uw
apparaat knopsymbolen,
indicatielampjes of lampjes
heeft:
• Het indicatielampje gaat aan
wanneer de oven opwarmt.
• Het lampje gaat aan als het
apparaat in werking is.
• Het symbool geeft aan of de
knop de kookzones, de
ovenfuncties of de temperatuur
bedient.
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Uit-stand
www.zanussi.com
Applicatie
Het apparaat staat uit.
7
Ovenfunctie
Applicatie
Multi hetelucht
Om op max. 3 rekstanden tegelijk te bakken en voedsel te drogen.Stel de temperatuur 20 - 40 °C lager in dan bij Boven- en
onderwarmte.
Conventionele func- Voor het bakken en braden op 1 ovenniveau.
tie (Boven + Onderwarmte)
Grill
Om vlak voedsel te grillen en te toasten.
Grill intens
Voor het roosteren van plat voedsel in grote hoeveelheden en
voor het maken van toast.
Circulatiegrill
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op 1 niveau. Ook om te gratineren en te bruinen.
Pizza hetelucht
Om gerechten op één niveau te bakken met intensief bruinen en
een krokantere korst. Stel de temperatuur 20 - 40 °C lager in
dan voor Boven + onderwarmte.
Vlees
Voor het bereiden van erg mals, sappig gebraden voedsel.
Warmhouden
Om het voedsel warm te houden.
Ontdooien
Om bevroren gerechten te ontdooien.
Pyrolyse
Automatische pyrolytische schoonmaakfunctie van de oven. Hierdoor worden vuilresten in de oven verbrand.
Weergave
A
G
8
F
B
E
C
D
A) Timer
B) Opwarmen en restwarmte-indicatie
C) Waterreservoir (alleen geselecteerde
modellen)
D) Vleesthermometer (alleen geselecteerde
modellen)
E) Deurslot (alleen geselecteerde modellen)
F) Uren/minuten
G) Klokfuncties
www.zanussi.com
Toetsen
Knop
Functie
MIN
De tijd instellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
De tijd instellen.
Controlelampje bij voorverwarmen
Als u een ovenfunctie inschakelt, gaan de
balkjes op het display
Omschrijving
De balkjes geven aan dat de oventemperatuur
toeneemt of afneemt.
een voor een branden.
Klokfuncties
Tabel klokfuncties
Klokfunctie
Applicatie
DAGTIJD
Met deze functie kunt u de tijd regelen. Zie "De tijd instellen".
KOOKWEKKER
Gebruik de kookwekker om de tijd af te tellen (maximaal 23 uur
59 minuten). Deze functie heeft geen invloed op de werking van
het apparaat. U kunt de KOOKWEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat.
DUUR
Instellen hoe lang het apparaat in werking is. Gebruik dit alleen
wanneer een ovenfunctie is ingesteld.
EINDE
Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Gebruik dit
alleen wanneer een ovenfunctie is ingesteld. Bereidingsduur en
einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt (tijdvertraging), als het
apparaat op een later tijdstip automatisch wordt in- en uitgeschakeld.
Druk opnieuw op
om tussen de
klokfuncties te schakelen.
Gebruik
om de instellingen voor
de klokfuncties te bevestigen of
wacht 5 seconden op een
automatische bevestiging.
De DUUR of het EINDE instellen
1. Druk herhaaldelijk op
tot het display
of
toont.
of
knippert op het display.
www.zanussi.com
2. Druk op
of
om de waarden in te
stellen en druk op
Voor de Duur
om te bevestigen.
stelt u eerst de minuten en
dan de uren in, voor Einde
stelt u eerst de
uren en dan de minuten in.
Er klinkt twee minuten een geluidssignaal nadat
de tijd is afgelopen.
of
symbool- en
tijdsinstelling knipperen in het display. De oven
stopt.
3. Draai de knop voor de ovenfuncties naar de
uit-stand.
4. Druk op een willekeurige knop of open de
deur van de oven om het geluid te stoppen.
9
Als u op de knop
drukt terwijl u
,
het uur instelt voor de DUUR
gaat het apparaat naar de instelling
van de functie EINDE
.
De KOOKWEKKER instellen
1. Druk steeds opnieuw op
tot
op het
display verschijnt en "00" knippert.
of
om de KOOKWEKKER in
2. Druk op
te stellen.
U moet eerst seconden en dan minuten en
uren instellen.
Eerst wordt de tijd berekend in minuten en
seconden. Als de ingestelde tijd langer is
dan 60 minuten, dan verschijnt het symbool
op het display.
Het apparaat berekent nu de tijd in uren en
minuten.
3. De KOOKWEKKER start automatisch na
vijf seconden.
Na 90% van de ingestelde tijd klinkt er een
geluidssignaal.
4. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen,
klinkt er gedurende twee minuten een
geluidssignaal. "00:00" en knipperen op
het display. Druk op een willekeurige knop
of open de deur van de oven om het geluid
te stoppen.
Als u de KOOKWEKKER instelt als
DUUR of EINDE lopen, gaat het
symbool
aan op het display.
Timer met optelfunctie
Gebruik de timer met optelfunctie om bij te
houden hoe lang de oven werkt. Deze wordt
onmiddellijk ingeschakeld wanneer de oven
begint met opwarmen.
Houd om de timer met optelfunctie te resetten
en
ingedrukt. De timer gaat weer
optellen.
De timer met optelfunctie kan niet
worden gebruikt met de functies:
Duur
, Einde
.
Extra functies
Het kinderslot gebruiken
Automatische uitschakeling
Het kinderslot voorkomt dat het apparaat per
ongeluk in werking wordt gesteld.
Om veiligheidsredenen wordt het apparaat na
een tijdje automatisch uitgeschakeld als een
ovenfunctie werkt en u geen instellingen wijzigt.
Als de pyrolysefunctie in werking is,
wordt de deur vergrendeld.
SAFE gaat aan op het display als u
een schakelaar verdraait of op een
knop drukt.
Temperatuur (°C)
Uitschakeltijd (u)
30 - 115
12.5
1. Stel geen ovenfunctie in.
120 - 195
8.5
2. Houd
en
gedurende ten minste 2
seconden samen ingedrukt.
Er klinkt een geluidssignaal. SAFE gaat aan op
het display.
Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te
schakelen.
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Restwarmte-indicatie
Wanneer u het apparaat uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan
als de
temperatuur in de oven hoger is dan 40 °C.
Draai de knop voor de temperatuur naar links of
rechts om de oventemperatuur weer te geven.
10
Druk na een automatische uitschakeling op een
willekeurige knop om het toestel opnieuw te
activeren.
De automatische uitschakeling werkt
niet met de functies: licht, duur,
einde.
Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld om de
www.zanussi.com
oppervlakken van het apparaat koel te houden.
Na het uitschakelen van het apparaat kan de
ventilatie doorgaan totdat het apparaat is
afgekoeld.
Veiligheidsthermostaat
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de stroomtoevoer
onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald,
wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.
Een onjuiste bediening van het apparaat of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
Aanwijzingen en tips
de bereiding niet met aluminiumfolie. Dit kan
de bakresultaten veranderen en de
emaillelaag beschadigen.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en baktijden in de
tabellen zijn slechts als richtlijn
bedoeld. Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de gebruikte
ingrediënten.
Algemene informatie
•
•
•
•
•
Het apparaat heeft vijf inzetniveaus. Tel de
inzetniveaus vanaf de bodem van het
apparaat.
Het apparaat heeft een speciaal systeem dat
de lucht circuleert en voor doorlopende
recycling van stoom zorgt. Dankzij dit
systeem is het mogelijk om voedsel te
bereiden in een atmosfeer met stoom en
worden de gerechten zacht van binnen en
knapperig van buiten. Bovendien worden de
bereidingstijd en het energieverbruik tot een
minimum beperkt.
Vocht kan in het apparaat of op de glazen
deurpanelen condenseren. Dit is normaal.
Ga altijd iets terug staan van het apparaat
als u de deur van het apparaat tijdens de
werking opent. Om de condens te
verminderen, dient u het apparaat 10
minuten te laten voorverwarmen.
Veeg na elk gebruik het vocht van het
apparaat.
Plaats geen voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat en bedek de bodem tijdens
www.zanussi.com
Voor de bereiding van gebak
•
•
De ovendeur mag pas worden geopend als
driekwart van de baktijd is verstreken.
Als u twee bakplaten tegelijkertijd gebruikt,
dient u één niveau ertussen leeg te laten.
Voor de bereiding van vlees en vis
•
•
•
Gebruik een diepe bak voor erg vet voedsel
om te oven te behoeden voor blijvende
vetvlekken.
Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten
voordat u het aansnijdt, zodat het vleessap
er niet uit stroomt.
Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje water in
de lekbak gieten. Om rook te vermijden,
voegt u water toe wanneer het is
opgedroogd.
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het soort
voedsel, de samenstelling en het volume.
Houd in eerste instantie het bereidingsproces in
de gaten. Zoek bij het gebruik van dit apparaat
de beste instellingen (temperatuur,
bereidingsduur, etc.) voor uw kookgerei,
recepten en hoeveelheden.
11
Bak- en braadtabel
Taart
Gerecht
Boven + onderwarmte
Temperatuur (°C)
Roosterhoogte
Multi hetelucht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Roosterhoogte
Schuimtaart
170
2
160
3 (2 en 4)
45 - 60
In een cakevorm
Zandtaartdeeg
170
2
160
3 (2 en 4)
20 - 30
In een cakevorm
Kwarktaart
met karnemelk
170
1
165
2
80 - 100
In een cakevorm van 26
cm
Appelgebak
170
2
160
2 (links en
rechts)
80 - 100
In twee cakevormen
van 20 cm
op een bakrooster
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Op een bakplaat
Geleitaart
170
2
165
2 (links en
rechts)
30 - 40
In een cakevorm van 26
cm
Cake, zacht
170
2
150
2
40 - 50
In een cakevorm van 26
cm
Kerstgebak/ 160
machtige
vruchtencake
2
150
2
90 - 120
In een cakevorm van 20
cm
175
1
160
2
50 - 60
In een
broodvorm
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Op een bakplaat
-
-
140 - 150
2 en 4
25 - 35
Op een bakplaat
-
-
140 - 150
1, 3 en 5
30 - 45
Op een bakplaat
(appeltaart)1)
1)
Pruimentaart
1)
Cakejes - 1
niveau1)
Cakejes twee niveaus
1)
Cakejes drie niveaus
1)
12
www.zanussi.com
Gerecht
Boven + onderwarmte
Temperatuur (°C)
Roosterhoogte
Multi hetelucht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Roosterhoogte
Koekjes/
deegreepjes
- één niveau
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Op een bakplaat
Koekjes/
deegreepjes
- twee niveaus
-
-
140 - 150
2 en 4
35 - 40
Op een bakplaat
Koekjes/
deegreepjes
- drie niveaus
-
140 - 150
1, 3 en 5
35 - 45
Op een bakplaat
Schuimgebakjes - één
niveau
3
120
3
80 - 100
Op een bakplaat
-
120
2 en 4
80 - 100
Op een bakplaat
120
Schuimgebakjes - twee
niveaus1)
Broodjes1)
190
3
190
3
12 - 20
Op een bakplaat
Eclairs - één
niveau
190
3
170
3
25 - 35
Op een bakplaat
Eclairs- twee
niveaus
-
-
170
2 en 4
35 - 45
Op een bakplaat
Taartjes
180
2
170
2
45 - 70
In een cakevorm van 20
cm
Vruchtencake
160
1
150
2
110 - 120
In een cakevorm van 24
cm
Victoria-taart
met jamvul-
170
1
160
2 (links en
rechts)
30 - 50
In een cakevorm van 20
cm
ling1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
www.zanussi.com
13
Brood en pizza
Gerecht
Boven + onderwarmte
Temperatuur (°C)
Roosterhoogte
Multi hetelucht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Roosterhoogte
Witbrood1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 stuks,
500 gram
per stuk
Roggebrood
190
1
180
1
30 - 45
In een
broodvorm
Broodjes 1)
190
2
180
2 (2 en 4)
25 - 40
6-8
broodjes op
een bakplaat
Pizza 1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Op een bakplaat of in
een braadpan
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
Op een bakplaat
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Taartbodems
Gerecht
Boven + onderwarmte
Temperatuur (°C)
Pasta
Roosterhoogte
Multi hetelucht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Roosterhoogte
200
2
180
2
40 - 50
In een vorm
Hartige
200
groententaart
2
175
2
45 - 60
In een vorm
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
In een vorm
Lasagne 1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
In een vorm
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
In een vorm
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Vlees
Gerecht
Boven + onderwarmte
Temperatuur (°C)
Rundvlees
14
200
Roosterhoogte
2
Multi hetelucht
Temperatuur (°C)
190
Tijd (min)
Opmerkingen
Roosterhoogte
2
50 - 70
Op een bakrooster
www.zanussi.com
Gerecht
Boven + onderwarmte
Temperatuur (°C)
Roosterhoogte
Multi hetelucht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Roosterhoogte
Varkensvlees 180
2
180
2
90 - 120
Op een bakrooster
Kalfsvlees
190
2
175
2
90 - 120
Op een bakrooster
Engelse rosbief, rood
210
2
200
2
50 - 60
Op een bakrooster
Engelse rosbief, medium
210
2
200
2
60 - 70
Op een bakrooster
Engelse rosbief, gaar
210
2
200
2
70 - 75
Op een bakrooster
Schouderkarbonade
180
2
170
2
120 - 150
Met zwoerd
Varkensschenkel
180
2
160
2
100 - 120
2 stuks
Lamsvlees
190
2
175
2
110 - 130
Poot
Kip
220
2
200
2
70 - 85
Heel
Kalkoen
180
2
160
2
210 - 240
Heel
Eend
175
2
220
2
120 - 150
Heel
Gans
175
2
160
1
150 - 200
Heel
Konijn
190
2
175
2
60 - 80
In stukken
gesneden
Haas
190
2
175
2
150 - 200
In stukken
gesneden
Fazant
190
2
175
2
90 - 120
Heel
Vis
Gerecht
Boven + onderwarmte
Temperatuur (°C)
Roosterhoogte
Multi hetelucht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Opmerkingen
Roosterhoogte
Forel/
Zeebrasem
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 vissen
Tonijn/zalm
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filets
www.zanussi.com
15
Grill
Verwarm de lege oven 3 minuten
voor.
Gerecht
Aantal
Stuks
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
(g)
1e kant
Roosterhoogte
2e kant
Tournedos
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biefstuk
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Worstjes
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Varkenskote- 4
let
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kip (in 2
helften)
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Vleesspiesen 4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kippenborst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
max.
20 - 30
-
4
Visfilets
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Geroosterde
sandwiches
4-6
-
max.
5-7
-
4
Geroosterd
brood
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
2
Circulatiegrill
Rundvlees
Gerecht
Rosbief of ossenHaas,
Aantal
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
per cm dikte
190 - 200
5-6
1 of 2
per cm dikte
180 - 190
6-8
1 of 2
per cm dikte
170 - 180
8 - 10
1 of 2
rood1)
Rosbief of ossenHaas,
medium1)
Rosbief of ossenHaas,
doorbakken1)
1) Oven voorverwarmen.
16
www.zanussi.com
Varkensrug
Gerecht
Hoeveelheid
(kg)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Schouderstuk, nekstuk, hamlap
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 of 2
Kotelet, ribbetje
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 of 2
Gehaktbrood
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 of 2
Varkensschenkel
(voorgekookt)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 of 2
Kalfsvlees
Gerecht
Hoeveelheid
(kg)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Geroosterd kalfsvlees
1
160 - 180
90 - 120
1 of 2
Kalfsschenkel
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 of 2
Lamsvlees
Gerecht
Hoeveelheid
(kg)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Lamsbout, geroosterd lamsvlees
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 of 2
Lamsrug
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 of 2
Gevogelte
Gerecht
Hoeveelheid
(kg)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Stukken gevogelte
0,2 - 0,25 elk
200 - 220
30 - 50
1 of 2
Halve kip
0,4 - 0,5 elk
190 - 210
35 - 50
1 of 2
Kip, haantje
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 of 2
Eend
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 of 2
Gans
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 of 2
Turkije
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 of 2
Turkije
4-6
140 - 160
150 - 240
1 of 2
www.zanussi.com
17
Vis
Gerecht
Hele vis
Hoeveelheid
(kg)
1 - 1.5
Temperatuur
(°C)
210 - 220
Tijd (min)
40 - 60
Roosterhoogte
1 of 2
Ontdooien
Gerecht
Hoeveelheid (g)
Ontdooitijd
(min.)
Nadooitijd (min)
Opmerkingen
Kip
1000
100 - 140
20 - 30
Leg de kip op een omgekeerde onderschotel in een
groot bord. Halverwege de
bereidingstijd omdraaien.
Vlees
1000
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
Vlees
500
90 - 120
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
Forel
150
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien
300
30 - 40
10 - 20
-
Boter
250
30 - 40
10 - 15
-
Room
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Room kan ook met nog licht
bevroren deeltjes goed worden geklopt.
Gebak
1400
60
60
-
Drogen - Multi hetelucht
•
Gebruik hiervoor een met boterhampapier of
bakpapier belegde plaat.
Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur en
•
laat het één nacht afkoelen om het drogen te
voltooien.
Groenten
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Roosterhoogte
1 stand
2 posities
Bonen
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika's
60 - 70
5-6
3
1/4
Groente in het zuur 60 - 70
5-6
3
1/4
Paddestoelen
50 - 60
6-8
3
1/4
Kruiden
40 - 50
2-3
3
1/4
18
www.zanussi.com
Fruit
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Roosterhoogte
1 stand
2 posities
Pruimen
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Abrikozen
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Schijfjes appel
60 - 70
6-8
3
1/4
Peren
60 - 70
6-9
3
1/4
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Opmerkingen over schoonmaken
•
•
•
•
•
•
Maak de voorkant van het apparaat schoon
met een zachte doek en een warm sopje.
Gebruik voor metalen oppervlakken een
universeel reinigingsmiddel.
Reinig de binnenkant van het apparaat na elk
gebruik. Opeenhopingen van vetten of
andere voedselresten kunnen brand
veroorzaken. Het risico is hoger voor de
grillpan.
Verwijder hardnekkig vuil met een speciale
ovenreiniger.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat
ze drogen. Gebruik een zachte doek en een
warm sopje en een reinigingsmiddel.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet
worden schoongemaakt met een agressief
reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe
randen of een afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
Apparaten van roestvrij staal of
aluminium:
Maak de ovendeur alleen schoon
met een natte spons. Droog maken
met een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol,
zure of schurende producten, deze
kunnen de oppervlakken van de
oven beschadigen. Maak het
bedieningspaneel van de oven net
zo voorzichtig schoon
www.zanussi.com
Verwijderbare inschuifrails
Als u de binnenkant van de oven wilt reinigen,
verwijdert u de inschuifrails.
1
2
1
2
1 Trek de inschuifrail bij 2 Trek de geleider bij
de voorkant uit de
de achterkant uit de
zijwand.
zijwand en verwijder
deze.
Installeer de inschuifrails in omgekeerde
volgorde.
Pyrolyse
LET OP!
Verwijder alle accessoires en
verwijderbare inschuifrails.
Start de pyrolytische reiniging niet
als u de deur niet volledig heeft
gesloten. Bij sommige modellen
toont het display “C3” als deze fout
ontstaat.
WAARSCHUWING!
Het apparaat wordt zeer heet. Er
bestaat gevaar voor brandwonden.
19
Reinigingsherinnering
LET OP!
Gebruik als er andere apparaten in
dezelfde kast zijn geïnstalleerd deze
niet tijdens de pyrolytische reiniging.
Dit kan het apparaat beschadigen.
Om u te herinneren aan de pyrolytische
reiniging, knippert PYR in het display
gedurende 10 seconden na elke in- en
uitschakeling van het apparaat.
1. Verwijder de ergste voedselresten met de
hand.
2. Reinig de binnenkant van de deur met warm
water om te voorkomen dat resten
inbranden door hete lucht.
3. Stel de Pyrolyse-functie in. Raadpleeg
"Ovenfuncties".
4. Wanneer
knippert, drukt u op
Omschrijving
P1
Als de oven niet
erg vuil is. Tijd
van de procedure: 1 uur.
P2
Als het vuil niet
eenvoudig te
verwijderen is.
Tijd van de procedure: 1 uur 30
min.
U kunt de Einde-functie gebruiken om de
start van de reinigingsprocedure uit te
stellen.
Het lampje brandt niet tijdens de
pyrolytische reiniging.
5. Als de oven de ingestelde temperatuur
heeft bereikt, wordt de deur vergrendeld.
en de
Het display toont het symbool
balkjes van de warmteaanduiding tot de
deur wordt vergrendeld.
Draai, om de pyrolytische reiniging te
stoppen voordat deze is voltooid, de knop
voor de ovenfuncties naar de uit-stand.
6. Na afloop van de pyrolytische reiniging
geeft het display de tijd van de dag aan. De
ovendeur blijft vergrendeld.
7. Zodra het apparaat is afgekoeld, klinkt een
geluidssignaal en wordt de ovendeur
ontgrendeld.
20
•
of op
om de gewenste procedure in te stellen:
Optie
De reinigingsherinnering gaat
uit:
• na het einde van de functie
pyrolytische reiniging.
Als u gelijktijdig op
en
drukt terwijl PYR op het display
knippert.
De ovendeur reinigen
De ovendeur heeft drie glazen ruitjes.U kunt de
ovendeur en de glazen binnenruitjes verwijderen
om schoon te maken.
De ovendeur kan dichtslaan als u de
glasplaten probeert te verwijderen
als de deur nog gemonteerd is.
LET OP!
Gebruik het apparaat nooit zonder
de glasplaten.
1
2
1 Open de deur
2 Til de hendels op de
volledig en houd de
twee scharnieren
twee deurscharnieren
omhoog en draai ze.
vast.
www.zanussi.com
3
deur gericht zijn. Zorg ervoor dat het oppervlak
van het glasplaatframe (B) op de bedrukte zijde
na de installatie niet ruw aanvoelt.
4
A
B
3 Sluit de ovendeur
4 Leg de deur op een
halverwege tot de
zachte doek op een
eerste
stabiele ondergrond.
openingsstand. Trek
hem daarna naar
voren en haal de deur
uit zijn zitting.
5
6
90°
Zorg ervoor dat u het middelste ruitje correct in
de uitsparingen plaatst.
5 Maak het
6 Draai de twee
vergrendelingssystee
bevestigingen 90° en
m open om de glazen
verwijder ze uit hun
binnenruitjes te
houders.
verwijderen.
7
1
2
7 De glasplaat
voorzichtig optillen en
verwijderen. Start bij
het bovenste paneel.
Reinig de glasplaten met een sopje. Droog de
glasplaten voorzichtig af.
Als u het glazen paneel en de ovendeur heeft
schoongemaakt, plaatst u ze terug. Voer
bovenstaande stappen uit in de omgekeerde
volgorde.
Het lampje vervangen
Leg een doek op de bodem van de binnenkant
van het apparaat. Dit voorkomt schade aan het
afdekglas en de ovenruimte.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrocutie! Maak de
zekering los voordat u de lamp
vervangt.
De lamp en het afdekglas kunnen
heet zijn.
Zorg ervoor dat u de glasplaten (A en B) weer
in de juiste volgorde terugplaatst.De middelste
glasplaat (B) heeft een versierde rand. De
bedrukte zijde moet naar de binnenkant van de
www.zanussi.com
21
LET OP!
Houd de halogeenlamp altijd met
een doek vast om te voorkomen dat
er vetrestjes op de ovenlamp
verbranden.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
De onderlamp
1. Draai het afdekglas van de lamp naar rechts
en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang de lamp door een geschikte 300
°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden zijn
niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen
correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De automatische uitschakeling is
actief.
Raadpleeg "Automatisch uitschakelen".
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg "Het kinderslot gebruiken".
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan,
neemt u contact op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
De bereiding van de gerechten
duurt te lang of de gerechten
worden te snel gaar.
De temperatuur is te laag of te
hoog.
Pas indien nodig de temperatuur
aan. Volg het advies in de handleiding op.
Stoom en condens slaan neer op
de gerechten en in de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in de
oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden
niet langer dan 15 - 20 minuten
in de oven staan.
Op het display verschijnt "C3".
De reinigingsfunctie werkt niet.
De deur is niet volledig gesloten
of het deurslot is defect.
Sluit de deur volledig.
22
www.zanussi.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Op het display verschijnt "F102".
•
•
U heeft de deur niet helemaal
gesloten.
Het deurslot is defect.
Oplossing
•
•
•
Het display toont een foutcode
die niet in deze lijst voorkomt.
Er is een elektrische fout.
•
•
Het apparaat staat aan maar
wordt niet warm. De ventilator
werkt niet. Op het display verschijnt "Demo".
De demofunctie is ingeschakeld.
Sluit de deur volledig.
Schakel de oven uit via de
huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast
en schakel deze weer in
Neem contact op met de
klantenservice, wanneer
"F102" opnieuw wordt weergegeven.
Schakel de oven uit via de
huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast
en schakel deze weer in
Neem contact op met de
klantenservice wanneer de
foutcode opnieuw wordt
weergegeven.
1. Schakel de oven uit.
2. Druk op de
-toets en houd
deze ingedrukt.
3. Draai als er een geluidssignaal klinkt de knop voor
de ovenfuncties rechtsom
naar de eerste functie.
"Demo" knippert in het display.
4. Draai de knop voor de ovenfuncties naar de uit-stand.
5. Laat de knop
los.
6. Draai de temperatuurknop
drie seconden naar rechts.
Het geluidssignaal klinkt drie
keer. De demofunctie is uitgeschakeld.
Onderhoudgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling.
De contactgegevens van het servicecentrum
staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt
zich voor aan de binnenkant van het apparaat.
Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
www.zanussi.com
23
Montage
Bevestiging in het meubel
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Inbouw
A
548
21
558
min. 550
114
16
20
600
B
min. 560
589
594
573
594
5
3
Elektrische installatie
De fabrikant is niet verantwoordelijk
indien u deze veiligheidsmaatregelen
uit hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'
niet opvolgt.
548
min. 550
558
114
16
20
590
Dit apparaat wordt alleen geleverd met een
netsnoer.
21
min. 560
589
594
573
594
Kabel
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging: H07 RN-F, H05 RN-F,
H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Voor het deel van de kabel raadpleegt u het
totale vermogen op het typeplaatje en de tabel:
5
3
Totaal vermogen
(W)
Deel van de kabel
(mm²)
maximaal 1380
3 x 0,75
maximaal 2300
3x1
maximaal 3680
3 x 1,5
De aardekabel (groene/gele kabel) moet 2 cm
langer zijn dan de fase- en neutrale kabels
(blauwe en bruine kabels).
24
www.zanussi.com
Technische informatie
Technische gegevens
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
Energiezuinigheid
Productfiche en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
Zanussi
Modelidentificatie
ZOP37902XA
ZOP37902XE
ZOP37902XK
ZOP37902XV
Energie-efficiëntie Index
100.0
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand boven + on- 0.93 kWh/cyclus
derwarmte
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hetelucht
0.85 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Electriciteit
Volume
72 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
ZOP37902XA
ZOP37902XE
ZOP37902XK
ZOP37902XV
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
Energiebesparing
Dit apparaat bevat functies die u helpen energie
te besparen tijdens het dagelijks koken.
•
Algemene tips
– Zorg ervoor dat de ovendeur goed is
gesloten als het apparaat werkt en houd
www.zanussi.com
34.0 kg
33.9 kg
34.6 kg
35.0 kg
de deur tijdens de bereiding zo veel
mogelijk gesloten.
– Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
– Zet indien mogelijk het eten in de oven
zonder voor te verwarmen.
– Verlaag bij een bereidingsduur langer
dan 30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
de bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
25
•
•
– U kunt de restwarmte gebruiken om
ander eten op te warmen.
Bereiding met hete lucht - gebruik indien
mogelijk de bereidingsfuncties met hete
lucht om energie te besparen.
Restwarmte
– Bij sommige ovenfuncties worden, als
een programma met tijdselectie (Duur,
Einde) in werking is en de bereidingstijd
•
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
10% eerder uitgeschakeld. De lamp en
ventilator blijven wel werken.
Eeten warm houden - kies de laagste
temperatuur als u de restwarmte wilt
gebruiken om eten warm te houden. Het
display toont de restwarmtetemperatuur.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om
het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
26
gemarkeerd met het symbool niet weg met
het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
www.zanussi.com
Table des matières
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Fonctions de l'horloge
Fonctions supplémentaires
27
28
31
31
32
34
35
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
36
45
48
50
52
52
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être
tenus à l'écart de l'appareil.
www.zanussi.com
27
Consignes générales de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être installé et le câble remplacé uniquement par
un professionnel qualifié.
L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en
fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se
trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine
pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au
four.
Avant toute opération de maintenance, déconnectez
l'alimentation électrique.
Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de
remplacer l'éclairage afin d'éviter tout risque de choc
électrique.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa
surface, ce qui peut briser le verre.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
Retirez le plus gros des salissures avant le nettoyage par
pyrolyse. Retirez tous les accessoires du four.
Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord sur l'avant de
ceux-ci, puis sur l'arrière, pour les écarter des parois latérales.
Réinstallez les supports de grille en répétant cette procédure
dans l'ordre inverse.
Instructions de sécurité
Instructions d’installation
•
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
•
28
Retirez l'intégralité de l'emballage
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
•
•
•
•
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Vérifiez que l'appareil est installé sous et à
proximité de structures sûres.
Les côtés de l'appareil doivent rester à côté
d'appareils ou d'éléments ayant la même
hauteur.
www.zanussi.com
Branchement électrique
Utilisation
AVERTISSEMENT!
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements électriques
doit être effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon d'alimentation de
l'appareil doit être effectué par notre service
après-vente.
Ne laissez pas les câbles d'alimentation
secteur entrer en contact avec la porte de
l'appareil ou passer à proximité de celle-ci,
particulièrement lorsque la porte est chaude.
La protection contre les chocs des parties
sous tension et isolées doit être fixée de telle
manière qu'elle ne puisse pas être enlevée
sans outils.
Ne connectez la fiche d'alimentation secteur
à la prise de courant secteur qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la fiche
d'alimentation est accessible une fois
l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), des disjoncteurs différentiels et
des contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure
omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit
présenter une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
Fermez bien la porte de l'appareil avant de
brancher la fiche à la prise secteur.
Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
www.zanussi.com
Risque de blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'explosion.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilisez cet appareil uniquement dans un
environnement domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation
ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez l'appareil après chaque utilisation.
Soyez prudent lors de l'ouverture de la porte
de l'appareil lorsque celui-ci est en
fonctionnement. De l'air brûlant peut s'en
échapper.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'exercez jamais de pression sur la porte
ouverte.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de
travail ou comme plan de stockage.
Ouvrez prudemment la porte de l'appareil. Si
vous utilisez des ingrédients contenant de
l'alcool, un mélange d'alcool et d'air
facilement inflammable peut éventuellement
se former.
Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement de
l'appareil.
•
Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
– ne posez pas de plats allant au four ni
aucun autre objet directement sur le
fond de l'appareil.
– ne placez jamais de feuilles d'aluminium
directement sur le fond de l'appareil.
– ne versez jamais d'eau directement dans
l'appareil lorsqu'il est chaud.
– une fois la cuisson terminée, ne laissez
jamais d'aliments ou de plats humides à
l'intérieur de l'appareil.
– faites attention lorsque vous retirez ou
remettez en place les accessoires.
29
•
•
•
•
La décoloration de l'émail est sans effet sur
les performances de l'appareil. Il ne s'agit
pas d'un défaut dans le cadre de la garantie.
Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des
gâteaux moelleux. Les jus de fruits causent
des taches qui peuvent être permanentes.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
La porte du four doit toujours être fermée
pendant la cuisson.
Entretien et nettoyage
•
•
•
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure corporelle,
d'incendie ou de dommage matériel
à l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Vérifiez que l'appareil est froid. Les panneaux
de verre risquent de se briser.
Remplacez immédiatement les vitres de la
porte si elles sont endommagées. Contactez
le service après-vente.
Soyez prudent lorsque vous démontez la
porte de l'appareil. Elle est lourde !
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Des graisses ou de la nourriture restant dans
l'appareil peuvent provoquer un incendie.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits de
nettoyage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer, de solvants
ni d'objets métalliques.
Si vous utilisez un spray pour four, suivez les
consignes de sécurité figurant sur
l'emballage.
N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas échéant).
•
•
•
Nettoyage par pyrolyse
Risque de blessures, d'incendie,
d'émissions chimiques (fumées) en
mode pyrolyse.
•
30
Avant d'utiliser la fonction de nettoyage par
pyrolyse ou la fonction Première utilisation,
retirez de la cavité du four :
– Tout résidu excessif de nourriture, tout
dépôt ou toute éclaboussure de graisse
ou d'huile.
•
– Tout objet amovible (y compris les
grilles, les rails latéraux, etc., fournis
avec le produit), en particulier tout
récipient antiadhésif, plateau, plaque,
ustensile, etc.
Lisez attentivement toutes les instructions
relatives au nettoyage par pyrolyse.
Tenez les enfants éloignés de l'appareil
lorsque le nettoyage par pyrolyse est en
cours.
L'appareil devient très chaud et de l'air
chaud s'échappe des fentes d'aération
avant.
Le nettoyage par pyrolyse est un processus
à haute température qui peut dégager de la
fumée provenant des résidus alimentaires et
des matériaux dont est fait le four. Par
conséquent, nous recommandons à nos
clients de suivre les conseils ci-dessous :
– Assurez-vous que la ventilation de
l'appareil est adéquate pendant et après
chaque phase de nettoyage par
pyrolyse.
– Assurez-vous que la ventilation de
l'appareil est adéquate pendant et après
la première utilisation à température
maximale.
Certains oiseaux et reptiles sont
extrêmement sensibles (plus que les êtes
humains) aux fumées pouvant se dégager
lors du processus de nettoyage des fours à
pyrolyse.
– Ne laissez aucun animal, en particulier
aucun oiseau, à proximité de l'appareil
pendant et après un nettoyage par
pyrolyse ; la première fois, utilisez la
température de fonctionnement
maximale dans une pièce bien ventilée.
Les animaux de petite taille peuvent
également être très sensibles aux
changements de température survenant à
proximité d'un four à pyrolyse lorsque le
processus de nettoyage est en cours.
Les surfaces antiadhésives des ustensiles
de cuisine (poêles, casseroles, plaques de
cuisson, etc.) peuvent être endommagées
par la très haute température nécessaire au
nettoyage par pyrolyse et peuvent également
dégager, dans une moindre mesure, des
fumées nocives.
Les fumées dégagées par les fours à
pyrolyse / les résidus de cuisson sont
décrites comme étant non novices pour les
êtres humains, y compris pour les enfants en
bas âgé et les personnes à la santé fragile.
www.zanussi.com
Mise au rebut
Éclairage intérieur
•
Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont destinées
uniquement à un usage avec des appareils
ménagers. Ne les utilisez pas pour éclairer
votre logement.
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution.
•
•
Avant de changer l'ampoule, débranchez
l'appareil de la prise secteur.
N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Description de l'appareil
Vue d'ensemble
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panneau de commande
Manette de sélection des fonctions du four
Programmateur électronique
Manette du thermostat
Résistance
Éclairage
Ventilateur
Support de grille amovible
Positions de la grille
8
Accessoires
•
•
Grille métallique
Permet de poser des plats (rôtis, gratins) et
des moules à gâteau/pâtisserie.
Plateau de cuisson
Pour la cuisson de gâteaux et de biscuits/
gâteaux secs.
•
Plat à rôtir
Pour cuire et griller ou à utiliser comme
lèchefrite pour recueillir la graisse.
Avant la première utilisation
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
www.zanussi.com
Premier nettoyage
Retirez les supports de grille amovibles et tous
les accessoires de l'appareil.
31
nouvelle heure sera automatiquement
sauvegardée au bout de 5 secondes.
L'affichage indique la nouvelle heure.
Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la
première fois.
Remettez les accessoires et les supports de
grille en place.
Modification de l'heure
Vous ne pouvez régler l'heure que si le four est
éteint.
Réglage de l'heure
Après le premier branchement à l'alimentation
secteur, tous les symboles de l'affichage
apparaissent pendant quelques secondes.
Pendant les secondes suivantes, l'affichage
montre la version du logiciel utilisée.
Après extinction de la version du logiciel,
« 12:00 » sont affichés. "« 12 » clignote.
1. Appuyez sur
heures.
ou
et
pour régler les
pour confirmer.
2. Appuyez sur la touche
Cette action n'est nécessaire que pour le
premier réglage de l'heure. Par la suite, la
nouvelle heure sera automatiquement
sauvegardée au bout de 5 secondes.
L'affichage indique
"« 00 » clignote.
3. Appuyez sur
minutes.
et l'heure réglée.
ou
pour régler les
4. Appuyez sur la touche
pour confirmer.
Cette action n'est nécessaire que pour le
premier réglage de l'heure. Par la suite, la
Appuyez sur
.
clignotent sur
L'heure réglée et le symbole
l'affichage.
Pour régler l'heure, reportez-vous au chapitre
« Réglage de l'heure ».
Préchauffage
Préchauffez le four à vide afin de faire brûler les
résidus de graisse.
et la
1. Sélectionnez la fonction
température maximale.
2. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant 1 heure.
3. Sélectionnez la fonction
et la
température maximale.
4. Laissez l'appareil fonctionner pendant
15 minutes.
Les accessoires peuvent chauffer plus que
d'habitude. Une odeur et de la fumée peuvent
s'échapper de l'appareil. C'est normal. Assurezvous qu'il y ait une ventilation suffisante dans la
pièce.
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Manettes rétractables
Pour utiliser l'appareil, appuyez sur la manette
de commande. La manette de commande sort
de son logement.
Activation et désactivation de l'appareil
Selon le modèle de votre
appareil, s'il dispose de
symboles, d'indicateurs ou de
voyants de manette :
• L'indicateur s'allume lorsque le
four monte en température.
• Le voyant s'allume lorsque
l'appareil est en marche.
• Le symbole indique si la manette
contrôle les fonctions du four ou
la température.
1. Tournez la manette des fonctions du four
pour sélectionner une fonction.
2. Tournez la manette du thermostat pour
sélectionner la température souhaitée.
32
www.zanussi.com
3. Pour éteindre l'appareil, tournez les
manettes des fonctions du four et celle de
température en position ARRET.
Fonctions du four
Fonction du four
Utilisation
L'appareil est éteint
L'appareil est éteint.
Chaleur tournante
Pour faire cuire sur 3 niveaux en même temps et pour déshydrater des aliments.Diminuez les températures de 20 à 40 °C
par rapport à la Convection naturelle.
Convection naturelle
Pour cuire et rôtir des aliments sur 1 seul niveau.
Gril
Pour faire griller des aliments peu épais et du pain.
Gril fort
Pour griller des aliments peu épais en grandes quantités et pour
griller du pain.
Turbo gril
Pour rôtir de grosses pièces de viande ou de la volaille sur un
seul niveau. Également pour gratiner et faire dorer.
Sole pulsée
Pour cuire des aliments sur un seul niveau et leur donner un brunissement plus intense et une pâte bien croustillante. Diminuez
les températures de 20 à 40 °C par rapport à la Convection naturelle.
Viande
Pour cuire des rôtis très tendres et juteux.
Maintien au chaud
Pour maintenir des aliments au chaud.
Décongélation
Pour décongeler des plats surgelés.
Pyrolyse
Pour activer le nettoyage par pyrolyse automatique du four.
Cette fonction permet de brûler les salissures résiduelles à l'intérieur du four.
www.zanussi.com
33
Affichage
A
G
B
F
E
C
D
A) Minuterie
B) Voyant de chauffe et de chaleur résiduelle
C) Bac à eau (sur certains modèles
uniquement)
D) Sonde à viande (sur certains modèles
uniquement)
E) Verrouillage de la porte (sur certains
modèles uniquement)
F) Heures/minutes
G) Fonctions de l'horloge
Touches
Touche
Fonction
Description
MOINS
Pour régler l'heure.
HORLOGE
Pour régler une fonction de l'horloge.
PLUS
Pour régler l'heure.
Indicateur de chauffe
Lorsque vous activez une fonction du four, les
segments s'affichent un à un
indiquent l'augmentation ou la diminution de la
température du four.
. Les barres
Fonctions de l'horloge
Tableau des fonctions de l'horloge
34
Fonction de l'horloge
Utilisation
HEURE
Pour régler, modifier ou vérifier l'heure. Reportez-vous au chapitre « Réglage de l'heure ».
MINUTEUR
Utilisez cette fonction pour régler un compte à rebours (max.
23 heures 59 minutes). Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez régler le MINUTEUR à
tout moment, même lorsque l'appareil est éteint.
DURÉE
Pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil. Ne l'utilisez
que si une fonction du four est réglée.
FIN
Pour régler l'heure à laquelle l'appareil s'éteint. Ne l'utilisez que si
une fonction du four est réglée. Vous pouvez utiliser les fonctions Durée et Fin simultanément (Départ différé) si vous souhaitez que l'appareil s'allume et s'éteigne automatiquement plus
tard.
www.zanussi.com
2. Appuyez sur
ou
pour régler le
MINUTEUR.
Réglez d'abord les secondes, puis les
minutes et enfin les heures.
Au départ, le temps est calculé en minutes
et en secondes. Lorsque vous réglez une
durée supérieure à 60 minutes, le symbole
Appuyez sur
à plusieurs reprises
pour passer d'une fonction de
l'horloge à une autre.
Pour confirmer les réglages des
fonctions de l'horloge, appuyez sur
ou attendez 5 secondes pour
une confirmation automatique.
Réglage de la DURÉE ou de la FIN
1. Appuyez sur
à plusieurs reprises jusqu'à
ce que l'affichage indique
ou
ou
.
clignote sur l'affichage.
ou
2. Appuyez sur
valeurs, puis sur
Pour la Durée
pour régler les
pour confirmer.
réglez d'abord les minutes
puis les heures ; pour la Fin
réglez d'abord
les heures puis les minutes.
Un signal sonore retentit pendant 2 minutes une
fois la durée définie écoulée. Le symbole
ou
et le réglage de l'heure clignotent sur
l'affichage. Le four s'arrête.
3. Tournez la manette de sélection des
fonctions du four sur la position Arrêt.
4. Appuyez sur n'importe quelle touche ou
ouvrez la porte du four pour arrêter le signal
sonore.
Si vous appuyez sur
pendant le
réglage des heures de la DURÉE
, l'appareil passe au réglage de
la fonction FIN
.
Réglage du MINUTEUR
1. Appuyez sur
à plusieurs reprises jusqu'à
s'affiche.
L'appareil calcule la durée en heures et minutes.
3. Le MINUTEUR démarre automatiquement
au bout de 5 secondes.
Au bout de 90 % du temps défini, un signal
sonore retentit.
4. Lorsque la durée réglée s'est écoulée, un
signal sonore retentit pendant deux minutes.
"« 00:00 » et clignotent sur l'affichage.
Appuyez sur n'importe quelle touche ou
ouvrez la porte du four pour arrêter le signal
sonore.
Si vous réglez le MINUTEUR alors
que la fonction DURÉE ou FIN est
activée, le symbole
s'affiche.
Minuteur de durée de fonctionnement
Utilisez le minuteur de durée de fonctionnement
pour contrôler la durée de fonctionnement du
four. Il se met en fonctionnement dès que le
four commence à chauffer.
Pour réinitialiser le minuteur de durée de
fonctionnement, appuyez sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées. Le minuteur
redémarre.
Le minuteur de durée de
fonctionnement ne peut pas être
utilisé avec les fonctions : Durée
, Fin
.
et « 00 » clignotent sur
ce que
l'affichage.
Fonctions supplémentaires
Utilisation de la Sécurité enfants
La fonction Sécurité enfants permet d'éviter une
utilisation involontaire de l'appareil.
Si la fonction Pyrolyse est en cours,
la porte est verrouillée.
SAFE s'allume sur l'affichage
lorsque vous tournez une manette
ou appuyez sur une touche.
1. Ne sélectionnez aucune fonction du four.
www.zanussi.com
35
2. Appuyez simultanément sur les touches
et
et maintenez-les enfoncées pendant
au moins 2 secondes.
Un signal sonore retentit. SAFE s'affiche.
Pour désactiver la Sécurité enfants, répétez
l'étape 2.
Voyant de chaleur résiduelle
Lorsque que vous éteignez l'appareil, le voyant
de chaleur résiduelle
s'allume si la
température à l'intérieur du four est supérieure à
40 °C. Tournez la manette du thermostat vers la
gauche ou la droite pour que la température du
four s'affiche.
Arrêt automatique
Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'éteint
automatiquement au bout d'un certain temps si
une fonction du four est en cours et que vous
ne modifiez aucun réglage.
Température (°C)
Arrêt automatique
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
Température (°C)
250 - Maximum
Arrêt automatique
(h)
3
Après un arrêt automatique, appuyez sur une
touche pour faire de nouveau fonctionner
l'appareil.
L'arrêt automatique ne fonctionne
pas avec les fonctions : Éclairage,
Durée, Fin.
Ventilateur de refroidissement
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur de
refroidissement se met automatiquement en
marche pour refroidir les surfaces de l'appareil.
Si vous éteignez l'appareil, le ventilateur de
refroidissement continue à fonctionner jusqu'à
ce que l'appareil refroidisse.
Thermostat de sécurité
Un mauvais fonctionnement de l'appareil ou des
composants défectueux peuvent causer une
surchauffe dangereuse. Pour éviter cela, le four
dispose d'un thermostat de sécurité
interrompant l'alimentation électrique. Le four se
remet automatiquement en fonctionnement
lorsque la température baisse.
Conseils
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis
uniquement à titre indicatif. Ils
varient en fonction des recettes ainsi
que de la qualité et de la quantité
des ingrédients utilisés.
Informations générales
•
•
36
L'appareil dispose de cinq niveaux de grille.
Comptez les niveaux de grille à partir du bas
de l'appareil.
L'appareil est doté d'un système spécial qui
permet à l'air de circuler et qui recycle
perpétuellement la vapeur. Dans cet
environnement, ce système permet de
cuisiner des plats tout en maintenant ceux-ci
•
•
•
tendres à l'intérieur et croquants à l'extérieur.
Le temps de cuisson et la consommation
énergétique sont donc réduits au minimum.
De l'humidité peut se déposer dans
l'enceinte du four ou sur les vitres de la
porte. C'est normal. Veillez à reculer un peu
lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil en
fonctionnement. Pour diminuer la
condensation, faites fonctionner l'appareil
10 minutes avant d'enfourner vos aliments.
Essuyez la vapeur après chaque utilisation
de l'appareil.
Ne placez jamais d'aluminium ou tout autre
ustensile, plat et accessoire directement en
contact avec la sole de votre four. Cela
entraînerait une détérioration de l'émail et
modifierait les résultats de cuisson.
www.zanussi.com
Cuisson de gâteaux
•
•
N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
Si vous utilisez deux plateaux de cuisson en
même temps, laissez un niveau libre entre
les deux.
Cuisson de viande et de poisson
•
•
•
Pour les aliments très gras, utilisez un plat à
rôtir pour éviter de salir le four de manière
irréversible.
Avant de couper la viande, laissez-la reposer
pendant environ 15 minutes afin d'éviter que
le jus ne s'écoule.
Pour éviter qu'une trop grande quantité de
fumée ne se forme dans le four, ajoutez de
l'eau dans le plat à rôtir. Pour éviter que la
fumée ne se condense, ajoutez à nouveau
de l'eau dans le plat à rôtir à chaque fois qu'il
n'en contient plus.
Temps de cuisson
Le temps de cuisson varie selon le type
d'aliment, sa consistance et son volume.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque vous
cuisinez. Ainsi, vous trouverez les meilleurs
réglages (fonction, temps de cuisson, etc.) pour
vos ustensiles, vos recettes et les quantités
lorsque vous utiliserez l'appareil.
Tableau de rôtissage et de cuisson des gâteaux
Gâteaux
Mets
Cuisson traditionnelle
Véritable multichaleur
tournante
Température (°C)
Température (°C)
Niveau
Durée
(min)
Commentaires
Niveau
Pâtes à gâteaux
170
2
160
3 (2 et 4)
45 - 60
Dans un
moule à gâteau
Pâte sablée
170
2
160
3 (2 et 4)
20 - 30
Dans un
moule à gâteau
Gâteau au
fromage
170
1
165
2
80 - 100
Dans un
moule à gâteau de 26
cm
Tarte aux
170
2
160
2 (gauche et
droit)
80 - 100
Dans deux
moules à gâteau de
20 cm sur
une grille
métallique
175
3
150
2
60 - 80
Sur un plateau de cuisson
pommes1)
Strudel
www.zanussi.com
37
Mets
Cuisson traditionnelle
Véritable multichaleur
tournante
Température (°C)
Température (°C)
Niveau
Durée
(min)
Commentaires
Niveau
Tarte à la
confiture
170
2
165
2 (gauche et
droit)
30 - 40
Dans un
moule à gâteau de 26
cm
Génoise/
Gâteau Savoie
170
2
150
2
40 - 50
Dans un
moule à gâteau de 26
cm
Gâteau de
Noël/Cake
160
2
150
2
90 - 120
Dans un
moule à gâteau de 20
cm
175
1
160
2
50 - 60
Dans un
moule à pain
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Sur un plateau de cuisson
-
-
140 - 150
2 et 4
25 - 35
Sur un plateau de cuisson
-
-
140 - 150
1, 3 et 5
30 - 45
Sur un plateau de cuisson
Biscuits/
140
Tresses feuilletées - sur
un seul niveau
3
140 - 150
3
25 - 45
Sur un plateau de cuisson
Biscuits/
Tresses feuilletées - sur
deux niveaux
-
140 - 150
2 et 4
35 - 40
Sur un plateau de cuisson
aux fruits1)
Gâteau aux
prunes1)
Petits gâteaux - sur
un seul niveau1)
Petits gâteaux - sur
deux niveaux
1)
Petits gâteaux - sur
trois niveaux
1)
38
www.zanussi.com
Mets
Cuisson traditionnelle
Véritable multichaleur
tournante
Température (°C)
Température (°C)
Niveau
Durée
(min)
Commentaires
Niveau
Biscuits/
Tresses feuilletées - sur
trois niveaux
-
140 - 150
1, 3 et 5
35 - 45
Sur un plateau de cuisson
Meringues sur un seul
niveau
120
3
120
3
80 - 100
Sur un plateau de cuisson
Meringues sur deux ni-
-
-
120
2 et 4
80 - 100
Sur un plateau de cuisson
Petits pains1) 190
3
190
3
12 - 20
Sur un plateau de cuisson
Éclairs - sur
un seul niveau
190
3
170
3
25 - 35
Sur un plateau de cuisson
Éclairs - sur
deux niveaux
-
-
170
2 et 4
35 - 45
Sur un plateau de cuisson
Tourtes
180
2
170
2
45 - 70
Dans un
moule à gâteau de 20
cm
Cake aux
fruits
160
1
150
2
110 - 120
Dans un
moule à gâteau de 24
cm
Gâteau à
170
1
160
2 (gauche et
droit)
30 - 50
Dans un
moule à gâteau de 20
cm
veaux1)
étages1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
www.zanussi.com
39
Pain et pizza
Mets
Cuisson traditionnelle
Véritable multichaleur
tournante
Température (°C)
Température (°C)
Niveau
Durée
(min)
Commentaires
Niveau
Pain blanc1)
190
1
190
1
60 - 70
1 à 2 pièces,
500 g par
pièce
Pain de seigle
190
1
180
1
30 - 45
Dans un
moule à pain
Petits pains1) 190
2
180
2 (2 et 4)
25 - 40
6 à 8 petits
pains sur un
plateau de
cuisson
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Sur un plateau de cuisson ou un
plat à rôtir
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
Sur un plateau de cuisson
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Préparations à base d'œufs
Mets
Gratin de
pâtes
Cuisson traditionnelle
Véritable multichaleur
tournante
Température (°C)
Température (°C)
Niveau
Durée
(min)
Commentaires
Niveau
200
2
180
2
40 - 50
Dans un
moule
Gratin aux lé- 200
gumes
2
175
2
45 - 60
Dans un
moule
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
Dans un
moule
Lasagnes1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Dans un
moule
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Dans un
moule
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
40
www.zanussi.com
Viande
Mets
Cuisson traditionnelle
Véritable multichaleur
tournante
Température (°C)
Température (°C)
Niveau
Durée
(min)
Commentaires
Niveau
Viande de
bœuf
200
2
190
2
50 - 70
Sur une grille
métallique
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Sur une grille
métallique
Veau
190
2
175
2
90 - 120
Sur une grille
métallique
Rôti de
bœuf, saignant
210
2
200
2
50 - 60
Sur une grille
métallique
Rôti de
bœuf, cuit à
point
210
2
200
2
60 - 70
Sur une grille
métallique
Rôti de
bœuf, bien
cuit
210
2
200
2
70 - 75
Sur une grille
métallique
Épaule de
porc
180
2
170
2
120 - 150
Avec couenne
Jarret de
porc
180
2
160
2
100 - 120
2 morceaux
Agneau
190
2
175
2
110 - 130
Gigot
Poulet
220
2
200
2
70 - 85
Entier
Turquie
180
2
160
2
210 - 240
Entier
Canard
175
2
220
2
120 - 150
Entier
Oie
175
2
160
1
150 - 200
Entier
Lapin
190
2
175
2
60 - 80
En morceaux
Lièvre
190
2
175
2
150 - 200
En morceaux
Faisan
190
2
175
2
90 - 120
Entier
www.zanussi.com
41
Poisson
Mets
Cuisson traditionnelle
Véritable multichaleur
tournante
Température (°C)
Température (°C)
Niveau
Durée
(min)
Commentaires
Niveau
Truite/daurade
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 poissons
Thon/
saumon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filets
Gril
Préchauffez votre four à vide
pendant 3 minutes avant la cuisson.
Mets
Quantité
Morceaux
Température (°C)
(g)
Durée (min)
1er côté
Niveau
2ème
face
Filet de bœuf 4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Steaks de
bœuf
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Saucisses
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Côtelettes
de porc
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Poulet
(coupé en
deux)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Brochettes
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Escalope de
poulet
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Steak haché
6
600
max.
20 - 30
-
4
Filet de pois- 4
son
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Sandwiches
toastés
4-6
-
max.
5-7
-
4
Toasts
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
42
www.zanussi.com
Turbo gril
Viande de bœuf
Mets
Quantité
Rôti ou filet de bœuf
saignant1)
Rôti ou filet de bœuf à
point1)
Rôti ou filet de bœuf
bien
cuit1)
Température
(°C)
Durée (min)
Niveau
Par cm d’épaisseur
190 - 200
5-6
1 ou 2
Par cm d’épaisseur
180 - 190
6-8
1 ou 2
Par cm d’épaisseur
170 - 180
8 - 10
1 ou 2
1) Préchauffer le four.
Porc
Mets
Quantité (kg)
Température
(°C)
Durée (min)
Niveau
Épaule, collier, jambon
à l'os
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ou 2
Côtelette, côte levée
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ou 2
Pâté à la viande
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ou 2
Jarret de porc (précuit) 0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 ou 2
Veau
Mets
Quantité (kg)
Température
(°C)
Durée (min)
Niveau
Rôti de veau
1
160 - 180
90 - 120
1 ou 2
Jarret
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 ou 2
Agneau
Mets
Quantité (kg)
Température
(°C)
Durée (min)
Niveau
Gigot d'agneau, rô- 1 - 1.5
ti d'agneau
150 - 170
100 - 120
1 ou 2
Selle d’agneau
160 - 180
40 - 60
1 ou 2
1 - 1.5
www.zanussi.com
43
Volaille
Mets
Quantité (kg)
Température
(°C)
Durée (min)
Niveau
Morceaux de volaille
0,2 - 0,25 chacun
200 - 220
30 - 50
1 ou 2
Demi-poulet
0,4 - 0,5 chacun
190 - 210
35 - 50
1 ou 2
Volaille, poularde
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ou 2
Canard
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ou 2
Oie
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ou 2
Dinde
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ou 2
Dinde
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ou 2
Poisson
Mets
Poisson entier
Quantité (kg)
1 - 1.5
Température
(°C)
210 - 220
Durée (min)
40 - 60
Niveau
1 ou 2
Décongélation
Mets
Quantité
(g)
Durée de
décongélation (min)
Décongélation
complémentaire
(min)
Commentaires
Poulet
1000
100 - 140
20 - 30
Placez le poulet sur une
sous-tasse retournée, posée
sur une grande assiette Retournez à la moitié du temps.
Viande
1000
100 - 140
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps.
Viande
500
90 - 120
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps.
Truite
150
25 - 35
10 - 15
-
Fraises
300
30 - 40
10 - 20
-
Beurre
250
30 - 40
10 - 15
-
Crème
2 x 200
80 - 100
10 - 15
La crème fraîche peut être
battue même si elle n'est pas
complètement décongelée.
Gâteau
1400
60
60
-
44
www.zanussi.com
Déshydratation - Chaleur tournante
•
•
déshydratation, ouvrez la porte et laissez
refroidir pendant une nuit pour terminer le
séchage.
Utilisez des plaques recouvertes de papier
sulfurisé.
Pour obtenir un meilleur résultat, arrêtez le
four à la moitié de la durée de
Légumes
Mets
Température
(°C)
Durée (h)
Niveau
1 position
2 positions
Haricots
60 - 70
6-8
3
1/4
Poivrons
60 - 70
5-6
3
1/4
Légumes pour pot- 60 - 70
age
5-6
3
1/4
Champignons
50 - 60
6-8
3
1/4
Fines herbes
40 - 50
2-3
3
1/4
Fruits
Mets
Température
(°C)
Durée (h)
Niveau
1 position
2 positions
Prunes
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Abricots
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Pommes, lamelles
60 - 70
6-8
3
1/4
Poires
60 - 70
6-9
3
1/4
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Remarques concernant l'entretien
•
•
•
•
Nettoyez la façade du four à l'aide d'une
éponge humide additionnée d'eau
savonneuse tiède.
Utilisez un produit courant destiné au
nettoyage des surfaces en métal.
Nettoyez l'intérieur de l'appareil après
chaque utilisation. L'accumulation de
graisses ou d'autres résidus alimentaires
peut provoquer un incendie. Ce risque est
élevé pour la lèchefrite.
En cas de salissures importantes, nettoyez à
l'aide d'un nettoyant pour four.
www.zanussi.com
•
•
Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires et séchez-les. Utilisez un chiffon
doux additionné d'eau savonneuse tiède.
Si vous avez des accessoires anti-adhérents,
ne les nettoyez pas avec des produits
agressifs, des objets pointus ni au lavevaisselle. Cela risque d'endommager le
revêtement anti-adhésif.
45
Appareils en acier inoxydable ou en
aluminium
Nettoyez la porte uniquement avec
une éponge humidifiée. Séchez-la
avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs
ou acides ni d'éponges métalliques
car ils peuvent endommager la
surface du four. Nettoyez le bandeau
de commande du four en observant
ces mêmes recommandations.
Retrait des supports de grille
Pour nettoyer le four, retirez les supports de
grille .
1
1. Retirer les plus grosses salissures à la main.
2. Nettoyez la partie intérieure de la porte à
l'eau chaude afin d'éviter que les résidus qui
s'y trouvent ne brûlent lors de la montée en
température.
3. Réglez la fonction Pyrolyse. Reportez-vous
au chapitre « Fonctions du four ».
4. Lorsque
sur
clignote, appuyez sur
Option
Réinstallez les supports de grille en répétant
cette procédure dans l'ordre inverse.
Pyrolyse
ATTENTION!
Retirez tous les accessoires et les
supports de grille amovibles.
Ne lancez pas la Pyrolyse si vous
n'avez pas correctement fermé la
porte du four. Sur certains modèles,
l'affichage indique « C3 » lorsque
cette erreur se produit.
AVERTISSEMENT!
L'appareil devient très chaud. Risque
de brûlure !
Description
P1
Si le four n'est
pas très sale.
Durée de la procédure : 1 h.
P2
Si vous ne pouvez pas retirer
les salissures
facilement. Durée de la procédure :
1 h 30 min.
2
1 Écartez l'avant du
2 Écartez l'arrière du
support de grille de la
support de grille de la
paroi latérale.
paroi latérale et
retirez le support.
ou
pour régler la procédure souhaitée :
2
1
46
ATTENTION!
Si d'autres appareils sont installés
dans sur le même meuble, ne les
utilisez pas en même temps que la
fonction Pyrolyse. Vous risqueriez
d'endommager l'appareil.
Vous pouvez utiliser la fonction Fin pour
différer le départ de la procédure de
nettoyage.
Au cours du nettoyage par pyrolyse,
l'éclairage du four est éteint.
5. Lorsque le four atteint la température
préprogrammée, la porte se verrouille. Le
et les barres indiquant la
symbole
chaleur apparaissent sur l'affichage jusqu'à
ce que la porte se déverrouille.
Pour arrêter le nettoyage par pyrolyse avant
qu'il ne s'achève, tournez la manette des
fonctions du four sur la position Arrêt.
6. Lorsque le nettoyage par pyrolyse est
terminé, l'heure s'affiche à nouveau. La
porte du four reste verrouillée.
7. Lorsque le four a refroidi, un signal sonore
retentit et la porte se déverrouille.
www.zanussi.com
Nettoyage conseillé
Pour vous rappeler qu'un nettoyage par
pyrolyse est nécessaire, PYR clignote pendant
10 secondes sur l'affichage à chaque fois que
vous allumez et éteignez l'appareil.
Le symbole « Nettoyage
conseillé » s'éteint :
• après la fin de la fonction de
nettoyage par pyrolyse.
• si vous appuyez simultanément
sur «
» et «
» tandis que
PYR clignote sur l'affichage.
Nettoyage de la porte du four
La porte du four est dotée de trois panneaux de
verre.Vous pouvez retirer la porte du four et les
panneaux de verre intérieurs pour les nettoyer.
3
4
3 Fermez la porte du
4 Déposez la porte sur
four à la première
une surface stable
position d'ouverture
recouverte d'un tissu
(mi-parcours). Tirez la
doux.
porte vers l'avant et
retirez-la de son
logement.
5
6
Si vous tentez d'extraire les
panneaux de verre sans avoir au
préalable retiré la porte du four,
celle-ci peut se refermer
brusquement.
ATTENTION!
N'utilisez pas l'appareil sans les
panneaux de verre.
1
2
90°
5 Désengagez le
système de
verrouillage pour
retirer les panneaux
de verre intérieurs.
6 Faites pivoter les
deux fixations de 90°
et retirez-les de leurs
logements.
7
1
1 Ouvrez
2 Soulevez et faites
complètement la
tourner les leviers sur
porte et saisissez les
les 2 charnières.
2 charnières de
porte.
2
7 Soulevez doucement
puis sortez les
panneaux de verre un
par un. Commencez
par le panneau
supérieur.
Nettoyez les panneaux de verre à l'eau
savonneuse. Séchez soigneusement les
panneaux de verre.
Une fois le nettoyage terminé, remettez les
panneaux de verre et la porte du four en place.
Suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre
inverse.
www.zanussi.com
47
Veillez à replacer les panneaux de verre (A et B)
dans le bon ordre.Le panneau du milieu (B) est
décoré d'un motif ornemental. La zone imprimée
doit faire face à l'intérieur de la porte. Après
l'installation, vérifiez que la surface du panneau
en verre (B) où se trouve la zone imprimée est
lisse au toucher (le relief doit être de l'autre
côté).
A
Remplacement de l'éclairage
Placez un chiffon au fond de la cavité de
l'appareil. Cela évitera d'endommager le
diffuseur de l'éclairage et la paroi du four.
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
Déconnectez le fusible avant de
remplacer l'ampoule.
L'éclairage et le diffuseur en verre
peuvent être très chauds.
B
ATTENTION!
Prenez toujours l'ampoule halogène
avec un chiffon pour éviter que des
résidus de graisse sur l'ampoule ne
prennent feu.
1. Éteignez l'appareil
2. Retirez les fusibles de la boîte à fusibles ou
coupez le disjoncteur.
Éclairage arrière
Veillez à installer correctement le panneau de
verre du milieu dans son logement.
1. Retirez le diffuseur en verre de l'ampoule en
le tournant vers la gauche.
2. Nettoyez-le.
3. Remplacez l'ampoule par une ampoule
adéquate résistant à une température de
300 °C.
4. Remettez en place le diffuseur en verre.
En cas d'anomalie de fonctionnement
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement ...
Problème
Le four ne chauffe pas.
48
Cause probable
Le four est éteint.
Solution
Mettez le four en marche.
www.zanussi.com
Problème
Cause probable
Solution
Le four ne chauffe pas.
L'horloge n'est pas réglée.
Réglez l’horloge.
Le four ne chauffe pas.
Les réglages nécessaires n'ont
pas été effectués.
Vérifiez que les réglages sont
corrects.
Le four ne chauffe pas.
La fonction d'arrêt automatique
est activée.
Reportez-vous à « Arrêt automatique ».
Le four ne chauffe pas.
La sécurité enfants est activée.
Reportez-vous à la section « Utilisation de la sécurité enfants ».
Le four ne chauffe pas.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien la
cause de l'anomalie. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est défectueux.
Remplacez l'éclairage.
La cuisson des aliments est trop
longue ou trop rapide.
La température est trop basse ou
trop élevée.
Ajustez la température si nécessaire. Suivez les conseils du manuel d'utilisation.
De la vapeur et de la condensaLe plat est resté trop longtemps
tion se forment sur les aliments et dans le four.
dans la cavité du four.
Ne laissez pas les plats dans le
four pendant plus de 15 à 20 minutes après la fin de la cuisson.
L'affichage indique « C3 ».
La fonction de nettoyage ne
fonctionne pas. Vous n'avez pas
entièrement fermé la porte du
four ou le verrouillage de la porte
est défectueux.
Fermez entièrement la porte.
L'affichage indique « F102 ».
•
•
•
•
Vous n'avez pas entièrement
fermé la porte.
Le verrouillage de la porte est
défectueux.
•
Un code d'erreur ne figurant pas
dans ce tableau s'affiche.
Une anomalie électrique est survenue.
•
•
www.zanussi.com
Fermez entièrement la porte.
Éteignez le four à l'aide du fusible de l'habitation ou du disjoncteur situé dans la boîte à
fusibles, puis allumez-le de
nouveau.
Si l'affichage indique de nouveau « F102 », contactez le
service après-vente.
Éteignez le four à l'aide du fusible de l'habitation ou du disjoncteur situé dans la boîte à
fusibles, puis allumez-le de
nouveau.
Si l'affichage indique de nouveau un code d'erreur, contactez le service après-vente.
49
Problème
L'appareil est allumé mais il ne
chauffe pas. Le ventilateur ne
fonctionne pas. L'affichage indique "Demo".
Cause probable
Le mode démo est activé.
Solution
1. Éteignez le four.
2. Appuyez sur la touche
et
maintenez-la enfoncée.
3. Lorsque le signal sonore retentit, tournez la manette des
fonctions du four sur la première fonction. "Demo"
clignote sur l'affichage.
4. Tournez la manette des fonctions du four sur la position
Arrêt.
5. Relâchez la touche
.
6. Tournez le thermostat vers la
droite et maintenez-le pendant trois secondes. Un signal
sonore retentit trois fois. Le
mode démo est désactivé.
Informations de maintenance
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou le service
après-vente.
plaque signalétique se trouve sur le cadre avant
de la cavité de l'appareil. Ne retirez pas la
plaque signalétique de l'appareil.
Les informations à fournir au service aprèsvente figurent sur la plaque signalétique. La
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Référence du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
Installation
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
50
www.zanussi.com
Fixation de l'appareil au meuble
Encastrement
548
A
114
16
20
600
21
558
min. 550
min. 560
B
589
594
573
594
5
3
Installation électrique
548
min. 550
558
114
16
20
590
21
min. 560
589
594
573
Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable si vous ne respectez
pas les précautions de sécurité du
chapitre « Consignes de sécurité ».
Cet appareil n'est fourni qu'avec un câble
d'alimentation.
Câble
594
5
3
Types de câbles compatibles pour l'installation
ou le remplacement : H07 RN-F, H05 RN-F,
H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
Pour la section du câble, consultez la puissance
totale sur la plaque signalétique et le tableau :
Puissance totale
(W)
Section du câble
(mm²)
maximum 1380
3 x 0,75
maximum 2300
3x1
maximum 3680
3 x 1,5
Le fil de masse (fil jaune/vert) doit faire 2 cm de
plus que les fils de phase et neutre (fils bleu et
marron).
www.zanussi.com
51
Caractéristiques techniques
Données techniques
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Rendement énergétique
Fiche produit et informations selon la norme UE 65-66/2014
Nom du fournisseur
Zanussi
Identification du modèle
ZOP37902XA
ZOP37902XE
ZOP37902XK
ZOP37902XV
Index d'efficacité énergétique
100.0
Classe d'efficacité énergétique
A
Consommation d'énergie avec charge standard, mode conventionnel
0.93 kWh/cycle
Consommation d'énergie avec charge standard, mode avec
ventilateur
0.85 kWh/cycle
Nombre de cavités
1
Source de chaleur
Électricité
Volume sonore
72 l
Type de four
Four encastré
Masse
ZOP37902XA
ZOP37902XE
ZOP37902XK
ZOP37902XV
EN 60350-1 - Appareils de cuisson
électroménagers - Partie 1 : Cuisinières, fours,
fours à vapeur et grils - Méthodes de mesure
des performances.
Économie d'énergie
Cet appareil est doté de caractéristiques qui
vous permettent d'économiser de l'énergie lors
de votre cuisine au quotidien.
•
52
Conseils généraux
– Assurez-vous que la porte du four est
correctement fermée quand l'appareil
est en marche et maintenez-la fermée
autant que possible pendant la cuisson.
34.0 kg
33.9 kg
34.6 kg
35.0 kg
– Utilisez des plats en métal pour
améliorer l'économie d'énergie.
– Si possible, placez les aliments à
l'intérieur du four sans les réchauffer.
– Pour une durée de cuisson supérieure à
30 minutes, diminuez la température du
four à 3-10 minutes minimum, selon la
durée de la cuisson, avant que le temps
de cuisson ne s'écoule. La chaleur
résiduelle à l'intérieur du four continuera
à cuire.
– Utilisez la chaleur résiduelle pour
réchauffer les autres aliments.
www.zanussi.com
•
•
Cuisson avec ventilateur - si possible,
utilisez les fonctions de cuisson avec le
ventilateur pour économiser de l'énergie.
Chaleur résiduelle
– Dans certaines fonctions du four, si un
programme avec une durée (durée, fin)
est activé et que le temps de cuisson
est supérieur à 30 minutes, les
résistances se désactiveront
automatiquement 10 % plus tôt. Le
•
ventilateur et l'éclairage continuent à
fonctionner.
Maintien des aliments au chaud - si
vous souhaitez utiliser la chaleur résiduelle
pour garder le plat chaud, sélectionnez la
température la plus basse possible.
L'affichage indique la température de la
chaleur résiduelle.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez
www.zanussi.com
53
*
54
www.zanussi.com
www.zanussi.com
55
867304402-B-432014
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising