Zanussi | ZOB892SX | User manual | ZANUSSI ZOB892SX User Manual

ZANUSSI ZOB892SX User Manual
ZANUSSI
FURRE BUILT-IN
ZOB 892 SX
MANUAL PERDORIMI
1
Kur furra instalohet per here te
pare
Te shmangni demtimin e paisjes
tuaj
•
Kur furra te instalohet:
a. Vendos celesin e termostatit ne
MAX.
b. Rrotullo celesin e kontrollit te
funksionit te furres ne gatim
•
tradicional .
c. Lere furren te punoje per 45min.
d. Hap dritaren per ventilim.
•
Gjate kesaj kohe nje ere e pakendshme
do te ndihet. Kjo eshte mese normale
pasi ndodh djegia e mbeturinave te
furres. Perseriteni kete procedure per
funksionin me skare dhe per pjekjen me
ventilim. Kur te mbaroj ky proces, lere
furren te ftohet dhe pastaj pastro pjesen e
brendshme te saj me nje cope te njomur
me sapun.
•
•
•
Per te hapur deren kapni deren nga
doreza.
Perpara se te gatuani per here te pare,
pastroni me kujdes aksesoret e furres.
2
Mos e vishni furren tuaj me
alumin dhe mos vendosni taven
e pjekejs ne dyshemene e furres,
pasi emalimi i furres do te
demtohet
nga
ngritja
e
temperatures.
Lengjet e frutave, apo dhe
rrjedhja e lengjeve nga pjekja
lene njolla qe mund dhe te mos
hiqen.
Mos vendosni asnje peshe mbi
deren e furres kur dera eshte e
hapur.
Asnjehere mos vendosni uje te
nxehte kur furra eshte e nxehte,
emalimi mund te demtohet.
Perdorimi i forces, sidomos ne
anen e parshme panelit prej
xhami, mund te shkaktoje
thyerjen e xhamit.
Mos vendosni objekte ne furre te
cilat marrin zjarr. Kur furra
ndizet, ato mund te marrin flake.
Mos vendosni ushqime te njoma
ne furre. Emalimi mund te
demtohet.
Pershkrimi i paisjes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Paneli i kontrollit
Celesi i kontrollit te furres.
Celesi i kontrollit te termostatit te furres.
Drita e kontrollit te pergjithshem.
Drita e kontrollit te termostatit te furres.
Programuesi elektronik.
Skara.
Llampa e furres.
Pllaka rregjistruese
Furra elektrike
Celesi i funksionit te furres fig. 2 dhe
i termostatit fig. 3
Elementet e poshtem te
nxehtesise. Nxehtesia vjen vetem nga
elementet e poshtem te furres.
Keto celsa bejne te mundur zgjedhjen
e nxehtesise se duhur per ushqimet e
duhura duke vendosur temperaturen ne
nivelin e kerkuar .
Elementet e brendshem te
skares. Mund te perdoren vetem per
pjekje.
Drita e furres: Drita e furres
eshte e ndezur kur furra nuk eshte ne
funksionim.
Skare e dyfishte. Te gjithe
elementet e furres do te ndizen .
Gatim i pergjithshem:
Nxehtesia vjen nga elementet e siperm
dhe te poshtem, duke siguruar nxehtesi
brenda furres.
Gatimi me ventilim. Kjo ju
lejon juve te piqni duke perdorur cdo
nivel.
Elementet e siperm te
nxehtesise. Nxehtesia vjen vetem nga
elementet e siperm te furres.
Shkrirja Ky proces ben te
mundur shkrirjen e ushqimeve te
ngrira.
Helli rrotullues. Perdoret per
pjekjen e pules
3
Programuesi elektronik
Drita e kontrollit
Kjo tregon se nje, ose me shume
elemente te furres jane te ndezur.
Drita e kontrollit te termostatit
te furres
Kjo furre do te punoje nese ora e dites
eshte vendosur. Per me shume, furra
mund te operoje pa qene dhe e
programuar.
Drita fiket kur furra nxehet dhe ndizet
perseri kur termostati kthehet ne
temperaturen stabel.
Termostat sigurie
Vendosja e ores se dites
Me qellim per te shmangur mbi
nxehje, pershkak te mos perdorimit ne
rregull te paisjes, ose pershkak te
ndonje gabim te pjeses se paisjes, furra
eshte e paisur me nje termostat sigurie,
i cili nderpret rrymen elektrike, nese
eshte e nevojshme. Ky veprim behet
automatikisht kur temperatura e furres
ulet ne nivel normal. Per kete arsye
nese termostati nderhyn per arsye te
keqperdorimit te paisjes, furra mund te
perdoret perseri duke pritur qe furra te
ftohet. Nese termostati
nderpritet
pershkak te gabimit te vete paisjes,
atehere drejtohuni servisit.
Kur energjia elektrike eshte e ndezur,
ose dhe kur ka shkeputje te rrymes,
ekrani do te fleshoje
.
Per te vendosur kohen egzakte
te dites:
1. Shtyp butonin - dhe + .
2. Mbasi vendosja eshte bere, prisni
per 5 sekonda. Ne ekran do te
shfaqet ora qe ju vendoset.
Per te rivendosur orarin
1. Shtyp butonin
vazhdimisht
per te seleksionuar oren e dites
“Time of the day”. Drita e ekranit
do te flashoj. Pastaj procedoni sic
eshte shkruar me siper. Ora e dites
mund te vendoset nese funksioni
automatik nuk eshte vendosur
(programimi i gatimit nuk eshte
programuar).
Ventilatori i ftohjes per celesat
e kontrollit.
Kjo furre eshte paisur me nje
ventilator, per te mbajtur panelin e
perparm, celesin dhe dorezen e furres
te fresket. Ky funksion mund te vihet
ne perdorim kur furra, ose skara eshte
e fikur dhe kur furra arrin temperature
normale.
4
ne ekran do te shfaqet koha e
mbetur e gatimit.
2. Shtypni butonin – derisa ne ekran
te shfaqet 00. Mbas 5 sekoda
llampa do te fiket dhe ne ekran do
te shfaqet ora e dites.
Perfundimi i kohes se gatimit
Fale
ketij
funksioni,
furra
automatikisht do te fiket ne fund te
ketij programimi. Vendos ushqim ne
furre dhe programo temperaturen e
Funksioni i kohes se gatimit
Fale
ketij
funksioni,
furra
automatikisht do te fiket ne fund te
ketij programimi. Vendos ushqim ne
furre dhe programo temperaturen e
duhur.
Shtypni
butonin
vazhdimisht
dhe
seleksiononi
funksionin “Fundi i Gatimit” dhe
llampa treguese do te flashoje dhe
pastaj ndiqni procedurat si me poshte:
duhur. Shtypni butonin
vazhdimisht
dhe
seleksiononi
funksionin ″Kohe zgjatja e gatimit″.
Drita treguese e temperatures do te
ndizet. Pastaj veproni si me poshte:
1. Shtypni butonin + ose - .
2. Mbasi vendosja te jete bere prisni 5
sekonda dhe llampa e “Fundi i
Gatimit” do te ndricoj dhe ne ekran
do te shfaqet ora e dites. Kur
funksioni do te mbaroje, furra do te
fiket automatikisht ndersa llampa e
drites do te ndizet. Kthejeni celsat
e funksionit te furres dhe te
termostatit ne zero. Per te fikur
sinjalin akustik shtyp cdo lloj
butoni.
1. Shtypni + ose -.
2. Mbasi vendosja te jete bere prisni
per
5
sekonda.
Drita
e
“Kohezgjatja e Gatimit” do te
ndizet gjithashtu dhe orari.
3. Kur koha e gatimit te kete
perfunduar, furra do te fiket
automatikisht dhe nje sinjal akustik
do te degjohet, ndersa llampa
treguese do te flashoj. Kthejeni
celsat e funksionit te furres dhe te
termostatit ne zero. Per te fikur
sinjalin akustik shtyp cdo lloj
butoni.
Per te fikur kohezgjatjen:
vazhdimisht
1. Shtypni butonin
per te seleksionuar “Cooking
Duration (Kohezgjatja e gatimit)”.
Llampa treguese do te ndizet dhe
5
2. pastaj, shtypni butonin
ose
(max. 2 ore 30 minuta).
3. pasi vendosja eshte kryer, prisni
per 5 sekonda: drita e funksionit
``Minute Minder``
do te
ndizet.
4. ne fund te kohes se programuar
drita treguese do te filloje te
fleshoje dhe do te degjohet nje
sinjal akustik. Per te fikur sinjalin,
shtypni nje nga butonat.
Anullimi i kronometrit:
Kombinimi I `` kohezgjatja e
gatimit ``
dhe `` mbarimi
i kohes se gatimit``
1. shtypeni vazhdimisht butonin
per te zgjedhur funksionin
``Minute minder``. Drita perkatese
do te fleshoje dhe ekrani do te
tregoje kohen e mbetur.
Keto dy funksione mund te perdoren
ne te njejten kohe per te vendosur
ndezjen
dhe
fikjen
e
furres
automatikisht ne nje kohe me te vone.
1. Me funksionin ``Kohezgjatja e
gatimit
kohezgjatjen.
``
Pastaj
vendosni
shtypni
butonin
ekrani do te tregoje
vendosjen e programuar.
2. Me funksionin `` mbarimi i
kohes se gatimit``
vendoni
mbarimin e kohes se gatimit. Llampat
perkatese do te ndizen dhe ekrani do te
tregoje oren e dites. Furra do te ndizet
dhe do te fiket ne varesi te programeve
te vendosura.
2. shtypni butonin
derisa ekrani
te tregoje 0:00. pas 5 sekondash
drita perkatese do te fiket dhe
ekrani do te kthehet ne oren e dites.
Funksioni ``kronometer``
Alarmi i kronometrit do te bjere ne
fund te kohes se programuar, POR
FURRA DO TE NGELET E
NDEZUR, nese eshte ne pune.
Per te vendosur kronometrin:
1. shtypeni vazhdimisht butonin
per te zgjedhur funksionin
``Minute minder``. Drita perkatese
do te fleshoje.
Si te fikesh ekranin:
1. Shtypni dy-tre butona programi
6
2. Per te fikur ekranin shtypni cdo
lloj butoni.
Pjekja
behet
dhe
nepermjet
shperndarjes se nxehtesise ne te
gjithe furren, qe behet e mundur
nepermjet ventilatorit qe ndodhet ne
muret e furres.
Ekrani fiket nese nuk eshte vendosur
asnje program
Skara
menjehere dhe mbajini te shtypur per
5 sekonda. Ekrani do te fiket.
Kur gatuani peshk ose mish ne skare,
lyjini pak me vaj. Niveli i raftit varet
nga trashesia e mishit.
Gjithmone vendosni nje tave
kulluese poshte skares per te
eleminuar djegjen e vajrave.
Keshilla per perdorimin e furres:
Furra eshte paisur me nje lloj
sistemi, qe prodhon nje qarkullim
natyral te ajrit dhe te nje riciklimi
konstant te avullit. Kjo ben te
mundur qe gatimi te behet ne nje
ambjent me avull. Per me shume,
konsumi i energjise dhe koha e
gatimit reduktohen. Gjate gatimit
brenda ne furre leshohet avull dhe po
te hapet dera e furres avulli del. Kjo
eshte mese normale. Tregojuni te
kujdesshem kur hapni deren e furres
pasi avulli eshte i nxehte.
Keshilla:
Gatimi i kekeve do nje temperature
midis 150-200 C. Furra duhet te
ngrohet paraprakisht per 10 min.
Dera e furres nuk duhet hapur
perpara se te jete bere nxehja
paraprake e saj. Gatimi i kekeve
behet per 2/3 e kohes se
pergjithshme te gatimit. Koha e
gatimit varet dhe nga lloi i
embelsires.
Gatimi i pergjithshem
Nxehja vjen nga siper dhe nga poshte
dhe per kete arsye keshillohet qe te
gatuhet ne skaren e mesme te furres.
Nese doni pjekje te siperme perdorni
skaren e siperme, ose ate te poshtme
per pjekje te poshtme.
Per gatimin e mishit dhe te
peshkut
Keshillohet qe ne furre te vini 1 kg.
mish qe te mos thahet. Mish pule dhe
te shpendeve te tjere duhet te gatuen
ne temperature 150-170 C. Menyra
Pjekja me ventilim
7
me e mire per te kontrolluar se si
eshte gatuar mishi duhet ta
kontrolloni duke e shtypur ate dhe
nese leshon leng do te thote se eshte
bere vetem ne nje ane.
Mishi mund te gatuhet dhe ne skare,
por perpara duhet te lyhet me vaj dhe
poshte skares te vihet nje tave
kulluese dhe te mbushet pak me uje.
Nese
mishi
skuqet
shume,
keshillohet qe ne tave te hidhni pak
uje qe te shmangni djegie vaji e
tymra e padeshiruar.
Koha e gatimit varet dhe nga lloji i
ushqimit qe gatuani.
Skara
Perpara se te procedoni sigurohuni
qe furra te jete ftohur.
-Zhvidhosni viden qe mban skaren
me nje kacavide.
-Terhiqeni me kujdes skaren.
Pastroni tavanin e furrres me kujdes.
Me kujdes vendosni skaren dhe
vendosni viden.
Helli rrotullues
Beni vendosjen e hellit sic tregohet
ne figure ne nivelin e dyte duke
filluar nga poshte duke zgjedhur
funksionin
.
Mbylleni deren e furres
Rivendosja
e
llampes
Perpara se te hiqni llampen, fikni
furren dhe hiqni prizen nga korrenti.
Shtypni nga brenda dhe zhvidhosni
kapakun e llampes. Llampa duhet te
duroje deri ne 300° C dhe duhet te
kete keto te dhena: 230 V (50 Hz);
fuqia 25 W.
8
Cfare te bejme nese dicka nuk punon ....
Nqs pajisja nuk punon ne rregull,ju lutemi kryeni kontrollet e meposhtme.perpara se te
kontaktoni qendren e servisit.
Problemi
Zgjidhja
. Furra nuk ndizet .Kontrolloni nqs furra eshte ne funksionin manual.
Ose
. Drita e
temperatures nuk
ndizet
. Drita e furres nuk
ndizet
.Kontrolloni nese pjisja eshte futur ne prize.
.Rrotulloni celesin e temperatures ne nje temperature.
Ose
.Rrotulloni celesin e funksioneve ne nje funksion.
.Rrotulloni celesin e funksioneve ne nje funksion.
Ose
.Bleni nje llampe te re origjinale tek qendra e Zanussi
dhe nderrojini sipas udhezimeve ne manual
.Ushqimet piqen
shume shpejt ose
shume ngadale
.Referohuni instruksioneve ne kete liber ne kapitullin
’’Perdorimi i furres’’
9
10
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising