Electrolux | EON6701X | User manual | Electrolux EON6701X User Manual

Electrolux EON6701X User Manual
Kuchnia elektryczna do zabudowy
INSTRUKCJA
OBS£UGI
EON - 6701 X
SPIS TRE&CI
WSKAZÓWKI DOTYCZ,CE BEZPIECZE.STWA .......................................... 4
PIERWSZE W1,CZENIE.................................................................................. 6
OPIS PIEKARNIKA ........................................................................................... 7
ZEGAR ELEKTRONICZNY............................................................................... 9
PIECZENIE - WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE .................................................. 13
TABELA CZASÓW PIECZENIA ..................................................................... 17
MYCIE I KONSERWACJA .............................................................................. 18
USUWANIE USTEREK ................................................................................... 21
AUTORYZOWANY SERWIS........................................................................... 21
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ........................................................... 22
NSTALACJA ................................................................................................... 23
3
WSKAZÓWKI DOTYCZ,CE BEZPIECZE.STWA
Przed przyst?pieniem do pod ?czenia i eksploatacji urz?dzenia prosimy o dok adne zapoznanie siA z instrukcj? obs ugi.
W instrukcji obs ugi podano waCne wskazówki i porady dotycz?ce
prawid owej i bezpiecznej eksploatacji urz?dzenia.
InstrukcjA obs ugi naleCy zachowaF, aby podczas uCytkowania
urz?dzenia móc z niej skorzystaF w kaCdej chwili.
W przypadku sprzedaCy urz?dzenia naleCy przekazaF nowemu uCytkownikowi takCe instrukcjA obs ugi.
Instalacja
• Monta i pod czenie urz dzenia do instalacji elektrycznej mo e wykona
wy cznie instalator z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
• W przypadku konieczno$ci wykonania modyfikacji instalacji elektrycznej,
wszystkie prace nale y powierzy uprawnionemu elektrykowi.
• Pod ?czaj?c inne urz?dzenia elektryczne do gniazdka zasilaj?cego w
pobliCu piekarnika, naleCy zwróciF uwagA, aby przewód zasilaj?cy nie
dotyka gor?cych pól grzejnych p yty do gotowania i nie zosta przytrzaHniAty drzwiczkami piekarnika.
• Zwróci uwag(, aby urz dzenie nie sta o na przewodzie zasilaj cym.
Eksploatacja
• Piekarnik przeznaczony jest wy cznie do pieczenia potraw na potrzeby go•
•
•
•
•
•
•
•
•
spodarstwa domowego i nie wolno u ywa go do innych celów.
Przy otwieraniu drzwi piekarnika podczas pieczenia (lub po jego zakoJczeniu) naleCy odsun?F siA od urz?dzenia – z wnAtrza wydostanie
siA gor?ca para.
Wszelkie zmiany cech i modyfikacje urz dzenia stwarzaj powa ne zagroenie dla u ytkownika.
Urz dzenie nagrzewa si( w czasie pracy (i zatrzymuje ciep o na jaki$ czas
po zako-czeniu pieczenia). Zachowa szczególn ostro no$ , zw aszcza
przy dotykaniu elementów wewn(trznych.
Po zako-czeniu pieczenia nale y zawsze wy czy piekarnik, ustawiaj c
pokr(t a w po o eniu „WY12CZONY” (OFF).
Regularne czyszczenie zapobiega niszczeniu si( wewn(trznych powierzchni
piekarnika. Resztki ywno$ci i t uszczu mog zapali si(.
Nie przykrywa adnych elementów piekarnika foli aluminiow .
Powierzchnie emaliowane „Easy clean” (je$li wyst(puj ) nale y my wod z
dodatkiem agodnego detergentu.
Do czyszczenia piekarnika nie wolno u ywa pary lub urz dze- parowych.
Przed przyst pieniem do czyszczenia nale y wy czy urz dzenie / wykr(ci
bezpiecznik i poczeka , a piekarnik ostygnie.
4
• Upewni si(, e ruszt i tace s prawid owo w o one w prowadnice.
• Pod ?czenie do kilku faz bez przewodu zerowego (400V) doprowadzi
do uszkodzenia urz?dzenia.
BezpieczeJstwo dzieci
• Urz dzenie przeznaczone jest do obs ugi wy cznie przez osoby doros e.
Nie nale y zezwala dzieciom na manipulowanie elementami steruj cymi i
zabaw( urz dzeniem.
• Piekarnik nagrzewa si( podczas pracy. Nie zezwala dzieciom na przebywanie w pobli u w czonego urz dzenia! Po wy czeniu urz dzenia nale y
pami(ta , e drzwiczki piekarnika pozostaj jeszcze przez d u szy czas gor ce.
• Podczas pieczenia potraw w piekarniku lub mi(sa na grillu, drzwiczki piekarnika i obudowa s bardzo gor ce, dlatego nie nale y zezwala dzieciom
na przebywanie w pobli u urz dzenia.
• Pod czaj c inne urz dzenia elektryczne do gniazdka zasilaj cego w pobliu piekarnika, nale y zwróci uwag(, aby przewód zasilaj cy nie dotyka gor cych elementów piekarnika i nie zosta przytrza$ni(ty jego drzwiczkami.
Producent:
Electrolux Home Products Italy, S.p.A.
Viale Bologna 298
47100 Forli, Wlochy
Serwis
• Wszelkie naprawy urz dzenia nale y powierza personelowi autoryzowa-
nych placówek serwisowych wskazanych przez producenta. Do napraw stosowane s wy cznie oryginalne cz($ci zamienne.
• Usterek nie nale y usuwa we w asnym zakresie, gdy mo na spowodowa
straty rzeczowe, jak równie obra enia cia a. Naprawy wykonywane przez
osoby nieuprawnione stwarzaj powa ne zagro enie dla u ytkownika.
ObjaHnienie symboli uCywanych w instrukcji obs ugi
Wskazówki dotycz ce bezpiecze-stwa
Kolejno$ czynno$ci
Praktyczne wskazówki
Urz?dzenie spe nia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej:
• 73/23 – 90/683 (wytyczne dot. niskich napi( );
• 89/336 (wytyczne dot. kompatybilno$ci elektromagnetycznej);
• 93/68 (ogólne wytyczne) cznie ze zmianami.
5
Usuwanie zuCytych urz?dzeJ
Symbol
na urz dzeniu lub opakowaniu oznacza, e tego produktu nie wolno
traktowa tak, jak innych odpadów domowych. Nale y odda go do w a$ciwego
punktu skupu surowców wtórnych zajmuj cego si( z omowanym sprz(tem
elektrycznym i elektronicznym. W a$ciwa utylizacja i z omowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wp ywu z omowanych produktów na $rodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyska szczegó owe dane dotycz ce mo liwo$ci
recyklingu tego urz dzenia, nale y skontaktowa si( z lokalnym urz(dem miasta, s u bami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt zosta kupiony.
PIERWSZE W1,CZENIE
Urz dzenie b(dzie gotowe do pracy po ustawieniu aktualnej godziny
(patrz wskazówki w instrukcji obs ugi).
Po zainstalowaniu urz dzenia nale y:
a) pokr(t o termostatu ustawi na pozycj( MAX,
b) pokr(t o wyboru funkcji ustawi na nagrzewanie górn i doln grza k
,
c) w czy pusty piekarnik i nagrzewa przez ok. 45 minut,
d) pomieszczenie wywietrzy (otworzy okno).
Podczas pierwszego nagrzewania piekarnika mo e by wyczuwalny nieprzyjemny zapach. Powodem jest wypalanie si( warstwy t uszczu pozosta ej po
procesie produkcyjnym. Jest to ca kowicie normalne zjawisko. Po nagrzaniu
pustego piekarnika nale y pozostawi go do ostygni(cia, a nast(pnie umy
mi(kk $ciereczk nas czon agodnym $rodkiem do mycia.
Aby otworzyF drzwiczki piekarnika, naleCy zawsze przytrzymaF uchwyt na
Hrodku - jak pokazano na rysunku.
Przed w czeniem piekarnika po raz pierwszy nale y starannie umy
wszystkie akcesoria i wnAtrze piekarnika.
6
OPIS PIEKARNIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Panel steruj?cy
PokrAt o pola grzejnego – przód, prawe
PokrAt o pola grzejnego – ty , prawe
PokrAt o pola grzejnego – ty , lewe
PokrAt o pola grzejnego – przód, lewe
PokrAt o wyboru funkcji
PokrAt o termostatu
Lampka kontrolna piekarnika
Lampka kontrolna termostatu
Programator
Grill
OHwietlenie piekarnika
Tabliczka znamionowa
7
Piekarnik elektryczny
PokrAt o wyboru funkcji (rys. 1) i termostatu (rys. 2)
Aby ustawi wybran opcj( nagrzewania i temperatur(, nale y obróci pokr(t o i ustawi na symbolu
w a$ciwej funkcji / temperatury.
0
wy ?czony
oHwietlenie wewn(trzne piekarnika
pieczenie tradycyjne – ciep o dochodzi z dolnej i górnej grza ki, zapewniaj c równomierne
nagrzewanie piekarnika.
górna grza ka – nagrzewanie górn
piekarnika.
grza k
dolna grza ka – nagrzewanie doln
piekarnika.
grza k
Rys. 1
ma y grill – do pieczenia na grillu mniejszych
ilo$ci produktów
duCy grill
grill+temperatura – inny sposób grillowania
potraw; w czona jest grza ka grilla i wentylator, który rozprowadza gor ce powietrze wewn trz piekarnika. Maksymalna temperatura
pieczenia przy uCyciu tej funkcji wynosi
200°C.
Rys. 2
nagrzewanie z nawiewem gor?cego powietrza – do pieczenia kilku potraw na kilku poziomach, bez przenikania aromatów.
rozmraCanie produktów ywno$ciowych.
PokrAt a pól grzejnych
Pokr(t a pól grzejnych (rys. 3) znajduj si( na panelu steruj cym kuchni. Ka de z pokr(te posiada
siedem pozycji:
0 = wy czony
1 = minimalny stopie- mocy grzejnej
3 = maksymalny stopie- mocy grzejnej
Mo na tak e wybra pozycje po$rednie.
Rys. 3
W czasie przyrz?dzania potraw na t uszczu naleCy zachowaF szczególn? ostroCnoHF, gdyC moCe dojHF do ich zapalenia siA.
8
Lampka kontrolna termostatu
Po ustawieniu wybranej temperatury zapala si( lampka kontrolna termostatu.
Lampka ta ga$nie, je$li ustawiona temperatura zostanie osi gni(ta i ponownie
zapala si(, kiedy piekarnik jest nagrzewany.
Lampka kontrolna piekarnika
Pod$wietlona lampka kontrolna wskazuje, e piekarnik pracuje (jest w czony
jeden lub kilka elementów grzejnych).
Termostat bezpieczeJstwa
Urz dzenie wyposa one jest w termostat bezpiecze-stwa, który od cza dop yw energii elektrycznej, aby nie dopu$ci do nadmiernego nagrzania piekarnika (wskutek nieprawid owej obs ugi urz dzenia lub uszkodzenia jakiego$
elementu). Ponowne w czenie urz dzenia nast(puje automatycznie po spadku temperatury.
Je$li termostat bezpiecze-stwa zadzia a wskutek nieprawid owego ustawienia
urz dzenia, wystarczy, e po och odzeniu piekarnika zostanie usuni(ta przyczyna b (du.
Je$li jednak termostat bezpiecze-stwa zadzia a wskutek uszkodzenia jakiej$
cz($ci, wtedy usterk( nale y zg osi w autoryzowanym zak adzie serwisowym.
Wentylator z nawiewem zimnego powietrza
Wentylator przeznaczony jest do sch adzania cz($ci elektrycznych, pokr(te i
uchwytu drzwi piekarnika.
Wentylator z nawiewem zimnego powietrza pracuje po wy ?czeniu siA
piekarnika do momentu ostygniAcia urz?dzenia.
ZEGAR ELEKTRONICZNY
Urz dzenie funkcjonuje tylko wtedy, kiedy ustawiona jest aktualna godzina na zegarze piekarnika. Piekarnik mo na u ytkowa równie bez
programowania czasu pieczenia (rozpocz(cia, zako-czenia itp.).
1.
2.
3.
4.
5.
Przycisk wyboru funkcji
Przycisk minus ( – )
Przycisk plus ( + )
WyHwietlacz
Lampka kontrolna
„Czas pieczenia”
6. Lampka kontrolna
„Koniec pieczenia”
7. Lampka kontrolna
minutnika
8. Lampka kontrolna zegara
„Aktualna godzina”
9
Ustawienie aktualnej godziny na zegarze
Po pod czeniu do zasilania lub po przerwie w dop ywie pr du, na wy$wietlaczu pulsuje symbol zegara . Wtedy nale y ustawi aktualn godzin(.
Ustawienie aktualnej godziny:
1. Przyciskiem (+) lub (-) ustawi aktualn godzin(.
2. Zaczeka 5 sekund. Lampka
zga$nie. Na wy$wietlaczu pojawi si( aktualna godzina. Urz dzenie jest gotowe do pracy.
Zmiana ustawienia aktualnej godziny:
1. Przyciskiem wyboru funkcji
wybra funkcj(
. Odpowiednia lampka
„Aktualna godzina”
kontrolna b(dzie pulsowa . W celu zmiany
ustawienia godziny nale y wykona wy ej opisane czynno$ci. Ustawienie godziny mo na
zmieni tylko wtedy, kiedy nie zosta a ustawiona
adna funkcja automatyczna (np. „Czas pieczenia”
lub „Koniec pieczenia”
).
Funkcja „Czas pieczenia”
Funkcja „Czas pieczenia” s u y do ustawienia czasu zako-czenia pracy piekarnika.
Potraw( nale y wstawi do piekarnika, ustawi wybrany rodzaj nagrzewania i
temperatur(.
do momentu, a zacznie pulsowa lampNaciska przycisk wyboru funkcji
. Nast(pnie wykona kolejne czynno$ci.
ka kontrolna „Czas pieczenia”
Ustawienie czasu pieczenia:
1. Przyciskami (+) lub (-) ustawi wybrany czas
pieczenia.
2. Zaczeka 5 sekund: lampka kontrolna „Czas
$wieci si( i ponownie wskazywapieczenia”
na jest aktualna godzina.
3. Po up ywie czasu pieczenia, pulsuje lampka
kontrolna wyboru funkcji, rozbrzmiewa sygna i
piekarnik wy cza si( automatycznie. Po zako-czeniu pieczenia nale y ustawi pokr(t o wyboru
funkcji i pokr(t o termostatu na pozycj( „Wy czony”.
10
Aby wy czy sygna dQwi(kowy, nale y nacisn dowolny przycisk.
Uwaga: Po ustawieniu tej opcji piekarnik w czy si( ponownie. Dlatego po zako-czeniu pieczenia nale y zawsze pami(ta o ustawieniu pokr(t a wyboru
funkcji i termostatu na pozycj( „Wy czony”.
Anulowanie funkcji „Czas pieczenia”:
1. Przycisk wyboru funkcji
naciska do momentu, a zacznie pulsowa
. Na wy$wietlaczu zostanie
lampka kontrolna funkcji „Czas pieczenia”
wskazany czas pozosta y do zako-czenia pieczenia.
2. Przycisk minus (-) przytrzyma wci$ni(ty do momentu, a na wy$wietlaczu
pojawi si( wskazanie 0.00. Po 5 sekundach zostanie wskazana aktualna
godzina. Nie pulsuje wtedy adna lampka kontrolna.
Funkcja „Koniec pieczenia”
Funkcja „Koniec pieczenia” s u y do automatycznego wy czenia pracuj cego piekarnika o ustawionej godzinie.
Wstawi potraw( do piekarnika, ustawi wybrany
rodzaj nagrzewania i temperatur(.
do momentu,
Naciska przycisk wyboru funkcji
a zacznie pulsowa lampka kontrolna funkcji „Koniec pieczenia”
.
Nast(pnie wykona kolejne czynno$ci:
Ustawienie czasu wy ?czenia piekarnika:
1. Przyciskiem (+) lub (-)ustawi wybran godzin(,
o której ma si( wy czy piekarnik.
2. Zaczeka 5 sekund: lampka kontrolna funkcji
„Koniec pieczenia”
za$wieci si( i ponownie
zostanie wskazana aktualna godzina.
3. Po up ywie ustawionego czasu pieczenia, pulsuje lampka kontrolna funkcji, rozbrzmiewa sygna
dQwi(kowy i piekarnik wy cza si( automatycznie. Pokr(t o wyboru funkcji i pokr(t o termostatu
nale y ustawi na pozycj( „Wy czony”.
Aby wy czy sygna dQwi(kowy, nale y nacisn
dowolny przycisk.
Uwaga:
Po ustawieniu tej opcji piekarnik w czy si( ponownie. Dlatego po zako-czeniu
pieczenia nale y zawsze pami(ta o ustawieniu pokr(t a wyboru funkcji i termostatu na pozycj( „Wy czony”.
11
Anulowanie godziny wy ?czenia piekarnika:
1. Naciska
przycisk wyboru funkcji
do momentu, a zacznie pulsowa
. Na wy$wietlaczu zostanie wskalampka kontrolna „Koniec pieczenia”
zana ustawiona godzina, o której piekarnik wy czy si(.
2. Przytrzyma wci$ni(ty przycisk minus (-) do momentu, a na wy$wietlaczu
zostanie wskazana aktualna godzina. Rozbrzmiewa krótki sygna dQwi(kowy. Nie pulsuje wtedy adna lampka kontrolna.
Po ?czenie funkcji „Czas pieczenia”
z funkcj? „Koniec pieczenia”
Funkcj( „Czas pieczenia” mo na u ywa jednocze$nie z funkcj „Koniec pieczenia”, je$li piekarnik ma zosta automatycznie w czony i wy czony o póQniejszej godzinie.
1. U ywaj c funkcji „Czas pieczenia”
ustawi wybrany czas pieczenia (jak
opisano w poprzednim rozdziale). Nast(pnie nacisn przycisk
: na wy$wietlaczu zostanie wskazany zaprogramowany czas.
2. U ywaj c funkcji „Koniec pieczenia”
ustawi wybran godzin(, o której
piekarnik ma si( automatycznie wy czy (jak opisano w poprzednim rozdziale).
Lampki kontrolne funkcji „Czas pieczenia” i „Koniec pieczenia” s pod$wietlone
i na wy$wietlaczu pojawia si( aktualna godzina. Piekarnik w czy i wy czy si(
automatycznie o ustawionej godzinie.
Funkcja minutnika
Zegar typu tak, jak zwyk y minutnik, na którym ustawia si( krótki czas do odmierzania np. podczas gotowania jaj. Po up ywie krótkiego czasu, jaki zosta
ustawiony, rozbrzmiewa sygna dQwi(kowy.
Uwaga!
Odmierzanie czasu ustawionego na minutniku nie ma adnego wp ywu na prac( piekarnika.
Ustawienie czasu na minutniku:
1. Naciska
przycisk wyboru funkcji
do momentu, a zacznie pulsowa lampka kontrolna
.
12
2. Przyciskiem (+) lub (-)ustawi
czas na minutniku (maksymalny czas mo liwy do ustawienia
na minutniku wynosi 2 godziny 30 minut).
3. Zaczeka 5 sekund: za$wieci si( lampka
.
kontrolna
4. Po up ywie ustawionego czasu pulsuje lampka
kontrolna funkcji i rozbrzmiewa sygna dQwi(kowy. Aby wy czy sygna , nale y nacisn
dowolny przycisk.
Anulowanie ustawienia na minutniku:
1. Naciska
przycisk wyboru funkcji
do momentu, a zacznie pulsowa
. Na wy$wietlaczu zostanie wskazany czas, jaki
lampka kontrolna funkcji
pozosta do ko-ca ustawienia.
2. Nacisn przycisk minus (-) i przytrzyma wci$ni(ty do momentu, a na wy$wietlaczu pojawi si( wskazanie 0.00. Po 5 sekundach zostanie wskazana
aktualna godzina. Nie pulsuje wtedy adna lampka kontrolna.
Wy ?czenie wyHwietlacza
1. Dwa lub trzy przyciski wcisn
i przytrzyma
wci$ni(te przez 5 sekund. Wy$wietlacz wy czy si(.
2. W celu w czenia wy$wietlacza, wystarczy nacisn dowolny przycisk.
WyHwietlacz moCe byF wy ?czony tylko w
przypadku, kiedy nie jest ustawiona funkcja
automatyczna.
PIECZENIE - WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Podczas pieczenia drzwiczki piekarnika musz? byF zawsze zamkniAte.
Urz dzenie jest wyposa one w system obiegu powietrza i sta ego odprowadzania pary. Umo liwia przygotowania potraw delikatnych wewn trz, a chrupkich z wierzchu, mimo wilgotnego powietrza wewn trz piekarnika. Dodatkowo
czas pieczenia i zu ycie energii b(d ni sze. W czasie pieczenia z piekarnika
wydostaje si( para (po otwarciu drzwi). Jest to zjawisko normalne.
Przy otwieraniu drzwi piekarnika podczas pieczenia (lub po jego zakoJczeniu) naleCy odsun?F siA od urz?dzenia – z wnAtrza wydostanie siA gor?ca para.
13
Pieczenie tradycyjne
W tej opcji nagrzewania pracuje górna i dolna grza ka.
Naczynie z potraw umie$ci na $rodkowym poziomie. Je$li potrawa wymaga
mocniejszego rumienienia spodu wybra ni szy poziom. Je$li potrawa wymaga
mocniejszego zrumienienia wierzchu nale y ustawi naczynie na wy szym poziomie.
Nagrzewanie z nawiewem gor?cego powietrza
Ciep o rozprowadzane jest przez wentylator znajduj cy si( w tylnej $ciance
piekarnika.
W ten sposób gor ce powietrze rozdzielane jest w piekarniku szybko i równomiernie.
Dzi(ki temu mo na piec jednocze$nie kilka potraw na ró nych poziomach
(rys. 4).
Zalet tej opcji nagrzewania jest fakt, e dzi(ki ci g ej cyrkulacji powietrza nie
zostaj przenoszone zapachy oraz smak z jednej potrawy na inn , a wilgotne
powietrze jest natychmiast odprowadzane.
W przypadku pieczenia na jednym poziomie, zaleca si( wsuni(cie blachy do
dolnego poziomu, poniewa u atwi to obserwowanie potrawy.
Piekarnik mo na tak e wykorzysta do pasteryzacji ywno$ci, suszenia grzybów lub owoców.
Pieczenie na grillu
Przed przyst pieniem do pieczenia na grillu nale y posmarowa olejem mi(so
i ryby, a nast(pnie u o y je na ruszcie. Poziom wsuni(cia rusztu jest uzale niony od grubo$ci produktu.
Pod ruszt, na najni szy poziom, nale y wsun
tac( na skapuj cy t uszcz,
wlewaj c do niej nieco wody, aby unikn przypalenia resztek t uszczu.
Grill z nawiewem gor?cego powietrza
UCywaj?c tej funkcji naleCy wybraF maksymalnie temperaturA 200°C.
Grza ka grilla i wentylator pracuj na zmian(,
rozprowadzaj c gor ce powietrze wokó potrawy. Nie ma potrzeby sprawdzania stanu
upieczenia i obracania potrawy. Funkcja nadaje si( do pieczenia potraw tak, jak na normalnym grillu (z wyj tkiem przygotowywania tostów i krwistych steków).
Rys. 4
14
Praktyczne rady
Pieczenie ciasta
• Ciasto nale y piec w $redniej temperaturze (150-200oC).
• Przed w o eniem ciasta zaleca si( wst(pne nagrzewanie piekarnika przez
oko o 10 minut.
• Nie otwiera drzwiczek piekarnika przed up ywem ¾ czasu pieczenia.
• Ciasto kruche nale y piec w foremce spr( ynowej lub na blaszce przez 2/3
cznego czasu, a nast(pnie przed ca kowitym upieczeniem ciasta udekorowa je lub u o y dodatki. Ko-cowy czas pieczenia po udekorowaniu ciasta zale y do rodzaju i ilo$ci dodatków.
• Prawid owo przygotowane ciasto ucierane trudno odrywa si( od y ki. W ten
sposób nale y sprawdzi , czy np. do ciasta nie dodano zbyt du o p ynu.
Wtedy czas pieczenia wyd u y by si( niepotrzebnie.
• W przypadku pieczenia ciast na trzech poziomach jednocze$nie, zalecamy
pozostawienie pustego poziomu pomi(dzy dwoma najni szymi blachami
(rys. 5).
Pieczenie miAsa i ryb
• Do pieczenia nale y przygotowywa kawa ki mi(sa o wadze powy ej 1 kg,
gdy mniejsze kawa ki mog podczas pieczenia wyschn
.
• Ciemne mi(so, które dobrze opieka si( na zewn trz, ale w $rodku musi pozosta ró owe lub czerwone, nale y piec w wy szej temperaturze (200250oC).
• Jasne mi(so, drób i ryby nale y piec w $redniej temperaturze (150-175oC).
• Sosy i inne dodatki nale y dodawa do brytfanny z potraw zaraz na po-
cz tku, w przypadku krótkiego czasu pieczenia, natomiast przy d u szym
czasie pieczenia, dodawa w ostatnich 30 minutach pieczenia.
• Je$li chc Pa-stwo sprawdzi , czy mi(so jest ju upieczone, nale y wyko-
na tzw. „prób( y ki”. Je$li wyczuj Pa-stwo opór po naci$ni(ciu mi(sa y k , oznacza to, e jest ono ju upieczone.
• Rostbef i pol(dwica, które maj wewn trz pozosta ró owe, nale y piec w
wy szej temperaturze przez krótszy czas.
• Piek c mi(so bezpo$rednio na ruszcie, nale y wsun
do dolnego poziomu
brytfann(, do której b(dzie $cieka sos z mi(sa podczas pieczenia.
• Przed pokrojeniem nale y pozostawi piecze- jeszcze na 15 minut, aby nie
wyp yn
sos.
• Aby ograniczy tworzenie si( dymu w piekarniku, nale y wla troch( wody
do brytfanny, do której $cieka t uszcz. Aby nie dopu$ci do tworzenia si(
skroplin, nale y kilkakrotnie dolewa wody do brytfanny.
• Przyrz dzone dania mo na utrzyma w stanie ciep ym, wk adaj c je do
piekarnika i ustawiaj c najni sz temperatur(.
15
Uwaga!
Nie umieszcza adnych przedmiotów na dnie piekarnika, nie przykrywa go
foli aluminiow , gdy podczas pieczenia mo e doj$ do uszkodzenia emaliowanych powierzchni oraz potrawy.
W piekarniku nale y u ywa aroodpornych naczy-, garnków lub folii aluminiowej, k ad c je na blasze / ruszcie.
Uwaga!
Przy wsuwaniu i wyjmowaniu rusztu oraz blachy na t uszcz, nale y uwa a ,
aby nie uszkodzi emaliowanych $cianek piekarnika.
Czas pieczenia
Czas pieczenia jest uzale niony od rodzaju potrawy, jej konsystencji i obj(to$ci. Zalecamy obserwowanie czasu pieczenia na pocz tku korzystania z piekarnika i ustalenie czasu pieczenia zgodnego z Pa-stwa upodobaniami dotycz cymi np. stopnia wypieczenia.
Zamieszczone tabele maj jedynie charakter orientacyjny.
16
TABELA CZASÓW PIECZENIA
Pieczenie tradycyjne, nagrzewanie z nawiewem gor?cego powietrza
Waga
(gramy)
Potrawa
Ciasto
Ciasto ucierane
Ciasto francuskie
Sernik
Jab!ecznik
Strudel
Ciastka kruche
Ma!e ciasteczka
Ciasteczka-biszkopty
1000
500
500
250
1000
1200
1000
1500
1200
1000
4000
1500
3000
1200
Bezy
Chleb i pizza
Bia!y chleb
-ytni chleb
Bu!ki
Pizza
Zapiekanki
Makaronowa
Jarzynowa
Quiche
Lasagne
Mi"so i drób
Piecze4 wo!owa
Piecze4 wieprzowa
Piecze4 ciel5ca
Rostbef po angielsku
Piecze4 z jagni5cia
Kurczak
Indyk
Kaczka
G5:
Zaj>c
Ryby
Pieczenie
tradycyjne
Temp.
oC
Pieczenie
z nawiewem
Temp.
woC
Czas
pieczenia
(minuty)
2
2
1
1
2
2
2
2
170
170
160
180
175
175
175
170
2 (1+3)
2 (1+3)
2
2 (1+3)
2
2 (1+3)
2 (1+3)
2 (1+3)
160
160
150
170
150
160
160
160
45 – 60
20 – 30
60 – 80
40 – 60
60 – 80
30 – 40
15 – 25
10 – 20
2
100
2 (1+3)
100
90 - 120
1
1
2
1
190
200
200
210
2
2
2 (1+3)
2 (1+3)
180
175
175
190
40 – 60
30 – 45
20 – 35
15 - 30
2
200
2 (1+3)
175
40 – 50
2
2
2
200
200
200
2 (1+3)
2 (1+3)
2
175
175
175
45 – 60
35 – 45
45 – 60
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
220
200
200
200
175
175
190
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
175
175
175
200
175
175
175
160
160
175
50 – 70
100 – 130
90 – 120
50 – 70
110 – 130
60 – 80
210 – 240
120 – 150
150 - 200
60 – 80
Uwagi
W foremce
Na blasze
1-2 bochenki
Foremka
8 sztuk
Blacha
Na ruszcie
Na ruszcie
Na ruszcie
Na ruszcie
Udziec
W ca!o:ci
W calo:ci
W ca!osci
W ca!o:ci
W kawa!kach
1200
Pstr>g
2
190
2 (1+3)
175
30-40
3-4 sztuki
1500
Tu4czyk/Aoso:
2
190
2 (1+3)
175
25-35
4-6 filetów
(*) Poziomy podane w tabeli w nawiasach dotycz pieczenia na kilku poziomach.
17
Pieczenie na grillu (**)
Listwa
Temperatura
(poziom
oC
rusztu)
3
Max
3
Max
3
Max
3
Max
3
Max
3
Max
3
Max
3
Max
3
Max
Ilo&'
Potrawa
Steki
Kotlety
Kie!baski pieczone
Kurczak (po!ówka)
Kebaby
Piersi z kurczaka
Pomidory
Tosty
Ryby, filety
-
Kawa)ki
4
4
8
2
4
4
8
4
4
Waga
800
600
-1000
--400
500
--400
Czas pieczenia
w minutach
Wierzch
Spód
12-15
12-14
10-12
6-8
12-15
10-12
30-35
25-30
10-15
10-12
12-15
12-14
12
--5-7
-8
6
Pieczenie na grillu z nawiewem gor?cego powietrza (**)
Potrawa
Ilo&'
(gr)
Poziom
(liczony od do)u)
Temperatura
(°C)
Roladki (indyk)
Kurczak (po!ówka)
Udka kurczaka
Zapiekane warzywa
Szasz!yki
Ryba w ca!o:ci
1000
1000
----800
800
3
3
3
3
3
3
200
200
200
200
200
200
Czas (w min.)
1 strona
30-40
25-30
15-20
20-25
15
12-15
2 strona
20-30
20-0
15-18
--10
8-10
Uwagi:
Podane czasy pieczenia maj> charakter orientacyjny.
Podany w tabelach czas pieczenia nie obejmuje wst5pnego nagrzewania piekarnika. Przed w!oFeniem
pizzy / chleba / ciasta zalecamy wst5pne nagrzewanie piekarnika przez oko!o 10 minut.
(**) Podane czasy pieczenia nie zawieraj> wst5pnego nagrzewania. Zalecamy ogrzaH wst5pnie piekarnik przez 5 minut przed w!oFeniem potrawy. Piek/c potrawy na grillu z nawiewem, nale1y ustawi'
maksymalnie temperatur" 200oC.
MYCIE I KONSERWACJA
Przed przyst?pieniem do czyszczenia urz?dzenia naleCy je wy ?czyF i
pozostawiF do ostygniAcia. Nie uCywaF pary lub urz?dzeJ parowych.
Przed przyst?pieniem do mycia i innych czynnoHci konserwacyjnych
naleCy urz?dzenie od ?czyF od zasilania elektrycznego.
• Po ostygni(ciu piekarnika mo na przyst pi do czyszczenia.
• U ywaj c $rodków czyszcz cych w sprayach nale y zachowa szczególn
ostro no$ , aby detergent nie dosta si( do grza ek piekarnika lub czujnika
termostatu.
18
• Elementy stalowe nale y oczy$ci i op uka wod , a nast(pnie wypolero•
•
•
•
•
•
•
wa .
U ywa $rodków przeznaczonych do czyszczenia piekarników oraz elementów ze stali nierdzewnej, dost(pnych w sklepach.
Powierzchnie emaliowane my wod z dodatkiem agodnego $rodka czyszcz cego.
Do mycia nie stosowa $rodków szoruj cych.
Cz($ci ze stali szlachetnej i szyb( w drzwiach piekarnika wyciera such i
mi(kk $ciereczk .
Do usuwania plam stosowa odpowiednie $rodki do czyszczenia stali szlachetnej lub ciep y ocet.
Emalia piekarnika jest bardzo trwa a i odporna. Jednak e gor ce kwasy
owocowe (z cytryny, $liwek itp.) mog spowodowa powstanie matowych
plam na powierzchni emaliowanej. Tego typu plamy na powierzchni emaliowanej nie wp ywaj jednak ujemnie na funkcjonowanie piekarnika.
Piekarnik nale y czy$ci po ka dym u yciu, gdy wtedy zabrudzenia mo na
najszybciej i naj atwiej usun . W ten sposób resztki potraw nie przypalaj
si( podczas nast(pnego pieczenia.
Modele z frontem aluminiowym lub stalowym
Drzwi piekarnika my wilgotn szmatk i osuszy .
Nie u ywa g bek stalowych, kwasów lub produktów $ciernych, gdy mog
one uszkodzi powierzchni( urz dzenia.
Panel steruj cy nale y czy$ci w podobny sposób.
Czyszczenie drzwiczek piekarnika
Aby u atwi umycie drzwiczek piekarnika, nale y je zdj
wykona nast(puj ce czynno$ci:
• ca kowicie otworzy
drzwiczki piekarnika,
ustali zawiasy trzymaj ce drzwiczki piekarnika; ma e dQwignie, znajduj ce si( na obu zawiasach poluzowa i obróci (rys. 5)
• wolno zamkn
drzwi, a dotkn do dwóch
dQwigni;
• przytrzyma drzwiczki po lewej i prawej stronie, a nast(pnie popchn w kierunku piekarnika i wyj na zewn trz;
• odstawi drzwiczki w bezpieczne miejsce (poo y poziomo).
. W tym celu nale y
Rys. 5
Po umyciu ponownie zamontowa drzwi, wykonuj c opisane wy ej czynno$ci
w odwrotnej kolejno$ci.
Po spasowaniu dQwigni z zawiasami drzwi b(d prawid owo umocowane.
19
Wymiana Carówki w piekarniku
Przed przyst?pieniem do wymiany Carówki naleCy wy ?czyF
urz?dzenie z sieci zasilaj?cej.
Varówka musi posiada nast(puj ce parametry:
a) struktura odporna na wysok? temperaturA
(do 300oC)
b) napiAcie / czAstotliwoHF: 230 V, (50Hz)
c) moc 25 W
d) cokó E14
Aby wymieni
arówk(, nale y wcisn
szklan i obróci (rys. 6).
Wykr(ci spalon arówk(. Wkr(ci now
szklan . Pod czy urz dzenie do zasilania.
os on(
Rys. 6
arówk(. Ponownie za o y os on(
Podwieszana grza ka grilla
Niektóre modele s wyposa one w opuszczan górn grza k( grilla.
Przed przyst?pieniem do prac konserwacyjnych naleCy wy ?czyF
urz?dzenie z sieci zasilania elektrycznego!
W celu atwiejszego umycia komory piekarnika
mo na opu$ci w dó grza k( grilla.
• W tym celu nale y wykr(ci $rub( (rys. 7), u ywaj c np. $rubokr(ta.
• Opu$ci grza k( w dó .
• Umy górn $ciank( piekarnika.
• Po umyciu nale y grza k( ponownie podnie$ do
góry i przykr(ci $rub(. Sprawdzi , czy grza ki s
prawid owo zamocowane.
SprawdziF, czy grza ka jest prawid owo
zamocowana.
20
Rys. 7
USUWANIE USTEREK
Aby usun
drobne usterki, wystarczy niekiedy wykona proste czynno$ci
sprawdzaj ce. W tabeli podano usterki, które u ytkownik mo e samodzielnie
usun , bez konieczno$ci wzywania serwisanta.
Objawy usterki
• Piekarnik nie w!>cza si5.
• Lampka kontrolna termostatu piekarnika nie :wieci si5.
• -arówka piekarnika nie
:wieci si5.
• Czas pieczenia jest zbyt d!u-
gi lub zbyt krótki.
• Wewn>trz piekarnika i na potrawach osadza si5 skroplona woda.
Sposób usuni"cia usterki
SprawdziH, czy pokr5t!a s> ustawione na okre:lon> funkcj5 i
temperatur5.
SprawdziH, czy urz>dzenie jest prawid!owo w!>czone, wtyczka
jest w gniazdku, czy nast>pi!a przerwa w dop!ywie pr>du, czy
prze!>cznik zasilania jest ustawiony na ON (WAJCZONY).
Termostat ustawiH na wybran> temperatur5.
Pokr5t!o wyboru funkcji ustawiH na wybran> funkcj5.
Pokr5t!o wyboru funkcji ustawiH na wybran> funkcj5.
KupiH now> Farówk5 o odpowiednich parametrach w punkcie
serwisowym i wymieniH j> zgodnie ze wskazówkami podanymi w
instrukcji obs!ugi.
PrzeczytaH wskazówki dotycz>ce czasów pieczenia.
Nie pozostawiaH potraw po upieczeniu w piekarniku d!uFej niF
15-20 minut.
Koszty usuni(cia usterek spowodowanych przez u ytkownika oraz bezzasadnych wezwa- serwisu pokrywa klient.
AUTORYZOWANY SERWIS
Je$li po wykonaniu opisanych w poprzednim rozdziale czynno$ci sprawdzaj cych, urz dzenie nadal nie funkcjonuje, usterk( nale y zg osi w autoryzowanym zak adzie serwisowym.
Przy zg oszeniu telefonicznym nale y
opisa objawy usterki, poda model,
numer produktu i numer seryjny urz dzenia. Dane te znajduj si( na tabliczce znamionowej.
Do napraw stosuje si( wy cznie oryginalne cz($ci zamienne.
Urz dzenie posiada gwarancj( udokumentowan kart , która wydawana jest
wraz z instrukcj przy sprzeda y urz dzenia.
W przypadku braku karty gwarancyjnej nale y za da jej od sprzedawcy i
wpisa dat( sprzeda y, model, numer fabryczny. Dane te znajduj si( na tabliczce znamionowej.
21
Kart( gwarancyjn nale y zachowa i w przypadku naprawy okaza j personelowi autoryzowanego zak adu serwisowego wraz z rachunkiem zakupu. Naprawa b(dzie wykonana odp atnie, w przypadku braku oryginalnej i wa nej karty gwarancyjnej.
Karta zawiera tak e warunki gwarancji, udzielonej przez producenta urz dzenia.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Wymiary wyci"cia
Wymiary piekarnika
Wysoko:H
Szeroko:H
G!5boko:H
Wysoko:H
Szeroko:H
G!5boko:H
Pojemno:H komory piekarnika
Zakres temperatury
593 mm
560 mm
550 mm
335 mm
395 mm
400 mm
53 litry
50°C – 230 °C
Warto&' pod)/czenia
Dolna grza!ka
Górna grza!ka
Piekarnik (1000 + 800)
Grza!ka grilla - zwyk!a
- podwójna
Grza!ka nawiewu gor>cego powietrza
O:wietlenie wewn5trzne piekarnika
Wentylator z nawiewem gor>cego powietrza
Wentylator z nawiewem zimnego powietrza
A>czna warto:H pod!>czenia
Zasilanie sieciowe cz5stotliwo:H / napi5cie
1000 W
800 W
1800 W
1650 W
2450 W
2000 W
25 W
30 W
20 W
2500 W
50 Hz / 230 V
Urz?dzenie wspó pracuje z nastApuj?cymi modelami p yt grzejnych:
–
–
–
–
p yta EHL 6645; max. warto$
p yta EHL 6650; max. warto$
p yta EHL 6690; max. warto$
p yta EHL 6625; max. warto$
pod
pod
pod
pod
czenia (piekarnik+p yta): 7,6 kW
czenia (piekarnik+p yta): 7,6 kW
czenia (piekarnik+p yta): 7,6 kW
czenia (piekarnik+p yta): 6,5 kW
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
Znamionowa moc grzejna:
Piekarnik z p yt ceramiczn : 9,450 kW-8,350 kW
22
NSTALACJA
Wszystkie czynnoHci zwi?zane z instalacj? urz?dzenia naleCy wykonaF zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami bezpieczeJstwa. Wszelkie
prace instalacyjne mog? wykonywaF wy ?cznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Aby urz dzenie prawid owo funkcjonowa o po ustawieniu w zabudowie, meble
do zabudowy lub wn(ka musz posiada odpowiednie wymiary.
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, wszystkie elementy zabezpieczaj ce
przed dotkni(ciem przewodów pod napi(ciem i cz($ci izolacyjnych musz by
w taki sposób zamocowane, aby nie mo na by o ich zdemontowa bez u ycia
narz(dzi. Dotyczy to równie cz($ci bocznych na pocz tku i ko-cu linii zabudowy.
Pod ?czenie do instalacji elektrycznej
Przed przyst pieniem do pod czenia urz dzenia do instalacji elektrycznej, nale y sprawdzi , czy zosta y spe nione poni sze warunki:
1. Zabezpieczenie i instalacja domowa musi odpowiada maksymalnemu obci eniu urz dzenia (patrz warto$ci na tabliczce znamionowej).
2. Instalacja domowa musi posiada uziemienie zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.
3. Gniazdko lub wielobiegunowy wy cznik musi by dost(pny po zainstalowaniu urz dzenia.
Urz dzenie dostarczone jest bez przewodu zasilaj cego, gdy w zale no$ci od
rodzaju zasilania, konieczny jest przewód z odpowiedni wtyczk przystosowan do obci enia podanego na tabliczce znamionowej.
Przewody pod czeniowe musz
odpowiada
nast(puj cym typom, z
uwzgl(dnieniem koniecznego przekroju znamionowego (3 x 1,5 mm2):
H07 RN-F
H05 RN-F
H07 RR-F
H05 VV-F
Je$li pod czenie wykonano bez wtyczki lub wtyczka jest niedost(pna, nale y
zamontowa pomi(dzy urz dzeniem i instalacj sieciow wielobiegunowy wycznik (np. zabezpieczenie, prze cznik LS) z rozwarciem styków minimum
3 mm. Przewód uziemiaj cy ó to-zielony nie mo e zosta przerwany przez
wy cznik. Przewód zasilaj cy musi posiada taki przekrój, aby w adnym
punkcie nie zosta a osi gni(ta temperatura wy sza ni 50oC (powy ej temperatury otoczenia).
23
Po wykonaniu pod czenia nale y
sprawdzi wszystkie elementy grzejne, w czaj c je na ok. 3 minuty.
Urz dzenie nale y pod czy do 3
faz, w sposób pokazany na rysunku.
Pod czenie fazy do styku 4 i 5 spowoduje spalenie urz dzenia.
Zalecamy, aby pod czenia dokona
wykwalifikowany elektryk.
Po ?czenie elektryczne z p yt? do gotowania
Urz dzenie to mo e by pod czone do modeli p yt wymienionych na pocz tku
instrukcji obs ugi (lub sprzedawanych w komplecie). Wtyczka do po czenia z
p yt do gotowania znajduje si( na obudowie kuchenki.
Z p yty do gotowania wyprowadzone s przewody po czeniowe elementów
grzejnych i przewód ochronny. Przewody te zaopatrzone s w ko-cówki kontaktowe.
Wtyczki i przewody po czeniowe nale y w o y do odpowiedniego gniazdka.
MoCliwoHF nieprawid owego pod ?czenia jest wykluczona.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoHci za szkody
spowodowane wskutek nieprzestrzegania obowi?zuj?cych
przepisów bezpieczeJstwa.
Zabudowa
Aby urz dzenie prawid owo funkcjonowa o po ustawieniu w zabudowie, meble
pod zabudow( lub wn(ka musz posiada odpowiednie wymiary.
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wszystkie elementy zabezpieczaj ce
przed dotkni(ciem przewodów pod napi(ciem i cz($ci izolacyjnych musz by
w taki sposób zamocowane, aby nie mo na by o ich zdemontowa bez u ycia
narz(dzi.
Dotyczy to równie cz($ci bocznych na pocz tku i ko-cu linii zabudowy. Urz dzenie nale y do klasy Y w zakresie ochrony ogrzewania $rodowiska. Oznacza
to, e urz dzenie mo e by ustawione cz($ci tyln lub $ciank boczn do
wy szych mebli, urz dze- lub $cian.
Z drugiej strony mog? byF dostawiane inne urz?dzenia lub meble wy?cznie o takiej samej wysokoHci jak kuchenka.
24
Wymiary piekarnika (rys. 10)
Rys. 10
Zabudowa pod blatem
Wn(ka musi mie wymiary wskazane na rysunku nr 11. Przed
zabudow
urz dzenia, nale y
pod czy
piekarnik do p yty
(patrz odpowiedni rozdzia w instrukcji). Urz dzenie wsun do
wn(ki szafki. Nast(pnie otworzy
drzwiczki piekarnika i za pomoc
4 $rub pasuj cych dok adnie do
otworów ramy przymocowa piekarnik do szafki (rys. 12).
Rys. 11
Rys. 12
25
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising