Zanussi | ZOU443X | User manual | ZANUSSI ZOU443X User Manual

ZANUSSI ZOU443X User Manual
INTEGREERITAV
ELEKTRIAHI
ZOU 443
KASUTUSJUHEND
Oluline ohutusalane informatsioon
Alljärgnevad juhised on antud kasutaja ja tema kaaselanike ohutuse tagamiseks.
Palun lugege need enne seadme paigaldamist ja/või kasutuselevõttu hoolikalt läbi.
Paigaldus
• Kõik elektriahju paigaldus- ja ühendustööd peab
sooritama kvalifitseeritud spetsialist vastavalt
kehtivatele eeskirjadele ja määrustele.
• Ka kõik ahju paigaldamiseks vajalikud teisendused
elektrisüsteemis tuleb lasta teostada vastava
kvalifikatsiooniga spetsialistil.
• Ühendades mistahes elektriseadme ahju lähedal
paiknevasse seinakontakti, veenduge selles, et
voolujuhtmed vastu ahju kuumenenud pindu ei
puutuks ega ahjuukse vahele ei jääks.
• Veenduge selles, et seade ei seisaks voolujuhtme
peal.
Laste ohutus
• Käesolev seade on mõeldud kasutamiseks
täiskasvanutele. Ärge lubage lastel elektriahju ilma
järelevalveta kasutada või sellega mängida.
• Ahju kasutamisel ärge lubage lapsi selle
lähedusse. Ka peale seadme väljalülitamist on
ahjuuks veel tükk aega kuum.
Kasutamise ajal
• Elektriahju spetsifikatsioone on ohtlik ükskõik
missugusel viisil muuta.
• Grillis või praeahjus toitu valmistades koguge
nõrguv rasv madalasse tulekindlasse anumasse,
millesse on valatud pisut vett; nii väldite nõrguva
rasva kõrbemist ja suitsu tekkimist.
• Kuumi panne või ahjuvorme ahjust välja võttes
kasutage alati pajakindaid.
• Ahjuuks ja teised seadmeosad kuumenevad
küpsetamisel, praadimisel või grillimisel, seetõttu
tuleb lapsi toiduvalmistamise ajal seadmest
eemale hoida.
• Käesolev seade on mõeldud ainult toiduvalmistamiseks, seda ei tohi kasutada mingitel
muudel eesmärkidel.
• Kui kasutate elektriahjus toitu valmistades
fooliumi, vältige selle otsest kontakti ahju
põrandaga.
• Elektriahju puhastamisel olge ettevaatlik: mitte
kunagi ärge pihustage pesulahust küttekehadele
või termostaadile.
• Korrapärane puhastamine takistab pealispinna
materjali omaduste halvenemist. Aeg-ajalt tuleb
puhastada ka ahju katalüütilisi, isepuhastuvaid
siseseinu (sõltuvalt mudelist).
• Ühendage seade enne ahju puhastamist
elektrivõrgust lahti.
• Kui Te ahju enam ei kasuta, siis kontrollige, et
kõik juhtnupud oleksid väljalülitatud asendis.
• Käesolev seade on mõeldud ühendamiseks 230V
ühefaasilisse vooluvõrku. Kui ühendate ahju
mitmefaasilisse vooluvõrku (400V) maandusjuhet
kasutamata, toob see endaga kaasa seadme
kahjustumise.
2
Klienditeenindus
• Laske seadme hooldus- ja remonditöid teostada
ainult tootjafirma klienditeeninduses või tootja
poolt volitatud teeninduskeskuses. Nõudke üksnes
originaalvaruosade kasutamist.
• Mitte mingil juhul ärge püüdke seadet ise
parandada. Kogenematute isikute poolt teostatud
parandustööd
võivad
põhjustada
inimeste
vigastusi või seadme kahjustumist.
Seadme utiliseerimine
• Rikkis seade tuleb vooluvõrgust lahti ühendada, et
keegi seda kogemata ei kasutaks.
• Vana elektriahju utiliseerimisel ühendage see
vooluvõrgust lahti ja muutke nii toitejuhe kui ka
pistik kasutuskõlbmatuks. Nii takistate seadme
edaspidist väärkasutust.
Hoidke seadmega kaasasolev kasutusjuhend
tuleviku tarbeks alles. Kui müüte või annate
seadme kellelegi teisele või jätate selle ära
kolides
vanasse
korterisse,
siis
andke
kasutusjuhend kindlasti ahjuga kaasa, et ka uus
omanik saaks seadme funktsioonide ning
ohutusalase informatsiooniga tutvuda.
TOOTJA:
ELECTROLUX ZANUSSI S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Itaalia)
Kasutusjuhendis leiduvad viited
Ohutusjuhised
Samm-sammulised juhised
Nõuanded ja soovitused
Keskkonnaalane informatsioon
Käesolev seade vastab järgmistele Euroopa
Majandusühenduse direktiividele:
• 73/23 – 90/683 (madalpinge direktiiv);
• 89/336 (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv);
• 90/396 (gaasiseadmete direktiiv);
• 93/68 (parandusdirektiiv);
ja neile järgnenud muudatustele.
Sisukord
Juhised kasutajale
Juhised paigaldajale
Oluline ohutusalane informatsioon
2
Tehnilised andmed
10
Seadme kirjeldus
3
Paigaldamine
10
Seadme käsitsemine
4
Elektriühendus
11
Küpsetuskoha juhtnupp
5
Esmakordsel kasutamisel
5
Nõuandeid ja soovitusi ahju kasutamiseks
6
Küpsetus- ja grillimistabelid
7
Puhastamine ja hooldus
8
Klienditeenindus – originaalvaruosad
9
Häired seadme töös
9
AHJUUKSE KAITSESEADE (Kood: 35791 – ainult
roostevabast terasest mudelid): Loomulikult
vastavad
kõik
meie
seadmed
Euroopa
ohutusstandarditele. Ometi on selleks, et tagada
kõrgeim ohutustase ning kaitsta väikesi lapsi
töösolevast ahjust kiirgava kuumuse eest, võimalik
paigaldada ahjuuksele spetsiaalne kaitseseade, mis
takistab ukse juhuslikku puudutamist. Nimetatud
kaitseseadet saab osta meie klienditeeninduskeskustest. Selleks teatage teenindajale mudeli
nimetus ja tootenumber, mille leiate seadme tüübipaneelilt. Paigaldamisjuhised on kaitseseadmega
kaasas.
Seadme kirjeldus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Juhtpaneel
Parempoolse eesmise küpsetuskoha juhtnupp
Parempoolse tagumise küpsetuskoha juhtnupp
Vasakpoolse tagumise küpsetuskoha juhtnupp
Vasakpoolse eesmise küpsetuskoha juhtnupp
Termostaadi juhtnupp
Funktsioonide valiklüliti
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Töösoleku näidik
Termostaadi näidik ºC
Grill
Ahju valgustus
Kuuma õhu puhur
Tüübipaneel
3
Seadme käsitsemine
Funktsioonide valiklüliti
Funktsioonide valiklülitit (joonis 1) keerates saate
valida sobivaima seadistuse:
Ahi on välja lülitatud
Ahju valgustus
Ülemine ja alumine küttekeha on sisse lülitatud
Kuuma õhu puhur on sisse lülitatud
Joonis 1
Grill
Funktsioonide seadistamine
Ülemise ja alumise küttekeha sisselülitamine
−
−
Keerake funktsioonide valiklüliti asendisse
,
seejärel valige termostaadi juhtnupu abil vajalik
temperatuur.
Kuuma õhu puhuri sisselülitamine
−
−
Keerake funktsioonide valiklüliti asendisse
,
seejärel valige termostaadi juhtnupu abil vajalik
temperatuur.
Joonis 2
Grill
−
−
Keerake funktsioonide valiklüliti asendisse
,
seejärel valige termostaadi juhtnupu abil vajalik
temperatuur.
Sulatamine
Keerake funktsioonide valiklüliti asendisse
,
seejärel seadke termostaadi juhtnupp väljalülitatud
asendisse “ ”.
Seda
funktsiooni
kasutades
on
võimalik
sügavkülmutatud toiduaineid külma õhuvoolu abil
lühikese ajaga üles sulatada.
−
−
Termostaadi juhtnupp
Termostaadi juhtnuppu (joonis 2) keerates saate
valida kõige sobivama temperatuuri (50-250ºC/MAX).
Töösoleku näidik
Töösoleku näidik annab märku, et elektriahi on sisse
lülitatud.
Termostaadi näidik ºC
Termostaadi näidik kustub siis, kui ahjus on
saavutatud valitud temperatuur, ning süttib põlema,
kui ahjus temperatuur jälle tõuseb.
4
Ohutustermostaat
Et vältida elektriahju ülekuumenemist (ahju ebaõigel
viisil kasutamise või defektsete seadmeosade tõttu),
on ahi varustatud ohutustermostaadiga, mis lülitab
rakendudes
elektriahju
vooluvõrgust
lahti.
Temperatuuri langemisel lülitab ohutustermostaat
ahju automaatselt uuesti sisse. Kui ohutustermostaat
rakendub ahju ebaõige kasutamise tõttu, siis piisab,
kui kõrvaldada pärast ahju jahtumist vea põhjus. Kui
aga ohutustermostaat rakendub mingi seadmeosa
rikke tõttu, siis pöörduge kindlasti klienditeeninduse
poole.
Küpsetuskoha juhtnupp
Juhtpaneelil asuvad juhtnupud nelja küpsetuskoha
reguleerimiseks.
Küpsetuskohti on võimalik reguleerida 7 astme
ulatuses (joonis 3)., millest 6 on küpsetuskoha
töösoleku rezhiimid:
0 = väljalülitatud
1 = minimaalne kuumus
3 = maksimaalne kuumus
Õli või rasvaga toiduvalmistamisel (nt.
friikartulite
tegemisel)
ei
tohi
toitu
järelevalveta jätta, sest ülekuumenemisel
võivad õlid ja rasvad süttida.
Joonis 3
Esmakordsel
kasutamisel
Peske ahjurestid jms. enne ahju esmakordset
kasutamist puhtaks.
Pärast ahju paigaldamist:
a) Seadke termostaadi juhtnupp maksimaalse
kuumuse asendisse (250).
b) Seadke funktsioonide valiklüliti ülemise ja alumise
kuumutuse rezhiimile (
).
c) Lülitage tühi ahi umbes 45 minutiks sisse.
d) Tekitage ruumi hea õhutus (näiteks avage aken).
Sellel ajal võib tekkida ebameeldiv lõhn. Selle
põhjuseks on võimalikud materjalijäägid ahju
valmistamisest ja see nähtus on täiesti normaalne.
Pärast seda toimingut laske ahjul maha jahtuda ja
seejärel pühkige ahi seestpoolt puhtaks, kasutades
selleks pehmet, pesuaine lahuses niisutatud riiet.
Joonis 4
Ahjuukse avamiseks võtke alati
käepidemest selle keskel (joonis 4).
kinni
5
Nõuandeid ja soovitusi ahju kasutamiseks
Praadimisel/küpsetamisel hoidke ahjuuks
alati kinni.
Ülemine/alumine kuumutus
Soovitatav on kasutada keskmist ahjuplaadi kõrgust.
Kui toit vajab ülevalt või alt rohkem kuumust, siis
paigutage ahjuplaat vastavalt kõrgemale või
madalamale.
Kuuma õhu puhuri abil küpsetamine
Sel puhul toimub kuumuse ülekanne kuuma õhu abil,
mida liigutab ahju tagaseinas asuv ventilaator
(sundkonvektsioon).
Sel viisil levib kuumus ahjus ühtlaselt ja kiiresti.
Seega saab ahjus erinevatel kõrgustel korraga
erinevaid toite valmistada (vt. joonist 5). Pideva
õhuliikumise tõttu ei jää ka täiesti erinevate toitude
koos valmistamise korral ühelegi toidule teise toidu
kõrvalmaitset.
Ainult ühe ahjuplaadi kasutamisega küpsetamise on
soovitatav parema ülevaate saamiseks kasutada
alumist ahjuplaadi kõrgust.
Kuuma õhu ringlus sobib eriti hästi ka
steriliseerimiseks ning seente ja ja juurviljade
kuivatamiseks.
Nõuanded
Taigna küpsetamiseks
Küpsetatav toit vajab reeglina mõõdukat temperatuuri
(150-200oC),
seetõttu
on
vajalik
ahju
eelsoojendamine u. 10 minuti jooksul.
Ärge avage ahjuust enne, kui on möödunud vähemalt
3/4 küpsetusajast.
Liivatainast küpsetatakse vormis või ahjuplaadil 2/3
küpsetusaja vältel ja seejärel garneeritakse enne
lõpuni küpsetamist. See viimane küpsetusaeg sõltub
garneeringu tüübist ja hulgast. Pärmitaigen peab
olema sellise paksusega, et see lusikalt kohe maha ei
voola. Liiga suur veesisaldus muudaks küpsetusaja
liiga pikaks.
Lihatoitude otse restil grillimisel tuleb resti alla panna
anum lihamahlade kogumiseks.
Laske prael enne lahtilõikamist vähemalt 15 minutit
seista, et lihamahlad välja ei jookseks.
Et vältida suitsu tekkimist ahjus, on soovitatav lisada
kogumisanumasse
veidi
vett.
Kondensvee
kogunemise vältimiseks on soovitatav vett mitu korda
juurde lisada. Taldrikud valmis portsjonitega võib kuni
serveerimiseni soojas hoidmiseks asetada miinimumtemperatuuriga ahju.
Tähelepanu!
Ärge asetage toiduvalmistamisanumat, lihamahla
kogumise anumat, ahjuplaati ega alumiiniumfooliumi
otse ahjupõrandale.
Ahju kasutamise käigus võib muidu tekkida kuumuse
kogunemine, mis võib viia ahju sisepinna emaili
kahjustumiseni.
Grillimine
Liha ja kala määritakse enne grillimist õliga kokku ja
paigutatakse grillrestile. Mida lapikum grillitav lihatükk
on, seda lähemale grill-küttekehale see asetatakse, ja
vastupidi, vältimaks liha pealispinna kõrbemist ja
siseosa samaaegset tooreksjäämist.
Grillresti võib ahju asetada nii ühtpidi kui teistpidi
(“põhi ülespidi”). Lihamahlade kogumise anum
asetatakse kõrgusele 1.
Grillimiseks sobivad peaaegu kõik lihatüübid,
eranditeks on ainult väherasvane ulukiliha ja hakkliha.
Toiduvalmistamise aeg
Toiduvalmistamise ajad on sõltuvalt toitude tüübist ja
kogusest erinevad.
Me soovitame esimesi toiduvalmistamise kordi
hoolikalt jälgida ja tulemused üles kirjutada.
Järgnevates tabelites on ära toodud ülevaade
toiduvalmistamise aegadest ja temperatuuridest
erinevate toitude puhul.
Kuuma õhu kasutamine
ahjus
Liha küpsetamiseks
Küpsetage korraga vähemalt 1 kg liha, väiksemad
lihatükid võivad ära kuivada. Tumedat liha, mis
väljastpoolt hästi küpsenuks, kuid seest veel roosaks
peab jääma, tuleb küpsetada kõrgemal temperatuuril
(200-250oC).
Hele liha, linnuliha ja kala vajavad seevastu
madalamat temperatuuri (150-175oC).
Kastme koostisained lisatakse lühikese küpsetusaja
puhul kohe alguses, pikema küpsetusaja puhul
viimase poole tunni sees.
Seda, kas liha on korralikult küpsenud, saab
kontrollida lusikaga – kui lihale vajutamisel ei ole liha
enam pehme, siis on ta läbi küpsenud. Rostbiif ja
filee, mis peab seest roosaks jääma, tuleb küpsetada
lühemat aega kõrgemal temperatuuril.
6
Joonis 5
KOGUS,
g
Küpsetus- ja grillimistabelid
1000
500
500
250
1000
1200
1000
1500
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1000
800
Ülemine/alumine
kuumutus
Kõrgus
Temp.
ºC
TOIT
TAINAS
Pärmitainas
Lehttainas
Liivatainas
Kohupiimatordid
Õunatordid
Struudel
Liivataignast
koogid
Väikesed
küpsetised
Keeksid
Besee
LEIB ja PITSA
Sai
Rukkileib
Saiakesed
Pitsa
PASTAROAD
Nuudliroad
Juurviljaroad
Lasanje
LIHA
Veisepraad
Seapraad
Vasikapraad
Rostbiif
Lambaliha
Kanaliha
Kalkuniliha
Pardiliha
Haneliha
Jäneseliha
KALA
Ühes tükis
Kalafilee
Toiduvalmistamise aeg
Kuum õhk
Kõrgus
Temp.
Cº
MÄRKUSED
minutites
2
1
2
1
1
2
2
180
180
180
175
180
175
180
2 (1 ja 3)
2
2 (1 ja 3)
2
2 (1 ja 3)
2 (1 ja 3)
2 (1 ja 3)
160
160
160
150
160
150
160
45-60
20-35
20-30
60-80
40-60
60-80
45-60
2
180
2 (1 ja 3)
160
15-25
2
2
180
100
2 (1 ja 3)
2 (1 ja 3)
160
100
10-20
90-120
1
1
2
1
200
200
200
220
2
2
2 (1 ja 3)
2 (1 ja 3)
175
175
175
200
45-60
30-45
20-35
20-35
2
2
2
2
200
200
200
200
2 (1 ja 3)
2 (1 ja 3)
2 (1 ja 3)
2
175
175
175
175
40-50
45-60
35-45
45-60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
220
200
200
200
175
175
200
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
175
175
175
200
175
175
175
160
160
175
50-70
100-130
90-120
50-70
110-130
50-80
210-240
120-150
150-200
60-80
Grillrestil
Grillrestil
Grillrestil
Grillrestil
Vardas
Ühes tükis
Ühes tükis
Ühes tükis
Ühes tükis
Tükkidena
2
2
200
200
2 (1 ja 3)
2 (1 ja 3)
175
175
40-60
30-40
2 tükki
4 tükki
1 päts
Leivavorm
8 tükki
Ahjuplaadil
NÕUANDED:
1) Siintoodud toiduvalmistamise ajad ei sisalda ahju eelsoojendamise aega. Soovitatav on ahju 10 minutit
eelsoojendada, seda eriti magusate küpsetiste, pitsade ja leiva/saia puhul.
2) Sulgudes toodud ahjuplaadikõrgusi kasutage mitme toidu korraga küpsetamisel.
3) Kõigi küpsetamiste ajal peab ahjuuks suletud olema.
Grillimine
Toit
Kana rinnatükk
Röstleib/-sai
Praevorstid
Kotletid
Kala, kalafilee
Kogus, g
400
200
500
500
500
Ahjukõrgus
3
3
4
4
4
Temperatuur, oC
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Toiduvalmistamise
aeg, minutites
Üleval
All
13
10
3
1
10
6
12
8
8
6
NÕUANDED:
Lihamahlade kogumise anum paigutage kõige alumisele kõrgusele. Soovitatav on sellesse anumasse valada 1/2 l vett.
7
Puhastamine ja hooldus
Enne ahju puhastamist tuleb see välja
lülitada ja lasta sellel maha jahtuda.
Ahjulambi vahetamine
Antud seadet ei tohi puhastada kuuma auru ega
arujoa abil.
Eelnevalt veenduge, et ahi on vooluvõrgust
lahti ühendatud.
Tähtis: Enne igasuguseid puhastustöid tuleb ahi
Ahjulambis kasutatav pirn peab vastama järgnevatele
andmetele:
a) Kuumuskindel (kuni 300oC)
b) Pinge/sagedus: 230V/50Hz
c) Võimsus: 25W
d) Sokkel: E14
kindlasti vooluvõrgust lahti ühendada.
Ahju pika kasutusea tagamiseks on hädavajalik
teostada regulaarselt järgnevad puhastustööd (ahi
peab kindlasti olema maha jahtunud):
Puhastage emailpindu seebiveega.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
Roostevabast terasest ja klaasist ahjuosad hõõruge
puhtaks pehme riide abil.
Raskete plekkide korral kasutage müügilolevat
roostevaba terase puhastusainet või sooja äädikat.
Ahju sisepinna email on äärmiselt vastupidav ja
kauakestev. Sellegipoolest võivad kuumad puuviljamahlad
(sidrunitest,
ploomidest
vms.)
jätta
emailpinnale jäävaid matte või karedaid plekke.
Samas ei mõjuta sellised plekid emaili läikpinnal mitte
kuidagi ahju tööd.
Puhastage ahju alati pärast iga kasutuskorda. Sel
viisil on mustust kõige kergem eemaldada ja
välditakse mustuse hilisemat sissekõrbemist.
Ahjulambi pirni väljavahetamiseks toimige järgnevalt
(vt. joonist 6):
a) Suruge klaaskate sissepoole ja pöörake seda
päripäeva.
b) Eemaldage läbipõlenud lambipirn.
c) Paigaldage uus lambipirn.
d) Tõmmake klaaskate uuesti välja.
e) Ühendage ahi uuesti vooluvõrku.
Ahjuukse tihend
Me soovitame ahjuukse enne selle puhastamist maha
võtta.
Selleks toimige järgnevalt:
a) Avage ahjuuks lõpuni.
b) Leidke hinged, mis ust ahju küljes hoiavad (vt.
joonis 7).
c) Vabastage väikesed hoovad, mis nendel hingedel
asuvad, ja pöörake neid hoobasid (vt. joonis 7).
d) Hoidke ahjuuksest vasakult ja paremalt küljelt
kinni ning pöörake ahjuust aeglaselt kinni, kuni
see on pooleni suletud.
e) Seejärel tõmmake ahjuuks ettevaatlikult ära (vt.
joonis 7).
f) Paigutage uks kindlasse kohta.
Joonis 6
Puhastage ukseklaasi ainult sooja vee ja pehme riide
abil. Kui ahjuukse puhastamine on lõpetatud, siis
paigaldage see uuesti ahju külge, selleks toimige
ahjuukse eemaldamisele vastupidises järjestuses.
Joonis 7
8
Häired seadme töös
Kui seade ei tööta korralikult, siis enne klienditeenindusse pöördumist kontrollige seadet kindlasti
alltoodud tabeli alusel.
PROBLEEM
LAHENDUS
■ Ahi ei lülitu sisse.
♦
Kontrollige, ega ahi ei ole käsitsirezhiimile seatud, ja seda,
kas rezhiimide valiklüliti on seatud täpselt ühele
funktsioonile ja täpselt ühele temperatuurile.
või
♦ Kontrollige, kas seade on korralikult vooluvõrku ühendatud
ja vooluvõrk ise on sisselülitatud.
■ Ahju temperatuuri näidiklamp ei põle.
♦
Seadke temperatuuri valiklüliti täpselt ühele temperatuurile.
või
♦ Seadke rezhiimide valiklüliti täpselt ühele funktsioonile.
■ Ahju valgustuslamp ei põle.
♦ Seadke rezhiimide valiklüliti täpselt ühele funktsioonile.
või
♦ Ostke uus ahjulambi pirn või tellige see klienditeenindusest,
ja
vahetage
lamp
vastavalt
käesolevale
kasutusjuhendile.
■ Toidu küpsetamine toimub liiga kiiresti ♦ Vaadake käesolevas kasutusjuhendis toodud nõuandeid,
või võtab liiga kaua aega.
eriti osa “Nõuanded ahju kasutamiseks”.
■ Toidule ja ahjuseintele ilmub aur ja ♦ Kui küpsetamine on lõpetatud, siis ärge hoidke toitu ahjus
kondensvesi.
kauem kui 15-20 minutit.
Klienditeenindus – originaalvaruosad
Kui ka ülaltoodud kontrollide käigus ei õnnestu
probleemi lahendada, siis pöörduge lähimasse
klienditeenindusse ja andke teada probleemi olemus,
seadme mudel (Mod.), tootenumber (Prod. Nr) ja
seerianumber (Ser. Nr.), mis on toodud seadme
märgisplaadil.
Originaal-varuosad, mis
kannavad
järgnevat
kaubamärki, on saadaval
ainult
meie
klienditeeninduskeskustes
ja
volitatud
varuosakauplustes.
Antud seadet tohib kombineerida järgnevate
mööblisse ehitatavate seadmetega (230V):
ZME 2002 J
XMFW 2302 J
ZK 64
Nimivõimsus (ahi + pliidiplaat): max. 8.97 kW.
−
−
−
9
Tehnilised andmed
Mööblisse ehitamise mõõtmed
Võimsus
Kõrgus
Laius
59.5 cm
Alumine küttekeha
1000W
56.0-57.0 cm
Ülemine küttekeha
800W
Sügavus
55.0 cm
Grillelement
Ahju sisemõõtmed
Kõrgus
32.5 cm
Laius
44.0 cm
Sügavus
39.0 cm
Maht
Ahi kokku
55 l
25W
Kuuma õhu ventilaatori mootor
30W
Koguvõimsus
Toitevool
On rangelt nõutav, et seadme paigaldamisel
järgitakse
kõiki
kehtivaid
määrusi
ja
seadusandlust ning et kõiki paigaldustöid teostab
vastava väljaõppega ja kompetentne isik.
Nõuanded mööblisse ehitamiseks
Joonis 8
Ahju kinnitamine mööbli külge
Ehitage ahi mööblis olevasse vastavasse avasse.
Avage ahjuuks ja kinnitage ahi mööbli külge,
kasutades selleks nelja puidukruvi, mis kinnituvad
ahju raamis selleks olemasolevatesse avadesse
(vt. joonist 10).
Kui ahju kohale paigaldatakse elektripliidiplaat, siis
tuleb ahi ja pliidiplaat vooluvõrku eraldi ühendada,
seda turvalisuse huvides ja ahju võimaliku hilisema
väljavõtmise hõlbustamiseks.
−
−
Joonis 9
Joonis 10
10
1750W
Ahjulamp
Paigaldus
Seadme häireteta tööks peab sisseehitamiseks
kasutatav mööbel või koht olema sobivate
mõõtmetega (vt. jooniseid 8-9).
Vastavalt kehtivatele määrustele peavad kõik sellised
osad, mis kaitsevad voolu all olevaid kohti
puudutamise eest, olema paigaldatud/kinnitatud
selliselt, et neid ei ole võimalik ilma tööriista
kasutamata eemaldada. Siia alla kuuluvad ka
vooluühenduse
mõlemad
kinnitused.
Puudutusvastane kindlus peab igal juhul olema
tagatud mööblisse ehitamise käigus.
(1000+800) 1800W
1.85 kW
230/400V 3N 50Hz
Elektrilised ühendused
Enne seadme vooluvõrku ühendamist:
1) Veenduge, et majapidamise peakaitse ja
vooluvõrk vastavad seadme vajadustele.
2) Veenduge, et vooluvõrk vastab kehtivale
seadusandlusele.
3) Veenduge, et kasutatav pistikupesa või
kahepooluseline vahelüliti jäävad igal ajal kergesti
kättesaadavaks.
Seade tarnitakse ilma voolujuhtmeta.
Kasutage ainult H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90) või H05 BB-F tüüpi
juhet, mille ristlõikepindala vastab antud seadme
vajadustele. Juhtmel peab olema ettenähtud tüüpi
pistik, mis vastab seadme märgisplaadil toodud
andmetele. Pistik peab sobima kasutatavasse
pistikupessa.
Kui seade ühendatakse otse vooluvõrku, siis on
soovitatav kasutada kahepooluselist vahelülitit, mille
kontaktide vahele jääb vähemalt 3 mm ja mis vastab
kehtivale seadusandlusele. Voolujuhe peab olema
paigutatud selliselt, et see ei satuks toatemperatuuri
rohkem kui 50oC võrra ületava temperatuuri kätte.
Pärast seadme vooluvõrku ühendamist laske ahju
küttekehadel umbes 3 minutit kontrolliks töötada.
Kontaktliistu ühendamine
Antud
seade
on
varustatud
6
kontaktiga
kontaktliistuga, mille sillad on ette nähtud 400V ja
nulljuhtmega
kasutamiseks
(vt.
joonist
11).
Teistsuguse toitepinge puhul tuleb kontaktliistu sillad
vastavalt skeemile (vt. joonist 12) ümber ühendada.
Maandusjuhe tuleb ühendada kontaktiga
.
Pärast juhtmete ühendamist tuleb need kindlalt oma
kohale kinnitada.
Joonis 11
Elektrilised ühendused pliidiplaadiga
Antud ahju tohib kombineerida ainult käesolevas
kasutusjuhendis nimetatud pliidiplaatidega (osa
“Klienditeenindus”). Pistikupesa pliidiplaadi ühendamiseks asub ahju kerel. Mööblisse ehitataval
pliidiplaadil on küttekehade juhtmed ja maandusjuhe,
need on varustatud pistikutega. Ühendage need
pistikud ahjul vastavatesse pistikupesadesse.
Sel viisil on välistatud valeühenduste võimalus.
Seadme tootjal ei ole mingit
ohutusnõuete eiramise korral.
vastutust
Joonis 12
11
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 231
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising