Zanussi | ZBQ861N | User manual | ZANUSSI ZBQ861N User Manual

ZANUSSI ZBQ861N User Manual
Saturs
Jüsu droßîbai ..........................................................................................................................................
Cepeßkråsns uzstådîßana ...................................................................................................................
Bérnu aizsardzîbai ...............................................................................................................................
Cepeßkråsns izmantoßanas laikå ........................................................................................................
Apkalpoßana ........................................................................................................................................
Cepeßkråsns apraksts ............................................................................................................................
IespieΩamie vadîbas regulatori ............................................................................................................
Cepeßkråsns funkciju regulators .........................................................................................................
Termostata regulators .........................................................................................................................
Cepeßkråsns darbîbas signålspuldzîte ................................................................................................
Droßîbas termostats .............................................................................................................................
Dzeséjoßais ventilators ........................................................................................................................
Pirms lietoßanas uzsåkßanas ................................................................................................................
Elektroniskais cepeßkråsns programmétåjs ........................................................................................
Pareiza diennakts laika noreguléßana .................................................................................................
Funkcija “gatavoßanas laiks” ...............................................................................................................
Funkcija “gatavoßanas laika beigas” ...................................................................................................
Funkciju “gatavoßanas laiks” un “gatavoßanas laika beigas” kombinéßana ........................................
Funkcija “Minüßu uzmanîtåjs” ..............................................................................................................
Kå izslégt displeju ................................................................................................................................
Cepeßkråsns lietoßana ...........................................................................................................................
Tradicionålås cepßanas reΩîms ...........................................................................................................
Cepßana karstå gaisa ventilatora reΩîmå ............................................................................................
Grila reΩîms .........................................................................................................................................
Termiskås griléßanas reΩîms ...............................................................................................................
Atkauséßana ........................................................................................................................................
Noderîgi padomi un ieteikumi ...............................................................................................................
Cepßanas tabulas ...................................................................................................................................
Tauku filtrs ...........................................................................................................................................
Cepeßkråsns tîrîßana ..............................................................................................................................
Ko darît, ja ... ...........................................................................................................................................
Tehniskå apkope un rezerves da¬as .....................................................................................................
Tehniskais raksturojums .......................................................................................................................
Cepeßkråsns uzstådîßana ......................................................................................................................
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
11
12
14
14
15
15
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér, lai varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo broßüru. Íeit Jüs
atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Droßîbas norådîjumi.
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un tie
palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju,
kå arî lietot instrukciju.
Norådîjumi un padomi.
Dabas aizsardzîbas informåcija.
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
-
73/23 - 90/683 EEC par zemspriegumu;
89/336 EEC par elektromagnétisko atbilstîbu.
93/68 EEC vispårîgås direktîvas un to papildinåjumi
ZBQ 861
2
JËSU DROÍÈBAI
Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas instrukciju kopå ar iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja
iekårta tiek pårdota vai pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîbas instrukcija ir
saglabåjusies kopå ar iekårtu, lai jaunais îpaßnieks var iepazîties ar iekårtas funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu dé¬. Lüdzu uzmanîgi izlasiet tos pirms iekårtas
uzstådîßanas un lietoßanas såkßanas.
Cepeßkråsns uzstådîßana.
•
•
•
Iekårtas uzstådîßanu un ar to saistîtås darbîbas
drîkst veikt tikai kvalificéts speciålists vai kompetenta persona saskañå ar esoßajiem noteikumiem.
Rîkoties neatbilstoßi lietoßanas pamåcîbas
instrukcijai ir bîstami.
Tiklîdz Jüs esat atbrîvojußi ierîci no iepakojuma,
pårliecinieties, vai iekårtai nav nekådu bojåjumu un vai ir vesels tås elektriskais kabelis.
Pretéjå gadîjumå sazinieties ar savu pårdevéju
pirms pievienoßanas darbu uzsåkßanas.
•
•
•
•
Bérnu aizsardzîbai.
•
•
Íî iekårta ir domåta, lai to izmantotu pieaugußie
un bérni, ja tie ir vecåku uzraudzîbå. Ne¬aujiet
bérniem aiztikt vadîbas kontrolpogas, kå arî
spéléties blakus cepeßkråsnij vai ar to.
DaΩas iekårtas da¬as tås lietoßanas laikå var
sakarst. Tåpéc uzmaniet bérnus, lai bérni netuvotos cepeßkråsnij, lîdz tå ir atdzisusi.
Cepeßkråsns izmantoßanas laikå.
•
•
•
•
•
•
•
Íî iekårta ir radîta tikai un vienîgi édienu
gatavoßanai un nedrîkst büt pielietota nekådiem
citiem nolükiem.
Higiénas un droßîbas nolükos ßai iekårtai vienmér jåbüt tîrai. Sakråjußies tauki vai édiena
atliekas var izraisît uguns liesmas.
Kad cepeßkråsns netiek lietota, pårliecinieties,
ka visas kontrolpogas un regulatori ir izslégti,
t.i. “OFF”pozîcijå.
Ieslédzot jebkådu citu elektrisko ierîci kontaktligzdå, kas atrodas tuvu cepeßkråsnij, pårliecinieties, vai elektriskie vadi nav saskaré ar
to un uzmaniet, lai tie bütu pietiekami tålu no
sakarsußajåm cepeßkråsns da¬åm.
Gadîjumå, ja iekårtas darbîbå rodas traucéjumi,
nekavéjoties atvienojiet to no elektroener©ijas
padeves avota.
Neatståjiet traukus ar édienu, pieméram, ar
taukiem vai e¬¬u, uz cepeßkråsns vai tås tilpné.
Tas var radît bojåjumus gadîjumå, ja iekårta
tiek nejaußi ieslégta.
Gatavojot ga¬u vai lietojot grilu, vienmér zem
gatavojamå édiena novietojiet tauku
ZBQ 861
•
savåkßanas trauku.Traukå ielejiet mazliet
üdens, lai tådejådi novérstu dümu un nepatîkamas smakas raßanos.
Vienmér lietojiet virtuves cimdiñus, izñemot no
cepeßkråsns cepamås plåtis.
Pirms jebkuras tîrîßanas vai uzkopßanas procedüras såkßanas, atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas padeves avota.
DaΩas iekårtas da¬as ir pårklåtas ar pretskrambu aizsargåjoßu plastikåta plévi. Noñemiet to
pirms cepeßkråsns lietoßanas uzsåkßanas.
Iekårta ir paredzéta pievienoßanai vienfåzu tîklå
230V spriegumam. Daudzfåzu pieslégums ar
400V stråvas padevi bez kontaktsazeméjuma
var nopietni bojåt cepeßkråsni.
Ío droßîbas noteikumu neievéroßanas
gadîjumå, raΩotåjs neuzñemas atbildîbu par
radîtajiem bojåjumiem.
Apkalpoßana.
Nekådå gadîjumå nemé©iniet iekårtu remontét
paståvîgi. Remontdarbi, kurus veic nekvalificétas
personas, var izraisît avårijas situåciju un nopietnus traucéjumus iekårtas darbîbå. Griezieties Jüsu
tuvåkajå Zanussi apkalpoßanas centrå. Vienmér
pieprasiet tikai ori©inålås Zanussi rezerves da¬as.
Vides aizsardzîbas informåcija.
•
•
Péc cepeßkråsns uzstådîßanas novåciet
iepakojuma materiålus saskañå ar droßîbas un
vides aizsardzîbas noteikumiem.
Atbrîvojoties no vecås cepeßkråsns, padariet to
neizmantojamu, nogrieΩot elektrisko kabeli.
Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas instrukciju
kopå ar iekårtu turpmåkajåm uzziñåm.
Gadîjumå, ja iekårta tiek pårdota vai pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas
pamåcîbas instrukcija ir saglabåjusies kopå
ar iekårtu, lai jaunais îpaßnieks var
iepazîties ar iekårtas funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
3
CEPEÍKRÅSNS APRAKSTS.
IespieΩami vadîbas regulatori.
DaΩi mode¬i ir aprîkoti ar iespieΩamåm reguléßanas pogåm (skat. 1.zîm.). Laikå, kad
cepeßkråsns netiek lietota, ßîs pogas var pilnîbå
noslépt vadîbas panelî.
Cepeßkråsns funkciju regulators.
(skat. 2.zîm.)
Uz cepeßkråsns funkciju regulatora ir sekojoßi simboli, kuriem katram ir sava nozîme:
Cepeßkråsns apgaismojums - darbojas
neatkarîgi no izvélétås gatavoßanas funkcijas.
Tradicionålais cepßanas reΩîms - karstuma
padeve kråsnî ir gan no augßéjå, gan
apakßéjå sildelementa, tådejådi tiek
nodroßinåta vienmérîga karséßana
cepeßkråsns tilpné.
1. zîméjums
Augßéjais karséßanas reΩîms - karstå gaisa
padeve cepeßkråsns tilpné tiek nodroßinåta
tikai tås augßéjå da¬å.
Apakßéjais karséßanas reΩîms - karstå gaisa
padeve cepeßkråsns tilpné tiek nodroßinåta
tikai tås apakßéjå da¬å.
Tikai iekßéjå grila elementa reΩîms - var tikt
izmantots nelielam griléßanas daudzumam.
Pilna grila reΩîms - darbojas pilns grila elements.
Termiskås griléßanas reΩîms - ßis reΩîms
piedåvå alternatîvu gatavoßanas metodi, kas
parasti asociéjas ar tradicionålo griléßanu.
Grila elements un cepeßkråsns karstå gaisa
ventilators darbojas vienlaicîgi, tådejådi
nodroßinot karstå gaisa cirkulåciju ap édienu.
Izmantojot ßo funkciju, maksimålå iespéjamå
gatavoßanas temperatüra nedrîkst pårsniegt
200 OC, bet gatavoßanas laiks - 1 stundu.
2. zîméjums
Cepßana karstå gaisa ventilatora reΩîmå - ßajå
reΩîmå Jüs varat apgrauzdét vai vienlaicîgi
apgrauzdét un cept, lietojot jebkuru
cepeßkråsns plauktiñu, pie kam smarΩa
nepåriet no viena édiena uz otru.
Atkauséßanas reΩîms - paredzéts åtråkai
sasaldétu produktu atkauséßanai.
ZBQ 861
4
Termostata regulators.
(skat. 3.zîm.)
Pagrieziet regulatoru, lîdz vélamå temperatüra (no 50
lîdz 250 OC) sakrît ar atzîmi uz cepeßkråsns pane¬a.
Termostata signålspuldzîte (OC).
Péc izvélétås temperatüras uzstådîßanas, iedegas
termostata signålspuldzîte un deg tik ilgi, lîdz ir
sasniegta uzstådîtå temperatüra. Péc tam signålspuldzîte periodiski ieslédzas, lai ßo temperatüru
uzturétu.
Cepeßkråsns darbîbas
signålspuldzîte.
Signålspuldzîte iedegas cepeßkråsns ieslégßanas brîdî.
Droßîbas termostats.
Cepeßkråsns ir aprîkota ar droßîbas termostatu.
Gadîjumå, ja kråsns pamata termostata funkcionålå darbîba ir traucéta un izraisa kråsns pårkarßanu,
droßîbas mehånisms apstådinås elektroener©ijas
padevi ierîcei. Ja tå notiek, nekavéjoties ziñojiet
vietéjam Zanussi servisa centram. Nekådå
gadîjumå nemé©iniet iekårtu remontét paßi.
3. zîméjums
Dzeséjoßs ventilators.
Cepeßkråsns ir aprîkota ar dzeséjoßu ventilatoru,
kas paredzéts, lai uzturétu kråsns priekßéjo paneli,
tehniskås pogas un durtiñas tådå karstumå, lai
lietotåjs neapdedzinåtos. Lai nodroßinåtu normålu
cepeßkråsns atdzißanu, ventilators darbojas arî
kådu laiku péc cepeßkråsns izslégßanas, lîdz
iekårta ir pietiekami atdzisusi.
PIRMS LIETOÍANAS
UZSÅKÍANAS.
Pirms pirmås lietoßanas rüpîgi nomazgåjiet
visus cepeßkråsns aksesuårus.
Tiklîdz cepeßkråsns ir pieslégta:
• noreguléjiet maksimålo temperatüru;
• izvélieties tradicionålo cepßanas reΩîmu
;
• ¬aujiet cepeßkråsnij tukßai darboties aptuveni
45 min.;
• atveriet logu izvédinåßanai.
Íajå laikå telpå var izplatîties nepatîkama smaka.
Tas ir pilnîgi normåli, jo to izraisa raΩoßanas
procesa atlikumi.
Péc tam ¬aujiet cepeßkråsnij atdzist un rüpîgi iztîriet
to ar siltå ziepjüdenî samércétu mîkstu lupatiñu.
4. zîméjums
Lai atvértu cepeßkråsni, vienmér pieturiet
durtiñas aiz roktura tå centrålajå da¬å
(skat. 4.zîm.).
ZBQ 861
5
ELEKTRONISKAIS CEPEÍKRÅSNS PROGRAMM‰TÅJS.
1. Funkciju izvéles poga
2. Samazinåßanas kontrole (laika vai temperatüras)
3. Palielinåßanas kontrole (laika vai temperatüras)
4. Displejs.
5. Signålspuldzîte “gatavoßanas laiks”
6. Signålspuldzîte “gatavoßanas laika beigas”
7. Signålspuldzîte “minüßu uzmanîtåjs”
8. Signålspuldzîte “diennakts laiks”
Pareiza diennakts laika
noreguléßana.
Tiklîdz cepeßkråsns ir pievienota elektroener©ijas
padeves avotam vai gadîjumå, ja stråvas padeve ir
bijusi pårtraukta, displejå mirgo signålspuldzîte
“diennakts laiks”.
Lai noregulétu pareizu diennakts laiku:
1. Nospiediet podziñu “+” vai “-”.
2. Péc pareiza laika noreguléßanas pagaidiet 5
sekundes, attiecîgå signålspuldzîte
nodziest un
displejå parådås uzstådîtais laiks. Ierîce ir
sagatavota lietoßanai.
Lai pårprogrammétu diennakts laiku:
Nospiediet vairåkas reizes
pogu un izvélieties
funkciju “diennakts laiks”. Attiecîgå signålspuldzîte
såk mirgot. Péc tam rîkojieties, kå aprakstîts
augståk.
Diennakts laiku var pårregulét tikai tådå gadîjumå,
ja nedarbojas nekådas automåtiki uzstådîtas
funkcijas (“gatavoßanas laiks”
vai “gatavoßanas
laika beigas” ).
Noregulétå laika precizitåte ir atkarîga no
stråvas padeves vienmérîguma.
Funkcija “Gatavoßanas laiks”
Ar ßîs funkcijas palîdzîbu ir iespéjams uzstådît
cepeßkråsns automåtisku izslégßanos péc noregulétå laika beigåm. Ievietojiet édienu tilpné, izvélieties vélamo gatavoßanas reΩîmu un temperatüru.
Nospiediet
pogu vairåkas reizes un izvélieties
“gatavoßanas laika”funkciju. Attiecîgå signålspuldzîte
såk mirgot. Tålåk rîkojieties sekojoßi:
ZBQ 861
6
Lai uzstådîtu gatavoßanas laiku:
1. Nospiediet pogu “+” vai “-”.
2. Pec vélamå laika uzstådîßanas pagaidiet 5
sekundes: signålspuldzîte
iedegas un displejå
atkal tiek uzrådîts diennakts laiks.
3. Péc gatavoßanas laika beigåm, cepeßkråsns
automåtiski izslédzas un atskan skañas signåls,
attiecîgå signålspuldzîte såk mirgot. Noreguléjiet
termostatu un funkciju izvéles regulatoru nulles
pozîcijå. Lai izslégtu skañas signålu, nospiediet
jebkuru podziñu. Uzmanîbu - ßådå gadîjumå
cepeßkråsns atsåk savu darbîbu, tåpéc neaizmirstiet péc gatavoßanas laika beigåm temperatüras izvéles slédzi un funkciju regulatoru noregulét nulles pozîcijå.
Lai atceltu iepriekß noregulétu gatavoßanas laiku:
1. Nospiediet vairåkas reizes
pogu un izvélieties “gatavoßanas laika” funkciju. Attiecîgå signålspuldzîte såk mirgot un displejå tiek uzrådîts
atlikußais iepriekß uzstådîtais laiks lîdz édiena
gatavoßanas beigåm.
2. Nospiediet “-” pogu, lîdz displejå parådås “0:00”.
Péc 5 sekundém signålspuldzîte nodziest un displejå tiek uzrådîts diennakts laiks.
Funkcija “gatavoßanas laika
beigas”
.
Íî funkcija ¬auj Jums ieprogrammét automåtisku
cepeßkråsns izslégßanos péc ieprogrammétå
gatavoßanas laika beigåm. Ievietojiet édienu tilpné,
izvélieties vélamo gatavoßanas reΩîmu un temperatüru. Nospiediet pogu
vairåkas reizes un
izvélieties funkciju “gatavoßanas laika beigas”.
Iedegas attiecîgå signålspuldzîte . Tålåk rîkojieties sekojoßi:
Lai uzstådîtu gatavoßanas laika beigas:
1. Nospiediet pogu “+” vai “-”.
2. Péc laika ievadîßanas pagaidiet 5 sekundes:
iedegas “gatavoßanas laika beigu” signålspuldzîte
. un displejå atkal tiek uzrådîts diennakts laiks.
3. Péc gatavoßanas laika beigåm, cepeßkråsns
automåtiksi izslédzas un atskan skañas signåls.
Såk mirgot signålspuldzîte. Pagrieziet temperatüras un funkciju izvéles regulatoru nulles pozîcijå. Lai izslégtu skañas signålu, nospiediet jebkuru
pogu. Uzmanîbu: ßådå gadîjumå cepeßkråsns atsåk
savu darbîbu, tåpéc neaizmirstiet péc gatavoßanas
laika beigåm temperatüras izvéles slédzi un funkciju
regulatoru noregulét nulles pozîcijå.
Lai atceltu gatavoßanas laika beigas:
1. Nospiediet pogu vairåkas reizes un izvélieties
“gatavoßanas laika beigu”funkciju. Iedegas
attiecîgå signålspuldzîte un displejå parådås
gatavoßanas beigu laiks.
2. Vairåkkårtîgi nospiediet pogu “-”, lîdz displejå
parådås tekoßais dienas laiks. Atskan skañas
signåls un signålspuldzîte nodziest.
ZBQ 861
7
Funkciju “gatavoßanas laiks”
un “gatavoßanas laika beigas”
kombinéßana.
Funkcijas “gatavoßanas laiks” un “gatavoßanas
laika beigas” var tikt izmantotas vienlaicîgi, lai
ieprogrammétu automåtisku cepeßkråsns ieslégßanos un izslégßanos Jüsu uzrådîtajå laikå.
1. Ar funkcijas “gatavoßanas laiks”
palîdzîbu
uzstådiet izvéléto laiku (kå aprakstîts attiecîgajå
noda¬å). Péc tam nospiediet podziñu
: displejå
tiek parådîts ieprogrammétais simbols.
2. Ar funkcijas “gatavoßanas laika beigas” palîdzîbu uzstådiet izvéléto édiena gatavoßanas
beigu laiku (kå aprakstîts attiecîgajå noda¬å).
Iedegas attiecîgå signålspuldzîte, bet displejå tiek
uzrådîts diennakts laiks. Tagad cepeßkråsns
automåtiski ieslégsies un izslégsies Jüsu norådîtajå laikå.
Funkcija “Minüßu uzmanîtåjs”
Cepeßkråsns ir aprîkota ar minüßu uzmanîtåju, kas
informé Jüs par noteikta laika perioda beigßanos,
taçu ñemiet vérå, ka cepeßkråsns, ja tå ir ieslégta,
NEIZSL‰DZAS, BET TURPINA DARBOTIES.
Lai noregulétu minüßu uzmanîtåju:
1. Nospiediet pogu vairåkas reizes un izvélieties
funkciju “minüßu uzmanîtåjs”. Attiecîgå signålspuldzîte iedegas.
2. Nospiediet pogu “+” vai “-” (maksimålais iespéjamais laiks – 2 stundas un 30min.).
3. Péc laika ievadîßanas pagaidiet 5 sekundes:
attiecîgå signålspuldzîte
iedegas.
4. Péc uzstådîtå laika beigåm atskan skañas
signåls un signålspuldzîte pårståj mirgot. Lai izslégtu skañas signålu, nospiediet jebkuru podziñu.
Lai atceltu minüßu uzmanîtåja darbîbu:
1. Nospiediet pogu vairåkas reizes un izvélieties
funkciju “minüßu uzmanîtåjs”. Attiecîgå signålspuldzîte iedegas un displejå tiek parådîts
atlikußais ieprogrammétais laiks.
2. Nospiediet pogu “-” vairåkas reizes, lîdz displejå
parådås simbols “0:00”. Péc 5 sekundém signålspuldzîte nodziest un displejå atkal tiek uzrådîts
diennakts laiks.
Kå izslégt displeju.
1. Nospiediet vienlaicîgi divas vai trîs jebkuras displeja podziñas un pieturiet tås nospiestas 5 sekundes. Displejs tiek izslégts.
2. Piespiediet jebkuru pogu, lai atkal to ieslégtu.
Displeju iespéjams izslégt tikai tad, ja nav
aktivizéta neviena cita cepeßkråsns funkcija.
ZBQ 861
8
CEPEÍKRÅSNS LIETOÍANA.
‰diena gatavoßanas laikå
cepeßkråsns durtiñåm vienmér
jåbüt aizvértåm.
Tradicionålås cepßanas reΩîms.
Pagrieziet iekårtas funkciju regulatoru uz tradicionålås cepßanas simbolu
un noreguléjiet
izvéléto temperatüru. Ja édiena pagatavoßanai
nepiecießams papildus siltums no tilpnes augßas
vai apakßas, tad attiecîgi pårvietojiet cepeßkråsns
plauktiñus vai pagrieziet funkciju regulatoru
pozîcijå (augßéjais karséßanas sildelements) vai
pozîcijå
(apakßéjais karséßanas sildelements).
Cepßana karstå gaisa ventilatora
reΩîmå.
Pagrieziet ierîces funkciju regulatoru uz
simbolu
un noreguléjiet izvéléto temperatüru. Ar ventilatora
palîdzîbu, kas atrodas cepeßkråsns tilpnes aizmuguréjå panelî, ap édienu tiek nodroßinåta gaisa
cirkulåcija. Ja Jüs vélaties vienlaicîgi gatavot
vairåk kå vienu édienu, izvietojiet plauktiñus 1. un
3. lîmenî (skat. 5.zîm.). Taçu, ja Jüs gatavojiet tikai
vienu édienu, izmantojiet péc iespéjas zemåku
plauktiña lîmeni. Tådejådi Jüs iegüsiet labåku
gatavoßanas rezultåtu.
Atkauséßana.
Pagrieziet cepeßkråsns funkciju regulatoru uz
. simbolu, bet temperatüras regulatoru pozîcijå
“izslégts” (simbols “0”). Cepeßkråsns strådå bez
gaisa karséßanas un tås tilpné cirkulé gaiss
istabas temperatürå.
Íådå veidå atkauséßana noris åtråk.
Noderîgi padomi.
• Izmantojiet tikai karstumizturîgus traukus, jo
temperatüra cepeßkråsns tilpné var sasniegt
250 OC.
• Nenovietojiet b¬odiñas, keksu formas un foliju
tießi uz cepeßkråsns tilpnes pamata. Tas var
kavét siltuma izplatîßanos tilpné, kå arî ietekmét
iekårtas funkcionålo darbîbu un bojåt
cepeßkråsns emalju.
• Gatavojot édienus ar lielu e¬¬as vai tauku saturu, neatståjiet édienu bez uzraudzîbas, jo
pårkarséjot, tie var viegli uzliesmot.
• Íî paßa iemesla dé¬ esiet uzmanîgi ievietojot un
izñemot édienus no kråsns, centieties neizliet
e¬¬u vai taukus cepeßkråsns tilpné. Ja tomér tå
gadås, rüpîgi iztîriet cepeßkråsni, lai izvairîtos
no nepatîkamas smakas un dümu raßanås.
Grila reΩîms.
Pagrieziet funkciju regulatoru uz vai simbolu
un noreguléjiet izvéléto temperatüru. Izvéloties
pozîciju, visa édiena virsa tiek karséta vienmérîgi.
Ja Jüs griléjiet ga¬as vai zivs izstrådåjumus, novietojiet tos tießi uz griléßanas restîtém, kuras iepriekß
nedaudz jåiesméré ar e¬¬u. Atkarîbå no produktu
biezuma, izvélieties plauktiña lîmeni.
Neaizmirstiet uz zemåkå plauktiña lîmeña novietot
pannu ar nedaudz üdens, kur notecét édiena sulai.
Tådejådi Jüs novérsîsiet nepatîkamas smakas un
dümu raßanos.
Termiskås griléßanas reΩîms.
Pagrieziet funkciju regulatoru uz
simbolu un
noreguléjiet izvéléto temperatüru. Atcerieties, ka,
izmantojot ßo reΩîmu, maksimålå édiena gatavoßanas temperatüra ir 200 OC, bet gatavoßanas
laiks - 1 stunda.
Grila elements kopå ar ventilatoru nodroßina ap
édienu gaisa cirkulåciju. Tådejådi samazinås
nepiecießamîba gatavojamo édienu grozît. Jüs
varat izmantot ßo reΩîmu praktiski jebkura édiena
pagatavoßanai, kådus parasti gatavo grila reΩîmå,
izñemot asiñaino steiku un grauzdiñus.
ZBQ 861
5. zîméjums
9
NODERÈGI PADOMI UN IETEIKUMI
Noderîgi padomi ga¬as un
zivs édienu gatavoßanai.
Gatavojot ga¬as édienus, Jüs tos varat ievietot
speciålajos cepeßkråsns traukos vai arî tießi uz
cepamajåm restîtém. Íinî gadîjumå vienmér atcerieties zem restîtém novietot pannu ar nedaudz
üdens, kur nopilét izkusußajiem taukiem. Tådejådi
izkusußie tauki nenok¬üs uz tilpnes pamata.
Putnu ga¬ai un zivs édienu pagatavoßanai
pårsvarå nepiecießama vidéja cepßanas temperatüra (no 150 lîdz 175 OC). Savukårt, ja Jüs gatavojiet liellopa vai cükas ga¬u (viegli apbrüninåtu no
årpuses un sulîgi izceptu iekßpusé), izmantojiet
augståku temperatüru (no 200 lîdz 250 OC).
Noderîgi padomi maizîßu
cepßanai.
Neviriniet cepeßkråsns durtiñas cepßanas laikå,
bet centieties gatavîbas pakåpi noteikt caur durtiñu
lodziñu.
Noderîgi padomi
griléßanai.
Ja Jüs griléjiet zivs vai ga¬as izstrådåjumus, novietojiet tos tießi uz griléßanas restîtém, iepriekß tos
viegli iesméréjot ar e¬¬u.
Izmantojot ßo reΩîmu, karstå gaisa padeve notiek
no augßéjå sildelementa. Tådé¬ piemérojiet restîtes
un grila pannas lîmeni daΩådu biezumu édieniem
(novietojot édienu tuvåk grila elementam, édiens
büs gatavs åtråk, tålåka atraßanås ir piemérota
maigåkai gatavoßanai). Neaizmirstiet novietot
pannu ar nedaudz üdens zem griléjamajiem produktiem.
Parasti smalkmaizîßu un pîrådziñu cepßanai nepiecießama vidéja temperatüra - 150-200 OC. Pirms tam
ieteicams cepeßkråsni aptuveni 10min. uzkarsét.
CEPÍANAS TABULAS
Tradicionålajå cepßanas reΩîmå un karstå gaisa ventilatora reΩîmå.
Svars
(g)
‰diena vieds
Tradicionålå
gatavoßana
Karstå gaisa
cirkulåcijas reΩ.
Gatavoßanas
laiks min.
Piezîmes
1000
500
500
250
Maizîtes
Veidñu kükas
Rauga mîkla
Smilßu mîkla
Siermaizîtes
Åbolkükas
Åbolu rullîßi
DΩema kükas
Mazie pîrådziñi
Cepumi
Véja kükas
Maize, picas
Baltmaize
Rudzu maize
Rausîßi
Pica
1000
800
Plåtsmaizes
Nüde¬u
sacepums
Dårzeñu
Sacepums
Pildîti pîrågi
Lasanja
Zivis
Vesela
Fileja
Lîmenis
t OC
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
180
180
180
175
180
175
180
180
180
100
2 (1 vai 3)*
2 (1 vai 3)*
2 (1 vai 3)*
2
2 (1 vai 3)*
2 (1 vai 3)*
2 (1 vai 3)*
2 (1 vai 3)*
2 (1 vai 3)*
2 (1 vai 3)*
160
160
160
150
160
150
160
160
160
100
45 - 60
20 - 35
20 - 30
60 - 80
40 - 60
60 - 80
45 - 60
15 - 25
10 - 20
90 - 120
1
2
2
1
200
200
200
220
2
2
2 (1 vai 3)*
2 (1 vai 3)*
175
175
175
200
45-60
30-45
20 - 35
20 - 35
2
200
2 (1 vai 3)*
175
40-50
2
200
2 (1 vai 3)*
175
45-60
2
2
200
200
2 (1 vai 3)*
2
175
175
35-45
45-60
2
2
200
200
2 (1 vai 3)*
2 (1 vai 3)*
175
175
40-60
30-40
Lîmenis
t OC
1 gab.
Maizes
formå 8
cepamå
formå
2 zivis
4 gab.
Piezîme:
‰dienu gatavoßanas laikos nav ietverts cepeßkråsns uzsilßanas laiks. Iesakam aptuveni 10 minütes pirms
maizîßu vai putna édienu gatavoßanas ierîci uzkarsét.
(*) Ja Jums vienlaicîgi jågatavo vairåki édieni, iesakam tos izvietot tådos plauktiñu lîmeños, kå norådîts iekavås.
ZBQ 861
10
Tradicionålajå cepßanas reΩîmå un karstå gaisa ventilatora reΩîmå.
Svars
(g)
‰diena vieds
Tradicionålå
gatavoßana
Karstå gaisa
cirkulåcijas reΩ.
Gatavoßanas
laiks min.
Piezîmes
1000
1500
1000
1500
1200
1000
4000
1500
3000
1200
Lîmenis
t OC
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
200
180
200
200
175
175
200
Ga¬a
Liellopu ga¬a
Cükga¬a
Te¬a ga¬a
Ang¬u rostbifs
Auna ga¬a
Cå¬a ga¬a
Tîtara ga¬a
Pîles ga¬a
Zoss ga¬a
Trußa ga¬a
t OC
Lîmenis
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
175
175
175
200
175
175
175
160
160
175
50 - 70
100 - 130
90 - 120
50 - 70
110 - 130
60 - 80
210 - 240
120 - 150
150 - 200
60 - 80
Uz restîtém
Uz restîtém
Uz restîtém
Uz restîtém
Ciska
Vesela
Vesela
Vesela
Vesela
Gabaliños
Griléßana.
‰diena
vieds
Bifßteks
Kotletes
Desiñas
Vista (sagriezta)
Kebabi
Vista (krütiña)
Tomåti
Zivs fileja
Sendviçi
Grauzdiñi
Daudzums
Griléßana
Skaits
Svars
4
4
8
6
4
4
8
4
4
4
800
600
500
800
700
400
500
400
–
–
Gatavoßanas laiks
Lîmenis
t OC
Lielåkais
Mazåkais
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
10
12
10
30
12
13
12
8
8
2-3
8
8
6
20
10
10
–
6
–
1
Termiskå griléßana.
‰diena vieds
Cükga¬a
Rostbifs
Vista
Kebabi
Zivs (vesela)
Daudzums (g)
1500
1500
1200
800
800
Lîmenis
2 vai 3
3
2 vai 3
3
3
t OC
170
200
190
200
200
Gatavoßanas laiks
Lielåkais
Mazåkais
45
30
40
12
12
30
20
30
8
8
Lietojot termisko griléßanu, neaizmirstiet, ka maksimålå temperatüra nedrîkst pårsniegt 200 OC, bet
édiena gatavoßanas laiks - 1 stundu.
Tauku filtrs.
Gatavojot ga¬as édienus, cepeßkråsns ventilators
jånosedz ar tauku filtru, kas ar turétåju palîdzîbu jånostiprina priekßå ventilatoram kråsns aizmuguréjå panelî.
Tas nepiecießams, lai novérstu tauku uzkråßanos ventilatora mehånismå. Nelietojiet filtra tîrîßanai lîdzek¬us,
kas satur abrazîvas da¬iñas. To drîkst mazgåt trauku
mazgåjamajå maßînå.
Kad Jüs esiet beigußi gatavot un cepeßkråsns ir pilnîbå
atdzisusi, izñemiet filtru ar uz tås esoßås mélîtes
palîdzîbu (skat. 6. zîm.).
Ventilåcijas eja ar tauku filtru jånosedz tikai ga¬as
édienu gatavoßanas laikå.
ZBQ 861
6. zîméjums
11
CEPEÍKRÅSNS TÈRÈÍANA
Vispårîgi norådîjumi par kråsns
tîrîßanu.
Pirms cepeßkråsns tîrîßanas, pårliecinieties, ka tå ir atvienota no elektroener©ijas
padeves avota. Vienmér ¬aujiet tai atdzist.
•
•
Lietojot aerosola tipa tîrîßanas lîdzek¬us, esiet
uzmanîgi, lai tie nenok¬üst uz sildelementu
virsmåm un uz termostata sensora.
Nelietojiet tîrîßanai lîdzek¬us, kas satur abrazîvas da¬iñas, dråniñas un ßvammîtes ar metåla
pavedieniem un balinoßos tîrîßanas lîdzek¬us, jo
tie var sabojåt cepeßkråsns emalju un tås durtiñu stikla virsmu.
Cepeßkråns iekßéjås tilpnes
kopßana.
Cepeßkråsns emaljéto tilpni vislabåk ir tîrît, kamér
tå ir vél nedaudz silta. Péc katras ierîces lietoßanas
reizes iesakam izslaucît to ar siltå ziepjüdenî
samércétu mîkstu dråniñu. Laiku pa laikam ir
nepiecießams veikt pamatîgåku tîrîßanu, lietojot
speciålu, cepeßkråsns tîrîßanai paredzétu tîrîßanas
lîdzekli.
Stipru aizséréjumu gadîjumå, drîkst lietot tîrîßanas
lîdzek¬us, kas ir domåti nerüséjoßå metåla
kopßanai vai mazliet silta eti˚a ß˚îdumu.
Gatavojot aug¬us, daΩas pårkarsétas dabîgås
skåbes var nok¬üt uz cepeßkråsns emaljétås
virsmas, atståjot grüti iztîråmus traipus. Tås
var iespaidot emaljas spoΩumu, bet nekådas
citas sekas uz cepeßkråsns darbîbu neatståj.
Lai nåkamajå gatavoßanas reizé ßie traipi
neuzliesmotu, rüpîgi iztîriet cepeßkråsns
iekßéjo tilpni péc aug¬u pagatavoßanas.
ZBQ 861
Cepeßkråsns durtiñas.
Pirms durtiñu tîrîßanas, iesakam tås noñemt nost
no cepeßkråsns.
Rîkojieties sekojoßi:
• pilnîbå atveriet cepeßkråsns durtiñas,
• atrodiet eñ©es, kas savieno durtiñas ar
cepeßkråsni (skat. 7.zîm.),
• atslédziet un pagrieziet mazos klo˚îßus, kas
atrodas uz abåm eñ©ém (skat. 7.zîm.),
• satveriet durtiñas no abåm pusém, tad lénåm
grieziet tås cepeßkråsns virzienå, lîdz tås ir
pusvirus,
• uzmanîgi izñemiet durtiñas laukå (skat. 7.zîm.),
• novienojiet tås uz vienmérîgas virsmas.
Cepeßkråsns durtiñu stiklu tîriet tikai ar
siltå ziepjüdenî samércétu, mîkstu
dråniñu.
Tiklîdz tîrîßana ir pabeigta, ievietojiet cepeßkråsns
durtiñas atpaka¬ ßîs instrukcijas apgrieztå secîbå.
FO 0288
7. zîméjums
12
Cepeßkråsns durtiñu blîves
kopßana.
Lai cepeßkråsns pareizi funkcionétu, tå ir nodroßinåta ar blîvi, kas atrodas visapkårt tås tilpnei.
•
•
Laiku pa laikam pårbaudiet blîves ståvokli. Ja ir
nepiecießams, iztîriet to, nelietojot tîrîßanas
lîdzek¬us, kas satur abrazîvas da¬iñas.
Gadîjumå, ja blîve ir bojåta, griezieties tuvåkajå
Zanussi servisa centrå. Nelietojiet cepeßkråsni,
lîdz tå atkal ir salabota.
Cepeßkråsns spuldzîtes nomaiña.
Pirms nomaiñas uzsåkßanas pårliecinieties,
ka cepeßkråsns ir atvienota no elektroener©ijas padeves avota.
Spuldzîtei ir jåatbilst ßådiem rådîtåjiem:
a) temperatüras karstumizturîbai lîdz 300 OC,
b) elektroklasei - 230V - 50Hz,
c) elektroener©ijas klasei - 25W,
d) pieslégßanas veidam - E14.
Lai spuldzîti nomainîtu (skat. 8.zîm.):
a) pagrieziet lampiñas stikla kupolu pretéji pulksteñrådîtåja virzienam;
b) izñemiet izdegußo spuldzîti;
c) ievietojiet jauno spuldzîti.
8. zîméjums
Grils uz eñ©ém.
Cepeßkråsns ir aprîkota ar grila elementu uz
eñ©ém, kas nodroßina iespéju vienkårßi piek¬üt un
iztîrît kråsns tilpnes augßéjo da¬u.
Pirms såciet rîkoties, pårliecinieties, ka
cepeßkråsns ir atvienota no elektroener©ijas
padeves avota un tå ir pietiekami atdzisusi.
•
•
•
•
Atskrüvéjiet grila elementa stiprinåjuma skrüves
(skat. 9.zîm.);
uzmanîgi velciet grilu uz leju, lai tådejådi
piek¬ütu cepeßkråsns tilpnes augßai;
notîriet to ar atbilstoßu tîrîßanas lîdzekli un
nosusiniet, pirms novietojiet grila elementu
atpaka¬;
rüpîgi piespiediet grilu atpaka¬ un stingri pievelciet turétåjus.
Parliecinieties, ka grils ir stingri nostiprinåts, lai izvairîtos no grila iespéjamås nokrißanas édiena gatavoßanas
laikå.
ZBQ 861
9. zîméjums
13
KO DARÈT, JA ...
Ja iekårta pareizi nefunkcioné, pirms grießanås Zanussi servisa centrå, lüdzu, veiciet sekojoßas pårbaudes. Ja Jüs griezîsieties servisa centrå kåda zemåkminéta iemesla dé¬ vai ßîs lietoßanas instrukcijas neievéroßanas rezultåtå, tad arî preces garantijas termiña laikå ßis meistara izsaukums büs
maksas pakalpojums.
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
•
‰diens tiek påråk léni vai påråk åtri •
gatavots
Rüpîgi pårlasiet ßo bukletu vélreiz, îpaßi noda¬u “Cepeßkråsns
lietoßana”.
•
Uz édiena vai cepeßkråsns tilpnes
•
sienåm rodas garaiñi un kondensåts.
Péc édiena pagatavoßanas neatståjiet to cepeßkråsns tilpné vairåk
kå 15-20 minütes.
•
Cepeßkråsns neieslédzas
•
Pårbaudiet, vai ir uzstådîts édiena gatavoßanas reΩîms un
temperatüra.
Pårbaudiet, vai cepeßkråsns ir pareizi pievienota un vai kråsns
kontaktdakßa ir “ON”pozîcijå un vai ierîcei ir nodroßinåta stråvas
padeve.
•
•
Nedeg termostata signålspuldzîte
•
•
Noreguléjiet nepiecießamo gatavoßanas temperatüru.
Uzstådiet nepiecießamo gatavoßanas reΩîmu.
•
Nedeg cepeßkråsns spuldzîte
•
•
Uzstådiet nepiecießamo gatavoßanas reΩîmu.
Pårbaudiet spuldzîti, nepiecießamîbas gadîjumå iegådåjieties jaunu
Zanussi servisa centrå un, rîkojoties kå norådîts noda¬å
“Cepeßkråsns tîrîßana”, nomainiet to.
TEHNISKÅ APKOPE UN REZERVES DAÒAS
Ja iepriekßminéto pårbauΩu rezultåtå
cepeßkråsns joprojåm nedarbojas,
sazinieties ar vietéjo Zanussi servisa
centru, precîzi norådot bojåjuma veidu,
iekårtas modeli (Mod.), produkta
nummuru (Prod.No) un sérijas
nummuru (Ser.No), kuri ir mar˚éti
uz ierîces datu plåksnîtes. Íî plåksnîte
ir piestiprinåta cepeßkråsns tilpnes
priekßéjå åréjå maliñå, kå norådîts
zîméjumå.
ZBQ 861
Ori©inålås rezerves da¬as,
kuras ir sertificéjis produkta
raΩotåjas un uz kuråm
atrodas ßis simbols, ir
pieejams tikai autorizétajos
Zanussi servisa centros un
rezerves da¬u veikalos.
14
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS.
Nißas
izméri
Augstums
Platums
Dzi¬ums
594mm
560mm
550mm
Cepeßkråsns
Iekßéjå
tilpne
Augstums
Platums
Dzi¬ums
Tilpums
325mm
420mm
390mm
53 l
Karséßanas elementu klasifikåcija.
Apakßéjais karséßanas elements
Augßéjais karséßanas elements
Abpuséjais ( augßéjais+apakßéjais)
Grila sildelements
vienkårßais
dubultais
Aizmuguréjais karséßanas elements
Cepeßkråsns spuldzîte
Konvekcijas ventilators
Atdzeséßanas ventilators
Maksimålå ener©ija (230V-50Hz )
Nominålais priegums (50 Hz)
1000W
800W
1800W
1750W
2550W
2000W
25W
30W
25W
2600W
230V
CEPEÍKRÅSNS UZSTÅDÈÍANA.
Zemåk aprakstîtå iebüvéßanas instrukcija ir
paredzéta kå palîgmateriåls kvalificétam meistaram, saskañå ar spékå esoßajiem noteikumiem.
Iebüvéßana.
Iebüvéjot cepeßkråsni tai paredzétajå vietå, svarîgi
ir ievérot precîzus nißas izmérus un arî materiåla
karstumizturîbas raksturojumus.
Pareiza iebüvéßana nozîmé pareizu aizsardzîbu
pret saskarßanos ar elektroda¬åm.
Visas saståvda¬as, kas ir paredzétas droßîbas
nolükiem, ir jåpiestiprina tå, lai tås nekådå veidå
nevarétu demontét.
Més neiesakam iebüvét iekårtu ledusskapja vai
saldétavas tuvumå, tådé¬ ka cepeßkråsns karstums
gatavoßanas laikå var iespaidot ßo iekårtu darbîbu.
11. zîméjums - nißas izméri iebüvéßanai virtuves skapîtî
10. zîméjums - cepeßkråsns izméri
12. zîméjums - nißas izméri iebüvéßanai zem
darba virsmas
ZBQ 861
15
Cepeßkråsns iebüvéßana skapîtî.
Ievietojiet iekårtu skapîßa nißå.
Atveriet cepeßkråsns durtiñas un piestipriniet
cepeßkråsni pie virtuves skapîßa ar çetråm koka
skrüvém, kas ir derîgas cepeßkråsns råmî izurbtajiem caurumiem (skat.13. zîm.).
Ja virs cepeßkråsns tiek montéta elektiskå plîts
virsma, droßîbas nolükam elektropieslégums
cepeßkråsnij un plîts virsmai jåveic katrai atseviß˚i.
Nepiecießamîbas gadîjumå tas ¬aus arî vieglåk
izñemt cepeßkråsni no skapîßa.
Elektropieslégums.
Pirms iekårtas pieslégßanas:
FO 0039
1. Pårbaudiet måjås centrålos droßinåtåjus un vai
måjas
elektroinstalåcija
var
nodroßinåt
cepeßkråsns darbîbai nepiecießamo slodzi.
13. zîméjums
2. Pårbaudiet, vai elektoener©ijas padeves kabelis
ir iezeméts saskañå ar esoßajiem noteikumiem.
3. Pårbaudiet, vai dubultpolu pårslédzéjs un kontaktligzda ir viegli sasniedzami elektropieslégßanai
arî tad, kad cepeßkråsns ir iemontéta virtuves
skapîtî.
Íis modelis nav aprîkots ar savienotåjkabeli.
Cepeßkråsnij derîgi sekojoßi pieslégßanas kabe¬i:
HO7RN-F, HO5RN-F, HO5RR-F, HO5VV-F,
HO5V2-F (T90), HO5BB-F (3x1.5 mm2). Kabelim
jåpieméro kontaktdakßa, kas atbilst tabulå norådîtajåm prasîbåm un spéj izturét maksimålo slodzi.
Pieslédzot iekårtu tießi elektriskajai sistémai,
dubultpolu pårslédzéjam jåsavieno iekårtu ar elektroener©ijas baroßanas avotu, minimålajai atstarpei
jåbüt 3mm starp slédΩa kontaktiem un piemérotu
tipu vajadzîgajai stråvai, saskañå ar esoßajiem
noteikumiem. Íis dubultpolu pårslédzéjs nedrîkst
pårtraukt sazeméjumu.
Savienoßanas kabelis katrå da¬å jåizvieto tå, lai tas
nesasniegu 50 OC temperatüru augståku par
istabas temperatüru.
Kad cepeßkråsns ir pievienota, aptuveni 3 minütes
pårbaudiet karséßanas elementus.
Terminålbloks.
Cepeßkråsns ir aprîkota ar viegli pieejamu terminålbloku, kas ir paredzéts darbam vienfåzes elektrotîlkå ar spriegumu 230V. (skat. zîm. 14.)
RaΩotåjs
neuzñemas
nekådu
atbildîbu
droßîbas
noteikumu
neievéroßanas gadîjumå.
14. zîméjums
ZBQ 861
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising