Zanussi | ZOU655W | User manual | ZANUSSI ZOU655W User Manual

ZANUSSI ZOU655W User Manual
Integreeritud ahi
ZOU 655
KASUTUSJUHEND
Hoiatused integreeritud ahjude kohta
Kasutusjuhend tuleb koos masinaga alles hoida, et seda saaks vajadusel tulevikus kasutada.
Kui seadme edasi müüte, loovutate või mujale kolimisel selle maha jätate, andke uuele
omanikule seadmega kaasa ka kasutusjuhend, et ta saaks õppida tundma seadme tööpõhimõtet ja tutvuda oluliste hoiatustega. Järgmised hoiatused on antud ohutuse huvides.
Enne seadme paigaldamist või kasutamist lugege need kindlasti hoolikalt läbi.
Paigaldamine
●
Paigaldustöödega peab tegelema kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik.
●
Ahju peab paigaldama ja esmase reguleerimise tegema kvalifitseeritud personal,
järgides kehtivaid eeskirju. Täpsemad
paigaldusjuhised paigaldajale on esitatud
käesolevas brošüüris.
Kasutamise ajal
●
See seade on ette nähtud ainult söödavate
toitude valmistamiseks ning seda ei tohi
kasutada mingil muul otstarbel.
●
Seadme tehnilisi andmeid ja seadet on ohtlik
mis tahes viisil muuta.
●
Kui küpsetamise ajal või selle lõpus
ahjuukse avate, seiske ahjuuksest alati
piisavas kauguses, et tekkinud aur või
kuumus saaksid väljuda.
●
Seadmed muutuvad kasutamise ajal väga
kuumaks ja säilitavad endas kuumuse pikaks
ajaks ka pärast kasutamise lõppemist.
Hoolikalt tuleb vältida ahjus paiknevate
küttekehade katsumist.
●
Kui seadet ei kasutata, peavad juhtnupud
olema väljalülitatud (OFF) asendis.
●
Ohutuse ja hügieenilisuse tagamiseks tuleb
seade hoida puhas. Kogunevad rasva- ja
toiduainete jäägid võivad põhjustada tuleohtu.
●
Ärge katke ahju ühtki osa kunagi fooliumiga.
●
Kergesti puhastatavat sisekatet (juhul kui see
on olemas) ei tohi kunagi puhastada millegi
muu kui seebiveega.
●
Seadme puhastamiseks ei tohi
kasutada auru ega aurupesurit.
●
Enne kui seadet hooldama või puhastama
asute, lülitage alati keeduala isolaatorilüliti
välja, et keeduala saaks jahtuda.
●
Veenduge, et restid asetataks oma kohale
õigesti.
2
kunagi
●
See ahi (isegi kui see on ühendatud elektrilise keeduplaadiga) on valmistatud töötama
230 V juures, kaks või kolm faasi neutraalsüsteemis.
●
Mitme faasiga ühendus ilma neutraalsüsteemita (400 V) võib esile kutsuda häireid
ahju ja võimaliku keeduplaadi töös.
Laste ohutus
●
Seda seadet võivad kasutada ainult täiskasvanud. Lastel ei tohi lubada mängida
seadme juhtnuppude ega seadmega.
●
Laste järele tuleb valvata kogu aeg ning neil
ei tohi lubada kuumi pindu puudutada või
viibida läheduses, kui seadet kasutatakse,
kuni seade ei ole pärast kasutamist täielikult
jahtunud.
●
Ahjus küpsetamise ja keetmise ajal kuumenevad seadme uks ja seda ümbritsevad osad
väga kõrge temperatuurini. Olge ettevaatlik
ning hoolitsege selle eest, et lapsed ei viibiks
seadme juures selle kasutamise ajal. Kui
ühendate teisi seadmeid ahju lähistel
seinakontaktiga, kontrollige hoolikalt, et
juhtmed ei puutuks ahju kuumade pindade
vastu ja ei saaks sattuda ahju ukse vahele.
TOOTJA:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298 47100 FORLÌ (Itaalia)
Tehniline abi
●
●
Vajalikud hooldustööd tuleb lasta teha
volitatud võrgustiku hoolduskeskuses ning
kasutada tuleb ainult originaalvaruosi.
Seadet ei tohi mingil juhul ise remontida.
Asjatundmatute isikute tehtud remonttööd
võivad põhjustada vigastusi ja tõsiseid
talitlushäireid. Pöörduge kohalikku hoolduskeskusesse. Nõudke alati, et kasutataks
originaalvaruosi.
Nõuanded juhiste lugemiseks
Ohutusjuhised
Üksikasjalikud kasutusjuhised
−
Nõuanded ja näpunäited
−
−
Käesolev seade vastab järgmistele EMÜ
direktiividele:
73/23 - 90/683 (madalpingedirektiiv),
89/336 (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv),
93/68 (ülddirektiivid) ja nende muudatused.
Ahju esmakordne paigaldamine
Ahi töötab ainult siis, kui seadistatud on
kellaaeg (lugege palun vastavat juhist).
Kui ahi on paigaldatud, siis:
a) seadke termostaadinupp asendisse „MAX“;
b) lülitage ahjufunktsioonide juhtnupp tavalise
küpsetamise režiimile (
);
c) laske ahjul umbes 45 minutit tühjalt töötada;
d) avage aken, et tagada ventilatsioon.
Sellel ajal võib ahjust erituda ebameeldivat lõhna.
See on täiesti normaalne ning seda põhjustavad
tootmisel tekkinud jäägid.
Korrake seda toimingut grillimise ja kuumaõhuringlusega küpsetamise funktsiooniga.
Pärast toimingu lõppemist laske ahjul maha
jahtuda ja pärast seda puhastage ahju sisemust
pehme, soojas seebivees niisutatud lapiga.
Kui ahjuust avate, võtke käepidemest
kinni alati selle keskkohalt.
Enne ahju esmakordset kasutamist peske
ahjutarvikuid põhjalikult.
3
Masina kirjeldus
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
4
Juhtpaneel
Eesmise parempoolse keeduplaadi/ keeduala juhtnupp
Tagumise parempoolse keeduplaadi/ keeduala juhtnupp
Tagumise vasakpoolse keeduplaadi/ keeduala juhtnupp
Eesmise vasakpoolse keeduplaadi/ keeduala juhtnupp
Küpsetusprogrammi lõpp
Töötamise juhttuli
Küpsetusfunktsioonide juhtnupp
Termostaadi juhttuli
Termostaadi juhtnupp
Grill
Ahjuvalgusti
Andmesilt
Elektriline ahi
Ahjufunktsioonide (joonis 1) ja
termostaadi (joonis 2) juhtnupud
Need võimaldavad valida kõige sobilikuma
kuumutamistüübi vastavalt mitmesuguste toitude
nõuetele, ühendades sobivalt küttekehad ja
reguleerides temperatuuri soovitud tasemeni.
0
väljalülitatud asend
Tavaline küpsetamine - kuumus tuleb nii
alumisest kui ülemisest küttekehast, see
kindlustab, et kuumutamine on ahju
sisemuses ühtlane.
Alumine küttekeha - kuumus tuleb ainult
ahju alumisest osast.
Joonis 1
Kuumaõhuringlusega küpsetamine - see
võimaldab teil röstida või üheaegselt röstida
ja küpsetada, kasutades teile sobivat riiulit,
ilma et maitsed toidult toidule üle kanduks.
Ainult seesmine grilli küttekeha - seda võib
kasutada väikeste koguste grillimiseks.
Kahekordne grill - kogu grilli küttekeha on
sisse lülitatud.
Sulatamisfunktsioon - see seadistus on ette
nähtud külmutatud toidu sulatamiseks.
Joonis 2
Küpsetusprogrammi lõpp
See seade (joonis 3) võimaldab teil seadistada
ahju automaatselt pärast seda välja lülituma, kui
ettemääratud aeg on lõppenud. Kui küpsetamine
on valmis, kostub helisignaal. Küpsetamise
kestuse võib seadistada maksimaalselt 90 minuti
pikkuseks. Asetage toit ahju ja pöörake ahjufunktsioonide juhtnupp ning termostaadi juhtnupp
soovitud sättele.
Joonis 3
5
Pöörake taimerinupp maksimaalse aja asendisse
(„90“) ja seejärel tagasi, et määrata soovitud
küpsetusaega. Kui küpsetusaeg on lõppenud,
kostub helisignaal ning ahi lülitab end automaatselt välja.
, et seadistada ahi
Pöörake taimerinuppu
manuaalsele juhtimisele.
Keeduplaadi juhtnupud
Keeduplaatide juhtnupud (joonis 4) leiate ahju
juhtpaneelilt. Keeduplaatide võimsusregulaatori
saate seadistada seitsmeasendilise juhtnupuga:
0 = Väljalülitatud
1 = minimaalne
3 = maksimaalne
Keskmised asendid annavad suureneva kuumutusvõimsuse.
Laiendatav keeduala
Kui soovite, et kaks elektriringi üheaegselt
töötaks, pöörake nupp maksimumasendisse (3)
ja seejärel sümboli „0“ suunas. Kuulete klõpsatust. Nüüd töötavad mõlemad ringid koos.
Seejärel saate keeduala võimsust reguleerida
nupu vastupäeva keeramise abil.
Ärge jätke seadet järelevalveta, kui
valmistate toitu õlis või rasvas, sest
need toiduained võivad ülekuumenemisel süttida.
Ahju termostaadi juhttuli
See tuli kustub, kui ahi on kuumenenud määratud temperatuurini, ning süttib taas iga kord, kui
termostaat sekkub, et temperatuuri stabiliseerida.
Töötamise juhttuli
See näitab, et üks või mitu küttekeha on sisselülitatud.
6
Joonis 4
Ohutustermostaat
Vältimaks seadme valest kasutamisest või vigasest komponendist tingitud ülekuumenemist on
ahjul ohutustermostaat, mis katkestab vajaduse
korral voolutoite. Kui ahju temperatuur väheneb
normaalse väärtuseni, jätkab ahi automaatselt
tööd. Seetõttu, kui te ei ole seadet õigesti
kasutanud, saate pärast termostaadi sekkumist
ahju taas kasutada, kui ootate lihtsalt seni, kuni
see maha jahtub. Kui termostaat katkestab toite
vigase komponendi tõttu, peate kutsuma hooldustöötaja.
Näpunäited ja nõuanded ahju
kasutamiseks
Küpsetamise ajal peab ahju uks alati
kinni olema.
See ahi on varustatud erilise süsteemiga, mis
võimaldab õhul naturaalselt ringelda ning auru
pidevalt taastoota. Tänu sellele süsteemile on
võimalik küpsetada auruses keskkonnas ja
valmistada seest pehmeid ning väljast koorikuga
kaetud roogasid. Enamgi veel, küpsetusaeg ja
voolutarve on vähendatud miinimumini. Küpsetamise ajal võib tekkida aur, mis ahjuukse avamisel välja tuleb. See on täiesti normaalne.
Siiski seiske alati ahjuuksest piisavalt eemal,
kui küpsetamise ajal või selle lõpus ahjuukse
avate, et tekkinud aur või kuumus saaksid
väljuda.
Tavarežiimil küpsetamine
Kuumus tuleb ülalt ning alt, seetõttu on soovitatav kasutada keskmisi siine.
Kui küpsetamiseks on tarvis rohkem ülalt- või
altpoolt kuumutamist, kasutage ülemisi või alumisi siine.
Võimalus küpsetada mitmel tasandil korraga
tähendab, et saate samaaegselt mitmeid eri
roogi küpsetada ning kuni kolme alusetäit
sügavkülmutatud kooke ja minipitsasid korraga
või järjest söömiseks valmistada.
Loomulikult saab ahju kasutada ka korraga ainult
ühel ahjurestil küpsetamiseks. Sellisel juhul
peaksite kasutama kõige madalamat siinivahet,
et valmimist oleks kergem silmadega jälgida.
Lisaks soovitatakse seda ahju ka konservide
steriliseerimiseks, kodus valmistatud viljadest
siirupi valmistamiseks ja seente või puuviljade
kuivatamiseks.
Grillimine
Kui grillite liha või kala, pihustage neile pisut õli
ja asetage need alati küpsetusrestile. Resti
kõrgus sõltub toidu paksusest.
Asetage tilkumispann alati kõige madalamale
kõrgusele ning pange sinna pisut vett, et vältida
suitsu ja ebameeldiva lõhna teket.
Kuumaõhuringlusega küpsetamine
Toitu küpsetatakse eelkuumutatud õhu abil, mida
puhub ühtlaselt ahju sisemuses ringlema ventilaator, mis paikneb ahju tagumises seinas.
Seetõttu jõuab kuumus ühtlaselt ja kiiresti kõigi
osadeni ahjus ning see tähendab, et saate
üheaegselt küpsetada erisuguseid toite, mis on
asetatud ahjus eri kõrgustele (joonis 5). Kuumaõhuringlusega küpsetamisel eraldub niiskus
kiiresti ning ahju kuivem sisemus takistab erisugustel aroomidel ja maitsetel ühelt toidult
teisele üle kanduda.
Kuumaõhuringlusega
küpsetamine
Joonis 5
7
Mõned näpunäited
Kookide küpsetamiseks
Kookide valmistamiseks on tarvis keskmist
temperatuuri (tavaliselt vahemikus 150 - 200 °C).
Lisaks tuleb ahjul eelnevalt umbes 10 minutit
soojeneda lasta.
Ahjuust ei tohiks avada enne, kui vähemalt ¾
ettenähtud küpsetusajast on möödunud.
Tavalist liivatainast peaks küpsetama vormis või
alusel umbes 2/3 kogu küpsetusajast ning seejärel, enne täielikku valmimist, soovitud viisil
garneerima.
Loomulikult sõltub ülejäänud küpsetusaja pikkus
kasutatavast garneeringust (moos, puuviljad
vms).
Hoolt peaks kandma selle eest, et tainad ja
koogisegud oleksid õige konsistentsiga, kuna
ülemäära niisked segud muudavad küpsetusaja
tarbetult pikaks. Toorest tainast või segu peaks
seetõttu olema üsna raske lusikalt või mikseri
küljest lahti saada.
Kui täidate kolm restivahet üheaegselt kookide ja
tortidega, soovitame kahe madalama resti
vahele paigutada lisaresti (joonis 5).
Liha ja kala küpsetamine
Ahjus küpsetatav liha peaks kaaluma vähemalt 1
kg, et see ei muutuks küpsetamise vältel liiga
kuivaks. Väga õrn punane liha, mida soovitakse
pooltooreks jätta, st väljastpoolt põhjalikult
küpsetada, kuid seestpoolt väga mahlaseks jätta,
eeldab kõrgel kuumusel küpsetamist (200 - 220
°C).
Valge liha, linnu- ja kalaliha valmistamiseks on
vastupidi tarvis küpsetada madalal temperatuuril
(150 - 175 °C).
Täiendava kastme või sousti koostisained võib
kohe alguses küpsetusplaadile panna ainult juhul,
kui küpsetusaeg on väga lühike.
Muul juhul peaks need lisama viimase pooltunni
jooksul. Lihtne viis kontrollimaks, kas liha on
valmis või mitte, on lusikaga vajutamine. Kui liha
ei paindu surve all, siis võib selle ümber pöörata.
Juhul kui valmistate rostbiifi ja fileetükke, mille
sisemus peaks jääma värvuselt kergelt roosakaks, peab küpsetusaeg olema lühem.
Liha võib küpsetada küpsetusplaadil või otse
küpsetusrestil - sellisel juhul peab muidugi resti
alla asetama tilkumispanni, kuhu mahl saaks
koguneda.
Kui küpsetate väga rasvast toitu, asetage liha
otse restile ning rest tilkumispanni kohale, et
vältida ahju määrimist.
Kui liha on küps, soovitame see enne lõikama
asumis vähemalt 15-minutiks restile jätta, siis ei
nõrgu mahl välja.
8
Selleks, et ahjust küpsetamise ajal liiga palju
suitsu ei erituks, võib tilkumispannile natuke vett
valada ning auru takistamiseks võib lisada veel
natuke vett küpsetamise ajal, kui algkogus liiga
väheseks kuivab.
Enne serveerimist võib toite hoida minimaalsele
temperatuurile reguleeritud ahjus, et need ei
jahtuks.
Hoiatus! - Ärge asetage ahju põhja
mingeid esemeid ning ärge katke seda
küpsetamise ajaks alumiiniumfooliumiga,
sest see võib kahjustada emailpindu ja toitu,
mida valmistate.
Asetage plaadid, kuumakindlad nõud ja
alumiiniumfoolium ahjurestidele.
Hoiatus! - Resti ja tilkumispanni ahju
asetades või sealt välja võttes olge
ettevaatlikud, et mitte kahjustada ahjusisemuse emailpindu.
Küpsetusajad
Küpsetusaeg varieerub vastavalt valmistatava
toidu liigile, konsistentsile ja hulgale. Soovitame
teha märkmeid oma
esimeste küpsetuskatsetuste kohta selles ahjus, kuna samades
tingimustes samu toite valmistades saate ka
sarnase tulemuse.
Ainult kogemus võimaldab teil teha tabelis antud
väärtustesse vajalikke muudatusi.
Toiduvalmistamistabel
Kaal (gr)
Traditsiooniline küpsetamine ja kuumaõhuringlusega küpsetamine
1000
500
500
250
1000
1200
1000
1500
1500
1500
1500
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
1200
1500
Traditsiooniline
küpsetamine
TOIDU TÜÜP
KOOGID
Vahustatud segu
Liivatainas
Või ja piimaga juustukook
Õunakook
Struudel
Moositäidisega tort
Puuviljakook
Keeks
Jõulukook
Ploomikook
Väikesed koogid
Biskviidid
Besee
Kuklid
Keedutainas
LEIB JA PITSA
Sai
Rukkileib
Saiakesed
Pitsa
PIRUKAD
Makaronitoodetest pirukas
Köögiviljapirukas
Pirukad
Lasanje
Täidisega makaronitorud
LIHA
Veiseliha
Sealiha
Vasikaliha
Inglise rostbiif
pooltoores
küps
läbiküpsetatud
Sea abaosa
Sea sääretükk
Talleliha
Kana
Kalkuniliha
Pardiliha
Haneliha
Küülik
Jänes
Faasan
Pikkpoiss
KALA
Forell/latikas
Tuunikala/lõhe
Kõrgus
Temperatuur °C
Kuumaõhuringlusega
küpsetamine
Kõrgus
Küpsetusaeg
MÄRKMED
Temperatuur °C
minutites
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
170
170
160
180
175
175
175
175
170
170
175
160
100
190
200
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2
2 (1 ja 3)*
2
2 (1 ja 3)*
1
2 (1 ja 3)*
1
1
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
160
160
150
170
150
160
160
160
160
160
160
150
100
180
190
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
40 ~ 60
60 ~ 80
30 ~ 40
45 ~ 60
30 ~ 40
40 ~ 60
50 ~ 60
25 ~ 35
20 ~ 30
90 ~ 120
12 ~ 20
15 ~ 25
Leivaküpsetusvormis
Koogivormis
Koogivormis
Leivaküpsetusvormis
Küpsetusplaadil
Küpsetusplaadil
Küpsetusplaadil
Küpsetusplaadil
Küpsetusplaadil
1
1
2
1
190
190
200
210
2
1
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
180
180
175
190
40
30
20
15
~ 60
~ 45
~ 35
~ 30
1-2 tk
Leivaküpsetusvormis
6-8 saiakest
Küpsetusplaadil
2
2
1
2
2
200
200
200
180
200
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
2
2
175
175
180
160
175
40
45
35
45
40
~ 50
~ 60
~ 45
~ 60
~ 55
Vormis
Vormis
Vormis
Vormis
Vormis
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50 ~ 70
100 ~ 130
90 ~ 120
Restil
Restil
Restil
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
175
160
160
160
175
175
175
160
50 ~ 60
60 ~ 70
70 ~ 80
120 ~ 150
100 ~ 120
110 ~ 130
60 ~ 80
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
150 ~ 200
90 ~ 120
40 ~ 60
Restil
Restil
Restil
Kamaraga
2 tk
Koot
Terve
Terve
Terve
Terve
Tükkideks lõigatud
Tükkideks lõigatud
Terve
Leivaküpsetusvormis
2
2
190
190
2 (1 ja 3)*
2 (1 ja 3)*
175
175
30 ~ 40
25 ~ 35
3-4 kala
4-6 fileed
Koogivormis
Koogivormis
Koogivormis
Koogivormis
(*) Kui soovite korraga rohkem kui üht rooga küpsetada, soovitame teil asetada need sulgudes märgitud kõrgusele.
9
Grillimine (**)
Kogus
Grillimine
TOIDU TÜÜP
Fileetükid
Veiselihatükid
Vorstid
Seakarbonaad
Kana (kaheks osaks lõigatud)
Kebab
Kana (rind)
Hakklihakotlet
Kala (filee)
Võileivad
Röstleib ja -sai
Kõrgus
Tükke
Kaal
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
800
600
—
600
1000
—
400
600
400
—
—
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Küpsetusaeg
(minutites)
Temp. °C
Ülemises
osas
Alumises
osas
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
maks.
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
5~7
2~4
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
—
2~3
Ahjutemperatuur on esitatud üksnes soovitusena. Individuaalsete eelistuse ja nõudmiste jaoks võib olla tarvis
temperatuuri suurendada või vähendada. Tabelis olevad küpsetusajad ei sisalda eelkuumutamist.
Soovitame enne küpsetamist ahju umbes 10 minutit eelnevalt kuumutada, seda eriti kookide, pitsa ja leiva
küpsetamisel.
(**) Tabelis olevad küpsetusajad ei sisalda eelkuumutamist. Soovitame enne küpsetamist ahju umbes 5 minutit
eelnevalt kuumutada.
10
Puhastamine ja hooldus
Enne ahju puhastamist lülitage ahi välja
ja laske sellel jahtuda. Seadme
puhastamiseks ei tohi kunagi kasutada
auru ega aurupesurit. Tähtis! Enne
hooldus- ja puhastustööde tegemist
kontrollige, et ahi oleks vooluvõrgust
lahti ühendatud.
Puhastama võib hakata pärast ahju jahtumist.
Peske emailosi leige vee ja pesuvahendiga.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid nagu
terasvillanuustikud, happed vms, kuna need
võivad pindu kahjustada. Loputage roostevabast
terasest osi pärast kasutamist veega ja
kuivatage neid pehme lapi või seemisnahaga.
Raskestieemaldatavate plekkide puhul võite
kasutada tavalisi mitteabrasiivseid pesuvahendeid või spetsiaalselt roostevabale terasele ette
nähtud tooteid, mis on kaubanduses saadaval.
Teine alternatiiv on tilgake äädikat. Kui puhastate klaaskattega ahjuust, kasutage ainult vett
ning ärge kasutage karedaid lappe või abrasiivseid tooteid.
Puuviljadest eraldunud kuum hape (nt sidruni,
kuivatatud ploomi) jätab emailpindadele raskestieemaldatavaid plekke, see võib ebameeldivalt
rikkuda emaili läiget, kuid ei mõjuta ahju toimimist.
Puhastage ahju pärast kasutamist põhjalikult, nii
saate küpsetamisel tekkinud jäägid hõlpsamini
eemaldada ja need ei saa järgmisel korral, mil
ahju kasutate, kõrbema minna.
Roostevabast terasest või alumiiniumist mudelid:
Soovitame teil puhastada ahjuust ainult niiske
lapiga ning kuivatada seda pärast puhastamist
pehme lapiga.
Ärge kunagi kasutage terasvillanuustikuid või
abrasiivseid tooteid, kuna need võivad ahju pinda kahjustada.
Puhastage ahju esipaneeli samu ettevaatusabinõusid järgides.
11
Ahjuukse klaasi puhastamine
Soovitame ahjuukse seadme küljest eemaldada,
et saaksite seda paremini puhastada, selleks
toimige järgnevalt:
− Avage ahjuuks täielikult, tõstke kahel hingel
paiknevaid väikseid hoobasid ja pöörake neid
sissepoole suunas (joonis 6).
− Sulgege
ahjuuks aeglaselt, kuni see kahe
hoovaga kokku puutub,
− seejärel lükake seda ukse suunas ja eemaldage uks, tõmmates seda väljapoole.
− Seadke uks horisontaalsele pinnale.
Pärast puhastamist paigaldage uks tagasi,
korrates selleks eelkirjeldatud toimingut vastupidises järjekorras. Kui kaks väikest hooba on
tagasi hingedele asetatud, siis on uks täpselt
paigaldatud.
Joonis 7
Ahjuvalgusti vahetamine
Ühendage seade selle voolutoitest lahti. Lükake
klaasi katet sissepoole ja kruvige see lahti (joonis
7) Kruvige lamp lahti ja asendage see uue
kuumuskindla lambiga (300 °C), millel on
järgmised omadused: - tööpinge: 230 V (50 Hz); võimsus: 25 W; - liitmik: E 14. Ühendage seade
taas vooluvõrguga.
Joonis 6
12
Mida teha, kui seadme töös esineb häireid
Kui seade ei tööta korralikult, kontrollige palun enne, kui meie kohalikku teeninduskeskusesse pöördute, järgmisi asju:
SÜMPTOM
LAHENDUS
■ Ahi ei hakka tööle.
♦ Kontrollige, kas ahi on manuaalse juhtimise režiimis
ning kas on valitud nii küpsetusfunktsioon kui ka
temperatuur.
või
♦ Kontrollige, kas seadme juhtmestik on korralikult
ühendatud ning kas seinakontakti lüliti või lüliti
elektrivõrgust ahju on sisselülitatud.
■ Ahjutemperatuuri juhttuli ei sütti.
♦ Pöörake termostaadinupp soovitud temperatuurile.
või
♦ Lülitage ahjufunktsioonide juhtnupp mõnele
funktsioonile.
■ Ahjuvalgusti ei sütti.
♦ Lülitage ahjufunktsioonide juhtnupp mõnele
funktsioonile.
või
♦ Ostke oma kohalikust teeninduskeskusest uus
lambipirn ja asendage sellega vana pirn vastavalt
selles juhendis antud juhistele.
■ Toitude küpsetamine võtab liiga palju
aega või küpsevad need liiga kiiresti.
♦ Lugege seda kasutusjuhendit, eriti aga peatükki
„Näpunäiteid ja nõuandeid ahju kasutamiseks“.
■ Toidule ja ahju sisemusse tekib aur ja
kondensaat.
♦ Ärge jätke pärast küpsetamise lõppu toitu ahju
rohkem kui 15-20 minutiks.
13
Hooldus ja varuosad
Kui pärast eelmises peatükis loetletud asjaolude
kontrollimist seade ikka korralikult tööle ei hakka,
võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega
ning täpsustage talitlushäire tüüp, seadme mudeli
number (Mod.), tootenumber (Prod. No.) ja
seerianumber (Ser. No.), mis on märgitud andmeplaadile. Andmeplaat asub ahjusuu eesmises
ääres.
Originaalvaruosi,
mille
tootja
on
sertifitseerinud ja mis on tähistatud vastava
sümboliga, saab osta ainult meie teeninduskeskusest ja volitatud varuosapoodidest.
Tehnilised andmed
Ahjuorva mõõtmed
Kõrgus
593 mm
Laius
560 mm
Sügavus
550 mm
Ahju sisemuse mõõtmed
Kõrgus
335 mm
Laius
405 mm
Sügavus
400 mm
Mahutavus
56 l
Ahju termostaadi reguleerimine: alates 50 °C
kuni 230 °C
Küttekehade võimsus
Alumine küttekeha
1000 W
Ülemine küttekeha
800 W
Kogu ahi (ülemine + alumine küttekeha) 1800 W
Grilli küttekeha - ühene
1650 W
kahene 2450 W
Kuumaõhuringluse kütteelement
2000 W
Ahjuvalgusti
25 W
Konvektsiooniventilaator
30 W
Tarbitav maksimaalne võimsus:
Tööpinge (50 Hz)
14
2500 W
230 V - 400 V
Selle seadme saab ühendada mitmesuguste
keraamiliste pliidiplaatidega:
●
Keraamilised pliidiplaadid
Tüüp: ZK 64
Tarbitav maksimaalne võimsus
5,8 kW
Tüüp: ZC 6675
Tarbitav maksimaalne võimsus
5,8 kW
Tüüp: ZC 6685
Tarbitav maksimaalne võimsus
6,5 kW
Tüüp: ZK 630
Tarbitav maksimaalne võimsus
7,6 kW
Tüüp: ZK 640
Tarbitav maksimaalne võimsus
Toitepinge (50 Hz) 230 V
7,4 kW
Küttekeha nimivõimsus
● Keraamilise pliidiplaadiga ahi
8,300 kW - 9,000 kW - 10,100 kW - 9,900 kW
Juhised paigaldajale
Allpool antavad juhised on spetsiaalselt
ette nähtud kvalifitseeritud paigaldajale ja
peaksid tal aitama seadet paigaldada,
reguleerida ning hooldada täpselt ning
kõikide kehtivate seaduste ja määrustega
kooskõlas. Soovitame tungivalt, et kõiki
paigaldustöid teeks kvalifitseeritud isik ning
kehtivatele eeskirjadele ja määrustele
vastavalt.
Elektriühendus
Enne elektriühenduse tegemist veenduge, et:
− kaitsekorgid
ja juhtmestik sobivad ahju
elektrikoormuse talumiseks (vaadake andmeplaadilt);
− teie kodune juhtmestik on piisava maandusega,
mis vastab kehtivatele reeglitele ja seadustele;
− pistikupesale
või kahepooluselisele lülitile
pääseb ka pärast seadme mööblisse ehitamist
kergesti ligi.
See seade toimetatakse kohale ilma elektritoitekaablita, seetõttu peate sellele paigaldama toitekaabli standardse pistikuga, mis sobib andmeplaadil näidatud elektrikoormusega. Pistik tuleb
ühendada sobivasse seinakontakti. Kui soovite
ühendada seadme otse elektrisüsteemiga, tuleb
paigaldada seadme ja elektrisüsteemi vahele
kahepooluseline lüliti, mille kontaktide vahekaugus on vähemalt 3 mm ja mis vastab tüübi
poolest kehtivate eeskirjadega nõutud koormusele. Rohelist ja kollast maandusjuhet ei tohi lüliti
takistada ja see peaks olema teistest kaablitest
ja nulljuhtmetest 2-3 cm pikem. Toitekaabel peab
igal juhul sellisel viisil asetsema, kindlustamaks,
et see ei ulatuks mingil juhul toatemperatuurist
50 °C võrra kõrgema temperatuurini.
Sobilikud toitekaablid on järgmist tüüpi, arvestades vastavat vajalikku kaabli ristlõiget: H07 RN-F,
H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Klemmiplaadi ühendamine
Seade ühendab kuuepooluselist klemmiplaati,
millele on lihtne ligi pääseda ja mille vahelikud
(sillad) on juba eelseadistatud töötama 400 V
kolme faasiga koos nulljuhtmega (joonis 8).
Juhul, kui pinge on teistsugune, peab klemmiplaadi vahelikud ümber paigutama vastavalt
diagrammil (joonis 9) näidatule. Maanduskaabel
. Pärast toitekaabli
tuleb ühendada klemmiga
ühendamist klemmiplaadiga kindlustage see
kinnitusklambriga.
Joonis 8
Joonis 9
15
Elektriühendus pliidiplaadiga
Selle ahju saab ühendada pliidiplaatidega,
millele on viidatud peatükis „Tehnilised andmed“.
Pesa pliidiplaadi ühendamiseks asub ahjukapi
ülaosas. Pliidiplaatide komplekti kuuluvad
ühendusjuhtmed keeduplaadi /keeduala ja maanduskaabli jaoks, nende juhtmetega on kaasas
ka pistmikühendused.
Ühendus pliidiplaadi ja ahju vahel teostatakse
nende pistmike ühendamisega vastavasse ahju
pessa.
Pistmikust pessa ühendus teostatakse sellisel
viisil, et ennetada võimalikke valesid ühendusi.
Tootja ei võta endale mingit vastutust juhuks,
kui neid õnnetuste vältimise reegleid eiratakse.
Sisseehitamine
Joonis 10
Kindlustamaks integreeritava seadme korrektset
toimimist, peavad köögikapi mõõtmed sobima
integreeritava seadme mõõtmetega. Kui seade
paigaldatakse, ei tohi selle juurde jääda avatud
ruumi ning seda peab igast küljest ümbritsema
köögimööbel, et vältida kogemata pingestatud
(voolu all olevate) ahjuosade puudutamist. Kõik
osad,
mis sellist
kaitset
tagavad, sh
kattepaneelid (nt kui seade paigaldatakse köögikapi algusesse või lõppu) tuleb kinnitada selliselt,
et seda ei oleks ilma tööriistade abita võimalik
eemaldada. Seadme võib asetada nii, et selle
tagaosa ja üks külg paiknevad mõne ahjust
kõrgema seadme või seina lähedal. Teine külg,
vastupidi, peab paiknema mööbli või seadmete
kõrval, mis on ahjuga sama kõrged.
Joonis 11
Ahju mõõtmed (joonis 10)
Joonis 12
Integreerimine köögilaua alla
Orva mõõtmed peavad vastama joonisel 11
näidatule. Enne ahju integreerimist ühendage
see pliidiplaadiga (vaadake vastavat peatükki);
seejärel sisestage ahi täielikult laua alla, avage
ahjuuks ja kinnitage ahi köögikappi nelja
puitkruviga, mis sobituvad täpselt selleks otstarbeks pliidiraamis olevatesse aukudesse
(joonis 12).
16
1
Tootja:
2
Mudel
3
●
Energiaklass
4
−
Tavaline režiim
5
−
Suruõhu konvektsioon
ZOU 655
Energiatarve
Küttevõime
6
−
Tavaline
0,79 kW
7
−
Suruõhu konvektsioon
0,78 kW
8
−
Aur
9
Kasutatav maht (liitrites)
56,0
Suurus:
− Väike
− Keskmine
− Suur
Standardkoguse küpsetusaeg
10
Tavaline
43 min.
11
Suruõhu konvektsioon
41 min.
12
Suurima küpsetusplaadi pindala
1130 m
13
Müratase (dB (A) re 1 pW)
● Efektiivsem
Vähem efektiivne
2
●●
12 l kasutatav maht < 35 l
●●● 35 l kasutatav maht < 65 l
●●●● 65 l kasutatav maht
17
ELECTROLUX EESTI AS
PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED KODUMASINATELE
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud kodumasinatele saab
esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras.
Aeg algab kodumasina üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ka “ostja”), kusjuures
eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste
Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine
või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.
Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefekte kõrvaldamist Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija koduses tarbimises kasutatavatele kodumasinatele toote garantiikaardi või originaal müügidokumendi esitamisel.
Toote osas, mida ostja soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt
ette nähtud (sh. majandus-või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad
tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Electrolux Eesti AS müügiosakonna vahel
sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale ostja saab
pretensiooni esitada müügilepingus toodud tingimustel alates arve-saatelehe väljastamisest.
Pretensiooni alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
– transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
– toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või asutamisest või ülekoormamisest;
– toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest,
sh. voolu või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
– toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud
omadusi;
– maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee
kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
– toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi Tootega;
– kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
– sisseehitataval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
– ostja süülisest tegevusest.
Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise
kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle
oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote
etiketilt) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.
Kõik pretensioonid esitatakse otse Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust
taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on
suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti
ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja
tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.
Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale.
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja
raskete Toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja
vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.
Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel,
lahendab vaidluse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 665 0090
Fax 665 0076
Abimees Grupp OÜ
Spordi 7, 11415 TALLINN
Kodumasinad
Tel. 600 6996
Fax 600 6726
Kodumasinate Paigalduse OÜ
Tuisu 18, 11314 TALLINN
Paigaldus ja gaasiseadmed
Tel. 655 0779
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 671 1100
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 32 40515, 51 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 35 60708, 56 486164
LIMESTRA PROFSERVIS OÜ
41532 JÕHVI
Töökoda: Jaama 40-16
Kodumasinad
Tel. 33 55869, 56 24492
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 78 23181
Fax 78 22714
Pärnumaa
SIMSON OÜ
Laine 4, 80016 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 27231, 52 45668
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 38 53084, 50 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 77 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 43 33802
Tartumaa, Põlvamaa
Virgas OÜ
Keskallee 25, 30321 KOHTLA-JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 33 48003
Fax 33 50649
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 4299
Fax 7 34 4337
OÜ EDELWEIS-NORD
30621 KOHTLA-JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 33 41318, 55 18775
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 9123
Fax 7 30 3957
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 35549, 50 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 56900
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel./fax 76 64452
Saaremaa
Toomas Teder FIE
Pikk 1b, 93813 KURESSAARE
Tel. 45 55978, 50 87912
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising