Zanussi | ZOU91KX | User manual | ZANUSSI ZOU91KX User Manual

ZANUSSI ZOU91KX User Manual
Integreeritav ahi
ZOU 91 K
KASUTUSJUHEND
Sisukord
Nõuanded kasutusjuhendi lugemiseks
4
Seadme kirjeldus
5
Juhtpaneel
6
Pärast ahju paigaldamist
7
Ahju funktsioonide seadistamine
10
Nõuanded ja soovitused ahju kasutamiseks
16
Küpsetustabelid
18
Puhastamine ja korrashoid
20
Mida teha rikete korral
22
Tehnilised näitajad
23
Juhised paigaldajale
24
Integreerimine köögimööblisse
25
2
Hoiatused – integreeritavad ahjud
On väga oluline, et Te hoiate käesoleva kasutusjuhendi koos seadmega tuleviku tarvis alles. Kui seade
peaks tulevikus omanikku vahetama, või kui Te kolite ja jätate seadme maha, kindlustage alati, et
kasutusjuhend koos seadmega uue kasutajani jõuaks – nii saab ka tema tutvuda ahju kõikide
funktsioonidega ning lugeda läbi seadme kasutamise juurde kuuluvad hoiatused. Järgnevad hoiatused
on antud ohutuse huvides. Enne seadme paigaldamist või kasutamist lugege need kindlasti läbi.
Paigaldamine
Laste ohutus
• Kõik paigaldustööd tuleb jätta kvalifitseeritud elektriku või kompetentse isiku ülesandeks.
• Ahju paigaldus ja esialgsed reguleerimistööd PEAB
teostama kvalifitseeritud personal kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Käesolevast juhendist leiate ka
spetsiaalsed juhised seadme paigaldajale.
• Nõudepesumasin on mõeldud kasutamiseks täiskasvanute poolt. Lastel ei tohiks lubada juhtnuppude ega seadmega mängida.
• Lapsi tuleb kogu aeg silmas pidada ja mitte lubada
neil puutuda kuumasid pindu või olla seadme
läheduses, kui see töötab või ei ole veel maha
jahtunud.
• Küpsetamise ja grillimise ajal muutuvad seadme
uks ja sellega külgnevad pinnad väga kuumaks.
• Olge ettevaatlik ja hoidke lapsed töötavast seadmest eemal. Teiste elektriseadmete ühendamisel
ahju lähedal paiknevasse seinakontakti, veenduge
selles, et voolujuhtmed ei puutu vastu ahju
kuumenenud pindu ega jää ahjuukse vahele.
Kasutamise ajal
• seade on mõeldud ainult toiduvalmistamiseks, seda
on keelatud kasutada mingitel teistel eesmärkidel.
• Alati kui avate ahjuukse küpsetamise ajal või
pärast seda, seiske natuke eemale, et lasta
tekkinud aurul või kuumusel ahjust välja
pääseda.
• Seadme tehniliste omaduste või seadme ena
muutmine mis tahes viisil, on ohtlik.
• Seadmed kuumenevad kasutamise käigus märgatavalt ja püsivad pärast kasutamist pikka aega
kuumad.
• Olge ettevaatlik, vältige ahjus asuvate küttekehade
puudutamist.
• Veenduge alati, et kõik juhtnupud oleksid väljalülitatud asendis, kui Te ahju ei kasuta.
• Hügieeni ja ohutuse tagamiseks tuleb elektriahi
hoida alati puhas.
• Rasva või toidujääkide kogunemine võib põhjustada
tulekahju.
• Ärge katke ahju pindasid alumiiniumfooliumiga.
• Kergpuhastatavaid juhtsiine (kui on olemas) võib
puhastada üksnes seebiveega.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks auru või
aurupesureid.
• Enne seadme hooldust või puhastamist, keerake
alati juhtlüliti pliidiplaadi asendisse ja laske seadmel
jahtuda.
• Veenduge, et riiulid oleksid õigesti kohale asetatud.
• Käesolev ahi (isegi kui see on ühendatud elektrilise
pliidiplaadiga) on mõeldud ühendamiseks 230 V
ühe-, kahe või kolmefaasilisse vooluvõrku koos
maandusjuhtmega.
• Kui ühendate ahju mitmefaasilisse vooluvõrku (400
V) maandusjuhet kasutamata, võib see tuua endaga kaasa ahju või koguni pliidiplaadi kahjustumise.
Tehniline teenindus
• Antud seadme hooldustöid peab teostama volitatud
teeninduskeskus, ning kasutada tuleb ainult originaalvaruosi.
• Mitte mingil juhul ärge püüdke seadet ise parandada.
• Asjatundmatud remonditööd võivad põhjustada
vigastusi või seadme raskeid rikkeid. Pöörduge
lähima volitatud teeninduskeskuse poole. Nõudke
alati originaalvaruosade kasutamist.
3
Nõuanded kasutusjuhendi lugemiseks
Ohutusjuhised
Üksikasjalikud kasutusjuhised
Nõuanded ja soovitused
TOOTJA:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47100 FORLÌ (Italy)
4
Seadme kirjeldus
1. Juhtpaneel
2. Eesmise parempoolse keeduplaadi/keeduala juhtnupp
3. Tagumise parempoolse keeduplaadi/keeduala juhtnupp
4. Elektrooniline juhtseade
5. Tagumise vasakpoolse keeduplaadi/keeduala juhtnupp
6. Eesmise vasakpoolse keeduplaadi/keeduala juhtnupp
7. Grill
8. Ahju lamp
9. Andmeplaat
5
Juhtpaneel
Küpsetusfunktsioon Temperatuuri näit
Kellaaja näit
Nupud
1. ON / OFF toitenupp
2. Ahju funktsioonide valiknupp
3. Kiirkuumutuse nupp
4. Vähendusnupp “ “ (kellaaeg või temperatuur)
5. Suurendusnupp “ “ (kellaaeg ja temperatuur)
6. Minutikella / Küpsetusprogrammi kestuse / Küpsetusprogrammi lõppemise funktsioon
Kõikide ahju funktsioonide valimine toimub elektroonilise juhtseadme abil.
Võite valida ükskõik millise küpsetusfunktsiooni,
küpsetustemperatuuri ja automaatse ajastuse kombinatsiooni.
MÄRKUS
Võimaliku elektrikatkestuse korral hoiab juhtseade
kõiki seadistusi (kellaaega, programmi seadistust või
töötavat programmi) umbes 3 minutit. Kui elektrikatkestus kestab kauem, siis kõik seadistused
tühistatakse. Kui vooluühendus taastub, vilguvad
näidikul erinevad numbrid ja kellaaeg/ taimer tuleb
uuesti seadistada.
6
Erifunktsioonid
Alljärgnevate funktsioonide aktiveerimiseks tuleb
vajutada kahte nuppu üheaegselt:
- Lastelukk: vajutage nuppu
- Puutesignaal: vajutage nuppu
ja nuppu “ “;
ja nuppu “ “;
- Demonstratsioonrežiim: vajutage nuppu
nuppu “ “.
ja
Pärast ahju paigaldamist
Kui seade ühendatakse esimest korda vooluvõrku, on
näidikul 12:00 ja sümbol
vilgub.
Enne ahju kasutamist seadke kellaaeg õigeks.
Kellaaja õigeks seadmiseks:
a) vajutage nuppu
ja kui sümbol vilgub (joonis
1), seadke kellaaeg õigeks nuppudega “ “ või “ “
(joonis 2).
Noolsümbol
kustub umbes 5 sekundit pärast õige
kellaaja kuvamist näidikule (joonis 3).
b) kui sümbol
nuppu
.
Joonis 1
enam ei vilgu, vajutage kaks korda
Seejärel toimigi vastavalt punktile a).
Sel ajal võib seadmest tulla ebameeldivat lõhna.
Ebameeldiva lõhna teket põhjustavad tootmisjäägid
ning see on täiesti normaalne. Enne seadme
kasutuselevõttu soovitame Teil seda tühjalt kuumutada.
Joonis 2
Selleks toimige järgmiselt:
— vajutage nuppu , et ahi sisse lülitada.
— vajutage nuppu
kaks korda ning valige
(joonis 4).
funktsioon "tavaline küpsetus"
— seadke temperatuuriks 250 °C, kasutades
suurendusnuppu “ “.
— Laske ahjul umbes 45 minutit tühjalt töötada.
— avage ruumi tuulutamiseks aken.
Sama protseduuri korrake umbes 5-10 minuti vältel
ka funktsioonide “ventilaatoriga küpsetamine”
ja
puhul.
“suur grill”
Pärast seda laske ahjul esmalt maha jahtuda ning
seejärel puhastage seadme sisepind soojas seebivees niisutatud pehme riidelapiga.
Joonis 3
Joonis 4
Enne esimest kasutuskorda peske ahju tarvikud hoolikalt puhtaks.
Ahjuukse avamisel haarake alati käepideme keskelt (joonis 5).
Joonis 5
7
ON / OFF toitenupp
Ahi peab olema enne küpsetusfunktsiooni või
programmi valimist sisse lülitatud. Pärast nupu
vajutamist ilmub näidikule ahju sümbol ning ahju
valgustus lülitub sisse.
Ahju väljalülitamiseks võite mis tahes hetkel vajutada
Mis tahes küpsetusfunktsioon või prognuppu
ramm seiskub, ahju valgustus kustub ja näidikule
kuvatakse ainult kellaaeg.
Ahju on võimalik igal ajal välja lülitada.
Küpsetusfunktsiooni valimine
1) Vajutage nuppu
, et ahi sisse lülitada.
2) Vajutage nuppu
, et valida soovitud funktsioon.
Iga kord, kui vajutatakse nuppu
, kuvatakse näidikule küpsetuse sümbol ja vastava küpsetusfunktsiooni number ilmub hetkel valitud funktsiooni
sümbolist vasakule (joonis 6).
Joonis 6
3) Kui eelseatud temperatuur ei sobi, vajutage nuppu
“ “ või “ “, et reguleerida temperatuuri 5 kraadi
kaupa.
- niipea kui ahi kuumeneb, hakkab termomeetri
sümbol
aeglaselt tõusma, näidates hetkel saavutatud temperatuuri.
Kui soovitud temperatuur on saavutatud, kostab
lühikese aja jooksul helimärguanne ning termomeetri
sümbol jääb põlema.
Temperatuuri reguleerimine
Vajutage nuppe “ “ ja “ “, et vähendada või
suurendada eelseatud temperatuuri ajal, kui sümbol
vilgub (joonis 7). Maksimaalne temperatuur on 250
°C.
8
Joonis 7
Alljärgnevalt leiate funktsioonide sümbolite nimekirja
ja nende tähendused.
Ahjuventilaatoriga küpsetamine – See
seadistus võimaldab Teil ahju erinevatel
kõrgustel toitu röstida või üheaegselt
röstida ja küpsetada, ilma et maitsed
seguneksid. Eelseatud temperatuur: 175 °C
Tavaline küpsetamine – Soojust annavad
nii ülemine kui ka alumine küttekeha,
tagades sel moel ahjus ühtlase kuumuse.
Eelseatud temperatuur: 200 °C
Ainult grillelement – Seda funktsiooni võib
kasutada
väikese
toiduainekoguste
grillimiseks. Eelseatud temperatuur:
250 °C
Termogrill – See funktsioon pakub lisavõimalust toiduainete grillimiseks, mida
tavapäraselt küpsetatakse tavalise grillfunktsiooniga.
Grillelement
ja
ahjuventilaator töötavad koos, tagades kuuma
õhu ringlemise ümber toidu.
Eelseatud temperatuur: 180 °C
Valige maksimumtemperatuuriks 200 °C.
Pitsa – Alumisest kütteelemendist juhitakse
kuumus pitsa põhjale, samal ajal kui
ventilaator tagab piisava õhuringluse
selleks, et pitsakate või pirukatäidis korralikult läbi küpseks.
Eelseatud temperatuur: 175 °C
Suur grill – Grillelement on terves ulatuses
sisse lülitatud. Soovitav kasutada suurte
koguste puhul. Eelseatud temperatuur: 250
°C
Alumine kütteelement – Kuumus tuleb
ainult ahju põhjaosast, et toidud lõpuni
küpsetada.
Eelseatud temperatuur: 250 °C
Ülemine küttekeha – Kuumus tuleb üksnes ahju ülemisest osast, et toidud lõpuni
küpsetada. Eelseatud temperatuur : 250 °C
Sulatus - Ahjuventilaator töötab ilma
kuumuseta ja paneb ahjus ringlema toasooja õhu.
Nimetatud funktsioon on eriti sobiv selliste
toiduainete sulatamiseks, mida liigne kuumus võib kahjustada, nt kreemitäidisega
koogid, külmutatud koogid, kondiitritooted,
leib ja teised taignatooted.
9
Ahju funktsioonide seadistamine
Minutikella seadistamine
1) Vajutage nuppu
, et valida minutikella
funktsioon (joonis 8). Vastav sümbol
hakkab
vilkuma ning juhtpaneeli näidikule kuvatakse näit
"0.00".
2) Vajutage nuppu “ “, et valida soovitud aeg.
Maksimaalne aeg on 23 tundi ja 59 minutit.
Pärast seadistuse tegemist, ootab minutikell 3
sekundit ja seejärel hakkab aeg jooksma
(joonis 9).
Joonis 8
3) Kui programmeeritud aeg on möödas, kostab
helimärguanne.
4) Helimärguande väljalülitamiseks vajutage ükskõik
millist nuppu.
Töötav ahi EI lülitu välja.
Minutikella funktsiooni saab kasutada ka
siis, kui ahi on välja lülitatud.
Joonis 9
Minutikella seadistuse kasutamine või muutmine:
vajutage nuppu
vilkuma.
, kuni sümbolid
ja
hakkavad
Seejärel on võimalik minutikella seadistust muuta
vajutades nuppu “ “ või “ “.
Minutikella funktsiooni tühistamine:
vajutage nuppu
vilkuma.
, kuni sümbolid
ja
hakkavad
Aja vähendamiseks vajutage nuppu “ “,
näidikule kuvatakse näit "0.00" (joonis 10).
kuni
Joonis 10
10
Automaatväljalülituse seadistamine
1) Asetage toit ahju, lülitage ahi sisse, valige
küpsetusfunktsioon ja reguleerige vajadusel
küpsetustemperatuuri (joonis. 11).
2) Vajutage nuppu
, et valida küpsetusprogrammi
kestuse funktsioon (joonis 12). Küpsetushakkab vilkuma
programmi kestuse sümbol
ning juhtpaneeli näidikule kuvatakse näit "0.00".
Joonis 11
3) Sel ajal kui sümbol vilgub, vajutage nuppu “ “,
et valida soovitud aeg.
Maksimaalne aeg on 23 tundi ja 59 minutit.
Juhtseade ootab 3 sekundit ja seejärel hakkab
aeg jooksma.
4) Kui küpsetusaeg on möödas, lülitub ahi automaatselt välja, kostab helimärguanne ning juhtpaneeli näidikule ilmub näit "0.00".
Joonis 12
6) Helimärguande väljalülitamiseks vajutage ükskõik
millist nuppu.
Küpsetusprogrammi kestuse tühistamine:
— vajutage nuppu
, kuni sümbol
hakkab
vilkuma.
— aja vähendamiseks vajutage nuppu “ “, kuni
näidikule kuvatakse näit "0.00" (joonis 13).
Joonis 13
11
Automaatse sisse- ja
väljalülitumise seadistamine
1) Seadistage küpsetusprogrammi kestus, nagu
eelmises punktis kirjeldatud.
2) Vajutage nuppu
, kuni on valitud funktsioon
"küpsetusprogrammi lõpp" ning vastav sümbol
hakkab
vilkuma.
Juhtpaneelile
kuvatakse
küpsetusprogrammi lõppemise aeg (see tähendab, hetke kellaaeg + küpsetusprogrammi kestus
- joonis 14).
3) Vajutage nuppu “ “, et valida soovitud küpsetusprogrammi lõppemise aeg.
Joonis 14
4) Pärast seadistuse tegemist, ootab juhtseade 3
sekundit ja seejärel hakkab aeg jooksma.
5) Ahi lülitub automaatselt sisse ja välja. Küpsetusprogrammi lõppemisest annab teada helimärguanne.
6) Helimärguande väljalülitamiseks vajutage ükskõik
millist nuppu.
Seadistuse tühistamiseks piisab küpsetusprogrammi kestuse tühistamisest.
Lisafunktsioonid
Väljalülitusfunktsioon
Igasuguste muutuste puhul seadistuses lülitub ahi
automaatselt välja, vastavalt juuresolevale tabelile
(joonis 15).
Kui temperatuuri-seadistus
on:
250 °C
lülitub ahi
automaatselt välja:
pooleteist tunni
möödudes
vahemikus 200 kuni 245 °C
5,5 tunni möödudes
vahemikus 120 kuni 195 °C
8,5 tunni möödudes
alla 120 °C
12 tunni möödudes
12
Joonis 15
Jääkkuumuse funktsioon
Kui on seadistatud küpsetusprogrammi kestus, lülitub
ahi automaatselt enne küpsetusprogrammi lõppu
välja ja ahju sisemusse jäänud kuumus lõpetab toidu
küpsetamise ilma lisaenergiat tarbimata. Kõik valitud
seadistused kuvatakse näidikule, kuni küpsetusprogrammi lõppemiseni.
Nimetatud funktsioon ei toimi juhul, kui küpsetusprogrammi kestus jääb alla 15 minuti.
Lasteluku funktsioon
Et lapsed ei saaks ahju sisse lülitada, on võimalik
juhtnupud lukustada.
1) Lülitage ahi välja, vajutades nuppu
.
2) Vajutage nuppe
ja “ “ üheaegselt ning
hoidke neid 3 sekundit allavajutatuna. Kostab
helimärguanne ja näidikule ilmub teade ‘SAFE’
(ohutu) (joonis 16).
Joonis 16
3) Ahju juhtnupud on nüüd lukus. Ahju funktsioone
ega temperatuuri ei ole võimalik valida.
Juhtnuppude lukustuse deaktiveerimine:
Vajutage nuppe
ja “ “ üheaegselt ning hoidke
neid 3 sekundit allavajutatuna. Kostab helimärguanne
ja teade ‘SAFE’ (ohutu) kaob näidikult. Seejärel on
ahju võimalik jälle kasutada (joonis 17).
Kiirkuumutuse funktsioon
Joonis 17
Pärast küpsetusfunktsiooni ja temperatuuri valimist
kuumeneb ahi järk-järgult, kuni valitud temperatuur on
saavutatud. Selleks kulub 10 kuni 15 minutit, sõltuvalt
valitud funktsioonist ja temperatuurist.
Kui nõutud temperatuur on vaja saavutada lühema
ajaga, võib kasutada kiirkuumutuse funktsiooni.
1) Vajutage nuppu
, et ahi sisse lülitada.
2) Seadistage vajalik küpsetusfunktsioon ja temperatuur, nagu eelpool kirjeldatud.
3) Seadistage temperatuur, vajutades nuppu “ “ või
“ “. Temperatuur kuvatakse näidikule.
4) Vajutage nuppu
. Temperatuuri näidu asemel
on näit "FHU" (joonis 18).
5) vajutage nuppu
, seejärel vilgub sümbol
ligikaudu 10 sekundit. Nüüd on võimalik valida
vajalik temperatuur, vajutades nuppu “ “ või “ “.
4) Kui soovitud temperatuur on saavutatud, kostab
lühikese aja jooksul helimärguanne ning temperatuuri näidu asemele ilmub seatud temperatuur.
Nimetatud funktsiooni võib kasutada ükskõik
millise küpsetusfunktsiooni või temperatuuriga.
13
Veakood
Elektrooniline juhtseade kontrollib pidevalt seadme
korrasolekut. Kui mõned parameetrid ei ole korras,
lülitab juhtsüsteem aktiveeritud funktsioonid välja ning
näidikule kuvatakse vastav veakood (täht "E", millele
järgneb number – vaadake joonist 20).
Täpsemat informatsiooni leiate punktist "Mida teha
rikete korral”.
Demonstratsioonrežiim
Nimetatud režiim on mõeldud kasutamiseks kauplustes, kes demonstreerivad ahju funktsioneerimist ilma
igasuguse elektrikuluta, välja arvatud ahju lambi
elektritarve. Selle funktsiooni aktiveerimiseks peab
seade olema ooterežiimis.
— Vajutage nuppu
ja “ “ umbes 2 sekundit
(joonis 19). Lühikese aja jooksul kostab
helimärguanne.
— Vajutage nuppu
ja näidikule ilmub teade “id”.
Ahju funktsioone on võimalik valida.
Termomeetri sümbol
asendub numbritega.
ei vilgu enam ning teade “id”
Demonstratsioonrežiimi väljalülitamiseks järgige
eelpool toodud protseduuri.
Joonis 18
Joonis 19
Joonis 20
14
Uputatavad juhtnupud
Seade on varustatud uputatavate juhtnuppudega
(joonis 21). Nimetatud nupud võib uputada juhtpaneeli, kui ahju parasjagu ei kasutata.
Keeduplaatide juhtnupud
Keeduplaatide juhtnupud (joonis 22) asuvad ahju juhtpaneelil. Keeduplaatide juhtnuppe on võimalik seada
7-asendisse:
0 = välja lülitatud
1 = minimaalne kuumus
3 = maksimaalne kuumus
Vahepealsed asendid annavad järk-järgult suureneva
kuumusastme.
Joonis 21
Eriti
tähelepanelikult
jälgige
toidu
valmimist õli või rasva kasutamisel, kuna
seda tüüpi toiduained võivad ülekuumenemisel süttida.
Ohutustermostaat
Ahi on varustatud ohutustermostaadiga. Kui põhitermostaadi töös tekib mingi häire ja ahi seetõttu üle
kuumeneb, seiskab ohutustermostaat seadme varustamise elektrienergiaga. Kui nii juhtub, pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse. Mitte mingil juhul ärge
püüdke seadet ise remontida.
Juhtnuppude jahutusventilaator
Joonis 22
Antud seade on varustatud jahutusventilaatoriga,
mille ülesandeks on vältida juhtpaneeli, juhtnuppude
ja ahjuukse käepideme kuumenemist. Ventilaator võib
jätkata tööd ka pärast ahju või grilli väljalülitamist,
kuni on saavutatud normaaltemperatuur.
15
Nõuanded ja soovitused ahju
kasutamiseks
Toiduvalmistamisel hoidke ahjuuks alati
kinni.
Käesolev ahi on varustatud ainulaadse süsteemiga,
mis tagab loomuliku õhuringluse ja pideva auru
taaskasutuse.
Kirjeldatud süsteem võimaldab küpsetada auruses
ahjus ja jätab toidu seest pehmeks ning pealt
krõbedaks. Lisaks sellele vähenevad küpsetusaeg ja
energiatarbimine miinimumini. Küpsetamise ajal võib
moodustuda aur, mis ahjuukse avanemisel välja
paiskub. See on täiesti normaalne nähtus.
Siiski, alati kui avate ahjuukse küpsetamise ajal
või pärast seda, seiske natuke eemale, et lasta
tekkinud aurul või kuumusel ahjust välja pääseda.
Tavaline küpsetamine
Kuumus tuleb ahju ülemisest ja alumisest kütteelemendist, seetõttu on soovitav kasutada keskmist
küpsetustasandit.
Kui küpsetamiseks on vaja rohkem kuumust ülemisest või alumisest kütteelemendist, siis kasutage
ülemisi või alumisi küpsetustasandeid.
Grillimine
Liha ja kala grillimisel määrige see eelnevalt õliga
kokku ning asetage alati ahjurestile. Resti tasand
sõltub grillitava liha- või kalatüki paksusest.
Asetage nõrgumispann alati kõige alumisele tasandile
ning valage sellesse pisut vett, et vältida suitsu ja
ebameeldivate lõhnade teket.
Termogrill
Kui kasutate seda küpsetusfunktsiooni, seadke
ahju temperatuur maksimaalselt 200 °C peale.
Grillelement ja ventilaator töötavad korraga, tekitades
valmistatava toidu ümber kuuma õhu ringluse.
Väheneb vajaduse toitu kontrollida või pöörata.
Termogrilliga võite grillida kõiki neid toite, mida Te ka
tavalise grilliga valmistate; välja arvatud kuumad
võileivad ja väheküpsenud biifsteek.
Ahjuventilaatoriga küpsetamine
Ahjuventilaatoriga küpsetamine
Nimetatud funktsiooni korral küpseb toit eelkuumutatud õhuvoolu toimel, mida liigutab ahju
tagaseinas asuv ventilaator.
Sel viisil levib kuumus ahjus ühtlaselt ja kiiresti,
mistõttu saab erinevatel küpsetustasanditel korraga
erinevaid toite valmistada (joonis 23).
Ventilaatoriga küpsetamine tagab niiskuse kiire
eemaldamise ja ahjus oleva õhu kuivatamise, mistõttu
ei segune omavahel erinevate toitude maitsed ja
lõhnad.
Mitmel tasandil küpsetamine tähendab seda, et Te
võite samaaegselt küpsetada erinevaid toite mitmel
tasandil korraga ning sulatada või valmistada korraga
kuni kolm vormikooki või väiksemat pitsat.
Loomulikult võib ahju kasutada ka ainult ühele
tasandil küpsetamiseks. Sel juhul peaksite valima
kõige alumised küpsetustasandid, et küpsemisprotsessi oleks parem jälgida.
Lisaks sobib nimetatud funktsioon suurepäraselt ka
konserveerimiseks, siirupiga puuviljahoidiste valmistamiseks ning seente või puuviljade kuivatamiseks.
16
Joonis 23
Sulatamine
Ahjuventilaator töötab ilma kuumuseta ja paneb ahjus
ringlema toasooja õhu.
Mõned nõuanded:
Kookide küpsetamiseks
Koogid vajavad keskmist küpsetustemperatuuri
(tavaliselt vahemikus 150 °C ja 200 °C). Lisaks tuleb
ahju eelnevalt kuumutada – umbes 10 minutit.
Ahjuust ei tohiks avada enne, kui vähemalt 3/4
küpsetusajast on möödas.
Muretainast küpsetatakse vormis või ahjuplaadil 2/3
küpsetamisaja vältel ning garneeritakse seejärel enne
lõpuni küpsetamist.
Edasine küpsetusaeg sõltub loomulikult garneeringu
tüübist ja hulgast (keedis, puuviljad jne).
Veenduge, et koogi- või pirukataigen on õige
konsistentsiga, kuna liiga suur vedelikusisaldus
muudab küpsetusaja asjatult pikaks. Koogitaigen
peab olema sellise paksusega, et see lusikalt või
visplilt kohe maha ei voola.
Kui koogid või pirukad on asetatud korraga kolmele
küpsetustasandile, on soovitav kahe alumise
küpsetusplaadi vahele jätta vahe (joonis 23).
Tähelepanu! - Ärge asetage otse ahjupõrandale anumaid ega alumiiniumfooliumit, kuna
see võib põhjustada temperatuuri tõusu, mis
omakorda mõjutab küpsetustulemusi ja võib
viia ahju emailpinna kahjustamiseni.
Asetage ahjupannid, kuumuskindlad anumad
ja alumiiniumfoolium restile, mis on tõstetud
sobivale küpsetuskõrgusele.
Küpsetusajad
Küpsetusajad on erinevad, kuna need sõltuvad
toiduainete tüübist, konsistentsist ja kogusest.
Soovitame Teil esimeste toiduvalmistamiskordade
ajal olla väga tähelepanelik, kuna sarnaste
seadistuste juures ja samade toitude valmistamisel
saavutate loomulikult ka samaväärse lõpptulemuse.
Üksnes kogemus aitab Teil alljärgnevates tabelites
esitatud parameetreid oskuslikult muuta.
Liha ja kala küpsetamiseks
Ahjus küpsetatav praetükk peaks kaaluma vähemalt
1kg, et vältida selle liigset kuivamist. Väga õrna
punast liha, mis väljastpoolt hästi küpsenuks, kuid
seest roosaks või punakaks peab jääma, tuleb
küpsetada kõrgemal temperatuuril (200-250 ºC).
Valge liha, linnuliha ja kala seevastu vajavad
madalamat küpsetustemperatuuri (150-175 °C).
Kastme või garneeringu koostisained lisatakse vaid
väga lühikese küpsetusaja korral praepannile kohe
alguses.
Vastupidisel juhul tehakse seda viimase poole tunni
sees. Liha küpsusastet on lihtne kontrollida lusikaga:
kui lusika küljega vajutades lihatükile muljumisjälgi ei
jää, on liha läbi küpsenud. Rostbiifide ja fileetükkide,
mis peavad seest roosaks jääma, küpsetusaeg peab
olema lühike.
Liha võib küpsetada ahjupannis või otse restil – sel
juhul tuleb praerasva kogumiseks asetada resti alla
nõrgumispann.
Kui Te küpsetate väga rasvast toitu, asetage liha otse
grillrestile ja selle alla nõrgumispann, et ahi ei saaks
mustaks.
Kui liha on küpsenud, jätke see enne serveerimist 15
minutiks seisma, et mahl välja ei valguks.
Vältimaks röstimise ajal liigse suitsu teket, on
soovitav kallata nõrgumispanni veidike vett, ning auru
tekke vältimiseks tuleks vett küpsetamise ajal juurde
valada, kui eelmine vesi pannilt kaob.
Erinevaid toite võib kuni serveerimiseni ahjus soojas
hoida, kuid ahju temperatuur tuleks sel juhul seada
miinimumtasemele.
17
Küpsetustabelid
Tavaline küpsetamine ja ahjuventilaatoriga küpsetamine
Kaal (g)
ROOG
KOOGID
Lehttainas
Liivatainas
Kohupiimakook
Õunakook
Struudel
Moosikook
Puuviljakook
Keeks
Jõulukook
Ploomikook
Väikesed küpsetised
Küpsised
Beseed
Saiakesed
Kondiitritooted: lehttaignast
Tavaline
Ahjuventilaatoriga
küpsetamine
küpsetamine
Tasand
Tasand
temp.
temp.
°C
°C
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
170
170
160
180
175
175
175
175
170
170
175
160
100
190
200
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2
2 (1 ja 3)*
2
2 (1 ja 3)*
1
2 (1 ja 3)*
1
1
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
160
160
150
170
150
160
160
160
160
160
160
150
100
180
190
Küpsetusaeg
MÄRKUSED
minutit
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
40 ~ 60
60 ~ 80
30 ~ 40
45 ~ 60
30 ~ 40
40 ~ 60
50 ~ 60
25 ~ 35
20 ~ 30
90 ~ 120
12 ~ 20
15 ~ 25
Koogivormis
Koogivormis
Koogivormis
Koogivormis
Leivavormis
Koogivormis
Koogivormis
Leivavormis
Küpsetusplaadil
Küpsetusplaadil
Küpsetusplaadil
Küpsetusplaadil
Küpsetusplaadil
LEIB, SAI JA PITSA
1000 Sai
1
190
2
180
40 ~ 60
1-2 pätsi
500 Leib
1
190
1
180
30 ~ 45
Leivavormis
500 Saiakesed
2
200
2 (1 ja 3)*
175
20 ~ 35
6-8 saiakest
250 Pitsa
1
210
2 (1 ja 3)*
190
15 ~ 30
Küpsetusvormis
VORMIROAD
Makaronivorm
2
200
2 (1 ja 3)*
175
40 ~ 50
ahjuvormis
Köögiviljavorm
2
200
2 (1 ja 3)*
175
45 ~ 60
ahjuvormis
Lahtised pirukad
1
200
2 (1 ja 3)*
180
35 ~ 45
ahjuvormis
Lasanje
2
180
2
160
45 ~ 60
ahjuvormis
Kanneloonid
2
200
2
175
40 ~ 55
ahjuvormis
LIHA
1000 Veisepraad
2
190
2
175
50 ~ 70
Grillrestil
1200 Seapraad
2
180
2
175
100 ~ 130
Grillrestil
1000 Vasikapraad
2
190
2
175
90 ~ 120
Grillrestil
1500 Rostbiif
1500 poolküps
2
210
2
200
50 ~ 60
Grillrestil
1500 küps
2
210
2
200
60 ~ 70
Grillrestil
1500 hästi küps
2
210
2
200
70 ~ 80
Grillrestil
2000 Sea abatükk
2
180
2
170
120 ~ 150
Koos kamaraga
1200 Seakoot
2
180
2
160
100 ~ 120
2 tükki
1200 Lambaliha
2
190
2
175
110 ~ 130
Kints
1000 Kana
2
190
2
175
60 ~ 80
Ühes tükis
4000 Kalkun
2
180
2
160
210 ~ 240
Ühes tükis
1500 Part
2
175
2
160
120 ~ 150
Ühes tükis
3000 Hani
2
175
2
160
150 ~ 200
Ühes tükis
1200 Küülik
2
190
2
175
60 ~ 80
Tükkidena
1500 Jäneseliha
2
190
2
175
150 ~ 200
Tükkidena
800 Faasan
2
190
2
175
90 ~ 120
Ühes tükis
Pikkpoiss
2
180
2
160
40 ~ 60
Leivavormis
KALA
1200 Forell/Merilatikas
2
190
2 (1 ja 3)*
175
30 ~ 40
3-4 kala
1500 Tuunikala/Lõhe
2
190
2 (1 ja 3)*
175
25 ~ 35
4-6 fileed
(*) Kui Te soovite valmistada korraga rohkem kui ühte rooga, soovitame Teil need sulgudes näidatud
tasanditele asetada.
18
Grillimine
Kogus
Küpsetusaeg
(minutites)
Grillimine
ROOG
Kaal
Tükki
Fileetükid
Veisebiifsteegid
Vorstikesed
Seakarbonaad
Kana (pooleks lõigatud)
Lihavardad
Kana (rinnatükk)
Hamburger
Kalafileed
Võileivad
Röstsai
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
Tasand
temp. °C
Pealmine
külg
Alumine
külg
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
5~7
2~4
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
—
2~3
800
600
—
600
1000
—
400
600
400
—
—
Termogrill
ROOG
Kogus (g)
Küpsetustasand
Temp. °C
Liharulaad (kalkun)
Kana (pooleks lõigatud)
Kanakoivad
Põldvutt
Köögiviljavorm
Püha Jakobi kammkarbid
Makrell
Kalalõigud
1000
1000
—
500
—
—
—
800
3
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
200
200
200
200
200
Aeg minutites
Alumine külg Pealmine külg
30 ~ 40
25 ~ 30
15 ~ 20
25 ~ 30
20 ~ 25
15 ~ 20
15 ~ 20
12 ~ 15
20 ~ 30
20 ~ 30
15 ~ 18
20 ~ 25
—
—
10 ~ 15
8 ~ 10
Pitsa funktsioon
Pitsa funktsioon
Kaal (g)
700
500
500
Küpsetusaeg
ROOG
Pitsa, suur
Pitsa, väike
Saiakesed
MÄRKUSED
Tasand
temp. °C
minutit
1
1
1
200
200
200
15 ~ 25
10 ~ 20
15 ~ 25
Küpsetusvormis
vormis või restil
ahjuvormis
Tabelid toodud ajad on mõeldud soovituslikena. Võib tekkida vajadus temperatuuri suurendada või vähendada,
et vastata konkreetsetele isiklikele eelistustele või vajadustele. Tabelis esitatud küpsetusajad ei sisalda ahju
eelkuumutamise aega.
Soovitame Teil, eelkõige kookide, pitsa ja leiva küpsetamisel, ahju eelnevalt 10 minutit kuumutada.
(**)Tabelis esitatud küpsetusajad ei sisalda ahju eelkuumutamise aega. Soovitatav on ahju enne küpsetamist
umbes 5 minutit kuumutada.
(***)Tabelis esitatud küpsetusajad ei sisalda ahju eelkuumutamise aega. Soovitatav on ahju enne küpsetamist
umbes 10 minutit kuumutada.
19
Puhastamine ja korrashoid
Enne igasuguseid puhastustöid tuleb ahi
välja lülitada ja lasta sel maha jahtuda.
Käesolevat seadet on keelatud puhastada
auruga või aurupesuriga.
Tähelepanu! Enne igasuguste puhastusvõi hooldustööde alustamist veenduge, et
ahi on vooluvõrgust lahti ühendatud.
Alustage puhastamist, kui ahi on maha jahtunud.
Peske emailpindu leige vee ja nõudepesuvahendiga.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, nagu
küürimisšvamme, happeid jne, kuna need võivad
erinevaid pindu kahjustada. Loputage roostevabast
terasest pinnad pärast kasutamist veega puhtaks,
kuivatage pehme lapi või seemisnahast lapiga.
Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage
tavapärast mitteabrasiivset pesuvahendit või müügilolevat spetsiaalset roostevaba terase puhastusvahendit. Ühe võimalusena võib kasutada ka sooja
äädikat.
Kui puhastate ahjuukse klaaspinda, kasutage ainult
sooja vett, vältige karedate riidelappide või
abrasiivsete puhastusvahendite kasutamist.
Kuumad puuviljahapped (nt sidrunitest, ploomidest
vms) võivad jätta emailpindadele matte ja karedaid
plekke. Selliste plekkide tõttu võib küll kaduda
emailpinna läige, kuid see ei mõjuta ahju tööd.
Puhastage ahi hoolikalt pärast iga kasutuskorda. Sel
viisil on mustust kõige lihtsam eemaldada ning väldite
plekkide hilisemat kinni kõrbemist.
20
Ahjuukse puhastamine
Ahjuukse puhastamise hõlbustamiseks soovitame
Teil selle eest ära võtta. Toimige järgnevalt:
- Avage ahjuuks täielikult; tõstke kahe uksehinge
juures asuvad väikesed hoovad üles ja keerake
sissepoole. (joonis 24).
- Sulgege aeglaselt ahjuuks, kuni see puutub vastu
kahte hooba,
- seejärel lükake ust ahju poole ning enda poole
tõmmates tõstke uks eest.
- Asetage uks pikali asendisse.
Pärast puhastamist monteerige uks uuesti ahju külge,
toimides eelpool kirjeldatule vastupidises järjestuses.
Kui kaks väikest hooba vajuvad tagasi hingedesesse,
on uks õigesti kinnitatud.
Joonis 24
Roostevabast terasest või alumiiniumist mudelid:
Soovitame kasutada ahju puhastamiseks ainult
niisket švammi ning pärast puhastamist kuivatada
pehme lapiga.
Ärge mitte kunagi kasutage küürimisšvamme,
happeid või abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna
need võivad seadme pinda kahjustada.
Seadme juhtpaneeli puhastamisel järgige samu
põhimõtteid.
Ahjulambi pirni väljavahetamine
Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Vajutage
klaaskate alla ja keerake päripäeva lahti (joonis 25).
Keerake lambipirn välja ja asendage uue kuumuskindla piriniga (300 °C), mille tehnilised andmed on: Toitepinge: 230 V (50 Hz); - Võimsus: 25 W; - Sokkel:
E 14. Ühendage seade tagasi vooluvõrku.
Allaklapitav grillelement
Teatud mudelid on varustatud allaklapitava grillelemendiga, mis muudab ahju lae puhastamise
lihtsamaks.
Joonis 25
Enne jätkamist veenduge, et ahi on jahtunud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
• Keerake grillelemendi kinnituskruvid lahti (vt joonis
26). Kui teete seda esimest korda, on soovitav
kasutada kruvikeerajat.
• Seejärel tõmmake grillelementi ettevaatlikult
allapoole, et võimaldada juurdepääs ahju laele.
• Puhastage ahju lagi sobiva puhastusvahendiga ja
kuivatage enne grillelemendi tagasi paigutamist.
• Lükake grillelement tagasi üles ning keerake
kinnituskruvid tugevasti kinni.
Kontrollige, kas grillelemendi kinnituskruvid on tugevasti kinni keeratud, et
vältida grillelemendi alla vajumist.
Joonis 26
21
Mida teha rikete korral
Kui seade ei tööta korralikult, siis enne klienditeenindusse pöördumist kontrollige palun üle alljärgnevas tabelis
toodud asjaolud.
PROBLEEM
LAHENDUS
„ Ahi ei lülitu sisse.
♦
Kontrollige, et ahi oleks manuaalrežiimis ning nii
küpsetusfunktsioon kui ka temperatuur oleks valitud
või
♦
Kontrollige, et seade oleks korralikult vooluvõrku
lülitatud, elektrikaitsmed töökorras ning vooluvõrgu
pealüliti sisse lülitatud.
♦
Seadke ahju funktsioonide juhtnupp soovitud
funktsiooni peale
või
♦
Ostke kohalikust Zanussi teeninduskeskusest uus
lambipirn ja asendage vana pirn kasutusjuhendis
kirjeldatud viisil uuega.
„ Road küpsevad liiga aeglaselt või liiga kiiresti.
♦
Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud
nõuandeid, eriti peatükki “Nõuanded ja soovitused
ahju kasutamiseks”.
„ Toidule ja ahju sisemusse koguneb niiskust.
♦
Pärast küpsetusprogrammi lõppu ärge jätke toite
ahju kauemaks kui 15-20 minutit.
„ Juhtpaneelile ilmub veakood "E40".
♦
Lülitage seade välja ja laske maha jahtuda. Seadme
sisselülitamiseks vajutage ON / OFF toitenuppu.
„ Juhtpaneelile ilmub veakoodi "E40" asemel
♦
Märkige veakood üles ja pöörduge volitatud
teeninduskeskuse poole.
„ Ahju valgustus ei sütti.
mõni teine veakood.
22
Tehnilised näitajad
Paigaldusnišš mõõtmed
Küttekehade võimsus
Kõrgus
593 mm
Alumine kütteelement
1000 W
Laius
560 mm
Ülemine kütteelement
800 W
Sügavus
550 mm
Terve ahi (ülemine+alumine kütteelement)
1800 W
Grillelemendid
väike grill
1650 W
topeltgrill
2450 W
Ahju sisemõõtmed
Kõrgus
335 mm
Laius
405 mm
Sügavus
400 mm
Võimsus
53 l
Ahju termostaadi reguleerimisvahemik: alates 50 °C
kuni 250 °C
Ahjuventilaatori kütteelement
2000 W
Pitsa funktsioon
3000 W
Ahju lamp
25 W
Ahjuventilaator
30 W
Jahutusventilaator
20 W
Maksimaalne toitevõimsus
Toitepinge (50 Hz)
3075 W
230 V-240 V
Käesoleva seadme võib ühendada erinevate
metallist või keraamiliste pliidiplaatidega
•
Keraamilised pliidiplaadid
Tüüp: EHC 650
Maksimaalne kasutusvõimsus
Toitepinge (50 Hz)
6,2 kW
230 V
Tüüp: EHC 660
Maksimaalne kasutusvõimsus
Toitepinge (50 Hz)
7,2 kW
230 V
Nominaalne kuumutusvõimsus
• Ahi koos keraamilise pliidiplaadiga
Käesolev seade vastab järgmiste Euroopa
Ühenduse
direktiivide nõuetele:
- 73/23 - 90/683 (Madalpingeseadmete direktiiv);
- 89/336 (Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv);
- -93/68 (Ülddirektiivid) ja järgnevad muudatused.
8,7 - 9,7 kW
23
Juhised paigaldajale
Alljärgnevad juhised on mõeldud spetsiaalselt
kvalifitseeritud paigaldajale, et tagada paigaldus-, reguleerimis- ja hooldustööde täpsus
ning läbiviimine kooskõlas kõigi kehtivate
eeskirjade ja määrustega. Soovitame tungivalt, et kõik seadme paigaldamisega
seonduvad tööd oleksid teostatud kvalifitseeritud personali poolt ja vastavuses
kehtivate reeglite ja eeskirjadega.
Elektriühendus
Enne elektriühenduste teostamist kontrollige, kas:
— võrgukaitse ja elektrijuhtmestik taluvad ahju
koormust (vt andmeplaati);
— vooluvõrk on kehtivate eeskirjade kohaselt
maandatud;
— elektriühenduse
teostamiseks
kasutatavale
pistikupesale või kahepooluselisele lülitile on
lihtne juurde pääseda ka pärast seda, kui seade
on köögimööblisse paigaldatud.
Seade on varustatud voolujuhtme ja pistikuga, mis
vastavad andmeplaadil märgitud kogu koormusele.
Pistik tuleb ühendada sobivasse pistikupessa. Kui
seade ühendatakse otse elektrivõrku, siis tuleb
seadme ja voolutoitele ühendamise koha vahele
paigaldada kahepooluseline lüliti, mille kontaktide
vahekaugus on vähemalt 3mm ning mis talub ahju
poolt
tarbitavat
voolu
vastavalt
kehtivatele
eeskirjadele. Lüliti ei tohi katkestada rohelist & kollast
maandusjuhet ning see peaks olema 2-3 cm pikem
kui faasi- või nulljuhe. Ühenduskaabel tuleb
paigaldada nii, et kaabli ühegi osa temperatuur ei
saaks tõusta toatemperatuurist kõrgemale kui 50 ºC .
Klemmliistu ühendamine
Antud
seade
on
varustatud
6
klemmiga
klemmliistuga, mille sillad on ette nähtud 400V kolmefaasilises vooluvõrgus ja nulljuhtmega kasutamiseks
(joonis 27). Teistsuguse võrgupinge puhul tuleb
klemmliistu sillad ümber ühendada, nagu näidatud
juuresoleval skeemil (joonis 28). Maandusjuhe tuleb
ühendada klemmiga ( ). Pärast voolujuhtme
ühendamist klemmliistuga tuleb see kindlalt klambri
abil oma kohale kinnitada.
Joonis 27
Sobivat tüüpi voolujuhe on järgmist tüüpi, ning selle
ristlõikepindala vastab antud seadme vajadustele:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Joonis 28
24
Elektrilised ühendused
pliidiplaadiga
Integreeritavat elektriahju tohib kombineerida ainult
käesoleva kasutusjuhendi peatükis “Tehnilised näitajad” nimetatud pliidiplaatidega.
Ühenduspesa pliidiplaadi ühendamiseks asub ahju
ülaosas. Mööblisse integreeritaval pliidiplaadil on
keeduplaatide/keedualade juhtmed ja maandusjuhe,
mis on varustatud pistikutega.
Pliidiplaadi ühendamiseks ahjuga ühendage need
pistikud vastavatesse ahju ühenduspesadesse.
Sel viisil on välistatud valeühenduste võimalus.
Tootja ei võta enesele mingit vastutust kahjude
eest, mis on tingitud ohutuseeskirjade eiramisest.
Joonis 29
Integreerimine
köögimööblisse
Seadme
töökindluse
tagamiseks
tuleb
ahi
integreerida sobivate mõõtmetega köögimööblisse või
nišši. Kui seade on paigaldatud, ei tohi jääda vaba
kohta ning kõik küljed peavad olema kaetud, et
kasutaja oleks kaitstud elektri alla olevat osadega
kokkupuutumise vastu. Kõik kaitseelemendid, kaasa
arvatud kattepaneelid (näiteks, kui seade on
paigaldatud köögikappide rivi ühte või teise otsa),
tuleb kinnitada selliselt, et neid ei oleks võimalik
eemaldada ilma tööriistadeta. Käesolev seade tuleb
paigutada tagakülje ja ühe küljega teiste seadmete
või kõrgemate seinte vastu. Teine külg seevastu tuleb
paigutada sama kõrgusega mööbli või mõne teise
seadme vastu.
Joonis 30
Joonis 31
Ahju mõõtmed (joonis 29)
Köögi tööpinna alla paigaldamine
Paigaldusorva mõõtmed peavad olema sellised, nagu
on näidatud joonisel 30.Enne ahju paigaldamist
köögimööblisse ühendage see esmalt pliidiplaadiga
(vt vastavat punkti); seejärel lükake ahi lõpuni
tööpinna all asuvasse paigaldusorva; avage ahjuuks
ja kinnitage ahi köögimööbli külge, kasutades nelja
puidukruvi, mis tuleb lükata täpselt ahju raamis
asuvatesse vastavatesse aukudesse (joonis 31).
25
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising