Zanussi | ZBQ631X | User manual | ZANUSSI ZBQ631X User Manual

ZANUSSI ZBQ631X User Manual
L I E T O Ð A N A S
R O K A S G R Â M A T A
Lietoðanas pamâcîba
R O K A S G R Â M A T A
IEBÛVÇJAMA PLÎTS
L I E T O Ð A N A S
ZBQ 631 - ZBQ 861
ZBQ 631 - ZBQ 861
SATURA RÂDÎTÂJS
Svarîga droðîbas informâcija ........................................................................ 3
Uzstâdîðana un pieslçgðana ................................................................................. 3
Bçrnu droðîbai ................................................................................................... 3
Iekârtas ekspluatâcija .......................................................................................... 3
Serviss .............................................................................................................. 3
Informâcija par apkârtçjâs vides aizsardzîbu ......................................................... 3
Informâcija par lietoðanas pamâcîbas izmantoðanu ................................................ 4
Krâsns durtiòu aizsardzîba .................................................................................. 4
Krâsns apraksts ........................................................................................... 4
Iespieþams regulators (modelim ZBQ 861) ............................................................. 4
Krâsns funkciju regulators (modelim ZBQ 861) ....................................................... 4
Krâsns funkciju regulators (modelim ZBQ 631) ....................................................... 5
Termostata regulators un kontrolspuldze ................................................................. 5
Kontrolspuldze ................................................................................................... 5
Çdiena pagatavoðanas laika taimeris (modelim ZBQ 631) ....................................... 5
Droðîbas termostats ............................................................................................. 6
Ventilators ......................................................................................................... 6
Pçc cepeðkrâsns uzstâdîðanas ....................................................................... 6
Elektroniskâ programmçðana (modelim ZBQ 861) ........................................ 7
Aktuâlâ diennakts laika noregulçðana ................................................................... 7
"Pagatavoðanas ilgums"
................................................................................ 7
"Pagatavoðanas laika beigas"
........................................................................ 8
"Pagatavoðanas ilguma"
un "Pagatavoðanas laika beigu"
kombinâcija ............ 8
"Taimeris"
.................................................................................................... 9
Displeja apgaismojuma nodzçðana ...................................................................... 9
Cepeðkrâsns izmantoðana .......................................................................... 10
Parastâ çdiena gatavoðana ............................................................................... 10
Karstais gaiss ................................................................................................... 10
Grilçðana ........................................................................................................ 10
Grilçðana ar karstâ gaisa cirkulâciju (modelim ZBQ 861) ...................................... 10
Atkausçðana .................................................................................................... 10
Pagatavoðanas tabulas .............................................................................. 11
Parastâ çdiena gatavoðana un gatavoðana ar karstâ gaisa cirkulâciju ..................... 11
Tauku filtrs ....................................................................................................... 12
Grilçðana ................................................................................................... 12
Grilçðana ar karstâ gaisa cirkulâciju (modelim ZBQ 861) ...................................... 12
Tîrîðana un kopðana ................................................................................... 13
Vispârîgâ tîrîðana ............................................................................................. 13
Cepeðkrâsns iekðpuse ....................................................................................... 13
Cepeðkrâsns durtiòas un blîvçjums ...................................................................... 13
Cepeðkrâsns apgaismojuma spuldzes nomaiòa .................................................... 14
Grila sildelementa atlocîðana ............................................................................. 14
Traucçjumu diagnostika .............................................................................. 15
Klientu apkalpoðanas dienests ................................................................... 15
Tehniskie dati ............................................................................................. 16
Uzstâdîðana un pieslçgðana ....................................................................... 16
Elektropieslçgums ...................................................................................... 17
2
ZBQ 631 - ZBQ 861
SVARÎGA DROÐÎBAS INFORMÂCIJA
Sekojoðâ droðîbas informâcija un brîdinâjumi
pirms iekârtas ekspluatâcijas uzsâkðanas kârtîgi
jâizlasa un jâizprot.
Uzstâdîðana un pieslçgðana
Noteikti jâievçro, ka jebkâdus darbus, kas
ir nepiecieðami, lai veiktu iekârtas pieslçgðanu,
drîkst veikt tikai saskaòâ ar spçkâ esoðajiem noteikumiem un tikai kompetentas attiecîgâs specialitâtes personas.
Ir bîstami jebkâdâ veidâ mçìinât mainît
iekârtas specifikâciju.
Kad atvestâ jaunâ iekârta ir atbrîvota no visâm iepakojuma daïâm, vispirms jâpârliecinâs,
vai tâ nav bojâta un vai elektriskais kabelis ir nevainojamâ stâvoklî. Gadîjumâ, ja tas tâ nav, pirms
iekârtas uzstâdîðanas darba turpinâðanas jâgrieþas ar pretenzijâm pie tâs pârdevçja.
Bçrnu droðîbai
Ðî iekârta ir paredzçta, lai to lietotu pieauguðie, kâ arî lielâki bçrni pieauguðo uzraudzîbâ.
Maziem bçrniem nevajadzçtu ïaut aiztikt iekârtas
slçdþus vai rotaïâties cepeðkrâsns tuvumâ.
Iekârtas pieejamâs daïas tâs darbîbas laikâ var kïût karstas. Tâpçc, kamçr plîts nav atdzisusi, bçrniem nevajag ïaut tai tuvoties.
Iekârtas ekspluatâcija
Ðî plîts ir domâta çdienu gatavoðanai parastâ mâjsaimniecîbâ. Neizmantojiet to nekâdiem
citiem nolûkiem, kuriem tâ nav paredzçta.
Kad iekârta netiek izmantota jâpârliecinâs,
vai visi slçdþi atrodas izslçgtâ pozîcijâ.
Pieslçdzot kontaktligzdai citas elektriskas
iekârtas vai instrumentus, jâpârliecinâs, ka elektriskais kabelis nesaskaras ar krâsns uzkarstoðajâm
daïâm un atrodas pietiekoði tâlu no tâm.
Gadîjumâ, ja iekârta ir bojâta, tâ nekavçjoties jâatvieno no elektriskâ tîkla.
Iekârtâ nedrîkst atstât traukus vai piederumus, kuri nav tukði. Gadîjumâ, ja krâsns nejauði
tiks ieslçgta, tam var bût neparedzamas sekas.
Ja tiek izmantots grils vai uz reþìa cepta
gaïa, vienmçr jâpaliek apakðâ garenâ panna tauku savâkðanai. Pannâ var ieliet mazliet ûdens, lai
novçrstu nepatîkamu smaku un dûmu veidoðanos.
Lai izòemtu no krâsns pannas un citus kar-
stus priekðmetus, vienmçr jâlieto lupatiòa vai cimds.
Gan aiz higiçnas, gan droðîbas apsvçrumiem iekârtu vienmçr vajadzçtu uzturçt tîru. Tajâ
nedrîkst atstât traukus vai piederumus, kuri nav
tukði. Tauku vai citu pârtikas produktu nogulsnes
var aizdegties un izraisît ugunsgrçku.
Pirms iekârtas tîrîðanas, apkopes vai remonta darbiem tâ obligâti jâatvieno no elektriskâ
tîkla.
Atseviðías iekârtas daïas ir pârklâtas ar
aizsardzîbas plçvi. Pirms ekspluatâcijas uzsâkðanas ðî plçve ir jânoòem.
Krâsns ir paredzçta pieslçgðanai pie 230
V sprieguma. Ja to mçìina pievienot daudzfâzu
spriegumam 400 V bez nulles un zemçjuma, sagaidâmi gan iekârtas, gan elektroinstalâcijas bojâjumi.
Iekârtas izgatavotâjs neuzòemas atbildîbu
gadîjumos, ja nav ievçroti augstâkminçtie droðîbas nosacîjumi.
Serviss
Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet veikt iekârtas remontu paði saviem spçkiem. Remonta darbi,
ko veikuðas personas ar nepietiekamâm profesionâlajâm zinâðanâm, var kïût par cçloni smagiem
ievainojumiem vai nopietniem iekârtas funkciju
traucçjumiem. Ja iekârtas darbîbâ rodas problçmas, jâgrieþas pçc palîdzîbas pie autorizçtâ klientu apkalpoðanas dienesta darbiniekiem. Vienmçr
jâlieto tikai oriìinâlâs rezerves daïas.
Informâcija par apkârtçjâs vides
aizsardzîbu
Kad krâsns ir uzstâdîta un pieslçgta, iepakojuma materiâlu atbilstoði spçkâ esoðajiem nosacîjumiem jânodod otrreizçjo izejvielu savâkðanas
punktos (vietâs).
Kad krâsns ir savu laiku nokalpojusi, tâ
pirms utilizâcijas jâpadara neizmantojama, nogrieþot elektriskâ pieslçguma kabeli.
Obligâti uzglabâjiet ðo instrukciju iekârtas
tuvumâ - tâ, lai nepiecieðamîbas gadîjumâ to
bez problçmâm varçtu atrast un pârlasît. Ja
Jûs plîti pârdodat vai atdodat lietoðanâ kâdai
citai personai, lûdzu, nododiet ðai personai arî
lietoðanas pamâcîbu, lai viòa varçtu kârtîgi
iepazîties ar iekârtas funkcijâm un lietoðanas
nosacîjumiem.
3
ZBQ 631 - ZBQ 861
Informâcija par lietoðanas pamâcîbas izmantoðanu
Droðîbas norâdîjumi
CE Ðî iekârta atbilst sekojoðâm EEK direktîvâm:
- 73/23 - 90/683 (Direktîvas par zema sprieguma iekârtu lietoðanu)
- 89/336 (Elektromagnçtiskâs atbilstîbas direktîvas)
- 93/68 (Vispârçjâs direktîvas), kâ arî augstâkminçto direktîvu vçlâkajâm izmaiòâm.
Padomi un ieteikumi
Krâsns durtiòu aizsardzîba
Informâcija par apkârtçjâs vides
aizsardzîbu
Visas mûsu raþotâs iekârtas atbilst Eiropas Savienîbas droðîbas prasîbâm. Lai maksimâli paaugstinâtu droðîbas lîmeni, mçs papildus piedâvâjam
krâsns durtiòu aizsardzîbu, kas nodroðina, lai
iekârtai nevarçtu piekïût mazi bçrni. To ir iespçjams iegâdâties pie iekârtas izplatîtâja, norâdot
krâsns modeli. Pirkumam tiek pievienota arî atbilstoða montâþas instrukcija.
Sekojoðie simboli tekstâ apzîmç noteikta veida informâciju:
KRÂSNS APRAKSTS
Iespieþams regulators (modelim ZBQ 861)
Daþiem modeïiem ir iespieþams regulators (skat. 1. attçlu).
Kad krâsni neizmanto, regulatoru pilnîbâ iespçjams iespiest apkalpes panelî.
Krâsns funkciju regulators (2. attçls)
Modelis ZBQ 861
Krâsns funkciju regulatoram ir simboli, kas atbilst sekojoðâm funkcijâm:
Krâns apgaismojums: neaktivçjot nevienu citu funkciju, tiek
ieslçgts tikai krâsns iekðçjais apgaismojums.
1. attçls
Parastâ çdiena gatavoðana: lai nodroðinâtu vienmçrîgu
karsçðanu, darbojas gan augðçjais, gan apakðçjais sildelements.
Karsçðana no augðpuses: darbojas tikai augðçjais sildelements.
Karsçðana no apakðas: darbojas tikai apakðçjais sildelements.
Mini grils: darbojas tikai iekðçjais grila loks.
Maksi grils: darbojas abi grila loki.
Apcepðana: darbojas grils un karstâ gaisa padeve.
Karstais gaiss: ar ðîs funkcijas palîdzîbu iespçjams vienlaikus gatavot daþâdus çdienus daþâdos cepeðkrâsns lîmeòos, nebaidoties, ka çdieni piesûksies cits ar cita smarþu.
Atkausçðana: ðî funkcija ir paredzçta saldçtu produktu atkausçðanai.
4
2. attçls
ZBQ 631 - ZBQ 861
Krâsns funkciju regulators (3. attçls)
Modelis ZBQ 631
Krâsns funkciju regulatoram ir simboli, kas atbilst sekojoðâm funkcijâm:
Parastâ çdiena gatavoðana: lai nodroðinâtu vienmçrîgu
karsçðanu, darbojas gan augðçjais, gan apakðçjais sildelements.
Karsçðana no apakðas: darbojas tikai apakðçjais sildelements.
Karstais gaiss: ar ðîs funkcijas palîdzîbu iespçjams vienlai-
3. attçls
kus gatavot daþâdus çdienus daþâdos cepeðkrâsns lîmeòos, nebaidoties, ka çdieni piesûksies cits ar cita smarþu.
Mini grils: darbojas tikai iekðçjais grila loks.
Maksi grils: darbojas abi grila loki.
Atkausçðana: ðî funkcija ir paredzçta saldçtu produktu atkausçðanai.
Termostata regulators (4. attçls)
Ar termostata regulatora palîdzîbu, pagrieþot to pulksteòa râdîtâja
kustîbas virzienâ, iespçjams izvçlçties temperatûru robeþâs no 50oC
lîdz 250oC (MAX).
Termostata kontrolspuldze (oC)
Pçc cepeðkrâsns temperatûras noregulçðanas, iedegas termostata
kontrolspuldze un deg tikmçr, lîdz sasniegta noregulçtâ temperatûra.
Pçc tam ðî kontrolspuldze iedegas un nodziest vienlaikus ar termostata
ieslçgðanos, kalpojot kâ temperatûras uzturçðanas indikâcija.
4. attçls
Kontrolspuldze
Ðî kontrolspuldze iedegas, kad tiek ieslçgts kâds no sildelementiem.
Çdiena pagatavoðanas laika taimeris
(modelim ZBQ 631)
Ar taimera palîdzîbu iespçjams noregulçt, lai cepeðkrâsns pçc noteikta laika izslçdzas automâtiski. Kad pagâjis noregulçtais laiks, atskan akustiskais signâls. Maksimâlais noregulçjamais laiks ir 90 minûtes.
Kad taimera regulators (5. attçls) atrodas pozîcijâ
, tas nozîmç,
ka iekârta ir noregulçta manuâlajâ reþîmâ. Lai noregulçtu nepiecieðamo çdiena pagatavoðanas laiku, taimera regulators jâpagrieþ
pulksteòa râdîtâja kustîbas virzienâ, bet pçc tam jâieliek cepeðkrâsnî
pagatavojamais produkts, jâizvçlas cepeðkrâsns funkcija un vajadzîgâ
temperatûra. Kad noregulçtais laiks bûs pagâjis, atskançs akustiskais
signâls, un cepeðkrâsns apsilde izslçgsies automâtiski.
5. attçls
5
ZBQ 631 - ZBQ 861
Droðîbas termostats
Ventilators
Cepeðkrâsns ir aprîkota ar droðîbas termostatu,
kas pasargâ to no pârkarsçðanas. Ja parastais termostats neizslçdzas vajadzîgajâ laikâ un cepeðkrâsns pârkarst, droðîbas termostats atvieno to no
elektriskâ tîkla. Ja tas tâ ir noticis, nekavçjoties jâgrieþas pie klientu apkalpoðanas dienesta. Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst mçìinât remontçt cepeðkrâsni saviem spçkiem!
Ventilatora uzdevums ir dzesçt iekârtas apkalpes paneli, kâ arî durtiòu rokturi. Gaiss izplûst pa
atveri starp apkalpes paneli un durtiòu rokturi. Lai
nodroðinâtu nevainojamu dzesçðanu, ventilators
darbojas arî pçc cepeðkrâsns izslçgðanas, lîdz tâ
sasniegusi normâlu temperatûru.
PÇC CEPEÐKRÂSNS UZSTÂDÎÐANAS
Pirms cepeðkrâsns izmantoðanas kârtîgi jânotîra reþìis un garenâ panna.
Modelim ZBQ 861: Iekârta darbojas tikai tad, ja ir
noregulçts aktuâlais diennakts laiks.
Pçc tam, kad cepeðkrâsns ir iebûvçta, nepiecieðams veikt sekojoðas
darbîbas:
a) jânoregulç termostata regulators maksimâlajâ pozîcijâ (250oC)
un funkciju regulators - uz parasto çdiena gatavoðanas reþîmu
;
b) tukða cepeðkrâsns jâkarsç apmçram 45 minûtes;
c) jâizvçdina virtuve, atverot logu.
Karsçðanas laikâ no cepeðkrâsns var izplûst nepatîkamas smakas.
Tas ir pilnîgi normâli un ir saistîts ar raþoðanas procesâ izmantoto materiâlu un lîdzekïu atlieku sadegðanu.
Pçc tam cepeðkrâsnij jâïauj atdzist un tad tâ jâiztîra r mîkstu lupatiòu, kas samçrcçta siltâ ûdenî, kam pievienots nedaudz trauku mazgâjamâ lîdzekïa.
Cepeðkrâsns durtiòas vienmçr jâatver, satverot
rokturi aiz vidus (skat. 6. attçlu).
6
6. attçls
ZBQ 631 - ZBQ 861
ELEKTRONISKÂ PROGRAMMÇÐANA (MODELIM ZBQ 861)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcijas izvçles taustiòð
Samazinâðanas taustiòð
--Palielinâðanas taustiòð
+
Displejs
"Pagatavoðanas laika" kontrolspuldze
"Pagatavoðanas laika beigu / izslçgðanâs"
kontrolspuldze
7. "Taimera" kontrolspuldze
8. "Aktuâlâ diennakts laika" kontrolspuldze
Cepeðkrâsns darbojas tikai tad, ja ir noregulçts aktuâlais diennakts laiks.
Cepeðkrâsns var darboties arî tad, ja programmas izvçle nav izdarîta.
Aktuâlâ diennakts laika noregulçðana
Kad iekârta tiek pievienota elektriskajam tîklam, uz displeja sâk
mirgot kontrolspuldze "Aktuâlais diennakts laiks"
.
Laika noregulçðana:
1. Jânospieþ taustiòð "--" vai "+".
2. Pçc tam, kad veikta noregulçðana, jâpagaida 5 sekundes, lîdz
kontrolspuldze "Aktuâlais diennakts laiks"
nodziest un uz displeja
parâdâs noregulçtais laiks. Lîdz ar to cepeðkrâsns ir gatava izmantoðanai.
Laika pârregulçðana:
"1. Taustiòð
jânospieþ vairâkas reizes, lîdz tiek aktivçta funkcija
"Aktuâlais diennakts laiks". Atbilstoðâ kontrolspuldze sâk mirgot. Pçc
tam jâveic iepriekð aprakstîtâs darbîbas. Aktuâlo diennakts laiku ir
iespçjams izmainît tikai tâdâ gadîjumâ, ja nav noregulçta neviena no
automâtiskajâm funkcijâm ("Pagatavoðanas ilgums"
vai "Pagatavoðanas beigas"
).
"Pagatavoðanas ilgums"
Ar ðîs funkcijas palîdzîbu cepeðkrâsns izslçgsies, kad bûs pagâjis
iepriekð noregulçtais çdiena pagatavoðanas ilgums. Çdiens jâievieto
cepeðkrâsnî, jâizvçlas vajadzîgâ pagatavoðanas funkcija un jânoregulç temperatûra. Vairâkas reizes jânospieþ taustiòð
, lai izvçlçtos
funkciju "Pagatavoðanas ilgums". Sâk mirgot atbilstoðâ kontrolspuldze
( . Pçc tam jâveic sekojoðais:
Pagatavoðanas ilguma noregulçðana:
1. Jânospieþ taustiòð "--" vai "+".
2. Pçc tam, kad ilgums ir noregulçts, jânogaida apmçram 5 sekundes, lîdz iedegas atbilstoðâ kontrolspuldze "Pagatavoðanas ilgums" )
un displeja râdîjums atgrieþas atpakaï pie aktuâlâ diennakts laika.
3. Kad bûs pagâjis noregulçtais çdiena pagatavoðanas laiks, at-
7
ZBQ 631 - ZBQ 861
skançs akustiskais signâls, cepeðkrâsns automâtiski izslçgsies un sâks
mirgot kontrolspuldze. Funkcijas regulators un termostata regulators
jâpagrieþ atpakaï nulles pozîcijâ. Akustisko signâlu iespçjams izslçgt,
nospieþot jebkuru no taustiòiem. Uzmanîbu! Tâdçjâdi cepeðkrâsns
no jauna tiek ieslçgta, tâdçï, kad çdiena gatavoðana ir pabeigta,
vispirms noteikti jâpagrieþ funkcijas regulators un temperatûras regulators pozîcijâ "0".
Pagatavoðanas ilguma anulçðana:
1. Vairâkas reizes jânospieþ taustiòð
, lai izvçlçtos funkciju "Pagatavoðanas laiks". Atbilstoðâ kontrolspuldze
sâks mirgot, un displejâ parâdîsies laiks, kâds atlicis lîdz çdiena gatavoðanas beigâm.
2. Jânospieþ taustiòð "--", lîdz displejâ parâdâs "0:00". Pçc 5 sekundçm nodzisîs kontrolspuldze, un displejâ no jauna parâdîsies aktuâlâ
diennakts laika râdîjums.
"Pagatavoðanas laika beigas"
Ar ðo funkciju iespçjams noregulçt cepeðkrâsni tâ, ka tâ automâtiski
izslçgsies, tiklîdz bûs pagâjis iepriekð noregulçtais çdiena pagatavoðanas laiks. Çdiens jâievieto cepeðkrâsnî, jâizvçlas vajadzîgâ pagatavoðanas funkcija un jânoregulç temperatûra. Vairâkas reizes jânospieþ
taustiòð
, lai izvçlçtos funkciju "Pagatavoðanas laika beigas". Sâk
mirgot atbilstoðâ kontrolspuldze
. Pçc tam jâveic sekojoðais:
Pagatavoðanas laika beigu noregulçðana:
1. Jânospieþ taustiòð "--" vai "+".
2. Pçc tam, kad laiks ir noregulçts, jânogaida apmçram 5 sekundes,
lîdz iedegas kontrolspuldze "Pagatavoðanas laika beigas"
un displeja râdîjums atgrieþas atpakaï pie aktuâlâ diennakts laika.
3. Kad bûs pienâcis noregulçtais çdiena pagatavoðanas beigu
laiks, atskançs akustiskais signâls, cepeðkrâsns automâtiski izslçgsies
un sâks mirgot kontrolspuldze. Funkcijas regulators un termostata regulators jâpagrieþ atpakaï nulles pozîcijâ. Akustisko signâlu iespçjams izslçgt, nospieþot jebkuru no taustiòiem. Uzmanîbu! Tâdçjâdi
cepeðkrâsns no jauna tiek ieslçgta, tâdçï, kad çdiena gatavoðana ir
pabeigta, vispirms noteikti jâpagrieþ funkcijas regulators un temperatûras regulators pozîcijâ "0".
Pagatavoðanas beigu laika anulçðana:
1. Vairâkas reizes jânospieþ taustiòð
, lai izvçlçtos funkciju "Pagatavoðanas laika beigas". Atbilstoðâ kontrolspuldze
sâks mirgot,
un displejâ parâdîsies çdiena gatavoðanas beigu laiks.
2. Jânospieþ taustiòð "--", lîdz displejâ parâdâs aktuâlais diennakts
laiks. Lîdz ar to programmçðanas funkcija ir anulçta, un atbilstoðâ kontrolspuldze nodziest.
"Pagatavoðanas ilguma"
beigu"
kombinâcija
un "Pagatavoðanas laika
Ja funkcijas "Pagatavoðanas ilgums" un "Pagatavoðanas laika beigas" tiek izmantotas vienlaicîgi, iespçjams noregulçt cepeðkrâsni tâ, ka
tâ automâtiski ieslçdzas un pçc tam, kad pagâjis noregulçtais ilgums,
atkal automâtiski izslçdzas.
8
ZBQ 631 - ZBQ 861
1. Ar funkcijas "Pagatavoðanas ilgums"
palîdzîbu jânoregulç
nepiecieðamais çdiena pagatavoðanas ilgums (skat. norâdîjumus iepriekð). Pçc tam jânospieþ taustiòð
: uz displeja parâdâs ieprogrammçtais ilgums.
2. Ar funkcijas "Pagatavoðanas laika beigas"
palîdzîbu jânoregulç laiks, kad beidzas pagatavoðanas process (skat. norâdîjumus
iepriekð). Atbilstoðâs kontrolspuldzes iedegas, un displejâ parâdâs
aktuâlais diennakts laiks. Lîdz ar to cepeðkrâsns ieslçgsies un izslçgsies
saskaòâ ar noregulçtajiem laikiem.
"Taimeris"
Taimeris pçc noregulçtâ laika brîdinâs Jûs ar akustiska signâla palîdzîbu, taèu cepeðkrâsns funkcijas tas neietekmçs un, ja tâ bûs ieslçgta,
tâ turpinâs darboties.
Taimera noregulçðana:
1. Jânospieþ taustiòð
, lai izvçlçtos funkciju "Taimeris". Sâks mirgot atbilstoðâ kontrolspuldze
.
2. Pçc tam jânospieþ taustiòð "+" vai "--" (maksimâli 2 stundas un
30 minûtes).
3. Kad noregulçtais laiks ir pagâjis, sâk mirgot kontrolspuldze un atskan akustiskais signâls. Akustiskâ signâla izslçgðana notiek ar jebkura
taustiòa palîdzîbu.
Taimera anulçðana:
1. Vairâkas reizes jânospieþ taustiòð
, lai izvçlçtos funkciju "Taimeris". Sâk mirgot atbilstoðâ kontrolspuldze
, un displejâ parâdâs
aktuâlais diennakts laiks.
2. Jânospieþ taustiòð "--", lîdz displejâ parâdâs "0:00". Pçc 5 sekundçm kontrolspuldze nodziest, un displejs atgrieþas pie aktuâlâ laika
râdîjuma.
Displeja apgaismojuma nodzçðana
1. Vienlaikus uz apmçram 5 sekundçm jânospieþ divi vai vairâki
programmçðanas taustiòi. Displeja apgaismojums nodziest.
2. Lai ieslçgtu displeja apgaismojumu, jânospieþ jebkurð taustiòð.
Displeja apgaismojumu iespçjams izslçgt tikai tad, ja
nav aktivçta neviena cita funkcija.
9
ZBQ 631 - ZBQ 861
CEPEÐKRÂSNS IZMANTOÐANA
Çdiena pagatavoðanas laikâ cepeðkrâsns
durtiòâm vienmçr jâbût aizvçrtâm!
Parastâ çdiena gatavoðana
Jâpagrieþ cepeðkrâsns funkcijas regulators pozîcijâ
un jânoregulç termostats uz nepiecieðamo temperatûru. Atkarîbâ no tâ, vai çdienu ir nepiecieðams vairâk karsçt no augðpuses vai no
apakðpuses, jâizvçlas atbilstoðs ievietoðanas lîmenis. Ja vajadzîgs, funkcijas regulatoru var pagriezt
pozîcijâ
(karsçðana tikai no augðpuses) vai )
(karsçðana tikai no apakðpuses).
Karstais gaiss
Jâpagrieþ cepeðkrâsns funkcijas regulators pozîcijâ
un jânoregulç termostats uz nepiecieðamo temperatûru.
Ventilators, kas atrodas cepeðkrâsns tilpnes aizmugurçjâ sienâ, nodroðina sakarsçtâ gaisa cirkulâciju. Ja ar karstâ gaisa apstrâdes palîdzîbu vienlaikus tiek gatavoti vairâki çdieni, plâtis ieteicams
ievietot pirmajâ
Karstais gaiss
un treðajâ lîmenî,
skaitot no apakðas (skat. attçlu).
Ja tiek gatavots tikai viens
çdiens, labâka
rezultâta iegûðanai
jâizmanto
kâds no zemâkajiem lîmeòiem.
Grilçðana
Jâpagrieþ cepeðkrâsns funkcijas regulators pozîcijâ
un jânoregulç termostats uz nepiecieðamo temperatûru. Ja izvçlçta pozîcija
, çdienam karstums tiek pievadîts vienmçrîgi.
Gatavojot grilçtu gaïu vai zivi, uz tâs jâuzpilina
daþi pilieni eïïas un jânovieto gabali tieði uz reþìa. Tas, kâdâ lîmenî çdiens jâievieto, ir atkarîgs
no gaïas vai zivs gabala lieluma. Jâatceras, ka
apakðçjâ lîmenî jâievieto garenâ panna, kurâ ieliets nedaudz ûdens, lai novçrstu nepatîkamu smaku un dûmu veidoðanos, ko rada sapilçjuðie tauki.
Grilçðana ar karstâ gaisa cirkulâciju
(modelim ZBQ 861)
Jâpagrieþ cepeðkrâsns funkcijas regulators pozîcijâ
un jânoregulç termostats uz nepiecieðamo temperatûru.
10
Ðai funkcijai maksimâlâ temperatûra
ir 200oC un maksimâlais çdiena pagatavoðanas ilgums - 1 stunda.
Grila sildelements un cepeðkrâsns ventilators
darbojas pârmaiòus, un ap çdienu cirkulç karsts
gaiss. Tâ rezultâtâ mazinâs nepiecieðamîba pagatavoðanas laikâ pârbaudît un apgriezt çdienu.
Izòemot grauzdçtas maizîtes un mazliet apceptu
gaïu, ðî funkcija ir îpaði piemçrota visiem çdieniem, kas parastâ gadîjumâ tiktu gatavoti ar grila
palîdzîbu.
Atkausçðana
Jâpagrieþ cepeðkrâsns funkcijas regulators pozîcijâ
un jânoregulç termostats izslçgtâ pozîcijâ (pretim simbolam
). Cepeðkrâsns ventilators
nodroðina gaisa cirkulâciju (bez karsçðanas). Tâdçjâdi tiek paâtrinâts atkausçðanas process.
Padomi un ieteikumi gaïas un zivju
pagatavoðanai
Gaïu iespçjams ielikt pret augstas temperatûras
iedarbîbu izturîgâ formâ vai tieði uz cepeðkrâsns
reþìa. Nedrîkst aizmirst apakðçjâ lîmenî ievietot
gareno pannu, lai tauki un sula no gaïas nepilçtu
uz cepeðkrâsns grîdas.
Gaïas fileja, putnu gaïa un zivis parasti tiek gatavotas pie vidçjas temperatûras (150 - 175oC). Ja
pagatavoðanas laiks ir ilgâks, piemçram, rostbifam, kam nepiecieðama sarkanîga vai rozâ
iekðpuse, ieteicams noregulçt zemâku temperatûru
(125oC).
Padomi un ieteikumi par cepumiem
Kûku cepðanai parasti tiek izmantota vidçja
temperatûra (150 - 200oC). Cepumu un kûku cepðanai ieteicams cepeðkrâsni iepriekð apmçram 10
minûtes ilgi pakarsçt. Kad kûkas vai maizîtes ir
ievietotas cepeðkrâsnî, cepeðkrâsns durtiòas visu
laiku ir jâtur aizvçrtas. Cepðanas procesam var sekot caur cepeðkrâsns durtiòu stikla logu.
Padomi un ieteikumi par grilçðanu
Grilçjot gaïu vai zivis, tâs viegli jâiezieþ ar eïïu
un jânovieto tieði uz cepeðkrâsns reþìa. Grilçðanas laikâ tiek izmantots tikai karstums, ko rada grila sildelements. Tâpçc jâpievçrð uzmanîba tam, lai
ievietoðanas lîmenis atbilstu gaïas gabala vai zivs
biezumam.
Nedrîkst aizmirst apakðçjâ lîmenî ievietot gareno pannu, kur savâkt izpilçjuðos taukus un sulu.
ZBQ 631 - ZBQ 861
PAGATAVOÐANAS TABULAS
Parastâ çdiena gatavoðana un gatavoðana ar karstâ gaisa cirkulâciju
Uzmanîbu!
Norâdîtajâ çdiena pagatavoðanas ilgumâ nav ietverts laiks, kas nepiecieðamîbas gadîjumâ vajadzîgs cepeðkrâsns iepriekðçjai uzkarsçðanai. Mçs iesakâm nedaudz (apmçram 10 minûtes) uzkarsçt cepeðkrâsni iepriekð,
piemçram, tad, ja tiek cepti cepumi vai pica.
(*) Vajadzîbas gadîjumâ iespçjams pagatavot vairâkus çdienus vienlaikus, ievietojot tos iekavâs norâdîtajos
lîmeòos.
Tabulâ norâdîtais ilgums ir tikai orientçjoðs. Vislabâk atbilstoðo ilgumu iespçjams noteikt personîgâs pieredzes
rezultâtâ un atkarîbâ no tâ, cik gatavu vai apceptu çdienu Jûs vçlaties.
11
ZBQ 631 - ZBQ 861
Tauku filtrs
(tikai atseviðíiem modeïiem)
Kad tiek gatavota gaïa, tauku filtrs ar fiksatora palîdzîbu jânostiprina ventilatora atverç iekârtas aizmugurçjâ sienâ. Tauku filtrs pasargâ
ventilatora rata spârniòus no tauku nogulsnçm. Blîvçjuma tîrîðanai
nedrîkst izmantot abrazîvus mazgâðanas lîdzekïus, taèu tauku filtru
bez baþâm var mazgât trauku mazgâjamâ maðînâ.
Kad çdiena pagatavoðana ir pabeigta, tauku filtrs jâizòem, nospieþot fiksatora priekðçjo mçlîti (skat. attçlu). Tauku filtra izmantoðana nepiecieðama tikai cepeðu pagatavoðanas un
grilçðanas laikâ.
GRILÇÐANA
GRILÇÐANA AR KARSTÂ GAISA CIRKULÂCIJU
(ATTIECAS TIKAI UZ MODELI ZBQ 861)
Izmantojot grilçðanu ar karstâ gaisa cirkulâciju, maksimâlâ temperatûra ir
200oC un pagatavoðanas ilgums nepârsniedz 1 stundu.
12
ZBQ 631 - ZBQ 861
TÎRÎÐANA UN KOPÐANA
Vispârîgâ tîrîðana
Pirms tîrîðanas cepeðkrâsns jâatvieno no elektriskâ
tîkla un jâïauj tai atdzist!
Pirms tîrîðanas vienmçr jânogaida, lîdz cepeðkrâsns atdziest.
Ja tiek izmantoti aerosola veida tîrîðanas lîdzekïi, tos nedrîkst
izsmidzinât uz sildelementiem vai termostata sensora.
Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst izmantot tçrauda berþamos, abrazîvus vai balinoðus tîrîðanas lîdzekïus, jo tie var sabojât cepeðkrâsns
iekðçjâs virsmas emalju un durtiòu stiklu.
Cepeðkrâsns iekðpuse
Cepeðkrâsns iekðçjo emaljçto virsmu visefektîvâk ir iespçjams notîrît
tad, ja cepeðkrâsns ir silta. Pçc katras cepeðkrâsns izmantoðanas reizes
tâ jâiztîra ar mîkstu lupatiòu, kas samçrcçta siltâ ûdenî, kam pievienots
nedaudz trauku mazgâjamâ lîdzekïa (vislabâk - neitrâlas ziepes). Ja uz
virsmas raduðies grûti notîrâmi traipi, ieteicams izmantot nerûsoðâ tçrauda virsmâm paredzçtos tîrîðanas lîdzekïus vai mazliet vîna etiía.
Ja cepeðkrâsnî tiek gatavoti çdieni, kuru sastâvâ ir augïi vai
augïu sulas, tâs var uz emaljas atstât grûti notîrâmus traipus. Ðie traipi
mazina emaljas spîdumu, taèu tiem nav nelabvçlîgas ietekmes uz iekârtas funkcijâm. Lai izvairîtos no ðâdu traipu veidoðanâs, cepeðkrâsns kârtîgi jâiztîra pçc katras reizes, kad tajâ gatavoti çdieni no augïiem vai
augïu sulâm.
Cepeðkrâsns durtiòas un blîvçjums
Pirms cepeðkrâsns durtiòu tîrîðanas ieteicams tâs noòemt. Jârîkojas sekojoði:
a) durtiòas pilnîbâ jâatver;
b) jâatrod eòìu ðarnîrs (skat. 7. attçlu);
c) jâatloka un jâpagrieþ abi ðarnîru stienîði (skat. 7. attçlu);
d) durtiòas jâsatver aiz abâm malâm un uzmanîgi jâvirza cepeðkrâsns virzienâ, lîdz tâs ir pa pusei aizvçrtas;
e) uzmanîgi jâizceï durtiòas no stiprinâjuma (skat. 7. attçlu);
f) jânovieto durtiòas uz stabilas un lîdzenas virsmas.
Durtiòu stiklu drîkst tîrît tikai ar siltu ûdeni un mîkstu lupatiòu. Pçc tîrîðanas durtiòas jâieliek atpakaï vietâ, izpildot augstâkminçtos norâdîjumus otrâdâ secîbâ.
7. attçls
Cepeðkrâsns blîvçjums
Ap cepeðkrâsns malu ir blîvçjums, kas nodroðina tâs funkcijas.
Regulâri jâpârbauda blîvçjuma stâvoklis. Nepiecieðamîbas gadîjumâ tas jânotîra ar tîrîðanas lîdzekli, kas nav abrazîvs.
Ja blîvçjums ir bojâts, jâgrieþas pie vietçjâ klientu apkalpoðanas dienesta. Pirms blîvçjuma remonta vai nomaiòas cepeðkrâsns izmantoðana
ir aizliegta.
13
ZBQ 631 - ZBQ 861
Cepeðkrâsns apgaismojuma spuldzes nomaiòa
Jâpievçrð uzmanîba tam, lai pirms spuldzes nomaiòas cepeðkrâsns bûtu atvienota no elektriskâ tîkla.
Cepeðkrâsns iekðçjâ apgaismojuma spuldzei ir jâatbilst sekojoðai
specifikâcijai:
a) izturîba pret augstu temperatûru lîdz 300oC;
b) spriegums: 230 V ~ 50 Hz;
c) jauda: 25 W;
d) tips: E 14.
Lai nomainîtu spuldzîti, jârîkojas sekojoði (skat. 8. attçlu):
a) jâpiespieþ spuldzes pârsegums un jâpagrieþ pretçju pulksteòa
râdîtâja kustîbas virzienam;
b) jâizòem spuldze;
c) jâieliek vietâ jauna spuldze;
d) jânostiprina atpakaï stikla pârsegs;
e) jâpievieno iekârta elektriskajam tîklam.
8. attçls
Grila sildelementa atlocîðana
Lai atvieglotu cepeðkrâsns griestu tîrîðanu, sildelementu iespçjams
atlocît.
Pirms sildelementa atlocîðanas jânodroðina, lai cepeðkrâsns
bûtu atvienota no elektriskâ tîkla un atdzisusi.
Jâatskrûvç sildelementa stiprinâjuma skrûves (skat. 9. attçlu). Mçs
iesakâm pirmajâ reizç lietot skrûvgriezi.
Uzmanîgi jâpaloka sildelements tâ, lai varçtu piekïût cepeðkrâsns
griestiem.
Jânotîra cepeðkrâsns griesti ar atbilstoðu tîrîðanas lîdzekli un pirms
sildelementa pielocîðanas atpakaï jânoslauka, lai virsma bûtu sausa.
Uzmanîgi jâpiespieþ grila sildelements un jâieskrûvç atpakaï
skrûves.
Jâpievçrð uzmanîba tam, lai grila sildelementa stiprinâjuma skrûves bûtu ieskrûvçtas kârtîgi. Pretçjâ gadîjumâ sildelements cepeðkrâsns lietoðanas laikâ var nokrist.
14
9. attçls
ZBQ 631 - ZBQ 861
TRAUCÇJUMU DIAGNOSTIKA
Ja cepeðkrâsns darbîbâ raduðies traucçjumi, pirms grieðanâs pie klientu
apkalpoðanas dienesta jâpârbauda sekojoði cçloòi:
KLIENTU APKALPOÐANAS DIENESTS
Serviss un rezerves daïas
Ja iekârtai nepiecieðams remonts vai rezerves daïas, jâgrieþas pie tuvâkâ klientu apkalpoðanas
dienesta.
Pirms rezerves daïu pasûtîðanas vai klientu apkalpoðanas dienesta darbinieku izsaukðanas vispirms, izmantojot augstâkminçtos norâdîjumus, jâpârbauda, vai kïûmi nav iespçjams novçrst saviem
spçkiem. Jâatceras, ka elektriska rakstura traucçjumu novçrðana vienmçr jâuztic tikai kompetentam
elektriíim.
Pirms grieðanâs pie klientu apkalpoðanas dienesta jâpieraksta
sekojoða informâcija par iekârtu:
Modeïa nosaukums: __________________________
Raþojuma numurs: ___________________________
Sçrijas numurs: ______________________________
Pirkuma datums: _____________________________
Kad un kâdos apstâkïos radâs traucçjumi?
15
ZBQ 631 - ZBQ 861
TEHNISKIE DATI
Ârçjie izmçri:
Sildelementu jauda:
Augstums:
59.4 cm
Platums:
56,0 cm
Dziïums:
55,0 cm
Iekðçjie izmçri:
Augstums:
32,5 cm
Platums:
42,0 cm
Dziïums:
39,0 cm
Tilpums:
53 l
Apakðçjais sildelements:
Augðçjais sildelements:
Abpusçjâ karsçðana:
Grila sildelements:
1000 W
800 W
1800 W
min. 1750 W
max. 2550 W
Karstâ gaisa sildelements:
2000 W
Karstâ gaisa ventilators:
30 W
Dzesçðanas ventilators:
25 W
Cepeðkrâsns apgaismojums:
25 W
Spriegums, volti (50 Hz):
230 V
Maks. nominâlâ jauda (pie sprieguma
230 V ~ 50 Hz): 2600 W
UZSTÂDÎÐANA UN PIESLÇGÐANA
Sekojoðie norâdîjumi ir paredzçti kvalificçtiem
montieriem un apraksta iekârtas uzstâdîðanu un
pieslçgðanu saskaòâ ar visiem spçkâ esoðajiem
priekðrakstiem. Cepeðkrâsns iebûvçðanu un
pieslçgðanu drîkst veikt tikai un vienîgi kvalificçts speciâlists.
Iebûvçðana
Ir liela nozîme tam, lai cepeðkrâsns tiktu iebûvçta pareizi, ievçrojot norâdîtos izmçrus un izmantojot materiâlus,
kas ir izturîgi pret augstas temperatûras iedarbîbu.
Pareiza instalâcija ietver arî to, ka tiek nodroðinâta pietiekama izolâcija pret saskari ar iekârtas daïâm, kas atrodas zem sprieguma. Visas daïas jâpiemontç tâ, lai tâs
bûtu iespçjams noòemt tikai ar atbilstoðu instrumentu palîdzîbu.
Mçs iesakâm neuzstâdît cepeðkrâsni ledusskapja vai
saldçtavas tuvumâ, pretçjâ gadîjumâ cepeðkrâsns radîtais
karstums nelabvçlîgi ietekmçs ðo iekârtu funkcijas.
10. attçls
Kopçjie cepeðkrâsns izmçri: skat. 10. attçlu.
Izmçri iebûvçðanai virtuves skapî
11. attçls
Jâizveido niða ar 11. attçlâ norâdîtajiem izmçriem.
Izmçri montâþai zem darba virsmas
Jâizveido niða ar 12. attçlâ norâdîtajiem izmçriem.
12. attçls
16
ZBQ 631 - ZBQ 861
Cepeðkrâsns montâþa virtuves skapî
- Cepeðkrâsns jâieliek skapî izveidotajâ niðâ.
- Jâatver cepeðkrâsns durtiòas un jânostiprina cepeðkrâsns ar èetrâm koka skrûvçm (skat. 13. attçlu).
Ja virs cepeðkrâsns tiek uzstâdîta plîts virsma, droðîbas
apsvçrumu dçï cepeðkrâsns un plîts elektriskâ pieslçguma
kabeïi jâinstalç atseviðíi. Turklât, tas nepiecieðamîbas
gadîjumâ atvieglos atseviðías iekârtas demontâþu.
13. attçls
ELEKTROPIESLÇGUMS
Pirms cepeðkrâsns pieslçgðanas elektriskajam tîklam jâpârbauda sekojoðais:
1) vai centrâlie droðinâtâji mâjas sadales skapî un elektroinstalâcija atbilst cepeðkrâsns radîtajai slodzei;
2) vai sprieguma padeves instalâcija ir aprîkota ar
visiem noteikumiem atbilstoðu zemçjumu;
3) vai elektriskâ tîkla rozete vai centrâlais slçdzis ir çrti
pieejami pçc iekârtas iebûvçðanas.
Ðî iekârta tiek piegâdâta bez elektriskâ pieslçguma kabeïa. Pieslçgumam drîkst izmantot tikai sekojoðus kabeïus:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F (ðíçrsgriezuma izmçrs 3 x 1,5 mm2). Kabelis jâaprîko ar kontaktdakðu, kas atbilst uz datu plâksnîtes norâdîtajai slodzei. Kontaktdakða jâpievieno tîkla rozetei ar atbilstoðiem parametriem.
Ja cepeðkrâsns tiek pievienota bez kabeïa palîdzîbas,
starp iekârtu un sprieguma padeves avotu jâinstalç slçdzis,
ar kura palîdzîbu iespçjams atvienot abus polus ar vismaz
3 mm lielu atstatumu starp kontaktiem un kas saskaòâ ar
spçkâ esoðajiem elektroinstalâcijas un droðîbas priekðrakstiem ir piemçrots attiecîgajai slodzei. Ar divu polu slçdþa
palîdzîbu zemçjuma kabeïa atvienoðana nav jânodroðina.
Elektriskais kabelis jâinstalç tâ, lai tas nevienâ vietâ nevarçtu uzkarst vairâk kâ lîdz 50oC. Pçc tam, kad iekârta
pieslçgta, tâ jâpârbauda, uz 3 minûtçm ieslçdzot sildelementu.
Pieslçguma plâksne
Cepeðkrâsnij ir çrti pieejama pieslçguma plâksne, kas
paredzçta vienas fâzes spriegumam 230 V. (14. attçls)
Iekârtas izgatavotâjs neuzòemas nekâdu atbildîbu par
sekâm, kas rodas augstâkminçto norâdîjumu neievçroðanas
rezultâtâ.
14. attçls
17
LATVIJA, Rîga, K. Barona 130/2, tâlrunis 7272978. Servisa centrs, Rîga, Pçrnavas 25, tâlrunis 7297821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising