Electrolux EON3430AAX User manual

Electrolux EON3430AAX User manual

EON3430

................................................ .............................................

LV CEPEŠKRĀSNS

LT ORKAITĖ

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 25

2 www.electrolux.com

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6. PULKSTEŅA FUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7. PIEDERUMU LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8. PAPILDFUNKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

9. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

11. KO DARĪT, JA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

12. TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

13. UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties šo Electrolux produktu. Jūsu izvēlētais produkts iemieso desmitiem gadu ilgu profesionālu pieredzi un inovācijas. Tas ir pārdomāts, stilīgs un veidots, domājot par Jums. Tāpēc katru reizi, kad

Jūs to lietojat, varat būt droši, ka tas sniegs lieliskus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!

Apmeklējiet mūsu mājaslapu:

Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi: www.electrolux.com

Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu: www.electrolux.com/productregistration

Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus: www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai.

Vispārīgā informācija un piemēri

Vides informācija

Izmaiņu tiesības rezervētas.

LATVIEŠU

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.

3

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

BRĪDINĀJUMS

Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.

• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ie‐ robežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņus uzrauga pieaugušais vai par viņu drošību atbildīgā persona.

• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.

• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.

• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.

• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzrau‐ dzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

• Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.

• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst. Nepieskarieties sildele‐ mentiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cim‐ dus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.

• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

• Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.

• Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.

4 www.electrolux.com

• Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

• Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa pārstā‐ vim vai kvalificētam speciālistam.

• Saskaņā ar elektrisko instalāciju noteikumiem atvienošanas ie‐ spējas jāiekļauj cietajos vados.

• Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta per‐ sona.

• Noņemiet visu iepakojumu.

• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.

• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīša‐ nas norādījumus.

• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.

• Nevelciet ierīci aiz roktura.

• Virtuves mēbeles un ierīces iebūvēšanai pare‐ dzētajam atvērumam jābūt piemērotā lielumā.

• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.

• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie drošām ietaisēm.

• Ierīces daļas vada strāvu. Novietojiet ierīcei apkārt mēbeles, lai novērstu pieskaršanos bīs‐ tamajām daļām.

• Ierīces sāni jānovieto pret vienāda augstuma ierīcēm vai mēbelēm.

Elektriskais savienojums

BRĪDINĀJUMS

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertifi‐ cētam elektriķim.

• Ierīcei jābūt iezemētai.

• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas para‐ metriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektriķi.

• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.

• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai paga‐ rinātājus.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontakt‐ spraudni un kabeli. Sazinieties ar servisa daļu vai elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabe‐ li.

• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierī‐ ces durvīm, it īpaši, ja durvis ir karstas.

• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektro‐

šoku no strāvu vadošiem un izolētajiem ele‐ mentiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu no‐ ņemt bez instrumentiem.

• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uz‐ stādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.

• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.

• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontakt‐ spraudņa.

• Izmantojiet tikai pareizas izolācijas ierīces: au‐ tomātslēdžus, drošinātājus (no turētājiem iz‐ skrūvējamos drošinātājus), zemējuma noplū‐ des automātslēdžus un savienotājus.

• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla po‐

liem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontak‐ tiem jābūt vismaz 3 mm.

2.2 Izmantošana

BRĪDINĀJUMS

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.

• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.

• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav blo‐ ķētas.

• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.

• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīko‐ jieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.

• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.

• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.

• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāša‐ nai paredzētu virsmu.

• Ierīces darbības laikā vienmēr turiet ierīces durvis aizvērtas.

• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu sa‐ turošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un gaisa maisījumu.

• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai sa‐ skarties ar ierīci, kad atverat cepeškrāsns dur‐ vis.

• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uz‐ liesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.

BRĪDINĀJUMS

Pastāv ierīces bojājumu risks.

• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:

– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas.

– nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas.

– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;

– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produk‐ tus pēc gatavošanas beigām;

– izņemot vai uzstādot papildpiederumus, rīko‐ jieties uzmanīgi.

• Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces dar‐ bību. Garantijas likumdošanas izpratnē tas nav defekts.

• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet cepamo pannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus traipus.

LATVIEŠU

2.3 Apkope un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

Pastāv savainojumu un ierīces aizdeg‐

šanās un bojājumu risks.

5

• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.

• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar servisa centru.

• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanī‐ gi. Durvis ir smagas!

• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas mate‐ riāla nolietošanos.

• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai pārtikas atliekas var izraisīt ugunsgrēku.

• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,

šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādī‐ jumus, kas atrodami uz iepakojuma.

• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.

2.4 Iekšējais apgaismojums

• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības ierī‐ cēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.

BRĪDINĀJUMS

Pastāv risks gūt elektrošoku!

• Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju lam‐ pas.

2.5 Ierīces utilizācija

BRĪDINĀJUMS

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.

• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.

• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.

6 www.electrolux.com

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

1 2 3 4 5 6 1

12

5

4

3

2

1

11

4

5

6

1

2

3

10

Plīts virsmas regulatori

Jaudas indikators

Cepeškrāsns funkciju regulators

Elektroniskais programmētājs

Temperatūras regulators

Temperatūras indikators

7

8

9

7

8

9

10

11

12

Grils

Cepeškrāsns lampa

Ventilators

Izņemams plaukta atbalsts

Datu plāksnīte

Cepšanas līmeņi

3.1 Cepeškrāsns papildpiederumi

• Restots plaukts

Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku traukiem, cepešiem.

• Cepamā paplāte

Kūkām un cepumiem.

• Grils- / cepešpanna

Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepša‐ nai vai kā panna tauku savākšanai.

• Teleskopiskās vadotnes

Plauktiem un paplātēm.

4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

BRĪDINĀJUMS

Skatiet sadaļu "Drošības norādes".

4.1 Pirmā tīrīšana

• Izņemiet visus papildpiederumus un noņema‐ mās plauktu vadotnes (ja tādas ir).

• Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.

Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".

4.2 Laika iestatīšana

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiesta‐ ta laiks.

Kad pieslēdzat ierīci elektrības padevei vai pēc barošanas pārrāvuma, mirgo diennakts laika funkcijas indikators.

Piespiediet taustiņu + vai -, lai iestatītu pareizu laiku.

Pēc aptuveni piecām sekundēm indikators pār‐ stāj mirgot un displejs rāda iestatīto diennakts lai‐ ku.

Lai mainītu laika iestatījumu, vairākas reizes spiediet , kamēr sāk mirgot

Diennakts laika funkcija. Nedrīkst vien‐ laikus iestatīt Darb. laika vai Beigu

funkciju.

4.3 Uzkarsēšana

2.

3.

Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkarsējiet ierī‐ ci, kad tā ir tukša.

1.

Iestatiet funkciju un maksimālo tempera‐ tūru.

Ļaujiet ierīcei darboties vienu stundu.

Iestatiet funkciju un maksimālo tempera‐ tūru.

LATVIEŠU 7

4.

Ļaujiet ierīcei darboties desmit minūtes.

5.

Iestatiet funkciju un maksimālo tempera‐ tūru.

6.

Ļaujiet ierīcei darboties desmit minūtes.

Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā parasti.

No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi. Tas ir normāli. Pārbaudiet, vai gaisa plūsma ir pietieka‐ ma.

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

BRĪDINĀJUMS

Skatiet sadaļu "Drošības norādes".

Lai lietotu ierīci, piespiediet regulatoru. Regula‐ tors izvirzās uz āru.

5.1 Ierīces aktivizēšana un deaktivizēšana

1.

Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru, lai izvēlētos cepeškrāsns funkciju.

2.

3.

Jaudas indikators iedegas, kad ierīce darbo‐ jas.

Pagrieziet temperatūras regulatoru, lai ies‐ tatītu temperatūru.

Temperatūras indikators iedegas, kad ierīcē paaugstinās temperatūra.

Lai deaktivizētu ierīci, pagrieziet cepeš‐ krāsns funkciju un temperatūras vadības re‐ gulatorus izslēgtā stāvoklī.

5.2 Cepeškrāsns funkcijas

Cepeškrāsns funkcija

Pozīcija Izslēgts

Apgaismojums

(lampa)

Augš. + apakš‐ karsēšana

Lietojums

Ierīce ir izslēgta.

Lai ieslēgtu cepeškrāsns lampu bez gatavošanas.

Lai ceptu un grauzdētu vienā cepeškrāsns līmenī. Vienlaicīgi darbojas augšējais un apakšējais sildelements.

Apakškarsēša‐ na

Grilēšana

Ātrā grilēšana

Infratermiskā grilēšana

Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni. Darbojas tikai apakš‐ ējais sildelements.

Lai grilētu plakanu pārtiku nelielos daudzumos plaukta vidū.

Lai grauzdētu maizi.

Lai grilētu plānu pārtiku lielos daudzumos. Lai grauzdētu mai‐ zi. Aktivizēts pilna izmēra grila sildelements.

Lai gatavoto lielus gaļas gabalus. Grila sildelements un cepeš‐ krāsns ventilators darbosies pārmaiņus, nodrošinot sakarsētā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.

8 www.electrolux.com

Cepeškrāsns funkcija

Ventilatora kar‐ sēšana

Atkausēšana

Lietojums

Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus, kuriem nepiecie‐

šama vienāda gatavošanas temperatūra, izmantojot vairākus cepeškrāsns līmeņus, vienlaikus nesajaucot aromātus. / Lai at‐ laidinātu saldētu pārtiku. Temperatūras rokturim jābūt izslēgtā pozīcijā

Picas uzstādīju‐ mi

5.3 Plīts virsmas regulatori

Picas vai pīrāga pagatavošanai. Grila un apakšējais elements nodrošina tiešu karstā gaisa padevi, ventilators - sakarsētā gaisa cirkulāciju, lai pagatavotu picas virskārtu un pīrāga pildī‐ jumu.

Ar plīts virsmas regulatoriem var regulēt kopā ar cepeškrāsni uzstādīto plīts virs‐ mu. Vairāk informācijas par plīts virsmu skatiet plīts virsmas lietošanas pamācī‐ bā.

1.

2.

Pagrieziet regulatoru un izvēlieties vajadzī‐ go sildīšanas pakāpi.

Lai pabeigtu gatavošanu, pagrieziet vadības regulatoru līdz izslēgšanas pozīcijai.

5.5 Dubultā sildriņķa lietošana (ja ir)

Izlasiet sadaļu „Drošības informācija” plīts virsmas lietošanas pamācībā.

5.4 Sildīšanas pakāpes

1.

UZMANĪBU

Lai ieslēgtu dubulto zonu, pagrieziet re‐ gulatoru pulksteņa rādītāja virzienā. Ne‐ grieziet tālāk par atdures pozīciju.

Regulators

0

1-9

Funkcija

Pozīcija Izslēgts

Sildīšanas pakāpes

(1 = zemākā sildīšanas pa‐ kāpe; 9 = augstākā sildīša‐ nas pakāpe)

2.

3.

Pagrieziet regulatoru pulksteņa rādītāja vir‐ zienā uz stāvokli 9.

Lēnām grieziet regulatoru līdz simbolam

, līdz sadzirdat klikšķi.

Šajā brīdī ir ieslēgtas divas gatavošanas zo‐ nas.

Lai iestatītu vajadzīgo sildīšanas pakāpi, skatiet sadaļu "Sildīšanas pakāpes".

6. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

6.1 Elektroniskais programmētājs

1 2 3

hr min

3

4

1

2

5

6

Funkciju indikatori

Laika displejs

Funkciju indikators

Taustiņš +

Izvēles taustiņš

Taustiņš -

6 5 4

LATVIEŠU 9

Pulksteņa funkcija Lietojums

Diennakts laiks Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.

Laika atgādinājums Lai iestatītu laika atskaitīšanu. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.

Darb. laiks Lai iestatītu, cik ilgi ierīcei jādarbojas.

Beigas Lai iestatītu laiku, kad ierīci nepieciešams deaktivizēt.

Funkcijas Darb. laiks un Beigu laiks

var izmantot vienlaicīgi, ja ierīce ir jāaktivizē un jādeaktivizē vēlāk. Vis‐ pirms iestatiet darbības laiku , pēc tam beigas .

3.

Piespiediet + vai -, lai iestatītu nepieciešamo pulksteņa funkciju.

Displejā redzams iestatītās pulksteņa funk‐ cijas indikators. Kad iestatītais laiks bei‐ dzies, indikators mirgo un divas minūtes skan skaņas signāls.

6.2 Pulksteņa funkciju iestatīšana

1.

2.

Darb. laikam un Beigām iestatiet ce‐ peškrāsns funkciju un temperatūru. To nav nepieciešams darīt, lietojot funkciju Laika at‐ gādinājums .

Pieskarieties izvēles taustiņam vairākas rei‐ zes, līdz sāk mirgot vajadzīgās pulksteņa funkcijas indikators.

4.

5.

Ar funkcijām Darb. laiks un Beigas

ierīce izslēdzas automātiski.

Nospiediet taustiņu, lai izslēgtu signālu.

Pagrieziet cepeškrāsns funkciju regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā stāvoklī.

6.3 Pulksteņa funkciju atcelšana

1.

2.

Vairākas reizes nospiediet izvēles taustiņu, līdz sāk mirgot vajadzīgās funkcijas indika‐ tors.

Nospiediet un turiet taustiņu -.

Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām se‐ kundēm.

7. PIEDERUMU LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMS

Skatiet sadaļu "Drošības norādes".

10 www.electrolux.com

7.1 Teleskopiskās vadotnes

°C

1.

Izvelciet labās un kreisās puses teleskopi‐ skās vadotnes.

°C

2.

Uzlieciet restes uz teleskopiskajām vadot‐ nēm un uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.

Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pār‐ baudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnī‐ bā iebīdītas ierīcē.

Saglabājiet teleskopisko vadotņu uzstā‐ dīšanas instrukciju vēlākai izmantoša‐ nai.

Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var ielikt un izņemt vieglāk.

UZMANĪBU

Nemazgājiet teleskopiskās vadotnes trauku mazgāšanas mašīnā. Neeļļojiet teleskopiskās vadotnes.

8. PAPILDFUNKCIJAS

8.1 Dzesēšanas ventilators

Kad ierīce darbojas, dzesēšanas ventilators au‐ tomātiski uztur ierīces virsmas vēsas. Izslēdzot ierīci, dzesēšanas ventilators turpina darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.

8.2 Drošības termostats

Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti komponenti var izraisīt bīstamu pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal ieslēdzas au‐ tomātiski, kad temperatūra pazeminās.

LATVIEŠU 11

9. NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI

• Ierīcei ir pieci cepšanas līmeņi. Skaitiet cepša‐ nas līmeņus no ierīces apakšas.

• Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma, kas nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pār‐ strādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produk‐ tus tvaika apstākļos un saglabā ēdienus mīk‐ stus to iekšpusē un kraukšķīgus ārpusē. Tur‐ klāt līdz minimumam tiek samazināts gatavo‐

šanas laiks un elektroenerģijas patēriņš.

• Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir normāli. Atverot cepeškrāsns durvis gatavošanas laikā, obligāti stāviet atstatus no ierīces. Lai samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uz‐ karsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minūtes.

• Pēc katras ierīces lietošanas reizes notīriet mi‐ trās virsmas.

• Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes priekšmetus un gatavošanas laikā nepārklājiet ierīces daļas ar alumīnija foliju. Tas var ietek‐ mēt gatavošanas rezultātus un bojāt emalju.

• Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.

9.2 Gaļas un zivju pagatavošana

• Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo pan‐ nu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrāmi traipi.

• Pirms pagatavotās gaļas sagriezšanas pagai‐ diet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.

• Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pie‐ lejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.

9.3 Gatavošanas laiki

Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena veida, tā konsistences un daudzuma.

Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Iz‐ mantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus

(sildīšanas pakāpi, ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdiena gatavošanas traukiem, re‐ ceptēm un daudzumam.

9.1 Kūku cepšana

• Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav pa‐ gājušas 3/4 no gatavošanas laika.

9.4 Gatavošanas un cepšanas tabula

KŪKAS

ĒDIENA

VEIDS

Tradicionala siltums Ventilatora karsēšana Gatavoša‐

Plaukta pozīcija

Temp.

[°C]

Plaukta po‐ zīcija

Temp.

[°C] nas laiks

[min.]

2 170 3 (2 un 4) 160 45 - 60 Putotas recep‐ tes

Smilšu mīkla

Paniņu siera kūka

Ābolkūka

2

1

2

170

170

170

3 (2 un 4)

2

2 (kreisais un labais)

160

165

160

Strūdele

Ievārījuma kū‐ ka

Biskvītkūka

3

2

2

175

170

170

2

2 (kreisais un labais)

2

150

165

160

Piezīmes

Kūku veidnē

20 - 30

60 - 80

Kūku veidnē

26 cm kūku veidnē

80 - 100 Divās 20 cm kū‐ ku veidnēs uz restotā plaukta

1)

60 - 80 Uz cepamās pa‐ plātes

30 - 40 26 cm kūku veidnē

50 - 60 26 cm kūku veidnē

12 www.electrolux.com

ĒDIENA

VEIDS

Ziemassvētku kūka/bagātīgs augļu pīrāgs

Plūmju kūka

Nelielas kūkas

- viens līmenis

Nelielas kūkas

- divi līmeņi

Nelielas kūkas

- trīs līmeņi

Biskvīti / kondi‐ torejas izstrā‐ dājumi - vienā līmenī

Biskvīti / kondi‐ torejas izstrā‐ dājumi - divos līmeņos

Biskvīti / kondi‐ torejas izstrā‐ dājumi - trīs lī‐ meņos

Bezē – vienā līmenī

Bezē – divos līmeņos

Bulciņas

Eklēri – vienā līmenī

Eklēri – divos līmeņos

Groziņi

Bagātīgs augļu pīrāgs

Tradicionala siltums Ventilatora karsēšana Gatavoša‐

Plaukta pozīcija

Temp.

[°C]

Plaukta po‐ zīcija

Temp.

[°C] nas laiks

[min.]

2 160 2 150 90 - 120

1

3

3

-

-

175

170

-

-

140

2

3

2 un 4

1, 3 un 5

3

160

140 -

150

140 -

150

140 -

150

140 -

150

Piezīmes

20 cm kūku veidnē

1)

50 - 60

Maizes traukā

1)

20 - 30 Uz cepamās pa‐ plātes

25 - 35 Uz cepamās pa‐ plātes

30 - 45 Uz cepamās pa‐ plātes

30 - 35 Uz cepamās pa‐ plātes

3

3

3

2

1

-

-

-

-

Biskvītkūka ar pildījumu

1

1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.

-

-

120

-

190

190

-

180

160

170

2 un 4

1, 3 un 5

3

2 un 4

3

3

2 un 4

2

2

2 (kreisais un labais)

140 -

150

140 -

150

120

120

190

170

170

170

35 - 40

35 - 45

150 110 - 120

160

Uz cepamās pa‐ plātes

Uz cepamās pa‐ plātes

80 - 100 Uz cepamās pa‐ plātes

80 - 100 Uz cepamās pa‐ plātes

1)

12 - 20 Uz cepamās pa‐ plātes

1)

25 - 35 Uz cepamās pa‐ plātes

35 - 45 Uz cepamās pa‐ plātes

45 - 70 20 cm kūku veidnē

50 - 60

24 cm kūku veidnē

20 cm kūku veidnē

LATVIEŠU 13

MAIZE UN PICA

Pica

ĒDIENA

VEIDS

Baltmaize

Rudzu maize

Bulciņas

Plāceņi

Augš. + apakškarsē‐

šana

Plaukta pozīcija

1

Temp.

[°C]

190

1

2

1

3

190

190

230 -

250

200

Ventilatora karsēšana Gatavoša‐

Plaukta po‐ zīcija

Temp.

[°C] nas laiks

[min.]

1 190

Piezīmes

60 - 70 1 - 2 gabali, 500 g uz katra gaba‐ la

1)

1

2 (2 un 4)

180

180

30 - 45 Maizes traukā

25 - 40 6 – 8 maizītes uz cepamās paplā‐ tes

1)

1

3

230 -

250

190

10 - 20 Cepamajā pa‐ plātē vai cepa‐ majā pannā

1)

10 - 20 Uz cepamās pa‐ plātes

1)

1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.

PĪRĀGI

ĒDIENA

VEIDS

Augš. + apakškarsē‐

šana

Plaukta pozīcija

2

Temp.

[°C]

200 Vaļējais pīrāgs ar makaroniem

Vaļējais dārze‐ ņu pīrāgs

Sāļie pīrāgi

Lazanja

Cannelloni

2

1

2

2

200

180

180 -

190

180 -

190

1) Iepriekš uzsildīt 10 minūtes.

GAĻA

ĒDIENA

VEIDS

Liellopu gaļa

Augš. + apakškarsē‐

šana

Plaukta pozīcija

2

Temp.

[°C]

200

Ventilatora karsēšana Gatavoša‐

Plaukta po‐ zīcija

Temp.

[°C] nas laiks

[min.]

2 180 40 - 50

2

1

2

2

175

180

180 -

190

180 -

190

45 - 60

50 - 60

25 - 40

25 - 40

Ventilatora karsēšana Gatavoša‐

Plaukta po‐ zīcija

2

Temp.

[°C]

190 nas laiks

[min.]

50 - 70

Piezīmes

Veidnē

Veidnē

Veidnē

Veidnē

Veidnē

1)

1)

1)

Piezīmes

Uz restota plaukta

14 www.electrolux.com

ĒDIENA

VEIDS

Cūkgaļa

Teļa gaļa

Vista

Tītars

Pīle

Zoss

Trusis

Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (pus‐ jēls)

Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (vidēji izcepts)

Liellopu gaļas cepetis angļu gaumē (labi iz‐ cepts)

Cūkas plecs

Cūkas stilbiņš

Jēra gaļa

Zaķis

Fazāns

ZIVS

ĒDIENA

VEIDS

Forele/jūras plaudis

Tuncis / lasis

Augš. + apakškarsē‐

šana

Plaukta pozīcija

2

Temp.

[°C]

180

Ventilatora karsēšana Gatavoša‐

Plaukta po‐ zīcija

Temp.

[°C] nas laiks

[min.]

2 180 90 - 120

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

190

210

210

210

180

180

190

220

180

175

175

190

190

190

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

175

200

200

200

170

160

175

200

160

220

160

175

175

175

90 - 120

50 - 60

60 - 70

70 - 75

Augš. + apakškarsē‐

šana

Plaukta po‐ zīcija

2

Temp.

[°C]

190

Ventilatora karsēšana Gatavoša‐

Plaukta po‐ zīcija

Temp.

[°C] nas laiks

[min.]

2 175 40 - 55

2 190 2 175 35 - 60

Piezīmes

Uz restota plaukta

Uz restota plaukta

Uz restota plaukta

Uz restota plaukta

Uz restota plaukta

120 - 150

100 - 120

110 - 130

70 - 85

Ar ādu

2 gab.

Stilbs

Vesela

210 - 240

120 - 150

150 - 200

Vesela

Vesela

Vesela

60 - 80 Sadalīts gaba‐ los

150 - 200 Sadalīts gaba‐ los

90 - 120 Vesela

Piezīmes

3-4 zivis

4-6 filejas

LATVIEŠU 15

9.5 Grilēšana

Sakarsējiet tukšu cepeškrāsni 10 minū‐ tes pirms gatavošanas.

Daudzums

ĒDIENA VEIDS Gabali (g)

4

4

800

600

Grilēšana

Plaukta po‐ zīcija

4

4

Temp.

[°C] maks.

maks.

Filejas steiki

Liellopu gaļas stei‐ ki

Desas

Cūkgaļas karbonā‐ de ar ribiņu

Vista (sadalīta uz pusēm)

Kebabi

Vistas krūtiņa

Hamburgers

Zivs fileja

Grauzdiņi ar gar‐ nējumu

Grauzdiņš

8

4

2

4

4

6

4

4-6

4-6

600

1000

-

-

400

600

400

-

-

4

4

4

4

4

4

4

4

4 maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

9.6 Infratermiskā grilēšana

Liellopu gaļa

ĒDIENA VEIDS Daudzums

Liellopu gaļas cepe‐ tis vai fileja, pusjēls

Liellopu gaļas cepe‐ tis vai fileja, vidēji iz‐ cepts pēc biezuma cm pēc biezuma cm

Liellopu gaļas cepe‐ tis vai fileja, labi iz‐ cepts pēc biezuma cm

1) Iepriekš sasildiet cepeškrāsni.

Cūkgaļa

Plaukta pozīcija

1

1

1

ĒDIENA VEIDS

Pleca, kakla, šķiņķa gabals

Daudzums

1 -1,5 kg

Plaukta pozīcija

1

Gatavošanas laiks [min.]

Viena puse

12-15

Otra puse

12-14

10-12 6-8

Temperatūra

[°C]

190 - 200

1)

Temperatūra

[°C]

160 - 180

12-15

12-16

30-35

10-15

12-15

20-30

12-14

5-7

180 - 190

1)

170 - 180

1)

2-4

10-12

12-14

25-30

10-12

12-14

-

10-12

-

2-3

Laiks [min]

5 - 6

6 - 8

8 - 10

Laiks [min]

90 - 120

16 www.electrolux.com

ĒDIENA VEIDS

Karbonādes gabals, cūkgaļas ribiņas

Gaļas rulete

Cūkas stilbs (ie‐ priekš novārīts)

Teļa gaļa

ĒDIENA VEIDS

Teļa cepetis

Teļa locītava

Jēra gaļa

ĒDIENA VEIDS

Jēra kāja, jēra cepetis

Jēra mugura

Putnu gaļa

ĒDIENA VEIDS

Putnu gaļas ga‐ bali

Vista, puse

Vista, broileris

Pīle

Zoss

Tītars

Tītars

Zivs (tvaicēta)

ĒDIENA VEIDS

Zivs, vesela, līdz

1kg

Daudzums

1 -1,5 kg

750 g - 1 kg

750 g - 1 kg

Daudzums

1 kg

1,5 -2 kg

Daudzums

1 -1,5 kg

1 -1,5 kg

Daudzums

200 – 250 g ka‐ tra

400 – 500 g ka‐ tra

1 -1,5 kg

1,5 -2 kg

3,5 -5 kg

2,5 -3,5 kg

4 -6 kg

Daudzums

1 -1,5 kg

Plaukta pozīcija

1

1

1

Temperatūra

[°C]

170 - 180

160 - 170

150 - 170

Plaukta pozīcija Temperatūra [°C]

1 160 - 180

1 160 - 180

Plaukta pozīcija Temperatūra [°C]

1 150 - 170

1 160 - 180

Plaukta pozīcija Temperatūra [°C]

1 200 - 220

1

1

1

1

1

1

190 - 210

190 - 210

180 - 200

160 - 180

160 - 180

140 - 160

Plaukta pozīcija Temperatūra [°C]

1 210 - 220

Laiks [min]

60 - 90

50 - 60

90 - 120

Laiks [min]

90 - 120

120 - 150

Laiks [min]

100 - 120

40 - 60

Laiks [min]

40 - 60

Laiks [min]

30 - 50

35 - 50

50 - 70

80 - 100

120 - 180

120 - 150

150 - 240

LATVIEŠU 17

9.7 Atkausēšana

ĒDIENA

VEIDS

Vista

Gaļa

Gaļa

Forele

Zemenes

Sviests

Krējums

(g)

1000

1000

500

150

300

250

2 x 200

Atkausēša‐ nas laiks [mi‐ nūtēs]

Papildu atkausē‐

šanas laiks [minū‐ tēs]

100 - 140

100 - 140

90 - 120

25 - 35

30 - 40

30 - 40

80 - 100

20 - 30

20 - 30

20 - 30

10 - 15

10 - 20

10 - 15

10 - 15

60

Piezīmes

Novietojiet vistu uz ap‐ grieztas apakštases lielā

šķīvī. Cepšanas laikā ap‐ grieziet.

Cepšanas laikā apgrieziet.

Cepšanas laikā apgrieziet.

-

-

-

Krējumu var viegli saputot arī tad, ja tas vietām vēl ir nedaudz sasalis.

Torte 1400 60

9.8 Žāvēšana - Ventilatora karsēšana

Pārklājiet cepeškrāsns plauktus ar cepamo papī‐ ru.

DĀRZEŅI

ĒDIENA VEIDS

Pupas

Pipari

Dārzeņi zupai

Sēnes

Zaļumi

Plaukta pozīcija

1 līmenis 2 līmeņi

3

3

1/4

1/4

3

3

3

1/4

1/4

1/4

AUGĻI

ĒDIENA VEIDS

Plūmes

Aprikozes

Ābolu šķēles

Bumbieri

Plaukta pozīcija

1 līmenis 2 līmeņi

3

3

3

3

1/4

1/4

1/4

1/4

Temperatūra [°C]

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

Temperatūra [°C]

60 - 70

60 - 70

60 - 70

60 - 70

Laiks [st.]

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

Laiks [st.]

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

18 www.electrolux.com

10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS

Skatiet sadaļu "Drošības norādes".

• tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;

• Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet parastu tīrī‐

šanas līdzekli.

• Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietoša‐ nas reizes. Tad varēs vieglāk noņemt netīru‐ mus un tie nepiedegs;

• piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeš‐ krāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;

• Notīriet visus cepeškrāsns piederumus pēc katras lietošanas reizes un ļaujiet tiem nožūt.

Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;

• piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tī‐ rīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar asām šķautnēm vai trauku mazgājamā mašī‐ nā. Tā var sabojāt piedegumdrošo pārklāju‐ mu.

Ierīces no nerūsējošā tērauda vai alumī‐ nija:

Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

Neizmantojiet tērauda sūkli, skābes vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns vadības paneli, ievērojot iepriekš minē‐ tos norādījumus.

Plauktu balstu izņemšana

10.1 Durtiņu blīvējuma tīrīšana

• Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu. Durtiņu blīvējums aptver cepeškrāsns iekšpuses rāmi.

Nelietojiet ierīci, ja durtiņu blīvējums ir bojāts.

Sazinieties ar tuvāko servisa centru.

• Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo in‐ formāciju par tīrīšanu.

10.2 Cepeškrāsns režģi

Plauktu atbalstus var izņemt, lai notīrītu iekšējās sānu sienas.

1.

Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu nost no sānu sienas.

2.

LATVIEŠU

Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo daļu nost no sānu sienas un izņemiet to.

19

1

2

Plauktu balstu uzstādīšana

Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

Noapaļotajiem plauktu balstu galiem jā‐ būt vērstiem uz priekšpusi.

10.3 Cepeškrāsns griesti

Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu tīrīšanu, grilu var izņemt.

BRĪDINĀJUMS

Pirms grila izņemšanas deaktivizējiet ie‐ rīci. Pārliecinieties, ka ierīce atdzisusi.

Iespējams gūt apdegumus.

1.

Izņemiet skrūvi, kas notur grilu. Pirmajā rei‐ zē izmantojiet skrūvgriezi.

2.

3.

4.

Uzmanīgi pavelciet grilu uz leju.

Notīriet cepeškrāsns griestus ar mīkstu drā‐ nu, kas iemērkta siltā ūdenī un tīrīšanas līdz‐ eklī, un ļaujiet tiem nožūt.

Uzstādiet grilu, veicot iepriekšminētās darbī‐ bas apgrieztā secībā.

BRĪDINĀJUMS

Pārliecinieties, ka grils ir uzstādīts parei‐ zi un nekrīt nost.

10.4 Cepeškrāsns lampa

BRĪDINĀJUMS

Esiet piesardzīgi, mainot cepeškrāsns lampu. Var gūt elektrošoku.

2.

3.

Pirms nomaināt cepeškrāsns lampu:

• Deaktivizējiet cepeškrāsni.

• Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas vai deaktivizējiet slēgiekārtu.

Novietojiet audumu cepeškrāsns apakšā, lai aizsargātu cepeškrāsns lam‐ pu un stikla apvalku.

Vienmēr turiet halogēna spuldzi ar au‐ dumu, lai neļautu tauku nosēdumiem piedegt pie spuldzes.

1.

4.

Pagrieziet stikla pārsegu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

Notīriet stikla pārsegu.

Nomainiet cepeškrāsns apgaismojuma spul‐ dzi ar piemērotu siltumizturīgu cepeškrāsns spuldzi ar 300 °C nominālu.

Izmantojiet tāda paša tipa krāsns lampu.

Uzlieciet stikla pārsegu.

10.5 Cepeškrāsns durvju tīrīšana

Cepeškrāsns durvis ir aprīkotas ar trim stikla pa‐ neļiem. Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla pa‐ neli var noņemt, lai tos notīrītu.

UZMANĪBU

Nelietojiet ierīci, ja tajā nav ielikti stikla paneļi.

Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja mēģināsiet izņemt stikla paneli, kamēr durvis vēl nav noņemtas.

20 www.electrolux.com

Cepeškrāsns durvju un stikla paneļa noņemšana

1.

Atveriet durvis līdz galam un turiet abas durvju eņģes.

2.

Paceliet un pagrieziet abu eņģu sviras.

3.

Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz tās atro‐ das pirmajā atvēršanas pozīcijā (pusvirus).

Tad pavelciet uz priekšu un izceliet durvis ārā.

4.

LATVIEŠU

Novietojiet durvis uz mīkstas drānas, kas uzklāta uz stabilas virsmas.

21

5.

Atbrīvojiet bloķēšanas sistēmu, lai izņemtu stikla paneļus.

6.

Pagrieziet abus stiprinājumus par 90° un iz‐ celiet no to ligzdām.

90°

1

2

7.

8.

Uzmanīgi paceliet (1. solis) un izņemiet (2.

solis) stikla paneļus vienu pēc otra. Sāciet ar augšējo paneli.

Notīriet stikla paneļus ar ziepjūdeni. Uzma‐ nīgi noslaukiet stikla paneļus.

22 www.electrolux.com

Durvju un stikla paneļa uzstādīšana

Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla paneļus un cepeškrāsns durvis. Veiciet augstāk minētās dar‐ bības pretējā secībā.

Pārbaudiet, vai stikla paneļi ir ievietoti pareizā secībā. Vidējam panelim ir dekoratīvs ietvars.

Drukātajam tekstam jābūt vērstam pret durvju iekšpusi. Pēc ievietošanas pārliecinieties, vai stikla paneļa ietvars vietās, uz kurām atrodas drukātā teksta zonas, nav raupjš, kad tam pie‐ skaraties.

Vidējais stikla panelis noteikti jāuzstāda ligzdā pareizi (skatiet attēlu).

11. KO DARĪT, JA ...

jas.

BRĪDINĀJUMS

Skatiet sadaļu "Drošības norādes".

Problēmas

Gatavošanas zonas nedarbo‐

Cepeškrāsns nesakarst.

Cepeškrāsns nesakarst.

Cepeškrāsns nesakarst.

Cepeškrāsns nesakarst.

Neieslēdzas cepeškrāsns lampa.

Displejā ir redzams 12.00.

Uz produktiem un ierīcē vei‐ dojas tvaiks un kondensāts.

Iespējamie iemesli Risinājums

Lasiet plīts virsmas lietošanas rokasgrāmatu.

Ierīce ir izslēgta.

Nav iestatīts pulkstenis.

Nav iestatīti nepieciešamie iestatījumi.

Nedarbojas mājas elektrosis‐ tēmas drošinātājs.

Ieslēdziet ierīci.

Iestatiet pulksteni.

Pārliecinieties, vai iestatījumi ir pareizi.

Pārbaudiet drošinātāju. Ja drošinātājs atvienojies vairāk‐ kārtīgi, sazinieties ar kvalificē‐ tu elektriķi.

Cepeškrāsns lampa ir bojāta. Nomainiet cepeškrāsns ap‐ gaismojuma lampu.

Ir bijis strāvas padeves pār‐ traukums.

Iestatiet pulksteni.

Ēdieni cepeškrāsnī atstāti pā‐ rāk ilgi

Pabeidzot gatavošanu, neat‐ stājiet ēdienus cepeškrāsnī il‐ gāk par 15-20 minūtēm.

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierī‐ ces tirgotāju vai servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē uz priekšējā rāmja.

Iesakām pierakstīt datus šeit:

Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)

Izstrādājuma numurs (PNC)

Sērijas numurs (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

LATVIEŠU 23

12. TEHNISKIE DATI

Spriegums

Frekvence

230/400 V

50 Hz

13. UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS

Skatiet sadaļu "Drošības norādes".

13.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēts spe‐ ciālists. Ja nepieaicina kvalificētu spe‐ ciālistu, ierīces bojājuma gadījumā ga‐ rantija tiek anulēta.

• Pirms ierīces uzstādīšanas piemēriet to ar uz‐ liekamo plīts virsmu no galda.

Veids

EHA6040

Maksimālā jauda

6500 W

EHA6046

EHA6041

EHS6040

7600 W

6400 W

7000 W

13.2 Plīts elektriskais pieslēgums

Plīts virsmas pieslēgšanas ligzda atrodas cepeš‐ krāsns skapja augšpusē. Cepeškrāsnij ir savie‐ nojuma vadi gatavošanas zonām un zemējuma kabelis. Vadiem ir spraudkontakti. Lai pievienotu plīts virsmu cepeškrāsnij, iespraudiet kontaktus pareizajās cepeškrāsns ligzdās. Kontaktu un ligzdu forma nepieļauj nepareizu pieslēgšanu.

573

558

600 min. 550

20 min. 560

5

548

20

594

A B

589

24 www.electrolux.com

13.3 Elektroinstalācija

BRĪDINĀJUMS

Elektriskos uzstādīšanas darbus var veikt tikai kvalificētas personas.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies, neievēro‐ jot drošības norādījumus, kas minēti sa‐ daļā „Drošības informācija”.

Šī ierīce tiek piegādāta bez kontaktdakšas un ba‐ rošanas vada.

13.4 Kabelis

Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai no‐ maiņai: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05

VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet kopē‐ jo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes.

13.5 Pieslēgšana spaiļu blokam

Ierīcei ir spaiļu bloks ar sešiem izvadiem. Tiltslēgi ir iestatīti darbībai ar 400 V trīsfāzu strāvu ar ze‐ mējumvadu.

1 2 3

1 = 45 mm

2 = 45 mm

3 = 60 mm

4 = 60 mm

= 70 mm

L 1 – 2 – 3 = fāzes kabeļi

N 4 = neitrālais kabelis

= zemējuma kabelis

Ja elektrotīkla spriegums ir citāds, samainiet vie‐ tām spaiļu bloka tiltslēgus (skatiet zemāk esošo savienojuma diagrammu). Pievienojiet zemējuma kabeli spailei. Pēc barošanas kabeļa pieslēgša‐ nas spaiļu blokam pievienojiet to ar savienotāj‐ skavu.

230V 3~

1 2 3 4 5

230V 1~

L1 L2 L3

1 2 3 4 5

PE

PE

400V 2N~

L1 N

1 2 3 4 5

L1 L2 N

400V 3N~

1 2 3 4 5

L1 L2 L3 N

PE

PE

4

14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.

Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

LIETUVI Ų 25

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2. SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3. GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

9. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

11. KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

12. TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

13. ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad: gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos: www.electrolux.com

užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui: www.electrolux.com/productregistration įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui: www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.

Bendroji informacija ir patarimai

Informacija dėl aplinkos apsaugos

Galimi pakeitimai.

26 www.electrolux.com

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐ teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐ tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite

šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.

• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐ mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐ gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.

• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.

• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐ duojame jį įjungti.

• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

• Šį prietaisą įrengti ir pakeisti laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.

• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės trau‐ kite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.

• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.

• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.

• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

LIETUVI Ų 27

• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvar‐ ka.

• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gaminto‐ jui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvali‐ fikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.

• Atjungimo priemonės turi būti įtrauktos į fiksuotąjį montažą pagal elektros instaliacijos taisykles.

• Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuo‐ tas asmuo.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.

• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐ nes pirštines.

• Netraukite šio prietaiso už rankenos.

• Virtuvės spintelė ir niša privalo būti tinkamų matmenų.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐ taisų ir spintelių.

• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐ mis konstrukcijomis ir šalia jų.

• Prietaiso dalimis teka elektros srovė. Montuo‐ kite prietaisą balduose, kad nepaliestumėte pavojingų dalių.

• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio paties aukščio prietaisų arba spintelių.

Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐ tas elektrikas.

• Prietaisą būtina įžeminti.

• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.

• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.

• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐ tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.

• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐ taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐ lima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐ tuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐ tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐ lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

28 www.electrolux.com

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐ nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐ čio tarpelis.

2.2 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo, nudegimo, elektros smū‐ gio arba sprogimo pavojus.

• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐ blokuotos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.

• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐ mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos

šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nespauskite atvirų durelių.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐ valo būti uždarytos.

• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐ jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.

• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.

• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐ duktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus sugadinti prietaisą.

• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:

– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;

– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;

– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.

– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.

– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami prie‐ dus.

• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐ tija netaikoma.

• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐ pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.

2.3 Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐ dinimo pavojus.

• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.

• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐ tarnavimo centrą.

• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.

Durelės yra sunkios!

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐ mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.

• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti gaisrą.

• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.

Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐ te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

2.4 Vidinė apšvietimo lemputė

• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus.

• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐ putes.

2.5 Seno prietaiso išmetimas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti arba uždusti.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.

LIETUVI Ų 29

• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

1 2 3 4 5 6 1

12

5

4

3

2

1

11

1

4

5

2

3

6

10

Kaitlentės rankenėlės

Galios indikatorius

Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė

Elektroninis valdymo pultas

Temperatūros nustatymo rankenėlė

Temperatūros indikatorius

7

8

9

7

8

9

10

11

12

Grilis

Orkaitės lemputė

Ventiliatorius

Išimama lentynėlė

Techninių duomenų plokštelė

Lentynėlės padėtys

3.1 Orkaitės priedai

• Vielinė lentyna

Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐ doms.

• Kepimo padėklas

Skirta pyragams ir sausainiams kepti.

• Keptuvas / prikaistuvis

Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surink‐ ti.

• Ištraukiami bėgeliai

Skirti lentynoms ir padėklams.

4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Norėdami nustatyti tinkamą laiką, paspauskite + arba -.

4.1 Pirminis valymas

• Išimkite visus priedus ir išimamų lentynų atra‐ mas (jeigu taikytina).

• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.

Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

4.2 Laikrodžio nustatymas

Prieš naudojant orkaitę, pirmiausiai pri‐ valoma nustatyti laiką.

Prijungus prietaisą prie elektros tinklo arba netrū‐ kus elektros tiekimui, pradeda žybčioti paros lai‐ ko funkcijos indikatorius.

Maždaug po penkių sekundžių indikatorius nus‐ tos mirksėti ir ekrane bus rodomas nustatytas paros laikas.

30 www.electrolux.com

Jeigu norite pakeisti laiką, žybčiojant paros laiko funkcijos indikatoriui, spau‐ dinėkite . Funkcijų „Trukmė“ ar‐ ba „Pabaiga“ tuo pat metu nustatyti neprivaloma.

4.3 Išankstinis įkaitinimas

Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų likę rieba‐ lai.

1.

Nustatykite funkciją ir didžiausią tempe‐ ratūrą.

2.

3.

Palikite prietaisą veikti vieną valandą.

4.

Nustatykite funkciją ir didžiausią tempe‐ ratūrą.

Palikite prietaisą veikti dešimt minučių.

5.

Nustatykite funkciją ir didžiausią tempe‐ ratūrą.

6.

Palikite prietaisą veikti dešimt minučių.

Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai. Tai normalu.

Būtinai užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Norėdami naudoti prietaisą, paspauskite ranke‐ nėlę. Rankenėlė iššoka.

5.1 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

1.

Nustatykite orkaitės funkcijų rankenėlę ties orkaitės funkcija.

2.

3.

Maitinimo indikatorius įsijungia veikiant prie‐ taisui.

Temperatūros rankenėlę pasukite prie ko‐ kios nors temperatūros.

Temperatūrai prietaise didėjant, įsijungia temperatūros indikatorius.

Prietaisui išjungti pasukite orkaitės funkcijų ir temperatūros rankenėles į išjungimo pa‐ dėtis.

5.2 Orkaitės funkcijos

Orkaitės funkcija

Išjungimo padė‐ tis

Pritaikymas

Prietaisas yra išjungtas.

Lemputė Įjungti orkaitės lemputę be maisto gaminimo funkcijos.

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Viršutinis kaiti‐ nimas

Apatinis kaitini‐ mas

Mažasis kepin‐ tuvas

Didysis kepintu‐ vas

Terminis kepin‐ tuvas

Kepti ir skrudinti viename orkaitės lygyje. Viršutinis ir apatinis kaitinimo elementai veikia vienu metu.

Pagamintiems patiekalams užbaigti. Veikia tik viršutinis kaitini‐ mo elementas.

Kepti pyragus apskrudusiu pagrindu arba su plutele. Veikia tik apatinis kaitinimo elementas.

Kepti plokščius patiekalus ant grotelių mažais kiekiais lentynos viduryje. Gaminti skrebučius.

Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje. Gaminti skrebučius. Veikia visas grilio elementas.

Dideliems mėsos gabalams kepti. Vienas paskui kitą veikia grilio elementas ir orkaitės ventiliatorius ir cirkuliuoja karštą orą aplink maistą.

LIETUVI Ų 31

Orkaitės funkcija

Karšto oro srautas / atšildymas

Pritaikymas

Skrudinti arba skrudinti ir kepti maistą toje pačioje temperatū‐ roje daugiau nei viename orkaitės lygyje nesimaišant kva‐ pams. / šaldytam maistui atšildyti. Temperatūros rankenėlė turi būti išjungimo padėtyje

Pica

5.3 Kaitlentės rankenėlės

Picai, apkepams ar pyragams kepti. Grilis ir apatinis kaitinimo elementas tiesiogiai kaitina, o ventiliatorius cirkuliuoja karštą orą ir kepamas picos viršus arba pyrago įdaras.

Kaitlentė, kurią sumontavote su orkaite, valdoma kaitlentės rankenėlėmis. Dau‐ giau informacijos apie kaitlentę rasite kaitlentės naudojimo instrukcijoje.

2.

Norėdami pabaigti maisto gaminimo proce‐ są, pasukite valdymo rankenėlę į išjungimo padėtį.

5.5 Dvigubos kaitvietės (jeigu taikytina) naudojimas

Privalote perskaityti kaitlentės naudoji‐ mo instrukcijos skyrių „Saugos informa‐ cija“.

5.4 Kaitinimo nuostatos

ATSARGIAI

Norėdami įjungti dvigubą kaitvietę, pa‐ sukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyk‐ lę. Nesukite jos per išjungimo padėtį.

Rankenėlė

0

1-9

Funkcija

Išjungimo padėtis

Kaitinimo nuostatos

(1 = mažiausio kaitinimo nuostata; 9 = didžiausio kaitinimo nuostata)

1.

2.

3.

Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę į padėtį „9“.

Valdymo rankenėlę lėtai sukite simbolio link, kol išgirsite spragtelėjimą.

Veikia dvi kaitvietės.

Kaip nustatyti reikiamo kaitinimo nuostatą aprašyta skyriuje „Kaitinimo nuostatos“.

1.

Pasukite rankenėlę į reikiamo kaitinimo nuo‐ statos padėtį.

6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

6.1 Elektroninis valdymo pultas

1 2 3

hr min

3

4

1

2

5

6

Funkcijų indikatoriai

Laiko rodinys

Funkcijų indikatorius

Mygtukas +

Pasirinkimo mygtukas

Mygtukas -

6 5 4

32 www.electrolux.com

1.

2.

Laikrodžio funkcija

Paros laikas

Laikmatis

Trukmė

Pabaiga

Pritaikymas

Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.

Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.

Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.

Nustatyti, kada prietaisas turi būti išjungtas.

Norėdami nustatyti laiką, kada prietai‐ sas turi būti įjungtas, o paskui išjungtas, vienu metu galite naudoti funkcijas

„Trukmė“ ir „Pabaiga“ . Pirmiau‐ sia nustatykite funkciją „Trukmė“ , tada „Pabaiga“ .

3.

Spauskite + arba -, kad nustatytumėte rei‐ kiamos laikrodžio funkcijos laiką.

Ekrane rodomas jūsų nustatytos laikrodžio funkcijos indikatorius. Pasibaigus nustaty‐ tam laikui, dvi minutes žybčioja šis indikato‐ rius ir skamba garso signalai.

6.2 Laikrodžio funkcijų nustatymas

Nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą, jeigu naudojate funkcijas „Trukmė“ ir

„Pabaiga“ . Naudojant laikmatį , to daryti nebūtina.

Spaudinėkite pasirinkimo mygtuką, kol pra‐ dės mirksėti reikalingos laikrodžio funkcijos indikatorius.

4.

5.

Naudojant funkcijas „Trukmė“ ir „Pa‐ baiga“ , prietaisas išsijungia auto‐ matiškai.

Norėdami išjungti garso signalą, paspauski‐ te mygtuką.

Pasukite orkaitės funkcijų ir temperatūros rankenėles į išjungimo padėtis.

6.3 Laikrodžio funkcijos atšaukimas

1.

2.

Kelis kartus paspauskite pasirinkimo mygtu‐ ką, kol pradės žybčioti reikiamos funkcijos indikatorius.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką

-.

Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių sekun‐ džių.

7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

7.1 Teleskopiniai bėgeliai

°C

LIETUVI Ų 33

1.

Ištraukite dešinįjį ir kairįjį išimamus bėgelius.

°C

2.

Ant išimamų bėgelių padėkite groteles ir at‐ sargiai viską įstumkite į prietaisą.

Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki galo atgal į prietaisą įstumkite išimamus bėgelius.

Išimamų bėgelių įdėjimo instrukcijas iš‐ saugokite, kad prireikus galėtumėte pa‐ sižiūrėti.

Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima leng‐ viau įstatyti ir ištraukti lentynas.

ATSARGIAI

Išimamų bėgelių negalima plauti inda‐ plovėje. Netepkite išimamų bėgelių jokiu tepalu.

8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

8.1 Aušinimo ventiliatorius

Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsi‐ jungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ven‐ tiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.

8.2 Apsauginis termostatas

Netinkamai naudojant prietaisą arba sugedus jo sudedamosioms dalims, jis gali pavojingai per‐ kaisti. Norint to išvengti, orkaitėje įrengtas apsau‐ ginis termostatas, kuris nutraukia elektros tieki‐ mą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl auto‐ matiškai įjungiama.

34 www.electrolux.com

9. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.

• Prietaise yra penki lentynų lygiai. Lentynų ly‐ giai skaičiuojami nuo prietaiso dugno.

• Šis prietaisas turi specialią sistemą, užtikri‐ nančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką.

Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje, patiekalas būna minkš‐ tas viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip sutrum‐ pinamas maisto gaminimo laikas ir sumažina‐ mos energijos sąnaudos.

• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje ar‐ ba ant durelių stiklo plokščių. Tai normalu.

Prieš atidarydami prietaiso dureles maisto ga‐ minimo metu, visada atsistokite atokiai nuo prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti prieš ga‐ minimą maždaug 10 minučių pakaitinkite prie‐ taisą.

• Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise susikaupusią drėgmę.

• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso dugno ne‐ dėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų ne‐ uždenkite aliuminio folija. Jei nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai ir būti pažeistas orkaitės emalis.

• Jeigu kepate dviejose kepamosiose skardose vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygį.

9.2 Mėsos ir žuvies gaminimas

• Labai riebiam maistui naudokite gilų kepimo indą, kad orkaitėje neliktų neišvalomų dėmių.

• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sultys.

• Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik jis išdžiūsta.

9.3 Maisto ruošimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, kon‐ sistencijos ir kiekio.

Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai gaminate.

Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuo‐ stata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų indams, re‐ ceptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.

9.1 Pyragų kepimas

• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraėjo

3/4 kepimui skirto laiko.

9.4 Kepimo ir skrudinimo padėklas

PYRAGAI

PATIEKALAS

Plakta tešla

Trapi tešla

Varškės pyra‐ gas

Obuolių pyra‐ gas

Apatinis+viršutinis kaitinimas

Lentynos padėtis

2

Temp.

(°C)

170

2

1

170

170

2

Karšto oro srautas

Lentynos padėtis

3 (2 ir 4)

3 (2 ir 4)

2

170 2 (kairysis ir dešinysis)

160

Temp.

(°C)

160

160

165

Štrudelis

Pyragas su uogiene

3

2

175 2

170 2 (kairysis ir dešinysis)

150

165

Gaminimo trukmė

(min.)

Pastabos

45–60

20–30

60–80

Pyrago formoje

Pyrago formoje

26 cm pyrago formoje

80–100 Dviejose 20 cm pyrago formose ant vielinės len‐ tynėlės

1)

60–80 Kepimo padėkle

30–40 26 cm pyrago formoje

Maži pyragėliai

– vienas lygis

Maži pyragėliai

– du lygiai

Maži pyragėliai

– trys lygiai

Sausainiai / juostiniai teš‐ lainiai – vienas lygis

Sausainiai / juostiniai teš‐ lainiai – du ly‐ giai

Sausainiai / juostiniai teš‐ lainiai – trys ly‐ giai

Merengos – vienas lygis

Merengos – du lygiai

Bandelės

Eklerai – vie‐ nas lygis

Eklerai – du ly‐ giai

Pyragaičiai for‐ melėse

Riebūs vaisi‐ niai pyragai

PATIEKALAS

Biskvitinis py‐ ragas

Kalėdinis pyra‐ gas / riebus vaisių pyragas

Slyvų pyragas

Apatinis+viršutinis kaitinimas

Lentynos padėtis

2

Temp.

(°C)

170

2

1

160

175

-

3

3

-

-

3

3

3

2

1

-

-

-

190

-

180

160

170

-

-

140

-

-

120

-

190

LIETUVI Ų 35

Karšto oro srautas

Lentynos padėtis

2

Temp.

(°C)

160

2

2

3

150

160

Gaminimo trukmė

(min.)

50–60

Pastabos

90–120

26 cm pyrago formoje

20 cm pyrago formoje

1)

50–60 Duonos formo‐ je

1)

20–30 Kepimo padėkle

2 ir 4

1, 3 ir 5

3

140–

150

140–

150

140–

150

140–

150

25–35

30–45

30–35

Kepimo padėkle

Kepimo padėkle

Kepimo padėkle

2 ir 4

1, 3 ir 5

3

2 ir 4

3

3

2 ir 4

2

2

140–

150

140–

150

120

120

190

170

170

170

150

35–40

35–45

80–100

Kepimo padėkle

Kepimo padėkle

Kepimo padėkle

80–100 Kepimo padėk‐ le

1)

12–20 Kepimo padėk‐ le

1)

25–35 Kepimo padėkle

35–45 Kepimo padėkle

45–70 20 cm pyrago formoje

110–120 24 cm pyrago formoje

36 www.electrolux.com

Apatinis+viršutinis kaitinimas

PATIEKALAS

Viktorijos pyra‐ gaičiai

1) Įkaitinkite 10 minučių.

Lentynos padėtis

1

Temp.

(°C)

Karšto oro srautas

Lentynos padėtis

170 2 (kairysis ir dešinysis)

Temp.

(°C)

160

DUONA IR PICA

Gaminimo trukmė

(min.)

50–60

PATIEKALAS

Balta duona

Ruginė duona

Duonos ban‐ delės

Pica

Sklindžiai

Lentynos padėtis

1

1

2

1

3

Temp.

(°C)

190

190

190

230–

250

200

Lentynos padėtis

1

1

2 (2 ir 4)

1

3

Pastabos

20 cm pyrago formoje

Temp.

(°C)

190

180

180

230–

250

190

Gaminimo trukmė

(min.)

Pastabos

60–70 1–2 kepalai, vie‐ nas kepalas –

500 g

1)

30–45 Duonos formoje

25–40 po 6–8 bandeles kepimo skardo‐ je

1)

10–20 Kepimo skardoje arba giliame ke‐ pimo inde

1)

10–20 Kepimo skardo‐ je

1)

1) Įkaitinkite 10 minučių.

APKEPAI

PATIEKALAS

Lentynos padėtis

2

Temp.

(°C)

200

Lentynos padėtis

2

Temp.

(°C)

180

Gaminimo trukmė

(min.)

40–50

Pastabos

Formoje Makaronų ap‐ kepas

Daržovių ap‐ kepas

Apkepai su įdarais

Lazanija

2

1

2

200

180

2

1

2

175

180

45–60

50–60

25–40

Formoje

Įdaryti makaro‐ nai kaneloni

1) Įkaitinkite 10 minučių.

2

180–

190

180–

190

2

180–

190

180–

190

25–40

Formoje

1)

Formoje

1)

Formoje

1)

LIETUVI Ų 37

MĖSA

PATIEKALAS

Jautiena

Kiauliena

Veršiena

Angliškas rost‐ bifas, puskepis

Angliškas rost‐ bifas, vidutiniš‐ kai iškeptas

Angliškas rost‐ bifas, iškeptas

Kiaulienos mentė

Kiaulienos kul‐ ninė

Aviena

Viščiukas

Kalakutas

Antis

Žąsis

Triušiena

Lentynos padėtis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Zuikis

Fazanas

ŽUVIS

2

2

Temp.

(°C)

200

180

190

210

210

210

180

180

190

220

180

175

175

190

190

190

200

170

160

175

200

160

220

160

175

175

175

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

Lentynos padėtis

2

2

2

2

2

Temp.

(°C)

190

180

175

200

Gaminimo trukmė

(min.)

50–70

90–120

90–120

50–60

200 60–70

PATIEKALAS

Upėtakis / jū‐ ros karšis

Tunas / lašiša

Lentynos padėtis

2

2

9.5 Mažasis kepintuvas

Temp.

(°C)

190

190

Prieš kepimą maždaug 10 minučių pa‐ kaitinkite tuščią orkaitę.

Lentynos padėtis

2

2

Temp.

(°C)

175

Gaminimo trukmė

(min.)

40–55

175 35–60

Pastabos

Ant grotelių

Ant grotelių

Ant grotelių

Ant grotelių

Ant grotelių

70–75

120–150

100–120

110–130

70–85

210–240

120–150

150–200

60–80

150–200

90–120

Ant grotelių

Su jautiena

2 vnt

Koja

Visas

Visas

Visa

Visa

Supjaustyta ga‐ balais

Supjaustytas gabalais

Visas

Pastabos

3–4 žuvys

4–6 filė

38 www.electrolux.com

PATIEKALAS Gabalai

Kiekis

(g)

Filė bifšteksai

Jautienos didkeps‐ nis

Dešrelės

Kiaulienos mušti‐ niai

Viščiukas (per‐ pjautas pusiau)

Kebabai

Vištienos krūtinėlė

Mėsainis

Žuvies filė

Skrebutis su gar‐ nyru

Skrebučiai

8

4

4

4

2

4

4

6

4

4 - 6

4 - 6

800

600

-

600

1000

9.6 Terminis kepintuvas

Jautiena

Kiekis PATIEKALAS

Rostbifas arba filė, puskepis

Rostbifas arba filė, vidutiniškai iškeptas

Rostbifas arba filė, iškeptas

1) Įkaitinkite orkaitę.

Kiauliena

PATIEKALAS

Mentė, sprandinė, kumpis

Kapotinis, kiaulie‐ nos / jautienos šon‐ kauliukai

Mėsos ruletas storio cm storio cm storio cm

Kiekis

1–1,5 kg

1–1,5 kg

750 g–1 kg

-

-

400

600

400

-

4

4

4

4

4

Mažasis kepintuvas Gaminimo trukmė (min.)

Lentynos padėtis

Temp.

(°C)

Viena pu‐ sė

Antra pusė

4

4 maks.

maks.

12 - 15

10 - 12

12 - 14

6 - 8

4

4

4

4

Lentynos padė‐ tis

1

1

1

Lentynos padė‐ tis

1

1

1 maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

12 - 15

12 - 16

30 - 35

Temperatūra

(°C)

190 - 200

1)

180 - 190

1)

170 - 180

1)

Temperatūra

(°C)

160 - 180

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

170 - 180

160 - 170

2 - 4

10 - 12

12 - 14

25 - 30

10 - 12

12 - 14

-

10 - 12

-

2 - 3

Trukmė (min.)

5 - 6

6 - 8

8 - 10

Trukmė (min.)

90 - 120

60 - 90

50 - 60

PATIEKALAS

Kiaulės koja (apvir‐ ta)

Veršiena

PATIEKALAS

Kiekis

750 g–1 kg

Lentynos padė‐ tis

1

Temperatūra

(°C)

150 - 170

Kepta veršiena

Veršienos kulni‐ nė

Ėriena

PATIEKALAS

Kiekis

1 kg

1,5–2 kg

Lentynos padėtis Temperatūra

(°C)

1

1

160 - 180

160 - 180

Ėriuko koja, kep‐ ta aviena

Avienos nugari‐ nė

Paukštiena

PATIEKALAS

Kiekis

1–1,5 kg

1–1,5 kg

Lentynos padėtis Temperatūra

(°C)

1

1

150 - 170

160 - 180

Paukštiena, su‐ pjaustyta porcijo‐ mis

Viščiukas, per‐ pjautas pusiau

Viščiukas, višta

Antis

Žąsis

Kalakutas

Kalakutas

Žuvis (troškinta)

PATIEKALAS

Žuvis

Kiekis

200–250 g porci‐ ja

Lentynos padėtis Temperatūra

(°C)

1 200 - 220

400–500 g porci‐ ja

1–1,5 kg

1,5–2 kg

3,5–5 kg

2,5–3,5 kg

4–6 kg

Kiekis

1–1,5 kg

1

1

1

1

1

1

Lentynos padėtis

1

190 - 210

190 - 210

180 - 200

160 - 180

160 - 180

140 - 160

Temperatūra

(°C)

210 - 220

LIETUVI Ų 39

Trukmė (min.)

90 - 120

Trukmė (min.)

90 - 120

120 - 150

Trukmė (min.)

100 - 120

40 - 60

Trukmė (min.)

30 - 50

35 - 50

50 - 70

80 - 100

120 - 180

120 - 150

150 - 240

Trukmė (min.)

40 - 60

40 www.electrolux.com

9.7 Atšildymas

PATIEKALAS

Viščiukas

Mėsa

Mėsa

Upėtakis

Braškės

Sviestas

Grietinė

(g)

1000

1000

500

150

300

250

2 X 200

Atšildymo trukmė (min.)

100 - 140

100 - 140

90 - 120

25 - 35

30 - 40

30 - 40

80 - 100

Didelins puoš‐ nus tortas

1400 60

9.8 Džiovinimas • Karšto oro srautas

Orkaitės lentynas uždenkite kepimo popieriumi.

DARŽOVĖS

PATIEKALAS

Pupos

Pipirai

Daržovės sriubai

Grybai

Prieskoniniai au‐ galai

Lentynos padėtis

1 lygis 2 lygiai

3

3

1/4

1/4

3

3

1/4

1/4

3 1/4

VAISIAI

PATIEKALAS

Slyvos

Abrikosai

Pjaustyti obuoliai

Kriaušės

Lentynos padėtis

1 lygis 2 lygiai

3

3

3

3

1/4

1/4

1/4

1/4

Likusiojo atitirpini‐ mo trukmė (min.)

20 - 30

20 - 30

20 - 30

10 - 15

10 - 20

10 - 15

10 - 15

60

Pastabos

Viščiuką padėkite ant di‐ delėje lėkštėje apverstos mažos lėkštutės. Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

-

-

-

Grietinę galima gerai iš‐ plakti ir ne visiškai atitirp‐ dytą.

-

Temperatūra

(°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

Temperatūra

(°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

60 - 70

Trukmė (val.)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

Trukmė (val.)

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

LIETUVI Ų 41

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.

• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐ tą valymo priemonę.

• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo.

Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie ne‐ pridegs.

• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.

• Po kiekvieno naudojimo išvalykite visus orkai‐ tės priedus ir juos išdžiovinkite. Valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.

• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais daiktais arba indaplovėje. Taip galite pažeisti neprisvylančią dangą.

Nerūdijančio plieno ir aliuminio prietai‐ sai

Orkaitės dureles valykite tik drėgna kempine. Nusausinkite minkštu audiniu.

Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties ar abrazyvinių medžiagų, nes jie gali pa‐ žeisti orkaitės paviršių. Orkaitės valdy‐ mo pultą valykite vadovaudamiesi tais pačiais perspėjimais.

Lentynų atramų išėmimas

10.1 Durelių tarpiklio valymas

• Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį. Durelių tarpiklis apjuostas aplink orkeitės angos rėmą.

Nenaudokite prietaiso, jeigu durelių tarpiklis yra pažeistas. Kreipkitės į techninio aptarnavi‐ mo centrą.

• Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrąją va‐ lymo informaciją.

10.2 Lentynų atramos

Galite ištraukti lentynėles ir išvalyti šonines sie‐ neles.

1.

Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoni‐ nės sienelės.

42 www.electrolux.com

2.

Atitraukite lentynos atramos galą nuo sie‐ nelės ir išimkite.

1

2

Lentynų atramų įdėjimas

Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.

Užapvalinti lentynų atramų galai turi būti priekyje.

10.3 Orkaitės viršus

Galite išimti kepintuvą, kad būtų lengviau išvalyti orkaitės viršų.

ĮSPĖJIMAS

Prieš išimdami kepintuvą, išjunkite prie‐ taisą. Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs.

Galima nusideginti.

1.

Atsukite kepintuvą laikantį varžtą. Pirmą kartą tai atlikite atsuktuvu.

2.

3.

4.

Atsargiai nuleiskite kepintuvą.

Orkaitės viršų išvalykite minkšta šluoste, su‐ drėkinta šiltame muiluotame vandenyje, ir palikite nudžiūti.

Įdėkite kepintuvą, atlikdami veiksmus at‐ virkščia eilės tvarka.

ĮSPĖJIMAS

Būtinai tinkamai sumontuokite kepintu‐ vą, kad jis nenukristų.

10.4 Orkaitės lemputė

ĮSPĖJIMAS

Keisdami orkaitės lemputę, būkite atsar‐ gūs. Kyla elektros smūgio pavojus.

2.

3.

Prieš keisdami orkaitės lemputę:

• Išjunkite orkaitę.

• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.

Orkaitės apačioje padėkite skudurėlį, kad apsaugotumėte orkaitės lemputę ir stiklinį gaubtelį.

Halogeninę lemputę visada suimkite skudurėliu, kad ant lemputės neprisviltų riebalų likučiai.

1.

4.

Sukite stiklinį gaubtelį prieš laikrodžio rodyk‐ lę ir nuimkite jį.

Nuvalykite stiklinį gaubtelį.

Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300

°C karščiui atsparia orkaitės lempute.

Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.

Uždėkite stiklinį gaubtelį.

10.5 Orkaitės durelių valymas

Orkaitės durelėse yra trys stiklo plokštės. Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines stiklo plokštes, kad nuvalytumėte jas.

ATSARGIAI

Nenaudokite prietaiso be stiklo plokščių.

Orkaitės durelės gali staiga užsidaryti, jeigu jūs bandysite išimti stiklo plokštes, nenuėmę orkaitės durelių.

LIETUVI Ų 43

Orkaitės durelių ir stiklo plokštės išėmimas

1.

Visiškai atidarykite orkaitės dureles ir suim‐ kite du durelių lankstus.

2.

Pakelkite ir pasukite svirteles, esančias ant

šių dviejų lankstų.

3.

Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atida‐ rymo padėties (pusė durelių eigos). Tada patraukite į priekį ir išimkite dureles iš jų liz‐ do.

44 www.electrolux.com

4.

Padėkite dureles ant minkštu audiniu už‐ tiesto stabilaus paviršiaus.

5.

Atlaisvinkite fiksavimo mechanizmą ir išt‐ raukite stiklo plokštes.

6.

Pasukite du fiksatorius 90° kampu ir ištrau‐ kite juos iš lizdų.

90°

1

2

7.

8.

Atsargiai po vieną pakelkite (1-as veiks‐ mas) ir išimkite (2-as veiksmas) stiklo plokštes. Pradėkite nuo viršutinės plokštės.

Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir muilu.

Atsargiai nusausinkite stiklo plokštes.

Durelių ir stiklo plokštės įdėjimas

LIETUVI Ų 45

Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir stiklo plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

Stiklo plokštes būtinai sudėkite tinkama eilės tvarka. Vidurinė plokštė turi dekoratyvinį rėmą.

Šilkografinės spaudos sritis privalo būti nukreipta į vidinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo plokštės rėmo paviršius padengtose vietose ne‐ būtų šiurkštus liesti.

Įsitikinkite, kad tinkamai į vietą įdedate vidurinę stiklo plokštę (žr. paveikslėlį).

11. KĄ DARYTI, JEIGU...

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Problema

Neveikia kaitvietės.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Galima priežastis Galimas sprendimo būdas

Žr. kaitlentės vartotojo vadovą.

Prietaisas yra išjungtas.

Nenustatytas laikrodis.

Nenustatytos būtinos nuosta‐ tos.

Suveikė saugiklių dėžėje esantis saugiklis.

Įjunkite prietaisą.

Nustatykite laikrodį.

Įsitikinkite, ar nuostatos yra tinkamos.

Patikrinkite saugiklį. Jeigu saugiklis išsijungia kelis kar‐ tus iš eilės, kreipkitės į kvalifi‐ kuotą elektriką.

Nešviečia orkaitės lemputė.

Perdegė orkaitės lemputė.

Ekrane rodoma 12.00.

Nutrūko elektros tiekimas.

Ant maisto produktų ir orkai‐ tės viduje kaupiasi garai ir kondensatas.

Orkaitėje patiekalą palikote pernelyg ilgam laikui

Pakeiskite orkaitės lemputę.

Nustatykite laikrodį.

Baigę gaminti, nepalikite pa‐ tiekalų orkaitėje ilgiau nei 15–

20 minučių.

lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐ žiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.)

Gaminio numeris (PNC)

Serijos numeris (S. N.)

.........................................

.........................................

.........................................

46 www.electrolux.com

12. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa

Dažnis

230/400 V

50 Hz

13. ĮRENGIMAS

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

13.1 Montavimas

ĮSPĖJIMAS

Prietaisą turi įrengti tik kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.

Jei nesikreipsite į kvalifikuotą ar įgalio‐ tąjį asmenį, pažeidimo atveju garantija negalios.

• Prieš montuodami prietaisą, pasirinkite atitin‐ kamą kaitlentę iš pateiktos lentelės.

Tipas

EHA6040

EHA6046

EHA6041

EHS6040

Didžiausia galia

6500 W

7600 W

6 400 W

7 000 W

13.2 Elektros prijungimas prie kaitlentės

Kaitlentės prijungimo lizdas yra orkaitės korpuso viršuje. Kiatlentė turi kaitviečių jungiamuosius lai‐ dus ir įžeminimo kabelį. Laidai turi kištukines jungtis. Norėdami prijungti kaitlentę prie orkaitės, įkiškite jungtis į atitinkamus orkaitės lizdus. Kiš‐ tukų ir lizdų dizainas leidžia išvengti netinkamų sujungimų.

573

558

600 min. 550

20 min. 560

5

548

20

594

A B

589

13.3 Elektros įrengimas

ĮSPĖJIMAS

Elektrą prijungti privalo tik kvalifikuotas elektrikas.

Gamintojas nėra atsakingas, jeigu jūs nesiimate skyriuje „Saugos informacija“ nurodytų saugos priemonių.

Prietaisas pristatomas be maitinimo laido ir kištu‐ ko.

13.4 Kabelis

Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai: H07 RN-F,

H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F

(T90), H05 BB-F.

Bendrajai galiai tinkamas kabelio skerspjūvis nu‐ rodytas techninių duomenų lentelėje.

13.5 Prijungimo gnybų skydas

Prietaisas turi šešių polių gnybtų skydą. Jungia‐ mieji laidai (šuntai) skirti 400 V galios trifaziam prijungimui su neutraliu laidu.

1 2 3

1 = 45 mm

2 = 45 mm

3 = 60 mm

4 = 60 mm

= 70 mm

LIETUVI Ų 47

L 1 – 2 – 3 = fazių kabeliai

N 4 = neutralus kabelis

= įžeminimo kabelis

Jeigu elektros tinklo įtampa skiriasi, sukeiskite jungiamuosius laidus gnybtų skyde (žr. toliau pa‐ teiktą elektros schemą). Prijunkite įžeminimo ka‐ belį prie gnybto. Prijungę maitinimo kabelį prie gnybtų skydo, pritvirtinkite jį spaustuku.

230V 3~

1 2 3 4 5

230V 1~

L1 L2 L3

1 2 3 4 5

PE

PE

400V 2N~

L1 N

1 2 3 4 5

L1 L2 N

400V 3N~

1 2 3 4 5

L1 L2 L3 N

PE

PE

4

14. APLINKOSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.

Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project