Zanussi | ZOU651X | User manual | ZANUSSI ZOU651X User Manual

ZANUSSI ZOU651X User Manual
ZANUSSI
ELEKTRIČNA
RERNA
ZOU 342
ZOU 652
ZOU 661
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
Važne sigurnosne informacije
Ova upozorenja su data u interesu sigurnosti. MORATE ih pažljivo pročitati pre priključivanja ili
korišćenja uređaja.
nenamerno uključi.
Priključivanje
•
•
•
Obavezno je da sve potrebne operacije pri
u nju kaplje masnoća, kada pečete na roštilju ili kada
priključivanju izvede kvalifikovana ili kompetentna
pripremate meso. U posudu za skupljanje kapljanja
osoba, u skladu sa postojećim pravilima i
sipajte malo vode, da bi ste sprečili stvaranje dima i
propisima.
neprijatnih mirisa.
Opasno je menjati tehničke karakteristike ovog
•
uređaja na bilo koji način.
•
•
Kada sa uređaja skinete sav materijal za pakovanje,
•
biti čista. Zagorele naslage masnoća ili drugih
savršenom stanju. U slučaju bilo
hranljivih namirnica mogu prouzrokovati požar.
kakvih oštećenja, obratite se prodavcu Vašeg
•
električnog napajanja.
•
Predviđeno je da ovim uređajem rukuju odrasli, a
upotrebljavate rernu.
•
sa njom ili u njenoj blizini.
Dostupni delovi ovog uređaja nogu postati vreli za
struju
od
230
V.
400 V bez uzemljenja će uništiti rernu i grejnu
ploču, ako je ugrađena.
U toku
toku upotrebe
• Proizvođač se odriče svake odgovornosti ako nisu
Ovaj uređaj je namenjen samo za kuvanje jestivih
sprovedene sve sigurnosne mere.
namirnica i NE SME se upotrebljavati u bilo koje
druge svrhe.
Proverite da li su sva komandna dugmad u
Servis
isključenom položaju kada se uređaj ne upotrebljava.
•
Ni pod kojim okolnostima nemojte doći u iskušenje
Ukoliko uključujete bilo koji električni alat u utičnicu
da sami popravljate ovaj uređaj. Popravke, koje su
blizu ovog uređaja za kuvanje, pazite da električni
izvedene od strane neiskusnih osoba, mogu
kablovi ne dođu u kontakt sa njim i pazite da oni
prouzrokovati povrede i ozbiljne kvarove. Obratite
budu dovoljno daleko od zagrejanih delova uređaja.
se lokalnom ovlašćenom servisu. Uvek zahtevajte
Ako uređaj nije u redu, isključite ga iz električnog
originalne rezervne delove.
napajanja.
•
električnu
Eventualno priključivanje na višefaznu struju od
uređaja dok se on ne ohladi.
•
Predviđeno je da se ovaj uređaj priključi na
jednofaznu
vreme upotrebe. Decu treba DRŽATI DALJE od
•
Neki delovi uređaja su pokriveni plastičnim filmom za
zaštitu od udara. Uklonite ga pre nego što počnete da
SME dozvoliti da diraju komande rerne ili da se igraju
•
Pre nego što započnete bilo kakve radove na
čišćenju ili održavanju uređaja, isključite ga iz
deca samo pod nadzorom odraslih. Maloj deci se NE
•
Iz higijenskih i sigurnosnih razloga, rerna uvek mora
proverite da li ima oštećenja i da li je električni kabl u
Sigurnost dece
•
Kada vadite plehove iz rerne, uvek upotrebite rukavice
za rernu.
uređaja pre nego što nastavite sa priključivanjem.
•
Uvek postavite posudu za skupljanje kapljanja tako da
Nemojte u ili na ovom uređaju ostavljati posude sa
hranom, na primer sa masti ili uljem. Ovo može
prouzrokovati
oštećenja
ukoliko
se
uređaj
2
Sigurnosna uputstva
Informacije u vezi sa
Korak po korak uputstva za neku operaciju
zaštitom životne sredine
•
Saveti
Nakon priključivanja, obavezno odložite sav materijal
za pakovanje poštujući bezbednost i životnu sredinu.
•
Informacije o zaštiti životne sredine
Kada odlažete stari uređaj, onesposobite ga tako što
ćete mu odseći kabl.
Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim EU
Vrlo je važno da ova uputstva za upotrebu budu
propisima:
sačuvana sa uređajem, jer Vam mogu biti potrebna
-
u budućnosti. Ukoliko se ovaj uređaj proda ili
73/23 - 90/683 (Propis o niskonaponskim
uređajima);
preseli, proverite
proverite da li su uputstva za upotrebu
predata sa uređajem, kako bi se novi vlasnik
-
89/336 (Propis o elektromagnetnoj kompatibilnosti);
upoznao sa načinom funkcionisanja uređaja i sa
-
93/68 (opšti propisi)
i njihovim modifikacijama koje
svim bitnim upozorenjima.
su usledile.
Vodič za korišćenje uputstava
Proizvođač: ELECTROLUXZANUSSI S.p.A.
Viale Bologna, 298 47100
Sledeći simboli Vas vode kroz uputstva u tekstu:
FORLl (Italy)
3
Sadržaj
Za instalatera
Za korisnika
Tehnički podaci
10
Važne sigurnosne informacije
2
Priključivanje
10
Opis rerne
3
Električni priključak
11
Upravljanje
4
Kada se rerna priključuje prvi put
5
Upotreba rerne
6
Tabele kuvanja
7
Čišćenje i održavanje
8
Kada nešto ne radi ...
9
Tehnička pomoć
9
UREĐAJ ZA ZAŠTITU VRATA RERNE (modeli od
nerđajućeg čelika) Svi naši uređaji su u skladu sa
Evropskim sigurnosnim standardima. Ipak, kako bi
se obezbedio najviši stepen sigurnosti i kako bi se
sprečila mogućnost da mala deca budu izložena
vrelini kada uređaj radi, može se montirati
specijalni uređaj za zaštitu vrata rerne. Ovaj uređaj
se može nabaviti u ovlašćenim servisima i označen
je kodnim brojem (35791)
35791) i proizvodnim brojem koji
je dat na pločici sa podacima. Uputstva za
ugradnju se nalaze u pakovanju sa opremom..
Opis rerne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Komandna tabla
Komandno dugme za prednju desnu ringlu
Komandno dugme za zadnju desnu ringlu
Komandno dugme zadnju levu ringlu
Komandno dugme za prednju levu ringlu
Programator za vreme kraja kuvanja (samo mod.
ZOU 652)
Kontrolna lampica termostata rerne
4
Komandno dugme za termostat rerne
Kontrolna lampica rerne
Komandno dugme za funkcije rerne
Roštilj
Sijalica u rerni
Ventilator rerne
Pločica sa podacima
Rukovanje
Komandno dugme funkcija rerne
Komandno dugme funkcija rerne (slika 1) može imati sledeće
simbole i funkcije:
Pozicija isključenja
Svetlo u rerni
Uobičajeno kuvanje - Toplota dolazi od grejača na vrhu i na
dnu rerne, obezbeđujući ravnomerno zagrevanje cele
unutrašnjosti rerne.
Donji grejač - Toplota dolazi samo sa dna rerne.
Kuvanje sa ventilatorom - Ovo Vam omogućava da pečete
Slika 1
meso ili da pečete meso i testo istovremeno na bilo kojem
nivou, bez mešanja mirisa i ukusa.
Samo element roštilja - može se upotrebiti za pečenje na
roštilju.
Opcija odmrzavanja - Ova opcija je namenjena kao
pomoć pri odleđivanju zamrznute hrane.
Komandno dugme termostata (slika
(slika 2)
Okrenite komandno dugme termostata da bi ste izabrali temperature
između 50°C i 250°C (MAX).
Kontrolno svetlo termostata (°C)
Kada se temperatura rerne izabere, svetlo termostata se uključuje i
svetli sve dok toplota u rerni ne dostigne podešenu temperaturu;
nakon toga će se uključivati i isključivati sa termostatom, ukazujući
na to kako se održava temperatura.
Kontrolno svetlo rerne
Ono će se uključiti svaki put kada se neki grejni element podesi da
radi.
Sigurnosni termostat
Ova rerna je opremljena sigurnosnim termostatom. U slučaju kvara
glavnog termostata i posledičnog pregrevanja, sigurnosni uređaj će
zaustaviti snabdevanje rerne električnom energijom. Ukoliko se to
dogodi, obratite se lokalnom Zanussi ovlašćenom servisu. Ni pod kojim
okolnostima ne pokušavajte da sami popravite rernu.
Rashladni ventilator
ventilator za komande
Neki modeli rerni su opremljeni rashladnim ventilatorom, čija je namena
da rashlađuje prednju ploču, dugmeta i ručku na vratima rerne, tako da
su oni uvek hladni. Ovaj ventilator može raditi i nakon što se rerna
isključi, sve dok se ne dostigne normalna temperatura.
5
Slika 2
Komandna dugmad za ringle
Komandna dugmad za ringle (slika 3) se mogu naći na
komandnoj tabli ove rerne. Regulator energije ringli može
da se podesi pomoću komandnog dugmeta sa 7 pozicija:
0 = Isključenje
1 = Minimum
3 = Maksimum
Srednje pozicije daju povećanu toplotnu snagu.
Pažljivo nadgledajte kuvanje sa uljima ili
mastima, jer se ova vrsta hranljivih
namirnica može zapaliti kada se pregreje.
Programator
vremena
kuvanja (Mod. ZOU 652)
Slika 3
kraja
Ovaj uređaj (slika 4) omogućava da se rerna automatski
isključi kada programirano vreme istekne. Zvučni signal
će se čuti kada se kuvanje završi. Vreme trajanja
kuvanja se može podesiti maksimalno do 90 minuta.
Stavite hranu u rernu i okrenite komandno dugme
funkcija rerne i komandno dugme termostata na
potrebne
opcije.
Okrenite
dugme
tajmera
na
maksimalnu poziciju ("90"), a potom ga okrenite do
potrebnog vremena kuvanja. Kada vreme kuvanja
istekne, čuće se zvučni alarm i rerna će se automatski
isključiti. Okrenite dugme tajmera na poziciju
da bi
ste rernu podesili na ručno upravljanje.
Slika 4
Kada se rerna priključuje prvi put
Pre nego što prvi put kuvate u ovoj rerni, pažljivo
operite sav pribor za rernu.
Kada priključite rernu:
a) podesite dugme termostata na MAX (250);
b) okrenite komandno dugme funkcija rerne na
uobičajeno kuvanje (
);
c) pustite rernu da radi prazna približno 45 minuta;
d) otvorite prozor radi ventilacije.
U toku ovog procesa, može se osetiti neprijatan miris.
To je apsolutno normalno i prouzrokovano je
ostatcima iz procesa proizvodnje.Ponovite ovaj proces
za roštilj i funkciju kuvanja sa ventilatorom. Kada se
ove operacije završe, pustite rernu da se ohladi i
potom očistite unutrašnjost rerne mekom krpom, koju
prethodno potopite u toplu vodu sa sapunicom.
6
Slika 5
Kada otvarate rernu, uvek
na vratima rerne za njen
(slika 5).
hvatajte ručku
centralni deo
Upotreba rerne
•
Kada kuvate u rerni, njena vrata moraju biti
• Nemojte stavljati posude ili aluminijumsku foliju
zatvorena.
direktno na dno rerne. To može dovesti do
Uobičajeno kuvanje
Okrenite
komandno
odgovarajući simbol (
dugme
naglog porasta temperature, što može uticati na
funkcija
rerne
na
•
) i podesite dugme termostata
na potrebnu temperaturu.
Ukoliko Vam je potrebno više toplote sa vrha ili sa dna
rerne, okrenite komandno dugme funkcija rerne na
(samo donji grejač).
Kuvanje sa ventilatorom
Okrenite komandno dugme funkcija rerne na odgovarajući
simbol (
ili
) i podesite dugme termostata na
potrebnu temperaturu. Ventilator, koji se nalazi iza
zadnje ploče rerne, će cirkulisati zagrejani vazduh u
rerni.
Ukoliko treba da kuvate više od jednog jela u rerni sa
ventilatorom istovremeno, postavite posude sa jelom na
prvi i treći nivo od dna rerne (slika 6). Ako u rerni sa
ventilatorom kuvate samo jedno jelo, upotrebite nižu
poziciju, jer ćete tako dobiti bolje rezultate.
Pečenje na roštilju
Okrenite komandno dugme rerne na odgovarajući simbol
(
) i podesite dugme termostata na potrebnu
temperaturu.
Kada pečete na roštilju meso ili ribu, poprskajte ih sa
malo ulja i uvek ih stavite na rešetku rerne. Nivo, na koji
ćete postaviti rešetku, zavisi od debljine hrane.
Uvek postavite posudu za skupljanje kapljanja, u koju
ste sipali malo vode kako bi ste sprečili stvaranje dima
i neprijatnih mirisa, na najniži nivo.
Odmrzavanje
Okrenite komandno dugme rerne na odgovarajući signal
(u zavisnosti od modela:
termostata
na
isključenu
) i podesite dugme
poziciju
Temperatura unutar rerne može da dostigne
250°C. Uvek upotrebljavajte samo plehove i ostale
posude za pripremanje jela koje se mogu
upotrebljavati u rerni.
(simbol:
).
Ventilator rerne radi bez zagrevanja i cirkuliše
vazduh, koji je sobne temperature, unutar rerne.
7
performanse rerne i oštetiti emajl rerne.
Pažljivo nadgledajte kuvanje sa mastima ili uljima,
uljima
jer ove vrste hranljivih namirnica mogu
prouzrokovati požar, ukoliko se pregreju. Zbog
istog razloga, budite pažljivi i kada stavljate ili
vadite hranu iz rerne, vodeći računa da ni malo
masti ili ulja ne padne na dno rerne. Ako se to
dogodi, očistite rernu da bi ste sprečili stvaranje
neprijatnih mirisa ili dima.
Saveti za kuvanje ribe i
mesa
Saveti za pečenje na roštilju
Ako treba da pečete na roštilju meso ili ribu, stavite ih
direktno na rešetku nakon što ih poprskate sa malo ulja.
Kada upotrebljavate funkciju roštilja, toplota dolazi samo
od gornjeg grejača. Zbog toga morate odabrati nivo na
kom ćete kuvati u zavisnosti od debljine mesa ili ribe.
Uvek stavite posudu za skupljanje kapljanja, u koju ste
sipali malo vode, na nižu poziciju.
Meso možete staviti u posudu za kuvanje u rerni ili direktno
na rešetku rerne. U tom slučaju, obavezno stavite posudu
za skupljanje kapljanja, sa malo vode u njemu, na prvi nivo
od dna rerne. Ova posuda će sprečiti da masnoća padne i
istopi se na dnu rerne.
Za belo meso, živinu i ribu generalno, je potrebna
srednja temperatura kuvanja (između 150 °C i 175 °C).
Kada pripremate crveno meso (potamnelo spolja i blago
kuvano unutra), preporučujemo Vam više temperature
(između 200 °C i 250°C) i kratko vreme kuvanja.
Kuvanje sa ventilatorom
Saveti za pečenje testa
Za kolače je obično potrebna srednja temperatura
kuvanja, između 150 °C i 200 °C.
Preporučljivo je kratko predzagrevanje rerne (oko
10 minuta), kada spremate kolače ili testo. Kada
kuvanje počne, vrata rerne treba da budu
zatvorena u toku trajanja procesa kuvanja, a
rezultate kuvanja proveravajte kroz staklo na
vratima rerne.
Slika
Slika 6
8
Tabele kuvanja
Uobičajeno i kuvanje sa ventilatorom
Težina
Vrsta jela
(gr.)
Rerna sa ventilatorom
Uobičajeno kuvanje
Nivo
Kolači
Temp.
Temp.
Nivo
°C
Vreme
kuvanja
°C
minuti
Napomene
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
180
180
180
175
180
175
180
180
180
100
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
2
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
160
160
160
150
160
150
160
160
160
100
45-60
20-35
20- 30
60-80
40-60
60-80
45-60
15-25
10-20
90- 120
1000
500
Testo koje se mesi
Testo sa kvascem
Biskvitno testo
Kolač od putera,
Kolač od jabuka
Štrudla
Pita sa džemom
Kolačići
Keksi
Puslice
Hleb i pica
Beli hleb
Raženi hleb
1
2
200
200
2
2
175
175
45-60
30-45
1 komad
U kalupu za
500
250
Kifle
Pica
2
1
200
220
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
175
200
20- 35
20-35
hleb
8 kifli
U plehu za
2
2
2
2
200
200
200
200
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
2
175
175
175
175
40- 50
45-60
35-45
45-60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
220
200
200
200
175
175
200
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
175
175
175
200
175
175
175
160
160
175
50-70
100- 130
90- 120
50- 70
110- 130
60-80
210-240
120- 150
150-200
60-80
2
2
200
200
2 (1 i 3) *
2 (1 i 3) *
175
175
40-60
30-40
1000
1200
1000
1500
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1000
800
Nadevena pita
Pita od testenine
Pita sa povrćem
Otvorena pita
Lazanje
Meso
Govedina
Svinjetina
Teletina
Englesko goveđe
Jagnjetina
Pile
Ćurka
Patka
Guska
Zečetina
Riba
Cela
Fileti
9
pečenje kolača
Na rešetki
Na rešetki
Na rešetki
Na rešetki
But
Celo
Cela
Cela
Cela
U komadima
2 ribe
4 fileta
Roštilj
Vrsta jela
Količina
Koma
Bifteci
da
4
Šnicle
Kobasice
Pile (u komadima)
Ćevapi
Pile (grudi)
Paradajz
Riba (fileti)
Sendviči
Tost
4
8
6
4
4
8
4
4
4
Težina
Pečenje na roštilju
Nivo
Temp. °C
Vreme kuvanja
(minuti
minuti)
minuti
Donja
Gornja
strana
strana
800
4
max
10
8
600
500
800
700
400
500
400
—
—
4
4
3
4
4
4
4
4
4
max
max
max
max
max
max
max
max
max
12
10
30
12
13
12
8
8
2-3
8
6
20
10
10
—
6
—
1
10
Napomena:
Vreme
kuvanja
ne
obuhvata
i
vreme
predzagrevanja
rerne.
Preporučujemo
Vam
kratko
predzagrevanje
rerne (oko 10 minuta) pre
pečenja testa ili pice.
(*) Ako treba da pečete
više od jednog jela
istovremeno,
preporučujemo Vam da ta
jela stavite na nivoe
navede između zagrada.
Vremena data u tabeli
treba da prihvatite samo
kao
smernice.
Samo
iskustvom možete da
otkrijete najbolje opcije za
Vaše lične potrebe.
Čišćenje i održavanje
održavanje
Opšte čišćenje
•
Staklo na vratima rerne očistite samo sa toplom vodom i
mekom krpom.
Kada završite sa čišćenjem, vratite vrata na
mesto, sledeći gore opisanu proceduru u
obrnutom smeru.
Pre nego što preduzmete bilo kakve
radove
na
čišćenju
ili
održavanju
uređaja,
isključite
iz
električnog
napajanja i pustite ga da se ohladi.
Kada koristite sredstva za čišćenje u obliku spreja
spreja,
Ispravan rad rerne je obezbeđen zaptivkom, koja se
nalazi oko ivice unutrašnjosti rerne.
pazite da njima ne poprskate grejne elemente ili
Slika 9
senzor termostata.
•
• Nikad ne upotrebljavajte grube abrazive,
abrazive čeličnu vunu
ili sredstva za čišćenje sa izbeljivačem,
izbeljivačem jer oni mogu
da oštete emajl i staklo na vratima rerne.
S vremena na vreme proverite
proverite stanje zaptivke.
Ako je potrebno, očistite je bez upotrebe
abrazivnih sredstava za čišćenje.
•
Unutrašnjost rerne
Emajliranu unutrašnjost rerne je najbolje čistiti dok je rerna
još topla. Preporučuje se da se rerna obriše mekom
krpom potopljenom u toplu vodu sa sapunicom posle
svake upotrebe. Ipak, s vremena na vreme je potrebno
temeljno očistiti rernu uz pomoć odgovarajućeg sredstva
za čišćenje rerne. U slučaju posebno teških mrlja, možete
upotrebiti sredstva za čišćenje nerđajućeg metala ili malo
zagrejanog sirćeta.
Ako kuvate voće, pregrejana prirodna voćna
kiselina može da se iscedi i padne na emajl
rerne, pri čemu napravi mrlje koje se teško
otklanjaju. To može uticati na sjaj emajla, ali ne
utiče na performanse rerne. Da bi ste izbegli
mogućnost da ove mrlje budu zapečene prilikom
sledeće upotrebe rerne, pažljivo očistite rernu
posle svakog kuvanja voća.
Ukoliko je zaptivka oštećena,
oštećena obratite se lokalnom
ovlašćenom servisu. Nemojte upotrebljavati rernu
dok ne zamenite zaptivku.
Slika 7
Vrata rerne i njena zaptivka
Pre nego što počnete da čistite vrata rerne,
savetujemo Vam da ih skinete sa rerne.
Postupite na sledeći način:
a) potpuno otvorite vrata rerne;
b) pronađite šarke koje povezuju vrata sa rernom
(slika 8);
Slika 8
c) odbravite i okrenite male poluge koje se nalaze na
dvema šarkama (slika 8);
d) uhvatite vrata za njihovu levu i desnu stranu i polako
ih pomerajte ka rerni sve dok ne budu do pola
zatvorena;
e) nežno skinite vrata rerne sa njihovog mesta (slika
8);
f) stavite ih na stabilnu površinu.
11
d) tip priključka: E 14.
Da bi ste zamenili sijalicu, postupite na sledeći način
(slika 7):
a) gurnite i okrenite stakleni zaštitnik u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke na satu;
b) skinite pregorelu sijalicu;
c) zamenite je sa novom;
d) vratite stakleni zaštitnik na mesto;
e) uključite električno napajanje.
Zamena sijalice u rerni
Pre nego što počnete sa ovom operacijom,
proverite da li je električno napajanje
isključeno.
Sijalica za rernu treba da ima sledeće karakteristike:
a) otpornost na temperature od 300 °C;
b) električni napon i frekvenciju: 230 V - 50 Hz;
c) električnu snagu: 25 W;
12
• Potom nežno povucite roštiljski element na dole, da bi
ste omogućili pristup tavanici rerne.
• Očistite tavanicu rerne odgovarajućim sredstvom za
čišćenje i obrišite je da bude suva pre nego što
vratite viseći roštiljski element na mesto.
• Nežno gurnite roštiljski element na mesto i dobro ga
učvrstite zavrtnjevima koji ga drže.
Okačeni roštilj
Neki modeli imaju viseći grejni element, koji Vam
omogućava da lako očistite tavanicu rerne.
Pre nego što započnete ovu proceduru,
proverite da li je rerna hladna i da li je
isključena iz električnog napajanja.
•
Proverite da li su zavrtnjevi koji drže roštiljski
element dobro pričvršćeni, kako bi ste izbegli
mogućnost da on padne prilikom upotrebe.
Odvrnite zavrtnjeve koji drže roštiljski element na
mestu (pogledajte sliku 9). Kada ovu operaciju
izvodite prvi put, savetujemo Vam da upotrebite
odvijač.
Kada nešto ne radi...
Ako uređaj ne radi korektno, pre nego što se obratite lokalnom ovlašćenom servisu proverite mogućnosti iz tabele koja
sledi.
SIMPTOM
• Rerna se ne uključuje.
REŠENJE
♦
Proverite da li su izabrane funkcija kuvanja i temperatura
♦
Proverite da li je rerna dobro priključena i da li je
utikač uključen u utičnicu ili da li je prekidač na
glavnom napajanju električnom energijom uključen.
♦
• Kontrolno svetlo rerne se ne uključuje.
♦
ili
Okrenite dugme termostata na temperaturu
ili
Okrenite komandno dugme funkcija rerne na
neku funkciju.
♦
Okrenite komandno dugme funkcija rerne na neku
funkciju
♦
Kupite novu sijalicu za rernu, raspitajte se kod lokalnog
ovlašćenog servisa, i zamenite je sledeći instrukcije koje
su date u ovoj brošuri.
• Potrebno je suviše vremena da bi se jelo
skuvali ili se jelo skuvalo suviše brzo.
♦
Pogledajte sadržaj ove brošure, posebno odeljak “Upotreba
rerne”.
• Para i kondenzacija su se skupile na hrani i
unutrašnjosti rerne.
♦
Hranu ne ostavljate u rerni duže od 15-20 minuta nakon
završetka kuvanja.
• Svetlo u rerni se ne uključuje.
ili
Tehnička pomoć
Ako i nakon provere navedenih mogućnosti iz
prethodnog poglavlja uređaj i dalje ne radi korektno,
obratite se lokalnom ovlašćenom servisu. Pri tom
morate navesti vrstu kvara, model uređaja (Mod.),
fabrički broj (Prod. No.) i serijski broj (Ser. No.), koji
su dati na pločici sa podacima.
13
Ova pločica se nalazi na prednjoj spoljnoj ivici
unutrašnjosti rerne.
Originalni rezervni delovi, koji su sertifikovani
od strane proizvođača ovog uređaja
i označeni ovim
simbolom, se mogu
nabaviti samo kod
ovlašćenog servisa ili u
ovlašćenim prodavnicama rezervnih delova.
Ove ugradne rerne mogu da se kombinuju sa
sledećim modelima grejnih ploča (230 V):
- Ugradna rerna: ZOU 342 - Grejna ploča: ZK 64
Ukupna max. snaga (rerna + ploča):
7.64 kW
- Ugradna rerna: ZOU 652 - Grejna ploča: ZK 64
Ukupna max. snaga (rerna
(rerna + ploča):
7.67 kW
- Ugradna rerna: ZOU 661 - Grejna ploče: ZK 630; ZK 640;
ZC6685
Ukupna max. snaga (rerna + ploča):
14
9.47 kW
- Stavite uređaj u udubljenje kuhinjskog elementa.
- Otvorite vrata rerne i pričvrstite rernu za kuhinjski
element sa četiri samourezujuća zavrtnja, koji odgovaraju
rupama koje se nalaze na ramu rerne (slika 10).
Kada priključujete električnu grejnu ploču iznad
rerne, električni priključak grejne ploče i električni
priključak rerne treba da budu izvedeni odvojeno iz
sigurnosnih razloga, a i kako bi omogućili lakše
izvlačenje rerne iz kuhinjskog elementa, ukoliko bude
bilo potrebno.
Tehnički podaci
Dimenzije udubljenja
Visina
59,1 cm
Širina
56,0 - 57,0 cm
Dubina
55,0 cm
Dimenzije unutrašnjosti rerne
10
Visina
32,5 cm
Širina
44,0 cm
Dubina
39,0 cm
Zapremina
55
I
Priključivanje
Sledeća uputstva su namenjena za kvalifikovanog
tehničara, kako bi mu ona omogućila da priključi uređaj
u skladu sa važećim pravilima. Ugradnja
Ugradnja i električni
priključak ovog uređaja treba da budu izvedeni samo
od strane ovlašćenog tehničara..
Ugradnja
Vrlo je važno da dimenzije i materijali okruženja
kuhinjskog elementa u koji će rerna biti ugrađena budu
korektni i da mogu da podnesu porast temperature.
Ispravno priključivanje ima cilj da obezbedi odgovarajuću
zaštitu od kontakta sa električnim delovima ili sa slabo
izolovanim funkcionalnim delovima.
Svi elementi koji treba da obezbede zaštitu treba da
budu tako pričvršćeni da se ne mogu skinuti bez
upotrebe nekog alata.
Savetujem o Vam da rernu ne priključujete blizu frižidera ili
zamrzivača, jer toplota može nepovoljno uticati na
performanse tih uređaja.
Dimenzije rerne
Dimenzije rerne su prikazane na slici 8.
Dimenzije udubljenja ispod
radne površine
Udubljenje mora imati dimenzije kao što je prikazano na
slici 9.
Pričvršćivanje rerne za
kuhinjski element
15
Snaga grejnih elemenata
Donji grejač
1000 W
Gornji grejač
800 W
Cela rerna (gornji+donji)
(1000 + 800)
Roštiljski grejni element
1800 W
1750 W
Uobičajen ventilator
30 W
Rashladni ventilator (samo kod mod.
ZOU 652-ZOU 661)
25 W
Sijalica u rerni
25 W
Maksimalna snaga (230V - 50Hz)
-ZOU 342:
1850W
- ZOU 652 / ZOU 661:
1870W
Napon
230/400 V 3N č 50 Hz
Emitovanje buke:
- ZOU 342:
- ZOU 652 / ZOU 661:
3 + 5 dB (∆)
46-48 dB (∆)
16
Električni priključak
Pre nego što priključite uređaj:
1) proverite da li glavni osigurač i električna instalacija u
domaćinstvu mogu da izdrže potrošnju rerne;
2) proverite da li je električno napajanje dobro
uzemljeno u skladu sa važećim pravilima;
3) proverite da li je utikač ili prekidač sa dva pola
upotrebljen za električni priključak lako dostupan
kada je uređaj ugrađen u element nameštaja.
Ovaj uređaj se isporučuje bez električnog kabla.
Potrebno je povezati odgovarajući električni kabl, koji
je u skladu sa karakteristikama električnog
snabdevanja. Samo kablovi sledećih tipova mogu da
se upotrebe: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 WF, H05 V2V2-F (T90), H05BB-F. Odgovarajući utikač,
koji može da izdrži potrošnju navedenu na pločici sa
podacima, treba da se spoji sa električnim kablom.
Utikač treba da se uključi u odgovarajuću utičnicu.
Ako uređaj priključujete direktno na električni sistem,
mora biti instaliran prekidač sa dva pola između uređaja i
električnog snabdevanja, sa minimalnim razmakom od 3
mm između kontakta prekidača i tipa koji odgovara
potrošnji i koji je u skladu sa važećim pravilima. Žica za
uzemljenje ne sme biti prekinuta prekidačem sa dva pola.
Električni kabl treba da bude tako postavljen da ni
jedan njegov deo ne dostigne temperaturu 50 °C višu
od sobne temperature.
Nakon što se priključivanje izvrši, testirajte grejne
elemente oko 3 minuta.
Povezivanje sa priključnim blokom
Ovaj uređaj ima priključni blok sa 6 polova (slika 11),
podešen da radi na trofaznu struju od 400 V sa neutralnom
(nula) žicom. Da bi ste adaptirali priključni blok na
različita snabdevanja električnom energijom, priključak
izvedite na način prikazan na slici 12. Žica za
uzemljenje mora biti povezana sa terminalom
označenim sa
. Kada se priključivanje izvrši,
pričvrstite električni kabl u stegu za kabl.
Slika 11
Električni priključak sa grejnom
pločom za kuvanje
Ova rerna može biti povezana sa grejnim pločama za
kuvanje navedenim u odeljku “Tehnička pomoć”.
Utikač za priključivanje grejne ploče za kuvanje se
nalazi na vrhu kućišta rerne. Grejne ploče se
isporučuju zajedno sa priključnim kablovima za ringle
ili zone kuvanja i kablom za uzemljenje; ti kablovi su
delovi konektora za uključivanje. Priključivanje grejne
ploče za kuvanje na rernu se izvodi tako što se ovi
konektori uključe u odgovarajuću utičnicu rerne.
Izgled priključka utikač - u - utičnicu je takav da
sprečava moguća pogrešna priključivanja.
Slika 12
Proizvođač se odriče svake odgovornosti
ako nisu preduzete sve sigurnosne mere.
17
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising